Reforma veřejných financí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reforma veřejných financí"

Transkript

1 Reforma veřejných financí Nejčastější otázky a odpovědi Dokument KDU-ČSL

2

3 REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nejčastější otázky a odpovědi KDU-ČSL 2007

4

5 Daňová reforma V příkladech uváděných v prezentaci MF o dopadech daňové reformy nejsou uvedeny dopady na domácnosti důchodců. Jaké jsou? Negativní dopady zvýšení DPH a spotřebních daní budou kompenzovány valorizací důchodů. Navíc pokud důchodce pracuje, uspoří díky snížení daně z pracovního příjmu. Proč se při změně daní místo snížení daně z příjmů právnických osob nepreferuje snížení zdanění práce? Naším cílem by nemělo být umožnit nadnárodním společnostem vyvážet více peněz ve formě zisku, ale motivovat naše podnikatele ke zvyšování zaměstnanosti. Snižování daňové zátěže právnických osob znamená, že podniky domácí i vlastněné zahraničním kapitálem budou mít více prostředků pro investice a tedy i pro rozšiřování výroby a zvyšování zaměstnanosti v ČR. Dalším důvodem je skutečnost, že zisky firem se velmi snadno přemisťují do jiných zemí. Proto také ve zdaňování právnických osob panuje větší daňová konkurence, na kterou musí ČR reagovat. Jak bude zajištěna větší vymahatelnost daňových nedoplatků? Ministerstvo financí a další správní orgány se samozřejmě maximálně snaží vymáhat nedoplatky všech druhů daní, cel i pojistného. Nicméně reforma žádné změny v této oblasti nepřináší. Jakým způsobem změna daňových sazeb ovlivní cenu hypotečních úvěrů? Cenu hypotečních úvěrů může zvýšit navrhované zrušení osvobození úroků z hypotečních zástavních listů (HZL).Vzhledem k tomu, že toto zrušení by se týkalo až úroků z HZL emitovaných po nabytí účinnosti zákona, nebude tento dopad významný, neboť hypoteční banky mohou dopad rozložit zvýšením emisí HZL do konce roku Navíc ceny těchto úvěrů reagují v daleko větší míře na vývoj úrokových sazeb stanovovaných Českou národní bankou. /3/

6 Reforma a odpisy, zejména u nemovitostí zrychlí se? Navrhované snížení sazeb daně z příjmů u právnických osob je minimálně pro první rok, tj. rok 2008, koncipováno jako daňově neutrální, a proto bylo nutné hledat kompenzace výpadku inkasa daně z příjmů právnických osob, které za každý jeden procentní bod při zohlednění režimu placení záloh činí necelých 10 mld. Kč. Proto se žádné zrychlení doby odpisování nenavrhuje. Naopak, z důvodu výrazného prodlužování záruk je navrhováno prodloužení doby odpisování u osobních aut na 5 let a dále sjednocení doby pronájmu u finančního leasingu s následnou koupí najaté věci s dobou odpisování v 1. až 5. odpisové skupině. Dostane se určitá část lidí se středními příjmy v konečném efektu (se započítáním zvýšení DPH z 5 na 9 %) do minusu při plusových tisícových efektech vysokopříjmových kategorií občanů? Dopad daňových změn bude negativní např. u nepracujících důchodců.to však bude kompenzováno změnami v sociální oblasti. V čem musela KDU-ČSL ustoupit v oblasti daní ze svého programu v rámci koaliční shody? Konkrétně navržený systém reformy daně z příjmů fyzických osob se parametricky liší od konkrétního návrhu z volebního programu KDU-ČSL, nicméně přináší obdobné výsledky: daně se snižují všem, výrazně se zvýhodňují rodiny s dětmi, snižují se demotivačně působící daně, tj. méně se trestá úspěch, zmírňuje se, nicméně zachovává daňová progrese (daná kombinací daňové sazby a slev na dani). U DPH vláda zatím nepočítá se snížením základní sazby z 19 % na 18 %. Proč KDU-ČSL prosazuje reformu, která právě nahrává bohatým a znevýhodňuje chudé? Reforma nepoškodí nikoho, pouze ti, kteří vydělávají více, také více ušetří. Reforma obrací trend v zadlužování státu, který by jinak vedl do stavu dluhové pasti, kdy by se již nedostávaly prostředky ani na nejdůležitější sociální výdaje. Již dnes činí roční výdaje na obsluhu veřejného dluhu cca 40 mld. Kč, které by jinak mohly být použity ve prospěch sociálně slabých občanů. Daň z příjmů fyzických osob Přechod na rovnou daň z příjmů z hlediska úspor ve veřejných financích nic nepřináší. Proti dosavadnímu stavu jenom znevýhodňuje nízko a středněpříjmové skupiny proti vysokopříjmovým. /4/

