Zámeckým, t.j. za cenu 280 Kč/m 2 sníženou o 100 tis. Kč, jako motivačního příspěvku. V ceně

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zámeckým, t.j. za cenu 280 Kč/m 2 sníženou o 100 tis. Kč, jako motivačního příspěvku. V ceně"

Transkript

1 ZÁPIS ze 7. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 16. září 2003 Přítomni: Ing. Kříha, p. Dorotovič, p. Šlenc, p. Kučera, pí. Koppensteinerová, pí. Tupá, RSDr. Tisoň, MUDr. Návarová, p. Jann, p. Šebela, Ing. Štangl, p. Strnad, pí. Kovářová a zastupitelstvo je tudíž usnášení schopno, celkem 13 členů zastupitelstva. Omluven: Ing. Kasan, Mgr. Hokr, Nepřítomen: Zapisovatel: p. Charvát Ověřovatelé zápisu: p. Kučera, pí. Koppensteinerová Návrhová komise: pí. Kovářová, RSDr. Tisoň, MUDr. Návarová Zasedání se konalo v klubovně hasičské zbrojnice od hodin. Jednání zahájil a vedl pan starosta Ing. Štangl za přítomnosti 11 členů zastupitelstva. Konstatoval, že zápis ze 6. zasedání byl řádně ověřen a zveřejněn a nebyly vůči němu vzneseny námitky ani připomínky. Zveřejněný program 7. veřejného zasedání byl v úvodu jednání doplněn o bod č Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, pan starosta požádal přítomné projednat bod č. 3 před bodem č. 2, aby mohl být zástupcem firmy Mane Holding. a.s. prezentován investiční záměr na využití a takto upravený program byl jednomyslně přijat. Dále pan starosta navrhl složení návrhové komise, tvořené členy pí. Kovářová, RSDr. Tisoň, MUDr. Návarová přijato 9 hlasy (2 se zdrželi). 1) Kontrola usnesení ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva Kontrolu provedl pan starosta Ing. Štangl. K přednesené zprávě o plnění usnesení nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a byla schválena 11 členy zastupitelstva. 3) Dispozice s majetkem města 3)1) Pan starosta seznámil přítomné s žádostí pana Karla Kostečky a Veroniky Lacinové o prodej pozemku p.č. 311/25 o výměře 809 m 2 v k.ú. Nové Hrady. Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej za podmínek stanovených pro prodej pozemků v lokalitě Pod Zámeckým, t.j. za cenu 280 Kč/m 2 sníženou o 100 tis. Kč jako motivačního příspěvku. V ceně není zahrnut náklad ve výši cca 12 tis. Kč za výstavbu pilíře. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 311/25 o výměře 809 m 2 panu Karlu Kostečkovi a Veronice Lacinové a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy 11 hlasy. 3)2) Pan starosta seznámil přítomné s žádostí manželů Miluše a Josefa Vochoskových o prodej pozemku p.č. 311/19 o výměře 800 m 2 v k.ú. Nové Hrady. Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej za podmínek stanovených pro prodej pozemků v lokalitě Pod Zámeckým, t.j. za cenu 280 Kč/m 2 sníženou o 100 tis. Kč, jako motivačního příspěvku. V ceně není zahrnut náklad ve výši cca 12 tis. Kč za výstavbu pilíře. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 311/19 o výměře 800 m 2 manželům Miluši a Josefu Vochoskovým a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy 11 hlasy. 1

