Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Rekvalifikační kurzy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Rekvalifikační kurzy"

Transkript

1 Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem: Rekvalifikační kurzy Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika - Úřad práce v Českém Krumlově, se sídlem Věncova 248, Český Krumlov IČ Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1

2 Název veřejné zakázky: Rekvalifikační kurzy Název zadavatele: Česká republika - Úřad práce v Českém Krumlově Sídlo zadavatele: Věncova 248, Český Krumlov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: František Petera, ředitel IČ zadavatele: Kontaktní osoby zadavatele: Luboš Mlčák, vedoucí oddělení trhu práce Mgr. Vlastimil Neuman, vedoucí oddělení kontrolního a právního Vymezení předmětu veřejné zakázky: Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce: Kód CPV: Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcových smluv s jedním, příp. více uchazeči na jednotlivé části této veřejné zakázky specifikované v článku I. této zadávací dokumentace. Doba plnění veřejné zakázky Předpokládané zahájení: březen až duben 2009 Uchazeč je povinen zahájit plnění v termínu, který stanoví zadavatel v písemné výzvě k uzavření Dohody o provedení rekvalifikace. Předpokládané ukončení: Místo plnění veřejné zakázky Místo plnění veřejné zakázky je specifikováno v článku I., části B. Specifikace rekvalifikačních kurzů. Předpokládaná celková cena Předpokládaná celková cena veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Bližší specifikace předpokládané ceny plnění jednotlivých částí zakázky je uvedena v článku I. části A. Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele. Zadavatel má právo snížit objem zakázky nebo jejích jednotlivých částí v případě změn rozpočtu, které by měly dopad na financování zakázky. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 2

3 OBSAH I. Specifikace předmětu zakázky a technické podmínky jednotlivých částí veřejné zakázky I.1. Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti základní obsluhy PC I.2. Část 2: Rekvalifikační kurzy v oblasti IT technologie grafika I.3. Část 3: Rekvalifikační kurzy v oblasti IT technologie technické I.4. Část 4: Rekvalifikační kurzy pro oblast podnikání a projektového manažera I.5. Část 5: Rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a příbuzných oborů I.6. Část 6: Rekvalifikační kurzy v oblasti zdravotnických služeb I.7. Část 7: Rekvalifikační kurzy v oblasti sociálních služeb I.8. Část 8: Rekvalifikační kurzy v oblasti kosmetických a masérských služeb I.9. Část 9: Rekvalifikační kurzy v oblasti pedikúry a manikúry I.10. Část 10: Rekvalifikační kurzy v oblasti CNC strojů I.11. Část 11: Rekvalifikační kurzy v oblasti stavebnictví I.12. Část 12: Rekvalifikační kurzy v oblasti zahradnictví I.13. Část 13: Rekvalifikační kurzy v oblasti svařování I.14. Část 14: Rekvalifikační kurzy v oblasti rozšíření řidičských oprávnění I.15. Část 15: Rekvalifikační kurzy v oblasti zemědělství a lesnictví I.16. Část 16: Rekvalifikační kurzy v oblasti obsluhy stavebních strojů I.17. Část 17: Rekvalifikační kurzy vhodné pro sklad a zásobování I.18. Část 18: Rekvalifikační kurzy zaměřené na změnu řemesla I.19. Část 19: Rekvalifikační kurzy na zaučení v oboru I.20. Část 20: Nespecifická rekvalifikace II. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky III. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele IV. Další požadavky V. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH VI. Časový harmonogram realizace veřejné zakázky, doba trvání zakázky VII. Hodnotící kritéria VIII. Metody hodnocení kritérií IX. Zvláštní povinnosti dodavatele X. Platební podmínky XI. Obchodní podmínky XII. Forma a označení nabídek, místo a lhůta pro předložení nabídek XIII. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám XIV. Seznam příloh I. Specifikace předmětu zakázky a technické podmínky jednotlivých částí veřejné zakázky Popis předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem zakázky je provedení rekvalifikačních kurzů uvedených v části A. bodech I.1. až I.20. tohoto článku zadávací dokumentace. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 3