7 Na daňové reformě vydělají, tedy ušetří, všichni. Více vydělávající pouze více ušetří. Daňová progrese se zmírňuje, nicméně zachovává. Účelem je více motivovat k pracovnímu úsilí a odrazovat bohatší poplatníky od daňových úniků. Proč se snižují daně více vydělávajícím skupinám obyvatel? Daně se ve výsledku snižují všem. Více vydělávající pouze více ušetří. Daňová progrese se zmírňuje, nicméně zachovává. Až doposud byly tyto skupiny zdaňovány vysokou daňovou sazbou (32 % oproti 12 %). Zjednoduší se konečně podávání daňového přiznání, resp. formulář na daňové přiznání, a jak? Tj. bude např. méně rubrik na formuláři? Vzhledem k návrhu některých opatření (např. zrušení minimálního základu daně nebo společného zdanění manželů) dojde k dílčímu zjednodušování daňového přiznání daně z příjmů. Úpravy tohoto tiskopisu lze očekávat jako doprovodný aspekt dalších fází, zejména po vypracování nového zákona o daních z příjmů. Bude se moci placené školné na soukromých školách odečíst od základu daně? Zatím se se zavedením takové odpočitatelné položky nepočítá. K jakým změnám dojde v odečitatelných položkách u DPFO? U nezdanitelných částí základu daně nejsou navrhovány změny. Dochází pouze k určitým zpřesněním stávajícího systému. Proč se uvádí snížení daně u fyzických osob na 15 %, když použitím superhrubé mzdy jako základu se daň v nejnižší sazbě nezmění? Sazby daně se dnes pohybují od 12 % do 32 %. 15 % ze superhurbého základu představuje asi 23 % ze současného základu daně. Ke snížení daně všem skupinám poplatníků dojde zejména z důvodů razantního zvýšení slev na dani. Zruší se v rámci reformy minimální daň? Minimální daň není v oblasti daní z příjmů zavedena. Pokud se otázka týká minimálního základu daně, pak lze potvrdit, že se navrhuje tento institut zrušit. Proč se ruší společné zdanění manželů? V systému daně s jednou sazbou tento institut v podstatě ztrácí smysl. Navíc byla zvýšena sleva na dani na druhého z manželů bez příjmů na stejnou úroveň, jako je základní sleva na dani. Rodinám s dětmi se daň z příjmů sníží. Budu moci uplatnit v daňovém přiznání úroky z hypotéky jako doposud? Ano. /5/

8 Jak se odrazí reforma v již uzavřených hypotékách? Nic se nemění. Bude i nadále stát podporovat stavební spoření? Ano, bude jej podporovat bez jakýchkoliv změn. Změní reforma sazby sociálního a zdravotního pojištění? Ne. Bude možné, aby si daňový poplatník sám rozhodl, na jaké účely bude použita část jeho daní (např. 1 % poplatníkovy daně bude určeno konkrétnímu neziskovému zařízení)? Reforma žádné změny v této oblasti nepřináší. Co reforma a kniha jízd bude zrušena povinnost OSVČ vést tuto knihu? Vzhledem ke skutečnosti, že značná část OSVČ začala využívat velkorysé výdajové paušály, došlo ke zmenšení významu administrativní zátěže spojené s existencí knihy jízd. Proto se v brzké době neuvažuje o jejím zrušení. Daň z příjmů právnických osob Bude nějak zohledněn podnikatel, který pravidelně a správně platí za sebe i své zaměstnance odvody do systémů např. systémem daňových bonusů myšleno např. slevou na odvodech do sociálního systému apod.? Ne. Není žádný důvod k motivaci za plnění základních zákonných povinností. Naopak je navrhován postih dlužníků, a to dodaněním závazků 36 měsíců po lhůtě splatnosti. DPH Zavést jednotnou daň, ne jako dosud dvě sazby daní. Vidím v tom jednodušší účetnictví. Je to tak? Jedna sazba znamená nikoliv jednodušší účetnictví, ale především jednodušší správu DPH a také ztrátu motivace pro lobbisty tlačit na zařazení konkrétního zboží nebo služby do nižší sazby. Jedna sazba DPH je z hlediska správy racionálnější, sociální ohledy však vedou k zachování dvou sazeb. /6/