2 3)3) Pan starosta seznámil přítomné s žádostí manželů Davida a Zuzany Mrázových o prodej pozemku p.č. 311/23 o výměře 805 m 2 v k.ú. Nové Hrady. Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej za podmínek stanovených pro prodej pozemků v lokalitě Pod Zámeckým, t.j. za cenu 280 Kč/m 2 sníženou o 100 tis. Kč jako motivačního příspěvku. V ceně není zahrnut náklad ve výši cca 12 tis. Kč za výstavbu pilíře. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 311/23 o výměře 805 m 2 manželům Davidu a Zuzaně Mrázovým a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy 10 hlasy. 3)4) Pan starosta seznámil přítomné s žádostí manželů Jany a Josefa Štěpánových o prodej pozemku p.č. 311/24 o výměře 798 m 2 v k.ú. Nové Hrady. Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej za podmínek stanovených pro prodej pozemků v lokalitě Pod Zámeckým, t.j. za cenu 280 Kč/m 2 sníženou o 100 tis. Kč jako motivačního příspěvku. V ceně není zahrnut náklad ve výši cca 12 tis. Kč za výstavbu pilíře. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 311/24 o výměře 798 m 2 manželům Janě a Josefu Štěpánovým a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy 11 hlasy. 3)5) Pan starosta seznámil přítomné s žádostí manželů Petry a Petra Slowienových o prodej pozemku p.č. 311/26 o výměře 811 m 2 v k.ú. Nové Hrady. Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej za podmínek stanovených pro prodej pozemků v lokalitě Pod Zámeckým, t.j. za cenu 280 Kč/m 2 sníženou o 100 tis. Kč jako motivačního příspěvku. V ceně není zahrnut náklad ve výši cca 12 tis. Kč za výstavbu pilíře. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 311/26 o výměře 811 m 2 manželům Petře a Petru Slowienovým a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy 11 hlasy. 3)6) Pan starosta seznámil přítomné s žádostí manželů Naděždy a Pavla Hrvolových o prodej části pozemku p.č. 233/8 v k.ú. Údolí. Pan starosta uvedl, že tento pozemek byl již jednou radou projednáván, ale k prodeji byla vznesena námitka ze strany rodiny p. Matějky, který sdělil městu, že pozemek byl ve vlastnictví jejich rodiny. Na tomto základě byl požádám Katastrální úřad v Českých Budějovicích, aby vydal rozhodnutí o vlastnictví uvedeného pozemku. Dle sdělení katastrálního úřadu je pozemek ve vlastnictví města Nových Hradů. Záměr převodu byl opětovně zveřejněn a nebyly k němu vzneseny další připomínky. Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku p.č. 233/8 manželům Naděždě a Pavlovi Hrvolovým za cenu 50 Kč/m 2 a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy. 3)7) Pan starosta seznámil přítomné s žádostí manželů Marie a Oldřicha Procházkových o prodej bývalých dřevníků u restaurace na Jakuli. Pan starosta uvedl, že tyto dřevníky byly dříve součástí bytů nad restaurací, ale že současný vlastník o tyto dřevníky neprojevuje zájem. Část dřevníků byla již prodána vlastníkům okolních nemovitostí. Manželé Procházkovi požádali o prodej 5 kójí a pozemků pod těmito dřevníky p.č. 160/17,160/18,160/19,160/20 a 160/21 v k.ú. Byňov. Zastupitelstvo schválilo prodej dřevníků manželům Marii a Oldřichu Procházkovým za cenu 2500 Kč/kóji a 50 Kč/m 2 a pozemků p.č. 160/17,160/18,160/19,160/20 a 160/21 v k.ú. Byňov. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy. 3)8) Pan starosta seznámil přítomné s žádostí paní Leopoldiny Hommerové o prodej části pozemku p.č. 1011/25 v k.ú. Nové Hrady. Jedná se zahrádku, kterou žadatelka užívá. Dále seznámil přítomné s doporučením rady města stanovit cenu 90 Kč/m 2 a odečíst náklady spojené na opravu tarasu, který je ve vlastnictví města. Finanční komise doporučila zastupitelstvu 2

