W.A.G. minerální paliva, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "W.A.G. minerální paliva, a.s."

Transkript

1 W.A.G. minerální paliva, a.s. Annual Report 2010 Výroční zpráva 2010

2 Our efforts are channelled into becoming Central and Eastern Europe s leading issuer of fleet cards. Naše úsilí směřujeme k získání pozice leadera v regionu střední a východní Evropy mezi vydavateli flotilových kreditních karet.

3 Table of Contents Obsah 1. Corporate Profile 1.1. General Information 1.2. Corporate Governance Board of Directors Supervisory Board 1.3. Business Objects 1.4. Mission and Values 2. Foreword 3. History 4. Report on Company Activities 4.1. Business Activities in Introduction EUROWAG diesel credit tank system Tank&Go express self-service petrol stations Waste Processing Human Resources Project MIII Research and Development Other Information Subsidiaries and Branches 4.2. Aims for 2011 and Beyond 4.3. Charity, Culture, Sport 5. Financial Section Profil společnosti 3 Základní údaje 3 Složení vrcholových orgánů 3 Představenstvo 3 Dozorčí rada 3 Předmět činnosti 3 Mise a hodnoty společnosti 5 Úvodní slovo 7 Historický vývoj 8 Zpráva o činnosti společnosti 11 Obchodní činnost v roce Úvod 11 EUROWAG diesel credit tank system 13 Tank&Go expresní bezobslužné čerpací stanice 13 Aktivity v oblasti zpracování odpadů 13 Lidské zdroje 14 Projekt MIII 14 Výzkum a vývoj 14 Další skutečnosti 15 Dceřiné společnosti a organizační složky 15 Cíle na rok 2011 a následující období 17 Charitativní činnosti a aktivity v oblasti kultury a sportu 17 Finanční část 18 1

4 Key Financial Indicators in EUR Revenues including toll transactions 212,129, ,643, ,282,579 Sales of goods 184,934, ,483, ,893,057 Production 2,079,609 2,391,141 2,955,148 Added value 4,244,294 6,199,681 7,815,642 EBITDA 2,285,076 2,901,636 3,884,597 EBIT 1,735,275 2,094,493 2,804,789 EBT 264, , ,053 EAT 129, , ,773 2

5 1. Corporate Profile 1. Profil společnosti 1.1. General Information Name W.A.G. minerální paliva, a.s. Registered office Na Vítězné pláni 1719/ Prague 4 Czech Republic Registration number Share capital CZK 109,796,000 Shareholders Martin Vohánka (60%) 1.2. Corporate Governance Board of Directors Martin Vohánka Chairman Petr Husák Vice-Chairman David Holý Member Tomáš Svatoň Member Pascal Guyot Member Supervisory Board Tim Cox Chairman Hana Hradská Member Bohdan Resler Member 1.3. Business Objects W.A.G. minerální paliva, a.s. (hereinafter W.A.G.) offers sophisticated payment solutions for fleets of professional transport companies and a network of express petrol stations for passenger cars. W.A.G., the industry s technological and innovative leader, is one of the most dynamic companies in the market of fleet cards. Its operations extend to more than 16 countries throughout Europe Základní údaje Název W.A.G. minerální paliva, a.s. Sídlo Na Vítězné pláni 1719/ Praha 4 Česká republika IČ Základní kapitál mil. Kč Akcionáři Martin Vohánka (60 %) 1.2. Složení vrcholových orgánů Představenstvo Martin Vohánka předseda Petr Husák místopředseda David Holý člen Tomáš Svatoň člen Pascal Guyot člen Dozorčí rada Tim Cox předseda Hana Hradská členka Bohdan Resler člen 1.3. Předmět činnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. (dále jen W.A.G.), nabízí sofistikovaná platební řešení pro flotily profesionálních dopravních společností a dále síť expresních čerpacích stanic pro osobní vozidla. W.A.G. je technologickým a inovačním lídrem v odvětví a patří mezi nejdynamičtější společnosti na trhu flotilových karet. Její aktivity zasahují do více než 16 evropských zemí. 3

6 Flexible responses to market developments and the rapid implementation of innovations are one of our company s particular strengths. Pružné reakce na vývoj trhu a rychlé implementace inovací představují mimořádnou sílu naší společnosti. 4

