QC Group, s.r.o. a EFFeM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "QC Group, s.r.o. a EFFeM"

Transkript

1 í87 1a 1 HJ 980 9%87% 098 U 547% UZT LJHGLKJZFGDluhf Sdružení QC Group, s.r.o. a EFFeM O SPOLEČNOSTI KONTKT PORDENSTVÍ ŠKOLENÍ NLÝZY QC group Des 12 dkfiurrzjdjnbpahpol lj aj piuzertpkdsgj. piudfzg kljdf iu dfa ertz, aoiruoi úiuar. jadfug iu dfá.qh Hgaiuz ad oerituz et úaifjg úoiausdfg. Fou QCG / Hidig mt / JUZ / C N nosti QC Group, s.r.o., které se pro Vás právě připravují. V případě jakýchkoliv dotazů, nás prosím kontaktujte. QC Group, s.r.o. a EFFeM tel: Sdružení QC Group, s.r.o. a EFFeM vzniklo v roce 2011 za účelem poskytování komplexní nabídky služeb v oblasti optimalizace a zeštíhlování procesů, analýz, snižování nákladů, provádění personálních auditů a vzdělávání zaměstnanců v oblasti veřejné správy. Sdružení dále nabízí komplexní služby pro vznik a rozvoj úspěšných firem mapování a optimalizaci procesů s využitím principů štíhlé výroby a štíhlé administrativy, implementaci systémových norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, interní audity, metrologické služby, návrhy na optimalizaci nákladů a další. Dlouholeté zkušenosti garantů projektového týmu v oblasti veřejné správy a v oblasti systémů řízení dávají klientům záruky odpovědně a kvalitně odvedených služeb í87

2 1a 1 HJ 980 9%87% 098 U 547% UZT LJHGLKJZFGDluhf NÍDK SLUŽE Efektivní a optimalizovaná veřejná správa analýzy procesů v institucích veřejného sektoru, hledání optima procesů, řešení pro snížení nákladů, implementace štíhlé administrativy, personální audity, systémy projektového řízení, analýzy, finanční analýzy územně samosprávných celků, implementace systémů dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO ve veřejném sektoru, interní audity, příprava k certifikaci. Strategické plánování a regionální rozvoj zpracování strategických a programových dokumentů, zpracování studií a analýz k problematice rozvoje venkovských regionů, přeshraničních oblastí (ČR-PL), evaluační analýzy naplnění priorit rozvojových dokumentů, benchmarkingové aktivity, sběr projektů v regionech sestavování indikativních databází (průběžný monitoring a informování subjektů v regionu o vhodných využitelných podporách). Řízení lidských zdrojů a vzdělávání personální audity, management založený na znalostech, školení na téma regionálního rozvoje a podpor z fondů Evropské unie, školení v oblasti systémů řízení (ISO 9001, 14001, ISO 18001, ISO 27001), zvyšování efektivity a produktivity, optimalizace procesů, štíhlé výroby a štíhlé administrativy (metody 5S, Kaizen), projektového řízení a dalších na klíč dle požadavků zákazníka, kontrola kvality služeb prostřednictvím Mystery hosta na Vašem pracovišti nezávisle posoudíme služby poskytované Vašimi pracovníky dle úrovně běžných nebo korporátních standardů, zpracujeme podrobnou analýzu do jaké míry jsou standardy dodržovány, navrhneme možnosti pro zlepšování í87

3 1a 1 HJ 980 9%87% 098 U 547% UZT LJHGLKJZFGDluhf Dotační politika a řízení projektů (EU,ČR, další dotační zdroje) sběr informací o podpůrných programech a dotacích, zdrojích a opatřeních, zvýhodněných úvěrech, kompletní příprava žádostí o podpory, řízení projektů a odborná pomoc při jejich realizaci, administrace dotačních projektů. Úspěšná firma poradenství a implementace systému norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 18001, interní audity, příprava k certifikaci, komplexní služby manažera kvality a ostatních systémů (ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, ISO ), komplexní služby externího metrologa, finanční analýzy malým a středním podnikům, marketingové analýzy, analýzy produktivity, finanční analýzy neziskových organizací, optimalizace procesů, návrhy na snížení nákladů, štíhlá výroba a štíhlá administrativa, projektové analýzy, zpracování výročních zpráv a zpráv o přezkoumání systémů řízení, založení firmy na klíč (PO s.r.o., a.s., o.p.s, o.s.) + zpracování podnikatelského plánu, vytvoření corporate identity. Překladatelská činnost překladatelská činnost a tlumočení CS - PL a obráceně, překladatelská činnost a tlumočení CS - DE a obráceně. Marketing, společenské události a TL kampaně management a produkce eventů (kompletní organizace a zajištění společenských akcí konference, kongresy, veletrhy, výstavy, firemní akce, společenské akce a VIP party, ochutnávky, dle požadavků klienta), příprava a realizace TL (tisk, rozhlas, internet) kampaně, organizace volebních kampaní, analýzy volebních výsledků, odborná pomoc a příprava tiskových zpráv í87

