Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Rekvalifikační kurzy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Rekvalifikační kurzy"

Transkript

1 Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem: Rekvalifikační kurzy Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika - Úřad práce v Českém Krumlově, se sídlem Věncova 248, Český Krumlov IČ Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1

2 Název veřejné zakázky: Rekvalifikační kurzy Název zadavatele: Česká republika - Úřad práce v Českém Krumlově Sídlo zadavatele: Věncova 248, Český Krumlov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: František Petera, ředitel IČ zadavatele: Kontaktní osoby zadavatele: Luboš Mlčák, vedoucí oddělení trhu práce Mgr. Vlastimil Neuman, vedoucí oddělení kontrolního a právního Vymezení předmětu veřejné zakázky: Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce: Kód CPV: Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcových smluv s jedním, příp. více uchazeči na jednotlivé části této veřejné zakázky specifikované v článku I. této zadávací dokumentace. Doba plnění veřejné zakázky Předpokládané zahájení: březen až duben 2009 Uchazeč je povinen zahájit plnění v termínu, který stanoví zadavatel v písemné výzvě k uzavření Dohody o provedení rekvalifikace. Předpokládané ukončení: Místo plnění veřejné zakázky Místo plnění veřejné zakázky je specifikováno v článku I., části B. Specifikace rekvalifikačních kurzů. Předpokládaná celková cena Předpokládaná celková cena veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Bližší specifikace předpokládané ceny plnění jednotlivých částí zakázky je uvedena v článku I. části A. Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele. Zadavatel má právo snížit objem zakázky nebo jejích jednotlivých částí v případě změn rozpočtu, které by měly dopad na financování zakázky. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 2

3 OBSAH I. Specifikace předmětu zakázky a technické podmínky jednotlivých částí veřejné zakázky I.1. Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti základní obsluhy PC I.2. Část 2: Rekvalifikační kurzy v oblasti IT technologie grafika I.3. Část 3: Rekvalifikační kurzy v oblasti IT technologie technické I.4. Část 4: Rekvalifikační kurzy pro oblast podnikání a projektového manažera I.5. Část 5: Rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a příbuzných oborů I.6. Část 6: Rekvalifikační kurzy v oblasti zdravotnických služeb I.7. Část 7: Rekvalifikační kurzy v oblasti sociálních služeb I.8. Část 8: Rekvalifikační kurzy v oblasti kosmetických a masérských služeb I.9. Část 9: Rekvalifikační kurzy v oblasti pedikúry a manikúry I.10. Část 10: Rekvalifikační kurzy v oblasti CNC strojů I.11. Část 11: Rekvalifikační kurzy v oblasti stavebnictví I.12. Část 12: Rekvalifikační kurzy v oblasti zahradnictví I.13. Část 13: Rekvalifikační kurzy v oblasti svařování I.14. Část 14: Rekvalifikační kurzy v oblasti rozšíření řidičských oprávnění I.15. Část 15: Rekvalifikační kurzy v oblasti zemědělství a lesnictví I.16. Část 16: Rekvalifikační kurzy v oblasti obsluhy stavebních strojů I.17. Část 17: Rekvalifikační kurzy vhodné pro sklad a zásobování I.18. Část 18: Rekvalifikační kurzy zaměřené na změnu řemesla I.19. Část 19: Rekvalifikační kurzy na zaučení v oboru I.20. Část 20: Nespecifická rekvalifikace II. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky III. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele IV. Další požadavky V. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH VI. Časový harmonogram realizace veřejné zakázky, doba trvání zakázky VII. Hodnotící kritéria VIII. Metody hodnocení kritérií IX. Zvláštní povinnosti dodavatele X. Platební podmínky XI. Obchodní podmínky XII. Forma a označení nabídek, místo a lhůta pro předložení nabídek XIII. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám XIV. Seznam příloh I. Specifikace předmětu zakázky a technické podmínky jednotlivých částí veřejné zakázky Popis předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem zakázky je provedení rekvalifikačních kurzů uvedených v části A. bodech I.1. až I.20. tohoto článku zadávací dokumentace. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 3

