Janovské listy. Výsledky voleb do PS ČR 2010 v obci Janová Z 607 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 394 voličů, tj. 65 %. Výsledky podle stran:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Janovské listy. Výsledky voleb do PS ČR 2010 v obci Janová Z 607 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 394 voličů, tj. 65 %. Výsledky podle stran:"

Transkript

1 Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 2/2010 Výsledky voleb do PS ČR 2010 v obci Janová Z 607 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 394 voličů, tj. 65 %. Výsledky podle stran: Výsledky podle stran: hlasy podíl 1. Občanská demokratická strana ,54 % 2. Česká strana sociálně demokratická 56 14,21 % 3. TOP ,40 % 4. SPO Zemanovci 35 8,88 % 5. Věci veřejné 34 8,62 % 6. Komunistická strana Čech a Moravy 29 7,36 % 7. KDU-ČSL 21 5,32 % 8. Suverenita J. Bobošíkové 10 2,53 % 9. Strana zelených 8 2,03 % 10. Česká pirátská strana 4 1,01 % 11. Moravané 3 0,76 % 12. Občané CZ 3 0,76 % 13. Pravý blok 2 0,50 % 14. Dělnická strana sociální spravedlnosti 2 0,50 % 15. Strana svobodných občanů 2 0,50 % Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce konaného dne Žádost ředitelky školy Ředitelka školy paní Proislová předložila žádost o zaplacení opravy sporáku a trouby ve školní kuchyni ve výši Kč a provedení revize el. spotřebičů ve výši Kč. Zastupitelstvo rozhodlo, že tyto náklady budou uhrazeny z rezervního fondu, který je ve výši Kč. Dále požádala o příspěvek na vedení kroužků ve výši Kč. Od září 2010 se rovněž počítá s prodloužením pracovní doby v MŠ Janová do hod. Po projednání se členové zastupitelstva rozhodli, že rozpočet pro potřeby ZŠ a MŠ bude navýšen o Kč na rok Účetní, paní Kotrlová, navrhla ředitelce školy, aby se zaregistrovali jako dobrovolní plátci DPH na FÚ, což by bylo finančním přínosem pro hospodaření ZŠ a MŠ. Žádost sportovního klubu Policie ČR Vsetín Ing. Josef Zvěřina, předseda lukostřeleckého oddílu, se obrátil na zastupitelstvo obce se žádostí o pronájem obecního pozemku p.č. 2827/8 o rozloze cca 120 x 30 m mezi Bečvou a fotbalovým hřištěm TJ Tatran Janová. Tento prostor chtějí využívat pro trénink sportovní lukostřelby, který by probíhal ve dnech pondělí, středa a čtvrtek od dubna do září, vždy odpoledne od do hodin. V prostoru by bylo umístěno maximálně 8 mobilních terčovnic, za nimi budou instalovány stěny se záchytnými sítěmi. Kolem areálu budou rozmístěny výstražné značky. Členové zastupitelstva vyslovili souhlas. Informace cyklostezka Starosta obce informoval o průběhu pokračování stavby cyklostezky. V současné době jsou zabudovávány mostní pilíře, během týdne bude dovezena přes obec Hovězí mostní souprava, budou naváženy nájezdové plochy, odstraněny závady, dokončení celé trasy až na Hovězí. Kompletní dokončení včetně značení by mělo být uskutečněno do druhé poloviny května. Firma POZIMOS, a.s. poskytla překlenovací půjčku Sdružení Valašsko-Horní Vsacko na stavbu cyklostezky a protože nemá žádné ručitelské závazky, sdružení požaduje převzetí ručitelských závazků po všech obcích do výše podílu a schválení zastupitelstvem obce. Návrh na usnesení byl všemi zastupiteli schválen v tomto znění: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje převzetí ručitelského závazku za dluh z titulu smlouvy o půjčce ze dne , uzavřené mezi dlužníkem Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, sídlem Radniční náměstí 42, Karolinka, IČ: a věřitelem POZIMOS, a.s. sídlem K Pasekám 3663, Zlín, IČ: , to však pouze do výše Kč. Informace tělocvična Starosta informoval přítomné členy zastupitelstva, že probíhají na tělocvičně dokončovací práce. Předběžný termín kolaudace by měl být do konce května. Slavnostní otevření tělocvičny je naplánováno na sobotu , na tento termín je plánováno i kácení máje. Do příprav se musí zapojit všichni členové zastupitelstva, přípravná schůzka proběhne Žádosti občanů Členové zastupitelstva projednali žádost majitele Restaurace u Hromadů o pronájem silnice před restaurací na měsíc květen až září. Odsouhlaseno všemi hlasy. Dále projednali žádost pana Radka Halaše, bytem Janová č.p. 37, o pronájem pozemků ve vlastnictví obce p.č. 1700/1, 1700/2 a 1700/3 na období 10 let. Zastupitelé souhlasili. Zastupitelé projednali žádost pí. Novotné Marie, Janová č.p. 42, a manželů Roberta a Kateřiny Kovaříkových, Janová 145 o prodeji obecního pozemku p.č. 1821/1 a rozhodli, že zaměření pozemku bude provedeno na náklady žadatelů a následně jim bude odprodán. Žadatelé se dohodli, jak bude tento pozemek rozdělen. Pan Ctibor Ambroz žádá o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

2 Z jednání zastupitelstva - pokračování za úplatu spočívajícího v právu zřízení zpevněné parkovací plochy na pozemku p.č. 1748/1 ve vlastnictví obce pro rodinný dům č.p.141. Pan Ambroz se zavazuje, že náklady za vyhotovení geometrického plánu, smlouvy o zřízení věcného břemene a poplatky související s vkladem práva odpovídajícího věcnému břemenu do katastru nemovitostí, si zařídí a uhradí sám. Členové zastupitelstva souhlasili. Pan starosta seznámil zastupitele se žádostí TJ Sokol, Na příkopě 814, Vsetín, o finanční podporu na Mistrovství Evropy v Chorvatsku. Jedná se o taneční skupinu, v níž vystupuje hodně dětí z Janové. Zastupitelé rozhodli, že jim bude poskytnuta finanční částka ve výši Kč. Žádost o finanční příspěvek ZO záchranné stanice a centra ekologické výchovy z Bartošovic na Moravě byla zamítnuta z důvodu dlouhodobé tíživé finanční situace. Různé Starosta informoval zastupitele, že příští týden pojede podepsat smlouvu na ZIFP do Olomouce o poskytnutí dotace na veřejné osvětlení. Výběrové řízení proběhne v pátek v hodin na obecním úřadě. Výběrová komise byla schválena v tomto složení: Jan Machalec starosta obce Ilona Tomancová místostarosta obce Ing. Šárka Kamencová MASV - manažerka Mgr. Zádilská MASV - referentka Starosta informoval zastupitele, že byla vypsána nová výzva na obnovu venkova. Bude zpracován projekt na dokončení obnovy osvětlení, veškeré náležitosti musí být předány do 12. května. Řízení pro vydání územního rozhodnutí na kanalizaci pokračuje, předpokládané vydání územního rozhodnutí v září Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením ředitelství silnic ZK, které nám bylo zasláno na náš dopis ohledně opravy mostu. Most je zařazen ve dlouhodobém plánu oprav, kdy je plánována celková rekonstrukce mostu. Z důvodů nedostatku finančních prostředků není možné v dohledné době zajistit celkovou rekonstrukci mostu. Pro zajištění bezpečného silničního provozu, zejména chodců, bude v roce 2010 provedena základní stavební údržba odstraňující havarijní stav části mostu. Na závěr zasedání proběhlo losování výherce tajenky z Janovských listů č. 1/2010. Šťastnou výherkyní se stala paní Michaela Dřevojánková, Janová č. 15. Obdrží zvoneček s motivem zvoničky. Výherkyni blahopřejeme. Zápis z 38. zasedání zastupitelstva ze dne Starosta obce zahájil zasedání v hod. a přivítal přítomné. Uvedl, že na programu dnešního zastupitelstva bude jediný bod, a to schválení překlenovacího úvěru od ČSOB. Starosta seznámil přítomné s podmínkami přijetí překlenovacího úvěru na financování rekonstrukce veřejného osvětlení v obci, způsobem jeho splácení a zajištěním směnkou dle indikativní nabídky ČSOB a.s. Indikativní nabídka je přílohou tohoto zápisu. Úvěr bude čerpán ve výši Kč. Poplatek za poskytnutí úvěru činí Kč a za správu úvěru 500 Kč měsíčně, úvěr bude zajištěn biankosměnkou obce. Přijetí úvěru i způsobu ručení bylo schváleno všemi hlasy. Zápis z 39. zasedání zastupitelstva Zahájení Starosta obce zahájil zasedání v hod. a přivítal přítomné. Program byl doplněn o bod informace o stavbě dětského hřiště, který byl zařazen na začátek jednání. Zapisovatelem byla ustanovena Ilona Tomancová, ověřovateli jmenováni ing. Karel Eliáš a Josef Holec. 2. Dětské hřiště u OÚ Pan Machalec Jaroslav zástupce firmy ZZJM s.r.o. seznámil přítomné s návrhem rozmístění hracích prvků, hrací prvky budou vyrábět svépomocí, hřiště je oploceno. Dále informoval zastupitele o možnosti stravování dětí z MŠ a důchodců v době prázdnin, veškeré formality nutné k provozování stravování (včetně souhlasu Krajské hygienické stanice) má vyřízeny, žádá o vyhlášení možnosti stravování obecním rozhlasem. Zastupitelé se dohodli, že v případě zájmu důchodců o tuto službu bude obec přispívat částkou 5 Kč na každý odebraný oběd. 3. Informace cyklostezka Starosta obce informoval zastupitele, že již bylo uváděno několik termínů k dokončení cyklostezky, ale vzhledem k počasí se nemohlo pokračovat. Na středu 17. června je svolaná schůzka zástupců Pozimosu a TM stavu, aby se dohodli na postupu prací při hutnění materiálu kolem cyklostezky a lávky přes Bečvu, tak aby cyklostezka byla dokončena do konce června. 4. Informace tělocvična Starosta seznámil zastupitele s tím, že dnes tj. středa proběhla kontrolní závěrečná prohlídka. Zástupcům hygieny byl předán návrh firmy, která bude provádět úpravu dozvuku, pokud úpravy budou provedeny dle návrhu, dá hygiena souhlasné stanovisko. Toto stanovisko je podmínkou pro vydání kolaudačního rozhodnutí, které by mělo být vydáno do pondělí Na příští týden je již ohlášena kontrola na čerpání finančních prostředků, která bude také vypracovávat závěrečnou zprávu. 5. Žádosti Starosta obce seznámil přítomné s žádostí občanů o zajištění posečení a vyčištění pozemku parc. 918/101 patřící paní Muchové. Paní Muchová bude písemně upozorněna, aby si pozemek dala do pořádku. Starosta obce informoval členy zastupitelsta o odchodu uklízečky, paní Strbačkové, do důchodu. Po dobu prázdnin bude na OÚ uklízet paní Michaela Pagáčová.