3 s ohledem na cenovou mapu stanovit cenu na 120 Kč/m 2 a odečíst náklady spojené s opravou tarasu. Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku p.č. 1011/25 v k.ú. Nové Hrady paní Leopoldině Hommerové a stanovilo cenu 120 Kč/m 2 s tím, že od ceny bude odečtena částka za opravu opěrného tarasu. V případě, že by cena za opravu přesáhla cenu prodávaného pozemku, nebude doplatek žadatelce uhrazen. Toto usnesení bylo schváleno 12 hlasy. Dále starosta seznámil přítomné s tím, že objekt výklenkové kapličky u domu čp. 109 na stp. 68 v k.ú. Nové Hrady je dle údajů Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích veden na listu vlastnictví paní Leopoldiny Hommerové. Pan starosta sdělil přítomným, že tato kaplička je v evidenci majetku městského úřadu vedena jako majetek obce. Pan starosta uvedl, že město paní Hommerové již dříve poskytlo materiální pomoc na opravu této kapličky a že by měla být z evidence MěÚ vyřazena. Zastupitelstvo rozhodlo o vyřazení výklenkové kaple nacházející se na pozemku stp.č. 68 v k.ú. Nové Hrady z evidence majetku vedené na MěÚ Nové Hrady 12 hlasy. 3)9) Pan starosta seznámil přítomné s tím, že městu Nové Hrady byl od Pozemkového fondu ČR převeden za cenu Kč pozemek p.č v k.ú. Byňov. Jedná se o pozemek na kterém se nachází vrt HBSW Dobrá Voda. Zastupitelstvo vzalo na vědomí a schválilo převod pozemku p.č v k.ú. Byňov za cenu 7900,- Kč od Pozemkového fondu ČR do majetku města Nové Hrady 12 hlasy. 3)10) Pan starosta seznámil přítomné s návrhem rady města přispět částkou 100 Kč/m² z výměry bytů prodávaných z majetku města do fondu oprav u prodávaných domů. Tím by noví nabyvatelé a vlastníci domu měli možnost čerpat okamžitě finanční prostředky na nejnutnější opravy. Pan RSDr. Tisoň se dotazoval, zda by bylo možné příspěvek diferencovat podle stáří jednotlivých domů. Pan starosta uvedl, že tento příspěvek by měl být stejný s ohledem na to, že i cena za prodej bytů a domů byla stanovena jako paušální. Zastupitelstvo souhlasilo s přispěním 100 Kč/m 2, výměry započtené pro účely prodeje, z prodaných bytů z majetku města Nových Hradů na fond oprav zřízený u prodávaných domů 12 hlasy. 3)11) Pan starosta seznámil přítomné s tím, že město požádalo Raiffeisenbanku a.s. o zřízení překlenovacího úvěru, kterým by byly financovány akce podporované z programů EU. Raiffeisenbanka však městu poskytla nevýhodné podmínky pro čerpání tohoto úvěru. Jednalo se zejména o vysoké náklady za zpracování úvěrové smlouvy, o nutnost realizovat min. 50 % veškerých plateb města přes Raiffeisenbanku a nutnost zástavy majetku. Pan starosta uvedl, že překlenovací úvěr, jak byl schválen na předchozím jednání zastupitelstva, nebude nutné čerpat v tak vysoké míře, ale že by město mělo vystačit s debetem Komerční banky, který je možné zvýšit z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Touto částkou by byly financovány realizované projekty z programu Sapard a mohl by být využit pro financování akcí na přelomu roku 2003/2004. Zastupitelstvo schválilo čerpání debetu u Komerční banky ve výši 2 mil. Kč na financování akcí spolufinancovaných s podporou EU a přechod roku 2003/ )12) Pan starosta seznámil přítomné s přípravou realizace stavby Štiptoň kabel NN, v k.ú. Údolí a Byňov kabel NN, v k.ú. Byňov. Jedná se o umístění kabelu nízkého napětí přes pozemek na kterém se nachází čistírna odpadních vod a dále pak o rekonstrukci vzdušného vedení JČE a pokládku kabele na návsi v Byňově. Zastupitelstvo souhlasilo s umístěním elektrického zařízení (průchod kabelu NN a výstavba pilířů JČE) na pozemku čistírny odpadních vod v Údolí a na návsi v Byňově. Zastupitelstvo pověřilo starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene za cenu stanovenou dle již dříve schválených zásad 12 hlasy. 3