4 Obecné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky a) Uchazeč o zakázku (dále jen dodavatel ) má možnost podat samostatnou nabídku (viz článek II. této zadávací dokumentace) na zabezpečení kterékoli části zakázky vymezené v bodech I.1. až I.20. části B. tohoto článku zadávací dokumentace (vždy však na všechny rekvalifikační kurzy v rámci dané části zakázky). Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek. V případě uzavření rámcové smlouvy s více dodavateli se ustanovení týkající se dodavatele týkají všech dodavatelů. b) Rekvalifikační kurzy budou provedeny v souladu s příslušnými akreditacemi a dle ustanovení 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoZ ). U rekvalifikačních kurzů budou dodrženy minimální počty hodin výuky bez závěrečných zkoušek uvedené u jednotlivých kurzů v níže uvedených tabulkách. U rekvalifikačních kurzů, které jsou akreditovány dle zvláštních právních předpisů, dodrží dodavatel rozsah rekvalifikačního dle příslušné právní normy. c) Dodavatel vypočte svou průměrnou váženou cenu plnění za a průměrný minimální počet účastníků, což jsou dvě hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky (viz. článek VII. Hodnotící kritéria tabulka A.). Výjimku tvoří kurzy na PC uvedené v bodech I.1., I.2. a I.3. části B. tohoto článku, kde dodavatel vypočte svou průměrnou váženou cenu za hodinu na jednu a průměrný minimální počet účastníků, což jsou dvě hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky (viz článek VII. Hodnotící kritéria tabulka B.). Váhy typů kurzů uvádí zadavatel podle jejich předpokládané četnosti potřeby realizace jednotlivých kurzů v období zakázky. d) Součástí každého rekvalifikačního budou závěrečné zkoušky a vydání kvalifikačních dokladů úspěšným absolventům rekvalifikace. e) Kapacita jednotlivých rekvalifikačních kurzů bude omezena maximální hranicí 15 účastníků v jednom běhu. Výjimkou jsou pouze kurzy na PC (bod B. I.1. Část 1), kde v jednom rekvalifikačním lze maximální hranici zvýšit na 24 účastníků s tím, že v jedné učebně bude maximálně 12 účastníků. f) Vybraný dodavatel musí mít uzavřeno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou při rekvalifikaci dle ust. 108 odst. 4 písm. h) ZoZ. Náklady na toto pojištění zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace dle ust. 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců (dále jen vyhláška o RK ). g) Vybraný dodavatel stanoví účastníkům rekvalifikace studijní a výcvikové povinnosti. Prokazatelně je seznámí s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně mající vztah k rekvalifikaci. Zajistí bezpečnost a ochranu zdraví účastníků rekvalifikace během celé rekvalifikace. Vybaví na svůj náklad účastníky rekvalifikace nezbytnými ochrannými pracovními prostředky, pokud to charakter jejich praktické přípravy vyžaduje. Tyto náklady zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace. h) Náklady na požadované zdravotní prohlídky dodavatel nezahrne do kalkulace nákladů rekvalifikace. i) Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty (dle 68 odst. 2 a 43 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /dále jen ZoVZ /). j) Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci vykonávaly vždy fyzické osoby, které kvalifikaci či specializaci mají. A. Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Název jednotlivých rekvalifikačních kurzů je orientační. U každého jednotlivého rekvalifikačního musí dodavatel dodržet minimální počet hodin a předpokládaný obsah (náplň). Tyto skutečnosti dokládá dodavatel doklady osvědčujícími odbornou způsobilost dodavatele dle 108 odst. 2 ZoZ a osnovou (náplní), která bude podepsána osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnými) jednat jménem dodavatele, popř. osobou zmocněnou. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 4

