W.A.G. minerální paliva, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "W.A.G. minerální paliva, a.s."

Transkript

1 W.A.G. minerální paliva, a.s. Annual Report 2010 Výroční zpráva 2010

2 Our efforts are channelled into becoming Central and Eastern Europe s leading issuer of fleet cards. Naše úsilí směřujeme k získání pozice leadera v regionu střední a východní Evropy mezi vydavateli flotilových kreditních karet.

3 Table of Contents Obsah 1. Corporate Profile 1.1. General Information 1.2. Corporate Governance Board of Directors Supervisory Board 1.3. Business Objects 1.4. Mission and Values 2. Foreword 3. History 4. Report on Company Activities 4.1. Business Activities in Introduction EUROWAG diesel credit tank system Tank&Go express self-service petrol stations Waste Processing Human Resources Project MIII Research and Development Other Information Subsidiaries and Branches 4.2. Aims for 2011 and Beyond 4.3. Charity, Culture, Sport 5. Financial Section Profil společnosti 3 Základní údaje 3 Složení vrcholových orgánů 3 Představenstvo 3 Dozorčí rada 3 Předmět činnosti 3 Mise a hodnoty společnosti 5 Úvodní slovo 7 Historický vývoj 8 Zpráva o činnosti společnosti 11 Obchodní činnost v roce Úvod 11 EUROWAG diesel credit tank system 13 Tank&Go expresní bezobslužné čerpací stanice 13 Aktivity v oblasti zpracování odpadů 13 Lidské zdroje 14 Projekt MIII 14 Výzkum a vývoj 14 Další skutečnosti 15 Dceřiné společnosti a organizační složky 15 Cíle na rok 2011 a následující období 17 Charitativní činnosti a aktivity v oblasti kultury a sportu 17 Finanční část 18 1

4 Key Financial Indicators in EUR Revenues including toll transactions 212,129, ,643, ,282,579 Sales of goods 184,934, ,483, ,893,057 Production 2,079,609 2,391,141 2,955,148 Added value 4,244,294 6,199,681 7,815,642 EBITDA 2,285,076 2,901,636 3,884,597 EBIT 1,735,275 2,094,493 2,804,789 EBT 264, , ,053 EAT 129, , ,773 2

5 1. Corporate Profile 1. Profil společnosti 1.1. General Information Name W.A.G. minerální paliva, a.s. Registered office Na Vítězné pláni 1719/ Prague 4 Czech Republic Registration number Share capital CZK 109,796,000 Shareholders Martin Vohánka (60%) 1.2. Corporate Governance Board of Directors Martin Vohánka Chairman Petr Husák Vice-Chairman David Holý Member Tomáš Svatoň Member Pascal Guyot Member Supervisory Board Tim Cox Chairman Hana Hradská Member Bohdan Resler Member 1.3. Business Objects W.A.G. minerální paliva, a.s. (hereinafter W.A.G.) offers sophisticated payment solutions for fleets of professional transport companies and a network of express petrol stations for passenger cars. W.A.G., the industry s technological and innovative leader, is one of the most dynamic companies in the market of fleet cards. Its operations extend to more than 16 countries throughout Europe Základní údaje Název W.A.G. minerální paliva, a.s. Sídlo Na Vítězné pláni 1719/ Praha 4 Česká republika IČ Základní kapitál mil. Kč Akcionáři Martin Vohánka (60 %) 1.2. Složení vrcholových orgánů Představenstvo Martin Vohánka předseda Petr Husák místopředseda David Holý člen Tomáš Svatoň člen Pascal Guyot člen Dozorčí rada Tim Cox předseda Hana Hradská členka Bohdan Resler člen 1.3. Předmět činnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. (dále jen W.A.G.), nabízí sofistikovaná platební řešení pro flotily profesionálních dopravních společností a dále síť expresních čerpacích stanic pro osobní vozidla. W.A.G. je technologickým a inovačním lídrem v odvětví a patří mezi nejdynamičtější společnosti na trhu flotilových karet. Její aktivity zasahují do více než 16 evropských zemí. 3

6 Flexible responses to market developments and the rapid implementation of innovations are one of our company s particular strengths. Pružné reakce na vývoj trhu a rychlé implementace inovací představují mimořádnou sílu naší společnosti. 4