4 3)13) V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil pan Šebela. Pan starosta seznámil přítomné s požadavkem Pozemkového fondu ČR vydat sdělení k převodu pozemků p.č. 1360/1,1360/3,1361/0/2,1363/1 v k.ú. Byňov. Jedná se o pozemky nacházející se v blízkosti objektu HBSW Dobrá Voda. Pan starosta sdělil přítomným, že pozemky může město získat buďto úplatnou nebo bezúplatnou formou. Paní Kovářová se dotazovala na to jakou formou budou uvedené pozemky městu převedeny. Pan starosta uvedl, že bezplatnou formou je možno získat pozemky pro bytovou výstavbu a úplatná forma je použita v ostatních případech. Zastupitelstvo souhlasilo s úplatným, popř. bezúplatným převodem pozemků p.č. 1360/1,1360/3,1361/0/2,1363/1 v k.ú. Byňov z majetku Pozemkového fondu ČR na město Nové Hrady 11 hlasy (1 se zdržel). 3)14) Pan tajemník seznámil přítomné s požadavkem Ministerstva kultury ČR provést aktualizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tajemník seznámil přítomné s tím, že v loňském roce byla do Programu regenerace zařazena oprava kovárny, oprava střechy na domě čp 59, oprava střechy na radnici, dále pak byly žádány prostředky na opravu hradeb. Pro rok 2004 je do programu zařazena oprava kašny, družiny, kaple v Údolí, oprava radnice a městských hradeb, nově je zařazen i objekt pivovaru v Údolí. Pivovar je v soukromém vlastnictví, ale v případě, že by na tuto památku byly získány finanční prostředky z Programu regenerace, muselo by se město podílet na financování 10%. Částky uvedené na opravu jsou částky celkové. Město se na většině oprav musí z tohoto programu podílet částkou 50 %. Nově zařazované objekty do programu objekt podíl vlastníka podíl města podíl min kultury Kašna Družina Kaple Údolí Pivovar Údolí celkem Objekty zařazené již dříve v programu Radnice sanace sklepů, dvorního traktu a dvora Hradby Celková potřeba na obnovu památek, předkládaná Ministerstvu kultury ČR 18 mil Kč Podíl města na celkové obnově 5.8 mil. Kč Podíl ostatních soukromých subjektů 3.2 mil. Kč Podíl Ministerstva kultury ČR 9 mil. Kč Pan Dorotovič se dotazoval, proč jsou tak vysoké náklady na sanaci sklepů radnice. Pan tajemník uvedl, že v kalkulaci je počítáno i s opravou celého dvora a dvorního traktu radnice. Pan Šlenc uvedl, že by bylo třeba zahájit práce na opravě hradeb, které v letošním roce spadly na jeho 4

5 zahradě a ohrožují další pozemky. Pan starosta uvedl, že bude nejprve nutné provést identifikaci pozemků pod hradbami a zjistit všechny vlastníky. Zastupitelstvo schválilo předložený návrh Programu regenerace MPR a MPZ 12 hlasy. 3)15) Pan starosta seznámil přítomné se záměrem Pozemkového fondu ČR vydat pozemky nacházející se pod částí nakolické pískovny v k.ú. Štiptoň, Nakolice a Byňov. Pan starosta seznámil přítomné i s připravovaným záměrem soukromé osoby obnovit těžbu v pískovně. Tato záležitost bude opětovně postoupena zastupitelstvu po projednání finanční komise. Zastupitelstvo vzalo na vědomí záměr Pozemkového fondu ČR odstátnit pozemky pod částí nakolické pískovny, nacházející se v k.ú. Byňov, Štiptoň a Nakolice. Zastupitelstvo pověřilo starostu vydáním kladného sdělení k převoditelnosti pozemků 12 hlasy. 3)16) Pan starosta seznámil přítomné s nutností schválit rozpočtovou změnu týkající se převodu finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města na dostavbu tělocvičny. Jedná se o 1 mil. Kč, který měl být použit jako podíl města k dotaci od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Tuto dotaci však z důvodu změny legislativy v letošním roce nemůže získat obec, ale bude poskytnuta Tělovýchovné jednotě Nové Hrady. Proto je nutné převést finanční prostředky z investic města na příspěvek pro TJ Nové Hrady. Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu ve výši 1 mil. Kč, která spočívá v převodu finančních prostředků z investic města na příspěvek TJ, kterým bude spolufinancována dostavba II. etapy tělocvičny 12 hlasy. 2) Investiční záměr využití Rezidence Pan starosta seznámil přítomné s tím, že město vypsalo výzvu na jejímž základě se pokusilo najít obchodního partnera pro další využití objektu Rezidence. Na základě této výzvy byly městu doručeny dvě nabídky. První nabídkou byla nabídka Realitní kanceláře Žáček na odkup objektu za cenu 10 mil. Kč s následným zřízením hotelového zařízení. Druhou nabídku předložila městu firma Mane Holding. a.s., která předložila nabídku na zřízení akciové společnosti Lázně Nové Hrady a.s.. Z této nabídky je patrno, že by město do 5 let získalo za objekt Rezidence částku 20 mil. Kč. Pan starosta uvedl, že nabídky posoudila finanční komise a nechala zpracovat nezávazný posudek u Stavební poradny České Budějovice. Z tohoto posouzení je patrné, že pro město je výhodnější nabídka firmy Mane Holding. a.s. Pan starosta uvedl, že v současné době nebude možné objekt Rezidence odprodat, neboť některé městu přidělené dotace jsou vázány na pětileté vlastnictví Rezidence. Pan Ing. Nedvěd, jednatel společnosti Mane Holding a.s., krátce seznámil přítomné s jejich investičním záměrem. V Rezidenci by mělo vzniknout lázeňské a rehabilitační centrum. S tím, že by v objektu měla být jídelna. restaurace a společenský sál, který by sloužil nejen pro lázeňské hosty, ale i pro občany a návštěvníky města. Dále by mělo v Rezidenci vzniknout rehabilitační centrum, fitness a také balneoprovoz. Pan MUDr. Biedermann se dotazoval, zda klientela, která bude navštěvovat lázně bude spokojena s nabídkami služeb ve městě a zda jim nebude vadit kouřící objekt statku. Pan Nedvěd vysvětlil, že rizika spojená s provozem objektu jsou rizika investora tedy firmy Mane Holding a uvedl příklad Hluboké nad Vltavou, kde bylo budováno golfové hřiště bez jakéhokoli zázemí a postupně se začali rozvíjet i ostatní doprovodné služby. Domnívá se, že tak by tomu mělo být i v Nových Hradech. Pan Ing. Nedvěd dále uvedl, že počítají s vytvořením pracovních míst, z toho asi cca 20 zdravotnických pracovníků. Pan RSDr. Tisoň zmínil, že novohradští občané jsou nespokojení s tím, že město přiděluje luxusní byty Akademickému a univerzitnímu centru přednostně před novohradskými občany a dotazoval 5

