SÚS Slovácka, s.r.o. Uherské Hradiště

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SÚS Slovácka, s.r.o. Uherské Hradiště"

Transkript

1 Správa a údržba siillniic SLOVÁCKA spoll.. s r..o.. UHERSKÉ HRADIIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: 1. Úvodní slovo 3 a) historie, základní údaje o společnosti. 4 5 b) organizační schéma organizace 6 c) management Současnost Strategie do budoucna Další významné informace dle 21 zákona o účetnictví Ekonomická data vývoj společnosti Přílohy: 1. Zpráva auditora 2. Rozvaha 3. Výkaz zisku a ztráty 4. Příloha tvořící součást účetní závěrky 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Kontakt na zakladatele a obchodní společnost: Zakladatel: Společnost: Zlínský kraj třída Tomáše Bati Zlín IČ: Telefon: Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. Jarošov IČ: Telefon:

3 1. ÚVODNÍ SLOVO Poezie údržby silnice voní dálkami a nekonečnem, také jejich údržba je nekonečná Vážené dámy a pánové, Předkládáme dokument o činnosti společnosti Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. v průběhu roku 2007, ve čtvrtém roce od založení společnosti. Především počasí nás překvapuje a koriguje naše plánované záměry. Z tohoto pohledu konstatujeme, že bylo příznivé pro další rozvoj silnic, které udržujeme. Mírné počasí z počátku roku nám umožnilo provést řadu prací, které se dlouhodobě z finančních důvodů odkládaly. Jeden týden v měsíci lednu firma zažila kolotoč plného nasazení vlastní techniky na zimní údržbu, včetně povolání cizích mechanismů i vynucenou uzávěrku I/50 v Uh.Brodě. Zbývající zásahy byly prováděny vlastní technikou. Již v průběhu I. čtvrtletí se odstraňovaly nánosy na krajnicích a hloubily příkopy v nebývalé míře, jako náhradní práce v zimě. Protože výtluků po zimě bylo méně, vysprávky byly zaměřeny na souvislé úseky, čímž byla opravena popraskaná místa, projeté úseky, či úseky s projetými koleji. K tomu jsme využily nově pořízenou silniční frézu a tyto práce byly provedeny opravdu důkladně. Zdaleka ne všechna místa byla opravena. Můžeme se pochlubit, že i letní údržba byla poměrně úspěšná. Citlivým řízením, a vhodně zvoleným začátkem sečení u první i druhé seče se společnost vyhnula stížnostem ze strany obcí i uživatelů silnic. Spolupráce s obcemi byla tradičně na velmi dobré úrovni, doplněná také prováděním prací pro obce, kde šlo hlavně o výstavbu chodníků a živičné úpravy, Ještě jednou v průběhu roku 2007 zima prověřila připravenost firmy, a to první polovině listopadu. Závěr roku byl mírný, počasí bylo bez srážek. I v těchto podmínkách mírné zimy firma dokázala vytvořit slušný hospodářský výsledek, vyhovět hlavním odběratelům a díky úsporám v zimní údržbě se prostředky použily pro náhradní práce. Myslím si, že to co předkládáme je na solidní úrovni a firma je řízena citlivě s maximální úsporností. Ing. Rostislav Buchtík Jednatel společnosti 3

