Zápis a usnesení z XV. Veřejného zasedání zastupitelstva. Obce Lužice ze dne 7. října 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis a usnesení z XV. Veřejného zasedání zastupitelstva. Obce Lužice ze dne 7. října 2004"

Transkript

1 Zápis a usnesení z XV. Veřejného zasedání zastupitelstva Přítomni: viz prezenční listina Obce Lužice ze dne 7. října 2004 Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním následujících skutečností: - jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno - při zahájení jednání bylo přítomno 14 členů. Předem se řádně omluvil: Ing. Hasoň. ZO je tím usnášeníschopné. - program jednání byl schválen jednomyslně HLASOVÁNÍ: zapisovatelkou byla určena Petra Lorencová ověřovateli zápisu byli určeni pí. Drahomíra Sasinková a p. Jozef Žembery - byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda: Mgr. Stanislav Vavrys členové: Ing. Jiří Domanský, Ing. Josef Kuchař HLASOVÁNÍ: Mgr. Stanislav Vavrys Ing. Jiří Domanský Ing. Josef Kuchař zápis z minulého zasedání ZO byl řádně ověřen a vyložen k nahlédnutí ve stanoveném termínu 10 dnů na úřední desce a na obecních informačních tabulích. Námitky proti němu nebyly podány a zápis je k dispozici. 1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO Mgr. Jana LÍČENÍKOVÁ uvedla, že z minulého zasedání ZO ze dne vyplynuly následující úkoly: V usnesení č. 14/3 ZO uložilo kontrolnímu výboru prověřit výdaje spojené s pracovní četou a efektivnost jejich využití. Mgr. Líčeníková uvedla, že problematika byla projednána na posledním zasedání kontrolního výboru za účasti starosty. Bylo dohodnuto, které podklady předloží OÚ, aby bylo možné vyhodnotit efektivnost činnosti čety. Konečné vyhodnocení bude předloženo na veřejném zasedání zastupitelstva 4. listopadu V usnesení č. 14/9 ZO uložilo radě obce a finančnímu výboru vypracovat podnikatelský záměr. Podnikatelský záměr je programem dnešního jednání. USNESENÍ č. 15/1: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO. HLASOVÁNÍ: Založení společnosti s ručením omezeným Starosta v úvodu představil přizvané hosty a účetní, daňové a ekonomické poradce Ing. Kadlice a Ing. Žůrka. Dále seznámil přítomné s tím, že po odborné konzultaci s výše uvedenými poradci, je založení obchodní společnosti s ručením omezeným nejlepším řešením pro rozvoj obce. Důvody pro založení společnosti jsou následující: - po 1. květnu 2004 došlo zvýšení DPH ve většině případů z 5% na 19% zvyšují se náklady na provozování běžných činností. Založením s.r.o. se podstatně sníží dopad zvýšení DPH

