EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ"

Transkript

1 EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

2 OBSAH 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE Bílá knha EU Směrnce EU Lsabonská stratege ZÁKON O ODOŘE VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ovnnost výkupu elektřny z RES Garance mnmální výkupní ceny elektřny rávo výrobce elektřny na úhradu tzv. zeleného bonusu TECHNICKO EKONOMICKÁ ANALÝZA TECHNOLOGIE VZNIKU VĚTRNÉ ENERGIE ELEKTROENERGETICKÁ SOUSTAVA Druhy podpůrných služeb Vlv větrných elektráren na zálohy RODUKCE ENERGIE VĚTRNÝMI ELEKTRÁRNAMI A STABILITA JEJICH DODÁVEK Vstupní data Využtí nstalovaného výkonu větrné elektrárny Výpočet celkové produkce elektrcké energe větrným elektrárnam Navýšení záloh Čerpání záloh Neplánované navýšení výkonu Investce na rozšíření přenosové soustavy Náklady na výkup energe z větrných elektráren růměrná cena energe z větrných elektráren SHRNUTÍ TECHNICKO - EKONOMICKÉ ANALÝZY...32 ŘÍLOHA SIMULACE OČEKÁVANÉ VÝROBY VE V ENERGETICKÉ SOUSTAVĚ ČR

3 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC Využtí energe větru nepatří v žádném případě mez novodobé vynálezy. Její výhody s ldé uvědoml velm brzy - vítr byl patrně spolu s vodou první přírodní slou, kterou se člověku podařlo využít ve svůj prospěch. rvní pokusy o využtí knetcké energe proudícího vzduchu v atmosféře jsou už více než dva tsíce let staré. Větrná energe byla jž kolem roku 200 před naším letopočtem úspěšně využívána například v Číně k přečerpávání vody, č v ers k mletí oblí. Ve středověku se technologe větrných mlýnů rozšířla ze Středního východu do Evropy a z velké část nahradla dosavadní využívání zvířat. Význam energe větru vrcholl v 16. století. V 17. století dosáhl počet větrných mlýnů šedesát tsíc. Větrná energe byla ovšem vždy méně spolehlvá než energe vodní, proto větrné mlýny rozkvétaly především v oblastech trpících suchem nebo nedostatkem povrchové vody a taktéž v rozsáhlých nížnách, kde mají řeky jen nepatrný spád. Takové podmínky splňovaly zejména tertora jako je Španělsko, Nzozemsko nebo Angle. Vítr jako zdroj pohonu hrál podstatnou rol až do průmyslové revoluce, jež přesměrovala pozornost k metodě pohodlnější a spolehlvější - spalování uhlí. okrok v rozvoj větrné energe přesto nezaostal velkým dílem se o to zasloužlo Nzozemsko, které s výhodou využívalo vítr př odvodňování jezer a močálů. Netrvalo dlouho a větrné mlýny našly svoje místo v Amerce. Mez lety 1850 a 1970 bylo jen ve Spojených státech nstalováno více než 6 mlonů převážně malých větrných mlýnů. 1 Rozvoj větrných elektráren se nejprve soustředl především v Kalforn, ncméně na počátku osmdesátých let mnulého století došlo k rapdnímu omezení pobídek růstu tohoto typu energe, a tak trh s větrnou elektřnou od té doby víceméně stagnuje. Skutečnou expanz zaznamenala větrná energetka až v 80. letech dvacátého století v Evropě, kdy tempo nárůstu větrné energe v průměru dosáhlo 30 až 50 % ročně. To bylo umožněno ntervenconstckou vládní poltkou některých zemí zejména v podobě legslatvních opatření garantujících mnmální výkupní ceny zelené energe 2 č přednostní přístup výrobců větrné elektřny do veřejné elektrorozvodné sítě. V roce 1 2 Zelenou energí se rozumí energe vyrobená z obnovtelných zdrojů

4 1995 předsthla Evropa celkovým nstalovaným výkonem větrných elektráren Spojené státy amercké. Největší podíl na výrobě větrné energe v Evropě nese Německo, které mělo v roce 2004 ve větrných elektrárnách nstalován výkon ve výš MW. K větrným velmocím starého kontnentu patří dále Španělsko s nstalovaným výkonem MW a Dánsko s nstalovaným výkonem MW. Celkový výkon větrných elektráren v rozšířené Evropské un dosahuje téměř MW. Fakt, že cca 80 % evropského trhu s větrnou elektřnou je koncentrováno do pouhých tří zemí dokazuje, že bez výrazné vládní podpory není větrná energe kvůl svým současným nákladovým podmínkám konkurenceschopná. Celkový nstalovaný výkon větrné energetky v EU [MW] zdroj: The Europen Wnd Energy Assocaton, Nejstarší větrná elektrárna na území České republky byla postavena na Českomoravské vrchovně už v roce Výstavba první větrné elektrárny přpojené do elektrcké rozvodné sítě byla dokončena v lstopadu 1993 v Krušných horách. atřla akcové společnost ČEZ a v prvních letech svého fungování sloužla především ke zkušebním účelům zaměřeným na optmalzac provozu a zvýšení množství vyrobené elektřny. V roce 2005 bylo v České republce provozováno 47 větrných elektráren nad 100 kw výkonu

