zemìdìlské aktuality ze svìta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zemìdìlské aktuality ze svìta"

Transkript

1 7/8 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Zemìdìlství ve svìtì 20 Poznatky ze svìta 36 Lidská výživa 49 Zahradnictví51 Pøíloha 58 Estonsko uvolní mimoøádné státní výdaje na podporu obilovin Polsko subvencuje úvìry na nákup zemìdìlských produktù Krátké zprávy Export pšenice z Maïarska letos dosáhne 1,5 mil. t Ekonomické potíže decimují sektor živoèišné výroby v Jugoslávii zemìdìlské aktuality ze svìta Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, Praha 2, v elektronické podobì pouze jako soubor PDF. Vychází mìsíènì, cena 23 Kè, celoroèní pøedplatné 250 Kè ISSN Estonská vláda schválila návrh zvýšení státního rozpoètu na subvencování obilovin v roce 2001 o asi 40,8 mil. korun (EEK). Tato suma by doplnila pùvodnì schválenou èástku 76 mil. EEK, která je urèena na podporu odvìtví obilovin. Mimoøádné zvýšení subvencí zaøazené do revidovaného rozpoètu musí ještì schválit parlament (Riigikogu) na plenárním zasedání, které se má uskuteènit koncem léta. Ministerstvo zemìdìlství navrhuje, aby mimoøádné subvence na obiloviny byly financovány z prodeje existujících státních obilních rezerv (20 mil. EEK), dále z prodeje státních podílù ve dvou obchodních agrárních spoleènostech (17,8 mil. EEK) a z prodeje státních rezerv osiv. AgFd. E. Eur., 2001, è. 225, s. 18 (Jav) Polská agentura pro restrukturalizaci a modernizaci zemìdìlství bude letos subvencovat úvìry na nákup zemìdìlské produkce. Subvence budou poskytovány formou zlevnìné úrokové míry. Na letošní sezónu bylo pro tento úèel bylo uvolnìno celkem 48,3 mil. PLN. Z celkové sumy subvence se pøidìluje na nákup ovoce a zeleniny 10 mil. PLN, na nákup øepky olejné 18 mil. PLN a na nákup ostatních zemìdìlských produktù 19,3 mil. PLN. Subvence ve formì zlevnìného úroku mohou získat pouze polští nákupèí (jednotlivci i organizace). AgFd E. Eur., 2001, è. 255, s. 24 (Jav) Podle sdìlení Maïarské obilnáøské asociace Maïarsko vyveze v letošní sezónì pravdìpodobnì 1,5 mil. t pšenice. Sklizeò se odhaduje na 4,5 5 mil. t, z nichž 3 3,2 mil. t je možné uplatnit na vnitøním trhu. Zvýšení skliznì proti loòskému výsledku 3,7 mil. t by mohlo vyvolat skladovací problémy, proto se uvažuje o øešení formou vyšších vývozù a také podporou skladování. V loòském roce maïarská vláda subvencovala plnì (na 100 %) úrokovou míru na pùjèky urèené na nákup pšenice do skladù a financovala také pøímou subvenci na skladování ve výši 15 HUF/t za týden skladování. Organizace zastupující obchodníky s pšenicí by v letošním roce podle mluvèího Maïarské obilnáøské asociace pøivítali poskytnutí stejné subvence také pro letoší rok. Ministerstvo zemìdìlství pøedpokládá, že celková sklizeò všech obilovin bude v letošním roce o 1,5 2,0 mil. t vìtší než v minulém roce, kdy se sklidilo celkem 9,9 mil. t. AgFd E. Eur., 2001, è. 225, s. 26 (Jav) Bìhem posledního desetiletí došlo v Jugoslávii k dramatickému poklesu poètu hospodáøských zvíøat. Pro dostatek výroby živoèišných produktù nutných k uspokojení potøeb obyvatel nyní chybí 1 mil. kusù skotu, 1 mil. ovcí a 8 mil. drùbeže. Všeobecné ochuzení hospodáøství se rozšíøilo na všechna prùmyslová a zemìdìlská odvìtví. Úpadek bankovního systému znamená, že Jugoslávie nemá k dispozici dostatek kapitálu pro oživení ekonomiky a že živoèišné farmy nemají prostøedky na nákup krmiv. Tato situace se nejvíce 1

2 Chorvatsko zavádí nový systém nákupu pšenice Reálné ceny zemìdìlských výrobcù v EU se za rok 2000 zvýšily o 1,6 % Krátké zprávy Fúze mlékárenských spoleèností na Novém Zélandu dotkla státního sektoru živoèišné výroby, který dosud zastupuje znaènou èást tržní produkce. Výsledkem nedostateèné nabídky z domácích zdrojù je zvyšování spotøebitelských cen živoèišných výrobkù, a zvláštì masa. Zmenšování kupní síly spotøebitelù bìhem nìkolika minulých obtížných rokù se promítlo do výrazného poklesu prùmìrné spotøeby masa na obyvatele z 65 kg na souèasných 45 kg. AgFd E. Eur., è. 225, s. 37 (Jav) Chorvatský ministr zemìdìlství Božidar Pankretiè oznámil, že vláda v letošním roce v podstatì upustí od regulování trhu pšenice. V roce 2001 nebude poprvé zasahovat do øízení trhu pšenice, nebude urèovat její cenu ani nákup od zemìdìlcù do státních fondù. Døíve stát nakupoval vìtšinu tržních pøebytkù pšenice do státních rezervní zásob za dohodnuté ceny. Ministr zemìdìlství dále vyhlásil minimální cenu 0,75 kuna/kg (korunový kurz: 1HRK=4,69 CZK) za pšenici ze skliznì 2001 jako indikativní základnu pro komerèní transakce. Vláda však souèasnì zdùraznila svoje stanovisko, že cena pšenice by mìla být založena na pøímém vyjednávání mezi zemìdìlci a potenciálními kupci. Sklizòová sezóna sice zaèala už koncem èervna, ale pøedstavitelé zemìdìlcù požádali ministra zemìdìlství, aby rozhodnutí o minimální cenì bylo opraveno a ta stanovena na úrovni nejménì 1,20 kuna/kg. Celková letošní sklizeò pšenice v Chorvatsku se odhaduje na t až t, pøièemž domácí spotøeba mùže dosáhnout asi t. To znamená, že Chorvatsko bude mít pravdìpodobnì významné exportní pøebytky pšenice. AgFd E. Eur., 2001, è. 225, s. 37 (Jav) Ceny placené výrobcùm za zemìdìlské produkty v reálném vyjádøení (po oèištìní od vývoje inflace) se v roce 2000 témìø ve všech èlenských státech EU v porovnání s rokem 1999 zvýšily. Loòský rùst cen následoval po období, kdy ve ètyøech za sebou následujících rocích se reálné ceny snižovaly. Tuto zprávu publikoval EUROSTAT letos v èervnu. Za celkovým prùmìrným rùstem 1,6 % se skrývají znaèné rozdíly mezi èlenskými státy. K nejvyššímu rùstu došlo v Nizozemí (+ 8,1 %) a Dánsku (+ 7,1 % ), klesající trend byl naproti tomu zaznamenán ve Švédsku ( 5,4 %) a Lucembursku ( 3,0 %). Prùmìrný rùst cen v EU jako celku se vysvìtluje hlavnì zvýšením ceny vepøového masa (+ 23,4 %), které následovalo po problémech v odvìtví prasat ve dvou pøedchozích letech. Rovnìž v sektoru vajec (zvýšení ceny o 18,0 %) a dalších sektorech živoèišné výroby (+ 11 %) kompenzovaly loòské ceny alespoò èásteènì ztráty z minulých let. V odvìtvích rostlinné výroby se zvýšily ceny kvìtin (+ 9,6 %) po klesajícím trendu minulých let, ale citelný pokles cen nastal v roce 2000 proti pøedchozímu roku u okopanin ( 13,7 %), oliv a olivového oleje ( 12,9 %) a vína a vinného moštu ( 7,8 %). Ve vývoji cen výrobních prostøedkù pro zemìdìlství nastala nejcitelnìjší nepøíznivá zmìna energie (+ 24,0 %), což vyvolalo loni bìhem léta v nìkolika èlenských státech protesty zemìdìlcù. Reálné prodejní ceny po pøedchozím nìkolikaletém snižování se v roce 2000 zvýšily za chovná zvíøata (+ 13,9 %), prùmyslová hnojiva (+ 5,5 %) a krmiva (+ 2,4 %). EUROSTAT, Thema 5 13/2001, 7 str. (Jav) V èervnu byl na Novém Zélandu uzavøen proces sluèování dvou velkých mlékárenských spoleèností Kiwi Cooperatives Dairies a New Zealand Dairy Group. K realizaci této fúze došlo až po souhlasu potøebné vìtšiny hlasù akcionáøù obou spoleèností. Pro slouèení hlasovali pøedevším farmáøi, kteøí vlastní celkem 75 % akcií. Protože novozélandská vláda již oznámila, že zavede nový zákon o schvalování dohod, který má zabránit porušování konkurence na domácím trhu, byl ustaven nový mlékárenský gigant Global Dairy Company na základì fúze dvou uvedených spoleèností už ke dni 1. èervence Odhaduje se, že nová spoleènost s roèním pøíjmem 12 mld. 2