9 Jak koresponduje zvýšení snížené sazby DPH s těmito cíli daňové reformy: a/ sociální citlivost vůči ekonomicky neaktivní populaci ve spotřebním koši této části populace tvoří zboží s touto sazbou podstatně vyšší podíl než u dobře vydělávajících ekonomicky aktivních, b/ podpora rodin s dětmi viz a. Zvýšení snížené sazby DPH je nutné jako kompenzační opatření ke snížení daní z příjmů. Rodiny s dětmi na daňových změnách vydělají. Pro neaktivní populaci jsou připraveny změny v sociální oblasti. Lidé nevěří tvrzení, že se změna DPH z 5 na 9 % na cenách moc neprojeví díky konkurenci. Naopak si myslí, že této změny se budou výrobci a prodejci snažit co nejvíce využít. Lze očekávat podobné dopady jako při vstupu do EU, kdy byla řada položek přesunuta z 5% do 19% sazby daně. Záleží na odvětví a na konkrétní situaci. Zvýšení nepřímých daní z 5 % na 9 % je příliš vysoké, téměř dvojnásobné. Občané sice nejsou trestáni za příjmy, ale budou trestáni při spotřebě. Čili nula od nuly pojde, přímé daně se sníží, ale zase se to vybere jinde. Kde je efekt? Jedná se jen o zvýšení snížené sazby DPH, kde se nachází pouze určitá část položek, nikoliv o téměř dvojnásobné zvýšení nepřímých daní. V konečných cenách dotčených položek se to projeví růstem o cca 3,8 %. Toto číslo však předpokládá, že obchodníci zahrnou zvýšení plně do cen, o čemž lze silně pochybovat. Zejména pokud jde o potraviny lze počítat s tím, že mimořádně silná konkurence, která na trhu panuje, způsobí, že si obchodníci nebudou moci výraznější zdražování dovolit. I kdyby se toto zvýšení plně promítlo do koncových cen, znamenalo by to např. při dnešním výdaji 2 500, Kč/měs. zdražení o 95, Kč/měs. Přičemž běžné výkyvy cen potravin bývají mnohem vyšší. Celkově dojde ke snížení daní. Zvýšení snížené sazby DPH není důchodcům kompenzováno. Naopak, bude to kompenzováno pravidelnou valorizací důchodů. Kdo v rámci koalice prosadil navýšení DPH u potravin, když ODS před volbami slibovala 0% sazbu? ODS slibovala v případě zavedení jediné 15% sazby DPH nasazení všech diplomatických nástrojů v Evropské unii k prosazení možnosti zavedení nulové sazby DPH u základních potravin i léků, a tedy jejich zlevnění. Reálné splnění tohoto slibu by však bylo problematické. Současný návrh je výsledkem koaličních jednání, jedná se o kompromis vládní koalice. /7/

10 Zůstane nižší sazba DPH zachována pro bytovou výstavbu, popř. jak dlouho? Zde neobstojí argument, že by to bylo v rozporu se stanoviskem EK. Ano, snížená sazba zůstane zachována na tzv. sociální výstavbu, jejíž definice je v pravomoci každého členského státu. Vláda ČR rozhodla, že to budou byty do 120 m 2 a rodinné domy do 350 m 2. Kromě toho snížená sazba daně bude platit i pro renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů do konce roku Ekologické daně Bude zavedena ekologická daň? Na jaké komodity se bude vztahovat a jak ovlivní jejich ceny? Ekologické daně by měly být zavedeny od a budou se vztahovat na elektřinu, pevná paliva (uhlí, koks) a zemní plyn. Při plném promítnutí daní (vč. DPH) do konečných cen lze jejich růst odhadovat takto: elektřina přibližně o 1 %, uhlí přibližně o 9,1 % a zemní plyn přibližně o 4,2 %. Bude zavedena ekologická daň na ekologicky méně vhodné způsoby vytápění domácností? Dle návrhu zákona o spotřební dani z pevných paliv by měla být zdaněna mimo jiné i pevná paliva použitá pro vytápění domácností. Jakým způsobem bude stát podporovat ekologicky šetrné zdroje energie pro domácnosti, např. ekologické vytápění rodinných domů? Prozatím jsou v návrhu zákona osvobozeny od daně ze zemního plynu domácnosti. Jak ekologická daň postihne nízkopříjmové skupiny obyvatel žijící na venkově? Dle způsobu vytápění a množství spotřebovaných energií si lze dopady odvodit na základě výše uvedených růstů cen. Daně z majetku Může obec libovolně zvyšovat daň z nemovitosti? Obec nemůže libovolně zvyšovat daň z nemovitostí ani doposud, ale podle připravovaného zákona by mohla u některých nemovitostí v rámci zákonných koeficientů 1 až 5 zvýšit nebo snížit sazbu daně; dále se obci umožňuje stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5 pro všechny nemovitosti na území celé obce. Oproti současnému stavu se ale navrhuje posílení pravomocí obcí, neboť nyní je stanovení koeficientů omezeno velikostní kategorií obce. /8/

11 Může obec libovolně zvyšovat daň u rekreačních nemovitostí? Obec nemůže libovolně zvýšit daň u rekreačních nemovitostí, doposud obec měla možnost použít koeficient 1,5; pokud obec stanoví místní koeficient 2, 3, 4 nebo 5, bude se vztahovat na všechny nemovitosti na území celé obce. Jak se změní výše daně z nemovitostí po zrušení daně ze zemědělské půdy? Nejedná se o zrušení daně ze zemědělské půdy, ale o osvobození pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, pokud tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou. Osvobození je tedy nepovinné, záleží pouze na rozhodnutí zastupitelstva obce. Pokud by tyto pozemky osvobodily všechny obce, došlo by ke snížení výnosu asi o 1,4 mld. Kč. Opět záleží na zastupitelstvu konkrétní obce, zda bude chtít nahradit výpadek z osvobození zvýšením daně ze staveb a nezemědělských pozemků. Spotřební daně Proč je tak drahá spotřební daň na benzínu a naftě? Výše spotřební daně se odvíjí v prvé řadě od minimálních sazeb stanovených EU. V České republice je spotřební daň z minerálních olejů mírně nad úrovní požadovaných minimálních sazeb, přesto v porovnání s ostatními členskými státy EU je spíše nižší. Výše sazby spotřební daně dále odráží environmentální aspekty a snahu o hospodárné nakládání s energetickými surovinami. Daně z převodu nemovitostí Zrušení daně z převodu nemovitostí se bude týkat i firem? Bude zároveň i nějak změněna lhůta na osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti? Reforma žádné změny v této oblasti nepřináší. Příjmy z dividend a z kapitálových výnosů Jak to bude se zdaňováním akcií? U právnických osob k žádné změně nedochází a pro správné zjištění základu daně z dotčených operací je rozhodující správný postup jejich zaúčtování. U fyzických osob nedochází v případě daňového režimu příjmů z držby akcií k žádným změnám. /9/

