IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti Clarion Congress Hotel Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti. 10. 12. 12. 2009 Clarion Congress Hotel Praha"

Transkript

1 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti Clarion Congress Hotel Praha SOUHRN ODBORNÉHO PROGRAMU ZÁVAZNÁ P IHLÁ KA POKYNY PRO ABSTRAKTA

2 2 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti ÚVODNÍ SLOVO VáÏené kolegynû a kolegové, po mnoha letech je Gastroenterologick kongres v Praze; uskuteãní se v roce, kter konãí devítkou a tak jen namátkou souvislosti devítky s praïskou gastroenterologií. V roce 1819 se narodil Václav Treitz, profesor patologické anatomie v Praze a jak je obecnû známo ligamen-tum hepatoduodenální nese po nûm eponymní pojmenování. V roce 1869 zemfiel v Praze velk ãesk fyziolog Jan Evangelista Purkynû. Jedním z prvních endoskopistû na na em území, kter popsal svoje zku enosti se 103 gastroskopiemi, byl v roce 1929 docent Paul Mahler z II. interní kliniky prof. Nonnebrucha. A ve stejném roce, v roce 1929, spatfiil svûtlo svûta siln gastroenterologick roãník, jehoï pfiíslu níci v zásadû dotvofiili a dobudovali obor, jehoï základy poloïil nestor na í gastroenterologie, profesor Zdenûk Mafiatka, kter slaví téï v tomto roce v znamné Ïivotní jubileum. ZÛstavujeme zásadní názor, Ïe kongres je vûnován tûmto v znamn m osobnostem. Stejnû dûleïit jako atmosféra mûsta, je odborn program. Po zahájení kongresu v první den, ve ãtvrtek , bude následovat postgraduální kurz vûnovan urgentním stavûm v gastroenterologii. Druh den kongresu, v pátek , bude probíhat ve tfiech sálech. Vracíme se k nûkter m tématûm, která se del í ãas neobjevila (pokroky v pankreatologii, komplikace endoskopick ch v konû), ale i ta, která se pfiekotnû vyvíjí (biologická léãba, farmakoterapie) a dal í se objevují jako zcela nová (NOTES). Zvlá tní sekcí bude zasedání gastroenterologick ch sester. A soubûïnû pobûïí volná sdûlení, kter ch bude, jak pfiedpokládáme, takové mnoïství, Ïe zaplní cel den. Sobota bude vyplnûna zvlá tû atraktivním programem, za kter povaïujeme pokroky v zobrazovacích metodách a videomaraton a soubûïnû je pfiichystáno Dopoledne pracovních skupin. Odborn program bude doplnûn fiadou zajímav ch sympozií. Tradiãní uvítací recepce je plánována na ãtvrtek. V pátek nabídneme pfiedstavení ve v znamném praïském divadle nebo náv tûvu známého pivovaru. Ale Praha nabízí takové moïnosti, Ïe není nutné se na tyto akce vázat. Pfiejeme v em mnoho podnûtû pro práci, tû íme se na setkání s pfiáteli star mi a navázání pfiátelství nov ch a uïijme si nezapomenutelnou Prahu pfiedvánoãní, která v té dobû mûïe b t podle Angela Maria Ripellina magická i mysteriózní, neskuteãná, mûïe b t mûstem, kde bloudí strakaté roty alchymistû, astrologû, rabínû, básníkû, templáfiû bez hlavy, barokních svûtcû a andûlû, arcimboldovsk ch pfií erek, loutkafiû, brusiãû a dráteníkû...a pfii pozdních toulkách Star m Mûstem moïná budete mít tûstí, protoïe pozdû se dodnes noc co noc vrací Celetnou domû Franz Kafka, s bufiinkou na hlavû, cel v ãerném... a mûïete se ho zeptat, jak to s tou Promûnou bylo doopravdy. Praha léto 2009 Jménem organizátorû MUDr. Karel Luká, CSc.

