Zpráva o šetření. trvalý pobyt na území České republiky jako podmínka pro přiznání žákovského jízdného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. trvalý pobyt na území České republiky jako podmínka pro přiznání žákovského jízdného"

Transkript

1 Sp. zn.: 114/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření trvalý pobyt na území České republiky jako podmínka pro přiznání žákovského jízdného Abstrakt Paní M., občanka Slovenské republiky, se obrátila na Kancelář veřejného ochránce práv se stížností na cenový výměr Ministerstva financí, dle kterého mají na žákovské jízdné v železniční a autobusové dopravě nárok jenom studenti s trvalým pobytem v České republice. Ochránce dospěl k závěru, že cenový výměr zakotvující požadavek místa trvalého pobytu na území České republiky pro účely přiznání žákovského jízdného je nepřímo diskriminační ve vztahu ke státní příslušnosti, a proto je v rozporu s právem Evropské unie, zákonem o volném pohybu služeb a zákonem o ochraně spotřebitele. Ochránce doporučil změnit cenový výměr tak, aby byl uveden do souladu s evropským právem. Ministerstvo financí následně vydalo nový cenový výměr, podle něhož již nárok na žákovské jízdné není vázán na trvalý pobyt na území České republiky, a od 1. ledna 2012 tak mají nárok na žákovské jízdné z místa bydliště do místa sídla školy všichni žáci a studenti škol. Summary Mrs. M., a citizen of Slovak Republic, addressed The Office of the Public Defender of Rights with a complaint of a price assessment of the Ministry of Finance, according to which only the students with a permanent residence in the Czech Republic are entitled to student fare in railway- and bus service. The defender came to the conclusion the price assessment anchoring the requirement of permanent residence in the Czech Republic for the purposes of student fare admission is discriminatory on the ground of citizenship, and is therefore against the EU law, the law on free movement of services, and the law on consumer protection. The defender recommended changing the price assessment in a way it would be in concordance with the European law. The Ministry of Finance subsequently issued a new price assessment according to which the entitlement to student fare is not bound to permanent residence in the Czech Republic. From January 1 st 2012, all the pupils and students are entitled to student fare on a route from place of residence to school. A. Obsah podnětu a skutková zjištění Dne 25. května 2011 byla veřejnému ochránci práv doručena žádost o podání návrhu na zrušení části podzákonného právního předpisu podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy České republiky. Paní M. ve svém podání upozornila na znevýhodnění, jež pro ni vyplývá z cenového výměru Ministerstva financí č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

