Minimalizace rizik spojených s užíváním tabáku: alternativní strategie odvykání kouření pro zapřisáhlé kuřáky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimalizace rizik spojených s užíváním tabáku: alternativní strategie odvykání kouření pro zapřisáhlé kuřáky"

Transkript

1 Minimalizace rizik spojených s užíváním tabáku: alternativní strategie odvykání kouření pro zapřisáhlé kuřáky Harm Reduction Journal 2006, 3:37doi: / Brad Rodu William T Godshall ISSN Typ článku: Review Datum odevzdání: 19. září 2006 Datum přijetí: 21. prosince 2006 Publikováno: 21. prosince 2006 Publikováno v české verzi: 19. července 2007 URL článku v originální verzi: URL článku v české verzi: Tento recenzovaný článek byl publikován okamžitě po přijetí. Lze jej zdarma stahovat, tisknout a distribuovat pro jakékoli účely (viz níže uvedenou poznámku o autorských právech). Články publikované v Harm Reduction Journalu jsou uvedeny v seznamu PubMed a archivovány v PubMed Central. Informace o publikování informací o vašem výzkumu v HRJ nebo jiném žurnálu BioMed Central jsou uvedeny na adrese: Informace o dalších publikacích BioMed Central jsou uvedeny na adrese Rodu a Godshall, majitel licence: BioMed Central Ltd. Translation Jindřich Bayer, 2007; majitel licence: Centrum Adiktologie PK 1.LF a VFN UK Odborná a jazyková redakce: Josef Radimecký a Tomáš Zábranský Tento článek je volně přístupný a distribuuje se podle podmínek uvedených v licenci Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), která za předpokladu, že bude řádně citován původní zdroj, ze kterého bylo citováno, povoluje, aby byl neomezeně užíván, distribuován a reprodukován v libovolném médiu. Strana 1 (celkem 51)

2 Minimalizace rizik spojených s užíváním tabáku: alternativní strategie pro odvykání kouření pro zapřisáhlé kuřáky Brad Rodu 1 William T. Godshall 2 1 Profesor medicíny a emeritní profesor, Tobacco Harm Reduction Research, Lékařská fakulta, Louisvillská univerzita, Kentucky, U.S.A. 2 Zakladatel a výkonný ředitel, Smokefree Pennsylvania, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A., Korespondující autor: Brad Rodu 529 South Jackson Street University of Louisville Louisville, KY telefon: fax: Počet stran (hlavní text): 51 Počet tabulek: 5 Počet obrázků: 4 Počet referencí: 174 Doplňující soubory: 1 Strana 2 (celkem 51)

3 Abstrakt Podle Center pro prevenci a kontrolu nemocí i po čtyřiceti letech historicky nejintenzivnější veřejnozdravotní kampaně stále kouří přibližně 45 milionů Američanů. Na nemoci související s kouřením, včetně rakoviny plic a dalších typů rakoviny a kardiovaskulárních či plicních chorob, každoročně umírá přibližně 438 tisíc kuřáků. Mnoho kuřáků není schopno nebo aspoň ochotno přestat kouřit metodou naprosté abstinence od nikotinu a tabáku, a tak kouří dále i přes velmi reálná a zjevná rizika negativních zdravotních následků. Konvenční programy a strategie pro odvykání kouření kuřákům obvykle nabízejí dvě nepříjemné alternativy: přestaň, nebo umřeš. Třetí přístup k odvykání kouření, v jehož rámci se využívají alternativní zdroje nikotinu včetně moderních bezdýmých tabákových výrobků, vychází z principu minimalizace rizik (harm reduction) užívání tabáku. Vědecký i medicínský základ pro minimalizaci rizik užívání tabáku pomocí tabákových bezdýmých výrobků vychází z rozsáhlého souboru výzkumů, které se většinou prováděly v průběhu posledního desetiletí. V tomto článku najdete popis tradičních a moderních bezdýmých tabákových výrobků a informace o prevalenci jejich užívání ve Spojených státech amerických a ve Švédsku. Analyzuje epidemiologické důkazy ohledně nízkých zdravotních rizik spojených s užíváním bezdýmých tabákových výrobků, a to jak v absolutních hodnotách, tak ve srovnání s mnohem vyššími riziky, spojenými s kouřením. Dále nabízí výzkumem ověřené informace o tom, že švédským mužům slouží bezdýmý tabák jako účinná náhražka cigaret, což následně vede k tomu, že jejich úmrtnost v souvislosti s kouřením patří ve vyspělém světě k nejnižším. Zpráva dokumentuje i skutečnost, že i zdánlivě renomované zdroje, včetně vládních agentur a velkých zdravotnických organizací, rozsáhle dezinformují o bezdýmých výrobcích. Podle Americké rady pro vědu a zdraví je silná podpora minimalizace rizik užívání tabáku plně v souladu s její misí, spočívající v propagaci využívání výzkumem podložených poznatků v oblasti regulace i veřejné politiky a pomoci spotřebitelům rozlišovat mezi nepodloženými tvrzeními o zdravotní prospěšnosti či neprospěšnosti a skutečnými zdravotními hrozbami. Tato zpráva dokumentuje i skutečnost, že minimalizace rizik užívání tabáku staví na pevném vědeckém i medicínském základě a ukazuje, že má velký potenciál jako veřejnozdravotní strategie, která může pomoci milionům kuřáků. I. Východiska Podle Center pro prevenci a kontrolu nemocí i po čtyřiceti letech historicky nejintenzivnější veřejnozdravotní kampaně nadále kouří přibližně 45 milionů Američanů [1]. Na nemoci související s kouřením, včetně rakoviny plic a dalších typů rakoviny, kardiovaskulárních a plicních chorob, každoročně umírá přibližně 438 tisíc kuřáků [2]. Strana 3 (celkem 51)

4 Je jednoznačně prokázáno, že přestat kouřit přináší kuřákům kteréhokoli věku značný zdravotní prospěch. Platí, že žádná jiná veřejnozdravotní snaha nemůže dosáhnout prospěchu srovnatelného s výhodami, které by přineslo, kdyby velké procento kuřáků přestalo kouřit. Podle průzkumů by ráda přestala kouřit většina kuřáků a mnozí se o to opakovaně pokusili nebo stále pokoušejí. Konvenční přístupy k odvykání kouření ale po kuřácích závislých na nikotinu vyžadují naprostou abstinenci od tabáku a nikotinu (a jak uvidíme níže, užívání léků sloužících jako náhražka nikotinu je podle značení požadovaného federálními předpisy omezeno na deset až dvanáct týdnů). Tohoto cíle mnoho kuřáků není schopno nebo aspoň ochotno dosáhnout, a tak nepřestávají kouřit ani přes hrozbu negativních zdravotních následků. Prakticky vzato současný stav v oblasti odvykání kouření kuřákům nabízí pouze dvě nepříjemné alternativy: přestaň, nebo umřeš. Pro kuřáky ale existuje i třetí volba: minimalizace rizik užívání tabáku, při níž kuřáci, kteří nejsou schopni nebo ochotni přestat zcela kouřit využívají alternativní zdroje nikotinu včetně moderních bezdýmých tabákových výrobků (smokeless tobacco products, ST). Historie minimalizace rizik užívání tabáku začala v roce 1974, kdy byl v britském lékařském žurnálu Lancet publikován speciální článek odborníka na závislost na tabáku Michaela A.H. Russela [3], který s odvoláním na vysoký závislostní potenciál a univerzální přitažlivost účinků nikotinu pro kuřáky označil přísnější restriktivní opatření a zintenzivňování protikuřáckých snah za okázalé mrhání energií. Cíl dosáhnout abstinence a zákazu všech forem kouření, je podle něj nerealistický a předurčený k neúspěchu. Russelova výzkumná skupina o šest let později porovnala míru absorbce nikotinu z různých tabákových výrobků a konstatovala, že by šňupací tabák mohl sloužit jako účinná náhražka kouření cigaret [4]. Nedlouho poté bylo z tohoto článku krátce citováno v předním americkém lékařském žurnálu [5]. V roce 1981 Russell a kol. publikovali follow-up studie o šňupacím tabáku [6] a v roce 1985 publikovali studii o perorálním bezdýmém tabákovém výrobku [7]. Lynn Kozlowski, přední americký odborník na kouření a nikotinovou závislost, působící na Pensylvánské státní univerzitě, v letech 1984 a 1989 poukázal na to, že užívání bezdýmých výrobků je pro uživatele méně rizikové a proto by se bezdýmý tabák mohl používat jako účinná náhražka cigaret [8,9]. V roce 1994 provedli orální patolog Brad Rodu a epidemiolog Philip Cole z Alabamské univerzity řadu kvantitativních výzkumných studií, ve kterých porovnávali rizika spojená s užíváním perorálních bezdýmých výrobků a kouřením [10,11,12,13]. Část těchto prací byla v roce 1995 shrnuta v publikaci Americké rady pro vědu a zdraví [14]. Vědecký a medicínský základ pro minimalizaci rizik užívání tabáku, která vychází z principu, že se kuřákům, kteří nejsou schopni nebo ochotni dosáhnout abstinence od tabáku, podávají náhražky tabáku ve formě bezpečnějších zdrojů nikotinu, byl vytvořen na základě rozsáhlého souboru výzkumů, které byly většinou provedeny v průběhu posledního desetiletí minulého tisíciletí. Institut medicíny Americké akademie věd, v roce 2001 vyslovil dnes již široce přijímanou definici výrobků sloužících k minimalizaci rizik užívání tabáku, podle níž výrobek slouží k minimalizaci rizik tehdy, když snižuje celkovou mortalitu a morbiditu (úmrtnost a nemocnost) v souvislosti s užíváním tabáku, a to i přesto, že jeho užívání může znamenat trvalou expozici škodlivinám obsaženým Strana 4 (celkem 51)