5 1.1 VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE oltka ochrany žvotního prostředí Evropské une nestanovuje žádné konkrétní cíle an požadavky na míru využívání větrné energe, nýbrž se soustředí na podporu využívání obnovtelných zdrojů 3 jako celku tzn. bez ohledu na konkrétní typ zdroje. Většna ustanovení práva žvotního prostředí je obsažena v tzv. sekundárních pramenech práva a v současné době patří mez nejpropracovanější oblast společné působnost členských států Bílá knha EU Celková koncepce přístupu Evropské une k podpoře elektřny z obnovtelných zdrojů je formulována v Bílé knze 4. Ta byla přjata Evropskou komsí v lstopadu 1997 a vyjadřuje přesvědčení, že v současné době jsou obnovtelné zdroje energe v Un využívány nerovnoměrně a především nedostatečně, a to navzdory faktu, že mnohé z těchto zdrojů jsou hojně dostupné a jejch ekonomcký potencál je více než žádoucí. odle autorů Bílé knhy je velm neuspokojvé, že příspěvek elektrcké energe z obnovtelných zdrojů tvoří méně než 6 % celkové hrubé energetcké spotřeby Une. Navrhují proto zdvojnásobení příspěvku obnovtelných zdrojů energe na 12 % hrubé národní spotřeby energe 5 v roce 2010 a zejména dosažení podílu 22,1 % elektřny vyrobené z obnovtelných energetckých zdrojů v rámc celkové spotřeby elektřny ve Společenství ke stejnému datu. Tohoto cíle by mělo být dosaženo společným úslím založeným na technckých a ekonomckých možnostech v každém členském státě. Knha proto nabádá k mplementac podpůrných opatření ze strany Une jednotlvých členských států a k propagac zvýšeného využívání obnovtelných energetckých zdrojů, které by zajstly nárůst tohoto podílu. Bílá knha tak reaguje na domnělou obavu, že 3 Obnovtelným zdroj se rozumí nefoslní zdroje energe, jmž jsou energe větru, energe slunečního záření, geotermální energe, energe vody, energe půdy, energe vzduchu, energe bomasy, energe skládkového plynu, energe kalového plynu a energe boplynu 4 Bílá knha (Whte aper) uvádí důvody pro zavedení výrazných vládních ntervencí v oblast celosvětového využívání obnovtelných zdrojů energe a zároveň se snaží poskytnout nformace, jak realzac těchto vládních poltk urychlt. Apel na to, že je nutné provádět tyto poltky s ohledem na tržní prncpy, zní pak poněkud kurózně. 5 Hrubou spotřebou energe rozumíme spotřebu veškeré energe, tedy elektrcké neelektrcké (např. spotřebu pohonných hmot atd.) - 4 -

6 pokud se během následující dekády nepodaří podstatně zvýšt podíl energe vyrobené z obnovtelných zdrojů, bude prý zbytečně promarněna významná příležtost rozvoje a zároveň bude velm obtížné splnt závazky týkající se ochrany žvotního prostředí a to jak na úrovn Une tak na úrovn meznárodní. Obnovtelné zdroje energe jsou dle autorů k dspozc na území Une v dostatečném rozsahu, a proto by mohly přspět ke snížení energetcké závslost a většímu zajštění stablty dodávky energe. Do rozvoje obnovtelných zdrojů energe je dále vkládána naděje, že by mohl aktvně pomoc ke tvorbě nových pracovních míst a to zejména na úrovn malých a středních podnků a mohl by být klíčovým faktorem regonálního rozvoje v oblast socální a ekonomcké soudržnost Une. V současné době je Evropská une považována za lídra v oblast technologe obnovtelných zdrojů a v očekávaném nárůstu energetcké spotřeby v mnoha zemích třetího světa, jenž může být do velké míry pokryt využtím obnovtelných zdrojů energe, spatřuje další slbné obchodní příležtost Směrnce EU rávní normou, která naplňuje konkrétní závěry vyjádřené v Bílé knze o obnovtelných energetckých zdrojích je směrnce Evropského parlamentu a Evropské rady 2001/77/ES o podpoře elektřny z obnovtelných zdrojů v podmínkách vntřního trhu s elektřnou. Směrnce ve své preambul postuluje, že ntenzvnější využtí elektřny vyrobené z obnovtelných energetckých zdrojů tvoří významnou část souboru opatření ke splnění požadavků rotokolu z Kyóta (1998) k Rámcové úmluvě OSN o klmatcké změně (New York, 1992). Za účelem dosažení obecného cíle vytyčeného v Bílé knze, tedy 12% podílu obnovtelných zdrojů na hrubé národní spotřebě energe v roce 2010, ukládá směrnce každému členskému státu povnnost naplánovat střednědobý národní cíl spotřeby elektřny vyrobené z RES. Členské státy jsou dále povnny zapracovat do svého legslatvního rámce nezbytná opatření k tomu, aby bylo zajštěno, že provozovatelé přenosového systému a provozovatelé dstrbučních systémů zaručí na svých územích přenos a dstrbuc elektřny vyrobené z obnovtelných energetckých zdrojů. Rovněž zajstí prortní - 5 -

7 přístup elektřny vyrobené z obnovtelných energetckých zdrojů do síťových systémů a to bez újmy na zachování spolehlvost a bezpečnost sítě. Členské státy zároveň musejí každým pátým rokem publkovat zprávu uvádějící národní ndkatvní cíle pro budoucí spotřebu elektřny vyrobenou z RES v procentuálním vyjádření spotřeby elektřny na dalších deset let. Na její plnění bude dohlížet Evropská komse, která případně přpojí nápravné návrhy Evropského parlamentu a Rady Lsabonská stratege otřebu většího využívání obnovtelných zdrojů zdůrazňuje Lsabonská stratege jako jednu ze svých mnoha vzájemně se vylučujících prort. Ekologcký aspekt Lsabonské stratege byl doplněn až v roce O jeho dodatečném přřazení k Lsabonskému procesu rozhodla na svém zasedání Evropská rada, jež konstatovala, že envronmentální udržtelnost je vedle ekonomckého a socálního plíře dalším nezbytným aspektem, bez něhož by Lsabonská stratege nebyla komplexním programem obnovy Une. Jedním z předpokládaných poztvních efektů, jenž je do tohoto cíle vkládán, je nový přílv nvestc a novací v oblast envronmentálních technologí, který by měl poněkud paradoxně zvýšt míru zaměstnanost a z ní plynoucí ekonomcký růst. 1.2 ZÁKON O ODOŘE VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ Za účelem mplementace směrnce Evropské une 2001/77/ES přjal parlament České republky v březnu loňského roku zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřny z obnovtelných zdrojů energe (dále jen RES) 6. Tento právní předps by měl vést ke splnění ndkatvního cíle osm procent podílu elektřny z obnovtelných zdrojů elektřny na hrubé domácí spotřebě elektřny do roku , k němuž se Česká republka zavázala v přístupové smlouvě k EU. 6 Tento zákon nahrazuje předchozí Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energí a zejména Energetcký zákon č. 458/2000 Sb., který jž RES defnoval a rovněž stanovoval povnnost přenosových a dstrbučních sítí. 7 v roce 2004 čnl podíl elektřny z obnovtelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě 3,77 % - 6 -