4 Obecné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky a) Uchazeč o zakázku (dále jen dodavatel ) má možnost podat samostatnou nabídku (viz článek II. této zadávací dokumentace) na zabezpečení kterékoli části zakázky vymezené v bodech I.1. až I.20. části B. tohoto článku zadávací dokumentace (vždy však na všechny rekvalifikační kurzy v rámci dané části zakázky). Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek. V případě uzavření rámcové smlouvy s více dodavateli se ustanovení týkající se dodavatele týkají všech dodavatelů. b) Rekvalifikační kurzy budou provedeny v souladu s příslušnými akreditacemi a dle ustanovení 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoZ ). U rekvalifikačních kurzů budou dodrženy minimální počty hodin výuky bez závěrečných zkoušek uvedené u jednotlivých kurzů v níže uvedených tabulkách. U rekvalifikačních kurzů, které jsou akreditovány dle zvláštních právních předpisů, dodrží dodavatel rozsah rekvalifikačního dle příslušné právní normy. c) Dodavatel vypočte svou průměrnou váženou cenu plnění za a průměrný minimální počet účastníků, což jsou dvě hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky (viz. článek VII. Hodnotící kritéria tabulka A.). Výjimku tvoří kurzy na PC uvedené v bodech I.1., I.2. a I.3. části B. tohoto článku, kde dodavatel vypočte svou průměrnou váženou cenu za hodinu na jednu a průměrný minimální počet účastníků, což jsou dvě hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky (viz článek VII. Hodnotící kritéria tabulka B.). Váhy typů kurzů uvádí zadavatel podle jejich předpokládané četnosti potřeby realizace jednotlivých kurzů v období zakázky. d) Součástí každého rekvalifikačního budou závěrečné zkoušky a vydání kvalifikačních dokladů úspěšným absolventům rekvalifikace. e) Kapacita jednotlivých rekvalifikačních kurzů bude omezena maximální hranicí 15 účastníků v jednom běhu. Výjimkou jsou pouze kurzy na PC (bod B. I.1. Část 1), kde v jednom rekvalifikačním lze maximální hranici zvýšit na 24 účastníků s tím, že v jedné učebně bude maximálně 12 účastníků. f) Vybraný dodavatel musí mít uzavřeno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou při rekvalifikaci dle ust. 108 odst. 4 písm. h) ZoZ. Náklady na toto pojištění zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace dle ust. 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců (dále jen vyhláška o RK ). g) Vybraný dodavatel stanoví účastníkům rekvalifikace studijní a výcvikové povinnosti. Prokazatelně je seznámí s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně mající vztah k rekvalifikaci. Zajistí bezpečnost a ochranu zdraví účastníků rekvalifikace během celé rekvalifikace. Vybaví na svůj náklad účastníky rekvalifikace nezbytnými ochrannými pracovními prostředky, pokud to charakter jejich praktické přípravy vyžaduje. Tyto náklady zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace. h) Náklady na požadované zdravotní prohlídky dodavatel nezahrne do kalkulace nákladů rekvalifikace. i) Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty (dle 68 odst. 2 a 43 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /dále jen ZoVZ /). j) Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci vykonávaly vždy fyzické osoby, které kvalifikaci či specializaci mají. A. Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Název jednotlivých rekvalifikačních kurzů je orientační. U každého jednotlivého rekvalifikačního musí dodavatel dodržet minimální počet hodin a předpokládaný obsah (náplň). Tyto skutečnosti dokládá dodavatel doklady osvědčujícími odbornou způsobilost dodavatele dle 108 odst. 2 ZoZ a osnovou (náplní), která bude podepsána osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnými) jednat jménem dodavatele, popř. osobou zmocněnou. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 4

