SÚS Slovácka, s.r.o. Uherské Hradiště

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SÚS Slovácka, s.r.o. Uherské Hradiště"

Transkript

1 Správa a údržba siillniic SLOVÁCKA spoll.. s r..o.. UHERSKÉ HRADIIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: 1. Úvodní slovo 3 a) historie, základní údaje o společnosti. 4 5 b) organizační schéma organizace 6 c) management Současnost Strategie do budoucna Další významné informace dle 21 zákona o účetnictví Ekonomická data vývoj společnosti Přílohy: 1. Zpráva auditora 2. Rozvaha 3. Výkaz zisku a ztráty 4. Příloha tvořící součást účetní závěrky 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Kontakt na zakladatele a obchodní společnost: Zakladatel: Společnost: Zlínský kraj třída Tomáše Bati Zlín IČ: Telefon: Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. Jarošov IČ: Telefon:

3 1. ÚVODNÍ SLOVO Poezie údržby silnice voní dálkami a nekonečnem, také jejich údržba je nekonečná Vážené dámy a pánové, Předkládáme dokument o činnosti společnosti Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. v průběhu roku 2007, ve čtvrtém roce od založení společnosti. Především počasí nás překvapuje a koriguje naše plánované záměry. Z tohoto pohledu konstatujeme, že bylo příznivé pro další rozvoj silnic, které udržujeme. Mírné počasí z počátku roku nám umožnilo provést řadu prací, které se dlouhodobě z finančních důvodů odkládaly. Jeden týden v měsíci lednu firma zažila kolotoč plného nasazení vlastní techniky na zimní údržbu, včetně povolání cizích mechanismů i vynucenou uzávěrku I/50 v Uh.Brodě. Zbývající zásahy byly prováděny vlastní technikou. Již v průběhu I. čtvrtletí se odstraňovaly nánosy na krajnicích a hloubily příkopy v nebývalé míře, jako náhradní práce v zimě. Protože výtluků po zimě bylo méně, vysprávky byly zaměřeny na souvislé úseky, čímž byla opravena popraskaná místa, projeté úseky, či úseky s projetými koleji. K tomu jsme využily nově pořízenou silniční frézu a tyto práce byly provedeny opravdu důkladně. Zdaleka ne všechna místa byla opravena. Můžeme se pochlubit, že i letní údržba byla poměrně úspěšná. Citlivým řízením, a vhodně zvoleným začátkem sečení u první i druhé seče se společnost vyhnula stížnostem ze strany obcí i uživatelů silnic. Spolupráce s obcemi byla tradičně na velmi dobré úrovni, doplněná také prováděním prací pro obce, kde šlo hlavně o výstavbu chodníků a živičné úpravy, Ještě jednou v průběhu roku 2007 zima prověřila připravenost firmy, a to první polovině listopadu. Závěr roku byl mírný, počasí bylo bez srážek. I v těchto podmínkách mírné zimy firma dokázala vytvořit slušný hospodářský výsledek, vyhovět hlavním odběratelům a díky úsporám v zimní údržbě se prostředky použily pro náhradní práce. Myslím si, že to co předkládáme je na solidní úrovni a firma je řízena citlivě s maximální úsporností. Ing. Rostislav Buchtík Jednatel společnosti 3