6 se zda tomu bude i v případě přidělování bytů pro doktory. Pan starosta uvedl, že AUC byly přiděleny pouze 2 byty, že přidělené byty nelze považovat za luxusní a uvedl, že pro řádnou stabilizaci AUC bylo nutné, aby město AUC přidělením bytů podpořilo. Pan Ing. Nedvěd sdělil přítomným, že nepředpokládá, že by doktoři zaměstnaní v budoucích lázních chtěli bydlet v nájemních bytech, ale že počítají s tím, že budou stavět rodinné domky, které následně budou personálu lázní prodány. Zastupitelstvo vzalo na vědomí došlé nabídky Realitní kanceláře Žáček (prodej za 10 mil. Kč, zřízení hotelového zařízení a Mane Holding za 20 mil. Kč a zřízení Lázně Nové Hrady a.s. ). Zastupitelstvo vyhodnotilo jako výhodnější nabídku firmy Mane Holding. Zastupitelstvo schválilo firmě Mane Holding a.s. exkluzivitu v jednání a pověřilo radu města a finanční komisi jednáním o smluvních podmínkách do konce roku Zastupitelstvo si vyhradilo právo definitivně rozhodnout na příštím jednání zastupitelstva o všech smluvních ujednání ve věci Rezidence mezi Městem Nové Hrady a Mane Holding a.s. a požadovalo, aby případný TDI na akci vykonával nezávislý dozor např. Stavební poradna spol s.r.o. Toto usnesení bylo schváleno 12 hlasy. 3) Zápis kontrolního výboru Předseda kontrolního výboru pan Šlenc seznámil přítomné s výsledkem šetření, které bylo provedeno u TSM. Kontrola byla věnována výběru nájemného z bytů. Kontrola zjistila, že v měsíci červnu činilo dlužné nájemné Kč. Následná kontrola provedená v měsíci září ukázala, že se dlužné nájemné zvýšilo na částku.... Kč. Pan Šlenc uvedl, že část dlužného nájemného je již téměř nevymahatelná. Jedná se o dlužné částky cca 2 tis. Kč od zemřelých občanů, které navrhl odepsat z pohledávek. Dále uvedl, že SIPO a TSM rozesílají upomínky k úhradě nájmu, ale že tyto upomínky jsou ze strany dlužníku neakceptovány. Pan Haider sdělil přítomným, že v měsících srpnu a září došlo k vystěhování paní Dřevové do domu čp. 121 v Byňově (bývalá vodárna na Jakuli) a dále byli vystěhováni paní Blaščáková a pan Kühtreiber z domu čp. 68 v Byňově bez náhrady bydlení. Pan Haider uvedl, že TSM v současné době spolupracují s advokátní kanceláří a připravují výpovědi z nájmů a exekuce pro neplatiče. Pan Haider dále navrhl, aby nové nájemní smlouvy byly uzavírány pouze na dobu určitou a navrhl dobu 6 měsíců. Zastupitelé diskutovali o době uzavření nájemní doby a nakonec schválili uzavírání nájemních smluv k bytům na domu určitou s tím, že první smlouva bude uzavřena na domu 6 měsíců a v případě řádného plnění smluvních podmínek bude automaticky prodlužována o 1 rok. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru, pověřilo finanční komisi odepsáním dlužných částek po zesnulých a pověřilo TSM uzavíráním nájemních smluv k bytům na dobu 6 měsíců s tím, že v případě plnění smluvních podmínek budou smlouvy automaticky prodlužovány o 1 rok. Toto usnesení bylo schváleno 12 hlasy. 5) Interpelace Na žádného člena zastupitelstva nebyla vznesena interpelace. 6) Diskuse Pan Dorotovič se dotazoval, proč je oprava Komenského ulice prováděna v kamenné zádlažbě a proč není použita kostka stejných rozměrů jako je např. u Rezidence. Dále uvedl, že pro TSM bude obtížné provádět zejména zimní údržbu této komunikace a chodníků. Pan starosta uvedl, že projektová dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky Památkového ústavu, který doporučuje, aby přístup a chodníky k historickým objektům byl proveden z kamene. Pan tajemník uvedl, že kamenná zádlažba komunikace bude provedena jen v části od základní školy 6

