Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku. Na něj navazuje povinně volitelný předmět Přírodovědná praktika, rozšiřující učivo z chemie a přírodopisu. Časová dotace: Chemie 2 hodiny/týden Přírodovědná praktika 1 hodina/týden Učivo chemie se zaměřuje na: seznamování se základními chemickými pojmy rozvíjení dovedností pozorovat a zjišťovat chemické vlastnosti a procesy řešení problémů a správně jednat ve skutečných situacích jednoduché chemické výpočty bezpečné a správné provádění chemických pokusů získávání a upevňování dovedností dodržovat zásady bezpečnost práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech nebo při práci s nebezpečnými chemickými látkami Formy a metody práce: frontální výuka skupinové práce nebo krátkodobé projekty (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, odborné literatury a počítačů) laboratorní práce exkurze demonstrační pokusy videa

2 Chemie se vyučuje v odborné pracovně. Řád učebny chemie je součástí vybavení učebny, jehož dodržování je pro každého žáka závazné. Tímto předmětem se prolínají průřezová témata: Environmentální výchova Ekosystémy (vodní zdroje, kyslík) Základní podmínky života (voda, vztahy organizmů a člověka k vodě, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás), energie (energie a život), přírodní zdroje (surovinové a energetické zdroje, a jejich vliv na životní prostředí). Lidské aktivity a problémy životního prostředí (zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství, doprava a životní prostředí, odpady a hospodaření s odpady Vztah člověka k prostředí Výchovné a vzdělávací strategie k vytváření klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení vedeme žáky ke zjišťování fyzikálních vlastností látek jako je barva, skupenství, hustota, teplota atd. formou pozorování nebo měření chemické pokusy, chemických přeměn, ze kterých vycházejí experimenty, měření, učíme žáky hledat souvislosti mezi jevy probíhající v laboratoři a v živé i neživé přírodě (příklady z praxe, mezipředmětové vztahy, experiment, interpretace a projekty) vedeme žáky ke správnému používání chemického názvosloví, značek a základních chemických výpočtů (výklad práce s periodickou soustavou prvků, chemickými tabulkami, práce s počítačem a internetem) dáváme žákům možnost samostatně nebo ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů (demonstrační i žákovský experiment, interpretace myšlenkových postupů a závěrů)

3 Kompetence k řešení problémů předkládáme problémové situace související s učivem chemie (praktické úlohy reklama a zprávy z médií) dáváme žákům možnost volit různé způsoby řešení (kritické myšlení) vedeme žáky k nacházení příkladů dějů a jevů z běžné praxe (exkurze, videoprojekce) vedeme žáky k pochopení chemické podstaty přírodních jevů (skupinová práce, projekty, experimenty) klademe důraz na aplikaci poznatků v praxi (exkurze) Kompetence komunikativní dbáme na správné používání chemického názvosloví a značek prvků ve slovním a písemném projevu ( práce s textem a tabulkami, periodickou soustavou prvků, kontrolní práce, testy, doplňovačky, křížovky...) podněcujeme žáky ke vzájemné komunikaci formou skupinové práce, experiment ve skupině, projekty Kompetence sociální a personální práce ve skupině, tvorba pravidel pro práci ve skupině, rovnoměrné rozdělení práce ve skupině, rozvoj tolerantního a respektujícího přístupu mezi členy skupiny) zadáváme úkoly rozvíjející spolupráci mezi žáky (skupina, třída) podněcujeme žáky ke smysluplné diskuzi vytváříme situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných vedeme žáky k sebedůvěře vedeme žáky k tolerancím k ostatním Kompetence občanské vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování (možnost spoluvytváření vnitřních pravidel) předkládáme situace, při kterých se žáci učí chápat základní ekologickou souvislosti a environmentální problémy a respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí (projekty, Den Země)