3 zápis 39. zastupitelstva pokračování Od bude přijata nová uklízečka do trvalého pracovního poměru. Kromě OÚ bude mít na starosti také úklid sportovní haly. Osloveny budou všechny žadatelky, které si doposud podaly žádost o toto pracovní místo. Ředitelka ZŠ a MŠ Janová žádá o povolení výjimky z počtu žáků ve školním roce 2010/2011. Nejmenší počet žáků pro dvojtřídní školu je 24. ZŠ v Janové bude v příštím roce navštěvovat 19 žáků. Zastupitelé výjimku schválili. Dále dala paní ředitelka návrh na doplnění nářadí do tělocvičny, aby mohli plnit osnovy pro 1. stupeň ZŠ - jedná se o 4 lavičky, 4 žíněnky, žebřiny, kozu, šplhadla a můstek. Paní ředitelka žádá o opravu oken v ZŠ. Pan starosta pověřil pana Holce, aby nejnutnější opravu provedl. Dále pověřil pana Holce zajištěním zpracování projektů na zateplení a výměnu oken jak ve škole, tak i na obecním úřadě. 6. Různé Paní účetní předložila zprávu o výsledku hospodaření obce Janová za rok Kontrola proběhla ve dnech kontrolorkami pověřenými k přezkoumání a to ing. V. Bělíčkovou a p. M. Vlčkovou, pracovnicemi KÚ ZK. Součástí schvalování hospodaření obce byl závěrečný účet obce, který byl vyvěšen na úřední desce v době od Do Zastupitelé neměli žádné připomínky a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Pani Hradová informovala o jednání na Valné hromadě VAKu, která se uskutečnila Obec Janová je držitelem 1 akcie. Starosta obce informoval členy zastupitelstva o probíhající opravě veřejného osvětlení. Uvedl, že sloupy veřejného osvětlení u hlavní cesty stojí na pozemcích, které jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic Zlínského kraje. Proto je nutné s ŘSZK smlouvu o výpůjčce na dobu 5 let. Zastupitelé souhlasili. Dále starosta seznámil zastupitele se žádostí MASV HV o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši Kč se splatností do Částka vychází z celkové částky 500 tisíc Kč, která je rozpočítána mezi obce Horního Vsacka dle počtu obyvatel. Finanční prostředky budou poskytnuty na provoz MASV HV. Současně se snižuje každoroční příspěvek z 6 Kč/obyvatele na 1 Kč/obyvatele. Všichni zastupitelé souhlasili. Dále starosta informoval zastupitele, že o letní školku v době prázdnin má zájem nižší počet dětí, než se předpokládalo. Zastupitelé diskutovali možnost zrušení letní školky kvůli vysokým nákladům na jedno dítě. Pan starosta pověřil pana Eliáše, prověřením možnost jak zvýšit počet dětí. O letní školce pak bude definitivně rozhodnuto ve středu Projekt osvětlení Janové Žádost obce o dotační titul na úsporné pouliční osvětlení pro zbylou část obce byla schválena MAS HV (Místní akční skupina Horní Vsacko). Nyní bude postoupena ZIF (zemědělskému investičnímu fondu) a zde proběhne výběr a konečné schvalovací řízení z předložených žádostí. Pokud by žádost Janové byla schválena, znamenalo by to, že bude celá obec vybavena energeticky úsporným osvětlením, které by z tohoto titulu umožnilo osvětlení obce v nočních hodinách bez přerušení. V případě schválení janovského požadavku dojde k realizaci v jarních měsících roku text: Radomír Dolanský PREZENTACE KANDIDÁTŮ, STRAN A SDRUŽENÍ PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010 V JANOVÉ Upozornění pro všechny jednotlivce, strany a sdružení, kteří budou v říjnu roku 2010 kandidovat v komunálních volbách do obecního zastupitelstva v obci Janová. Obecní zpravodaj Janovské listy poskytne každému přihlášenému kandidátovi, straně či sdružení k prezentaci jejich volebních programů celou stranu velikosti A4. Uzávěrka příjmu volebních prezentací je 15. září Své prezentace můžete odevzdat na obecním úřadě nebo v elektronické podobě zaslat na ovou adresu: popřípadě text: Radomír Dolanský ová adresa Janovských listů Posílejte své příspěvky, výtvory vašich dětí do Janovských listů: Na tuto adresu můžete psát své dotazy i názory na vše stran dění v obci. Zde taky můžete zasílat své případné příspěvky do Janovských listů. V tomto případě bych Vás chtěl pouze upozornit, abyste své příspěvky psali s vědomím, že se jedná o čtvrtletník, takže některé články by se pak mohly jevit časově méně aktuální. Na téhle adrese můžete bez obav vystupovat pod svým jménem i když budete mít kritické připomínky, názory a dotazy a Vaše identita, pokud o to požádáte, zůstane utajena! text: Radomír Dolanský Elektronické adresy Na těchto adresách najdete aktuální informace o dění v obci, můžete se zapojit do diskuze nebo posílat vlastní příspěvky k otištění v Janovských listech. - diskusní fórum, zasedání zastupitelstva, úřední deska, aktuální informace pro zasílání dotazů, ohlasů, komentářů, příspěvků do Janovských listů.

4 Kanalizace Projekt kanalizace se postupně dostává do fáze, kdy se bude moci podat žádost o stavební povolení. Firma Voding Hranice vypracovala projektovou dokumentaci, na základě které by mělo být v nejbližší době vydáno územní rozhodnutí. V první polovině letošního roku začalo jednání s majiteli dotčených pozemků. K tomu aby se mohla podat žádost o stavební povolení je nutný jejich souhlas s tím, že kanalizace povede přes jejich pozemek. Vzhledem k rozsáhlosti celé akce (celková délka přes m) bylo nutné oslovit cca 80 majitelů pozemků se smlouvou o zřízení věcného břemene. Velkou zásluhu na úspěšném jednání má zejména starosta obce Jan Machalec, který se musel se všemi osobně sejít a přesvědčit k podpisu. Přes drobné komplikace nakonec všichni souhlasili. Předpokládá se, že žádost o stavební povolení se podá na podzim tohoto roku. Začátek realizace tohoto náročného díla se tak plánuje na podzim 2011 nebo jaro Kanalizaci tak začne budovat již nové vedení obce. Vzhledem k tomu, že předpokládaná cena stavby je cca 50 mil. Kč záleží na tom, jak bude úspěšné při zajištění finančních prostředků formou dotací. Oprava komunikací Poslední opravy komunikací v obci proběhly v roce V rámci dotací, které na tuto akci poskytoval Zlínský kraj byla možnost využít dvouleté bezúročné půjčky. Této možnosti obec využila. V letošním roce tuto půjčku splatila a mohla znovu žádat o dotace, které měl kraj v letošním roce opět vyhlašovat. Zlínský kraj však v letošním roce tento dotační titul nevyhlásil. Realizována tak nebude především komunikace v místní části Řečiska II, kde jsou cesty v katastrofálním stavu a opravy se řeší pouze zásypem asfaltovou drtí. Je potřeba uvést, že opravy a budování komunikací bez využití dotací není pro obecní rozpočet únosné. Nezbývá než doufat, že v příštím roce bude možnost čerpat v této oblasti dotace. Letní školka Provoz letní školky, kterou zajišťuje obecní úřad, se z počátku setkal s velkým ohlasem. Ke konci května však bylo evidováno pouze 6 přihlášených dětí z původních 14, jejichž rodiče vyslovili předběžný zájem. Následně byl zjišťován zájem rodičů dětí ze školky v Ústí, která má v letních měsících z technických důvodů zavřeno. Ale ani tam nebyl zájem. Kvůli malému zájmu zvažovali zastupitelé i možnost, že bude letní školka, z důvodu vysokých nákladů na jedno dítě, zrušena. Díky jednání s rodiči i vedoucí letní školky, paní Spitzerovou, se podařilo zvýšit počet dětí a snížit náklady obce tak, že původní náklady na jedno dítě klesly o 40%. Letní školka se tak uskuteční v původně určeném termínu 12. až 23. července. Je škoda, že přes původně vysoký počet předběžně přihlášených dětí byl skutečný zájem poloviční a osud letní školky byl nejistý. Pokud by měla být letní školka uskutečněna i v příštím roce, budou se muset přijmout taková organizační opatření, aby nedošlo k obdobným problémům jako v letošním roce. Vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Na toto téma jsem zaznamenal mnoho protichůdných názorů. Jedni říkají, že je to zbytečné jiní, že je dobře, že byla přijata a chválí si větší nedělní klid. Všichni si však všímají jen jednoho bodu zmíněné vyhlášky o omezení hlučných činností v neděli. Důvodem pro vznik však byly stížnosti na rušení nočního klidu, kterými se zastupitelstvo v loňském roce zabývalo. Vzhledem k tomu, že obec neměla nástroj, kterým by mohla postihovat podobné jednání, byl jsem pověřen vypracováním této vyhlášky. Málokdo ji však četl, proto bude dobré, když její hlavní část uveřejníme: Čl. 1 Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je: a) rušení nočního klidu, b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. Čl. 2 Omezení činností (1) Noční klid je dobou od hod. do hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. (2) Každý je povinen zdržet se o nedělích v době 0:00 do 9:00 a od 13:00 do 24:00 veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. Ať s vyhláškou někteří nesouhlasí nebo ji vítají, všichni se shodují na tom, že o ní ví a spíše se snaží hlučné projevy v době zmíněné ve vyhlášce omezit a naplánovat si práci tak, aby své sousedy v den pracovního klidu nerušili. Chtěl bych uvést, že obec nebude vysílat nedělní hlídky, jak mi bylo navrhováno. A pokud někdo potřebuje zapnout stroj v neděli mimo čas k tomu určený, bude záležet na jeho slušnosti, kdy by na práci měl upozornit, případně požádat sousedy o dovolení. V takovýchto případech totiž platí více než kdy jindy: Kde není žalobce, není ani soudce. Ořez stromů Článek k tomuto tématu je na jiném místě v listech. K jeho doplnění bych uvedl, že v případě ořezu stromů stojících na soukromých pozemcích hradili náklady na plošinu majitelé ořezávaných stromů. Nepodařilo se ořezat stromy u revitalizační nádrže, neboť se plošina, díky měkkému terénu nedostala ke stromům. Chtěl bych zároveň touto cestou oznámit, že upozornění na špatný stav stromů, či žádosti o ořez stromů je možné podávat průběžně během roku s tím, že k jejich realizaci dojde v jednom termínu v době vegetačního klidu. Byl jsem již upozorněn na neutěšený stav jabloní na vlakové zastávce. Vzhledem k tomu, že se nachází na pozemku Českých drah, bude nutné požádat o pokácení majitele, tzn. České dráhy. stránku připravil Karel Eliáš

