EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ"

Transkript

1 EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

2 OBSAH 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE Bílá knha EU Směrnce EU Lsabonská stratege ZÁKON O ODOŘE VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ovnnost výkupu elektřny z RES Garance mnmální výkupní ceny elektřny rávo výrobce elektřny na úhradu tzv. zeleného bonusu TECHNICKO EKONOMICKÁ ANALÝZA TECHNOLOGIE VZNIKU VĚTRNÉ ENERGIE ELEKTROENERGETICKÁ SOUSTAVA Druhy podpůrných služeb Vlv větrných elektráren na zálohy RODUKCE ENERGIE VĚTRNÝMI ELEKTRÁRNAMI A STABILITA JEJICH DODÁVEK Vstupní data Využtí nstalovaného výkonu větrné elektrárny Výpočet celkové produkce elektrcké energe větrným elektrárnam Navýšení záloh Čerpání záloh Neplánované navýšení výkonu Investce na rozšíření přenosové soustavy Náklady na výkup energe z větrných elektráren růměrná cena energe z větrných elektráren SHRNUTÍ TECHNICKO - EKONOMICKÉ ANALÝZY...32 ŘÍLOHA SIMULACE OČEKÁVANÉ VÝROBY VE V ENERGETICKÉ SOUSTAVĚ ČR

3 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC Využtí energe větru nepatří v žádném případě mez novodobé vynálezy. Její výhody s ldé uvědoml velm brzy - vítr byl patrně spolu s vodou první přírodní slou, kterou se člověku podařlo využít ve svůj prospěch. rvní pokusy o využtí knetcké energe proudícího vzduchu v atmosféře jsou už více než dva tsíce let staré. Větrná energe byla jž kolem roku 200 před naším letopočtem úspěšně využívána například v Číně k přečerpávání vody, č v ers k mletí oblí. Ve středověku se technologe větrných mlýnů rozšířla ze Středního východu do Evropy a z velké část nahradla dosavadní využívání zvířat. Význam energe větru vrcholl v 16. století. V 17. století dosáhl počet větrných mlýnů šedesát tsíc. Větrná energe byla ovšem vždy méně spolehlvá než energe vodní, proto větrné mlýny rozkvétaly především v oblastech trpících suchem nebo nedostatkem povrchové vody a taktéž v rozsáhlých nížnách, kde mají řeky jen nepatrný spád. Takové podmínky splňovaly zejména tertora jako je Španělsko, Nzozemsko nebo Angle. Vítr jako zdroj pohonu hrál podstatnou rol až do průmyslové revoluce, jež přesměrovala pozornost k metodě pohodlnější a spolehlvější - spalování uhlí. okrok v rozvoj větrné energe přesto nezaostal velkým dílem se o to zasloužlo Nzozemsko, které s výhodou využívalo vítr př odvodňování jezer a močálů. Netrvalo dlouho a větrné mlýny našly svoje místo v Amerce. Mez lety 1850 a 1970 bylo jen ve Spojených státech nstalováno více než 6 mlonů převážně malých větrných mlýnů. 1 Rozvoj větrných elektráren se nejprve soustředl především v Kalforn, ncméně na počátku osmdesátých let mnulého století došlo k rapdnímu omezení pobídek růstu tohoto typu energe, a tak trh s větrnou elektřnou od té doby víceméně stagnuje. Skutečnou expanz zaznamenala větrná energetka až v 80. letech dvacátého století v Evropě, kdy tempo nárůstu větrné energe v průměru dosáhlo 30 až 50 % ročně. To bylo umožněno ntervenconstckou vládní poltkou některých zemí zejména v podobě legslatvních opatření garantujících mnmální výkupní ceny zelené energe 2 č přednostní přístup výrobců větrné elektřny do veřejné elektrorozvodné sítě. V roce Zelenou energí se rozumí energe vyrobená z obnovtelných zdrojů

4 1995 předsthla Evropa celkovým nstalovaným výkonem větrných elektráren Spojené státy amercké. Největší podíl na výrobě větrné energe v Evropě nese Německo, které mělo v roce 2004 ve větrných elektrárnách nstalován výkon ve výš MW. K větrným velmocím starého kontnentu patří dále Španělsko s nstalovaným výkonem MW a Dánsko s nstalovaným výkonem MW. Celkový výkon větrných elektráren v rozšířené Evropské un dosahuje téměř MW. Fakt, že cca 80 % evropského trhu s větrnou elektřnou je koncentrováno do pouhých tří zemí dokazuje, že bez výrazné vládní podpory není větrná energe kvůl svým současným nákladovým podmínkám konkurenceschopná. Celkový nstalovaný výkon větrné energetky v EU [MW] zdroj: The Europen Wnd Energy Assocaton, Nejstarší větrná elektrárna na území České republky byla postavena na Českomoravské vrchovně už v roce Výstavba první větrné elektrárny přpojené do elektrcké rozvodné sítě byla dokončena v lstopadu 1993 v Krušných horách. atřla akcové společnost ČEZ a v prvních letech svého fungování sloužla především ke zkušebním účelům zaměřeným na optmalzac provozu a zvýšení množství vyrobené elektřny. V roce 2005 bylo v České republce provozováno 47 větrných elektráren nad 100 kw výkonu

