EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ"

Transkript

1 EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

2 OBSAH 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE Bílá knha EU Směrnce EU Lsabonská stratege ZÁKON O ODOŘE VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ovnnost výkupu elektřny z RES Garance mnmální výkupní ceny elektřny rávo výrobce elektřny na úhradu tzv. zeleného bonusu TECHNICKO EKONOMICKÁ ANALÝZA TECHNOLOGIE VZNIKU VĚTRNÉ ENERGIE ELEKTROENERGETICKÁ SOUSTAVA Druhy podpůrných služeb Vlv větrných elektráren na zálohy RODUKCE ENERGIE VĚTRNÝMI ELEKTRÁRNAMI A STABILITA JEJICH DODÁVEK Vstupní data Využtí nstalovaného výkonu větrné elektrárny Výpočet celkové produkce elektrcké energe větrným elektrárnam Navýšení záloh Čerpání záloh Neplánované navýšení výkonu Investce na rozšíření přenosové soustavy Náklady na výkup energe z větrných elektráren růměrná cena energe z větrných elektráren SHRNUTÍ TECHNICKO - EKONOMICKÉ ANALÝZY...32 ŘÍLOHA SIMULACE OČEKÁVANÉ VÝROBY VE V ENERGETICKÉ SOUSTAVĚ ČR

3 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC Využtí energe větru nepatří v žádném případě mez novodobé vynálezy. Její výhody s ldé uvědoml velm brzy - vítr byl patrně spolu s vodou první přírodní slou, kterou se člověku podařlo využít ve svůj prospěch. rvní pokusy o využtí knetcké energe proudícího vzduchu v atmosféře jsou už více než dva tsíce let staré. Větrná energe byla jž kolem roku 200 před naším letopočtem úspěšně využívána například v Číně k přečerpávání vody, č v ers k mletí oblí. Ve středověku se technologe větrných mlýnů rozšířla ze Středního východu do Evropy a z velké část nahradla dosavadní využívání zvířat. Význam energe větru vrcholl v 16. století. V 17. století dosáhl počet větrných mlýnů šedesát tsíc. Větrná energe byla ovšem vždy méně spolehlvá než energe vodní, proto větrné mlýny rozkvétaly především v oblastech trpících suchem nebo nedostatkem povrchové vody a taktéž v rozsáhlých nížnách, kde mají řeky jen nepatrný spád. Takové podmínky splňovaly zejména tertora jako je Španělsko, Nzozemsko nebo Angle. Vítr jako zdroj pohonu hrál podstatnou rol až do průmyslové revoluce, jež přesměrovala pozornost k metodě pohodlnější a spolehlvější - spalování uhlí. okrok v rozvoj větrné energe přesto nezaostal velkým dílem se o to zasloužlo Nzozemsko, které s výhodou využívalo vítr př odvodňování jezer a močálů. Netrvalo dlouho a větrné mlýny našly svoje místo v Amerce. Mez lety 1850 a 1970 bylo jen ve Spojených státech nstalováno více než 6 mlonů převážně malých větrných mlýnů. 1 Rozvoj větrných elektráren se nejprve soustředl především v Kalforn, ncméně na počátku osmdesátých let mnulého století došlo k rapdnímu omezení pobídek růstu tohoto typu energe, a tak trh s větrnou elektřnou od té doby víceméně stagnuje. Skutečnou expanz zaznamenala větrná energetka až v 80. letech dvacátého století v Evropě, kdy tempo nárůstu větrné energe v průměru dosáhlo 30 až 50 % ročně. To bylo umožněno ntervenconstckou vládní poltkou některých zemí zejména v podobě legslatvních opatření garantujících mnmální výkupní ceny zelené energe 2 č přednostní přístup výrobců větrné elektřny do veřejné elektrorozvodné sítě. V roce 1 2 Zelenou energí se rozumí energe vyrobená z obnovtelných zdrojů

4 1995 předsthla Evropa celkovým nstalovaným výkonem větrných elektráren Spojené státy amercké. Největší podíl na výrobě větrné energe v Evropě nese Německo, které mělo v roce 2004 ve větrných elektrárnách nstalován výkon ve výš MW. K větrným velmocím starého kontnentu patří dále Španělsko s nstalovaným výkonem MW a Dánsko s nstalovaným výkonem MW. Celkový výkon větrných elektráren v rozšířené Evropské un dosahuje téměř MW. Fakt, že cca 80 % evropského trhu s větrnou elektřnou je koncentrováno do pouhých tří zemí dokazuje, že bez výrazné vládní podpory není větrná energe kvůl svým současným nákladovým podmínkám konkurenceschopná. Celkový nstalovaný výkon větrné energetky v EU [MW] zdroj: The Europen Wnd Energy Assocaton, Nejstarší větrná elektrárna na území České republky byla postavena na Českomoravské vrchovně už v roce Výstavba první větrné elektrárny přpojené do elektrcké rozvodné sítě byla dokončena v lstopadu 1993 v Krušných horách. atřla akcové společnost ČEZ a v prvních letech svého fungování sloužla především ke zkušebním účelům zaměřeným na optmalzac provozu a zvýšení množství vyrobené elektřny. V roce 2005 bylo v České republce provozováno 47 větrných elektráren nad 100 kw výkonu