7 směrem k hradu a zbylá část komunikace bude provedena z asfaltu. Chodník je budován celý z kamene. Dále uvedl, že další výstavba by měla být prováděna ze stejných kostek, barevnost však nelze sjednotit, neboť město nemůže předepisovat dodavatelům výrobce a kámen od různých výrobců se liší i barevně. Pan starosta dále uvedl, že by v kamenném provedení měly být udělány v budoucnu i chodníky na náměstí a v České ulici, v ostatních částech města by měl být povrch prováděn ze zámkové dlažby. Dále pan starosta uvedl, že by TSM měli uložit část kamene pro potřebu budoucích oprav. Zapsal: Petr Charvát Ověřovatelé zápisu: Starosta města: Ing. František Štangl 7

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 Přítomni: p. Kučera, p. Šlenc, p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolímek, p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p. Sýkora, p. Vicány,

Více

vojenské historie a techniky Nové Hrady o.s. pro rok 2010 a pov uje finan ní komisi za azením požadavku do rozpo tu M sta Nové Hrady pro rok 2010.

vojenské historie a techniky Nové Hrady o.s. pro rok 2010 a pov uje finan ní komisi za azením požadavku do rozpo tu M sta Nové Hrady pro rok 2010. Zápis z 5. schůze rady města ze dne 15. 02.2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Omluveni: Martin Sojka, Alena Kopcová Hosté: Eva Jelínková,, Ing. Petr Vokurka. P r o g r a m : Návrh programu byl přijat. 1.

Omluveni: Martin Sojka, Alena Kopcová Hosté: Eva Jelínková,, Ing. Petr Vokurka. P r o g r a m : Návrh programu byl přijat. 1. Zápis č. 10 z veřejného jednání ZM konaného dne 27.08.2012 od 17.00 hodin v předsálí komorního sálu divadla Přítomni:Mgr. Havlík, Mgr. Stolzová, MUDr. Duchan, Mgr. Šnajdr. MUDr. Kučera, Petr Beránek, Bc.Pavel

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim

Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Datum a místo konání: 12. května 2014 ve 14.00 hod., zasedací místnost tajemníka, budova ul. Pardubická 67 Přítomní: viz prezenční listina,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014 Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19hodin starostou

Více

ZÁPIS z 5. ve ejného jednání zastupitelstva m sta v Nových Hradech dne 15. kv tna 2003 Kontrola usnesení ze 4. ve ejného zasedání zastupitelstva

ZÁPIS z 5. ve ejného jednání zastupitelstva m sta v Nových Hradech dne 15. kv tna 2003 Kontrola usnesení ze 4. ve ejného zasedání zastupitelstva ZÁPIS z 5. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 15. května 2003 Přítomni: Ing. Kříha, p. Dorotovič, Ing. Kasan, pí. Koppensteinerová, pí. Tupá, p. Šlenc, p. Kučera, MUDr. Návarová,

Více

ZÁPIS z 24. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 27. září 2006

ZÁPIS z 24. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 27. září 2006 ZÁPIS z 24. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 27. září 2006 Přítomni: Ing. Kříha, p. Dorotovič, RSDr. Tisoň, pí. Koppensteinerová, p. Vochoska, p. Kučera, p. Strnad, p. Šlenc,

