VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch."

Transkript

1 VYSOKÝ ÚJEZD ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 2 Podle zákona č.183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU v.r. TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST v.r. Richard Janda starosta obce Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Obecní úřad Letohradská 3 / 369 VYSOKÝ ÚJEZD Praha 7 Vysoký Újezd p. Netvořice Únor 2010 upraveno k vydání červenec

2 SEZNAM DOKUMENTACE strana ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Identifikační údaje 5 2. Hlavní cíle změny územního plánu 5 ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část a) Vymezení zastavěného území 6 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 7 1. Vymezení a charakteristika řešeného území 2. Demografie, předpoklady rozvoje obce 3. Ochrana kulturních památek 4. Ochrana ovzduší 5. Ochrana a rozvoj hodnot území c) Urbanistická koncepce 10 včetně zastavitelných ploch, ploch přestavby systému sídelní zeleně 1. Návrh zastavitelných ploch d) Koncepce veřejné infrastruktury 15 včetně podmínek pro její umísťování 1. Dopravní infrastruktura 2. Technická infrastruktura 3. Odpadové hospodářství 4. Občanské vybavení veřejné infrastruktury 5. Veřejná prostranství 6. Ochrana obyvatel / požární ochrana, civilní ochrana, obrana státu / e) Koncepce uspořádání krajiny 19 včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, prostupnost krajiny, územní systém ekologické stability, vodní toky, zátopová území a ochrana před povodněmi 1. Krajina a příroda 2. Územní systém ekologické stability - ÚSES 3. Vodní toky, zátopová území a ochrana před povodněmi f) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 21 s určením převažujícího účelu využití ( hlavního využití ), přípustného využití, nepřípustného využití včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 1. Členění území 2. Podmínky pro využití ploch g) Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření 25 vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a opatření 26 vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo i) Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů 26 údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů připojené grafické části 2

3 Grafická část Výkresy Změny č. 2 Územního plánu obce Vysoký Újezd : A1 Základní členění - lokality Z2 - A, Z2 - B 1 : A2 Základní členění - lokalita Z2 - C 1 : A3 Základní členění - lokality Z2 - D, Z2 - E 1 : A4 Základní členění - lokalita Z2 - F 1 : A5 Základní členění - lokalita Z2 - G 1 : B1 Hlavní výkres - lokality Z2 - A, Z2 - B 1 : B2 Hlavní výkres - lokalita Z2 - C 1 : B3 Hlavní výkres - lokality Z2 - D, Z2 - E 1 : B4 Hlavní výkres - lokalita Z2 - F 1 : B5 Hlavní výkres - lokalita Z2 - G 1 : C1 Veřejně prospěšné stavby - lokality Z2 - D, Z2 - E 1 : C2 Veřejně prospěšné stavby - lokalita Z2 - F 1 : C3 Veřejně prospěšné stavby - lokalita Z2 - G 1 :

4 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část strana a) Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 40 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 1. Politika územního rozvoje České republiky 2. Územní plán velkého územního celku okresu Benešov Zásady územního rozvoje Středočeského kraje b) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování 41 c) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona 41 a jeho prováděcích právních předpisů a postup při pořízení změny d) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 45 vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle právních předpisů e) Údaje o splnění zadání 51 Údaje o splnění zadání Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd f) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty 51 g) Výsledek vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 51 h) Vyhodnocení vlivu řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa a vlivu na zemědělský půdní fond 52 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Změny č. 2 ÚPO na pozemky určené k plnění funkce lesa- PUPFL a zemědělský půdní fond - ZPF 1. Pozemky určené k plnění funkce lesa 2. Zemědělský půdní fond i) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 57 j) Vyhodnocení připomínek 59 Grafická část Výkresy odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu obce Vysoký Újezd : D1 Koordinační výkres - lokality Z2 - A, Z2 - B 1 : D2 Koordinační výkres - lokalita Z2 - C 1 : D3 Koordinační výkres - lokality Z2 - D, Z2 - E 1 : D4 Koordinační výkres - lokalita Z2 - F 1 : D5 Koordinační výkres - lokalita Z2 - G 1 : E1 Širší vztahy - lokality Z2 - A, B, C, D, E, F, G F1 Zemědělský půdní fond - lokality Z2 - A, Z2 - B 1 : F2 Zemědělský půdní fond - lokalita Z2 - C 1 : F3 Zemědělský půdní fond - lokality Z2 - D, Z2 - E 1 : F4 Zemědělský půdní fond - lokalita Z2 - F 1 : F5 Zemědělský půdní fond - lokalita Z2 - G 1 :

5 G1 Pozemky určené k plnění funkce lesa - lokalita Z2 - F 1 : G2 Pozemky určené k plnění funkce lesa - lokalita Z2 - G 1 :

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Návrh Změny č. 2 Územního plánu obce ( dále ÚPO ) Vysoký Újezd je zpracován podle zákona 183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) a v souladu s prováděcími předpisy, t.j. s vyhláškou č. 500 / 2001 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a s vyhláškou 501 / 2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ÚPD : ZMĚNA č 2 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD ( ÚPD - územně plánovací dokumentace ) ( ÚPO - Územní plán obce ) Druh ÚPD : Změna ÚPO ( ÚPO - Územní plán obce ) Stupeň ÚPD : Návrh Pořizovatel změny ÚPO : Osoba oprávněná k výkonu územně plánovací činnosti : Zpracovatel změny ÚPO : Obecní úřad Vysoký Újezd VYSOKÝ ÚJEZD Vysoký Újezd p. Netvořice Pavla Bechyňová Ing. arch. Milič Maryška IČ : Číslo autorizace : Letohradská 3 / Praha 7 Číslo zakázky : Datum : únor HLAVNÍ CÍLE ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán obce ( ÚPO ) Vysoký Újezd stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, urbanistickou koncepci sídel, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán obce Vysoký Újezd je koncepčním materiálem dlouhodobého charakteru, který koordinuje a usměrňuje rozvoj a obnovu obce. Cílem Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd je umožnění rozvoje bydlení, technické infrastruktury a místních komunikací na veřejných prostranstvích. Přitom je nezbytné zabezpečit trvalý soulad všech hodnot v území, ať se jedná o hodnoty přírodní, civilizační nebo kulturní. Ode dne schválení územního plánu se v daných ( řešených ) lokalitách změnily požadavky na způsob využití ploch. 6

7 OBEC VYSOKÝ ÚJEZD Č.j.: 142/2010 Ve Vysokém Újezdě dne 11.srpna 2010 ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VYSOKÝ ÚJEZD Zastupitelstvo obce Vysoký Újezd, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímřádu (stavební zákon), za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 171 a následujících zákonač. 500/2004 Sb., správnířád, 13 a přílohyč. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením 188, odst. 4 stavebního zákona v y d á v á tuto Změnu č. 2 územního plánu obce Vysoký Újezd schváleného usnesením Zastupitelstva obce Vysoký Újezd dne , jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Vysoký Újezd č. 1/2003 dne , a změněného změnou č. 1 tohoto územního plánu obce, schválenou usnesením zastupitelstva obce Vysoký Újezd dne , jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce Vysoký Újezd. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je vymezeno v Územním plánu obce ( dále ÚPO ) Vysoký Újezd, schváleném zastupitelstvem obce Vysoký Újezd dne a v jeho jedné následné schválené změně, Změně č. 1 ÚPO Vysoký Újezd. V návrhu Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd jsou hranice zastavěného území převzaty ze stávajícího ÚPO. U ploch v řešených lokalitách Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd ( Z2 - A, Z2 - B, Z2 - C, Z2 - D, Z2 - E, Z2 - F, Z2 - G ) byla hranice zastavěného území upravena podle stavu ke dni Do zastavěného území jsou zahrnuty pozemky v intravilánu sídla. Patří mezi ně zejména zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, ostatní veřejná prostranství, a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území. 7