5 1.1 VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE oltka ochrany žvotního prostředí Evropské une nestanovuje žádné konkrétní cíle an požadavky na míru využívání větrné energe, nýbrž se soustředí na podporu využívání obnovtelných zdrojů 3 jako celku tzn. bez ohledu na konkrétní typ zdroje. Většna ustanovení práva žvotního prostředí je obsažena v tzv. sekundárních pramenech práva a v současné době patří mez nejpropracovanější oblast společné působnost členských států Bílá knha EU Celková koncepce přístupu Evropské une k podpoře elektřny z obnovtelných zdrojů je formulována v Bílé knze 4. Ta byla přjata Evropskou komsí v lstopadu 1997 a vyjadřuje přesvědčení, že v současné době jsou obnovtelné zdroje energe v Un využívány nerovnoměrně a především nedostatečně, a to navzdory faktu, že mnohé z těchto zdrojů jsou hojně dostupné a jejch ekonomcký potencál je více než žádoucí. odle autorů Bílé knhy je velm neuspokojvé, že příspěvek elektrcké energe z obnovtelných zdrojů tvoří méně než 6 % celkové hrubé energetcké spotřeby Une. Navrhují proto zdvojnásobení příspěvku obnovtelných zdrojů energe na 12 % hrubé národní spotřeby energe 5 v roce 2010 a zejména dosažení podílu 22,1 % elektřny vyrobené z obnovtelných energetckých zdrojů v rámc celkové spotřeby elektřny ve Společenství ke stejnému datu. Tohoto cíle by mělo být dosaženo společným úslím založeným na technckých a ekonomckých možnostech v každém členském státě. Knha proto nabádá k mplementac podpůrných opatření ze strany Une jednotlvých členských států a k propagac zvýšeného využívání obnovtelných energetckých zdrojů, které by zajstly nárůst tohoto podílu. Bílá knha tak reaguje na domnělou obavu, že 3 Obnovtelným zdroj se rozumí nefoslní zdroje energe, jmž jsou energe větru, energe slunečního záření, geotermální energe, energe vody, energe půdy, energe vzduchu, energe bomasy, energe skládkového plynu, energe kalového plynu a energe boplynu 4 Bílá knha (Whte aper) uvádí důvody pro zavedení výrazných vládních ntervencí v oblast celosvětového využívání obnovtelných zdrojů energe a zároveň se snaží poskytnout nformace, jak realzac těchto vládních poltk urychlt. Apel na to, že je nutné provádět tyto poltky s ohledem na tržní prncpy, zní pak poněkud kurózně. 5 Hrubou spotřebou energe rozumíme spotřebu veškeré energe, tedy elektrcké neelektrcké (např. spotřebu pohonných hmot atd.) - 4 -

6 pokud se během následující dekády nepodaří podstatně zvýšt podíl energe vyrobené z obnovtelných zdrojů, bude prý zbytečně promarněna významná příležtost rozvoje a zároveň bude velm obtížné splnt závazky týkající se ochrany žvotního prostředí a to jak na úrovn Une tak na úrovn meznárodní. Obnovtelné zdroje energe jsou dle autorů k dspozc na území Une v dostatečném rozsahu, a proto by mohly přspět ke snížení energetcké závslost a většímu zajštění stablty dodávky energe. Do rozvoje obnovtelných zdrojů energe je dále vkládána naděje, že by mohl aktvně pomoc ke tvorbě nových pracovních míst a to zejména na úrovn malých a středních podnků a mohl by být klíčovým faktorem regonálního rozvoje v oblast socální a ekonomcké soudržnost Une. V současné době je Evropská une považována za lídra v oblast technologe obnovtelných zdrojů a v očekávaném nárůstu energetcké spotřeby v mnoha zemích třetího světa, jenž může být do velké míry pokryt využtím obnovtelných zdrojů energe, spatřuje další slbné obchodní příležtost Směrnce EU rávní normou, která naplňuje konkrétní závěry vyjádřené v Bílé knze o obnovtelných energetckých zdrojích je směrnce Evropského parlamentu a Evropské rady 2001/77/ES o podpoře elektřny z obnovtelných zdrojů v podmínkách vntřního trhu s elektřnou. Směrnce ve své preambul postuluje, že ntenzvnější využtí elektřny vyrobené z obnovtelných energetckých zdrojů tvoří významnou část souboru opatření ke splnění požadavků rotokolu z Kyóta (1998) k Rámcové úmluvě OSN o klmatcké změně (New York, 1992). Za účelem dosažení obecného cíle vytyčeného v Bílé knze, tedy 12% podílu obnovtelných zdrojů na hrubé národní spotřebě energe v roce 2010, ukládá směrnce každému členskému státu povnnost naplánovat střednědobý národní cíl spotřeby elektřny vyrobené z RES. Členské státy jsou dále povnny zapracovat do svého legslatvního rámce nezbytná opatření k tomu, aby bylo zajštěno, že provozovatelé přenosového systému a provozovatelé dstrbučních systémů zaručí na svých územích přenos a dstrbuc elektřny vyrobené z obnovtelných energetckých zdrojů. Rovněž zajstí prortní - 5 -

