V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy."

Transkript

1 R O Z P O Č E T 2014 Projednáno v radě města: Bude zveřejněno: na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města:

2 Rozpočet města Slaného na rok 2014 je sestaven jako deficitní s celkovým schodkem ve výši ,90 tis. Kč. Tento záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu na příští rok je zapříčiněn částkou podílů k dotacím a jejich předfinancováním. V kapitálových výdajích v tabulce č.8 je na podíly a předfinancování dotací vyčleněna částka tis. Kč. Jedná se o podíly a předfinancování těchto dotací: revitalizace historického jádra města, modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea, zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821, intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný Blahotice, modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný. Pod tabulkou č.8 jmenovitého seznamu investičních akcí je výčet dotačních titulů i s orientačními hodnotami. Podíly a průběžné předfinancování dotačních akcí bude kryto revolvingovým úvěrem. Financování těchto schválených dotačních titulů bude probíhat cca v průběhu dvou let a tak je možné, že i v roce 2014 již obdržíme některé platby dotací, které pak budou rozpočtovými opatřeními snižovat hodnotu deficitu roku Zatím v návrhu rozpočtu na rok 2014 není zahrnuta žádná výše investiční dotace, protože průběh financování a ani výše jednotlivých dotačních plateb nejsou v současné době známé. Celková bilance hospodaření města v roce 2014 je uvedena v tabulce č.1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě tis. Kč a celkové výdaje budou činit ,90 tis. Kč. Schodek hospodaření u sociálního fondu ve výši 260 tis. Kč bude kryt přebytkem hospodaření sociálního fondu z minulých let. I v roce 2014 bude Fond obnovy naplněn částkou tis. Kč. Pro rok 2014 zřizujeme nový fond vodovodů nebo kanalizací (Statut fondu schválen na zasedání ZM dne ), který v návrhu rozpočtu dosáhne přebytku tis. Kč. Příjmem tohoto fondu je převod výše pronájmu z vodovodů a kanalizací (viz tabulka č.16 VHČ). Pro rok 2014 je plánováno na opravy těchto sítí vydat 370 tis. Kč (oprava kanalizace ul. K. Čapka). V tabulce č.2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č.3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Výše kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2014 je velmi vysoká. Je to dáno realizací investičních dotačních projektů, které jsou jmenovitě vypsány pod tabulkou č.8. Investiční akce ve výši tis. Kč, které jsou jmenovitě v tabulce č.8 pod pořadovým číslem 2-10, budou financovány z vlastních zdrojů. Jak bude financován schodek hospodaření v příštím roce ukazuje tabulka č.4 financování. Je z ní patrné financování deficitu rozpočtu revolvingovým úvěrem ve výši 227,7 tis. Kč, financování splátky již dříve přijatého úvěru na reformu veřejné správy ve výši tis. Kč a splátky úvěru na automobil Škoda Yeti ve výši 71 tis.kč z vlastních zdrojů a navýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech o 3.559,10 tis. Kč (hlavní měrou se na přebytku podílí zůstatek Fondu obnovy vodovodů nebo kanalizací). Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č Komentář k dluhové službě je uveden pod tabulkou č.15. V tabulce č.5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č.1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Ve srovnání s rokem 2013 jsou celkové příjmy cca na shodné úrovni. Daňové příjmy jsou navrhovány pro příští rok na úrovni předpokládané skutečnosti pro rok 2013 a ve srovnání s rozpočtem 2013 jsou o 2,71 % vyšší. Nedaňové příjmy jsou naopak pro rok 2014 navrhovány nižší a to hlavně v položce příjmů za parkovné v Parkovacím domě. 2

3 V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy. Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č.6 a grafické znázornění je v grafu č.2. V tabulce č.7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Celkové běžné výdaje v roce 2014 vzrostou proti roku 2013 o 1,2 %. Většina běžných výdajů je cca na úrovni roku Změny v jednotlivých druzích výdajů jsou hlavně dány změnou postavení Knihovny V.Štecha, která od se transformuje z rozhodnutí ZM zpět na organizační složku města (dva roky měla postavení příspěvkové organizace). Tím dochází ke zvýšení některých druhů provozních výdajů na platy a příslušenství, nákup knih, služeb, oprav apod. a naopak ke snížení částky příspěvků příspěvkovým organizacím. Na absolutní navýšení částky běžných výdajů mají vliv podíly k neinvestičním dotacím (Kč tis. Kč na položce 5909), k projektům z Operačních programů lidské zdroje a zaměstnanost, které byly v minulých letech rozpočtovány spolu s podíly na dotace investiční. Jedná se tedy o změnu metodickou a pokud bychom eliminovali tuto změnu, dostali bychom se na provozní výdaje nižší než v návrhu rozpočtu na rok 2013 cca o 0,8 %, kterého bylo dosaženo úsporami v běžných výdajích. Dle usnesení zastupitelstva města ze dne byla v běžných výdajích navýšena položka 5166 o částku 500 tis. Kč na právní služby pro posouzení smlouvy na Parkovací dům a položka 5362 o částku tis. Kč na soudní poplatky pro případný soudní spor o platnosti smlouvy na Parkovací dům. O tuto částku, tj tis. Kč byla zkrácena rezerva Finančního odboru na položce V tabulce č.8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č.9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po odbor školství a tělovýchovy. V tabulce č.10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č.11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 v tabulce č.7), transfery cizím příspěvkovým organizacím (OSTROVrovno položce 5339 v tabulce č.7) a v tabulce č.12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5212,5213,5221,5222,5223,5229, v tabulce č.7). V tabulkách je i srovnání s roky 2012 a Tabulka č.16 poskytuje obraz o hospodaření města v rámci vedlejší hospodářské činnosti a vyplývá z ní převod částky ve výši tis. Kč do rozpočtových příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č.5). Rozpočet města Slaného na rok 2014 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce

