Výsledky hlasování voleb do zastupitelstva města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky hlasování voleb do zastupitelstva města 20.10. 21.10.2006"

Transkript

1 číslo 11, ročník 16 listopad 2006 cena 10 Kč Výsledky hlasování voleb do zastupitelstva města Zvolení členové zastupitelstva Budova veselské radnice na náměstí T. G. Masaryka Kandidátní listina Celkem OVK 1 MŠ U Zastávky OVK 2 MŠ U Zastávky OVK 3 MŠ Blatské sídliště Hlasy v % OVK 4 Městský úřad OVK 5 Kino Foto: I. Píchová OVK 6 Hotel Zvon OVK 7 Horusice ČSSD 22,68 24,52 23,81 22,68 22,86 19,06 23,50 40,83 ODS 22,47 17, ,32 24,94 22,39 27,16 5,38 KDU-ČSL 19,37 14,10 19,48 20,09 21,44 23,66 14,59 18,90 SNK Sport pro město 17,84 19,93 13,66 23,30 17,44 17,84 15,11 7,17 KSČM 9,18 16,17 7,46 8,29 5,73 7,55 10,58 24,69 Nestraníci 8,27 7,93 10,43 6,25 7,34 9,35 8,94 3,03 Koruna Česká Volební účast v % 3,24 0,24 0,16 0,07 0,24 0,15 0,13 0,00 45,26 35,82 41,71 50,11 41,78 55,56 47,87 26,32 Město Veselí nad Lužnicí zve občany na pietní akt, který se uskuteční u příležitosti Dne veteránů v pátek 10. listopadu ve 14 hodin na místním hřbitově. Dne 11. listopadu 1918 skončila podpisy příměří v lesíku Compigne 1. světová válka. Každoročně je tento den slaven jako Den vzpomínek, či Den veteránů. Titul Jméno a příjmení Věk Počet hlasů ČSSD počet mandátů 5 Mgr. Jaromír Novák Mgr. Milan Pouch Milada Pouchová Ing. Josef Fríd Ing. Milan Fríd, CSc ODS počet mandátů 5 Miloš Silovský MUDr. Rostislav Tolar Michal Bláha Petr Hynek Stanislav Kaisler KDU ČSL počet mandátů 4 Ing. Václav Matějů Ing. Milan Bumerl, CSc Ing. Jaroslav Hejl Miroslava Bůžková SNK Sport pro město počet mandátů 4 Petr Gruber Ing. Vít Rada Ing. Karel Zelenka Ing. Jan Marcilis KSČM počet mandátů 2 Pavel Fejtl Josef Vondruška Nestraníci počet mandátů 1 Jaroslav Bucek Zveme občany na ustavující zasedání zastupitelstva města Veselí nad Lužnicí, které se uskuteční ve středu 1. listopadu 2006 od 17 hodin ve velkém sále KD.

2 2 VESELSKO / LISTOPAD 2006 Městský úřad Veselí nad Lužnicí nám. T. G. Masaryka 26, Veselí nad Lužnicí, tel , fax , Úřední hodiny: PO, ST h; h, PÁ h; h bezbariérový přístup ze dvora ZPRÁVY Z RADNICE Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Veselí nad Lužnicí ze dne 11. října 2006, konaného od 17 hodin v malém sále kulturního domu ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne zprávu o dosavadním průběhu pořizování územního plánu obce Veselí nad Lužnicí a vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování Krajského úřadu Jihočeský kraj, odboru územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánování ze dne k návrhu souborného stanoviska vypracovaného na základě konceptu územního plánu města Veselí nad Lužnicí včetně doporučení, že nadřízený orgán souhlasí s projednáním a schválením souborného stanoviska v zastupitelstvu města Veselí nad Lužnicí. zápisy z jednání kontrolního výboru ZM ze dne a zápisy z jednání Osadního výboru městské části Horusice ze dne ZM zřizuje s platností od školní jídelnu výdejnu pro odloučené pracoviště Zlukov jako součást MŠ Mezimostí, třída Čs. armády 308, Veselí nad Lužnicí. ZM schvaluje návrh III. rozpočtové změny v r Příjmy se zvyšují o 7 958,9 tis. Kč, výdaje se zvyšují o ,9 tis. Kč. Celkové saldo příjmů a výdajů je ztráta ,7 tis. Kč. Ztráta bude pokryta z peněžního toku. návrh souborného stanoviska vypracovaného na základě konceptu územního plánu města Veselí nad Lužnicí a návrh rozhodnutí o podaných námitkách ke konceptu územního plánu města Veselí nad Lužnicí prodej pozemků města o celkové výměře 1003 m 2 firmě BKB Praha, spol. s r.o. za cenu 820 Kč/m 2, tj Kč za účelem výstavby supermarketu Penny. Na pozemky bude zřízeno předkupní právo pro město. Kupující uhradí poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Město uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku a daň z prodeje nemovitostí. prodej pozemku o výměře 7544 m 2 firmě Fontea, a.s., Veselí n. L. za cenu 100 Kč/m 2, tj Kč s podmínkou, že Fontea provede protažení a zpevnění původní polní cesty v majetku města až po šachtu napojení na vodovod DN 1000 v délce cca 400 m, včetně výsadby stromové zeleně dle dispozic města. schvaluje prodej pozemků o celkové výměře 4487 m 2 za cenu 200 Kč/m 2, tj. celkem Kč firmě Provimi Pet Food CZ s.r.o. se sídlem v Brništi 139. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí kupující. Starosta města Petr Hynek poděkoval na 22. zasedání členům zastupitelstva za tvůrčí práci ve volebním období 2002 až 2006 Foto: M. Malechová navýšení kapacity MŠ Mezimostí, třída Čs. armády 308, Veselí n. L., na 72 žáků s platností od vyřazení 180 knih z knižního fondu MěK Veselí n. L. dle předloženého návrhu. Celková hodnota vyřazovaných knih činí 3 385,10 Kč. přijetí dotace od Krajského úřadu, České Budějovice na podporu jednotek SDH GP ve výši Kč na akci Rekonstrukce objektu sušáku hadic, úprava dvora a výměna vrat objektu hasičárny. přijetí dotace od Ministerstva financí ČR, Praha na akci Město Veselí nad Lužnicí oprava místních komunikací v Tyršově čtvrti, ve výši Kč. podání žádosti na Státní fond rozvoje bydlení o dotaci do Povodňového fondu města Veselí nad Lužnicí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v r ve výši Kč. Povodňový fond města Dne schválilo ZM podání žádosti o dotaci do povodňového fondu města na opravu domů postižených povodněmi. Žádost byla řádně odeslána se všemi požadovanými přílohami, proto by měla být v blízké době kladně vyřízena. Po obdržení dotace budou žadatelé vyzváni k uzavření smlouvy o poskytnutí dotačních prostředků a následně bude možno přidělené prostředky čerpat. Dotace na opravy komunikací a objektů postižených povodní Město Veselí nad Lužnicí obdrželo od ministerstva pro místní rozvoj sedm dotací na opravy komunikací a objektů postižených povodní. Ještě v závěru tohoto roku by měly být tyto akce realizovány. Jedná se například o opravy Foglarova nábřeží, komunikace a prostranství před garážemi U Za- stávky, opravu městského rozhlasu, rekonstrukce rozvaděčů veřejného osvětlení (VO) a rekonstrukce VO od haly k ZS. Celková výše dotací je téměř 10 mil. Kč. Při této příležitosti vyzýváme občany, aby na špatnou slyšitelnost městského rozhlasu upozornili přímo Veselské služby s.r.o., tel Majitele garáží u Zastávky žádáme o pochopení přechodně ztížené situace. Mgr. Jaromír Novák, místostarosta Ukončení projektu Flamis Závěrečná prezentace společného česko - švýcarského projektu FLAMIS, zaměřeného na návrh, ověření a praktickou aplikaci vědeckých metod pro analýzu povodňových situací, hodnocení povodňových rizik a posuzování účinnosti protipovodňových opatření na řece Lužnici, se u příležitosti jeho ukončení uskuteční v pátek 24. listopadu 2006 ZM souhlasí s finanční spoluúčastí města na akci Údržba a provoz tělovýchovných zařízení po jarních povodních 2006 ve výši Kč. bere na vědomí a souhlasí s přijetím dotací na opravy povodňových škod v celkové výši Kč a souhlasí s jejich realizací. s prodejem STL plynovodu v délce 194 bm v lokalitě Pod vodojemem společnosti JČP, a.s., České Budějovice za částku Kč (bez DPH). ZM ukládá pořizovateli územně plánovací dokumentace v zákonné lhůtě, tj. do 30 dnů ode dne schválení souborného stanoviska, sdělit právnickým a fyzickým osobám, jakým způsobem bylo rozhodnuto o jejich námitkách. Ze zápisu vybrala mah v malém sále kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí. Prezentace je určena pro orgány státní správy a zainteresované složky. Petr Hynek, starosta Rozšíření koryta Lužnice Studie s názvem Kompenzační rozšíření koryta Lužnice byla zpracována útvarem inženýrských činností Povodí Vltavy v září Týká se úseku toku Lužnice prakticky od soutoku s Nežárkou pod silniční most na obchvatu města. Ve studii je uvažováno s rozšířením koryta do pravého břehu v šíři cca 20 m, které by bylo provedeno jako berma s úrovní dna nad 180 denní vodou, což znamená, že tato část koryta by byla ve funkci pouze za zvýšených průtoků (obdobně jako koryto na upraveném úseku Nežárky). Ve studii je také vykreslen vliv, který toto rozšíření koryta bude mít na snížení hladiny povodňových průtoků. Pro ilustraci uvádíme příčný profil v místě nynější lávky pro pěší pod soutokem s Nežárkou, kde úroveň Q100 bude po úpravě nižší o 15 cm, Q20 o 17 cm a Q5 o 21 cm. Vliv rozšířeného koryta se směrem po proudu zmenšuje, takže v profilu silničního mostu na obchvatu je snížení pro Q100 pouze 9 cm, pro Q20 6 cm a pro Q5 pouze 5 cm. Vliv rozšíření vymizí asi 200 m pod mostem. Z uvedené studie zcela jednoznačně vyplývá, že samotné rozšíření koryta neposkytne pro postihované obyvatele Veselí nad Lužnicí dostatečnou ochranu a bude muset být doplněno některým dalším opatřením (ohrázování buď trvalou nebo mobilní stěnou apod.) Ing. Švarc Jiří, ved. provozního střediska Lužnice

3 LISTOPAD 2006 / VESELSKO 3 Udělení Ceny města Vyzýváme občany k návrhům na jednotlivce či kolektivy, kteří se v letošním roce výrazně zasloužili o propagaci nebo o realizaci významných aktivit ve prospěch našeho města. Udělení Ceny města vymezuje obecně závazná vyhláška č. 2/2002. Cenu uděluje město jednotlivcům nebo kolektivům jako výraz morálního ocenění jejich přínosu pro město. Cena města se uděluje za významnou a dlouhodobou práci v oblasti umělecké, vědecké, sportovní, výchovné či v jiné oblasti společenského života mající vztah k městu Veselí nad Lužnicí nebo město propagující v rámci regionu, kraje či České republiky. Dále se uděluje za významné dílo, mimořádný úspěch nebo čin v oblasti umělecké, sportovní, výchovné či jiné oblasti společenského života mající vztah či propagující město Veselí nad Lužnicí. Své návrhy doručte laskavě nejpozději do 30. listopadu 2006 sekretariátu starosty. Obálku označte zřetelně slovy Cena města. Cena města bude slavnostně předána na Plesu města 13. ledna Petr Hynek, starosta Obec Borkovice zveřejňuje tímto v souladu se zákonem o obcích a předpisech souvisejících záměr obce PRONÁJEM OBECNÍ HOSPODY č.p. 35 od Informace možno získat u starosty obce, zájemci se mohou hlásit písemně na obecním úřadě Borkovice do Nabídka pronájmu obchodu Obecní úřad Sviny nabízí k pronájmu obchod smíšeného zboží v budově školy. Bližší informace poskytne starosta obce na tel Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů Podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, jsou občané povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1996 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince Žádost o vydání občanského průkazu je třeba podat nejpozději do 30. listopadu Povinnost výměny občanských průkazů (občanské průkazy typu knížka) se vztahuje i na občany starší 70 let, kteří musí provést výměnu nejpozději do 31. prosince Dále upozorňujeme, že platnost všech občanských průkazů bez strojově čitelných údajů končí V zájmu zabezpečení plynulého průběhu výměny občanských průkazů doporučujeme občanům nenechávat výměnu dokladů na poslední chvíli. Za výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů se nevybírá správní poplatek. Anna Kašparová Ocenění nejúspěšnějších sportovců roku 2006 S blížícím se koncem roku připravuje město Veselí nad Lužnicí spolu s TJ Lokomotiva slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města v letošním roce. Předsedové jedenácti sportovních oddílů mají za úkol nominovat do konce listopadu jednotlivce či kolektivy. S nejúspěšnějšími z nich se setká starosta města v prosinci v obřadní síni MěÚ. mah Redakce se omlouvá Patriku Mácovi za mylné přiřazení titulu Ing. k jeho jménu na kandidátní listině v říjnovém vydání Veselska. Úřední den notářky Ludmily Těhníkové Úterý 28. listopadu 2006 MěÚ Veselí n. L., přízemí vpravo (naproti odboru soc. věcí a zdravotnictví) 8 11h (táborská kancelář - tel ) Informační SMS služba občanům města Město Veselí nad Lužnicí upozorňuje občany, kteří chtějí být informováni o důležitých skutečnostech ze života města, že mohou využít služby zasílání informačních, případně varovných SMS, na jejich mobilní telefony. Jedná se například o informace o vypnutí elektrického proudu, odstávce topení, dosažení druhého a třetího stupně povodňové aktivity apod. V případě zájmu občanů město uvažuje se zavedením této služby od Své požadavky s udáním jména, ulice a telefonního čísla směrujte na podatelnu Městského úřadu ve Veselí nad Lužnicí, telefonní č Petr Hynek, starosta Odbor sociálních věcí a zdravotnictví upozorňuje Žádáme občany pobírající sociální dávku na kompenzační pomůcky francouzské hole, sluchadla atd. o dodání dokladů na nákup ošacení, baterií apod. na sociální odbor MěÚ Veselí n. L. nejpozději do 15. prosince Marie Kuklová, tel Výzva spolkům, neziskovým organizacím a sdružením Město Veselí nad Lužnicí vyzývá všechny spolky, neziskové organizace a sdružení, která chtějí žádat v roce 2007 město o příspěvek, aby svou žádost zaslali na adresu Městského úřadu do Příspěvek je možno poskytnout na pořádání kulturních a sportovních akcí, reprezentaci města a činnost městu veřejně prospěšnou. V případě, že spolek získal podporu na tento rok, je současně nezbytné předložení vyúčtování letošního příspěvku. Rada města Veselí n. L. ANKETA Máte zájem o výstavbu dalšího supermarketu ve městě (po Tescu)? Pokud ano, o který? Penny Market nebo Discont Plus? Hlasovat můžete na internetových stránkách města, v informačním středisku města nebo na ové adrese Město Veselí nad Lužnicí zveřejňuje tímto v souladu s 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměry města: PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR místnost o výměře 33,06 m 2 místnost o výměře 17,10 m 2 místnost o výměře 60,35 m 2 místnost o výměře 4,60 m 2 místnost o výměře 9,97 m 2 místnost o výměře 4,29 m 2 místnost o výměře 18,45 m 2 celkem o výměře 147,82 m 2 v objektu mateřské školky na Blatském sídlišti (v současné době ordinace MUDr. Marka) Pronájem je možný od prosince PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR v kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí místnost o výměře 8,04 m 2 místnost o výměře 14,30 m 2 místnost o výměře 27,50 m 2 Podrobnější informace lze získat u pí. Suchodolové nebo na tel. č Zájemci se mohou hlásit písemně na adrese: Městský úřad kancelář starosty náměstí T. G. Masaryka Veselí nad Lužnicí I