7 1.4. Mission and Values Our efforts are channelled into becoming Central and Eastern Europe s leading issuer of fleet cards for professional carriers. Our methodical improvements, passion for innovation, and deep insight into the needs of our customers underpin our success, making W.A.G. an attractive employer, a reliable business partner and an interesting prospect for investment. Company values: Innovation our creativity and willingness to learn enables us to find new paths of development, increasing the value of our work and sharpening our competitiveness. Trust honesty and reliability are the foundations on which we build confidence and loyalty. Integrity ethical values are a natural guide in our everyday decision-making, helping us to stand out as a constructive driving force in the world around us. Teamwork we support each other, because only a well-functioning team can be successful. Excellence we strive relentlessly for results that reflect the best in us. Independence for us, the freedom of choice means the obligation to make use of our skills and the information available to us whenever an opportunity for improvement emerges. Flexibility flexible responses to market developments and the rapid implementation of innovations are one of our company s particular strengths. We transform risks into opportunities and ideas into products. Joy a good vibe and solid relations among colleagues are essential for outstanding performance Mise a hodnoty společnosti Svoje úsilí směřujeme k získání pozice lídra v regionu střední a východní Evropy mezi vydavateli flotilových kreditních karet, určených profesionálním dopravcům. Díky systematickému zlepšování, vášni pro inovace a hluboké znalosti potřeb našich zákazníků dosahujeme úspěchu, jenž představuje W.A.G. jako atraktivního zaměstnavatele, spolehlivého obchodního partnera a zajímavé místo pro zhodnocení investic. Hodnoty společnosti: Inovace tvořivost a chuť učit se nám umožňují nalézat nové cesty rozvoje, vedoucí ke zvýšení hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti. Důvěra upřímnost a spolehlivost jsou prostředky, na kterých budujeme důvěru v naši společnost a loajalitu vůči ní. Integrita etické hodnoty jsou přirozeným vodítkem v našem každodenním rozhodování. Pomáhají nám být nejen významným, ale i pozitivním činitelem lidské společnosti. Týmová práce podporujeme se navzájem, neboť jen jako dobře fungující tým můžeme být úspěšní. Dokonalost v každý okamžik usilujeme o výsledky, které jsou odrazem toho nejlepšího v nás. Samostatnost svoboda v rozhodování pro nás znamená i závazek využít své schopnosti a dostupné informace, kdykoli se nám naskytne příležitost ke zlepšení. Flexibilita pružné reakce na vývoj trhu a rychlé implementace inovací představují mimořádnou sílu naší společnosti. Rizika měníme v příležitosti a myšlenky v konkrétní produkty. Radost dobrá nálada a kvalitní vztahy mezi spolupracovníky jsou základními předpoklady pro vynikající pracovní výsledky. 5

8 We strive relentlessly for results that reflex the best in us. V každý okamžik usilujeme o výsledky, které jsou odrazem toho nejlepšího v nás. 6

9 2. Foreword 2. Úvodní slovo Ladies and Gentlemen, It is my pleasure to report to you again, another year down the line, on the business of W.A.G. minerální paliva, a.s. Once again, I am delighted to note that 2010 was yet another successful year, bearing fruit not only in the form major enhancements in operational and financial performance, but also accompanied by corresponding improvements in internal processes and human and financial resources. W.A.G. has steadily built itself from scratch to establish itself among the most respected players in the Central and Eastern European markets. I firmly believe that, as long as we do not lose sight of the values on which the company has been built hard work, innovation, reliability, flexibility and continuous improvements in all aspects of what we do we can continue to thrive in the future. I wholeheartedly wish you the same prosperity. Vážené dámy a pánové, dovolte, abych Vás po roce opět oslovil a přinesl informace o podnikání společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. I tentokrát mohu s potěšením konstatovat, že předešlý rok 2010 byl dalším úspěšným v řadě a přinesl plody nejen v podobě významného navýšení provozní a ekonomické výkonnosti, ale byl zároveň doprovázen odpovídajícím zkvalitněním vnitřních procesů, lidských a finančních zdrojů. W.A.G. jako projekt postavený na zelené louce se postupně propracoval mezi nejrespektovanější hráče na trzích střední a východní Evropy. Pevně věřím, že nezapomeneme-li na hodnoty, na kterých byla společnost dosud vystavěna jako jsou píle, inovace, serióznost, flexibilita a trvalé zlepšování ve všech aspektech toho, co děláme můžeme takto nadprůměrně prospívat i v dalších obdobích. Vám přeji ze srdce totéž. Martin Vohánka Chief Executive Officer / generální ředitel 7