5 1.1 VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE oltka ochrany žvotního prostředí Evropské une nestanovuje žádné konkrétní cíle an požadavky na míru využívání větrné energe, nýbrž se soustředí na podporu využívání obnovtelných zdrojů 3 jako celku tzn. bez ohledu na konkrétní typ zdroje. Většna ustanovení práva žvotního prostředí je obsažena v tzv. sekundárních pramenech práva a v současné době patří mez nejpropracovanější oblast společné působnost členských států Bílá knha EU Celková koncepce přístupu Evropské une k podpoře elektřny z obnovtelných zdrojů je formulována v Bílé knze 4. Ta byla přjata Evropskou komsí v lstopadu 1997 a vyjadřuje přesvědčení, že v současné době jsou obnovtelné zdroje energe v Un využívány nerovnoměrně a především nedostatečně, a to navzdory faktu, že mnohé z těchto zdrojů jsou hojně dostupné a jejch ekonomcký potencál je více než žádoucí. odle autorů Bílé knhy je velm neuspokojvé, že příspěvek elektrcké energe z obnovtelných zdrojů tvoří méně než 6 % celkové hrubé energetcké spotřeby Une. Navrhují proto zdvojnásobení příspěvku obnovtelných zdrojů energe na 12 % hrubé národní spotřeby energe 5 v roce 2010 a zejména dosažení podílu 22,1 % elektřny vyrobené z obnovtelných energetckých zdrojů v rámc celkové spotřeby elektřny ve Společenství ke stejnému datu. Tohoto cíle by mělo být dosaženo společným úslím založeným na technckých a ekonomckých možnostech v každém členském státě. Knha proto nabádá k mplementac podpůrných opatření ze strany Une jednotlvých členských států a k propagac zvýšeného využívání obnovtelných energetckých zdrojů, které by zajstly nárůst tohoto podílu. Bílá knha tak reaguje na domnělou obavu, že 3 Obnovtelným zdroj se rozumí nefoslní zdroje energe, jmž jsou energe větru, energe slunečního záření, geotermální energe, energe vody, energe půdy, energe vzduchu, energe bomasy, energe skládkového plynu, energe kalového plynu a energe boplynu 4 Bílá knha (Whte aper) uvádí důvody pro zavedení výrazných vládních ntervencí v oblast celosvětového využívání obnovtelných zdrojů energe a zároveň se snaží poskytnout nformace, jak realzac těchto vládních poltk urychlt. Apel na to, že je nutné provádět tyto poltky s ohledem na tržní prncpy, zní pak poněkud kurózně. 5 Hrubou spotřebou energe rozumíme spotřebu veškeré energe, tedy elektrcké neelektrcké (např. spotřebu pohonných hmot atd.) - 4 -

6 pokud se během následující dekády nepodaří podstatně zvýšt podíl energe vyrobené z obnovtelných zdrojů, bude prý zbytečně promarněna významná příležtost rozvoje a zároveň bude velm obtížné splnt závazky týkající se ochrany žvotního prostředí a to jak na úrovn Une tak na úrovn meznárodní. Obnovtelné zdroje energe jsou dle autorů k dspozc na území Une v dostatečném rozsahu, a proto by mohly přspět ke snížení energetcké závslost a většímu zajštění stablty dodávky energe. Do rozvoje obnovtelných zdrojů energe je dále vkládána naděje, že by mohl aktvně pomoc ke tvorbě nových pracovních míst a to zejména na úrovn malých a středních podnků a mohl by být klíčovým faktorem regonálního rozvoje v oblast socální a ekonomcké soudržnost Une. V současné době je Evropská une považována za lídra v oblast technologe obnovtelných zdrojů a v očekávaném nárůstu energetcké spotřeby v mnoha zemích třetího světa, jenž může být do velké míry pokryt využtím obnovtelných zdrojů energe, spatřuje další slbné obchodní příležtost Směrnce EU rávní normou, která naplňuje konkrétní závěry vyjádřené v Bílé knze o obnovtelných energetckých zdrojích je směrnce Evropského parlamentu a Evropské rady 2001/77/ES o podpoře elektřny z obnovtelných zdrojů v podmínkách vntřního trhu s elektřnou. Směrnce ve své preambul postuluje, že ntenzvnější využtí elektřny vyrobené z obnovtelných energetckých zdrojů tvoří významnou část souboru opatření ke splnění požadavků rotokolu z Kyóta (1998) k Rámcové úmluvě OSN o klmatcké změně (New York, 1992). Za účelem dosažení obecného cíle vytyčeného v Bílé knze, tedy 12% podílu obnovtelných zdrojů na hrubé národní spotřebě energe v roce 2010, ukládá směrnce každému členskému státu povnnost naplánovat střednědobý národní cíl spotřeby elektřny vyrobené z RES. Členské státy jsou dále povnny zapracovat do svého legslatvního rámce nezbytná opatření k tomu, aby bylo zajštěno, že provozovatelé přenosového systému a provozovatelé dstrbučních systémů zaručí na svých územích přenos a dstrbuc elektřny vyrobené z obnovtelných energetckých zdrojů. Rovněž zajstí prortní - 5 -

