IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti Clarion Congress Hotel Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti. 10. 12. 12. 2009 Clarion Congress Hotel Praha"

Transkript

1 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti Clarion Congress Hotel Praha SOUHRN ODBORNÉHO PROGRAMU ZÁVAZNÁ P IHLÁ KA POKYNY PRO ABSTRAKTA

2 2 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti ÚVODNÍ SLOVO VáÏené kolegynû a kolegové, po mnoha letech je Gastroenterologick kongres v Praze; uskuteãní se v roce, kter konãí devítkou a tak jen namátkou souvislosti devítky s praïskou gastroenterologií. V roce 1819 se narodil Václav Treitz, profesor patologické anatomie v Praze a jak je obecnû známo ligamen-tum hepatoduodenální nese po nûm eponymní pojmenování. V roce 1869 zemfiel v Praze velk ãesk fyziolog Jan Evangelista Purkynû. Jedním z prvních endoskopistû na na em území, kter popsal svoje zku enosti se 103 gastroskopiemi, byl v roce 1929 docent Paul Mahler z II. interní kliniky prof. Nonnebrucha. A ve stejném roce, v roce 1929, spatfiil svûtlo svûta siln gastroenterologick roãník, jehoï pfiíslu níci v zásadû dotvofiili a dobudovali obor, jehoï základy poloïil nestor na í gastroenterologie, profesor Zdenûk Mafiatka, kter slaví téï v tomto roce v znamné Ïivotní jubileum. ZÛstavujeme zásadní názor, Ïe kongres je vûnován tûmto v znamn m osobnostem. Stejnû dûleïit jako atmosféra mûsta, je odborn program. Po zahájení kongresu v první den, ve ãtvrtek , bude následovat postgraduální kurz vûnovan urgentním stavûm v gastroenterologii. Druh den kongresu, v pátek , bude probíhat ve tfiech sálech. Vracíme se k nûkter m tématûm, která se del í ãas neobjevila (pokroky v pankreatologii, komplikace endoskopick ch v konû), ale i ta, která se pfiekotnû vyvíjí (biologická léãba, farmakoterapie) a dal í se objevují jako zcela nová (NOTES). Zvlá tní sekcí bude zasedání gastroenterologick ch sester. A soubûïnû pobûïí volná sdûlení, kter ch bude, jak pfiedpokládáme, takové mnoïství, Ïe zaplní cel den. Sobota bude vyplnûna zvlá tû atraktivním programem, za kter povaïujeme pokroky v zobrazovacích metodách a videomaraton a soubûïnû je pfiichystáno Dopoledne pracovních skupin. Odborn program bude doplnûn fiadou zajímav ch sympozií. Tradiãní uvítací recepce je plánována na ãtvrtek. V pátek nabídneme pfiedstavení ve v znamném praïském divadle nebo náv tûvu známého pivovaru. Ale Praha nabízí takové moïnosti, Ïe není nutné se na tyto akce vázat. Pfiejeme v em mnoho podnûtû pro práci, tû íme se na setkání s pfiáteli star mi a navázání pfiátelství nov ch a uïijme si nezapomenutelnou Prahu pfiedvánoãní, která v té dobû mûïe b t podle Angela Maria Ripellina magická i mysteriózní, neskuteãná, mûïe b t mûstem, kde bloudí strakaté roty alchymistû, astrologû, rabínû, básníkû, templáfiû bez hlavy, barokních svûtcû a andûlû, arcimboldovsk ch pfií erek, loutkafiû, brusiãû a dráteníkû...a pfii pozdních toulkách Star m Mûstem moïná budete mít tûstí, protoïe pozdû se dodnes noc co noc vrací Celetnou domû Franz Kafka, s bufiinkou na hlavû, cel v ãerném... a mûïete se ho zeptat, jak to s tou Promûnou bylo doopravdy. Praha léto 2009 Jménem organizátorû MUDr. Karel Luká, CSc.

3 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 3 PO ÁDÁ âeská gastroenterologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti Jana Evangelisty Purkynû Gastroenterologická sekce âas ORGANIZAâNÍ V BOR MUDr. Karel Luká, CSc. Doc. MUDr. Zdena Zádorová, PhD Prof. MUDr. Petr Dítû, DrSc. Prof. MUDr. Pfiemysl Friã, DrSc Doc. MUDr. Radan Keil Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, PhD Prezident kongresu Vûdeck sekretáfi kongresu Pfiedseda âeské gastroenterologické spoleãnosti âestn prezident kongresu PROGRAMOV V BOR Prof. MUDr. Jan Bure, CSc. MUDr. Jifií âernoch, CSc. MUDr. Josef Dosedûl Prof. MUDr. Ale Hep, CSc. Doc. MUDr. Lubomír Jurgo, PhD Doc. MUDr. Milan Kment, CSc. Doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc. MUDr. Ivana Líbalová Prof. MUDr. Milan Luká, CSc. Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. Prof. MUDr. Julius piãák, CSc. VùDECK SEKRETARIÁT KONGRESU IV. interní klinika MUDr. Karel Luká, CSc.. V eobecná fakultní nemocnice U nemocnice 2, Praha 2 Tel: Fax: TECHNICK SEKRETARIÁT KONGRESU GUARANT International / Gastro Praha 2009 Opletalova Praha 1 Tel: Fax:

