JAWA SE DOSTÁVÁ DO OTÁČEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAWA SE DOSTÁVÁ DO OTÁČEK"

Transkript

1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 4. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 12. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Mzdy v roce 2008 na pozadí schválené reformy - str. 1-3 Nabídka zamûstnání - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Pfiipravujeme se na kolektivní vyjednávání 2008 (tabulky) 33 Jawě se objevilo světlo na konci tunelu Zase spousta věcí zdražila! Ta vláda si myslí, že průměrný plat v republice je ten jejich MZDY V ROCE 2008 NA POZADÍ SCHVÁLENÉ REFORMY Tento článek obsahuje konkrétní cíle v kolektivním vyjednávání o mzdách na rok 2008, a také shrnuje argumenty včetně případných výpočtů, které mají jednotlivým ZO OS KOVO pomoci při sjednávání mzdového nárůstu pro toto období ve světle schválené reformy veřejných financí a jejích dopadů. Reforma veřejných financí podle analýz ČMKOS dopadne velmi negativně na zaměstnance, zvláště pak na ty nízko- a středněpříjmové. Reforma do- KOVÁCI PODPOŘILI PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Předsednictvo Odborového svazu KOVO na svém zasedání 2. října v Hradci Králové podpořilo požadavky Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství tímto prohlášením: Josef Středula (Pokračování na str. 2) Odborový svaz KOVO tímto vyslovuje svou solidární podporu kolegům a kolegyním z Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství, kteří se rozhodli bránit své oprávněné požadavky. Odborový svaz KOVO je přesvědčen, že současný stav v rezortu školství ohrožuje budoucí vzdělanostní úroveň (Pokračování na str. 3) JAWA SE DOSTÁVÁ DO OTÁČEK Po letech propadu konečně obrat k lepšímu JAWA - slovo, které je v povědomí mužské části české populace spojeno s motocykly. Znalejším se vybaví i slavné modely Pérák a Kývačka. Ovšem jen nemnoho zasvěcených zná složitou situaci firmy po roce Obtížné hledání nových trhů a jejich ztrátu poté, co se začaly jevit perspektivní. Nyní se konečně zdá, že se objevilo světlo na konci tunelu. JAWA Moto, s. r. o., v Týnci nad Sázavou, která je nyní výrobcem motocyklů JAWA, byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost Jihostroje Velešín. Navazuje na téměř osmdesátiletou tradici vývoje a výroby motocyklů, v jejíž počátcích stál ing. František Janeček. Během své existence prošla Josef Mičík firma obdobím úspěchů, kdy figurovala mezi renomovanými společnostmi motocyklového průmyslu. Značnou oblibu získal model Kývačka, s nímž se v 50. letech minulého století bylo možno setkat ve více než 120 zemích světa. Konec jedné perspektivy V současnosti je však situace v závodě diametrálně odlišná. Změny byly nastartovány začátkem 90. let uplynulého století ztrátou tradičních odběratelů, za které se náhrada hledala velmi obtížně a již vůbec ne v dosavadním rozsahu. To s sebou neslo snižování objemu výroby i počtu zaměstnanců. Nadějně se rýsovalo proniknutí na tradiční trhy v arabském světě, vývoj politické situace po roce 2002 však znamenal konec této perspektivy. Do roku 2002 byl naším největším odběratelem Irák, kam směřovalo 60 procent produkce. Tento trh padl po zahájení války ze dne na den a stejně rychle jsme museli opustit celé toto teritorium, popisuje těžkosti při získávání odbytu ředitel pro řízení a správu František Hruška. Tato skutečnost byla příčinou všech dalších opatření v následujících letech, zejména v personální oblasti. Se zhruba 340 pracovníky jsme měli výraznou přezaměstnanost. Stále se čekalo na změnu situace, skoro dva roky jsme hledali Marie Vašáková cestu jak se z problému dostat, ale tento trh se nepodařilo znova otevřít, líčí situaci. Mezi léty došlo k více než 60procentnímu snížení tržeb z 380 na 120 miliónů Kč. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci zůstávali a nové trhy se nedařilo zajistit, dopracovali jsme se k zápornému hospodářskému výsledku. Do té doby jsme se pohybovali kolem nuly, tvrdí František Hruška. Pak padlo rozhodnutí přizpůsobit počet zaměstnanců podmínkám firmy; jejich stav poklesl na současných 145. Nová naděje Naději přinesl až loňský rok. Přišly nabídky od našeho tradičního partnera, kterým je Kuba. Oživení na tomto trhu se objevilo po několika letech stagnace. Tento trend pokračuje i letos s tím, že tento rok víceméně stojí na dodávce na tento trh a je s ním spojeno 50 procent tržeb podniku. Loni tam směřovalo 200, letos za první po- (Pokračování na str. 3) 1