5 Stará se zastupitelstvo o bezpečnost občanů? V první polovině března, , se na elektronických stránkách obce v diskusním fóru pan Miloslav Čunek pozastavuje nad stavem mostu přes řeku Bečvu a rovněž vznáší kritický dotaz směrem k zastupitelstvu, zda vůbec tento havarijní stav řeší? Zeptali jsme se tedy, jaká je situace v řešení této problematiky. Již na 33. jednání zastupitelstva obce bylo zastupitelstvo seznámeno s tímto stavem a nebezpečím úrazu z toho vyplývajícím. Zastupitelstvu byly rovněž předloženy dokumentační fotografie, které byly posléze se žádostí o řešení zaslány majiteli mostu. K tomu vyjímáme ze zápisu: Pan Dolanský upozornil zastupitele na stav mostu, který je v několika částech silně poškozen a je zde nebezpečí úrazu. Most není ve vlastnictví obce. Zastupitelé po projednání pověřili starostu obce, aby oslovil majitele mostu OSS (Okresní správa silnic pozn.red.) Valašské Meziříčí a požádal o nápravu. O havarijní stav mostu se zajímaly i Janovské listy a to v posledním čísle roku 2009 v článku Chodníky na mostě v havarijním stavu!. Na 34. zasedání zastupitelstva upozorňuje na stav mostu pan Tomanec. Opět vyjímáme ze zápisu. Na zasedání zastupitelstva se dostavil pan Tomanec a upozornil na špatný technický stav mostu a navrhl řešení. Starosta obce uvedl, že most není v majetku obce, majitelem je OSS Valašské Meziříčí. Silnice již byly požádány o opravu, ale z důvodu nedostatku financí k opravě nedošlo. Vzhledem k tomu, že stížností na špatný technický stav mostu přibývá, bude OSS opětovně upozorněna na současný havarijní stav a z důvodu bezpečnosti požádána o urychlenou opravu. A jak se tedy o bezpečnost občanů postarala obec? Dne odesílá starosta obce dopis na Ředitelství silnic Zlínského kraje, pracoviště Valašské Meziříčí, jež je vlastníkem mostu a příjezdové komunikace od hlavní cesty, aby provedlo celkovou opravu mostu a především chodníků. Firma byla upozorněna, že možnost úrazu chodců je zde vysoká. Dne obec obdržela vyjádření výše zmíněné firmy, kde se, mimo jiné, uvádí: Most je zařazen v dlouhodobém plánu oprav, kdy je plánovaná celková rekonstrukce mostu. Z důvodu nedostatku finančních prostředků, vkládaných dlouhodobě do údržby a oprav mostních objektů, není možné v dohledné době zajistit celkovou rekonstrukci mostu. Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu, zejména chodců, bude v roce 2010 provedena základní stavební údržba odstraňující havarijní stav části mostu. Takže tolik bylo řečeno k mostu na všech stranách. V závěru měsíce května bylo na této části komunikace provedeno zacelení výtluků po minulé zimě. Kdy dojde k opravě velmi nebezpečných chodníků, není blíže známo. Je nyní na posouzení každého jednotlivce, zda obecní zastupitelstvo vyčerpalo všechny možnosti k řešení zmíněné situace. text: Radomír Dolanský V Janové proběhl na počátku jara ořez stromů Před příchodem jara, krátce před začátkem vegetačního období, proběhl v obci ořez stromů. Dal by se rozdělit do dvou částí. S pomocí plošiny odstranili překážející a uschlé větve u šesti stromů zaměstnanci obce. Odborný ořez provedl specialista na arboristickou činnost z Rožnova pod Radhoštěm a to celkem u čtyř stromů. Výsledky práce zmíněného odborníka můžete vidět především u stromů mezi obecním úřadem a kavárnou ZZJM. Foto dokládá, že činnost výše uvedeného specialisty na arboristickou činnost hraničí mnohdy až s artistickými výkony. foto a text: Radomír Dolanský V Janové bude lukostřelecký oddíl Dne se na jednání zastupitelstva dostavil ing. Josef Zvěřina s žádostí o povolení k pronájmu pozemku p.č. 2728/8 o rozloze cca 120 x 30 m, tj. pozemek mezi hřištěm TJ Tatran Janová a řekou Bečvou, za účelem vzniku cvičiště pro sportovní lukostřelbu. Členové zastupitelstva s touto žádostí vyslovili souhlas. Tréninkovými dny by byly pondělí, středa, čtvrtek od do hod. v měsících dubnu až září. V daném prostoru by se nacházelo maximálně osm mobilních terčovnic. Samozřejmě nácvik lukostřelby bude probíhat směrem od mostu. Jelikož jsou u tohoto sportu velmi přísná bezpečnostní pravidla, musí být za terčovnicemi záchytné sítě a celý areál musí být viditelně označen výstražnými cedulemi. Takže až si žadatelé vyřídí všechna potřebná povolení, kterých, jak je v naší zemi zvykem, bude asi nemálo, naskytne se kolemjdoucím zajímavý pohled na sport, který se tak často nevidí. Samozřejmě je to možnost pro zájemce z Janové, vstoupit rovněž do sportovního klubu lukostřelby při Policii ČR Vsetín a věnovat se tomuto náročnému sportu. text: Radomír Dolanský

6 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ TĚLOCVIČNY A KÁCENÍ MÁJE přestřihnutí pásky J. Machalec a Mgr. J. Slovák Dne 5. června 2010 se v areálu TJ Janová uskutečnilo slavnostní otevření tělocvičny. Zahájení se nemohl ujmout nikdo jiný než starosta obce, pan Jan Machalec, za jehož starostování tato tělocvična vyrostla. Vzpomněl zřícení předchozí stavby a historii výstavby nové tělocvičny. Poté vystoupily s pásmem písní a říkadel děti z MŠ a ZŠ Janová pod vedením paní učitelky ZŠ, Evy Podešvové, a učitelek MŠ, Jany Kaňůrkové a Ley Orságové. Toto vystoupení se stalo pro celé odpoledne nejsledovanější slavnostní událostí pro místní občany respektive rodiče, prarodiče, kamarády a známé. Pak se představily svými vystoupeními malé tanečnice vsetínské taneční skupiny All Style Unit. Několik slov k významné události připojil také evangelický farář Bronislav Czudek. Po dalším tanečním představení nastal vrcholný okamžik dne, slavnostní přestřihnutí pásky. Toho se ujal, za vydatné pomoci starosty obce, Mgr. Josef Slovák, náměstek zlínského hejtmana a šéf vsetínské ODS. Květoslava Othová s manželem Následovala prohlídka prostor nově otevřené tělocvičny. Hostem slavnostního dne byla také starostka města Vsetín, Květoslava Othová. Po slavnostním otevření a prohlídce tělocvičny následovalo společenské odpoledne se spoustou her pro děti. Hosté měli možnost pochutnat si na srnčím guláši, pečeném mase, specialitách z udírny a domácích frgálech. K slavnostní pohodě hrála valašskomeziříčská hudební skupina Rytmik. S nadcházejícím večerem se slavnostní odpoledne změnilo v tradiční kácení Máje pod taktovkou místního mysliveckého spolku a takto pokračovalo až do brzkých ranních hodin. foto a text: Radomír Dolanský vystoupení dětí ZŠ a MŠ Janová budoucí sportovec, myslivec a srnčí guláš

7 Tělocvična velebená i proklínaná Stavba tělocvičny neprobíhala od počátku pouze za zvuků slavnostních fanfár. Po zřícení původní tělocvičny, kdy se stavba zřítila pod váhou napadaného a neodklízeného sněhu, vše vypadalo mnohem jednodušeji. Město Vsetín, krajský úřad a takřka kdekdo sliboval před televizními kamerami a novináři vydatnou finanční pomoc. Ale téměř všechny tyto sliby se rozplynuly a ze sportovní haly se stala opět pouze tělocvična. Sice mnozí tuto stavbu i dnes velmi rádi nazývají sportovní halou, ale to je pouze zbožné přání. Možná původní projekt Sportovní hala poskytuje mnohem širší zázemí pro sportovce, ale také pro organizace, které si takové haly pronajímají a samozřejmě doplňky, jež slouží k tomu, aby hala na svůj provoz vydělala. A to hlavní co odlišuje sportovní halu od tělocvičny, je prostor pro diváky. Takže v Janové vyrostla tělocvična. Neustávající kritika oken pouze z jedné strany, velmi vysokých oken, které celkově značně zvyšují strop tělocvičny jsou důsledky očesání původního projektu. Dá se předpokládat, že pokud by šlo od počátku pouze o projekt tělocvičny, budova i rozvržení oken by vypadaly naprosto jinak. Podle kritických hlasů některých občanů Janové je tomu snad dobře, že byl původní projekt redukován. Protože i tato tělocvična se mnohým jeví jako megalomanský počin pro tak malou obec jakou je Janová. To však ukáže teprve nastávající období, kdy po oficiální kolaudaci budovy začne tělocvična nejen sloužit, ale, a na to nesmíme zapomínat, také vydělávat na svůj provoz. Hlasy zastánců tělocvičny tvrdí, že zájem sportovních složek z okolí i ze Vsetína je značný a jsou přesvědčeni, že pronájmy provoz tělocvičny zaplatí. Předběžná projektová výše provozních nákladů činí Kč za rok. Číslo vypadá docela obludně. Jednoduchými počty se dostaneme na přibližný pronájem 200 Kč/hod. při celoročním pronájmu pět dní v týdnu, dvanáct hodin denně. Což je však velmi optimistický výpočet spíše z říše snů. A o každou pronajatou hodinu méně se nájem bude zvyšovat a tím se zase bude snižovat zajímavost tělocvičny pro sportovní oddíly. Protože zde tělocvična nebude stát pouze rok či dva, je zapotřebí se touto problematikou zabývat výhledově. Ve Vsetíně je městem odsouhlasen záměr školy Kostka s výstavbou sportovní haly (tentokrát opravdu sportovní haly) s možností využívání pro širokou veřejnost. Další tělocvičnu postaví obchodní řetězec Tesco u vsetínského gymnázia. Takže pro vzdálenou tělocvičnu v Janové roste značná konkurence a s tím je zapotřebí počítat již dnes. Autor článku tvrdí, že je zapotřebí počítat do budoucna i s pronájmy nesouvisejícími přímo se sportovní činností. Tím nejsou myšleny hudební akce a zábavy. Už jen proto, že tělocvična má přímo hrozivou akustiku i pro pořádání šachového turnaje. Ovšem zde je na místě podotknout, že právě pro zlepšení akustiky budou v tělocvičně ještě dobudovávány dozvuky. Existuje však spousta akcí, které vyžadují velké prostory a neznamenají devastaci zařízení. Nehledě k tomu, že pronájmy za akce nesportovního charakteru jsou podle zjištění až pětinásobně vyšší než běžné. Ale o téhle variantě nechce nikdo ze současných zastupitelů ani slyšet. Zatím! Je to pochopitelné. Já bych taky nikomu nepůjčil nový barák. Nicméně tělocvična stojí, a ať je velebená či proklínaná, každý, kdo má dobrý nápad k jejímu využití, neměl by si jej nechávat pro sebe. text: Radomír Dolanský Záhony v parčíku opět rozkvetou I v letošním roce květinové záhony v parku u autobusové zastávky zkrášlí okolí. Ve chvílích mezi vytrvalými dešti zde prováděl přípravu pan Tomanec s pomocníky. A tak se tato část obce stává pomalu reprezentativním zákoutím. Samozřejmě, že vylepšovat je stále co, ale o tom se dozvíte v dalším článku. foto a text: Radomír Dolanský