4 SÚS SLOVÁCKA, S.R.O. - hiisttorriie záklladníí údajje o spollečnosttii aa) ) Hisst toorri iee kkrráát tkkáá,, trraaddi t iccee sst taarráá vví íccee nneežž 5500 leet l t zzáákkl laaddnní í úúddaaj jee oo ssppool leeččnnoosst ti,, zzaal loožžeenní í aa vvýývvooj j Z Rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne , č.j. 470/Z19/03 byla Zakladatelskou listinou založena Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. ( dále jen SÚS Slovácka).Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně dne K tomuto datu byl vložen vkladatelem Zlínským krajem majetek do společnosti, který je 100% vlastníkem společnosti. Jednalo se o nepeněžitý vklad v podobě nemovitého, movitého majetku a zásob z příspěvkové organizace Správa a údržba silnic ve výši ,- Kč. Po zrušení příspěvkové organizace (schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje 623/Z/23/04 dne ) byl zbytek zrušené příspěvkové organizace převeden do společnosti s ručením omezeným jako nepeněžní vklad do vlastního kapitálu obchodní společnosti mimo základní kapitál k ve výši ,18 Kč. SÚS Slovácka, je firmou založenou k provádění údržby silnic I.tříd (118,2 km) II.tříd(141,4 km) a III.tříd (265,0 km) v bývalém okrese. Doplňkovou činností jsou práce pro obecní úřady a jiné subjekty ( nazýváme práce pro cizí). Toto základní poslání firma hodlá dodržovat i do budoucna. Navazujeme tak na tradici údržby, kterou prováděla příspěvková organizace a před tím organizace rozpočtová. Postupně se zvyšuje podíl ucelených prací charakteru oprav. V pracích pro cizí převládá výstavba chodníků a živičné úpravy místních komunikací. Charakter prací je různorodý od trvalého a neodkladného odstraňování závad ve sjízdnosti (letní údržba a zimní posyp a pluhování vozovek) přes pravidelnou údržbu (krajnice, příkopy, vysprávky vozovek) až po provádění ucelených oprav a rekonstrukcí vozovek. Hlavní činnost je prováděna pro dva majetkové správce. U silnic prvních tříd je to Ředitelství silnic a dálnic, správa Zlín, u silnic druhých a třetích tříd je to Ředitelství silnic Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. bb) ) Poot teenncci iáál l ssppool leeččnnoosst tii (sst ( třřeeddi isskkaa,, pprraaccoovvnní ícci i,, meecchhaanni izzaaččnní í ppaarrkk) ) Dvě hlavní střediska ( a Uh.Brod) tvoří základny, kde je umístěn vozový a mechanizační park, dílny, sklady a pracoviště techniků. Vedení firmy je umístěno na středisku. Vysunutá střediska pro potřeby zimní údržby silnic Buchlovské hory a Rasová v Bílých Karpatech jsou základnou pro výjezdy vozidel a nakládku posypových materiálů, jejich obsazení je pouze sezónní.. 4

5 SÚS Slovácka, s.r.o. středisko zimní středisko Buchlovské hory středisko Uherský Brod zimní středisko Rasová PPrraaccoovvnnííccii 79 přepočtených pracovníků celkem za rok 2007, z toho 16 technicko hospodářských pracovníků, v čele jednatel firmy, 3 příslušníci středního managementu tvoří řídící štáb firmy. Dále 40 řidičů nákladních vozidel a mechanizmů, 6 dlaždičů, 3 dílenští pracovníci tvoří základ firmy ještě doplněný o obslužný personál. V zimě se přibírají řidiči na údržbu komunikací, zároveň se stav snižuje o stavební dělníky a dlaždiče, kteří přicházejí na konci března. M Meecchhaanniizzaaččnníí zzáákkllaaddnnaa Prochází vývojem podle situace na trhu práce. 17 vlastních běžných nákladních vozidel včetně sypačů a radlic tvoří základ vozového parku. V zimě se doplňuje stav o cca 25 cizích traktorů a jedno posypové vozidlo (SMO). Kompletní modernizace byla provedena u lehkých nákladních vozidel s nosností do 3,5 t. Zakoupením frézy na živičné povrchy bylo započato s budováním moderních mechanismů pro živičné čety. V letošním roce se rozšíří o finišer, válec a podvalník. Přes sezónní využití techniky firma provádí plánovitou obnovu všech skupin dopravy a mechanizace. 5

6 6

7 dd) ) Orrggáánnyy ssppool leeččnnoosst tii Zakladatelem firmy a jediným společníkem je Zlínský kraj. Rada Zlínského kraje plní funkci valné hromady společnosti. Dozorčí rada kontrolní orgán společnosti SÚS Slovácka Libor Lukáš předseda dozorčí rady Ing. Lubomír Hladký člen dozorčí rady Anna Macoszková člen dozorčí rady Vrcholový management firmy Ing. Rostislav Buchtík jednatel společnosti Ing. Břetislav Zapletal výrobní náměstek 7

8 Členové středního managementu firmy Ivo Hřibňák příprava výroby Oldřich Ott vedoucí stř. UH Ing. Karel Ševčík vedoucí stř. UB 2. SOUČASNOST zaměření společnosti 8