3 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 3 PO ÁDÁ âeská gastroenterologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti Jana Evangelisty Purkynû Gastroenterologická sekce âas ORGANIZAâNÍ V BOR MUDr. Karel Luká, CSc. Doc. MUDr. Zdena Zádorová, PhD Prof. MUDr. Petr Dítû, DrSc. Prof. MUDr. Pfiemysl Friã, DrSc Doc. MUDr. Radan Keil Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, PhD Prezident kongresu Vûdeck sekretáfi kongresu Pfiedseda âeské gastroenterologické spoleãnosti âestn prezident kongresu PROGRAMOV V BOR Prof. MUDr. Jan Bure, CSc. MUDr. Jifií âernoch, CSc. MUDr. Josef Dosedûl Prof. MUDr. Ale Hep, CSc. Doc. MUDr. Lubomír Jurgo, PhD Doc. MUDr. Milan Kment, CSc. Doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc. MUDr. Ivana Líbalová Prof. MUDr. Milan Luká, CSc. Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. Prof. MUDr. Julius piãák, CSc. VùDECK SEKRETARIÁT KONGRESU IV. interní klinika MUDr. Karel Luká, CSc.. V eobecná fakultní nemocnice U nemocnice 2, Praha 2 Tel: Fax: TECHNICK SEKRETARIÁT KONGRESU GUARANT International / Gastro Praha 2009 Opletalova Praha 1 Tel: Fax:

4 4 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti PROGRAMOV SOUHRN âtvrtek, :00 10:00 Sál A Sál B Sál C Slavnostní zahájení V znamná v roãí Mafiatkova pfiedná ka: V znam gastrointestinálního ekosystému (P. Friã) 10:00 10:15 10:15 12:15 Postgraduální kurs: Urgentní stavy v gastroenterologii (Z. Zádorová, K. Luká ) 10:15 11:45 A. Krvácení do trávicího traktu (V. Jirásek, K. Luká ) 1. Pfiístup k pacientovi s krvácením do trávicího traktu (R. Keil) 2. Nevariceální krvácení do horního trávicího traktu (E. Machytka) 3. Variceální krvácení a portální hypertenze (R. BrÛha) 4. Pfiístup k pacientovi s krvácením do dolní ãásti trávicího traktu (Z. Zádorová) 11:45 12:15 State of the Art: Recent Developments in Acute Pancreatitis for the Practising Gastroenterologists S.S. Vege (Mayo Clinic, USA) Kávová pfiestávka 12:15 13:30 Pfiestávka na obûd / Firemní symposia

5 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 5 13:30 15:30 Sál A Sál B Sál C Postgraduální kurs: Urgentní stavy v gastroenterologii (Z. Zádorová, K. Luká ) 15:30 16:00 16:00 17:00 po 17:00 B. Náhlé pfiíhody v gastroenterologii (P. Friã, Z. Zádorová) 1. Perforace trávicího traktu (Z. Kr ka) 2. Toxické megakolon (K. Luká ) 3. Ischemické pfiíhody v dutinû bfii ní (R. Gırlich) 4. Akutní pankreatitida (A. Îák) 5. Lékové a kaustické po kození trávicího traktu (P. Dítû) 6. Akutní infekce trávicího traktu (H. AmbroÏová) Plenární zasedání âgs Kávová pfiestávka Firemní symposia

6 6 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti Pátek, :30 10:00 Sál A Sál B Sál C Symposium sester Léãba idiopatick ch stfievních zánûtû (R. Keil) 1. Postavení sulfasalazinu a 5-ASA v léãbû idiopatick ch stfievních zánûtû (M. Luká, Praha) 2. Biologická léãba Crohnovy choroby (L. Hrdliãka, Praha) 3. Biologická léãba ulcerózní kolitidy (R. Keil, Praha) 4. Léãba extraiontestinálních manifestací idiopatick ch stfievních zánûtû (K. Luká, Praha) 5. Postavení chirurgické léãby v terapii idiopatick ch stfievních zánûtû (J. Hoch, Praha) Volná sdûlení (J. Kotrlík, I. Líbalová) 10:00 10:30 10:30 12:00 Pokroky v pankreatologii (P. Dítû, A. Vavreãka) 1. Efekt alkoholu na pankreatickou morfologii a funkci (T. Hucl, Praha) 2. Epidemiologie akutní pankreatitidy (Vl. Procházka, Olomouc) 3. Racionální terapeutick pfiístup u osob s akutní pankreatitidou. (A. Vavreãka, Bratislava) 4. Chronická pankreatitida a karcinom pankreatu (M. Zavoral, Praha) 5. Diagnostika a terapie autoimunní formy pankreatitidy (P. Dítû, Brno) 6. Diabetes mellitus a karcinom pankreatu (J. Trna, Brno) Kávová pfiestávka Symposium sester Úskalí farmakoterapie v gastroenterologii (M. Kment, B. Pekárková) l. Kdy ukonãit léãbu aminosalicyláty u ulcerozní kolitidy? (V. Procházka) 2. Aminosalicyláty u Crohnovy choroby ano ãi ne? (M. Kment, Praha) 3. Kdy ukonãit biologickou léãbu u nespecifick ch stfievních zánûtû? (T. VaÀásek, M. Volfová, Hradec Králové) 4. Splnila probiotika na e oãekávání? (P. Friã, Praha) 12:00 13:30 Pfiestávka na obûd jhvljhvl / Firemní symposia