4 4 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti PROGRAMOV SOUHRN âtvrtek, :00 10:00 Sál A Sál B Sál C Slavnostní zahájení V znamná v roãí Mafiatkova pfiedná ka: V znam gastrointestinálního ekosystému (P. Friã) 10:00 10:15 10:15 12:15 Postgraduální kurs: Urgentní stavy v gastroenterologii (Z. Zádorová, K. Luká ) 10:15 11:45 A. Krvácení do trávicího traktu (V. Jirásek, K. Luká ) 1. Pfiístup k pacientovi s krvácením do trávicího traktu (R. Keil) 2. Nevariceální krvácení do horního trávicího traktu (E. Machytka) 3. Variceální krvácení a portální hypertenze (R. BrÛha) 4. Pfiístup k pacientovi s krvácením do dolní ãásti trávicího traktu (Z. Zádorová) 11:45 12:15 State of the Art: Recent Developments in Acute Pancreatitis for the Practising Gastroenterologists S.S. Vege (Mayo Clinic, USA) Kávová pfiestávka 12:15 13:30 Pfiestávka na obûd / Firemní symposia

5 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 5 13:30 15:30 Sál A Sál B Sál C Postgraduální kurs: Urgentní stavy v gastroenterologii (Z. Zádorová, K. Luká ) 15:30 16:00 16:00 17:00 po 17:00 B. Náhlé pfiíhody v gastroenterologii (P. Friã, Z. Zádorová) 1. Perforace trávicího traktu (Z. Kr ka) 2. Toxické megakolon (K. Luká ) 3. Ischemické pfiíhody v dutinû bfii ní (R. Gırlich) 4. Akutní pankreatitida (A. Îák) 5. Lékové a kaustické po kození trávicího traktu (P. Dítû) 6. Akutní infekce trávicího traktu (H. AmbroÏová) Plenární zasedání âgs Kávová pfiestávka Firemní symposia

6 6 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti Pátek, :30 10:00 Sál A Sál B Sál C Symposium sester Léãba idiopatick ch stfievních zánûtû (R. Keil) 1. Postavení sulfasalazinu a 5-ASA v léãbû idiopatick ch stfievních zánûtû (M. Luká, Praha) 2. Biologická léãba Crohnovy choroby (L. Hrdliãka, Praha) 3. Biologická léãba ulcerózní kolitidy (R. Keil, Praha) 4. Léãba extraiontestinálních manifestací idiopatick ch stfievních zánûtû (K. Luká, Praha) 5. Postavení chirurgické léãby v terapii idiopatick ch stfievních zánûtû (J. Hoch, Praha) Volná sdûlení (J. Kotrlík, I. Líbalová) 10:00 10:30 10:30 12:00 Pokroky v pankreatologii (P. Dítû, A. Vavreãka) 1. Efekt alkoholu na pankreatickou morfologii a funkci (T. Hucl, Praha) 2. Epidemiologie akutní pankreatitidy (Vl. Procházka, Olomouc) 3. Racionální terapeutick pfiístup u osob s akutní pankreatitidou. (A. Vavreãka, Bratislava) 4. Chronická pankreatitida a karcinom pankreatu (M. Zavoral, Praha) 5. Diagnostika a terapie autoimunní formy pankreatitidy (P. Dítû, Brno) 6. Diabetes mellitus a karcinom pankreatu (J. Trna, Brno) Kávová pfiestávka Symposium sester Úskalí farmakoterapie v gastroenterologii (M. Kment, B. Pekárková) l. Kdy ukonãit léãbu aminosalicyláty u ulcerozní kolitidy? (V. Procházka) 2. Aminosalicyláty u Crohnovy choroby ano ãi ne? (M. Kment, Praha) 3. Kdy ukonãit biologickou léãbu u nespecifick ch stfievních zánûtû? (T. VaÀásek, M. Volfová, Hradec Králové) 4. Splnila probiotika na e oãekávání? (P. Friã, Praha) 12:00 13:30 Pfiestávka na obûd jhvljhvl / Firemní symposia