2 - činnost OÚ je stále rozsáhlejší, práce jsou nad rámec veřejně prospěšných prací a není možné vykonávat činnosti pro soukromé potřeby občanů. - založením společnosti dojde k oddělení financí ekonomické činnosti od financí OÚ. Tím se stane ekonomie služeb transparentní a bude ji možné srovnávat s ekonomií obdobných firem. - od dojde k provozování kanalizace obcí Lužice. Tuto činnost musí dělat pověřená osoba a pracovníci údržby. - založením společnosti se sníží v Lužicích nezaměstnanost, protože budou zaměstnáváni zejména občané Lužic. Dále předal starosta Mgr. Ing. Červinkovi - členu finančního výboru. P. Červinek přednesl Podnikatelský záměr. Ing. Hubačka se dotázal, zda by nebylo vhodnější, aby ve valné hromadě společnosti nebyly pouze členové rady, ale i členové zastupitelstva obce. Starosta odpověděl, že valnou hromadu obchodní společnosti se 100% účastí obce tvoří rada, a to na základě zákona č. 128/2000 Sb. Ing. Horňáček se dotázal, zda-li se jednatelé zapisují do obch. rejstříku. Ing. Žůrek zodpověděl, že ano. V první fázi se zapíší dva jednatelé a dodatečně na základě výsledků výběrového řízení se zapíše třetí jednatel. Ing. Horňáček se dotázal, jak dlouho trvá změna. Ing. Žůrek odpověděl, že změna je právoplatná okamžikem odsouhlasení valnou hromadou. Ing. Domanský se dotázal, zda je vhodné, aby třetí jednatel byl ředitel. Ing. Kadlic odpověděl, že pokud bude ředitel současně jednatelem, může na jedné straně operativně rozhodovat a na druhé straně se stane spoluodpovědným za výsledky společnosti. Zásadní rozhodnutí budou učiněna pouze na základě podpisu minimálně dvou jednatelů. Mgr. Líčeníková se dotázala, kdo bude třetí jednatel? Starosta odpověděl, že dva jednatele zvolí valná hromada a třetí jednatel bude ředitel společnosti, který vzejde z výběrového řízení. Výběrové řízení proběhne i na funkci ekonoma. Ing. Hornáček konstatoval, že v předmětu podnikání není stavební činnost a ekonomické parametry. Ing. Kadlic konstatoval, že činnosti se mohou bez problémů postupně doplňovat, ale musí je vykonávat pouze lidé, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Dále dodal, že v této fázi je obtížné předložit ekonomiku, protože se musí nejprve stanovit rozsah činnosti v návaznosti na rozpočet roku Starosta dodal, že žádost i živnostenský list pro předmět podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování je nutné uvést osobu zodpovědnou. Tuto kvalifikaci může mít i budoucí ředitel společnosti, a proto bude o tuto živnost zažádáno dodatečně. Ing. Horňáček s Ing. Kadlicem nesouhlasí, neboť už teď se musí počítat, kolik budou činit mzdy, kde budou kanceláře apod. Starosta odpověděl, že platy jsou stanoveny, ředitel i ekonom budou mít kanceláře v budově OÚ. Také základní materiálně technické vybavení pro činnost společnosti je k dispozici. Detailní ekonomický výhled vypracují budoucí ředitel a ekonom na základě stanovení konkrétní pracovní činnosti společnosti v roce 2005, a to v souladu s rozpočtem obce. Ing. Kuchař konstatoval, že musíme vycházet z reality. Vzhledem k tomu, že budeme provozovat kanalizační síť obce, stane se obec plátcem DPH, což znamená, že budeme platit 19% DPH i z činností, kde jsme v současnosti od této daňové povinnosti osvobozeni. Předložený záměr tuto skutečnost eliminuje a svých rozsahem je dostatečný. Je nutné se soustředit na činnosti, které jsme dělali doposud, a poté při schopnosti ředitele zvýšit počet pracovníků a rozsah prací, zejména pro cizí subjekty. Ing. Horňáček konstatoval, že bude stačit, když se ušetří tolik DPH, kolik budou stát noví pracovníci (ředitel a ekonom). Ing. Kuchař uvedl, že nebude vznikat vysoký zisk, ale bude práce pro lidi a budou zajištěny služby pro obec a občany, a to minimálně v rozsahu jako doposud