7 přístup elektřny vyrobené z obnovtelných energetckých zdrojů do síťových systémů a to bez újmy na zachování spolehlvost a bezpečnost sítě. Členské státy zároveň musejí každým pátým rokem publkovat zprávu uvádějící národní ndkatvní cíle pro budoucí spotřebu elektřny vyrobenou z RES v procentuálním vyjádření spotřeby elektřny na dalších deset let. Na její plnění bude dohlížet Evropská komse, která případně přpojí nápravné návrhy Evropského parlamentu a Rady Lsabonská stratege otřebu většího využívání obnovtelných zdrojů zdůrazňuje Lsabonská stratege jako jednu ze svých mnoha vzájemně se vylučujících prort. Ekologcký aspekt Lsabonské stratege byl doplněn až v roce O jeho dodatečném přřazení k Lsabonskému procesu rozhodla na svém zasedání Evropská rada, jež konstatovala, že envronmentální udržtelnost je vedle ekonomckého a socálního plíře dalším nezbytným aspektem, bez něhož by Lsabonská stratege nebyla komplexním programem obnovy Une. Jedním z předpokládaných poztvních efektů, jenž je do tohoto cíle vkládán, je nový přílv nvestc a novací v oblast envronmentálních technologí, který by měl poněkud paradoxně zvýšt míru zaměstnanost a z ní plynoucí ekonomcký růst. 1.2 ZÁKON O ODOŘE VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ Za účelem mplementace směrnce Evropské une 2001/77/ES přjal parlament České republky v březnu loňského roku zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřny z obnovtelných zdrojů energe (dále jen RES) 6. Tento právní předps by měl vést ke splnění ndkatvního cíle osm procent podílu elektřny z obnovtelných zdrojů elektřny na hrubé domácí spotřebě elektřny do roku , k němuž se Česká republka zavázala v přístupové smlouvě k EU. 6 Tento zákon nahrazuje předchozí Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energí a zejména Energetcký zákon č. 458/2000 Sb., který jž RES defnoval a rovněž stanovoval povnnost přenosových a dstrbučních sítí. 7 v roce 2004 čnl podíl elektřny z obnovtelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě 3,77 % - 6 -

8 Jelkož neexstuje jednotné evropské schéma pro podporu výroby elektřny z obnovtelných zdrojů energe, ponechává směrnce na členských státech aby použly takové nástroje, které respektují jejch dosavadní legslatvní rámec a současně zohledňují možnost dané konkrétním přírodním podmínkam země. Nástroje podpory obnovtelných zdrojů energe lze na obecné rovně rozdělt na prostředky přímé a fnanční. Nejrozšířenějším přímým nástrojem podpory výroby zelené elektřny je povnnost dstrbutorů přednostně přpojt k přenosové soustavě výrobce elektřny z obnovtelných zdrojů. Spektrum opatření, jenž podporují výrobu zelené energe prostřednctvím fnančních nástrojů je mnohem šrší. V zemích Evropské une se uplatňují především: Investční daňové úlevy, výjmky, zkrácené doby odpsu Zvýhodněný přístup k úvěrům (půjčky na nízký úrok č státní záruky) Investční podpory č fnancování projektu ovnnost mnmálního podílu na výrobě z RES Garance mnmální výkupní ceny elektřny z RES Ekologcké daně Systém obchodovatelných povolení a zelených certfkátů Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřny z obnovtelných zdrojů energe uplatňuje tř nástroje na podporu výroby elektřny z obnovtelných zdrojů energe: 1. ovnnost výkupu elektřny z RES 2. Garance mnmální výkupní ceny elektřny 3. rávo výrobce elektřny na úhradu tzv. zeleného bonusu ovnnost výkupu elektřny z RES Zákon o podpoře obnovtelných zdrojů energe uvádí, že provozovatel dstrbuční soustavy je povnen na svém lcencí vymezeném území přednostně přpojt zařízení za účelem dstrbuce elektřny z obnovtelných zdrojů, pokud o to výrobce této elektřny požádá a pokud splňuje podmínky přpojení a dopravy elektřny stanovené zvláštním právním předpsem. ovnnost přpojení zařízení výrobce elektřny z RES vznká provozovatel té dstrbuční soustavy, kde jsou náklady na přpojení nejnžší

9 1.2.2 Garance mnmální výkupní ceny elektřny Garance mnmální výkupní ceny elektřny je zákonem stanovena na dobu 15 let. Jde o regulovanou cenu platnou podle výměru Energetckého regulačního úřadu 8 v roce, kdy výrobce zahájl dodávku energe do sítě. Tato výkupní cena je dferencována podle specfckých nákladů výroby elektřny v jednotlvých typech zařízení, a je stanovena jako mnmální se zohledněním ndexu cen průmyslových výrobců. Tímto je výrobcům zajštěna po dobu 15 let stablní výše výnosů za jednotku elektřny vyrobené z RES, což samozřejmě výrazně usnadňuje přístup k bankovním úvěrům pro fnancování jejch nvestc rávo výrobce elektřny na úhradu tzv. zeleného bonusu Zelený bonus je zákonem defnován jako fnanční částka navyšující průměrnou cenu elektřny na trhu. Výrobce v tomto systému nabídne svoj elektřnu obchodníkov za průměrnou cenu energe na trhu a pokud uspěje, obdrží navíc od provozovatele regonální dstrbuční soustavy zelený bonus. Hodnota zeleného bonusu není na rozdíl od pevné výkupní ceny dlouhodobě garantována. ředpokládá se ale, že součet průměrné tržní ceny elektřny a zeleného bonusu by měl výrobc přnést vyšší zsk než systém pevných výkupních cen, protože výrobce zde podstupuje rzko, že se mu nepodaří elektřnu na trhu prodat. 8 Energetcký regulační úřad byl zřízen v roce 2001 zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnkání a o výkonu státní správy v energetckých odvětvích jako správní úřad pro výkon regulace v energetce (podrobněj vz kaptola 4)