7 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 7 13:30 15:00 Sál A Komplikace Sál B Symposium sester Sál C Volná sdûlení endoskopick ch v konû (J. Dosedûl, A. Hep) 1. Krvácení po klí Èkové biopsii u osob s kombinovanou antiagregací (V. Kojeck, M. Varga, Zlín) 2. MoÏné komplikace diagnostické a terapeutické endosonografie (V. Nosek, Jablonec n. Nisou) State of the Art: Cizí tûlesa v trávicím traktu: M. Ka ãák (Trenãín) 3. Komplikujicí stavy pfii diagnostické a teraputické ERCP (J. Èovíãek, Praha) 4. Endoskopie v pohledu právní problematiky jejich komplikací (J. Dosedûl, A. Hep) 15:00 15:30 15:30 17:00 NOTES (M.Ryska, J. piãák) 1. Proã NOTES? (J. piãák, Praha) 2. Optimalizace incise a sutury (T. Hucl, Praha) 3. Uplatnûní flexibilní endoskopie (J. Martínek, Praha) 4. Uplatnûní laparoskopie (O. Ryska, Praha) State of the Art: NOTES: Critical view on human procedures: T. Ponchon (Lyon) 5. Perspektivy? (M. Ryska, Praha) Kávová pfiestávka Prekancerózy (V. Mandys, J. âernoch) 1. Úvodní slovo definice (V. Mandys, Praha) 2. Genové zmûny u prekanceróz (M. Kohoutová, Praha) 3. Histomorfologick obraz prekanceróz (T. Jirásek, Praha) 4. Endoskopick obraz prekanceróz (J. âernoch, Prostûjov) 5. Endoskopická léãba prekanceróz (O. Urban, Ostrava) Volná sdûlení po 17:00 Firemní symposia

8 8 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti Sobota, :30 10:00 10:00 10:30 Sál A Sál B Sál C Pokroky v zobrazovacích metodách (M. Zavoral, O. Urban) 1. Terminologie a klinick v znam pokroãil ch endoskopick ch technik (S. Rejchrt, Hradec Králové) 2. Spektroskopie nová endoskopická technika. V znam pro klinickou praxi. (. Suchánek, Praha) 3. Novinky v endoskopickém zobrazení Barrettova jícnu (J. Martínek, Praha) 4. Endoskopie tenkého stfieva (M. Kopáãová, Hradec Králové) 5. Postavení endoskopické ultrasonografie v diagnostice pankreatobiliárních onemocnûní souãasn stav (F. Závada, Praha) Dopoledne pracovních skupin: Skupina pro idiopatické stfievní zánûty Jak minimalizovat komplikace imunosupresivní a biologické léãby? (M. Luká, V. Zbofiil). 1. NeÏádoucí úãinky imunosupresivní a biologické terapie (M. Koneãn, Olomouc) 2. Oportunní infekce: bakteriální, virové a mykotické (P. Drastich, Praha) 3. Mykobateriální infekce (H. Tomanová, Jihlava) 4. Vakcinace u imunokompromitovan ch pacientû (J. Stehlík, Ústí n.labem) 5. Autoimunita indukovaná anti TNF alfa terapií (M. Bortlík, Praha) 6. Rizika nádorov ch onemocnûní indukovan ch imunosupresivní a biologickou léãbou (T. Douda, Hradec Králové) Kávová pfiestávka

9 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 9 10:30 12:00 12:00 Sál A Sál B Sál C Videomaraton (J. Bure ) State of the Art: Bio-degradabilní stenty v digestivní endoskopii: S. Rejchrt (Hradec Králové) 10 video-prezentací Dopoledne pracovních skupin: Skupina pro familiární adenomatózní polypózy Familiární adenomatosní polypóza minulost, souãasnost a perspektivy (V. Jirásek, A.Novotn ) 1. Historie adenomatózní polypózy a její registrace ve svûtû (O. Urban, Ostrava) 2. Aktuální mezinárodní doporuãení pro péãi o nemocné s familiární adenomatózní polypózou (V. Komárek, Praha) 3. Extrakolonické manifestace familiární adenomatózní polypózy (J. Cyrany, Hradec Králové) 4. Genetické aspekty familiární adenomatózní polypózy (J. Kotlas, Praha) 5. Chirurgická terapie familiární adenomatózní polypózy (Z. erclová, Praha) 6. Registr familiární adenomatózní polypózy v âr první v sledky (A. Novotn, Praha) Zakonãení