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis z 4. sch ze rady m sta ze dne 2. 2. 2009 Bylo projednáno: Kontrola usnesení z 3. jednání rady m sta Rada bere na v domí p

Zápis z 4. sch ze rady m sta ze dne 2. 2. 2009 Bylo projednáno: Kontrola usnesení z 3. jednání rady m sta Rada bere na v domí p Zápis z 4. schůze rady města ze dne 2. 2. 2009 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.00 hod. Přítomni: O. Burda, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš,

Více

Z á p i s. z 32. schůze Rady města Kolína, konané dne 12.1. 2004 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně

Z á p i s. z 32. schůze Rady města Kolína, konané dne 12.1. 2004 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Městský úřad Kolín Z á p i s z 32. schůze Rady města Kolína, konané dne 12.1. 2004 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: Ing. Kaisler, p. Buřič, Mgr. Krumich, Mgr. Plašil,

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 2965/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 31. ledna 2014 Zápis

Více

8 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program:

8 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 23. června 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 19.00 hodin Přítomno: 8 členů (dle přiložené prezenční

Více

Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013

Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013 Město Pohořelice Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, tajemník Mgr. Kejík, Mgr.

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 16547/2016 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 16. května 2016 Zápis

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Přítomni: při zahájení celkem 14 členů Omluveni: Pavel Dvořák Připomínky k zápisu ze dne 26. 11.

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele Ověřovatelé zápisu: Ing. Lenka Šípková, Jaroslav Bartizal Zapisovatel: Radka Šímová

2. Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele Ověřovatelé zápisu: Ing. Lenka Šípková, Jaroslav Bartizal Zapisovatel: Radka Šímová Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 18. 4. 2011 Přítomen: Jaroslav Bartizal, Mgr. Danuše Grillová, Bořivoj Havlíček, Ing. Vladimír Jantač, Mgr. Josef Klíma, Zuzana

Více

2) Informace o konceptu zadání územního plánu města

2) Informace o konceptu zadání územního plánu města ZÁPIS z 10. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 27. 5. 2004 Přítomni: Ing. Kříha, p. Dorotovič, RSDr. Tisoň,,, pí. Kovářová, p. Kučera, MUDr. Návarová, Mgr. Hokr (příchod při projednávání

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: P. Kroužil, MUDr. Vl. Podzimková Připomínky k zápisu ze dne 13. 1. 2010:

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem Zápis č. 10 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.06.2016 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Adam Kalous, Ing. Pavel

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Město Pohořelice. Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014

Město Pohořelice. Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014 Město Pohořelice Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014 Účast zastupitelů: 18 při zahájení, 18 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Zápis ze 11. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 21. srpna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 11. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 21. srpna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 11. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 21. srpna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, David Josef, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel,

Více

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček.

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček. Z Á P I S č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 3. 12. 2008 v nové společenské místnosti budovy OÚ v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E. Z Á P I S č. 8. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E. Z Á P I S č. 8. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 8 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. června 2015 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis. z 18. zasedání zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 31. března 2016 v 18:00 hodin

Zápis. z 18. zasedání zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 31. března 2016 v 18:00 hodin Zápis z 18. zasedání zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 31. března 2016 v 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 18:00 hodin starosta městyse Antonín Novák. Počet

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015 Čas zahájení 18:00 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Mgr. Miluše Bubeníková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z XXIII. zasedání ZO Lačnov ze dne 25. října 2012

Zápis z XXIII. zasedání ZO Lačnov ze dne 25. října 2012 Zápis z XXIII. zasedání ZO Lačnov ze dne 25. října 2012 Dne 25.10.2012 od 19:00 hodin proběhlo XXII. zasedání Zastupitelstva obce Lačnov, které se konalo v zasedací místnosti místního Obecního úřadu. Zasedáni

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009 ZO/04/2009 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, starostka Zastupitelé : Mgr. Petr Blažek, Ing. Jaroslav Egrmajer, pan

Více

Z á p i s z 19. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.6.2009.

Z á p i s z 19. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.6.2009. Z á p i s z 19. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.6.2009. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 16 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka, p.