4 SÚS SLOVÁCKA, S.R.O. - hiisttorriie záklladníí údajje o spollečnosttii aa) ) Hisst toorri iee kkrráát tkkáá,, trraaddi t iccee sst taarráá vví íccee nneežž 5500 leet l t zzáákkl laaddnní í úúddaaj jee oo ssppool leeččnnoosst ti,, zzaal loožžeenní í aa vvýývvooj j Z Rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne , č.j. 470/Z19/03 byla Zakladatelskou listinou založena Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. ( dále jen SÚS Slovácka).Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně dne K tomuto datu byl vložen vkladatelem Zlínským krajem majetek do společnosti, který je 100% vlastníkem společnosti. Jednalo se o nepeněžitý vklad v podobě nemovitého, movitého majetku a zásob z příspěvkové organizace Správa a údržba silnic ve výši ,- Kč. Po zrušení příspěvkové organizace (schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje 623/Z/23/04 dne ) byl zbytek zrušené příspěvkové organizace převeden do společnosti s ručením omezeným jako nepeněžní vklad do vlastního kapitálu obchodní společnosti mimo základní kapitál k ve výši ,18 Kč. SÚS Slovácka, je firmou založenou k provádění údržby silnic I.tříd (118,2 km) II.tříd(141,4 km) a III.tříd (265,0 km) v bývalém okrese. Doplňkovou činností jsou práce pro obecní úřady a jiné subjekty ( nazýváme práce pro cizí). Toto základní poslání firma hodlá dodržovat i do budoucna. Navazujeme tak na tradici údržby, kterou prováděla příspěvková organizace a před tím organizace rozpočtová. Postupně se zvyšuje podíl ucelených prací charakteru oprav. V pracích pro cizí převládá výstavba chodníků a živičné úpravy místních komunikací. Charakter prací je různorodý od trvalého a neodkladného odstraňování závad ve sjízdnosti (letní údržba a zimní posyp a pluhování vozovek) přes pravidelnou údržbu (krajnice, příkopy, vysprávky vozovek) až po provádění ucelených oprav a rekonstrukcí vozovek. Hlavní činnost je prováděna pro dva majetkové správce. U silnic prvních tříd je to Ředitelství silnic a dálnic, správa Zlín, u silnic druhých a třetích tříd je to Ředitelství silnic Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. bb) ) Poot teenncci iáál l ssppool leeččnnoosst tii (sst ( třřeeddi isskkaa,, pprraaccoovvnní ícci i,, meecchhaanni izzaaččnní í ppaarrkk) ) Dvě hlavní střediska ( a Uh.Brod) tvoří základny, kde je umístěn vozový a mechanizační park, dílny, sklady a pracoviště techniků. Vedení firmy je umístěno na středisku. Vysunutá střediska pro potřeby zimní údržby silnic Buchlovské hory a Rasová v Bílých Karpatech jsou základnou pro výjezdy vozidel a nakládku posypových materiálů, jejich obsazení je pouze sezónní.. 4

5 SÚS Slovácka, s.r.o. středisko zimní středisko Buchlovské hory středisko Uherský Brod zimní středisko Rasová PPrraaccoovvnnííccii 79 přepočtených pracovníků celkem za rok 2007, z toho 16 technicko hospodářských pracovníků, v čele jednatel firmy, 3 příslušníci středního managementu tvoří řídící štáb firmy. Dále 40 řidičů nákladních vozidel a mechanizmů, 6 dlaždičů, 3 dílenští pracovníci tvoří základ firmy ještě doplněný o obslužný personál. V zimě se přibírají řidiči na údržbu komunikací, zároveň se stav snižuje o stavební dělníky a dlaždiče, kteří přicházejí na konci března. M Meecchhaanniizzaaččnníí zzáákkllaaddnnaa Prochází vývojem podle situace na trhu práce. 17 vlastních běžných nákladních vozidel včetně sypačů a radlic tvoří základ vozového parku. V zimě se doplňuje stav o cca 25 cizích traktorů a jedno posypové vozidlo (SMO). Kompletní modernizace byla provedena u lehkých nákladních vozidel s nosností do 3,5 t. Zakoupením frézy na živičné povrchy bylo započato s budováním moderních mechanismů pro živičné čety. V letošním roce se rozšíří o finišer, válec a podvalník. Přes sezónní využití techniky firma provádí plánovitou obnovu všech skupin dopravy a mechanizace. 5

6 6

7 dd) ) Orrggáánnyy ssppool leeččnnoosst tii Zakladatelem firmy a jediným společníkem je Zlínský kraj. Rada Zlínského kraje plní funkci valné hromady společnosti. Dozorčí rada kontrolní orgán společnosti SÚS Slovácka Libor Lukáš předseda dozorčí rady Ing. Lubomír Hladký člen dozorčí rady Anna Macoszková člen dozorčí rady Vrcholový management firmy Ing. Rostislav Buchtík jednatel společnosti Ing. Břetislav Zapletal výrobní náměstek 7

8 Členové středního managementu firmy Ivo Hřibňák příprava výroby Oldřich Ott vedoucí stř. UH Ing. Karel Ševčík vedoucí stř. UB 2. SOUČASNOST zaměření společnosti 8