10 2 TECHNICKO EKONOMICKÁ ANALÝZA 2.1 TECHNOLOGIE VZNIKU VĚTRNÉ ENERGIE Sluneční záření, které dopadá na Zem nerovnoměrně ohřívá různé část atmosféry, což vede k proudění vzdušných mas a tím ke vznku větru. Větrná energe tedy pochází ze slunečního záření dopadajícího na zemský povrch a patří mez obnovtelné nefoslní přírodní zdroje energe. Větrné turbíny získávají energ z knetcké energe proudícího vzduchu v atmosféře, který uvádí do pohybu lsty rotoru turbíny. Tato energe je následně transformována na elektrckou energ a přvedena do elektrcké rozvodné sítě. Výkon větrné elektrárny slně závsí na rychlost větru (vz graf č.1). Z tohoto důvodu se rotor turbíny umsťuje na stožár ve výšce zhruba 100 metrů nad okolní terén 9, aby se co nejvíce zabránlo stínění větru vlvem nerovností krajny a případných staveb v okolí elektrárny. Exstuje jstá mnmální hrance rychlost větru, pod kterou větrná turbína není schopna vyrábět elektrckou energ. Tato hodnota je u v současnost používaných turbín přblžně 5 m/s. To znamená, že rychlost větru musí po určtou dobu dosahovat přnejmenším 5 m/s, aby elektrárna byla schopna dodávat alespoň mnmální množství energe do rozvodné sítě. Optmální rychlost větru, př které větrná elektrárna dosahuje největšího (tedy jmenovtého) výkonu je 13 až 16 m/s. Nad touto optmální rychlostí klesá z aerodynamckých důvodů účnnost turbíny, což se projevuje mírným snížením jejího výkonu. Horní hrance rychlost větru, př které ještě lze vyrábět elektrckou energ je 25 m/s. ř překročení této rychlost je mechancké zatížení konstrukce turbíny natolk velké, že by hrozlo její poškození, a proto je nezbytné j uměle zastavt a přerušt tak výrobu elektrcké energe. 9 Výška stožáru závsí na typu elektrárny

11 Zdroj: Rychlost větru ovšem není jedný parametr, který ovlvňuje výkon větrné elektrárny. Námraza, která se v zmním období usazuje na lopatkách turbíny snžuje její účnnost a v mnoha případech vede k jejímu úplnému odstavení 10. Navíc případné odletující kusy námrazy z rotujících lopatek mohou na relatvně velkou vzdálenost ohrozt osoby č majetek. Vlv námrazy je o to horší, že její četnost a ntenzta roste s nadmořskou výškou a právě horské oblast jsou z hledska rychlost větru nejvhodnějším lokaltam v ČR pro stavbu větrných elektráren. Naopak v letních měsících je chod takovéto elektrárny ohrožen atmosférckým výboj (blesky), jejchž četnost je opět vyšší v horských oblastech. 2.2 ELEKTROENERGETICKÁ SOUSTAVA Ke správnému fungování elektroenergetcké soustavy je nutné, aby se množství odebrané elektrcké energe v každém okamžku rovnalo vyrobenému množství energe. To je dáno faktem, že elektrcké vedení není schopné akumulovat energ a krýt případné výkyvy, ale pouze j přenáší od zdroje (elektrárny) ke koncovému spotřebtel. Množství vyrobené (a tedy odebrané) energe ovšem není v čase konstantní. Na straně spotřeby elektrcké energe kolísá množství odebrané energe např. v závslost na denních a nočních hodnách, pracovních a volných dnech apod. Klascké elektrárny produkující energ nejsou schopny (v tak velkém rozsahu) měnt svůj výkon, aby vyrovnaly tyto byť do značné míry předvídatelné výkyvy ve spotřebě. Spotřebu dále ovlvňují neočekávané událost, jako např. porucha vedení vlvem vchřce apod. Na 10 U některých typů elektráren jsou lsty turbíny elektrcky vyhřívány, aby se na nch netvořla námraza. To ovšem snžuje efektvtu výroby větrné elektrárny

12 straně výroby energe dochází z technckých důvodů k plánovaným výpadkům v dodávkách (např. výměna palva v jaderném reaktoru nebo údržba turbíny), ale k náhlým neplánovaným výpadkům způsobeným technckou poruchou na zařízení elektrárny apod. Tyto rozdíly v produkc a spotřebě energe je nezbytně nutné korgovat, aby nedošlo ke zhroucení energetcké sítě. Z tohoto důvodu byla vybudována síť záložních a korekčních zdrojů energe, která zajšťuje tzv. podpůrné služby pro energetckou soustavu. Řízení přenosové soustavy (a tedy podpůrných služeb) zajšťuje společnost ČES, která má na provozování těchto čnností zákonný monopol. Zdroj: Uncorn a.s Druhy podpůrných služeb odpůrné služby, které ČES používá k poskytování systémových služeb (tedy zajšťování kvaltního a spolehlvého přenosu elektrcké energe) se dělí do následujících skupn: rmární regulace frekvence Sekundární regulace výkonu Tercální regulace výkonu bloku Rychle startující 10-t mnutová záloha Rychle startující 30-t mnutová záloha Dspečerská záloha Výpomoc ze synchronně pracující soustavy