4 4 VESELSKO / LISTOPAD 2006 Městská policie služebna v přízemí MěÚ, č. p. 25 (vedle informačního střediska) tel , Základní pracovní doba odpovídá úředním hodinám MěÚ a je upravována dle potřeb města. Případné náměty k práci strážníků můžete v jejich nepřítomnosti zanechat v podatelně MěÚ, tel Městská policie Veselí nad Lužnicí apeluje na rodiče, aby svým dětem vysvětlili, jak se sedá na lavičkách, kam odhazovat odpadky, jak se chovat na veřejnosti. Pak se nemůže stát, že za přestupky v těchto oblastech bude mládež k údivu rodičů stíhána většími blokovými pokutami k ú- divu rodičů. Vítání dětí Ve středu dne 4. října 2006 se uskutečnilo slavnostní vítání dětí do života. Z pozvaných 31 dětí se přišlo uvítat 27 dětí. Kulturní program připravila Mgr. Věra Bečvářová s dětmi I. ZŠ ve Veselí nad Lužnicí, slavnostní projev přednesl starosta města Petr Hynek, dále předsedkyně KPOZ Zdena Pravdová. Drobným sponzorských dárkem přispěla pojišťovna Allianz v zastoupení Marie Líkařové. Sponzorovi vřele děkujeme. Alena Imramovská, matrikářka Blahopřání Dne 20. listopadu se dožívá 80 let čestný občan města Jan Lacina. Do dalších let mu jménem města přejeme hodně zdraví, síly a klidné užívání důchodového věku. Foto: V. Vachovec Blokové pokuty za přestupky cyklistů přinášejí zlepšení situace ve městě. Opakujeme, že cyklista má být osvětlen vpředu i zezadu, což je třeba dodržovat obzvláště nyní s příchodem podzimního počasí. Novela Zákona o přestupcích přinesla i přísné postihy. Pro zajímavost - za jízdu vozidel na červenou včetně železničních přejezdů se uděluje bloková pokuta 2500 Kč (platí i pro cyklisty), za překročení rychlosti v obci do 20 km/hod. se uděluje bloková pokuta 1000 Kčao20km/hod. a více se uděluje bloková pokuta 2500 Kč. Odečet bodů neuvádíme. Děkujeme všem, kteří se snaží nedopouštět se přestupků a usilují o lepší prostředí, v němž žijeme. Str. Radoslav Virt, služ. č. 555 Před dvěma lety 17. listopadu navždy utichlo laskavé srdce Marie Novákové z Valu. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují děti s rodinami. Martin Kejř a Martina Malechová si dovolují oznámit, že byli dne 9. září 2006 oddáni na Červené Lhotě Poděkování Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat člence sboru pro občanské záležitosti Jindřišce Petříkové za krásné blahopřání k narozeninám i za milou pozornost, kterou mi jménem městského úřadu předala. Jarmila Lacinová Rádi bychom touto cestou poděkovali MUDr. Haně Blažkové za péči o naši maminku Anežku Davidovou v době její nemoci. Daňkovi Atletický oddíl děkuje všem sponzorům a příznivcům, kteří se podíleli na úspěšném uspořádání 24. ročníku Běhu kolem Lužnice v neděli 1. října ve sportovním areálu TJ Lokomotiva Veselí n.l. Ceny vítězům a tombolu pro téměř všechny běžce sponzorovali: KÚ JČ kraje, město Veselí n. L., Česká spořitelna a.s., hotel Lucia, Madeta a.s., Fontea a.s., Hanson ČR a.s., Květiny Čapková, VESCO-mlýn a GRENA a.s. Veselí n. L. Cenu nejmladšímu účastníkovi věnovalo Papírnictví Holík, nejstaršího účastníka ocenila Pekárna s prodejnou Kotyza. Výbornou pořadatelskou práci odvedli samotní atleti a jejich rodiče, tradiční bránu vítězů zapůjčil P.I.M. Praha. Michal Rybák, předseda oddílu atletiky TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí Obvodní oddělení PČR Veselí nad Luž. nám. T.G. Masaryka 24 tel V nočních hodinách volejte 158! Z policejního zápisníku Policie OP Veselí nad Lužnicí prošetřuje trestný čin nebezpečného vyhrožování a násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, kterého se dne 9. října 2006 dopustil místní občan tím, že vyhrožoval smrtí a fyzicky napadl svou manželku, ve které vzbudil důvodnou obavu o život. Vzhledem k nedání souhlasu poškozené s trestním stíháním manžela bude věc podle 159/a2) trestního řádu odložena. V noční době z 11. na 12. října 2006 odcizil dosud nezjištěný pachatel v ulici K Zastávce zde zaparkovaný osobní automobil Škoda 125L zelené barvy, SPZ TAD8357 s doklady k vozidlu a dalšími věcmi, které byly uvnitř vozidla. Majiteli vznikla celková škoda ve výši Kč. Po vozidle je vyhlášeno pátrání. Po kratší přestávce došlo opětovně k vloupání do sklepních kójí na Blatském sídlišti a tř. Čs. armády ve Veselí nad Lužnicí, odkud byla odcizena jízdní kola třem majitelům v celkové hodnotě Kč. Dbejte, prosím, na zamykání sklepů, koláren a vchodů do domů a věnujte zvýšenou pozornost osobám pohybujících se v domech. Kpt. Rudolf Peterka

5 LISTOPAD 2006 / VESELSKO 5 Domov pro seniory je plně obsazen Domov pro seniory na sídlišti Zastávka je v současné době plně obsazen. Na odbor sociálních věcí a zdravotnictví stále přicházejí nové žádosti, v současné době jich je evidováno asi 100. Noví obyvatelé do domova jsou vybíráni na základě jejich bydliště (obyvatelé z Veselí a mikroregionu Veselsko mají přednost), dále na základě věku, zdravotního stavu a sociální situace rodiny. Nikomu nelze v současné době sdělit, kdy bude jeho žádost kladně vyřízena a kdy bude žadatel do domova přijat. Vždy se přednostně řeší žadatelé nad 90 let věku, kteří pro zdravotní komplikace vyžadují trvalou ošetřovatelskou péči, která jim nemůže být poskytnuta rodinou nebo terénní službou. Všichni žadatelé dostávají rozhodnutí o přijetí, což znamená, že v jejich případě neexistuje zdravotní komplikace, která by neumožňovala pobyt v domově. Toto rozhodnutí však neznamená přijetí. Současně chci poděkovat všem dárcům, kteří do nového domova přivezli knihy a květiny, bylo jich opravdu hodně. Mgr. Jan Vavříček, ředitel domova Celková míra nezaměstnanosti v mikroregionu Veselsko k (evidovaní uchazeči/ekonomicky aktivní obyvatelstvo) v % Borkovice 6,84; Bošilec 3,67; Drahov 5,95; Drahotěšice 3,16; Dynín 2,44; Mazelov 4,95; Mažice 1,56; Neplachov 1,51; Řípec 5,26; Sviny 7,10; Újezdec 9,38; Val 2,61; Veselí nad Lužnicí 6,63; Vlkov 7,27; Vlkov u Ševětína 7,14; Zálší 4,59; Zlukov 8,18; Žíšov 6,41 Zdroj: Úřad práce Tábor, Jindřichův Hradec, České Budějovice Společnost E.ON Česká republika, a.s. upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na dodržování povinností vyplývajících z 46 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb. (ochranná pásma) ohledně odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění a okleštění dřevin, prosíme, proveďte v termínu do 15. listopadu tohoto roku. Pro kácení stromoví a jiných porostů je nutno si zajistit dle zákona č. 114/1992 Sb. písemné povolení orgánu ochrany přírody (obec apod.). V současné době probíhají v okolí domova pro seniory terénní a zahradní úpravy. Město Veselí nad Lužnicí zde nabízí možnost sponzorování okrasných stromů. Zájemci mohou kontaktovat sekretariát starosty Foto: P. Hynek Výsledky voleb v Soběslavi ODS 34,75 % (8) SNK 22,51 % (5) ČSSD 17,16 % (3) KSČM 14,31 % (3) KDU-ČSL 11,26 % (2) Zdroj: Místní akční skupina informuje: Rozvoj venkova a nové fondy EU Jak jsme vás již několikrát informovali, od roku 2004 působí na území mikroregionu Veselska (18 obcí) a Řečicka (7 obcí) Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. (dále jen MAS). Jedním z cílů této neziskové organizace je i rozvoj území pomocí podpory projektových záměrů subjektů působících na území MAS (především metodou LEADER), a dále podpora aktivního partnerství veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru. Za dobu naší MAS se podařilo získat pro veřejné i soukromé subjekty nemalé finanční prostředky na realizaci rozvojových projektů a rovněž zrealizovat projekty vlastní. V tomto trendu se budeme snažit i nadále pokračovat. Štěstí přeje připraveným V posledních měsících se MAS intenzivně připravuje na nové programovací období Evropské unie v letech 2007 až Je důležité být připraven, a proto MAS vypracovala rozvojový dokument Pilotní strategie území Místní akční skupiny Veselsko Řečicko o.p.s. - období , který bude důležitým podkladem pro čerpání finančních prostředků z fondů EU, ČR a dalších v těchto příštích sedmi letech. V rámci prací na tvorbě strategie MAS mimo jiné nashromáždila více než dvě stovky projektových záměrů především z oblasti občanské vybavenosti, cestovního ruchu, infrastruktury a životního prostředí. Důležitým krokem pro přiblížení se penězům EU je také plánované sloučení s MAS Třeboňsko o.p.s., na kterém se shodli představitelé obou MAS. Výhodou spojení je rozšíření již započaté vzájemné spolupráce a zvýšení pravděpodobnosti úspěchu v programu LEADER, který je určen pro rozvoj venkovského prostoru. Českou republikou pojede vlak s penězi V programovacím období Evropské unie v letech bude mít Česká republika v programech spolufinancovaných z nově koncipovaných strukturálních fondů k dispozici více než 26,7 miliard EUR (více než 773 miliard Kč). Hlavním cílem těchto podpor bude rozvoj kvality života obyvatel, podpora rozvoje regionů, konkurenceschopnosti a hospodářského růstu. V rámci Programu rozvoje venkova, který bude z EU podporován v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) pak by měl český venkov v příštích sedmi letech získat dalších 3,2 mld. EUR. Pro srovnání: Česká republika měla v období od svého vstupu do EU, tj. v období 2004 až 2006 k dispozici celkem 2,6 mld. EUR. V současné době probíhají konzultace a schvalování potřebných dokumentů Evropskou komisí, nastartování nových výzev se předpokládá na jaře O jejich architektuře vás budeme informovat v některých z příštích zpravodajů a na našich webových stránkách. Šanci máte i vy Jedna strana mince je existující balík peněz, druhá strana však je schopnost tento balík efektivně utratit. Největší problém, se kterým se naše MAS setkávala a setkává, je dobře připravený a informovaný potenciální žadatel s dobře připraveným a kvalitním projektovým záměrem. Pokud máte zajímavý a reálný záměr, jste obec, podnikatelský subjekt nebo nezisková organizace, chcete se ucházet o finanční podporu, ale nemáte jasno, zda jste vhodný žadatel s vhodným projektem, a nevíte jak na to, kontaktujte nás. Rádi vám poradíme, jak se se svým projektem připravit, aby ten pomyslný vlak s penězi zastavil právě u vás. Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. Kancelář: Kulturní dům Veselí nad Lužnicí, 1. patro, tř. Čs. armády 560, Veselí nad Lužnicí Úřední dny: Po 8,00 14,30, Út 8,00 12,00, St 8,00 14,30, Čt 8,00 12,00 Tel.: , BESI a.s., Facilitátor (poradce) MAS, Tel.: (Ing. Vávra, Ing. Malenová), Ing. Mirka Malenová BESI a.s., Facilitátor MAS