4 Tabulka č.1 Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2014 Druh Celkem v tis.kč Z toho v tis.kč: Fond obnovy Zákl.běžný účet vodovodů nebo Fond obnovy Soc.fond kanalizací Běžné příjmy , , , , ,00 Kapitálové příjmy 1 965, ,00 0,00 0,00 0,00 Běžné výdaje , ,90 370, , ,00 Kapitálové výdaje , ,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy-výdaje , , ,00 0,00-260,00 Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.kč) Příjmy celkem ,00 daňové příjmy ,00 nedaňové příjmy 7 129,00 kapitálové příjmy 1 965,00 souhrnný dotační vztah ,00 převod z fondu vedl.hosp.čin ,00 převod do sociálního fondu 1 450,00 ostatní transfery 3 939,00 Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.kč) Výdaje celkem ,90 Běžné výdaje ,90 Kapitálové výdaje ,00 Tabulka č.4 Financování (v tis.kč) Položka Snížení Zvýšení Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka 8124 * 2 738,00 Přijetí revolvingového úvěru, položka ,00 Zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech, položka ,10 Celkem 6 337, ,00 * Splátka úvěru na reformu veřejné správy ve výši Kč ,-- a splátka úvěru na automobil Škoda Yeti ve výši Kč ,--. 4

5 Tabulka č.5 Položka Skladba rozpočtových příjmů rozpočet 2011 (tis.kč) rozpočet 2012 (tis.kč) rozpočet 2013 (tis.kč) rozpočet 2014 (tis.kč) Název 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 250, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , , DPH , , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 10,00 10,00 15,00 15, Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 5,00 10,00 10, Popl. za likvidaci kom. odpadu 6 400, , , , Poplatek ze psů 430,00 500,00 500,00 500, Poplatek za užívání veřej.prostranství 1 720, , , , Poplatky za provozovaný výherní hrací příst , ,00 0,00 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 1 700, ,00 550,00 700, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 550,00 650,00 600,00 600, Odvody z výherních hracích přístrojů 0,00 0, , , Správní poplatky 8 885, , , , Daň z nemovitostí 9 000, , , ,00 Daňové příjmy , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 678, , , , Příjmy z prodeje zboží 128,00 136,00 166,00 176, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15,00 100,00 100,00 200, Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 631,00 632,00 625,00 622, Příjmy z úroků 100,00 150,00 170,00 150, Přijaté sankční platby 1 957, , , , Ostat.příjmy z fin.vypořádání předchozích let 0, ,00 0,00 0, Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku 10,00 5,00 2,00 2, Přijaté neinvestiční dary 0,00 0, ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 493, , , ,00 Nedaňové příjmy 7 012, , , , Příjmy z prodeje pozemků 5 500, , ,00 300, Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 0,00 0,00 0, ,00 Kapitálové příjmy 5 500, , , , Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu , , , , Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR ,00 0,00 0, , Neinvest.přijaté transfery od obcí 3 410, , , , Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti , , , , Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) 1 300, , , , Investiční přijaté transfery od region.rad 0, ,00 0,00 0,00 Přijaté transfery , , , ,00 Příjmy celkem , , , ,00 Kapitálové příjmy 1% Nedaňové příjmy 3% Skladba příjmů v roce 2014 Ostatní transfery 22% Daňové příjmy 74% 5