12 Jak se bude postupovat při prodeji cenných papírů a podílových listů? U právnických osob k žádné změně nedochází a pro správné zjištění základu daně z dotčených operací je rozhodující správný postup jejich zaúčtování. U fyzických osob je stávající časový test šesti měsíců (pokud do této doby od koupě prodá cenný papír, musí odvést daň) pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů navržen pouze u příjmů z prodeje investičních cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování. Pro příjmy z prodeje ostatních cenných papírů (např. směnky, šeky) je časový test pro osvobození prodloužen na 5 let. Rozpočtové určení daní Bude stále platit pravidlo, že čím více obyvatel obec či město má, tím vyšší státní příspěvek dostane? A jestliže ano, jakým způsobem z daňového hlediska bude stát podporovat malé obce? Ministerstvo financí v současné době připravuje novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Vedle potřeby odstranit nejproblematičtější oblast stávajícího systému rozpočtového určení pro obce tzv. skokové přechody, které by měly být nahrazeny tzv. postupnými přechody mezi velikostními kategoriemi, je v návrhu promítnuta také snaha modifikovat dosavadní systém tak, aby podíl jednotlivých obcí na sdílených daních lépe odrážel jejich výdajové potřeby. Dosud jediné kritérium použité v současném systému pro přerozdělení podílu obcí na sdílených daních (počet obyvatel upravený koeficienty velikostních kategorií obcí) je doplněno o dvě nová kritéria (prostý počet obyvatel obce a výměru obce). Zejména prostřednictvím posledně jmenovaného kritéria by byly značně posíleny rozpočty malých obcí, resp. rozpočty obcí s nízkou hustotou obyvatelstva (nejzřetelnější by byl přínos u velikostní kategorie do 100 obyvatel, kde by bylo dosaženo v průměru zdvojnásobení objemu prostředků ze sdílených daní ve srovnání se stávajícím systémem). Ministerstvo financí bylo vedeno snahou výrazně zvýšit výdajové možnosti malých obcí a přes limitované možnosti státního rozpočtu v maximální míře zachovat úroveň příjmů u obcí v nejvyšších velikostních kategoriích. V novém modelu by se snížila kritizovaná nerovnost obcí v příjmech na jednoho obyvatele hl. m. Praha by ze sdílených daní získala 3,3 násobek ve srovnání s obcemi do 100 obyvatel (v současném systému se jedná o 6,5 násobek mezi největšími a nejmenšími obcemi). Je zapotřebí konkretizovat novou podobu Zákona o rozpočtovém určení daní pro obce i kraje. Obce ani kraje stát do dluhů nepřivedly, proto nesmějí být státem nijak penalizovány, jejich rozpočtů se reforma nesmí dotknout! Byly by potrestány za to, že na rozdíl od státu dobře hospodařily. Dluhy si nadělal stát, a nemá proto právo požadovat na obcích ani na krajích, aby mu je pomohly splácet! Obce i kraje potřebují sestavovat rozpočtové /10/

13 výhledy na další 2 3 roky a momentálně tápou, protože neví, jaké budou jejich příjmy. Prosím o komentář. Zčásti odpovězeno výše. Dochází ke zvýšení podílu obcí na celostátním výnosu určitých daní z 20,59 % na 21,05 %, což představuje posílení rozpočtů obcí o cca 2,5 mld. Kč. Dále ze stávající daňové predikce vyplývá, že obce i kraje by měly i při realizaci reformních změn dosáhnout v letech meziročních nárůstů daňových příjmů. Počítá se s úpravou přerozdělování daní tak, aby obce, ve kterých mají firmy své závody, získávaly z daní, které tyto firmy odvádějí, vyšší výnosy? Doposud se daně přerozdělují obcím podle sídla firem Dotaz není přesný, podle sídla firem se daně nepřerozdělují v současném systému RUD existují následující vazby na podnikání v obci: 1,5 % DPFO ze závislé činnosti se přerozděluje podle místa výkonu práce zaměstnanců. V případě daní placených podnikatelem = fyzickou osobou se jedná o 30 % DPFO z přiznání a to dle místa bydliště podnikatele. Vzhledem ke snaze zachovat solidaritu mezi jednotlivými obcemi ČR se posílení vazby konkrétní obce na objem daní placený místní firmou = právnickou osobou v současné době nepředpokládá. Toto opatření by snížilo příjmy malých obcí, protože firmy sídlí spíše ve velkých městech. Editační povinnost správce daně Bude rozšířena povinnost finančních úřadů podávat závazná stanoviska, výklad zákonů, ve všech daňových záležitostech? Ano, o pět nových okruhů: 1. klíčování výdajů (nákladů) u fyzických osob, které využívají nemovitosti jak pro podnikání, tak pro soukromé účely, 2. klíčování výdajů (nákladů) především právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání s cílem jejich správného přiřazení ke zdanitelným příjmům a příjmům, které zdanění nepodléhají, 3. zásahy do majetku, 4. posuzování výdajů (nákladů) na výzkum a vývoj, 5. závazné posouzení sazby DPH. Registrační pokladny Budou registrační pokladny? Ne, povinnost evidovat tržby na registračních pokladnách bude zrušena. /11/