5 v tabákových výrobcích [15]. Účelem této zprávy je přezkoumat existující vědecké poznatky související s minimalizací rizik užívání tabáku. II. Status Quo: kouření cigaret A. Prevalence Spojené státy americké se na první pohled zdají být typickým příkladem pozvolného, avšak podstatného snižování míry kouření cigaret ve vyspělém světě. Na základě zpráv zásadního významu, které publikovala Královská lékařská kolej v Londýně v roce 1962 a americká obdoba ministra zdravotnictví (U.S. Surgeon General) v roce 1964 se prevalence kouření ve Spojených státech snižuje nejméně od poloviny šedesátých let. V roce 1965 kouřilo 52 % mužů [16], v roce 2004 již jen 23 % [1]. Prevalence mezi ženami se snížila z 34 % v roce 1965 na 19% v roce V roce 1965 uvedlo nulovou osobní zkušenost s kouřením pouze 44 % amerických dospělých a 14 % uvedlo, že v minulosti kouřili. V roce 2004 se tento procentuální podíl zvýšil na 58 % a 21 %. Snižující se prevalence (počet kuřáků) ale zastiňuje skutečnost, že vzhledem k růstu počtu obyvatel zůstává absolutní počet kuřáků ve Spojených státech po celou zmiňovanou dobu na relativně stejné úrovni kolem 45 až 50 milionů. Silně závislí nebo notoričtí kuřáci se brání konvenčním odvykacím strategiím, které kladou důraz na abstinenci od užívání tabáku a nikotinu. Podíl náruživých kuřáků v dnešní populaci kuřáků je vyšší než v minulosti. Čemu budou muset čelit, naznačuje studie COMMIT (Kontrolní studie komunitní intervence pro odvykání kouření, Community Intervention Trial for Smoking Cessation), kterou sponzoroval americký Národní institut pro rakovinu [17]. Tento čtyřletý projekt byl sice pravděpodobně nejintenzivnější kontrolovanou studií zaměřenou na odvykání kouření, míru odvykání kouření mezi silnými kuřáky ale nijak neovlivnil. Podle publikované zprávy byla intervence zklamáním, které se ale nevymykalo zjištěním z většiny ostatních komunitních studií. O silných kuřácích zpráva říká, že jsou odolnější vůči změnám. Aby je bylo možno oslovit, bude pravděpodobně nutno vytvořit nové klinické programy a provést změny ve veřejné politice. B. Zdravotní účinky Ve vyspělém světě zůstává kouření cigaret nejvýznamnější odstranitelnou příčinou úmrtí. Podle Centra pro prevenci a kontrolu nemocí má kouření ve Spojených státech každoročně na svědomí 438 tisíc úmrtí [2] a tento počet se v posledních patnácti letech příliš nemění. Kouření cigaret z velké části přispělo ke zvýšení počtu případů rakoviny v druhé polovině dvacátého století. Tento trend měl i významné sociálními důsledky, mezi něž např. patřila rozšířená pověra, že Spojené státy požírá epidemie rakoviny způsobená znečištěním životního prostředí a průmyslovými chemikáliemi. Skutečnost ale byla taková, že tato epidemie byla téměř výlučně způsobena jednou jedinou chorobou, a to rakovinou plic, a že nastala díky jednomu jedinému faktoru spojeném s životním stylem, kouření cigaret. Retrospektivní analýzou statistik mortality se zjistilo, že po vyloučení Strana 5 (celkem 51)

6 rakoviny plic míra úmrtnosti spojené se všemi ostatními formami rakoviny dohromady od roku 1950 neustále klesá [18]. První zprávy se zmínkami o spojitosti mezi rakovinou plic a kouřením cigaret byly publikovány před více než padesáti lety [19,20]. V roce 2006 ve Spojených státech amerických přibylo 175 tisíc nových případů rakoviny plic, přičemž naději na přežití pěti let po diagnostikování má pouhých 15 % z nich [21]. Podle odhadu Centra pro prevenci a kontrolu nemocí kouření každoročně způsobuje 142 tisíc úmrtí na rakovinu plic [2]. Je rizikovým faktorem i pro další malignity, včetně rakovin ústní dutiny a hltanu, hrtanu, jícnu, žaludku, močového měchýře, ledvin, slinivky břišní, děložního čípku, a leukémie [2]. Podle Centra pro prevenci a kontrolu nemocí kouření každoročně způsobuje 132 tisíc úmrtí na kardiovaskulární choroby včetně srdečních infarktů, mrtvic, ateriosklerózy a prasknutí srdeční výdutě (aneuryzmatu) [2]. Každý rok je také příčinou 103 tisíc úmrtí na plicní choroby, např. zápal plic, chřipku, bronchitidu a chronickou obstrukci dýchacích cest [2]. Mnoho Američanů sice ví, že kouření cigaret způsobuje rakovinu a kardiovaskulární a respirační choroby, většinou si ale neuvědomují, že zvyšuje i riziko neurologických poruch, reprodukčních komplikací, šedého zákalu a dalších očních chorob, předčasného stárnutí kůže, osteoporózy a dalších ortopedických a revmatologických chorob, psychiatrických poruch a chirurgických komplikací [22]. Podle nedávno provedených studií má kouření spojitost i se vznikem cukrovky typu 2 [23,24,25]. C. Stagnace Russell před třiceti lety poznamenal: Nelze pochybovat o tom, že nebýt nikotinu tak by lidé měli o kouření přibližně stejný zájem jako o foukání bublinek z bublifuku nebo zapalování prskavek [3]. Nikotin splňuje všechna kritéria látky vyvolávající závislost, včetně psychoaktivních účinků, chování vyvolaného drogami, kompulzivního užívání, relapsu po abstinenci, fyzické závislosti a tolerance. Nikotin v mozku stimuluje specializované receptory, které vyvolávají jak euforické, tak sedativní účinky. Již léta je známo, že řada rysů závislosti na nikotinu je podobná závislosti na opioidech, alkoholu či kokainu. Stejně neuspokojivé jsou i vzorce relapsu, které jsou velmi podobné jako u výše zmíněných látek [26]. Právě proto většina pokusů přestat kouřit končí neúspěchem, a to i přesto, že většina kuřáků o škodlivosti kouření pro zdraví ví, a proto by ráda přestala kouřit. Je jasné, že většina z nich by raději přestala kouřit samostatně bez cizí pomoci a 90 % úspěšných nekuřáků kvůli omezené přístupnosti a ceně formálních odvykacích programů využívá svépomocných metod [27]. Formální odvykací programy již existují řadu desetiletí a za tu dobu se zvýšila jak jejich komplexnost, tak i sofistikovanost. Míra relapsu ale stále zůstává na velmi vysoké úrovni. Podle Konsensuální konference o užívání tabáku, kterou v roce 2006 zorganizoval Národní institut pro zdraví (National Institute of Health) chce přestat kouřit Strana 6 (celkem 51)