2 Paní M. je občankou Slovenské republiky s trvalým pobytem na území Slovenské republiky. V současné době studuje na Masarykově univerzitě a domáhala se přiznání nároku na zvláštní jízdné pro žáky a studenty škol (tzv. žákovské jízdné). Na žákovské jízdné mají podle výměru Ministerstva financí nárok studenti prezenčního studia ve věku do 26 let v železniční i autobusové dopravě při cestování na trase z místa trvalého pobytu (popř. i internátu, koleje či domova mládeže) do místa sídla školy. Místo trvalého pobytu se přitom musí nacházet na území České republiky. V případě, že se místo sídla školy nachází mimo Českou republiku, náleží žákovské jízdné do místa pohraničního bodu. Paní M. namítá, že se spolu s kolegy ze Slovenska stala obětí diskriminace v rozporu se Smlouvou o fungování Evropské unie (dále také SFEU ), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) (dále jen ADZ ). Po bezvýsledné komunikaci s Českými drahami, a. s., a Ministerstvem financí se obrátila s návrhem na zrušení části cenového výměru jako opatření obecné povahy na Nejvyšší správní soud. Nejvyšší správní soud její návrh odmítl, proto se následně obrátila i na Ústavní soud se stížností na porušení práva na spravedlivý proces v důsledku odmítnutí jejího návrhu Nejvyšším správním soudem. Ústavní soud její ústavní stížnost dne 30. dubna 2011 odmítl a přiklonil se k názoru Nejvyššího správního soudu, že cenový výměr je právním předpisem, a nikoliv opatřením obecné povahy. Paní M. se proto obrací na veřejného ochránce práv s žádostí, aby využil svého oprávnění navrhnout Ústavnímu soudu zrušení části právního předpisu. Svůj návrh zdůvodňuje podobně jako své návrhy výše uvedeným soudům rozporem ustanovení cenového výměru s evropským právem, zákonem o ochraně spotřebitele a antidiskriminačním zákonem. a. Antidiskriminační zákon B. Právní hodnocení Paní M. namítala porušení evropského práva, zákona o ochraně spotřebitele a antidiskriminačního zákona. Na tomto místě je proto třeba vyjasnit, které právní předpisy jsou na danou problematiku aplikovatelné. ADZ zakazuje diskriminaci ve vymezených oblastech na základě důvodů uvedených v ustanovení 2 odst. 3. K tomu, aby bylo možné určité jednání či opomenutí kvalifikovat jako diskriminaci v rozporu s ADZ, je třeba identifikovat oblast a zakázaný důvod rozlišování. Paní M. ve své argumentaci uvádí, že podmínka trvalého pobytu na území České republiky pro přiznání žákovského jízdného vede k jejímu znevýhodnění v oblasti poskytování vzdělávání a v oblasti přístupu ke zboží a službám, v úvahu by přicházela ještě oblast přiznání a poskytování sociálních výhod. O oblast poskytování vzdělání se v daném případě nemůže jednat. Vzdělání je nutné vnímat jako souhrn znalostí a dovedností získávaných v průběhu procesu 2

3 vzdělávání. Vzdělání nemá majetkovou povahu a tato oblast nezahrnuje ani doplňkové služby (jako je např. stravování) ani výhody poskytované v souvislosti se studiem (slevy). V úvahu proto přichází pouze oblast poskytování zboží a služeb, případně poskytování sociálních výhod. Sociální výhodou se přitom rozumí mimo jiné i sleva či osvobození od poplatků poskytované určité skupině fyzických osob s obvykle nižšími příjmy nebo vyššími životními náklady než mají ostatní. Jako zakázaný důvod rozlišování paní M. uvádí národnost. Požadavek trvalého pobytu na území České republiky má podle ní nepříznivý dopad na osoby jiných národností, protože ty ve většině případů trvalý pobyt na území České republiky nemají. Diskriminaci založenou na národnosti ale nelze chápat tímto způsobem. Je sice pravda, že v důsledku vzniku národních států mají cizí státní příslušníci s trvalým pobytem na území mimo Českou republiku současně i odlišnou národnost, ale kritérium trvalého pobytu zde zakládá diskriminaci z důvodu státní příslušnosti, nikoliv národnosti ve smyslu antidiskriminačního zákona. Kritérium trvalého pobytu může v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie založit diskriminaci z důvodu státní příslušnosti. 1 Na situaci paní M. proto nelze použít ADZ, ale je třeba hodnotit ji toliko z pohledu předpisů, které zakazují diskriminaci z důvodu státní příslušnosti, tj. především práva Evropské unie. b. Diskriminace z důvodu státní příslušnosti Zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti zakotvuje primární právo Evropské unie. Konkrétně se jedná o ustanovení článku 18 Smlouvy o fungování Evropské unie, který zakazuje jakoukoliv diskriminaci z důvodu státní příslušnosti v rámci použití smluv. Volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu je v návaznosti na ustanovení čl. 26 SFEU zajištěn na úrovni vnitřního trhu, který zahrnuje prostor bez vnitřních hranic. Právo na volný pohyb v rámci členských států Evropské unie mají všichni občané unie bez ohledu na to, zda v hostitelském státě vykonávají výdělečnou činnost. S právem volného pohybu dále souvisí i komplementární práva, mezi něž patří i právo na vzdělání. V rámci volného pohybu služeb jsou zakázána omezení pro státní příslušníky členských států, kteří jsou usazeni v jiném členském státě, než se nachází příjemce služeb. Soudní dvůr Evropské unie (dále jen SDEU ) přitom konstatoval, že součástí volného poskytování služeb je svoboda příjemců služeb (tj. např. turistů) vycestovat do jiného členského státu a využívat tamních služeb za stejných podmínek jako tuzemci. Oprávněným z volného pohybu služeb tak není pouze poskytovatel služby, ale i příjemce služby, 2 který má právo přesunout se za účelem přijetí služby z domovského státu do státu, kde je služba nabízena, a to bez omezení (jedná se o tzv. pasivní stránku volného pohybu služeb). Zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti se tak vztahuje i na příjemce služeb. 1. Volný pohyb osob 1 Viz rozsudek Soudního dvora EU ze dne 15. března 1994, ve věci C-45/93, Komise v. Španělské království [1994] ECR I-00911, rozsudek Soudního dvora EU ze dne 16. ledna 2003, ve věci C 388/01, Komise v. Itálie [2003] ECR I Srov. rozsudek SDEU ze dne ve věci C-262/82 a C-26/83, Luisi a Carbone v. Ministero del Tesoro; rozsudek SDEU ze dne ve věci 186/87, Cowan v. Trésor public. 3

