SÚS Slovácka, s.r.o. Uherské Hradiště

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SÚS Slovácka, s.r.o. Uherské Hradiště"

Transkript

1 Správa a údržba siillniic SLOVÁCKA spoll.. s r..o.. UHERSKÉ HRADIIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: 1. Úvodní slovo 3 a) historie, základní údaje o společnosti. 4 5 b) organizační schéma organizace 6 c) management Současnost Strategie do budoucna Další významné informace dle 21 zákona o účetnictví Ekonomická data vývoj společnosti Přílohy: 1. Zpráva auditora 2. Rozvaha 3. Výkaz zisku a ztráty 4. Příloha tvořící součást účetní závěrky 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Kontakt na zakladatele a obchodní společnost: Zakladatel: Společnost: Zlínský kraj třída Tomáše Bati Zlín IČ: Telefon: Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. Jarošov IČ: Telefon:

3 1. ÚVODNÍ SLOVO Poezie údržby silnice voní dálkami a nekonečnem, také jejich údržba je nekonečná Vážené dámy a pánové, Předkládáme dokument o činnosti společnosti Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. v průběhu roku 2007, ve čtvrtém roce od založení společnosti. Především počasí nás překvapuje a koriguje naše plánované záměry. Z tohoto pohledu konstatujeme, že bylo příznivé pro další rozvoj silnic, které udržujeme. Mírné počasí z počátku roku nám umožnilo provést řadu prací, které se dlouhodobě z finančních důvodů odkládaly. Jeden týden v měsíci lednu firma zažila kolotoč plného nasazení vlastní techniky na zimní údržbu, včetně povolání cizích mechanismů i vynucenou uzávěrku I/50 v Uh.Brodě. Zbývající zásahy byly prováděny vlastní technikou. Již v průběhu I. čtvrtletí se odstraňovaly nánosy na krajnicích a hloubily příkopy v nebývalé míře, jako náhradní práce v zimě. Protože výtluků po zimě bylo méně, vysprávky byly zaměřeny na souvislé úseky, čímž byla opravena popraskaná místa, projeté úseky, či úseky s projetými koleji. K tomu jsme využily nově pořízenou silniční frézu a tyto práce byly provedeny opravdu důkladně. Zdaleka ne všechna místa byla opravena. Můžeme se pochlubit, že i letní údržba byla poměrně úspěšná. Citlivým řízením, a vhodně zvoleným začátkem sečení u první i druhé seče se společnost vyhnula stížnostem ze strany obcí i uživatelů silnic. Spolupráce s obcemi byla tradičně na velmi dobré úrovni, doplněná také prováděním prací pro obce, kde šlo hlavně o výstavbu chodníků a živičné úpravy, Ještě jednou v průběhu roku 2007 zima prověřila připravenost firmy, a to první polovině listopadu. Závěr roku byl mírný, počasí bylo bez srážek. I v těchto podmínkách mírné zimy firma dokázala vytvořit slušný hospodářský výsledek, vyhovět hlavním odběratelům a díky úsporám v zimní údržbě se prostředky použily pro náhradní práce. Myslím si, že to co předkládáme je na solidní úrovni a firma je řízena citlivě s maximální úsporností. Ing. Rostislav Buchtík Jednatel společnosti 3