4 1a 1 HJ 980 9%87% 098 U 547% UZT LJHGLKJZFGDluhf GRNTI PROJEKTOVÉHO TÝMU EFFeM Ing. arbara Vítková IČ: dresa sídla: Tovární 53, Chrastava Provozovna: Nádražní 210, Chrastava Telefon: Ing. arbara Vítková má dlouholeté zkušenosti z bankovního a veřejného sektoru. Od vzniku krajských samospráv zabezpečovala na KÚ LK pozici ekonoma na odboru kultury, památkové péče, cestovního ruchu a TV a sportu, později působila na odboru hospodářského a regionálního rozvoje coby vedoucí oddělení rozvojových koncepcí, po nějaký čas byla pověřena vedením tohoto odboru. Podstata její činnosti spočívala v koordinování a zajištění přípravy a aktualizace nadstavbových rozvojových dokumentů kraje, jejich koordinace s resortními koncepcemi na úrovni ČR i kraje, sledování a vyhodnocování vývoje regionální politiky a příprava návrhů na její implementaci v podmínkách kraje, veřejné prezentace regionálního rozvoje Libereckého kraje, spolupráce na tvorbě Národního rozvojového plánu ČR, Strategie hospodářského růstu ČR, řízení zpracování ROP NUTS II Severovýchod, vyjednávání potřeb Libereckého kraje v souvislosti s tvorbou ROP v rámci NUTS II Severovýchod a vůči navrhovaným operačním programům ČR pro programovací období EU , spolupráce se zástupcem kraje v ruselu, zajišťování zprostředkování informací o dostupných podporách malého a středního podnikání. V současné době se věnuje konzultační, překladatelské a lektorské činnosti. Praxe Česká spořitelna, a.s. - referent agendy běžných účtů podnikatelů; kontrolor a vnitřní auditor okresní pobočky v Liberci Krajský úřad Libereckého kraje - ekonom odboru kultury, tělovýchovy a sportu, památkové péče a cestovního ruchu; vedoucí oddělení rozvojových koncepcí odboru hospodářského a regionálního rozvoje a zástupce vedoucího odboru (po nějaký čas pověřena vedením odboru) Kelt o.p.s. ředitelka společnosti Hodnotitelská komise OP průmyslu a podnikání program Rozvoj člen Hodnotitelská komise OP průmyslu a podnikání program Klastry člen Monitorovací výbor INTERREG III ČR-PL člen Pracovní skupina při vládě ČR pro ekonomiku vedená Ing. M. Jahnem, M Strategie hospodářského růstu ČR- člen í87