3 EU zavádí antidumpingová cla na dovozy dusíkatých hnojiv z východní Evropy Krátké zprávy Poslední odhad produkce obilovin v EU Belgie ruší federální ministerstvo zemìdìlství NZD (5,7 mld. EUR) bude devátou nejvìtší mlékárenskou spoleèností ve svìtovém mìøítku a má zpracovávat 96 % roèní novozélandské produkce mléka. Podle èasopisu Dairy Industry Newsletter bude tato spoleènost tvoøit 7 % HDP a podílet se 25 % na exportu Nového Zélandu. Agra Focus, 2001, è. 65, s. 38 (Jav) Prudký vzestup exportu moèoviny do EU z deseti zemí (hlavnì z východní Evropy) z t v roce 1995/96 na 1,9 mil. t v roce 1999/2000 na trh s roèní kapacitou poptávky 5 mil. t roènì vyvolal signál, aby Evropská unie zavedla od 21. èervence 2001 na 6 mìsícù antidumpingová cla. Pøedbìžné rozhodnutí pøijaté 21. èervna antidumpingovým výborem na základì žádosti pøedložené už v øíjnu minulého roku Evropskou asociací zpracovatelù hnojiv (EFMA) poèítá s uvalením cel pohybujících se od 5,5 EUR/t do témìø 19 EUR/t na dovozy moèoviny z Bìloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny (žádosti proti importùm z Polska a Egypta však byly odmítnuty). Komise má bìhem šesti mìsícù rozhodnout, zda cla schválená prozatím na 6 mìsícù mají platit pøíštích 5 let. Antidumpingová cla už døíve byla zavedena na dovozy dusiènanu amonného z nìkterých východoevropských zemí. Komise potvrdila, že antidumpingová cla budou zrušena, pokud nìkterá z tìchto zemí bìhem uvedeného období vstoupí do EU (až kompetentní orgány EU se stanou odpovìdnými za tento problém). Zatímco organizace zemìdìlcù v EU si stìžují, že náklady na hnojiva se v minulém roce zvýšily o více než 50 %, pøedstavitelé zpracovatelského prùmyslu zdùrazòují, že takový vývoj je pøíznivý ve srovnání s rùstem nákladù na energetické zdroje jako plyn a nafta o 120 %. Tlak rostoucích nákladù vedl k omezení celkové produkce prùmyslových hnojiv v EU za posledních 18 mìsícù o 4 mil. t a souèasnì došlo k obrovskému rùstu dovozù hnojiv za dumpingové ceny z východní Evropy. Nìkteré zdroje citují jako hlavního viníka tìchto dovozù Rusko. Trh s hnojivy v EU pøedstavuje pøibližnì mil. t dusíkatých hnojiv (v èistých živinách), což pøedstavuje velmi zhruba ekvivalent mil t hmotnosti produktu. Agra Focus, 2001, è. 65, s. 28 (Jav) Podle posledního odhadu støechové organizace výrobcù COPA CO- CEGA z 29. èervna se produkce obilovin EU 15 v roce 2001 sníží proti pøedchozímu roku o 7 8 % na celkem 199 mil. t (z 215 mil. t v roce 2000). Pouze u kukuøice se oèekává pøírùstek 1,96 % na 40,6 mil. t a žita 2,06 %na 5,594 mil.t. Odhad produkce tvrdé pšenice je 8,064 mil. t ( 16,24 %), mìkké pšenice 85,472 mil.t ( 10,35 %), jeèmene 46,499 mil. t ( 10,33 %) ovsa a smìsek 6,950 mil. t ( 6,30 %). Obiloviny pro letošní sklizeò byly zasety na ploše 36,34 mil. ha, což je o asi 3,8 % ménì než v roce Omezení ploch zpùsobily hlavnì nadmìrné deštì a povodnì v dobì podzimního setí, které také nepøíznivì ovlivnily hektarové výnosy. Prùmìrný výnos se odhaduje na 5,47 t.ha 1 (v minulém roce 5,72 t.ha 1 ). Mezi èlenskými státy bude letos nejvyšší produkce opìt ve Francii (63,247 mil. t), což pøedstavuje 31,8 % z celkového množství EU, ale o 4,8 % ménì než v loòském roce. Pokles produkce se odhaduje také v Dánsku, Španìlsku, Itálii, Nizozemsku, Rakousku, Portugalsku, Finsku, Švédsku a Spojeném království. V Belgii/Lucembursku a Nìmecku se naproti tomu oèekává rùst (2,8 % a 2,2 %). Nìmecko bude pøi odhadu 46,251 mil. t nadále druhým nejvýznamnìjším producentem obilovin v EU (podíl 23,2 %). V Irsku a Øecku bude letošní sklizeò pøibližnì stejná jako loni. Agra Focus, 2001, è. 65, s (Jav) Od ledna 2002 má být zrušeno belgické federální ministerstvo zemìdìlství a jeho kompetence budou pøeneseny na regiony Flandry a Valonsko.toto opatøení je souèástí rozsáhlého plánu reformy federálního systému Belgie, kterou schválil belgický parlament s definitivní platností 29. èervna Funkce národního ministra 3 zemìdìlství, kterým je nyní Jaak Gabriëls, bude zrušena s tím, že

4 Nové ministerstvo pro životní prostøedí, výživu a venkov ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska Krátké zprávy Ruský program zvýšení úrodnosti pùdy Pracovní týden nìmeckých zemìdìlcù námìstek mistra zahranièních vìcí nyní Pierre Chevalier bude zastupovat Belgii na zasedáních Rady ministrù zemìdìlství EU. Na tìchto jednáních bude pravdìpodobnì doprovázen jedním nebo druhým nebo obìma regionálními ministry zemìdìlství nyní jsou to vlámská ministrynì Vera Dua (èlenka strany Zelených, která byla jmenována ministryní pøi øešení skandálu s dioxinem v roce 1999) a valonský ministr José Happart (farmáø a bývalý èlen Evropského parlamentu, který je známý postojem proti Evropské komisi v roce 1997 pøi jednání Prozatímního výboru pro výzkum krize BSE). Pozorovatelé jsou zvìdavi, jak nové uspoøádání v Belgii bude fungovat v praxi, hlavnì pokud jde o reprezentaci na úrovni EU. Upozoròují zejména na rozdíly mezi regiony v zemìdìlských podmínkách, pøedevším pokud jde o rozvoj intenzivního chovu prasat a rostlinné produkce ve Flandrech a tendencí Valonska k extenzivnìjšími rodinnému hospodaøení na pùdì. Urèitá odpovìdnost za sektor zemìdìlství však i nadále zùstane na federální úrovni. Podle mluvèího dosavadního federálního ministerstva zemìdìlství záležitosti zdraví zvíøat již byly pøesunuty na federální Agenturu pro nezávadnost potravin patøící pod Ministerstvo sociálních vìcí, zdravotnictví a životního prostøedí, která bude odpovídat za øízení kontroly a standardù primárních (nezpracovaných) produktù. Plán reformy státní správy byl ohlášený loni a bude pravdìpodobnì realizován døíve, než se pùvodnì oèekávalo, a to v souvislosti s pøedsednictvím Belgie v Radì EU od 1. èervence do konce roku Agra Focus, 2001, è. 65, s. 33 (Jav) Ve Velké Británii bylo krátce po letošních parlamentních volbách reformováno dosavadní Ministerstvo zemìdìlství, rybáøství a výživy (MAFF) na nynìjší Ministerstvo životního prostøedí, výživy a venkova (Department of Environment, Food and Rural Affairs DEFRA). Ministryní se stala Margaret Beckett, která patøí mezi nejzkušenìjší èleny nové Blairovy vlády. Její 58 let, vystudovala metalurgii, v letech 1961 až 1983 pracovala v tomto oboru v praxi a pozdìji ve výzkumu. Od roku 1970 se angažuje v politice jako èlen Labour Party, kde zastávala nejrùznìjší funkce vèetnì stínového ministra pro zdravotnictví, stínového ministra pro obchod a prùmysl až po pøedsedu parlamentu a prezidenta Státní rady v letech Nová ministrynì pøejímá odpovìdnost za øízení všech záležitostí bývalého ministerstva zemìdìlství, rybáøství a výživy a navíc má v rámci nového ministerstva odpovìdnost za životní prostøedí, rozvoj venkova, uchování krajiny, divokou zvìø, setrvalý rozvoj (døíve agenda zrušeného Ministerstva životního prostøedí, dopravy a regionù) a za kontroverzní agendu welfare zvíøat a myslivectví (døíve za tyto záležitosti odpovídalo Ministerstvo vnitra). Kromì uvedených aktivit bude DEFRA sponzorem Agentury pro životní prostøedí, Agentury pro krajinu a Anglické pøírody. Bývalý ministr MAFF Nick Brown je v nové vládì ministrem práce. Agra Focus, 2001, è. 65, s (Jav) Ruská vláda schválila základní projekt na zvýšení úrodnosti zemìdìlské pùdy bìhem pøíštích pìti let. Ministr zemìdìlství Alexej Gordìjev oznámil, že cílem programu je zvýšení úrodnosti pùdy do roku 2005 na více než mil ha. Celkové náklady na realizaci programu se odhadují na asi 180 mil. rublù. Opatøení zahrnuje ponechání asi 4 mil. ha vymrskané orné pùdy ladem, dále se má ètyønásobnì rozšíøit výmìra zavlažované pùdy a plocha drenážované pùdy se má zvìtšit na desetinásobek. Vláda se zabývala problémem úrodnosti na základì volání agronomù, kteøí naléhavì upozoròují na špatnou kvalitu zemìdìlské pùdy, jejíž úrodnost se bìhem posledních deseti let postupnì snižuje, protože zemìdìlci mají k dispozici stále ménì hnojiv. Souèasný vládní program má být klíèem k dosažení dlouhodobého zlepšení produktivity rostlinné výroby v Rusku. AgFd E. Eur., è. 225, s. 15 (Jav) Normální pracovní týden samostatnì èinných osob 4 v zemìdìlském odvìtví Nìmecka (vèetnì lesnictví a rybáøství) trval

5 Oddlužení zemìdìlských podnikù v Turkmenistánu Krátké zprávy Pozdní mrazy poškodily úrodu peckového ovoce v Rakousku Nizozemsko zvyšuje export drùbežího masa v kvìtnu 2000 prùmìrnì 61,1 hodin. Toto pracovní zatížení je podle údajù Spolkového statistického úøadu SRN znaènì vìtší než v ostatních odvìtvích, kde ve stejném období prùmìrný pracovní týden samostatnì èinných osob trval 49,7 hodin. Závislé osoby (námezdní pracovníci) odpracovaly ve sledovaném období podstatnì ménì hodin; výsledky statistického šetøení udávají, že v prùmìru jejich pracovní týden trval jen 35,7 hodin. Tato relativnì krátká prùmìrná pracovní doba se mimo jiné zdùvodòuje tím, že mezi námezdními pracovníky je mnoho jen èásteènì zamìstnaných. Témìø 20 % všech závislých zamìstnancù v Nìmecku bylo v kvìtnu 2000 zamìstnáno na èásteèný pracovní úvazek (zkrácenou pracovní dobu), pøièemž tato forma zamìstnání se vztahovala na celou tøetinu žen v pracovním pomìru. Ag. Eur., 2001, è. 29, s. K/15 (Jav) V Turkmenistánu byly na základì vládního výnosu prominuty zemìdìlským výrobním sdružením všechny dluhy vùèi státu. Podle tiskových informací turkmenský prezident Samarmurat Nijazov poukázal pøi oznámení tohoto výnosu na to, že všem státem financovaným podnikùm se odepisují dosavadní finanèní závazky a rovnìž dluhy vùèi státu obnášející v pøepoètu celkem asi 1 mld. USD (2,3 mld. DEM). Bìhem zasedání vlády v Ašchábádu zdùvodnil uvedené opatøení tím, že dluhy a nedoplatky, ale také obecný problém odložených plateb pøedstavují brzdu dalšího rozvoje národního hospodáøství Turkmenistánu. Nyní tedy mohou státní zemìdìlské podniky zaèít s hospodaøením od nuly. Ag. Eur., 2001, è. 29, s. K/13 (Jav) Letošní sklizeò ovoce v Rakousku bude pravdìpodobnì podstatnì horší než v roce Centrála pro zpravodajství o trhu a cenách (ZMP) oznámila, že podle prvních odhadù rakouské statistiky se letos sklidilo tøešní a višní, což je o t (o 10 %) ménì než loni. Se zvláštì velkými ztrátami se poèítá u merunìk a broskví. Úroda merunìk dosáhne podle dosavadních zpráv jen t (o 21 % ménì než v roce 2000). Sklizeò broskví se odhaduje na t, to je proti minulému roku o tøetinu ménì. Letošní špatnou úrodu peckového ovoce ovlivnily hlavnì pozdní mrazy v polovinì dubna, které nejvíce postihly sady v Dolních Rakousích a Burgenlandu. Mnoho podnikù s intenzivním sadaøením v Burgenlandu hlásí totální znièení úrody merunìk. Kromì toho byly meruòky letos zasaženy moniliózou a v nìkterých byly broskve napadeny kadeøavostí. V letošním roce bude z peckového ovoce dobrá jen úroda švestek, kterých by se mohlo sklidit asi t, to je o 14 % více než v loòském roce. Naproti tomu jahod se sklidilo jen t, což je asi o 5 % ménì než v roce Ag.Eur., 2001, è. 29, s. K/6 7 (Jav) Orientace nizozemského drùbežnictví na export se v minulém roce opìt potvrdila. Podle údajù ZMP bylo z Nizozemska v roce 2000 exportováno celkem t drùbežího masa, to je o 17 % více než v roce Mimoøádnì se zvýšil export do Ruska, kam nizozemští exportéøi vyvezli za kalendáøní rok 2000 celkem t (+ 46 % proti roku 1999). Rusko bylo po Velké Británii, kam šlo v minulém roce celkem t drùbežího masa, tøetím nejvìtším zahranièním odbytovým trhem této komodity. Hlavním odbytištìm je Nìmecko, kam smìøovalo ve stejném roce t, i když objem exportu do této zemì se za rok 2000 omezil o 7 %. Ve struktuøe nizozemského vývozu drùbežího masa zaujímají slepièí brojleøi a slepice na polévku 86 %. Jejich export se v roce 2000 zvýšil o 9 %. Zvláštì rychle se rozvíjí export krùtího masa, kterého se vyvezlo , to je o 55 % více proti pøedchozímu roku a jeho podíl na celkovém exportu drùbežího masa dosáhl 12 %. Naproti tomu kachního masa se vyvezlo t, to je o 10 % ménì (podíl na celkovém exportu 1,5 %). Vedle drùbežího masa vyváží Nizozemsko také produkty z drùbežího masa, jichž se v roce 2000 exportovalo celkem t (+ 10 % proti 5

