IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti Clarion Congress Hotel Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti. 10. 12. 12. 2009 Clarion Congress Hotel Praha"

Transkript

1 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti Clarion Congress Hotel Praha SOUHRN ODBORNÉHO PROGRAMU ZÁVAZNÁ P IHLÁ KA POKYNY PRO ABSTRAKTA

2 2 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti ÚVODNÍ SLOVO VáÏené kolegynû a kolegové, po mnoha letech je Gastroenterologick kongres v Praze; uskuteãní se v roce, kter konãí devítkou a tak jen namátkou souvislosti devítky s praïskou gastroenterologií. V roce 1819 se narodil Václav Treitz, profesor patologické anatomie v Praze a jak je obecnû známo ligamen-tum hepatoduodenální nese po nûm eponymní pojmenování. V roce 1869 zemfiel v Praze velk ãesk fyziolog Jan Evangelista Purkynû. Jedním z prvních endoskopistû na na em území, kter popsal svoje zku enosti se 103 gastroskopiemi, byl v roce 1929 docent Paul Mahler z II. interní kliniky prof. Nonnebrucha. A ve stejném roce, v roce 1929, spatfiil svûtlo svûta siln gastroenterologick roãník, jehoï pfiíslu níci v zásadû dotvofiili a dobudovali obor, jehoï základy poloïil nestor na í gastroenterologie, profesor Zdenûk Mafiatka, kter slaví téï v tomto roce v znamné Ïivotní jubileum. ZÛstavujeme zásadní názor, Ïe kongres je vûnován tûmto v znamn m osobnostem. Stejnû dûleïit jako atmosféra mûsta, je odborn program. Po zahájení kongresu v první den, ve ãtvrtek , bude následovat postgraduální kurz vûnovan urgentním stavûm v gastroenterologii. Druh den kongresu, v pátek , bude probíhat ve tfiech sálech. Vracíme se k nûkter m tématûm, která se del í ãas neobjevila (pokroky v pankreatologii, komplikace endoskopick ch v konû), ale i ta, která se pfiekotnû vyvíjí (biologická léãba, farmakoterapie) a dal í se objevují jako zcela nová (NOTES). Zvlá tní sekcí bude zasedání gastroenterologick ch sester. A soubûïnû pobûïí volná sdûlení, kter ch bude, jak pfiedpokládáme, takové mnoïství, Ïe zaplní cel den. Sobota bude vyplnûna zvlá tû atraktivním programem, za kter povaïujeme pokroky v zobrazovacích metodách a videomaraton a soubûïnû je pfiichystáno Dopoledne pracovních skupin. Odborn program bude doplnûn fiadou zajímav ch sympozií. Tradiãní uvítací recepce je plánována na ãtvrtek. V pátek nabídneme pfiedstavení ve v znamném praïském divadle nebo náv tûvu známého pivovaru. Ale Praha nabízí takové moïnosti, Ïe není nutné se na tyto akce vázat. Pfiejeme v em mnoho podnûtû pro práci, tû íme se na setkání s pfiáteli star mi a navázání pfiátelství nov ch a uïijme si nezapomenutelnou Prahu pfiedvánoãní, která v té dobû mûïe b t podle Angela Maria Ripellina magická i mysteriózní, neskuteãná, mûïe b t mûstem, kde bloudí strakaté roty alchymistû, astrologû, rabínû, básníkû, templáfiû bez hlavy, barokních svûtcû a andûlû, arcimboldovsk ch pfií erek, loutkafiû, brusiãû a dráteníkû...a pfii pozdních toulkách Star m Mûstem moïná budete mít tûstí, protoïe pozdû se dodnes noc co noc vrací Celetnou domû Franz Kafka, s bufiinkou na hlavû, cel v ãerném... a mûïete se ho zeptat, jak to s tou Promûnou bylo doopravdy. Praha léto 2009 Jménem organizátorû MUDr. Karel Luká, CSc.