4 SÚS SLOVÁCKA, S.R.O. - hiisttorriie záklladníí údajje o spollečnosttii aa) ) Hisst toorri iee kkrráát tkkáá,, trraaddi t iccee sst taarráá vví íccee nneežž 5500 leet l t zzáákkl laaddnní í úúddaaj jee oo ssppool leeččnnoosst ti,, zzaal loožžeenní í aa vvýývvooj j Z Rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne , č.j. 470/Z19/03 byla Zakladatelskou listinou založena Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. ( dále jen SÚS Slovácka).Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně dne K tomuto datu byl vložen vkladatelem Zlínským krajem majetek do společnosti, který je 100% vlastníkem společnosti. Jednalo se o nepeněžitý vklad v podobě nemovitého, movitého majetku a zásob z příspěvkové organizace Správa a údržba silnic ve výši ,- Kč. Po zrušení příspěvkové organizace (schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje 623/Z/23/04 dne ) byl zbytek zrušené příspěvkové organizace převeden do společnosti s ručením omezeným jako nepeněžní vklad do vlastního kapitálu obchodní společnosti mimo základní kapitál k ve výši ,18 Kč. SÚS Slovácka, je firmou založenou k provádění údržby silnic I.tříd (118,2 km) II.tříd(141,4 km) a III.tříd (265,0 km) v bývalém okrese. Doplňkovou činností jsou práce pro obecní úřady a jiné subjekty ( nazýváme práce pro cizí). Toto základní poslání firma hodlá dodržovat i do budoucna. Navazujeme tak na tradici údržby, kterou prováděla příspěvková organizace a před tím organizace rozpočtová. Postupně se zvyšuje podíl ucelených prací charakteru oprav. V pracích pro cizí převládá výstavba chodníků a živičné úpravy místních komunikací. Charakter prací je různorodý od trvalého a neodkladného odstraňování závad ve sjízdnosti (letní údržba a zimní posyp a pluhování vozovek) přes pravidelnou údržbu (krajnice, příkopy, vysprávky vozovek) až po provádění ucelených oprav a rekonstrukcí vozovek. Hlavní činnost je prováděna pro dva majetkové správce. U silnic prvních tříd je to Ředitelství silnic a dálnic, správa Zlín, u silnic druhých a třetích tříd je to Ředitelství silnic Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. bb) ) Poot teenncci iáál l ssppool leeččnnoosst tii (sst ( třřeeddi isskkaa,, pprraaccoovvnní ícci i,, meecchhaanni izzaaččnní í ppaarrkk) ) Dvě hlavní střediska ( a Uh.Brod) tvoří základny, kde je umístěn vozový a mechanizační park, dílny, sklady a pracoviště techniků. Vedení firmy je umístěno na středisku. Vysunutá střediska pro potřeby zimní údržby silnic Buchlovské hory a Rasová v Bílých Karpatech jsou základnou pro výjezdy vozidel a nakládku posypových materiálů, jejich obsazení je pouze sezónní.. 4

5 SÚS Slovácka, s.r.o. středisko zimní středisko Buchlovské hory středisko Uherský Brod zimní středisko Rasová PPrraaccoovvnnííccii 79 přepočtených pracovníků celkem za rok 2007, z toho 16 technicko hospodářských pracovníků, v čele jednatel firmy, 3 příslušníci středního managementu tvoří řídící štáb firmy. Dále 40 řidičů nákladních vozidel a mechanizmů, 6 dlaždičů, 3 dílenští pracovníci tvoří základ firmy ještě doplněný o obslužný personál. V zimě se přibírají řidiči na údržbu komunikací, zároveň se stav snižuje o stavební dělníky a dlaždiče, kteří přicházejí na konci března. M Meecchhaanniizzaaččnníí zzáákkllaaddnnaa Prochází vývojem podle situace na trhu práce. 17 vlastních běžných nákladních vozidel včetně sypačů a radlic tvoří základ vozového parku. V zimě se doplňuje stav o cca 25 cizích traktorů a jedno posypové vozidlo (SMO). Kompletní modernizace byla provedena u lehkých nákladních vozidel s nosností do 3,5 t. Zakoupením frézy na živičné povrchy bylo započato s budováním moderních mechanismů pro živičné čety. V letošním roce se rozšíří o finišer, válec a podvalník. Přes sezónní využití techniky firma provádí plánovitou obnovu všech skupin dopravy a mechanizace. 5

6 6

7 dd) ) Orrggáánnyy ssppool leeččnnoosst tii Zakladatelem firmy a jediným společníkem je Zlínský kraj. Rada Zlínského kraje plní funkci valné hromady společnosti. Dozorčí rada kontrolní orgán společnosti SÚS Slovácka Libor Lukáš předseda dozorčí rady Ing. Lubomír Hladký člen dozorčí rady Anna Macoszková člen dozorčí rady Vrcholový management firmy Ing. Rostislav Buchtík jednatel společnosti Ing. Břetislav Zapletal výrobní náměstek 7

8 Členové středního managementu firmy Ivo Hřibňák příprava výroby Oldřich Ott vedoucí stř. UH Ing. Karel Ševčík vedoucí stř. UB 2. SOUČASNOST zaměření společnosti 8