6 Návrh státního rozpoètu Slovenska na rok 2002 pro sektor zemìdìlství Krátké zprávy Zájem o problematiku BSE na Slovensku Ceny jateèného skotu v EU pod tlakem roku1999). V roce 2000 se zvýšil nejenom objem exportu drùbežího masa a drùbežích výrobkù, ale vývozci mohou být spokojeni také s tržbami za tyto produkty, které se zvýšily celkem o 13 %. Exportní hodnota brojlerù se zvýšila proti roku 1999 o 17 % a krùt dokonce o 27 %. Agra Eur., 2001, è. 29, s. K/18 (Jav) Návrh výdajù státního rozpoètu Slovenské republiky na rok 2002 poèítá s 13,074 mld. SKK pro kapitolu Ministerstva zemìdìlství. Tyto prostøedky mají být nasmìrovány do ètyø hlavních programù, které pøedstavují priority zemìdìlské politiky. Jde o udržení výkonného zemìdìlství a potravináøství, zajištìní veøejných služeb, zmíròování rizik s cílem eliminovat vlivy nepøedvídatelných živelných pohrom a pøípravu resortu na vstup do EU. Vyplývá to z Návrhu programu rozpoètové kapitoly Ministerstva zemìdìlství SR na rok 2002, který letos v polovinì èervence schválila vláda. V pøípadì schválení návrhu rozpoètu by zdroje resortu v pøíštím roce vzrostly proti roku 2001 o 377 mil. SKK. Podle návrhu by bìžné výdaje z kapitoly zemìdìlství mìly èinit 10,068 mld. SKK a kapitálové výdaje 3,006 mld. SKK. Pøímé subvence pro podnikatelské subjekty jsou rozpoètované do výše 7,606 mld. SKK a pro fyzické osoby 490 mil. SKK. Transfer pro pøíspìvkové organizace má dosáhnout 375 mil. SKK. Pøíjmy resortu vèetnì zapoèítání prostøedkù z transformovaných státních fondù jsou rozpoètovány sumou 2,268 mld. SKK. První z uvedených priorit se kromì rozvoje ekonomiky agropotravináøského komplexu zamìøuje na udržování kvality a nezávadnosti potravin, zabezpeèení veterinární ochrany území, uspoøádání pozemkového vlastnictví a organizování trhu se zemìdìlskými produkty a potravinami. Zajištìní veøejnì prospìšných služeb v zemìdìlství, lesnictví a vodohospodáøství se opírá hlavnì o ochranu životního prostøedí. V rámci zmírnìní vlivu živelných pohrom pøipravuje ministerstvo zemìdìlství vytvoøení rizikového fondu. V pøípadì priority zamìøené na èlenství Slovenska v EU má dojít k dobudování a zprovoznìní integrovaného administrativního a kontrolního systému pro využívání pomoci z pøedvstupních podpùrných fondù Unie. Ro¾. nov., 2001, è.138, str. 1 (Jav) Státní veterinární správa SR a Ministerstvo zemìdìlství SR uvedly na zaèátku èervence do provozu informaèní služby vìnované problematice onemocnìní BSE. Veøejnost pøivítala možnost jednoduchého a rychlého pøístupu k informacím o BSE a o širších souvislostech s touto nemocí. Internetový informaèní server dennì navštíví prùmìrnì sto zájemcù. Na informaèní linku s telefonním èíslem 02/ se obracejí pøedevším rodièe nebo lidé cestující do zahranièí. Nejèastìjší otázky se týkají bezpeènosti masa a masných výrobkù. Významný je též podíl otázek na výskyt BSE v jednotlivých zemích. Informaèní linka je k dispozici bìhem pracovních dní od10,00 do16,00hodin. Ro¾. nov., 2001, è. 131,s. 5 (Jav) Nákupní ceny skotu v Evropské unii se vzhledem ke slabé tendenci v hlavních èlenských státech za týden konèící 12. èervence 2001 snížily v prùmìru o 1 %. Prùmìrná cena na reprezentativních trzích patnácti státù EU èinila v referenèním týdnu ( ) 112,387 EUR/100 kg živé hmotnosti, to je o 1,165 EUR/100 kg ménì než v pøedchozím týdnu. Pro zemìdìlce v Nìmecku a Francii se cena zhoršila o 1,8 % a 1,6 (na 80,769 EUR a 128,424 EUR). Z reprezentativních trhù Belgie, Itálie, Španìlska a Irska bylo hlášeno snížení ceny o 0,9 až 1,4 %. V Nizozemsku, Dánsku a Øecku se ceny proti pøedchozímu referenènímu týdnu nezmìnily. Pouze ve Velké Británii a Portugalsku došlo k nepatrnému rùstu ceny. Ve srovnání se stejným týdnem roku 2000 byla prùmìrná cena jateèného skotu v EU 15 o 21,847 EUR/100 kg ž. hm. (o 16,3 %) nižší. Ceny v jednotlivých èlenských státech se znaènì odchylují od prùmìru Unie. Ve sledovaném èervencovém týdnu 2001 se rozdíly 6

7 Produkce bavlny v Turkmenistánu Geneticky modifikované plodiny hlavní produkèní zemì Krátké zprávy Slovenská vláda schválila návrh zákona o organizaci trhu se zemìdìlskými výrobky v cenách mezi státy pohybovaly od nejnižší úrovnì 72,046/100 kg v Itálii do nejvyšší 202,889 EUR/100 kg v Øecku. AgraEur., 2001, è. 29, s. K/10 (Jav) Národní ústav pro státní informace a statistiku Turkmenistánu oznámil, že v roce 2000 bylo v zemi vyrobeno 232,6 tis. t bavlníkového vlákna, což je o 3 % ménì než v roce Hodnota tržní produkce vyèištìného vlákna dosáhla v minulém roce mld. manatù (1 USD = manatù), to je asi o 0,1 % ménì než v roce Hodnota exportu této komodity èinila více než 787 mld. manatù. Domácí textilní prùmysl zpracoval 56,5 tis.t vlákna, to je pouze 68,4 % ve srovnání s rokem 1999, avšak ve srovnání s rokem 1995 se množství zpracovaného vlákna zvýšilo 3,4krát. Podle plánu rozvoje odvìtví bavlníku se má do roku 2005 zvýšit produkce bavlníkového vlákna na 750 tis. t a do roku 2010 na 900 tis. t. Zpracování vlákna v turkmenském textilním prùmyslu se má zvýšit do roku 2005 na 113,7 tis.t a do roku 2010 na 190 tis. t. Celková sklizeò bavlníku (celých rostlin, vèetnì semene) v roce 2000 èinila tis. t, což je o 270 tis. t ménì, než se plánovalo. V pøedchozím roce se sklidilo celkem 1,3 mil. t. APK Ekon. Upravl., 2001, è. 6, s. 44 (Jav) V zámoøí pokroèila produkce GM krmiv mnohem dále než v Evropì. Podle údajù agentury ISAA se v roce 2000 pìstovaly geneticky modifikované rostliny v celosvìtovém mìøítku na ploše 44,2 mil ha. Nejvìtším výrobcem jsou dosud USA, kde plocha GM plodin èinila 30,3 mil. ha, následuje Argentina s 10 mil. ha a Kanada s 3 mil. ha. Nejrozšíøenìjší GM plodinou je sója, která se v minulém roce pìstovala na 25,8 mil. ha, další pozici zaujímají kukuøice (10,3 mil. ha), bavlník (5,3 mil ha) a øepka (2,8 mil. ha). V USA a Argentinì, které jsou nejvìtšími svìtovými výrobci sójových bobù, tvoøí plochy GM sóji více než polovinu celkové plochy sóji (v USA 54 % a v Argentinì %). Využívání sójových bobù a výrobkù z nich pro lidskou výživu a zejména pro krmné úèely se vìnuje velká pozornost v Nìmecku, kde se èást spotøebitelù obává geneticky modifikovaných produktù. Nìmecko dosud dováželo roènì asi 2 mil. t sójového šrotu, pøevážnì z USA a Argentiny. Kromì toho nìmecké lisovny zpracovávají roènì kolem 3 mil. t sójového šrotu z dovezených sójových bobù. Kvùli zákazu zkrmování masokostních mouèek, který byl vyhlášen loni v prosinci, bylo podle údajù Spolkového svazu spotøebitelských iniciativ dovezeno do SRN dodateèných t sójového šrotu. Protože spotøebitelé mají podezøení, že se dováží také šrot z geneticky modifikovaných bobù, apelují na to, aby støednìdobý a dlouhodobý výpadek bílkovinných krmiv byl nahrazen domácím pìstováním plodin z vysokým obsahem bílkovin, pøedevším luštìnin. Agrarmarkt, 2001, è. 6 s. 59 (Jav) Návrh zákona o organizování trhu s vybranými zemìdìlskými výrobky, který vláda SR schválila 18. èervence 2001, vyplývá z realizace zámìru Programového vyhlášení vlády o transformaci souèasného Státního fondu tržní regulace (ŠFTR) na intervenèní agenturu, která se má podobat intervenèním institucím v Evropské unii. Transformace se bude podle návrhu uskuteèòovat postupnì. V první etapì se zøídí Intervenèní agentura z dosavadního ŠFTR, a to kvùli nábìhu èinností, jež se budou pøibližovat èinnostem zabezpeèovaným intervenèními agenturami v EU. Ve druhé etapì se mají sladit nástroje regulace trhu na Slovensku s praxí v EU. Realizací zákona (jeho platnost musí potvrdit ještì parlament) se zajistí aktuální požadavek na vìtší pøehlednost poskytování státních prostøedkù pro podnikatele v zemìdìlském sektoru a vytvoøí se možnosti pro èerpání a využívání zdrojù z fondù Unie na podporu zemìdìlství s perspektivou slouèení s platební agenturou pro program SAPARD. Ro¾.nov., 2001, è. 142, s. B/1 (Jav) 7