2 padne negativně nejvíce na osoby s nízkými příjmy. Její koncepce je zcela nelogická, jak vystihl ve svém komentáři i historik Rudolf Kučera, který napsal: Těžko se najde v západní Evropě země, kde by šéf dozorčí rady největšího státního koncernu nebo předseda vlády platili stejné daně jako jejich domácí hospodyně či sekretářky nebo kde by stát zdaňoval odvody do systému zdravotního pojištění. OS KOVO, v rámci ČMKOS i samostatně, se snažil všemi možnými prostředky zvrátit přijetí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Ani jednání, kontaktování poslanců, osvěta mezi odboráři a zaměstnanci, demonstrace na Václavském náměstí nebo happening před poslaneckou sněmovnou nevedly k cíli. Proto jedinou možnou cestou kompenzace dopadů této reformy je sjednání takového nárůstu mezd pro rok 2008 u jednotlivých zaměstnavatelů, který by negativní dopady reformy eliminoval. 1. NÁRŮST MEZD SJEDNANÝ VE VŠECH PODNIKOVÝCH KOLEKTIVNÍCH SMLOUVÁCH (PKS) BY MĚL MINIMÁLNĚ POKRÝT INFLACI Do nárůstu spotřebitelských cen se nezbytně promítnou změny vyvolané reformou veřejných rozpočtů, a to minimálně v následujících oblastech: zvýšení sazby DPH z 5 na 9 % především u základních potravin a nealkoholických nápojů (a dalšího zboží, jako jsou například léky a zdravotnické potřeby, dětské pleny, knihy, noviny a časopisy); přitom výdaje domácností na potraviny a nealkoholické nápoje činí 18,4 % z celkových výdajů průměrné domácnosti; v souvislosti se změnou sazby DPH vzrostou i ceny některých služeb, například služeb zdravotnických, sociálních, ubytovacích, veřejné dopravy, kultury; zvýšení nákladů na bydlení - zvyšování cen energií (například cena elektřiny pro domácnosti má od l. ledna 2008 stoupnout o 10 %, pro podniky o 15 %, což se projeví v dalším zvýšení všech cen), zvyšování regulovaného nájemného; zvyšování cen základních potravin (bez vazby na změnu sazby DPH - například výrobky z obilí); nově zaváděné poplatky ve zdravotnictví, nové ceny léků; zvýšení spotřebních daní (cigarety, tabák); ekologické daně; zdražování dalších komodit (například pohonné hmoty, což se projeví v ceně dopravy). Odhady inflace (růstu spotřebitelských cen) propočítávají každoročně státní i soukromé instituce, například Český statistický úřad, ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí a dále subjekty působící v bankovním sektoru. Aktuální dostupné odhady vybraných institucí znázorňuje tabulka č. 1. ČMKOS vypracovala svůj vlastní odhad inflace, který činí pro rok 2008: 4,8-5,3 % KOVÁK číslo října 2007 MZDY V ROCE 2008 NA POZADÍ SCHVÁLENÉ REFORMY (Dokončení ze str. 1) 2. PODÍL ZAMĚSTNANCŮ NA RŮSTU PRODUKTIVITY PRÁCE Je známo, že průmysl se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí, to platí i o odvětvích kovoprůmyslu. V 1. pololetí roku 2007 se proti stejnému období roku 2006 zvýšila průmyslová produkce o 10,4 % (z toho v 1. čtvrtletí o 11,6 % a ve 2. čtvrtletí o 9,3 %). Tržby z průmyslové činnosti reálně vzrostly o 11,4 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslu se zvýšil o 2,3 %, průměrná reálná mzda pak o 5,6 %, produktivita práce (z tržeb) byla meziročně vyšší o 8,2 %. Vývoj produktivity práce z přidané hodnoty v jednotlivých odvětvích kovoprůmyslu znázorňují tabulky (údaje za 1. pololetí 2007 nejsou dosud k dispozici) č Jak z tabulek č. 2-4 vyplývá, produktivita práce z přidané hodnoty v letech 2002 až 2006 rostla ve všech odvětvích kovoprůmyslu. Proto by jednotlivé ZO OS KOVO, pokud nemají k dispozici ještě pozitivnější výsledky svých firem, mohly požadovat podíl na růstu průměrné produktivity práce svého odvětví. Naplněním budou A. a B. by bylo realizováno tzv. mzdové koordinační pravidlo, na kterém se shodli členové Evropské federace kováků. Podle tohoto pravidla by nárůst mezd měl vždy pokrýt nárůst spotřebitelských cen a dále zajistit zaměstnancům konkrétního podniku podíl na růstu produktivity práce. Podíl na nárůstu by měl optimálně dosahovat 2/3 nárůstu produktivity práce. % růstu mezd = Inflace + 2/3 indexu nárůstu produktivity práce Příklad: Vycházejme z toho, že by odhad nárůstu spotřebitelských cen podle ČMKOS činil 5,3 %. Průměrné tempo růstu produktivity práce v automobilovém průmyslu (OKEČ 34) činilo v letech 2002 až ,5 %. Při aplikaci mzdového koordinačního pravidla v obecné poloze by tedy minimální nárůst měl činit % růstu mezd = 5,3 + 2/3 x 7,5 = 5,3 + 5,0 = 10,3 %. Pro přesnější dosazení údajů do výše uvedeného vzorce je ideální situace, kdy má odborová organizace k dispozici výsledky hospodaření svého podniku, a to výsledky co nejaktuálnější, případně výhled růstu produktivity (business plán). Do výpočtu nárůstu mezd podle mzdového koordinačního pravidla by měly být případně dosazeny mimořádné pozitivní vlivy v rámci podniku - nové zakázky, nové výrobky apod. 3. SNÍŽENÍ DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ Zavedením 3denní karenční doby (první 3 dny nemoci budou bez jakékoli kompenzace) a snížením sazeb nemocenských dávek dojde ke snížení příjmů zaměstnanců po dobu jejich nemoci - viz tabulka č. 5. I proto je nutné navyšovat mzdy tak, aby zaměstnanci měli možnost ukládat si finanční prostředky pro případný výpadek v příjmech. 