4 Volný pohyb osob v rámci Evropské unie představuje základní právo pracovníků a jejich rodin (čl. 45 a násl. SFEU). Ustanovení SFEU o volném pohybu osob bylo dále konkretizováno nařízením ze dne 15. října 1968 č. 1612/68, o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (dnes nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011, o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (dále také směrnice ). Právo usadit se společně s pracovníkem mají kromě jiných i jeho potomci. V souladu s ustanovením čl. 24 směrnice hostitelský stát není povinen před nabytím práva trvalého pobytu přiznat vyživovací podporu při studiu, jíž se rozumí stipendia nebo půjčky na studium. Otázkou v posuzovaném případě je, zda může být zvláštní žákovské jízdné považováno za vyživovací podporu při studiu. Podle vyjádření Ministerstva financí, kterým reagovalo na jednu ze stížností, je žákovské jízdné formou sociální výhody, kterou stát není povinen poskytovat osobám bez trvalého pobytu na jeho území. Směrnice používá pojmu vyživovací podpora při studiu, který dále upřesňuje uvedením příkladu stipendia či půjčky na studium. Žákovské jízdné je zvláštním druhem jízdného ve snížené výši než obyčejné jízdné, které se přiznává studentům při cestování na trase z místa bydliště do místa sídla školy. Nejedná se o půjčku, stipendium, ani obdobnou dávku či podporu. Jedná se o výhodu (slevu) přiznávanou v rámci poskytování služeb. Tato výhoda je ovšem přiznávaná pouze studentům cestujícím na trase z místa bydliště do místa sídla školy, nevztahuje se na poskytování dopravních služeb obecně. Slevy na jízdném jsou podle vyjádření Ministerstva financí dopravcům dorovnávány z veřejných prostředků. Proto se jedná o výhodu na pomezí dávky určené studentům a výhody pro studenty v oblasti poskytování služeb. Není pochyb o tom, že přiznávání sociálních výhod pro studenty spadá do rozsahu působnosti SFEU, 3 což je podmínkou aplikovatelnosti evropského práva na danou situaci. Zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti vyplývá z občanství Evropské unie jako základního statusu občanů všech členských států Evropské unie, 4 proto se vztahuje i na osoby pravidelně dojíždějící za studiem do jiného členského státu. 5 Podle směrnice navíc podporu při studiu nelze odepřít osobám, které se na území jiného členského státu věnují výdělečné činnosti. 6 Je sice pravda, že SDEU v řadě 3 Přiznáváním výhod pro studenty se SDEU věnoval např. ve svém rozhodnutí ze dne ve věci 39/86, Sylvie Lair proti Universität Hannover, a rozsudku ze dne ve věci 197/86, Steven Malcolm Brown v. The Secretary of State for Scotland. 4 Viz rozsudek SDEU ze dne ve věci C-85/96, María Martínez Sala v Freistaat Bayern; rozsudek SDEU ze dne ve věci C-184/99, Rudy Grzelczyk v Centre public d'aide sociale d'ottignies-louvain-la- Neuve; rozsudek SDEU ze dne ve věci C-224/98, Marie-Nathalie D'Hoop v Office national de l'emploi. 5 SDEU v rozsudku ze dne ve věci C-103/08, Arthur Gottwald proti Bezirkshauptmannschaft Bregenz, vyjádřil názor, že rozlišování založené na místě trvalého pobytu může odůvodnit vůle zajistit existenci určité vazby mezi společností dotčeného členského státu a příjemcem dotyčné dávky. Podmínku určitého vztahu k hostitelskému státu pro přiznání výhody přitom splňují osoby, které sem pravidelně cestují z profesních či osobních důvodů. Ve vztahu k těmto osobám by bylo rozlišování založené na místě bydliště nepřiměřené. 6 Paní M. doložila, že splňuje definici pracovníka podle práva Evropské unie, protože vykonávala práci pro Kancelář veřejného ochránce práv v rámci dohody o provedení práce a v současné době je stážistkou v Centru pro lidská práva demokratizaci při Mezinárodním politologickém ústavu Masarykovy univerzity. 4