7 1.4. Mission and Values Our efforts are channelled into becoming Central and Eastern Europe s leading issuer of fleet cards for professional carriers. Our methodical improvements, passion for innovation, and deep insight into the needs of our customers underpin our success, making W.A.G. an attractive employer, a reliable business partner and an interesting prospect for investment. Company values: Innovation our creativity and willingness to learn enables us to find new paths of development, increasing the value of our work and sharpening our competitiveness. Trust honesty and reliability are the foundations on which we build confidence and loyalty. Integrity ethical values are a natural guide in our everyday decision-making, helping us to stand out as a constructive driving force in the world around us. Teamwork we support each other, because only a well-functioning team can be successful. Excellence we strive relentlessly for results that reflect the best in us. Independence for us, the freedom of choice means the obligation to make use of our skills and the information available to us whenever an opportunity for improvement emerges. Flexibility flexible responses to market developments and the rapid implementation of innovations are one of our company s particular strengths. We transform risks into opportunities and ideas into products. Joy a good vibe and solid relations among colleagues are essential for outstanding performance Mise a hodnoty společnosti Svoje úsilí směřujeme k získání pozice lídra v regionu střední a východní Evropy mezi vydavateli flotilových kreditních karet, určených profesionálním dopravcům. Díky systematickému zlepšování, vášni pro inovace a hluboké znalosti potřeb našich zákazníků dosahujeme úspěchu, jenž představuje W.A.G. jako atraktivního zaměstnavatele, spolehlivého obchodního partnera a zajímavé místo pro zhodnocení investic. Hodnoty společnosti: Inovace tvořivost a chuť učit se nám umožňují nalézat nové cesty rozvoje, vedoucí ke zvýšení hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti. Důvěra upřímnost a spolehlivost jsou prostředky, na kterých budujeme důvěru v naši společnost a loajalitu vůči ní. Integrita etické hodnoty jsou přirozeným vodítkem v našem každodenním rozhodování. Pomáhají nám být nejen významným, ale i pozitivním činitelem lidské společnosti. Týmová práce podporujeme se navzájem, neboť jen jako dobře fungující tým můžeme být úspěšní. Dokonalost v každý okamžik usilujeme o výsledky, které jsou odrazem toho nejlepšího v nás. Samostatnost svoboda v rozhodování pro nás znamená i závazek využít své schopnosti a dostupné informace, kdykoli se nám naskytne příležitost ke zlepšení. Flexibilita pružné reakce na vývoj trhu a rychlé implementace inovací představují mimořádnou sílu naší společnosti. Rizika měníme v příležitosti a myšlenky v konkrétní produkty. Radost dobrá nálada a kvalitní vztahy mezi spolupracovníky jsou základními předpoklady pro vynikající pracovní výsledky. 5

8 We strive relentlessly for results that reflex the best in us. V každý okamžik usilujeme o výsledky, které jsou odrazem toho nejlepšího v nás. 6

9 2. Foreword 2. Úvodní slovo Ladies and Gentlemen, It is my pleasure to report to you again, another year down the line, on the business of W.A.G. minerální paliva, a.s. Once again, I am delighted to note that 2010 was yet another successful year, bearing fruit not only in the form major enhancements in operational and financial performance, but also accompanied by corresponding improvements in internal processes and human and financial resources. W.A.G. has steadily built itself from scratch to establish itself among the most respected players in the Central and Eastern European markets. I firmly believe that, as long as we do not lose sight of the values on which the company has been built hard work, innovation, reliability, flexibility and continuous improvements in all aspects of what we do we can continue to thrive in the future. I wholeheartedly wish you the same prosperity. Vážené dámy a pánové, dovolte, abych Vás po roce opět oslovil a přinesl informace o podnikání společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. I tentokrát mohu s potěšením konstatovat, že předešlý rok 2010 byl dalším úspěšným v řadě a přinesl plody nejen v podobě významného navýšení provozní a ekonomické výkonnosti, ale byl zároveň doprovázen odpovídajícím zkvalitněním vnitřních procesů, lidských a finančních zdrojů. W.A.G. jako projekt postavený na zelené louce se postupně propracoval mezi nejrespektovanější hráče na trzích střední a východní Evropy. Pevně věřím, že nezapomeneme-li na hodnoty, na kterých byla společnost dosud vystavěna jako jsou píle, inovace, serióznost, flexibilita a trvalé zlepšování ve všech aspektech toho, co děláme můžeme takto nadprůměrně prospívat i v dalších obdobích. Vám přeji ze srdce totéž. Martin Vohánka Chief Executive Officer / generální ředitel 7