5 Části veřejné zakázky, předpoklad zadavatele o počtu dodavatelů, s nimiž hodlá uzavřít rámcovou smlouvu Předpokládaná maximální cena plnění bez DPH I.1. Část 1: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti základní obsluhy PC Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Základy obsluhy osobního počítače Obsluha osobního počítače Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti základní obsluhy PC - celkem ,- I.2. Část 2: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti IT technologie - grafika Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Obsluha osobního počítače se zaměřením na tvorbu www stránek Corel Photoshop Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti IT technologie - grafika - celkem ,- I.3. Část 3: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti IT technologie - technické Předpokládaný počet dodavatelů: 5 AutoCAD Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti IT technologie - technické - celkem ,- I.4. Část 4: Realizace rekvalifikačních kurzů pro oblast podnikání a projektového manažera Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Základy podnikání Projektový manažer Realizace rekvalifikačních kurzů pro oblast podnikání a projektového manažera - celkem ,- I.5. Část 5: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti účetnictví a příbuzných oborů Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky Daňový specialista Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti účetnictví a příbuzných oborů - celkem ,- I.6. Část 6: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti zdravotnických služeb Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Pracovník ve zdravotnictví-všeobecný sanitář dle zákona č. 96/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti zdravotnických služeb - celkem ,- I.7. Část 7: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti sociálních služeb Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením vykonávání přímé péče dle zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti sociálních služeb - celkem ,- I.8. Část 8: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti kosmetických a masérských služeb Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Kosmetické služby SŠ * Kosmetické služby ZŠ** Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti kosmetických a masérských služeb - celkem ,- Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 5

6 I.9. Část 9: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti pedikúry a manikúry Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Pedikúra a nehtová modeláž SŠ* Pedikúra a nehtová modeláž ZŠ** Manikúra a nehtová modeláž SŠ* Manikúra a nehtová modeláž ZŠ** Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti pedikúry a manikúry - celkem ,- I.10. Část 10: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti CNC strojů Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Obsluha CNC strojů Programování CNC strojů Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti CNC strojů - celkem ,- I.11. Část 11: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti stavebnictví Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Zednické práce SŠ* Zednické práce ZŠ** Montér suchých staveb SŠ* Montér suchých staveb ZŠ** Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti stavebnictví - celkem ,- I.12. Část 12: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti zahradnictví Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Vazba a aranžování květin Zahradnické práce SŠ* Zahradnické práce ZŠ** Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti zahradnictví - celkem ,- I.13. Část 13: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti svařování Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Svařování obalenou elektrodou ZK 111 W01 Svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu ZK 135 W01 Svařování nerez oceli ZK 141 W11 Svařování nerez oceli ZK 141 W21 Svařování nerez oceli ZK 141 W22 Svařování kyslíko-acetylenovým plamenem ZK 311 W01 Základní kurz pájení mědi ZK 912 W31 Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti svařování - celkem ,- I.14. Část 14: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti rozšíření řidičských oprávnění Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Řidičské oprávnění skupiny C Řidičské oprávnění skupiny C+E Řidičské oprávnění skupiny D Řidičské oprávnění skupiny D+E Vstupní školení dle vyhlášky č. 156/2008 Sb.,o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, ve znění pozdějších předpisů -140 hodin Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti rozšíření řidičských oprávnění - celkem ,- Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 6