8 V návrhu Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd jsou vyznačeny hranice zastavěného území u ploch v řešených lokalitách Z2 - A až Z2 - G v měřítku 1 : na výkresech : A1 Základní členění - lokality Z2 - A, Z2 - B 1 : A2 Základní členění - lokalita Z2 - C 1 : A3 Základní členění - lokality Z2 - D, Z2 - E 1 : A4 Základní členění - lokalita Z2 - F 1 : A5 Základní členění - lokalita Z2 - G 1 : b) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT 1. VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Změna č. 2 Územního plánu obce ( dále ÚPO ) Vysoký Újezd zahrnuje návrh změny ve stanoveném způsobu využití ploch v sedmi lokalitách, označených Z2 - A, Z2 - B, Z2 - C, Z2 - D, Z2 - E, Z2 - F a Z2 - G. Všech sedm lokalit ( Z2 - A, Z2 - B, Z2 - C, Z2 - D, Z2 - E, Z2 - F a Z2 - G ), které jsou předmětem řešení návrhu Změny č. 2 ÚPO je označeno vždy značkou Z2, která značí Změnuč. 2 ÚPO Vysoký Újezd a velkými písmeny ( A, B, C, D, E, F a G ) za pomlčkou, které značí pořadí jednotlivých lokalit v rámci dané změny územního plánu. Návrh Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd znamená umožnění rozvoje bydlení ( lokality Z2 - A, Z2 - B, Z2 - C, Z2 - D, Z2 - E ), technické infrastruktury -ČOV ( lokalita Z2 - D ) a místních komunikací na veřejných prostranstvích ( lokality Z2 - E, Z2 - F, Z2 - G ). Všech sedm lokalit je situováno ve správním území obce Vysoký Újezd, které zahrnuje jedno stejnojmenné katastrální území ( dále k.ú. ) Vysoký Újezd. Vymezení jednotlivých lokalit, které jsou předmětem řešení návrhu Změny č. 2 ÚPO : Z2 - A Z2 - B Z2 - C Lokalita v sídle Vysoký Újezd, mimo zastavěné území, část zastavitelná plocha pozemky p.č. 457 a 458/1, k.ú. Vysoký Újezd Lokalita je situována na severozápadním okraji sídla Vysoký Újezd pod lesní masívem Na občinách u výjezdu ze sídla Vysoký Újezd směrem na Netvořice. Lokalita v sídle Vysoký Újezd, v zastavěném území pozemek ( část ) p.č. 453/49, k.ú. Vysoký Újezd Lokalita je situována v zastavěném území severní části sídla Vysoký Újezd. Zahrnuje zadní části parcely. Lokalita u sídla Vysoký Újezd, mimo zastavěné území a zastavitelné plochy pozemky ( části ) p.č. 338/2, 338/5, 336/5, 340/1, k.ú. Vysoký Újezd Lokalita je situována na jižní hranici správního území Vysoký Újezd. Plocha navazuje na zastavěné území a zastavitelné plochy sídla Nedvězí, obce Rabyně. 8

9 Z2 - D Z2 - E Z2 - F Z2 - G Lokalita v sídle Větrov, mimo zastavěné území a zastavitelné plochy pozemky ( části ) p.č. 681, 535/1, 535/2, 531, k.ú. Vysoký Újezd Lokalita je situována na severním okraji sídla Větrov a zahrnuje 2 zastavitelné plochy. Plocha pro bydlení navazuje na zastavěné území a plocha pročov leží severně od sídla. Lokalita v sídle Vysoký Újezd, mimo zastavěné území, část zastavitelná plocha pozemky ( části ) p.č. 602/1, 608/3, 531, k.ú. Vysoký Újezd Lokalita je situována na východním okraji sídla Větrov u příjezdu od Vysokého Újezdu. Plocha navazuje na zastavěné území, část tvoří již zastavitelná plocha. Lokalita mezi sídly Vysoký Újezd a Větrov, uvnitř a mimo zastavěné území pozemky ( části ) p.č. 453/6, 520/2, 463/1, 570, 590, 461, k.ú. Vysoký Újezd Lokalita je situována převážně ve volné krajině mezi sídly Vysoký Újezd a jeho místní částí Větrov a částečně v zastavěném území jižní části sídla Větrov. Lokalita severně od sídla Větrov,, uvnitř a mimo zastavěné území pozemky ( části ) p.č. 567/1, 624/1, 659, 654, 662/1, k.ú. Vysoký Újezd Lokalita je situována severně od sídla Větrov napříč katastrálním územím Vysoký Újezd směrem do sousedního sídla Maskovice. Lokality s plochami navrženými na změnu způsobu využití, které jsou předmětemřešení návrhu Změnyč. 2 ÚPO ( Z2 - A, Z2 - B, Z2 - C, Z2 - D, Z2 - E, Z2 - F a Z2 - G ), jsou přehledně vyznačeny v grafické části dokumentace Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd. 2. DEMOGRAFIE, PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE Návrh Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd zahrnující rozšíření zastavitelných ploch není v rozporu s celkovou koncepcí rozvoje obce stanovenou ve stávajícím platném ÚPO. V době schválení návrhu ÚPO v roce 2000 měla obec Vysoký Újezd v celém svém správním území cca 170 trvale bydlících obyvatel. Návrh ÚPO předpokládá, že úplným naplněním všech vymezených rozvojových ploch a přípustných intenzifikačních zásahů ve stabilizovaných plochách může činit nárůst obyvatelstva až o 80%, čímž by mohl dosáhnout počet obyvatel 300 v celém správním území (Vysoký Újezd 200 a Větrov 100). Návrh Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd na rozšíření rozsahu ploch určených pro bydlení v rodinných domech v lokalitách Z2 - A, Z2 - B, Z2 - C, Z2 - D, Z2 - E ( pozemky pro určené pro 8 RD ) a jejich následné naplnění vytváří předpoklad nárůstu trvale bydlících obyvatel obce Vysoký Újezd o cca 24 až 30 osob v obou sídlech Vysoký Újezd a Větrov. 9

10 3. OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK Návrh Změny č. 2 ÚPO nemá vliv na celkovou koncepci ochrany kulturních památek. V řešeném území, v lokalitách Z2 - A, Z2 - B, Z2 - C, Z2 - D, Z2 - E, Z2 - F a Z2 - G, to je v území dotčeném návrhem Změny č. 2 ÚPO nejsou evidovány státem chráněné ( ve smyslu zákona č. 20/1987 ) nemovité kulturní památky, t.j. památky v současné době zanesené v ÚSKP ( Ústřední seznam kulturních památek ) a ani sem nezasahují ochranná pásma kulturních památek. Celé správní území obce Vysoký Újezd ( k.ú. Vysoký Újezd ) je posuzováno jako území s možnými archeologickými nálezy, a proto je nutné v území dotčeném návrhem Změny č. 2 ÚPO ( při realizaci konkrétních staveb ) postupovat v souladu s platnými předpisy ( se zněním 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ). 4. OCHRANA OVZDUŠÍ V území dotčeném návrhem Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd nesmí být umístěny činnosti, které by svým vlivem negativně ovlivnily čistotu ovzduší. Na nových zastavitelných plochách neumožňují stanovené podmínky způsobu využití ploch zhoršení stávajících kvalitních hodnot ovzduší. 5. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ Návrhem řešení Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd nedochází ke znehodnocení kulturních, kompozičních, estetických a přírodních hodnot na území obce Vysoký Újezd. 10