8 Nìmecko vyváží do Severní Koreje hovìzí maso Letošní úroda pšenice ve Slovinsku o 20 % vyšší Krátké zprávy Na Slovensku prošlo kontrolami 30 jatek Zemì støední a východní Evropy zaznamenaly v roce 2000 zvýšení HDP Podle sdìlení ministerstva zemìdìlství SRN dodržuje spolková vláda pøíslib z letošního jara, že dodá do Severní Koreje hovìzí maso z nákupní akce EU. Komise nìmeckých expertù zjistila, že v souladu se Svìtovým potravinovým programem mùže Severní Korea pøijímat, skladovat a rozdìlovat mìsíènì pouze omezené množství hovìzího masa. Pro pøíjemce potravinové pomoci bude kvùli klimatickým pomìrùm výhodnìjší, když zásilka hovìzího masa k uskladnìní a rozdìlení dojde do zemì na podzim nebo v zimì. Nìmecko má zatím k dispozici pro odloženou dodávku do Severní Koreje t hovìzího masa. Spolková vláda vychází z toho, že se množství masa dodávaného do této zemì bude dále zvyšovat. S první zásilkou se zaène v nejbližších týdnech. Agra Eur., 2001, è. 30, s. K/8 (Jav) Podle zprávy národní obchodní a prùmyslové komory se letos ve Slovinsku sklidí asi t pšenice, což pøedstavuje proti roku 2000 zvýšení o 20 %. Rùst produkce se vyvozuje z rozšíøení osevní plochy a pomìrnì pøíznivého poèasí. V loòském roce byla úroda vzhledem k nadmìrnému suchu horší, než se pùvodnì oèekávalo, a sklidilo se celkem pouze t vysoce kvalitní pšenice. Ministerstvo zemìdìlství Slovinska udává, že pro sklizeò 2001 bylo pšenicí oseto více než ha, to je o 10 % vìtší plocha než pro sklizeò Pokud se dosavadní odhady splní, dosáhnou prùmìrné hektarové výnosy pšenice v letošním roce asi 32,6 t.ha 1. Pøes oèekávané zvýšení produkce nebude Slovinsko sobìstaèné roèní potøeba pšenice se odhaduje na t a pravdìpodobnì bude nutno dovézt asi t. AgraFd E. Eur., 2001, è. 225, s. 34 (Jav) Kontroly technologického dovybavení slovenských jatek, potøebného pro bezpeèné odstraòování specifikovaných rizikových materiálù z tìl pøežvýkavcù, které veterinární inspektoøi vykonávají v rámci opatøení proti zavleèení BSE na území Slovenska, zatím skonèily jen v oblasti bývalého Západoslovenského kraje. Státní veterinární správa SR pøitom vydala rozhodnutí o zpùsobilosti dále porážet skot vèetnì navazujícího zpracování pouze pro 30 jatek. Dalším 11 jatkám pøidìlila náhradní termíny na koneèné odstranìní nedostatkù. Požadavkùm vùbec nevyhovìly tøi podniky. Kontrola zbývajících jatek ze støedního a východního Slovenska se má uzavøít do konce srpna. Ve Slovenské republice pøed zahájením uvedených provìrek poráželo skot celkem 202 jatek, z nichž jen 102 požádalo o provedení provìrky. Teprve dokonèení kontrol a jejich vyhodnocení ukáže, kolik jatek na Slovensku získá povolení porážet a zpracovávat skot. Ro¾. nov., 2001, è. 147, s. 5 (Jav) Ekonomika jedenácti kandidátských zemí støední a východní Evropy (plus Kypr) se za rok 2000 zvýšila v ukazateli hrubého domácího produktu v prùmìru o 4,2 %. Tyto údaje uveøejnila letos v létì statistická agentura EU (Eurostat). Takový rùst je považován v Bruselu za zdravý ekonomický vývoj ve sledovaných zemích. Nejvìtší pøírùstek ohlásily Litva (6,6 %), Estonsko (6,4 %), Bulharsko (5,8 %) a Maïarsko (5,2 %). V Èeské republice a Rumunsku nastal obrat od recese ve dvou pøedchozích letech k pozitivnímu vývoji (v roce 2000 pøírùstek HDP 3,1 % a 1,6 %). Èísla Eurostatu však souèasnì ukazují, že mezi zemìmi støední a východní Evropy a Evropskou unií dosud existuje velká diference v úrovni ekonomiky, která se nejzøetelnìji projevuje v hodnotì HDP na jednoho obyvatele. Index standardní kupní síly obyvatelstva (bere se v úvahu relace mezi vytvoøeným HDP a relativní cenovou úrovní v dané zemi) èinil v prùmìru všech jedenácti zemí jen 39 % ve srovnání s prùmìrem EU 15 (8 800 : EUR na obyvatele). Za poslední tøi roky se tento procentní pomìr nezmìnil i když v kandidátských zemích se HDP na obyvatele od roku 1998 zvyšoval, v EU rostl rychlejším tempem. Mezi sledovanými zemìmi se na prvním místì trvale drží Slovinsko, kde v roce 2000 èinil HDP na obyvatele EUR, což pøedstavuje 72 % v pomìru k EU. 8

9 Dobré vyhlídky skliznì obilovin v Bìlorusku Hrozba hladu v Uzbekistánu Krátké zprávy Éterické oleje k odstranìní zápachu Pozor na zámìnu symptomù! Nový herbicid do kukuøice Callisto Na druhém konci stupnice jedenácti kandidátských zemí je Bulharsko s EU (pouze 24 % k úrovni EU). AgraFd E. Eur., 2001, è. 226, s. 7 (Jav) Bìlorusko má šanci sklidit v letošním roce asi 6 mil.t zrnin (obiloviny vèetnì luštìnin), což by bylo o 25 % více než v roce 2000, kdy se sklidilo 4,8 mil. t. Podle bìloruského ministerstva zemìdìlství se úroda zdárnì vyvíjela a sklizeò zaèala 20. èervence. Obiloviny a luštìniny byly zasety na celkové ploše 2,7 mil. ha (+ 6 % proti pøedchozímu roku). Pøedpokládá se výnos 2,2 t.ha 1. Úspìch žní však zvláštì v obtížných ekonomických podmínkách Bìloruska bude velmi záležet také na zajištìní sklizòových strojù, pohonných látek a organizaci nákupu a skladování. AgraFd E. Eur., 2001, è. 226, s. 9 (Jav) Uzbekistán je postižen neobvyklým a rozsáhlým suchem, které už se projevuje krajním nedostatkem potravin. Potravinová situace je letos dokonce ještì horší než krize v minulém roce, kdy tento støedoasijský stát s 25 miliony obyvatel byl zasažen nekrutìjším suchem za posledních 100 let. V oficiální zprávì vlády se uvádí, že sucho opakující se už druhým rokem a nedostatek vody jsou letos ještì akutnìjší a vyvrcholí v èervenci a srpnu. Agentury OSN vyzvaly svìtovou veøejnost k okamžitì mezinárodní pomoci pro severozápadní uzbecké regiony Chorezm a Karakalstan, kde chudých lidí trpí hladem a nedostatkem pitné vody. Oficiální zdroje uvádìjí, že sucho znièilo polovinu všech osevních ploch v obou oblastech a nejménì zemìdìlcù ztratilo zamìstnání. Uzbecká vláda se obrátila na OSN, Svìtovou banku a dárcovské státy s naléhavou žádostí o pomoc. AgraFd E. Eur., 2001, è. 226, s. 10 (Jav) Zápach kejdy bude zøejmì možné zmírnit nebo mu zcela zabránit použitím éterických olejù. Výzkum amerických vìdcù ukázal, že jeden gram éterického oleje získaného z oregana (carvacrol) nebo z tymiánu (thymol) na pùllitr kejdy postaèí k tomu, aby tìkání mastných kyselin, které zpùsobuje hnilobný zápach, bylo na nìkolik týdnù zastaveno. Kromì toho se zdá, že éterické oleje mohou omezit rozmnožování choroboplodných zárodkù v kejdì. DLG Mitt., 2001, è. 7, s. 11 (DK) V SRN bylo v posledních dvou až tøech týdnech zjištìno, že listy pšenice jsou èasto neobvykle svìtlé; v nìkterých pøípadech bylo pozorováno také hnìdé zbarvení (nekrotizace) špièek praporcových listù. Zesvìtlení listù je dobøe patrné zvláštì proti sluneènímu svìtlu jeví se jako svìtlé body. Tyto zmìny jsou nápadné pøedevším u odrùd Aspirant, Biscay a Vivant. Také odrùdy Bandit, Contur a Skater vykazují v nìkterých pøípadech podobné symptomy. Èásteènì mohou být postiženy i jiné odrùdy. Tento jev však nesouvisí s chorobami a nelze ho s nimi zamìòovat. Dr. Schäfer (LK Hannover) poukazuje na to, že aplikace fungicidù nevede k odstranìní ani zamezení tohoto jevu. Za pøíèinu jsou považovány fyziologické reakce rostlin na prùbìh poèasí, pøedevším na spíše chladné teploty v polovinì èervna, popø. sucho v kvìtnu. Podobnou pøíèinu má také fialové zbarvení pluch, které se èasto objevuje pouze na jedné stranì klasu avšak po celé jeho délce. Také tyto symptomy nesmìjí být zamìòovány za symptomy typické pro napadení rostlin houbami r. Fusarium nebo Microdochium. Infekce rostlin tìmito houbami se však v souèasné dobì ještì neprojevila. Top Agrar, 2001, è. 7, s. 20 (DK) Firma Syngenta, která vznikla fúzí firem Novartis a Zeneca, pøichází na trh s novým herbicidem do kukuøice pod názvem Callisto. Úèinná látka mesotrion patøí do skupiny callistemonù (triketonù), které 9 ovlivòují fotosyntézu plevelù v kukuøici. Pøípravek je pøijímán listy

10 Pøedcházet nedostatku železa Krátké zprávy Virus žluté zakrslosti jeèmene na postupu Další houbová choroba ohrožuje øepku a koøeny a je urèen k postemergentnímu ošetøení jednoletých trav, zejména ježatky kuøí nohy a širokého spektra dvoudìložných plevelù. Nástup úèinku je velmi rychlý pøi aplikaèní dávce 1,0 1,5 l.ha 1. Pøípravek se podaøilo vyvinout z látky obsažené v rostlinì Callistemon citrinus. Pøípravek Callisto je formulován jako kapalný suspenzní koncentrát, který je možné mísit s mnoha bìžnými herbicidy do kukuøice. Ve smìsi s pøípravkem Zintan potlaèuje kompletní spektrum významných plevelù a prosa v kukuøici, vèetnì problémových. V Nìmecku a Rakousku byl pøípravek Callisto registrován; mùže se proto v kukuøici používat již v letošní sezónì. Firma Syngenta oèekává povolení tohoto pøípravku v mnoha dalších zemích. Gesunde Pfl., 53, 2001, è. 5, s. 163 (DK) Tým francouzských vìdcù v Montpellier ve spolupráci s americkými kolegy lokalizoval v rostlinách kukuøice gen, který je odpovìdný za pøíjem železa. Stejnì jako u jiných druhù obilovin probíhá také u kukuøice pøíjem železa ve dvou fázích. Koøeny rostlin uvolòují molekuly, které v pùdì vážou železo. Vzniklý komplex je potom formou, v níž koøeny rostlin železo pøijímají. Pøíjem železa je øízen genem, který byl nedávno objeven. Vìdci nyní ovìøují možnost dosáhnout pomocí tohoto genu obdobného zpùsobu pøíjmu železa také u dalších plodin z jiných èeledí a tím snížit jejich citlivost k deficitu železa. DLG Mitt., 2001, è. 7, s. 9 (DK) V letošním roce byl zaznamenán silnìjší výskyt viru žluté zakrslosti jeèmene (BYDV). Infekce se objevila zejména v suchých oblastech na východì SRN. Kromì ozimého jeèmene byla letos poprvé silnìji napadena také ozimá pšenice. Symptomy se objevily jak celoplošnì, tak i v hnízdech. Napadené rostliny zaostávají silnì v rùstu, žloutnou a špièky listù se zbarvují do èervena. Sérologický test prokázal v extrémních pøípadech až 80 % napadených rostlin. Dlouhý, mírný podzim byl velmi pøíznivý pro migraci mšic (pøenašeèù BYDV), o èemž svìdèí jejich letová aktivita, která trvala až do poloviny prosince. Výskyt listových mšic na podzim však byl spíše slabší. Intenzita napadení závisí rozhodující mìrou na termínu výsevu. Napadeny bývají pøedevším plochy, na nichž byla ozimá pšenice, popø. jeèmen vyseta pøíliš brzy a které nebyly proti listovým mšicím ošetøeny. Top Agrar, 2001, è. 7, s. 21 (DK) V SRN se již nìkolik let plíseò zelná (Peronospora parasitica) objevuje v porostech ozimé øepky pøi vlhkém chladném poèasí v pozdním létì pomìrnì èasto. Zvýšený výskyt této houby byl zjištìn zejména v oblastech severovýchodního Nìmecka. Vzhledem k podobným klimatickým podmínkám a malým vzdálenostem mezi jednotlivými pozemky u nás je tøeba považovat nebezpeèí napadení porostù ozimé øepky plísní zelnou za aktuální. Pøi èasném a masivním napadení jsou zvláštì dìložní lístky (zøídka první pravé listy) silnì poškozeny a vzcházení rostlin je zbrždìno. Jednotlivé rostliny mohou odumírat. Nìmeètí odborníci doporuèují ošetøení úèinnou látkou dimethomorph nebo metalaxyl, které zlepšuje vývoj øepky v raných rùstových fázích. Pøi silném napadení peronosporou získají ošetøené rostliny náskok ve vývoji pøibližnì 14 dnù. Èetné pokusy ukázaly, že ve variantì s pozdním výsevem ošetøené pøípravkem Oftanol T a dimethomorphem bylo zajištìno zvýšení výnosu o 0,1 až 0,2 t.ha 1, což èasto odpovídalo výnosu z normálního výsevu bez DMM. Nižší hmotnost tisíce semen v dùsledku pozdního výsevu je možné zvýšit pøídavkem DMM. DLG Mitt., 2001, è. 7, s (DK) 10