6 Tabulka č.6 Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Návrh 2014 Pododdíl Název Kč(tis.) Kč (tis.) Kč(tis.) Kč (tis.) 101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj 191,00 274,00 274,00 292,00 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 191,00 274,00 274,00 292, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2 443, , , , Pozemní komunikace , , , , Silniční doprava 1 300, , , , Pitná voda 211,00 231,00 231,00 231, Odvádění a čistění odpadních vod 10,00 10,00 10,00 380, Vodní toky a vodohospodářská díla 73,00 53,00 53,00 53, Voda v zemědělské krajině 0,00 20,00 20,00 20,00 PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ , , , , Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání , , , , Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 12,00 7,00 7,00 7, Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 985,00 985, ,00 965, Kultura , , , , Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.povědomí 1 439, , , , Sdělovací prostředky 1 095, ,60 848,00 842, Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,sd.prostředky 674, , , , Tělovýchova , , , , Zájmová činnost a rekreace 866,00 969, , , Ústavní péče 2 000, , , , Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství 2 852, , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , Nakládání s odpady , , , , Ochrana přírody a krajiny 5 888, , , , Správa v ochraně životního prostředí 0,00 0,00 500,00 315, Ostatní činnosti v životním prostředí 23,00 23,00 24,00 29,00 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO , , , , Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení 5 597, , , ,00 SOCIÁLNÍ VĚCI 5 597, , , , Ochrana obyvatelstva 10,00 10,00 10,00 10, Krizové řízení 35,00 35,00 35,00 35, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , Požární ochrana 0,00 0,00 38,00 0,00 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA , , , , Zastupitelské orgány 3 236, , , , Regionální a místní správa , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 170,00 190,00 191,00 191, Pojištění funkčně nespecifikované 920, , ,00 780, Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 1 300, , , , Ostatní finanční operace , , , , Ostatní činnosti 5 500, , , ,00 VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY , , , ,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,90 Graf č.2 Běžné výdaje dle odvětví v roce , ,00 292, , , ,00 Zemědělství a lesní hospodářství Průmysl a ost.prům.odvětví Služby pro obyvatelstvo Sociální věci Bezpečnost státu a práv.ochrana Všeobecná veř.správa a služby 6

7 Tabulka č.7 Běžné výdaje podle druhového členění Rozp Rozp Rozp Návrh 2014 Položka Název Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) Kč(tis.) 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , Ostatní osobní výdaje 697,00 667,00 627,00 930, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050, , , , Odstupné 0,00 97,20 0,00 0, Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 175, , , , Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 232,30 222,10 221,50 252, Odměny za užití duševního vlastnictví 4,00 4,00 4,00 4,00 50 Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj , , , , Potraviny 15,00 15,00 15,00 15, Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 11, Léky a zdravotnický materiál 11,00 11,00 11,00 11, Prádlo,oděv a obuv 318,00 318,00 294,00 295, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 527,00 137,00 138,00 574, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 104, , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 251,00 201,00 213,00 138, Nákup materiálu j.n , , , , Úroky vlastní 800, , , , Studená voda 362,80 488,40 497,00 500, Teplo 360,00 350,00 390,00 390, Plyn 1 169, , , , Elektrická energie 4 385, , , , Pevná paliva 50,00 50,00 60,00 30, Pohonné hmoty a maziva 578,00 592,00 591,00 613, Teplá voda 40,00 50,00 0,00 0, Služby pošt 1 441, , , , Služby telekomun.a radiokomunikací 1 369, , , , Služby peněžních ústavů 1 140, , , , Nájemné 715,10 804,60 883,00 945, Konzult.,poradenské a právní služby 1 557, , , , Služby školení a vzdělávání 897,50 893,50 903,50 979, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení 311,00 256,00 233,50 248, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 448,00 437,00 441,00 453, Pohoštění 201,50 270,00 227,00 207, Účastnické poplatky za konference 26,00 26,00 26,00 26, Nájemné za nájem s právem koupě 190,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 20,00 20, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 118,00 81,00 56,20 59, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 150, , , , Věcné dary 133,50 163,50 154,50 126, Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 115,00 210,00 300,00 300,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , , Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům-fyz.osobám 8,00 57,00 62,00 12, Neinv.dot. podnik.subj-práv.os , , , , Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem 0,00 1,00 19,00 19, Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 137, , , , Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. 130,00 110,00 100,00 100, Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 99,00 101,00 70,00 75,00 52 Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org , , , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 0,00 38,00 0, Ost. Neinv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně 76,00 76,00 76,00 0, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím , , , , Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 20,00 75, Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 5 500, , , , Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 1 300, , , , Nákup kolků 25,00 25,00 38,00 38, Platby daní a poplatků 5 455, , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům 5,00 10,00 15,10 18, Výdaje z finančního vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 000, ,00 0,00 0,00 53 Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům , , , , Náhrady mezd v době nemoci 490,70 466,30 479,50 449, Dary obyvatelstvu 5,00 5,00 5,00 5, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám 2 500, , , , Neinvestiční transfery obyv.nemající charakter daru 5,00 5,00 5,00 5, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 730,00 750,00 800,00 800,00 54 Neiv. transfery obyvatelstvu 3 730, , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 15,00 15,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 15,00 15,00 15,00 15, Nespecifikované rezervy 3 500, , , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 0,00 0, ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem 3 500, , , , , , , ,90 7