4. NEDOSTATEK PRACOVNÍCH SIL V současné době se ze strany zaměstnavatelů ozývají stížnosti na nedostatek pracovní síly, zvláště pak kvalifikované. Míra nezaměstnanosti dosáhla ve 2. čtvrtletí 2007 hodnoty 5,3 %, v 1. čtvrtletí 2007 činila 6,0 %, přičemž průměr za rok 2006 byl 7,1 %. Počet pracovních míst se zvyšuje, a to výraznou měrou vlivem investičních pobídek. Za období 1998 až 2006 činil, dle analýzy agentury CzechInvest, počet přímo vytvořených míst Celkový dopad investičních pobídek na míru nezaměstnanosti v roce 2006 odhaduje CzechInvest na 3,01 %. Právě nedostatek pracovních sil lze využít k argumentaci pro zvýšení mezd u zaměstnavatelů, neboť jejich cílem by za této situace měla logicky být stabilizace stávajících kvalifikovaných pracovníků. Situace je však individuální v jednotlivých profesích, podnicích či regionech. Je nutné zvážit použití tohoto argumentu velmi individuálně. 5. SNÍŽENÍ DAŇOVÉ ZÁTĚŽE PRÁVNICKÝCH OSOB V neposlední řadě je nutné argumentovat skutečností, že u právnických osob dochází od 1. ledna 2008 ke snížení daně z příjmu z 24 % na 21 %. Znamená to, že ziskové podniky ušetří na dani z příjmu 3 %, tedy v absolutní částce tím více, čím vyšší je jejich zisk. Pro informaci je uvedena tabulka dosahovaného zisku za období let 2005 a 2006 v jednotlivých odvětvích kovoprůmyslu (tabulka č. 6). Je však nutné vzít v úvahu, že účetní zisk a základna pro výpočet daně z příjmu jsou dvě rozdílné veličiny. 6. DOPADY PŘIPRAVOVANÉ REFORMY DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU Jak vyplývá ze studií v návaznosti na reformu důchodového systému, bude se poměr důchodu poskytovaného ze státního důchodového systému k průměrné mzdě postupně snižovat. Podle některých propočtů by se měl podíl důchodu k průměrné mzdě, který činí aktuálně kolem 41 %, snížit do roku 2030 na 30 až 32 %. Zaměstnanci si tedy budou muset odkládat do dalších systémů - například do systému penzijního připojištění se státním příspěvkem - mnohem více finančních prostředků, aby vůbec měli šanci na důstojný život ve stáří (podle zveřejněných propočtů by měl činit minimální příspěvek na penzijní připojištění 1000 Kč měsíčně). Proto je nezbytné zasadit se o maximální nárůst mezd tak, aby každý zaměstnanec měl prostředky, které by si mohl na budoucí doplňkový důchod střádat. 7. PŘECHOD ČESKÉ REPUBLIKY NA EURO České mzdy jsou ve srovnání s evropskými stále nízké. Tato konkurenční výhoda firem v ČR se po přijetí eura bude snižovat. Naše životní náklady se budou přibližovat průměru EU. Zaměstnavatelé budou mít bezesporu snahu výhodu nižších mezd udržet co nejdéle, a pokud nechceme, aby životní úroveň klesala, musíme začít s prosazováním progresivnějšího mzdového nárůstu. Hrozí navíc nebezpečí, že zavedení eura bude znamenat zdražení. Přechod na euro je důležitý zejména z toho důvodu, že by bylo žádoucí, aby při přechodu měli zaměstnanci mzdy vyšší než 1000 eur v kurzovém přepočtu (při dnešním kurzu tedy minimálně Kč měsíčně). Z toho důvodu je důležité snažit se dosáhnout v rámci možností relativně vysokých meziročních reálných nárůstů. 8. ZÁVĚREM Častým argumentem zaměstnavatelů proti dopadu reformy veřejných financí na zaměstnance bude pravděpodobně tvrzení, že dojde k nárůstu čisté mzdy u jednotlivých zaměstnanců. Tento nárůst však bude u zaměstnanců různý podle výše jejich příjmů a počtu vyživovaných osob. Nárůsty čisté mzdy u bezdětného zaměstnance ukazuje tabulka č.7. Dopady reformy veřejných financí na domácnosti zaměstnanců propočetla i ČMKOS. Ve svém propočtu k výši čistých příjmů rodiny (včetně případného daňového bonusu) dopočetli experti ČMKOS i běžné sociální dávky, na které má rodina při dané výši příjmů nárok, tj. přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení. Zahrnut je také vliv zvýšení sazby DPH z 5 % na 9 % u potravin, služeb a jiných komodit. Viz tabulka č. 8. Tabulka č. 9 uvádí navýšení výdajů vlivem zvýšení DPH u snížené sazby daně z 5 % na 9 % propočtené ministerstvem financí. Z propočtů ČMKOS však vychází, že dopad zvýšení DPH z 5 % na 9 % bude pro zaměstnance s nízkými příjmy ještě negativnější. Podle ČMKOS bude zvýšení sazby DPH z 5 % na 9 % znamenat u nízkopříjmových skupin na každých 1000 Kč čistého příjmu ztrátu 21,2 Kč, u vysokopříjmových skupin však jen 14,8 Kč. Zvýšení základní sazby tedy do- (Pokračování na str. 3) 2