11 c) URBANISTICKÁ KONCEPCE včetně zastavitelných ploch, ploch přestavby systému sídelní zeleně Návrhem Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd budou vytvořeny předpoklady zejména k rozvoji bydlení, technické infrastruktury ( ČOV ) a místních komunikací na veřejných prostranstvích. To může mít kladný vliv na celkový další rozvoj obce Vysoký Újezd. 1. NÁVRH ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd vytváří předpoklady k rozvoji bydlení ( plochy bydlení v lokalitách Z2 - A, Z2 - B, Z2 - C, Z2 - D, Z2 - E ), technické infrastruktury ( plocha v lokalitě Z2 - D ) a veřejných prostranství pro umístění místních komunikací ( plochy v lokalitách Z2 - E, Z2 - F, Z2 - G ). Návrhem Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd se mění rozsah zastavitelných ploch situovaných mimo zastavěné území v lokalitách Z2 - A, Z2 - C, Z2 - D a Z2 - E. Plochy v lokalitách Z2 - F a Z2 - G navržené pro umístění místních komunikací na veřejných prostranstvích znamenají změnu způsobu využití ploch mimo zastavěné území. Z2 - A Změna způsobu využití ploch mimo zastavěné území, část zastavitelná plocha k.ú. Vysoký Újezd stávající stav ÚPO - Bydlení, živnosti - návrh - Louky a pastviny - stav návrh změny ÚPO - PLOCHY BYDLENÍ BV - Bydlení venkovského typu Lokalita s navrženou zastavitelnou plochou je situována na severozápadním okraji sídla Vysoký Újezd pod lesní masívem Na občinách u výjezdu ze sídla Vysoký Újezd směrem na Netvořice. Plocha je v současné době zahrnuta v zemědělském půdního fondu jako trvalý travní porost. Řešená plocha je navržena na změnu stanoveného způsobu využití za účelem rozšíření stávající zastavitelné plochy na celý pozemek. Celý pozemek se nachází v ochranném pásmu lesa. Každá konkrétní činnost v ochranném pásmu lesa ( 50 m od hranice pozemku ) musí být projednána s příslušným orgánem ochrany lesa. Ke stavbám v tomto ochranném pásmu lesa je nutné udělení souhlasu ( výjimky ) dle 14 zákona č. 254/2001 Sb. Novým využitím území nesmí dojít k negativnímu zásahu do krajinného rázu. Při realizaci staveb musí být slněny zejména všechny podmínky ochrany krajinného rázu v přírodním parku uvedené v 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Umisťování a povolování staveb může být prováděno pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Území je ve vyvýšené poloze, značně pohledově exponované, a proto musí být návrhu konkrétních staveb věnována náležitá pozornost (viz. podmínky využití ploch ). Návrh změny vytváří předpoklady využití pozemku v severní části obce a to bez negativního zásahu do volné krajiny v okolí obce. 11

12 Z2 - B Změna způsobu využití ploch v zastavěném území sídla Vysoký újezd k.ú. Vysoký Újezd stávající stav ÚPO - Místní komunikace - návrh návrh změny ÚPO - PLOCHY BYDLENÍ BV - Bydlení venkovského typu Lokalita s plochou navrženou na změnu způsobu využití je situována v zastavěném území severníčásti sídla Vysoký Újezd. Plocha je v současné době zahrnuta v zemědělském půdního fondu jako orná půda. Řešená plocha je navržena na změnu stanoveného způsobu využití za účelem umožnění rozvoje obytné zástavby v zadní části pozemku. Plocha je vymezená v platné dokumentaci pro místní komunikaci ukončené na hraně terénní deprese. Protože ani v budoucnu není předpoklad, že vrcholová část půjde využít k možnému propojení komunikací, není účelné takto vymezenou plochu nadále územně chránit a v tomto prostoru bránit např. oplocení stavebního pozemku. Návrh změny vytváří předpoklady k citlivému rozvoji sídla Vysoký Újezd v proluce zástavby a to bez negativního zásahu do volné krajiny v okolí obce. Z2 - C Změna způsobu využití ploch mimo zastavěné území a zastavitelné plochy k.ú. Vysoký Újezd stávající stav ÚPO - Orná půda - stav - Louky a pastviny - stav návrh změny ÚPO - PLOCHY BYDLENÍ BV - Bydlení venkovského typu Lokalita s navrženou zastavitelnou plochou je situována v jižní části území Vysoký Újezd, při jeho jižní hranici se sousední obcí Rabyně. Nejedná se o plochu ležící do volné krajině, ale navazující na zastavěné území a zastavitelné plochy sídla Nedvězí, místní části obce Rabyně. Plocha je v současné době zahrnuta v zemědělském půdního fondu jako trvalý travní porost a orná půda. Řešená plocha je navržena na změnu stanoveného způsobu využití za účelem umožnění umístění dvou rodinných domů v sousedním sídle Nedvězí. Navržená zastavitelná plocha navazuje na plochy již vymezené v platném územním plánu obce Rabyně pro stejný způsob využití, tj. pro venkovské bydlení. Novým využitím území nesmí dojít k negativnímu zásahu do krajinného rázu. Při realizaci staveb musí být slněny zejména všechny podmínky ochrany krajinného rázu v přírodním parku uvedené v 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Umisťování a povolování staveb může být prováděno pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Území je na okraji zástavby, značně pohledově exponované, a proto musí být návrhu konkrétních staveb věnována náležitá pozornost (viz. podmínky využití ploch ). Návrh změny vytváří předpoklady k rozvoji obytné zástavby sousedního sídla. 12