10

11 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 11 POKYNY PRO ZASÍLÁNÍ ABSTRAKT VOLN CH SDùLENÍ Souhrny budou pfiijímány pouze elektronicky pfies webové stránky kongresu, kde je k dispozici on-line formuláfi pro zasílání abstrakt. DodrÏujte, prosím, peãlivû v echny pokyny k abstraktûm uvedené na webov ch stránkách. Text strukturujte podle zásad prezentace volného sdûlení: úvod metodika v sledky závûr. Vyh bejte se obecn m formulacím budeme diskutovat a podobnû. V eobecné souhrny nebudou pfiijímány. Zadejte prosím preferenci orální prezentace, posteru ãi videa, a také zda tolerujete pfiefiazení z pfiedná ky na poster v pfiípadnû nadbytku orálních sdûlení. Sborník abstrakt vyjde jako zvlá tní ãíslo âeské a slovenské gastroenterologie a hepatologie. V eobecné informace k zasílání abstrakt 1. Formuláfi pro zasílání abstrakt najdete na webov ch stránkách akce pod záloïkou Abstrakta. 2. Po vyplnûní Nové registrace Vám bude automaticky vygenerováno Va e uïivatelské jméno a heslo, a obojí Vám bude v prûbûhu nûkolika minut zasláno na Va i ovou adresu uvedenou v pfiihla ovacím formuláfii. 3. Za pomoci svého uïivatelského jména a hesla si na webov ch stránkách akce on-line formuláfi pro zasílání abstrakt kdykoliv otevfiete. 4. Dále postupujte pfii zadávání jednotliv ch ãástí abstraktu dle instrukcí uveden ch na webu. 5. Pod sv m uïivatelsk m jménem a heslem mûïete zadat neomezen poãet abstrakt; ve vloïen ch abstraktech mûïete do data uzávûrky provádût úpravy a zmûny. DÛleÏité upozornûní Webov systém pro zadávání abstrakt nevyïaduje, abyste abstrakt zadali v jednu chvíli a kompletnû. Pod sv m uïivatelsk m jménem a heslem mûïete do systému vstupovat neomezenû a kdykoliv v dobû od otevfiení systému do termínu uzávûrky ( ), abstrakta si mûïete prûbûïnû opravovat, mûnit ãi doplàovat. Jste omezeni pouze termínem uzávûrky pfiíjmu abstrakt, jelikoï systém se automaticky uzavfie ve 24:00 hod v den uzávûrky. Termín pro zaslání pfiíspûvkû / uzávûrka: 15. záfií 2009 POKYNY PRO AKTIVNÍ ÚâASTNÍKY / P EDNÁ EJÍCÍ Prosíme v echny aktivní úãastníky, aby dbali striktnû ãasového limitu pfiedná ek alespoà dvacet procent vymezeného ãasu je tfieba vûnovat diskusi. Pfiedná ející budou mít v jednacím sále k dispozici poãítaãovou projekci (PowerPoint) a videoprojekci (pouze jedno plátno). V pfiípadû poïadavkû na jin software neï PowerPoint, prosím kontaktujte technick sekretariát, nejlépe em na Po celou dobu pfiedná ek bude v sále k dispozici technická asistence. Prosíme pfiedná- ející, aby svou prezentaci pfiedali technikovi v sále nejpozdûji 2 hodiny pfied plánovan m ãasem prezentace.

12 12 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti POKYNY PRO AKTIVNÍ ÚâASTNÍKY / POSTERY Posterová sekce se bude nacházet ve foyer hotelu pfied vstupem do kongresového sálu. Pro posterové prezentace budou k dispozici korkové posterové tabule o rozmûrech 100 cm na ífiku a 150 cm na v ku. Pfiipínáãky k upovnûní posterû budou k dispozici na místû. VY ÍZENÍ REGISTRACE Registraci úãastníkû vyfiizuje technick sekretariát kongresu: GUARANT International / Gastro Praha 2009 Opletalova Praha 1 Tel: Fax: Web: Registrace je moïná tûmito zpûsoby: po tou: vyplàte pfiiloïen registraãní formuláfi a za lete ho po tou na adresu technického sekretariátu faxem: vyplàte pfiiloïen registraãní formuláfi a za lete ho faxem na ãíslo technického sekretariátu elektronicky: vyplàte on-line registraãní formuláfi na webov ch stránkách akce Potvrzení registrace Vám bude zasláno do 3 pracovních dnû em nebo faxem. Vyfiízení Va í registrace urychlíte tím, Ïe spolu s pfiihlá kou za lete kopii bankovního pfievodu nebo autorizaci kreditní karty. DaÀov doklad Vám bude vystaven na poïádání po skonãení kongresu, bliï í informace obdrïíte u registraãní pfiepáïky. Potvrzení o úãasti obdrïíte pfii registraci na místû spolu s ostatními konferenãními materiály. REGISTRAâNÍ POPLATKY do po âlen âeské gastroenterologické spoleãnosti 1500 Kã 1900 Kã Ostatní lékafii 1900 Kã 2300 Kã Zdravotní sestry 500 Kã 500 Kã Mladí lékafii do 30 let 600 Kã 800 Kã Jednodenní registrace nebudou v rámci kongresu k dispozici.

13 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 13 Registraãní poplatek zahrnuje: vstup na odborn program vstup na v stavu vstup na posterovou sekci obãerstvení v dobû kávov ch pfiestávek vstup na uvítací recepci ve ãtvrtek, 10. prosince 2009 v hotelu Clarion kongresové materiály vãetnû Finálního programu a Sborníku abstrakt potvrzení o úãasti REGISTRAâNÍ P EPÁÎKA NA MÍSTù Registrace pfiedem pfiihlá en ch i nov ch úãastníkû, distribuce kongresov ch materiálû, pozvánek na spoleãenské akce a potvrzení o úãasti na kongres bude probíhat u registraãní pfiepáïky ve foyer pfied kongresov m sálem v 1. patfie hotelu Clarion Congress Hotel Praha. Zde budou rovnûï poskytovány ve keré obecné informace pro úãastníky kongresu. Registraãní pfiepáïka bude otevfiena následovnû: Stfieda, 9. prosince :00 19:00 âtvrtek, 10. prosince :30 18:00 Pátek, 11. prosince :30 18:00 Sobota, 12. prosince :30 13:00