3 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 3 PO ÁDÁ âeská gastroenterologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti Jana Evangelisty Purkynû Gastroenterologická sekce âas ORGANIZAâNÍ V BOR MUDr. Karel Luká, CSc. Doc. MUDr. Zdena Zádorová, PhD Prof. MUDr. Petr Dítû, DrSc. Prof. MUDr. Pfiemysl Friã, DrSc Doc. MUDr. Radan Keil Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, PhD Prezident kongresu Vûdeck sekretáfi kongresu Pfiedseda âeské gastroenterologické spoleãnosti âestn prezident kongresu PROGRAMOV V BOR Prof. MUDr. Jan Bure, CSc. MUDr. Jifií âernoch, CSc. MUDr. Josef Dosedûl Prof. MUDr. Ale Hep, CSc. Doc. MUDr. Lubomír Jurgo, PhD Doc. MUDr. Milan Kment, CSc. Doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc. MUDr. Ivana Líbalová Prof. MUDr. Milan Luká, CSc. Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. Prof. MUDr. Julius piãák, CSc. VùDECK SEKRETARIÁT KONGRESU IV. interní klinika MUDr. Karel Luká, CSc.. V eobecná fakultní nemocnice U nemocnice 2, Praha 2 Tel: Fax: TECHNICK SEKRETARIÁT KONGRESU GUARANT International / Gastro Praha 2009 Opletalova Praha 1 Tel: Fax:

4 4 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti PROGRAMOV SOUHRN âtvrtek, :00 10:00 Sál A Sál B Sál C Slavnostní zahájení V znamná v roãí Mafiatkova pfiedná ka: V znam gastrointestinálního ekosystému (P. Friã) 10:00 10:15 10:15 12:15 Postgraduální kurs: Urgentní stavy v gastroenterologii (Z. Zádorová, K. Luká ) 10:15 11:45 A. Krvácení do trávicího traktu (V. Jirásek, K. Luká ) 1. Pfiístup k pacientovi s krvácením do trávicího traktu (R. Keil) 2. Nevariceální krvácení do horního trávicího traktu (E. Machytka) 3. Variceální krvácení a portální hypertenze (R. BrÛha) 4. Pfiístup k pacientovi s krvácením do dolní ãásti trávicího traktu (Z. Zádorová) 11:45 12:15 State of the Art: Recent Developments in Acute Pancreatitis for the Practising Gastroenterologists S.S. Vege (Mayo Clinic, USA) Kávová pfiestávka 12:15 13:30 Pfiestávka na obûd / Firemní symposia

5 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 5 13:30 15:30 Sál A Sál B Sál C Postgraduální kurs: Urgentní stavy v gastroenterologii (Z. Zádorová, K. Luká ) 15:30 16:00 16:00 17:00 po 17:00 B. Náhlé pfiíhody v gastroenterologii (P. Friã, Z. Zádorová) 1. Perforace trávicího traktu (Z. Kr ka) 2. Toxické megakolon (K. Luká ) 3. Ischemické pfiíhody v dutinû bfii ní (R. Gırlich) 4. Akutní pankreatitida (A. Îák) 5. Lékové a kaustické po kození trávicího traktu (P. Dítû) 6. Akutní infekce trávicího traktu (H. AmbroÏová) Plenární zasedání âgs Kávová pfiestávka Firemní symposia