3 loletí již 400 strojů o objemu 350 ccm. Tato kubatura také mezi produkcí dominuje. Při naší roční výrobě zhruba 1800 motocyklů je to významná položka, vysvětluje F. Hruška. Za prvních pět měsíců letošního roku jsme zhruba po 15 letech vykázali zisk. Jestliže za posledních pět let měl podnik ztrátu, je zisk, byť by činil 1 korunu, zásadním obratem v hospodaření, pochvaluje si ředitel Hruška. Nízké mzdy jsou brzdou Jsme si vědomi, že vzhledem k hospodářské situaci má firma omezené možnosti, projevuje pochopení předseda ZO OS KOVO Josef Mičík. V důsledku toho nemůžeme, a ani nechceme, klást nějaké nereálné požadavky. Skutečností však je poměrně nízká průměrná mzda. Loňského července činila korun, v tomtéž měsíci letos přesáhla Kč. Loňský průměr v dělnických profesích činil Kč oproti letošním očekávaným Kč, upozorňuje a pokračuje: Firma situaci řeší snižováním počtu zaměstnanců, což se nám nelíbí, stejně jako to, že případný nárůst zakázek se personálně zajišťuje přes pracovní agentury. Ředitel Hruška odkazuje na to, že poměrně nízký průměrný výdělek je poplatný ekonomické situaci. Přesto připouští: Výše průměrné mzdy nás staví do role společnosti, která obtížně shání pracovníky. Proto, poběží-li ekonomický vývoj MZDY V ROCE 2008 (Dokončení ze str. 2) padne na nízkopříjmové skupiny o 40 % silněji než na vysokopříjmové skupiny. (Ty navíc mají mnohem větší efekt ze snížení přímých daní a pojistného.) SCHÉMA A PODROBNÝ POPIS VÝPOČTU ČISTÉ MZDY Dosud je základem daně u zaměstnance hrubá mzda po odečtu pojistného ve výši 12,5 %, a to 8 % na sociální pojištění a 4,5 % na zdravotní pojištění. Základem daně tedy je nyní ve skutečnosti ,5 = 87,5 % hrubé mzdy. Nově se bude od 1. ledna 2008 počítat daň z tzv. superhrubé mzdy. Jde o hrubou mzdu navýšenou o 35% - toto navýšení se skládá z odvodu zaměstnavatele na sociální (26 %) a zdravotní pojištění (9 %). Po 1. lednu 2008 bude tedy základem daně 135 % hrubé mzdy. Odpočet nezdanitelných částí ze základu daně, jako například poskytnuté dary, zaplacené pojistné na penzijní připojištění či soukromé životní pojištění nebo zaplacené členské příspěvky, se nemění. Základ daně v roce ,5 % hrubé mzdy Základ daně v roce % hrubé mzdy KOVÁK číslo října 2007 JAWA SE DOSTÁVÁ DO OTÁČEK (Dokončení ze str. 1) takovým způsobem, jako se nastartoval loni, je naší prioritou dopracovat se výdělku, který by odpovídal regionálním potřebám. Odbory a vedení se umějí domluvit Odborová organizace sdružuje přes 60 zaměstnanců, stranou nezůstávají členové, kteří již odešli do důchodu. Já jsem zde již od 16 let, vzpomíná místopředsedkyně ZO OS KOVO Marie Vašáková. Jsem zde zvyklá a fabrika se mi vždy líbila. V posledních patnácti letech se však změnilo myšlení lidí a jde i o peníze, vysvětluje nezájem mnohých pracovníků o odbory. Někteří zastávají názor, proč platit příspěvky, když odbory stejně jednají i za ty, kteří v nich nejsou. Ty další výhody je již nezajímají, posteskne si. A jaké jsou vztahy mezi vedením firmy a odbory? Jednání se zástupci podniku jsou na velmi dobré úrovni, v rámci možností má vedení snahu naše požadavky řešit. Ale znova podotýkám, je to limitováno ekonomickou situací firmy, zůstává realistou předseda Mičík. Spolupráci s odborovou organizací na všech stupních managementu považujeme za důležitý aspekt v řízení společnosti a myslím, že náš vztah je nadstandartní, pokračuje František Hruška. Tuto skutečnost potvrzuje i finanční dar ve výši Kč, který firma již několik let odborům poskytuje. Text a snímky (trb) Navýšení základu daně: 135 x 100 = 154,3 87,5 Základ pro výpočet daně se tak zvýší o více než 54 %. Změní se jednak sazba daně, a to na jednotnou sazbu ve výši 15 % (pro rok 2008), významně se však navýší odpočty na poplatníka a na vyživované dítě, takže čistá mzda poplatníků se zvýší v závislosti na výši příjmů s tím, že navýšení poroste s výší příjmu zaměstnance. Způsob výpočtu