6 6 VESELSKO / LISTOPAD 2006 Z redakční pošty V této rubrice zveřejňujeme dopisy čtenářů. Přednost mají kratší příspěvky, v opačném případě si redakce vyhrazuje právo na jejich krácení. S obsahem dopisů se redakce nemusí ztotožňovat. ad: Švýcarsko lekce demokracie a tolerance Děkuji Tomáši Vránkovi za pěkný článek o Švýcarsku v říjnovém čísle Veselska. Popisuje Švýcarsko a tamní politické dění opravdu zasvěceně, což mohu z vlastní 32-leté životní zkušenosti potvrdit. Sám se musím mnohdy ve svých úvahách a srovnáních mírnit, neboť se často setkávám s odpovědí: tak proč jsi tam nezůstal? On to byl takový můj sen o tom, že lidé v Československu (bohužel rozpadlém) vidí, jak dobře si vedou Švýcaři a že bude správné následovat tuto cestu. Obě země jsou srovnatelné jak velikostí, počtem obyvatel, vyspělým průmyslem i polohou uprostřed Evropy. Rád bych svými zkušenostmi přispěl, ale bohužel nám vládnou disciplinovaní poslanci, kteří nesmějí použít svůj rozum, ale volí tak, aby oni a jejich vrchnost zůstali u moci. Jen pro porovnání: ve Švýcarsku se stát musí spokojit se 7,6% daně s přidané hodnoty. Není to bohatý stát, jak se všeobecně míní, ale musí opatrně hospodařit s penězi daňových poplatníků. Jan Bloudek Vývěska, sloužící dříve oddílu turistiky TJ Lokomotiva, hyzdí již hodně dlouho sídliště U Zastávky. Odstraní ji majitel pozemku nebo si ji hodlá ponechat pro okrasu i nadále? Foto: V. Vachovec Občanská poradna Cílem Občanské poradny je, aby občané znali svá práva a povinnosti, aby uměli účinně vyjádřit své potřeby a přání a aby znali dostupné služby. Na Občanskou poradnu se mohou obrátit občané, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a nemají vlastní zdroje, jak situaci řešit. S jakými problémy se na nás můžete obrátit? Bydlení, rodinné a mezilidské vztahy, sociální dávky a pomoc, pracovněprávní vztahy, majetkoprávní vztahy, systém právní ochrany, ochrana spotřebitele, správní řízení, jednání na úřadech. Poskytujeme informace o právní úpravě, neposkytujeme specializované právní služby. Poskytujeme jak osobní, tak telefonické nebo ové konzultace. Adresa: Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. Plachého 59/4, České Budějovice Tel kontaktní Nabízíme Vám: doprava a zneškodňování zvláštních odpadních vod (septiky, tukové lapoly) montáže přípojek lokalizace úniků vody z potrubí poradenská, inženýrská a technická činnost laboratorní rozbory pitné vody čištění kanalizačních přípojek Konzultační hodiny: PO h, ČT h, PÁ 8 14 h Projekt je financován ze zdrojů Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky. mah Kontaktní místo Jihočeské hospodářské komory ve Veselí n. L. V budově městského úřadu Veselí nad Lužnicí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 26/I, v přízemí č. dv. 37, je Martina Basíková k dispozici podnikatelům Veselska každý lichý čtvrtek od 9 do 11 hodin. Podnikatelé mohou získat poradenství z oblasti podpor malého a středního podnikání, informace o možnostech finančních dotací, o podporách exportu, o legislativě týkající se podnikání. Dále je možno konzultovat záměry při zahajování podnikatelské činnosti, potřeby týkající se rozvoje lidských zdrojů apod. Zájemci mohou vznášet podněty a připomínky k činnosti Jihočeské hospodářské komory a spolupodílet se na jejím rozvoji. Kontakt: tel JVS a.s., Severní 8/2264, České Budějovice Nepřetržitá havarijní služba: Nepřetržitá info-linka: Zákaznické služby: Vaše provozní středisko Veselí nad Lužnicí sídlo: ulice ČSA (ČOV) tel., fax: vedoucí střediska: František Papáček mobil: Váš provozovatel vodovodů a kanalizací INZERCE Informace pro členy Českého rybářského svazu V sobotu 9. prosince 2006 od 8 hodin začínáme vydávat povolenky k rybolovu na rok Při této příležitosti můžete odevzdat přehledy o úlovcích a zaplatit příspěvky. Podle usnesení březnové výroční členské schůze za nesplnění pracovní povinnosti zaplatíte 700 Kč, tj. o 200 Kč více než v roce letošním. Ceny povolenek na příští rok ještě nebyly stanoveny. Bližší informace vám poskytneme v prosincovém Veselsku a ve vývěšních skříňkách. Karel Kundrát Veselské služby, s.r.o., středisko Technické služby města K přejezdu 817/II, tel Poslední letošní svoz objemného odpadu Pondělí Zastávka (u garáží) Úterý Blatská ulice Středa Chmelnice (u zahr. kolonie) Čtvrtek U jatek (Za Slabých) Pátek U Vodárny Sobota Hamerská (Štěpnice) Pondělí Třída Čs. armády (hodinářství) Úterý Tyršova čtvrť (u rybníčku) Středa U kotelny Drahstavu Čtvrtek Parkoviště u stavebnin Pátek Blatské sídliště (pod SOŠ OTŽP) Sobota Hřbitovní ulice (9 10 h), Horusice (10 12 h) V pracovních dnech je vůz přistaven vždy od 15 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 12 hodin. Otevírací doba sběrového dvora: Po, Út, Čt, Pá h St h So 9-11 h Prosíme příchozí o nahlášení v kanceláři TSM. Václav Zasadil, vedoucí střediska TSM

7 LISTOPAD 2006 / VESELSKO 7 Mezinárodní ekologický projekt v Polsku Prezentace výsledků ekoprojektu na konferenci, Martin Černý ze SOŠ OTŽP druhý zprava Foto: archiv SOŠ OTŽP Ve dnech září 2006 se 20 žáků 3. ročníku SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí zúčastnilo IX. Juniorského ekologického projektu žáků partnerských škol z Polska, Rakouska, Maďarska a Česka. Projekt pod názvem Vliv průmyslu na životní prostředí v Cieszyně se konal poprvé v Polsku. Žáci ekologické školy Yspertal, Veselí nad Lužnicí, Gymnázia Tokaj a Cieszyn celý týden pracovali v šesti mezinárodních skupinách. Zabývali se průmyslem, krajinou a ovzduším polského Těšína, energiemi, lesním ekosystémem, hodnocením vody a problematikou města, které leží na česko-polské hranici. V průběhu ekoprojektu navštívili také teplárnu a elektrárnu v Cieszyně, uhelný důl Luiza Queen v Zabrze a solné prameny v lázních Ustroň. Na závěr projektu se uskutečnila odborná konference, na níž žáci prezentovali své výsledky v angličtině. Její součástí bylo i kulturní vystoupení žáků s využitím národních tradic. Závěrečné konference se účastnili ředitelé uvedených škol, kteří si se zájmem vyslechli prezentace žáků. Je potěšitelné, že o projekt se zajímají starostové měst, kteří na jaře tohoto roku podepsali v Rakousku vzájemné partnerství. Za Veselí n. Lužnicí přijel starosta Petr Hynek. Příští ekologický projekt se uskuteční v roce 2008 v naší škole. Ing. Ladislav Honsa, ředitel školy Pozvánka na den otevřených dveří V pátek 1. prosince 2006 od 14 do 17 hodin pořádá SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí den otevřených dveří s tímto programem: prohlídka školy a domova mládeže přijímací zkoušky nanečisto informace o nabízených oborech a přijímacím řízení promítání filmů o škole prezentace akciové společnosti Madeta spojená s ochutnávkou mléčných výrobků prohlídka školního terária. V přijímacím řízení chce škola pro školní rok 2007/08 přijmout celkem 90 uchazečů. První kolo přijímacích zkoušek se bude konat 23. dubna Srdečně zveme všechny zájemce o studium a jejich rodiče k návštěvě naší školy! Ing. Ladislav Honsa, ředitel školy Cesty za poznáním zveme vás na poutavé vyprávění s promítáním RNDr. Petra Nová Jordánsko aneb putování krajinou Bible i Koránu úterý 21. listopadu v 19 hodin. Hala SOŠ OTŽP, vstupné 10 Kč. Připravujeme na prosinec: Alois Pavlíčko: Příroda hor střední Asie Ing. Ladislav Honsa, ředitel SOŠ OTŽP Klub ekologické výchovy Rojovník Novým školním rokem opět zahájil činnost i Klub ekologické výchovy Rojovník při SOŠ OTŽP. Protože počasí přálo a přeje aktivitám v přírodě, byl hlavní náplní vodácký výcvik na místních řekách. Nyní s přicházejícím podzimem se aktivita posune jinam. Plánujeme uklízecí akci zaměřenou na naučnou stezku v okolí pískoven a čištění a stavbu ptačích budek. Mgr. Lubomír Pospíchal

8 8 VESELSKO / LISTOPAD 2006 Redakce chválí Volby do školního parlamentu na Základní škole Blatské sídliště Veselí nad Lužnicí Na konci minulého školního roku nám paní učitelka občanské výchovy Dana Čížková sdělila, že se budou pořádat školní volby a že by byla ráda, kdyby se na jejich přípravě podílela naše třída 9.C. Přes prázdniny jsme měli za úkol všechno si pořádně rozmyslet. Na začátku letošního školní roku jsme byli rozděleni do pěti skupin. Každá skupina dostala svůj úkol. Přípravy na volby trvaly celé září. Museli jsme si půjčit z městského úřadu plentu a volební urnu, navrhnout volební lístky, sestavit kandidátky a zařídit mnoho dalších věcí. Volby s námi připravovala p. učitelka Čížková a naše třídní učitelka Anděla Divišová. Školní volby se konaly 4. října. Jako volební místnost jsme si vybrali školní klub. Ten jsme společně připravili tak, aby tam alespoň trochu vládla volební atmosféra. Pro každý ročník byla zvolena pětičlenná volební komise. Volili všichni. Školník, uklízečky, učitelé a především žáci. Volit se začalo o třetí vyučovací hodině, volili žáci druhého stupně. Hlasy se sčítaly ve vedlejší místnosti a vždy, když odvolila jedna třída, začalo se počítat. Jakmile odvolili všichni, hlasy se sečetly a začalo se uklízet. Druhý den jsme vyhlásili výsledky školním rozhlasem. Doufáme, že všech 24 nově zvolených členů školního parlamentu bude pilně pracovat a vymýšlet pro nás samé zajímavé akce. Myslíme si, že se nám napoprvé školní volby celkem povedly. Složení školního parlamentu pro školní rok 2006/2007: 6.A - Klestil Daniel, Hlaváček Matěj 6.B - Krejsa Pavel, Pražáková Naďa 6.C - Ludvík Jakub, Havelka Mikuláš 7.A - Koktavý Petr, Malecha Ondřej 7.B - Stránský David, Fenclová Eliška 7.C - Strelcová Tereza, Fukal Patrik 8.A - Davidová Markéta, Hajič David 8.B - Marková Klára, Beran Jan 8.C - Vondruška Jan, Gruntorád Filip 9.A - Hnídková Petra, Trňáková Nikola 9.B - Šašmová Nicole, Novák Michal 9.C - Pražáková Soňa, Kuklová Daniela Za třídu 9.C Bára Virágová Na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích prezentovali občanské sdružení Semafór Stanislava Kadlecová, Matěj Kadlec, Jan Míka, Jan Ferra a Vojta Kadlec Semafór slavil Občanské sdružení Semafór ve Veselí nad Lužnicí bylo založeno v roce Jeho programem je pomoc dětem a mládeži využívat cíleně volný čas. Tato činnost je rozdělena do několika programů. Klub pro náctileté, přednášky na školách a v kulturních domech pro děti a jejich rodiče, linku důvěry, Semaforáček pro nejmenší s maminkami, maňáskové divadlo, kurzy výtvarných technik a v posledním roce vznikl filmový klub. Za tuto dobu jsme navštívili 25 základních škol a výchovných ústavů. Nejžádanější přednášky jsou na téma drogy, AIDS, Láska zamilování svatba, Sexuální život, Proč žiji? Po těchto přenáškách je využívaná linka důvěry, kdy konkrétně mohou děti a mladí lidé řešit své problémy přímo s přednášejícím. Tato linka má i ovou adresu, která je anonymní. Jsme rádi, že touto cestou mohly desítky dětí přijmout pomoc při řešení svých zdánlivě neřešitelných problémů. Semaforáček vznikl pro nejmenší a maminky. V tomto klubu si maminky a jejich děti mohly popovídat, tvořit výrobky, zpívat, cvičit a společně si hrát.vznikly zde kamarádské vztahy, které přetrvávají dále a následně se organizovaly výlety, návštěva bazénu atd. Maňáskové divadlo sehrálo tři hlavní představení. Jinak je využíváno během přednášek, které probíhají na školách. Výtvarné techniky s lektorem se pořádají během letních táborů nebo víkendů. Nejžádanější jsou: kurz malování skla, drátkování, malování hedvábí, patchwork, batikování, kožené šperky a doplňky. V minulém roce vznikl filmový klub díky podpoře České národní agentury Mládež, která nás podpořila při nákupu techniky. Během této doby vznikly čtyři filmy, z nichž dva vyhrály druhé místo v národním kole. Poslední film Freestyle- BMX jsme představovali v Evropském pavilonu na výstavě Vzdělávání a řemeslo 2006 v Českých Budějovicích. Stanislava Kadlecová Občanské sdružení Semafór ve Veselí n. L. srdečně zve maminky s dětmi do klubu Semaforáček na společné setkávání každé pondělí od 14 hodin do kavárny hotelu Lucie. Vstup volný. Další informace získáte v kavárně. Žáci ZŠ na Blatském sídlišti vybírali své zástupce do Dětského parlamentu Foto: archiv ZŠ Blatské sídliště

