PLÁN ČINNOSTI SAMOSTATNÉHO ODDĚLENÍ BESIP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ČINNOSTI SAMOSTATNÉHO ODDĚLENÍ BESIP"

Transkript

1 PLÁN ČINNOSTI SAMOSTATNÉHO ODDĚLENÍ BESIP 2013

2 Plánovaná činnost samostatného oddělení BESIP MDČR na rok 2013 Samostatné oddělení BESIP MDČR v letošním roce svou činností systémově naváže na aktivity realizované v roce V zásadě tak bude pokračováno v rozvíjení následujících čtyř základních programových oblastí:

3 Dopravní výchova dětí a mládeže Dopravní výchova je považována za klíčový prvek v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Nejen že je zaměřena na předávání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností dětem a mládeži, ale rovněž tak od samého prvopočátku má významný potenciál při budování tzv. hodnotového systému. Hodnotový systém každého člověka se významnou měrou podepisuje na jeho každodenním chování v silničním provozu. Budou-li položeny pevné základy v útlém věku, dá se očekávat jejich perzistence po zbytek života. Kvalitně pojatá dopravní výchova zásadně ovlivňuje postoje budoucích řidičů k problematice bezpečnosti sil. provozu, nadto formuje postoje nastupující generace v oblasti sociálních vztahů. V roce 2012 byla ve spolupráci s MŠMT zpracována koncepce dopravní výchovy pro 1. stupeň základních škol, byl zpracován a odzkoušen nový program určený středoškolákům (jedná o řízenou diskusi s mladými lidmi, kdy je poukazováno především na dlouhodobé socioekonomické následky závažných dopravních nehod). Během prvního pololetí 2013 dojde k vypracování koncepce dopravní výchovy určené žákům druhého stupně základních škol, dále pak k aktualizaci multimediálního pořadu určeného středoškolákům a konečně pak k tvorbě série televizních pořadů, jejichž obsah bude zaměřen na předávání potřebných znalostí dětem v mateřských školkách i jejich rodičům. Tím bude na konci letošního pololetí kompletně dopracována koncepce dopravní výchovy dětí v ČR a mládeže. Všechny kroky jsou konzultovány se zástupci MŠMT. Systém dopravní výchovy je pojat jako modulární, témata probraná v nižších typech škol a jejich ročnících nebudou pasivně opakována, ale naopak účelově rozvíjena. V úvahu je brána i budoucí provázanost se vzdělávacími programy zaměřenými na přípravu nových řidičů. Bude tak dosaženo potřebné atraktivity pro žáky a studenty škol, současně pak bude program v maximálně možné míře efektivní. Pozornost je věnována i pedagogům podílejícím se na dopravní výchově.