6 6 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti Pátek, :30 10:00 Sál A Sál B Sál C Symposium sester Léãba idiopatick ch stfievních zánûtû (R. Keil) 1. Postavení sulfasalazinu a 5-ASA v léãbû idiopatick ch stfievních zánûtû (M. Luká, Praha) 2. Biologická léãba Crohnovy choroby (L. Hrdliãka, Praha) 3. Biologická léãba ulcerózní kolitidy (R. Keil, Praha) 4. Léãba extraiontestinálních manifestací idiopatick ch stfievních zánûtû (K. Luká, Praha) 5. Postavení chirurgické léãby v terapii idiopatick ch stfievních zánûtû (J. Hoch, Praha) Volná sdûlení (J. Kotrlík, I. Líbalová) 10:00 10:30 10:30 12:00 Pokroky v pankreatologii (P. Dítû, A. Vavreãka) 1. Efekt alkoholu na pankreatickou morfologii a funkci (T. Hucl, Praha) 2. Epidemiologie akutní pankreatitidy (Vl. Procházka, Olomouc) 3. Racionální terapeutick pfiístup u osob s akutní pankreatitidou. (A. Vavreãka, Bratislava) 4. Chronická pankreatitida a karcinom pankreatu (M. Zavoral, Praha) 5. Diagnostika a terapie autoimunní formy pankreatitidy (P. Dítû, Brno) 6. Diabetes mellitus a karcinom pankreatu (J. Trna, Brno) Kávová pfiestávka Symposium sester Úskalí farmakoterapie v gastroenterologii (M. Kment, B. Pekárková) l. Kdy ukonãit léãbu aminosalicyláty u ulcerozní kolitidy? (V. Procházka) 2. Aminosalicyláty u Crohnovy choroby ano ãi ne? (M. Kment, Praha) 3. Kdy ukonãit biologickou léãbu u nespecifick ch stfievních zánûtû? (T. VaÀásek, M. Volfová, Hradec Králové) 4. Splnila probiotika na e oãekávání? (P. Friã, Praha) 12:00 13:30 Pfiestávka na obûd jhvljhvl / Firemní symposia

7 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 7 13:30 15:00 Sál A Komplikace Sál B Symposium sester Sál C Volná sdûlení endoskopick ch v konû (J. Dosedûl, A. Hep) 1. Krvácení po klí Èkové biopsii u osob s kombinovanou antiagregací (V. Kojeck, M. Varga, Zlín) 2. MoÏné komplikace diagnostické a terapeutické endosonografie (V. Nosek, Jablonec n. Nisou) State of the Art: Cizí tûlesa v trávicím traktu: M. Ka ãák (Trenãín) 3. Komplikujicí stavy pfii diagnostické a teraputické ERCP (J. Èovíãek, Praha) 4. Endoskopie v pohledu právní problematiky jejich komplikací (J. Dosedûl, A. Hep) 15:00 15:30 15:30 17:00 NOTES (M.Ryska, J. piãák) 1. Proã NOTES? (J. piãák, Praha) 2. Optimalizace incise a sutury (T. Hucl, Praha) 3. Uplatnûní flexibilní endoskopie (J. Martínek, Praha) 4. Uplatnûní laparoskopie (O. Ryska, Praha) State of the Art: NOTES: Critical view on human procedures: T. Ponchon (Lyon) 5. Perspektivy? (M. Ryska, Praha) Kávová pfiestávka Prekancerózy (V. Mandys, J. âernoch) 1. Úvodní slovo definice (V. Mandys, Praha) 2. Genové zmûny u prekanceróz (M. Kohoutová, Praha) 3. Histomorfologick obraz prekanceróz (T. Jirásek, Praha) 4. Endoskopick obraz prekanceróz (J. âernoch, Prostûjov) 5. Endoskopická léãba prekanceróz (O. Urban, Ostrava) Volná sdûlení po 17:00 Firemní symposia

8 8 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti Sobota, :30 10:00 10:00 10:30 Sál A Sál B Sál C Pokroky v zobrazovacích metodách (M. Zavoral, O. Urban) 1. Terminologie a klinick v znam pokroãil ch endoskopick ch technik (S. Rejchrt, Hradec Králové) 2. Spektroskopie nová endoskopická technika. V znam pro klinickou praxi. (. Suchánek, Praha) 3. Novinky v endoskopickém zobrazení Barrettova jícnu (J. Martínek, Praha) 4. Endoskopie tenkého stfieva (M. Kopáãová, Hradec Králové) 5. Postavení endoskopické ultrasonografie v diagnostice pankreatobiliárních onemocnûní souãasn stav (F. Závada, Praha) Dopoledne pracovních skupin: Skupina pro idiopatické stfievní zánûty Jak minimalizovat komplikace imunosupresivní a biologické léãby? (M. Luká, V. Zbofiil). 1. NeÏádoucí úãinky imunosupresivní a biologické terapie (M. Koneãn, Olomouc) 2. Oportunní infekce: bakteriální, virové a mykotické (P. Drastich, Praha) 3. Mykobateriální infekce (H. Tomanová, Jihlava) 4. Vakcinace u imunokompromitovan ch pacientû (J. Stehlík, Ústí n.labem) 5. Autoimunita indukovaná anti TNF alfa terapií (M. Bortlík, Praha) 6. Rizika nádorov ch onemocnûní indukovan ch imunosupresivní a biologickou léãbou (T. Douda, Hradec Králové) Kávová pfiestávka