8 Jelkož neexstuje jednotné evropské schéma pro podporu výroby elektřny z obnovtelných zdrojů energe, ponechává směrnce na členských státech aby použly takové nástroje, které respektují jejch dosavadní legslatvní rámec a současně zohledňují možnost dané konkrétním přírodním podmínkam země. Nástroje podpory obnovtelných zdrojů energe lze na obecné rovně rozdělt na prostředky přímé a fnanční. Nejrozšířenějším přímým nástrojem podpory výroby zelené elektřny je povnnost dstrbutorů přednostně přpojt k přenosové soustavě výrobce elektřny z obnovtelných zdrojů. Spektrum opatření, jenž podporují výrobu zelené energe prostřednctvím fnančních nástrojů je mnohem šrší. V zemích Evropské une se uplatňují především: Investční daňové úlevy, výjmky, zkrácené doby odpsu Zvýhodněný přístup k úvěrům (půjčky na nízký úrok č státní záruky) Investční podpory č fnancování projektu ovnnost mnmálního podílu na výrobě z RES Garance mnmální výkupní ceny elektřny z RES Ekologcké daně Systém obchodovatelných povolení a zelených certfkátů Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřny z obnovtelných zdrojů energe uplatňuje tř nástroje na podporu výroby elektřny z obnovtelných zdrojů energe: 1. ovnnost výkupu elektřny z RES 2. Garance mnmální výkupní ceny elektřny 3. rávo výrobce elektřny na úhradu tzv. zeleného bonusu ovnnost výkupu elektřny z RES Zákon o podpoře obnovtelných zdrojů energe uvádí, že provozovatel dstrbuční soustavy je povnen na svém lcencí vymezeném území přednostně přpojt zařízení za účelem dstrbuce elektřny z obnovtelných zdrojů, pokud o to výrobce této elektřny požádá a pokud splňuje podmínky přpojení a dopravy elektřny stanovené zvláštním právním předpsem. ovnnost přpojení zařízení výrobce elektřny z RES vznká provozovatel té dstrbuční soustavy, kde jsou náklady na přpojení nejnžší

9 1.2.2 Garance mnmální výkupní ceny elektřny Garance mnmální výkupní ceny elektřny je zákonem stanovena na dobu 15 let. Jde o regulovanou cenu platnou podle výměru Energetckého regulačního úřadu 8 v roce, kdy výrobce zahájl dodávku energe do sítě. Tato výkupní cena je dferencována podle specfckých nákladů výroby elektřny v jednotlvých typech zařízení, a je stanovena jako mnmální se zohledněním ndexu cen průmyslových výrobců. Tímto je výrobcům zajštěna po dobu 15 let stablní výše výnosů za jednotku elektřny vyrobené z RES, což samozřejmě výrazně usnadňuje přístup k bankovním úvěrům pro fnancování jejch nvestc rávo výrobce elektřny na úhradu tzv. zeleného bonusu Zelený bonus je zákonem defnován jako fnanční částka navyšující průměrnou cenu elektřny na trhu. Výrobce v tomto systému nabídne svoj elektřnu obchodníkov za průměrnou cenu energe na trhu a pokud uspěje, obdrží navíc od provozovatele regonální dstrbuční soustavy zelený bonus. Hodnota zeleného bonusu není na rozdíl od pevné výkupní ceny dlouhodobě garantována. ředpokládá se ale, že součet průměrné tržní ceny elektřny a zeleného bonusu by měl výrobc přnést vyšší zsk než systém pevných výkupních cen, protože výrobce zde podstupuje rzko, že se mu nepodaří elektřnu na trhu prodat. 8 Energetcký regulační úřad byl zřízen v roce 2001 zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnkání a o výkonu státní správy v energetckých odvětvích jako správní úřad pro výkon regulace v energetce (podrobněj vz kaptola 4)

10 2 TECHNICKO EKONOMICKÁ ANALÝZA 2.1 TECHNOLOGIE VZNIKU VĚTRNÉ ENERGIE Sluneční záření, které dopadá na Zem nerovnoměrně ohřívá různé část atmosféry, což vede k proudění vzdušných mas a tím ke vznku větru. Větrná energe tedy pochází ze slunečního záření dopadajícího na zemský povrch a patří mez obnovtelné nefoslní přírodní zdroje energe. Větrné turbíny získávají energ z knetcké energe proudícího vzduchu v atmosféře, který uvádí do pohybu lsty rotoru turbíny. Tato energe je následně transformována na elektrckou energ a přvedena do elektrcké rozvodné sítě. Výkon větrné elektrárny slně závsí na rychlost větru (vz graf č.1). Z tohoto důvodu se rotor turbíny umsťuje na stožár ve výšce zhruba 100 metrů nad okolní terén 9, aby se co nejvíce zabránlo stínění větru vlvem nerovností krajny a případných staveb v okolí elektrárny. Exstuje jstá mnmální hrance rychlost větru, pod kterou větrná turbína není schopna vyrábět elektrckou energ. Tato hodnota je u v současnost používaných turbín přblžně 5 m/s. To znamená, že rychlost větru musí po určtou dobu dosahovat přnejmenším 5 m/s, aby elektrárna byla schopna dodávat alespoň mnmální množství energe do rozvodné sítě. Optmální rychlost větru, př které větrná elektrárna dosahuje největšího (tedy jmenovtého) výkonu je 13 až 16 m/s. Nad touto optmální rychlostí klesá z aerodynamckých důvodů účnnost turbíny, což se projevuje mírným snížením jejího výkonu. Horní hrance rychlost větru, př které ještě lze vyrábět elektrckou energ je 25 m/s. ř překročení této rychlost je mechancké zatížení konstrukce turbíny natolk velké, že by hrozlo její poškození, a proto je nezbytné j uměle zastavt a přerušt tak výrobu elektrcké energe. 9 Výška stožáru závsí na typu elektrárny

11 Zdroj: Rychlost větru ovšem není jedný parametr, který ovlvňuje výkon větrné elektrárny. Námraza, která se v zmním období usazuje na lopatkách turbíny snžuje její účnnost a v mnoha případech vede k jejímu úplnému odstavení 10. Navíc případné odletující kusy námrazy z rotujících lopatek mohou na relatvně velkou vzdálenost ohrozt osoby č majetek. Vlv námrazy je o to horší, že její četnost a ntenzta roste s nadmořskou výškou a právě horské oblast jsou z hledska rychlost větru nejvhodnějším lokaltam v ČR pro stavbu větrných elektráren. Naopak v letních měsících je chod takovéto elektrárny ohrožen atmosférckým výboj (blesky), jejchž četnost je opět vyšší v horských oblastech. 2.2 ELEKTROENERGETICKÁ SOUSTAVA Ke správnému fungování elektroenergetcké soustavy je nutné, aby se množství odebrané elektrcké energe v každém okamžku rovnalo vyrobenému množství energe. To je dáno faktem, že elektrcké vedení není schopné akumulovat energ a krýt případné výkyvy, ale pouze j přenáší od zdroje (elektrárny) ke koncovému spotřebtel. Množství vyrobené (a tedy odebrané) energe ovšem není v čase konstantní. Na straně spotřeby elektrcké energe kolísá množství odebrané energe např. v závslost na denních a nočních hodnách, pracovních a volných dnech apod. Klascké elektrárny produkující energ nejsou schopny (v tak velkém rozsahu) měnt svůj výkon, aby vyrovnaly tyto byť do značné míry předvídatelné výkyvy ve spotřebě. Spotřebu dále ovlvňují neočekávané událost, jako např. porucha vedení vlvem vchřce apod. Na 10 U některých typů elektráren jsou lsty turbíny elektrcky vyhřívány, aby se na nch netvořla námraza. To ovšem snžuje efektvtu výroby větrné elektrárny