10 3. History 3. Historický vývoj W.A.G. group, spol. s r. o. was formed in The company spent its first few years gaining experience and searching for a corporate identity while enjoying great success and dynamic growth. In 1999, W.A.G. group, spol. s r.o., became the first privately owned entity in the industry in Czech Republic to be ISO 9002 certified as part of its policy to enhance quality and improve its integrity. In 2000, the decision was taken to move up to a higher legal status with a subsequent capital increase in order to strengthen the company s credibility further with its business partners. On 1 January 2001, the newly formed W.A.G. minerální paliva, a.s. assumed all of the original company s assets and liabilities. W.A.G. group, spol. s r. o., byla založena v roce První roky existence společnosti se nesly ve znamení sběru zkušeností, hledání firemní identity, ale i mnoha úspěchů a velmi dynamického růstu. V roce 1999 W.A.G. group, spol. s r.o., v rámci programu zvyšování kvality a důvěryhodnosti získala jako první nestátní organizace v oboru certifikát ISO V roce 2000 bylo rozhodnuto o přechodu na vyšší právní formu a následném navýšení základního kapitálu s cílem dále posílit důvěryhodnost společnosti vůči obchodním partnerům. K 1. lednu 2001 tak nově vzniklá W.A.G. minerální paliva, a.s., převzala veškeré závazky a pohledávky původní společnosti. 8

11 In late 2004 and early 2005, there was a change in the ownership structure as the UK-based ENDORSED INVESTMENT invested in the company, providing a substantial injection to the share capital as an important prerequisite for further successful development. By 2005, the W.A.G. portfolio was dominated by EUROWAG, a product which had also met with great success in Slovakia and Hungary. It was at this time that W.A.G. was also launching a massive investment in the construction of a network of EUROWAG branded truck parks in the Czech Republic. At the end of 2006, W.A.G. was preparing for the introduction of tolls on selected roads in the Czech Republic, and in 2007 started a marketing campaign intended to pave the way for an expansion in the acceptance network to encompass other EU Member States. In late 2008, W.A.G. opened an office in Poland, its fourth key market for EUROWAG card sales. In 2009, there was a considerable expansion in the EUROWAG acceptance network into other European countries, accompanied by a number of internal organizational changes designed to steer growth with the appropriate level of quality. Na přelomu let 2004 a 2005 došlo ke změně vlastnické struktury a do společnosti přistoupil zahraniční investor ENDORSED INVESTMENT z Velké Británie, který zajistil podstatné navýšení základního kapitálu společnosti jako důležitý předpoklad jejího dalšího úspěšného rozvoje. V roce 2005 již v portfoliu aktivit W.A.G. dominuje produkt EUROWAG, jenž se setkal s velkým úspěchem rovněž na Slovensku a v Maďarsku. V této době W.A.G. rovněž zahajuje masivní investice do výstavby sítě značkových truckparků EUROWAG v České republice. V závěru roku 2006 se W.A.G. připravovala na zavedení mýtného na vybraných komunikacích v ČR a v roce 2007 zahájila přípravné marketingové aktivity s cílem rozšířit akceptační sítě do dalších států EU. Na sklonku roku 2008 W.A.G. otevřela své zastoupení v Polsku, které se tak stává čtvrtým klíčovým trhem prodeje karet EUROWAG. V roce 2009 pak docházelo zejména k masivní expanzi akceptační sítě EUROWAG do dalších evropských zemí a k řadě vnitřních organizačních změn, které měly další objemový růst v požadované kvalitě umožnit. 9

12 Pascal Guyot Tomáš Svatoň Martin Vohánka Petr Husák David Holý A good vibe and solid relations among colleagues are essential for outstanding performance. Dobrá nálada a kvalitní vztahy mezi spolupracovníky jsou základními předpoklady pro vynikající pracovní výsledky. 10