9 dosažené výsledky za r Společnost byla zaměřena zejména na splnění záměrů od ŘSZK a RSD, na dosažení plánovaných výnosů, zvýšení kvality a efektivnosti a respektování záměrů řízení jakosti a ekologických zásad. Tyto zásady můžeme shrnout do těchto bodů: - orientace na komunikaci s ŘSZK a ŘSD, především majetkové správy a výrobního úseku, - uspokojování a vyřizování připomínek obecních úřadů a cestující veřejnosti, - sledování kvality přímými dotazníkovými akcemi i vyhodnocováním akcí, - dokončování akcí včetně drobných nedodělků, - zvýšením záruky na prováděné úkony, V oblasti ekonomické se management řídil těmito zásadami: - dodržování dlouhodobých záměrů před krátkodobými výchylkami na úkor efektivnosti, - investování do nových technologií (fréza na živičné vozovky), bez navyšování finančních prostředků přes leasing či úvěr, - směřování oprav do oblastí úspor energie, - minimalizace drahých oprav, - rozšíření a modernizace výpočetní techniky, - rozšíření JPS na užitkové automobily, - úroveň rozpočtování se zaměřila na zvýšení efektivnosti. V rámci výběrových řízení se firmě podařilo získat dlouhodobé zakázky na údržbu I. tříd (6 let) a II. a III. tříd (4 roky). Výsledkem je jistota firmy v dalším období. 9

10 Hlavní dosažené výsledky v roce 2007: jednotka I. třídy II.+III.třídy Celkem Posyp vozovek zdrsňovacím materiálem km , ,00 Posyp vozovek chemický s pluhováním km 7 555, , ,00 Posyp vozovek chemický bez pluhování km 8 790, , ,00 Odstranění sněhu předanou radlicí km 1 125, , ,00 Spotřeba posyp.materiálu - sůl t 1 201,00 270, ,00 Vysprávky výtluků do upravených i ostatních výtluků t 23, , ,49 Vysprávky Turbo t 84,22 439,49 523,71 Výměny značky a zřízení včetně stojanu a patky ks 95,00 746,00 841,00 Krajnice-seřezávání i vč. naložení m , , ,00 Hloubení příkopů strojně bm 1 180, , ,00 Sečení travních porostů, sečení pod svodidly a sečení ručně m , , ,65 Uvádíme část hlavních výsledků, nikoliv kvůli rozboru, nýbrž jako ilustraci potřeby posypu při mírné zimě, spotřeby obalených směsí při vysprávkách, rozsahu posečených ploch při dvou uskutečněných sečích a počty obnovených značek. Společnost obhájila dosažené výsledky v oblasti ISO, pokračovala v ekologizaci firmy, tím že zvýšila třídění materiálu. Při likvidaci křoví se provádělo téměř výlučně štěpkování, v omezené míře spálení křoví. Dosáhli jsme vynikající výsledky v oblasti snižování nákladů jednak u spotřeby energií, což je výsledek vložené práce při zateplování střediska v Uh.Brodě i dalších opatření na snížení energetické náročnosti, ale taky mírného počasí. Naše úroveň pojištění základních prostředků a aut patří k nejnižším v regionu, což dokládá skutečnost, že vlastníme právě takový počet aut, který nezbytně potřebujeme a pojišťujeme jen ty, které jsou v provozu. Rovněž spotřeba práce je na slušné úrovni a počet TH pracovníků i dělníků je na optimální úrovni. Naší vizitkou je sjízdnost silnic, ale taky námi spravovaných objektů, kterým je věnována náležitá péče. Ekonomické výsledky komentujeme v další části, zde uvádíme plnění našeho poslání a hlavní směry úsilí v roce

11 3.. STRATEGIIE DO BUDOUCNA přřeedpokkl rr láádaanýý vvýývvoj j sspol leeččnosstti i Společnost bude usilovat o to, aby plnila závazky vyplývající ze smluv s ŘSZK a ŘSD, aby beze zbytku zajišťovala sjízdnost v zimním období ve změněných podmínkách, kdy zimní počasí je proměnlivé a vyžaduje větší pružnost v držení pohotovosti a zásazích. Budeme stavět na dobrých výsledcích v sečení trávy a případně rozšíříme sečení na 3 seče podle požadavků ŘSZK. Pro obecní úřady, kde je nutno dodržovat individuální přístup budeme seriózním partnerem s pružnými termíny plnění a plněním dle momentálních požadavků. Zaměříme se zejména na tyto oblasti: Zvyšování úrovně řízení a kvality vykonávané práce - trvalé sledování a vyhodnocování kvality poskytovaných služeb - doladění informačního systému - sledování využití pracovní doby (JPS) - další modernizace vozidel - zavedení nové technologie vysprávek a oprav pomocí finišeru - rozvíjet, umožňovat oddělování odpadů - vyhodnocovat spotřebu PHM a účelovost jízd Ekonomika - dosažení plánovaných výnosů a zisku - zvýšit úroveň rozpočtovaní činnosti - nabídku, propagaci, reklamu brát jako nezbytnou součást přípravy na práci - vyhodnocovat jednotlivé akce s opatřením a závěry Rozvoj zaměstnanců - podporovat kurzy, vzdělávání zaměstnanců, zvýšit jejich informovanost o dosažených výsledcích - sestavit nové ohodnocení zaměstnanců a rozlišovat odměny - rozvíjet firemní kulturu - zvyšovat manažerské dovednosti vedoucích zaměstnanců 11

