Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673"

Transkript

1 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od počínaje 1. ročníkem (upraveno od ) Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Vyučovací předmět ekonomika vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet a vyjadřovat se. Spolu s ostatními ekonomickými předměty (účetnictví, účetnictví na počítači a právo) je základem odborného vzdělání. Tento předmět učí žáky uplatňovat ekonomickou efektivnost při posuzování jednotlivých podnikových činností, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání, předává žákům vědomosti o podnikání, podnikových činnostech, marketingu, prodejní činnosti, financování podniku, finančním trhu, hospodářské politice a úloze národního hospodářství ve světové ekonomice, učí žáky základním ekonomickým dovednostem. Charakteristika učiva Probíraným učivem mají žáci získat vědomosti a dovednosti dlouhodobější povahy, aby z nich mohli vycházet v neustále se měnících podmínkách ekonomické praxe. Žáci mají pochopit nutnost dalšího vzdělávání a prohlubování svých znalostí studiem odborné literatury. 1. ročník: 3 hodiny týdně Učivo v tomto ročníku je zaměřeno na vysvětlení základních ekonomických pojmů, jako jsou např.výrobní činitelé, tržní ekonomika, cíle a základy hospodaření, podnikání, podnik, podnikové činnosti, finanční hospodaření podniku. 2. ročník: 3 hodiny týdně Učivo v tomto ročníku se zaměřuje na oblast bankovnictví, pojišťovnictví, vnitřního a mezinárodního obchodu. 3. ročník: 3 hodiny týdně Učivo v tomto ročníku je zaměřeno na problematiku daní a daňové soustavy ČR. 4. ročník: 4 hodiny týdně Učivo v tomto ročníku prohlubuje znalosti v oblasti podnikových činností, managementu a marketingu, finančního hospodaření, finančního trhu a základů makroekonomie. V rámci tohoto vyučovacího předmětu žáci povinně ve třetím ročníku absolvují odbornou praxi v různých firmách a institucích regionu v délce dvou týdnů. Cílem této praxe je umožnit žákům, aby poznali reálné pracovní prostředí, získali konkrétnější představu o svém oboru a požadavcích na pracovníky, učili se řešit skutečné pracovní problémy a komunikovat s lidmi. Dále v průběhu studia žáci navštíví ČNB v Praze. Ekonomika (společně s účetnictvím, právem a účetnictvím na počítači) patří mezi odborné předměty, jejíž vychází ze vzdělávací oblasti a obsahového okruhu Podnik, podnikové činnosti, řízení podniku, Finance, daně, finanční trh a Tržní ekonomika, národní a světová ekonomika. 198

2 Při výuce se používají učebnice: Eduko Praha, Ekonomika pro OA a střední školy 1., nejaktuálnější (Klínský,P.; Münch, O.) Obchodní akademie, Břeclav, nejaktuálnější Podniková ekonomika 2,3 UZ Daň z příjmů platné znění Pojetí výuky Ve vyučovacím předmětu ekonomika jsou využívány klasické metody, jako je výklad, přednáška, řízená diskuse. Dále se studenti naučí na příkladě zákona (Zákon o daních z příjmů) pracovat s platným právním předpisem a vyhledávat v něm. V průběhu výuky studenti samostatně zpracovávají referáty, případně v týmech projekty na různá témata, kdy využívají žáci odbornou literaturu, popřípadě internet. Ve vhodných tématických celcích jsou využívány konkrétní příklady z reálné praxe a diskuze k jednotlivým tématům s využitím znalostí žáků z běžného života. Hodnocení výsledků žáků Hodnocení je prováděno podle klasifikace, která je popsána v charakteristice vzdělávacího plánu. Zvládnutí obsahu vzdělávání se kontroluje písemným a ústním zkoušením. Při ústním projevu se hodnotí, jak žák mluví souvisle, srozumitelně a jazykově správně, umí samostatně vystupovat, zná souvislosti s ostatními probíranými tematickými celky, je schopen navázat i na ostatní odborné předměty. Při písemném projevu se hodnotí, jak žák pracuje správně, přesně a pečlivě z hlediska odborného, a jak dbá na jazykovou a stylistickou stránku. Dále se hodnotí samostatné práce žáků na zadaná témata, aktivita při hodinách, zpracované referáty a domácí cvičení. Součástí hodnocení ve třetím ročníku je i závěrečná zpráva z praxe. Přínos k rozvoji kompetencí Kompetence k učení Absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí; sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí; znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Kompetence k řešení problémů Absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 199