11 Výzkum potlaèení vlivu poporodního stresu selat Krátké zprávy Oxid zineènatý podporuje rùst malých selat Pøíjem sušiny krav pøed otelením urèuje produktivitu po otelení Novorozená selata mohou lépe nastartovat vývoj a rùst, jestliže je jim poskytnuta injekce antiinflamatorního prostøedku, užívaného ve veterinární medicinì. Tento prostøedek dexamethazon je syntetická verze kortikoidu, který je pøirozenì vytváøen zvíøaty v podmínkách stresu. V testech provádìných opakovanì v malém mìøítku rostla selata ošetøovaná dexamethazonem v prvních 18 dnech života asi o 12 % rychleji než jiná selata. Pracovníci výzkumné organizace ARS (Agricultural Research Service) amerického ministerstva zemìdìlství a z univerzity Missourri Columbia zaèali nyní testovat dlouhodobé úèinky jednorázového ošetøení selat tímto prostøedkem. Pøi testech se mìøí složení tìla pøi dosažení tržní hmotnosti, pøírùstky a úèinnost krmiva. Zkrácení prùmìrné doby od narození do porážky jen o jeden den by mohlo pøinést americkým chovatelùm prasat roèní zvýšení zisku o desítky milionù dolarù. První hodina po narození mùže být vhodnou dobou k aplikaci syntetického stresového hormonu a naprogramování prasat na efektivní pøírùstky. Ale injekce dexamethazonu aplikovaná v nesprávnou dobu by mohla rùst selat zpomalit. Pøi pokusech nepocítila prasata ošetøená tímto prostøedkem žádné zjevné úèinky na chování. V pokraèujících studiích jsou mìøeny koncentrace pøirozenì vytváøeného hormonu a léèebné chemikálie u mladých prasat a další výzkum úèinkù dexamethazonu by mìl poskytnout hlubší pochopení trvalých vlivù stresu vznikajícího po narození. Feedstuffs, 73, 2001, è.26, s.13 (Vo) Oxid zineènatý je úèinný a spolehlivý èinitel podporující rùst u malých selat. Podle vùdèího výzkumného pracovníka spoleènosti Agri Nutrition Services v Shakopee v Minnesotì v USA, zvyšují koncentrace oxidu zineènatého, které znaènì pøesahují požadavky zvíøat na obsah zinku v krmné dávce, rychlost rùstu u èasnì odstavených selat chovaných v bìžných podmínkách navzdory rozšíøení prùjmových onemocnìní. Avšak zatím neexistuje žádné pøesvìdèivé vysvìtlení týkající se mechanizmu pùsobení oxidu zineènatého a s tím spojených úèinkù stimulujících rùst malých selat, pøestože antibakteriální vlastnosti oxidu zineènatého jsou právem uznávány v praxi humánní medicíny. Také zatím není známo, proè se zdroje rùzných kyslièníkù zinku znaènì liší v relativní biologické dostupnosti a proè neovlivòují podstatnì rùstovì stimulaèní úèinky u malých selat. Tyto informace by umožnily výzkumníkùm v chovu prasat studovat mechanizmus pùsobení oxidu zinku a umožnit chovatelùm prasat vybrat zdroj zinku, který by byl nejvýhodnìjší jak pro prasata tak pro životní prostøedí. Oxid zineènatý s nejvyšší hodnotou biologické dostupnosti mùže mít výhody jen bìhem prvního týdne 21denního krmného období. Feedstuffs, 73, 2001, è.28, pøíloha s.1 (Vo) Pøíjem sušiny pøed otelením se vztahuje k pøíjmu sušiny, zdravotnímu stavu a produktivitì krav po otelení. Výzkumný pracovník z katedry pro chov mléèného skotu univerzity ve Wisconsinu v Madisonu proto považuje za dùležité znát pøíjem sušiny u krav pøed otelením a èerstvì po otelení. Bìhem koneèných stadií bøezosti se musí zvýšit obsah energie krmných dávek, aby kompenzovaly snižující se pøíjem krmiva a pomohly vyhovìt požadavkùm krav na energii, adaptovaly mikroflóru bachoru na krmné dávky s vyšším obsahem nevlákninových karbohydrátù, dostaly do dobré kondice papily bachoru a snížily mobilizaci tuku z tukových tkání. Optimální krmný management vyžaduje maximální pøíjem sušiny. Krávy pøecházející na nový krmný režim by mìly mít stálý pøístup k neomezenému množství krmiva. Jestliže je zkrmována píce s dlouhými èásticemi, existuje možnost vybíravosti krav. Jestliže se vybíravost stane problémem, mìli by chovatelé uvažovat o èastìjším krmení menších množství krmiva, zpracováním krmiva s jemnìjšími èásticemi, pøidáváním vody v pøípadì pøíliš suchého krmiva nebo pøidávání tekuté melasy. Mìla by být pravidelnì mìøena vlhkost krmiva, protože tyto hodnoty musí být použity pøi opakovaných sestavování receptu- 11

12 Krmení èasnì odstavených selat tekutou mléènou náhražkou je prospìšné Omezení dárcovství krve v USA kvùli riziku BSE Krátké zprávy Virové fágy jako alternativa antibiotik? ry krmných dávek tak, aby pomìr píce ke koncentrované sušinì zùstával odpovídající. Feedstuffs, 73, 2001, è.28, pøíloha s.3 (Vo) Management èasnì odstavených selat zùstává stálou výzvou pro chovatele, pøestože praktiky managementu a krmné programy podstoupily bìhem posledního desetiletí mnoho pozitivních zmìn. Problémy výživy spojené s èasným odstavem vedly k vývoji komplexních startérových krmných dávek obsahujících vysoce stravitelné složky. Vedoucí výzkumný pracovník spoleènosti Agri Nutrition Services v Shakopee v Minnesotì v USA doporuèuje, aby management èasnì odstavených selat zahrnoval poskytnutí vhodné nutrièní podpory bìhem pøechodného období, kdy sele je náhle pøevedeno z mateøského mléka na suché krmivo. Tato selata mají po odstavu tendenci k zpomalenému rùstu. Vysoké nároky na udržení dobrého zdravotního stavu, kladené na selata v odchovnách bìhem pøechodného mohou mít kromì zpomaleného rùstu za dùsledek také vysokou nemocnost a mortalitu v období po odstavu. Krmení odstávèat s nízkou hmotností v odstavované skupinì tekutou mléènou náhražkou by proto mohlo být velmi užiteèné pøi snižování odchylek hmotnosti u kategorií rostoucích a vykrmovaných prasat. Feedstuffs, 73, 2001, è. 28, pøíloha s. 4 (Vo) Poradní výbor amerického úøadu pro potraviny a léky (FDA Food & Drug Administration) doporuèil zpøísnìní restrikcí pro americké dárce krve, kteøí pobývali urèitý èas ve Velké Británii a dalších zemích, kde propukly epidemie BSE. Jestli FDA pøijme doporuèení Poradního výboru pro pøenosnou spongiformní encephalopathii (TSEAC), dárcovství krve v USA by se snížilo o 4,6 5,3 %. Ale odhaduje se, že postup, který byl doporuèen v èervnu minulého roku, omezí riziko náhodného pøenosu nemoci o 72 % z osob, které si nejsou vìdomy, že získaly v Evropì infekci. Doporuèení výboru by vylouèila dárce, kteøí žili nebo cestovali po evropských zemích mimo Velkou Británii po více než celkovì 5 let. Dárci, kteøí žili nebo cestovali ve Velké Británii po více než tøi mìsíce od roku 1980 do konce roku 1996 by byli nežádoucí. Americký služební personál, který pobýval na nìjaké základnì v Evropì po více než 6 mìsícù, by byl také nezpùsobilý. Velká Británie mìla více než pøípadù BSE. Britové hlásili 1352 z tìchto pøípadù v roce 2000 a 177 pøípadù do konce letošního dubna. V USA nebyly nikdy hlášeny žádné pøípady BSE díky aktivnímu státnímu a federálnímu dohlížecímu programu. Americký èervený køíž, který sbírá více než polovinu krve užívané k transfúzím v USA, upozornil FDA, že zamýšlí pøijmout pøísná bezpeènostní pravidla pro dárcovství krve od tìch dárcù, kteøí pobývali v Evropì. Návrh Èerveného køíže, který prý bude realizován v polovinì záøí, se snaží omezit jakékoli potenciální náhodné vystavení Creutzfeld Jakobovì nemoci. Tento nový postup by pozdržel dárcovství krve od tìch osob, které pobývaly nebo cestovaly po období tøí mìsícù nebo více ve Velké Británii od roku 1980 do souèasnosti. Ty osoby, které žily více než celkem šest mìsícù v nìjaké jiné evropské zemi od roku 1980 do souèasnosti, by byly také nezpùsobilé. Politika Amerického èerveného køíže je pøísnìjší než doporuèení pøijaté Poradním výborem FDA. Feedstuffs, 73, 2001, è.28, s.27 (Vo) Výzkumníci z Texaské zemìdìlské experimentální stanice (Texas Agricultural Experiment Station) rozluštili dlouholeté tajemství že malé èástice viru známé jako fágy by mohly být potenciálnì využívány k likvidaci mnoha vážných bakteriálních nemocí, napøíklad pneumonie, nemocí zpùsobených Escherichia coli a jiných chorob hospodáøských zvíøat a plodin. Tento objev by mohl také vést k novým zpùsobùm ochrany proti rostoucímu problému rezistence bakterií vùèi antibiotikùm. Výzkum antibiotického pùsobení malého viru Q Beta byl již publikován ve vìdeckém magazínu Science. Je to druhý fág, u kterého texaští výzkumníci ovìøili antibiotické vlast- 12