7 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 7 13:30 15:00 Sál A Komplikace Sál B Symposium sester Sál C Volná sdûlení endoskopick ch v konû (J. Dosedûl, A. Hep) 1. Krvácení po klí Èkové biopsii u osob s kombinovanou antiagregací (V. Kojeck, M. Varga, Zlín) 2. MoÏné komplikace diagnostické a terapeutické endosonografie (V. Nosek, Jablonec n. Nisou) State of the Art: Cizí tûlesa v trávicím traktu: M. Ka ãák (Trenãín) 3. Komplikujicí stavy pfii diagnostické a teraputické ERCP (J. Èovíãek, Praha) 4. Endoskopie v pohledu právní problematiky jejich komplikací (J. Dosedûl, A. Hep) 15:00 15:30 15:30 17:00 NOTES (M.Ryska, J. piãák) 1. Proã NOTES? (J. piãák, Praha) 2. Optimalizace incise a sutury (T. Hucl, Praha) 3. Uplatnûní flexibilní endoskopie (J. Martínek, Praha) 4. Uplatnûní laparoskopie (O. Ryska, Praha) State of the Art: NOTES: Critical view on human procedures: T. Ponchon (Lyon) 5. Perspektivy? (M. Ryska, Praha) Kávová pfiestávka Prekancerózy (V. Mandys, J. âernoch) 1. Úvodní slovo definice (V. Mandys, Praha) 2. Genové zmûny u prekanceróz (M. Kohoutová, Praha) 3. Histomorfologick obraz prekanceróz (T. Jirásek, Praha) 4. Endoskopick obraz prekanceróz (J. âernoch, Prostûjov) 5. Endoskopická léãba prekanceróz (O. Urban, Ostrava) Volná sdûlení po 17:00 Firemní symposia

8 8 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti Sobota, :30 10:00 10:00 10:30 Sál A Sál B Sál C Pokroky v zobrazovacích metodách (M. Zavoral, O. Urban) 1. Terminologie a klinick v znam pokroãil ch endoskopick ch technik (S. Rejchrt, Hradec Králové) 2. Spektroskopie nová endoskopická technika. V znam pro klinickou praxi. (. Suchánek, Praha) 3. Novinky v endoskopickém zobrazení Barrettova jícnu (J. Martínek, Praha) 4. Endoskopie tenkého stfieva (M. Kopáãová, Hradec Králové) 5. Postavení endoskopické ultrasonografie v diagnostice pankreatobiliárních onemocnûní souãasn stav (F. Závada, Praha) Dopoledne pracovních skupin: Skupina pro idiopatické stfievní zánûty Jak minimalizovat komplikace imunosupresivní a biologické léãby? (M. Luká, V. Zbofiil). 1. NeÏádoucí úãinky imunosupresivní a biologické terapie (M. Koneãn, Olomouc) 2. Oportunní infekce: bakteriální, virové a mykotické (P. Drastich, Praha) 3. Mykobateriální infekce (H. Tomanová, Jihlava) 4. Vakcinace u imunokompromitovan ch pacientû (J. Stehlík, Ústí n.labem) 5. Autoimunita indukovaná anti TNF alfa terapií (M. Bortlík, Praha) 6. Rizika nádorov ch onemocnûní indukovan ch imunosupresivní a biologickou léãbou (T. Douda, Hradec Králové) Kávová pfiestávka