7 I.15. Část 15: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti zemědělství a lesnictví Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Dřevorubec Obsluha motorové pily Křovinořez Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti zemědělství a lesnictví - celkem ,- I.16. Část 16: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti obsluhy stavebních strojů Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Obsluha stavebních strojů Obsluha stavebních strojů - rozšíření Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti obsluhy stavebních strojů - celkem ,- I.17. Část 17: Realizace rekvalifikačních kurzů vhodných pro sklad a zásobování Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Řidič motorového vozíku (pro vlastníky ŘP min. sk. B nebo T) Skladník Realizace rekvalifikačních kurzů vhodných pro sklad a zásobování - celkem ,- I.18. Část 18: Realizace rekvalifikačních kurzů zaměřených na změnu řemesla (pro klienty se středoškolským a vyšším vzděláním) Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Kuchař (vzdělání v příbuzném oboru) Kuchař (vzdělání v nepříbuzném oboru) Číšník (vzdělání v příbuzném oboru) Číšník (vzdělání v nepříbuzném oboru) Kadeřník (vzdělání v příbuzném oboru) Kadeřník (vzdělání v nepříbuzném oboru) Instalatér (vzdělání v příbuzném oboru) Instalatér (vzdělání v nepříbuzném oboru) Realizace rekvalifikačních kurzů zaměřených na změnu řemesla - celkem ,- I.19. Část 19: Realizace rekvalifikačních kurzů na zaučení v oboru *** Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Kuchařské práce Prodavačské práce Cukrářské práce Pekařské práce Číšnické práce Truhlářské práce Realizace rekvalifikačních kurzů na zaučení v oboru - celkem ,- I.20. Část 20: Realizace nespecifické rekvalifikace Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Nespecifická rekvalifikace dle vládního usnesení č. 238/1991 **** Realizace nespecifické rekvalifikace - celkem ,- * ** *** kurz určený pro uchazeče nebo zájemce s ukončeným středním vzděláním kurz určený pro uchazeče nebo zájemce s ukončeným základním vzděláním kurzy určené hlavně pro uchazeče nebo zájemce s ukončeným základním vzděláním **** Nespecifická rekvalifikace je zaměřena na přípravu uchazeče o zaměstnání tak, aby se zvýšila jeho zaměstnatelnost na trhu práce. Nesmí obsahovat poradenské a motivační aktivity. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 7

8 B. Specifikace rekvalifikačních kurzů I.1. Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti základní obsluhy PC Typ rekvalifikačního rozsah bez zkoušek (počet hodin) počet účastníků nutných pro realizaci Jednotková cena za hodinu bez DPH (Kč/hod.), tj. cena na jednu dělená počtem hodin Váha typu (%) Základy obsluhy PC Obsluha osobního počítače součet: Váha x jednotková cena na za hodinu Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena na za hodinu: a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Základy obsluhy PC: - základy práce s počítačem (základní pojmy, software, hardware,..) - MS Windows - MS Word - MS Excel - základy práce s Internetem a elektronickou poštou Obsluha osobního počítače: - úvod do IT - MS Windows - MS Word - MS Excel - MS Powerpoint - MS Outlook - práce s Internetem a elektronickou poštou c) Každý účastník bude v průběhu celého pracovat u samostatného počítače s připojením na Internet minimálně pro výuku témat k elektronické poště a vyhledávání na webových stránkách. d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 6 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov. I.2. Část 2: Rekvalifikační kurzy v oblasti IT technologie - grafika počet účastníků rozsah nutných bez zkoušek pro (počet hodin) realizaci Typ rekvalifikačního Jednotková cena za hodinu bez DPH (Kč/hod.), tj. cena na jednu dělená počtem hodin Váha typu (%) Obsluha osobního počítače se zaměřením na tvorbu www stránek Corel Photoshop součet: Váha x jednotková cena na za hodinu Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena na za hodinu: Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 8