8 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2014 Z VÝDAJOVÉHO ÚČTU Tabulka č.8 p.č. ORJ název akce tis. Kč podíly a předfinancování k dotacím* Kvíček - vybudování kanalizace - splátka výstavba parkovacího domu město Slaný - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje ORP Slaný ZŠ Rabasova úsporná energetická opatření teplovodní propojení K-29 s K-43 vč. směšovací stanice v č.p II. etapa Želevčice - rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa - východní část Obchodní akademie - rekonstrukce kotelny kamerový bod Husova - modernizace MěÚ č.p rozšíření infocentra 132 Celkem * Jedná se o podíly a předfinancování k těmto dotacím: 1. Intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný Blahotice pro rok 2014 cca 130 mil. Kč 2.Modernizace výstavních prostor a techn. zázemí Vlastivědnému muzea cca 14,9 mil. Kč 3. Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického odd. nemocnice cca 26,8 mil. Kč 4. Zateplení objektu 3.ZŠ Slaný, Rabasova 821 cca 36 mil. Kč 5. Revitalizace historického jádra města Slaný Husova ulice cca 20 mil. Kč První čtyři akce byly schváleny na zasedání ZM dne a pátá akce byla schválena na ZM dne Všechny tyto akce budou financovány formou revolvingového úvěru (záměr schválen na zasedání ZM dne ). 8

9 Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) 2014 Odbor Příjmy Výdaje projektový manažer 2 350, ,00 tajemník 8, ,30 finanční odbor , ,20 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 412, ,50 stavební úřad 800,00 65,00 odbor životního prostředí 9 901, ,00 odbor správy majetku 2 947, ,00 živnostenský úřad 415,00 0,00 správní odbor 1 789, ,00 odbor dopravy 8 570, ,00 Městská policie + zvláštní úkoly 1 000, ,00 odbor kultury 590, ,10 odbor školství a tělovýchovy 600, ,80 Celkem , ,90 Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.kč) 2014 Organizační složka Příjmy Výdaje Informační centrum 230, ,70 Hvězdárna 19,00 805,30 Hala BIOS 600, ,00 Knihovna V.Štecha 255, ,80 Pečovatelská služba Slaný 1 412, ,00 Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím (v tis. Kč) Organizace MŠ 870,00 890,00 990,00 2.MŠ 1 050, , ,00 6.MŠ 840,00 780,00 830,00 8.MŠ 1 501, , ,00 1.ZŠ 3 259, , ,00 2.ZŠ 2 300, , ,00 3.ZŠ 3 773, , ,00 Školní jídelna 900,00 800,00 860,00 Kulturní zařízení města Slaného 5 346, , ,50 Vlastivědné muzeum 3 441, , ,00 Nemocnice Slaný 2 000, , ,00 Ostrov Slaný - Slánská tisícovka, Den dětí 0,00 20,00 75,00 Tabulka č.12 Ostatní transfery (v tis. Kč) Druh Víceúčelová sportovní hala 8 678, , ,80 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 566,00 766,00 691,50 Neinvestiční transfery sportovím zař , , ,50 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 350,00 350,00 Neinv.transfer AMK Slaný-pronájem 60,00 60,00 60,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 400,00 410,00 410,00 Neinvestiční transfery církvím 110,00 100,00 100,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 70,00 98,00 98,00 Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst 55,00 24,00 29,00 Neinv.transfer OS Srdce - útulek pro kočky 60,00 60,00 60,00 Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny 100,00 100,00 100,00 Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. 32,00 31,00 31,00 Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy 0,00 19,00 19,20 Neinv.transf.Odznak Všestr.Olymp.Vítězů, Sportovec roku 0,00 40,00 55,00 Neinv.transfer Sdružení knihoven 0,00 0,00 1,70 Neinv.transfer Sdružení peč.služeb 5,00 5,00 5,00 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 2,00 2,00 9

10 Tabulka č.13 Stav úvěrů a půjček k informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru tis. Kč Česká spořitelna Reforma veřejné správy ,00 Tabulka č.14 Stav vybraných účtů k Účet tis.kč Základní běžný účet ,00 Fond bydlení 296,00 Fond obnovy 1 334,00 Sociální fond 373,00 Fond sportu 1,00 Vedlejší hospodářská činnost ,00 Tabulka č.15 Dluhová služba Rok v % , , předpoklad 20,00 Dluhová služba je v letech 2011 a 2013 významně ovlivněna splátkami krátkodobých úvěrů se splatností do 1 roku ( v roce 2011 splátka překlenovacího úvěru na Modernizaci přístrojového vybavení v nemocnici a v roce 2013 splátka krátkodobého úvěru na úhradu podílů k dotacím. Tyto splátky významně ovlivňují vypovídací schopnost tohoto ukazatele. Pokud bychom tyto splátky krátkodobých úvěrů vyloučili, bude se dluhová služba pohybovat na úrovni okolo 1,5 %. 10