4 Dopravně bezpečnostní kampaně a další aktivity Nemyslíš, zaplatíš Klíčovou roli by měla sehrát druhá série kampaně Nemyslíš, zaplatíš (s termínem realizace na podzim 2013). Na rozdíl od předchozí řady nebude pracovat s brutálními výjevy z míst dopravních nehod, naopak se zaměří na práci s emocemi. Cílem je v maximální míře demonstrovat skutečnost, že jakákoliv závažnější dopravní nehoda svými následky dlouhodobě zásadně ovlivní životy jejích účastníků (tj. na individuální úrovni v podobě předčasně ukončeného či zkaženého života) i celé společnosti (dopad na životy blízkých osob, ovšem i na celospolečenské v podobě socioekonomických dopadů). Mělo by být dosaženo vysoké míry zainteresovanosti obyvatelstva vůči bezpečnosti silničního provozu, ideálně pak by měla být na rozdíl od dnešní situace vyvolána celospolečenská poptávka po bezpečnosti na pozemních komunikacích. Tomu by měla napomoci paralelně zpracovávaná strategie PR zaměřená (mj.) na představitele hromadných sdělovacích prostředků. Zranitelní účastníci silničního provozu (T.: duben říjen) Dopravně bezpečnostní kampaně a outdoorové aktivity jsou zaměřeny na aktuální problémy bezpečnosti silniční dopravy. Věnují se širokému spektru témat, na rok 2013 jsou připravovány následující programy: Bezpečnost chodců (v souladu s Dekádou OSN v oblasti bezp. sil. provozu); vyvrcholením aktivit bude týden od 6. do 12. května 2013, kdy je celosvětově vyhlášen Organizací spojených národů Týden bezpečnosti silničního provozu (Road Safety Week), a to se zaměřením na problematiku bezpečnosti chodců na silnicích. Součástí akce bude série dopravně bezpečnostních aktivit pořádaných krajskými koordinátory BESIP ve spolupráci s policejními složkami. Plánována je i série akcí zaměřených na bezpečnost cestujících prostředky hromadné přepravy osob (ve spolupráci se Sdružením dopravních podniků ČR). Komunikace se zaměří na detailní informování chodců na chyby, jež jsou nejčastějšími příčinami závažných dopravních nehod, rovněž tak řidiči motorových vozidel budou informováni o tom, jak se správně chovat vůči chodcům. Cyklisté, pozornost bude zaměřena na všechny věkové kategorie cyklistů, tj. i na dospělou populaci a seniory, s ohledem na loňský nárůst usmrcených cyklistů bude problematika jejich bezpečnosti komunikována v rámci Týdne bezpečnosti silničního provozu, rovněž tak se bude jednat o sérii dopravně bezpečnostních akcí ve spolupráci s PČR. Cyklistům budou dány detailní informace, jak se správně chovat v silničním provozu a jak vypadá správně vybavené jízdní kolo. Pozornost se zaměří také na chování řidičů motorových vozidel vůči cyklistům.

5 Bezpečnost motocyklistů v loňském roce byl v ČR zaznamenán nárůst počtu usmrcených motocyklistů, i to je jeden z důvodů, proč bude této kategorii účastníků silničního provozu věnována v letošním roce zvýšená pozornost. Na rok 2013 je plánována celá řada aktivit (významným partnerem je Motocyklová sekce Svazu dovozců automobilů). Jedná se o sérii motosrazů, tvorbu jednotných metodik použitelných pro edukaci účastníků motosrazů, akci Jezdíme na krev zaměřenou na získávání dobrovolných dárců krve z řad motorkářů, akční demonstraci možných nebezpečí číhajících na silnicích na jezdce v jedné stopě na Mobil salonu v Českých Budějovicích, účast na akci určené řidičům skútrů (s názvem Skútršňůra) apod. Akce zaměřené na řidiče osobních vozidel Jedná se o akce s participací členů autosekce Svazu dovozců automobilů, pozornost je zaměřena především na demonstraci potenciálu moderních asistenčních systémů, problematiku defenzivní a ekonomické jízdy, seznámení nejširší veřejnosti s moderními pohonnými systémy, komunikována bude též příprava vozidla na sezónu, problematika jízdy na letní dovolenou, příprava na zimu atp. Připraven je i formát určený ženám a matkám malých dětí. Profi řidiči Za významnou lze považovat nově navázanou spolupráci se Sdružením dopravních podniků ČR, příslušné aktivity budou zaměřeny mj. na problematiku střetů chodců s prostředky MHD a bezpečnost cestujících při přepravě. Analyzována je i možnost dlouhodobě participovat na akci zaměřené na chování profesionálů v silničním provozu a jejich vztahy s ostatními skupinami účastníků silničního provozu. Rekonstrukce D1 Metodická pomoc při tvorbě série edukativních spotů vytvářených ŘSD, jak se správně chovat na dálnici, jak si počínat v případě nehody, uvíznutí v dopravní zácpě atp. Léto (T.: červen srpen) Pozornost bude věnována komunikaci témat souvisejících s dlouhými přepravami do zahraničních turistických destinací (únava za volantem, správný stravovací režim, rovněž tak rozdíly v pravidlech silničního provozu ve vybraných evropských státech, jak se chovat při nehodě v zahraničí apod.). Nově bude pozornost zaměřena i na zahraniční řidiče projíždějící ČR (zvláštnosti pravidel siln. provozu v ČR, jak se chovat při nehodě, základní informace o sankčním a bodovém systému v naší zemi). Krajští koordinátoři BESIP navštíví vybrané letní dětské tábory, komunikována budou aktuální témata se vztahem k bezpečnosti děti a mládež v silničním provozu.