13 Z2 - D Změna způsobu využití ploch mimo zastavěné území a mimo zastavitelné plochy k.ú. Vysoký Újezd stávající stav ÚPO - Louky a pastviny - stav a návrh - Technické zařízení obce - návrh ČOV návrh změny ÚPO - PLOCHY BYDLENÍ BV - Bydlení venkovského typu - PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY TI - technické vybavení obce - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ ZT - trvalý travní porost Lokalita s navrženými zastavitelnými plochami je situována na severním okraji sídla Větrov a zahrnuje 2 zastavitelné plochy. Plocha pro bydlení přímo navazuje na zastavěné území a plocha pro ČOV leží severně od sídla Větrov. Plochy jsou v současné době zahrnuty v zemědělském půdního fondu jako trvalý travní porost a orná půda. Řešené zastavitelné plochy jsou navrženy na změnu stanoveného způsobu využití za účelem umožnění rozvoje obytné zástavby v místní části Větrov ( pro umístění jednoho rodinného domu ) a za účelem přemístění rozvojové plochy pro umístění čistírny odpadních vod ( ČOV ) dále od sídla Větrov ( ochranné pásmo ). Původní plocha pro vymezená v platném ÚPO pro ČOV je navržena na uvedení do původního stavu na trvalý travní porost a směrně vymezené ochranné pásmo pro novou zemědělskou farmu bylo přehodnoceno. Celý pozemek určený pro ČOV se nachází v ochranném pásmu lesa. Každá konkrétní činnost v ochranném pásmu lesa ( 50 m ) musí být projednána s příslušným orgánem ochrany lesa. Ke stavbám v tomto ochranném pásmu lesa je nutné udělení souhlasu ( výjimky ) dle 14 zákona č. 254/2001 Sb. Návrh změny vytváří předpoklady k citlivému rozvoji sídla Větrov na pokraji stávající zástavby a to bez negativního zásahu do volné krajiny v okolí obce. Z2 - E Změna způsobu využití ploch mimo zastavěné území, část zastavitelná plocha k.ú. Vysoký Újezd stávající stav ÚPO - Bydlení, živnosti - návrh - Louky a pastviny - stav návrh změny ÚPO - PLOCHY BYDLENÍ BV - Bydlení venkovského typu - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PV - komunikace, veřejné prostory Lokalita s navrženými zastavitelnými plochami je situována na východním okraji sídla Větrov u příjezdu od Vysokého Újezdu. Plocha navazuje na 13

14 zastavěné území, část tvoří zastavitelná plocha. Plocha je v současné době zahrnuta v zemědělském půdního fondu jako trvalý travní porost a orná půda. 14

15 Řešená plocha je navržena na změnu stanoveného způsobu využití za účelem umožnění umístění tří rodinných domů. Navržená plocha je již z větší části zahrnuta v platném ÚPO v zastavitelném území stanoveném pro bydlení. Návrh upravuje zejména polohu obslužné místní komunikace ( plochy veřejných prostranství ) s ohledem na již realizovanou okolní zástavbu a s ohledem na co nejoptimálnější využití zbylých volných ploch v okolí. Novým využitím území nesmí dojít k negativnímu zásahu do krajinného rázu. Při realizaci staveb musí být slněny zejména všechny podmínky ochrany krajinného rázu v přírodním parku uvedené v 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Umisťování a povolování staveb může být prováděno pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Území je na okraji zástavby, značně pohledově exponované, a proto musí být návrhu konkrétních staveb věnována náležitá pozornost (viz. podmínky využití ploch ). Návrh změny vytváří předpoklady k citlivému rozvoji sídla Větrov na pokraji stávající zástavby a to bez negativního zásahu do volné krajiny v okolí obce. Z2 - F Změna způsobu využití ploch uvnitř zastavěného území a mimo zastavěné území k.ú. Vysoký Újezd stávající stav ÚPO - Lesy - stav - Orná půda - stav - Místní komunikace - stav a návrh návrh změny ÚPO - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PV - komunikace, veřejné prostory Lokalita s plochou navrženou na změnu je situována převážně ve volné krajině mezi sídly Vysoký Újezd a jeho místní částí Větrov a částečně v zastavěném území jižní části sídla Větrov. Řešená plocha je navržena na změnu stanoveného způsobu využití zejména za účelem umožnění pěšího a cyklistického propojení dvou sousedních sídel ve správním území Vysoký Újezd. Současné pouze pěší propojení koliduje se zájmy vlastníků některých pozemků tím, že je dělí na dvě poloviny. Navržená trasa vytváří předpoklady k realizaci plnohodnotné pěší a cyklistické stezky. V jižní části sídla Větrov pak plochy navržených veřejných prostranství zahrnují plochy pro umístění místních komunikací. V návrhu jsou zařazeny za účelem zařazení ploch do seznamu veřejně prospěšných staveb. Návrh změny vytváří předpoklady k pěšímu a cyklistickému propojení sídel. 15

16 Z2 - G Změna způsobu využití ploch mimo zastavěné území a mimo zastavitelné plochy k.ú. Vysoký Újezd stávající stav ÚPO - Lesy - stav - Orná půda - stav - Louky a pastviny - stav návrh změny ÚPO - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PV - komunikace, veřejné prostory Lokalita s plochou navrženou na změnu je situována napříč katastrálním územím Vysoký Újezd směrem do sousedního sídla Maskovice. Řešená plocha je navržena na změnu stanoveného způsobu využití za účelem umožnění pěšího a cyklistického propojení dvou sousedních sídel Větrov a Maskovice. Současné propojení po účelových komunikacích je příliš dlouhé. Navržená trasa vytváří předpoklady k realizaci kratší pěší a cyklistické stezky. Návrh změny vytváří předpoklady k pěšímu a cyklistickému propojení sídel. 16

17 d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY včetně podmínek pro její umísťování 1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 1.1 Silnice Návrhem řešení Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd se nemění základní koncepce dopravy schváleného ÚPO. Změna č. 2 ÚPO nemá ale vliv na stávající silniční síť. Počet sjezdů na silniční síť a komunikace vyšších tříd zůstává stejný. V grafické části Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd jsou v řešeném území a širším okolí vyznačena čísla komunikací ( silnic ). Ochranná pásma silnic III. třídy, které prochází územím obce jsou stanovena na 15 m od osy komunikace a jsou graficky vyznačena na koordinačním výkresu ( D ) zařazeném v části - Odůvodnění změny územního plánu. 1.2 Místní komunikace Místní komunikace v nově navržených zastavitelných plochách jsou koncipovány jako obslužné komunikace funkčních tříd C2, C3 základní kategorie MO 8 s oboustranným chodníkem, v případě jednosměrných komunikací ( budou navrženy pouze vynímečně ) kategorie MO 7 i MO 5. Současně tento návrh dává možnost případného vytvoření zklidněných komunikací funkční třídy D1 v obytných zónách nové zástavby. Nové místní obslužné komunikace musí být průjezdné, slepé pouze výjimečně ( pokud jsou nezbytně nutné ). V případě slepých musí být zajištěna otočka pro nákladní automobily ( hasiči, svoz odpadu, údržba komunikace, apod. ). Při řešení konkrétního napojení všech jednotlivých rozvojových ploch musí být splněny podmínky zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v jeho platném znění. Pěší a cyklistické stezky V návrhu Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd jsou navrženy dvě nové místní komunikace v krajině, kategorie D2 a D3 stezky pro pěší a cyklistické stezky. Obě vytváří předpoklady pro lepší propojení sousedních sídel. 1.3 Železniční doprava V řešeném území není provozována. 1.4 Letecká doprava V řešeném území není provozována. 17