5 1a 1 HJ 980 9%87% 098 U 547% UZT LJHGLKJZFGDluhf Pracovní skupina při Ministerstvu pro místní rozvoj Strategie regionálního rozvoje ČR člen Pracovní skupina pro územní rozvoj pro sasko-českou a sasko-polskou spolupráci v oblasti územního rozvoje, tvorby přeshraniční koncepce člen Koordinační pracovní skupina pro přípravu na programovací období (koordinace Národního rozvojového plánu a ROP) na úrovni ČR člen Výkonná koordinační pracovní skupina pro ROP (koordinace-národní úroveň) člen Pracovní skupina Řešení regionálních disparit při Ministerstvu pro místní rozvoj (pro sestavení Národního rozvojového plánu pro ) člen Pracovní skupina ROP NUTS II Severovýchod člen Projektový a řídící tým projektu Partnerství pro Liberecký kraj člen a projektový manažer Pracovní skupina Program rozvoje Libereckého kraje řídící a koordinační postavení Reference z oblasti regionální rozvojové a dotační politiky zpracování strategie rozvoje a akční plán Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří, kde je soustředěno 32 obcí (r. 200), metodická pomoc a poradenství s implementační fází strategie (r. 200), metodika pro zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje na léta , oponentní posudky k Programu rozvoje LK a Strategii udržitelného rozvoje LK, analýza sociálních služeb Mikroregionu Litomyšlsko, zpracování projektových žádostí a studií proveditelnosti pro firmu Regioplan s.r.o. v letech především cílených do ROP NUTS II Severovýchod, úkony související se vznikem a založením obecně prospěšných společností (založení na klíč), zpracování projektu fy altaxia a.s., zpracování projektů do OPPI (např. fy Kvapro s.r.o.), spolupráce s politickým hnutím Starostové pro Liberecký kraj (od 05/2009 do 07/2010) dílčí spolupráce při předvolební kampani do PS PČR, implementace ISO 9001 a poradenství v oblasti strukturálních fondů fy EMJ, s.r.o., spolupráce s Magistrátem města Liberec administrace projektů OP LZZ (finanční manažerka, manažerka kvality), spolupráce s regionální sekcí ODS s cílením na úspěšný výsledek v rámci voleb do krajských zastupitelstev v r Vzdělání a kurzy Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - obor ekonomie a management financí VŠE Praha - obor ekonomie a management podniku - vedlejší specializace management kvality Spořitelní akademie rno vzdělávací programy: úvěrové obchody bank, vnitřní kontrola a audit bankovního ústavu Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. vzdělávací program Strukturální fondy a kohezní fond finanční řízení a veřejné zakázky Mezinárodní politologický ústav MU vzdělávací program Česká republika a Evropská unie í87

6 1a 1 HJ 980 9%87% 098 U 547% UZT LJHGLKJZFGDluhf QC Group, s.r.o. Ing. Iva Prokopová jednatelka a senior konzultantka společnosti QC Group, s.r.o. IČ: dresa sídla: Lonkova 490, Pardubice Telefon: Ing. Iva Prokopová se od roku 2002 věnuje konzultantské, auditorské a lektorské praxi v oblasti systémů řízení kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti informací a dalších. K úspěšné certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSS 18001, ISO a ISO připravila více než 20 společností. V současné době působí ve společnostech Stapro s.r.o. a Cicero Stapro Group s.r.o., jež se zabývají vývojem SW a poskytováním IT služeb, jako externí manažer pro certifikované systémy řízení. Od roku 2009 přednáší na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice předmět Management kvality. bsolvovala řadu školení v oblasti systémů řízení a legislativy, je držitelkou certifikátů manažera kvality, manažera EMS a mezinárodního certifikátu pro externího auditora kvality vydaný společností IRC. V oblasti školení a tréninků se specializuje na rozvoj dovedností interních auditorů, manažerů kvality a představitelů managementu pro QMS, EMS, ISMS a OHSS. Praxe Magistrát města Pardubic, kancelář primátora - asistentka primátora QSCC, s.r.o. junior konzultant, interní auditor pro systémy řízení OSVČ činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; inženýrská činnost v investiční výstavbě, konzultant, auditor, lektor QC Group, s.r.o. jednatelka a senior konzultantka í87