7 70 procent [kuřáků] a 40 procent kuřáků se o to každý rok vážně pokusí. Každoročně se to ale podaří jen necelým pěti procentům z nich [28]. V tiskové zprávě ke konferenci se objevilo ohromující doznání, že jsou k dispozici efektivní intervence pro odvykání kouření, které by mohly zdvojnásobit až ztrojnásobit míru úspěšnosti při odvykání kouření. Znamená to, že s maximálním využitím existujících odvykacích strategií by mohlo uspět necelých 15 %, tedy maximálně sedm milionů současných kuřáků. Jedna zásadní otázka ale nebyla v konsensuálním prohlášení zodpovězena: co lze udělat pro zbývajících čtyřicet milionů dospělých kuřáků? Ve zbytku této zprávy budeme analyzovat poznatky z výzkumů a vědecky podložené argumenty pro využití minimalizace rizik užívání tabáku jako alternativy pro tyto kuřáky. III. Užívání bezdýmého tabáku A. Úvod Tabák jako rostlina pochází ze západní polokoule a bezdýmé formy tabáku (ve formě žvýkání listů nebo inhalování drti nosem) byly užívány ještě předtím, než na americký kontinent přijeli Evropané a začali tabák zkoumat. Podle historika Jana Rogozinského byl do začátku devatenáctého století nejběžnějším vyráběným tabákovým výrobkem tabák slisovaný do formy koláčů nebo cihel [29]. Tabáková cihla se snadno vyráběla, přepravovala i skladovala a bylo ji možno rozřezat na větší kousky na žvýkání, nastrouhat či nakrájet nadrobno na kouření, nebo rozdrtit na prášek pro aplikaci nosem. Užívání bezdýmých forem bylo oblíbeno, protože dávku na jeden den bylo možno pohodlně nosit u sebe a užívat i v průmyslovém a zemědělském prostředí. Bezdýmý tabák byl ve Spojených státech dominantní užívanou formou tabáku až do začátku dvacátého století [29]. Popularita cigaret se začala zvyšovat až po pokrocích v pěstování, sušení a zpracování tabáku a vynálezu zápalek. Dalším důvodem, který přispěl k poklesu míry užívání bezdýmých tabákových výrobků, byla skutečnost, že se na začátku dvacátého století mylně věřilo, že se vyplivnutými slinami přenáší tuberkulóza, což následně vedlok zákazu plivátek i plivání na veřejnosti. Způsob přenosu tuberkulózy je již znám několik desetiletí, takže dnes již víme, že vyplivováním slin se tuberkulóza nepřenáší 1 [30]. Všechny formy bezdýmého tabáku se tradičně více užívaly v jižních státech a v zemědělských oblastech Spojených států. B. Typy bezdýmého tabáku Jak uvidíme v další části textu, bezdýmý tabák v současnosti užívá pouze malý podíl amerických uživatelů tabáku. Právě proto o bezdýmých tabákových výrobcích většina Američanů, a to včetně kuřáků, neví téměř nic, nebo a to je ještě horší jsou zcela mylně informováni dokonce i o základních charakteristikách těchto výrobků. Proto je důležité seznámit se s tím, o jaké produkty se jedná a jak se užívají. 1 K nákaze je nutný dlouhodobější, opakovaný a těsný kontakt s infikovaným člověkem. Strana 7 (celkem 51)

8 Bezdýmé tabákové výrobky se nekouří, ale šňupou, vkládají za líc nebo pod spodní ret. Bezdýmý tabák se užívá v řadě států po celém světě, včetně států na Středním východě a indickém subkontinentu. Bezdýmé tabákové výrobky užívané v těchto regionech jsou ale jiné než ty užívané v angloamerickém světě. Tak např. v Indii vyrábějí bezdýmé tabákové výrobky jednotliví farmáři a malé firmy, takže není možno příliš kontrolovat, jak se provádí fermentace a sušení, tedy procesy ovlivňující tvorbu potenciálních karcinogenů, tzv. tabákově specifických N-nitrosaminů (TSNA) [31]. V Indii se bezdýmý tabák často kombinuje s přísadami, které zvyšují jak jeho toxicitu, tak i psychotropní účinky [33,34], konkrétně s listem pepřovníku betelového (Piper betle), plátky nebo kousky arekového ořechu (Areca catechu) anebo práškovým vápnem na hnojení [32]. Zdravotní účinky užívání bezdýmého tabáku v Indii lze těžko zhodnotit, protože indičtí uživatelé bezdýmého tabáku často i kouří [35,36]. Tato zpráva se zaměřuje na bezdýmé tabákové výrobky užívané v západním světě, především ve Spojených státech amerických a Švédsku. Ani v těchto státech ale bezdýmé výrobky zdaleka netvoří homogenní kategorii. Ve Spojených státech se užívají tři tradiční typy bezdýmých tabákových výrobků: šňupací tabák (v práškové formě, powdered dry snuff), žvýkací tabák v listech (listy tabáku, loose leaf chewing tobacco) a tzv. moist snuff (práškový zvlhčený žvýkací tabák), a tak je důležité porozumět tomu, jaké jsou mezi nimi rozdíly z hlediska toho, jak se vyrábějí, jaké mají charakteristiky, jaké části populace je užívají a jaká představují zdravotní rizika (jedná se především o rakovinu úst). Obrázek 1: Práškový šňupací tabák Strana 8 (celkem 51)

9 Šňupací tabák (viz obrázek 1). Vyrábí se z fermentovaného, kouřem sušeného tabáku, který se následně rozdrtí na prášek. Nazální aplikace šňupacího tabáku byla v Evropě velmi rozšířená v sedmnáctém a osmnáctém století, poté ale začala jeho obliba klesat [37]. Výrobci v Německu a Spojeném království svým nemnohým zákazníkům nabízejí širokou paletu různě aromatizovaných tabáků. Ve Spojených státech se šňupacímu tabáku, prodávanému v malých krabičkách nebo dózičkách, říká dental snuff nebo Scotch snuff. Od začátku devatenáctého století jej užívají především ženy v jižních státech Spojených států [29,38], a to tak, že si práškem potřou dáseň nebo jej vloží mezi dáseň a tvář. Užívání šňupacího tabáku je ale na ústupu a za posledních patnáct let jeho odbyt klesl o 67 % [39]. Žvýkací tabák (viz obrázek 2). Žvýkací tabák ve formě samostatných tabákových listů se vyrábí ze vzduchem sušených listů tabáku vypěstovaného v Pennsylvánii a Wisconsinu. Listy se následně nařežou na kousky, ochutí ve sladkém roztoku a zabalí do fóliových sáčků. Ve Spojených státech jej užívají především muži, obvykle v souvislosti s aktivitami pod širým nebem. Většinou se užívá ve větším množství, takže uživatelé mívají za tváří typickou kouli žvýkacího tabáku o velikosti golfového míčku a vyplivují velké množství slin. Žvýkací tabák ale ztrácí na popularitě a jeho spotřeba v minulém století klesala jen za posledních patnáct let o přibližně 44 % [39]. Obrázek 2: Volný žvýkací tabák Moist Snuff (viz obrázek 3). Vyrábí se z tmavých odrůd tabáku, které se suší vzduchem a nad ohněm a následně rozřežou nebo nadrtí nadrobno. Balí se do kulatých krabiček, ze kterých si uživatel vezme špetku snuffu, stlačí ji mezi palcem a ukazováčkem a vloží za ret. Snuffu se užívá objemově menší množství a při užívání se vytváří méně slin, přesto je ale vyplivování slin běžným jevem. Ve Spojených státech v současnosti představuje nejoblíbenější formu bezdýmého tabáku - za posledních patnáct let se jeho odbyt zvýšil o 66 % [39]. Kromě Spojených států má užívání moist snuffu dlouhou tradici i ve Skandinávii, zejména ve Švédsku, kde se užívá tzv. snus (čti snůs, švédský generický název pro moist snuff), který je v podstatě jediným užívaným typem bezdýmého tabákového výrobku ve Švédsku [40]. Ve Švédsku se moist snuff vyrábí jinak než ve Spojených státech. Tradiční americký snuff se při výrobě fermentuje, což mu dodává charakteristickou příchuť. Kvůli fermentaci ale v minulosti bývaly naměřeny vysoké koncentrace Strana 9 (celkem 51)