11 MĚSTO SLANÝ - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V ROCE 2014 Tabulka č.16 VÝNOSY v tis. Kč NÁKLADY v tis. Kč z pronájmu bytů ve správě RDK z pronájmu nebytových prostor ve správě RDK z pronájmu nemocnice z pronájmu tepelných zařízení (výnosy a náklady jsou bez DPH) z pronájmu bytů ve správě města z pronájmu nebyt. prostor ve správě města z pronájmu pozemků 670 z pronájmu vodovodů a kanalizací (výnosy a náklady jsou bez DPH) bez DPH bez DPH služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet služby, opravy a údržba 660 převod do rozpočtu města na příjmový účet služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet 0 služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet 38 služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet služby, opravy a údržba 615 převod do rozpočtu města na příjmový účet 55 služby, opravy a údržba 0 převod na účet fondu obnovy vodovodů nebo kanalizací CELKEM VÝNOSY CELKEM NÁKLADY

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtu města na rok 2013 v druhovém třídění dle tříd TŘÍDA NÁZEV NÁVRH ROZPOČTU 2013 1 Daňové příjmy 46 070 520 2 Nedaňové příjmy 9 756 820 3 Kapitálové příjmy 642 500 4

Více

P Ř Í J M Y. Rozdíl Upr.-plnění. rozpočet schválený. rozpočet. upravený. 0000 0000 1335 000000000 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu

P Ř Í J M Y. Rozdíl Upr.-plnění. rozpočet schválený. rozpočet. upravený. 0000 0000 1335 000000000 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu P Ř Í J M Y Org Par Pol N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 523 177,02 2 000 00 126,16 2 051 054,00 123,02-472

Více

Rozpočet města Milovice na rok 2010

Rozpočet města Milovice na rok 2010 Rozpočet města Milovice na rok 2010 v tis. Kč schválený zastupitelstvem města dne 14.12.2009, a upravený rozpočtovým opatřením č.1/2010/zm ze dne 15.2.2010,č.2/2010/RM ze dne 22.3.2010 a č.3/2010/zm ze

Více

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2007 v Kč

Více

Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014

Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 12.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Městys Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 75604 Nový Hrozenkov IČ Právní forma 00304131 Zatím neurčeno

Více

M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T

M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T ROK 2006 M S TS K Ý Ú A D Z R U N A D S Á Z A V O U e k o n o m i c k ý o d b o r Záv re ný ú et M sta Zru nad Sázavou Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Výkaz pro hodnocení

Více

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ v tis. Kč Položka druh. Rozpočet členění na rok 2016 Ukazatel b PŘÍJMY Poplatek ze psů 1341 60,00 Poplatek za lázeň. nebo rekreační pobyt 1342 0,50 Poplatky

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 990 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

C E L K E M P Ř Í J M Y 1.304.840,63 1.269.087,00 102.82 1.304.691,00 100.01 149,63

C E L K E M P Ř Í J M Y 1.304.840,63 1.269.087,00 102.82 1.304.691,00 100.01 149,63 KEO 7.95b / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 853.694,94 856.600,00 99.66 853.620,00 100.01 74,94 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 279.519,69 352.387,00

Více

PŘÍJMY. Schválený rozpočet. Plnění k 31.7.2011. Místní poplatek 80 000,00 40 000,00-20 000,00 60 000,00

PŘÍJMY. Schválený rozpočet. Plnění k 31.7.2011. Místní poplatek 80 000,00 40 000,00-20 000,00 60 000,00 Návrh rozpočtového 02 / 2011 (verze 0.12) 0000 1111 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti PŘÍJMY k 31.7.2011 540 000,00 251 995,58

Více

zpracováno: 02.06.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 02.06.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.06c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2141203.78 1700000.00 125.95 2141210.00 100.00-6.22 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Obec Svojšín Rozpočet obce na rok 2015 Schváleno 4.12.2014 -.' -)S.,.. -,,*' ~* Rozpočet na rok 2015 1. Příjmyv Kč rozpočet z toho Daňové příjmy 5483000 Nedaňové příjmy 731 780 Kapitálové příjmy 865000

Více

ROZPOČET OBCE POLIČNÁ NA ROK 2015 - rozpis v položkovém členění dle zákona č. 250/2000Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

ROZPOČET OBCE POLIČNÁ NA ROK 2015 - rozpis v položkovém členění dle zákona č. 250/2000Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ROZPOČET OBCE POLIČNÁ NA ROK 2015 - rozpis v položkovém členění dle zákona č. 250/2000Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o Název SU OD/PA POL ROZPOČET 2015 Daň z příjmů ze závislé činnosti

Více

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE.