10 3. History 3. Historický vývoj W.A.G. group, spol. s r. o. was formed in The company spent its first few years gaining experience and searching for a corporate identity while enjoying great success and dynamic growth. In 1999, W.A.G. group, spol. s r.o., became the first privately owned entity in the industry in Czech Republic to be ISO 9002 certified as part of its policy to enhance quality and improve its integrity. In 2000, the decision was taken to move up to a higher legal status with a subsequent capital increase in order to strengthen the company s credibility further with its business partners. On 1 January 2001, the newly formed W.A.G. minerální paliva, a.s. assumed all of the original company s assets and liabilities. W.A.G. group, spol. s r. o., byla založena v roce První roky existence společnosti se nesly ve znamení sběru zkušeností, hledání firemní identity, ale i mnoha úspěchů a velmi dynamického růstu. V roce 1999 W.A.G. group, spol. s r.o., v rámci programu zvyšování kvality a důvěryhodnosti získala jako první nestátní organizace v oboru certifikát ISO V roce 2000 bylo rozhodnuto o přechodu na vyšší právní formu a následném navýšení základního kapitálu s cílem dále posílit důvěryhodnost společnosti vůči obchodním partnerům. K 1. lednu 2001 tak nově vzniklá W.A.G. minerální paliva, a.s., převzala veškeré závazky a pohledávky původní společnosti. 8

11 In late 2004 and early 2005, there was a change in the ownership structure as the UK-based ENDORSED INVESTMENT invested in the company, providing a substantial injection to the share capital as an important prerequisite for further successful development. By 2005, the W.A.G. portfolio was dominated by EUROWAG, a product which had also met with great success in Slovakia and Hungary. It was at this time that W.A.G. was also launching a massive investment in the construction of a network of EUROWAG branded truck parks in the Czech Republic. At the end of 2006, W.A.G. was preparing for the introduction of tolls on selected roads in the Czech Republic, and in 2007 started a marketing campaign intended to pave the way for an expansion in the acceptance network to encompass other EU Member States. In late 2008, W.A.G. opened an office in Poland, its fourth key market for EUROWAG card sales. In 2009, there was a considerable expansion in the EUROWAG acceptance network into other European countries, accompanied by a number of internal organizational changes designed to steer growth with the appropriate level of quality. Na přelomu let 2004 a 2005 došlo ke změně vlastnické struktury a do společnosti přistoupil zahraniční investor ENDORSED INVESTMENT z Velké Británie, který zajistil podstatné navýšení základního kapitálu společnosti jako důležitý předpoklad jejího dalšího úspěšného rozvoje. V roce 2005 již v portfoliu aktivit W.A.G. dominuje produkt EUROWAG, jenž se setkal s velkým úspěchem rovněž na Slovensku a v Maďarsku. V této době W.A.G. rovněž zahajuje masivní investice do výstavby sítě značkových truckparků EUROWAG v České republice. V závěru roku 2006 se W.A.G. připravovala na zavedení mýtného na vybraných komunikacích v ČR a v roce 2007 zahájila přípravné marketingové aktivity s cílem rozšířit akceptační sítě do dalších států EU. Na sklonku roku 2008 W.A.G. otevřela své zastoupení v Polsku, které se tak stává čtvrtým klíčovým trhem prodeje karet EUROWAG. V roce 2009 pak docházelo zejména k masivní expanzi akceptační sítě EUROWAG do dalších evropských zemí a k řadě vnitřních organizačních změn, které měly další objemový růst v požadované kvalitě umožnit. 9

12 Pascal Guyot Tomáš Svatoň Martin Vohánka Petr Husák David Holý A good vibe and solid relations among colleagues are essential for outstanding performance. Dobrá nálada a kvalitní vztahy mezi spolupracovníky jsou základními předpoklady pro vynikající pracovní výsledky. 10