9 LISTOPAD 2006 / VESELSKO 9 Zásahy hasičů v září Čtyři požáry a jedna technická pomoc zaměstnaly během měsíce září zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí. Požár stohu ve Svinech Zvuk sirén vyhlašujících požární poplach vyrušil v pátek večer občany Veselí nad Lužnicí. Zásahová jednotka SDH Veselí nad Lužnicí vyjížděla k požáru stohu za obcí Sviny. Naše jednotka se na místo zásahu dostavila jako první. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár stohu o rozměrech cca 15x80 metrů na poli U cihelny v katastru obce Sviny. V době příjezdu hořely cca 3/4 objemu stohu po celém povrchu. Pomocí vody z otočné proudnice jsme prováděli ochranu okolí. Na místo se také dostavila jednotka HZS Soběslav s CAS-32 Tatra 815, která zasahovala z druhé strany stohu. Svatý Jan přišel o ozdobu Opravdu kuriozní zásah absolvovali členové zásahové jednotky SDH Veselí nad Lužnicí v neděli dopoledne, když na žádost městské policie odstraňovali umělecký předmět, který kdosi umístnil na sochu sv. Jana Nepomuckého na náměstí T. G. Masaryka. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že na soše je umístněno umělecké dílo vyřezané z polystyrenu. Předmět byl pomocí trhacího háku ze sochy odstraněn. Požár trávy u trati Pravděpodobně průjezd parní lokomotivy způsobil požár trávy a náletových křovin mezi železničními tratěmi Veselí n. L. - Praha a Veselí n. L. - Havl. Brod ve Veselí nad Lužnicí v sobotu odpoledne Část členů naší zásahové jednotky tak musela opustit probíhající soutěž u kulturního domu. Na místo jsme dorazili společně s jednotkou HZS Soběslav (CAS-24 Liaz). Naše jednotka pomocí pákových nůžek otevřela bránu na příjezdové cestě k požářišti přes skládku kameniva Traťového okrsku Veselí n. L. Poté pomocí vysokotlakého proudu, otočné proudnice a lopat požár lokalizovala a následně i likvidovala. Na místo se rovněž dostavila jednotka HZS ČD s CAS-24 Liaz. Poté se naše jednotka vrátila na pokyn velitele zásahu na základnu. Na trávu mezi tratěmi podruhé Na stejné místo jako odpoledne jsme museli v sobotu večer vyjíždět znovu. Požár mezi tratěmi se znovu rozhořel. Tentokrát zasahující členové zásahové jednotky museli opustit probíhající oslavu v Arabele. Na místo jsme dorazili společně s jednotkou HZS Soběslav (CAS-24 Liaz). Průzkumem bylo zjištěno, že hoří tráva na louce a náspu mezi železničními tratěmi Veselí n. L. Praha a Veselí n. L. Havl. Brod. Naše jednotka pomocí vysokotlakého proudu požár lokalizovala a následně i likvidovala. Na místo se rovněž dostavila jednotka HZS ČD s CAS-24 Liaz. Po likvidaci požáru na přiděleném úseku se naše jednotka vrátila na pokyn velitele zásahu na základnu. Tráva mezi tratěmi třikrát a dost Do třetice na místo, kde se rozdvojují železniční tratě Veselí n.l. Praha a Veselí n.l. Havl. Brod. a kde se opět rozhořel požár trávy a náletových křovin, vyjížděla zásahová jednotka SDH Veselí nad Lužnicí v neděli dopoledne. Naše jednotka byla na místě zásahu jako první. Průzkumem bylo zjištěno, že hoří tráva na louce a náspu, kde se rozdvojují železniční tratě Veselí n. L. Praha a Veselí n. L. Havl. Brod. Naše jednotka pomocí vysokotlakého proudu a jednoduchých hasebních prostředků začala požár lokalizovat ve směru šíření, které podporoval silný vítr. Poté co se na místo zásahu dostavila jednotka HZS ČD (CAS-32 Tatra 815), V průběhu října provedla stavební firma Swietelsky s.r.o. celkovou rekonstrukci komunikací v Tyršově čtvrti. Na snímku jsou zachyceny finální úpravy ulice K. H. Máchy. Práce byly provedeny ve výborném standardu a v rekordně krátké době Foto: P. Hynek jsme náš vysokotlaký proud přesunuli podél železniční trati Veselí n. L. Havl. Brod a také na témže úseku rozvinuli jeden proud C. Velitel zásahu (HZS ČD) mezitím povolal také jednotku HZS Soběslav, rovněž s vozidlem CAS-32 Tatra 815, která zasahovala ve směru šíření k podniku Grena. Po vyčerpání cisterny naše jednotka dojela k čistírně odpadních vod Veselí n. L., kde z hydrantu doplnila vodu, kterou pak doplnila do CAS-32 Tatra 815 HZS ČD. Po druhém doplnění vody u ČOV jednotka pokračovala v likvidaci požáru na náspu trati Veselí n. L. Havl. Brod. Po likvidaci požáru na přiděleném úseku se naše jednotka vrátila na pokyn velitele zásahu na základnu. Podrobné informace o všech zásazích včetně fotografií můžete nalézt na webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí na adrese Stanislav Kaisler, velitel družstva SDH Nový bankomat GE Money Bank ve Veselí nad Lužnicí Dne zprovoznila GE Money Bank nový bankomat ve Veselí nad Lužnicí. Klienti jej najdou na nám. T. G. Masaryka č Je to další ze široké sítě téměř 400 bankomatů v ČR, jejichž počet GE Money Bank neustále rozšiřuje. Aktuálně nabízejí bankomaty GE Money Bank kromě výběru hotovosti tyto služby: Infolimit - unikátní služba pro klienty GE Money Bank, díky níž mohou přes bankomat zjistit, kolik peněz jim GE Money Bank právě nabízí prostřednictvím kontokorentu Flexikredit, Expres půjčky a kreditní karty Money- Card. Již dříve mohli klienti tuto informaci zjistit na výpisu z účtu, na obchodním místě nebo prostřednictvím kanálů přímého bankovnictví a nyní i prostřednictvím bankomatu. Žádost o úvěrový produkt - zájemce zadá prostřednictvím bankomatu své telefonní číslo a nejpozději následující pracovní den se mu ozve bankéř, který s ním dojedná veškeré podrobnosti. Pak už stačí jen přijít na nejbližší obchodní místo GE Money Bank a podepsat smlouvu. Možnost požádat o úvěr prostřednictvím bankomatu GE Money Bank je otevřena i klientům ostatních bank. Informace o datu expirace platební karty (lze i zdarma vytisknout) Informace o aktuálním zůstatku na účtu (lze i zdarma vytisknout) Informace o aktuální nabídce produktů a služeb. Navštivte nejbližší obchodní místo GE Money Bank na adrese Tábor, Palackého ulice 357 nebo nás kontaktujte na tel. číslech , kde vám rádi poskytneme bližší informace o produktech pro občany i podnikatele. Mgr. Miroslav Jindra, OVRB Táborsko

10 10 VESELSKO / LISTOPAD 2006 Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí zvou zájemce o historii města na pravidelné schůzky každé první úterý v měsíci od 18 hodin v klubovně v I. patře Kulturního domu. Tel , , Nález v báni kostela sv. Václava v Dráchově Společně s opravou kostela Povýšení sv. Kříže ve Veselí nad Lužnicí probíhá oprava věže kostela sv. Václava v Dráchově. Právě tady, v jeho báni, byla v září nalezena listina, která nemohla být na místě identifikována, protože její stav nedovoloval rozložit ji a přečíst. Laskavostí P. V. Kročila se tohoto úkolu mohli ujmout Přátelé historie. Sama listina je obyčejný papír, který se používal na úřadech a ve školách až do 40. let dvacátého století. Byl srolovaný do trubičky. Po opatrném rozložení jsme zjistili, že je formátu A 4, složeného do dvojlistu. Na těchto čtyřech stranách je pak samotný záznam. Při jeho dokumentaci jsme postupovali takto: rozložený papír byl vložen do desek a zatížen. Po dvou dnech jsme jej velice pomalu a opatrně, list po listu, přemístili na skener. Po naskenování byl vrácen opět do tuhých desek, aby se nemohl srolovat a dál rozpadat. Dokumentaci i originál jsme vrátili P. V. Kročilovi, který jej uloží do archivu dráchovského kostela. Do opravené báně budou uloženy dokumenty nové, tentokrát ovšem ve skleněné prachovnici se zábrusem, který zabrání vnikání vody a hmyzu. Celá láhev pak bude zabezpečena proti rozbití. Vlivem počasí je střední část dokumentu úplně zničená, (viz foto), její nejbližší okolí je velice křehké a drolí se. Na zbytku papíru je perem psaný český text. Celý text nemohl být podrobně rekonstruován, jeho doplnění by bylo možné až porovnáním s dráchovskou kronikou z tohoto období. Ukázka záznamu z nalezené listiny strana 1: Dne 22.září1913 snesena a započato se stavbou nové báňovité věžní střechy. Rozpočty a plány pořízeny panem Schwarcerem, vrchním stavebním radou z Jindř. Hradce. Rozpočet obnášel 4711 K 52 h. Toho času byl v Dráchově děkanem veleb. p. Bedřich Šlajs, velice oblíbený. Tež zde bydlel slovutný a velectěný pan c.k. zemský školní inspektor dvorní rada František Wenig, který pro letní pobyt ve zdejší obci vy...si..villu... Dále je text díky poškození listiny neúplný. Zájemci o jeho shlédnutí mohou kontaktovat Spolek přátel historie Veselí nad Lužnicí a okolí. Václav Jelínek, předseda spolku Listina nalezená v báni kostela sv. Václava v Dráchově Proč bychom se netopili V první polovině října jsem se zúčastnila v tábořišti v Suchdole nad Lužnicí natáčení vodácké bible 80. let., na které uspořádal v květnu Casting - Barrandov nábor ve veselském kulturním domě. Desetidílný seriál Proč bychom se netopili natáčí od dubna letošního roku ostravská televize. Režizérem je Petr Nikolaev (kromě dokumentů filmy Báječná léta pod psa, Kousek nebe a další). Natáčet by se mělo až do léta příštího roku a to nejenom v Ostravě a blízkém okolí, ale také na řece Lužnici, kde byly realizovány vodácké scény. V říjnu se televizní štáb s herci přesunul i do Vysokých Tater, ve Veselí se koncem října natáčela svatba hlavních protagonistů. Předpokládá se, že seriál spatří televizní světlo světa koncem příštího roku a potěší všechny romantické duše. V záplavě současné tvorby by měl být výjimečný. Odehrává se v reálech a nikoli ve studiu. Měl by to být seriál hodně filmový, obrazový, akční a zároveň by měl mít typickou českou drobnokresbu. Humor a poezie by mu měly vévodit. V hlavních rolích diváci uvidí celou plejádu známých herců, jako například Terezu Kostkovou, Lukáše Vaculíka, Arnošta Goldflama, Petra Formana, Petra Nárožného, Václava Rašilova, dále Vladimíra Javorského, Ondřeje Vetchého. Epizodní roli si zahrála i Yvetta Hlaváčová, držitelka ženského světového rekordu v přeplavbě kanálu La Manche. Jako komparsisté účinkuje v seriálu i řada Veseláků. Seriálové epizody vznikly podle populárních humoristických knížek spisovatele Zdeňka Šmída Proč bychom se netopili aneb Vodácký průvodce pro Ofélii z roku 1979 a následné Proč bychom se netěšili aneb Jak se držet nad vodou. Na scénářích se kromě něj podílel také spisovatel Miroslav Adamec. Pro zajímavost: výsledkem celonočního i celodenního natáčení je v průměru 2 až 5 minut filmu. mah V humorném televizním seriálu Proč bychom se netopili si zahrála i celá řada Veseláků. Na snímku zleva Bohuslav Strašlipka, Karel Doležal a Jan Novák. Foto: mah Oprava V minulém čísle Veselska jsme v článku Máte zajímavou zálibu? na str. 11 uvedli kontakt, který byl změněn. Zájemci o turistiku na koni naleznou blížší informace na je to nově zřízená sekce při Klubu českých turistů. Ing. Anderlova: telefon:

11 LISTOPAD 2006 / VESELSKO 11 Čtvrtek KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT Pohádka pro mateřské školy o vlkovi a kůzlátkách v podání Hravého divadla z Brna s písničkami Jana Vodňanského. Vstupné 30 Kč, zveme i maminky s dětmi na mateřské dovolené. Velký sál KD od 9.30 hodin. Sobota 4.11., , TANEČNÍ KURZY Vedou manželé Stehlíkovi taneční škola Tango z Českých Budějovic. Velký sál KD od 19 hodin věneček Úterý SCHŮZKA PŘÁTEL HISTORIE MĚSTA VESELÍ NAD LUŽNICÍ A OKOLÍ Klubovna v I. patře od 18 hodin. Středa VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ Slavnostní vernisáž ve středu od hodin, zahrají žáci hudebních oborů ZUŠ. Otevřeno v pracovní dny hodin. Vstupné 5 Kč. Čtvrtek ANIČKA A HASTRMANI Pohádka v podání amatérského divadelního souboru Múzika, Sezimovo Ústí pro 1. stupeň Základní školy Blatské sídliště. Velký sál KD od 9.30 hodin. Neděle VELKÁ ZEBRA ANEB JAKŽE SE TO JMENUJETE? - Bricaire Lassayques Divadelní představení v rámci předplatného, divadelní agentura AP Prosper. Situační komedie s neobvyklou zápletkou. Nestálý Christian nevydrží s žádnou ženou a již dvakrát předstíral vlastní smrt, aby nemusel manželkám říci pravdu a zajistil je penězi z životní pojistky. Když se tento trik pokouší zrealizovat potřetí, objevuje se souhrou náhod jeho kamarád z dětství. Christian je nečekaně vystaven tváří v tvář vdovám i nové snoubence. Hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovcová/Jitka Ježková, Jaromír Dulava, Nela Boudová/ Dana Černá, Martina Hudečková/ Dagmar Čárová, Otmar Brancuzský/ Petr Čtvrtníček/ Zdeněk Vencl/ Bohumil Klepl. Režie Petr Palouš. Velký sál KD od hodin, vstupné mimo předplatné 250 Kč. PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC Úterý POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ Neil Simon Komedie o starším majiteli rybí restaurace, který se po letitém spořádaném manželství odhodlá k první nevěře. Postupně si pozve tři různé typy žen a dostává se do neuvěřitelně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky. Režie Hana Ižófová Hrají: J. Teplý, Simona Stašová (v trojroli) Velký sál od hodin, vstupné mimo předplatné 190 Kč. ZMĚNA VYHRAZENA! jak Městská knihovna Čs. armády 560 (budova KD) Veselí nad Luž. tel Změna telefonního čísla nové číslo do knihovny je Nové knihy pro dospělé: Boris Trnka - Lesem jde vrah, Peter Bauman - Od Missouri k břehům Pacifiku, Hope Tarr - Rošťákovy radosti, Judy Nunn - Pod Jižním křížem, Cay Rademacher - Tajemství Esejců, Kingsley Amis - Mně se tu líbí, Henry Denker - Robert, můj syn, Sabine Kuegler -Dítě džungle, Sandra Brown - Pavučina z hedvábí, Bruno Vogelmann - Nový realismus, R.C. Lewontin - Biologie jako ideologie, Adrian Buzo - Partyzánská dynastie, Andreas Hubert - Emocionální inteligence, John Ray - Ve stínu pyramid, Barbara Victor - Armáda růží, André Maurois - Umění žít. pro děti: Peter Horn - Tajemství Kočičího lidu, Marcella Marboe Múza, Věra Řeháčková - Jen neskončit v děcáku, Zvířátka, Alí Baba a 40 loupežníků, Robin Hood a jiné příběhy. Otevírací doba knihovny Út: h St: h Čt: 8 11 h Pá: h Eva Různarová, vedoucí MěK Nabídka počítačových kurzů Myš není pro kočku je název projektu obecně prospěšné společnosti Attavena, který je zaměřen na vzdělávání v oblasti informačních technologií. Cílovou skupinou jsou lidé v produktivním věku, konkrétně lidé nad padesát let. V rámci projektu se ve spolupráci s Kulturním domem Veselí nad Lužnicí uskuteční rekvalifikační kurz Základy práce s PC. Výuka bude probíhat od konce listopadu v prostorách KD Veselí nad Lužnicí. I myš může být kamarádka Attavena, o.p.s. ve spolupráci s Kulturním domem ve Veselí nad Lužnicí uskuteční také rekvalifikační kurz pro matky s dětmi od 3 do 7 let. Cílem je přiblížit ženám práci na PC v takové úrovni, aby byly schopné počítač používat ve svém budoucím povolání. Hlídání dětí je zajištěno naší obecně prospěšnou společností. Plánovaný začátek výuky je měsíc leden Více informací o obou projektech vám rádi sdělíme na tel. čísle: Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Oba kurzy jsou bezplatné. Program vinárny v kulturním domě Pátek Dance night Dj Pepíno Sobota Finská ledová smršť Dj Áda Velký panák Finlandia vodky (všechny druhy) za akční ceny. Pátek Diskotéka Dj Bervic Sobota Exclusive dance night Djs Honza Fousek + Pepíno Akce bude upřesněna na webu. Dívky do h vstup zdarma. Pátek Oldies 18+ Dj Áda Hity let. Vstup pouze od 18ti let. Sobota Diskotéka Dj Polless Pátek Dance night Dj Pepíno Sobota Ladies night Dj Adam Weber Akce bude upřesněna na webu. Dívky vstup zdarma.