7 přístup elektřny vyrobené z obnovtelných energetckých zdrojů do síťových systémů a to bez újmy na zachování spolehlvost a bezpečnost sítě. Členské státy zároveň musejí každým pátým rokem publkovat zprávu uvádějící národní ndkatvní cíle pro budoucí spotřebu elektřny vyrobenou z RES v procentuálním vyjádření spotřeby elektřny na dalších deset let. Na její plnění bude dohlížet Evropská komse, která případně přpojí nápravné návrhy Evropského parlamentu a Rady Lsabonská stratege otřebu většího využívání obnovtelných zdrojů zdůrazňuje Lsabonská stratege jako jednu ze svých mnoha vzájemně se vylučujících prort. Ekologcký aspekt Lsabonské stratege byl doplněn až v roce O jeho dodatečném přřazení k Lsabonskému procesu rozhodla na svém zasedání Evropská rada, jež konstatovala, že envronmentální udržtelnost je vedle ekonomckého a socálního plíře dalším nezbytným aspektem, bez něhož by Lsabonská stratege nebyla komplexním programem obnovy Une. Jedním z předpokládaných poztvních efektů, jenž je do tohoto cíle vkládán, je nový přílv nvestc a novací v oblast envronmentálních technologí, který by měl poněkud paradoxně zvýšt míru zaměstnanost a z ní plynoucí ekonomcký růst. 1.2 ZÁKON O ODOŘE VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ Za účelem mplementace směrnce Evropské une 2001/77/ES přjal parlament České republky v březnu loňského roku zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřny z obnovtelných zdrojů energe (dále jen RES) 6. Tento právní předps by měl vést ke splnění ndkatvního cíle osm procent podílu elektřny z obnovtelných zdrojů elektřny na hrubé domácí spotřebě elektřny do roku , k němuž se Česká republka zavázala v přístupové smlouvě k EU. 6 Tento zákon nahrazuje předchozí Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energí a zejména Energetcký zákon č. 458/2000 Sb., který jž RES defnoval a rovněž stanovoval povnnost přenosových a dstrbučních sítí. 7 v roce 2004 čnl podíl elektřny z obnovtelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě 3,77 % - 6 -

8 Jelkož neexstuje jednotné evropské schéma pro podporu výroby elektřny z obnovtelných zdrojů energe, ponechává směrnce na členských státech aby použly takové nástroje, které respektují jejch dosavadní legslatvní rámec a současně zohledňují možnost dané konkrétním přírodním podmínkam země. Nástroje podpory obnovtelných zdrojů energe lze na obecné rovně rozdělt na prostředky přímé a fnanční. Nejrozšířenějším přímým nástrojem podpory výroby zelené elektřny je povnnost dstrbutorů přednostně přpojt k přenosové soustavě výrobce elektřny z obnovtelných zdrojů. Spektrum opatření, jenž podporují výrobu zelené energe prostřednctvím fnančních nástrojů je mnohem šrší. V zemích Evropské une se uplatňují především: Investční daňové úlevy, výjmky, zkrácené doby odpsu Zvýhodněný přístup k úvěrům (půjčky na nízký úrok č státní záruky) Investční podpory č fnancování projektu ovnnost mnmálního podílu na výrobě z RES Garance mnmální výkupní ceny elektřny z RES Ekologcké daně Systém obchodovatelných povolení a zelených certfkátů Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřny z obnovtelných zdrojů energe uplatňuje tř nástroje na podporu výroby elektřny z obnovtelných zdrojů energe: 1. ovnnost výkupu elektřny z RES 2. Garance mnmální výkupní ceny elektřny 3. rávo výrobce elektřny na úhradu tzv. zeleného bonusu ovnnost výkupu elektřny z RES Zákon o podpoře obnovtelných zdrojů energe uvádí, že provozovatel dstrbuční soustavy je povnen na svém lcencí vymezeném území přednostně přpojt zařízení za účelem dstrbuce elektřny z obnovtelných zdrojů, pokud o to výrobce této elektřny požádá a pokud splňuje podmínky přpojení a dopravy elektřny stanovené zvláštním právním předpsem. ovnnost přpojení zařízení výrobce elektřny z RES vznká provozovatel té dstrbuční soustavy, kde jsou náklady na přpojení nejnžší