5 svých rozhodnutí shledal, že podmínka dlouhodobého či trvalého pobytu je ve vztahu k přiznání podpory legitimní, 7 avšak tento požadavek musí být přiměřený. 2. Volný pohyb služeb Přímo použitelná ustanovení SFEU zakazující omezení volného pohybu služeb byla provedena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES, ze dne 12. prosince 2006, o službách na vnitřním trhu. Dle ustanovení čl. 20 směrnice členské státy zajistí, aby příjemce nepodléhal diskriminačním požadavkům na základě své státní příslušnosti nebo místa bydliště. Mají také povinnost zajistit, aby obecné podmínky přístupu ke službám, které poskytovatel široké veřejnosti poskytuje, neobsahovaly žádná diskriminační ustanovení vztahující se ke státní příslušnosti nebo místu bydliště příjemce, aniž by však vylučovaly možnost zohlednit rozdíly v podmínkách přístupu, pokud jsou tyto rozdíly přímo opodstatněné objektivními kritérii. Ustanovení této směrnice byla do českého právního řádu zapracována zákonem č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů, který v ustanovení 12 ukládá poskytovatelům služeb, aby zajistili nediskriminační podmínky přístupu ke službám na základě státní příslušnosti příjemců služeb nebo jejich místa bydliště. Zákon o volném pohybu služeb přitom podobně jako směrnice ponechává možnost stanovení rozdílných podmínek přístupu ke službám, které ale musí být založeny na objektivních kritériích. Protože zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, byl vydán za účelem zapracování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu, je nepochybné, že jej bude třeba vykládat v návaznosti na evropské právo. Zákaz diskriminace spotřebitele nadto obsahuje i ustanovení 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Soudní dvůr Evropské unie se k otázce odlišných cen služeb odvislých od trvalého bydliště příjemců služeb vyjádřil v rozhodnutích ohledně tzv. turistických cen. 8 Za diskriminaci příjemců služeb Soudní dvůr Evropské unie označil stanovení odlišných cen vstupného do památek, které jsou převážně navštěvovány turisty, v závislosti na místě trvalého bydliště. 3. Trvalý pobyt jako kritérium rozlišování Použití trvalého pobytu jako podmínky pro přiznání určitého nároku s sebou nutně nese příznak rozlišování na základě státní příslušnosti mezi občany České republiky a cizími státními příslušníky. Trvalý pobyt občanů České republiky a trvalý pobyt cizích státních příslušníků na území České republiky jsou odlišnými instituty upravenými odlišnými právními předpisy. Určení místa trvalého pobytu občanů České republiky se řídí zákonem č. 133/2000, o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších 7 Např. rozsudek SDEU ze dne 15. března 2005 ve věci C-209/03, The Queen, na žádost Danyho Bidara v. London Borough of Ealing a Secretary of State for Education and Skills; rozsudek SDEU (velkého senátu) ze dne ve věci C-158/07, Jacqueline Förster proti Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep; rozsudek SDEU ze dne ve věci C-499/06, Halina Nerkowska proti Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie; rozsudek SDEU ze dne ve věci C-192/05, K. Tas-Hagen a R. A. Tas proti Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad. 8 Rozsudek SDEU ze dne 15. března 1994 ve věci C-45/93, Komise v. Španělské království [1994] ECR I-00911, rozsudek SDEU ze dne 16. ledna 2003, ve věci C 388/01, Komise v. Itálie [2003] ECR I