13 Operatvní krátkodobá regulace zatížení Sekundární regulace jalového výkonu bloku oskytování záložního jalového výkonu Schopnost ostrovního provozu Schopnost startu ze tmy oskytnutí napětí ze zahranční soustavy Každá z těchto záloh potřebuje různý čas pro uvedení do chodu v případě potřeby a také je po různou dobu schopna korgovat výkyvy v sít. Vzájemně se také lší způsobem jakým ovlvňují elektroenergetckou soustavu (korgují frekvenc střídavého napětí, čnný výkon, jalový výkon, atd.). Zálohy Schopnost ostrovního provozu a Schopnost startu ze tmy jsou nouzové zálohy určené pro obnovení soustavy v případě jejího částečného nebo úplného zhroucení. Techncké požadavky kladené na tyto dva typy záloh jsou obzvlášť náročné, protože elektrárenské bloky zapojené do těchto regulací musí být po určtou dobu samostatně schopné korgovat výkyvy ve spotřebě nebo výrobě v část energetcké sítě. oslední záloha oskytnutí napětí ze zahranční soustavy se používá v stuacích, kdy tuzemská produkce není schopna pokrýt krátkodobý výkyv ve spotřebě nebo výrobě, zatímco v některé zahranční synchronně pracující soustavě 11 jsou k dspozc zálohy schopné tento výkyv pokrýt. Ke vzájemnému poskytování záloh mez naší a zahrančním (týká se především sousedních států) soustavam běžně dochází, což zvyšuje stabltu sítě. ro každý typ zálohy je spočítána hodnota výkonu, který musí být neustále k dspozc. Tento výkon se nazývá rezervní a jeho velkost je určena podle charakterstk elektroenergetcké sítě, jako např. počet a kapacta energetckých bloků v soustavě, průběh zatížení soustavy apod. V případě potřeby (na pokyn operátora ČESu) musí být tento výkon (nebo jeho část) dodáván do elektrcké sítě. oužtí rezervního výkonu, tedy jeho skutečné dodávání do rozvodné sítě se nazývá čerpání zálohy. ČES nakupuje tyto rezervní výkony (a jejch případné čerpání) u producentů elektrcké energe. Cena takovéto energe je zpravdla vyšší než cena energe dodávané 11 Synchronně pracující elektroenergetcká soustava je taková, která pracuje na stejné frekvenc (v ČR 50Hz) a zároveň se stejnou fází jako tuzemská

14 v rámc standardní výroby. Hodnoty rezervních výkonů se v průběhu roku mění podle obvyklého zatížení v daném období a stavu elektrárenských bloků (počet bloků v odstávce atd.) Vlv větrných elektráren na zálohy Klascký zdroj elektrcké energe (např. jaderná elektrárna) po většnu doby vyrábí elektrckou energ o výkonu, který se rovná nstalovanému výkonu daného zdroje. V případě poruchy nebo plánované odstávky nedodává elektrckou energ vůbec. ro produkc elektrcké energe větrnou elektrárnu (VE) ovšem platí zcela jná pravdla. Množství vyrobené energe přímo závsí na rychlost větru v místě větrné elektrárny. Na rozdíl od klasckého zdroje je dosažení nstalovaného výkonu výjmečnou událostí (VE jej dosahuje cca 1 % doby, uhelná nebo jaderná cca 85 % doby). raktcky po celou dobu provozu VE její produkce energe slně kolísá (až desítky procent nstalovaného výkonu) v řádu několka hodn. Navíc toto kolísání je dlouhodoběj (cca více než 24 hodn) nepředvídatelné. Tato výrazná nepravdelnost a nepředvídatelnost v dodávkách energe větrným elektrárnam má samozřejmě vlv na fungování elektroenergetcké soustavy a tedy na velkost držených záloh a jejch čerpání. Výstavba větrných elektráren ovlvní následující tř typy záloh: Sekundární regulac výkonu Tercální regulac výkonu Dspečerskou zálohu Sekundární regulace výkonu Bloky zapojené do sekundární regulace běžně dodávají elektrckou energ o určtém výkonu se schopností změny směrem nahoru a dolů v určtém ntervalu. Ke změně výkonu dochází na pokyn dspečera ČESu a tato změna spadá do sekundární regulace. Elektrárenský blok musí být schopný měnt výkon o stejnou hodnotu směrem nahoru dolů a ke změně výkonu na požadovanou úroveň musí dojít nejpozděj do 10 mnut od příkazu regulátora. Současná hodnota držení sekundární zálohy pro ČR je přblžně 320 MW