12 12 VESELSKO / LISTOPAD 2006 Blatské muzeum pobočka Husitského muzea v Táboře Weisův dům Veselí nad Luž. nám. TGM 111 vás zve na výstavu Veselí vzpomíná na své slavné rodáky Návštěvníci si připomenou významné osobnosti kulturního života, které naše město proslavily. Patří mezi ně např. spisovatel a herec V. Filípek, malíř F. Líbal, hudební skladatelé E. Hlobil a G. Vránek, výtvarník K. Láznička, akademik B. Bydžovský, sochař Z. Šimek a jiní. S městem Veselí nad Lužnicí jsou spjata i jména hudebníka L. Kubeše, malíře L. Rektorise, hudebního skladatele F. Píchy, sběratele lidových písní G. Machoně, přírodovědce R. Kurky, keramika A. Škody, herce J. V. Slukova a v neposlední řadě čestného občana města K. Weise. Přijďte si připomenout slavné rodáky. Jste upřímně zváni! V listopadu otevřeno od pondělí do pátku vždy od 8 do 14 hodin. Jiřina Tilingrová, vedoucí muzea a na koncert Ze skladeb Gustava Vránka ke 100. výročí jeho narození Před sto lety, 29. listopadu 1906, se narodil v rodině obchodníka Augustina Vránka z Mezimostí budoucí houslista České filharmonie a hudební skladatel. Jméno po otci si později zkrátil na Gustava. Řeka Nežárka, u které strávil své dětství, byla jeho celoživotní láskou a inspirací umělecké tvorby. Ač zaměstnáním a bytem v Praze, u jejích vod trávil s rybářskými pruty každou možnou chvíli odpočinku po vyčerpávající práci v našem prvním symfonickém orchestru. Rodina hudebního skladatele ve spolupráci s Blatským muzeem Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí pořádá v neděli 12. listopadu od 18 hodin v komorním sále muzea vzpomínkové setkání s hudbou Gustava Vránka. Účinkují sólisté pražských operních domů a dvě muzikantské generace jeho rodu. Průvodním slovem bude provázet paní Lidmila Lavičková. Účinkují: Daniela Radosa, soprán - Státní opera Praha Alfréd Hampel, tenor - Národní divadlo Praha Jitka Nešverová, klavír - Státní opera Praha Tomáš Vránek, klarinet - katedra hudební výchovy, Jihočeská univerzita Eva Melíšková, housle - studentka, Vysoká hudební škola, Berlín Anna Nešverová, flétna - studentka, hudební gymnázium J.Nerudy, Praha Přátelství To, co připadalo nám tak líbivé A bylo pro nás tolik vábivé Je všechno jenom pouhý klam. Jaké jádro je uvnitř, poznáš, až zůstaneš sám. Kdo váží si tě a má nezištně tě rád Když v nejtěžší seš chvíli, bude při tobě stát. Pak važ si ho nadevše, on dává duši tvojí teplo A nemá v sobě chlad. To pravý je tvůj přítel, kamarád. Z té haldy hlušiny, co kol sebe máš, Našels jen jediný drahokam, co ve svém Věrném příteli ty máš. Ty dary, co on má, nikde nekoupíš. On nezná žádný klam. A věř, že nezůstaneš pak už nikdy sám. Berem jako samozřejmost, co kol nás se děje. Když potká nás trápení a jsme plni beznaděje, Teprv potom uvědomujeme si pravé života hodnoty, Které nevyváží nic kdybys ověšen byl samými drahými klenoty. To lesklé zajde a najednou je pryč. Nelituj však toho, vždyť to byl jen povrchní kýč. Marta Čulíková Bohoslužby na Dušičky Středa Slavnost Všech svatých hod. - mše svatá (Dráchov) - pobožnost na hřbitově hod. - mše svatá (Sv. Florián - Veselí n. L.) Čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé hod. - mše svatá (Drahov) - pobožnost na hřbitově hod. - mše svatá (Hamr) - pobožnost na hřbitově hod. - mše svatá (Farní areál - Veselí n. L.) - pobožnost na hřbitově tel Nejprodávanější tituly v září Marie Sochorová Literatura v kostce, Český jazyk v kostce 2. Nora Robertsová Černá růže 3. Wilbur Smith Nářek vlků 4. Petr Šabach Občanský průkaz 5. Dana Drmlová, Lea Tesařová Německy s úsměvem nově Nová kniha J. Wimmera je k dostání v knihkupectví Ema a v informačním středisku města Odpustky pro duše v očistci Na Slavnost Všech svatých a po celý následující den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu ze zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. Dr. Vlastimil Kročil

13 LISTOPAD 2006 / VESELSKO 13 KINO Veselí nad Luž. tř. Čs. armády 552 tel Čtvrtek 2. listopadu od 20 hodin Pátek 3. listopadu od 20 hodin VOLVER Premiérový film Penélope Cruz ve španělské širokoúhlé komedii režiséra Pedra Almodóvara. Volver (znamená vrátit se ) je příběh o přežití: všechny ženské postavy se snaží přežít a Almodóvar obdivuje jejich odvahu, projevující se v situacích tragických i komických, groteskních i dojemných. 120 minut. Mládeži do 15ti let nepřístupno. Vstupné 65 Kč. Neděle 5. listopadu od 20 hodin Pondělí 6. listopadu od 20 hodin KRÁSKA V NESNÁZÍCH Premiérový film (7.9.) Širokoúhlý film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského o sexu, penězích a dobrém člověku. Hrají A. Geislerová, J. Brejchová, J. Abrhám, J. Schmitzer, J. Macháček, J. Hrušínský, Radůza a další. 110 minut. Pro mládež do 15ti let nepřístupno. Vstupné 70 Kč. Středa 8. listopadu od 20 hodin Čtvrtek 9. listopadu od 20 hodin DŮM U JEZERA Premiérový film (10.8.) Širokoúhlý americký romantický film se Sandrou Bullock v hlavní roli. Osamělá lékařka Kate, která žila v neobvyklém domě u jezera, si vyměňuje zamilované dopisy s jeho novým obyvatelem. Když jednoho dne zjistí, že každý píše z jiné doby, domluví si s ním schůzku, aby odkryla tajemství raději dříve, než bude pozdě. 99 minut. Pro mládež do 12ti let nevhodné. Vstupné 65 Kč. Sobota 11. listopadu od 20 hodin Neděle 12. listopadu od 20 hodin HADI V LETADLE Premiérový film (12.10.) Thriller USA. Do letadla, kterým cestuje důležitý svědek vraždy, se podaří propašovat stovky jedovatých hadů, kteří mají v příhodný čas způsobit katastrofu. 107 minut. Pro mládež do 12ti let nevhodné. Vstupné 65 Kč. Pondělí 13. listopadu od 16 hodin Úterý 14. listopadu dopoledne pro MŠ a 1. stupeň ZŠ DIVOČINA Americká animovaná pohádka v českém znění. Za zvířátky nemusíte jen do ZOO, přijďte na ně do kina. Film z produkce Walta Disneye vypráví příběh zvířat z newyorské ZOO, která se vydávají na nebezpečnou záchrannou výpravu. 94 minut. Mládeži přístupno. Vstupné 60 Kč. Čtvrtek 16. listopadu od 20 hodin Pátek 17. listopadu od 20 hodin PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA Premiérový film (28.9.) Česká krimikomedie Radka Johna a Jiřího Chlumského. Příběh se odehrává v současnosti a je inspirován dvěma největšími a dosud neobjasněnými loupežemi, které se u nás v uplynulých letech staly. Hlavními aktéry jsou tři kamarádi v podání Tomáše Hanáka, Ondřeje Vetchého a Michala Suchánka. Děj snímku je zasazen do kulis Prahy i atraktivních exteriérů Srí Lanky a Tunisu. Ve filmu zazní osm písní skupiny Clou. 110 minut. Mládeži přístupno. Vstupné 65 Kč. Pondělí 20. listopadu od 20 hodin Úterý 21. listopadu od 20 hodin GRANDHOTEL Premiérový film (12.10.) Nová česká širokoúhlá komedie Davida Ondříčka podle prózy Jaroslava Rudiše Nebe pod Berlínem. Údržbář hotelu Ještěd (Marek Taclík), není schopen opustit své rodné město. Každý den myslí na to, jak uletět z Liberce a ze života, který se mu vůbec nedaří, dokud nepotká Ilju (Klára Issová). 96 minut. Mládeži přístupno. Vstupné 60 Kč. Čtvrtek 23. listopadu od 20 hodin Pátek 24. listopadu od 20 hodin ŽENA VE VODĚ Premiérový film (14.9.) Sci-fi thriller USA. Děj se odehrává v prostředí obytného komplexu, jehož zaměstnanci i nájemníci bojují za záchranu mladé vodní nymfy, žijící v přívodních šachtách pod bazénem. Vysvobození je daleko a čas běží. 110 minut. Pro mládež do 12ti let nevhodné. Vstupné 65 Kč. Pondělí 27. listopadu od 20 hodin Úterý 28. listopadu od 20 hodin HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY Premiérový film (21.9.) Nová česká komedie Věry Chytilové. V hlavních rolích Jana Janěková, Bolek Polívka, Jana Krausová a další. Film by měl působit jako kaleidoskop nejrůznějších komických, tragických i banálních střepů lidské existence, tak jak se jej pokusily autorky postihnout, aby vynikla směšnost a hrůza žabomyší existence mnohých z nás. Komedie o tom, jak si nelze dělat iluze. 108 minut. Mládeži přístupno. Vstupné 55 Kč. Středa 29. listopadu od 20 hodin. Čtvrtek 30. listopadu od 20 hodin. STRÁŽCE Premiérový film (14. 9.) Širokoúhlý thriller USA s Michaelem Douglasem, Kim Basingerovou a Kieferem Sutherlandem v hlavních rolích. Pete Garrison, agent americké tajné služby, který kdysi zachránil život prezidentovi a nyní řídí ochranu první dámy, čelí podezření z vraždy příslušníka Tajné služby 108 minut. Pro mládež do 12ti let nevhodné. Vstupné 55 Kč Prodej měsíčníku Veselsko. Prostory kina je možné využívat k různým schůzím, přednáškám, besedám a menším kulturním akcím. Lidmila Lavičková, vedoucí kina KLUB DŮCHODCŮ Klub důchodců města Veselí nad Lužnicí - pravidelná setkání vždy ve čtvrtek od 13 do 16 hodin v prostorách kina. Těšíme se na vaši návštěvu a přiveďte s sebou i své známé! Informační a kulturní středisko v Třeboni pořádá zájezd do Stavovského divadla v pátek 17. listopadu 2006 odjezd v hod. z Veselí nad Lužnicí začátek představení v 19 hod. RICHARD III. William Shakespeare hrají: Richard Krajčo, Saša Rašilov, Igor Bareš, Iva Janžurová, Jiří Štěpnička, Vladislav Beneš, Jana Preissová, Ladislav Mrkvička, Michal Slabý, Kateřina Burianová, David Prachař, David Matásek, Petr Moloch, Alexej Pyško a další. Cena zájezdu včetně dopravy 500 Kč. Přihlášky na tel