9 a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Obsluha osobního počítače se zaměřením na tvorbu www stránek: - seznámení se základními pojmy - základy technického Internetu a www stránek - tvorba grafického vzhledu webových stránek s využitím počítačového hardware a software - vedení příslušné dokumentace - příprava a realizace návrhů, reprodukcí a schémat webových stránek - publikování stránek na Internetu Corel: - MS Windows - výuka grafického programu CorelDraw a doplňkových aplikací Photoshop: - seznámení se základními pojmy - výuka grafického programu Photoshop a doplňkových aplikací c) Každý účastník bude pracovat u samostatného počítače v průběhu celého. d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 6 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. I.3. Část 3: Rekvalifikační kurzy v oblasti IT technologie - technické Jednotková cena rozsah za hodinu bez počet DPH (Kč/hod.), účastníků bez tj. cena na nutných pro zkoušek jednu realizaci (počet dělená počtem Typ rekvalifikačního hodin) hodin Váha typu (%) Váha x jednotková cena na za hodinu AutoCAD součet: Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena na za hodinu: a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačního : AutoCAD: - konstrukční program AutoCAD - tvorba výkresů - kreslící nástroje a editace výkresů - kótování - tisk modelu, tisk rozvržení c) Každý účastník bude pracovat u samostatného počítače v průběhu celého. d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 6 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 9

10 I.4. Část 4: Rekvalifikační kurzy pro oblast podnikání a projektového manažera Cena počet rozsah plnění bez Váha typu Váha x cena účastníků bez zkoušek DPH za plnění za nutných pro (počet (%) realizaci hodin) (Kč/osoba) Typ rekvalifikačního Základy podnikání Projektový manažer součet: Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Základy podnikání: - výuka v oblasti marketingu, managementu a psychologie - právní aspekty podnikání - finanční právo a úvěrování - daňová soustava - účetnictví - sociální a zdravotní pojištění - struktura podnikatelského záměru Projektový manažer: - obecný management - systémy řízení projektů a podniků - strategický a projektový management, řízení lidských zdrojů - finanční řízení podniků a projektu - legislativní aspekty projektování v EU - příprava a tvorba projektů financovaných z EU - kontrola organizace a monitorování projektu - implementační agentury fondů EU - zpracování závěrečné práce c) V rámci využití výpočetní techniky při výuce bude každý účastník pracovat u samostatného počítače. d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 10

11 I.5. Část 5: Rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a příbuzných oborů Cena počet rozsah plnění bez účastníků bez zkoušek DPH za nutných pro (počet realizaci hodin) (Kč/osoba) Typ rekvalifikačního Váha typu (%) Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky Daňový specialista Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky: - právní problematika a personalistika - podstata účetnictví, účetní doklady - daňová evidence - účetnictví - mzdy a pojištění - účetní závěrka - daňová problematika - praktická cvičení na počítači Daňový specialista: - právní problematika - úvod do daňové soustavy, účetnictví a daňové evidence - správa daní a poplatků - daň z přidané hodnoty - daně z příjmů - silniční daň - daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí - daň z nemovitostí - spotřební daně a ekologické daně - účetnictví ve vazbě na daně - daňová přiznání - účetní závěrka Mzdové účetnictví včetně výpočetní techniky: - právní problematika a personalistika - Zákoník práce - zdravotní pojištění - pojistné na sociální zabezpečení - důchodové pojištění - nemocenské pojištění - daňová legislativa - mzdové účetnictví (podklady pro mzdy, výpočet mezd, výplaty mezd, dokumenty ve mzdovém účetnictví,..) c) V rámci využití výpočetní techniky při výuce bude každý účastník pracovat u samostatného počítače. d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 11

12 I.6. Část 6: Rekvalifikační kurzy v oblasti zdravotnických služeb Typ rekvalifikačního rozsah bez zkoušek (počet hodin) počet účastníků nutných pro realizaci Cena plnění bez DPH za (Kč/osoba) Váha typu (%) Kurz pro pracovníky ve zdravotnictví dle zákona č. 96/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačního : Kurz pro pracovníky ve zdravotnictví dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů - základy veřejného zdravotnictví - speciální ošetřovatelská péče - ošetřovatelská péče - radiační ochrana - OBZP - sociální ošetřovatelská péče - postupy při PP - postupy a nácvik PP - podpora a ochrana zdraví - somatologie - psychologie ve zdravotnictví - odborná praxe na oddělení nemocnice c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov. I.7. Část 7: Rekvalifikační kurzy v oblasti sociálních služeb počet rozsah účastníků bez nutných zkoušek pro (počet realizaci hodin) Typ rekvalifikačního Cena plnění bez DPH za (Kč/osoba) Váha typu (%) Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením vykonávání přímé péče dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 12