9 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 9 10:30 12:00 12:00 Sál A Sál B Sál C Videomaraton (J. Bure ) State of the Art: Bio-degradabilní stenty v digestivní endoskopii: S. Rejchrt (Hradec Králové) 10 video-prezentací Dopoledne pracovních skupin: Skupina pro familiární adenomatózní polypózy Familiární adenomatosní polypóza minulost, souãasnost a perspektivy (V. Jirásek, A.Novotn ) 1. Historie adenomatózní polypózy a její registrace ve svûtû (O. Urban, Ostrava) 2. Aktuální mezinárodní doporuãení pro péãi o nemocné s familiární adenomatózní polypózou (V. Komárek, Praha) 3. Extrakolonické manifestace familiární adenomatózní polypózy (J. Cyrany, Hradec Králové) 4. Genetické aspekty familiární adenomatózní polypózy (J. Kotlas, Praha) 5. Chirurgická terapie familiární adenomatózní polypózy (Z. erclová, Praha) 6. Registr familiární adenomatózní polypózy v âr první v sledky (A. Novotn, Praha) Zakonãení

10

11 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 11 POKYNY PRO ZASÍLÁNÍ ABSTRAKT VOLN CH SDùLENÍ Souhrny budou pfiijímány pouze elektronicky pfies webové stránky kongresu, kde je k dispozici on-line formuláfi pro zasílání abstrakt. DodrÏujte, prosím, peãlivû v echny pokyny k abstraktûm uvedené na webov ch stránkách. Text strukturujte podle zásad prezentace volného sdûlení: úvod metodika v sledky závûr. Vyh bejte se obecn m formulacím budeme diskutovat a podobnû. V eobecné souhrny nebudou pfiijímány. Zadejte prosím preferenci orální prezentace, posteru ãi videa, a také zda tolerujete pfiefiazení z pfiedná ky na poster v pfiípadnû nadbytku orálních sdûlení. Sborník abstrakt vyjde jako zvlá tní ãíslo âeské a slovenské gastroenterologie a hepatologie. V eobecné informace k zasílání abstrakt 1. Formuláfi pro zasílání abstrakt najdete na webov ch stránkách akce pod záloïkou Abstrakta. 2. Po vyplnûní Nové registrace Vám bude automaticky vygenerováno Va e uïivatelské jméno a heslo, a obojí Vám bude v prûbûhu nûkolika minut zasláno na Va i ovou adresu uvedenou v pfiihla ovacím formuláfii. 3. Za pomoci svého uïivatelského jména a hesla si na webov ch stránkách akce on-line formuláfi pro zasílání abstrakt kdykoliv otevfiete. 4. Dále postupujte pfii zadávání jednotliv ch ãástí abstraktu dle instrukcí uveden ch na webu. 5. Pod sv m uïivatelsk m jménem a heslem mûïete zadat neomezen poãet abstrakt; ve vloïen ch abstraktech mûïete do data uzávûrky provádût úpravy a zmûny. DÛleÏité upozornûní Webov systém pro zadávání abstrakt nevyïaduje, abyste abstrakt zadali v jednu chvíli a kompletnû. Pod sv m uïivatelsk m jménem a heslem mûïete do systému vstupovat neomezenû a kdykoliv v dobû od otevfiení systému do termínu uzávûrky ( ), abstrakta si mûïete prûbûïnû opravovat, mûnit ãi doplàovat. Jste omezeni pouze termínem uzávûrky pfiíjmu abstrakt, jelikoï systém se automaticky uzavfie ve 24:00 hod v den uzávûrky. Termín pro zaslání pfiíspûvkû / uzávûrka: 15. záfií 2009 POKYNY PRO AKTIVNÍ ÚâASTNÍKY / P EDNÁ EJÍCÍ Prosíme v echny aktivní úãastníky, aby dbali striktnû ãasového limitu pfiedná ek alespoà dvacet procent vymezeného ãasu je tfieba vûnovat diskusi. Pfiedná ející budou mít v jednacím sále k dispozici poãítaãovou projekci (PowerPoint) a videoprojekci (pouze jedno plátno). V pfiípadû poïadavkû na jin software neï PowerPoint, prosím kontaktujte technick sekretariát, nejlépe em na Po celou dobu pfiedná ek bude v sále k dispozici technická asistence. Prosíme pfiedná- ející, aby svou prezentaci pfiedali technikovi v sále nejpozdûji 2 hodiny pfied plánovan m ãasem prezentace.