6 předpisů. Místem trvalého pobytu občana České republiky se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel, a kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. V určitých případech může být místem trvalého pobytu občana i sídlo ohlašovny. Trvalý pobyt cizích státních příslušníků na území České republiky je naproti tomu upraven zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pobyt občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků je upraven v ustanoveních hlavy IVa zákona o pobytu cizinců, která představují úpravu zvláštní vzhledem k ustanovením o přechodném a trvalém pobytu na území obsaženým v hlavě III a IV. Ministerstvo vnitra vydá občanu členského státu Evropské unie na jeho žádost povolení k trvalému pobytu zpravidla po pěti letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území. Občan Evropské unie může dále požádat o potvrzení o přechodném pobytu na území, pokud hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce za účelem výdělečné činnosti nebo studia. Občané členských států Evropské unie však nemají povinnost o potvrzení či povolení k trvalému pobytu žádat, jsou povinni pouze ohlásit místo pobytu na území ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území. Užití kritéria trvalého pobytu bez toho, aby byl respektován i pobytový status (bydliště) občanů jiných členských států Evropské unie na území České republiky, zakládá rozlišování založené na státní příslušnosti ve smyslu Evropského práva. c. Cenový výměr Ministerstva financí Podle čl. 79 odst. 3 Ústavy mohou ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy vydávat na základě zákona a v mezích zákona právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Z členství České republiky v Evropské unii dále vyplývá povinnost ministerstev řídit se v rámci novotvorby i právem Evropské unie. Ustanovení 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zmocňuje Ministerstvo financí zařazovat zboží, které podléhá cenové regulaci, do seznamu zboží s regulovanými cenami. V návaznosti na ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu 9 a Ústavního soudu 10 je cenový výměr Ministerstva financí právním předpisem. d. Hodnocení Požadavek trvalého pobytu byl do cenového výměru zaveden za účelem poskytování slevy z jízdného pouze studentům, kteří mají úzký vztah k České republice, tj. primárně české státní občany a současně i cizí státní příslušníky, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt. Žákovské jízdné je možné uplatnit nejen na trase mezi místem trvalého pobytu a sídlem školy, ale i z jiného místa bydliště, jako je např. kolej, internát, či domov mládeže. I v případě bydliště v těchto zařízeních však platí nutnost naplnění podmínky místa trvalého pobytu na území 9 Nejkomplexnější přehled judikatury je obsažen v usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. srpna 2010 ve věci sp. zn. 2 Ao 3/ Viz např. nález pléna Ústavního soudu ze dne ve věci sp. zn. Pl. ÚS 14/08. 6