13 4. Report on Company Activities 4. Zpráva o činnosti společnosti 4.1. Business Activities in Introduction In 2010, numerous projects intensively prepared in previous years came to fruition. The main areas of change were as follows: a) expansion of the EUROWAG acceptance network to cover 15 countries throughout Europe; b) the implementation of the French and Spanish Toll Project; c) the establishment of a five-member Romanian business team; d) the launch of a new generation of web applications for existing clients; e) the significant strengthening of human resources, especially in middle management and the sales team Obchodní činnost v roce Úvod Rok 2010 přinesl vyústění řady projektů, které společnost W.A.G. intenzivně připravovala v předcházejících obdobích. Hlavní změny se týkaly následujících oblastí: a) Rozšíření akceptační sítě EUROWAG na celkem 15 zemí Evropy; b) Realizace projektu Francouzské a Španělské mýto; c) Spuštění rumunského obchodního týmu v počtu 5 osob; d) Start nové generace webových aplikací pro stávající klientelu; e) Významné posílení v oblasti lidských zdrojů, zejména pak středního managementu a týmu obchodníků. 11

14 The graphs below show trends in product sales and profits (the reference period is 2007). Níže uvedené grafy zobrazují vývoj prodejů produktů a hospodářského výsledku (srovnávací období je k r. 2007). EUROWAG Fuel PHM Tolls Mýto 239% 488% 189% 100% 124% 159% 191% 390% 100% 111% Plan / Plán Plan / Plán EBITDA WAG EBITDA consolidation EBITDA konsolidace 215% 223% 245% 261% 100% 133% 158% 100% 145% 184% Plan / Plán Plan / Plán 12

15 EUROWAG diesel credit tank system The EUROWAG fleet credit card is a product designed for professional transport companies, which use it as a tool for the non-cash payment of fuel, tolls and ancillary services on preferential terms. It is the company s core product and offers significant growth potential, which is why W.A.G. will be concentrating most of its resources here. EUROWAG is the largest independent issuer of fleet cards in the CEE region and is second overall by market share Tank&Go express self-service petrol stations Tank&Go is a project of express self-service petrol stations for cars which has been developed by W.A.G. minerální paliva, a.s. This novel petrol station model, still rare in Central and Eastern Europe, is W.A.G. s ticket to enter a new market segment and provides the company with natural territory for growth. The Tank&Go marketing concept is based on an innovative W.A.G. approach. The first Tank&Go pilot project was implemented in Prague in 2007, followed by a second station in April 2008 in Bratislava. Last year, the company prepared several further sites for practical implementation in cooperation with selected food chains/supermarkets Waste Processing Waste processing operations continued with the examination of individual sites and decontamination projects suitable for hosting Stabilization and Solidification technology EUROWAG diesel credit tank system Flotilová kreditní karta EUROWAG je produktem určeným profesionálním dopravním společnostem, které jej využívají jako nástroj pro bezhotovostní platbu pohonných hmot, mýtného a doprovodných služeb za zvýhodněných podmínek. Jedná se o nosný produkt společnosti s významným potenciálem růstu, a proto W.A.G. soustředí většinu svých zdrojů tímto směrem. EUROWAG je největším nezávislým vydavatelem flotilových karet v regionu CEE a svým podílem na trhu zaujímá souhrnně druhou pozici Tank&Go expresní bezobslužné čerpací stanice Tank&Go je projekt expresních bezobslužných stanic pro osobní vozidla, vyvíjený W.A.G. minerální paliva, a.s. Tento neotřelý model čerpacích stanic, dosud v regionu střední a východní Evropy ve větší míře neuplatněný, znamená vstup W.A.G. na zcela nový segment trhu, který je přirozeným teritoriem pro růst společnosti. Marketingová koncepce Tank&Go vychází z inovativního přístupu W.A.G. První pilotní projekt stanice Tank&Go byl realizován již v roce 2007 v Praze, přičemž druhá stanice následovala v dubnu 2008 v Bratislavě. Společnost v uplynulém roce připravovala několik dalších lokalit k praktické realizaci, a to ve spolupráci s vybranými potravinářskými řetězci/supermarkety Aktivity v oblasti zpracování odpadů Aktivity v oblasti zpracování odpadů pokračovaly prověřováním jednotlivých lokalit a dekontaminačních projektů vhodných pro umístění technologie Stabilizace a Soldifikace. 13