13 4. Report on Company Activities 4. Zpráva o činnosti společnosti 4.1. Business Activities in Introduction In 2010, numerous projects intensively prepared in previous years came to fruition. The main areas of change were as follows: a) expansion of the EUROWAG acceptance network to cover 15 countries throughout Europe; b) the implementation of the French and Spanish Toll Project; c) the establishment of a five-member Romanian business team; d) the launch of a new generation of web applications for existing clients; e) the significant strengthening of human resources, especially in middle management and the sales team Obchodní činnost v roce Úvod Rok 2010 přinesl vyústění řady projektů, které společnost W.A.G. intenzivně připravovala v předcházejících obdobích. Hlavní změny se týkaly následujících oblastí: a) Rozšíření akceptační sítě EUROWAG na celkem 15 zemí Evropy; b) Realizace projektu Francouzské a Španělské mýto; c) Spuštění rumunského obchodního týmu v počtu 5 osob; d) Start nové generace webových aplikací pro stávající klientelu; e) Významné posílení v oblasti lidských zdrojů, zejména pak středního managementu a týmu obchodníků. 11

14 The graphs below show trends in product sales and profits (the reference period is 2007). Níže uvedené grafy zobrazují vývoj prodejů produktů a hospodářského výsledku (srovnávací období je k r. 2007). EUROWAG Fuel PHM Tolls Mýto 239% 488% 189% 100% 124% 159% 191% 390% 100% 111% Plan / Plán Plan / Plán EBITDA WAG EBITDA consolidation EBITDA konsolidace 215% 223% 245% 261% 100% 133% 158% 100% 145% 184% Plan / Plán Plan / Plán 12

15 EUROWAG diesel credit tank system The EUROWAG fleet credit card is a product designed for professional transport companies, which use it as a tool for the non-cash payment of fuel, tolls and ancillary services on preferential terms. It is the company s core product and offers significant growth potential, which is why W.A.G. will be concentrating most of its resources here. EUROWAG is the largest independent issuer of fleet cards in the CEE region and is second overall by market share Tank&Go express self-service petrol stations Tank&Go is a project of express self-service petrol stations for cars which has been developed by W.A.G. minerální paliva, a.s. This novel petrol station model, still rare in Central and Eastern Europe, is W.A.G. s ticket to enter a new market segment and provides the company with natural territory for growth. The Tank&Go marketing concept is based on an innovative W.A.G. approach. The first Tank&Go pilot project was implemented in Prague in 2007, followed by a second station in April 2008 in Bratislava. Last year, the company prepared several further sites for practical implementation in cooperation with selected food chains/supermarkets Waste Processing Waste processing operations continued with the examination of individual sites and decontamination projects suitable for hosting Stabilization and Solidification technology EUROWAG diesel credit tank system Flotilová kreditní karta EUROWAG je produktem určeným profesionálním dopravním společnostem, které jej využívají jako nástroj pro bezhotovostní platbu pohonných hmot, mýtného a doprovodných služeb za zvýhodněných podmínek. Jedná se o nosný produkt společnosti s významným potenciálem růstu, a proto W.A.G. soustředí většinu svých zdrojů tímto směrem. EUROWAG je největším nezávislým vydavatelem flotilových karet v regionu CEE a svým podílem na trhu zaujímá souhrnně druhou pozici Tank&Go expresní bezobslužné čerpací stanice Tank&Go je projekt expresních bezobslužných stanic pro osobní vozidla, vyvíjený W.A.G. minerální paliva, a.s. Tento neotřelý model čerpacích stanic, dosud v regionu střední a východní Evropy ve větší míře neuplatněný, znamená vstup W.A.G. na zcela nový segment trhu, který je přirozeným teritoriem pro růst společnosti. Marketingová koncepce Tank&Go vychází z inovativního přístupu W.A.G. První pilotní projekt stanice Tank&Go byl realizován již v roce 2007 v Praze, přičemž druhá stanice následovala v dubnu 2008 v Bratislavě. Společnost v uplynulém roce připravovala několik dalších lokalit k praktické realizaci, a to ve spolupráci s vybranými potravinářskými řetězci/supermarkety Aktivity v oblasti zpracování odpadů Aktivity v oblasti zpracování odpadů pokračovaly prověřováním jednotlivých lokalit a dekontaminačních projektů vhodných pro umístění technologie Stabilizace a Soldifikace. 13