9 1.2.2 Garance mnmální výkupní ceny elektřny Garance mnmální výkupní ceny elektřny je zákonem stanovena na dobu 15 let. Jde o regulovanou cenu platnou podle výměru Energetckého regulačního úřadu 8 v roce, kdy výrobce zahájl dodávku energe do sítě. Tato výkupní cena je dferencována podle specfckých nákladů výroby elektřny v jednotlvých typech zařízení, a je stanovena jako mnmální se zohledněním ndexu cen průmyslových výrobců. Tímto je výrobcům zajštěna po dobu 15 let stablní výše výnosů za jednotku elektřny vyrobené z RES, což samozřejmě výrazně usnadňuje přístup k bankovním úvěrům pro fnancování jejch nvestc rávo výrobce elektřny na úhradu tzv. zeleného bonusu Zelený bonus je zákonem defnován jako fnanční částka navyšující průměrnou cenu elektřny na trhu. Výrobce v tomto systému nabídne svoj elektřnu obchodníkov za průměrnou cenu energe na trhu a pokud uspěje, obdrží navíc od provozovatele regonální dstrbuční soustavy zelený bonus. Hodnota zeleného bonusu není na rozdíl od pevné výkupní ceny dlouhodobě garantována. ředpokládá se ale, že součet průměrné tržní ceny elektřny a zeleného bonusu by měl výrobc přnést vyšší zsk než systém pevných výkupních cen, protože výrobce zde podstupuje rzko, že se mu nepodaří elektřnu na trhu prodat. 8 Energetcký regulační úřad byl zřízen v roce 2001 zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnkání a o výkonu státní správy v energetckých odvětvích jako správní úřad pro výkon regulace v energetce (podrobněj vz kaptola 4)

10 2 TECHNICKO EKONOMICKÁ ANALÝZA 2.1 TECHNOLOGIE VZNIKU VĚTRNÉ ENERGIE Sluneční záření, které dopadá na Zem nerovnoměrně ohřívá různé část atmosféry, což vede k proudění vzdušných mas a tím ke vznku větru. Větrná energe tedy pochází ze slunečního záření dopadajícího na zemský povrch a patří mez obnovtelné nefoslní přírodní zdroje energe. Větrné turbíny získávají energ z knetcké energe proudícího vzduchu v atmosféře, který uvádí do pohybu lsty rotoru turbíny. Tato energe je následně transformována na elektrckou energ a přvedena do elektrcké rozvodné sítě. Výkon větrné elektrárny slně závsí na rychlost větru (vz graf č.1). Z tohoto důvodu se rotor turbíny umsťuje na stožár ve výšce zhruba 100 metrů nad okolní terén 9, aby se co nejvíce zabránlo stínění větru vlvem nerovností krajny a případných staveb v okolí elektrárny. Exstuje jstá mnmální hrance rychlost větru, pod kterou větrná turbína není schopna vyrábět elektrckou energ. Tato hodnota je u v současnost používaných turbín přblžně 5 m/s. To znamená, že rychlost větru musí po určtou dobu dosahovat přnejmenším 5 m/s, aby elektrárna byla schopna dodávat alespoň mnmální množství energe do rozvodné sítě. Optmální rychlost větru, př které větrná elektrárna dosahuje největšího (tedy jmenovtého) výkonu je 13 až 16 m/s. Nad touto optmální rychlostí klesá z aerodynamckých důvodů účnnost turbíny, což se projevuje mírným snížením jejího výkonu. Horní hrance rychlost větru, př které ještě lze vyrábět elektrckou energ je 25 m/s. ř překročení této rychlost je mechancké zatížení konstrukce turbíny natolk velké, že by hrozlo její poškození, a proto je nezbytné j uměle zastavt a přerušt tak výrobu elektrcké energe. 9 Výška stožáru závsí na typu elektrárny

11 Zdroj: Rychlost větru ovšem není jedný parametr, který ovlvňuje výkon větrné elektrárny. Námraza, která se v zmním období usazuje na lopatkách turbíny snžuje její účnnost a v mnoha případech vede k jejímu úplnému odstavení 10. Navíc případné odletující kusy námrazy z rotujících lopatek mohou na relatvně velkou vzdálenost ohrozt osoby č majetek. Vlv námrazy je o to horší, že její četnost a ntenzta roste s nadmořskou výškou a právě horské oblast jsou z hledska rychlost větru nejvhodnějším lokaltam v ČR pro stavbu větrných elektráren. Naopak v letních měsících je chod takovéto elektrárny ohrožen atmosférckým výboj (blesky), jejchž četnost je opět vyšší v horských oblastech. 2.2 ELEKTROENERGETICKÁ SOUSTAVA Ke správnému fungování elektroenergetcké soustavy je nutné, aby se množství odebrané elektrcké energe v každém okamžku rovnalo vyrobenému množství energe. To je dáno faktem, že elektrcké vedení není schopné akumulovat energ a krýt případné výkyvy, ale pouze j přenáší od zdroje (elektrárny) ke koncovému spotřebtel. Množství vyrobené (a tedy odebrané) energe ovšem není v čase konstantní. Na straně spotřeby elektrcké energe kolísá množství odebrané energe např. v závslost na denních a nočních hodnách, pracovních a volných dnech apod. Klascké elektrárny produkující energ nejsou schopny (v tak velkém rozsahu) měnt svůj výkon, aby vyrovnaly tyto byť do značné míry předvídatelné výkyvy ve spotřebě. Spotřebu dále ovlvňují neočekávané událost, jako např. porucha vedení vlvem vchřce apod. Na 10 U některých typů elektráren jsou lsty turbíny elektrcky vyhřívány, aby se na nch netvořla námraza. To ovšem snžuje efektvtu výroby větrné elektrárny