16 Human Resources Human resources, as the company s most valuable means of production, have traditionally been the focus of special attention. During 2010, the ranks of middle management were expanded, accompanied by an overall increase in operating capacity, especially in the management and recovery of claims Project MIII This is a separate development project pursued by the company in Modletice, near Prague, in the immediate vicinity of the D1 Motorway (Junction 11). The aim is to set up, with the company s own resources and/or through cooperation with external entities, retail units and restaurant facilities over a wide sales area. New life was breathed into the project in 2010 as the company held numerous meetings with parties interested in participating. With further relaxation of the property market envisaged, the company expects to press ahead with certain areas of the project in the near future Research and Development Product and service development is a key to W.A.G. s success and its double-digit annual growth. Development activities are mainly focused on new concepts and marketing approaches in the field of road transport payment solutions. A specific area of W.A.G. interest is research into the efficient collection of excise duty taxes on motor fuels in EU Member States, a study in which W.A.G. has actively participated in cooperation with the Liberal Institute in Prague. The scope of W.A.G. s know-how and its European-wide prominence logically determines the company s interest in these market-forming activities Lidské zdroje Lidským zdrojům jakožto nejcennějšímu z výrobních prostředků společnosti byla tradičně věnována mimořádná pozornost. V průběhu roku 2010 došlo nejen k rozšíření řad středního managementu, ale i celkovému zvýšení provozních kapacit, zejména pak v oblasti správy a vymáhání pohledávek Projekt MIII Jedná se o samostatný developerský projekt společnosti v lokalitě Praha Modletice, v přímém sousedství dálnice D1 (exit 11). Cílem je zrealizovat vlastními silami či prostřednictvím spolupráce s externími subjekty retailové území zahrnující restaurační zařízení a především rozsáhlou prodejní plochu. Rok 2010 i v tomto ohledu přinesl oživení, a proto byla realizována řada jednání se zájemci o účasti na tomto projektu. S ohledem na očekávané další uvolňování trhu s nemovitostmi lze předpokládat naplnění dílčích částí projektu v následujících obdobích Výzkum a vývoj Vývoj produktů a služeb je jedním z klíčových zdrojů úspěchu W.A.G. a jejího každoročního dvouciferného růstu. Vývojové aktivity se pak soustřeďují zejména na nové koncepty a marketingové přístupy v oblasti platebních řešení pro silniční dopravu. Specifickou oblastí zájmu W.A.G. byl a je výzkum v oblasti efektivy výběru spotřebních daní z motorových paliv v rámci jednotlivých zemí EU, na kterém WAG aktivně participovala ve spolupráci s Liberálním institutem Praha. Rozsah know-how a celoevropský význam W.A.G. logicky předurčují zájem společnosti o tyto trhotvorné aktivity. 14

17 Other Information 1 January 2010 was the decisive day for the merger of W.A.G. minerální paliva, a.s. and NETTO spol. s r.o., with W.A.G. minerální paliva, a.s. as the acquiring company. The merger was registered in the Commercial Register on 1 October Subsidiaries and Branches W.A.G. mineral fuels SK, s.r.o. (hereinafter W.A.G. SK) Kukučínova 38/A, Bratislava, Slovakia Registration number: Incorporated: 29 May 2007 The subsidiary W.A.G. SK was founded primarily for the construction and operation of a network of Tank&Go service stations and EUROWAG truck parks. In 2010, it owned and operated a Tank&Go express service station in Bratislava and one petrol station in Senec as part of the EUROWAG network. The crisis years of 2008 and 2009 demonstrated the need to transfer certain operations, especially those related to toll systems, from the parent company to this unit, thus increasing its insurance capacity and ultimately allowing for a significant increase in turnover from toll transactions in recent years. W.A.G. SK sells tolls for the road networks in France, Spain, Slovenia, Poland and Italy. Development and marketing activities are carried out by the parent company for a fee. W.A.G. SK has no branches abroad and employs five people Další skutečnosti byl rozhodným dnem fúze sloučením pro společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s., a NETTO spol. s r.o. Nástupnickou společností je W.A.G. minerální paliva, a.s. Fúze byla k zapsána do obchodního rejstříku Dceřiné společnosti a organizační složky W.A.G. mineral fuels SK, s.r.o. (dále jen W.A.G. SK) Kukučínova 38/A, Bratislava, Slovensko IČ: Založena: Dceřiná společnost W.A.G. SK byla primárně založena za účelem výstavby a provozu sítě čerpacích stanic Tank&Go, ale i truckparků pod značkou EUROWAG. V roce 2010 vlastnila a provozovala jednu expresní čerpací stanici Tank&Go v Bratislavě a jednu čerpací stanici v rámci sítě EUROWAG v Senci. Krizová léta 2008 a 2009 však ukázala na nutnost přenést část aktivit, zejména v rámci mýtných systémů, z mateřské společnosti do této jednotky, zvýšit tak pojistnou kapacitu a v konečném důsledku umožnit významný nárůst obratů z mýtných transakcí zaznamenaný v posledních letech. W.A.G. SK zajišťuje prodej mýta Francie, Španělska, Slovinska, Polska a Itálie. Vývojové a marketingové aktivity jsou realizovany mateřskou společností za poplatek. W.A.G. SK nemá organizační složku v zahraničí a zaměstnává 5 osob. 15