18 2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Návrhem řešení Změny č. 2 ÚPO se na území obce Vysoký Újezd nemění koncepce technického vybavení stanovená ve schváleném územním plánu. Všechny sítě procházející územím ve všech řešených lokalitách budou chráněny, jejich funkce nesmí být bez souhlasu správce nebo majitele narušena. V případě potřeby mohou být se souhlasem správce nebo majitele přeloženy nebo zrušeny. Veškerá ochranná a bezpečnostní pásma stávajících inženýrských sítí ( elektrická vedení, vodovody, kanalizace, plynovody, sdělovací kabely, apod. ) musí být respektovány a chráněny. 2.1 Elektrická energie - zásobování elektrickou energií Návrh Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd nepředstavuje výrazné zvýšení nároků na odběr elektrické energie a nevyžaduje umístění nových tras VN a nových TS VN / NN. Napojení lokalit a umístění případných nových TS v území musí býtřešeno individuálně podle konkrétního prostorového řešení zástavby a skutečných potřeb na odběr. 2.2 Vodní hospodářství Zásobování pitnou vodou a nezávadnou likvidace odpadních vod bude řešena v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací ( dále PRVK ) Středočeského kraje do roku PRVK Středočeského kraje byl schválen v roce 2004 a bývá pravidelně aktualizován. Obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území celého Středočeského kraje Vodovod Zásobování pitnou vodou je v sídle Vysoký Újezd zajištěno ze stávajícího veřejného vodovodu. V sídle Větrov je voda zajišťována z individuálních studní, ale platný ÚPO počítá s výstavbou centrálního vodojemu a výstavbou veřejného vodovodu Kanalizace a čistírna odpadních vod ( ČOV ) Ve všech lokalitách řešených v návrhu Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd musí být zajištěna nezávadná likvidace odpadních vod podle platných předpisů a v souladu s již založenou koncepcí likvidace odpadních vod obce Vysoký Újezd. Veřejná kanalizace a čistírny odpadních vod ( ČOV ) nejsou v sídlech Vysoký Újezd a Větrov vybudovány, ale ÚPO Vysoký Újezd s nimi územně počítá ( plochy pro ČOV ). Územní plán předpokládá, že v budoucnu po naplnění všech zastavitelných ploch může nastat požadavek výstavby centrálních ČOV ve vysokém Újezdu i ve Větrově, i když se v současné době, zejména vhledem k současnému počtu obyvatel podle plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje se s novými ČOV nepočítá a předpokládá se dosavadní systém likvidace splaškových odpadních vod v jímkách na vyvážení. V návrhu Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd je navržena nová zastavitelné plocha za účelem přemístění čistírny odpadních vod ( ČOV ) dále od sídla Větrov ( ochranné pásmo ). Původní plocha pro vymezená v platném ÚPO pro ČOV je navržena na uvedení do původního stavu na trvalý travní porost. 18

19 Do doby jejich zřízení je likvidace splaškových vod u nových staveb přípustná pouze do nepropustných jímek na vyvážení. Alternativně je možné využít domovních čistíren odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou. V případě, že bude realizována výstavba veřejné kanalizace musí být nové stavby na zastavitelných plochách ( v nových dosud nezastavěných lokalitách ) napojeny a stávající stavby po vyřazení jímek z provozu přepojeny na veřejnou stokovou síť a obecní ČOV. Dešťová kanalizace. V obou řešených lokalitách musí být zajištěna bezškodná likvidace nárůstu dešťových vod v místě a v návazných vodních tocích, dešťové vody budou likvidovány vždy zásakem na vlastním pozemku. Přebytečné vody musí být odváděny redukovaně nejlépe přes akumulaci se vsakem, bez ovlivnění sousedních pozemků. Na pozemcích, kde celková zastavěnost včetně zpevněných ploch přesáhne 30% celkové plochy pozemku musí být likvidace dešťových vod vsakem na místě prokázána kladným hydrogeologickým posouzením. Pokud nebude toto posouzení kladné musí být dešťová voda akumulována v jímkách nebo retencích a zbytek odváděn dešťovou kanalizací. Na plochách veřejných prostranství ( např. komunikace ) bude nutno v co nejvyšší míře využívat také zasakování srážkových vod, popřípadě retenci. Telekomunikace V řešených lokalitách je nutno postupovat v souladu se zákonem o telekomunikacích, trasy telekomunikačních zařízení respektovat, eventuelně navrhnout jejich ochranu a v krajním případě včas zajistit jejich přeložení ( na náklady investora výstavby ). 3. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Změna č. 2 ÚPO nemá vliv na celkovou koncepci likvidace komunálního odpadu. Nové stavby musí mít vyřešenu nezávadnou likvidaci odpadů podle platných předpisů. Biologický odpad ( spadané listí, posekaná tráva ) nebude likvidován spolu s TKO, ale bude odvážen na kompostárny. V řešených lokalitách bude kladen zvláštní důraz na sběr separovaného odpadu v co nejširším sortimentu, separace odpadů bude prováděna přímo u zdroje. Nové místní komunikace musí splňovat požadavky na příjezd vozidel pro odvoz odpadů. 4. OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Změna č. 2 ÚPO Vysoký Újezd nemá vliv na stávající koncepci občanského vybavení veřejné infrastruktury stanovenou ve stávajícím ÚPO Vysoký Újezd. Plochy občanského vybavení jsou situovány převážně v centrální části obce. 19

20 5. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Veřejným prostranstvím jsou všechny návsi, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Změna č. 2 ÚPO Vysoký Újezd se týká návrhu veřejných prostranství pro umístění místních komunikací ve třech lokalitách ( Z2 - E, Z2 - F, Z2 - G ). V ostatních lokalitách nejsou v návrhu Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd nová veřejná prostranství vymezena. Jejich návrh v rámci jednotlivých ploch ( např. pro místní komunikace, veřejnou zeleň, apod. ) musí být řešen vždy v rámci řešení dané plochy. 6. OCHRANA OBYVATEL Požární ochrana Návrhem řešení Změny č. 2 ÚPO se nemění zásady požární ochrany obce Vysoký Újezd. Zástavba musí vyhovovat všem požárním předpisům, pro konkrétní stavby musí být dodrženy bezpečné odstupové vzdálenosti. Ke všem nově budovaným stavbám bude zajištěn přístup pro požární techniku podle příslušnýchčsn a předpisů ( šířka komunikací, průjezdnost, poloměry otáčení, únosnost, obratiště, dopravní značení ). Příjezd a přístup požární techniky bude v dotčených lokalitách zajištěn z místních stávajících komunikací. Při navrhování rozvodů vody bude vodovod sloužit zároveň jako zdroj požární vody ( nadzemní hydranty, zajištění potřebných tlaků, průtoku, světlost potrubí ) navržený podle příslušných ČSN, případně budou navrhovány požární nádrže podle příslušných ČSN. Civilní ochrana Návrhem Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd nejsou dotčeny objekty civilní ochrany. Návrhem Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd se nemění zásady civilní ochrany. K návrhu Změny č. 2 ÚPO se nevztahují požadavky vyplývající z havarijních a krizových plánů. Obrana státu Návrhem Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd nejsou dotčeny vojenské objekty a vojenská zařízení. Na návrh řešení Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd se nevztahují žádné zvláštní požadavky na obranu a bezpečnost státu. 20