14 14 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti SPOLEâENSK PROGRAM Uvítací recepce, ãtvrtek 10. prosince 2009 Uvítací recepce pro v echny úãastníky kongresu probûhne ve ãtvrtek, 10. prosince 2009 od 19:00 hod. v hotelu Clarion Congress Hotel Praha (ãas je pfiedbûïn a mûïe b t zmûnûn). Úãast je zahrnuta v registraãním poplatku. Vstup na recepci bude umoïnûn na základû vstupenky, která bude souãástí kongresov ch materiálû pro kaïdého zaregistrovaného úãastníka. Spoleãensk program v pátek, 11. prosince 2009 Na pátek, 11. prosince 2009, jsme pro Vás pfiipravili moïnost v bûru ze 2 kulturních záïitkû, které Praha nabízí: Pivní veãer v restauraci U FlekÛ Atmosféru starobylého flekovského domu podtrhuje i v zdoba a stylové zafiízení jednotliv ch hostinsk ch místností a sálû. Historie i souãasnost flekovského domu je rozmanitá. Pro nûkoho zûstává poutním místem praïsk ch a ãesk ch pivafiû, nûkdo v nûm vidí turisticky zajímavou historickou památku, urãitû jednu z nejnav tûvovanûj ích v na í republice, nepochybnû je i nejznámûj í praïskou hospodou. Dnes je také místem kulináfisk ch záïitkû. Personál modernû zafiízené kuchynû je schopen uspokojit poïadavky tûch nejvybíravûj ích gurmánû nabídkou tradiãních staroãesk ch jídel. Pro úãastníky IV. kongresu âeské gastroenterologické spoleãnosti je pfiichystáno tradiãní staroãeské menu zahrnující ochutnávku Flekovského tmavého leïáku 13% vyrábûného místním pivovarem. Adresa restaurace Pivovar a restaurace U FlekÛ Kfiemencova 11, Praha 1 Spojení Do restaurace U FlekÛ se dostanete metrem trasa B, stanice Karlovo námûstí (pak cca 300 m pû ky) a tramvají ãíslo 21 stanice Myslíkova Cena pivního veãera 640 Kã / osoba Poãet míst v restauraci je omezen, doporuãujeme tedy jejich vãasnou rezervaci.

15 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 15 Pfiedstavení v Divadle na Vinohradech O potfiebû druhé ãeské ãinoherní scény se mluvilo a psalo je tû dfiíve, neï se zaãalo hrát v budovû Národního divadla. Mûstské divadlo na Královsk ch Vinohradech bylo slavnostnû otevfieno 24. listopadu 1907 premiérou hry Jaroslava Vrchlického Godiva. Od roku 1907 existovaly v Mûstském divadle na Královsk ch Vinohradech souãasnû dva soubory - ãinoherní soubor a soubor opery a operety. V roce 1919 zpûvohra z divadla ode la a Mûstské divadlo se stalo pouze divadlem ãinoherním, jak m pûvodnû mûlo b t. Mûstské divadlo mûlo vïdy v borné herce a hereãky, k v znamn m hereck m osobnostem tohoto období patfiili napfiíklad Václav Vydra, Jaroslav Vojta, Bedfiich Karen, Roman Tuma, Anna Iblová a dal í. Nabídka pfiedstavení Adresa divadla Spojení Cena vstupenky na pfiedstavení Nabídku pfiedstavení najdete na webov ch stránkách akce Divadlo na Vinohradech Námûstí Míru 7, Praha 2 K Divadlu na Vinohradech se dostanete metrem - trasa A, stanice Námûstí Míru, tramvají ãíslo 4, 10, 16, 22 - stanice Námûstí Míru a ãíslo 11 - stanice Italská, autobusem ãíslo stanice Námûstí Míru nebo Italská od 260 Kã* / osoba Poãet vstupenek je omezen, doporuãujeme tedy vãasnou rezervaci. *Plánek hledi tû vãetnû cenov ch kategorií najdete na webov ch stránkách akce.