7 České republiky. Tuto podmínku mohou v zásadě splnit pouze občané České republiky nebo cizinci dlouhodobě pobývající na území České republiky. Občané členských států Evropské unie s bydlištěm na území České republiky či dojíždějící pravidelně do České republiky, nárok na žákovské jízdné nemají. A to i přesto, že mají nepochybně úzké vazby k České republice, a často v souvislosti se svou výdělečnou činností přispívají do veřejných rozpočtů. Požadavek trvalého pobytu na území České republiky je dán striktně bez ohledu na to, zda se oprávněná osoba (tj. žák či student) či její rodiče na území České republiky věnují výdělečné činnosti. Předmětný cenový výměr nezohledňuje status osob (včetně rodinných příslušníků), které využily práva usazování v jiném členském státě Evropské unie, ale ještě nezískaly na území České republiky právo trvalého pobytu. Nárok na zvláštní jízdné dále nevznikne např. ani dítěti občanů Evropské unie usazených v České republice. Další skupinou osob, které mohou být ustanovením cenového výměru dotčeny, jsou osoby, které se usadily v České republice a vykonávají zde výdělečnou činnost, a přitom studují v místě odlišném od místa, kde se usadily. Obdobné platí pro jejich rodinné příslušníky, kteří je do České republiky následovali. Nárok na zvláštní jízdné je jim tak odepřen s odkazem na to, že nemají na území České republiky trvalý pobyt, i přesto, že čeští státní příslušníci s trvalým pobytem v České republice ve srovnatelné situaci, s bydlištěm ve stejném místě a totožným sídlem školy, na žákovské jízdné nárok mají. Při posuzování, zda je omezující opatření přípustné, se postupuje podle následujícího testu přiměřenosti: 1) nejprve je třeba, aby opatření vyhovělo testu vhodnosti, tj. zda je vhodné k dosažení legitimního cíle; 2) musí být zjištěno, zda je opatření nutné k tomu, aby bylo cíle dosaženo, resp. jestli by stejného výsledku nemohlo být dosaženo méně omezujícím způsobem (test nejméně omezující alternativy); 3) nakonec je třeba posoudit, zda opatření nemá nepřiměřený vliv na jím dotčené osoby (přiměřenost v užším smyslu). 11 Cílem je ve zkoumaném případě poskytnout slevu studentům, kteří mají k České republice úzké vazby. Poskytování žákovského jízdného je totiž dopravcům dorovnáváno z veřejných rozpočtů a nemělo by docházet k jejich nepřiměřenému zatížení. Občané Evropské unie však mohou dlouhodobě pobývat na území kteréhokoliv jiného členského státu bez povoleného trvalého pobytu na tomto území. Vůle zajistit existenci určité vazby mezi příjemci výhody ve formě zvláštního jízdného a Českou republikou je sice legitimní, nicméně tuto výhodu nelze omezit exkluzivně na osoby s trvalým pobytem na území České republiky. 12 Aby bylo možné opatření shledat přiměřeným, je nutné, aby byl nárok na žákovské jízdné rozšířen i na pracovníky, osoby usazené, jejich rodinné příslušníky, jakož i osoby, které do České republiky za účelem studia pravidelně dojíždějí. S ohledem na požadavek zamezit nepřiměřenému zatížení pro Českou republiku je legitimní, aby bylo zvláštní jízdné poskytováno pouze v rámci území 11 K pojmu zásady přiměřenosti jako základní zásadě evropského práva blíže viz Craig, P., De Búrca, G. EU Law. Text, Cases and Materials. 4th Edition. New York: Oxford University Press, 2008, s. 544 a násl. 12 Viz podobně SDEU v rozsudku ze dne ve věci C-103/08, Arthur Gottwald proti Bezirkshauptmannschaft Bregen. 7