10 nežádoucích vedlejších produktů, zejména nitrosaminů (TSNA) a nitritu, které vznikaly v důsledku působení bakterií. Ve Švédsku prochází moist snuff při výrobě tepelnou úpravou podobnou pasterizaci, která zaručuje téměř dokonalou sterilitu a velmi nízký obsah nitrosaminů (TSNA). Díky vylepšování výrobních procesů za posledních pětadvacet let se ale obsah TSNA snížil jak ve švédském, tak i v americkém snuffu. Podstatný pokles obsahu TSNA v americkém i švédském snuffu dokumentuje i zpráva Švédské národní rady pro zdravotnictví a sociální péči [41]. Autoři zprávy zkonstatovali, že na základě dat z poslední doby lze usuzovat, že došlo ke zmenšení rozdílů [mezi udávanými úrovněmi TSNA v amerických a švédských bezdýmých tabákových výrobcích] a proto je nyní při hodnocení rizik sporné dělat ostrý rozdíl mezi užíváním amerického a švédského moist snuffu tedy aspoň pokud jde o obsah TSNA. Obrázek 3: Moist snuff Strana 10 (celkem 51)

11 V samostatné kapitole této zprávy probereme, jak významnou roli sehrála ve Švédsku prevalence užívání snusu s ohledem na nízkou prevalenci kouření, především mezi muži. Obrázek 4: Moderní bezdýmé tabákové výrobky Moderní bezdýmé tabákové výrobky (obrázek 4). Během několika posledních let se objevilo několik bezdýmých tabákových výrobků, které nespadají do žádné z dříve používaných skupin. Jednou z příčin popularity moist snuffu je to, že výrobci tyto výrobky postupně zdokonalili tak, aby byly uživatelsky přívětivější. Tradiční špetka moist snuffu se v ústech těžko udržuje na stejném místě a to, jak se potom posouvá, nepůsobí příliš esteticky. Moderní moist snuff se prodává v nadávkovaných sáčcích, které vypadají jako velmi malé čajové sáčky. Strana 11 (celkem 51)

12 Tyto výrobky v ústech zůstávají na jednom místě a vytváří se z nich velmi málo šťávy, takže je lze užívat diskrétně bez plivání. Mezi výrobci se v současnosti objevil trend nabízet ještě menší sáčky, které jsou suché a mají širokou paletu netabákových příchutí. Mezi další výrobky v této kategorii patří malé kousky tabákových listů a granulky slisovaného tabáku, které se kompletně rozpouštějí. Všechny tyto výrobky mají jednu společnou charakteristiku: jsou tak malé, že se dají užívat nepozorovaně a bez plivání. C. Prevalence Prevalenci užívání bezdýmých tabákových výrobků se nedostalo zdaleka tolik zájmu jako prevalenci kouření tabáku. Rozsah užívání bezdýmého tabáku mezi dospělými ale byl změřen v rámci Národního dotazníkového šetření zaměřeného na zdraví (National Health Interview Survey, NHIS). Ten, v případě dospělých, definuje jako současné uživatele bezdýmých tabákových výrobků ty, kteří za život užili bezdýmý tabákový výrobek nejméně dvacetkrát a užívají jej každodenně nebo obden. V roce 1991 byla prevalence současného užívání bezdýmých tabákových výrobků mezi muži ve Spojených státech přibližně na úrovni 5,6 % (4,8 milionu uživatelů) a v roce 2000 klesla na 4,4 % (4,4 milionů). V roce 1991 ve Spojených státech užívalo bezdýmé tabákové výrobky přibližně 0,6 % dospělých žen (533 tisíc) a do roku 2000 se tato prevalence snížila na 0,3 % (324,000) [42,43]. V roce 2000 byla prevalence užívání bezdýmých tabákových výrobků vyšší mezi muži ve věku let (6 %) než mezi muži staršími čtyřiceti pěti let (3 %). Nejvyšší prevalence byla zjištěna u mužů v jižních státech Spojených států (7 %), nejnižší u mužů ze severozápadních států USA (2 %). Podobně jako u kouření byla prevalence užívání bezdýmých tabákových výrobků vyšší u mužů, kteří absolvovali maximálně středoškolského vzdělání a byla vyšší ve venkovských oblastech (9 %) než v městských aglomeracích (3 %) [43]. Ve Spojených státech je mezi muži desetkrát více kuřáků než uživatelů bezdýmých tabákových výrobků. Z toho vyplývá, že u uživatelů bezdýmých tabákových výrobků je současné užívání obou typů tabákových výrobků běžné, zatímco u kuřáků k němu dochází pouze vzácně. Přibližně 25 % mužů užívajících bezdýmé tabákové výrobky uvedlo, že také kouří, mezi kuřáky bylo ale uživatelů bezdýmých tabákových výrobků necelých 5 % [44]. V porovnání s uživateli, kteří výhradně kouří, udávali uživatelé obou typů nižší spotřebu cigaret [45,46,47]. D. Zdravotní účinky 1. Orální leukoplakie Tento hrozivě znějící termín se často používá při diskusích o užívání bezdýmých tabákových výrobků. Doslova znamená bílý povlak (plak) a používá se k popsání ploch sliznice dutiny ústní, které se ztlušťují následkem kouření nebo užívání bezdýmých tabákových výrobků. Podle Světové zdravotnické organizace jsou velké rozdíly mezi leukoplakií vzniklou následkem užívání bezdýmých tabákových výrobků a leukoplakií Strana 12 (celkem 51)

13 vzniklou následkem kouření. Spočívají ve frekvenci výskytu, umístění v ústech a tom, jak často tyto orální leukoplakie končí rakovinou dutiny ústní [48,49]. Tento stav se vyskytuje vzácně a dochází k němu u méně než jednoho procenta obecné populace, především u dlouhodobých kuřáků ve věku 40 až 60 let [50,51]. Leukoplakie v souvislosti s kouřením nejčastěji vznikají na spodní ploše jazyka a v oblasti krku, tedy na místech, kde vzniká 75 % případů rakoviny dutiny ústní v USA [51,52]. S orální leukoplakií se lze setkat až u 60 % uživatelů bezdýmých tabákových výrobků [53,54] během šesti měsíců až tří let od začátku užívání bezdýmého tabáku [55,56]. Dochází k ní především na místech, na kterých se užívají bezdýmé tabákové výrobky a velkou měrou jsou následkem místního podráždění [55,57]. Frekvence výskytu závisí na tom, který typ bezdýmého tabákového výrobku je užíván. Ke vzniku orální leukoplakie vede častěji užívání moist snuffu, který je zásaditější než žvýkací tabák [56]. Zároveň ale platí, že moist snuff v podobě nadávkovaných sáčků způsobuje méně případů leukoplakie než ve volné formě [58]. Existují výrazné rozdíly v tom, jak často leukoplakie vzniklé v souvislosti s kouřením a užíváním bezdýmých tabákových výrobků vykazují předrakovinné změny označované jako dysplasie. V případech leukoplakie v souvislosti s užíváním bezdýmých tabákových výrobků k dysplasii dochází velmi zřídka (maximálně ve 3 % případů) [49,59,60,61]. Dále platí, že i tehdy, když je dysplasie přítomna zároveň s leukoplakií vzniklou následkem užívání bezdýmých tabákových výrobků, bývá zpravidla odhalena dříve než u leukoplakií vzniklých následkem kouření [62,63], kde bývá zjišťována v přibližně 20 % případů [64]. Leukoplakie vzniklé následkem užívání bezdýmých tabákových výrobků vedou ke vzniku rakoviny pouze zřídka. Např. v jedné prospektivní studii mezi 1550 uživateli trpícími leukoplakií sledovanými po dobu deseti let nebyl zjištěn ani jeden případ rakoviny [65] a v další studii nebyl zjištěn ani jeden případ rakoviny dutiny ústní mezi pěti sty pravidelnými uživateli bezdýmých tabákových výrobků, kteří byli sledováni po dobu šesti let [66]. Ve Švédsku byl v retrospektivní studii dvou set tisíc uživatelů snuffu mužského pohlaví každoročně zjištěn pouze jeden případ rakoviny dutiny ústní, což znamená velmi nízkou frekvenci výskytu [67]. Pro srovnání uveďme, že v následné studii bylo zjištěno, že během sedmi let došlo k výskytu rakoviny u 17 % případů leukoplakií v souvislosti s kouřením [68]. Závěr je tedy takový, že u uživatelů bezdýmých tabákových výrobků se orální leukoplakie vyskytuje běžně, primárně ale bývá projevem podráždění a k rakovině dutiny ústní vede velmi ojediněle. 2. Rakovina dutiny ústní Užívání bezdýmých tabákových výrobků bývá spojováno s rakovinou dutiny ústní již řadu desetiletí. Mezi laiky i zdravotnickými profesionály panuje přesvědčení, že se jedná o významnou souvislost, jež se projevuje u všech typů bezdýmých tabákových výrobků. Strana 13 (celkem 51)