13 USDA uvádí novou webovou stránku o nezávadnosti potravin nosti a nyní probíhá výzkum dalšího fága. Texaští výzkumníci zjistili, že protein v tomto malém viru fágu pùsobí stejným zpùsobem na stìny bakteriálních bunìk jako antibiotika. Fágy v podstatì nechají buòku spáchat sebevraždu tím, že ta se rozdìlí, aniž vytvoøí novou bunìènou stìnu. Farmaceutické spoleènosti by mohly navrhnout léky, které napodobí fágy, kteøí by pùsobili obecnì proti mnoha bakteriím nebo specificky proti urèitému patogenu a dokonce ještì lépe mohly by být zmìnìny tak, aby zdolávaly rezistenci vùèi antibiotikùm. Výzkumníci vìdí o fágách již mnoho let. Protože fágy jsou pøirozenými nepøáteli bakterií, jejich potenciál zdroj zpùsobù likvidace bakterií by mìl být zcela využíván již dlouho. Ale teprve teï, kdy se objevila celosvìtová krize týkající se rezistence vùèi antibiotikùm, se fágùm koneènì dostává zasloužené pozornosti. Feedstuffs, 73, 2001, è. 28, s. 13 (Vo) Americké ministerstvo zemìdìlství uvedlo novou webovou stránku (www.nal.usda.gov/fsrio), která poskytuje databázi výzkumu o nezávadnosti potravin pro pracovníky výzkumu a obecnou veøejnost. Webová stránka obsahuje informace o nezávadnosti potravin, novinky, zprávy, informace o plánech a programech a informace o výdajích a výsledcích výzkumu podle federálních vládních agentur. Stránka je nástrojem pro politiky a výzkumníky, aby mohli hodnotit potøeby a priority výzkumu nezávadnosti potravin, aby posuzovali pokrok v této práci a pokraèovali v úsilí vychovávat veøejnost v této problematice. Stránka byla vytvoøena Úøadem pro informace o výzkumu nezávadnosti potravin pøi Státní zemìdìlské knihovnì. Knihovna je souèástí organizace ARS (Agricultural Research Service) a je nejvìtší a nejpøístupnìjší svìtovou knihovnou zemìdìlského výzkumu. Feedstuffs, 73, 2001, è. 30, s. 7 (Vo) Lokální hnojení brambor Krátké zprávy Sklízecí mlátièka se striperem Pohled na detail z nerezavìjící ocele na sklizeò vlhkého zrna Novou techniku umis ování hnojiva k bramborám do rýh místo plošného rozhozu nyní nabízí Omex Agriculture. Tato technika šetøí èas a zjednodušuje logistiku umis ování hnojiva. Suspense hnojiva se pøesnì umis uje do pøedem vytvoøených rýh pøímo do míst pod hlízy, které se pozdìji vysadí, a to do pùd zbavených kamenù. Hnojivo je aplikováno pod hlízy v pásech a tak mùže být plodinì okamžitì po zasázení k dispozici. Omex naznaèuje výhody této aplikace. Pøi tradièní plošné aplikaci hnojiva zpùsobují hluboké brázdy komplikace, obtížnì se pøejíždìjí nerovnosti na poli a nedosahuje se rovnomìrné dávky, po zasázení se zase poškozují hrùbky. Novým zpùsobem se dosáhlo vyšších výnosù až o 12 % v porovnání s výnosem na poli, kde se hnojivo aplikovalo rozmetáním po celé ploše. Suspenze hnojiva má dvojnásobnou koncentraci proti roztokùm a tak se touto novou technikou také ušetøí až polovina èasu a dosáhne se lepší efektivnosti aplikace. Farmers Weekly, 134, 2001, è. 21, s. 73 Podniky služeb ve Velké Británii neustále pokukují po vyšší výkonnosti mlátièky s proèesávacím sklízecím mechanismem, aby mohla pojmout stále vìtší objem zrna pøicházejícího ze striperu (proèesávacího mechanismu). Tyto stroje už dosahují výkonnosti až 40 t.h 1. Nemají rády zelenou nebo vlhkou hmotu pøi sklizni, protože dochází ke znaènému snížení výkonnosti stroje. Proèesávací mechanismus na žacím stole má velký vliv na výkonnost sklízecí mlátièky. Výrobce Shelbourne Reynolds zjistil, že pøi proèesávání nezralého obilí dochází k menším ztrátám a vyššímu výkonu stroje, když zelená sláma zùstane na poli. Dále pøipouští, že za minulé tøi roky neprodali ve Velké Británii jediný stroj, ale 300 až 400 jich prodávají do zahranièí. Výrobce nyní nabízí zlepšený rotor vhodný i pro sklizeò vlhkého obilí a rýže. Stojící slamnaté stonky po vydrhnutí klasù dozrávají bìhem dvou dnù 13

14 Ohnisko klasického moru prasat Èínský ministr na Slovensku Krátké zprávy Nedostatek zkušených pracovníkù a sklízejí se samojízdným øádkovaèem a lisem a pole je pøipraveno pro zahájení kultivaèních prací. Farmers Weekly, 134, 2001, è. 21, s. 77 (Š ) Regionální veterinární správa v Prievidzi po vyšetøení v chovu a v laboratoøi Státního veterinárního ústavu ve Zvoleni zjistila ve výkrmnì prasat Agro Coop a.s., Klátová Nová Ves v okrese Partizánske nebezpeènou nákazu klasický mor prasat. Celé stádo v poètu vìtším než 600 kusù prasat ve výkrmu veterináøi v prùbìhu dne naøídili zlikvidovat radikální metodou a následnou asanací v kafilérii v Moškové Lúèce. Po udìlení souhlasu Státní veterinární správy byla naøízena povinná nouzová vakcinace prasat v celém ochranném pásmu. Regionální veterinární správa v Prievidzi vydala mimoøádné veterinární opatøení pro uvedený podnikatelský subjekt, obce a chovatele v ochranném pásmu, které se týká obcí Klátová Nová Ves, Sádok, Ježková Ves a Nedanovce. V pásmu pozorování je dalších 19 obcí. Poslední ohnisko klasického moru prasat na Slovensku se vyskytlo 4. srpna 2000 v okresu Rimavská Sobota. (Š ) Èínský ministr, vedoucí Státní lesní správy v ÈLR pøijel na Slovensko a byl pøijat slovenským ministrem zemìdìlství Pavlem Koncošem. Ministr Zhou Shengxiana vede 11èlennou delegaci èínských lesnických odborníkù. Informoval p. Koncoše o stavu ekonomiky ve svém resortu, jehož pracovníci se starají o 150 milionù hektarù lesních porostù. V souèasné dobì lesníci rozbíhají šest projektù, které se zamìøují na ochranu lesù, na výsadbu lesních ploch v povodí øeky Jang c tiang, na lesní výsadbu vytipovaných zón orné pùdy, na výsadbu rychle rostoucích lesních porostù, na zakládání lesních pásù v pouštních oblastech a na ochranu lesní fauny. Pavel Koncoš èínského pøedstavitele seznámil se zámìry slovenského ministerstva zemìdìlství a sdìlil, že slovenští výzkumníci, pìstitelé, ekologové a další odborníci z lesnické praxe jsou pøipraveni pøedat své bohaté poznatky z výzkumu, svùj um, fortel i praktické zkušenosti svým èínským partnerùm. Ohromný projekt rozvoje èínského lesnictví a nabídka èínských partnerù ke spolupráci je výzvou pro vedení ministerstva zemìdìlství i pro celou Slovenskou lesnickou komunitu zapojit se do tohoto programu. Ministr Koncoš pøijal pozvání na opìtovanou návštìvu v Èínì. (Š ) Dopad nemoci slintavky a kulhavky v zemìdìlství ve Velké Británii nepøíznivì ovlivòuje nábor pracovníkù do takových profesí jako jsou technici a prodejci zemìdìlských strojù a produktù. Nedávno zveøejnìná zpráva provedená firmou Lantra NTO pro BAGMA to potvrdila. Øeditel BAGMA Ian Jones podotýká, že nedostatek zkušených technikù bude mít dlouho trvající vliv v dobì, kdy je potøeba nabírat nové pracovníky pro servisní služby a opravy porouchané techniky v zemìdìlství. Zpráva rovnìž øíká, že u 45 % dealerù došlo k poklesu prodeje o více než 50 % a dalších 48 % dealerù oèekává pokraèující propad v pøíštích šesti mìsících. A to vše je následkem nemoci slintavka a kulhavka, která postihla Velkou Británii. Farmers Weekly, 134, 2001, è. 23, s. 61 (Š ) Kombinace lisu a balièky Lely nyní prodává soupravu Göweil skládající se z balíkovacího lisu na válcové balíky a balièky. Oba stroje jsou uspoøádány tandemovì. Balièka se hodí k vìtšinì lisù prodávaných v souèasné dobì. Model G 5040 Kombi mùže balit balíky o prùmìru od 90 do 160 cm pomocí dvou ramen. Konvenèní lisy jsou uspoøádány na tandemovém podvozku se dvìma nápravami, na kterém je rovnìž instalována i balièka se spojovacími díly, které umožòují pøipojit další lis, jestliže je nutné pùvodní nahradit. Po zabalení se balík spustí na zem pomocí progresívní ovládací jednotky. Kontrola a regulace balení a otevírá- 14

15 Souprava lisu a balièky Göweil G 5040 ní vypouštìcích dveøí se provádí elektronicky. Všechny operace se zaznamenávají na monitoru v kabinì traktoru. Farmers Weekly, 134, 2001, è. 23, s. 61 (Š ) Snadnìjší pøístup k informacím o SLAK Krátké zprávy Laboratoø na serologické testy Statistika o výskytech nemoci SLAK DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs Ministerstvo životního prostøedí, výživy a rozvoje venkova) zmìnilo vzhled své webové stránky aby uživatelé mìli snadnìjší a rychlejší pøístup k informacím o slintavce a kulhavce. Od 6. èervence má tato stránka speciálnì vytvoøený modul obsahující spony na poradenskou videoslužbu novì zøízenou ministerstvem, aby každý farmáø mìl okamžitì k dispozici všechny zprávy o vývoji slintavky a kulhavky a o tom, jak se bránit jejich zavleèení. Tato stránka se stává vitálním èlánkem mezi ministerstvem a farmáøi. V pøíštích týdnech tuto stránku rozšíøí informace speciálnì urèené pro ty oblasti Anglie, které jsou nejvíce postižené touto nemocí. Internet se stal velmi významným zdrojem informací pro britské farmáøe. V prvních dvou mìsících od vypuknutí nemoci webová stránka ministerstva o nemoci SLAK zachytila témìø 100 milionù informací a navštíveno bylo více než 20 milionù stránek. (Š ) Ministerstvo veterinární péèe (Animal Health) oznámilo, že byla otevøena nová velkokapacitní laboratoø na testování krevních vzorkù na slintavku a kulhavku u skotu a ovcí. Toto zaøízení, které je jednou z laboratoøí DEFRA (Ministerstva životního prostøedí, výživy a rozvoje venkova) v Penrithu v Cumbrii mùže prùmìrnì vyšetøit vzorkù týdnì nebo až pøi plné kapacitì. Navrácení venkova do normálního stavu je jednou z priorit vlády a serologické testy hrají významnou roli v dosažení tohoto cíle. Mimoøádná kapacita zaøízení v Penrithu, které patøí agentuøe Veterinary Laboratories Agency (VLA) bude hrát významnou roli pøi omezování šíøení slintavky a kulhavky napø. u stád ovcí, kde jsou pøíznaky této nemoci obtížnì zjistitelné. Kapacita této laboratoøe významným zpùsobem posílí kapacity Ústavu pro zdraví zvíøat (Institute of Animal Health) v Pirbrightu a Støediska pro aplikovaný mikrobiologický výzkum (Centre for Applied Microbiological Research) CAMR v Porton Down, kde od konce kvìtna již dìlají testù týdnì. Š Ministerstvo životního prostøedí, výživy a rozvoje venkova Velké Británie v tìchto dnech uveøejnilo statistiku èetnosti výskytu slintavky a kulhavky na svém území. Sdìluje, že v sedmidenním období konèícím v nedìli 1. èervence každý den pøibývaly 3 výskyty SLAK, podobnì jako v pøedchozím týdnu konèícím 24. èervna. Databáze nabízí k 7. èervenci tato èísla: 15 poèet zvíøat urèených k porážce