8 České republiky, tj. z místa pohraničního bodu do místa sídla školy na území České republiky. C. Závěr Ustanovení cenového výměru zakotvující požadavek místa trvalého pobytu na území České republiky pro účely přiznání žákovského jízdného je nepřímo diskriminační ve vztahu ke státní příslušnosti, a proto je v rozporu s právem Evropské unie, zákonem o volném pohybu služeb a zákonem o ochraně spotřebitele. Omezení nároku na žákovské jízdné pouze na osoby s trvalým pobytem na území České republiky nepřiměřeně nepříznivě dopadá na studenty pravidelně dojíždějící do České republiky, jakož i na další osoby využívající volného pohybu osob a svobody usazování. Nelze souhlasit s názorem Ministerstva financí, podle něhož je zcela v kompetenci státu, aby se rozhodl, jaké druhy podpor poskytne pouze studentům s trvalým pobytem na území České republiky. Kritérium, které je způsobilé znevýhodnit státní příslušníky jiných členských států Evropské unie, musí být přiměřené. Ve zkoumaném případě požadavek místa trvalého pobytu na území České republiky přiměřený není. D. Postup veřejného ochránce práv a výsledek šetření V návaznosti na výše uvedená zjištění se veřejný ochránce práv rozhodl využít svého zvláštního oprávnění podle ustanovení 22 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv a doporučil změnit cenový výměr Ministerstva financí č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009 tak, aby byl uveden do souladu s evropským právem. Ministr financí se k doporučení v zákonné dvouměsíční lhůtě vyjádřil v dopise ze dne 1. prosince Ministr v tomto dopise informoval veřejného ochránce práv, že v cenovém rozhodnutí Ministerstva financí pro rok 2012 byly určené podmínky pro přiznání nároku na žákovské jízdné v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě a ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě upraveny. Věta týkající se požadavku, aby se místo trvalého pobytu nacházelo na území České republiky, je z určených podmínek výměru Ministerstva financí č. 01/2012 podle slov ministra do budoucna již vypuštěna. Od 1. ledna 2012 tak budou mít nárok na žákovské jízdné ve vnitrostátní železniční veřejné osobní a silniční linkové osobní dopravě všichni žáci a studenti škol z místa bydliště do místa sídla školy. Podle názoru ministra financí bylo tímto doporučení ochránce vyhověno. Výměr Ministerstva financí č. 01/2012 ze dne 28. listopadu 2011, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, byl zveřejněn v cenovém věstníku dne 5. prosince Podmínky pro přiznání zvláštního jízdného pro žáky a studenty škol ve věku od 15 do 26 let v rámci železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě jsou upraveny v příloze č. 5 k výměru a podmínky pro přiznání zlevněného jízdného pro žáky a studenty škol ve věku od 15 do 26 let v rámci veřejné vnitrostátní 8

9 silniční linkové osobní autobusové dopravy v příloze č. 6 k výměru. Při jízdě do a ze zahraničí se nárok na zvláštní jízdné přiznává do a z pohraničního bodu. Nárok na zvláštní jízdné ani zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol již není podmíněn trvalým pobytem na území České republiky. Bližší podmínky pro uplatňování žákovského jízdného stanoví ministerstvo dopravy v metodickém pokynu a publikuje způsobem umožňující dálkový přístup. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv 9

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu státní příslušnosti v rámci projektu Inovace uměnovědných studijních oborů na FF MU

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu státní příslušnosti v rámci projektu Inovace uměnovědných studijních oborů na FF MU I. Omezení cílové skupiny pro účely podpory poskytované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost určeného pro podporu regionů České republiky pouze na státní příslušníky České republiky,

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2011 Sp. zn.: 6324/2011/VOP/JKV Závěrečné stanovisko k poskytování státního příspěvku ke stavebnímu spoření pro občany členských států Evropské unie A Závěry šetření Dne 31. srpna

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 31. srpna 2011 Sp. zn.: 71/2011/DIS/JKV Abstrakt: Průběžná zpráva o výsledku šetření státní příspěvek ke stavebnímu spoření pro cizí státní příslušníky Pan X., občan Slovenské republiky dlouhodobě

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI Metodické doporučení Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje srpen 2013 Obsah 1 Úvod 2 Přezkum zmocnění zástupce veřejnosti 2.1 Institut zástupce veřejnosti

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování V Brně dne 23. srpna 2011 Sp. zn.: 158/2010/DIS/JKV Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování Stanovování rozdílných cen zboží a služeb je relativně běžné a sleduje nejrůznější cíle. S

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Čl. 12 Ústavy: 1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. 2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 64A 6/2014-20

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 64A 6/2014-20 64A 6/2014-20 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Procházky a soudců JUDr. Viktora Kučery a JUDr. Petra Polácha v právní věci navrhovatele: P. N., za účasti

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Úskalí regulace hazardu na území obce

Úskalí regulace hazardu na území obce Ministerstva vnitra Úskalí regulace hazardu na území obce Ing. Miroslav Veselý 1 Právní úprava regulace sázkových her a loterií Obce mohou regulovat loterie a jiné podobné hry svými obecně závaznými vyhláškami

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 20. května 2011 Sp. zn.: 5108/2010/VOP/MV Zpráva o výsledku šetření A - Obsah podnětu Kanceláři veřejného ochránce práv byl dne 21. 10. 2010 doručen podnět paní I. K., rozené L.-ové (dále také

Více

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M.