4 vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích, jako např. přivolání pomoci, poskytnutí první pomoci, chování v případě chemické havárie vedeme žáky k šetrnému využívání přírodních a energetických zdrojů předkládáme žákům jednoduché analýzy složení spotřebního zboží a potravin v souvislosti s mediální reklamou a vytvářet tak vlastní pohled na případnou škodlivost nebo prospěšnost (reklamy a zprávy z médií experiment) Kompetence pracovní společně s žáky respektujeme pravidla pro práci s chemickými látkami, dodržujeme laboratorní řád a řád pracovny vedeme žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálu, pomůcek a přístrojů a vybavení pracoviště vyžadujeme dodržování vymezených pravidel a povinností z hlediska ochrany zdraví svého i zdraví jiných a ochrany životního prostředí vedeme žáky k promyšlenému organizování vlastní práce a získávání správných pracovních návyků

5 Vzdělávací obsah předmětu Chemie: CHEMIE 8. ročník Co se žák naučí -Zařadí chemii mezi přírodní vědy nezbytné pro život. -chápe důležitost i rizika chemických výrob pro společnost -Popíše společné a rozdílné vlastnosti známých látek -umí vyhledat v tabulkách fyzikální a chemické vlastnosti látek. -rozpozná skupenství látek a chápe jeho změnu. Učivo předmětu -rozlišuje děje chemické a fyzikální -seznámí se s historií chemie, alchymie a jejím přínosem pro moderní chemii -rozlišuje fyzikální těleso a látku. -popíše vlastnosti látek (skupenství, barva, zápach hustota, rozpustnost v různých rozpouštědlech) -pojmenuje změny skupenství látek. Učivo (názvy tématických okruhů atd.) PŘEDMĚT CHEMIE -pozná chemické nádobí a nářadí chem. písmo. VLASTNOSTI LÁTEK -změny skupenství (tání a tuhnutí, vypařování, kondenzace a sublimace) Mezipředmětové vztahy, průřezová témata. Přesahy a vazby F, Př, D F, Př

6 -uplatní v životě zásady bezpečné práce s běžně dostupnými látkami. -zná důležitá telefonní čísla. -umí vyhodnotit rizikovost práce s běžně dostupnými látkami (R- a S-věty a piktogramy na obalech.) -zvládá zásady bezpečného chování při havárii. -zná zásady bezpečnosti a hygieny práce s chemickými látkami. -umí poskytnout 1. pomoc při úrazu v chem. laboratoři (pořezání, poleptání, popálení, otrava plynem.) -zpracuje laboratorní protokol. -ví jak se zachovat při havárii spojené s únikem nebezpečné látky. POZOROVÁNÍ A PO- KUS V CHEMII -Bezpečnost a hygiena práce v chemické laboratoři. -Chemický pokus -Havárie s únikem nebezpečných chem. látek. Př

7 -rozlišuje směs a che micky čistou látku -navrhne a prakticky provede oddělení složky ze známé směsi -uvede příklady oddělování směsí v praxi -vypočítá složení roztoku a umí jej připravit. -aplikuje o rozpouštění pevných látek v praxi. -odliší různorodé směsi -sestaví a popíše filtrační aparaturu a vysvětlí princip filtrace a destilace. Extrakce, usazování, krystalizace, sublimace, chromatografie. -rozumí pojmům: rozpustnost látky, nasycený a nenasycený roztok, koncentrovaný a zředěný roztok -umí vypočítat koncentraci roztoku. -zná faktory ovlivňující rozpouštění látek (teplota, tlak, povrch, míchání) SMĚSI LÁTEK -směsi stejnorodé a různorodé (suspenze, emulze pěna, aerosol) -složka směsi. -metody dělení směsi. -roztoky a jejich dělení. -hmotnostní zlomek -co ovlivňuje rozpouštění pevných látek?