12 straně výroby energe dochází z technckých důvodů k plánovaným výpadkům v dodávkách (např. výměna palva v jaderném reaktoru nebo údržba turbíny), ale k náhlým neplánovaným výpadkům způsobeným technckou poruchou na zařízení elektrárny apod. Tyto rozdíly v produkc a spotřebě energe je nezbytně nutné korgovat, aby nedošlo ke zhroucení energetcké sítě. Z tohoto důvodu byla vybudována síť záložních a korekčních zdrojů energe, která zajšťuje tzv. podpůrné služby pro energetckou soustavu. Řízení přenosové soustavy (a tedy podpůrných služeb) zajšťuje společnost ČES, která má na provozování těchto čnností zákonný monopol. Zdroj: Uncorn a.s Druhy podpůrných služeb odpůrné služby, které ČES používá k poskytování systémových služeb (tedy zajšťování kvaltního a spolehlvého přenosu elektrcké energe) se dělí do následujících skupn: rmární regulace frekvence Sekundární regulace výkonu Tercální regulace výkonu bloku Rychle startující 10-t mnutová záloha Rychle startující 30-t mnutová záloha Dspečerská záloha Výpomoc ze synchronně pracující soustavy

13 Operatvní krátkodobá regulace zatížení Sekundární regulace jalového výkonu bloku oskytování záložního jalového výkonu Schopnost ostrovního provozu Schopnost startu ze tmy oskytnutí napětí ze zahranční soustavy Každá z těchto záloh potřebuje různý čas pro uvedení do chodu v případě potřeby a také je po různou dobu schopna korgovat výkyvy v sít. Vzájemně se také lší způsobem jakým ovlvňují elektroenergetckou soustavu (korgují frekvenc střídavého napětí, čnný výkon, jalový výkon, atd.). Zálohy Schopnost ostrovního provozu a Schopnost startu ze tmy jsou nouzové zálohy určené pro obnovení soustavy v případě jejího částečného nebo úplného zhroucení. Techncké požadavky kladené na tyto dva typy záloh jsou obzvlášť náročné, protože elektrárenské bloky zapojené do těchto regulací musí být po určtou dobu samostatně schopné korgovat výkyvy ve spotřebě nebo výrobě v část energetcké sítě. oslední záloha oskytnutí napětí ze zahranční soustavy se používá v stuacích, kdy tuzemská produkce není schopna pokrýt krátkodobý výkyv ve spotřebě nebo výrobě, zatímco v některé zahranční synchronně pracující soustavě 11 jsou k dspozc zálohy schopné tento výkyv pokrýt. Ke vzájemnému poskytování záloh mez naší a zahrančním (týká se především sousedních států) soustavam běžně dochází, což zvyšuje stabltu sítě. ro každý typ zálohy je spočítána hodnota výkonu, který musí být neustále k dspozc. Tento výkon se nazývá rezervní a jeho velkost je určena podle charakterstk elektroenergetcké sítě, jako např. počet a kapacta energetckých bloků v soustavě, průběh zatížení soustavy apod. V případě potřeby (na pokyn operátora ČESu) musí být tento výkon (nebo jeho část) dodáván do elektrcké sítě. oužtí rezervního výkonu, tedy jeho skutečné dodávání do rozvodné sítě se nazývá čerpání zálohy. ČES nakupuje tyto rezervní výkony (a jejch případné čerpání) u producentů elektrcké energe. Cena takovéto energe je zpravdla vyšší než cena energe dodávané 11 Synchronně pracující elektroenergetcká soustava je taková, která pracuje na stejné frekvenc (v ČR 50Hz) a zároveň se stejnou fází jako tuzemská

14 v rámc standardní výroby. Hodnoty rezervních výkonů se v průběhu roku mění podle obvyklého zatížení v daném období a stavu elektrárenských bloků (počet bloků v odstávce atd.) Vlv větrných elektráren na zálohy Klascký zdroj elektrcké energe (např. jaderná elektrárna) po většnu doby vyrábí elektrckou energ o výkonu, který se rovná nstalovanému výkonu daného zdroje. V případě poruchy nebo plánované odstávky nedodává elektrckou energ vůbec. ro produkc elektrcké energe větrnou elektrárnu (VE) ovšem platí zcela jná pravdla. Množství vyrobené energe přímo závsí na rychlost větru v místě větrné elektrárny. Na rozdíl od klasckého zdroje je dosažení nstalovaného výkonu výjmečnou událostí (VE jej dosahuje cca 1 % doby, uhelná nebo jaderná cca 85 % doby). raktcky po celou dobu provozu VE její produkce energe slně kolísá (až desítky procent nstalovaného výkonu) v řádu několka hodn. Navíc toto kolísání je dlouhodoběj (cca více než 24 hodn) nepředvídatelné. Tato výrazná nepravdelnost a nepředvídatelnost v dodávkách energe větrným elektrárnam má samozřejmě vlv na fungování elektroenergetcké soustavy a tedy na velkost držených záloh a jejch čerpání. Výstavba větrných elektráren ovlvní následující tř typy záloh: Sekundární regulac výkonu Tercální regulac výkonu Dspečerskou zálohu Sekundární regulace výkonu Bloky zapojené do sekundární regulace běžně dodávají elektrckou energ o určtém výkonu se schopností změny směrem nahoru a dolů v určtém ntervalu. Ke změně výkonu dochází na pokyn dspečera ČESu a tato změna spadá do sekundární regulace. Elektrárenský blok musí být schopný měnt výkon o stejnou hodnotu směrem nahoru dolů a ke změně výkonu na požadovanou úroveň musí dojít nejpozděj do 10 mnut od příkazu regulátora. Současná hodnota držení sekundární zálohy pro ČR je přblžně 320 MW