7 1a 1 HJ 980 9%87% 098 U 547% UZT LJHGLKJZFGDluhf Reference z oblasti systémového a procesního řízení, implementace systémových norem grostav Pardubice, a.s., Pardubice zajištění externího manažera kvality, implementace ISO 14001, ISO 18001, interní audity ISO 9001, ISO 14001, ISO V&N, veřejná obchodní společnost, Pardubice implementace ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, interní audity ISO 9001, ISO 14001, ISO VaN cz a.s., Pardubice - implementace ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, interní audity ISO 9001, ISO 14001, ISO OMT Group, s.r.o., Hradec Králové - implementace ISO 9001, interní audity ISO 9001 ElecTrans spol. s r.o., Pardubice implementace QP 2110, interní audity ISO 9001 a QP 2110 Elprom spol. s r.o., Pardubice implementace ISO 9001, interní audity ISO 9001 Eurofin, spol. s r.o., Chrudim implementace ISO 9001 První regionální rozvojová, a.s., Pardubice implementace ISO 9001, interní audity ISO 9001 RCH-INVEST, s.r.o., Praha implementace ISO 9001, ISO 14001, interní audity ISO 9001, SF Stavební hmoty Česká republika, s.r.o., Chrudim aktualizace systémů ISO 9001, ISO RENOX VH s.r.o., Jičín implementace ISO 9001, interní audity ISO 9001 PPP, spol. s.r.o., Pardubice implementace ISO 9001, interní audity ISO 9001 MRTECH-CORP,s.r.o., Hradec Králové implementace ISO 9001, interní audity ISO 9001 ROT-HSware spol. s r.o., Pardubice implementace ISO 9001, interní audity ISO 9001 Stapro s.r.o., Pardubice externí manažer pro systémy řízení ISO 9001, ISO14001, ISO 27001, ISO , implementace ISO , interní auditor ISO 9001, ISO 14001, ISO Cicero Stapro Group s.r.o., Pardubice - externí manažer pro systémy řízení ISO 9001, ISO 27001, interní auditor ISO 9001, ISO NVOM spol. s r.o., Praha implementace ISO 9001, interní audity ISO 9001 TOI, TOI Sanitární systémy, s.r.o., Slaný implementace ISO 14001, rozvoj ISO 9001 JHV Engineering, s.ro., Pardubice implementace ISO í87

8 1a 1 HJ 980 9%87% 098 U 547% UZT LJHGLKJZFGDluhf Vzdělání a kurzy Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera specializace dopravní management, marketing a logistika, Kurz pro interní auditory - Česká spol. pro jakost Praha, Kurz pro manažera jakosti Česká spol. pro jakost Praha, zakončeno certifikační zkouškou, Kurz pro manažera EMS - Česká spol. pro jakost Praha, zakončeno certifikační zkouškou, Kurz pro interní auditory ISMS ISO ureau Veritas Czech Republic, Kurz environmentální legislativa, hodnocení souladu MK Consulting, s.r.o., Kurz archivnictví a spisová služba, skartace dokumentů Státní oblastní archiv v Zámrsku, Kurz pro interního auditora OHSS - MK Consulting, s.r.o., Kurz IRC pro Series uditor/lead uditor ISO 9001:2008 3EC International a.s., ratislava, Slovensko, zakončeno certifikační zkouškou Time management, Stapro s.r.o., Seznámení s požadavky normy EN ISO 1001: managent hospodaření s energií. Osvědčení, certifikáty Manažer kvality Manažer EMS Series Lead uditor IRC pro QMS Interní auditor QMS Interní auditor OHSS Interní auditor ISMS Lektorské zkušenosti Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická - přednášky předmětu Systémy managementu otevřené kurzy MK Consulting, s.r.o. (interní auditor QMS, interní auditor EMS, interní auditor OHSS, environmentální legislativa, základy managementu kvality) Stapro s.r.o. Cicero Stapro Group, s.r.o. grostav Pardubice, s.r.o. PPP, a.s. Spolpharma, s.r.o í87

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

KATALOG SLUŽ B 1 1. Proč vznikl Katalog služeb a k čemu slouží Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR předkládá tuto ucelenou publikaci Katalog služeb jako jednu z možností prezentace služeb svých členů členům,

Více

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 10 Oddělení neinvestičních

Více

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie NPK 2011-15 Strana 1 (celkem 14) 1. Východiska Národní politika podpory jakosti (dnes Národní politika kvality-npk)

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o. rok 2004 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Křížová 2 586 01 Jihlava IČO: 70 85 75 55 DIČ: CZ 70 85 75 55 právní forma: zájmové sdružení právnických osob

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 9 Oddělení neinvestičních

Více

Úspěch spočívá v detailech

Úspěch spočívá v detailech Služby Projekty Více o nás Úspěch spočívá v detailech Deloitte v České republice V publikaci jsou použity fotografie plastik Tomáše Medka, který se podílí na projektu Deloitte Inovace v umění. Deloitte

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í 2 0 1 3 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: 31. 12. 2013 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3

Více

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00079 SEBEHODNOTÍCÍ

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2 0 1 0 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Červen 2011 Výroční zpráva 2010 Strana 2 Obsah Obsah...

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k 18.12. 2003 1 Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH

Více