5 Části veřejné zakázky, předpoklad zadavatele o počtu dodavatelů, s nimiž hodlá uzavřít rámcovou smlouvu Předpokládaná maximální cena plnění bez DPH I.1. Část 1: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti základní obsluhy PC Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Základy obsluhy osobního počítače Obsluha osobního počítače Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti základní obsluhy PC - celkem ,- I.2. Část 2: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti IT technologie - grafika Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Obsluha osobního počítače se zaměřením na tvorbu www stránek Corel Photoshop Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti IT technologie - grafika - celkem ,- I.3. Část 3: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti IT technologie - technické Předpokládaný počet dodavatelů: 5 AutoCAD Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti IT technologie - technické - celkem ,- I.4. Část 4: Realizace rekvalifikačních kurzů pro oblast podnikání a projektového manažera Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Základy podnikání Projektový manažer Realizace rekvalifikačních kurzů pro oblast podnikání a projektového manažera - celkem ,- I.5. Část 5: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti účetnictví a příbuzných oborů Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky Daňový specialista Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti účetnictví a příbuzných oborů - celkem ,- I.6. Část 6: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti zdravotnických služeb Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Pracovník ve zdravotnictví-všeobecný sanitář dle zákona č. 96/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti zdravotnických služeb - celkem ,- I.7. Část 7: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti sociálních služeb Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením vykonávání přímé péče dle zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti sociálních služeb - celkem ,- I.8. Část 8: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti kosmetických a masérských služeb Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Kosmetické služby SŠ * Kosmetické služby ZŠ** Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti kosmetických a masérských služeb - celkem ,- Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 5

6 I.9. Část 9: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti pedikúry a manikúry Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Pedikúra a nehtová modeláž SŠ* Pedikúra a nehtová modeláž ZŠ** Manikúra a nehtová modeláž SŠ* Manikúra a nehtová modeláž ZŠ** Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti pedikúry a manikúry - celkem ,- I.10. Část 10: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti CNC strojů Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Obsluha CNC strojů Programování CNC strojů Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti CNC strojů - celkem ,- I.11. Část 11: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti stavebnictví Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Zednické práce SŠ* Zednické práce ZŠ** Montér suchých staveb SŠ* Montér suchých staveb ZŠ** Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti stavebnictví - celkem ,- I.12. Část 12: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti zahradnictví Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Vazba a aranžování květin Zahradnické práce SŠ* Zahradnické práce ZŠ** Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti zahradnictví - celkem ,- I.13. Část 13: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti svařování Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Svařování obalenou elektrodou ZK 111 W01 Svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu ZK 135 W01 Svařování nerez oceli ZK 141 W11 Svařování nerez oceli ZK 141 W21 Svařování nerez oceli ZK 141 W22 Svařování kyslíko-acetylenovým plamenem ZK 311 W01 Základní kurz pájení mědi ZK 912 W31 Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti svařování - celkem ,- I.14. Část 14: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti rozšíření řidičských oprávnění Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Řidičské oprávnění skupiny C Řidičské oprávnění skupiny C+E Řidičské oprávnění skupiny D Řidičské oprávnění skupiny D+E Vstupní školení dle vyhlášky č. 156/2008 Sb.,o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, ve znění pozdějších předpisů -140 hodin Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti rozšíření řidičských oprávnění - celkem ,- Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 6