12 12 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti POKYNY PRO AKTIVNÍ ÚâASTNÍKY / POSTERY Posterová sekce se bude nacházet ve foyer hotelu pfied vstupem do kongresového sálu. Pro posterové prezentace budou k dispozici korkové posterové tabule o rozmûrech 100 cm na ífiku a 150 cm na v ku. Pfiipínáãky k upovnûní posterû budou k dispozici na místû. VY ÍZENÍ REGISTRACE Registraci úãastníkû vyfiizuje technick sekretariát kongresu: GUARANT International / Gastro Praha 2009 Opletalova Praha 1 Tel: Fax: Web: Registrace je moïná tûmito zpûsoby: po tou: vyplàte pfiiloïen registraãní formuláfi a za lete ho po tou na adresu technického sekretariátu faxem: vyplàte pfiiloïen registraãní formuláfi a za lete ho faxem na ãíslo technického sekretariátu elektronicky: vyplàte on-line registraãní formuláfi na webov ch stránkách akce Potvrzení registrace Vám bude zasláno do 3 pracovních dnû em nebo faxem. Vyfiízení Va í registrace urychlíte tím, Ïe spolu s pfiihlá kou za lete kopii bankovního pfievodu nebo autorizaci kreditní karty. DaÀov doklad Vám bude vystaven na poïádání po skonãení kongresu, bliï í informace obdrïíte u registraãní pfiepáïky. Potvrzení o úãasti obdrïíte pfii registraci na místû spolu s ostatními konferenãními materiály. REGISTRAâNÍ POPLATKY do po âlen âeské gastroenterologické spoleãnosti 1500 Kã 1900 Kã Ostatní lékafii 1900 Kã 2300 Kã Zdravotní sestry 500 Kã 500 Kã Mladí lékafii do 30 let 600 Kã 800 Kã Jednodenní registrace nebudou v rámci kongresu k dispozici.

13 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 13 Registraãní poplatek zahrnuje: vstup na odborn program vstup na v stavu vstup na posterovou sekci obãerstvení v dobû kávov ch pfiestávek vstup na uvítací recepci ve ãtvrtek, 10. prosince 2009 v hotelu Clarion kongresové materiály vãetnû Finálního programu a Sborníku abstrakt potvrzení o úãasti REGISTRAâNÍ P EPÁÎKA NA MÍSTù Registrace pfiedem pfiihlá en ch i nov ch úãastníkû, distribuce kongresov ch materiálû, pozvánek na spoleãenské akce a potvrzení o úãasti na kongres bude probíhat u registraãní pfiepáïky ve foyer pfied kongresov m sálem v 1. patfie hotelu Clarion Congress Hotel Praha. Zde budou rovnûï poskytovány ve keré obecné informace pro úãastníky kongresu. Registraãní pfiepáïka bude otevfiena následovnû: Stfieda, 9. prosince :00 19:00 âtvrtek, 10. prosince :30 18:00 Pátek, 11. prosince :30 18:00 Sobota, 12. prosince :30 13:00

14 14 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti SPOLEâENSK PROGRAM Uvítací recepce, ãtvrtek 10. prosince 2009 Uvítací recepce pro v echny úãastníky kongresu probûhne ve ãtvrtek, 10. prosince 2009 od 19:00 hod. v hotelu Clarion Congress Hotel Praha (ãas je pfiedbûïn a mûïe b t zmûnûn). Úãast je zahrnuta v registraãním poplatku. Vstup na recepci bude umoïnûn na základû vstupenky, která bude souãástí kongresov ch materiálû pro kaïdého zaregistrovaného úãastníka. Spoleãensk program v pátek, 11. prosince 2009 Na pátek, 11. prosince 2009, jsme pro Vás pfiipravili moïnost v bûru ze 2 kulturních záïitkû, které Praha nabízí: Pivní veãer v restauraci U FlekÛ Atmosféru starobylého flekovského domu podtrhuje i v zdoba a stylové zafiízení jednotliv ch hostinsk ch místností a sálû. Historie i souãasnost flekovského domu je rozmanitá. Pro nûkoho zûstává poutním místem praïsk ch a ãesk ch pivafiû, nûkdo v nûm vidí turisticky zajímavou historickou památku, urãitû jednu z nejnav tûvovanûj ích v na í republice, nepochybnû je i nejznámûj í praïskou hospodou. Dnes je také místem kulináfisk ch záïitkû. Personál modernû zafiízené kuchynû je schopen uspokojit poïadavky tûch nejvybíravûj ích gurmánû nabídkou tradiãních staroãesk ch jídel. Pro úãastníky IV. kongresu âeské gastroenterologické spoleãnosti je pfiichystáno tradiãní staroãeské menu zahrnující ochutnávku Flekovského tmavého leïáku 13% vyrábûného místním pivovarem. Adresa restaurace Pivovar a restaurace U FlekÛ Kfiemencova 11, Praha 1 Spojení Do restaurace U FlekÛ se dostanete metrem trasa B, stanice Karlovo námûstí (pak cca 300 m pû ky) a tramvají ãíslo 21 stanice Myslíkova Cena pivního veãera 640 Kã / osoba Poãet míst v restauraci je omezen, doporuãujeme tedy jejich vãasnou rezervaci.