8 -chápe význam vody a vzduchu pro život a pro chemickou výrobu. -uvede příklady znečištění vody a vzduchu doma a ve svém okolí. -navrhne opatření, která omezí jejich znečišťování. -rozumí vzniku ozónové díry a smogových situací. -ví, jak se zachovat v případě požáru -zavolá hasiče -poskytne první pomoc. -rozezná a pojmenuje různá skupenství vody. -vysvětlí koloběh vody v přírodě. -rozliší různé druhy vod a uvede jejich praktické využití. -chápe význam pitné vody. -zná složení vzduchu a princip výroby kyslíku a dusíku. -vysvětlí vznik skleníkového efektu a ozónové díry -označí kyslík jako látku nezbytnou pro hoření. -uvede příklady běžně dostupných hořlavin a zásady bezpečné práce s nimi. -uvede prostředky, které zabrání šíření požáru. VODA A VZDUCH ZÁKLAD ŽIVOTA -druhy vod (měkká, tvrdá, destilovaná, pitná, odpadní) -úprava pitné vody -složení vzduchu -hoření látek, hašení -hořlaviny, teplota vznícení, hasicí prostředky. Př

9 -používá správně pojmy atom, molekula, iont -rozliší chemické prvky a sloučeniny -používá pojmy chemický prvek, sloučenina, směs a chemická vazba ve správných souvislostech -zná základní typy chemických vazeb -zná triviální názvy vybraných skupin -dovede posoudit vlastnosti vybraných kovů a nekovů sulfidů, hydroxidů, kyselin a jejich solí -porovná vlastnosti a použití vybraných látek a posoudí jejich vliv na životní prostředí. -objasní princip výroby kovů ze sulfidů. -vysvětlí, jak vznikají kyselé -popíše složení a strukturu atomu. -chápe nebezpečí jaderného záření. -určí počet valenčních elektronů. -popíše vznik kationtů a aniontů. -rozliší chemickou značku a chemický vzorec -zná značky a názvy vybraných chemických prvků a složení jejich molekul. -zapíše správně protonové číslo ke značce prvku. -určí složení molekuly chemické sloučeniny z chemického vzorce a naopak zapíše vzorec podle zadání -popíše vznik chemické vazby -připraví oxid jednoduchou chem. reakcí. -popíše vlastnosti a zná využití vybraných anorganických sloučenin -umí připravit roztok SLOŽENÍ LÁTEK -atomové jádro, radioaktivita. -obal atomu -ionty -chemický prvek -značka prvků, protonové číslo. -český název prvku. -atom prvku a molekula. -chemická vazba. -molekula sloučeniny. -druhy chemických vazeb. -periodická soustava prvků, periodický zákon. -kovy, nekovy a polokovy -sulfidy -hydroxidy -kyseliny -neutralizace -ph roztoku -soli kyselin. F, D

10 deště a jak jim jde předcházet. -zná neutralizaci v praxi -orientuje se ve stupnici ph. -rozliší, které látky řadíme mezi soli kyselin. -zná využití solí. hydroxidu. -umí připravit zředěný roztok kyseliny. -zapíše sám rovnici neutralizace, provede ji a pokus vyhodnotí. -změří ph roztoku indikátorem a měření vyhodnotí. -odvozuje chem. vzorec soli z názvu a opačně.

11 CHEMIE 9. ročník Co se žák naučí - rozliší výchozí látky a produkty chemické reakce - uvede příklady prakticky významných reakcí (v přírodě, v chemických výrobách) -rozumí chemické rovnici a dokáže ji využít k chemickému výpočtu. - faktory ovlivňující průběh chemické re akce dokáže aplikovat na konkrétní chemické děje (např katalyzátory výfukových plynů a anorganických výrob aj.) Učivo předmětu - rozliší chemický a fyzikální děj. - provede jednoduché chemické reakce v laboratoři a dokáže popsat jejich průběh. - zapíše chemickou rovnicí jednoduché chem. reakce. - pozná typ reakce ze zápisu chemickou rovnicí. Učivo (názvy tématických okruhů atd.) CHEMICKÉ ROVNICE -reakční schéma a chemická rovnice. -úprava chemických rovnic. -látkové množství, molární hmotnost. -zákon zachování hmotnosti a chem. výpočty. -typy chem. reakcí (slučování, rozklad, nahrazování, neutralizace, podvojná záměna. -teplo v chem. reakci (reakce exo a endotermické. -faktory ovlivňující průběh chem. reakce. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata. Přesahy a vazby F