12 4.. DALŠÍ VÝZNAMNÉ INFORMACE DLE 21 ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ a. po rozvahovém dni nedošlo k žádným skutečnostem, které by společnost byla povinna uvést, nebo které by významně ovlivnily stav jejího majetku, nebo které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy, b. po rozvahovém dni nedošlo ke změnám v předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, než jak je uvedeno v oddíle plnění strategie společnosti do budoucna, c. vývojové a výzkumné práce nebyly v hodnoceném období prováděny, společnost neměla v této oblasti žádné výdaje, d. organizační složky v zahraničí společnost neměla žádné. 5. EKONOMICKÁ DATA - vývoj společnosti Zde charakterizujeme vývoj základních ukazatelů firmy (výnosy, investice, zisk a průměrná mzda) od jejího založení do konce roku Výýkkoonnyy ssppool leeččnnoosst tii vv leet l teecchh tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Rok 2007 byl přelomovým rokem, kdy byl přerušen dynamický růst výnosů společnosti (vliv zimního počasí a výpadku u výnosů ze zimní údržby) Firma hledá náhradu za tyto výnosy modernizací živičných čet, mimo jiné nákupem finišeru Výkony společnosti v tis. Kč Předpokladem růstu výkonů bylo investování do strojního parku a realizace stavebních investic. 12

13 Výývvooj j innvveesst i toovváánní í vv leet l teecchh Rok tis. Kč Rok tis. Kč Rok tis. Kč Rok tis. Kč Nákup investic v letech v tis. Kč Přes skluz v dodávce nakladače pro firmu do roku 2008, dosahují investované částky solidní úroveň a zaručují obnovu strojů firmy. Hrruubbýý zzi isskk vv oobbddoobbí í Rok Rok Rok Rok tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Hrubý zisk v letech v tis. Kč Tvorba zisku v letech dokresluje vývoj firmy od svého zřízení. 13

14 Prrůůměěrrnnáá měěssí íččnní í mzzddaa 11 pprraaccoovvnní íkkaa fif irrmyy vv leet l teecchh Rok Rok Rok Rok Kč Kč Kč Kč Průměrná měsíční mzda 1 pracovníka v letech v Kč Přes meziroční pokles výkonů v roce 2007 se průměrná měsíční mzda 1 pracovníka zvýšila. Maaj jeet teekk Majetek - SÚS Slovácko s.r.o. k pozemky stavby věci movité zásoby pohledávky závazky

15 Celkový majetek společnosti zůstává přibližně na stejné úrovni.zcela ve stejné výši jsou pozemky. Úroveň movitých věcí se snižuje, jednak vlivem snížení úrovně investování do strojů a zařízení a taky vlivem odepisováním dopravních prostředků s dřívějším datem pořízení. Pozitivním jevem je uvolňování finančních prostředků, které byly doposud vázány v zásobách pro financování provozu, což se odráží v nárůstu finančního majetku. Náákkl laaddyy nnaa maat teerri iáál l 7000 Náklady na materiál SÚS Slovácka, s.r.o. v letech Živice, dehet, obal. směs Drtě Sůl Značky Pneu PHM Stavební materiál PPS Náhr.díly nad Kč Ostatní Z přehledu můžeme vysledovat následující trendy: Výrazný meziroční pokles spotřeby materiálu se projevuje ve vazbě na výnosy firmy v ZÚ silnic. Uvedený pokles je dán skutečností, že se snížila spotřeba soli o tis.kč. Pokles PHM doplňuje vliv spotřeby posypového materiálu (rozdíl o 887 tis.kč). Z ostatních vlivů komentujeme zvýšenou spotřebu značek, která je dána urychlením obnovy starých značek na II. a III. třídách za reflexní, pozinkované značky. 15