8 Kritické očko, díl 1. Obec má na léto a podzim díky evropským fondům o dva pracovníky více pro práce na obnově a údržbě obecních pozemků a zařízení. Rovněž se jí hlásí nezaměstnaní, kteří mají zájem si při zvelebování obce odpracovat státem nařízené hodiny umožňující vyšší sociální příplatek (viz Janovské listy 3/2009). Proto by snad neměl být problém, aby byly autobusové čekárny udržovány v relativní čistotě. Například lavice v těchto čekárnách, dlouhodobě zanesené prachem a špínou, přímo křičí po kartáči a vodě s čistícími prostředky. Jestliže si s dospívající mládeží, která používá především zastávku u hlavní cesty jako své pařičské doupě, neporadí ani rodiče, není povinností obce tuto výchovu suplovat. Co však obecní zaměstnanci udělat můžou, následky těchto večírků, láhve od alkoholu, nedopalky, krabičky od cigaret, apod., alespoň jedenkrát týdně uklidit. To by při výše zmíněném počtu pracovníků a brigádníků problém být neměl! foto a text: Radomír Dolanský VÝSTAVBA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ Kritické očko, díl 2. Již během minulého léta jsme mohli obdivovat krásu květinových záhonů v parčíku u autobusové zastávky. Na sklonku minulého roku neuniklo Janovským listům, že je na čase provést celkovou renovaci laviček v tomto prostoru. Značné množství hranolů se již hnilobou rozpadá, lavičky už nemají žádný ochranný nátěr a doslova hnijí. To se samozřejmě týká i zarezlých kovových částí. O co více by oku lahodily a zapadaly do květinového okolí renovované lavičky, navíc natřené veselejšími barvami. Co třeba klasická červená a žlutá. Poněvadž z okolních stromů padá agresivní pyl a celkově ovzduší u hlavní cesty není nejčistší, bylo by vhodné již předem s tímto počítat a zakoupit barvy a mořidla odolná proti těmto vlivům, aby byla renovace opravdu smysluplná. foto a text: Radomír Dolanský Mezi obecním úřadem a koloniálem s kavárnou ZZJM vzniká nové dětské hřiště. Investorem je firma ZZJM. Myšlenka vystavět zde funkční a bezpečné dětské hřiště na historických troskách pískoviště vzešla z potřeby ochránit děti od neustále se zvyšujícího silničního provozu v obci v době, kdy si s rodiči přijdou posedět k restauraci nebo nakoupit do koloniálu. Aby měli rodiče své ratolesti pod dohledem i ve chvíli, kdy se budou zdržovat na hřišti, hodlají majitelé kavárny ZZJM rozšířit posezení hned vedle vchodu do koloniálu, tedy naproti dětskému hřišti. Hřiště bude splňovat přísné normy Evropské únie, tedy například povrch bude z větší části kamínkový, jen část bude zatrávněna, pískoviště bude zakrývací. Prostor bude oplocen a uzamykatelný. Po zkušenostech s vandalskou mládeží, která průběžně demoluje hřiště za školou, existuje předběžný záměr, aby bylo toto dětské hřiště v noci osvětleno. Samozřejmě zde budou mít přísný zákaz vstupu všechna domácí zvířata. Děti budou muset nechat mimo hřiště i jídlo a pití. A co všechno děti na hřišti objeví? Domeček se skluzavkou a prolézačkami, houpačky a prolézačky, pískoviště s domečkem, které bude částečně zastřešené, vahadlovou houpačku, houpačku na pružině, prolézačku s horolezeckou stěnou a k odpočinku samozřejmě lavičku. Majitelé ZZJM by nejraději hřiště dostavili ještě během letních měsíců, ale všichni víme, jak počasí mění v tomto roce plány nás všech. I přes tyto potíže si pan Jaroslav Machalec a paní Zdenka Zajíčková, majitelé ZZJM, velmi pochvalují vstřícnou spolupráci s obecním úřadem, především s panem starostou Janem Machalcem a zastupitelem, panem Karlem Eliášem. Ptáte se, které děti budou mít vstup povolen? Krátce řečeno děti celého světa. foto a text:radomír Dolanský

9 Cyklostezka se zpožděním, ale s novou lávkou Dokončení výstavby cyklostezky plánované na konec května, jak všichni víme, bylo znemožněno dlouhodobě deštivým počasím. Ale nejdůležitější část výstavby, přemostění řeky Bečvy, je hotova. Samotná doprava na místo a uložení mostu se však z několika hodin protáhlo takřka na celý den. Již v časných ranních hodinách dojel na místo tahač s protizávažím pro jeřáb a samotný jeřáb s výsuvným ramenem. Pak začal z Hovězí k místu položení najíždět tahač s lávkou. Specialitou tohoto přesunu byla jízda z Hovězí až po Janovou pozpátku. Zůstal ovšem stát v polovině cesty, poněvadž se zjistilo, že podloží pro zajištění jeřábu není dostatečně pevné. Musel tedy přijet náklaďák kamení. Poté přijel bagr, který kamení lžící dle potřeby rozhrnul. Pak se na místo dostal válec, jenž navezené kamení udusal. Poněvadž se všechna tato vozidla přesunovala po budoucí cyklostezce, úzké i pro dva osobní vozy, vše se navíc zdržovalo čekáním, až jednotlivé stroje odjedou z inkriminovaného místa. Teprve po všech těchto úkonech přišla řada na závěrečnou část dopravy lávky. Návěs měl samozřejmě polohovatelné zadní nápravy, které obsluhoval zvláštní člen posádky. I tak popojížděl návěs pomaleji než krokem. Kdo budoucí cyklostezkou projížděl, musí smeknout před uměním řidiče, který se vyhýbal stromům doslova na centimetry. Mezitím se u betonových pilířů, které čekaly na uložení lávky, připravil na svou práci autojeřáb. Jakmile jej dostatečně zajistili, dostavilo se další nepříjemné překvapení. Během noční odstávky jim neznámý pachatel odcizil z nádrže pro ovládání ramene naftu. Takže rychle naložit kanystry a pro naftu. Rychle se však nedalo, poněvadž cesta byla zatarasena couvajícím návěsem. Nakonec se zvládla i tato nepříjemná situace a mohlo se začít na jeřáb nakládat protizávaží. První, šestitunové závaží si jeřáb umístil bez problémů. Ale další, dvacetitunové protizávaží nemohl zvednout, pokud necouvne tahač. Ten se ale zabořil do rozměklé půdy a další problém byl na světě. Začalo pracné vyprošťování, které samozřejmě skončilo vítězstvím, i když po dobré půlhodině pokusů. Pak už nestálo nic v cestě tomu, aby se lávka vznesla do vzduchu a byla položena na místo jí určené. A že bylo na co se dívat! Člověk asi nikdy nezjistí, jakým záhadným způsobem se nesou širokým okolím zprávy, ale dav nečekal jako já celý den a přišel se podívat v tu pravou chvíli. Cyklostezka v Janové má novou lávku přes řeku Bečvu! foto a text: Radomír Dolanský OPĚT AUTOVRAK!!! V Janové bohužel již problematika všedního dne problémy s odklizením autovraků, jež hyzdí vzhled obce. Tento autovrak se nalézá navíc vedle základní školy, takže pro děti působí jako dokonalá názorná pomůcka, co říkají o ochraně životního prostředí knihy a jaká je někdy praxe. Starosta obce se již několikrát snažil dohodnout s vlastníkem vraku, výsledkem však byly jen plané sliby. Od začátku letošního roku má přitom obec podle novelizovaného zákona č. 168/1999 Sb. a změn souvisejících (paragraf 16) možnost pokutovat majitele vozidla, které nemá pojištění o odpovědnosti nebo odevzdanou státní poznávací značku, až do výše Kč s tím, že pokuta zůstává jako příjem obci. Jelikož však vrak stojí na soukromém pozemku, je především záležitostí majitele pozemku, zahájit kroky vedoucí k odstranění výše zmíněného vozidla. Tzn. ohlásit záležitost na Policii ČR. foto a text: Radomír Dolanský a couváním směrem k Janové