18 W.A.G. mineral fuels HU, Kft Polgár utca 8-10, Budapest, Hungary Incorporated: 3 January 2011 This company was established to set up and run a network of EUROWAG truck parks. In the last quarter, the necessary legal, technical and administrative steps were taken to establish a subsidiary to manage and carry out business activities on the Hungarian market. W.A.G. mineral fuels RO s.r.l. 24 Paleologu Street, Bucuresti, Romania Incorporated: 15 October 2010 This company was established to set up and run a network of EUROWAG truck parks. The subsidiary was formed in November 2010 for the management and implementation of business activities on the Romanian market. This market is another important region where W.A.G. is keen to establish itself in 2011 and consolidate its position in subsequent years as a major card issuer in Central and Eastern Europe. Besides forming its own sales team, in 2011 it will also start operating an acceptance network of service stations on the main road routes. W.A.G. mineral fuels HU, Kft Polgár utca 8-10, Budapešť, Maďarsko Založena: Společnost byla založena za účelem výstavby a provozu sítě truckparků pod značkou EUROWAG. V posledním čtvrtletí byly učiněny nezbytné právní, technické a administrativní kroky k založení dceřiné společnosti, která bude spravovat a realizovat obchodní aktivity na maďarském trhu. W.A.G. mineral fuels RO s.r.l. 24 Paleologu Street, Bukurešť, Rumunsko Založena: Společnost byla založena za účelem výstavby a provozu sítě truckparků pod značkou EUROWAG. Dceřiná společnost byla založena v listopadu 2010 pro správu a realizaci obchodních aktivit na rumunském trhu. Právě tento trh je dalším významným regionem, na kterém se chce W.A.G. v roce 2011 etablovat a v následujících letech posilovat svoji pozici významného karetního vydavatele ve střední a východní Evropě. Mimo vybudování vlastního obchodního týmu bude v roce 2011 souběžně uváděna do provozu akceptační síť čerpacích stanic na hlavních silničních tazích. 16