9 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 9 10:30 12:00 12:00 Sál A Sál B Sál C Videomaraton (J. Bure ) State of the Art: Bio-degradabilní stenty v digestivní endoskopii: S. Rejchrt (Hradec Králové) 10 video-prezentací Dopoledne pracovních skupin: Skupina pro familiární adenomatózní polypózy Familiární adenomatosní polypóza minulost, souãasnost a perspektivy (V. Jirásek, A.Novotn ) 1. Historie adenomatózní polypózy a její registrace ve svûtû (O. Urban, Ostrava) 2. Aktuální mezinárodní doporuãení pro péãi o nemocné s familiární adenomatózní polypózou (V. Komárek, Praha) 3. Extrakolonické manifestace familiární adenomatózní polypózy (J. Cyrany, Hradec Králové) 4. Genetické aspekty familiární adenomatózní polypózy (J. Kotlas, Praha) 5. Chirurgická terapie familiární adenomatózní polypózy (Z. erclová, Praha) 6. Registr familiární adenomatózní polypózy v âr první v sledky (A. Novotn, Praha) Zakonãení

10

11 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 11 POKYNY PRO ZASÍLÁNÍ ABSTRAKT VOLN CH SDùLENÍ Souhrny budou pfiijímány pouze elektronicky pfies webové stránky kongresu, kde je k dispozici on-line formuláfi pro zasílání abstrakt. DodrÏujte, prosím, peãlivû v echny pokyny k abstraktûm uvedené na webov ch stránkách. Text strukturujte podle zásad prezentace volného sdûlení: úvod metodika v sledky závûr. Vyh bejte se obecn m formulacím budeme diskutovat a podobnû. V eobecné souhrny nebudou pfiijímány. Zadejte prosím preferenci orální prezentace, posteru ãi videa, a také zda tolerujete pfiefiazení z pfiedná ky na poster v pfiípadnû nadbytku orálních sdûlení. Sborník abstrakt vyjde jako zvlá tní ãíslo âeské a slovenské gastroenterologie a hepatologie. V eobecné informace k zasílání abstrakt 1. Formuláfi pro zasílání abstrakt najdete na webov ch stránkách akce pod záloïkou Abstrakta. 2. Po vyplnûní Nové registrace Vám bude automaticky vygenerováno Va e uïivatelské jméno a heslo, a obojí Vám bude v prûbûhu nûkolika minut zasláno na Va i ovou adresu uvedenou v pfiihla ovacím formuláfii. 3. Za pomoci svého uïivatelského jména a hesla si na webov ch stránkách akce on-line formuláfi pro zasílání abstrakt kdykoliv otevfiete. 4. Dále postupujte pfii zadávání jednotliv ch ãástí abstraktu dle instrukcí uveden ch na webu. 5. Pod sv m uïivatelsk m jménem a heslem mûïete zadat neomezen poãet abstrakt; ve vloïen ch abstraktech mûïete do data uzávûrky provádût úpravy a zmûny. DÛleÏité upozornûní Webov systém pro zadávání abstrakt nevyïaduje, abyste abstrakt zadali v jednu chvíli a kompletnû. Pod sv m uïivatelsk m jménem a heslem mûïete do systému vstupovat neomezenû a kdykoliv v dobû od otevfiení systému do termínu uzávûrky ( ), abstrakta si mûïete prûbûïnû opravovat, mûnit ãi doplàovat. Jste omezeni pouze termínem uzávûrky pfiíjmu abstrakt, jelikoï systém se automaticky uzavfie ve 24:00 hod v den uzávûrky. Termín pro zaslání pfiíspûvkû / uzávûrka: 15. záfií 2009 POKYNY PRO AKTIVNÍ ÚâASTNÍKY / P EDNÁ EJÍCÍ Prosíme v echny aktivní úãastníky, aby dbali striktnû ãasového limitu pfiedná ek alespoà dvacet procent vymezeného ãasu je tfieba vûnovat diskusi. Pfiedná ející budou mít v jednacím sále k dispozici poãítaãovou projekci (PowerPoint) a videoprojekci (pouze jedno plátno). V pfiípadû poïadavkû na jin software neï PowerPoint, prosím kontaktujte technick sekretariát, nejlépe em na Po celou dobu pfiedná ek bude v sále k dispozici technická asistence. Prosíme pfiedná- ející, aby svou prezentaci pfiedali technikovi v sále nejpozdûji 2 hodiny pfied plánovan m ãasem prezentace.