14 Epidemiologické studie ale již od padesátých let dvacátého století podávají přesvědčivé důkazy o tom, že většina bezdýmých tabákových výrobků výskyt rakoviny zvyšuje pouze minimálně. Rodu a Cole prostudovali 21 epidemiologických studií publikovaných v letech 1957 až 1998 [69]. Na rozdíl od dřívějších posuzovatelů připravili odhad relativního rizika výskytu rakoviny dutiny ústní a míst v horních dýchacích cestách, které mají souvislost s užíváním žvýkacího tabáku, moist snuffu, šňupacího tabáku a čtvrté kategorie, v níž nebyl typ bezdýmého tabáku jasně určen nebo znám (ST nespecifikován). Zjistili, že užívání žvýkacího tabáku a moist snuffu souviselo pouze s minimálně zvýšenými riziky, oproti tomu užívání šňupacího tabáku vyvolávalo rizika o něco vyšší. Od šedesátých do devadesátých let minulého století byla v každém desetiletí provedena nejméně jedna studie zaměřená na žvýkací tabák. Data jasně ukazují, že užívání žvýkacího tabáku souvisí pouze s mírně zvýšenými riziky rakoviny; relativní riziko pro všechna anatomická místa je nižší než 2 s intervalem spolehlivosti včetně 1 (tj. zvýšení rizika nebylo statisticky významné) (viz tabulku 1). První studie zaměřená na zhodnocení rizika užívání žvýkacího tabáku se objevila v roce 1962 [70]. Dvě studie byly publikovány v roce 1977 [71,72], dvě v roce 1988 [73,74] a další čtyři v letech 1993 až 1998 [75,76,77,78]. Stejně jako u žvýkacího tabáku je souhrnné relativní riziko užívání moist snuffu pouze mírně zvýšené: tři relativní rizika měla maximální hodnotu RR = 1 a nejvyšší riziko mělo hodnotu RR = 1,2 (tabulka 2). Relativní rizika užívání moist snuffu byla poprvé publikována v roce 1977 [71]. Další studie byla provedena v roce 1988 [74] a poznatky z dalších pěti studií [75,76,77,78,79] byly publikovány v letech 1993 až 1998, kdy se tento typ bezdýmého tabákového výrobku začal intenzívně zkoumat. Tabulka 1. Žvýkací tabák a rakovina úst a horních cest dýchacích Místo Relativní riziko Studie Případy/kontroly (interval spolehlivosti 95%) Dutina ústní 0,6 (0,3-1,3) 2 283/296 Hltan Dutina ústní + hltan 1,1 (0,8-1,6) /4454 Hrtan 1,3 (0,9-1,8) 1 387/2560 Dutina ústní + hltan 1,7 (1,2-2,4) 2 362/457 + hrtan Všechna místa 1,2 (1,0-1,4) /5245 Dvě z těchto celkem sedmi studií o moist snuffu byly publikovány švédskými autory a obě spatřily světlo světa v roce 1998 [78,79]. Především v Evropě se jim mezi výzkumnými pracovníky v oblasti tabáku dostalo značné pozornosti, protože byly vnímány jako ukázka, že švédské výrobky nepředstavují riziko rakoviny úst. Na jejich základě se švédská vláda v roce 1999 rozhodla doporučit Evropské unii, aby se z obalů bezdýmých tabákových výrobků odstranily nálepky varující před rakovinou úst. Tento cíl Strana 14 (celkem 51)

15 splnila směrnice EU z roku 2001, ve které bylo definováno nové znění varování: Tento tabákový výrobek může škodit Vašemu zdraví a je návykový [80]. Pro zajímavost uveďme, že zbývajících pět studií bylo publikováno ve Spojených státech a zjištěné hodnoty relativního rizika byly velmi podobné hodnotám ze švédských studií. Souhrnná relativní rizika užívání šňupacího tabáku jsou vyšší a pohybují se v hodnotách od 4 do 13, přičemž ale platí, že tyto odhady mají širší intervaly spolehlivosti (tabulka 3). První studie se objevila v roce 1962 [70], poté následovaly studie z let 1981 [81], 1988 [73] a 1994 [76], takže celkem bylo pokryto období 32 let. Tabulka 2. Moist snuff a rakovina úst a horních cest dýchacích Místo Relativní riziko Studie Případy/kontroly (interval spolehlivosti 95%) Dutina ústní 1,1 (0,8-1,6) 2 482/995 Hltan 0,7 (0,4-1,4) 1 138/641 Dutina ústní + hltan 0,7 (0,4-1,2) /3931 Hrtan 1,2 (0,9-1,7) 2 544/3201 Dutina ústní + hltan hrtan Všechna místa 1,0 (0,8-1,2) /4926 Hodnoty relativního rizika nespecifikovaných bezdýmých tabákových výrobků se pohybují v rozmezí 1,5 až 2,8 a jsou většinou statisticky významné. Souhrnná relativní míra rizika pro všechny typy výrobků je RR = 1,9 (interval spolehlivosti CI = 1,5-2,3), což je střední hodnota mezi nízkou mírou rizika zjištěnou u žvýkacího tabáku (1,2, 1,0-1,4) nebo moist snuffu (1,0, 0,8-1,2) a vyšší mírou rizika zjištěnou u šňupacího tabáku (5,9, 1,7-20) (tabulka 4). Střední míra rizika pro tuto kategorii bezdýmých tabákových výrobků pravděpodobně reflektuje skutečnost, že různé skupiny v rámci studií užívaly buď nízko, nebo vysoce rizikové produkty. Relativní rizika pro nespecifikované typy bezdýmých tabákových výrobků byla určena v osmi studiích. Pět z nich bylo publikováno v období od roku 1957 do roku 1969 [82,83,84,85,86] a zbývající jsou z let 1992 [87], 1993 [75] a 1998 [88]. Do analýzy, kterou v roce 2002 provedli Rodu a Cole, nebyla rozdílům mezi rizikovými profily moist snuffu a žvýkacího tabáku na jedné straně a šňupacího tabáku na straně druhé věnována žádná pozornost. Nízké riziko vzniku rakoviny úst v souvislosti s užíváním žvýkacího tabáku bylo probíráno pouze v jednom článku [89]. I přes výše uvedené značné rozdíly v obsahu tabáku ve šňupacím tabáku a moist snuffu i zpracování těchto typů bezdýmého tabáku byli Rodu a Cole prvními, kdo určil rozdíl mezi riziky spojenými s jejich užíváním. Většina epidemiologických studií zaměřených na bezdýmé tabákové výrobky a rakovinu úst má svá omezení. Mnohá z nich jsou typická pro všechny případové studie a některá jsou důležitá pro pochopení jednotlivých unikátních rizik v souvislosti s výskytem Strana 15 (celkem 51)

16 rakoviny úst. Ve většině těchto studií nebyla věnována pozornost možné záměně dvou významných determinant vzniku rakoviny dutiny ústní: kouření cigaret a užívání alkoholu. K výskytu zavádějícího faktoru (counfoundingu), způsobeného vlivem kouření, by došlo, kdyby uživatelé bezdýmých tabákových výrobků kouřili více než neuživatelé bezdýmého tabáku. Výsledkem by byly chybně vysoké odhady rizik vzniku rakoviny dutiny ústní u uživatelů bezdýmých tabákových výrobků. Výskyt zavádějícího faktoru je pravděpodobnější a došlo by k němu, pokud by míra kouření mezi uživateli bezdýmých tabákových výrobků byla nižší než mezi neuživateli bezdýmého tabáku. Výsledkem by byla chybně stanovená nízká míra rizika vzniku rakoviny dutiny ústní u uživatelů bezdýmých tabákových výrobků. Tabulka 3. Šňupací tabák a rakovina úst a horních cest dýchacích Místo Relativní riziko Studie Případy/kontroly (interval spolehlivosti 95%) Dutina ústní Hltan Dutina ústní + hltan 4,0 (2,7-5,9) 3 298/947 Hrtan Dutina ústní + hltan 13 (8,0-20) 1 93/393 + hrtan Všechna místa 5,9 (1,7-20) 4 391/1340 Užívání alkoholu, jenž může být zavádějícím faktorem, zkreslujícím výsledky studií (confounding), věnovaly pozornost pouze tři studie [78,79,81].Kdyby se užívání alkoholu kontrolovalo ve všech studiích, pravděpodobně by se o něco snížila řada odhadů míry rizika vzniku rakoviny úst, které byly spojovány s užíváním bezdýmého tabáku. I přes tato omezení jsou výsledky těchto studií přiměřeně konzistentní, pokud jde o míru rizika vzniku rakoviny úst následkem dlouhodobého užívání moist snuffu a žvýkacího tabáku. Rodu a Cole ve svém přehledu konstatovali, že podle velkého množství v současnosti dostupných údajů běžně užívané bezdýmé tabákové výrobky zvyšují riziko rakoviny dutiny ústní a horních dýchacích cest pouze minimálně. Od roku 2002, kdy byla publikován výše zmíněný přehledový článek, byly publikovány další čtyři epidemiologické studie - jedna ve Švédsku a tři ve Spojených státech [90,91,92,93]. V žádné z nich nebyla uvedena spojitost mezi užíváním bezdýmých tabákových výrobků a významným zvýšením výskytu rakoviny úst. V roce 2004 vyslovila skupina epidemiologů závěr, že důkazy souvislosti mezi užíváním bezdýmých tabákových výrobků a rakovinou dutiny ústní nejsou průkazné [94]. Dále konstatovali, že řada tvrzení v médiích přehání riziko vzniku rakoviny dutiny ústní [následkem užívání bezdýmých tabákových výrobků] a překračuje rámec výzkumem podložených dat. Americká společnost pro rakovinu (American Cancer Society, ACS) v roce 2005 uvedla, že u uživatelů bezdýmých tabákových výrobků v rámci první ani druhé Studie prevence Strana 16 (celkem 51)