6 Společně s Bezpečně na silnicích, o.p.s. a Horskou službou bude realizován projekt Na kole jen s přilbou, jehož cílem je ovlivnit cyklisty směrem k odpovědnějšímu a bezpečnějšímu chování. Projekt je lokalizován do dvou hojně navštěvovaných oblastí do Jizerských hor a Krkonoš, kam zejména o prázdninách přijíždí velké množství cyklistů. Pravidla silničního provozu Znalost a správný výklad ustanovení zákona č. 361/2001 Sb. (Pravidel silničního provozu) jsou klíčovými předpoklady ke snižování dopravní nehodovosti. Na webovém portálu BESIP bude od jara roku 2013 umístěn materiál podrobně vysvětlující příslušná ustanovení uvedeného zákona, vč. doprovodného obrazového materiálu a spotů. Senioři (T.: září prosinec) Dlouhodobě je dosahováno příznivých výsledků dopravní nehodovosti dětí a mládeže a rovněž tak nemalá pozornost je věnována střední generaci, senioři však jako kdyby stáli v ústraní. Celosvětově je apelováno věnovat jim zvýšenou pozornost, neboť se jedná o osoby potenciálně více ohrozitelné v dopravě a navíc pak bude jejich podíl v populaci trvale vzrůstat. Období od září do prosince 2013 proto bude ve znamení akcí a aktivit zaměřených na starší osoby, budou voleny formáty, jež mají reálný potenciál oslovit seniory přímo, současně pak bude vhodně působena i na jejich okolí. Viditelnost a čitelnost (T.: celoročně) Dlouhodobě je závažnost dopravních nehod za tmy a snížené viditelnosti výrazně nadprůměrná. Celoročně je tak zvýšená pozornost věnována viditelnosti účastníků silničního provozu (především pak chodců, cyklistů a motocyklistů), rovněž tak jsou plánovány aktivity, jež si kladou za cíl zvýšit povědomí řidičů o možných poruchách zraku a jejich výrazně negativním vlivu na bezpečné řízení vozidel. Platí zásada vidět a být viděn. Plánovány jsou proto akce na podporu používání reflexních materiálů zranitelnými účastníky siln. provozu (a to včetně aktivit v rámci Týdne bezpečnosti silničního provozu viz výše). Ve spolupráci se Společenstvem českých optiků a optometriků a PČR proběhnou v rámci celé ČR akce, při nichž si budou moci řidiči nechat prověřit stav svého zraku, v případě zjištění problémů obdrží rady, jak postupovat. Pozornost bude rovněž věnována problematice správného osvětlení motorových vozidel. K mnoha dopravním nehodám by nedošlo, pokud by byl účastníky silničního provozu zamýšlený úkon avizován zřetelně včas, tedy pokud by byl každý účastník pro ostatní dostatečně čitelný. Uvedená zásada bude proto při všech aktivitách Besipu zdůrazňována. Alkohol a drogy v dopravě (T.: celoročně) V roce 2012 došlo k výraznému snížení počtu osob usmrcených při nehodách s přítomností alkoholu. Bohužel však i tak jsou celospolečenské dopady velmi vysoké, nadto

7 se začíná ČR potýkat se zvyšujícím se počtem jedinců řídících vozidla pod vlivem drog či dokonce pod vlivem alkoholu ve spojení s drogami. Závažnost uvedených nehod (tj. počet usmrcených na dopravních nehod) je přitom vysoce nadprůměrná. Besip problematice alkoholu v dopravě proto věnuje zvýšenou pozornost celoročně, nadto měsíc prosinec tradičně patří k obdobím se zvýšenou konzumací alkoholu, pozornost Besipu se proto výrazně zaměří tímto směrem. Zima (T.: konec října 2013 březen 2014) Každoročně jsou především řidiči zaskočeni příchodem zimního období. Série sdělení a outdoorových aktivit upozorní v předstihu na hrozící nebezpečí a poskytne rady, jak se správně chovat během zimy a jak nejlépe zamezit riziku účasti na dopravní nehodě. Pozornost bude věnována též zimním cestám do zahraničí, specifikům silničního provozu v nejnavštěvovanějších zemích. Den obětí dopravních nehod Celosvětově je třetí listopadová neděle zasvěcena vzpomínkám na oběti dopravních nehod. Série akcí bude upozorňovat na nemalé celospolečenské socioekonomické dopady dopravních nehod a apelovat na změnu postojů široké veřejnosti vůči problematice bezpečnosti silničního provozu. Akce bude významným prvkem výše uvedené hodnotové kampaně. Besipky Pokračování série vzdělávacích spotů Besipky (vysílaných na ČT1, celkem na rok 2013 plánováno 34 spotů na aktuální témata bezpečnosti silničního provozu.