čisté mzdy nalezneme v 277 odst. 1) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb., v platném znění). Podle tohoto předpisu se čistá mzda vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (zkráceně pojistné na sociální pojištění) a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. JAROSLAV SOUČEK, místopředseda OS KOVO Ing. ZDENĚK DOBIÁŠ, vedoucí úseku odborové politiky OS KOVO Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO ODBOROVÝ SVAZ KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2 přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou specialistu pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání pro Metodické pracoviště OS KOVO v Hradci Králové, Gočárova 1620, Hradec Králové Požadujeme: vzdělání VŠ, nejlépe ekonomického směru odborné znalosti ekonomiky firmy, mzdového a manažerského účetnictví základní znalosti pracovního práva a sociální problematiky organizační a komunikační schopnosti znalost práce na PC řidičský průkaz skupiny B zkušenosti ze sociálního dialogu a činnosti odborů vítány znalost Aj, Nj výhodou Vaším úkolem bude zejména: poradenská a metodická činnost pro ZO OS KOVO ekonomické rozbory, příprava a připomínkování kolektivních smluv vyjednávání kolektivních smluv lektorská a vzdělávací činnost průběžné sledování legislativy Nabízíme: pracovní poměr na dobu neurčitou nástupní mzdu Kč možnost odborného růstu zaměstnanecké sociální výhody nástup po dohodě Písemné přihlášky se stručným přehledem dosavadní praxe zašlete nejpozději do na adresu: Ing. Radko Šamánek, MP OS KOVO, Gočárova 1620, Hradec Králové Bližší informace na tel. čísle: nebo (Ing. Šamánek, vedoucí MP) OS KOVO nemůže zajistit ubytování. KOVÁCI PODPOŘILI PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ (Dokončení ze str. 1) občanů České republiky. Pro nás, odboráře z kovoprůmyslu, je důležité, aby Ti, co se připravují na budoucí povolání, měli i do budoucna kompetentní učitelky a učitele. Současný stav však tomuto ideálnímu stavu v žádném případě nenasvědčuje. Jsme rádi, že jste se rozhodli ukázat i druhou stranu pracovního poměru těch, kteří se podílejí na vzdělanostní úrovni obyvatelstva. My Vás ve Vaší snaze podporujeme a jsme připraveni se zúčastnit Vašich protestních akcí! Držíme Vám pěsti a přejeme Vám, aby občané České republiky pochopili, že jde o každého z nás! My kováci, to plně chápeme! JOSEF STŘEDULA, předseda OS KOVO KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 Škodova továrna se od druhé poloviny 70. let 19. století již řadila mezi významné české strojírenské podniky. Dokládá to mimo jiné třeba porovnání strojního vybavení podniku v rozmezí necelých 10 let: kromě jednoho parního stroje o výkonu 12 k, 33 pracovních strojů a 6 kovářských výhní v roce 1866,disponoval později, v roce 1875 jedním parním strojem o 80 k, 3 kuplovnami (tj. tavicími pecemi - poznámka utorky), 36 soustruhy,16 hoblovkami, 19 vrtačkami, 6 šroubořezy, 2 vrtacími stroji, několika kovářskými výhněmi aj. zařízením. (V. Jíša, Škodovy závody, , Praha 1969). V roce 1878 vlastnila Škodovka již pět parních strojů s celkovým výkonem 120 k, více než 50 soustruhů, 20 vrtaček a 1 velký vrtací stroj a pojízdný jeřáb o nosnosti 20 tisíc kg, umožňující manipulaci s těžkými břemeny. Nejvýznamnějším provozem byla montážní dílna s připojenou šroubárnou, kotlárna, dále slévárna šedé litiny a slévárna kovů s pomocnými provozy (modelárnou, kovárnou a obrobnou velkých a těžkých odlitků), obchodní oddělení a konstrukční kanceláře. Celkem Škodova strojírna zaměstnávala v roce 1878 okolo 735 zaměstnanců, z toho asi 35 úředníků a mistrů; pro porovnání uvádíme, že když na začátku roku 1869 měl závod 120 zaměstnanců a v roce 1878 již asi 735, stoupl jejich počet za necelých deset let o 613 %. Rozvoj Škodovky nebyl ojedinělý, ale souvisel s růstem výroby jak u nás, tak i ve světě, podmíněným industrializačním procesem