Krajský úřad Zlínského

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Zlínského"

Transkript

1 Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. května 2014 Ing. Vít Sušila KUZL 57438/2013 KUSP 57438/2013 KŘ Zpráva Č. 268/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jestřabí, IČ: za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo dne: (jednorázové přezkoumání) na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne v 8,00 hodin předáním pověření ke kontrole a ukončena dne v 15,00 hodin vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Jestřabí Štítná nad Vláří Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: kontrolor: Ing. Vít Sušila Ing. Milan Slovák Obec Jestřabí zastupovali: starosta: účetní: Ing. Pavel Šuráň Ludmila Fojtíková Krajský úřad Zlínského tř. Tomáše Bati 21, Zlín kraje IČ: tel.: , fax:

2 Klasifikace: chráněný dokument A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu Pravidla rozpočtového provizoria Rozpočtová opatřen! Návrh rozpočtu obce Jestřabí na rok 2013 byl zveřejněn na úřední desce Návrh byl zpracován v pfíjmech ve tř. 1 a 4 na položky, v ostatních příjmech a ve výdajích na paragrafy, případně položky. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce usnesením Č. 26/2012 ze dne : výdaje za 1. čtvrtletí 2013 nepřekročí 25 % rozpočtu roku 2012, obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz a závazky vyplývají z již uzavřených smluv. Zastupitelstvo obce unesením Č. 17/2013 zmocnilo starostu obce k provádění rozpočtových opatření do 200 tis. Kč a zapojení transferů do rozpočtu. Tři provedená rozpočtová opatření toto zmocnění respektovala. Dále jej dne usnesením Č. 27/2013 zmocnilo k provedení rozpočtového opatření, které bude předloženo zastupitelstvu dodatečně v roce Opatřeními byly do rozpočtu zahrnuty i změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (dotace - povinná opatření). Celkem byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny příjmy o Kč, výdaje sníženy o Kč a financování o Kč. Rozpočtový výhled V kontrolovaném období obec měla zpracovaný rozpočtový výhled na období let , schválený zastupitelstvem obce dne usnesením Č. 7/2013. Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne usnesením Č. 07/2013 s příjmy i výdaji ve výši 2 342,4 tis. Kč. Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Součástí schváleného rozpočtu na rok 2013 bylo i stanovení neinvestičního příspěvku zřlzené organizaci Mateřská škola Jestřabí, okres Zlín ve výši ,00 Kč. Tento přlspévek byl v průběhu roku rozpočtovým opatřením zvýšen na ,00 Kč a v této výši byl poukázán. Závěrečný účet Závěrečný účet za rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce dne usnesením Č. 10/2013, a to bez výhrad Jeho zveřejnění bylo doloženo neúplně: pouze elektronické zveřejnění Zprávy o přezkoumání hospodaření od a Rozvahy-Bilance, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy od Bankovní výpis Obec měla tyto bankovní účty - zůstatky uvedeny k : KB, Č. Ú /0100 ( ) ,86 Kč PS, Č. Ú /0300 (231110) 65365,11 Kč PS, Č. Ú /0300 ( ) ,08 Kč ČNB, Č.Ú /0710 ( ) 67895,12 Kč Celkem ,17 Kč. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k souhlasil se zůstatkem účtu 231 v rozvaze. Dohoda o hmotné odpovědnosti Evidence pohledávek Dohoda o hmotné odpovědnosti s účetní obce - pokladní byla uzavřena k Obec vykazovala k pouze krátkodobé pohledávky, v celkové výši ,00 Kč. 2