12 12 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti POKYNY PRO AKTIVNÍ ÚâASTNÍKY / POSTERY Posterová sekce se bude nacházet ve foyer hotelu pfied vstupem do kongresového sálu. Pro posterové prezentace budou k dispozici korkové posterové tabule o rozmûrech 100 cm na ífiku a 150 cm na v ku. Pfiipínáãky k upovnûní posterû budou k dispozici na místû. VY ÍZENÍ REGISTRACE Registraci úãastníkû vyfiizuje technick sekretariát kongresu: GUARANT International / Gastro Praha 2009 Opletalova Praha 1 Tel: Fax: Web: Registrace je moïná tûmito zpûsoby: po tou: vyplàte pfiiloïen registraãní formuláfi a za lete ho po tou na adresu technického sekretariátu faxem: vyplàte pfiiloïen registraãní formuláfi a za lete ho faxem na ãíslo technického sekretariátu elektronicky: vyplàte on-line registraãní formuláfi na webov ch stránkách akce Potvrzení registrace Vám bude zasláno do 3 pracovních dnû em nebo faxem. Vyfiízení Va í registrace urychlíte tím, Ïe spolu s pfiihlá kou za lete kopii bankovního pfievodu nebo autorizaci kreditní karty. DaÀov doklad Vám bude vystaven na poïádání po skonãení kongresu, bliï í informace obdrïíte u registraãní pfiepáïky. Potvrzení o úãasti obdrïíte pfii registraci na místû spolu s ostatními konferenãními materiály. REGISTRAâNÍ POPLATKY do po âlen âeské gastroenterologické spoleãnosti 1500 Kã 1900 Kã Ostatní lékafii 1900 Kã 2300 Kã Zdravotní sestry 500 Kã 500 Kã Mladí lékafii do 30 let 600 Kã 800 Kã Jednodenní registrace nebudou v rámci kongresu k dispozici.

13 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 13 Registraãní poplatek zahrnuje: vstup na odborn program vstup na v stavu vstup na posterovou sekci obãerstvení v dobû kávov ch pfiestávek vstup na uvítací recepci ve ãtvrtek, 10. prosince 2009 v hotelu Clarion kongresové materiály vãetnû Finálního programu a Sborníku abstrakt potvrzení o úãasti REGISTRAâNÍ P EPÁÎKA NA MÍSTù Registrace pfiedem pfiihlá en ch i nov ch úãastníkû, distribuce kongresov ch materiálû, pozvánek na spoleãenské akce a potvrzení o úãasti na kongres bude probíhat u registraãní pfiepáïky ve foyer pfied kongresov m sálem v 1. patfie hotelu Clarion Congress Hotel Praha. Zde budou rovnûï poskytovány ve keré obecné informace pro úãastníky kongresu. Registraãní pfiepáïka bude otevfiena následovnû: Stfieda, 9. prosince :00 19:00 âtvrtek, 10. prosince :30 18:00 Pátek, 11. prosince :30 18:00 Sobota, 12. prosince :30 13:00