v období dovršování průmyslové revoluce ve strojírenství, hutnictví a jiných průmyslových odvětvích. Od vývoje jiných strojíren se odlišoval tím, že údery hospodářského bankrotu v letech zde byly mírnější. Umožnily to dostatečné finanční rezervy... i včas získané dodávky... a bylo to ovšem do značné míry podmíněno obchodní zdatností majitele závodu. (V. Jíša). Od 70. a 80. let 19. století výroba oceli bessemerováním a tomasací v západní Evropě a s určitým zpožděním také v našich podmín- KOVÁK číslo října 2007 KOVY V MÝTECH A SKUTEČNOSTI (LVI.) Křídla lodních šroubů, profilovaný válec pro válcovny a součásti parních strojů vyrobené ve Škodově ocelárně kách postavila hutnictví železa na vyšší stupeň. Tento nový způsob výroby oceli v siemens - martinských pecích umožnil její zlevnění a širší konstrukční uplatnění v rozvíjejícím se strojírenství. Ve světě vynikala kvalitou především francouzská a německá ocel. E. Škoda se proto osobně vypravil - aby získal potřebné praktické zkušenosti a seznámil se s technickými novinkami - k některým tamním ocelářským firmám, z nichž si potom vybral vestfálskou ocelárnu Fritz Asthöwer a Co. a požádal ji o poskytnutí technické pomoci při stavbě vlastní ocelárny. S její výstavbou bylo započato v roce 1884 a již 21. srpna 1886 byla výroba oceli zahájena. Po překonání počátečních problémů s nižší kvalitou oceli (svou pevností kg) na čtvereční cm a tažností % nedosahovala žádoucích parametrů v krátké době začala Škodova plzeňská ocelárna produkovat ocel tehdy nejvyšší jakosti. V této souvislosti je velmi zajímavá informace kterou vytěžil při studiu podnikových archiválií V. Jíša: V životopise Emila Škody jeho syn Karel mimo jiné píše,že se firmě E. Škoda podařilo zaručovat při výrobě ocelolitiny tažnost přibližně o 3 % vyšší, než zaručovaly největší ěmecké firmy při stejné pevnosti. (Podnikový archiv Škoda Plzeň). K tomuto espornému technickému úspěchu připomněl znalec Škodovky Jindřich Chylík že až po dlouhých a nákladných pokusech podařilo se E. Škodovi vyrobiti výbornou litinu ocelovou. (J. Chylík, Plzeňský průmysl, Plzeň srv. náš seriál LV. pokračování - poznámka autorky) Mezi prvními významnějšími výrobky ocelárny byly například ocelové odlitky stojanů a pístů pro parní lodní stroje pro loděnice Vulkan ve Štětíně, ocelové odlitky pro italskou firmu Orlando, nebo opracované písty o průměru až 1,2 m pro parní stroje anglické firmy Bellis a Morgan aj. Plzeňská ocelárna úspěšně konkurovala kladenským, vítkovickým, třineckým a ostatním železárnám v českých zemích a v Rakousku. Do Plzně směřovaly objednávky odlitků od řady světové proslavených firem, jakými byly například Wiener - Maschinenfabrik, rakouské a jiné loděnice, velké německé a anglické firmy. Úspěšné byly také pokusy s výrobou pancéřového materiálu pro armádní zakázky; Škodovka získala vlastnická práva na kulomety systému rakouského arcivévody Karla Salvatora a plukovníka rytíře von Dormuse a začala s jejich produkcí. Roku 1888 byla zhotovena prvá pancéřová lafeta pro vojenskou rakousko-uherskou správu, o rok později bylo armádě dodáno první 7 kalibrové dělo. (Podle zjištění V. Jíši a J. Chylíka). Plzeňská ocelárna se tak propracovala mezi přední závodní provozy. Připravila PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Člověk je jistě hodně nemotorný, neníli bohatý, a je nutno... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je francouzský osvícenecký materialistický filozof a spisovatel Denis Diderot ( ). V pojetí společenských jevů zůstal idealistou; bojoval proti feudálnímu despotismu a hájil osvícenou monarchii. Za nástroj pokroku považoval vědu a rozum. Byl redaktorem Encyklopedie, pokrokové obsahem a bojovým tónem, od jejíhož vydávání neustoupil navzdory překážkám a pronásledování. (jk) Vyluštění z Kováku č. 32/2007 (výrok J. Grossmana): Divadlo se má dělat pořádně... avšak nesmí se brát moc vážně. 4