17 rakoviny nebylo zjištěno výrazně zvýšené riziko vzniku rakoviny dutiny ústní ani hltanu [92]. Webová stránka Americké společnosti pro rakovinu se ale i přes toto zjištění nadále zaměřuje na bezdýmé tabákové výrobky jako příčinu vzniku rakoviny dutiny ústní a chybně tvrdí, že u dlouhodobých uživatelů bezdýmých tabákových výrobků se riziko vzniku rakoviny čelistí a dásní zvyšuje až padesátinásobně [95]. Tomuto druhu dezinformací se budeme věnovat v jedné z dalších kapitol této zprávy. Tabulka 4. Jakýkoliv typ bezdýmého tabáku a rakoviny úst a horních cest dýchacích Místo Relativní riziko Studie Případy/Kontroly (interval spolehlivosti 95%) Dutina ústní 2,8 (1,9-4,1) 4 581/798 Hltan 2,3 (1,2-4, /472 Dutina ústní + hltan 1,5 (1,1-2,0) 3 655/2718 Hrtan 1,8 (0,3-9,3) 1 23/100 Dutina ústní + hltan hrtan Všechna místa 1,9 (1,5-2,3) /3681 Tabulky 1 až 4 byly adaptovány z [69]. 3. Další typy rakoviny Jak jsme již uvedli, kouření cigaret je spojováno se zvýšenou mírou rizika výskytu několika druhů rakoviny na místech, která se nedostávají do kontaktu s cigaretovým kouřem. Pro srovnání uveďme, že četné epidemiologické studie neprokázaly kauzální vztahy mezi užíváním bezdýmého tabáku a rizikem vzniku rakoviny mimo ústní dutinu. V roce 2004 Waterbor a kol. analyzovali literaturu o epidemiologických výzkumech a shrnuli výzkumem podložené poznatky ohledně užívání bezdýmých tabákových výrobků a vznikem rakoviny na různých místech těla [94]. Jejich závěry ohledně rizika vzniku rakoviny ve spojitosti s užíváním bezdýmých tabákových výrobků a jejich srovnání se známými riziky v souvislosti s kouřením jsou shrnuty v tabulce Kardiovaskulární choroby Riziku vzniku kardiovaskulárních chorob mezi uživateli bezdýmých tabákových výrobků se za posledních patnáct let věnovalo osm epidemiologických studií. Šest z nich došlo k závěrům, že u uživatelů bezdýmých tabákových výrobků není zvýšená míra rizika vzniku srdečního infarktu ani mrtvice [47,90,97,98,99,100]. Zbývající dvě studie udávaly mírně pozitivní souvislosti u uživatelů bezdýmého tabáku bylo zjištěno relativní riziko v hodnotách mezi 1,2-1,4 [92,101], což jsou nižší hodnoty než u kuřáků. Asplund v roce 2003 dokončil komplexní přehled o kardiovaskulárních účincích užívání bezdýmého tabáku [102]. Konstatoval, že ve výrazném kontrastu s kuřáky nevykazují uživatelé bezdýmého tabáku ve srovnání s neuživateli tabáku žádné významné rozdíly v následujících indikátorech kardiovaskulárního zdraví: srdeční tep, krevní tlak, minutový srdeční objem a maximální pracovní kapacita, hladina hemoglobinu a hematokritu, Strana 17 (celkem 51)

18 leukocytů, antioxidačních vitamínů, fibrinogenu, součástí fibrinolytického systému, reaktivního proteinu C a produkce tromboxanu A. U uživatelů bezdýmého tabáku navíc nebyly zjištěny žádné významné vaskulární změny související s kouřením včetně ztlušťování stěn krevních cév a vzniku aterosklerotických plátů. Souhrnně lze konstatovat, že podle většiny lékařských a epidemiologických poznatků není u uživatelů bezdýmého tabáku prokázaná zvýšená míra rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Tabulka 5. Riziko rakoviny na různých místech spojených s užíváním bezdýmého tabáku a kouřením Místo vzniku rakoviny Rizika plynoucí z užívání Rizika plynoucí z kouření** bezdýmého tabáku* Hltan Žádný vztah RR = 5-11 Hrtan Žádný vztah Plíce Neadekvátní Žaludek Nepřesvědčivá 1,4-2,0 Ledviny Žádná asociace 1,3-3,7 Jícen Nepřesvědčivá 7-8 Karcinom pankreatu Neprůkazná 2,3 Rakovina močového Žádná 2,2-3,3 měchýře * Převzato z [94]. ** Mezi současnými kuřáky (muži a ženami), Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) tyto hodnoty použilo pro stanovení národních odhadů mortality přisouditelné kouření [96]. Vlivu užívání bezdýmého tabáku jako rizikovému faktoru pro vznik diabetu typu 2 se věnovaly dvě studie ze Švédska. V jedné z nich byla u současných uživatelů bezdýmého tabáku zjištěna nepatrně zvýšená míra rizika (poměr pravděpodobnosti vzniku = 1,5, interval spolehlivosti = 0,8-30) [103], podle dalších studií ale míra rizika vzniku cukrovky u uživatelů bezdýmého tabáku nebyla významně zvýšená [104]. IV. Vědecký a logický základ pro minimalizaci rizik pomocí bezdýmého tabáku A. Udržovací (náhražková) léčba nikotinem 1. O nikotinu Nikotin bývá charakterizován jako látka s vysokým závislostním potenciálem. Sám o sobě ale představuje nulové nebo pouze velmi nízké zdravotní riziko. Nezpůsobuje např. rozedmu plic ani rakovinu [105,106] a neexistují výzkumem podložené poznatky o tom, že by hrál přímou roli ve vzniku kardiovaskulárních onemocnění [106,107]. Ve zprávě ze schůze Monitorovacího centra pro otázky tabáku a zdraví působícího při Organizaci spojených národů byl vysloven závěr, že s výjimkou užívání v průběhu těhotenství nebyla škodlivost dlouhodobého užívání nikotinu prokázána [108]. Strana 18 (celkem 51)