16 Human Resources Human resources, as the company s most valuable means of production, have traditionally been the focus of special attention. During 2010, the ranks of middle management were expanded, accompanied by an overall increase in operating capacity, especially in the management and recovery of claims Project MIII This is a separate development project pursued by the company in Modletice, near Prague, in the immediate vicinity of the D1 Motorway (Junction 11). The aim is to set up, with the company s own resources and/or through cooperation with external entities, retail units and restaurant facilities over a wide sales area. New life was breathed into the project in 2010 as the company held numerous meetings with parties interested in participating. With further relaxation of the property market envisaged, the company expects to press ahead with certain areas of the project in the near future Research and Development Product and service development is a key to W.A.G. s success and its double-digit annual growth. Development activities are mainly focused on new concepts and marketing approaches in the field of road transport payment solutions. A specific area of W.A.G. interest is research into the efficient collection of excise duty taxes on motor fuels in EU Member States, a study in which W.A.G. has actively participated in cooperation with the Liberal Institute in Prague. The scope of W.A.G. s know-how and its European-wide prominence logically determines the company s interest in these market-forming activities Lidské zdroje Lidským zdrojům jakožto nejcennějšímu z výrobních prostředků společnosti byla tradičně věnována mimořádná pozornost. V průběhu roku 2010 došlo nejen k rozšíření řad středního managementu, ale i celkovému zvýšení provozních kapacit, zejména pak v oblasti správy a vymáhání pohledávek Projekt MIII Jedná se o samostatný developerský projekt společnosti v lokalitě Praha Modletice, v přímém sousedství dálnice D1 (exit 11). Cílem je zrealizovat vlastními silami či prostřednictvím spolupráce s externími subjekty retailové území zahrnující restaurační zařízení a především rozsáhlou prodejní plochu. Rok 2010 i v tomto ohledu přinesl oživení, a proto byla realizována řada jednání se zájemci o účasti na tomto projektu. S ohledem na očekávané další uvolňování trhu s nemovitostmi lze předpokládat naplnění dílčích částí projektu v následujících obdobích Výzkum a vývoj Vývoj produktů a služeb je jedním z klíčových zdrojů úspěchu W.A.G. a jejího každoročního dvouciferného růstu. Vývojové aktivity se pak soustřeďují zejména na nové koncepty a marketingové přístupy v oblasti platebních řešení pro silniční dopravu. Specifickou oblastí zájmu W.A.G. byl a je výzkum v oblasti efektivy výběru spotřebních daní z motorových paliv v rámci jednotlivých zemí EU, na kterém WAG aktivně participovala ve spolupráci s Liberálním institutem Praha. Rozsah know-how a celoevropský význam W.A.G. logicky předurčují zájem společnosti o tyto trhotvorné aktivity. 14

17 Other Information 1 January 2010 was the decisive day for the merger of W.A.G. minerální paliva, a.s. and NETTO spol. s r.o., with W.A.G. minerální paliva, a.s. as the acquiring company. The merger was registered in the Commercial Register on 1 October Subsidiaries and Branches W.A.G. mineral fuels SK, s.r.o. (hereinafter W.A.G. SK) Kukučínova 38/A, Bratislava, Slovakia Registration number: Incorporated: 29 May 2007 The subsidiary W.A.G. SK was founded primarily for the construction and operation of a network of Tank&Go service stations and EUROWAG truck parks. In 2010, it owned and operated a Tank&Go express service station in Bratislava and one petrol station in Senec as part of the EUROWAG network. The crisis years of 2008 and 2009 demonstrated the need to transfer certain operations, especially those related to toll systems, from the parent company to this unit, thus increasing its insurance capacity and ultimately allowing for a significant increase in turnover from toll transactions in recent years. W.A.G. SK sells tolls for the road networks in France, Spain, Slovenia, Poland and Italy. Development and marketing activities are carried out by the parent company for a fee. W.A.G. SK has no branches abroad and employs five people Další skutečnosti byl rozhodným dnem fúze sloučením pro společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s., a NETTO spol. s r.o. Nástupnickou společností je W.A.G. minerální paliva, a.s. Fúze byla k zapsána do obchodního rejstříku Dceřiné společnosti a organizační složky W.A.G. mineral fuels SK, s.r.o. (dále jen W.A.G. SK) Kukučínova 38/A, Bratislava, Slovensko IČ: Založena: Dceřiná společnost W.A.G. SK byla primárně založena za účelem výstavby a provozu sítě čerpacích stanic Tank&Go, ale i truckparků pod značkou EUROWAG. V roce 2010 vlastnila a provozovala jednu expresní čerpací stanici Tank&Go v Bratislavě a jednu čerpací stanici v rámci sítě EUROWAG v Senci. Krizová léta 2008 a 2009 však ukázala na nutnost přenést část aktivit, zejména v rámci mýtných systémů, z mateřské společnosti do této jednotky, zvýšit tak pojistnou kapacitu a v konečném důsledku umožnit významný nárůst obratů z mýtných transakcí zaznamenaný v posledních letech. W.A.G. SK zajišťuje prodej mýta Francie, Španělska, Slovinska, Polska a Itálie. Vývojové a marketingové aktivity jsou realizovany mateřskou společností za poplatek. W.A.G. SK nemá organizační složku v zahraničí a zaměstnává 5 osob. 15