10 Školní rok 2009/2010 byl pro naše žáky velmi úspěšný V letošním školním roce se naše škola účastnila nejrůznějších soutěží, vybraných tak, aby se každý žák mohl do soutěže zapojit. V oblasti sportu jsme se zúčastnili již podruhé krajské soutěže v běhu na lyžích Karlovský pohár. Závodili dva žáci - Štěpán Pospíšil, obsadil v kategorii 4. a 5. tříd na 1000 metrů třetí místo. Na stejném místě se umístila Klárka Katrušáková v téže kategorii dívek. Zde se ukazuje jako velmi přínosná poloha školy přímo u cyklostezky kolem řeky Bečvy, na které jsou v zimě upravené běžecké stopy, ale i nadšení pedagogických pracovníků pro tento sport. Stejní žáci školy se úspěšně zúčastnili soutěže ve zpěvu Vsetínský slavíček v kategorii jednotlivců i v kategorii duet. Výtvarnými pracemi žáků naší školy se pravidelně prezentujeme na soutěžích pořádaných Alcedem Vsetín. V letošním školním roce jsme kolektivní prací žáků první třídy získali první místo v soutěži Karnevalové veselí. Školní družina se zapojila do reklamní akce Vyrob si Prittele pořádané firmou Pritt. Za účast v této soutěži jsme obdrželi zásobu různých lepidel. Naši čtvrťáci nás také velmi dobře reprezentovali na největší ekologické soutěži ve Zlínském kraji Poznej a chraň!. V silné konkurenci velkých škol obsadili čtvrté místo, v poznávání přírodnin byli dokonce nejlepší. Neméně úspěšná byla také naše účast v mezinárodní matematické soutěži Klokan. V oblastním kole v kategorii Cvrček získal Vítek Kopecký druhé místo, v kategorii Klokánek obsadil Štěpán Pospíšil dokonce první místo. Také ostatní žáci 3. a 4. třídy se umístili v nejlepší čtvrtině všech řešitelů. Tyto soutěže nám opět potvrdily, že jsou žáci velmi dobře připraveni k samostatné i společné práci. Zároveň jsme si ověřili vysokou úroveň jejich čtenářské i matematické gramotnosti. V kroužku Mladý zdravotník se děti pod vedením paní učitelky Spitzerové velmi dobře připravily na soutěž v poskytování první pomoci. Zvítězily v oblastním kole a postoupily do moravského kola v Blansku, kde obsadily krásné čtvrté místo. Svým dílem k tomuto úspěchu přispěla i bývalá paní ředitelka a babička jednoho z našich žáků paní Babovcová, za což jí patří vřelý dík. text: Mgr. J. Proislová, ředitelka školy Vítězné družstvo mladých zdravotníků Zájmové kroužky na ZŠ po prázdninách V průběhu školního roku 2009/2010 navštěvovaly děti na Základní škole Janová několik zájmových kroužků Šikulka, Tomíci, Mladý zdravotník a Kytara. Návštěva kroužků se ze strany dětí setkávala se zájmem o čemž svědčí i pravidelnost návštěv. Z těchto důvodů, a také pro zájem rodičů o vyplnění volného času jejich dětí, jsme se rozhodli, že v těchto činnostech budeme pokračovat i v příštím školním roce. Takže již dnes se děti mohou rozhodovat, který kroužek by nejraději navštěvovaly. text: Ludmila Spitzerová Velká prázdninová literární a výtvarná soutěž!!! Sdružení janovských rodičů vyhlašuje velkou prázdninovou literární a výtvarnou soutěž: PRÁZDNINY Téma Prázdniny je velice obsáhlé, můžete psát a kreslit vše co o prázdninách děláte nebo byste dělat chtěly. Soutěž potrvá od 1.7. do Soutěž je určena pro děti všech věkových kategorií. Z došlých prací bude vybráno a oceněno 6 prací. Své práce (nezapomeňte uvést jméno, příjmení, věk a adresu) můžete odevzdávat na OÚ Janová, v prodejnách Koloniál nebo Jednota. Případně zasílat na ovou adresu: nebo na poštovní adresu Sdružení janovských rodičů, Janová 67,

11 I. ROČNÍK PÁLENÍ ČARODĚJNIC V JANOVÉ V sobotu 1. května 2010 uspořádalo Sdružení janovských rodičů ve spolupráci s TJ Janová I. ročník pálení čarodějnic. Pro děti byla připravena řada soutěží: hmatník, házení žábou do jezírka, sbírání myšek, lovení netopýrů, slalom na koštěti a strkání balónku koštětem ke kuželu a zpět. Každé dítě při vstupu dostalo hrací kartu, na kterou sbíralo za výše uvedené hry razítka. Hrací kartu poté odevzdalo u občerstvovací stanice a obdrželo za ni špekáček. Každé dítě si také za malý poplatek mohlo samo ozdobit tričko, šátek či pytlík. Během celého odpoledne mezi dětmi chodila tříčlenná porota a vybírala nejhezčí masku. Byly vybrány a oceněny čtyři masky: čarodějnice Kristýna Pacutová, Andrea Filgasová a čarodějové Filip Hromada a Lukášek Malý. Z řad dospělých nebyl nikdo oceněn neb kromě zástupců sdružení nikdo z dospělých v masce nepřišel, což je Samotné upálení čarodějnice ukončilo oficiálně I. ročník pálení čarodějnic v Janové a pokračovalo volnou zábavou do pozdních hodin. Jménem Sdružení janovských rodičů děkuji paní učitelce Podešvové a dětem za vytvoření krásné čarodějnice, sportovcům za ochotný přístup a poskytnutí zázemí. Všem dobrovolníkům a členům sdružení za pěkně připravený program v neposlední řadě taky návštěvníkům. Těším se, že se spolu opět sejdeme při dalším ročníku pálení čarodějnic v Janové. Za Sdružení janovských rodičů napsala Michaela Petřeková, předsedkyně sdružení DVEŘE SDRUŽENÍ DOKOŘÁN Je tomu už přes půl roku, co sdružení oficiálně funguje. Na našich již uskutečněných akcích (Lampiónový průvod, spolupráce na vánočním jarmarku se školou, Velikonoční dílna, Pálení čarodějnic, program pro děti na kácení máje a slavnostním otevření tělocvičny) jste si mohli všimnout, jakým směrem se sdružení ubírá. Našim záměrem je i nadále připravovat zábavné programy nejen pro děti, ale pro celou rodinu. Od těch nejmenších až po babičky a dědečky. Ráda bych na tomto místě zmínila, že programy pro vás připravuje malá hrstka lidí. Proto využívám té možnosti, jež se mi dostává a zvu do našich řad všechny rodiče, prarodiče, studenty, kteří by rádi udělali dobrou věc pro sebe i pro ostatní. Jak se k nám přidat? Možností je několik, ta nejednoduší: přijít na schůzi; dále oslovit nás přímo během akce, oslovit nás prostřednictvím ové zprávy nebo oslovit přímo někoho z členů sdružení (Petřeková Michaela, Mirka Soukupová, Lenka Pospíšilová, Daniela Mikulcová, Jitka Malá, Gabriela Eliášová, Markéta Spurná, Karolína Papšíková, Eva Filgasová). Těšíme se na vás! Dodatek: Děkuji všem těm mladým lidem, kteří se nebáli a přišli jako dobrovolníci na kácení máje a s organizací nám pomohli. Díky nim si řada maminek, které připravují program pro děti z celé Janové (a ne jen Janové) mohli na "kácečce" vyhrát se svými dětmi. za sdružení Michaela Petřeková

12 Sdružení janovských rodičů v létě V letních měsících, především během prázdnin, plánuje Sdružení janovských rodičů (dále jen SJR) tzv. hec akce. To znamená, že když bude vyhotovující počasí, členové sdružení se domluví a přibližně dva dny před akcí nechají pozvánku vyhlásit obecním rozhlasem. A o jaké akce by mohlo jít? Sdružení plánuje táboráky za školou, výlety na kolech, setkání v přírodě zaměřená na různé zajímavé rukodělné práce, možná i výlet za koníky na Hovězí. Členové SJR pořídili síť na míčové hry, kterou bude zapůjčovat široké janovské veřejnosti k využití hřiště za školou. Míče zapůjčila základní škola. Služba je bezplatná, nanejvýš za dobrovolné půjčovné, z kterého bude SJR pořizovat další sportovní vybavení. Na celoročním zpřístupnění hřiště se dohodl obecní úřad společně se školou. SJR se dohodlo s nájemci restaurace U Hromadů, kde se bude zapůjčovat síť a míče na košíkovou, volejbal a nohejbal. Vybavení se bude půjčovat proti dvěma podpisům osob, jež budou ručit za vrácení a případnou úhradu poškozených věcí. Sdružení janovských rodičů přeje především dětem, ale i všem občanům krásné a pohodové prázdniny a připomíná, že k zahájení školního roku, předběžně na 10. září 2010 připravuje pohádkový les. za SJR Michaela Petřeková Termíny sběru tříděného odpadu 6.8. plasty - žlutá barva papír - modrá barva a nápojové kartony - oranžová barva 3.9. sklo - zelená barva (barevné sklo), bílá barva (bílé sklo) plasty - žlutá barva nebezpečný a velkoobjemový odpad papír - modrá barva a nápojové kartony - oranžová barva plasty - žlutá barva sklo - zelená barva (barevné sklo), bílá barva (bílé sklo) plasty - žlutá barva plasty - žlutá barva Dovolte mi ještě několik poznámek k třídění odpadu. První se týká množství vytříděného odpadu. V roce 2009 se v obci Janová vytřídilo celkem kg plastů, ve srovnání s rokem 2008, kdy bylo vytříděno kg plastů, jde o nárůst o téměř 40 %. Na druhou stranu u ostatních sledovaných položek došlo k poklesu. Ať už se jedná o papír (pokles ze kg v roce 2008 na v roce 2009), sklo (z kg v roce 2008 na kg v roce 2009) a také nápojové krabice (ze 475 kg v roce 2008 na 415 kg v roce 2009). Naproti tomu došlo k výraznému nárůstu v objemu směsného odpadu. Zatímco v roce 2008 bylo firmou JOGA Valalašsko svezeno kg směsného odpadu, v roce 2009 to již bylo kg. Podíl vytříděného odpadu k směsnému tak klesl z 30 % v roce 2008 na 11 % v roce Veškeré údaje pocházejí z účetních dokladů firmy JOGA Valašsko, která sběr komunálního odpadu v Janové zajišťuje. Druhá poznámka se týká kvality třídění. Za roky, kdy se v Janové třídí odpad do pytlů, se snad již všichni naučili, jaký druh odpadu patří do žlutých pytlů. U papíru je to jasné. Také u skla, které se od roku 2007 třídí odděleně na bílé a barevné by neměl být problém. Co však může vyvolávat nejasnosti (a musím říct, že někteří s tím problém mají) jsou nápojové kartony, které se dávají do oranžových pytlů. Do těchto pytlů patří papír potažený umělou hmotou nebo kovovou fólií (od džusů, mléka atp.). Setkal jsem se však s tím, že do tohoto pytle byl dáván obyčejný papír, jako jsou noviny, prázdné papírové krabice apod.. V této souvislosti je potřeba uvést, že součástí příjmů za tříděný odpad jsou nejen příjmy za množství (kg) vytříděného odpadu, ale také bonusy za správně vytříděný odpad. Pokud se tedy v pytlích objevuje jiný odpad, než určený obec může o tyto bonusy přijít. V roce 2009 činily bonusy za dobře tříděný odpad téměř 27 % celkových příjmů za tříděný odpad. Třetí poznámka se týká způsobu třídění. Jsem rád, že se do třídění komunálního odpadu zapojily všechny (doufám) domácnosti v naší obci. Někteří třídí méně, jiní více. Podle toho jaký má zájem a možnosti. Třídit se však dá nejen do pytlů. Sami totiž můžeme recyklovat biologický odpad. Je velká škoda, že právě tento druh odpadu, který tvoří okolo 33 % komunálního odpadu, je zpětně využíván ve formě kompostu jen ve velmi malé míře. Snížení podílu biologického odpadu v komunálním odpadu by přispělo větší rozšíření kompostérů. Je mnoho obcí, které občanům na pořízení kompostérů přispívají, či je dokonce občanům za symbolický nájem pronajímají. V naší domácnosti se podařilo pečlivým tříděním všech složek komunálního odpadu snížit objem směsného odpadu natolik, že jsme od začátku roku vyváželi popelnici pouze 2x. Více informací o kompostování (co lze kompostovat, návod na stavbu jednoduchého kompostéru a mnoho dalších zajímavých rad) můžete nalézt na nebo K tématu kompostování se vrátím v některém z dalších čísel Janovských listů. Karel Eliáš