21 e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, prostupnost krajiny, územní systém ekologické stability, vodní toky, zátopová území a ochrana před povodněmi 1. KRAJINA A PŘÍRODA Obec Vysoký Újezd leží ve Středočeské pahorkatině zhruba 30 km jižně od Prahy v klínu soutoku řek Vltavy a Sázavy poblíž vodní nádrže Slapy. Celé katastrální území Vysoký Újezd je zahrnuto do vyhlášeného přírodního parku Střed Čech. Krajina na území Vysoký Újezd má charakter pahorkatiny, v dramatickyčlenitém terénu se střídají louky, pastviny, pole, role a lesní porosty. Podél západního okraje katastrálního území protéká potok Třeblová jehož údolí spolu s dalšími menšími přítoky je významným prvkem v krajině z hlediska ekologické stability území. Podél údolní nivy Třeblové, která je zachovalá a stabilní, je vymezen lokální biokoridor. Nadmořská výška v celém území se pohybuje od 300 (údolí potoka Třeblová) do 510 m (pod vrchem Holým) nad mořem. Změna č. 2 ÚPO Vysoký Újezd nemá vliv na celkovou koncepci uspořádání krajiny a přírody stanovenou ve stávajícím ÚPO Vysoký Újezd. Všechny řešené lokality zahrnující zastavitelné plochy ( Z2 - A, Z2 - B, Z2 - C, Z2 - D, Z2 - E ) jsou situovány v přímé návaznosti na zastavěné území a zastavitelné plochy a neměly by mít zásadní vliv na krajinu a přírodu v katastrálním území obce Vysoký Újezd. Celé katastrální území Vysoký Újezd je zahrnuto do vyhlášeného přírodního parku Střed Čech. V dalších stupních projektových příprav a zejména v realizačních opatřeních musí být kladen maximální důraz na ochranu krajinného rázu v přírodním parku. Zejména musí být slněny všechny podmínky ochrany krajinného rázu a přírodního parku uvedené v 12 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Území řešených lokalit Z2 - A, Z2 - C, Z2 - E je pohledově exponované, a proto v zastavitelných plochách musí být návrhu konkrétních staveb věnována pozornost, aby nedošlo k narušení krajinného rázu. 2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - ÚSES Změna č. 2 ÚPO se nedotýká prvků ÚSES ( územního systému ekologické stability ) vymezených ve stávajícím ÚPO Vysoký Újezd. 3. VODNÍ TOKY, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ A OCHRANA PŘED POVODNĚMI Změna č. 2 ÚPO Vysoký Újezd se nedotýká vodních toků a ani ploch v bezprostřední blízkosti vodních toků. V řešených lokalitách není stanoveno zátopové území. Změna č. 2 ÚPO Vysoký Újezd se nedotýká ploch ohrožených povodněmi. 21

22 4. LESY - POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA Vlivem navrhovanéhořešení Změny č. 2 ÚPO je dotčen rozsah předpokládaných záborů stávajících lesních pozemků, t.j. pozemků určených k plnění funkce lesa - PUPFL ve dvou lokalitách Z2 - F a Z2 - G. Navržená zastavitelná plocha v lokalitě Z2 - A je situována v ochranném pásmu lesa. Vyhodnocení a zdůvodnění vlivu řešení návrhu Změny č. 2 ÚPO na PUPFL ( pozemky určené k plnění funkce lesa ) je uvedeno v je uvedeno v : Odůvodnění změny územního plánu. 5. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Vlivem navrhovanéhořešení Změny č. 2 ÚPO je dotčen rozsah předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu ( dále ZPF ) ve všech sedmi řešených lokalitách. Vyhodnocení a zdůvodnění předpokládaných záborů zemědělské půdy podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a podle prováděcí vyhlášky je uvedeno v : Odůvodnění změny územního plánu. 22

23 f) PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ s určením převažujícího účelu využití ( hlavního využití ), přípustného využití, nepřípustného využití včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 1.ČLENĚNÍ ÚZEMÍ V návrhu Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd je území členěno podobně jako ve schváleném ÚPO Vysoký Újezd. Navržené plochy jsou zařazeny podle rozdílného způsobu využití ( včetně názvů ) podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ( Hlava II - Plochy s rozdílným způsobem využití ). Území, kterého se týká změna ÚPO ječleněno načásti ( zóny ) s rozdílnou funkcí, které jsou odlišně vyznačené na hlavních výkresech : B1 Hlavní výkres - lokality Z2 - A, Z2 - B 1 : B2 Hlavní výkres - lokalita Z2 - C 1 : B3 Hlavní výkres - lokality Z2 - D, Z2 - E 1 : B4 Hlavní výkres - lokalita Z2 - F 1 : B5 Hlavní výkres - lokalita Z2 - G 1 : Změna č. 2 ÚPO Vysoký Újezd se týká stanoveného způsobu využití pro : PLOCHY ZÁSTAVBY zastavěné území a zastavitelné plochy PLOCHY BYDLENÍ BV - bydlení venkovského typu PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY TI - technická vybavení obce PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PV - komunikace, veřejné prostory PLOCHY ZELENĚ A KRAJINA mimo zastavěné území a zastavitelné plochy PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ ZT - trvalý travní porost 23

24 2. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH PLOCHY BYDLENÍ BV - Bydlení venkovského typu Pro zastavitelné plochy v lokalitách Z2 - A, Z2 - B, Z2 - C, Z2 - D, Z2 - E vymezených v návrhu Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd pro bydlení se stanovuje : (1) Využití ploch Území je určeno pro využití s hlavní dominantní funkcí bydlení. a) Přípustné využití ploch : Území je určeno pro bydlení v rodinných domech se zahradou okrasnou, rekreační a pěstitelskou pro vlastní potřebu. Přípustné je využití pro živnosti nebo podnikatelské aktivity ze sféry drobných služeb a obchodu, cestovního ruchu ( ubytování ), apod. ( např. v kombinaci s bydlením ) bez nároků mimořádnou a častou dopravní obsluhu a bez nároků na plochu vně objektu ( hospodářské objekty, parkoviště, apod.). Vhodné je umístění zázemí obydlí, např. drobných hřišť pro neorganizovaný sport. b) Nepřípustné využití ploch : Nepřípustné je využití pro jakékoliv činnosti, které mohou mít negativní vliv na bydlení ( hluk, exhalace, estetické aspekty, apod.). Nepřípustné jsou rušící dílenské provozovny výroby a služeb ( např. zámečnické dílny, truhlárny, opravny automobilů, karosárny, apod. ) umístěné přímo v objektu rodinného domu ( např. v garáži ). c) Podmíněně přípustné využití ploch : Před zahájením výstavby musí být vybudovány obslužné místní komunikace. Bez vyhovujících přístupových obslužných komunikací je zástavba nepřípustná. Při realizaci staveb a jakékoliv jiné změně způsobu využití ploch musí být slněny všechny podmínky ochrany krajinného rázu v přírodním parku uvedené v 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V lokalitě Z2 - A je se zastavitelná plocha nachází v ochranném pásmu lesa. Každá konkrétní činnost v ochranném pásmu lesa ( 50 m ) musí být projednána s příslušným orgánem ochrany lesa. Ke stavbám v tomto ochranném pásmu lesa je nutné udělení souhlasu ( výjimky ) dle 14 zákona č. 254/2001 Sb. (2) Podmínky prostorového uspořádání : a) Připouští se izolované solitérní rodinné domy. V objektu rodinného domu ( RD ) situovaném na pozemku určeném pro 1 RD mohou být umístěny pouze 2 byty. b) Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 20 % celkové plochy pozemku, včetně všech zpevněných ploch ( komunikace, bazény, apod. ). ( koeficient zastavění pozemku KZP = 0,2 ) Minimální výměra parcely se nestanovuje, jelikož jsou plochy navržené konkrétně pro daný počet rodinných domů ( RD ), 1 RD v lokalitě Z2 - A, 1 RD v lokalitě Z2 - B, 2 RD v lokalitě Z2 - C, 1 RD v lokalitě Z2 - D, 3 RD v lokalitě Z2 - E. 24