3 Klasifikace: chráněný dokument Nejvyšší položku z nich představovaly pohledávky za odběrateli (účet 311) ve výši ,00. Jednalo se o tři faktury, dvě ve lhůtě splatnosti, jedna (na ,00 Kč) byla splatná v prosinci Evidence závazků Inventurní soupis majetku a závazků Odměňování členů zastu pitelstva Pokladní doklad Přfloha rozvahy Rozvaha Účetní doklad Účetnictví ostatní Obec vykázala k pouze krátkodobé závazky, které činily ,50 Kč a byly tvořeny těmito položkami: - dodavatelé ,50 Kč - závazky z mezd 30510,00 Kč - daň z příjmů 25270,00 Kč - záloha na transfer 12389,00 Kč - dohadné položky 66000,00 Kč. Všechny závazky byly do lhůty splatnosti. Ke kontrole byla předložena dokumentace inventarizace za rok Inventarizace byla provedena podle plánu inventur, schváleného starostou obce dne V souladu s 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví byla inventarizace provedena u veškerého majetku a závazků. Fyzická i dokladová inventura byla provedena k Porovnání účetního a evidenčního stavu se stavem zjištěným inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. Odměny neuvolněného starosty, neuvolněné místostarostky, předsedů výborů a členů zastupitelstva - členů výborů byly vypláceny podle usnesení zastupitelstva obce č. 1/2010, bod 6, ze dne V roce 2013 nebyly měněny. Odměny byly vypočteny a vypláceny v souladu s 2 Nařízení vlády ČR č. 37/2003, v platném znění. Byla provedena namátková kontrola doloženosti hotovostních výdajů za měsice červenec - prosinec Všechny kontrolované výdaje byly řádně doloženy. Příloha rozvahy k vypracovaná dne obsahovala doplňující číselné a slovní informace k účetní závěrce podle ustanovení Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění. Ke kontrole byla předložena Rozvaha - Bilance k vypracovaná , v níž byly uspořádány položky majetku a jiných aktiva závazků a jiných pasiv. Hodnoty položek rozvahy byly vykázány podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech. Aktiva netto celkem ve výši ,37 Kč se rovnala pasivům celkem k témuž datu. Korekci aktiv ve výši ,20 Kč tvořily zůstatky účtů oprávek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku. Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů - přijatých faktur za červenec - prosinec U kontrolovaných účetních dokladů byla prověřována zejména správnost účtování, dále formální náležitosti a návaznost na vedenou evidenci majetku a závazků. Účetní doklady, v rozsahu provedené kontroly, obsahovaly náležitosti stanovené v 11 zákona o účetnictví. Bylo doloženo provádění finanční kontroly prostřednictvím podpisů příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce dne usnesením č. 10/2013 a účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Jestřabí téhož dne usnesením č. 11/2013. Výkaz pro hodnocení plnění Byl předložen výkaz Fin 2-12 M k vypracovaný Schválený rozpočet stejně jako rozpočtová opatření byly navedeny do výkazu pro 3

4 Klasifikace: chráněný dokument rozpočtu hodnocení plnění rozpočtu v členěni dle rozpočtové skladby. Celkové přijmy po konsolidaci byly k vzhledem k upravenému rozpočtu splněny na 99,99 % ( ,11 Kč). Celkové výdaje po konsolidaci byly ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpány na 99,43 % ( ,33 Kč). Výkaz zisku a ztráty Ke kontrole byl předložen Výkaz zisku a ztráty k vypracovaný dne Obsahoval konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření v hlavni čínnosti, hospodářskou činnost obec neprovozovala. Náklady celkem byly vykázány ve výši ,90 Kč, výnosy celkem dosáhly výše ,11 Kč, čímž byl dosažen kladný hospodářský výsledek ,21 Kč. Jeho výše se rovnala položce Výsledek hospodařeni běžného účetního období uvedené v rozvaze k témuž dni. Byla provedena kontrola odsouhlasení údajů uvedených na výnosových účtech ve vztahu k příslušným přijmovým položkám účetního výkazu Fin 2-12 M: účet 681-DPFO - ve výši ,13 Kč odpovídal součtu položek , účet 682-DPPO - ve výši ,02 odpovídal součtu položek , účet 684-DPH - ve výši ,74 odpovídal položce 1211, účet 686-Sdílené majetkové daně - ve výši ,65 Kč odpovídal položce Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Obec poskytla finanční dar Městské nemocnici Slavičín, který byl schválen zastupitelstvem obce dne usnesením č. 30/2013. Smlouvy a další V roce 2013 obec kromě prostředků od úřadu práce obdržela tyto účelové materiály k přijatým prostředky: účelovým dotacím ÚZ ,00 Kč neinvestiční dotace z rozpočtu Zlinského kraje na hospodaření v lesích podle Oznámení č. 192/2013. Čerpáni doloženo fakturou č na 15865,00 Kč za lesnické práce. ÚZ ,00 investični dotace z rozpočtu Zlinského kraje na zpracováni návrhu územního plánu obce Jestřabí podle smlouvy č. D/1945/2012/STR. Čerpání doloženo fakturou č na Kč za návrh územního plánu, podíl vlastních zdrojů dále doložen fakturou č na ,00 Kč. ÚZ ,00 Kč Neinvestični dotace ze státního rozpočtu - všeobecné pokladni správy na úhradu výdajů v souvislosti s volbou prezidenta České republiky. Čerpání doloženo pokladnimí doklady č. 2, 3, 5,10,11,13 (materiál, občerstveni do limitu, cestovné) a mzdovými doklady (odměny členů volebních komisi, dohody o provedeni práce) v celkové výši ,00 Kč. Nevyčerpaná částka 10821,00 Kč byla vrácena ÚZ ,00 Kč Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny PČR. Čerpání bylo doloženo mzdovými doklady (odměny členů volebních komisí a z dohod o provedeni práce) a pokladnimi doklady č. 112, 115, 117, 119 (materiál, občerstveni do limitu, cestovné) v celkové výši ,00 Kč. Nevyčerpaná částka 12389,00 Kč byla vrácena dne