5 KOVÁK číslo října 2007/příloha MZDY V ROCE 2008 NA POZADÍ SCHVÁLENÉ REFORMY (Tabulky k článku na straně 1, 2 a 3 tohoto čísla) I

6 II KOVÁK číslo října 2007/příloha

7 KOVÁK číslo října 2007/příloha III

8 KOVÁK číslo října 2007/příloha PŘIPRAVUJEME SE NA KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 2008 (zbylé tabulky ke IV. dílu ing. R. Horáka z minulého čísla) DM Výroba dopravních prostředků a zařízení průměrná mzda (v Kč) ,7 107,1 105,3 105,8 reálná mzda (v %) 106,7 104,3 103,6 103,3 osobní náklady (v mil. Kč) ,6 109,6 113,1 113,6 účetní přidaná hodnota (v mil. Kč) ,6 112,5 107,9 118,4 produktivita práce z PH (v Kč) ,7 110,1 100,8 112,1 osobní náklady/1 zaměstnanec (v Kč) ,7 107,2 105,7 107,5 osobní náklady/ph (v %) 46,70 45,00 43,80 46,00 44,10 průměrný přepočtený stav zaměstnanců (osob) ,8 102,2 107,0 105, Recyklace druhotných surovin průměrná mzda (v Kč) ,2 110,9 98,6 104,3 reálná mzda (v %) 107,2 108,0 96,9 101,9 osobní náklady (v mil. Kč) ,0 105,6 100,0 102,6 účetní přidaná hodnota (v mil. Kč) ,7 131,8 69,0 121,7 produktivita práce z PH (v Kč) ,1 141,0 66,2 122,3 osobní náklady/1 zaměstnanec (v Kč) ,0 111,0 97,5 102,8 osobní náklady/ph (v %) 65,90 54,60 43,00 63,40 53,40 průměrný přepočtený stav zaměstnanců (osob) ,3 94,3 104,4 99,0 Kovoprůmysl průměrná mzda (v Kč) ,1 107,4 104,6 105,5 reálná mzda (v %) 106,1 104,5 102,8 103,1 osobní náklady (v mil. Kč) ,4 111,7 109,0 111,8 účetní přidaná hodnota (v mil. Kč) ,8 117,5 103,3 116,8 produktivita práce z PH (v Kč) ,7 113,5 98,9 112,0 osobní náklady/1 zaměstnanec (v Kč) ,1 107,8 104,3 107,2 osobní náklady/ph (v %) 58,60 54,70 52,00 54,90 52,50 průměrný přepočtený stav zaměstnanců (osob) ,4 103,5 104,5 104,3 D Zpracovatelský průmysl PRŮMYSL průměrná mzda (v Kč) ,9 107,1 104,8 106,1 reálná mzda (v %) 105,9 104,2 103,0 103,6 osobní náklady (v mil. Kč) ,5 107,7 106,9 108,3 účetní přidaná hodnota (v mil. Kč) ,5 113,9 103,3 109,7 produktivita práce z PH (v Kč) ,6 114,4 101,3 108,5 osobní náklady/1 zaměstnanec (v Kč) ,1 108,1 104,8 107,1 osobní náklady/ph (v %) 55,30 52,10 49,30 51,00 50,30 průměrný přepočtený stav zaměstnanců (osob) ,3 99,6 102,0 101,1 průměrná mzda (v Kč) ,7 106,9 104,7 106,1 reálná mzda (v %) 105,7 104,1 102,9 103,6 osobní náklady (v mil. Kč) ,6 106,9 106,3 107,4 účetní přidaná hodnota (v mil. Kč) ,3 113,5 105,4 111,1 produktivita práce z PH (v Kč) ,6 114,5 104,2 110,6 osobní náklady/1 zaměstnanec (v Kč) ,1 107,8 105,1 106,9 osobní náklady/ph (v %) 50,90 48,40 45,50 45,90 44,40 průměrný přepočtený stav zaměstnanců (osob) ,2 99,1 101,1 100,5 IV

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST? 34 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 11. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 19. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Usnesení Pfiedsednictva a Rady OS KOVO - str. 2 Dohoda odboráfiû z ArcelorMittal

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (III.) str.

Více

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace

Více

KDO CHCE, TAK CESTU NAJDE. Odborové organizace vznikají zejména. OS KOVO na startu do nového roku ROZHOVOR S PŘEDSEDOU J. STŘEDULOU.

KDO CHCE, TAK CESTU NAJDE. Odborové organizace vznikají zejména. OS KOVO na startu do nového roku ROZHOVOR S PŘEDSEDOU J. STŘEDULOU. 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 5. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 13. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Novinky v cestovních náhradách str. 2 Pozvánka na kurs Mezilidské

Více

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ?