16 Reakce ministra zemìdìlství SR na zprávy v tisku Krátké zprávy poèet zvíøat zaznamenaných jako poražená ( skot, ovcí, prasat a koz) poèet zvíøat urèených na porážku (Zdroj Databáze DEFRA DCS) Prùmìrný poèet zvíøat poražených dennì: do 24. èervna do 17. èervna do 10. èervna do 3. èervna Podle rozhodnutí vìdecké rady mají být zvíøata poražena do 24 hodin po zjištìní výskytu. V týdnu do 4. èervence bylo do 24 hodin poraženo 44 % zvíøat, do 36 hodin byla poražena všechna. Ministr zemìdìlství SR Pavel Koncoš reaguje na obvinìní o nesprávném využívání prostøedkù Státního podpùrného fondu pro zemìdìlství a potravináøství SR a staví se proti tvrzení nìkterých slovenských médií. Vysvìtluje, k èemu slouží podpùrný fond a proè by jeho neexistencí mnoho podnikù již zkrachovalo. Od roku 1995 bylo z tìchto prostøedkù vyplaceno již 5,7 miliard SK na smysluplný rozvoj resortu zemìdìlství v souladu se zákonem. Bylo vymìnìno vedení fondu, zavedena opatøení na zkvalitnìní práce fondu, poskytování pùjèek, procesù jejich splácení a øešení rizikových pohledávek. Subjekt, který nedodržuje splátkový kalendáø nemùže dostat další pùjèku. V souèasné dobì bylo dosaženo splácení veškerých pùjèek na 95,7 %, v kvìtnu dokonce na 114 % (splátky starých dlužníkù). Maximální úroková sazba je 8 %. Servisní bankou na poskytování pùjèek je Polnobanka Bratislava. Tìžko vymahatelné pùjèky vznikly po pádu podnikù, které nebyly schopné dalšího pøežití pro neschopnost manažerù nebo pro nedokonalý exekuèní zákon. V souèasnosti se pravomoce exekutorù omezují tak, aby nemohli sahat na základní existenèní majetek agropodnikatele vèetnì živých zvíøat, což jim døíve znemožnilo plnit závazky vùèi fondu. (Š ) Informaèní služby o BSE Pøívìsný postøikovaè Knight Státní veterinární správa Slovenské republiky a Ministerstvo zemìdìlství SR v tìchto dnech otevøely provoz nových informaèních služeb k problematice nemoci BSE. Telefonní informaèní linka má pøidìlené èíslo Veøejnosti je k dispozici každý pracovní den v dobì od 10,00 do 16,00 hodin. Internetový informaèní server s touto problematikou má adresu Ministerstvo zemìdìlství a Státní veterinární správa Slovenské republiky tím vycházejí vstøíc veøejnosti v nastávající dobì dovolených, kdy roste zájem o otázky stravování jak doma tak i v zahranièí. Obì novì zøízené informaèní služby budou poskytovat veøejnosti odpovìdi na nejèastìjší otázky, týkající se problematiky BSE. (Š ) Pìstitelùm, kterým z rùzných dùvodù nevyhovují nebo si nemohou koupit samojízdný postøikovaè nabízí firma Knight Farm Machinery pøívìsný postøikovaè Knight Je to nejnovìjší a nejvìtší postøikovaè, který výrobce nabízí. Má nádrž o kapacitì 4000 litrù a hliníkový výložník o zábìru 40 m. Tento model se vyznaèuje pevnìjší nápravou a zesíleným podvozkem, který je delší než dosavadní typy aby umožnil sklopení tak dlouhého výložníku. Pøed hlavní nádrží je polypropylénová nádrž na èistou vodu o objemu 400 litrù a násypka na chemikálie s ovládacími ventily na levé stranì. Standardní šestiválcové èerpadlo má výkon až 250 l.min Pøívìsný postøikovaè Knight 4000

17 Menší postøikovaèe firmy Chafer Machinery Krátké zprávy Samojízdný postøikovaè Agribuggy Samojízdný postøikovaè Kelland s Agribuggy Elektronický systém RDS automaticky reguluje dávkování spoleènì s regulátorem Ramsay, který ovládá tlak v postøikovacím potrubí a s kulovými ventily rovnìž elektronicky ovládajícími každý díl výložníku (sklápìní a vypínání a zapínání). Postøikovaè je rovnìž vybaven elektronickým systémem øízení nápravy postøikovaèe Smart Track. Farmers Weekly, 134, 2001, è. 24, s. 78 (Š ) Jednodušší a ménì komplikovaný pøívìsný postøikovaè pøipojila firma Chafer Machinery do svého výrobního programu a založila jím øadu C. Tento model je na rozdíl od tradièního zamìøení firmy urèen pro pìstitele s menšími plochami. Zatímco øada E je urèena pro velké farmy nebo podniky služeb, øada C pro ošetøování ploch o velikosti 200 až 400 hektarù. Modely øady C mají mnoho zlepšených komponentù spoleèných s vìtšími modely E, ale vyznaèují se jednodušším uspoøádáním. Jsou vybaveny napø. nádrží z nerezavìjící ocele, která má kapacitu od 2000 do 3000 litrù, 300litrovou nádrží na èistou vodu, výložníky o délkách od 18 do 24 m a velmi výkonným èerpadlem o kapacitì 650 l.min 1. Dva rotaèní ventily regulují prùtok a množství kapaliny na místo urèení a tak usnadòují øidièi provádìní pracovních operací. Volitelná je automaticky øiditelná náprava, jejíž kola sledují koleje traktoru, odpružení nápravy, dvojité potrubí z nerezavìjící ocele a automatický systém dávkování postøiku. Farmers Weekly, 134, 2001, è. 24, s. 78 (Š ) Agribuggy je postøikovaè od firmy Kelland Agricultural Spraying Supplies. Název Agribuggy tato firma používá pro svá vozidla vyvozující nízký mìrný tlak na pùdu. Tento samojízdný postøikovaè má novou kabinu a zrekonstruovanou kapotu motoru, nádrž na chemický pøípravek a blatníky. Jeho konstrukce vychází z modelu Stealth TDi. Má pøetlakovì plnìný vznìtový motor Land Rover o výkonu 82 kw, automatickou pøevodovku a nápravy Melo s lehce upraveným podvozkem. Tato kontinuita komponentù zajistí spolehlivost a nová kabina dodá postøikovaèi moderní vzhled a uživatelsky pøátelské prostøedí pro øidièe. Postøikovaè je vhodný zejména pro málo únosné a vlhké pùdy. Farmers Weekly, 134, 2001, è. 24, s. 78 (Š ) Pozor i na italský olivový olej Pìt druhù olivových olejù ze Španìlska a jeden druh oleje z Itálie se nachází na aktualizovaném seznamu nevyhovujících olejù z 27. èervence 2001, které na základì výsledkù laboratorních vyšetøení Státní veterinární správa (ŠVS) naøídila stáhnout z prodeje a neškodnì odstranit anebo vrátit do zemì pùvodu. Kromì olivového lisovaného oleje Monterreal, olivového lisovaného oleje 100% natural Conteoliva a 100procetního olivového oleje natural Morales, které na slovenský trh dovezla spoleènost Tamaba, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom, na seznamu nevyhovujících španìlských olejù figuruje i olivový olej Cesar pomace od dovozce Transtrade, s. r. o., Ivanka pri Dunaji a olivový olej Cotoliva, jehož dovozcem je firma PST Slovakia, a. s., Námestovo. Na slovenském trhu by se podle pøíkazu ŠVS nemìl nacházet ani italský olivový olej Olio di Sansa di Oliva v 1 000ml, 750ml a 500ml balení, který do SR dovezla spoleènost Hanseatic Slovakia, s. r. o., Bratislava. Nadlimitní hodnotu benzopyrénu však laborator- 17

18 ním vyšetøením veterinární správy nezjistili v pìtilitrovém balení italského olivového oleje Olio di Sansa Oliva s datem výroby 16. kvìtna 2000 a datem spotøeby 15. listopadu 2002, takže odporuèili 5 000ml balení tohoto oleje ponechat i nadále na trhu. (Š ) Agrokomplex Nitra Rakouská ekologická politika Krátké zprávy Samojízdný nakládaè Bobcat 463 Nové pneumatiky Michelin Ve výstavním areálu Agrokomplexu v Nitøe se zaèaly závìreèné technické pøípravy na otevøení 28. mezinárodního zemìdìlského a potravináøského veletrhu Agrokomplex 2001, který se bude konat v dobì od 16. do 21. srpna. Organizátorùm veletrhu dosud potvrdilo úèast více než 500 výrobcù, obchodníkù a podnikatelù ze dvou desítek evropských i zámoøkých zemí. Na prezentaci exponátù jim organizátoøi nabídli více než m 2 volné a více jak m 2 kryté plochy. (Š ) V oddìlení environmentální politiky Rakouské hospodáøské komory se domnívají, že Rakousko bude profitovat z rozšíøení EU na východ. 15 % emisí oxidù dusíku v Rakousku pochází ze zemì samotné, 16 procent z kandidátských zemí EU, 59 % ze zemí EU a 10 % z jiných státù. Podobná je situace v odpadovém hospodáøství. Ve východní Evropì se dostává 90 % odpadù bez zpracování na skládku, spalovny existují pouze v Èechách, na Slovensku a v Maïarsku. Polovina odpadù na zneškodnìní ve východní Evropì pochází z Polska, následuje Maïarsko a Èeská republika. Velké problémy mají východoevropské kandidátské zemì s odpadními vodami, je zde velká potøeba èistíren a zaøízení na biologické zpracování odpadních vod. Pøedepsaný vysoký ekologický standard vyvolá v kandidátských zemích boom tzv. zelených investic. Celkovì bude tøeba investovat v nejbližších letech 120 miliard Euro, z toho 50 miliard v oblasti vzduchu a vody, zbytek na zlepšení managementu odpadù. Z toho mohou vyspìlé státy profitovat. Odpadové fórum, 2001, è. 7 8, s. 4 5 (Š ) Snahou výrobce bylo zvìtšit výkon pøi zvedání bøemen a souèasnì nezvyšovat výšku stroje aby tento nakládaè mohl manévrovat v budovách s nízkým stropem a na úzkých chodbách jako dosud u souèasných modelù. Výsledkem je nový model nakládaèe øízeného smykem kol Bobcat 463 o šíøce pouze 93 cm a výšce 1,8 m. Nahrazuje model 453. Je vybaven vznìtovým motorem o výkonu 12 kw pohánìjícím mohutné èerpadlo dodávající olej zvedacím ramenùm. Motor Kubota má o 2,9 kw vyšší výkon než model 453 a také èerpadlo oleje dodává 38 l. min 1, což je o 12 l. min 1 víc, než dodává èerpadlo modelu 453. Výkon èerpadla se využívá nejen pro zvedání ramen, ale i k ovládání rùzných adaptérù používaných na farmì. Tlak na ekonomiku provozu a využití vedl výrobce k rozšíøení univerzálnosti použití tohoto stroje. Model 463 lze používat proto až s 15 adaptéry vèetnì pùdního vrtáku, shrnovací lopaty hnoje, rotaèního kartáèe a skrejpru. Pøístup k motoru vzadu je velmi snadný. Odklopením krytu se dosáhne snadného pøístupu ke všem servisním místùm. Lapaè jisker zbavuje øidièe starostí pøi práci v blízkosti uskladnìné slámy nebo hoølavých kapalin. Vstup do kabiny je snadný a øidiè je chránìn silným bezpeènostním rámem. Ramena a lopata se ovládají pedály, nakládaè se øídí pákami. Maximální nosnost je 681 kg. Farmers Weekly, 134, 2001, è. 23, s. 62 (Š ) Dokonalý pøenos hnací síly traktoru a minimální mìrný tlak na pùdu byly dva cíle, které si vytkli inženýøi firmy Michelin pøi navrhování nových mohutných pneumatik XM27/XM28 a ultra velkoobjemových Megaxbib. Výsledkem je nízkoprofilová zadní pneumatika Mach X Bib rozmìru 900/50R42 pro výkonné traktory, která se u výkonných traktorù 18