15 Tercální regulace výkonu Cílem tercální regulace výkonu je podporovat udržování potřebné sekundární regulační zálohy. Kromě bloků zapojených do tercální regulace se na celkové výš tercální zálohy podílí také rychle startující 30-t mnutová záloha 12 (většnou vodní a plynové elektrárny), sjednaná regulace spotřeby do 30-t mnut a sjednaná zahranční výpomoc do 30-t mnut. Dělí se na kladnou tercální regulac (TR + ) a zápornou regulac (TR - ). Kladná regulace zvyšuje dodávaný výkon do sítě, záporná jej snžuje. Velkost kladné a záporné regulace je obecně různá. V současné době je celková hodnota držení tercální zálohy přblžně 350 MW Dspečerská záloha Účelem dspečerské zálohy je dlouhodobější nahrazení bloků, které vypadávají v průběhu provozu energetcké sítě ať jž z důvodu náhlé poruchy nebo plánované odstávky. Dalším využtím dspečerské zálohy je dokrytí zatížení sítě v případě velkých chyb př jeho předpověd. Tuto zálohu tvoří bloky elektráren odstavené do zálohy, schopné na žádost provozovatele přenosové soustavy (tedy ČESu) najet nejpozděj do šest hodn. Doba najetí je součástí dohody mez dodavatelem služby a společností ČES a musí být garantována. Současná hodnota dspečerské zálohy je přblžně 200 MW. 2.3 RODUKCE ENERGIE VĚTRNÝMI ELEKTRÁRNAMI A STABILITA JEJICH DODÁVEK V roce 2005 bylo v České republce provozováno 47 větrných elektráren s celkovým nstalovaným výkonem 29 MW. odle stude brněnského energetckého ústavu EGÚ by měl do roku 2010 nstalovaný výkon větrných elektráren dosáhnout hodnoty 800 MW. Jejch umístění se předpokládá především na území Krušných Hor, Jeseníků a střední a jžní Moravy. Tyto lokalty byly vybrány vzhledem k jejch výhodným povětrnostním poměrům pro větrnou energ t mnutová záloha znamená, že musí být schopna najetí na plný výkon nejpozděj do 30 mnut od požadavku operátora

16 nst [MW] Scénáře rozvoje větrných elektráren dle databáze EGÚ Brno odhad energetckého potencálu větru v ČR 1200 MW nárůst nst +937 MW nárůst vte +777 MW Scénář "zelených" 192 MW Scénář podle nvestorů požadavky na REAS k 11/ MW 725 MW Scénář použtý v smulačních výpočtech EGÚ ravděpodobný vývoj výstavby větrných elektráren 952 MW 792 MW MW 15 MW [rok] podle údajů k 11/ Vstupní data ro určení množství vyrobené energe z větrných elektráren musíme znát průběh výkonové funkce větrné elektrárny (tedy závslost výkonu elektrárny na rychlost větru) a hustotu pravděpodobnost rychlost větrů v dané lokaltě Výkonová funkce větrných elektráren Výkonové funkce se u různých typů větrných elektráren mírně odlšují; pro účely této stude budeme počítat s jednou průměrnou výkonovou funkcí, kterou aproxmujeme průběhy všech větrných elektráren

17 v [m/s] [%] v [m/s] [%] 0 0, ,0 1 0, ,0 2 0, ,0 3 0, ,0 4 0, ,8 5 1, ,5 6 6, ,3 7 13, ,0 8 23, ,0 9 34, , , , , , , ,0 Tabulka 1 Výkonová funkce větrných elektráren v [m/s] [%] rychlost větru výkon elektrárny vyjádřený v procentech jejího nstalovaného výkonu výkon [% jmenovtého výkonu] 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% rychlost [m/s] Graf 1 Výkonová funkce větrných elektráren Hustota pravděpodobnost rychlost větru Stavět větrné elektrárny má význam pouze v oblastech s častým výskytem větru o velkých rychlostech. Velkost větru v dané lokaltě kromě meteorologckých podmínek ovlvňuje také člentost terénu a typ jeho pokrytí (les, vodní plocha, atd.). Rychlost větru je nutné počítat ve výšce 100 metrů nad zemským povrchem, kde se vyskytují lopatky větrné elektrárny. I četnost větrů je závslá na lokaltě, ncméně dle stude Ústavu fyzky atmosféry AV ČR lze počítat s následující průměrnou hodnotou hustoty pravděpodobnost rychlost větru pro všechny uvažované lokalty, na kterých se předpokládá výstavba větrných elektráren

18 v [m/s] p [%] v [m/s] p [%] 0 0, ,67 1 2, ,13 2 6, ,76 3 9, , , , , , , , , ,11 8 8, ,08 9 6, , , , , , , ,02 Tabulka 2 ravděpodobnost výskytu rychlost větru v [m/s] p [%] rychlost větru pravděpodobnost výskytu větru o dané rychlost (nterval rychlostí zaokrouhlený na celá čísla) pravděpodobnost výskytu [%]. 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% rychlost větru [m/s] Graf 2 ravděpodobnost výskytu rychlost větru Využtí nstalovaného výkonu větrné elektrárny Nejdříve spočítáme procentuální množství dodávaného výkonu (z teoretcky možného, tj. z nstalovaného výkonu) v závslost na rychlost větru. ro výpočet ještě budeme potřebovat znát dosažtelný výkon (k ) elektrárny, to znamená dobu, po kterou je větrná elektrárna (za předpokladu vhodného větru) schopna vyrábět elektrckou energ, respektve dobu, po kterou z technckých an jných důvodů není mmo provoz. Kromě