19 4.2. Aims for 2011 and Beyond For the coming year, company shareholders have set the following priorities beyond the company s normal agenda: To continue building the EUROWAG acceptance network. To strengthen the sales team in Poland and set up agencies in another two CEE countries. To secure adequate resources for the further expansion of the Tank&Go project, facilitating implementation in line with a two-year plan. To continue Project MIII. To gain 10% of the market in Post-Pay transactions under the Polish Toll Project (officially expected to start on 1 July 2011). The implementation and successful launch of the second-generation EUROWAG easy payment solution for trial operation in 2Q 2011, accompanied by EUROWAG Partner in 3Q An annual increase in EBITDA by 20% Charity, Culture, Sport In keeping with its long-term charity goals, in 2010 W.A.G. channelled resources mainly into children s homes in order to support the children s extracurricular learning activities. Other W.A.G. beneficiaries were: the TruckHelp Foundation, supporting families who have lost a father during his work as a professional driver; the anti-corruption NGO Pink Panther; the civic association Lata, providing services for vulnerable and at-risk children and young people in Prague and the surrounding area Cíle na rok 2011 a následující období Pro následující rok akcionáři společnosti vytyčili nad rámec běžné agendy tyto priority: Pokračování výstavby akceptační sítě EUROWAG; Posílení prodejního týmu v Polsku a vybudování obchodního zastoupení v dalších dvou zemích CEE regionu; Zajištění adekvátních zdrojů pro další expanzi projektu Tank&Go, umožňující realizaci v rozsahu dvouletého plánu; Pokračování v realizaci projektu MIII; Zisk 10 % na trhu na post-pay transakcích v rámci projektu Polské mýto (oficiální start očekáván k ); Realizace a úspěšné spuštění druhé generace platebního řešení EUROWAG easy do zkušebního provozu ve 2. Q 2011 a produktu EUROWAG Partner v 3. Q 2011; Meziroční navýšení EBITDA o 20 % Charitativní činnosti a aktivity v oblasti kultury a sportu V návaznosti na dlouhodobé cíle v oblasti charity i v roce 2010 W.A.G. směřovala své prostředky zejména do dětských domovů s cílem podpořit děti v jejich mimoškolních výukových aktivitách. Dalšími adresáty finančních prostředků W.A.G. byly: Nadace TruckHelp podporující rodiny, jež ztratily otce v rámci výkonu činnosti profesionálního řidiče; Protikorupční nezisková organizace Růžový panter; Občanské sdružení Lata, zajišťující služby pro ohrožené děti a mladé lidi z Prahy a jejího okolí. 17

20 5. Financial Section Independent Auditor's Report 20 Consolidated Financial Statements of W.A.G. minerální paliva, a.s. 26 Consolidated Balance Sheet 26 Consolidated Profit and Loss Account 28 Notes to the Consolidated Financial Statements 30 Independent Auditor's Report 38 Financial Statements of W.A.G. minerální paliva, a.s. 40 Balance Sheet 40 Profit and Loss Account 46 Statement of Changes in Equity 50 Cash Flow Statement 52 Notes to the Financial Statements 54 Independent Auditor's Report 74 Financial Statements of W.A.G. mineral fuels SK, s.r.o. 76 Balance Sheet 76 Profit and Loss Account 82 Notes to the Financial Statements 86 18

21 5. Finanční část Zpráva nezávislého auditora 21 Konsolidovaná účetní závěrka W.A.G. minerální paliva, a.s. 27 Konsolidovaná rozvaha 27 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 29 Příloha ke konsolidované účetní závěrce 31 Zpráva nezávislého auditora 39 Účetní závěrka W.A.G. minerální paliva, a.s. 41 Rozvaha 41 Výkaz zisku a ztráty 47 Přehled o změnách vlastního kapitálu 51 Přehled o peněžních tocích 53 Příloha k účetní závěrce 55 Zpráva nezávislého auditora 75 Účetní závěrka W.A.G. mineral fuels SK, s.r.o. 77 Rozvaha 77 Výkaz zisku a ztráty 83 Příloha k účetní závěrce 87 19

22 Independent Auditor's Report to the shareholders of W.A.G. minerální paliva, a.s. Report on the audit of the consolidated financial statements We have audited the accompanying consolidated financial statements of W.A.G. minerální paliva, a.s., which comprise the Balance Sheet as at 31 December 2010, the Profit and Loss Account for the period from 1 January 2010 to 31 December 2010, and the Notes to these financial statements, including a summary of significant accounting policies. Information about the group W.A.G. minerální paliva, a.s. is set out in Note 1 ( Definition of the Group ) to those financial statements. Management s responsibility for the consolidated financial statements The management of W.A.G. minerální paliva, a.s. is responsible for the preparation of the consolidated financial statements and the fair presentation of the subject of accounting and the financial situation in these financial statements in accordance with Czech accounting legislation. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal controls relevant to the preparation of the consolidated financial statements and the fair presentation of the subject of accounting and the financial situation in the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. Auditor's responsibility Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and International Standards on Auditing and the related guidance of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the consolidated financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls relevant to the entity's preparation of the consolidated financial statements and the fair presentation of subject of accounting and the financial situation in those consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity s internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. Auditor s opinion In our opinion, the consolidated financial statements present fairly in all material respects the assets, liabilities and the financial position of the group W.A.G. minerální paliva, a.s. as at 31 December 2010, and its expenses, revenues, and financial performance for the year then ended in accordance with Czech accounting legislation. 20 W.A.G. minerální paliva, a.s. / Consolidated Financial Statements

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Výroční zpráva 2012 W.A.G. payment solutions, a.s.