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ? TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. ZÁŘÍ 2006, DATUM VYDÁNÍ: 22. ZÁŘÍ 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Co nového na Ostravsku - str. 2 Co bude nového ve mzdové oblasti (I.) - str. 3 PŘÍLOHA

Více

Odbory v Minervě mají velké slovo

Odbory v Minervě mají velké slovo Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 28 Týdeník Odborového svazu Kovo, Datum uzávěrky: 28. srpna 2008, Datum vydání: 5. září 2008, cena: 6 Kč Obsah dohody odborů se Siemensem str. 2 Novinky ze zahraničí

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011 2 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 12. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 20. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Důležité pracovněprávní údaje str. 2 Zprávy ze zahraničí

Více

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 30. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Olomouckém kraji? Jen v málokteré firmě se krize

Více

TPCA: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAVŘENA

TPCA: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAVŘENA Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Zprávy ze zahraniãí - str. 3 Kovy v m tech a skuteãnosti - str. 4 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Pfiíspûvek na péãi jako dávka sociálních sluïeb (VI.) Preventivní programy

Více

POUČENÍ Z KAUZY ČEPEC

POUČENÍ Z KAUZY ČEPEC TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 1. BŘEZNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 9. BŘEZNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Nabídka kursu - str. 2 Bawag Bank pro ãleny OS KOVO - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV:

Více

MLADÍ ODBORÁŘI OPĚT NA KÁNOÍCH

MLADÍ ODBORÁŘI OPĚT NA KÁNOÍCH TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. ČERVNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. ČERVENCE 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Zmrtvýchvstání v Cedimě Meziměstí (Tamní odborová organizace

Více

Kdo má volit vedení svazu?

Kdo má volit vedení svazu? 38 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 13. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 21. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Mladí jsou naše budoucnost str. 2 Informace ze

Více

MORA POD VLAJKOU GORENJE

MORA POD VLAJKOU GORENJE TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 29. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 7. KVĚTNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Lobby a šedé eminence str. 2 ČMKOS k nálezu Ústavního soudu

Více

VLÁDA LŽE, TAK AŤ JDE!

VLÁDA LŽE, TAK AŤ JDE! 19 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. KVĚTNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 27. KVĚTNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Informace z demonstrace 21. 5. str. 2 Fotoreportáž z

Více

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 3. BŘEZNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 11. BŘEZNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Už dospělí, nebo ještě děti? str. 2 Smuteční oznámení str.

Více

JSME VOLIČI, NEBO OVCE?

JSME VOLIČI, NEBO OVCE? 25 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 1. ČERVENCE 2010, DATUM VYDÁNÍ: 9. ČERVENCE 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Buďme chytré odbory! Ale jak na to? str. 2 Poděkování

Více

Ekonomická krize pohled odborů 1

Ekonomická krize pohled odborů 1 Motto: Ekonomická krize pohled odborů 1 V Praze dne 13. ledna 2009 Nejvyšší prioritou musí být ochrana občanů před nejhoršími dopady finanční krize. Občané jsou těmi prvními, na které krize dopadne, ať

Více

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS 10-12 Ročník 55 Praha 12. květen 2010 Čtěte!!!!! Vývoj základních ekonomických ukazatelů v letech 1990 2010 str. 2-9 Z volebních programů (výtah) 32,10 Kč str. 10-19 ❶ V rámci informační kampaně před volbami

Více

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým

Více

Informace předsedkyně

Informace předsedkyně 16 Ročník 52 Praha 21. září 2007 10,20 Kč http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

MAGNA SE MÁ ČILE K SVĚTU

MAGNA SE MÁ ČILE K SVĚTU 25 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 30. ČERVNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 8. ČERVENCE 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Praze a středních Čechách str. 2 Stanovisko

Více

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ Českomoravská konfederace OS Oddělení makroekonomických analýz a prognóz Sociálně ekonomické oddělení V Praze dne 19. dubna 2007 Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ I. Úvodem

Více

Zpracovala: Ing. Naděžda Pikierská, CSc.

Zpracovala: Ing. Naděžda Pikierská, CSc. O B S A H Jednání o růstu minimální mzdy (Jaká bude minimální mzda od 1. 1. 2016?)... str. 1 Aktuální dotazy a odpovědi k problematice elektronické evidence tržeb... str. 4 Co je třeba vědět o rozvržení

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více

MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY

MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v severních Čechách str. 2 2. díl čtenářské soutěže - hotel Děvín v Mariánských Lázních str. 3 Poznávejte ČR aneb Památky z kovu kolem nás (IV.) str. 4

Více

Jak dopadne modrá šance ODS na českého zaměstnance

Jak dopadne modrá šance ODS na českého zaměstnance Jak dopadne modrá šance ODS na českého zaměstnance červen 2005 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů nebo rozšiřovat jakýmkoli způsobem,

Více