19 ryze technckých důvodů (např. porucha na turbíně) jsou zde zahrnuty meteorologcké vlvy jného než větrného charakteru (námraza na lopatkách turbíny, vyřazení z čnnost vlvem blesku atd.). Tyto vlvy zapříčňují nefunkčnost větrných elektráren po cca 25 % doby, tedy dosažtelný výkon je k = 0, 75. p ( v ) k p( v ) ( v ) = (2.1) p ( v ) podíl výkonu vyrobeného větrem o rychlost v vyjádřený v procentech nstalovaného výkonu k dosažtelný výkon elektrárny k = 0, 75 p ( v ) pravděpodobnost větru o rychlost v (Tabulka 2) ( v ) výkon dodávaný větrnou elektrárnou př rychlost větru v (Tabulka 1) v Hodnota ( ) vyjádřený v procentech nstalovaného výkonu -tá hodnota rychlost větru; ve skutečnost je průběh rychlost větru spojtá velčna, ale pro naše potřeby jsme provedl její dskretzac s krokem 1 m/s není výkon dodávaný větrnou elektrárnou do sítě př rychlost p v větru v, ale vyjadřuje kolka procenty se rychlost větru v podílí na výrobě elektrcké energe vztaženo vzhledem k hypotetckému výkonu, který by turbína dodávala do rozvodné sítě, kdyby rychlost větru byla nepřetržtě rovna nejvhodnější rychlost pro výrobu energe. ředpoklad stoprocentních dodávek elektrcké energe na úrovn nstalovaného výkonu je v případě větrných elektráren zcela utopcký. Lepší vypovídací hodnotu získáme, pokud jako základ budeme brát skutečně vyrobené množství energe, tedy celkové využtí nstalovaného výkonu větrné elektrárny η C. n = 1 ( v ) = 14% η C = p (2.2) η C n celkové využtí nstalovaného výkonu větrné elektrárny celkový počet dskrétních hodnot rychlost větru, se kterým počítáme Využtí nstalovaného výkonu větrných elektráren, tedy jaký výkon z nstalované hodnoty jsou schopné dlouhodobě dodávat do rozvodné sítě, je pouhých 14 %. ro srovnání (takto chápaná) využtelnost uhelných nebo jaderných elektráren je přblžně 85 %

20 rocentuální množství dodávaného výkonu pro určtou rychlost je pak dána vztahem: ( ) R v R ( v ) ( v ) p = (2.3) η procentuální množství dodávaného výkonu v závslost na rychlost větru v vzhledem k celkové produkc energe větrnou elektrárnou C v [m/s] p [%] R [%] v [m/s] p [%] R [%] 0 0,00 0, ,25 8,94 1 0,00 0, ,85 6,06 2 0,00 0, ,57 4,09 3 0,00 0, ,39 2,75 4 0,00 0, ,24 1,75 5 0,19 1, ,16 1,11 6 0,62 4, ,10 0,71 7 1,12 8, ,06 0,46 8 1,52 10, ,04 0,31 9 1,74 12, ,03 0, ,78 12, ,02 0, ,67 11, ,02 0, ,48 10, ,01 0,09 Tabulka 3 rocentuální množství dodávaného výkonu v závslost na rychlost větru 14 podíl na výrobě energe [%] rychlost větru [m/s] Graf 3 rocentuální množství dodávaného výkonu ( R ) v závslost na rychlost větru

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU AALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V IVESTIČÍM PROCESU Jří Marek ) ABSTRAKT Príspevek nformuje o uplatnene manažmentu rzka v nvestčnom procese. Uvádza príklad kalkulace rzka a analýzu jeho ctlvost. Kľúčové

Více

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST Abstrakt ANALÝZA ZKA A CTLOST JAKO SOUČÁST STUDE POVEDTELNOST 1. ČÁST Jří Marek Úspěšnost nvestce závsí na tom, jaké nejstoty ovlvní její předpokládaný žvotní cyklus. Pomocí managementu rzka a analýzy

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

Úloha II.P... Temelínská

Úloha II.P... Temelínská Úloha IIP Temelínská 4 body; průměr 278; řešlo 49 studentů Odhadněte kolk jaderného palva se spotřebuje v jaderné elektrárně na 1 MWh elektrcké energe kterou spotřebují ldé až v domácnost Srovnejte to

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel Základy větrání stájových objektů Stájové objekty: objekty otevřené skot, ovce, kozy apod. - přístřešky chránící ustájená zvířata pouze před přímým náporem větru, před dešťovým a sněhovým srážkam, v létě

Více

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ Abstrakt Martn Cupal 1 Prncp tvorby tržní ceny nemovtost je sce založen na tržní nabídce a poptávce, avšak tento trh je značně nedokonalý. Nejvíce ovlvňuje

Více

9.12.2009. Metody analýzy rizika. Předběžné hodnocení rizika. Kontrolní seznam procesních rizik. Bezpečnostní posudek

9.12.2009. Metody analýzy rizika. Předběžné hodnocení rizika. Kontrolní seznam procesních rizik. Bezpečnostní posudek 9.2.29 Bezpečnost chemckých výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mal: petr.zamostny@vscht.cz Analýza rzka Vymezení pojmu rzko Metody analýzy rzka Prncp analýzy rzka Struktura rzka spojeného

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

Finanční matematika. Téma: Důchody. Současná hodnota anuity

Finanční matematika. Téma: Důchody. Současná hodnota anuity Fnanční matematka Téma: Důchody Současná hodnota anuty Důchody Defnce: Důchodem se rozumí pravdelné platby ve stejné výš, tzv. anuty Pozor na nejednotnost termnologe Různé možnost rozdělení důchodů Členění

Více

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory Mechatroncké systémy s elektroncky komutovaným motory 1. EC motor Uvedený motor je zvláštním typem synchronního motoru nazývaný též bezkartáčovým stejnosměrným motorem (anglcky Brushless Drect Current

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny 2. Posouzení efektvnost nvestce do malé vtrné elektrárny Cíle úlohy: Posoudt ekonomckou výhodnost proektu malé vtrné elektrárny pomocí základních metod hodnocení efektvnost nvestních proekt ako sou metoda

Více

Spojité regulátory - 1 -

Spojité regulátory - 1 - Spojté regulátory - 1 - SPOJIÉ EGULÁOY Nespojté regulátory mají většnou jednoduchou konstrukc a jsou levné, ale jsou nevhodné tím, že neudržují regulovanou velčnu přesně na žádané hodnotě, neboť regulovaná

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní úřad pro jadernou bezpečnost radační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování ptnou vodou Rev. 1 SÚJB únor 2012 Předmluva Zákon

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR. 15. 9. 2010, Praha

Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR. 15. 9. 2010, Praha Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR 15. 9. 21, Praha Stávající stav trhu - FVE 8 7 6 5 4 3 2 1 12 1 8 6 4 2 Instalovaný výkon (pravá osa) Počet instalací (levá osa) Stávající

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

Proces řízení rizik projektu

Proces řízení rizik projektu Proces řízení rzk projektu Rzka jevy a podmínky, které nejsou pod naší přímou kontrolou a ovlvňují cíl projektu odcylky, předvídatelná rzka, nepředvídatelná rzka, caotcké vlvy Proces řízení rzk sled aktvt,