3 Ing. Horňáček podotkl, že v minulém ZO bylo řečeno, že s.r.o. bude zdrojem příjmu pro obecní rozpočet. Starosta odpověděl, že společnost bude jedním ze zdrojů příjmové stránky rozpočtu obce tím, že zejména podstatně sníží náklady na ekonomické činnosti oproti současnosti, kdy obec platí 19% DPH při nákupu pohonných hmot, materiálu, nářadí, strojů, mechanismů, atd. Zdroj příjmů není brán z pohledu toho, co dostaneme, ale z toho, že méně vydáme. Ing. Hromek se dotázal, proč si musí člověk objednávat s.r.o., když si může vybrat jinou firmu? Starosta odpověděl, že v případě, že pro občany bude dodavatelem obecní s.r.o., půjdou úspory a zisky do příjmů obce. V případě, že dodavatelem bude cizí firma, nebude mít z jejich zisku obec žádný ekonomický přínos. Možnost volby jiné firmy však nebude dotčena. Ing. Kadlic konstatoval, že tlaky státu přináší obci mnoho nových povinností. V budoucnu bude obec vykonávat pouze činnosti charakteru státní správy, tak jak je tomu ve vyspělých zemích. V současné době mnoho podnikatelů končí činnost, zejména z nedostatku zakázek. U obecní obchodní společnosti jsou zakázky menšího rozsahu zaručeny rozsahem činnosti obce. Ing. Horňáček se dotázal, kolik by se letos na DPH prodělalo? Ing. Kadlic odpověděl, že pokud jsou obdobné obce plátci DPH, přichází o cca 0,5 mil. Kč za rok. Ing. Horňáček se dotázal na předpokládáný rozsah a finanční objem činnosti společnosti. Ing. Kadlic odpověděl, že tyto údaje nelze v současné době přesně stanovit a obdobně jako v jiných obcích se musí začít se základními potřebami obce a postupně činnosti rozšiřovat. Ing. Domanský konstatoval, že činnosti uvedené v podnikatelském záměru nenaplňují všechny činnosti obce. Starosta uvedl, že v současné fázi je podstatné co nejrychleji založit a uvést do chodu obchodní společnost se základním rozsahem činnosti a postupně v návaznosti na potřeby obce tuto činnost rozšiřovat. S oddalováním založení společnosti přichází obec zbytečně o finanční prostředky. Ing. Sečkař se dotázal, na případnou neúspěšnost společnosti. Ing. Kadlic odpověděl, že společnost může být v první fázi ztrátová. Obec ji musí podpořit a po rozjetí bude společnost pro obec určitě přínosem, jak je tomu u ostatních obcí. V případě, že společnost nebude prosperovat, je možné bez problémů ukončit její existenci. Ing. Horňáček se dotázal, zda může společnost zaměstnávat veřejně prospěšné pracovníky (VPP) z úřadu práce. Ing. Kadlic zodpověděl, že tyto pracovníky bez problémů zaměstnávají společnosti jiných obcí. Místostarostka citovala 112 zákona č. 435/2004 Sb., z kterého vyplývá možnost zaměstnávat VPP i v obcí založeném s.r.o. a že tuto skutečnost projednala i s Úřadem práce v Hodoníně. Ing. Horňáček se dotázal, zda budou zaměstnáváni i další pracovníci. Ing. Kadlic odpověděl, že ano. Ing. Hromek se dotázal, kolik finančních prostředků navíc ve srovnání s loňským rokem, jsme odvedli s ohledem se zvýšením DPH na 19% v tomto roce. Ing. Kadlic odpověděl, že zvýšení platí od 1. května 2004, což je velmi krátká doba pro srovnání s minulým rokem. Ing. Domanský konstatoval, že ředitel společnosti by měl být stavař a měl by splňovat kvalifikaci odpovědné osoby pro stavební činnost. Starosta odpověděl, že tato podmínka by zúžila výběr kandidátů. Ředitel nemusí být stavař, ale musí mít manažerské schopnosti, všeobecné znalosti a dostatečnou praxi. Odpovědnou osobu pro stavební činnost je možno zajistit smluvně. Ing. Sečkař podotkl, že není jisté, zda bude ředitel společnosti za předpokládanou mzdu ,- až ,- Kč dostatečně kvalitní a aktivní

4 Ing. Kuchař odpověděl, že se vybere člověk s nejlepšími schopnostmi a navrhovaný plat je adekvátní stávajícímu rozsahu pracovní náplně. Starosta doplnil, že v případě prosperity společnosti je možné navýšit plat formou odměn na základě docílených výsledků. Dále se Ing. Sečkař dotázal, kde budou mít ředitel a ekonom kanceláře. Starosta odpověděl, že ekonom bude pracovat v kanceláři společně s pí. Valouškovou a ředitel v stávající zasedací místnosti v suterénu OÚ. USNESENÍ č. 15/2: ZO schvaluje založení obchodní společnosti LUTES s.r.o. (LUŽICKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY) v souladu s předloženým podnikatelským záměrem. HLASOVÁNÍ: Různé P. Staněk se dotázal na zemní práce v ul. Velkomoravská v části od ul. Ke Koupališti po ul. Bojanovskou. Starosta odpověděl, že na ul. Velkomoravská proběhly práce spojené s reklamací výstavby kanalizace v předmětné části obce. Použitý popílek nesplňoval vlastnosti projektované popílkové směsi REHAS. V důsledku jeho bobtnání docházelo k porušení nájezdů k jednotlivým domům. Tento popílek byl vytěžen, uložen na popílkoviště a následně byl nahrazen klasickým zásypovým materiálem. P. Marada dodal, že k vzedmutí došlo i u cyklistické stezky před firmou GROZ - BECKERT CZECH. Starosta odpověděl, že tento nesoulad bude předmětem reklamace. Ing. Sečkař konstatoval, že kdyby zakládal s.r.o. soukromník, tak by měl všechno předem dobře spočítané. Ale vzhledem ke skutečnosti, že s.r.o. nezakládáme z vlastních prostředků ekonomická stránka věci nás nezajímá. Starosta odpověděl, že není problémem vypracovat ekonomickou prognózu pro jednoduchý provoz s jednou nebo dvěma druhy činností. Rozsah činnosti obecního úřadu v obci s 2800 obyvateli je tak rozsáhlý a různorodý, že ekonomická prognóza by byla postavena pouze na odhadech a předpokladech a pro vlastní realitu by byla bezcenná. Reálná ekonomická strategie musí vycházet z konkrétně docílených výsledků, které budou neprodleně a průběžně analyzovány a na základě výsledků těchto analýz budou stanovena nápravná opatření rozhodovacího procesu. Snižování veškerých nákladů obce je prioritou č. 1 po celou dobu působení stávajícího zastupitelstva, rady a pracovníků OÚ. Veškeré výdaje jsou ještě před schválením minimalizovány. Právě za účelem úspory nákladů se zakládá s.r.o. Mrhání s obecními prostředky starosta zásadně odmítl. Ing. Sečkař dále konstatoval, že stále postrádá vyhodnocení efektivnosti pracovní čety OÚ. Starosta odpověděl, že za prvních 8 měsíců roku 2004 investovala obec do činnosti čety cca ,- Kč. O činnosti čety jsou vedeny denní záznamy, které jsou shrnuty do měsíčních hlášení o činnosti čety. Tyto záznamy jsou pro vyhodnocení efektivnosti čety k dispozici. V četě pracuje 13 občanů Lužic a je evidentní, že vynaložené finanční prostředky ve výši cca ,- Kč za 8 měsíců včetně mezd, sociálního a zdravotního pojištění, ochranných pomůcek, pohonných hmot, spotřeby materiálu, jsou vzhledem k rozsahu činnosti minimální. Ing. Kuchař dodal, že vzhledem k stávající struktuře činnosti a poslání pracovní čety nelze provést srovnání s jinými firmami. Ing. Domanský se dotázal, zda-li nového provozovatele restaurace na Lužáku bude vybírat rada nebo ZO a zda byl stanoven termín uzávěrky podávání nabídek. Starosta odpověděl, že nový provozovatel bude vybrán na rozšířeném zasedání rady na základě nabídek jednotlivých uchazečů. Termín uzávěrky bude do výzvy doplněn. 4. Diskuze Pí. Kopřivová vyzvala místostarostku, aby seznámila přítomné s otevřením báně na lužickém kostele, které proběhlo v sobotu 2. října