12 -rozumí podstatě oxidace a redukce -uvede př. využití redoxních přeměn -galvanický článek -akumulátor, galvanické pokovování a elektrolýza. -v redoxní reakci určí oxidační a redukční činidlo -pokusem ověří činitele, kteří ovlivňují průběh koroze. -orientuje se v řadě kovů REDOXNÍ REAKCE F,Př -rozliší anorganickou a organickou sloučeninu -uvede zdroje, vlastnosti apraktické využití uhlovodíků -posoudí ekologická hlediska při spalování různých druhů paliv a pohonných hmot. -zná význam oktanového čísla -rozezná typ uhlovodíku podle názvu a chemické vazby -zná chemické vzorce a názvy jednoduchých uhlovodíků -uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy, uhlí a zemního plynu. -popíše destilaci ropy, krakování, karbonizaci uhlí a zpracování zemního plynu. ORGANICKÉ SLOUČE NINY UHLOVODÍKY -alkany a cykloalkany -alkeny a dieny -alkiny -areny -zdroje uhlovodíků a jejich zpracování. Př

13 -rozliší vybrané deriváty uhlovodíků -uvede jejich zdroje,vlastnosti a použití -chápe průběh fotosyntézy a její význam pro život na Zemi -rozlišuje živiny a vitamíny. Zná zdroje těchto látek v potravinách -orientuje se v koncových produktech biochemického zpracování živin -odlišuje uhlovodíkový zbytek a charakteristickou skupinu -zapíše chemické vzorce vybraných látek a zná jejich vlastnosti a význam. -zapíše esterifikaci chemickou rovnicí -zaznamená fotosyntézu chemickou rovnicí. Uvede podmínky reakce -popíše vlastnosti přírodních látek a jejich význam pro člověka -zpracuje podle literatury výrobu cukru, škrobu, papíru a piva -zhodnotí dnešní význam znalostí DNA DERIVÁTY UHLOVO- DÍKU -halogenderiváty -alkoholy a fenoly -aldehydy a ketony -karboxylové kyseliny -esterifikace a estery -přírodní sloučeniny -fotosyntéza -sacharidy -tuky -bílkoviny -vitamíny, enzymy a hormony Př

14 -vyhodnotí používání druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi -aplikuje znalosti o principech hašení požárů na modelové situace -orientuje se v přípravě a využívání různých chemicky vyráběných látkách -dokáže vysvětlit v čem tkví nebezpečí braní drog. -vyhledá a zhodnotí obsah přírodních látek v potravinách -chápe zdravotní rizika způsobená nevhodnou stravou či obezitou -objasní význam chem. výrob pro život člověka. -vyjmenuje chemické podniky ve svém okolí a vysvětlí, jak se zachová v případě ekologické havárie -zná výhody i nevýhody využívání umělých hmot a vláken -umí bezpečně zacházet s běžnými mycími a čisticími prostředky (doma i ve škole) -rozpozná na obalu výrobu látky nebezpečné (hořlavé aj.) CHEMIE A SPOLEČ- NOST -chemické výroby, chemický průmysl v ČR -plasty a syntetická vlákna -detergenty a pesticidy -otravné látky -léčiva a drogy Př, Z

15 -rozumí zásadám zdravé výživy a zdravého životního stylu -posoudí vliv chemicky vyráběných látek na životní prostředí a zdraví člověka. -uvede zásady bezpečné práce s běžně dostupnými hořlavinami a výbušninami -vyhledá př. otravných látek a způsoby ochrany proti nim -má přehled o volně i nezákonně prodávaných drogách a jejich účincích nachování a zdraví člověka -uvede př. využití biotechnologie -zpracuje jídelníček podle obecně platných zásad zdravé výživy -samostatně navrhne, jakým způsobem lze pečovat o zlepšení životního prostředí. -biotechnologie, enzymy -výživa -chemie a životní prostředí.