14 14 VESELSKO / LISTOPAD 2006 Pozvánka do Soběslavi středa v hod. DA Albrecht, Praha DVA MUŽI V ŠACHU (Miroslav Horníček) POZOR - Pro nemoc přeloženo z října!!! (Původně zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti!) Hrají: Oldřich Navrátil, Mojmír Maděrič, Petra Hobzová, Kateřina Petrová, Otmar Brancuzský. Mimo předplatné 220 Kč čtvrtek v hodin T A N Č Í R N A hraje P L U T O velký sál KD úterý v hod. SPIRITUÁL KVINTET k o n c e r t Možná vás bude zajímat, že skupina již oslavila 45. výročí svého založení! Účinkují: Jiří Tichota, Jiří Cerha, Zdenka Tichotová, Irena Budweiserová, Jiří Holoubek, Dušan Vančura. vstupné 200 Kč neděle hodin velký i malý sál KD Čertí show aneb možná přijde i Mikuláš 4. Připravili Dramatický kroužek ZŠ Komenského, 25. PS Soběslav a Kulturní dům Soběslav. Pohádka V tom pekle je ale šum a další program plný her! Vstupné HODNÉ DĚTI z d a r m a! Vstupné ZLOBIVÉ DĚTI 1 Kč!! Vstupné dospělí 40 Kč. DIVADLO V PROSINCI pondělí v hod. Divadlo v Řeznické, Praha Morris Panych MOJE TETA, TVOJE TETA Hrají: Václav Postránecký, Libuše Švormová nebo Nina Jiránková Divadelní noviny o této hře napsaly: Moje teta s Václavem Postráneckým patří k nemnoha dramaturgickým objevům sezóny. Ne stává se často, že se divák v divadle tak od srdce zasměje a přitom si z něho odnese i kousek poznání! Mimo předplatné 200 Kč Bližší informace na tel nebo osobně u p. Palasové v kanceláři KDMS, Jirsíkova ul., VITON s.r.o. PŘIJME pracovníky do výroby barev ve Veselí nad Lužnicí. Bližší informace na tel.č.: Vzpomínka na prázdniny aneb praktický miniprůvodce po Francii Jako dobrovolník jsem strávil tři týdny ve Francii v pečovatelském domě po vozíčkáře. Přes organizaci Inex jsem si našel místo v Evreux, asi 80 km západně od Paříže. Chtěl bych nabídnout pár nevážně - vážných postřehů, které v průvodci nenajdete a zároveň trochu přispět k poznání této nádherné země. O cestování Stejně jako každý Arab musí jednou za život do Mekky, každý Francouz letí nejméně jednou za život na Guadeloupe nebo Martinique. Potkal jsem jediného člověka, který tam nebyl zatím. O dochvilnosti Bohoslužba začala sice v 10:30, ale ve skutečnosti v 10:45 - až se všichni sejdou. To v Rakousku jsou všichni nastoupeni v 9:00. V každém městě je katedrála, což má své výhody. Když přijdou francouzští věřící na půlnoční, všichni se tam vejdou a ti poslední se nemusí mačkat u dveří. O jazycích Když oslovíte Francouze na ulici anglicky, odpoví vám francouzsky nebo taky vůbec. Oslovíte-li ho však francouzsky, polovina vám odpoví anglicky. Pokud řekne Francouz, že umí anglicky, znamená to přibližně 5 lekcí z učebnice pro samouky. Když řekne, že umí trochu, znamená to, že se na základní škole kdysi učil, ale už si nic nepamatuje. O jídle Fantazie vznikla bezesporu ve Francii. Nevymyslel ji ani Clode Monet ani Pablo Picasso nebo Salvator Dalí, ale francouzští kuchaři. Odkud jsi? Jaké je vaše národní jídlo? dvě otázky, aby vás Francouz zařadil. O namyšlenosti V Čechách jsou namyšlení Pražáci, v Německu Bavoři a ve Francii všichni. O pohádkách České pohádky jsou zde známé. V pohádce Dařbuján a Pandrhola teklo potokem pivo, ve francouzské cukrárně viz foto, teče z několika poschoďové fontány pravá čokoláda. O politice V politice mají jasno: Jsi profrancouzský nebo proamerický? O službách a obchodech Soudě podle otvíracích dob služeb a obchodů je pondělí součástí neděle. I když někde otevřou už ve 14:00! Nejrychlejší jsou bary - v 11:00 si Francouzi čtou nad šálkem kávy denní tisk. Našel jsem cukrárnu/pekárnu, kterou vlastní asi nějaký nepřizpůsobený potomek emigrantů z Rakouska - Uherska. Měli otevřeno každý den od 6:30! Tip na výlet Muzeum Jindřichohradecka si Vás dovoluje pozvat na výstavu Jana Krausová Jan Bartyzal Krajky a tapiserie Výstava potrvá do 6. ledna O střední Evropě Většina ví, že Česko leží v Evropě, ale kde? Vždyť je tam tolik malých států, které se stále rozpadají na ještě menší. Martinique, Guadeloupe jsou blíž. O zdvořilosti Otázkou Ca-va? (Jde to? Daří se?) se vás Francouz neptá - Jak se vám daří? většinou ho to vůbec nezajímá. Na tuto otázku se odpovídá zase ca-va. Tomáš Strnad Ve francouzské cukrárně teče z několika poschoďové fontány pravá čokoláda Foto: T. Strnad Divadelní ochotnický soubor SUchdolské Divadlo, o.s. ze Suchdola nad Lužnicí si vás dovoluje pozvat na kulturní pořad OSLAVA 100. VÝROČÍ DIVADLA V SUCHDOLE NAD LUŽNICÍ Program: Počítačová prezentace o Městu Suchdol nad Lužnicí Počítačová prezentace divadelní historie v Suchdole nad Lužnicí Počítačová prezentace Divadelního ochotnického souboru SUchdolské Divadlo Divadelní představení komedie Nezlobte babičku + malé překvapení V neděli 26. listopadu 2006 v kulturním centru kině města Suchdol nad Lužnicí. Vstupné dobrovolné! Více informací na

15 LISTOPAD 2006 / VESELSKO 15 Úspěch Standy Absolona na světovém mistrovství leteckých modelářů juniorů Na konci letošních prázdnin, přesněji 21. až , se zúčastnilo šestičlenné české juniorské reprezentační družstvo modelářů mistrovství světa v německém Magdeburgu. Členem tohoto teamu byl i člen modelářského kroužku DDM Veselí nad Lužnicí Stanislav Absolon, který byl do družstva nominován po účasti na letošní soutěži světového poháru, kde obsadil druhé místo. Na mistrovství světa se soutěžilo ve třech kategoriích volného letu. Standa soutěžil v kategorii modelů poháněných vrtulí pomocí gumového svazku. Soutěž se létala na sedm kol. Princip této kategorie je maximálně natočit gumový svazek (aniž by se přetrhl) speciálním zařízením, vypuštění modelu ve správný okamžik a co nejdelší čas ho udržet ve vzduchu. Měřené dosažené maximum v jednom kole bylo určeno na 180 vteřin. Soutěžní den pro tuto kategorii byl určen na Na start se postavilo třicet soutěžících z 19 států světa. Druhé kolo Standovi nevyšlo podle jeho představ a teď mu zbýval už jediný cíl. Nepokazit ani jeden start a snažit se docílit v každém letu měřené časové maximum. Po odlétání prvních třech kol a zveřejnění výsledků se Standa zařadil na desáté místo v žebříčku soutěžního pole. Ale to byl jen začátek. Do konce soutěže zbývala ještě čtyři kola, a to se dá ještě hodně pokazit. Po úspěšném odlétání dalších dvou kol ředitel soutěže rozhodl pro nepřízeň počasí přerušit soutěž a přesunout startoviště o dvě stě metrů dál. Po přemístění veškerého vybavení a jeho zprovoznění se znovu rozhodlo o dalším stěhování. Tentokrát až na samý konec letištní plochy. Do konce soutěže zbývaly pouze dva starty, počasí se zhoršovalo, nervozita soutěžících rostla a začalo docházet k jejich častějším chybám. Standa se nenechal vyvést z tempa a v naprostém klidu pokračoval k vytyčenému cíli. Hlavně nic nezkazit a neztratit model! Zachování klidu se ukázalo jako silná zbraň v tomto světovém klání. V poměrně silném větru se model vzdaloval od startoviště až na dva kilometry a bylo obtížné ho v členitém terénu najít a do zahájení dalšího letového kola dopravit na startoviště. Byl před ním poslední let. Po dlouhém vyčkávání na startovišti na správný moment vypuštění modelu byl konečně Standa přesvědčen, že nadešla ta správná chvíle. Právě se tvořící stoupavý proud odhalilo lehké zavlnění trávy v okolí startoviště a neznatelné lehké ofouknutí tváře teplým vzduchem. Teď a nebo nikdy! Model musí rychle vypustit. Nevyužít ten okamžik o dvě vteřiny znamená minutí právě uvolněného stoupavého proudu od povrchu země a konec nadějí na slušné umístění. Jsou však jeho pocity správné? Nejedná se jen o poryv větru? Když uplynula stoosmdesátá vteřina letového času, začal se český tým radovat. Po dlouhém celodenním boji je Standovo konečné osmé místo s dosaženými 1234 vteřinami velkým úspěchem. Celkově náš tým obsadil páté místo. Po vyhlášení výsledků se dozvídá, že k prvnímu místu nebylo daleko. Pouhých 26 vteřin ho dělilo od zlata a šest vteřin od třetího medailového místa. O tato místa se podělili Američan, Polák a Brit. Ale co, mohlo to dopadnout i hůř! Technické parametry soutěžního modelu: model nesmí být lehčí než 200 gramů; stavební materiál balsa, uhlíkové profily, laminát, dural; řízení modelu zabudovaným mechanickým časovačem pro nastavení seřízení modelu v různých letových režimech; hmotnost gumového svazku nesmí přesáhnout 30 gramů; max. nosná plocha 19 dm 2 ; rozpětí křídla max. 1,5 m. Na závěr definice: Volný let je disciplína leteckého modelářství zahrnující mnoho kategorií. Jednotlivé kategorie definované podle pravidel FAI (Mezinárodní letecká federace) se od sebe liší velikostí modelů, případně druhem pohonu. Nejvíce rozšířené jsou kategorie F1A, F1B a F1C, ve kterých se létá Mistrovství světa, Evropy a Světový pohár. Na rozdíl od rádiem řízených modelů volné modely létají samy a nejsou ovládány ze země. Právě proto jsou u volných modelů kladeny větší nároky na řídící mechanismy a na optimální aerodynamické seřízení modelu. K dosažení dobrých výsledků na soutěžích je ovšem kromě kvalitního modelu nezbytná i znalost termiky a dobrá fyzická kondice. St. Absolon st. Stanislav Absolon (vpravo) získal 8. místo na mistrovství světa leteckých modelářů juniorů v německém Magdeburgu Foto: St. Absolon st. Výlovy vybraných jihočeských rybníků Termín Rybník Katastrální území Výměra v ha Kaňov Přeseka Svět Třeboň 215 Zvláštní pozvání Rybářství Třeboň a.s. na výlovy ve dnech pracovního volna. Rybník Svět sobota a neděle Návštěvníky upozorňujeme, že z technických důvodů může dojít ke změně plánovaného výlovu nebo zkrácení doby výlovu rybníka. Výlovy rybníků začínají v sedm hodin ráno. Případné informace o změnách získáte na tel nebo Město nabízí možnost využití dvou reklamních billboardů umístěných při vjezdu do města směrem od Českých Budějovic. Podmínky pronájmu sdělí odbor organizační a vnitřních věcí Foto: P. Hynek Občanské sdružení Voda zve občany na schůzku ohledně protipovodňových opatření, která se uskuteční v úterý 14. listopadu 2006 od 19 hodin v malém sálu KD ve Veselí nad Lužnicí.

16 16 VESELSKO / LISTOPAD 2006 Dům dětí a mládeže Husova 107 tel Přípravy na vánoční výstavu zahájeny Komise žen Českého zahrádkářského svazu ve Veselí nad Lužnicí a Dům dětí a mládeže ve Veselí nad Lužnicí budou pořádat již tradiční vánoční výstavu v termínu prosince Prosíme všechny šikovné lidi, kteří by chtěli prezentovat své výrobky na této výstavě, aby kontaktovali pracovnice DDM. Poděkování V letošním školním roce ukončili svou aktivní činnost v DDM Eva Vachová, dlouholetá vedoucí známého dětského pěveckého sboru Gaudiáček, a Karel Kořenský, který vyučoval mnoho let německý jazyk. Oběma děkujeme za obětavé předávání vědomostí a zkušeností mladé generaci a přejeme jim do dalších let pevné zdraví a hodně osobní pohody. Zdena Opatrná, ředitelka DDM EUROPE DIRECT TÁBOR při Informačním centru mládeže Tábor Farského 887, Tábor, tel./fax: , informuje: Global Youth Fund (GYF) zve všechny mladé lidi z celého světa ve věku od 13 do 25 let k účasti na slohové soutěži. Zašli krátký esej o svých osobních názorech, hodnotách a přesvědčeních, která tě provázejí běžným životem. V této soutěži se mladí lidé můžou vyjádřit k výzvám současnosti. Slohové práce je možné zaslat v angličtině, francouzštině, španělštině nebo čínštině. Porota vybere 25 nejlepších prací, které budou nahrány na podcast GYT a budou uveřejněny i v dalších médiích. Tato soutěž probíhá nepřetržitě, a proto nemá jednotnou uzávěrku. Pošli však svůj příspěvek co nejdříve. mah Nepříjemná zkušenost Nedávno se ode mne odvrátil můj nejoblíbenější strom, protože jsem lhal. Do nekonečně jsem Jí opakoval: Miluji Tě..... ale zatím to byla pouhá p o s e d l o s t!! Je mi to velmi, opravdu velmi l í t o!!! Miloš Vávra Účastníci setkání dětských diabetiků před hotelem Trilobit ve Veselí nad Lužnicí Setkání malých diabetiků ve Veselí nad Lužnicí Ve dnech září se ve Veselí nad Lužnicí uskutečnil víkendový pobyt dětských diabetiků, jejich rodičů a sourozenců, kteří jsou členy Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí České Budějovice. Děti s rodiči se v sobotu zúčastnili populární turistické akce Krčínův labyrint v kraji rybníků, a to jak pěšky, tak i na kole. Pěší vyrazili s MUDr. Evou Novákovou, veselskou rodačkou, na 11 km pochod, který ušla i malá pětiletá Michalka z Českých Budějovic. Cyklisté se vydali trasou rybníků na Metel, Karštejn, Val a Vlkov. Celé setkání bylo v neděli zakončeno soubojem na bowlingových dráhách v hotelu Trilobit, kde také všichni účastníci setkání byli ubytováni. Velký dík patří řediteli hotelu Josefu Míkovi a jeho kolektivu pracovníků, kteří se po celou dobu pobytu maximálně věnovali rodinám s diabetiky. Děkujeme za velice příjemné prostředí, chutnou stravu, zapůjčení kol a pronajmutí bowlingu. Je třeba zdůraznit, že p. Míka se již jednou, a to v roce 2003, o takovýto pobyt postaral na výbornou a ani v letošním roce nikoho nezklamal. Na závěr bych chtěla popřát malým diabetikům ještě mnoho takovýchto setkání, při nichž vznikají přátelství nejen mezi dětmi, ale i celými rodinami, které jsou spolu v kontaktu a snaží si navzájem předávat co nejvíce informací a zkušeností, jak zvládnout tuto nemoc na jedničku. Věříme, že se zase někdy ve Veselí sejdeme. Helena Hybšová Příležitost pro podnikatele v cestovním ruchu Česká centrála cestovního ruchu Czech- Tourism - realizuje projekt Kudy z nudy, jehož cílem je oživení domácího cestovního ruchu v České republice. Tuzemští turisté dostávají tímto katalogem jednoduchý nástroj k seznámení se s nabídkami k prožití volného času. Informace v katalogu na webových stránkách otevírají přímou možnost k navázání vztahu mezi turistou a podnikatelem provozujícím služby. Internetový katalog Kudy z nudy dosahuje vysoké návštěvnosti v rámci nezávislých měření na oficiálních sledovačích NAVRCHOLU.CZ a na TOPlist.cz. Za období leden - září 2006 jej zhlédlo návštěvníků (průměrná denní návštěvnost je návštěvníků). Nabízíme propagaci regionálních aktivit v tomto katalogu. Subjektem, který nabízí je především soukromý podnikatel, jehož činností je podnikání v oblasti cestovního ruchu. Bezplatně jsou zde zveřejňovány lákavě popsané aktivity, tj. činnosti, které mohou turisté během svého pobytu v dané lokalitě provozovat. Nejedná se o popis zajímavých míst či nabídku ubytovacích služeb, ale o činnosti, kterými si mohou turisté zpříjemnit svůj pobyt. Informace v elektronickém katalogu jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. Veškeré informace k zařazení nabídky naleznete na stránkách pod heslem Přidejte svoji aktivitu. Podnikatelské subjekty poskytující služby v cestovním ruchu zde mají možnost přímo zadat svoji aktivitu. Těšíme se na spolupráci. Štěpánka Orsáková, CzechTourism Tel.: ,