9 dosažené výsledky za r Společnost byla zaměřena zejména na splnění záměrů od ŘSZK a RSD, na dosažení plánovaných výnosů, zvýšení kvality a efektivnosti a respektování záměrů řízení jakosti a ekologických zásad. Tyto zásady můžeme shrnout do těchto bodů: - orientace na komunikaci s ŘSZK a ŘSD, především majetkové správy a výrobního úseku, - uspokojování a vyřizování připomínek obecních úřadů a cestující veřejnosti, - sledování kvality přímými dotazníkovými akcemi i vyhodnocováním akcí, - dokončování akcí včetně drobných nedodělků, - zvýšením záruky na prováděné úkony, V oblasti ekonomické se management řídil těmito zásadami: - dodržování dlouhodobých záměrů před krátkodobými výchylkami na úkor efektivnosti, - investování do nových technologií (fréza na živičné vozovky), bez navyšování finančních prostředků přes leasing či úvěr, - směřování oprav do oblastí úspor energie, - minimalizace drahých oprav, - rozšíření a modernizace výpočetní techniky, - rozšíření JPS na užitkové automobily, - úroveň rozpočtování se zaměřila na zvýšení efektivnosti. V rámci výběrových řízení se firmě podařilo získat dlouhodobé zakázky na údržbu I. tříd (6 let) a II. a III. tříd (4 roky). Výsledkem je jistota firmy v dalším období. 9

10 Hlavní dosažené výsledky v roce 2007: jednotka I. třídy II.+III.třídy Celkem Posyp vozovek zdrsňovacím materiálem km , ,00 Posyp vozovek chemický s pluhováním km 7 555, , ,00 Posyp vozovek chemický bez pluhování km 8 790, , ,00 Odstranění sněhu předanou radlicí km 1 125, , ,00 Spotřeba posyp.materiálu - sůl t 1 201,00 270, ,00 Vysprávky výtluků do upravených i ostatních výtluků t 23, , ,49 Vysprávky Turbo t 84,22 439,49 523,71 Výměny značky a zřízení včetně stojanu a patky ks 95,00 746,00 841,00 Krajnice-seřezávání i vč. naložení m , , ,00 Hloubení příkopů strojně bm 1 180, , ,00 Sečení travních porostů, sečení pod svodidly a sečení ručně m , , ,65 Uvádíme část hlavních výsledků, nikoliv kvůli rozboru, nýbrž jako ilustraci potřeby posypu při mírné zimě, spotřeby obalených směsí při vysprávkách, rozsahu posečených ploch při dvou uskutečněných sečích a počty obnovených značek. Společnost obhájila dosažené výsledky v oblasti ISO, pokračovala v ekologizaci firmy, tím že zvýšila třídění materiálu. Při likvidaci křoví se provádělo téměř výlučně štěpkování, v omezené míře spálení křoví. Dosáhli jsme vynikající výsledky v oblasti snižování nákladů jednak u spotřeby energií, což je výsledek vložené práce při zateplování střediska v Uh.Brodě i dalších opatření na snížení energetické náročnosti, ale taky mírného počasí. Naše úroveň pojištění základních prostředků a aut patří k nejnižším v regionu, což dokládá skutečnost, že vlastníme právě takový počet aut, který nezbytně potřebujeme a pojišťujeme jen ty, které jsou v provozu. Rovněž spotřeba práce je na slušné úrovni a počet TH pracovníků i dělníků je na optimální úrovni. Naší vizitkou je sjízdnost silnic, ale taky námi spravovaných objektů, kterým je věnována náležitá péče. Ekonomické výsledky komentujeme v další části, zde uvádíme plnění našeho poslání a hlavní směry úsilí v roce