3 Komunikativní kompetence Absolventi by měli: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě). Personální a sociální kompetence Absolventi by měli: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. Občanské kompetence a kulturní povědomí Absolventi by měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; dodržovat zákony; zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Absolventi by měli: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; 200

4 vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. Matematické kompetence Absolventi by měli: používat pojmy kvantifikujícího charakteru; provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Absolventi by měli: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. Odborné kompetence Aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti, tzn. aby absolventi: orientovali se v právní úpravě pracovně právních vztahů a závazkových vztahů; vyhledávali příslušné právní předpisy; byli schopni pracovat s příslušnými právními předpisy. Provádět typické podnikové činnosti, tzn. aby absolventi: zabezpečovali hlavní činnost oběžným majetkem (zejména nákup materiálu a zboží), popř. dlouhodobým majetkem; prováděli základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob; prováděli základní výpočty odpisů, využití kapacity dlouhodobého majetku, efektivnosti investic; prováděli základní mzdové výpočty (výpočet hrubé a čisté mzdy, výpočty zákonného pojištění, zdanění příjmů ze závislé činnosti); prováděli průzkum trhu, využívali marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů; orientovali se v kupní smlouvě a dokladech obchodního případu; dokázali uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery při nákupu i prodeji. Efektivně hospodařit s finančními prostředky, tzn. aby absolventi: se orientovali v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů; 201

5 prováděli platební styk a zpracovávali doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem; prováděli základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku; stanovovali daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů; vypočítávali odvod sociálního a zdravotního pojištění; dokázali efektivně hospodařit se svými finančními prostředky. Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařili s finančními prostředky. Občan v demokratické společnosti Cílem je rozvoj klíčových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: se dovedli orientovat v masových médiích, uměli je využívat a kriticky zhodnotit dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, uměli hledat kompromisní řešení vážili si dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace Člověk a životní prostředí Téma přispívá k naplňování zejména těchto cílů: rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti efektivně pracovat s informacemi, tj. umět informace získávat a kriticky je vyhodnocovat jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické Člověk a svět práce Cílem je vybavit žáky znalostmi a kompetencemi pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budoucí profesní kariéru. K uskutečňování tohoto cíle je třeba: vést žáky k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu písemně i verbálně se prezentovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli, naučili se formulovat svá očekávání a své priority 202

6 vysvětlit žákům základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání naučit je pracovat s příslušnými právními předpisy zorientovat žáky ve službách zaměstnanosti Mezipředmětové vztahy Účetnictví Právo Fiktivní firma Písemná a elektronická komunikace Hospodářský zeměpis Biologie a ekologie Informační technologie Matematika 203

7 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA Obor vzdělání: M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od počínaje 1. ročníkem (upraveno od ) Ekonomika -1. ročník (96 hodin) o aplikuje základní pojmy na příkladech z běžného života o dokumentuje rozmanitost a vývoj potřeb o uvádí příklady uspokojování potřeb - statky a služby o pracuje s jednoduchými statistickými údaji o vymezí výrobní faktory pro určité činnosti o srovnává hospodárné a nehospodárné počínání o ukazuje nutnost volby z několika alternativ, demonstruje dělbu práce na příkladech z praxe o vysvětlí pojmy nabídka, poptávka, cena, trh, vysvětlí vznik tržní rovnováhy o posoudí dopad typických událostí na změnu nabídky, poptávky, ceny a interpretuje údaje na grafu N a P o objasní úlohu zisku v tržní ekonomice o vyjmenuje druhy konkurence podle strany trhu, na které probíhá 1. Podstata fungování tržní ekonomiky potřeby, statky, služby životní úroveň výrobní faktory, ekonomický koloběh vzácnost, obětovaná příležitost hospodaření, efektivnost, racionální chování trh, poptávka, nabídka tržní rovnováha konkurence úloha zisku a úloha státu v tržní ekonomice 15 Občan v demokratické společnosti 204