7 I.15. Část 15: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti zemědělství a lesnictví Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Dřevorubec Obsluha motorové pily Křovinořez Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti zemědělství a lesnictví - celkem ,- I.16. Část 16: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti obsluhy stavebních strojů Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Obsluha stavebních strojů Obsluha stavebních strojů - rozšíření Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti obsluhy stavebních strojů - celkem ,- I.17. Část 17: Realizace rekvalifikačních kurzů vhodných pro sklad a zásobování Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Řidič motorového vozíku (pro vlastníky ŘP min. sk. B nebo T) Skladník Realizace rekvalifikačních kurzů vhodných pro sklad a zásobování - celkem ,- I.18. Část 18: Realizace rekvalifikačních kurzů zaměřených na změnu řemesla (pro klienty se středoškolským a vyšším vzděláním) Předpokládaný počet dodavatelů: 5 Kuchař (vzdělání v příbuzném oboru) Kuchař (vzdělání v nepříbuzném oboru) Číšník (vzdělání v příbuzném oboru) Číšník (vzdělání v nepříbuzném oboru) Kadeřník (vzdělání v příbuzném oboru) Kadeřník (vzdělání v nepříbuzném oboru) Instalatér (vzdělání v příbuzném oboru) Instalatér (vzdělání v nepříbuzném oboru) Realizace rekvalifikačních kurzů zaměřených na změnu řemesla - celkem ,- I.19. Část 19: Realizace rekvalifikačních kurzů na zaučení v oboru *** Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Kuchařské práce Prodavačské práce Cukrářské práce Pekařské práce Číšnické práce Truhlářské práce Realizace rekvalifikačních kurzů na zaučení v oboru - celkem ,- I.20. Část 20: Realizace nespecifické rekvalifikace Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Nespecifická rekvalifikace dle vládního usnesení č. 238/1991 **** Realizace nespecifické rekvalifikace - celkem ,- * ** *** kurz určený pro uchazeče nebo zájemce s ukončeným středním vzděláním kurz určený pro uchazeče nebo zájemce s ukončeným základním vzděláním kurzy určené hlavně pro uchazeče nebo zájemce s ukončeným základním vzděláním **** Nespecifická rekvalifikace je zaměřena na přípravu uchazeče o zaměstnání tak, aby se zvýšila jeho zaměstnatelnost na trhu práce. Nesmí obsahovat poradenské a motivační aktivity. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 7

8 B. Specifikace rekvalifikačních kurzů I.1. Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti základní obsluhy PC Typ rekvalifikačního rozsah bez zkoušek (počet hodin) počet účastníků nutných pro realizaci Jednotková cena za hodinu bez DPH (Kč/hod.), tj. cena na jednu dělená počtem hodin Váha typu (%) Základy obsluhy PC Obsluha osobního počítače součet: Váha x jednotková cena na za hodinu Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena na za hodinu: a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Základy obsluhy PC: - základy práce s počítačem (základní pojmy, software, hardware,..) - MS Windows - MS Word - MS Excel - základy práce s Internetem a elektronickou poštou Obsluha osobního počítače: - úvod do IT - MS Windows - MS Word - MS Excel - MS Powerpoint - MS Outlook - práce s Internetem a elektronickou poštou c) Každý účastník bude v průběhu celého pracovat u samostatného počítače s připojením na Internet minimálně pro výuku témat k elektronické poště a vyhledávání na webových stránkách. d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 6 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov. I.2. Část 2: Rekvalifikační kurzy v oblasti IT technologie - grafika počet účastníků rozsah nutných bez zkoušek pro (počet hodin) realizaci Typ rekvalifikačního Jednotková cena za hodinu bez DPH (Kč/hod.), tj. cena na jednu dělená počtem hodin Váha typu (%) Obsluha osobního počítače se zaměřením na tvorbu www stránek Corel Photoshop součet: Váha x jednotková cena na za hodinu Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena na za hodinu: Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 8

9 a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Obsluha osobního počítače se zaměřením na tvorbu www stránek: - seznámení se základními pojmy - základy technického Internetu a www stránek - tvorba grafického vzhledu webových stránek s využitím počítačového hardware a software - vedení příslušné dokumentace - příprava a realizace návrhů, reprodukcí a schémat webových stránek - publikování stránek na Internetu Corel: - MS Windows - výuka grafického programu CorelDraw a doplňkových aplikací Photoshop: - seznámení se základními pojmy - výuka grafického programu Photoshop a doplňkových aplikací c) Každý účastník bude pracovat u samostatného počítače v průběhu celého. d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 6 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. I.3. Část 3: Rekvalifikační kurzy v oblasti IT technologie - technické Jednotková cena rozsah za hodinu bez počet DPH (Kč/hod.), účastníků bez tj. cena na nutných pro zkoušek jednu realizaci (počet dělená počtem Typ rekvalifikačního hodin) hodin Váha typu (%) Váha x jednotková cena na za hodinu AutoCAD součet: Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena na za hodinu: a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačního : AutoCAD: - konstrukční program AutoCAD - tvorba výkresů - kreslící nástroje a editace výkresů - kótování - tisk modelu, tisk rozvržení c) Každý účastník bude pracovat u samostatného počítače v průběhu celého. d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 6 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 9