19 Krátké zprávy Výroba mléka a sýrù ve SR Univerzální podvozek se ètyøkolovým pohonem kombinuje s pøedními pneumatikami rozmìru 710/55R30. Další velikosti mají podle výrobce následovat. Uvedený model 900/50R42 je urèen pro práce s jízdou mimo brázdu jako je kultivace a setí a to pro traktory tøídy kolem 176 kw. Tyto pneumatiky jsou rovnìž praktickým øešením, protože šíøka traktoru s nimi nikdy nepøesahuje 3 m. Zatímco u pneumatik Megaxbib se klade dùraz na únosnost a nízký tlak na pùdu s dobrou trakèní schopností, u pneumatik Mach X Bib je to dùraz na trakci a velkou tahovou úèinnost spojenou s nízkým mìrným tlakem a schopností unést vysoké zatížení. Konstrukce tìchto nových pneumatik je zcela jiná než dosud používaná u modelù XM27/XM28 instalovaných v jedno nebo dvojitém provedení na výkonných traktorech s pevným podvozkem. Nová pneumatika má tøi vrstvy kordového pletiva na bocích a další tøi v kostøe, které stabilizují bìhoun a zvyšují jeho životnost. Tato konstrukce rovnìž napomáhá vìtší pružnosti stìn (bokù) a umožòuje rozšíøení bìhounu pøi nízkých tlacích. Dochází k vìtšímu kontaktu s pùdou a tím ke snížení mìrného tlaku (o 18 %) a zlepšení trakce (o 5 % proti 710/70R38) pøi daném zatížení a tlaku v pneumatice. Farmers Weekly, 134, 2001, è. 23, s. 63 (Š ) Mlékárenské spoleènosti na Slovensku dosáhly za prvních šest mìsícù roku ve výrobì všech skupin produktù kromì konzumního mléka, smetany a tavených sýrù meziroèní nárùst. Nejvýraznìjší zvýšení bylo zaznamenané u sušeného mléka, kde byl pøi celkové výrobì tun dosažený nárùst 17 %. Produkce sušeného mléka se však jen postupnì vrací k úrovni minulých rokù, protože jeho loòský pùlroèní objem 5503 zaostával za stejným obdobím roku 1999 témìø o 30 %. TASR o tom byla informována Slovenským mlékárenských svazem. Pøírodní sýry, jichž se vyprodukovalo témìø tun pøekroèily loòskou pololetní výrobu o více než o 15 %. Nárùst výroby másla na úrovni 8664 tun pøedstavoval 12 % a produkce tvarohù pøi objemu 4701 t 5,5 %. Nejvýraznìjší pokles výroby o 8 % byl vykazovaný u smetan. Výroba tavených sýrù poklesla o 5 % z 5560 na 5298 tun. Nákup surového kravského mléka od prvovýrobcù dosahoval v první polovinì roku 473 milionù litrù, tj. o více než 28 milionù litrù. Rovnìž se kromì toho zvýšila i kvalita dodávaného mléka, protože podíl vyšších kvalitativních tøíd Q a I meziroènì vzrostl z 91,6 na 95,7 %. Nákupní cena mléka se zvýšila z 8,40 na 8, 80 Sk/l. (Š ) Rozmetání hnoje ráno, pøeprava zrna odpoledne a doprava balíkù veèer. Vše je možné, tvrdil pan Joskin, když pøedstavoval nový systém Cargo Lift. Je založen na kontejnerovém systému s hákovým úchytem, používajícím výmìnné kontejnery na podvozku, vybaveném dvìma hydraulickými válci, které mohou zvedat tyto kontejnery na šasi pøipojené k traktoru. Pøedností je, že se používá pouze jediný hlavní podvozek. Výmìna kontejnerù (cisterny, valníkové korby apod.) netrvá déle než 5 minut. Farmers Weekly, 134, 2001, è. 23, s. 61 (Š ) 19

20 Zemìdìlství Kyperské republiky Oficiální název státu: Kyperská republika, Kypriaki Dimokratia (øecky), Kibris Cumhuriyeti (turecky), Republic of Cyprus (anglicky). Zemìdìlsví ve svìtì Obecné údaje V roce 1960 získala Kyperská republika nezávislost na Spojeném království s ústavními zárukami øecké vìtšiny pro tureckou menšinu. V roce 1974 byl pokus kyperských Øekù o plné pøevzetí vlády nad ostrovem zmaøen vojenskou intervencí Turecka, po níž došlo fakticky k rozdìlení ostrova na dvì autonomní oblasti øecko-kyperskou èást a turecko-kyperskou èást, které jsou oddìleny nárazníkovou zónou OSN. Suverénní kontrolu nad øecko-kyperskou èástí má Kyperská republika, která je uznávaná jako jediný zákonný pøedstavitel Kypru v mezinárodních organizacích. V roce 1983 se oblast okupovaná tureckou armádou deklarovala jako Severokyperská turecká republika (SKTR), kterou však uznalo pouze Turecko. Rozloha a poloha: Tøetí nejvìtší ostrov ve Støedozemním moøi po Sicílii a Sardinii. Mìøí km 2, z toho 43,8 % území se nachází mimo jurisdikci vlády Kyperské republiky (37 % je obsazeno tureckými vojsky, 5 % jsou britské vojenské základny a 1,8 % zabírá nárazníkové pásmo, v nìmž operují jednotky OSN UNFICYP). Maximální délka území ostrova je 225 km, maximální šíøka 96,5 km.vzdálenost pøes moøe 75 km na jih od Turecka, 105 km na západ od Sýrie, 386 km na sever od Egypta a 380 km na východ od Øecka (ostrov Rhodos). Délka pobøeží 648 km, vìtšinu území tvoøí centrální planina s horami na severu a jihu, pøi jižním pobøeží jsou úzké úrodné nížiny. Nejvyšší bod hora v pohoøí Troodos je Olympus (1 953 m). Klima: støedozemní, s cykly horkého suchého léta od èervna do záøí (26 29 o C), zimní deštì od listopadu do bøezna (10 13 o C), v mezidobí krátké jaro a podzim. Podstatné rozdíly v teplotách a srážkách pobøežních a vnitrozemských oblastí. Pøírodní bohatství: nerostné bohatství mìï (copper odtud název ostrova Cyprus), pyrity, asbest, sádrovec, sùl, mramor, jíl; asi 1700 km 2 lesù a køovin, krátké prudké øeky, dvì slaná jezera, rozsáhlé pláže vhodné pro rekreaci. Problém zdrojù sladké vody (nejsou žádné pøirozené rezervoáry). Obyvatelstvo: v roce 2000 bylo registrováno na celém ostrovì obyvatel, z toho (85 %) kyperských Øekù (vèetnì malých skupin Maronitù, Arménù a Latinù), (12 %) kyperských Turkù a (3 %) cizincù s trvalým pobytem na Kypru. 99,5 % Øekù žije na území kontrolovaném kyperskou vládou a 99,7 % Turkù žije na území Kypru kontrolovaném tureckou armádou. Do celkového poètu obyvatel není zapoèítáno asi pøistìhovalcù z Turecka, kteøí se ilegálnì usadili v turecké èásti Kypru. Obyvatelé jsou rozdìleni také podle náboženského vyznání. Kyperští Øekové se hlásí k øecké pravoslavné (ortodoxní) církvi, kyperští Turci k islámu. Na Kypru pùsobí též maronitská, arménská, katolická a anglikánská církev. V Kyperské republice je prùmìrný roèní pøírùstek obyvatel 0,9 %, ve mìstech žije 68,9 % a na venkovì 31,1 % obyvatel, gramotnost se blíží 100 %, (v podílu vysokoškolsky vzdìlaných osob na celkovém poètu obyvatelstva KR zaujímá jedno z pøedních míst ve svìtì), ekonomicky èinné obyvatelstvo 46,7 %. Prùmìrný vìk muži 75,3, ženy 80,1 rokù. Z turecké èásti Kypru nejsou tyto údaje k dispozici. Úøední jazyky: øeètina a tureètina. Dalším nejpoužívanìjším jazykem je angliètina. Politický systém: Kyperská republika je nezávislý stát s prezidentským systémem vlády. Podle ústavy z roku 1960 pøísluší výkonná moc prezidentovi republiky, který ji vykonává prostøednictvím jím jmenované Rady ministrù (vlády). Prezident je volen pøímou volbou ve všeobecném hlasování na pìt let od roku 1993 a znovu zvolen v únoru 1998 Glafcos Clerides. Rada ministrù má 11 èlenù. Ministrem zemìdìlství, pøírodních zdrojù a životního prostøedí je Costas Themistocleous. V Kyperské republice vyvíjí èinnost 10 politických stran, z nichž pìt je zastoupeno v parlamentu vedle pravicových stran DISY a DIKO je to komunistická strana AKEL, socialistická strana EDEK a støedo-levicoví Sjednocení demokraté. Parlament je jednokomorový, poslední volby roku

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 577, fax: 222 871 536 e-mail: tis.obiol@szif.cz Ročník II., měsíčník, 11. 3. ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Vývoj cen: Potravinářská pšenice... 4 073 Kč/t

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Trendy vývoje svìtového zemìdìlství Developmental trends of world agriculture V. JENÍÈEK, V. KREPL Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtové zemìdìlství zaznamenalo

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

4 (151) 2014 60% 75% 2005. 2012. 2011 2012 65%. V

4 (151) 2014 60% 75% 2005. 2012. 2011 2012 65%. V KVALITA A CENY Výsledky skliznì v ÈR Odhady svìtové produkce cereálií 2014 (v mil. tun) Pramen: IGC k 29.8.2014 Dosavadní výsledky skliznì zemìdìlských plodin podle stavu k 2. záøí 2014 Svìtové trhy -

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Plodinová burza Brno obchody promptní ve vybraných týdnech 2013 a 2014, cena Kè/t, bez DPH, parita DDP = místo dodání

Plodinová burza Brno obchody promptní ve vybraných týdnech 2013 a 2014, cena Kè/t, bez DPH, parita DDP = místo dodání FOOD FORUM 2014 Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2013 Plodinová burza Brno obchody promptní ve vybraných týdnech 2013 a 2014, cena Kè/t, bez DPH, parita DDP = místo

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

ROÈNÍK XXIII. ÈÍSLO 2 (142) 2012 2007. P

ROÈNÍK XXIII. ÈÍSLO 2 (142) 2012 2007. P VÝSLEDKY SKLIZNÌ Prùmìrné ceny obilovin 2012 (Kè/t SZIF) Ceny na burzách Brno a Praha pohotové zboží Vývoj cen EUR/t na evropských burzách Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na burze Matif (Kè/t)

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%)

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) 1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) Rok Zemědělství Lesnictví Rybolov Potravinářský průmysl Běžné ceny

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 10 Z OBSAHU 2002 Krátké zprávy 1 Zemìdìlství ve svìtì 9 Poznatky ze svìta 18 Životní prostøedí 30 Lidská výživa 30 Zahradnictví 31 Pøíloha 33 V Itálii podepsána dohoda o bezpeèných potravinách Krátké zprávy

Více

Ž N Ì V P L N É M P R O U D U

Ž N Ì V P L N É M P R O U D U ŽNÌ V PLNÉM PROUDU Žnì 2015 postup skliznì celá ÈR Osevní plochy podle krajù Zdroj: SZIF Poznámka: Obiloviny celkem nezahrnují kukuøici a ostatní obiloviny Vývoj cen EUR/t na evropských burzách pohotové

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 4 Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poznatky 4 Životní prostøedí 26 Lidská výživa 28 Zahradnictví 29 Vliv pachu pyrazinu na produkci vajec Krátké zprávy Popis odrùd jádrového ovoce Zákaz látky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu drůbežího masa

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu drůbežího masa TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 4 TIS ČR - SZIF 25. 4. 2003 březen/2003

Více