15 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 15 Pfiedstavení v Divadle na Vinohradech O potfiebû druhé ãeské ãinoherní scény se mluvilo a psalo je tû dfiíve, neï se zaãalo hrát v budovû Národního divadla. Mûstské divadlo na Královsk ch Vinohradech bylo slavnostnû otevfieno 24. listopadu 1907 premiérou hry Jaroslava Vrchlického Godiva. Od roku 1907 existovaly v Mûstském divadle na Královsk ch Vinohradech souãasnû dva soubory - ãinoherní soubor a soubor opery a operety. V roce 1919 zpûvohra z divadla ode la a Mûstské divadlo se stalo pouze divadlem ãinoherním, jak m pûvodnû mûlo b t. Mûstské divadlo mûlo vïdy v borné herce a hereãky, k v znamn m hereck m osobnostem tohoto období patfiili napfiíklad Václav Vydra, Jaroslav Vojta, Bedfiich Karen, Roman Tuma, Anna Iblová a dal í. Nabídka pfiedstavení Adresa divadla Spojení Cena vstupenky na pfiedstavení Nabídku pfiedstavení najdete na webov ch stránkách akce Divadlo na Vinohradech Námûstí Míru 7, Praha 2 K Divadlu na Vinohradech se dostanete metrem - trasa A, stanice Námûstí Míru, tramvají ãíslo 4, 10, 16, 22 - stanice Námûstí Míru a ãíslo 11 - stanice Italská, autobusem ãíslo stanice Námûstí Míru nebo Italská od 260 Kã* / osoba Poãet vstupenek je omezen, doporuãujeme tedy vãasnou rezervaci. *Plánek hledi tû vãetnû cenov ch kategorií najdete na webov ch stránkách akce.

16 16 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti REZERVACE UBYTOVÁNÍ Pro úãastníky kongresu jsou k dispozici pokoje jak v hotelu Clarion Congress Hotel Praha, tak v okolních hotelech a penzionech rûzn ch kategorií. Vzhledem k omezenému poãtu pokojû doporuãujeme rezervovat si ubytování co nejdfiíve, a to nejpozdûji do 1. listopadu Po tomto datu budou rezervace nadále vyfiizovány, ale zaji tûní ubytování nebude moïné garantovat. Rezervaci ubytování pro úãastníky vyfiizuje technick sekretariát kongresu: GUARANT International / Gastro Praha 2009 Opletalova Praha 1 Tel: Fax: Web: Rezervace ubytování je moïná tûmito zpûsoby: po tou: vyplàte pfiiloïen registraãní formuláfi a za lete ho po tou na adresu technického sekretariátu faxem: vyplàte pfiiloïen registraãní formuláfi a za lete ho faxem na ãíslo technického sekretariátu elektronicky: vyplàte on-line registraãní formuláfi na webov ch stránkách akce Potvrzení rezervace ubytování Vám bude zasláno do 3 pracovních dnû em nebo faxem. Vyfiízení rezervace Va eho ubytování urychlíte tím, Ïe spolu s pfiihlá kou za lete kopii bankovního pfievodu nebo ãíslo kreditní karty, kterou chcete za ubytování platit. DaÀov doklad Vám bude vystaven na poïádání po skonãení kongresu, bliï í informace obdrïíte u registraãní pfiepáïky v hotelu Clarion. Ceny za ubytování jsou vãetnû snídanû (pokud není u konkrétního hotelu ãi penzionu uvedeno jinak) a zahrnují 9% DPH a místní poplatky. V echny ostatní v daje spojené s ubytováním si hradí kaïd úãastník individuálnû. NABÍDKA HOTELÒ Kompletní nabídka hotelû a pensionû pro úãastníky kongresu je k dispozici na webov ch stránkách akce Na stránkách jsou uvedeny popisy jednotliv ch nabízen ch hotelû, jejich adresy, typy pokojû a ceny za ubytování.