5 Klasifikace: chráněný dokument Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Obec v roce 2013 uzavřela dvě kupní smlouvy na prodej pozemků a jednu smlouvu směnnou. U smluv bylo ověřeno zveřejnění záměrů a schválení majetkoprávních úkonů zastupitelstvem obce. Smlouvy o věcných Podle vyjádření statutárního zástupce obec v roce 2013 neuzavřela žádnou břemenech smlouvu o zřízení věcného břemene. Dokumentace k veřejným zakázkám Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití Obec v roce 2013 realizovala pouze veřejné zakázky malého rozsahu. U veřejných zakázek malého rozsahu obec postupovala podle obecných předpisů, postup nemá upraven vnitřním předpisem. Postup byl ověřen u zakázky Oprava střešního pláště na kulturním domě v Jestřabi. Ze tří nabídek vybrán dodavatel SPS-střechy s.r.o. s nabídkovou cenou ,00 Kč včetně DPH. Smlouvu přesahující 500 tis. Kč s povinností zveřejnění na profilu zadavatele obec v roce 2013 neuzavřela. Obec není zřizovatelem žádného peněžního fondu. B. Zjištění I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek č. č. č. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi. Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku. Zákon e. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem. 5

6 Klasifikace: chráněný dokument /I. Při přezkoumání hospodaření byly zjíštěny chyby a nedostatky uvedené v 10 odst. 3 písmo c) zákona č. 420/2004 Sb.: Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků. Zákon Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 17 odst. 6 Návrh závěrečného účtu nebyl zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu - nebyla splněna ani jedna podmínka stanovená zákonem. Zveřejnění závěrečného účtu bylo neúplné: pouze elektronické zveřejnění Zprávy o přezkoumání hospodaření od a Rozvahy-Bilance, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy od C. Závěr I. Odstraňování chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebvty zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny. /I. Při přezkoumání hospodaření obce Jestřabí za rok 2013 Byly zjištěny chyby a nedostatky, spočívající v [ 10 odst. 3 písmo c) zákona č. 420/2004 Sb.] c4) porušení povinnosti III. Nebyla zjíštěna rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Jestřabí za rok 2013 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,55 % 3,23% 0,00% Jestřabí dne 28. května 2014 Ing. Vít Sušila kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing. Milan Slovák kontrolor lip»>... L~. podpis 6

7 Klasifikace: chráněný dokument Ing. Pavel Šuráň, starosta obce Jestřabí, prohlašuje, že v kontrolovaném období územni celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnuti úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb.). Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne 28. května 2014 Ing. Pavel Šuráň...!'.~.(~.'~ ť.~. starosta podpis OBEC A ':-. I. Ir r 1 x obdrží: Obec Jestřabí 1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředitele, oddělení kontrolní Poznámka: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 7

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013 - rajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více