17 LISTOPAD 2006 / VESELSKO 17 NA KUS ŘEČI (11) Pažba a předpažbí pušky s bohatými rytinami kovových částí NEOBVYKLÉ ŘEMESLO Specializovanou prodejnu se zbraněmi většinou objevíme jen ve velkých městech a nějakého puškaře, který zbraně opravuje nebo restauruje, byste asi hledali ještě hůř. Přesto právě v našem mikroregionu Veselsko takového specialistu máme. A dokonce není daleko od Veselí nad Lužnicí. Jana Radostu, renomovaného puškaře, jsem navštívil na okraji Svinů v čísle 99, kde sídlí také rodinná keramická dílna U Kočků, v níž kralují jeho manželka s dcerou. V nevelké puškařské dílně, vonící olejem, je stále plno nářadí, rozebraných pušek a různých dílů, z nichž by laik těžko něco sestavil, zato mistr puškař se v nich vyzná dokonale. Původně vyučený obráběč kovů, který si dalším studiem rozšířil vzdělání v oboru puškař, začal vlastní živnost provozovat od roku 1997 a jak říká, na jedny ruce má zakázek zatím dost. Vyhledávají ho především myslivci a lovci, ale opravuje někdy i krátké zbraně pro útvary městské policie. Kromě servisu zbraní provádí také jejich náročné rekonstrukce, úpravy a přestavby. Hlavně se zabývá dlouhými zbraněmi loveckými, jako jsou brokovnice, kulovnice a pušky kombinované. Velmi náročnou prací jsou rekonstrukce zbraní historických, pocházejích z období do roku Se zájmem jsem si prohlédl mistrem vyrobené zbraňové díly, součásti mechanismu i hlavňové svazky zlamovacích pušek, různé součástky, jimiž se musí doplnit zbraň tak, aby byla znovu plně funkční. Obdivoval jsem také právě dokončenou novou dřevěnou pažbu s předpažbím, celou vyrobenou ručně, včetně filigránského rýhování, jen pomocí pilek, dlát a brusných i leštících materiálů. U kulovnic provádí pan Radosta také montáž optických zaměřovačů i složitějších a nesériových dílů, objednávaných zákazníky na individuální zakázku. Někteří majitelé si přejí kovové části zbraně ještě vyzdobit rytím nebo dokonce gravírováním (vykládáním) zlatem. Většina zbraní po tak náročné rekonstrukci se stane unikáty, originály, které s lety ještě získávají na ceně. Jsou pak zpravidla součástí soukromých sbírek nebo reprezentativními vzácnými kusy, jimiž se majitel víc pyšní, než střílí. Na závěr našeho rozhovoru jsem si ještě poznamenal, že polotovary hlavní si mistr objednává ve Zbrojovce Uherský Brod nebo v Brně, ale také v Německu, u firmy LOT- HAR WALTER. Ostatní části zbraní si vyrábí sám z kvalitních ocelí. Spolupracuje také se zkušeným rytcem Janem Votavou z Českého Krumlova. Pod rukama Jana Radosty vyrůstají opravdu unikátní výtvory, které dovede jistě nejlépe ocenit majitel zbraně, kterou si třeba ve špatném stavu přinesl a jako krásnou trofej odnáší. PŘIJEDE SVATÝ MARTIN NA BÍLÉM KONI? Kdo by neznal listopadovou pranostiku, že svatý Martin přijede na bílém koni! Svátek sv. Martina připadá na 11. listopad a jako mnoho jiných křesťanských svátků, tak i tento má své kořeny už v dobách pohanských. Jedenáctý listopad býval významným dnem i pro Kelty jako Den trnkových a šípkových duchů a již od 7. listopadu probíhalo období tzv. zasvěcení, kdy se prý lidé setkávali s různými zvláštními úkazy i s postavami z podzemní říše, kam některým vyvoleným bylo dokonce dovoleno vstoupit. A není bez zajímavosti, že křesťany uctívaný svatý Martin, který se podle legend narodil v Panonii (dnešní západní Maďarsko), byl původem Kelt. Už od svých patnácti let sloužil ve vojsku, kde dosáhl významných hodností. Vypráví se, že mečem rozťal vpůli svůj plášť, aby se o něj podělil s mrznoucím žebrákem. V devětatřiceti letech na základě vnuknutí vojenskou dráhu opustil, dal se pokřtít a později se stal dokonce biskupem. K uctění sv. Martina se dříve vyráběly svatomartinské pergameny a psala se kouzelná přáníčka, v nichž se lidé obraceli o pomoc k tomuto světci. Také se pořádaly velké slavnosti a průvody, v jejichž čele jezdil na koni muž vystrojený jako sv. Martin a prováděly se různé magické rituály. 11. listopadu také končívala čeledi na vsích celoroční služba a dostávali výplatu. Bývalo také pravidlem, že na sv. Martina se z půdy snesly přeslice a kolovraty a domlouvalo se, u koho se začne příst len i ovčí vlna. Každá dívka se musela naučit příst pěkný vlákno, jinak ji čekalo takovéto říkání: Máš to jako vlas, jako klas, jak ocas! Na přástkách se také volila nejlepší přadlena na základě posudku zkušeného tkalce. K svatomartinským oslavám neodmyslitelně patřilo martinské posvícení a samozřejmě posvícenská husa! I to je pozůstatek z keltského období, protože Keltové měli husy ve veliké oblibě a dokonce z jejich kostí věštili osudy. O posvícení se samozřejmě také peklo různé magické pečivo a především zakulacené rohlíky, připomínající podkovy koně sv. Martina, což mělo svůj prapůvod rovněž u Keltů, kteří uctívali rohatou bohyni. Milí Martinové, k svátku vám přejeme vše dobré a budete-li jej chtít oslavit duchovněji, pak se můžete vydat na mši do památného kostela Svatého Martina v Bošilci, založeného již na rozhraní 12. a 13. století. Z HISTORIE VESELSKÉHO KOSTELA (pokračování z minulého čísla) Z různých archivních záznamů je patrno, že zajišťování příjmů pro veselský kostel, tzv. důchodů oltáře, bývalo velmi složité. Jen pro posouzení uvádím jeden takový záznam: K zajištění důchodů oltáře koupil farář Pelhřim s knězem Petrem od Slávka pána na Dráchově plat 6 kop 39 a půl grošů za 75 kop grošů na lidech Slávkových v Dráchově. Tento plat byl později vykoupen, ale ne na dlouho, neb r prodává plat 6 a půl kopy 9 a půl gr. Jindřich z Dráchova za 75 kop poctivému knězi Matěji ze Sedlíkovic, kaplanu ve Veselí a knězi Pelhřimovi, faráři na lidech v Dráchově Plat převeden byl později ke kostelu a bylo-li zde něco stavěno neb opravováno, byli dotyční sedláci z Dráchova povinně ručně robotovati. Tato povinnost robotní ke kostelu zachována byla až ke zrušení roboty r a vedla někdy i k různým sporům mezi sedláky z Dráchova a farářem z Veselí, jak toho protokol faráře Poláka z roku 1825 dokazuje. (1) V záznamech se objevují i jiné zajímavosti. Například roku 1540 žádají Veselští o nového faráře, protože fara je opuštěna a prohání se v ní množství krys. Roku 1600 byl dosazen na veselskou faru kněz pod obojí Jan Benešovský, který pro velké dluhy a na nátlak věřitelů byl nucen faru opustit. Jiný záznam dokládá toto: Správa duchovní v rukou kněží pod obojí podržela se ve Veselí až do války třicetileté, kdy císař Ferdinand II. listem z roku 1628 zakazuje nekatolíkům v městě se usaditi. Jak ve válce třicetileté i kostel veselský trpěl, o tom svědčí list rady města písaři třeboňskému Vavřinci Vrchotovi, za darovaný misál, za nějž veselští měli připlatiti 12 a půl zl., kterýž obnos nemohli však zaplatiti, ježto zádušní chudé, za války obráno, chrám zpustlý. (2) Pod duchovní správu veselskou patřily po válce třicetileté i vzdálené vesnice Dinín, Bukovsko, pak Dráchov, Drahov, Bošilec Roku 1640 byla ve Veselí morová rána a tu kněz Martin Danielovič také nakažen a umřel. Předtím zemřel již farář Klosburský. Po úmrtí Danieloviče žádný kněz ve Veselí nebyl. Službu duchovní obstarávali zde kněží vyšebrodští. (3) Výše uvedené autentické údaje jsou zapsány podle F. Kuny: (1) v Pamětní knize farního úřadu ve Veselí, (2) v Archivu Třeboňském, (3) v Pamětní knize školy veselské. Pokračování příště. F. J. Stropek