13 SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU V JANOVÉ Dne 29. května 2010 pořádal SDH Janová na hřišti TJ obvodové kolo soutěže v požárním sportu. Klání se zúčastnily tři okrsky Vsetín, Ratiboř a Bystřička o celkovém počtu 21 cvičících družstev. Družstva byla rozdělena následovně: 9 družstev mužů do 35 let, 5 družstev žen a 7 družstev mužů nad 35 let. Soutěžilo se v překážkovém běhu na 100 m a v požárním útoku s vodou. V kategorii muži do 35 let zvítězil SDH Vsetín, v kategorii ženy SDH Jarcová a muži nad 35 let zvítězil SDH Hošťálková. SDH Janová obsadil v kategorii do 35 let 7. místo z devíti startujících a v požárním útoku 5. místo Je nutno podotknout, že na přednášce se sešlo nebývalé množství zájemců, kteří byli velmi spokojeni. Tato soutěž, i když byla pořadatelsky velmi náročná, byla ze strany SDH Janová zvládnutá velmi dobře. Kladně hodnocena byla rovněž OSH Vsetín a představiteli zúčastněných sborů. Za svoji osobu jsem přesvědčen, že akce, která se konala za podpory OSH Vsetín, okrsku č. 1 Vsetín, TJ Tatran Janová a v neposlední řadě s podporou Zlínského kraje, který akci finančně podpořil, splnila svůj účel a byla dobrou propagací požárního sportu a hasičské činnosti mezi občany a mládeží. za SDH Janová Jiří Pončík Přednáška Máte rádi kávu? V podvečer 24. března se v kavárně ZZJM konala přednáška Máte rádi kávu?. Přednášející, Sylva Šmardová a Radka Turpišová, seznámily janovské ženy a muže o různých druzích kávy obohacené královnou rostlin Reishi. Reishi je houba s mnoha léčivými účinky. Například příznivě působí na poruchy spánku a neurastenie, používá se jako prevence proti rakovině, podporuje snižování cholesterolu, krevní oběh a působí proti trombózám a má ještě mnoho dalších pozitivních účinků. Na závěr mohli zúčastnění ochutnat různé druhy kávy s touto houbou. Přednáška o zdravé výživě Počátkem dubna se opět v kavárně ZZJM konala přednáška, tentokrát o zdravé výživě. Přednášející, Radka Turpišová, seznámila přítomné posluchače s čistícími a energetickými účinky chlorelly pyrenoidosy CAB a mladého ječmene GAB. Zatímco chlorella pyrenoidosa působí především jako čistící zelená potravina pro naše trávící ústrojí, podporuje růst, sílu a zdraví u dětí, dodává tělu energii, vitamíny, minerály, aminokyseliny, užitek mladého ječmene je především v podpoře léčebných procesů u některých nemocí. Například artritidy, astmatu, kožních problémů, obezity, chudokrevnosti, oběhových potíží, cukrovky, srdečních chorob a mnoha dalších. Základním pilířem účinků mladého ječmene je, že pomáhá tělu, aby se léčilo samo. Přestože se přednáška konala snad v prvním teplém a slunečném dni po odcházející zimě, účast byla i tak nemalá a posluchači zcela jistě ocenili nové informace o zdravém životním stylu, jak se říká z první ruky. foto a text: Radomír Dolanský

14 Domácím lektvarem proti klíšťatům Stále častěji slyšíme o nebezpečných nemocech, které roznášejí klíšťata. V lékárnách a obchodech nám nenabídnou na ochranu proti klíšťatům nic jiného než repelentní přípravky, které jsou účinné spíše na komáry a jiný létající hmyz. Sami výrobci uvádějí, že proti klíšťatům jsou tyto přípravky až 4x méně účinné. Jelikož jsou obyvatelé Janové z velké části zapálenými houbaři, mají oprávněné obavy, aby nebyli také postiženi zapálením od klíšťat. Janovské listy vám z tohoto důvodu nabízí k vyzkoušení domácí lektvar odpuzující klíšťata. Návod na přípravu tinktury proti klíšťatům. Složení: 1 pytlík rozmarýnu, 1 lžíce bílého vinného octa, 1 litr vody 1. 1 litr vody přivedeme do varu 2. Odstavíme a vložíme rozmarýn. 3. Louhujeme do vychladnutí 4. Po vyluhování a vychládnutí přefiltrujeme a přidáme 1 lžíci bílého vinného octa 5. Uchováváme v ledničce Návod k použití: 1. Tinkturu naplníme do prázdného samočinného rozstřikovače (např. po okeně apod.) 2. Před vycházkou do lesa na zahradu či chatu nastříkáme tinkturu po těle Výrobci uvádí, že je tato tinktura 100% účinná a žádné klíště se nepřichytne. text: Radomír Dolanský Povodeň Janovou minula Letošní opakovaná povodeň se naštěstí Janové ani okolních obcí či Vsetína nijak významně nedotkla. Horší situace byla pod přehradou Bystřička a především ve Valašském Meziříčí a níže po toku. A tak jsme v bezpečí svých domovů mohli pouze sledovat, jak televizní média mystifikují diváky. Mohli jsme se například dozvědět, že obcí Bystřičkou protéká potok Bystřice a Zubří je na jičínsku. Snad největší blud vypustil reportér ČT1, jenž tvrdil, že stojí ve Valašském Meziříčí u soutoku rožnovské a vsetínské Bečvy a přitom stál na mostě na ulici Mostní, tedy pod náměstím a k soutoku mu chyběl dobrý kilometr. Nicméně, jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré, a především díky opakujícím se ničivým záplavám obce Troubky, to vypadá, že laxnost politiků k osudům obyvatel se po třinácti letech změní konečně v činy. Co dovede při povodni provést v Janové potok tekoucí z Hořanska, se můžete dočíst v povídání Z obecní kroniky, které pro vás jako vždy připravil pan Milan Babovec. foto a text: Radomír Dolanský Z OBECNÍ KRONIKY Rok 1907 Dlouhá velká zima panovala do opožděného vesna. Rži všecky vyhynuly. Povodeň 17. července, o které bude ještě zmínka, je smutná vzpomínka. Jinak rok tento, mimo rži, byl dobrý. 9. října objevilo se v obci hojně vlaštovek a jiřiček. POVODEŇ: V neděli v obci Johanové byla povodeň a způsobila mnoho škod. Byla to povodeň druhá, která následovala po první dva dny ona řádila v noci, tato ve dne i v noci. V neděli všude bylo ještě vlhko následkem nedávných velkých dešťů. Začalo opětně pršet, déšť nadmíru hustý, ač drobný. Potok stoupal, všude voda. Že potok nesl mnoho kamení, zanesl potočiště a vyrazil mocně u školy ze břehů. Kolem školy byla hrůza největší a mohla býti i škole osudnou, kdyby lidé a hasiči nebyli houževnatě bránili. Potok musil býti obrácen do školní zahrady, aby se předešlo i snad většímu neštěstí při budově školní. Zahrada však tak byla vydána zkáze a zanesena kamením až na 1 m vysoko. soutok Bečev ve Valašském Meziříčí (vlevo rožnovská) I dvorek školní a tělocviště zaneseny skalami, dláždění vyrváno, uhly školní byly velice ohroženy proudící vodou, a všude byla voda hrozně vysoko. Sklep byl plný, ježto se valila voda dveřmi školními shora. Potok na cestě své k Bečvě zanesl a poškodil louky v Končinách. Nejnebezpečněji bylo od 3. do 6. hodiny odpoledne. Průtrž mračen nebyla v Dolansku, ale v Hořansku. Potok divoce se hrnul a břehy, stromy, kameny rval, sebou odnášel. V Pohúnkách svezlo se kus lesa panského do potoka, kmeny přitom byly lámány jako třísky, trosky všeho zůstaly tam na místě. Cesta po dědině byla divý proud, lidé měli co dělati, aby zabránili vniknutí do stavení, jizeb, neboť voda vskutku domy ohrožovala. Bečva dosáhla největší a neobyčejné výšky v noci, rozlila se po pobřeží. Když voda opadla, poznalo se, že jsou nejen břehy zpustošeny, ale i okolí, kudy voda tekla, jmenovitě luční úroda na Řečiskoch. Dříví všelikého druhu plavalo po Bečvě, vlastně vodě a po opadnutí vody zbylé pokračování na další straně