25 c) Výšková hladina zástavby se stanovuje na 9 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu zastavěné plochy. Objekty mohou mít maximálně jedno nadzemní podlaží s možným využitelným podkrovím. Na základě návrhu konkrétních staveb a jejich posouzení v dálkových pohledech a v kontextu přilehlé krajiny a ochrany krajinného rázu může být výška a hmota objektů omezena a přesně stanovena v dalších stupních povolovaní staveb. V lokalitách Z2 - A, Z2 - C, Z2 - E jsou plochy na přechodu urbanizovaného území a volné krajiny pohledově exponované, proto musí být okraje plochy v přechodu do volné krajiny pozemky ozeleněny. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY TI - Technická zařízení Pro plochu v lokalitě Z2 - D vymezenou v návrhu Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd pro technickou infrastrukturu se stanovuje : (1) Využití ploch a) Přípustné využití ploch : Území je určeno pro technickou infrastrukturu ( ČOV - čistírna odpadních vod ). b) Nepřípustné využití ploch : Nepřípustné je využití ploch pro chráněnou zástavbu ve vyhlášeném a směrně navrženém ochranném pásmu ČOV. (2) Podmínky prostorového uspořádání : a) Na území jsou přípustné účelové objekty technického zařízení. Ochranná pásma budou stanovena vždy podle konkrétní technologie a respektována. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PV - Místní komunikace Pro plochy v lokalitách Z2 - E, Z2 - F, Z2 - G vymezených v návrhu Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd pro veřejná prostranství se stanovuje : (1) Využití ploch Území je určeno pro veřejná prostranství. a) Přípustné využití ploch : Území je určeno pro umístění veřejných prostranství, což jsou prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Vymezená veřejná prostranství slouží zejména pro umístění místních obslužných komunikací, pěších stezek a cyklistických stezek. 25

26 b) Nepřípustné využití ploch : Nepřípustné je omezení přístupu a omezení obecného užívání ploch. (2) Podmínky prostorového uspořádání : a) Úprava parteru veřejných prostranství musí být zpracována jako celek a bude jasně definovat jednotlivé plochy ( pěší a pojízdné komunikace, parkování, drobná architektura, veřejná zeleň, apod. ). b) Nejmenší šířka veřejného prostranství na zastavitelných rozvojových plochách jehož součástí bude pozemní ( místní ) komunikace zpřístupňující pozemky rodinných domů bude 8 m ( 6,5 m v případě jednosměrné ). c) Šířka veřejných prostranství určených pro umístění pěších a cyklistických stezek ve volné krajině se stanovuje na 3 m ( místní komunikace kategorie D2 a D3, doprovodná zeleň, krajnice, odvodnění, apod.) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ ZT - trvalý travní porost Pro plochu v lokalitě Z2 - D vymezenou v návrhu Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd pro plochy zemědělské se stanovuje : (1) Využití ploch Území je určeno pro využití s hlavní dominantní funkcí zemědělské půdy - ZPF. a) Přípustné využití ploch : Přípustné je využití ploch s hlavní dominantní funkcí ZPF. b) Podmíněně přípustné využití ploch : Podmíněně ( t.j. se souhlasem dotčených orgánů státní správy) lze v území v souladu s jeho charakterem umisťovat zařízení a provádět jiná opatření pro vodní hospodářství ( odvodnění ), pro ochranu přírody a krajiny a pro technickou infrastrukturu ( dle 18, odst. 5 stavebního zákona ). (2) Podmínky prostorového uspořádání : a) Plochy se zařazují do nezastavěného a nezastavitelného území obce. Nepřípustné je umístění nadzemních staveb. 26

27 g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit je základním obsahem územně plánovací dokumentace. Toto vymezení je ve stavebním zákoně stanoveno proto, aby pozemky, stavby a práva k nim bylo možné vyvlastnit pro účely výstavby. Jedná se zejména o stavby pro veřejně prospěšné služby a pro veřejně technické vybavení území, podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí ( stavby pro zneškodňování odpadů, pro zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čistění, vodohospodářské stavby, stavby pro veřejnou dopravu, pro veřejné školství, pro veřejnou správu, apod. ). Návrh Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd obsahuje vymezení veřejně prospěšných staveb. Veřejně prospěšné stavby a opatření jsou graficky znázorněny na výkrese : C1 Veřejně prospěšné stavby - lokality Z2 - D, Z2 - E 1 : C2 Veřejně prospěšné stavby - lokalita Z2 - F 1 : C3 Veřejně prospěšné stavby - lokalita Z2 - G 1 : V návrhu Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd se vymezují : VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY - VPS I. Technická infrastruktura B1 Čistírna odpadních vod - ČOV Větrov Čistírna odpadních vod Větrov Ochranné pásmo ČOV - návrh II. Veřejná prostranství F1 F2 H1 H2 Místní komunikace - MK Těleso místní komunikace - obslužné - kategorie C3 ( šířka veřejného prostoru 8 m ) Místní komunikace - MK Těleso místní komunikace - obslužné - kategorie C3 ( šířka prostoru dle parcelace) Místní komunikace - MK Těleso místní komunikace - cyklistické a pěší - kategorie D2, D3 ( šířka veřejného prostoru 3 m) Místní komunikace - MK Těleso místní komunikace - cyklistické a pěší - kategorie D2, D3 ( šířka veřejného prostoru 3 m) 27

28 h) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Návrh Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd obsahuje vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. Předkupní práva k pozemkům budou uplatněna na tyto VPS : I. Technická infrastruktura B1 - předkupní právo obec Vysoký Újezd pozemek KN v k.ú. Vysoký Újezd : p.č. 681 ( PK 681 ) II. Veřejná prostranství F1 - předkupní právo obec Vysoký Újezd pozemky nebo část pozemků KN v k.ú. Vysoký Újezd : p.č. 602/1 ( PK 609 ), p.č. 608/3 ( PK 606, 610 ) F2 - předkupní právo obec Vysoký Újezd část pozemků KN v k.ú. Vysoký Újezd : p.č. 520/2 ( PK 509, 510 ), p.č. 463/1, 570, 590, 461 H1 - předkupní právo obec Vysoký Újezd část pozemků KN v k.ú. Vysoký Újezd : p.č. 520/2 ( PK 509 ), p.č. 453/6 ( PK 453/6 ) H2 - předkupní právo obec Vysoký Újezd část pozemků KN v k.ú. Vysoký Újezd : p.č. p.č. 567/1 ( PK 567/1 ), p.č. 624/1 ( PK 624/1 ), p.č. 659 ( PK 659 ), p.č. 654 ( PK 657, 660 ), p.č. 662/1 ( PK 662/1 ) i) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů připojené grafické části ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VYSOKÝ ÚJEZD Textová část návrhu změny územního plánu obsahuje 26 stran textu včetně titulní strany a obsahu Grafická část návrhu změny územního plánu obsahuje 13 výkresů v měřítku 1 : ( A1 až A5, B1 až B5, C1 až C3 ) Upozornění. Do výše uvedených počtů listů a výkresů není nezahrnuta textová a grafická část Odůvodnění změny územního plánu. 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST a) KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 1. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE Návrh Změnyč. 2 ÚPO Vysoký Újezd není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky ( PÚR ČR), schválenou usnesením vlády ČR ze dne 20. července Politika územního rozvoje stanovuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. Politika územního rozvoje vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje ( rozvojové oblasti a rozvojové osy ). Území obce Vysoký Újezd se nachází podle PÚRČR v OB1 Rozvojové oblasti Praha. Rozvojová oblast OB1 je vymezena pro Hlavní město Prahu, území obcí ze správních obvodů obcí s rozšířenou působností ( ORP ) Benešov ( jen obce v severníčásti ), Beroun, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Černošice, Český Brod ( bez obcí v jihovýchodní části ), Dobříš ( jen obce v severovýchodníčásti ), Kladno ( bez obcí v jihozápadníčásti ), Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem, Mělník ( jen obce v jihozápadníčásti ), Neratovice, Říčany ( bez obcí ve východníčásti ), Slaný ( jen obce v jižníčásti ). Území rozvojové oblasti OB1 je vymezeno pro území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších center, zejména Kladna a Berouna. Na návrh řešení Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd se nevztahují zvláštní požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky. 2. ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU OKRESU BENEŠOV ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2.1 ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU OKRESU BENEŠOV Návrh řešení Změny č. 2 ÚPO Vysoký Újezd není v rozporu s Územním plánem velkého územního celku ( dále ÚP VÚC ) okresu Benešov, schváleným zastupitelstvem Středočeského kraje a vyhlášeným dne ( vyhláškač. 6/2006 ), tj. Změnač. 2 ÚPO je v souladu s vyšší nadřazenou platnou územně plánovací dokumentací ( dále ÚPD ). ÚP VÚC okresu Benešov je především plánem koordinačním, který vytváří předpoklady rozvoje regionálních a nadregionálních systémů dopravní i jiné technické infrastruktury při minimalizaci kolizí s přírodními a kulturními hodnotami území a při minimalizaci možných negativních vlivů na obyvatelstvo. 42