16 Sluužžbbyy Ostatní majetek - údržba Údržba komunikací Školení, právnická pomoc Odpady Nájemné přístrojů, nemovitostí Telefon, internet, poštovné Služby - SÚS Slovácka, s.r.o. v letech Přes zvýšenou potřebu komunikace mezi jednotlivými pracovníky společnosti se náklady za spoje nezvýšily, což je dáno využitím výběrového řízení na operátora mobilních telefonů. Toto je výsledek citlivého řízení firmy. U nájemného je rozhodující položkou leasing strojů v našem případě bagr VENIERY. Odpady zvýšení nákladů je v souladu s postupným ekologickým cítěním firmy. Nárůst je především dán zvýšením skládkového u vyprodukovaných odpadů SÚS Slovácka. Školení a právnická pomoc zahrnuje především platby za školení osádek i za školení TH pracovníků, dále výpomoc daňového poradce a platba za ekologický audit. Rozhodující část položky tvoří údržba komunikací, kde se jedná o fakturované subdodávky stavebních prací pro krajskou síť a obecní úřady. Náákkl laaddyy nnaa eel l.. eenneerrggi ii,, vvoodduu,, ppl lyynn Náklady na el. Energii, vodu, plyn SÚS Slovácko s.r.o Voda Plyn Energie 16

17 Spotřeba vody (použití na očistu pracovníků umývání aut) se meziročně snížila o 99 m3. Spotřeba plynu (využití na vytápění) se snížila meziročně o 173 m3, spotřeba elektrické energie (pohon strojů a agregát, osvětlení) se rovněž meziročně snížila o kwh. Toto jsou vynikající výsledky, které se odrazily do finančního vyjádření nákladů na tyto druhy energie. Za účelem dosahování úspor firma realizovala již v roce 2007 zateplení budovy v Uherském Brodě a změnu vytápění. Rozhodující skutečností, která umožnila firmě snížit náklady na vodu, plyn a el. Energii ovšem bylo teplé počasí v průběhu roku Platby za měrné jednotky u vody a energií se ovšem podstatně zvýšily, proto výrazné snížení finanční částky registrujeme pouze u plynu. Vyybbrraannéé vvýýnnoossyy Práce pro ŘSD Práce pro ŘSZK Přijaté úroky * Náhrady od pojišťovny * Prodej materiálu * Ostatní * Prodej movitého majetku * Nájmy movitého.majetku * Nájmy nemovitého majetku * Půjčování značek * Oprava škod ŘSD * Oprava škod ŘSZK * Prodej kovového odpadu, dřeva * Mechanizace pro cizí * Práce pro cizí Celkem *) Ostatní 17

18 Vybrané výnosy charakterizují trendy z pohledu struktury výnosů a jejich složení podle hlavních investorů. Z přehledu je zřejmý výrazný meziroční pokles pro hlavní odběratele ŘSD a ŘSZK (zimní údržba), výrazně největší podíl prací byl proveden pro ŘSZK. Nárůst výnosů z oprav na I. třídách je způsoben škodami na I/50 v Buchlovských kopcích - především u svodidel a dopravních značek (návěstí). Prodej movitého majetku je ovlivněn prodejem nátěrové soupravy VYKO, dvou osobních vozů a skladového zakladače. Pokles prací pro cizí ovlivnila změna struktury (méně materiálově náročné akce charakteru vysprávek obalenou směsí případně provádění kobercových úprav). Poohhl leeddáávvkkyy Pohledávky do splatnosti Pohledávky po splatnosti Pohledávky celkem Rozhodující část pohledávek je ve lhůtě do 30 dnů, z toho vybočují pouze zálohy na energie, které jsou vyrovnávány při vyúčtování spotřeby energií. Celkový vývoj považujeme za velmi příznivý. ZZáávvaazzkkyy Závazky do splatnosti Závazky po splatnosti Závazky celkem Jedná se o běžné závazky z obchodního styku a závazky vůči zaměstnancům. Obdobně jako u pohledávek můžeme konstatovat pozitivní vývoj. 18

19 Peerrssoonnaal lisst tikkaa aa mzzddoovvéé nnáákkl laaddyy Roční průměrný přepočtený stav zam ,00 Fyzický stav zam. k ,00 Průměrná mzda Mzdové náklady celkem v tis Produktivita práce na 1 zam , , , Čleenněěnní í zzaaměěsst tnnaannccůů ppooddl lee vvěěkkuu aa ppoohhl laavví í stav k věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,00 61 let a více ,75 celkem % 86,25 13, ,00 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví SÚS Slovácka, s.r.o. k let a více let let let let do 20 let Drtivá většina zaměstnanců dosáhla věku let, a to platí pro muže i ženy. Firma stárne, což vezmeme v potaz při přijímání nových pracovníků. 19