16 16 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti REZERVACE UBYTOVÁNÍ Pro úãastníky kongresu jsou k dispozici pokoje jak v hotelu Clarion Congress Hotel Praha, tak v okolních hotelech a penzionech rûzn ch kategorií. Vzhledem k omezenému poãtu pokojû doporuãujeme rezervovat si ubytování co nejdfiíve, a to nejpozdûji do 1. listopadu Po tomto datu budou rezervace nadále vyfiizovány, ale zaji tûní ubytování nebude moïné garantovat. Rezervaci ubytování pro úãastníky vyfiizuje technick sekretariát kongresu: GUARANT International / Gastro Praha 2009 Opletalova Praha 1 Tel: Fax: Web: Rezervace ubytování je moïná tûmito zpûsoby: po tou: vyplàte pfiiloïen registraãní formuláfi a za lete ho po tou na adresu technického sekretariátu faxem: vyplàte pfiiloïen registraãní formuláfi a za lete ho faxem na ãíslo technického sekretariátu elektronicky: vyplàte on-line registraãní formuláfi na webov ch stránkách akce Potvrzení rezervace ubytování Vám bude zasláno do 3 pracovních dnû em nebo faxem. Vyfiízení rezervace Va eho ubytování urychlíte tím, Ïe spolu s pfiihlá kou za lete kopii bankovního pfievodu nebo ãíslo kreditní karty, kterou chcete za ubytování platit. DaÀov doklad Vám bude vystaven na poïádání po skonãení kongresu, bliï í informace obdrïíte u registraãní pfiepáïky v hotelu Clarion. Ceny za ubytování jsou vãetnû snídanû (pokud není u konkrétního hotelu ãi penzionu uvedeno jinak) a zahrnují 9% DPH a místní poplatky. V echny ostatní v daje spojené s ubytováním si hradí kaïd úãastník individuálnû. NABÍDKA HOTELÒ Kompletní nabídka hotelû a pensionû pro úãastníky kongresu je k dispozici na webov ch stránkách akce Na stránkách jsou uvedeny popisy jednotliv ch nabízen ch hotelû, jejich adresy, typy pokojû a ceny za ubytování.

17 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 17 PLATEBNÍ PODMÍNKY Registraãní poplatek a ubytování spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v plné v i pfied zaãátkem kongresu, a to bankovním pfievodem nebo kreditní kartou. Bankovní pfievod: âíslo úãtu ve standardním tvaru: 79353/0300 âíslo úãtu ve tvaru IBAN: CZ Název úãtu: GUARANT International Banka: âeskoslovenská obchodní banka, Na Pfiíkopû 18, Praha 1 SWIFT: CEKOCZPP Variabilní symbol: Detaily platby: / jméno úãastníka Upozornûní: Bankovní poplatky musí b t v plné v i uhrazeny úãastníkem. NeumoÏÀuje-li Va e banka uvést písmenné údaje (jméno) ve variabilním symbolu, uveìte prosím pouze ãíslo a Va e jméno uveìte prosím do zprávy pro pfiíjemce. Kreditní karty: Akceptované kreditní karty: PoÏadované údaje o kartû: MasterCard, VISA, Diners Club, American Express ãíslo kreditní karty jméno drïitele karty platnost (datum expirace) CVC kód (tfii poslední ãíslice uvedené za ãíslem kreditní karty na podpisovém panelu na zadní stranû karty) V pfiípadû platby kreditní kartou prosíme rovnûï o zaslání autorizace faxem, autorizaãní formuláfi je k dispozici ke staïení na webov ch stránkách akce. STORNOVACÍ PODMÍNKY Zru ení registrace: Datum do 5. fiíjna 2009 od 6. fiíjna do 2. listopadu 2009 od 3. listopadu 2009 Zru ení ubytování: Datum do 5. fiíjna 2009 od 6. fiíjna do 2. listopadu 2009 od 3. listopadu 2009 Storno poplatek bez storno poplatku, pouze manipulaãní poplatek 100 Kã 50% registraãního poplatku 100% registraãního poplatku Storno poplatek bez storno poplatku, pouze manipulaãní poplatek 100 Kã storno poplatek ve v i ceny jedné noci 100% ceny zru eného ubytování

18

19

20

21 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 21 OBECNÉ INFORMACE Místo konání kongresu IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti se bude konat v prostorách hotelu Clarion Congress Hotel Praha. Obecné informace o hotelu najdete na webov ch stránkách Adresa hotelu: Clarion Congress Hotel Prague**** Freyova 33, Praha 9 - Vysoãany Spojení: Do hotelu Clarion se nejlépe dostanete metrem trasa B, stanice Vysoãanská. Popis pfiíjezdu autem najdete na webov ch stránkách akce. Jednací jazyky Jednacími jazyky kongresu budou ãe tina, sloven tina a angliãtina. Tlumoãení nebude zaji tûno. Jmenovky KaÏd úãastník obdrïí pfii registraci na místû kongresovou jmenovku, kterou je povinen nosit po celou dobu konání kongresu. v pfiípadû ztráty bude za vystavení náhradní jmenovky úãtován poplatek 300 Kã. V stava Kongres bude doprovázen v stavou farmaceutick ch, laboratorních a dal ích firem pûsobících v oboru gastroenterologie. Vstup na v stavu je zahrnut v registraãním poplatku. Aktuální seznam vystavovatelû je k dispozici na webov ch stránkách pod záloïkou V stava. Obãerstvení V ãase kávov ch pfiestávek bude v prostorách v stavy podáváno obãerstvení. Obãerstvení je zahrnuto v registraãním poplatku. Obûdy si úãastníci zaji Èují individuálnû, tipy na restaurace v blízkém okolí hotelu Clarion budou k dispozici na registraãní pfiepáïce. Obleãení Na odborná jednání kongresu není vyïadováno formální obleãení. Doprava Doprava z hotelû a penzionû vzdálenûj ích od místa konání nebude organizátory zaji Èována, úãastníci musí vyuïít individuální dopravu ãi dopravu MHD. Parkování v místû konání kongresu Parkování v hotelu Clarion nebude pro úãastníky obecnû zaji tûno. Náklady za parkování si hradí kaïd úãastník sám.