10 I.4. Část 4: Rekvalifikační kurzy pro oblast podnikání a projektového manažera Cena počet rozsah plnění bez Váha typu Váha x cena účastníků bez zkoušek DPH za plnění za nutných pro (počet (%) realizaci hodin) (Kč/osoba) Typ rekvalifikačního Základy podnikání Projektový manažer součet: Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Základy podnikání: - výuka v oblasti marketingu, managementu a psychologie - právní aspekty podnikání - finanční právo a úvěrování - daňová soustava - účetnictví - sociální a zdravotní pojištění - struktura podnikatelského záměru Projektový manažer: - obecný management - systémy řízení projektů a podniků - strategický a projektový management, řízení lidských zdrojů - finanční řízení podniků a projektu - legislativní aspekty projektování v EU - příprava a tvorba projektů financovaných z EU - kontrola organizace a monitorování projektu - implementační agentury fondů EU - zpracování závěrečné práce c) V rámci využití výpočetní techniky při výuce bude každý účastník pracovat u samostatného počítače. d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 10

11 I.5. Část 5: Rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a příbuzných oborů Cena počet rozsah plnění bez účastníků bez zkoušek DPH za nutných pro (počet realizaci hodin) (Kč/osoba) Typ rekvalifikačního Váha typu (%) Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky Daňový specialista Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky: - právní problematika a personalistika - podstata účetnictví, účetní doklady - daňová evidence - účetnictví - mzdy a pojištění - účetní závěrka - daňová problematika - praktická cvičení na počítači Daňový specialista: - právní problematika - úvod do daňové soustavy, účetnictví a daňové evidence - správa daní a poplatků - daň z přidané hodnoty - daně z příjmů - silniční daň - daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí - daň z nemovitostí - spotřební daně a ekologické daně - účetnictví ve vazbě na daně - daňová přiznání - účetní závěrka Mzdové účetnictví včetně výpočetní techniky: - právní problematika a personalistika - Zákoník práce - zdravotní pojištění - pojistné na sociální zabezpečení - důchodové pojištění - nemocenské pojištění - daňová legislativa - mzdové účetnictví (podklady pro mzdy, výpočet mezd, výplaty mezd, dokumenty ve mzdovém účetnictví,..) c) V rámci využití výpočetní techniky při výuce bude každý účastník pracovat u samostatného počítače. d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 11

12 I.6. Část 6: Rekvalifikační kurzy v oblasti zdravotnických služeb Typ rekvalifikačního rozsah bez zkoušek (počet hodin) počet účastníků nutných pro realizaci Cena plnění bez DPH za (Kč/osoba) Váha typu (%) Kurz pro pracovníky ve zdravotnictví dle zákona č. 96/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačního : Kurz pro pracovníky ve zdravotnictví dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů - základy veřejného zdravotnictví - speciální ošetřovatelská péče - ošetřovatelská péče - radiační ochrana - OBZP - sociální ošetřovatelská péče - postupy při PP - postupy a nácvik PP - podpora a ochrana zdraví - somatologie - psychologie ve zdravotnictví - odborná praxe na oddělení nemocnice c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov. I.7. Část 7: Rekvalifikační kurzy v oblasti sociálních služeb počet rozsah účastníků bez nutných zkoušek pro (počet realizaci hodin) Typ rekvalifikačního Cena plnění bez DPH za (Kč/osoba) Váha typu (%) Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením vykonávání přímé péče dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 12