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Schválený

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2015 POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 2015

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2015 POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 2015 Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer 87 350 000 90 834 150 z toho: Ústecký kraj 11 735 000 2 801 000 Karlovarský kraj 5 819

Více

zpracováno: 03.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 03.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.03 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1422840.22 1100000.00 129.35 1425000.00 99.85-2159.78 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

zpracováno: 09.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 09.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 978687.80 905000.00 108.14 905000.00 108.14 73687.80 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Ost.odvody z vybraných činnostíodvod výtěžku z provoz.loterií 231 15 0000 1351 7 906,37 20,00 20,00 0,00

Ost.odvody z vybraných činnostíodvod výtěžku z provoz.loterií 231 15 0000 1351 7 906,37 20,00 20,00 0,00 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočtové

Více

zpracováno: 15.05.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 15.05.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 443673.31 451000.00 98.38 451000.00 98.38-7326.69 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

0000 0000 1112 000000000 ČNB daň z příjmu OSVČ 2 600 000,00

0000 0000 1112 000000000 ČNB daň z příjmu OSVČ 2 600 000,00 roku 2014 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 ČNB daň z příjmu FO ZČ 4 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 ČNB daň z příjmu OSVČ 2 600 000,00

Více

ROZPOČET OBCE PROVODOV NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE PROVODOV NA ROK 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText rozpočet 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Heřmaň Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Heřmaň Heřmaň 39811 Heřmaň IČ 00249653 Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon 384 971 240 E-mail ou.herman@atlas.cz Doplňující

Více

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 Č. j.: Stran: 8 Přílohy: 1 Název: Rozpočet Obce Čermná nad Orlicí na rok 2015. Podkladový materiál: pro III. veřejné zasedání zastupitelstva obce Čermná nad

Více

zpracováno: 14.04.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 14.04.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.06d / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet obce Bašť pro rok 2015. Stránka 1 z 6. Rozpočet obce Bašť na rok 2015. Příjmy

Rozpočet obce Bašť pro rok 2015. Stránka 1 z 6. Rozpočet obce Bašť na rok 2015. Příjmy Rozpočet obce Bašť na rok 2015 Příjmy paragraf položka text rozpočet Daň z příjmů fyzických osob 1111 ze závislé činnosti 2 500 000,00 1112 OSVČ 150 000,00 1113 kapitálové výnosy 350 000,00 3 000 000,00

Více

návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Velenice 4055 návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) k projednání a schválení na zasedání ZO 5.6.2015 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00673072 název OÚ Velenice

Více

165 483 000,00. Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2016

165 483 000,00. Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2016 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 26 700 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 2 000 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 800 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou ZA ROK 2003 dle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2003 byl schválen zastupitelstvem

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2009

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2009 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 820000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000 0000 1113 00000000

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Rozpočet obce Sedlec na rok 2010 - výdajová část. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Kč IČO 00283576

Rozpočet obce Sedlec na rok 2010 - výdajová část. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Kč IČO 00283576 231 30 1014 5169 15 Nákup ostatních služeb - útulek pro psy 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin,veter.péče 15 231 30 2212 5139 5 Nákup materiálu jinde nezařazeného - písek na posyp 231 30 2212

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Křivková Marie Datum zpracování: 15.01.2015 Čas zpracování: 19h33m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Křenek Křenek 23, 27714 Dřísy IČO: 00236985 Závěrečný účet za rok 2013 KEO 8.06c / Uc15e zpracováno: 30.05.2014 strana 1 PŘÍ J M Y dle tříd Položka Třída: 1 DAŇOVÉ PŘÍ JMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011 Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011 paragraf položka Daňové příjmy: v Kč 1111 daň z příj.fyz. os. ze záv. čin. 7 000 000 1112 daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 900 000 1113 daň z př. fyz. osob z kapit.

Více

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00253201 název Obec Želeč ulice, č.p. Želeč 26 obec Želeč PSČ, pošta 391 74 Kontaktní údaje

Více

Výdaje: odbor ekonomicko-správní

Výdaje: odbor ekonomicko-správní odpovídá vedoucí odboru Výdaje: odbor ekonomicko-správní Skupina 3: Slu by pro obyvatelstvo 3111 Mate ská kola ORG Rozpo et 5331 Skute. v tis.k dotace na provoz p ísp v.organizace od obce 3111 1 246 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 - VÝDAJE

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 - VÝDAJE NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 - VÝDAJE V Ý D A J E ( v tis.kč ) Odvětví PAR POL Text 2011 činnosti Lesní 1031 5139 Nákup materiálu pro pěstební činnost v lesích 6,00 hospodářství 1031 5169 Nákup služeb