12 straně výroby energe dochází z technckých důvodů k plánovaným výpadkům v dodávkách (např. výměna palva v jaderném reaktoru nebo údržba turbíny), ale k náhlým neplánovaným výpadkům způsobeným technckou poruchou na zařízení elektrárny apod. Tyto rozdíly v produkc a spotřebě energe je nezbytně nutné korgovat, aby nedošlo ke zhroucení energetcké sítě. Z tohoto důvodu byla vybudována síť záložních a korekčních zdrojů energe, která zajšťuje tzv. podpůrné služby pro energetckou soustavu. Řízení přenosové soustavy (a tedy podpůrných služeb) zajšťuje společnost ČES, která má na provozování těchto čnností zákonný monopol. Zdroj: Uncorn a.s Druhy podpůrných služeb odpůrné služby, které ČES používá k poskytování systémových služeb (tedy zajšťování kvaltního a spolehlvého přenosu elektrcké energe) se dělí do následujících skupn: rmární regulace frekvence Sekundární regulace výkonu Tercální regulace výkonu bloku Rychle startující 10-t mnutová záloha Rychle startující 30-t mnutová záloha Dspečerská záloha Výpomoc ze synchronně pracující soustavy

13 Operatvní krátkodobá regulace zatížení Sekundární regulace jalového výkonu bloku oskytování záložního jalového výkonu Schopnost ostrovního provozu Schopnost startu ze tmy oskytnutí napětí ze zahranční soustavy Každá z těchto záloh potřebuje různý čas pro uvedení do chodu v případě potřeby a také je po různou dobu schopna korgovat výkyvy v sít. Vzájemně se také lší způsobem jakým ovlvňují elektroenergetckou soustavu (korgují frekvenc střídavého napětí, čnný výkon, jalový výkon, atd.). Zálohy Schopnost ostrovního provozu a Schopnost startu ze tmy jsou nouzové zálohy určené pro obnovení soustavy v případě jejího částečného nebo úplného zhroucení. Techncké požadavky kladené na tyto dva typy záloh jsou obzvlášť náročné, protože elektrárenské bloky zapojené do těchto regulací musí být po určtou dobu samostatně schopné korgovat výkyvy ve spotřebě nebo výrobě v část energetcké sítě. oslední záloha oskytnutí napětí ze zahranční soustavy se používá v stuacích, kdy tuzemská produkce není schopna pokrýt krátkodobý výkyv ve spotřebě nebo výrobě, zatímco v některé zahranční synchronně pracující soustavě 11 jsou k dspozc zálohy schopné tento výkyv pokrýt. Ke vzájemnému poskytování záloh mez naší a zahrančním (týká se především sousedních států) soustavam běžně dochází, což zvyšuje stabltu sítě. ro každý typ zálohy je spočítána hodnota výkonu, který musí být neustále k dspozc. Tento výkon se nazývá rezervní a jeho velkost je určena podle charakterstk elektroenergetcké sítě, jako např. počet a kapacta energetckých bloků v soustavě, průběh zatížení soustavy apod. V případě potřeby (na pokyn operátora ČESu) musí být tento výkon (nebo jeho část) dodáván do elektrcké sítě. oužtí rezervního výkonu, tedy jeho skutečné dodávání do rozvodné sítě se nazývá čerpání zálohy. ČES nakupuje tyto rezervní výkony (a jejch případné čerpání) u producentů elektrcké energe. Cena takovéto energe je zpravdla vyšší než cena energe dodávané 11 Synchronně pracující elektroenergetcká soustava je taková, která pracuje na stejné frekvenc (v ČR 50Hz) a zároveň se stejnou fází jako tuzemská