14 Reforma sociálního systému Starobní a invalidní důchody sice budou valorizovány, ale nárůst životních nákladů v této nízkopříjmové skupině obyvatel bude mnohem vyšší než valorizace! Budou totiž zvýšeny ceny potravin, léků i energií, zavedeny poplatky za recept, za návštěvu lékaře i za pobyt v nemocnici. Zhorší se i dostupnost některých sociálních služeb. Je to tak? Připravované změny daňových a sociálních systémů budou důchodcům kompenzovány. Průměrné navýšení důchodů v roce 2007 činilo 6,2 %. Tzv. starodůchodcům se důchody zvýšily o 6,6 % a tzv. novodůchodcům o 5,6 %. V příštím roce bude následovat další valorizace důchodů minimálně o 3,9 %. Jejich zvýšení bude přitom nastaveno tak, aby kompenzace odpovídala aktuálnímu vývoji cen. Modelové propočty Ministerstva práce a sociálních věcí ukazují, že daňové a sociální reformy (včetně úpravy DPH) přinesou domácnostem důchodců vyšší čisté příjmy. V čem musela KDU-ČSL ustoupit v sociální oblasti ze svého programu v rámci koaliční shody? V oblasti reformy důchodového systému není zatím plánováno zachování dřívějšího odchodu do penze pro ženy s dětmi. Vláda zatím nepočítá se snížením pojistné sazby do státního důchodového systému pro rodiny s dětmi a taktéž pro pracující důchodce. Rodičovský příspěvek se oproti současné úpravě sníží, ale na druhou stranu přibude možnost jeho flexibilního čerpání. Reforma může omezit či přímo ohrozit působení mnoha neziskových organizací, zejména působících v sociální sféře. Potřebným lidem tak mohou být omezeny či zdraženy služby. Může také dojít k zániku některých neziskovek nebo alespoň k propouštění zaměstnanců. Mnoho zaměstnanců i klientů je přímo z řad našich členů či voličů, mnohá zařízení tohoto typu jsou nějak vázána i na církev. Je tomu tak? Reforma se přímo nedotýká oblasti sociálních služeb. Od ledna letošního roku je platný nový zákon o sociálních službách, který přinesl zásadní změny ve /12/

15 financování zejména tím, že zavedl příspěvek na péči pro potřebné občany. Ten mohou použít na nákup služby u poskytovatelů, kupř. u Charity. V rámci reformy se snažíme jenom zpřísnit vyplácení tohoto příspěvku tak, aby bylo prokazováno, jakou péči si dotyčný klient zajistil nebo kdo konkrétně o něj pečuje. Tím by se měl také zajistit větší přísun prostředků pro příslušné organizace. Je uvažováno o tom, že celý systém by měl být nastaven spíše jako trampolína a ne sociální síť, tedy že by měl podporovat ty, kteří se nezaviněně dostanou do problému, a pomoci jim k návratu do normálního života? Ano, přesně takové je směřování reforem. Cílem je eliminovat černé pasažéry v systému sociální podpory a pomáhat opravdu těm, kteří se do potíží dostali nikoli vlastní vinou a zároveň se aktivně snaží svou situaci řešit. Co reforma a podpora bydlení? Jak se změní stávající systém poskytování výhodných půjček od Státního fondu rozvoje bydlení mladým rodinám? Výhodné půjčky jsou přímo závislé na dlouhodobé finanční udržitelnosti Státního fondu rozvoje bydlení. Pro zajištění dlouhodobé stability i dlouhodobé spolehlivosti a předvídatelnosti z hlediska veřejných výdajů i z hlediska spotřebitelů tedy v tomto případě mladých manželů a rodičů navrhuje MMR zajistit tomuto státnímu fondu stabilní příjem. Jedině v takovém případě pak bude možné, aby fond přebíral dlouhodobé závazky a spravoval i dlouhodobé pohledávky. Jak reforma zvýhodňuje manžele; nebo je staví na roveň druhům a družkám? Reforma zrovnoprávňuje manželské páry oproti ženám, které neudávají partnera, v několika aspektech. V daňových odpočtech navyšuje navýšení odpočitatelné položky za manželku, v návrhu mateřské dovolené (MD) se přestává zvýhodňovat žena samoživitelka a navrhuje se stejná délka MD pro všechny ženy. Sociální dávky obecně Zlepšit kontrolu využívání dávek státní sociální podpory. Někteří lidé pobírají například podporu v nezaměstnanosti a na černo pracují. Někteří pobírají invalidní důchod a vykonávají mnohdy namáhavou fyzickou práci, a tak se nám vlastně vysmívají. Jak bude tato kontrola zlepšena? Práce na černo je možné potírat již dnes, MPSV hodlá ovšem zvýšit pravomoci všem, kteří v této oblasti působí. Výkon této činnosti je roztříštěný a nespadá pod přímé působení ministerstva. Hodlá zřídit jednotný úřad, který převezme /13/