18 W.A.G. mineral fuels HU, Kft Polgár utca 8-10, Budapest, Hungary Incorporated: 3 January 2011 This company was established to set up and run a network of EUROWAG truck parks. In the last quarter, the necessary legal, technical and administrative steps were taken to establish a subsidiary to manage and carry out business activities on the Hungarian market. W.A.G. mineral fuels RO s.r.l. 24 Paleologu Street, Bucuresti, Romania Incorporated: 15 October 2010 This company was established to set up and run a network of EUROWAG truck parks. The subsidiary was formed in November 2010 for the management and implementation of business activities on the Romanian market. This market is another important region where W.A.G. is keen to establish itself in 2011 and consolidate its position in subsequent years as a major card issuer in Central and Eastern Europe. Besides forming its own sales team, in 2011 it will also start operating an acceptance network of service stations on the main road routes. W.A.G. mineral fuels HU, Kft Polgár utca 8-10, Budapešť, Maďarsko Založena: Společnost byla založena za účelem výstavby a provozu sítě truckparků pod značkou EUROWAG. V posledním čtvrtletí byly učiněny nezbytné právní, technické a administrativní kroky k založení dceřiné společnosti, která bude spravovat a realizovat obchodní aktivity na maďarském trhu. W.A.G. mineral fuels RO s.r.l. 24 Paleologu Street, Bukurešť, Rumunsko Založena: Společnost byla založena za účelem výstavby a provozu sítě truckparků pod značkou EUROWAG. Dceřiná společnost byla založena v listopadu 2010 pro správu a realizaci obchodních aktivit na rumunském trhu. Právě tento trh je dalším významným regionem, na kterém se chce W.A.G. v roce 2011 etablovat a v následujících letech posilovat svoji pozici významného karetního vydavatele ve střední a východní Evropě. Mimo vybudování vlastního obchodního týmu bude v roce 2011 souběžně uváděna do provozu akceptační síť čerpacích stanic na hlavních silničních tazích. 16

19 4.2. Aims for 2011 and Beyond For the coming year, company shareholders have set the following priorities beyond the company s normal agenda: To continue building the EUROWAG acceptance network. To strengthen the sales team in Poland and set up agencies in another two CEE countries. To secure adequate resources for the further expansion of the Tank&Go project, facilitating implementation in line with a two-year plan. To continue Project MIII. To gain 10% of the market in Post-Pay transactions under the Polish Toll Project (officially expected to start on 1 July 2011). The implementation and successful launch of the second-generation EUROWAG easy payment solution for trial operation in 2Q 2011, accompanied by EUROWAG Partner in 3Q An annual increase in EBITDA by 20% Charity, Culture, Sport In keeping with its long-term charity goals, in 2010 W.A.G. channelled resources mainly into children s homes in order to support the children s extracurricular learning activities. Other W.A.G. beneficiaries were: the TruckHelp Foundation, supporting families who have lost a father during his work as a professional driver; the anti-corruption NGO Pink Panther; the civic association Lata, providing services for vulnerable and at-risk children and young people in Prague and the surrounding area Cíle na rok 2011 a následující období Pro následující rok akcionáři společnosti vytyčili nad rámec běžné agendy tyto priority: Pokračování výstavby akceptační sítě EUROWAG; Posílení prodejního týmu v Polsku a vybudování obchodního zastoupení v dalších dvou zemích CEE regionu; Zajištění adekvátních zdrojů pro další expanzi projektu Tank&Go, umožňující realizaci v rozsahu dvouletého plánu; Pokračování v realizaci projektu MIII; Zisk 10 % na trhu na post-pay transakcích v rámci projektu Polské mýto (oficiální start očekáván k ); Realizace a úspěšné spuštění druhé generace platebního řešení EUROWAG easy do zkušebního provozu ve 2. Q 2011 a produktu EUROWAG Partner v 3. Q 2011; Meziroční navýšení EBITDA o 20 % Charitativní činnosti a aktivity v oblasti kultury a sportu V návaznosti na dlouhodobé cíle v oblasti charity i v roce 2010 W.A.G. směřovala své prostředky zejména do dětských domovů s cílem podpořit děti v jejich mimoškolních výukových aktivitách. Dalšími adresáty finančních prostředků W.A.G. byly: Nadace TruckHelp podporující rodiny, jež ztratily otce v rámci výkonu činnosti profesionálního řidiče; Protikorupční nezisková organizace Růžový panter; Občanské sdružení Lata, zajišťující služby pro ohrožené děti a mladé lidi z Prahy a jejího okolí. 17