15 Tercální regulace výkonu Cílem tercální regulace výkonu je podporovat udržování potřebné sekundární regulační zálohy. Kromě bloků zapojených do tercální regulace se na celkové výš tercální zálohy podílí také rychle startující 30-t mnutová záloha 12 (většnou vodní a plynové elektrárny), sjednaná regulace spotřeby do 30-t mnut a sjednaná zahranční výpomoc do 30-t mnut. Dělí se na kladnou tercální regulac (TR + ) a zápornou regulac (TR - ). Kladná regulace zvyšuje dodávaný výkon do sítě, záporná jej snžuje. Velkost kladné a záporné regulace je obecně různá. V současné době je celková hodnota držení tercální zálohy přblžně 350 MW Dspečerská záloha Účelem dspečerské zálohy je dlouhodobější nahrazení bloků, které vypadávají v průběhu provozu energetcké sítě ať jž z důvodu náhlé poruchy nebo plánované odstávky. Dalším využtím dspečerské zálohy je dokrytí zatížení sítě v případě velkých chyb př jeho předpověd. Tuto zálohu tvoří bloky elektráren odstavené do zálohy, schopné na žádost provozovatele přenosové soustavy (tedy ČESu) najet nejpozděj do šest hodn. Doba najetí je součástí dohody mez dodavatelem služby a společností ČES a musí být garantována. Současná hodnota dspečerské zálohy je přblžně 200 MW. 2.3 RODUKCE ENERGIE VĚTRNÝMI ELEKTRÁRNAMI A STABILITA JEJICH DODÁVEK V roce 2005 bylo v České republce provozováno 47 větrných elektráren s celkovým nstalovaným výkonem 29 MW. odle stude brněnského energetckého ústavu EGÚ by měl do roku 2010 nstalovaný výkon větrných elektráren dosáhnout hodnoty 800 MW. Jejch umístění se předpokládá především na území Krušných Hor, Jeseníků a střední a jžní Moravy. Tyto lokalty byly vybrány vzhledem k jejch výhodným povětrnostním poměrům pro větrnou energ t mnutová záloha znamená, že musí být schopna najetí na plný výkon nejpozděj do 30 mnut od požadavku operátora

16 nst [MW] Scénáře rozvoje větrných elektráren dle databáze EGÚ Brno odhad energetckého potencálu větru v ČR 1200 MW nárůst nst +937 MW nárůst vte +777 MW Scénář "zelených" 192 MW Scénář podle nvestorů požadavky na REAS k 11/ MW 725 MW Scénář použtý v smulačních výpočtech EGÚ ravděpodobný vývoj výstavby větrných elektráren 952 MW 792 MW MW 15 MW [rok] podle údajů k 11/ Vstupní data ro určení množství vyrobené energe z větrných elektráren musíme znát průběh výkonové funkce větrné elektrárny (tedy závslost výkonu elektrárny na rychlost větru) a hustotu pravděpodobnost rychlost větrů v dané lokaltě Výkonová funkce větrných elektráren Výkonové funkce se u různých typů větrných elektráren mírně odlšují; pro účely této stude budeme počítat s jednou průměrnou výkonovou funkcí, kterou aproxmujeme průběhy všech větrných elektráren

17 v [m/s] [%] v [m/s] [%] 0 0, ,0 1 0, ,0 2 0, ,0 3 0, ,0 4 0, ,8 5 1, ,5 6 6, ,3 7 13, ,0 8 23, ,0 9 34, , , , , , , ,0 Tabulka 1 Výkonová funkce větrných elektráren v [m/s] [%] rychlost větru výkon elektrárny vyjádřený v procentech jejího nstalovaného výkonu výkon [% jmenovtého výkonu] 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% rychlost [m/s] Graf 1 Výkonová funkce větrných elektráren Hustota pravděpodobnost rychlost větru Stavět větrné elektrárny má význam pouze v oblastech s častým výskytem větru o velkých rychlostech. Velkost větru v dané lokaltě kromě meteorologckých podmínek ovlvňuje také člentost terénu a typ jeho pokrytí (les, vodní plocha, atd.). Rychlost větru je nutné počítat ve výšce 100 metrů nad zemským povrchem, kde se vyskytují lopatky větrné elektrárny. I četnost větrů je závslá na lokaltě, ncméně dle stude Ústavu fyzky atmosféry AV ČR lze počítat s následující průměrnou hodnotou hustoty pravděpodobnost rychlost větru pro všechny uvažované lokalty, na kterých se předpokládá výstavba větrných elektráren

18 v [m/s] p [%] v [m/s] p [%] 0 0, ,67 1 2, ,13 2 6, ,76 3 9, , , , , , , , , ,11 8 8, ,08 9 6, , , , , , , ,02 Tabulka 2 ravděpodobnost výskytu rychlost větru v [m/s] p [%] rychlost větru pravděpodobnost výskytu větru o dané rychlost (nterval rychlostí zaokrouhlený na celá čísla) pravděpodobnost výskytu [%]. 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% rychlost větru [m/s] Graf 2 ravděpodobnost výskytu rychlost větru Využtí nstalovaného výkonu větrné elektrárny Nejdříve spočítáme procentuální množství dodávaného výkonu (z teoretcky možného, tj. z nstalovaného výkonu) v závslost na rychlost větru. ro výpočet ještě budeme potřebovat znát dosažtelný výkon (k ) elektrárny, to znamená dobu, po kterou je větrná elektrárna (za předpokladu vhodného větru) schopna vyrábět elektrckou energ, respektve dobu, po kterou z technckých an jných důvodů není mmo provoz. Kromě