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M. V Brně dne 24. listopadu 2010 Sp. zn.: 69/2010/DIS/LO Zpráva o šetření vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M. Abstrakt Manželé Z. si stěžovali na jednání ze strany obchodní sítě

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

Diskriminace ve školství vybrané problémy

Diskriminace ve školství vybrané problémy Diskriminace ve školství vybrané problémy konference Inkluze dětí se znevýhodněním do školního stavovaní a školních družin 14. října 2015 Mgr. et Mgr. Barbora Němcová Mgr. Ivana Šilhánková Formy diskriminace

Více

Zpráva o šetření. omezení přepravy cestujících s kočárkem. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. omezení přepravy cestujících s kočárkem. A. Obsah podnětu I. Cestující nastupující bez kočárku nemají při nastupování do vozidla přednost před cestujícími s kočárkem. Pokud by měl řidič dopravního prostředku právo rozhodnout, že cestující bez kočárku s dítětem

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání Je na zaměstnavateli, aby řádně uchovával veškeré relevantní podklady z výběrového řízení tak, aby byl schopen vyvrátit případné podezření na diskriminační jednání. V případě, že zaměstnavatel takovými

Více

Změna postavení studenta v terciárním vzdělávání. Praha 27.3.2010, Zdroj: ISEA, Autor: Petr Matějů, Simona Weidnerová

Změna postavení studenta v terciárním vzdělávání. Praha 27.3.2010, Zdroj: ISEA, Autor: Petr Matějů, Simona Weidnerová Změna postavení studenta v terciárním vzdělávání Praha 27.3.2010, Zdroj: ISEA, Autor: Petr Matějů, Simona Weidnerová V současném systému je většina sociální pomoci orientována na rodiny studentů z titulu

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 22. května 2012 Sp. zn.: 193/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Na ochránce se obrátil pan J. V. se stížností na banku a poskytovatele

Více

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení s cizinci

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení s cizinci V Brně dne 21. července 2010 Sp. zn.: 29/2010/DIS/JŠK Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení s cizinci I. Nastínění problematiky a právní režim Z činnosti veřejného ochránce

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2009 2007/0248(COD) 16. 5. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24 Návrh stanoviska Manolis Mavrommatis (PE404.747v01-00) Návrh směrnice Evropského parlamentu

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Výchovný ústav,dětský domov se školou, základní škola,střední škola a školní jídelna,místo66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 1108/07 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloš Dvořák,

Více

Evropskounijní ochrana osobních údajů a věda a kulturní dědictví, aneb, PRÁVO BÝT ZAPOMENUT. Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky

Evropskounijní ochrana osobních údajů a věda a kulturní dědictví, aneb, PRÁVO BÝT ZAPOMENUT. Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky Evropskounijní ochrana osobních údajů a věda a kulturní dědictví, aneb, PRÁVO BÝT ZAPOMENUT Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky Primární právní dokumenty Listina základních práv Evropské unie

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU K podpoře volného pohybu osob na území EU je nutné zajistit koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Až donedávna byl režim pro zaměstnance a další

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 370 07/sv. 1 31992R0881 9.4.1992 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 95/1 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území

Více

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 5 Azs 25/2007-72 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

Zpráva o šetření. kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole

Zpráva o šetření. kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole V Brně dne 14. prosince 2010 Sp. zn.: 111/2010/DIS/LO Zpráva o šetření kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole Abstrakt Paní Š. se obrátila na Kancelář veřejného ochránce práv se

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů Schválený Ústředím OSŽ dne 30.8.1990, ve znění změn a doplňků schválených Ústředím OSŽ ze dne 13.1.1993, 7.9.1994, 11.12.1997, 24.3.1999, 27.6.2001, 21.5.2008

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více