20 5. Financial Section Independent Auditor's Report 20 Consolidated Financial Statements of W.A.G. minerální paliva, a.s. 26 Consolidated Balance Sheet 26 Consolidated Profit and Loss Account 28 Notes to the Consolidated Financial Statements 30 Independent Auditor's Report 38 Financial Statements of W.A.G. minerální paliva, a.s. 40 Balance Sheet 40 Profit and Loss Account 46 Statement of Changes in Equity 50 Cash Flow Statement 52 Notes to the Financial Statements 54 Independent Auditor's Report 74 Financial Statements of W.A.G. mineral fuels SK, s.r.o. 76 Balance Sheet 76 Profit and Loss Account 82 Notes to the Financial Statements 86 18

21 5. Finanční část Zpráva nezávislého auditora 21 Konsolidovaná účetní závěrka W.A.G. minerální paliva, a.s. 27 Konsolidovaná rozvaha 27 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 29 Příloha ke konsolidované účetní závěrce 31 Zpráva nezávislého auditora 39 Účetní závěrka W.A.G. minerální paliva, a.s. 41 Rozvaha 41 Výkaz zisku a ztráty 47 Přehled o změnách vlastního kapitálu 51 Přehled o peněžních tocích 53 Příloha k účetní závěrce 55 Zpráva nezávislého auditora 75 Účetní závěrka W.A.G. mineral fuels SK, s.r.o. 77 Rozvaha 77 Výkaz zisku a ztráty 83 Příloha k účetní závěrce 87 19

22 Independent Auditor's Report to the shareholders of W.A.G. minerální paliva, a.s. Report on the audit of the consolidated financial statements We have audited the accompanying consolidated financial statements of W.A.G. minerální paliva, a.s., which comprise the Balance Sheet as at 31 December 2010, the Profit and Loss Account for the period from 1 January 2010 to 31 December 2010, and the Notes to these financial statements, including a summary of significant accounting policies. Information about the group W.A.G. minerální paliva, a.s. is set out in Note 1 ( Definition of the Group ) to those financial statements. Management s responsibility for the consolidated financial statements The management of W.A.G. minerální paliva, a.s. is responsible for the preparation of the consolidated financial statements and the fair presentation of the subject of accounting and the financial situation in these financial statements in accordance with Czech accounting legislation. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal controls relevant to the preparation of the consolidated financial statements and the fair presentation of the subject of accounting and the financial situation in the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. Auditor's responsibility Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and International Standards on Auditing and the related guidance of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the consolidated financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls relevant to the entity's preparation of the consolidated financial statements and the fair presentation of subject of accounting and the financial situation in those consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity s internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. Auditor s opinion In our opinion, the consolidated financial statements present fairly in all material respects the assets, liabilities and the financial position of the group W.A.G. minerální paliva, a.s. as at 31 December 2010, and its expenses, revenues, and financial performance for the year then ended in accordance with Czech accounting legislation. 20 W.A.G. minerální paliva, a.s. / Consolidated Financial Statements

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013 W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013 Sofistikovaná řešení pro platbu paliva i mýta. Rozsáhlá akceptační síť napříč Evropou. Nástroje pro optimalizaci podnikání v oblasti dopravy. Vítejte

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s.

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s. 2012 Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. 1.................... Poslání firmy 3 2.. Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 4 3..................Zpráva

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0 Publikováno květen 2007 2 Published May, 2007 0 0 6 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna Financial Group Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 2003 Výroční zpráva / Annual Report Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Základní údaje (v ) Bilanční suma 61 898 520 47 625 989 34 270 548 Základní kapitál 750 000 750 000 750 000 Rezervní fondy

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2010 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2014

Výroční zpráva / Annual Report 2014 Výroční zpráva / Annual Report 2014 VZ Czech E189023 2014www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2014 2013 Bilanční suma 87 284 99 231 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více