16 příslušné pracovníky, bude je jednotně vést a školit. Zároveň posílí kontrolu a zvýší postih za černou práci. Bude výplata sociálních dávek něčím podmíněna? (Např. určitý počet veřejně prospěšných prací.) Například nezaměstnaný, který se bude účastnit rekvalifikací, programů dalšího vzdělávání nebo veřejných prací, bude zvýhodněn aktivizačními bonusy. Každý občan bude moci svoji aktivitu prokázat. Pouze ti, kteří se budou práci systémově vyhýbat a neprojeví patřičnou ochotu pracovat sami na sobě, budou znevýhodněni i finančně. Bude zajištěna lepší kontrola zneuživatelů dávek? (Např. denním hlášením na OÚ nebo povinností veřejných prácí.) Častější kontakt s příslušným pracovníkem a povinnost veřejně prospěšných prací nebo rekvalifikace zejména pro mladší kategorie. Bude zaveden systém stravenek a ošacenek? V současné době (ale i v minulosti) probíhá řada pilotních projektů, například v některých pražských městských částech. Cílem těchto projektů je motivovat lidi k aktivitě a zamezit tomu, aby příjemci sociálních dávek kupovali za peníze například alkohol nebo cigarety a poškozovali tím v řadě případů vlastní rodiny.tyto projekty budou vyhodnoceny a při plošném zavedení v celé republice (od ) bude zvolena nejoptimálnější forma věcného plnění. Aby se omezila možnost zneužívání systému, nemusí jít lidem tyto prostředky vůbec přes kapsu nebo přes účet. Je možné zvolit i některé moderní, například kartové programy, které umožní pomocí čipové karty pouze koupi předem vybraného sortimentu zboží. Další platby mohou jít přímo na stravenky pro děti ve škole nebo na platby za nájem. Rodičovský příspěvek Jaké jsou možnosti čerpání RoP a v jaké výši? Rodičovský příspěvek je koncipován ve vícerychlostní struktuře čerpání a ve třech výměrách stanovených v pevných částkách, a to: zvýšená , Kč, základní 7 600, Kč a snížená 3 800, Kč. Rodič má možnost zvolit si rychlejší čerpání rodičovského příspěvku po peněžité pomoci v mateřství (PPM) ve zvýšené výměře do 24 měsíců věku dítěte, klasické čerpání rodičovského příspěvku po PPM v základní výměře do 36 měsíců věku dítěte, nebo pomalejší čerpání rodičovského příspěvku po PPM nebo od narození dítěte v základní výměře do 18 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře do 48 měsíců věku dítěte. /14/

17 Do kdy se musí rodič rozhodnout, jakou formu RoP zvolí? O klasické čerpání musí rodič požádat v 18 měsících věku dítěte. O zkrácené čerpání na dva roky musí žádat okamžitě po ukončení mateřské dovolené (28 týdnů) podmínkou je ovšem výše MD minimálně , Kč, tj. navrhovaná výše zkrácené varianty. Jde během čerpání RoP změnit výměru ve stanovených pevných částkách? Vybraná možnost čerpání je již nezměnitelná a nelze uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku. Způsob vyplácení rodičovského příspěvku demotivuje matku zůstat s dětmi doma co nejdéle. Je tomu tak? Vytvořením tří možností čerpání se umožní rodičům rozhodnout se flexibilně o době návratu do zaměstnání, aniž by byli znevýhodněni v celkové sumě vyplacených prostředků spojených s péčí o dítě. Je na matce či otci, aby se rozhodli, který model jim bude vyhovovat nejvíc. Co do celkové výše čerpání rodičovského příspěvku je velmi mírně preferován klasický model (v základní výměře do 36 měsíců věku dítěte). Jaké jsou náklady na dítě v mateřské škole (provoz, mzdy, investice aj.) ve vztahu k vyplacené mateřské dovolené? Zřizovatelem mateřských škol jsou obce nebo nestátní organizace, MŠMT hradí mzdy, ostatní náklady zřizovatel. Náklady jsou proto různé, určitě vyšší, než rodičovský příspěvek. MPSV navrhuje podpořit rozšiřování možností pro péči o děti nerodičovskou osobou, která by se provozovala na živnostenské oprávnění. Bude možné (a do jaké výše), aby si rodiče přivydělávali na mateřské a rodičovské dovolené? Na MD nelze přivydělávat, na rodičovské lze přivydělávat bez omezení. Je tím nabídnuta možnost pro volbu, zda rodiče zajistí péči o dítě sami nebo s pomocí jiné osoby. Je dokonce umožněno využívat mateřské školky ve čtvrtém roce věku dítěte s časovým omezením (4 hod denně). Jak se slučuje s programem KDU-ČSL reforma ve vztahu k podpoře mladých rodin? Tzn., že mateřská dovolená není sociální dávka, nemá se na ni sahat. Podle reformy se nevyplatí zůstat doma s dítětem. Navržené reformní kroky se v této oblasti v drtivé většině s naším programem shodují. Je sice pravda, že se rodičovský příspěvek oproti současné úpravě sníží (nicméně oproti roku 2006 se bude stále jednat téměř o dvojnásobek), ale na druhou stranu přibude možnost jeho flexibilního čerpání. /15/