8 o uvede příklady úlohy státu v tržní ekonomice o definuje základní pojmy, aplikuje je na příkladech o vymezí podnikání a charakterizuje jednotlivé právní formy podnikání o charakterizuje podmínky pro provozování živností, druhy živností o porovná obchodní společnosti o orientuje se v založení podniku o naznačí realizaci jednoduchého podnikatelského záměru o objasní pojem marketing o nástroje marketingu o význam konkurence v marketingu o odliší jednotlivé oblasti hlavní činnosti, na příkladech charakterizuje obsah a průběh příslušné hlavní činnosti výroba, obchod, služby, neziskový sektor o provede jednoduché vyhodnocení produktivity práce o určí, jak se evidují hotové výrobky o rozlišuje složky oběžného majetku o vysvětlí, v čem spočívá plánování materiálu o vysvětlí způsoby pořízení materiálu o na příkladech charakterizuje postup při pořízení materiálu (včetně 2. Organizace, podnik, právní úprava podnikání pojem podnikání ziskové a neziskové organizace právní formy podnikání volba právní formy podnikání ukončení podnikání podnikatelský záměr 3. Marketing podstata marketingu 4. Hlavní činnost podniku výroba, obchod, služby, neziskový sektor péče o jakost 5. Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem oběžný majetek, členění, pořízení skladování, obrat zásob spotřeba materiálu Člověk a svět práce 4 Občan v demokratické společnosti 6 Člověk a životní prostředí 8 Člověk a životní prostředí

9 dokladů) o objasní skladování, výdej do spotřeby a evidenci materiálu o odliší základní druhy dlouhodobého majetku o vymezí výrobní kapacitu o vyjmenuje způsoby pořízení dlouhodobého majetku o definuje pojmy vstupní cena, odpisy, oprávky, zůstatková cena o vypočítá roční odpisy, oprávky a zůstatkovou cenu o charakterizuje způsoby péče o dlouhodobý majetek o vyjmenuje způsoby vyřazení a objasní evidenci dlouhodobého majetku o definuje skupiny zaměstnanců o uvede možnosti stanovení potřeby zaměstnanců o popíše vznik pracovního poměru a určí náležitosti pracovní smlouvy o vysvětlí strukturu hrubé mzdy o provede výpočty hrubé mzdy pojmenuje možnosti péče o zaměstnance o orientuje se v možnostech ukončení pracovního poměru o objasní evidenci zaměstnanců 6. Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem dlouhodobý majetek, členění opotřebení, odpisy, kapacita pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku 7. Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji zjišťování potřeby zaměstnanců, získávání a výběr hodnocení a rozmisťování zaměstnanců formy a složky mzdy, náhrady mezd 10 Člověk a životní prostředí 11 Člověk a svět práce 206

10 o jmenuje způsoby prodeje o na příkladech ilustruje průběh prodejní činnosti o porovná nejběžnější dodací a platební podmínky o vyjmenuje doklady spojené s obchodním případem o definuje pojmy náklady, výnosy, výsledek hospodaření o charakterizuje druhy nákladů, způsoby snižování nákladů včetně jednoduchých výpočtů o vysvětlí způsoby stanovení ceny o charakterizuje druhy výnosů, způsoby zvyšování výnosů včetně jednoduchých výpočtů o provede jednoduchý výpočet výsledku hospodaření o chápe vzájemné souvislosti ceny, zisku a velikosti prodeje o vymezí subjekty, které tvoří okolí podniku a na příkladech dokumentuje jejich vzájemné vztahy o vysvětlí pojmy dodavatel a odběratel a uvede příklady 8. Prodejní činnost průběh prodejní činnosti dodací podmínky, platební podmínky realizace dodávky expedice, doprava 9. Finanční hospodaření podniku (Náklady, výnosy) náklady členění, možnosti snižování cena výnosy členění možnosti zvyšování výsledek hospodaření 10. Vztahy podniku k okolí (Prodejní činnost) subjekty okolí podniku dodavatel a odběratel 5 Člověk a životní prostředí

11 Ekonomika -2. ročník (102 hodin) o vysvětlí pojem peníze, funkce peněz a jejich formy o vysvětlí základní princip fungování finančního trhu o odliší poslání centrální a komerčních bank o pracuje se základními bankovními dokumenty při platebním styku o orientuje se v platebních kartách, typických vkladových produktech, typických úvěrových produktech a v možnostech zajištění úvěrů o vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN o orientuje se v moderních metodách komunikace s bankou o používá kurzovní lístek smění peníze podle kurzovního lístku o vysvětlí význam pojišťovnictví, vymezí základní pojmy z oblasti pojišťovnictví o rozliší komerční a nekomerční pojištění o orientuje se v nabídce pojistných produktů o vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby o rozliší pravidelné a nepravidelné 1. Bankovnictví (Finanční trh) úloha finančního trhu peníze centrální banka komerční banky komunikace s bankou stavební spoření penzijní připojištění 2. Pojišťovnictví (Finanční trh, Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji) základní pojmy z pojišťovnictví formy a druhy pojištění pojištění osob, majetku, odpovědnosti za škodu pojistná smlouva sociální a zdravotní pojištění, dávky nemocenského pojištění 3. Domácí rozpočet (Člověk v lidském společenství) Člověk a svět práce 15 Člověk a svět práce 8 Člověk a svět práce