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014. Vážany nad Litavou

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014. Vážany nad Litavou ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014 Vážany nad Litavou PŘÍJMY třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) návrh rozpočtu koeficient

Více

a b -1- -2- -3- 000 ** 2166400.00 94.25 2166400.00 94.25 2041915.26 372 ** Nakládání s odpady 80000.00 100.56 80000.00 100.56 80448.

a b -1- -2- -3- 000 ** 2166400.00 94.25 2166400.00 94.25 2041915.26 372 ** Nakládání s odpady 80000.00 100.56 80000.00 100.56 80448. Obec Nové Hutě Závěrečný účet za rok 2010 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 Obec Tuřany Návrh závěrečného účtu za rok 17 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů sestavený ke dni 31.12. Údaje o organizaci Název Adresa Obec

Více

Rozpočet 2016 po položkách

Rozpočet 2016 po položkách Rozpočet po položkách v tis. Kč oddíl paragraf položka Org. Návrh xx xx xxxx PŘÍJMY Plán Rozpočet 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ZČ 4 100,00 5 110,00 1112 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Poplatek za

Více

Rozpočet na rok 2015. P Ř Í J M Y Paragraf Položka

Rozpočet na rok 2015. P Ř Í J M Y Paragraf Položka P Ř Í J M Y Paragraf Položka Rozpočet na rok 2015 Druh příjmu D a ň o v é p ř í j m y celkem 5 110 000,00 Kč 1111 Daň z přijmu fyzických osob ze záv.činnosti 900 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI

ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014 č.j.: 1075/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 995 ze dne 17.12.2014 Úprava rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2004 Sešit 2. Kapitoly 336-398 336 Ministerstvo spravedlnosti Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jan Leicht,

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2016

Komentář k rozpočtu na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008

Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008 Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008 OBSAH 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů 2. Plnění rozpočtových příjmů o Daňové příjmy o Nedaňové příjmy o Kapitálové příjmy o Dotace 3. Plnění rozpočtových výdajů

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Textová část Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2008 schválený na 10. zasedání ZO dne 3.3.2008

ROZPOČET OBCE NA ROK 2008 schválený na 10. zasedání ZO dne 3.3.2008 ROZPOČET OBCE NA ROK 2008 schválený na 10. zasedání ZO dne 3.3.2008 Vážany nad Litavou PŘÍJMY třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) v Kč koeficient

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 25. 6. 2014 31 Věc: Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 2019 Důvod předložení: ustanovení 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2014

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2014 SKUTEČNOST 2013 v Kč NÁVRH ROZPOČTU 2014 v tis. Kč Par Pol Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 2119 Prodej dřeva 53 988 30 000 30 0 5021 Ostatní osobní výdaje 3 875 4

Více

ROZPOČET 2 0 13 MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET 2 0 13 MĚSTO TÁBOR ROZPOČET 2 0 13 MĚSTO TÁBOR Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu 5 1.1. Příjmy provozní 6 1.1.1. Daňové příjmy 6 1.1.2. Nedaňové příjmy 9 1.1.3. Dotace neinvestiční 12 1.2. Příjmy kapitálové

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Rozpočet obce Všejany na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2013 v celkové výši 6.048.720,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový na

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2016

Rozpočet města Holešova na rok 2016 Rozpočet města Holešova na rok 2016 Výdaje ODDPA Odbor finanční - ORJ. 11 Grohova 2 000 Havlíčkova 2 500 Masarykova 1 500 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.ZŠ 4 100 3113

Více

Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 Třída Schválený

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 OBEC HRADČOVICE Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů uveřejňuje obec Hradčovice, v v" v ZAVERECNY UCET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o

Více

MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015

MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015 MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015 PŘÍJMY Položka Daňové příjmy 1341 Poplatek ze psů 250000 250000 189425,75 76 1342 Rekreační poplatek 3000 3600 2670,00 74 1343 Poplatek za užívání veřejného

Více

Stránka 1 1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 1013 Genetický potenciál

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Pitná voda, kanalizace - 2310,2321 231 30 2310 6121 Stavba vodovodů 1 200 000,00 celkem 1 200 000,00

Pitná voda, kanalizace - 2310,2321 231 30 2310 6121 Stavba vodovodů 1 200 000,00 celkem 1 200 000,00 VÝDAJE v Kč 231 10 4357 5321 Neinv.dot.obcím-Domovy důch. 200 000,00 231 10 6171 5229 Ost.neinv.dotace -členské přísp. 6 070,00 231 10 6171 5321 Neinv.dot.obcím-přestupky 6 320,00 231 10 6171 5329 Ost.