8 Informační nástroje BESIP Webový portál BESIP Webové stránky BESIP na konci loňského roku prošly zásadní změnou. V současné době tak na nich široká veřejnost i odborníci na bezpečnost silničního provozu najdou nejširší možné spektrum informací v textové či obrazové podobě. Na samém konci roku 2012 došlo k zahájení budování konceptu komunikace na sociálních sítích. Za pomoci virálního marketingu tak bude budována značka BESIP a samozřejmě též budou efektivně komunikována příslušná dopravně bezpečnostní témata cílovou skupinou jsou především mladí lidé ve věku do 30 let (tedy jedinci celoevropsky vykazující nejnepříznivější statistiky dopravní nehodovosti), na které se pomocí oficiálních kanálů cílí velmi obtížně. Info zpravodaj BESIP Nově připravovaný informační zpravodaj BESIP si klade za cíl pravidelně informovat představitele všech významnějších masmédií a rovněž tak další relevantní subjekty s aktuálními dopravně bezpečnostními problémy, statistikami dopravní nehodovosti v ČR a zahraničí, pořádanými či plánovanými outdoorovými akcemi apod. Zpravodaj bude kromě textové části obsahovat bohatý obrazový materiál a rovněž tak odkazy na příslušné spoty. Krajští koordinátoři BESIP V jednotlivých krajích sehrávají nezastupitelnou roli krajští koordinátoři BESIP, kteří úzce spolupracují s místními a regionálními samosprávami, dále pak s PČR a složkami IZS. Praktické aktivity jsou zaměřeny především na organizování dopravní výchovy předškolní a školní mládeže, besedy, semináře a další akce určené široké veřejnosti, akce pro řidiče, kurzy bezpečné jízdy, akce a soutěže pro děti, obecně pak na prezentaci a komunikaci dopravně bezpečnostní problematiky v jednotlivých krajích a obcích. Jejich činnost výrazně zefektivňuje BESIP Team. Jedná se o mobilní výstavní systém, který provází specializovaný, proškolený, profesionální, informovaný, zkušený a aktivní tým osob určený k přímé komunikaci s veřejností k aktuálním i dlouhodobým tématům na úseku prevence k bezpečnosti silničního provozu (např. alkohol, drogy, viditelnost, chodci, cyklisté, motocyklisté, nepřiměřená rychlost apod). Technické zázemí týmu je postupně dobudováváno.

9 Spolupráce s externími subjekty Při realizaci výše navrhovaného programu je využíváno nejen veřejných finančních zdrojů, ale nově jsou postupně zapojovány i komerční subjekty. Konkrétní aktivity jsou plánovány, resp. již realizovány se členy Svazu dovozců automobilů (SDA) a Sdružením automobilového průmyslu (AutoSAP). Mezi další subjekty patří společnosti 3M Česko, Samsung, ČEZ, vybraní dopravci, dopravní podniky atp. Za klíčové jsou rovněž považovány dobré vztahy s představiteli hromadných sdělovacích prostředků. Za klíčovou je také tradičně považována spolupráce s PČR, jednotlivými složkami IZS, s představiteli krajů a místních samospráv, MŠMT apod.

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010)

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010) AntiXeno Výtah z projektu (23. 1. 2010) Název projektu: Název projektu anglicky: AntiXeno. Primární prevence rizikových jevů a xenofobie na SŠ AntiXeno. Primary Prevention of Xenophobia and Risk Behaviour

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Informační materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Informační materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Informační materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Praha, září 2013 Shrnutí dosavadních aktivit V lednu 2013 Ministerstvo

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více