22 22 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti Poznámky

23 IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 23

24 Partnefii kongresu Generální partner Hlavní partnefii

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 1. CIRKULÁ A V ZVA K P ÍSPùVKÒM A PRESENTACÍM FIREM VODNÍ TOKY 2OO4 ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD A TECHNICKÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH 23. - 24. LISTOPADU 2004

Více

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague 3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague POŘÁDÁ Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP PREZIDENT

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE 7. 9. 11. 2013 HOTEL THERMAL KARLOVY VARY

NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE 7. 9. 11. 2013 HOTEL THERMAL KARLOVY VARY NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE 7. 9. 11. 2013 HOTEL THERMAL KARLOVY VARY PARTNERSKÉ POZICE Generální partneři 16 m 2 výstavní plochy priorita ve výběru výstavní plochy možnost prezentace firmy formou

Více

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9.

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9. Druhé oznámení Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby 7. 9. fiíjna 2009 Hradec Králové Kongresové centrum Aldis Organizuje: SVùTOVÁ SILNIâNÍ ASOCIACE PIARC TECHNICK V BOR B5

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 25. 26. dubna 2013 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 25. dubna 2013

Více

SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP.

SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP. SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP pořádá III. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY PERIORBITÁLNÍ REJUVENACE

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PŘED KONFERENCÍ SVĚTOVÉ ASOCIACE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Duševní nemoc a vztahy 19. října 20.října 2007 Praha, Konferenční centrum InGarden 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně, kolegové,

Více

I. kongres biologické léčby. 12. 13. listopadu 2010. Hotel Barceló (Na Strži 32, 140 00 Praha) Biologická léčba chronických zánětlivých onemocnění

I. kongres biologické léčby. 12. 13. listopadu 2010. Hotel Barceló (Na Strži 32, 140 00 Praha) Biologická léčba chronických zánětlivých onemocnění Hotel Barceló (Na Strži 32, 140 00 Praha) 12. 13. listopadu 2010 I. kongres biologické léčby Biologická léčba chronických zánětlivých onemocnění současnost a perspektivy pořádá Česká lékařská společnost

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

SYMPOSIUM PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

SYMPOSIUM PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ II. INFORMACE Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Ostravská Univerzita,Fakulta zdravotnických studií,ostrava Zdravotní

Více

XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 9. 10. listopadu 2012 IKEM Praha pořádá Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně www.phlebology.cz prezident konference prim.

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

XXXVIII.FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXVIII.FLEBOLOGICKÉ DNY XXXVIII.FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Praha 8. 9. listopadu 2013 pořádá Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii 20. listopadu 22.listopadu 2008 Ostravice, Beskydy, Hotel Sepetná 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně,

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE ČESKÝ A SLOVENSKÝ NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE 2 PARTNERSKÉ POZICE Generální partneři 16 m 2 výstavní plochy priorita ve výběru výstavní plochy možnost prezentace firmy formou paralelního sympozia

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti Místo zasedání: Nemocnice Milosrdných sester sv.karla Boromejského Vlašská ulice 36, 110 00 Praha 1 Datum: 11. ledna 2011, 10:00 15:30 Přítomní

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

Sekretariát kongresu: GUARANT International spol. s r.o. Opletalova 22, 110 00 Praha 1

Sekretariát kongresu: GUARANT International spol. s r.o. Opletalova 22, 110 00 Praha 1 NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE Sekretariát kongresu: GUARANT International spol. s r.o. Opletalova 22, 110 00 Praha 1 Kontakt: Renata Somolová tel. + 420 284 001 424, fax: + 420 284 001 448, e-mail

Více

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Novinky v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní HRADEC KRÁLOVÉ 2. - 3. fiíjna 2009 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti J. E.

Více

XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí 16. 18. 10. 2016, Olomouc

XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí 16. 18. 10. 2016, Olomouc XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí POŘÁDAJÍ Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP Slovenská spondylochirurgická spoločnosť Neurochirurgická klinika

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

POKYNY PRO REGISTRACI POKYNY PRO ABSTRAKTA

POKYNY PRO REGISTRACI POKYNY PRO ABSTRAKTA 32. český a slovenský gastroenterologický kongres 3. 5. 11. 2011 Brno PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM POKYNY PRO REGISTRACI POKYNY PRO ABSTRAKTA Foto: CzechTourism; Podzemnik 2 32. český a slovenský gastroenterologický

Více

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE 51. diabetologické dny 16. 18. dubna 2015 Luhačovice INFORMACE www.diab.cz www.dialuha2015.cz ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají 51.