14 14 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti SPOLEâENSK PROGRAM Uvítací recepce, ãtvrtek 10. prosince 2009 Uvítací recepce pro v echny úãastníky kongresu probûhne ve ãtvrtek, 10. prosince 2009 od 19:00 hod. v hotelu Clarion Congress Hotel Praha (ãas je pfiedbûïn a mûïe b t zmûnûn). Úãast je zahrnuta v registraãním poplatku. Vstup na recepci bude umoïnûn na základû vstupenky, která bude souãástí kongresov ch materiálû pro kaïdého zaregistrovaného úãastníka. Spoleãensk program v pátek, 11. prosince 2009 Na pátek, 11. prosince 2009, jsme pro Vás pfiipravili moïnost v bûru ze 2 kulturních záïitkû, které Praha nabízí: Pivní veãer v restauraci U FlekÛ Atmosféru starobylého flekovského domu podtrhuje i v zdoba a stylové zafiízení jednotliv ch hostinsk ch místností a sálû. Historie i souãasnost flekovského domu je rozmanitá. Pro nûkoho zûstává poutním místem praïsk ch a ãesk ch pivafiû, nûkdo v nûm vidí turisticky zajímavou historickou památku, urãitû jednu z nejnav tûvovanûj ích v na í republice, nepochybnû je i nejznámûj í praïskou hospodou. Dnes je také místem kulináfisk ch záïitkû. Personál modernû zafiízené kuchynû je schopen uspokojit poïadavky tûch nejvybíravûj ích gurmánû nabídkou tradiãních staroãesk ch jídel. Pro úãastníky IV. kongresu âeské gastroenterologické spoleãnosti je pfiichystáno tradiãní staroãeské menu zahrnující ochutnávku Flekovského tmavého leïáku 13% vyrábûného místním pivovarem. Adresa restaurace Pivovar a restaurace U FlekÛ Kfiemencova 11, Praha 1 Spojení Do restaurace U FlekÛ se dostanete metrem trasa B, stanice Karlovo námûstí (pak cca 300 m pû ky) a tramvají ãíslo 21 stanice Myslíkova Cena pivního veãera 640 Kã / osoba Poãet míst v restauraci je omezen, doporuãujeme tedy jejich vãasnou rezervaci.

15 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 15 Pfiedstavení v Divadle na Vinohradech O potfiebû druhé ãeské ãinoherní scény se mluvilo a psalo je tû dfiíve, neï se zaãalo hrát v budovû Národního divadla. Mûstské divadlo na Královsk ch Vinohradech bylo slavnostnû otevfieno 24. listopadu 1907 premiérou hry Jaroslava Vrchlického Godiva. Od roku 1907 existovaly v Mûstském divadle na Královsk ch Vinohradech souãasnû dva soubory - ãinoherní soubor a soubor opery a operety. V roce 1919 zpûvohra z divadla ode la a Mûstské divadlo se stalo pouze divadlem ãinoherním, jak m pûvodnû mûlo b t. Mûstské divadlo mûlo vïdy v borné herce a hereãky, k v znamn m hereck m osobnostem tohoto období patfiili napfiíklad Václav Vydra, Jaroslav Vojta, Bedfiich Karen, Roman Tuma, Anna Iblová a dal í. Nabídka pfiedstavení Adresa divadla Spojení Cena vstupenky na pfiedstavení Nabídku pfiedstavení najdete na webov ch stránkách akce Divadlo na Vinohradech Námûstí Míru 7, Praha 2 K Divadlu na Vinohradech se dostanete metrem - trasa A, stanice Námûstí Míru, tramvají ãíslo 4, 10, 16, 22 - stanice Námûstí Míru a ãíslo 11 - stanice Italská, autobusem ãíslo stanice Námûstí Míru nebo Italská od 260 Kã* / osoba Poãet vstupenek je omezen, doporuãujeme tedy vãasnou rezervaci. *Plánek hledi tû vãetnû cenov ch kategorií najdete na webov ch stránkách akce.