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

Zápis č.5/2013. konaného dne 12.6.2013 v 18.00 hod. OÚ Klokočná

Zápis č.5/2013. konaného dne 12.6.2013 v 18.00 hod. OÚ Klokočná Zápis č.5/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 12.6.2013 v 18.00 hod. OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová,

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 24. 6. 2009

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 24. 6. 2009 Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 24. 6. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Z Á P I S č. 8. Návrh programu::

Z Á P I S č. 8. Návrh programu:: Z Á P I S č. 8 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. prosince 2007 od 17,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Píškova 1959-1962

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Píškova 1959-1962 Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Píškova 1959-1962 IČ: 24289086, Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Datum konání: 10. 12. 2014 Místo konání: Fakultní základní škola Brdičkova 1878 Přítomni: prezenční

Více

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pavlíková, Mgr. J. Hrušková, J. Přibylová, M. Fiala, E. Procházková Omluveni: Ing. J. Sehnal,

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 11. 1. 2011 Doba konání: od 18.15 hod do 19.35 hod. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Zahájení, Volba orgánů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Petera Jiří ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

-1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007

-1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007 -1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: - Hosté: Jiřina Velková-hospodářka obce Program: viz příloha zápisu 1), 2) a 3) Zasedání

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010 Ověřitelé: R. Veverka, Ing. J. Mrázek Přítomni: dle prezenční listiny Zápis: Zápis zastupitelstva ze dne 26.4.2010

Více

Zápis č. 19/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 1.3.2016

Zápis č. 19/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 1.3.2016 Zápis č. 19/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 1.3.2016 Přítomni: H.Tomanová, Z.Vondrušová, E.Bočková, E.Šonková, K.Šebesta M.Nováková, P.Janouš, I.Zetocha Omluveni: J.Kuklová Zasedání

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

ZÁPIS STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO 1. ZAHÁJENÍ

ZÁPIS STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO 1. ZAHÁJENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁPIS z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se konalo dne 5. srpna 2014 od 18:00 hod. ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského inženýrství

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Zápis. Program: 1. Zahájení 2. Představení projektu výstavby BONDY CENTRA 3. Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ

Zápis. Program: 1. Zahájení 2. Představení projektu výstavby BONDY CENTRA 3. Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek 23. března 2006 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám. 61

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny. Omluveni: MUDr. Tichý, MUDr. Veselý

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny. Omluveni: MUDr. Tichý, MUDr. Veselý Z á p i s ze 17. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 3. 2015 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 14. 09. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 14. 09. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 14. 09. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zahájení v 16:35 hod. 1. Zahájení a procesní záležitosti Zasedání zahájil

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014

Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014 Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014 Přítomni: Nepřítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové -, Ing. Arch. Zuzana Menšíková,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM Zastupitelstva města, které se konalo 1/18 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.25 hodin.

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Usnesení č. 80-93/2014 Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Přítomni: Členové rady města: Oldřich Petrášek, Bc. Iveta Uhlíková, Mgr. Karel Pižl, Ing. Miroslav Dvořák Ing. Petr

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. arch. Zuzana Menšíková,

Více

ZÁPIS Č. 13 Ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 26.1.2012 v jídelně ZŠ a MŠ Čachrov v 19.00 hod.

ZÁPIS Č. 13 Ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 26.1.2012 v jídelně ZŠ a MŠ Čachrov v 19.00 hod. ZÁPIS Č. 13 Ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 26.1.2012 v jídelně ZŠ a MŠ Čachrov v 19.00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny - 9 členů ZM Zapisovatelka: Anna Vítovcová Ověřovatelé

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Novák, DiS., Mgr. Rouzek, A.Saitl, Mgr. Janičatová, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Ing. Blecha tajemník a zapisovatelka

Více

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 30.10.2013 Program: 1. Příprava rozpočtu pro r. 2014 2. Návrh rozpočtového opatření č. 7 3.

Více

Z Á P I S č. 13. Návrh programu :

Z Á P I S č. 13. Návrh programu : Z Á P I S č. 13 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 24. září 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Jelínek, Kolář, Řezáčová,

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 1/2015 ze dne 28. 1. 2015

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 1/2015 ze dne 28. 1. 2015 Zápis z veřejného zasedání OZ č. 1/2015 ze dne 28. 1. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Bc. Josef Tuček, Iva Blažková, Kateřina Teplá, Hana Popková, Ing. Marta

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 20 ze dne 31. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 20 ze dne 31. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 20 ze dne 31. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Přítomni: Václav Mothejzík, David Škopek, Ing. Petr Lahoda, Ing. Ladislav Walter, Ing. Jaroslav Vlasák Dále přítomna:

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová, Ing. Petr Kollert,

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více