12 příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti o navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti o navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky, a vybere nejvýhodnější finanční produkt pro jejich investování o vybere nejvýhodnější úvěrový produkt, zdůvodní své rozhodnutí a posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení o dovede posoudit služby nabízené peněžními ústavy a jinými subjekty a jejich možná rizika o charakterizuje velkoobchod a popíše jednotlivé druhy velkoobchodu o vysvětlí formy maloobchodního prodeje majetek a jeho nabývání rozhodování o finančních záležitostech jedince a rodiny, rozpočtu domácnosti, zodpovědného hospodaření řešení krizových finančních situací 4. Vnitřní obchod (Prodejní činnost) získávání zákazníků velkoobchod maloobchod 10 Člověk a životní prostředí o objasní pojem mezinárodní obchod a vysvětlí důvody existence mezinárodního obchodu o uvede formy mezinárodního obchodu 5. Mezinárodní obchod (Světová ekonomika) charakteristika a význam mezinárodního obchodu vývozní a dovozní operace Člověk a a životní prostředí

13 obchodu o rozliší vnitrounijní a mimounijní obchod o charakterizuje vývozní a dovozní operace o orientuje se v dodacích podmínkách a způsobech placení v mezinárodním obchodě o srovná liberalismus a protekcionismus o definuje pojem clo o uvede význam cel a příklady druhů cel o vysvětlí základní celní pojmy o provede výpočet celní hodnoty o charakterizuje postup celního řízení dodací podmínky a způsoby placení protekcionismus a liberalismus 6. Celnictví (Prodejní činnost) charakteristika celnictví a celní pojmy celní hodnota celní řízení

14 Ekonomika - 3. ročník (96 hodin) : o používá základní daňové pojmy o odliší princip přímých a nepřímých daní : o vypočte daňovou povinnost k dani z příjmů fyzických osob se zahrnutím nejobvyklejších položek ovlivňujících základ daně o orientuje se v daňovém přiznání k daním z příjmů FO o orientuje se v zákoně o daních z příjmů : o vypočte daňovou povinnost k DPH o orientuje se v daňových dokladech 1. Úvod do daňové soustavy ČR (Soustava daní a zákonného pojištění) soustava daní, přímé a nepřímé daně správa daní a poplatků 2. Daně z příjmů (Soustava daní a zákonného pojištění, Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji) obecný postup výpočtu daně z příjmů daně z příjmů FO (ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, ostatní) zálohy na daň z příjmů srážková daň daňová přiznání 3. DPH (Soustava daní a zákonného pojištění) princip DPH členění osob, registrace předmět daně, plnění daňové doklady základ daně, sazby daně vazby na EU, dovoz, vývoz 6 47 Člověk a svět práce 29 Člověk a svět práce : 4. Ostatní daně 14 Člověk a svět práce 211

15 o orientuje se v obsahové náplni jednotlivých daní a ve způsobech výpočtu (Soustava daní a zákonného pojištění) silniční daň spotřební daně daň z nemovitosti daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti 212

16 Ekonomika - 4. ročník (120 hodin) : o na příkladech charakterizuje obsah a průběh příslušné hlavní činnosti o orientuje se v problematice péče o jakost o posoudí ekologické souvislosti výrobní činnosti o sestavuje kalkulace neúplných nákladů a interpretuje jejich výsledky : o ovládá postup pořízení materiálu o provádí základní propočty spotřeby materiálu a optimalizace zásob a nákupu o komentuje výsledky : o rozliší oběžný a dlouhodobý majetek a jejich základní druhy o provádí běžné výpočty odpisů, kapacity a jejího využití, efektivnosti investic a komentuje výsledky ve vztahu k účetnictví : o zjišťuje potřebu počtu zaměstnanců podle jednotlivých skupin o provádí základní mzdové výpočty : o na jednoduchém příkladu vysvětlí 1. Hlavní činnost podniku výroba péče o jakost kalkulace neúplných nákladů 2. Zabezpečování hlavní činnosti oběžným majetkem oběžný majetek, obrat zásob, spotřeba materiálu, optimalizace zásob a nákupu 3. Zabezpečování hlavní činnosti dlouhodobým majetkem dlouhodobý majetek odpisy kapacita 4. Zabezpečování hlavní činnosti lidskými zdroji zjišťování potřeby zaměstnanců členění zaměstnanců 5. Prodejní činnost (Prodejní činnost, obchodní závazkové Člověk a životní prostředí 8 Člověk a životní prostředí 8 Člověk a životní prostředí 8 Člověk a životní prostředí 4 Člověk a životní prostředí