19 Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) uznal bezpečnost přípravků používaných pro náhražkovou terapii nikotinem tím, že povolil jejich prodej volně bez předpisu. Dlouhodobé užívání náhražkové terapie nikotinem nebylo asociováno s výskytem zdravotních rizik a náhražková terapie je považována za méně nebezpečnou než návrat (relaps) ke kouření cigaret [109,110]. Pro úřady ve Spojeném království to byl podnět, aby před nedávnem zliberalizovaly předpisy ohledně náhražkové terapie nikotinem. Podle nových směrnic mohou náhražkovou léčbu nikotinem užívat pacienti s kardiovaskulárním onemocněním, notoričtí kuřáci ve věku 12 až 17 let, těhotné kuřačky a současně i ti, kteří nadále kouří [111]. Nikotinové žvýkačky se ve Spojených státech předepisují pacientům, kteří chtějí přestat kouřit od roku Řadí se mezi přípravky bez následných zdravotních rizik a na základě schválení Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv se prodávají volně bez předpisu od roku Uživatel má pouze omezenou možnost kontrolovat množství absorbovaného nikotinu, protože jeho obsah ve žvýkačce je nízký a uvolňuje se pomalu [112]. V závislosti na státních a místních spotřebních daních a míře spotřeby cigaret by žvýkačky mohly být pro kuřáka v poměrných jednotkách cenově konkurenceschopné. Prodávají se ale pouze ve velkých baleních, a tak je jejich prodejní cena mnohem vyšší než u cigaret, což je z ekonomického hlediska znevýhodňuje. Právě cena je nejčastěji uváděným důvodem, proč kuřáci nikdy nevyzkoušeli náhražkovou terapii nikotinem [113]. Nikotinová náplast byla ve Spojených státech představena v roce 1992 a bez lékařského předpisu se prodává od roku Nepřetržitě dodává nikotin přes kůži po dobu až 24 hodin. Měla by zamezit kouření, nikotin se z ní ale uvolňuje tak pomalu, že není nijak neobvyklé, když lidé s náplastí zároveň i kouří. Hlavní nevýhodou nikotinových náplastí je nedostatečné uvolňování nikotinu, což je ale pouze technický problém. V současnosti se vyhodnocuje používání nikotinové náplasti s vysokou dávkou nikotinu, která by mohla sloužit jako kompletní náhražka nikotinu i silným kuřákům [114]. Řada kuřáků přeceňuje zdravotní rizika výrobků používaných při náhražkové terapii nikotinem. V roce 2001 byl mezi 1046 dospělými kuřáky proveden průzkum, podle kterého se 53 % z nich mylně domnívá, že nikotin způsobuje rakovinu a 14 % uvedlo, že neví [115]. V dalším průzkumu z roku 2002 bylo zjištěno, že polovina kuřáků si dělá starosti ohledně negativních vedlejších účinků náhražkové terapie nikotinem [116]. S podobným problémem se lze setkat i ve Spojeném království, kde bylo v nedávno provedeném průzkumu zjištěno, že podle 69 % kuřáků je náhražková terapie nikotinem podobně škodlivá jako kouření cigaret. S mylnými představami se lze ale setkat i mezi lidmi se zdravotnickým vzděláním. 22 % praktických lékařů ve Spojeném království se domnívá, že náhražková terapie nikotinem je stejně škodlivá jako kouření cigaret, 40 % si myslí, že nikotin může způsobit kardiovaskulární onemocnění a mrtvice, a podle čtvrtiny praktických lékařů může vyvolat rakovinu plic [117]. Strana 19 (celkem 51)

20 Souhrnně lze tedy tvrdit, že podle nedávno provedené metaanalýzy [118] je nedostatečné uvolňování nikotinu, vysoká cena a mylné představy o zdravotních rizicích hlavním důvodem toho, že mezi uživateli náhražkové formy podávání nikotinu je míra těch, kteří dlouhodobě přestanou kouřit, pouze sedmiprocentní. 2. Dlouhodobé užívání léčiv s obsahem nikotinu Podle pokynů Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv by se léčiva s obsahem nikotinu měla užívat maximálně po dobu deseti až dvanácti týdnů. Základem pro toto omezení není strach z poškození zdraví, ale obavy ohledně prodlužování závislosti na nikotinu. Vzhledem k omezením léků s obsahem nikotinu stojí za povšimnutí, že někteří kuřáci tyto výrobky užívají déle než po dobu tří měsíců stanovenou Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Přibližně 20 % kuřáků, kteří přestali kouřit pomocí nikotinových žvýkaček v době, kdy byly pouze na předpis, je užívalo déle než rok [112]. Ve studii zaměřené na odvykání kouření, v jejímž rámci byly rozdávány nikotinové žvýkačky zdarma s tím, že participantům bylo sděleno, aby je po dvou měsících přestali užívat, se zjistilo, že 37 % účastníků, kteří po jednom roce nekouřili, je stále užívali [119]. S využitím liberální definice nepřetržitého užívání se v nedávno provedené studii zjistilo, že až třetina současných uživatelů nikotinových žvýkaček je užívá po dobu delší než šest měsíců [120]. V této studii bylo také zjištěno, že 7 % osob, které začnou užívat nikotinové žvýkačky, je bude užívat déle než šest měsíců a 1 % je bude užívat déle než dva roky. Ekvivalentní hodnoty pro nikotinovou náplast byly 1,7 % (> 6 měsíců) a 0,05 % (> 2 roky). 3. Koncentrace a dostupnost nikotinu obsaženého v bezdýmých tabákových výrobcích Bezdýmé tabákové výrobky obsahují mnohem vyšší koncentrace nikotinu než léčiva s obsahem nikotinu a tyto koncentrace jsou na úrovni, která je obecně považována za koncentraci vytvářející závislost [121,122]. Biologická dostupnost nikotinu z bezdýmých tabákových výrobků závisí na ph výrobku, protože nikotin obohacený o protony (v zásaditějších výrobcích) se přes ústní sliznici vstřebává účinněji a rychleji než tytéž formy nikotinu v kyselejších výrobcích. Absorbční kinetika nikotinu závislá na výši ph je velmi důležitým důvodem, proč se bezdýmý tabák nekonzumuje jako potraviny. ph obsahu žaludku je velmi kyselé, což silně zpomaluje (inhibuje) absorbci nikotinu [122]. Profily bezdýmých tabákových výrobků podle absorbce nikotinu jsou známy již řadu let [105,123] a ukazují jak výhody, tak nevýhody ve srovnání s profily tabákových výrobků, které se kouří. Ve srovnání s cigaretami se nikotin z bezdýmých tabákových výrobků vstřebává o něco pomaleji, nejvyšší úrovně jeho koncentrace v žilní krvi jsou ale obdobné [105]. Po požití bezdýmých tabákových výrobků vydrží zvýšený obsah nikotinu v krevním séru navíc déle než je tomu po kouření cigaret [105]. To může pomoci vysvětlit poznatek, že mezi ex-kuřáky byla jednotková spotřeba bezdýmých tabákových výrobků mnohem nižší než jejich dřívější jednotková spotřeba cigaret [124,125]. Strana 20 (celkem 51)

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř.

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. KOUŘENÍ Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. Kouření má jistý společenský význam; zatímco v 19. století

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Obsah vývěskového sdělení Současná situace Základní informace o

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Hana Sovinová Ladislav Csémy Státní zdravotní ústav, 2014 Věra Kernová Užívání tabáku a alkoholu v České republice:

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

VY_32_INOVACE_03_02_15

VY_32_INOVACE_03_02_15 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_15 Výchova ke zdraví Kouření Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185 III/2

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTI NA TABÁKU U NÁS A VE SVĚTĚ, PASIVNÍ KOUŘENÍ RIZIKO PRO

EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTI NA TABÁKU U NÁS A VE SVĚTĚ, PASIVNÍ KOUŘENÍ RIZIKO PRO EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTI NA TABÁKU U NÁS A VE SVĚTĚ, PASIVNÍ KOUŘENÍ RIZIKO PRO OKOLÍ ZÁVISLÉHO Eva Králíková Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie

Více

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020 Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020 Mgr. Lenka Kostelecká, odbor zdravotních služeb MZ ČR Cena adiktologie 2015 Program Zdraví 2020 jako příležitost

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Ovzduší a zdraví (4.část) oběhová soustava

Ovzduší a zdraví (4.část) oběhová soustava Ovzduší a zdraví (4.část) oběhová soustava Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Vám předkládá další ze série článků na téma Kvalita ovzduší a ochrana zdraví

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Co je prasečí chřipka?

Co je prasečí chřipka? Co je prasečí chřipka? Prasečí chřipka je respirační onemocnění u prasat způsobené virem chřipky typu A, které u nich často propuká. Lidé za normálních okolností touto nemocí neonemocní, ale k nakažení

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Nemoci oběhové soustavy v české populaci. Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013

Nemoci oběhové soustavy v české populaci. Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013 Nemoci oběhové soustavy v české populaci Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013 Struktura prezentace Epidemiologická situace v Evropě teoretický rámec zdravotního

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008 Drogová situace, výhledy a opatření MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, Struktura prezentace Souhrn současné drogové situace v ČR (pro podrobnosti viz tištěná verze Občana

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Spotřeba alkoholu v České republice

Spotřeba alkoholu v České republice Spotřeba alkoholu v České republice Podle nejaktuálnějších dat OECD (září 2012, poslední kompletní rok k dispozici 2009) je Česká republika čtvrtou zemí s nejvyšší konzumací na osobu starší patnácti let.