19 ryze technckých důvodů (např. porucha na turbíně) jsou zde zahrnuty meteorologcké vlvy jného než větrného charakteru (námraza na lopatkách turbíny, vyřazení z čnnost vlvem blesku atd.). Tyto vlvy zapříčňují nefunkčnost větrných elektráren po cca 25 % doby, tedy dosažtelný výkon je k = 0, 75. p ( v ) k p( v ) ( v ) = (2.1) p ( v ) podíl výkonu vyrobeného větrem o rychlost v vyjádřený v procentech nstalovaného výkonu k dosažtelný výkon elektrárny k = 0, 75 p ( v ) pravděpodobnost větru o rychlost v (Tabulka 2) ( v ) výkon dodávaný větrnou elektrárnou př rychlost větru v (Tabulka 1) v Hodnota ( ) vyjádřený v procentech nstalovaného výkonu -tá hodnota rychlost větru; ve skutečnost je průběh rychlost větru spojtá velčna, ale pro naše potřeby jsme provedl její dskretzac s krokem 1 m/s není výkon dodávaný větrnou elektrárnou do sítě př rychlost p v větru v, ale vyjadřuje kolka procenty se rychlost větru v podílí na výrobě elektrcké energe vztaženo vzhledem k hypotetckému výkonu, který by turbína dodávala do rozvodné sítě, kdyby rychlost větru byla nepřetržtě rovna nejvhodnější rychlost pro výrobu energe. ředpoklad stoprocentních dodávek elektrcké energe na úrovn nstalovaného výkonu je v případě větrných elektráren zcela utopcký. Lepší vypovídací hodnotu získáme, pokud jako základ budeme brát skutečně vyrobené množství energe, tedy celkové využtí nstalovaného výkonu větrné elektrárny η C. n = 1 ( v ) = 14% η C = p (2.2) η C n celkové využtí nstalovaného výkonu větrné elektrárny celkový počet dskrétních hodnot rychlost větru, se kterým počítáme Využtí nstalovaného výkonu větrných elektráren, tedy jaký výkon z nstalované hodnoty jsou schopné dlouhodobě dodávat do rozvodné sítě, je pouhých 14 %. ro srovnání (takto chápaná) využtelnost uhelných nebo jaderných elektráren je přblžně 85 %

20 rocentuální množství dodávaného výkonu pro určtou rychlost je pak dána vztahem: ( ) R v R ( v ) ( v ) p = (2.3) η procentuální množství dodávaného výkonu v závslost na rychlost větru v vzhledem k celkové produkc energe větrnou elektrárnou C v [m/s] p [%] R [%] v [m/s] p [%] R [%] 0 0,00 0, ,25 8,94 1 0,00 0, ,85 6,06 2 0,00 0, ,57 4,09 3 0,00 0, ,39 2,75 4 0,00 0, ,24 1,75 5 0,19 1, ,16 1,11 6 0,62 4, ,10 0,71 7 1,12 8, ,06 0,46 8 1,52 10, ,04 0,31 9 1,74 12, ,03 0, ,78 12, ,02 0, ,67 11, ,02 0, ,48 10, ,01 0,09 Tabulka 3 rocentuální množství dodávaného výkonu v závslost na rychlost větru 14 podíl na výrobě energe [%] rychlost větru [m/s] Graf 3 rocentuální množství dodávaného výkonu ( R ) v závslost na rychlost větru

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK OBSAH 4 O společnost 6 Přednost automatckých kotlů TEKLA 8 Hořáky a palva 10 Elektroncké regulátory 12 Šetříme žvotní prostředí 14 16 DUO 18 DUO VERSA 20 BIO COMPACT 22 BIO 24 DUO

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Petr Horáček 1), Eduard Janeček 2) horacek@fel.cvut.cz, janecek@kky.zcu.cz 1) České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY MODELOVÁÍ POPTÁVKY, ABÍDKY A TRŽÍ ROVOVÁHY Schéma tržní rovnováhy Modely otávky na trhu výrobků a služeb Formulace otávkové funkce Komlexní model Konstrukce modelu otávky Tržní otávka Dynamcké modely otávky

Více

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav stavební mechanky Doc. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES TEZE

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun.

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun. ZPRAVODAJ OBCE DUBNO è í s l o : 0 4 è e r v e n 2 0 1 4 w w w. o b e c d u b n o. c z Slovo starosty Obec Dubno Vážení spoluobčané, tento rok je čtvrtým rokem volebního období a my zastuptelé se ohlížíme,

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cenným papíry a) Obchodní frma: CITCO - Fnanční trhy a.s. Právní forma: Akcová společnost Sídlo: Radlcká 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápsu do obchodního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Parlament se usnesl na tomto

Více

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV Tomáš INSPEKTOR 1, Jří HORÁK 1, Igor IVAN 1, Davd VOJTEK 1, Davd FOJTÍK 2, Pavel ŠVEC 1, Luce ORLÍKOVÁ 1,Pavel BELAJ 1 1

Více

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku M. Dvořák: Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry se zřetelem na Českou republku Mchal Dvořák * 1 Úvod Korektní určení bezrzkových výnosových

Více

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium) Slezská unverzta v Opavě Obchodně podnkatelská fakulta v Karvné STATISTIKA (pro navazující magsterské studum) Jaroslav Ramík Karvná 007 Jaroslav Ramík, Statstka Jaroslav Ramík, Statstka 3 OBSAH MODULU

Více

Bezporuchovost a pohotovost

Bezporuchovost a pohotovost Bezporuchovost a pohotovost Materály z 59. semnáře odborné skupny pro spolehlvost Konaného dne 24. 2. 205 Česká společnost pro jakost, ovotného lávka 5, 6 68 raha, www.csq.cz ČJ 205 Obsah: Ing. Jan Kamencký,

Více

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO 112 PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO Systém tísňových volání je v České republce propracovaný. Máme čtyř národní telefonní čísla tísňového volání na: 150 - Hasčský záchranný

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie Zkouškový test z fyzkální a kolodní cheme VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 9 mnut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. Uotázeksvýběrema,b,c...odpověd b kroužkujte.platí:

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů Znění účinné od 1. ledna 2011 s výjimkou ustanovení 3 odst. 5 a ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení k zákonu č. 330/2010 Sb., která nabývají účinnosti dnem 1. března 2011. 180/2005 Sb. ZÁKON