16 16 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti REZERVACE UBYTOVÁNÍ Pro úãastníky kongresu jsou k dispozici pokoje jak v hotelu Clarion Congress Hotel Praha, tak v okolních hotelech a penzionech rûzn ch kategorií. Vzhledem k omezenému poãtu pokojû doporuãujeme rezervovat si ubytování co nejdfiíve, a to nejpozdûji do 1. listopadu Po tomto datu budou rezervace nadále vyfiizovány, ale zaji tûní ubytování nebude moïné garantovat. Rezervaci ubytování pro úãastníky vyfiizuje technick sekretariát kongresu: GUARANT International / Gastro Praha 2009 Opletalova Praha 1 Tel: Fax: Web: Rezervace ubytování je moïná tûmito zpûsoby: po tou: vyplàte pfiiloïen registraãní formuláfi a za lete ho po tou na adresu technického sekretariátu faxem: vyplàte pfiiloïen registraãní formuláfi a za lete ho faxem na ãíslo technického sekretariátu elektronicky: vyplàte on-line registraãní formuláfi na webov ch stránkách akce Potvrzení rezervace ubytování Vám bude zasláno do 3 pracovních dnû em nebo faxem. Vyfiízení rezervace Va eho ubytování urychlíte tím, Ïe spolu s pfiihlá kou za lete kopii bankovního pfievodu nebo ãíslo kreditní karty, kterou chcete za ubytování platit. DaÀov doklad Vám bude vystaven na poïádání po skonãení kongresu, bliï í informace obdrïíte u registraãní pfiepáïky v hotelu Clarion. Ceny za ubytování jsou vãetnû snídanû (pokud není u konkrétního hotelu ãi penzionu uvedeno jinak) a zahrnují 9% DPH a místní poplatky. V echny ostatní v daje spojené s ubytováním si hradí kaïd úãastník individuálnû. NABÍDKA HOTELÒ Kompletní nabídka hotelû a pensionû pro úãastníky kongresu je k dispozici na webov ch stránkách akce Na stránkách jsou uvedeny popisy jednotliv ch nabízen ch hotelû, jejich adresy, typy pokojû a ceny za ubytování.

17 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 17 PLATEBNÍ PODMÍNKY Registraãní poplatek a ubytování spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v plné v i pfied zaãátkem kongresu, a to bankovním pfievodem nebo kreditní kartou. Bankovní pfievod: âíslo úãtu ve standardním tvaru: 79353/0300 âíslo úãtu ve tvaru IBAN: CZ Název úãtu: GUARANT International Banka: âeskoslovenská obchodní banka, Na Pfiíkopû 18, Praha 1 SWIFT: CEKOCZPP Variabilní symbol: Detaily platby: / jméno úãastníka Upozornûní: Bankovní poplatky musí b t v plné v i uhrazeny úãastníkem. NeumoÏÀuje-li Va e banka uvést písmenné údaje (jméno) ve variabilním symbolu, uveìte prosím pouze ãíslo a Va e jméno uveìte prosím do zprávy pro pfiíjemce. Kreditní karty: Akceptované kreditní karty: PoÏadované údaje o kartû: MasterCard, VISA, Diners Club, American Express ãíslo kreditní karty jméno drïitele karty platnost (datum expirace) CVC kód (tfii poslední ãíslice uvedené za ãíslem kreditní karty na podpisovém panelu na zadní stranû karty) V pfiípadû platby kreditní kartou prosíme rovnûï o zaslání autorizace faxem, autorizaãní formuláfi je k dispozici ke staïení na webov ch stránkách akce. STORNOVACÍ PODMÍNKY Zru ení registrace: Datum do 5. fiíjna 2009 od 6. fiíjna do 2. listopadu 2009 od 3. listopadu 2009 Zru ení ubytování: Datum do 5. fiíjna 2009 od 6. fiíjna do 2. listopadu 2009 od 3. listopadu 2009 Storno poplatek bez storno poplatku, pouze manipulaãní poplatek 100 Kã 50% registraãního poplatku 100% registraãního poplatku Storno poplatek bez storno poplatku, pouze manipulaãní poplatek 100 Kã storno poplatek ve v i ceny jedné noci 100% ceny zru eného ubytování