14 v rámc standardní výroby. Hodnoty rezervních výkonů se v průběhu roku mění podle obvyklého zatížení v daném období a stavu elektrárenských bloků (počet bloků v odstávce atd.) Vlv větrných elektráren na zálohy Klascký zdroj elektrcké energe (např. jaderná elektrárna) po většnu doby vyrábí elektrckou energ o výkonu, který se rovná nstalovanému výkonu daného zdroje. V případě poruchy nebo plánované odstávky nedodává elektrckou energ vůbec. ro produkc elektrcké energe větrnou elektrárnu (VE) ovšem platí zcela jná pravdla. Množství vyrobené energe přímo závsí na rychlost větru v místě větrné elektrárny. Na rozdíl od klasckého zdroje je dosažení nstalovaného výkonu výjmečnou událostí (VE jej dosahuje cca 1 % doby, uhelná nebo jaderná cca 85 % doby). raktcky po celou dobu provozu VE její produkce energe slně kolísá (až desítky procent nstalovaného výkonu) v řádu několka hodn. Navíc toto kolísání je dlouhodoběj (cca více než 24 hodn) nepředvídatelné. Tato výrazná nepravdelnost a nepředvídatelnost v dodávkách energe větrným elektrárnam má samozřejmě vlv na fungování elektroenergetcké soustavy a tedy na velkost držených záloh a jejch čerpání. Výstavba větrných elektráren ovlvní následující tř typy záloh: Sekundární regulac výkonu Tercální regulac výkonu Dspečerskou zálohu Sekundární regulace výkonu Bloky zapojené do sekundární regulace běžně dodávají elektrckou energ o určtém výkonu se schopností změny směrem nahoru a dolů v určtém ntervalu. Ke změně výkonu dochází na pokyn dspečera ČESu a tato změna spadá do sekundární regulace. Elektrárenský blok musí být schopný měnt výkon o stejnou hodnotu směrem nahoru dolů a ke změně výkonu na požadovanou úroveň musí dojít nejpozděj do 10 mnut od příkazu regulátora. Současná hodnota držení sekundární zálohy pro ČR je přblžně 320 MW

15 Tercální regulace výkonu Cílem tercální regulace výkonu je podporovat udržování potřebné sekundární regulační zálohy. Kromě bloků zapojených do tercální regulace se na celkové výš tercální zálohy podílí také rychle startující 30-t mnutová záloha 12 (většnou vodní a plynové elektrárny), sjednaná regulace spotřeby do 30-t mnut a sjednaná zahranční výpomoc do 30-t mnut. Dělí se na kladnou tercální regulac (TR + ) a zápornou regulac (TR - ). Kladná regulace zvyšuje dodávaný výkon do sítě, záporná jej snžuje. Velkost kladné a záporné regulace je obecně různá. V současné době je celková hodnota držení tercální zálohy přblžně 350 MW Dspečerská záloha Účelem dspečerské zálohy je dlouhodobější nahrazení bloků, které vypadávají v průběhu provozu energetcké sítě ať jž z důvodu náhlé poruchy nebo plánované odstávky. Dalším využtím dspečerské zálohy je dokrytí zatížení sítě v případě velkých chyb př jeho předpověd. Tuto zálohu tvoří bloky elektráren odstavené do zálohy, schopné na žádost provozovatele přenosové soustavy (tedy ČESu) najet nejpozděj do šest hodn. Doba najetí je součástí dohody mez dodavatelem služby a společností ČES a musí být garantována. Současná hodnota dspečerské zálohy je přblžně 200 MW. 2.3 RODUKCE ENERGIE VĚTRNÝMI ELEKTRÁRNAMI A STABILITA JEJICH DODÁVEK V roce 2005 bylo v České republce provozováno 47 větrných elektráren s celkovým nstalovaným výkonem 29 MW. odle stude brněnského energetckého ústavu EGÚ by měl do roku 2010 nstalovaný výkon větrných elektráren dosáhnout hodnoty 800 MW. Jejch umístění se předpokládá především na území Krušných Hor, Jeseníků a střední a jžní Moravy. Tyto lokalty byly vybrány vzhledem k jejch výhodným povětrnostním poměrům pro větrnou energ t mnutová záloha znamená, že musí být schopna najetí na plný výkon nejpozděj do 30 mnut od požadavku operátora

16 nst [MW] Scénáře rozvoje větrných elektráren dle databáze EGÚ Brno odhad energetckého potencálu větru v ČR 1200 MW nárůst nst +937 MW nárůst vte +777 MW Scénář "zelených" 192 MW Scénář podle nvestorů požadavky na REAS k 11/ MW 725 MW Scénář použtý v smulačních výpočtech EGÚ ravděpodobný vývoj výstavby větrných elektráren 952 MW 792 MW MW 15 MW [rok] podle údajů k 11/ Vstupní data ro určení množství vyrobené energe z větrných elektráren musíme znát průběh výkonové funkce větrné elektrárny (tedy závslost výkonu elektrárny na rychlost větru) a hustotu pravděpodobnost rychlost větrů v dané lokaltě Výkonová funkce větrných elektráren Výkonové funkce se u různých typů větrných elektráren mírně odlšují; pro účely této stude budeme počítat s jednou průměrnou výkonovou funkcí, kterou aproxmujeme průběhy všech větrných elektráren