18 Nedalo by se porodné a rodičovský příspěvek vázat na pracovní činnost alespoň jednoho z partnerů? Aby tyto dávky nesloužily k motivaci k vyšší porodnosti u skupin, které si z těchto dávek udělají trvalý zdroj příjmů. Čerpání dávky porodného ani rodičovského příspěvku takto omezeno nebude. Pouze možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku je vázána na rodiče, u kterého peněžitá pomoc v mateřství dosahuje alespoň výše 380, Kč denně. Je to opatření proti spekulativnímu využívání této rychlejší cesty, kdy by určitá část rodičů mohla spekulovat, že si vyzvedne vyšší částku po dva roky a třetí, případně čtvrtý rok bude čerpat dávky z ostatních sociálních systémů především ze systému hmotné nouze. Navíc peněžitá pomoc v mateřství, která je vyplácena z nemocenského pojištění, činí 69 % denního vyměřovacího základu, a je tedy vázána na výši předchozího příjmu. Rodičovský příspěvek, pokud bude zrušen, rodiče nemotivuje k reprodukci, naopak vede k úvahám nevstupovat do manželství, anebo být jako manželství finančně diskriminováno. Rodičovský příspěvek se neruší. Není nijak závislý na tom, zda jsou rodiče manželé. Důchodová reforma Kdy vláda přijde s reformou důchodového systému? Současné kroky jsou I. etapou rozsáhlé reformy penzijního systému. Jak to bude s věkem odchodu do důchodu, zvýší se? Pokud ano, na kolik let? Ano, bude pokračovat postupné zvyšování věku odchodu do důchodu až na 65 let po roce 2030 pro muže i ženy. Budou i nadále zachovány plné a částečné invalidní důchody? Bude zavedena jediná invalidita ve třech stupních (místo současných plných a částečných invalidních důchodů) v závislosti na procentu omezení schopnosti výdělečné činnosti (I. stupeň pokles mezi %, II. stupeň pokles mezi %, III. stupeň pokles nad 70 %).Výše invalidního důchodu se bude lišit získávaným procentem za rok pojištění (I. stupeň 0,5 %, II. stupeň 0,75 % odpovídá současnému částečnému invalidnímu důchodu, III. stupeň 1,5 % odpovídá současnému plnému invalidnímu důchodu). Bude i nadále stát podporovat individuální spoření na důchod? Ano. Změny vedoucí k posílení dobrovolného pilíře spoření na důchod jsou sou- /16/

19 částí druhé etapy důchodové reformy. Cílem je motivovat lidi, aby si začali spořit dříve, vyšší částkou a pokud možno si nechávali výnosy penzijního připojištění vyplácet v podobě renty k důchodu, než aby dostávali jednorázové vyrovnání. Penzijní připojištění bude proti současnosti i daňově zvýhodněno. Zaměstnavatelé budou více motivováni, aby svým zaměstnancům na toto připojištění přispívali. Budou moci děti v produktivním věku rozhodnout, že část svých daní určí na důchod svým rodičům a zvýší jim tak jejich důchod? Zatím se o tom neuvažuje. Budou, popř. jakým způsobem, pro výpočet důchodu zvýhodněni ti rodiče, kteří vychovali více dětí (např. 3 a více)? Zatím se o tom neuvažuje. Kolik a jaká léta života budou rozhodná pro výpočet důchodu? Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod se zvýší na 35 let. Bude zrušena doba studia jako náhradní doba pojištění. Kolik let je potřeba odpracovat pro nárok na starobní důchod? Započítává se do této doby mateřská dovolená a vojenská služba? Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod se zvýší na 35 let. Mateřská dovolená a vojenská služba se do této doby započítávají. V kolika letech budou dnešní třicátníci odcházet do důchodu? V 65 letech. Jaké bude zabezpečení ve stáří, jaké budou platby v domovech důchodců? V případě ústavní péče bude povinnost rodiny účastnit se na nákladech? Platby v domovech důchodců (domovech pro seniory) jsou vícezdrojové, kromě dotací je klient povinen uhradit stravu a bydlení, k čemuž využívá příspěvek na péči a důchod. Platí předpis, že mu musí zůstat 15 % důchodu jako kapesné. Alimentační povinnost zatím neplatí. Nemocenská Myslíte si, že reforma nemocenského pojištění povede ke snížení počtu nemocných? Účelem reformy je snížit nemocnost. Zkušenosti západní Evropy ukazují, že toto opatření jednoznačně zamezuje spekulativnímu chování, takzvanému hození se marod. Nemocenská je u nás zřejmě nejvíce zneužívanou sociální /17/