18

19

20

21 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 21 OBECNÉ INFORMACE Místo konání kongresu IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti se bude konat v prostorách hotelu Clarion Congress Hotel Praha. Obecné informace o hotelu najdete na webov ch stránkách Adresa hotelu: Clarion Congress Hotel Prague**** Freyova 33, Praha 9 - Vysoãany Spojení: Do hotelu Clarion se nejlépe dostanete metrem trasa B, stanice Vysoãanská. Popis pfiíjezdu autem najdete na webov ch stránkách akce. Jednací jazyky Jednacími jazyky kongresu budou ãe tina, sloven tina a angliãtina. Tlumoãení nebude zaji tûno. Jmenovky KaÏd úãastník obdrïí pfii registraci na místû kongresovou jmenovku, kterou je povinen nosit po celou dobu konání kongresu. v pfiípadû ztráty bude za vystavení náhradní jmenovky úãtován poplatek 300 Kã. V stava Kongres bude doprovázen v stavou farmaceutick ch, laboratorních a dal ích firem pûsobících v oboru gastroenterologie. Vstup na v stavu je zahrnut v registraãním poplatku. Aktuální seznam vystavovatelû je k dispozici na webov ch stránkách pod záloïkou V stava. Obãerstvení V ãase kávov ch pfiestávek bude v prostorách v stavy podáváno obãerstvení. Obãerstvení je zahrnuto v registraãním poplatku. Obûdy si úãastníci zaji Èují individuálnû, tipy na restaurace v blízkém okolí hotelu Clarion budou k dispozici na registraãní pfiepáïce. Obleãení Na odborná jednání kongresu není vyïadováno formální obleãení. Doprava Doprava z hotelû a penzionû vzdálenûj ích od místa konání nebude organizátory zaji Èována, úãastníci musí vyuïít individuální dopravu ãi dopravu MHD. Parkování v místû konání kongresu Parkování v hotelu Clarion nebude pro úãastníky obecnû zaji tûno. Náklady za parkování si hradí kaïd úãastník sám.

22 22 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti Poznámky

23 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 23

24 Partnefii kongresu Generální partner Hlavní partnefii

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti Zpravodaj âeskoslovenské biologické spoleãnosti ãíslo 1 BRNO 2009 SYSTÉM PRO FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPII DYNAMICKÝCH PROCESŮ V ŽIVÝCH BUŇKÁCH Hlavní přednost systému Cell-R spočívá v kombinaci unikátního

Více

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti. Konference o evoluci, informace na str. 24

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti. Konference o evoluci, informace na str. 24 Zpravodaj âeskoslovenské biologické spoleãnosti Konference o evoluci, informace na str. 24 ãíslo 2 BRNO 2007 OLYMPUS FLUOVIEW FV1000 nová koncepce laserové konfokální mikroskopie světlem stimulovaných

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK 1. 9. 2004 5. 10. 2004 Pánové, zadejte se! Co nabízí Tyr Ûv dûm... strana 3 Jifií Dûdeãek o létû v Praze 1... strana 5 9 ROâNÍK 13 Toulky za pamûtihodnostmi Prahy

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 11/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE M O N T Á Ž N Í A D E M O N T Á Ž N Í P O K Y N Y - soubor veletrhû pro bydlení, rodinu a voln ãas Obsah: 1. Rastr plochy se zakreslením expozice firmy 2.

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

151-180_1991_2k.qxd 11.6.2007 9:00 Stránka 151 PQ 1991

151-180_1991_2k.qxd 11.6.2007 9:00 Stránka 151 PQ 1991 151-180_1991_2k.qxd 11.6.2007 9:00 Stránka 151 PQ 1991 151-180_1991_2k.qxd 11.6.2007 9:00 Stránka 152 152_Pražské quadriennale 91 Pražské quadriennale 91 PQ 87 patfiilo mezi nejzajímavûj í a nejúspû nûj

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti Zpravodaj âeskoslovenské biologické spoleãnosti ãíslo 1 BRNO 2005 Hlavní v bor âs. biologické spoleãnosti Prof. MUDr. Oldfiich Neãas, DrSc., pfiedseda, Biologick ústav LF MU, Tome ova 12, 602 00 Brno

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu.

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu. LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2005 Advent na Kfiivoklátû Veselé muzejní Vánoce na Florenci... strana 2 Milí ãtenáfii, Doteky hudby a poezie Divadelní Ïnû jsou

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

VáÏení obãané, na poãátku

VáÏení obãané, na poãátku u Leden 2000 u ã. 1 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u * Jó, hold v tom na em mûstû se pofiád nûco dûje, fiekl by tatínek Bajza z Poláãkovy knihy Bylo nás pût, kdyï se nám v pûl

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více