20 Poořří ízzeennýý ddl loouuhhooddoobbýý hhmoot tnnýý maaj jeet teekk vv rrooccee Název Cena v tis. Kč Datum pořízení Sněhová radlice 187 2/07 Silniční fréza /07 Přívěs - fréza 452 5/07 Server 147 6/07 Vibrační deska - BOMAG 330 6/07 VW Transportér 761 7/07 VW Transportér 761 7/07 Os.aut OCTAVIA 275 8/07 Sněhová radlice 359 9/07 Sněhová radlice 359 9/07 Mechanický jeřáb /07 Teploměr povrchu silnic 65 12/07 Nakladač otočný /07 Ústřední topení - rekonstrukce /07 Celkem Rozhodujícím nákupem byl nákup silniční frézy včetně podvalníku, pro zlepšení a urychlení prací na vysprávkách živičných vozovek. Nákupem byl plánovaný záměr splněn. Nepodařilo se zajistit další nakladač otočný v roce byl posunut do dalšího roku. Přílohy: 1. Zpráva auditora 2. Rozvaha 3. Výkaz zisku a ztráty 4. Příloha tvořící součást účetní závěrky 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Ing. Rostislav Buchtík Jednatel společnosti 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah V ý r o č n í z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007 Obsah 1. Charakteristika společnosti 2. Historie 3. Předmět podnikání 4. Orgány společnosti 5. Organizační struktura

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Společenství vlastníků jednotek Jeseniova Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2015

Společenství vlastníků jednotek Jeseniova Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2015 Společenství vlastníků jednotek Jeseniova 2852 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Příloha tvořící součást účetní závěrky 2015 1. Popis účetní jednotky Příloha k účetní závěrce za

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924,669 02 Znojmo IČ 46902180, CZ46902180 Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Za účetní období od 1. 1. 2013 do 31.

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha k účetní závěrce za rok 212 Čl. II. Obecné údaje (1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Technické služby Police nad Metují, s.r.o Sídlo: V Domkách 8 Identifikační číslo: 25264176 Právní forma:

Více

Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2015

Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2015 Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2015 Vypracovala: Vlasta Purkertová, ekonom společnosti Obsah Základní údaje o společnosti ke dni 31.12.2015 3 Údaje z účetní

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2015/2016

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2015/2016 Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2015/2016 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje: komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 1. Číselné údaje - rozvaha k 30.6.2005 - výkaz zisku a ztrát k 30.6.2005 2. Textová část - údaje o emitentovi - údaje o činnosti za 1.pololetí

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

POČTY ZAMĚSTNANCŮ - PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ STAV

POČTY ZAMĚSTNANCŮ - PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ STAV IV. Organizační struktura V. Zpráva o podnikatelské činnosti OBCHODNÍ STRATEGIE Do roku 2007 společnost vstoupila s cílem realizovat tržby převážně vlastními silami, a to jak pro město Liberec především

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2016/2017

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2016/2017 Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2016/2017 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje: komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ , za rok

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ , za rok COOPINVESTA spol. s r.o., Zlín, Budovatelská 4821, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2003 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených; 3. přehled

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Systémové hospodaření na silnicích II. a III.tříd. v Plzeňském kraji. SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE p.o.

Systémové hospodaření na silnicích II. a III.tříd. v Plzeňském kraji. SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE p.o. Systémové hospodaření na silnicích II. a III.tříd v Plzeňském kraji SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE p.o. Osnova 1) Představení SÚSPK p.o. personální obsazení a majetek ve správě 2) Zhodnocení celkového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o.

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. V Písku dne 31.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.06.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ DOMAŠOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ DOMAŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ 202 664 83 DOMAŠOV PŘÍLOHY: 1. Výkaz zisků a ztrát 2. Rozvaha 3. Příloha k účetní závěrce 4. Zpráva nezávislého auditora 5.

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2013 v obchodní firmě: Varnea a.s. OBSAH: OBECNÉ INFORMACE... 2 ÚČETNÍ ZÁSADY, POSTUPY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ... 3 DOPLŇUJÍCÍ

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec červen 2016

P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec červen 2016 STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec IČ: 46679120 P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec 2015-30. červen 2016 Název účetní jednotky: Sídlo: Právní forma: STATUS stavební a.s.,

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2009

Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výrok auditora 1 Obsah Obsah strana 1. Textová část 3-4 2. Statutární orgány společnosti 5 3. 2009 3.1 Výrok auditora 7-10 3.2 Rozvaha 11-14 3.3 Výsledovka 15-16

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více