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Evidenční číslo: 212 008 520 Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ - 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ a/ Postup při pořízení změny územního plánu b/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širých vztahů

Více

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II v katastrálním území České Budějovice 2 vydaná Zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing. arch.

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ LEDEN 2014 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU 1) Identifikační údaje 2) Textová část regulačního plánu a) vymezení řešené plochy, b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, c) podrobné podmínky pro umístění

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY ÚZEMNÍ PLÁN ROPRACHTICE KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY TEXTOVÁ ČÁST Červen 2009 Objednatel: Obec Roprachtice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Semily jako úřad územního plánování Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Opatření obecné povahy č. 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Zastupitelstvo města Dubá, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMĚNA Č. 4 ÚPNSÚ MODRAVA NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST Říjen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST Únor 2012 Paré íslo:

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BLÍŽKOVICE zakázkové číslo:

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD 08/ 2010 Pořizovatel : Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Renáta Urbášková Návrh Zadání změn č.2 ÚP Obce Šumvald

Více

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d.

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. text A Komplexní urbanistický návrh 1:2000 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPSÚ

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel: RNDr.

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace Grafická část: SU 02 ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ NÁVRH

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě Podklady pro řešení Změny č.4 Pro vypracování Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen Změna č.4) byly použity tyto územně technické a mapové podklady: - schválené

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE POŘIZOVATEL:Městský úřad Sedlčany,Odbor výstavby a územního plánování, Nám. T.G.Masaryka 34, 264 80 Sedlčany SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: Zastupitelstvo obce Jesenice URČENÝ

Více

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obec Nemojany na zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, usnesení č. 6/7/2012. V Nemojanech dne 17. 12. 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Nemojany,

Více

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA Zastupitelstvo města Šumperka v souladu s ustanovením 84, odst. 2, písm. a), b), a i) zák. č.128/2000 Sb., o obcích

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň N á v r h Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň Zastupitelstvo obce Obrataň, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití

Více

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PUSTÁ KAMENICE PROJEKTANT: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA OBJEDNATEL: OBEC PUSTÁ KAMENICE DATUM: 03/2014 ÚP PUSTÁ

Více

Územní studie na zastavitelné plochy Z9, obec Soběšovice

Územní studie na zastavitelné plochy Z9, obec Soběšovice Územní studie na zastavitelné plochy Z9, obec Soběšovice POŘIZOVATEL: Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek ŽADATEL: územní studie

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov města Tišnova, kterou se doplňuje vyhláška č. 37 města Tišnova o závazných částech územního plánu sídelního

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 k.ú. Všebořice Dle 30 zákona č. 183/2006 Sb. Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí n.l. Odbor rozvoje města Číslo zakázky: R 15/30-09

Více

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky na

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH

ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH O b j e d n a t e l : Obec Rudoltice se sídlem : Rudoltice č. p. 95 561 25 Rudoltice P o ř i z o v a t e l : Městský úřad

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území...3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.2 a č.3 územního plánu obce OLBRAMKOSTEL Brno, září 2010 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov

ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Obec Omice, Tetčická 51,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N

Více

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD MÍSTO / SITE k. ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

září 2014 ÚZEMNÍ PLÁN ŽERŮTKY 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1

září 2014 ÚZEMNÍ PLÁN ŽERŮTKY 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1 ÚZEMNÍ PLÁN ŽERŮTKY 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU září 2014 ÚZEMNÍ PLÁN ŽERŮTKY 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Žerůtky Datum nabytí

Více

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Č. j.: 46/2013 V Pomezí, dne 30.1.2013 Zastupitelstvo obce Pomezí jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6, odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 listopad 2015 Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE zakázkové číslo: 02-18 Jihlava, červenec 2010 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokunentace

Více

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov/17859/09/ST/Ma V Blovicích, dne 3.12.2009 Č.j.: MUBlov 17867/09/ST/Ma Vyřizuje: Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SOBOTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN SOBOTOVICE číslo jednací:... v Sobotovicích dne:... (Územní plán Sobotovice) Obec Sobotovice Zastupitelstvo obce Sobotovice příslušné podle 6 odst. 5) písmena c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní plán Vojtanov

Územní plán Vojtanov 1 Územní plán Návrh - pro společné jednání ze dne 27.10.2011 Textová část Pořizovatel: Městský úřad Cheb Odbor stavební, oddělení územního plánování nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 350 20 Cheb Zpracovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SEDLEC Návrh územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN SEDLEC Návrh územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN SEDLEC Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Červen 2013 ÚZEMNÍ PLÁN SEDLEC Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 Městský úřad v Trutnově Odbor rozvoje a majetku města ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 JANSKÉ LÁZNĚ (V ÚZEMNÍM PLÁNU PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P3 UO PROTĚŽ) červen 2013 POŘIZOVATEL: Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - stavební úřad T11IY116[5UE S00HX005Z4TD VÁŠ DOPIS Č.J.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: MS 9437/2011/SŘÚP/To

Více

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF...

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF... Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 3 ÚZEMNÍ PLÁN... 3 1. Vymezení zastavěného území obce... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

Více

ZMĚNY č. 4 PROSENICKÁ LHOTA

ZMĚNY č. 4 PROSENICKÁ LHOTA ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PROSENICKÁ LHOTA NÁVRH zadal: Obecní úřad Prosenická Lhota starosta Petr Červenka Prosenická Lhota 264 01 www.prosenickalhota.cz e-mail:prosenickalhota@seznam.cz tel.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST Listopad 2014 Paré íslo:

Více

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Mikulov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více