15 Z obecní kroniky pokračování dříví bylo lidmi pilně odváženo domů. Silnice za mostem byla strhána a jen mostky zůstaly. Rok 1909: V tomto roce zemřelo na střevní tyfus 30 osob. Z dalších zajímavostí je vedení Vsackého vodovodu dědinou a 1. října zahájilo hejtmanství úřední činnost na Vsetíně. Do místní školní rady byli v tomto roce zvoleni: předseda Sedláček, členové pak Josefík, Kužel, Goláň a Zelinka s platností od tohoto roku. Rok 1910: Od 1. července zahájila činnost Okresní školní rada navštívil obec Dr. Jakub z Podczaskich, c.k. okresní hejtman. Byl to výtečný úředník dbalý školství, které se za něho velice povzneslo. Počasí bylo značně rozdílné, vždyť napadl sníh, byl přízemní mrazík, 8. a 9. září se rozvodnila Bečva. Velmi mnoho se mluvilo o kometě Halley a též i o kometě zvané 1910 A. 25. června udeřil blesk do chléva č. 93 a zabil koně. Oheň byl uhašen. Bylo tenkrát deštné a chladné počasí bez bouřky, proto se tato událost jevila podivnou. V tomto období proběhlo sčítání. Z toho pak vyplynulo, že obec má: 108 domů obydlených, neobydleny 3 domy, dostaveny nejsou domy č. 93, 23, 63 a 82. Z jiných: 5 koní, 310 ks hovězího dobytka, 29 koz, 99 ovcí, 135 vepřů, 36 včelstev, 513 slepic, 41 hus, 4 kachny a 95 holubů. Rok 1911: 15. května padaly kroupy v Záružném a Kadějově, stromy byly již v květu. Do 21. června bylo deštivo, od tohoto dne nastalo sucho, a to po dobu 4 měsíců, kdy nepršelo a teplota se vyšplhala až na 50 stupňů Celsia. Zelí, řepa, pohanka ani otavy nebyly. V říjnu navíc řádila slintavka a kulhavka. Ceny v této době: kráva přes 400 K, 1 kg hovězího masa 1, 04 K, vejce 10 h., petrolej 40 h., apod. Při provedených volbách do obecního zastupitelstva zvoleni byli: Starosta Hnátek Josef č. 8, radní Hromada P. a Machalec Josef č. 15, výbor Mikulenčák, Kužel J. č. 6, Zajíček Josef č. 62, Jančálek T. č. 61, Trlica J. č. 83, Mikuš J. č. 22. Ve škole se učí i ženským ručním pracem, v létě 4 hod., v zimě 3 hodiny. Individuální učitelkou je paní Anna Doležalová. Ve mlýně měli vodu do polovice oken a stodolu jim odneslo. Dobytek z některých chlévů musel býti vyveden. Obilí, louky jsou přehliněny, zemáky, řepa, zelí zbaveny prsti nebo zatlučeny blátem, mnohé pozemky (č. 71) nebudou nikdy k užívání. Smutné vyhlídky! Bečva tekouc dále, další spousty dělala. Vsetín krutě zpustošila. Než povodně ten den zuřily, dle zpráv v novinách, téměř v celé střední Evropě, ale nejkrutěji zasaženy byly Čechy a Morava. A teď stručně k jednotlivým letům: Rok 1908: Dne byla odevzdána dráha Vsetín Velké Karlovice dopravě. Zastávkou přiblížila se Johanová světu. Obecní zastupitelstvo v té době sestávalo: Starosta Jan Goláň, radní J. Hnátek č. 8, P. Hromada, výboři Tom. Mikulenčák, Pavel Kužel, Josef Machalec, Josef Trlica č. 83, Josef Karola a Josef Zelinka. Rok 1912: V tomto roce Bečva 4x rozvodněna, majitelům domů ve Mlýnech dostalo se prostřednictvím okresního hejtmana daru K na uhrazení škod na budovách. Berní úřad vybírá 80% přirážku a daně ostatní. Objevily se i požáry. V létě zničil požár dům č. 98, na podzim dvě plné stodoly, chlév, čímž nadělal škody Brhlíkovi č. 93 a Kopeckému č. 60. Oheň ohrožoval i školu. V obci jsou 3 knihovny: Hasičská, dělnická a Václavkova. Školní děti střádají si peníze v Občanské záložně ve Vsetíně. Nemůžeme udati, kolik zaplatíme dobrovolně daně alkoholu a nikotinu, ale jistě nezůstaneme za jinými. 15. prosince zvolen byl starostou hasičů pan Zelinka. Osvětový sbor pro Vsacko daroval Rich. Holcovi, žáku, Denisův Konec samostatnosti české. Týž Osvětový sbor pořádal 22. prosince přednášku o Balkáně (se světelnými obrazy). Rok 1913: Počasí v závěru roku 1912 bylo zcela nevyzpytatelné. Vždyť na Silvestra, 31. prosince, seli v obci Kužel P., Machalec a Johnová R. rež. Teplé počasí přetrvalo do poloviny měsíce dubna, kdy udeřily silné sněhové vichřice.léto bylo studené, deštivé, chladivé. Následně tři povodně pokazily práce regulační. Po učiteli Jaroslavu Frölichovi k 1. září nastoupil do školy Josef Dančák, učitel z Ratiboře. Dne 8. prosince vznikl oheň v č. 74. Z různého lze připomenout, že 7. března kvůli velké vodě se nemohly děti ze Mlýnů dostat do školy a řada rolníků se těšila na Hospodářskou školu. z obecní kroniky připravil: Milan Babovec Kolařské akrobacije (povídka) Už nekolikátý rok po sobě je v městě ohromnú módú nechať sa fotiť na kolách. Celé podnikatelské famílije kočírujú koliska za také hrubé kopejky a s takýma heblama okolo teho, že gdyby sa im ztratily třeba enem jedny kolařské brýle, tož má za ně polovica dědiny nové kola. A to ešče nemože kolikráť roba z takéj famílije pochopiť, jak je to možné, že kolo má tolikých koleček a ona v lebeni enem jedno. Taká mányja chytla aj nekeré partajníky lebo dokonca aj ty, co si u nás hrajú hry na vlády a parlamenty. Je třeba uznať, že nekerým to ide lepšéj než práca. To na dědině je kolo už od svojich počátkú dúležitú mašinú. Hneď z jarem sa znížija zisky vlakom aj autobusom lebo dědinčani začínajú kolovať. Za ušetřené kopejky si chlapi možú kúpiť nejaký ten kalíšek navrch a roby barvy a laky na svoje papule. Zložité je ale nažívání kola a putyky. Možná aj proto to kerýsi rok vypadalo, jak gdyby sa všecky kola daly do holporta, že dokaličija všecky kolaře. Hneď z jara jel Štefan Luža, zvaný Blesk, z roboty. U supermárketa sa olizovál nad piviskem za dvě koruny. To sa aj kojenci v kočárkoch škňúřili, jak može piť také patoky. Zhutnúl dva kúsky a pomály

16 sa na kolisku klátil dom. No jak sa zhodujú svědci, všecko sa změnilo gdyž Štefan zabočíl na polňačku k dědině. Každý sa dušovál, že také zrychlení nemajú ani raketové stroje zkúšané na tem Osoleném jezeře. Včíl ozaj letěl jak blesk a za ním hopkal hrubo přerostený zajíc. Jak gdyby ho mjél na provázku. Chlapi!, zařvál jak zaflokovál u putyky, puma mňa včíl naháňala. Toť, kúsek za dědinú. Z pneumatýk sa mu dýmilo, řetázek byl rozžhavený do bíla a Štefanových posledních dvanásť vlasú stálo jak tyčky v poli. Chlapi sa řechtali, že sa mohli dorvať a Štefan Luža řečený Blesk byl fialový vzteky. No Štefan sa s kolem požduchal ešče raz. Zaséj spomínal na honičku s pumú a přestal počítať kalíšky. Jak sa vyplazíl z putyky, začal přemlúvať kolo, aby si nechalo nasadiť řetázek. Přemlúval ho vkleče, vleže, no nic nepomáhalo. Tož si ho hodíl na rameno a odklátil sa do tmy. Po nejakéj chvíli doletěl, dyňu rozvalenú, krvi jak z mašíka a že ho prý kolo domlátilo. Tož taký mudrlant je Štefan zvaný Blesk. Ešče dlúho chlapi rýpali do Štefana, dokáď nedošel v sádrovéj košuli zamotaný Pepiš Masařka zvaný Hovado. Takto sa mu začalo říkať jak dycky po mohutném gořalkování poletoval po lokále a v jedném kusi bzučál jak masařka. No gdyž si dal o nejaký ten kalíšek navrch to už vrčál jak hovado. Aj tak vypadal. Jednúc sa zaséj namasařkovál rumem a neposlúchal varování šenkéřa ani skúsených kolařú-letcú. Vyskočíl na kolového ořa a byl v čudu. Po dvaceti metroch sa rozplácl né jak masařka no jak měch kobzol. Kosti sa mu rozšrubovaly a už ho vézli. Až na ten krunýř to mohlo všecko dopadnúť faň, gdyby Pepiš Masařka řečený Hovado, nezačal mudrovať dochtorovi do roboty a přemlúvať ho, aby mu odlél decku lihu na bolesť. Tož mu odčapovali kúsek krvi a jak zistili, že by z teho měla draka polovica špitála, měl na dlúho vystarané. Potem sa zas Lojza zvaný Břuch rozhodl kúpiť nejaké starší kolo, aby už mu v dědině nenadávali Břuch. V sobotu hneď ráno došel vedla do dědiny za jedným šikovným ogarem kúpiť kolo. Kúpja sa, jak je na dědině zvykem, domlúvala v putyce. Tak to takéj vypadalo. Okolo šestéj navečer vyrazíl Lojza zvaný Břuch na dálnicu pro kolaře a po dvaceti rokoch zkúšal naskočiť na kolového ořa. Až na ten klikatý rozjezd bylo všecko faň. To, že vykolejil kolařskú famíliju, kerá sa mu snažila vyhnúť, to mu jaksi utéklo. Tata zajel do Bečvy, mama do kopřiv a děcka do jedinéj kaluže, kerá tu byla. Lebo mjél narychtovaný najvětší taléř a najmenší kolečko, tož sa opíral do pedálú, fuňal jak vůl na koridě a nechápal jak sa daleko větší břušiska než on možú na kolách vlniť jak gdyby letěli na vzdušných polštářoch. Jak sa zglundaný dostál do dědiny, švácl s kolem do sklepa a od téj doby okolo něho chodíl jak vedla odistěného granáta. To Ferdyš zvaný Měch, po mezipřistání v putyce a velikém oslavování přežití dalšího dňa, skončil úplně ináč. Gdyž sa giglal opřítý o kolo hore břehem, celá dědina věděla, že to v putyce bylo veliké. Gégal na celé kolo až sa tabulky v oknoch otřásaly. A zrazu fik a nic. Jak lézla okolo púlnoci z putyky druhá směna, tož skorem chlapi dostali po infarktě. Z břeha sa k nim začalo drápať cosi velkého a mrčalo to jak valašský grizzly. Jak sa dohadovali, gdo skočí pro flintu, ozvalo sa z téj kule: Ogaři, to su já Včíl teprv poznali Měcha. Jak ho dvihli, tož sa mohli uřechtať. Ferdyš zvaný Měch vypadál jak gdyby s krtkama závodil ve výrobě tunelových štrek. Tož ho dotáhli dom, pleščili s ním do vaně a tam ho aj nechali. Ráno mu mladí ogaři v rámci hasičského výcvika vytáhli kolo z Bečvy a honem všeci pelášili do putyky probrať noční zážitky. Kapitolu pohrom snáď uzavřél Jura zvaný Letec prvéj kategórije. U putyky naskočíl na kolového ořa a zrazu mjél pocit jak gdyby v dědině narostl pjekně prudký kopec. Jak sa rozjel, tož enem čučál na špinglový plot, kerý jel opačným směrem. Nechtěný katapult ho tyma tyčkama propasíroval, enem noha mu tam ostala zašprajcovaná. Dyňú zrýl čerstvo vysaděné kvítka a nakonec sa naňho ešče vyvalilo kolo, keré sa na to všecko dovčilška čučalo zhora. Aby si teho Jura zvaný Letec prvéj kategórije užíl, spustila sa prútrž jak hrom. Gdyž chcel hulákať o pomoc, tož mu po dyni z čerstvo pohnojeného záhonka začali loziť brúci, žížaly a iné potvorstva, tož mosel zavříť papulu. Po dlúhej době ho zmerčila majitelka plota aj kvítí. No teprv až jí slúbil, že všecko popraví, šla pro pomoc do putyky. Ogaři ho naložili do kolec z nápisem 155, přikryli ho kolem a štrykovacím pochodem ho vézli dom. Druhý deň Jura z dlahú na noze, býl chlapama putykovýma povýšený na Letca par excellence. A zaséj sa kalíškovalo. A že nebyl Jura navyknutý na dlahu, tož jak lézl z putyky, málo dvihl papuču a hneď si vyzkúšal jak sa léce v novéj funkciji. Lebeňú zabrzdíl o rantl betonového květináča. Ten sa rozsypál, no Jurovi ostala enem rýha na čele rovno mezi rohama, a bulisko, jak gdyby sa mjél stať jednorožcem. No na třetí deň bylo všecko ináč. Jura dojél do putyky, na očiskách brýle jak okna z Titanika, a pod tým ešče jedny, také modrožlutofialové. No tož to ti to pjekně zletělo dolu, mrčali uznanlivo chlapi. Cha, mávl rukú Jura zvaný Letec par excellence. Otočíl sa k nim zádama a stáhl si trenky. Fííha, zahučalo to putykú a servírka sa zložila za pult. Tak modrú sem ju mjél enem jednúc v životě. To gdyž ňa tata nachytál jak koštuju jeho slivovicu a báňám jednu za druhú. Celá dědina sa trápila přemýšláním jak toť tým pohromám zabrániť. Jak to bývá, zešlo sa páru návrhů, od úplných konin, až po hotové filozofické výtvory. Všecko sa dalo zhrnúť asi takto: 1/ Dělať, že sa vůbec nic nestalo (návrh podali chlapi, kolaři letci) 2/ Vystaviť na kola zbrojní pase (podál a hneď zrušíl hospodský, gdyž si uvědomíl, že skoro všeci chlapi k němu jezdija na koloch) 3/ Přestať piť (roby a abstinenti) 4/ Zavříť putyku (roby a čtenáři sci-fi) Jednohlasno byl odsúhlasený bod číslo jedna. Chlapi na oslavu dali nekolik gořalkových koleček, naskočili na svoje kolové oře a odštrykovali dom. autor: Radomír Dolanský