Výroční zpráva 2012 W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2012 W.A.G. payment solutions, a.s. Komplexní platební řešení na cestách Obsah 1. Profil společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. Složení vrcholových orgánů 3 1.3. Předmět činnosti 4 1.4.

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

inovace neustále hledáme nové cesty rozvoje, vedoucí ke zvýšení hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti

inovace neustále hledáme nové cesty rozvoje, vedoucí ke zvýšení hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti Výroční zpráva 2011 W.A.G. minerální paliva, a.s. inovace neustále hledáme nové cesty rozvoje, vedoucí ke zvýšení hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti Obsah 1. Profil společnosti 3 1.1. Základní údaje

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s.

Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Partner of professional drivers Partner of professional drivers 2 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva

Více

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013 W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013 Sofistikovaná řešení pro platbu paliva i mýta. Rozsáhlá akceptační síť napříč Evropou. Nástroje pro optimalizaci podnikání v oblasti dopravy. Vítejte

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Výroční zpráva / Annual Report

Výroční zpráva / Annual Report Výroční zpráva / Annual Report 2006 ŠkoFIN Fleet Services podporuje pozici skupiny ŠkoFIN na českém leasingovém trhu a dále rozšiřuje nabízené služby o operativní leasing a fleet management. ŠkoFIN Fleet

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2014

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2014 2014 W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2014 Svoje úsilí směřujeme k získání pozice lídra a nejprofitabilnější společnosti mezi dodavateli platebních řešení pro mobilitu v Evropě. Díky systematickému

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 W.A.G. minerální paliva, a. s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 W.A.G. minerální paliva, a. s. Cenu určujete vy Price is up to you 2 Výroční zpráva 2008 společnosti WAG minerální paliva, a. s. 2008 Annual report WAG minerální

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006

Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s. 03 Obsah Contents

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Blíž klientům Closer to Customers

Blíž klientům Closer to Customers Blíž klientům Closer to Customers Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2007 Pojistné produkty ČP ZDRAVÍ umožňují klientům kompenzovat nedostatek finančních prostředků v době nemoci.

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005

Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 Cenu určujete vy Price is up to you 01 Výroční zpráva 2005 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2005 Annual report WAG minerální paliva, a.s. 02 Obsah Table of

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Grafické zpracování: www.martinmatera.cz. Výrocní zpráva Annual report 2012

Grafické zpracování: www.martinmatera.cz. Výrocní zpráva Annual report 2012 Grafické zpracování: www.martinmatera.cz Výrocní zpráva Annual report 2012 Obsah table of contents Profil společnosti 5 Company profile 6 Příloha k účetní uzávěrce 45 Notes to the financial statements

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Publikováno duben 2010 Published April, 2010

Publikováno duben 2010 Published April, 2010 Publikováno duben 2010 Published April, 2010 2 0 0 9 OBSAH CONTENT 1 OBSAH 1 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o společnosti... 13 4. Finanční výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

a) Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci pasivní soudní spory. b) Společnost vede operativní evidenci o poskytnutých bankovních garancích:

a) Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci pasivní soudní spory. b) Společnost vede operativní evidenci o poskytnutých bankovních garancích: Příloha k účetní závěrce Annex to the Financial Statement 3.12 Závazky neuvedené v rozvaze a) Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci pasivní soudní spory. b) Společnost vede operativní evidenci o

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report 57 V roce 2003 se dozorčí rada akciové společnosti České dráhy sešla celkem na 18 řádných a 2 mimořádných zasedáních, na která byli průběžně dle potřeby

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

COSO 2013. Nový rámec pro vnitřní kontrolní systém. Zuzana Kitto, KPMG. 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb

COSO 2013. Nový rámec pro vnitřní kontrolní systém. Zuzana Kitto, KPMG. 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb COSO 2013 Nový rámec pro vnitřní kontrolní systém Zuzana Kitto, KPMG 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb 7. března 2014 Obsah Zuzana Kitto Associate Manager Risk Consulting

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více