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Solventnost II. Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku. Iva Justová

Solventnost II. Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku. Iva Justová 2. část Solventnost II Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kaptálového požadavku Iva Justová Osnova Úvod Standardní vzorec Rzko selhání protstrany Závěr Vstupní údaje Vašíčkovo portfolo Alternatvní

Více

Předběžné regulované ceny 2012

Předběžné regulované ceny 2012 Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha 20. říjen 2011 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012

Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012 k ověřování dostatečného krytí úvěrových ztrát Třídící znak 2 1 1 1 2 5 6 0 I. Účel úředního sdělení Účelem tohoto úředního sdělení je nformovat

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Marián Belyuš, sekce Strategie, ČEPS Obsah Představení ČEPS Aktuální stav obnovitelných zdrojů (RES) v EU Aktuální stav v

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

1. Mezinárodní trh peněz

1. Mezinárodní trh peněz 1. Meznárodní trh peněz Na počátku 21. století je vývoj světového hospodářství slně ovlvněn procesem globalzace 1, v důsledku čehož dochází k dost výraznému otevírání národních ekonomk, které tak jž nemůžeme

Více

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Bezpečná integrace OZE do ES ČR Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Obsah 1. Úvod 2. Studie EGÚ Připojování OZE do ES ČR 3. Pokrytí zatížení ES ČR jednotlivými typy zdrojů 4. Současný stav vyřizování

Více

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoké školy ekonomcké v Praze Strana / 6 Grantový řád Vysoké školy ekonomcké v Praze Anotace: Tato směrnce s celoškolskou působností stanoví zásady systému pro poskytování účelové podpory na specfcký

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Obsah prezentace Představení ERÚ Základní princip podpory výroby elektřiny z OZE v ČR Princip výpočtu

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK OBSAH 4 O společnost 6 Přednost automatckých kotlů TEKLA 8 Hořáky a palva 10 Elektroncké regulátory 12 Šetříme žvotní prostředí 14 16 DUO 18 DUO VERSA 20 BIO COMPACT 22 BIO 24 DUO

Více

Návod k obsluze. Hoval CZ s.r.o. Republikánská 45 31204 Plzeň tel/fax: (+420) 377 261 002, (+420) 377 266 023 info@hoval.cz www.hoval.

Návod k obsluze. Hoval CZ s.r.o. Republikánská 45 31204 Plzeň tel/fax: (+420) 377 261 002, (+420) 377 266 023 info@hoval.cz www.hoval. CZ Návod k obsluze Kotel pro spalování oleje Uno-3 / Mega-3 / Max-3 / Cosmo / ST-plus Kotel pro spalování plynu CompactGas (1000-2800) / Cosmo alufer / ST-plus alufer Hoval CZ s.r.o. Republkánská 45 31204

Více

1. Agregátní nabídka AS :úhrn nabízených produkt pro finální užití (ne meziprodukty)

1. Agregátní nabídka AS :úhrn nabízených produkt pro finální užití (ne meziprodukty) Mak 3 : agregátní nabídka a otávka. Agregátní nabídka AS :úhrn nabízených rodukt ro fnální užtí (ne mezrodukty) 2. Determnanty AS : využtelné výrobní zdroje (ráce, katál, da) techncký okrok hos. oltka

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE TEPLÁRNA NA BIOMASU BIOMASS HEATING POWER

Více

příloha č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině NN

příloha č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině NN příloha č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřny na hladně NN OBCHODNÍ PODMÍNKY SDRUŽENÝCH SLUŽEB DODÁVKY ELEKTŘINY PRO PODNIKATELE, PRÁVNICKÉ OSOBY, ODEBÍRAJÍCÍ ELEKTŘINU NA HLADINĚ NN,

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK OBSAH 4 O společnost 6 Přednost automatckých kotlů TEKLA 8 Hořáky a palva 10 Elektroncké regulátory 12 Šetříme žvotní prostředí 14 16 DUO 18 DUO VERSA 20 BIO COMPACT 22 BIO 24

Více

ERÚ znamená Energetický regulační úřad;

ERÚ znamená Energetický regulační úřad; OBCHODNÍ PODMÍNKY SDRUŽENÝCH SLUŽEB DODÁVKY ELEKTŘINY PRO DOMÁCNOSTI A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY ODEBÍRAJÍCÍ ELEKTŘINU NA HLADINĚ NN, VERZE 1/2015 Příloha č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky

Více

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE EAICKÉ OKHY ĚENÍ V ELEKOECHNICE. řesnost měření. Chyby analogových a číslcových měřcích přístrojů. Chyby nepřímých a opakovaných měření. rmární etalon napětí. Zdroje referenčních napětí. rmární etalon

Více

Teorie elektrických ochran

Teorie elektrických ochran Teore elektrckých ochran Elektrcká ochrana zařízení kontrolující chod část energetckého systému (G, T, V) = chráněného objektu, zajstt normální provoz Chráněný objekt fyzkální zařízení pro přenos el. energe,

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electric Parameter Measurement in PWM Powered Circuits

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electric Parameter Measurement in PWM Powered Circuits Techncká 4, 66 07 Praha 6 MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electrc Parameter Measurement n PWM Powered Crcuts Martn Novák, Marek Čambál, Jaroslav Novák Abstrakt: V

Více

í I - 13 - Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI

í I - 13 - Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI - 13 - í Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materálu Prof. ng. J. Šeda, DrSc. KDAZ - PJP Na našem pracovšt byl vypracován program umožňující modelovat průchod záření gama metodou Monte Carlo, homogenním

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel vedoucí odboru prodej Key Account EP ENERGY TRADING, a.s. Energetický seminář 18.-19.10.2012 2 Obsah Zdroje elektřiny - Státní energetická koncepce do

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY MODELOVÁÍ POPTÁVKY, ABÍDKY A TRŽÍ ROVOVÁHY Schéma tržní rovnováhy Modely otávky na trhu výrobků a služeb Formulace otávkové funkce Komlexní model Konstrukce modelu otávky Tržní otávka Dynamcké modely otávky

Více

REAKCE POPTÁVKY DOMÁCNOSTÍ PO ENERGII NA ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI: TEORIE A JEJÍ DŮSLEDKY PRO KONSTRUKCI EMPIRICKY OVĚŘITELNÝCH MODELŮ