Více

52. diabetologické dny. 14. 16. dubna 2016. www.diab.cz www.dialuha2016.cz. Česká diabetologická společnost ČLS JEP

52. diabetologické dny. 14. 16. dubna 2016. www.diab.cz www.dialuha2016.cz. Česká diabetologická společnost ČLS JEP Česká diabetologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou diabetologickou společností pořádají 52. diabetologické dny Luhačovice 14. 16. dubna 2016 www.diab.cz www.dialuha2016.cz ÚVODNÍ SLOVO

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace POŘADATEL: I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc PREZIDENT KONGRESU: doc. MUDr.

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011

OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011 Celostátní konference s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011 6. - 8. 10. 2011 Clarion Congress Hotel Ostrava I. OZNÁMENÍ ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI 22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost aktivní účasti na XII. kongresu České ortodontické společnosti, který se uskuteční ve dnech 22. 24. 9. 2011

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT II. INFORMACE VÝBOR ČSOT pořádá XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 17. 5. 2013 TOP HOTEL, PRAHA Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 2. a 3. března 2012 Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové Společnost radiační onkologie,

Více

XXII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

XXII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 24. 26. 9. 2015 Parkhotel Congress Center Plzeň NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE Vážení kolegové a partneři, dovolte mi,

Více

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ XIII. TOMÁNKŮV DEN BRONCHOLOGIE pořádá Česká pneumologická a ftizeologická

Více

VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí POŘÁDAJÍ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Plzni PRVNÍ INFORMACE www.neuro-surgery.cz

Více

POŘADATEL SJEZDU. PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU

POŘADATEL SJEZDU. PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozvala na XX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se bude konat ve dnech 20. 22. září 2012 v Plzni.

Více

5 x 3m. Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m. Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky Příloha č. 7 Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy Detailní vymezení předmětu zakázky Požadavky Zadavatele na všechny části zakázky: - součástí nabídkové

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP

78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP 78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE Nabídka partnerství na podporu kongresu ORL v roce 2016 a aktivit ORL společnosti www.orl2016.cz Organizátor Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT AKCE: doc. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc. PROGRAMOVÝ VÝBOR: doc. MUDr. Ján

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídky

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídky Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídky Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Hotel, Legionářská 19, Olomouc PREZIDENT KONFERENCE: MUDr. Pavel Frühauf, CSc., e-mail:

Více

XVI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. Informace. 13.-16. září 2009. Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4

XVI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. Informace. 13.-16. září 2009. Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 XVI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 13.-16. září 2009 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 Informace Vážené kolegyně,

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

13. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ

13. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ 1. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ Aplikace modelování při konstrukci, optimalizaci a řízení sklářských pecí GLASS SERVICE 17. - 18. června 2015 Hotel Horal, Velké Karlovice Česká republika Organizátor semináře: GLASS

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b POŘADATELÉ: Urologická klinika

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS

Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS 28. 29. ledna 2014 Hotel Dorint Don Giovanni Odborná konference IIR Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS Perspektivy èeského zdravotnictví Jak pøežít

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ČLS JEP ze dne 18. 3. 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ČLS JEP ze dne 18. 3. 2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ČLS JEP ze dne 18. 3. 2015 Přítomni (bez titulů): Milan Lukáš, Ondřej Urban, Filip Závada, Jiří Cyrany, Ivana Líbalová, Radan Keil, Aleš Hep,

Více

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 20. - 21. května 2016 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2016

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

IV. HIrscHůV den 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz

IV. HIrscHůV den 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz IV. Hirschův den Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz Srdečně vás zveme

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress ODBORNÝ GARANT: prim. MUDr. Irena Škodová ORGANIZAČNÍ

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE. Místo konání: Městský dům kultury ELEKTRA, Luhačovice Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Datum konání: 18. 20.

VŠEOBECNÉ INFORMACE. Místo konání: Městský dům kultury ELEKTRA, Luhačovice Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Datum konání: 18. 20. ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají 49. DIABETOLOGICKÉ DNY 18. 20. dubna 2013, Luhačovice Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé

Více

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ)

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) II. oznámení VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) 11. 12. ZÁŘÍ 2008 Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii

Více

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky RESUSCITACE 14 IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY Sponsorské podmínky ÚVODNÍ SLOVO Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost účasti na IV. odborném symposiu České resuscitační

Více

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE ČESKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI SE SUBKATEDROU ENDOKRINOLOGIE KATEDRY INTERNÍCH OBORŮ LF UK A 4. INTERNÍ HEMATOLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN V HRADCI KRÁLOVÉ pod záštitou děkana

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ

15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ 15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ Milí přátelé, je to neuvěřitelné, ale náš každoroční seminář v letošním roce dosáhne věku, ve kterém my, obyčejní smrtelníci,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ČLS JEP ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU České gastroenterologické společnosti ČLS JEP Místo zasedání: GUARANT Int., Opletalova 22, Praha 1 Datum: 25. 9. 2012 Přítomní členové výboru a revizní komise (bez titulů): Julius

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více