17 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 17 PLATEBNÍ PODMÍNKY Registraãní poplatek a ubytování spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v plné v i pfied zaãátkem kongresu, a to bankovním pfievodem nebo kreditní kartou. Bankovní pfievod: âíslo úãtu ve standardním tvaru: 79353/0300 âíslo úãtu ve tvaru IBAN: CZ Název úãtu: GUARANT International Banka: âeskoslovenská obchodní banka, Na Pfiíkopû 18, Praha 1 SWIFT: CEKOCZPP Variabilní symbol: Detaily platby: / jméno úãastníka Upozornûní: Bankovní poplatky musí b t v plné v i uhrazeny úãastníkem. NeumoÏÀuje-li Va e banka uvést písmenné údaje (jméno) ve variabilním symbolu, uveìte prosím pouze ãíslo a Va e jméno uveìte prosím do zprávy pro pfiíjemce. Kreditní karty: Akceptované kreditní karty: PoÏadované údaje o kartû: MasterCard, VISA, Diners Club, American Express ãíslo kreditní karty jméno drïitele karty platnost (datum expirace) CVC kód (tfii poslední ãíslice uvedené za ãíslem kreditní karty na podpisovém panelu na zadní stranû karty) V pfiípadû platby kreditní kartou prosíme rovnûï o zaslání autorizace faxem, autorizaãní formuláfi je k dispozici ke staïení na webov ch stránkách akce. STORNOVACÍ PODMÍNKY Zru ení registrace: Datum do 5. fiíjna 2009 od 6. fiíjna do 2. listopadu 2009 od 3. listopadu 2009 Zru ení ubytování: Datum do 5. fiíjna 2009 od 6. fiíjna do 2. listopadu 2009 od 3. listopadu 2009 Storno poplatek bez storno poplatku, pouze manipulaãní poplatek 100 Kã 50% registraãního poplatku 100% registraãního poplatku Storno poplatek bez storno poplatku, pouze manipulaãní poplatek 100 Kã storno poplatek ve v i ceny jedné noci 100% ceny zru eného ubytování

18

19

20

21 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 21 OBECNÉ INFORMACE Místo konání kongresu IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti se bude konat v prostorách hotelu Clarion Congress Hotel Praha. Obecné informace o hotelu najdete na webov ch stránkách Adresa hotelu: Clarion Congress Hotel Prague**** Freyova 33, Praha 9 - Vysoãany Spojení: Do hotelu Clarion se nejlépe dostanete metrem trasa B, stanice Vysoãanská. Popis pfiíjezdu autem najdete na webov ch stránkách akce. Jednací jazyky Jednacími jazyky kongresu budou ãe tina, sloven tina a angliãtina. Tlumoãení nebude zaji tûno. Jmenovky KaÏd úãastník obdrïí pfii registraci na místû kongresovou jmenovku, kterou je povinen nosit po celou dobu konání kongresu. v pfiípadû ztráty bude za vystavení náhradní jmenovky úãtován poplatek 300 Kã. V stava Kongres bude doprovázen v stavou farmaceutick ch, laboratorních a dal ích firem pûsobících v oboru gastroenterologie. Vstup na v stavu je zahrnut v registraãním poplatku. Aktuální seznam vystavovatelû je k dispozici na webov ch stránkách pod záloïkou V stava. Obãerstvení V ãase kávov ch pfiestávek bude v prostorách v stavy podáváno obãerstvení. Obãerstvení je zahrnuto v registraãním poplatku. Obûdy si úãastníci zaji Èují individuálnû, tipy na restaurace v blízkém okolí hotelu Clarion budou k dispozici na registraãní pfiepáïce. Obleãení Na odborná jednání kongresu není vyïadováno formální obleãení. Doprava Doprava z hotelû a penzionû vzdálenûj ích od místa konání nebude organizátory zaji Èována, úãastníci musí vyuïít individuální dopravu ãi dopravu MHD. Parkování v místû konání kongresu Parkování v hotelu Clarion nebude pro úãastníky obecnû zaji tûno. Náklady za parkování si hradí kaïd úãastník sám.