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.3.2011

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.3.2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.3.2011 Schváleno: 11/2011-RM - dne 31.3. 2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 59 582 18 642 40 940 31 DPFO - závislá činnost 10 439 2 781 7

Více

Návrh rozpočtu obce Olomučany na rok 2016. Příjmy

Návrh rozpočtu obce Olomučany na rok 2016. Příjmy Návrh rozpočtu obce Olomučany na rok 2016 Příjmy Položka popis v Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2 000 000,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 70 000,00

Více

Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto :

Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto : Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto : Par. Pol. Popis Kč tis. komentář 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1900 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 str. 1 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Přílohy 1. Výkaz pro hodnocení

Více

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015 Obec Labuty, Labuty č. 30, 696 48 JEŽOV okres Hodonín KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. ROZPOČET ROKU 2015 3. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015 4. ROZPOČOVÝ VÝHLED

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 V Těchobuzi, dne 14.06.2006 Závěrečný účet Obce Těchobuz za rok 2005 Č.j.

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 Červen 2014 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími

Více

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.01.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 62/2015-4 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC. rok 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC. rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC rok Příjmy Výdaje Financování Zveřejněný rozpočet 106 313,4 103 313,4 3 000,0 Schváleno 17.12.2012 106 313,4 103 313,4 3 000,0 provozní výdaje 92 961,9 kapitálové výdaje

Více

Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005

Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005 1 Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005 Upr. rozpočet Plnění % Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 000 000,- 2 138 652,- 35 Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 3 000 000,- 835 516,- 27 Daň z př. fyz.

Více

ZVE EJN NÍ 1. podle ustanovení 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo (v platném zn ní)

ZVE EJN NÍ 1. podle ustanovení 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo (v platném zn ní) STATUTÁRNÍ M STO OSTRAVA STSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVE EJN NÍ 1 záv re ného ú tu podle ustanovení 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo (v platném zn ní) Záv re ný ú et obsahuje:

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Dobromilice za rok 2015

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Dobromilice za rok 2015 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série

Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 36.23.07 Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série RZ č. 69 Posílení rozpočtu ORJ 0015 Zdravotnictví o 138.000,-

Více

Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 25. listopadu 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 181/09 189/09)

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 95034/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 19. schůze Rady města Chebu konané

Více

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu).

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu). FOND MIKROPROJEKTŮ Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1 Žádosti o finanční příspěvek FMP (rozpočtu) V rámci výzvy Fondu mikroprojektů je zveřejněna následující Pomůcka pro

Více

Plnění rozpočtu města Heřmanův Městec za 01-06/2007

Plnění rozpočtu města Heřmanův Městec za 01-06/2007 Plnění rozpočtu města Heřmanův Městec za 01-06/2007 Příjmy: rozpočet rozpočet čerpání %čerpání schválený upravený k 30.6. uprav.roz. Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 200 000 6 200 000 3 796 698 61,2

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 197 266 260 Kč Výdaje 234 482 770 Kč Rozdíl 37 216 510 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu. Důvodová zpráva

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu. Důvodová zpráva Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2015 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok

Více

Rozpočet Města Semily na rok 2011. Mgr. Jan Farský starosta města

Rozpočet Města Semily na rok 2011. Mgr. Jan Farský starosta města Rozpočet Města Semily na rok Mgr. Jan Farský starosta města V Semilech dne 7. března Město Semily na rok Usnesením rady města č. 23.469/10/RM z 23. schůze rady konaného dne 27. října 2010 došlo ke stanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

Oblast 1.6 Hospodaření, správa a řízení města

Oblast 1.6 Hospodaření, správa a řízení města Oblast 1.6 Hospodaření, správa a řízení města 1.6.1 Majetek města a zdroje jeho krytí Pro účetnictví Město využívá programovou aplikaci FENIX. Ve sledovaném období průběžně každoročně docházelo ke změnám

Více

Schválený rozpočet města pro rok 2007 (ZM, 23.3.2007)

Schválený rozpočet města pro rok 2007 (ZM, 23.3.2007) Schválený rozpočet města pro rok 2007 (ZM, 23.3.2007) 2. Rozpočtové výdaje: Výdajová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Útulek pro psy krmivo, pobyt 10,0 10,0 Projekty Phare 452,0 452,0 Česko-bavorské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: MP1U XCRGBZUC / ZU1 (01012009 / 01012009) Městská část Praha - Kunratice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00231134 DIČ CZ00231134

Více

Město Miroslav, nám. Svobody 1, 671 72 MIROSLAV, IČO 00293164 Telefon: 515 333 201-2, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.

Město Miroslav, nám. Svobody 1, 671 72 MIROSLAV, IČO 00293164 Telefon: 515 333 201-2, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav. Město Miroslav, nám. Svobody 1, 671 72 MIROSLAV, IČO 00293164 Telefon: 515 333 201-2, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA za rok 2010 V Miroslavi, dne 18. května

Více

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Ekonomický odbor Nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Městskému úřadu Šluknov byla na rok 2011 přidělena od Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více