17

18 BENE TRADE s.r.o. tel: Ohrada 791 tel/fax: mezi prodejnou LIDL a areálem ČSAD mobil: , Vsetín info: Naši léta zaběhlou prodejnu jsme přestěhovali z areálu KOTRLA a.s. v Rokytnici do prodejního skladu na Ohradě vedle supermarketu LIDL. V naši prodejně naleznete jak zcela nové zboží: LOŽISKA, GUFERA, MANŽETY i nestandardní rozměry KLÍNOVÉ ŘEMENY, O-KROUŽKY Rubena, Optibelt MAZACÍ TECHNIKA lisy, olejničky, maznice, nálevky, sudové pumpy NÁŘADÍ Knipex, Ajax, Fortum, Stahlwille LEPIDLA, TMELY Loctite, Cyberbond PALETOVÉ VOZÍKY, RUDLY prodej, servis GUMY, PRYŽE, HADICE všech průměrů a materiálového provedení ELEKTROMOTORY KEM, Siemens SVAŘOVACÍ TECHNIKA Kuhtreiber (česká výrova Třebíč) PŘÍSLUŠENSTVÍ pojistné kroužky seger, zajišťovací matice KM, podložky MB tak zboží výkupové nepoužité za bezkonkurenční ceny: NÁŘADÍ, NÁSTROJE vrtáky, nože, plátky, ELEKTROMATERIÁL jističe, stykače, svítidla, relé,. SPOJOVACÍ MATERIÁL černý, pozink, nerez, prodej na váhu ARMATURY ventily, šoupátka, klapky, MOTORY, PŘEVODOVKY ELEKTRODY a nově také BAZAROVÝ prodej dovoz z Anglie: PŘÍMOTOPY VENTILÁTORY LAMPY VYSAVAČE MIKROVLNKY KONVICE MIXÉRY ŽEHLIČKY a mnoho dalšího!!!!!!! Při nákupu nad 950,- Kč od nás obdržíte dárek zdarma!!!!!!! Přijďte se sami přesvědčit ve všední den od 7:00 hod do 15:30 hod. Případně i jinak po telefonické domluvě. PS: Odkoupíme od Vás starší nepoužité zboží z výše uvedeného sortimentu. Těšíme se na Vaši návštěvu

19 Blahopřejeme k jubileu! SPOLEČENSKÁ KRONIKA Duben Kozlovská Ludmila č.p let Koňaříková Helena č.p let Filová Lýdie č.p let Květen Chuděj Jaroslav č.p let Zbranek Jaromír č.p let Hromadová Zdeňka č.p let Janišová Marie č.p let Červen Janiš Milan č.p let S tichou vzpomínkou. Josef Mikuš č.p Josef Hromada č.p Ludmila Mikulenčáková č.p KŘÍŽOVKA Tajenka z čísla 1/2010: Janovské hlavy a Videokavárna Janová. Vylosovanou luštitelkou křížovky z minulého čísla se stala Michaela Dřevojánková, č.p.15, Janová. Blahopřejeme! Křížovka č. 2/2010: O rozvoj divadelnictví v obci se významně zasloužil (dokončení v tajence). Znění tajenky doneste na kupónu (pod křížovkou) na obecní úřad. Výherce obdrží zvoneček s motivem zvoničky. KUPÓN NA VYLUŠTĚNOU TAJENKU Jméno a příjmení: Adresa:

20 FOTBAL 1.B třída sk. A Výsledky jaro Val.Bystřice - Janová 1:1 (1:1) B: Mikušek Miroslav; ŽK: Mikušek M., Měrka Jakub, Králík Aleš Val.Meziříčí B Janová 1:1 (1:1) B: Filgas Zdeněk; ŽK: Filgas Z., Mišun Ondřej Janová - Prostř. Bečva 3:0 (1:0) B: Potočný Vlastislav, Mikušek M., Sacher Vítězslav Lhota u Vs. Janová 3:0 (2:0) ŽK: Vyškovský Aleš, Fojtů Radek, Zajíček Pavel Janová - Val.Polanka 1:3 (1:3) B: Potočný V.; ŽK: Zajíček Pavel, Mišun O. Vel.Karlovice Janová 4:0 (2:0) ŽK: Mikušek M. Zašová Janová 3:4 (2:2) B: Mišun O., Sacher V., Fojtů R.; ŽK: Zajíček P., Mišun O. Janová - Hor.Lideč 3:5 (1:4) B: Filgas Z., Fojtů R., Mišun O.; ŽK: Mikušek M. Val.Příkazy Janová 5:0 (2:0) ŽK: Potočný V. Janová Poličná 3:4 (3:1) B: Fojtů R. 2, Mišun O.; Janová Choryně 2:0 (0:0) B: Sacher V., Fojtů R.; ŽK: Zajíček P. Hovězí Janová 1:2 B: Vyškovský A. 2 Janová Podlesí 3:3 (1:3)B: Mišun O. 2, Filgas Z. Konečná tabulka Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. Val.Meziříčí B : ( 12) 2. Val.Příkazy : ( 9) 3. Lhota u Vs : ( 7) 4. Podlesí : ( 6) 5. Val.Polanka : ( 2) 6. Poličná : ( -3) 7. Hor.Lideč : ( -4) 8. Hovězí : ( -5) 9. Zašová : ( -8) 10. Vel.Karlovice : ( -9) 11. Janová : ( -9) 12. Val.Bystřice : (-10) 13. Choryně : (-11) 14. Prostř.Bečva : (-11) III. třída Výsledky jaro Leskovec - Janová B 1:2 (0:0) B:Potočný V., Měrka J.; ŽK: Kovalčík David, Trlica Filip Bynina - Janová B 2:9 (1:2) B: Filgas Z. 3, Marek Jan, Papšík Mojmír, Gajdoš Radim, Trlica F., Měrka J., Hrtáň Ivo; ŽK: Trlica F., Mikulenčák Roman, Orság Daniel Nový Hrozenkov - Janová B 0:1 (0:0) B: vlastní; ŽK: Mikulenčák R., Potočný V., Papšík M., Gajdoš R., Duba Lukáš, Orság D. Janová B Lužná 5:4 (2:2) B: Gajdoš R.4, Duba L. Podlesí B - Janová B 1:1 (0:0) B: Trlica F.; ŽK: Halko Lukáš; ČK: Halko L. Janová B Ústí 2:2 (2:0) B: Mikušek M., Gajdoš R.; ŽK: Kopecký Josef, Mikulenčák R., Potočný V. Val.Senice - Janová B 5:1 (2:0) B: Trlica F.; ŽK: Hrtáň Zbyněk, Marek Jan Janová B - Choryně B 5:0 (1:0) B: Trlica F. 2, Potočný V., Duba L., Orság D.; Jarcová - Janová B 2:0 (1:0) ŽK: Bant Josef, Mikulenčák R., Trlica F. Janová B - Hrachovec B 0:0 (0:0) ŽK: Halko L., Papšík M. ; ČK: Halko L., Trlica F. Krhová - Janová B 3:1 (1:0) B: Lucbauer Michal; ŽK: Hrtáň I. Police - Janová B 1:2 (1:1) B: Filgas Z.2; ŽK: Měrka J. Janová B Branky 2:3 (0:1) B: Gajdoš R., Trlica F.; ŽK: Halko L., Papšík M., Hrtáň Z. Konečná tabulka Rk. Tým Záp Skóre Body(Prav) 1. Hrachovec B : ( 9) 2. Val.Senice : ( 8) 3. Leskovec : ( 3) 4. Jarcová : ( 2) 5. Nový Hrozenkov : ( -2) 6. Krhová : ( -2) 7. Ústí : ( -3) 8. Choryně B : ( -3) 9. Podlesí B : ( -4) 10. Lužná : ( -4) 11. Police : ( -4) 12. Janová B : ( -7) 13. Branky : ( -8) ŠIPKY sezóna 2009/2010 skončila Šipková sezóna skončila a janovská šipková družstva se v soutěžích umístila s rozdílnými úspěchy. Šipkové družstvo Janovské hlavy, jenž hrají pod hlavičkou Penzionu U Hromadů Pizzerie Janová, skončili sezónu na vynikajícím druhém místě ze čtrnácti družstev a v příští sezóně postupují do 2. ligy Vsetínsko. Další šipkové družstvo Janové Videokavárna Janová se v 2. lize Vsetínsko umístilo na devátém místě z dvanácti družstev. Takže pokud obě družstva do nového ročníku nastoupí, potkají se v lize jako soupeři, což by do Janové přineslo zajímavé derby. text: Radomír Dolanský Čtvrtletník Janovské listy vydává Obecní úřad Janová nákladem 250 ks. Vydání je distribuováno zdarma. Odpovědný redaktor Radomír Dolanský. Předseda redakční rady Karel Eliáš. Neprošlo jazykovou úpravou. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků. ké l / d č

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Z á p i s č. 5/2011. z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 4. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích

Z á p i s č. 5/2011. z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 4. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Strana č. 1/4 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 5/2011 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 4. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

KONANÉHO DNE 11.12.2015 V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VELKÝCH TĚŠANECH

KONANÉHO DNE 11.12.2015 V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VELKÝCH TĚŠANECH 1 ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 11.12.2015 V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VELKÝCH TĚŠANECH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 103 odst. 5 zákona

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluven: 10 členů zastupitelstva obce 2 občané 1 člen zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Zápis č. 10 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Křovina Jiří (omluven) Lic. Truneček Jan Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Poupová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Marta Kratinová, Milada Grillová,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 29.4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J.Pružinec, R.Horová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Omluveni : Jaroslav

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více