13 a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačního : Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením vykonávání přímé péče: - úvod do problematiky sociální práce - úvod do problematiky psychologie, psychopatologie - etika v práci pracovníka sociální péče - sociálně právní minimum, platná legislativa - základy péče o nemocné (úprava lůžek a podávání léků) - somatologie - první pomoc - prevence týrání - péče v domácnosti - komunikace v sociálních službách c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. I.8. Část 8: Rekvalifikační kurzy v oblasti kosmetických a masérských služeb počet Cena rozsah účastníků plnění bez Váha typu bez nutných DPH za zkoušek pro (%) (počet realizaci (Kč/osoba) hodin) Typ rekvalifikačního Kosmetické služby - SŠ * Kosmetické služby - ZŠ ** Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : * minimální rozsah pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním ** minimální rozsah pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Kosmetické služby: - somatologie - dermatologie (kožní choroby a vady, alergie,..) - kosmetologie - kosmetická chemie, materiály - první pomoc - teorie kosmetiky (ošetření pleti, depilace a epilace, ruční masáž, líčení,..) - praktická výuka kosmetiky Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 13

14 Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví: - anatomie - fyziologie - psychologie - materiály - první pomoc - teorie klasické masáže a ostatních druhů masáží - technika a provádění klasických masáží (nácvik jednotlivých masérských hmatů, masáž jednotlivých částí těla,..) c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. I.9. Část 9: Rekvalifikační kurzy v oblasti pedikúry a manikúry počet Cena rozsah účastníků plnění bez bez nutných DPH za zkoušek pro (počet realizaci (Kč/osoba) hodin) Typ rekvalifikačního Váha typu (%) Váha x cena plnění za Pedikúra a nehtová modeláž - SŠ * Pedikúra a nehtová modeláž - ZŠ ** Manikúra a nehtová modeláž - SŠ * Manikúra a nehtová modeláž - ZŠ** součet: Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : * minimální rozsah pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním ** minimální rozsah pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Pedikúra a nehtová modeláž: - anatomie - psychologie - zdravověda (kožní choroby, ortopedické vady, nemoci a vady nehtů,..) - první pomoc - materiály - úprava a ošetření nohou (koupele, zábaly, masky, masáže, depilace, ošetřování ztvrdlé kůže,..) - úprava a ošetření nehtů (tvarování nehtů, umělé zpevňování a prodlužování přírodních nehtů,..) Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 14

15 Manikúra a nehtová modeláž: - anatomie - psychologie - zdravověda (kožní choroby, nemoci a vady nehtů,..) - první pomoc - materiály - péče o ruce a nehty - úprava nehtů (tvarování nehtů, lakování, leštění a zdobení nehtů, umělé zpevňování a prodlužování přírodních nehtů,..) c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. I.10. Část 10: Rekvalifikační kurzy v oblasti CNC strojů počet Cena rozsah účastníků plnění bez Váha typu bez nutných DPH za zkoušek pro (%) (počet realizaci (Kč/osoba) hodin) Typ rekvalifikačního Obsluha CNC strojů Programování CNC strojů součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Obsluha CNC strojů: - technologie - technická dokumentace - strojírenská technologie - měření - odborný výcvik Programování CNC strojů: - teorie technologie - programování na CNC strojích - obsluha CNC strojů - dílenské programování na CNC obráběcích centrech - ovládání řídícího systému a obsluha CNC obráběcího centra c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 15

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Dle rozdělovníku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Veřejná zakázka: Přechody pro chodce v obci Ženklava II. zadávaná v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více