11 3.. STRATEGIIE DO BUDOUCNA přřeedpokkl rr láádaanýý vvýývvoj j sspol leeččnosstti i Společnost bude usilovat o to, aby plnila závazky vyplývající ze smluv s ŘSZK a ŘSD, aby beze zbytku zajišťovala sjízdnost v zimním období ve změněných podmínkách, kdy zimní počasí je proměnlivé a vyžaduje větší pružnost v držení pohotovosti a zásazích. Budeme stavět na dobrých výsledcích v sečení trávy a případně rozšíříme sečení na 3 seče podle požadavků ŘSZK. Pro obecní úřady, kde je nutno dodržovat individuální přístup budeme seriózním partnerem s pružnými termíny plnění a plněním dle momentálních požadavků. Zaměříme se zejména na tyto oblasti: Zvyšování úrovně řízení a kvality vykonávané práce - trvalé sledování a vyhodnocování kvality poskytovaných služeb - doladění informačního systému - sledování využití pracovní doby (JPS) - další modernizace vozidel - zavedení nové technologie vysprávek a oprav pomocí finišeru - rozvíjet, umožňovat oddělování odpadů - vyhodnocovat spotřebu PHM a účelovost jízd Ekonomika - dosažení plánovaných výnosů a zisku - zvýšit úroveň rozpočtovaní činnosti - nabídku, propagaci, reklamu brát jako nezbytnou součást přípravy na práci - vyhodnocovat jednotlivé akce s opatřením a závěry Rozvoj zaměstnanců - podporovat kurzy, vzdělávání zaměstnanců, zvýšit jejich informovanost o dosažených výsledcích - sestavit nové ohodnocení zaměstnanců a rozlišovat odměny - rozvíjet firemní kulturu - zvyšovat manažerské dovednosti vedoucích zaměstnanců 11

12 4.. DALŠÍ VÝZNAMNÉ INFORMACE DLE 21 ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ a. po rozvahovém dni nedošlo k žádným skutečnostem, které by společnost byla povinna uvést, nebo které by významně ovlivnily stav jejího majetku, nebo které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy, b. po rozvahovém dni nedošlo ke změnám v předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, než jak je uvedeno v oddíle plnění strategie společnosti do budoucna, c. vývojové a výzkumné práce nebyly v hodnoceném období prováděny, společnost neměla v této oblasti žádné výdaje, d. organizační složky v zahraničí společnost neměla žádné. 5. EKONOMICKÁ DATA - vývoj společnosti Zde charakterizujeme vývoj základních ukazatelů firmy (výnosy, investice, zisk a průměrná mzda) od jejího založení do konce roku Výýkkoonnyy ssppool leeččnnoosst tii vv leet l teecchh tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Rok 2007 byl přelomovým rokem, kdy byl přerušen dynamický růst výnosů společnosti (vliv zimního počasí a výpadku u výnosů ze zimní údržby) Firma hledá náhradu za tyto výnosy modernizací živičných čet, mimo jiné nákupem finišeru Výkony společnosti v tis. Kč Předpokladem růstu výkonů bylo investování do strojního parku a realizace stavebních investic. 12

13 Výývvooj j innvveesst i toovváánní í vv leet l teecchh Rok tis. Kč Rok tis. Kč Rok tis. Kč Rok tis. Kč Nákup investic v letech v tis. Kč Přes skluz v dodávce nakladače pro firmu do roku 2008, dosahují investované částky solidní úroveň a zaručují obnovu strojů firmy. Hrruubbýý zzi isskk vv oobbddoobbí í Rok Rok Rok Rok tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Hrubý zisk v letech v tis. Kč Tvorba zisku v letech dokresluje vývoj firmy od svého zřízení. 13

14 Prrůůměěrrnnáá měěssí íččnní í mzzddaa 11 pprraaccoovvnní íkkaa fif irrmyy vv leet l teecchh Rok Rok Rok Rok Kč Kč Kč Kč Průměrná měsíční mzda 1 pracovníka v letech v Kč Přes meziroční pokles výkonů v roce 2007 se průměrná měsíční mzda 1 pracovníka zvýšila. Maaj jeet teekk Majetek - SÚS Slovácko s.r.o. k pozemky stavby věci movité zásoby pohledávky závazky