22 22 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti Poznámky

23 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 23

24 Partnefii kongresu Generální partner Hlavní partnefii

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PŘED KONFERENCÍ SVĚTOVÉ ASOCIACE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Duševní nemoc a vztahy 19. října 20.října 2007 Praha, Konferenční centrum InGarden 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně, kolegové,

Více

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague 3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague POŘÁDÁ Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP PREZIDENT

Více

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii 20. listopadu 22.listopadu 2008 Ostravice, Beskydy, Hotel Sepetná 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně,

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti Místo zasedání: Nemocnice Milosrdných sester sv.karla Boromejského Vlašská ulice 36, 110 00 Praha 1 Datum: 11. ledna 2011, 10:00 15:30 Přítomní

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ČLS JEP ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ČLS JEP Místo zasedání: Hotel Thermal, Karlovy Vary Datum: 21. 11. 2012 Přítomní členové výboru a revizní komise (bez titulů): Julius Špičák,

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE ČESKÝ A SLOVENSKÝ NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE 2 PARTNERSKÉ POZICE Generální partneři 16 m 2 výstavní plochy priorita ve výběru výstavní plochy možnost prezentace firmy formou paralelního sympozia

Více

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha XXXIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 Kurs kontinuální ho v zdě lává ní I X. roční k EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 w w w.c o n fe r e n c e.c z / E PO2 0 0 8 VÁ ŽENÍ PŘ ÁTELÉ, přijměte naše srdečné pozvání

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE 51. diabetologické dny 16. 18. dubna 2015 Luhačovice INFORMACE www.diab.cz www.dialuha2015.cz ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají 51.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO 1 Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co nejsrdečněji pozvat jménem organizačního a programového výboru na XVII. kongres České internistické společnosti České lékařské

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI 22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost aktivní účasti na XII. kongresu České ortodontické společnosti, který se uskuteční ve dnech 22. 24. 9. 2011

Více

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LYMPHO 2011 kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.lympho.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte nám, abychom

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 46. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Písek, 13. - 15. května BIOLAB 2012 pod záštitou starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a ředitele Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiřího Holana, MBA odborný

Více

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 BIOLAB 2014 47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Michal Vrablík předseda ČSAT

Michal Vrablík předseda ČSAT Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, za okny konečně vysvitlo slunce a snad už se tedy dočkáme pěkného počasí a posléze určitě přijde i léto. My ale myslíme na to, jak odpovíme, až se zima zeptá,

Více

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel.: 267 311 280, fax: 271 732 669 e-mail:vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz ve

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ Vzdělávací akci pořádají: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost SOLEN PREZIDENT AKCE PROGRAMOVÝ

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b POŘADATELÉ: Urologická klinika

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

XLVII. Dny nukleární medicíny

XLVII. Dny nukleární medicíny XLVII. Dny nukleární medicíny K O N G R E S S M E Z I N Á R O D N Í Ú Č A S T Í Havlíčkův Brod, 8. 10. září 2010 KULTURNÍ DŮM OSTROV Foto: Ing. Vladimír Kunc p o ř á d a n é Výborem České společnosti nukleární

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky RESUSCITACE 14 IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY Sponsorské podmínky ÚVODNÍ SLOVO Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost účasti na IV. odborném symposiu České resuscitační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

PODVOD CO NA TO INTERNÍ AUDIT?

PODVOD CO NA TO INTERNÍ AUDIT? BAREVNOST cervena C 0 M 91 Y 100 K 23 seda C 40 M 33 Y 33 K 0 PODVOD CO NA TO INTERNÍ AUDIT? Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. března 2010 organizuje Český institut interních auditorů

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009 MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester 23. - 24. 4. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE V přítmí sálu Regionálního centra Olomouc panuje soustředěné ticho, které je občas přerušeno

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

ČSAT. 6. - 8. prosince 2012 Hotel Harmony Club pindlerûv Ml n. pořádá ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP

ČSAT. 6. - 8. prosince 2012 Hotel Harmony Club pindlerûv Ml n. pořádá ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP ČSAT Česká společnost pro aterosklerózu pořádá ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP 6. - 8. prosince 2012 Hotel Harmony Club pindlerûv Ml n 16. kongres o ateroskleróze

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE M O N T Á Ž N Í A D E M O N T Á Ž N Í P O K Y N Y - soubor veletrhû pro bydlení, rodinu a voln ãas Obsah: 1. Rastr plochy se zakreslením expozice firmy 2.

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více