Více

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7 Stop Smoking Chronické onemocnění ledvin Chronic kidney disease chapter 7 Je prokázáno, že kouření je nezdravý zvyk. Cigarety jsou dnes nejběžnějším způsobem kouření. Mezi jiné způsoby kouření patří dýmky

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomické determinanty zdraví MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomická nerovnost ve zdraví na začátku 21.století ve všech zemích EU nárůst v posledních desetiletích Lidé s nižším sociálně-ekonomickým

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

abstract Brad Rodu William T Godshall

abstract Brad Rodu William T Godshall Harm Reduction Journal 2006, 3:37doi:10.1186/1477-7517-3-37 The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: http://www.harmreductionjournal.com/content/3/1/37 Received:19

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem Velemínský Miloš Realizace studie v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním

Více

Prevence rakoviny. doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Prevence rakoviny. doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Prevence rakoviny doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU 1 EPIDEMIOLOGIE Osnova = Výskyt u nás a ve světě, časový vývoj, souvislosti s rizikovými faktory ETIOLOGIE = Příčiny

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Analýzy zdravotního stavu obyvatel. pro zdravotní plány města

Analýzy zdravotního stavu obyvatel. pro zdravotní plány města Analýzy zdravotního stavu obyvatel pro zdravotní plány města Seminář: Ukazatele populačního zdraví Praha 30. 3. 2016 MUDr. Stanislav Wasserbauer Ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 8 Návrh poslanců Josefa Janečka a Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně

Více

Primární drogová prevence založená na snižování škod: contradictio in adiecto?

Primární drogová prevence založená na snižování škod: contradictio in adiecto? Primární drogová prevence založená na snižování škod: contradictio in adiecto? Mgr. Jan Morávek, Ph.D. Konference Primární prevence rizikového chování 27. listopadu 2007 Program prezentace Primární drogová

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

Státní zdravotní ústav. Praha, CZ. Centrum podpory veřejného zdraví

Státní zdravotní ústav. Praha, CZ. Centrum podpory veřejného zdraví Státní zdravotní ústav Praha, CZ Centrum podpory veřejného zdraví Centrum podpory veřejného zdraví zaměřuje se na rizikové faktory životního stylu kouření, užívaní alkoholu, obezitu, úrazy... a propaguje

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Zdravotní sestry a závislost na tabáku

Zdravotní sestry a závislost na tabáku Zdravotní sestry a závislost na tabáku Kateřina Malá Společnost pro léčbu závislosti na tabáku Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Fakta o kouření Kouření je nejvýznamnější preventabilní

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Vzorce konzumace piva v České republice v roce 2010

Vzorce konzumace piva v České republice v roce 2010 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Vzorce konzumace piva v České republice v roce

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel Zdravého města CHRUDIM II. část 2014 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

EVALUACE VÝSLEDKŮ LÉČBY V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI. Autor studie: Martin Šefránek Přednáší: Martin Hulík

EVALUACE VÝSLEDKŮ LÉČBY V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI. Autor studie: Martin Šefránek Přednáší: Martin Hulík EVALUACE VÝSLEDKŮ LÉČBY V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI Autor studie: Martin Šefránek Přednáší: Martin Hulík Co je Evaluace výsledků léčby v TK? Vyzkumná studie hodnotící výsledky léčby

Více

posledních deseti letech

posledních deseti letech Jak kouří Češi kuřáck cké zvyklosti české populace v posledních deseti letech Tisková konference ke SVĚTOVÉMU DNI BEZ TABÁKU 31. KVĚTNA SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE Státní zdravotní ústav, 27. května

Více

Statistická šetření - PROČ? Žádná věda není skutečnou vědou, není-li podložena matematickými principy. (L.da Vinci)

Statistická šetření - PROČ? Žádná věda není skutečnou vědou, není-li podložena matematickými principy. (L.da Vinci) Statistická šetření - PROČ? Žádná věda není skutečnou vědou, není-li podložena matematickými principy. (L.da Vinci) Statistická šetření - na kom / čem? statistické jednotky (S.J.) 1 respondent (pacient,

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

alkoholu a Jana Nedbalová,, KHS Pk Výchova kek CCVJ, o.p.s. 28. ledna 2015

alkoholu a Jana Nedbalová,, KHS Pk Výchova kek CCVJ, o.p.s. 28. ledna 2015 Prevalence užíváníu alkoholu a tabáku v ČR Jana Nedbalová,, KHS Pk Výchova kek zdraví v pedagogické praxi, Přehled studií HBSC (WHO) 11, 13, 15letí (2002, 2006, 2010) GYTS (Global Youth Tobacco Survey)

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o podrobení nové psychoaktivní látky 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (αpyrrolidinovalerofenon,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o podrobení nové psychoaktivní látky 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (αpyrrolidinovalerofenon, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2015 COM(2015) 674 final 2015/0309 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podrobení nové psychoaktivní látky 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (αpyrrolidinovalerofenon,

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 142 Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající cenově dostupné generické léky. Z APATYKY K MEZINÁRODNÍ FARMACEUTICKÉ FIRMĚ Za zakladatele výroby léčiv

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci

Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci Michala Lustigová Státní zdravotní ústav XLIII. konference České demografické společnosti, XLIII. konference České demografické společnosti,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

www.zdravotnictvivolaopomoc.cz PARAMETRY PRŮZKUMU Výzkum realizovala pro ČLK agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR o velikosti 1007 respondentů. Šetření proběhlo v září 2016

Více

Důležité informace k užívání přípravku Tasigna

Důležité informace k užívání přípravku Tasigna Důležité informace k užívání přípravku Tasigna Co je důležité vědět o přípravku Tasigna... Přípravek Tasigna je lék vydávaný pouze na lékařský předpis. Tasigna se používá k léčbě leukemie nazývané chronická

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost V roce bylo zaznamenáno 7 38 864 potratů, z toho bylo 13 637 samovolných potratů a 24 055 umělých přerušení těhotenství. Celkový počet potratů se již třetím rokem snižoval. Úhrnná potratovost

Více

Harm reduction a užívání tabáku

Harm reduction a užívání tabáku Harm reduction a užívání tabáku Lenka Vavrinčíková U Č E B N Í T E X T Y HARM REDUCTION A UŽÍVÁNÍ TABÁKU Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Klinika adiktologie

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, 1908 Zdravotnictví, zdravověda (hygiena) jest nauka, která se především obírá studiem nebezpečí

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Výstup na Sněžku Stánek zdraví na Resselově náměstí Otvírání studánky na lesní stezce Na Podhůře

Výstup na Sněžku Stánek zdraví na Resselově náměstí Otvírání studánky na lesní stezce Na Podhůře Světový den bez tabáku aneb cesta za čistým vzduchem 2007 CHRUDIM Mezinárodní kampaň Světový den bez tabáku patří mezi největší akce zaměřené na problematiku kouření a jeho prevenci. Užívání tabáku každým

Více

3) Adekvátní metodologie

3) Adekvátní metodologie 3) Adekvátní metodologie NEPLÉST ZÁMĚR ANEB HLAVNÍ CÍL(E) S POJMEM : dílčí cíle = úkoly = konkr. kroky stanovené tak, aby byl splněn hlavní cíl (viz později) Př: Teoretická část bakalářské práce se zabývá

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková DEN PROTI KOUŘENÍ Vypracovala: Třída: 4.F Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková Osnova: 1.) Nekuřácký podnik a) zavedení z ekon. důvodu 2.) Jak přestat kouřit 3.) Poslední

Více

Ze dne: 25. června 2013 Č. dok. Komise: COM(2013) 436 final Návrh rozhodnutí Rady o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolním opatřením

Ze dne: 25. června 2013 Č. dok. Komise: COM(2013) 436 final Návrh rozhodnutí Rady o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolním opatřením RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. července 2013 (03.07) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0207 (NLE) 11782/13 CORDROGUE 63 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 25. června 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

VYHLÁŠKA č. 344 Ministerstva zemědělství

VYHLÁŠKA č. 344 Ministerstva zemědělství Czech Republic VYHLÁŠKA č. 344 Ministerstva zemědělství ze dne 30. září 2003, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 písm. a), d,) j), k), l) a m) zákona

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Očkování proti sezónní chřipce výsledky pilotní dotazníkové studie P. Pazdiora, A. Aišmanová Ústav epidemiologie LF UK v Plzni 7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Na základě Doporučení Rady

Více