13 a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačního : Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením vykonávání přímé péče: - úvod do problematiky sociální práce - úvod do problematiky psychologie, psychopatologie - etika v práci pracovníka sociální péče - sociálně právní minimum, platná legislativa - základy péče o nemocné (úprava lůžek a podávání léků) - somatologie - první pomoc - prevence týrání - péče v domácnosti - komunikace v sociálních službách c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. I.8. Část 8: Rekvalifikační kurzy v oblasti kosmetických a masérských služeb počet Cena rozsah účastníků plnění bez Váha typu bez nutných DPH za zkoušek pro (%) (počet realizaci (Kč/osoba) hodin) Typ rekvalifikačního Kosmetické služby - SŠ * Kosmetické služby - ZŠ ** Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : * minimální rozsah pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním ** minimální rozsah pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Kosmetické služby: - somatologie - dermatologie (kožní choroby a vady, alergie,..) - kosmetologie - kosmetická chemie, materiály - první pomoc - teorie kosmetiky (ošetření pleti, depilace a epilace, ruční masáž, líčení,..) - praktická výuka kosmetiky Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 13

14 Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví: - anatomie - fyziologie - psychologie - materiály - první pomoc - teorie klasické masáže a ostatních druhů masáží - technika a provádění klasických masáží (nácvik jednotlivých masérských hmatů, masáž jednotlivých částí těla,..) c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. I.9. Část 9: Rekvalifikační kurzy v oblasti pedikúry a manikúry počet Cena rozsah účastníků plnění bez bez nutných DPH za zkoušek pro (počet realizaci (Kč/osoba) hodin) Typ rekvalifikačního Váha typu (%) Váha x cena plnění za Pedikúra a nehtová modeláž - SŠ * Pedikúra a nehtová modeláž - ZŠ ** Manikúra a nehtová modeláž - SŠ * Manikúra a nehtová modeláž - ZŠ** součet: Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : * minimální rozsah pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním ** minimální rozsah pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Pedikúra a nehtová modeláž: - anatomie - psychologie - zdravověda (kožní choroby, ortopedické vady, nemoci a vady nehtů,..) - první pomoc - materiály - úprava a ošetření nohou (koupele, zábaly, masky, masáže, depilace, ošetřování ztvrdlé kůže,..) - úprava a ošetření nehtů (tvarování nehtů, umělé zpevňování a prodlužování přírodních nehtů,..) Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 14

15 Manikúra a nehtová modeláž: - anatomie - psychologie - zdravověda (kožní choroby, nemoci a vady nehtů,..) - první pomoc - materiály - péče o ruce a nehty - úprava nehtů (tvarování nehtů, lakování, leštění a zdobení nehtů, umělé zpevňování a prodlužování přírodních nehtů,..) c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. I.10. Část 10: Rekvalifikační kurzy v oblasti CNC strojů počet Cena rozsah účastníků plnění bez Váha typu bez nutných DPH za zkoušek pro (%) (počet realizaci (Kč/osoba) hodin) Typ rekvalifikačního Obsluha CNC strojů Programování CNC strojů součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Obsluha CNC strojů: - technologie - technická dokumentace - strojírenská technologie - měření - odborný výcvik Programování CNC strojů: - teorie technologie - programování na CNC strojích - obsluha CNC strojů - dílenské programování na CNC obráběcích centrech - ovládání řídícího systému a obsluha CNC obráběcího centra c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 15

16 e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. I.11. Část 11: Rekvalifikační kurzy v oblasti stavebnictví Typ rekvalifikačního rozsah bez zkoušek (počet hodin) počet účastníků nutných pro realizaci Cena plnění bez DPH za (Kč/osoba) Váha typu (%) Váha x cena plnění za Zednické práce - SŠ * Zednické práce - ZŠ ** Montér suchých staveb - SŠ * Montér suchých staveb - ZŠ ** součet: Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : * minimální rozsah pro uchazeče se středním vzděláním ** minimální rozsah pro uchazeče se základním vzděláním a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Zednické práce: - organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností - stavební materiály - stavební stroje - stavební technologie - odborné kreslení - příprava, rozměřování a stavění nosných zdí a příček - různé druhy stavebních prací a úprav (vytváření a překlenutí otvorů, vyzdívání stěn, vyzdívání zdiva z kamene,..) Montér suchých staveb: - organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností - rozměřování a příprava stavebních konstrukcí pro montáž nosných roštů a závěsů - provádění podhledových závěsů a nosných roštů stěn a podhledů - osazování dveřních zárubní a nosných závěsných konstrukcí pro zařizovací předměty - provádění opláštění sádrokartonovými deskami včetně instalace tepelné a zvukové izolace do SDK konstrukcí, montáž minerálních podhledových desek - vyztužení, zatmelení a přebroušení spár a šroubů - konečné začištění lištami, silikonem c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 16