5 Místostarosta seznámila přítomné s průběhem celé akce. V báni byla nalezena tuba, ve které byly uloženy dokumenty z roku 1885 a roku 1950, staré mince a peníze. Všechny tyto předměty budou vystaveny na výstavě Lužice NA PŘELOMU 19. a 20. století, která se bude konat na počest 130. výročí vysvěcení lužického kostela ve dnech a ve velkém sále restaurace SEVA. Zároveň všecny přítomné na tuto výstavu pozvala. Dále konstatovala, že nalezené dokumenty budou odborníkem restaurovány a uloženy v depozitáři archívu lužického muzea. Na jaře 2005 budou do báně kostela vloženy nový zápis, poselství pro budoucí generaci a předměty z dnešní doby. Ing. Sečkař konstatoval, že zastupitelstvo uložilo prověřit efektivnost čety OÚ kontrolnímu výboru místo výboru finančnímu, což svědčí o nekompetentnosti zastupitelstva obce. Ing. Půček se odvolal na zákon o obcích, kde je v 118 odst. 1 výslovně uvedeno, že výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce, a proto konstatování o nekompetentnosti zastupitelstva není opodstatněné. 5. Závěr Starosta poděkoval všem přítomným za připomínky a aktivní přístup při řešení jednotlivých problémů. Zapsala: Petra Lorencová místostarostka Mgr. Jana AMBROŽOVÁ.. starosta Ing. Jaroslav KREML ověřovatel Pí. Drahomíra Sasinková ověřovatel p. Jozef Žembery - 5 -

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 22. PROSINCE 2005

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 22. PROSINCE 2005 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 22. PROSINCE 2005 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17:00 hod. s

Více

Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002

Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002 Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17,05 s konstatováním následujících

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. ŘÍJNA 2009

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. ŘÍJNA 2009 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. ŘÍJNA 2009 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně.

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Řídí redakční rada: Odpovědná redaktorka: Mgr. Jana Ambrožová Členové: Mgr. Miroslav Hunča, Miluška Kopřivová, Ing. Jaroslav Kreml, Petra Lorencová, PhDr.

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/16 Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru

Informace z kontrolní akce č. 08/16 Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru Informace z kontrolní akce č. 08/16 Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané,

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU M O R A V S K Á V Y S O K Á Š K O L A O L O M O U C Ústav managementu a marketingu Ondřej Vodrážka PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Ing.

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro Auditor 4/2013 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Úprava copyrightu příručky a Etického kodexu...2 Nově schválené interpretace NÚR...2 Technická novela zákona o přezkoumání hospodaření...3

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více