15 Celkový majetek společnosti zůstává přibližně na stejné úrovni.zcela ve stejné výši jsou pozemky. Úroveň movitých věcí se snižuje, jednak vlivem snížení úrovně investování do strojů a zařízení a taky vlivem odepisováním dopravních prostředků s dřívějším datem pořízení. Pozitivním jevem je uvolňování finančních prostředků, které byly doposud vázány v zásobách pro financování provozu, což se odráží v nárůstu finančního majetku. Náákkl laaddyy nnaa maat teerri iáál l 7000 Náklady na materiál SÚS Slovácka, s.r.o. v letech Živice, dehet, obal. směs Drtě Sůl Značky Pneu PHM Stavební materiál PPS Náhr.díly nad Kč Ostatní Z přehledu můžeme vysledovat následující trendy: Výrazný meziroční pokles spotřeby materiálu se projevuje ve vazbě na výnosy firmy v ZÚ silnic. Uvedený pokles je dán skutečností, že se snížila spotřeba soli o tis.kč. Pokles PHM doplňuje vliv spotřeby posypového materiálu (rozdíl o 887 tis.kč). Z ostatních vlivů komentujeme zvýšenou spotřebu značek, která je dána urychlením obnovy starých značek na II. a III. třídách za reflexní, pozinkované značky. 15

16 Sluužžbbyy Ostatní majetek - údržba Údržba komunikací Školení, právnická pomoc Odpady Nájemné přístrojů, nemovitostí Telefon, internet, poštovné Služby - SÚS Slovácka, s.r.o. v letech Přes zvýšenou potřebu komunikace mezi jednotlivými pracovníky společnosti se náklady za spoje nezvýšily, což je dáno využitím výběrového řízení na operátora mobilních telefonů. Toto je výsledek citlivého řízení firmy. U nájemného je rozhodující položkou leasing strojů v našem případě bagr VENIERY. Odpady zvýšení nákladů je v souladu s postupným ekologickým cítěním firmy. Nárůst je především dán zvýšením skládkového u vyprodukovaných odpadů SÚS Slovácka. Školení a právnická pomoc zahrnuje především platby za školení osádek i za školení TH pracovníků, dále výpomoc daňového poradce a platba za ekologický audit. Rozhodující část položky tvoří údržba komunikací, kde se jedná o fakturované subdodávky stavebních prací pro krajskou síť a obecní úřady. Náákkl laaddyy nnaa eel l.. eenneerrggi ii,, vvoodduu,, ppl lyynn Náklady na el. Energii, vodu, plyn SÚS Slovácko s.r.o Voda Plyn Energie 16

17 Spotřeba vody (použití na očistu pracovníků umývání aut) se meziročně snížila o 99 m3. Spotřeba plynu (využití na vytápění) se snížila meziročně o 173 m3, spotřeba elektrické energie (pohon strojů a agregát, osvětlení) se rovněž meziročně snížila o kwh. Toto jsou vynikající výsledky, které se odrazily do finančního vyjádření nákladů na tyto druhy energie. Za účelem dosahování úspor firma realizovala již v roce 2007 zateplení budovy v Uherském Brodě a změnu vytápění. Rozhodující skutečností, která umožnila firmě snížit náklady na vodu, plyn a el. Energii ovšem bylo teplé počasí v průběhu roku Platby za měrné jednotky u vody a energií se ovšem podstatně zvýšily, proto výrazné snížení finanční částky registrujeme pouze u plynu. Vyybbrraannéé vvýýnnoossyy Práce pro ŘSD Práce pro ŘSZK Přijaté úroky * Náhrady od pojišťovny * Prodej materiálu * Ostatní * Prodej movitého majetku * Nájmy movitého.majetku * Nájmy nemovitého majetku * Půjčování značek * Oprava škod ŘSD * Oprava škod ŘSZK * Prodej kovového odpadu, dřeva * Mechanizace pro cizí * Práce pro cizí Celkem *) Ostatní 17