9 dosažené výsledky za r Společnost byla zaměřena zejména na splnění záměrů od ŘSZK a RSD, na dosažení plánovaných výnosů, zvýšení kvality a efektivnosti a respektování záměrů řízení jakosti a ekologických zásad. Tyto zásady můžeme shrnout do těchto bodů: - orientace na komunikaci s ŘSZK a ŘSD, především majetkové správy a výrobního úseku, - uspokojování a vyřizování připomínek obecních úřadů a cestující veřejnosti, - sledování kvality přímými dotazníkovými akcemi i vyhodnocováním akcí, - dokončování akcí včetně drobných nedodělků, - zvýšením záruky na prováděné úkony, V oblasti ekonomické se management řídil těmito zásadami: - dodržování dlouhodobých záměrů před krátkodobými výchylkami na úkor efektivnosti, - investování do nových technologií (fréza na živičné vozovky), bez navyšování finančních prostředků přes leasing či úvěr, - směřování oprav do oblastí úspor energie, - minimalizace drahých oprav, - rozšíření a modernizace výpočetní techniky, - rozšíření JPS na užitkové automobily, - úroveň rozpočtování se zaměřila na zvýšení efektivnosti. V rámci výběrových řízení se firmě podařilo získat dlouhodobé zakázky na údržbu I. tříd (6 let) a II. a III. tříd (4 roky). Výsledkem je jistota firmy v dalším období. 9

10 Hlavní dosažené výsledky v roce 2007: jednotka I. třídy II.+III.třídy Celkem Posyp vozovek zdrsňovacím materiálem km , ,00 Posyp vozovek chemický s pluhováním km 7 555, , ,00 Posyp vozovek chemický bez pluhování km 8 790, , ,00 Odstranění sněhu předanou radlicí km 1 125, , ,00 Spotřeba posyp.materiálu - sůl t 1 201,00 270, ,00 Vysprávky výtluků do upravených i ostatních výtluků t 23, , ,49 Vysprávky Turbo t 84,22 439,49 523,71 Výměny značky a zřízení včetně stojanu a patky ks 95,00 746,00 841,00 Krajnice-seřezávání i vč. naložení m , , ,00 Hloubení příkopů strojně bm 1 180, , ,00 Sečení travních porostů, sečení pod svodidly a sečení ručně m , , ,65 Uvádíme část hlavních výsledků, nikoliv kvůli rozboru, nýbrž jako ilustraci potřeby posypu při mírné zimě, spotřeby obalených směsí při vysprávkách, rozsahu posečených ploch při dvou uskutečněných sečích a počty obnovených značek. Společnost obhájila dosažené výsledky v oblasti ISO, pokračovala v ekologizaci firmy, tím že zvýšila třídění materiálu. Při likvidaci křoví se provádělo téměř výlučně štěpkování, v omezené míře spálení křoví. Dosáhli jsme vynikající výsledky v oblasti snižování nákladů jednak u spotřeby energií, což je výsledek vložené práce při zateplování střediska v Uh.Brodě i dalších opatření na snížení energetické náročnosti, ale taky mírného počasí. Naše úroveň pojištění základních prostředků a aut patří k nejnižším v regionu, což dokládá skutečnost, že vlastníme právě takový počet aut, který nezbytně potřebujeme a pojišťujeme jen ty, které jsou v provozu. Rovněž spotřeba práce je na slušné úrovni a počet TH pracovníků i dělníků je na optimální úrovni. Naší vizitkou je sjízdnost silnic, ale taky námi spravovaných objektů, kterým je věnována náležitá péče. Ekonomické výsledky komentujeme v další části, zde uvádíme plnění našeho poslání a hlavní směry úsilí v roce

11 3.. STRATEGIIE DO BUDOUCNA přřeedpokkl rr láádaanýý vvýývvoj j sspol leeččnosstti i Společnost bude usilovat o to, aby plnila závazky vyplývající ze smluv s ŘSZK a ŘSD, aby beze zbytku zajišťovala sjízdnost v zimním období ve změněných podmínkách, kdy zimní počasí je proměnlivé a vyžaduje větší pružnost v držení pohotovosti a zásazích. Budeme stavět na dobrých výsledcích v sečení trávy a případně rozšíříme sečení na 3 seče podle požadavků ŘSZK. Pro obecní úřady, kde je nutno dodržovat individuální přístup budeme seriózním partnerem s pružnými termíny plnění a plněním dle momentálních požadavků. Zaměříme se zejména na tyto oblasti: Zvyšování úrovně řízení a kvality vykonávané práce - trvalé sledování a vyhodnocování kvality poskytovaných služeb - doladění informačního systému - sledování využití pracovní doby (JPS) - další modernizace vozidel - zavedení nové technologie vysprávek a oprav pomocí finišeru - rozvíjet, umožňovat oddělování odpadů - vyhodnocovat spotřebu PHM a účelovost jízd Ekonomika - dosažení plánovaných výnosů a zisku - zvýšit úroveň rozpočtovaní činnosti - nabídku, propagaci, reklamu brát jako nezbytnou součást přípravy na práci - vyhodnocovat jednotlivé akce s opatřením a závěry Rozvoj zaměstnanců - podporovat kurzy, vzdělávání zaměstnanců, zvýšit jejich informovanost o dosažených výsledcích - sestavit nové ohodnocení zaměstnanců a rozlišovat odměny - rozvíjet firemní kulturu - zvyšovat manažerské dovednosti vedoucích zaměstnanců 11