20 dávkou. Není normální, aby v zemi, která má lepší zdravotní stav obyvatelstva než Polsko, Maďarsko nebo Slovensko, byla vykazována vyšší nemocnost a abychom měli prakticky nejvyšší nemocnost v Evropské unii. Zneužívání nemocenské se přitom hodí jak části zaměstnanců, tak části zaměstnavatelů. V jaké výši bude vyplácena nemocenská po dobu nemoci? Za první 3 kalendářní dny pracovní neschopnosti nenáleží nemocenská (plat, služební příjem). Výše nemocenské činí 60 % DVZ (denního vyměřovacího základu) pro 4. až 30. kalendářní den pracovní neschopnosti, 66 % DVZ pro 31. až 60. kalendářní den pracovní neschopnosti a 72 % DVZ od 61. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Výše podpory při ošetřování člena rodiny činí 60 % DVZ. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 69 % DVZ. Pro výši nemocenské a podpory při ošetřování člena rodiny se do 1. redukční hranice započítává 90 % denního vyměřovacího základu (DVZ). Zaměstnanost Je koaliční vláda pro zachování minimální mzdy? Aktuálně vláda o zrušení minimální mzdy neuvažuje. Jaká bude výše podpory v nezaměstnanosti v novém sociálním systému a jak dlouho bude vyplácena? Stejná jako doposud, pravidla se budou zpřísňovat v dalších krocích reformy. Je možné, že někdo nebude mít nárok na vyplácení podpory v nezaměstnanosti? Uchazečům o zaměstnání, s nimiž zaměstnavatel zrušil pracovní poměr pro zvláště hrubé porušení pracovních povinností, nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti. Zpřísní se postihy za práci na černo? Ano. Jaké mechanismy se zavedou k zabránění a potírání práce na černo a ilegálního zaměstnávání cizinců? Především zpřísnění kontroly a zvýšení postihu pro zaměstnavatele, kteří vědomě překračují zákon. Část mechanismů je obsahem připravovaného vzniku národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu (připravuje se na leden 2009) a bude předložena v druhé fázi reforem, část je součástí opatření v rámci zpřísnění podmínek pro vyplácení dávek. /18/

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

5/2007 Prosinec. Reforma veřejných financí v České republice a její důsledky

5/2007 Prosinec. Reforma veřejných financí v České republice a její důsledky 5/2007 Prosinec Reforma veřejných financí v České republice a její důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. NEWTON College, a.s. a Institut integrace České republiky do evropské a světové ekonomiky Fakulty mezinárodních

Více

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ Českomoravská konfederace OS Oddělení makroekonomických analýz a prognóz Sociálně ekonomické oddělení V Praze dne 19. dubna 2007 Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ I. Úvodem

Více

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah)

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah) Z volebních programů (výtah) 10 NOS 10-11/2010 Zaměstnanost, trh práce, pracovněprávní ochrana a odměňování Nepřipustíme snížení ochrany práv zaměstnanců. Zabráníme experimentům typu výpovědi z práce bez

Více

Reforma sociálního systému

Reforma sociálního systému Reforma sociálního systému Kateřina Havlíčková Spolupracovali: Josef Lukášek, Pavel Kohout OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Současný stav a možná východiska... 3 1.2. Administrativní náročnost... 7 1.3. Fiskální

Více

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS p r o v e ř e j n é f i n a n c e Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS č. 1/2003 modrá šance pro veřejné finance Vlastimil Tlustý stínový ministr

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb DOPADY REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ NA HOSPODAŘENÍ

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013.

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Volební program Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Obsah Preambule 3 Veřejné finance 4 Efektivní stát a veřejná správa 6 Hospodářská

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Cesta k lidské důstojnosti

Cesta k lidské důstojnosti Cesta k lidské důstojnosti pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová stínová ministryně práce a sociálních věcí ODS č. 11/2004 modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS 10-12 Ročník 55 Praha 12. květen 2010 Čtěte!!!!! Vývoj základních ekonomických ukazatelů v letech 1990 2010 str. 2-9 Z volebních programů (výtah) 32,10 Kč str. 10-19 ❶ V rámci informační kampaně před volbami

Více

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 KOMERČNÍ PŘÍLOHA. Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 KOMERČNÍ PŘÍLOHA. Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6 KOMERČNÍ PŘÍLOHA ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6 Změny v podpoře zaměstnanosti Více na stranách 7 10 Změny v podpoře zdravotně

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ Dlouhodobý politický program Programová konference Praha, 9. června 2012 Obsah 1 Preambule... 13 2. Zaměstnanost... 16 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil... 16

Více

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I.

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I. Parlamentní volby VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 3 Dluhy, korupce a agresivní politici Předčasné volby jsou přímým důsledkem politické krize. Ta vyvrcholila pádem vlády v březnu 2009. Příčinou byl jednak nesoulad

Více