17 o postup při sestavení plánu prodeje, o orientuje se v optimalizaci zásob zboží a způsobů dodání : o na příkladech aplikuje poznatky o nástrojích marketingu, např. stanovení ceny, volbu prodejní cesty a vhodné propagace o zpracuje jednoduchý průzkum trhu o rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky o stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle zákazníků, místa a období : o vysvětlí pojem management o charakterizuje funkci informací v řízení organizace o charakterizuje osobu manažera o provede propočty související se sestavováním a kontrolou plánu o graficky vyjádří a zhodnotí organizační strukturu podniku o zhodnotí využití motivačních nástrojů : o orientuje se ve zdrojích financování činnosti podniku vztahy) plán prodeje průběh prodejní činnosti realizace dodávky expedice, doprava 6. Marketing podstata marketingu průzkum trhu produkt, cena, distribuce, propagace 7. Management (Management, Podstata účetnictví, Náklady a výnosy) plánování organizování rozhodování motivace a vedení lidí kontrola informační systém podniku manažerské pojetí nákladů 8. Zdroje financování finanční analýza - vlastní kapitál, cizí zdroje Občan v demokratické společnosti 10 Člověk a svět práce 12

18 o odliší zisk a platební schopnost o vypočítá rentabilitu, likviditu, zadluženost, obrátku peněz, sestaví platební kalendář o chápe podstatu cash- flow, interpretuje jejich výsledky o provádí výpočty časové hodnoty peněz o ukáže protikladnost výnosu a rizika : o používá základní daňové pojmy, o vypočte daňovou povinnost k DPH, k dani z příjmu fyzických osob se zahrnutím nejobvyklejších položek ovlivňujících základ daně, k dani z nemovitostí,ke spotřebním daním : o vysvětlí princip fungování finančního trhu o na příkladech vysvětlí využití a druhy cenných papírů a obchodování s nimi o vysvětlí obchodování na burze o objasní další subjekty finančního trhu : o vyhledá statistická data ve vhodném zdroji o komentuje konkrétní a aktuální události o národním hospodářství, např. vývoj inflace, krátkodobé financování zdroje, pracovní kapitál, řízení likvidity a solvence dlouhodobé financování čas, výnos, riziko a likvidita ve finančním řízení cash flow 9. Aktualizace daní aktualizace přímých daní aktualizace nepřímých daní 10. Finanční trh úloha finančního trhu cenné papíry, burza 11. Národní hospodářství, hospodářská politika statistická data, statistické zjišťování, zdroje dat uspořádání národního Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí

19 hospodářství, např. vývoj inflace, nezaměstnanosti, HDP a státního rozpočtu o vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci obyvatel a na příkladu ukáže jak se bránit jejím nepříznivým důsledkům o odliší cíle expanzivní a restriktivní politiky o odhadne vlivy základních opatření vnitřní měnové politiky a fiskální politiky na ekonomiku o posoudí dopad základních opatření vnější obchodní a měnové politiky na ekonomiku o aplikuje znalosti opatření sociální politiky na konkrétní případy hospodářství úloha státu v tržní ekonomice magický čtyřúhelník soustava veřejných rozpočtů, rozpočet EU, strukturální fondy hospodářská politika, politika expanzivní a restriktivní vnitřní měnová politika fiskální politika vnější obchodní a měnová politika sociální politika 216

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika Obecné cíle výuky Ekonomiky Předmět ekonomika tvoří spolu s účetnictvím, marketingem, managementem a právem ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Ve výuce

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové Verze platná od 1.9. 2012 1 Obsah 1 Úvodní identifikační údaje... 9 2 Profil absolventa...

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

MANAGEMENT OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH FIREM

MANAGEMENT OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH FIREM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Rakovník platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Kód a název oboru

Více

Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie

Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/0 Obchodní akademie zaměření všeobecná ekonomika veřejná správa s rozšířenou výukou informačních technologií s rozšířenou výukou cizích jazyků držitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE (PEK) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 262 (8 hodin týdně) Platnost:

Více

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA DANAÉ, s.r.o., Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 51077, dne 18. 1. 2002 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více