18 18 VESELSKO / LISTOPAD 2006 tipy na jednodenní turistické výlety pro organizované i neorganizované skupinky i jednotlivce po blízkém i vzdálenějším okolí Veselí nad Lužnicí Vážení turističtí přátelé, při sepisování předposlední letošní nabídky jsem si již musel udělat seznam všech 30 tras z předchozích deseti čísel Veselska, abych se neopakoval a nepopisoval to, co už tu bylo, byť třeba v obráceném směru. I když jsem se někdy dostal i do vzdálenějšího okolí našeho města, přesto už tu tolik nových zajímavých tras, kterých bych se alespoň částečně nedotknul, nezbývá. Pokud se chceme pohybovat v nejbližším okolí, tak už musíme opravdu jen kombinovat a částečně opakovat trasy již nabídnuté. Protože máme za sebou větší část podzimních výlovů našich rybníků, které jste jistě také navštěvovali, napadlo mne udělat si v nich tak trochu pořádek a zkusit vyhledat správná čísla, seřadit je podle velikosti a nakonec zkusit objet šťastnou třináctku těch největších. A on z toho vyšel zajímavý, i když tak nějak očekávaný výsledek. Těch 13 velikánů se dá objet na kole pohodově za necelých 6 hodin (turistickým tempem i s fotografováním) a tachometr mi při tom naměřil pouhých 75 km (viz trasa N-22 a následný pořadník). Kde jinde ve střední Evropě si tohle mohou dovolit? A na závěr opět pro ty, kteří nesoutěží, ale chtějí zpětně vědět, co to bylo v posledním čísle: F10-1: hájovna Klobasná, F10-2: rybník Nadýmač (U Soběslavi), F10-3: hájovna Na Bráně. Václav Průcha ST-11 Z FRAHELŽE DO ŘEČICE (25,5 km) Vlakem z veselského nádraží se vypravíte jen dvě stanice do obce Frahelž (např. v 8:06 hod.). Od železniční zastávky ve FRAHELŽI (0,0 km) se vydáte po zelené turistické značce přes řeku LUŽNICI, za ní zelená odbočuje vpravo trochu zarostlou zkratkou kolem menšího rybníku HO- RÁK a vyvede vás na křižovatku značených cest na hrázi rybníku NADĚJE. Pokračujete rovně stále po zelené značce mezi rybníkem Naděje (po pravé ruce) a rybníkem ROD (vlevo). Zelená spojka končí na silničce u křižovatky zvané U dubové louky (1,5 km). Zde odbočíte vpravo a žlutá značka vás vede na rozcestí a na něm vlevo kolem hájovny U STRAKATÉHO (2,5 km) dál do lesních komplexů KOLENECKÉ OBORY. Skutečnou turistickou lahůdkou na této trase je malý lesní rybník PRKENNÝ se šesti dřevěnými posedy uprostřed hladiny a na jeho břehu stylová hájovna SEDNIČKA (4,5 km). Žlutá značka vás pak dovede po lesních cestách až na křižovatku u samoty U BLAŽKŮ (7,0 km) na levém břehu řeky NEŽÁRKY. Zde odbočíte vpravo po zelené turistické značce, která vede kolem další samoty ŠTICHA a po hrázi menšího rybníku STEJNÝ k samotě U BERÁNKŮ a odtud až k okresní silničce u malé osady STRADINKA (11,0 km). Na silnici odbočíte vlevo a zelená spolu s modrou vás dovedou kolem chátrajícího ŠPUTOVA MLÝNA (dnes se kolem rozrůstá dřevařská firma) na most přes Nežárku, na jehož konci vlevo u řeky je nová naučná tabule mezinárodní cyklostezky Greenways, a sice trasy Rožmberského dědictví. Od mostu už je to pak necelý kilometr na křižovatku značených cest u národní kulturní památky, kterou je zámek JEMČINA (13,0 km). Zde se nabízí hned několik možností občerstvení. Po odpočinku se vydáte po červené značce vcelku přehlednými a rovnými lesními cestami na hráz rybníku VELKÁ HOLNÁ (17,5 km). Po přechodu jeho vysoké hráze odbočíte za technickou památkou Holenská hráz vlevo z červené značky po neznačené lesní asfaltce, která vás dovede po necelých dvou kilometrech k hájovně VILÉMKA a po dalším kilometru ke dvoru CIKAR (21,5 km). Zde odbočíte vpravo po modré značce kolem rybníku POPELOV a po pravém břehu potoku ŘEČICE dojdete k židovskému hřbitovu. Poslední úsek nabízené trasy pak už vede přes náměstí k železničnímu nádraží KARDAŠOVY ŘEČICE (25,5 km). Z Kardašovy Řečice vám jedou vlaky zpět do Veselí nad Lužnicí ve 14:04, 15:01, 16:01 nebo 16:44 hodin. KPZ: ZÁMEK JEMČINA: Zámek Jemčina lze dnes charakterizovat jako nově zrekonstruovaný barokní lovecký zámek, který byl vyhlášen národní kulturní památkou. Stojí při jihovýchodním okraji rozsáhlého Jemčinského polesí nedaleko řeky Nežárky. Již kolem roku 1384 zde stál Nový dvůr, nazvaný později podle vrat u jezu v blízké řece Jemčina. Slavatové zde kolem roku 1670 založili hřebčín, hrabě Prokop Vojtěch Černín tu dal v roce 1748 postavit barokní zámeček s kaplí a další objekt s panskými pokoji. Dnešní pozdně barokní vzhled získal zámek ve 2. polovině 18. století. Po roce 1757 byla kolem budovy založena okrasná zahrada, v letech byla původní stavba doplněna o postranní křídla, uzavírající čestný dvůr. Jemčina a přilehlá velká obora (dnes již zrušená) prosluly zejména parforsními hony na jeleny a daňky, které zde v letech pod vedením lesmistra Jiřího Wachtela pořádal Jan Rudolf Černín. Inspirován poznámkami zmíněného lesmistra pak napsal spisovatel Alois Jirásek rokokovou povídku Zahořanský hon. Za první republiky sloužil zámek jako letní sídlo pro hosty majitelů, později jej převzala armáda, která sem umístila útvar raketového vojska. Zámecký areál tehdy obklopila vysoká plechová ohrada, nebylo možné nahlédnout ani do nádvoří. Přilehlý park byl z větší části zničen, na jeho území vyrostla vojenská zařízení, muniční sklady, vepřín, asfaltové odstavné plochy a garáže pro raketové tahače. Vlastní zámecký objekt byl však paradoxně nejvíce zdevastován až po odchodu armády v roce 1992, kdy jej získaly od státu banky jako jistinu za nesmyslně poskytnuté úvěry. Hlídací služba najatá bankami se největší měrou postarala o vybydlení zámku. Tomuto řádění učinil přítrž až nový majitel, který v roce 2002 zahájil celkovou rekonstrukci zámku. Jak si můžete přečíst na vstupní bráně snaží se s hrstkou řemeslníků a obnovení původní krásy zámku pro potěšení všech kolemjdoucích návštěvníků. První část objektu byla veřejnosti zpřístupněna Prohlídka zahrnuje zámeckou kapli sv. Jana Nepomuckého s cennou barokní výzdobou a některé komnaty. Zámek můžete zatím navštívit pouze od května do září o sobotách a nedělích vždy od 13 do 17 hodin. V obnovené budově v předzámčí zahájil provoz penzion a Zámecká restaurace s formankou a terasou (ubytování, stravování, otevřeno denně hodin), dále vinárna a kavárna Konibar otevřená v bývalé adamitské kapli při cestě směrem na Stráž nad Nežárkou. N-21 NA STARÝ ZÁMEK U BOROTÍNA (20,0 km) Ranním vlakem z Veselí nad Lužnicí do Tábora (např. rychlíkem v 7:34 hod.) a dál osobním vlakem do Střezimíře (v 8:27 hod., v pořadí čtvrtá zastávka za Táborem). Nabízená trasa: Žlutě značená cesta: Střezimíř, žst. (0,0 km) Střezimíř, kostel (1,5 km) Nová Střezimíř (3,0 km) Borotín (4,5 km) Modře značená cesta: Borotín Zámecký rybník Starý Zámek (6,0 km) Červeně značená cesta: Starý Zámek Jindův Mlýn Moraveč (8,5 km) Rzavá Chotoviny, žst. (11,0 km) Stoklasná Lhota (14,5 km) Košínský potok Malý Jordán (17,0 km) Velký Jordán Tábor, žst (20,0 km) KPZ: STARÝ ZÁMEK : Dříve hrad Borotín, dnes označovaný jako Starý Zámek, patří mezi nejhezčí a nejromantičtější zříceniny v Čechách. Stojí na nevysokém, strmém a zcela holém ostroh ze tří stran obklopen rybníkem, který byl hlavní zárukou jeho bezpečnosti. Na čtvrté jihovýchodní straně byl chráněn širokým a hlubokým, do skály vytesaným příkopem. Půvaby této zříceniny využili i filmaři např. v pohádce Honza málem králem byl sídlem loupežníků, kteří v hradním sklepě ukrývali truhlu s naloupenými penězi. Hrad založil v 1. polovině 14. století Vítek, který se pak psal Vítek z Borotína. Jeho potomci se na počátku 15. století přiklonili k Husovu učení a jeden z nich Mikuláš z Borotína byl dokonce jedním z táborských hejtmanů. Po roce 1434 se však od radikálních táboritů odvrátil, načež jejich vojsko vedeném Prokopem Holým borotínský hrad oblehlo, ale nedobylo. Teprve v roce 1623 se borotínský hrad neubránil císařskému vojsku, které jej vypálilo a pobořilo. Od té doby zůstal neobydlený; po roce 1840 byl zčásti rozebrán na stavební materiál. Přesto se z něj dochovaly dosud značné zříceniny nového i starého paláce, obou věží a bran. Rozsáhlé klenuté prostory v přízemí byly nově upraveny a zajištěny. Na torzu jedné ze staveb je zasazena pamětní deska z roku 1936, která připomíná, že borotínský hrad navštívil roku 1829 romantický básník Karel Hynek Mácha. Podle pověsti se ve

19 LISTOPAD 2006 / VESELSKO 19 zříceninách hradu údajně čas od času zjevuje je Bílá paní, pramáti landštejnského rodu, z něhož vzešli i páni z Borotína. Dnes je majitelkou hradu Anna Potštýnská. N-22 KOLMO KOLEM 13 NEJVĚTŠÍCH RYBNÍKŮ (75,0 km) Speciální cyklotrasa vedoucí kolem dvanácti největších rybníků Třeboňské pánve: Veselí n.l., náměstí TGM (0,0 km) zahrádkářská kolonie u zastávky Fontea HORUSICKÝ RYBNÍK Ponědrážka Ponědraž PONĚDRAŽSKÝ RYBNÍK (10,5 km) Frahelž Klec Lužnice ROŽMBERK (22,0 km) KÁŇOV Třeboň SVĚT OPATOVICKÝ RYBNÍK (30,0 km) Domanín Spolí - SPOLSKÝ RYBNÍK Libín Vlkovice VLKOVICKÝ RYBNÍK (41,0 km) Štěpánovice Horní Miletín Dunajovice Horní Slověnice KOCLÍŘOV VELKÝ TISÝ (55,0 km) Smržov DVOŘIŠTĚ Smržov Lomnice nad Lužnicí ZÁBLATSKÝ RYBNÍK Lhota BOŠILECKÝ RYBNÍK (68,0 km) Veselí nad Lužnicí (75,0 km) KPZ: TŘEBOŇSKÁ TŘINÁCTKA: Mezi největší rybníky České republiky patří hned 13 velikánů, které se nacházejí na relativně malém území Třeboňské pánve mezi městy Veselí nad Lužnicí a Třeboň, a sice tak malém, že se dají objet v jednom dni na kole. To pořadí je podle velikosti plochy v ha následující (první číslo je katastrální plocha, druhé plocha vodní hladiny): 1. Rožmberk (721; 489), 2. Horusický (439; 415), 3. Dvořiště (395; 337), 4. Velký Tisý (368; 342), 5. Záblatský (338; 305), 6. Svět (215; 201), 7. Koclířov (203; 192), 8. Bošilecký (201; 190), 9. Opatovický (166; 160), 10. Káňov (161; 156), 11. Ponědrážský (142; 139), 12. Spolský (137; 124), 13. Vlkovický (105; 91). Do naší první osmičky by se z celého zbývajícího Česka vešlo už jen 5 rybníků: Bezdrev (523; 506), Staňkovský (349; 329), Nesyt (315; 310), Máchovo jezero (295; 259), Žehuňský (289; 289) a Dehtář (261; 235). Jiné rybníky s katastrální plochou přes 200 ha v ČR nejsou. F-1 F-2 FOTOSOUTĚŽ Pravidla: pokud poznáte, co je na fotografii, stačí napsat na adresu: označený FOTOSOUTĚŽ, na němž bude F-1:, F-2:, F-3: (vždy stručně, co to je a kde to je), jméno a bydliště (odpovědi je možno odevzdávat i v papírové podobě přímo pracovnicím Infocentra). Správné odpovědi (musí být všechny 3) odeslané či osobně předané na Infocentru vždy do dvacátého dne následujícího měsíce budou zařazeny do slosování. V následujícím čísle Veselska bude zveřejněno jméno vylosovaného výherce, který si může přijít nejpozději do konce daného měsíce do Infocentra ve Veselí na náměstí pro výhru turistickou mapu dle vlastního výběru. Vítězem fotosoutěže z říjnového čísla je Milan Rauš. F-3

20 20 VESELSKO / LISTOPAD 2006 Ohlédnutí za 4. ročníkem Vodáckého triatlonu EPPIE 30. září 2006 uspořádala pražská společnost Sport Group s.r.o. ve spolupráci s městem Veselí nad Lužnicí v prostoru veselských pískoven již počtvrté vodácký triatlon. Na tři km běhu, 12 km na horském kolea2kmna lodi se vydalo 14 jednotlivců a 15 štafet, celkem 67 účastníků. Pochvalu zaslouží jediná žena z Veselí v kategorii jednotlivců Iveta Heroutová s celkovým časem 56 min a 41 sec. Triatlon byl uspořádán u příležitosti Dne epilepsie. V názvu EPPIE je obsaženo i jméno zaoceánského spoluzakladatele vodáckého triatlonu ve Veselí Eppieho Johnsona. Téměř letní počasí přispělo k příjemné atmosféře závodu. Sponzorsky triatlon podpořila firma UCB zabývající se výrobou léků pro epileptiky a Eppie Johnson, zakladatel nejstaršího vodáckého triatlonu na světě Eppie s Great Race. Část výtěžku věnovali pořadatelé letos poprvé hendikepovaným občanům města. Součástí příštího ročníku by měl být nově i dětský duatlon. Výsledková listina je umístěna na internetové stránce mah K jízdě po jezeře je možné zapůjčit si kánoi přímo na pláži Jedním ze čtyř veselských týmů byli Rafani ve složení T. Kopačka, Z. Mašek, P. Pípal a V. Havlíček Tým Rafanda Veselí ve složení W. Linzmaier, J. Beck a O. Bouchal obsadil ve své kategorii druhé místo. Ceny soutěžícím předala ředitelka firmy UCB ing. Marta Váchová, CSc. Triatlon moderoval Jan Pokorný z Českého rozhlasu 1 Radiožurnál Na shledanou 29. září 2007 ve Veselí se všemi příznivci vodáckého sportu se za pořadatele již nyní těší V. Komárek, M. Hadravová, M. Váchová, Š. Reitlerová a F. Krákora Trať běhu vede podél pískovny

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města: 669. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Jozef Pikla členové:

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 24. 11. 2008 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 11 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr.

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 29. 3. 2005 Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. a přivítal přítomné. Přítomno dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Zapisovatel: pí

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

Obec Radimovice u Želče. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

Obec Radimovice u Želče. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obec Radimovice u Želče Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Zastupitelstvo obce Radimovice u Želče vydává podle ustanovení 29, odst. 1, písm. o ) zákona č.

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy:

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy: ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTO POLNÁ NABÍZÍ K PRODEJI 6 stavebních parcel pro sídliště rodinných domů v lokalitě Vrchlického (pod vodárnou) v Polné. Prodej se uskuteční obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Základní

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne 2.6.2014, konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zahájeno: 19:10 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Mgr. Anna Mottlová Malinová,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Z á p i s č. 1 z ustavující schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne v 17.oo hodin

Z á p i s č. 1 z ustavující schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne v 17.oo hodin 1 Z á p i s č. 1 z ustavující schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 2.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Hanzalík R., Kálal R., Mgr. Krafková E., Kudrna Jos., Ing. Popel

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Mgr. Ing. Petr Adamec, Mgr. Kristián Šujan (od 15:56 hod. bod č. 6)

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Mgr. Ing. Petr Adamec, Mgr. Kristián Šujan (od 15:56 hod. bod č. 6) VÝPIS USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 24. března 2016 od 15:00 do 17:45 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: 14 členů zastupitelstva,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne 16. 4. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků v lokalitě Malina III 2. Schválení výše půjček z Fondu rozvoje bydlení

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 01/2017 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 26.01.2017 Přítomni: Nepřítomni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu: Veřejnost: p. Tesař, p. Mikšátko, ing. Kopáček,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 817/2016 Číslo spisu jednání: 815/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 12:00

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2009

Závěrečný účet obce za rok 2009 Závěrečný účet obce za rok 2009 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17 zveřejňuje obec Bystřec závěrečný účet obce za rok 2009. 1)Plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z 15. zasedání konaného dne 12. 12. 2012 Počet zastupitelů 15 Přítomno 11 Omluven MUDr. Josef Voborník, Mgr. Zdeněk Žalud PhD. Neomluven Helena Hýnová, Benešová Eva ZM/178/15/12 +11/-0/Z0 Ing.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne Obec Heřmanice Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2015 Přítomní členové OZ: Vladimír Stříbrný, Iva Andrová, Taťána Maršounová, Roman Šimek, Karel Štěpán,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více