17 v [m/s] [%] v [m/s] [%] 0 0, ,0 1 0, ,0 2 0, ,0 3 0, ,0 4 0, ,8 5 1, ,5 6 6, ,3 7 13, ,0 8 23, ,0 9 34, , , , , , , ,0 Tabulka 1 Výkonová funkce větrných elektráren v [m/s] [%] rychlost větru výkon elektrárny vyjádřený v procentech jejího nstalovaného výkonu výkon [% jmenovtého výkonu] 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% rychlost [m/s] Graf 1 Výkonová funkce větrných elektráren Hustota pravděpodobnost rychlost větru Stavět větrné elektrárny má význam pouze v oblastech s častým výskytem větru o velkých rychlostech. Velkost větru v dané lokaltě kromě meteorologckých podmínek ovlvňuje také člentost terénu a typ jeho pokrytí (les, vodní plocha, atd.). Rychlost větru je nutné počítat ve výšce 100 metrů nad zemským povrchem, kde se vyskytují lopatky větrné elektrárny. I četnost větrů je závslá na lokaltě, ncméně dle stude Ústavu fyzky atmosféry AV ČR lze počítat s následující průměrnou hodnotou hustoty pravděpodobnost rychlost větru pro všechny uvažované lokalty, na kterých se předpokládá výstavba větrných elektráren

18 v [m/s] p [%] v [m/s] p [%] 0 0, ,67 1 2, ,13 2 6, ,76 3 9, , , , , , , , , ,11 8 8, ,08 9 6, , , , , , , ,02 Tabulka 2 ravděpodobnost výskytu rychlost větru v [m/s] p [%] rychlost větru pravděpodobnost výskytu větru o dané rychlost (nterval rychlostí zaokrouhlený na celá čísla) pravděpodobnost výskytu [%]. 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% rychlost větru [m/s] Graf 2 ravděpodobnost výskytu rychlost větru Využtí nstalovaného výkonu větrné elektrárny Nejdříve spočítáme procentuální množství dodávaného výkonu (z teoretcky možného, tj. z nstalovaného výkonu) v závslost na rychlost větru. ro výpočet ještě budeme potřebovat znát dosažtelný výkon (k ) elektrárny, to znamená dobu, po kterou je větrná elektrárna (za předpokladu vhodného větru) schopna vyrábět elektrckou energ, respektve dobu, po kterou z technckých an jných důvodů není mmo provoz. Kromě

19 ryze technckých důvodů (např. porucha na turbíně) jsou zde zahrnuty meteorologcké vlvy jného než větrného charakteru (námraza na lopatkách turbíny, vyřazení z čnnost vlvem blesku atd.). Tyto vlvy zapříčňují nefunkčnost větrných elektráren po cca 25 % doby, tedy dosažtelný výkon je k = 0, 75. p ( v ) k p( v ) ( v ) = (2.1) p ( v ) podíl výkonu vyrobeného větrem o rychlost v vyjádřený v procentech nstalovaného výkonu k dosažtelný výkon elektrárny k = 0, 75 p ( v ) pravděpodobnost větru o rychlost v (Tabulka 2) ( v ) výkon dodávaný větrnou elektrárnou př rychlost větru v (Tabulka 1) v Hodnota ( ) vyjádřený v procentech nstalovaného výkonu -tá hodnota rychlost větru; ve skutečnost je průběh rychlost větru spojtá velčna, ale pro naše potřeby jsme provedl její dskretzac s krokem 1 m/s není výkon dodávaný větrnou elektrárnou do sítě př rychlost p v větru v, ale vyjadřuje kolka procenty se rychlost větru v podílí na výrobě elektrcké energe vztaženo vzhledem k hypotetckému výkonu, který by turbína dodávala do rozvodné sítě, kdyby rychlost větru byla nepřetržtě rovna nejvhodnější rychlost pro výrobu energe. ředpoklad stoprocentních dodávek elektrcké energe na úrovn nstalovaného výkonu je v případě větrných elektráren zcela utopcký. Lepší vypovídací hodnotu získáme, pokud jako základ budeme brát skutečně vyrobené množství energe, tedy celkové využtí nstalovaného výkonu větrné elektrárny η C. n = 1 ( v ) = 14% η C = p (2.2) η C n celkové využtí nstalovaného výkonu větrné elektrárny celkový počet dskrétních hodnot rychlost větru, se kterým počítáme Využtí nstalovaného výkonu větrných elektráren, tedy jaký výkon z nstalované hodnoty jsou schopné dlouhodobě dodávat do rozvodné sítě, je pouhých 14 %. ro srovnání (takto chápaná) využtelnost uhelných nebo jaderných elektráren je přblžně 85 %