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002 Ná dní konference s mezná dní účastí INŽ ENÝ RSÁ MECHANIA 00 1. 16. 5. 00, Svratka, Č eská republka PODRITICÝ RŮ ST TRHLINY VE SVAROVÉ M SPOJI OMORY PŘ EHŘÍVÁ U Jan ouš, Ondřej Belak 1 Abstrakt: V důsledku

Více

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení Softwarová podpora matematckých metod v ekonomce a řízení Petr Sed a Opava 2013 Hrazeno z prostředků proektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studních oborů se zaměřením na spoluprác s

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko Assessment of the Senstvty of the Regulatory Requrement for Credt Rsk Posouzení ctlvost regulatorního kaptálu na kredtní rzko Josef Novotný 1 Abstract The paper s devodet to concept of Captal adequacy

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 14 V JIHLAVĚ 12. 11. 2014 ČÁSTKA 4/2014 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Dělení a provoz výroben elektrické

Více

EKONOMIE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PŘÍKLAD VĚTRNÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMIE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PŘÍKLAD VĚTRNÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMIE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PŘÍKLAD VĚTRNÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Ivana Ryvolová, VŠE v Praze, Alena Zemplinerová, CERGE-EI Úvod Před několika stoletími lidstvo používalo pouze obnovitelné

Více

Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme.

Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme. Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme. Využití energie větru Záměr: Výstavba 3 větrných elektráren v katastru obce Dolní Branná Tento materiál je zpracován pro účely posouzení daného záměru zastupiteli

Více

Retailový a korporátní credit scoring

Retailový a korporátní credit scoring Masarykova unverzta Přírodovědecká fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Eva Krečová Retalový a korporátní credt scorng Vedoucí práce: Mgr. Martn Řezáč, Ph.D. Studní program Aplkovaná matematka Studní obor Fnanční

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Sborník technicko-ekonomických postupů vedoucích k vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů

Sborník technicko-ekonomických postupů vedoucích k vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů Sborník technicko-ekonomických postupů vedoucích k vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: EuroEnergy s.r.o.

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách

Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 56692/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Mchal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví Katedra veřejných fnancí Studjní obor: Fnance Analýza

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Návod k obsluze. Kotel pro spalování pelet BioLyt (50,70,75,100,110,130,150,160) Vyobrazení: BioLyt (110-160)

Návod k obsluze. Kotel pro spalování pelet BioLyt (50,70,75,100,110,130,150,160) Vyobrazení: BioLyt (110-160) CZ Návod k obsluze Kotel pro spalování pelet BoLyt (50,70,75,100,110,130,150,160) Vyobrazení: BoLyt (110-160) Hoval CZ s.r.o. Republkánská 45 31204 Plzeň tel. 377 261 002, 377 266 023 nfo@hoval.cz www.hoval.cz

Více

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA 5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA Střadatel se používá pro výpočet úroku na konc období, kdy jste pravdelně ukládal stejnou částku, ve stejný okamžk, po určté

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE,

PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE, PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE, ZMĚNY V LEGISLATIVNÍ PODPOŘE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Co přinese nový zákon Povinnost zajištění autorizace

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PROSTOROVÁ NEURČITOST GEODAT V ANALÝZÁCH DISTRIBUCE VYBRANÝCH DRUHŮ PTÁKŮ DIPLOMOVÁ

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 101-31/99 na dendrochronologcký rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovce č.p.2, okr. Ústí nad Orlcí Posudek s vyžádal: SOVAMM, společnost pro obnovu vesnce a malého města

Více

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 Systém ASPI - stav k 5.1.2009 do částky 1/2009 Sb. a 34/2008 Sb.m.s. Obsah a text 541/2005 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnce Ing. Macháček MODEL - - stěžejní makroekonomcký model - popsuje mechansmus, kterým se ekonomka dostává do stavu všeobecné makroekonomcké

Více

Účet za 700 miliard korun

Účet za 700 miliard korun e k o l o g i e h o s p o d á r n o s t Účet za 700 miliard korun Ekonomické dopady současného systému podpory fotovoltaických elektráren Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA enoménem české energetiky roku 2009

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Mateatka úvěrů Vedoucí dploové práce: Mgr Eva Bohanesová, PhD Rok odevzdání: 2010

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů Argentinská 38, 170 00 Praha 7 Tel.: 244 467 062 email: spvez@spvez.cz webové stránky: www.spvez.

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů Argentinská 38, 170 00 Praha 7 Tel.: 244 467 062 email: spvez@spvez.cz webové stránky: www.spvez. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR k rukám ministra Ing. Jana Mládka, CSc. Na Františku 32 110 15 Praha 1 Věc: Námitky proti novele zákona č. 165/2012 Sb. V Praze dne 1.7.2014 Vážený pane ministře, v rámci

Více

Technický, inženýrský Funkčnost, zabezpečenost, bezpečnost Mezinárodní můžeme ovlivnit jen nepřímo a připravit se na horší časy. Národní co je doma,

Technický, inženýrský Funkčnost, zabezpečenost, bezpečnost Mezinárodní můžeme ovlivnit jen nepřímo a připravit se na horší časy. Národní co je doma, Technický, inženýrský Funkčnost, zabezpečenost, bezpečnost Mezinárodní můžeme ovlivnit jen nepřímo a připravit se na horší časy. Národní co je doma, to se v krizi počítá Infrastrukturní obce, nemocnice,

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více