18 Vybrané výnosy charakterizují trendy z pohledu struktury výnosů a jejich složení podle hlavních investorů. Z přehledu je zřejmý výrazný meziroční pokles pro hlavní odběratele ŘSD a ŘSZK (zimní údržba), výrazně největší podíl prací byl proveden pro ŘSZK. Nárůst výnosů z oprav na I. třídách je způsoben škodami na I/50 v Buchlovských kopcích - především u svodidel a dopravních značek (návěstí). Prodej movitého majetku je ovlivněn prodejem nátěrové soupravy VYKO, dvou osobních vozů a skladového zakladače. Pokles prací pro cizí ovlivnila změna struktury (méně materiálově náročné akce charakteru vysprávek obalenou směsí případně provádění kobercových úprav). Poohhl leeddáávvkkyy Pohledávky do splatnosti Pohledávky po splatnosti Pohledávky celkem Rozhodující část pohledávek je ve lhůtě do 30 dnů, z toho vybočují pouze zálohy na energie, které jsou vyrovnávány při vyúčtování spotřeby energií. Celkový vývoj považujeme za velmi příznivý. ZZáávvaazzkkyy Závazky do splatnosti Závazky po splatnosti Závazky celkem Jedná se o běžné závazky z obchodního styku a závazky vůči zaměstnancům. Obdobně jako u pohledávek můžeme konstatovat pozitivní vývoj. 18

19 Peerrssoonnaal lisst tikkaa aa mzzddoovvéé nnáákkl laaddyy Roční průměrný přepočtený stav zam ,00 Fyzický stav zam. k ,00 Průměrná mzda Mzdové náklady celkem v tis Produktivita práce na 1 zam , , , Čleenněěnní í zzaaměěsst tnnaannccůů ppooddl lee vvěěkkuu aa ppoohhl laavví í stav k věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,00 61 let a více ,75 celkem % 86,25 13, ,00 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví SÚS Slovácka, s.r.o. k let a více let let let let do 20 let Drtivá většina zaměstnanců dosáhla věku let, a to platí pro muže i ženy. Firma stárne, což vezmeme v potaz při přijímání nových pracovníků. 19

20 Poořří ízzeennýý ddl loouuhhooddoobbýý hhmoot tnnýý maaj jeet teekk vv rrooccee Název Cena v tis. Kč Datum pořízení Sněhová radlice 187 2/07 Silniční fréza /07 Přívěs - fréza 452 5/07 Server 147 6/07 Vibrační deska - BOMAG 330 6/07 VW Transportér 761 7/07 VW Transportér 761 7/07 Os.aut OCTAVIA 275 8/07 Sněhová radlice 359 9/07 Sněhová radlice 359 9/07 Mechanický jeřáb /07 Teploměr povrchu silnic 65 12/07 Nakladač otočný /07 Ústřední topení - rekonstrukce /07 Celkem Rozhodujícím nákupem byl nákup silniční frézy včetně podvalníku, pro zlepšení a urychlení prací na vysprávkách živičných vozovek. Nákupem byl plánovaný záměr splněn. Nepodařilo se zajistit další nakladač otočný v roce byl posunut do dalšího roku. Přílohy: 1. Zpráva auditora 2. Rozvaha 3. Výkaz zisku a ztráty 4. Příloha tvořící součást účetní závěrky 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Ing. Rostislav Buchtík Jednatel společnosti 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah V ý r o č n í z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007 Obsah 1. Charakteristika společnosti 2. Historie 3. Předmět podnikání 4. Orgány společnosti 5. Organizační struktura

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2015/2016

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2015/2016 Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2015/2016 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje: komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2003 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených; 3. přehled

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2013 v obchodní firmě: Varnea a.s. OBSAH: OBECNÉ INFORMACE... 2 ÚČETNÍ ZÁSADY, POSTUPY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ... 3 DOPLŇUJÍCÍ

Více

Technické služby VM s.r.o.

Technické služby VM s.r.o. Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Obsah: Za rok 2013 1. Slovo úvodem 2. Údaje o společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledek hospodaření 5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistota

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč) PŘÍLOHA č. 1 1. 5. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ k 31. 12. 2007 1. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU Lhůta splatnosti pohledávek byla vnitřní směrnicí pro odběratele stanovena 15-ti denní, u pohledávek v zahraničí

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2009

Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výrok auditora 1 Obsah Obsah strana 1. Textová část 3-4 2. Statutární orgány společnosti 5 3. 2009 3.1 Výrok auditora 7-10 3.2 Rozvaha 11-14 3.3 Výsledovka 15-16

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s..

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s.. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou v souladu s ustanoveními 66a zákona č. 513/1991 Obchodní zákoník ve

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více