20 rocentuální množství dodávaného výkonu pro určtou rychlost je pak dána vztahem: ( ) R v R ( v ) ( v ) p = (2.3) η procentuální množství dodávaného výkonu v závslost na rychlost větru v vzhledem k celkové produkc energe větrnou elektrárnou C v [m/s] p [%] R [%] v [m/s] p [%] R [%] 0 0,00 0, ,25 8,94 1 0,00 0, ,85 6,06 2 0,00 0, ,57 4,09 3 0,00 0, ,39 2,75 4 0,00 0, ,24 1,75 5 0,19 1, ,16 1,11 6 0,62 4, ,10 0,71 7 1,12 8, ,06 0,46 8 1,52 10, ,04 0,31 9 1,74 12, ,03 0, ,78 12, ,02 0, ,67 11, ,02 0, ,48 10, ,01 0,09 Tabulka 3 rocentuální množství dodávaného výkonu v závslost na rychlost větru 14 podíl na výrobě energe [%] rychlost větru [m/s] Graf 3 rocentuální množství dodávaného výkonu ( R ) v závslost na rychlost větru

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Shrnutí a závěry studie

Shrnutí a závěry studie Vlliiv větrných ellektráren na ellektriizační soustavu ČR Shrnutí a závěry studie EUROENERGY, SPOL. S R.O. ŠVÉDSKÁ 22, 150 00 PRAGUE 5 CZECH REPUBLIC TEL.: 257 116 111 FAX : 257 310 589 WWW.EUROENERGY.CZ

Více

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu Optimalizace a regulace OZE studie výstup projektu prosinec 2010 1 Úvod Cílem navrhované studie je zmapovat stávající situaci v rámci energetických přenosových a distribučních soustav, a přinést náměty

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Dopady zavedení OZE na energetický systém ČR (bakalářská práce) Autor: Jan Siuda Vedoucí práce: Ing. Josef Bič, Ph.D.

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Mchal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví Katedra veřejných fnancí Studjní obor: Fnance Analýza

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PROSTOROVÁ NEURČITOST GEODAT V ANALÝZÁCH DISTRIBUCE VYBRANÝCH DRUHŮ PTÁKŮ DIPLOMOVÁ

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha VODNÍ ENERGIE Ing. Milan Říha Obsah 1. Úvod... 3 2. Historie zkoumání a využití vodní energie... 3 3. Co je to vodní energie a jak vzniká... 4 3.1. Průtok turbínou a vodní elektrárnou... 6 3.2. Turbíny...

Více

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Kapacitní trhy v EU Capacity Markets in EU Bakalářská práce Studijní program: Elektrotechnika,

Více

Účet za 700 miliard korun

Účet za 700 miliard korun e k o l o g i e h o s p o d á r n o s t Účet za 700 miliard korun Ekonomické dopady současného systému podpory fotovoltaických elektráren Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA enoménem české energetiky roku 2009

Více

Zákon Evropské unie a Německé spolkové republiky pro upřednostňování obnovitelných energií (zákon o obnovitelných energiích EEG)

Zákon Evropské unie a Německé spolkové republiky pro upřednostňování obnovitelných energií (zákon o obnovitelných energiích EEG) Legislativa EU---------------------------------------------------------------------------------------------- Zákon Evropské unie a Německé spolkové republiky pro upřednostňování obnovitelných energií (zákon

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií

Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií www.mzp.cz/oze Bílá linka pro obnovitelné zdroje energie: 267 312 002 Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií Obsah Úvodní slovo ministra..............................................................................................

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

Spolupráce větrné a vodní elektrárny. Cooperation of Wind and Hydro power plants

Spolupráce větrné a vodní elektrárny. Cooperation of Wind and Hydro power plants ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky manažerství a humanitních věd Spolupráce větrné a vodní elektrárny Cooperation of Wind and Hydro power plants Bakalářská

Více

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: RAEN spol. s r.o. CityPlan spol. s r.o. Tato publikace je určena pro poradenskou

Více

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY SOUČASNOST A BUDOUCNOST Kompilace 13.7. 2012 s připomínkami MPO a členů NEK II, poslední revize 15.7.2012 POPIS VERZE A JEJÍ HISTORIE: Podklady k této verzi byly sestaveny

Více

[r]evoluce. Energetická TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL

[r]evoluce. Energetická TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL Energetická [r]evoluce TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU Foto: Ondřej Rosický / NaturePhoto.cz EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL 1. vydání, červen 2012 Greenpeace International,

Více

Jaderná energetika s ručením omezeným

Jaderná energetika s ručením omezeným Jaderná energetika s ručením omezeným Pravidla odpovědnosti za škody při případné havárii atomových elektráren A Hnuti DUHA, Bratislavska 31, 602 00 Brno T 545 214 431 F 545 214 429 E info@hnutiduha.cz

Více

Virtuální elektrárny. kapitola pro publikaci edice APEL. zpracoval: Miroslav Šafařík

Virtuální elektrárny. kapitola pro publikaci edice APEL. zpracoval: Miroslav Šafařík Virtuální elektrárny kapitola pro publikaci edice APEL zpracoval: Miroslav Šafařík Princip virtuální elektrárny Virtuální elektrárnou se obecně rozumí skupina decentralizovaných zdrojů energie, kterými

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více