REAKCE POPTÁVKY DOMÁCNOSTÍ PO ENERGII NA ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI: TEORIE A JEJÍ DŮSLEDKY PRO KONSTRUKCI EMPIRICKY OVĚŘITELNÝCH MODELŮ RAKC POPTÁVKY DOMÁCNOTÍ PO NRGII NA ZVYŠOVÁNÍ NRGTICKÉ ÚČINNOTI: TORI A JJÍ DŮLDKY PRO KONTRUKCI MPIRICKY OVĚŘITLNÝCH MODLŮ tela Rubínová, Unverzta Karlova v Praze, Centrum pro otázky žvotního prostředí,

Více

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech Ing. Michal Jůza, Ing. Pavel Vrkoslav Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autora, její zneužití bez jeho souhlasu je trestné dle zákona 1 Trnitá cesta

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

17.6.2008. Ing. Marián Belyuš, ČEPS, a.s.

17.6.2008. Ing. Marián Belyuš, ČEPS, a.s. Možnosti větrné energetiky v ČR 17.6.2008 Ing. Marián Belyuš, sekce Strategie ČEPS, a.s. Obsah Aktuální stav rozvoje VtE v Evropě Vývoj VtE v ČR Vliv nárůstu VtE na provoz PS (Obecně) Podmínky a změny

Více

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Jan Švec 2006 LS X15PES - 3 1 Subjekty trhu s elektrickou energií Liberalizace trhu s elektrickou energií specifika trhu: přirozené monopoly, neskladovatelnost

Více

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Shrnutí Úspora povolenek v roce 2005 je složena ze dvou částí. Zisk je vypočten prostým odečtením nákladů spojených s úsporou povolenek

Více

Podmínky přijetí uprchlíků a důvěra v kompetence politiků

Podmínky přijetí uprchlíků a důvěra v kompetence politiků Podmínky přjetí uprchlíků a důvěra v kompetence poltků Březen / Duben 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdnů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 5 301 111, fax: 5 301 101 e-mal:

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Aplikace VAR ocenění tržních rizik

Aplikace VAR ocenění tržních rizik Aplkac VAR ocnění tržních rzk Obsah: Zdroj rzka :... 2 Řízní tržního rzka... 2 Měřní tržního rzka... 3 Modly... 4 Postup výpočtu... 7 Nastavní modlu a gnrování Mont-Carlo scénářů... 7 Vlčny vyjadřující

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 19. 11. 2015 ČÁSTKA 6/2015 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým

Více

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2 ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB Vladmír Hanta 1 Ivan Gros 2 Vysoká škola chemcko-technologcká Praha 1 Ústav počítačové a řídcí technky 2 Ústav

Více

MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN. The End Stage Renal Disease Treatment Model

MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN. The End Stage Renal Disease Treatment Model ROČNÍK LXXII, 2003, č. 1 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 5 MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN 1 Karel ANTOŠ, 2 Hana SKALSKÁ, 1 Bruno JEŽEK, 1 Mroslav PROCHÁZKA, 1 Roman PRYMULA 1 Vojenská lékařská akademe

Více

Specifikace, alokace a optimalizace požadavků na spolehlivost

Specifikace, alokace a optimalizace požadavků na spolehlivost ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 47. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupny pro spolehlvost k problematce Specfkace, alokace a optmalzace

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA Větrná elektrárna (větrná turbína) využívá k výrobě elektrické energie kinetickou energii větru. Větrné elektrárny řadíme mezi obnovitelné zdroje energie.

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006 Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006 Rostislav Krejcar 26. ledna 2006 Elektřina ze Slunce, Praha 1 Obsah prezentace PředstaveníEnergetického regulačního úřadu Vyhlášky ERÚ k zákonu č. 180/2005

Více

Analýza stanovení ceny na trhu s energiemi společnostem v monopolním postavení. Miroslav Váňa

Analýza stanovení ceny na trhu s energiemi společnostem v monopolním postavení. Miroslav Váňa Analýza stanovení ceny na trhu s energem společnostem v monopolním postavení Mroslav Váňa Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Energetcký trh, kterému bude věnována tato práce, má několk specfk. Společnost

Více

Spolehlivost letadlové techniky

Spolehlivost letadlové techniky VYSOKÉ UČ ENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního nženýrství Prof Ing Rudolf Holub, CSc Doc Ing Zdeněk Vntr, CSc Spolehlvost letadlové technky (elektroncká učebnce) Brno 00 OBSAH PŘEDMLUVA 4 ÚVOD5 STANDARDIZACE

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Výroční členská schůze MO ČRS Žižkov 1 dne 20.3.2014

Výroční členská schůze MO ČRS Žižkov 1 dne 20.3.2014 Výroční členská schůze MO ČRS Žžkov 1 dne 20.3.2014 Vážení sportovní přátelé, jako každý rok se scházíme, abychom Vás seznáml s novým nformacem ohledně sportovní rybařny, změnam v rybářském řádu a dále

Více

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, větrné elektrárny je možné dělit dle různých hledisek a kritérií. Jedním z kritérií je například konstrukce větrného

Více

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Petr Horáček 1), Eduard Janeček 2) horacek@fel.cvut.cz, janecek@kky.zcu.cz 1) České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

3. České energetické a ekologické fórum

3. České energetické a ekologické fórum 3. České energetické a ekologické fórum Téma: Biomasa a bioplyn pro energetiku ČR a střední Evropy 2. Blok Potenciál biopaliv a biomasy z pohledu podnikatelů v energetice a teplárenství Obnovitelné zdroje

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

ČESKÁ ENERGETIKA NA ROZCESTÍ (a ví (se) o tom vůbec?)

ČESKÁ ENERGETIKA NA ROZCESTÍ (a ví (se) o tom vůbec?) ČESKÁ ENERGETIKA NA ROZCESTÍ (a ví (se) o tom vůbec?) BIOMASA & ENERGETIKA 2012 ČZÚ, Suchdol, 27.11.2012 Martin Bursík, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Zakládající členové (založena 04/2012,

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využití energie slunce Na zemský povrch dopadá průměrně 0,2 kw/m 2 V ČR dopadne na 1 m 2 přibližně 1000 kwh energie ročně Je několik možností, jak přeměnit energii slunečního

Více

Energie větru. Vzduch proudící v přírodě, jehož směr a rychlost se. sluneční energie.

Energie větru. Vzduch proudící v přírodě, jehož směr a rychlost se. sluneční energie. Energie větru Energie větru Vzduch proudící v přírodě, jehož směr a rychlost se obvykle neustále mění. Příčiny: rotace země, sluneční energie. Energie větru Využitelný výkon větru asi 3 TW třetina současné

Více