16 Vzdělávací obsah předmětu Přírodovědná praktika Ročník Výstupy: Učivo: Mezipředmětové vztahy, průřezová témata: Pracuje bezpečně s vybranými Bezpečnost práce s Návaznost na učivo Pří. a F. dostupnými a běžně používanými látkami. Provádí pravidelné záznamy. Učí se pracovat s multimédii. chemickými látkami. Zkoumáme vliv kovů na živé organizmy Chlorid sodný mrazí. Rostlinné indikátory. Zdr. péče o zdraví Praxe-mikroskopická technika. Fotografie na listu. Izolace chlorofylu z rostlin. Izoluj z rostlin vonné látky. Vznik galvanického článku z rostlin Bezpečně pracuje kahanem. Dodržuje zásady požární bezpečnosti. Samostatně provádí zápisy protokolů. Pěstujeme krystaly. Pozorujeme mikrokrystaly solí. Rušená a nerušená krystalizace. Krystaly v rostlinách Dodržuje pravidla bezpečnosti práce. Chemická zahrádka. Oheň bez zápalek. Vánoční kouzla. Návaznost na učivo Př. Fotosyntéza. Vznik kyslíku. Výchova k čistotě ovzduší EV. F vznik elektrického proudu a galvanického článku. Učivo Př geologie. Potravinářství. D. - význam Vánoc Pracuje s chemickým nádobím a nářadím. Využití jednoduchých chemických technologií. Červený trpaslík. Určujeme závislost koncentrace a hustoty roztoku. Vaříme umělý med. F zjišťování hustoty a koncentrace Pracuje bezpečně s chemikáliemi Rostlinné indikátory. Př. - vznik života na Zemi

17 ohrožujícími zdraví a poškozující životní prostředí Pracuje úsporně s chemikáliemi. Šetří životní prostředí. Vliv saponátů na životní prostředí. Chápe význam cukrů a bílkovin jako nejvýznamnější složky potravin Naučí se jednoduché základy analytického rozboru látek zejména vody. Bezpečně pracuje a zachází s ohněm Používá jednoduché vybavení pro odběr přírodnin. Chápe význam rostlin a živočichů jako významnou součást přírodního celku. Používá pozorovací techniku (dalekohled fotoaparát.) Exkurze Křížový kopec Používá atlas rostlin. Využívá statistické údaje. Chápe souvislosti ve vztazích člověka a přírod. Používá odbornou literaturu. Je schopen zorganizovat malou výstavu. Pátráme po nositeli dědičnosti. Nalézáme a dokazujeme bílkoviny. Zkoumáme bílkoviny, dokazujeme cukry. Izolujeme škrob. Esterifikace. Vaříme mýdlo. Pokusy na tečkovací destičce kationty. Pokusy na tečkovací destičce anionty. Zkoumáme látky plamenem. Zkoumáme plasty. Dokazujeme vitamín C Pozorujeme život ptačí říše. Fotografujeme květiny. Fotografujeme listy, kůru, pupeny stromů. Dokumentujeme rostliny stepí. Exkurze Pouzdřanská step. Environmentální výchova životní prostředí a jeho ochrana Význam bílkovin pro výživu obyvatel Země. Př. Kalorická hodnota potravin. Ch fotosyntéza Estetika, hygiena. Ekologie - čistota vod a vytváření ekologicky řízených skládek Jedovaté látky ohrožují život v řekách. Význam biologických čističek odpadních vod. Př zoologie, botanika. Př botanika Vv vytvoření výstavy..

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Volitelný vyučovací předmět Domácnost je zařazen v 9. ročníku. Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků. Cílem je poskytnout žákům prostor pro získání praktických pracovních dovedností

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více