17 I.12. Část 12: Rekvalifikační kurzy v oblasti zahradnictví počet Cena rozsah účastníků plnění bez bez nutných DPH za zkoušek pro (počet realizaci (Kč/osoba) hodin) Typ rekvalifikačního Váha typu (%) Vazba a aranžování květin Zahradnické práce - SŠ * Zahradnické práce - ZŠ ** součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : * minimální rozsah pro uchazeče se středním vzděláním ** minimální rozsah pro uchazeče se základním vzděláním a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Vazba a aranžování květin: - aranžování do nádob, dárková vazba - dušičková a smuteční vazba - svatební floristika - suchá vazba - vánoční vazba - velikonoční vazba Zahradnické práce: - půda - výsadba a péče o rostliny a keře - rozmnožování - sklizňové práce, třídění výpěstků, balení skladování a expedice - škůdci a choroby - zahradnické stroje, nářadí a zařízení - údržba zeleně a ochrana životního prostředí c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 17

18 I.13. Část 13: Rekvalifikační kurzy v oblasti svařování počet účastníků nutných pro realizaci Cena plnění bez DPH za (Kč/osoba) Váha typu (%) Typ rekvalifikačního Svařování obalenou elektrodou ZK 111 W01 10 Svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu ZK 135 W01 60 Svařování nerez oceli ZK 141 W11 7 Svařování nerez oceli ZK 141 W21 7 Svařování nerez oceli ZK 141 W22 7 Svařování kyslíko-acetylenovým plamenem ZK 311 W01 8 Základní kurz pájení mědi ZK 912 W31 1 součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Rekvalifikační kurzy budou provedeny v souladu s platnými normami. c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích I.14. Část 14: Rekvalifikační kurzy v oblasti rozšíření řidičských oprávnění Cena rozsah počet Váha plnění bez bez účastníků typu DPH za zkoušek nutných pro (počet realizaci (%) (Kč/osoba) Typ rekvalifikačního hodin) Řidičské oprávnění skupiny C Řidičské oprávnění skupiny C+E Řidičské oprávnění skupiny D Řidičské oprávnění skupiny D+E 29 5 Vstupní školení dle vyhlášky č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 140 hodin součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 18

19 a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Součástí rekvalifikačních kurzů budou předepsané závěrečné testy a praktické jízdy. c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání teorie rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. I.15. Část 15: Rekvalifikační kurzy v oblasti zemědělství a lesnictví počet Cena plnění bez rozsah účastníků DPH za bez zkoušek nutných pro (Kč/osoba) (počet hodin) Typ rekvalifikačního realizaci Váha typu (%) Váha x cena plnění za Dřevorubec Obsluha motorové pily Křovinořez součet: Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Dřevorubec: - les a lesní dřeviny - životní prostředí - organizace práce v těžbě - dřevorubecké nářadí - technologie ovládání křovinořezu a JMP (řezy v tlaku a tahu, zpětný vrh,..) - údržba a konstrukce motorové pily - zvláštní případy těžby - podmínky bezpečné práce s motorovou pilou a první pomoc Obsluha motorové pily: - les a lesní dřeviny - organizace práce v těžbě - dřevorubecké nářadí - nácvik ovládání motorové pily (řezy v tlaku a tahu, zpětný vrh,..) - údržba a konstrukce motorové pily - zvláštní případy těžby - podmínky bezpečné práce s motorovou pilou a první pomoc - životní prostředí, použití pil ve stavebnictví a ostatních odvětvích průmyslu Obsluha křovinořezu: - lesní a sadové dřeviny - organizace práce - údržba a konstrukce křovinořezu - práce s křovinořezem - podmínky bezpečné práce a první pomoc - životní prostředí Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 19

20 c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání teorie rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích, praxe v rámci Jihočeského kraje. I.16. Část 16: Rekvalifikační kurzy v oblasti obsluhy stavebních strojů rozsah bez zkoušek (počet počet účastníků nutných pro realizaci Cena plnění bez DPH za (Kč/osoba) Váha typu (%) Typ rekvalifikačního hodin) Obsluha stavebních strojů Obsluha stavebních strojů - rozšíření součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Obsluha stavebních strojů: - seznámení s vyhláškou č. 77/1965 Sb., a s doplňujícími a souvisejícími předpisy - technologie a provádění prací se stroji - konstrukce strojů a zařízení - hydraulika - provoz a údržba strojů a zařízení - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - ochrana životního prostředí Obsluha stavebních strojů - rozšíření: - provoz strojů, údržba a opravy - konstrukce strojů - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - ochrana životního prostředí c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 20

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon ) Toto

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 040 Název programu: Registrační číslo projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ (zakázka na stavební práce do 10 mil. Kč bez DPH) 1. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Košetice, zastoupena starostkou obce

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Kroměřížská nemocnice akciová společnost Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ:CZ Telefon: ,

Kroměřížská nemocnice akciová společnost Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ:CZ Telefon: , Příloha č. 6 Kroměřížská nemocnice akciová společnost Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ:CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz Kvalifikační předpoklady VZ-01/2013/RM Nákup

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje zadavatele: Obec Mladý

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Zadávací dokumentace. Rekvalifikační kurzy V.

Zadávací dokumentace. Rekvalifikační kurzy V. Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadané v souladu s ustanovením 6 citovaného zákona s názvem: Rekvalifikační kurzy V. Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů

Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti základní obsluhy PC bez zkoušek (počet hodin) Maximální počet účastníků v kurzu Základy obsluhy PC 40 10 Obsluha

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup software. Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, Praha 4 tel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup software. Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, Praha 4 tel Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup software Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 8) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 zadávací dokumentace k č.j.: SOAA-6122/30-2015 Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 1. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč v souladu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Vysočany zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

"Energetické úspory budovy základní školy - Dobřany"

Energetické úspory budovy základní školy - Dobřany VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 18.3.2013 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Prokázání kvalifikace

Prokázání kvalifikace Příloha č. 3 ZD k č. j. PPR-28152-/ČJ-2013-990656 Počet listů: 5 Prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Technická podpora hardware pro Vízový informační systém a systém VISMAIL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Laboratoř biologického materiálu zhotovitel stavby ve vztahu

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na zpracovatele ÚZEMNÍHO PLÁNU BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY Číísl lo zakázky::vz//2012//2//01 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Příloha č. 3 ZD. čestně prohlašuje, že:

Příloha č. 3 ZD. čestně prohlašuje, že: Příloha č. 3 ZD ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ E o splnění kvalifikačních předpokladů a dalších podmínek dle vybraných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Já (my), níže podepsaný

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Asociace výrobců, dovozců, vývozců potravin, doplňků stravy a surovin pro jejich výrobu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na Zajištění servisních služeb k projektu Zvýšení

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Příloha č. 2. Čestné prohlášení. (uchazeč doplní obchodní firmu) o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 2. Čestné prohlášení. (uchazeč doplní obchodní firmu) o splnění základních kvalifikačních předpokladů Prohlašuji tímto čestně, že: Příloha č. 2 Čestné prohlášení (uchazeč doplní obchodní firmu) o splnění základních kvalifikačních předpokladů - žádný ze statutárních orgánu uchazeče nebyl pravomocně odsouzen

Více

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) Traktor s čelním nakladačem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více