12 4.. DALŠÍ VÝZNAMNÉ INFORMACE DLE 21 ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ a. po rozvahovém dni nedošlo k žádným skutečnostem, které by společnost byla povinna uvést, nebo které by významně ovlivnily stav jejího majetku, nebo které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy, b. po rozvahovém dni nedošlo ke změnám v předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, než jak je uvedeno v oddíle plnění strategie společnosti do budoucna, c. vývojové a výzkumné práce nebyly v hodnoceném období prováděny, společnost neměla v této oblasti žádné výdaje, d. organizační složky v zahraničí společnost neměla žádné. 5. EKONOMICKÁ DATA - vývoj společnosti Zde charakterizujeme vývoj základních ukazatelů firmy (výnosy, investice, zisk a průměrná mzda) od jejího založení do konce roku Výýkkoonnyy ssppool leeččnnoosst tii vv leet l teecchh tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Rok 2007 byl přelomovým rokem, kdy byl přerušen dynamický růst výnosů společnosti (vliv zimního počasí a výpadku u výnosů ze zimní údržby) Firma hledá náhradu za tyto výnosy modernizací živičných čet, mimo jiné nákupem finišeru Výkony společnosti v tis. Kč Předpokladem růstu výkonů bylo investování do strojního parku a realizace stavebních investic. 12

13 Výývvooj j innvveesst i toovváánní í vv leet l teecchh Rok tis. Kč Rok tis. Kč Rok tis. Kč Rok tis. Kč Nákup investic v letech v tis. Kč Přes skluz v dodávce nakladače pro firmu do roku 2008, dosahují investované částky solidní úroveň a zaručují obnovu strojů firmy. Hrruubbýý zzi isskk vv oobbddoobbí í Rok Rok Rok Rok tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Hrubý zisk v letech v tis. Kč Tvorba zisku v letech dokresluje vývoj firmy od svého zřízení. 13

14 Prrůůměěrrnnáá měěssí íččnní í mzzddaa 11 pprraaccoovvnní íkkaa fif irrmyy vv leet l teecchh Rok Rok Rok Rok Kč Kč Kč Kč Průměrná měsíční mzda 1 pracovníka v letech v Kč Přes meziroční pokles výkonů v roce 2007 se průměrná měsíční mzda 1 pracovníka zvýšila. Maaj jeet teekk Majetek - SÚS Slovácko s.r.o. k pozemky stavby věci movité zásoby pohledávky závazky

15 Celkový majetek společnosti zůstává přibližně na stejné úrovni.zcela ve stejné výši jsou pozemky. Úroveň movitých věcí se snižuje, jednak vlivem snížení úrovně investování do strojů a zařízení a taky vlivem odepisováním dopravních prostředků s dřívějším datem pořízení. Pozitivním jevem je uvolňování finančních prostředků, které byly doposud vázány v zásobách pro financování provozu, což se odráží v nárůstu finančního majetku. Náákkl laaddyy nnaa maat teerri iáál l 7000 Náklady na materiál SÚS Slovácka, s.r.o. v letech Živice, dehet, obal. směs Drtě Sůl Značky Pneu PHM Stavební materiál PPS Náhr.díly nad Kč Ostatní Z přehledu můžeme vysledovat následující trendy: Výrazný meziroční pokles spotřeby materiálu se projevuje ve vazbě na výnosy firmy v ZÚ silnic. Uvedený pokles je dán skutečností, že se snížila spotřeba soli o tis.kč. Pokles PHM doplňuje vliv spotřeby posypového materiálu (rozdíl o 887 tis.kč). Z ostatních vlivů komentujeme zvýšenou spotřebu značek, která je dána urychlením obnovy starých značek na II. a III. třídách za reflexní, pozinkované značky. 15

16 Sluužžbbyy Ostatní majetek - údržba Údržba komunikací Školení, právnická pomoc Odpady Nájemné přístrojů, nemovitostí Telefon, internet, poštovné Služby - SÚS Slovácka, s.r.o. v letech Přes zvýšenou potřebu komunikace mezi jednotlivými pracovníky společnosti se náklady za spoje nezvýšily, což je dáno využitím výběrového řízení na operátora mobilních telefonů. Toto je výsledek citlivého řízení firmy. U nájemného je rozhodující položkou leasing strojů v našem případě bagr VENIERY. Odpady zvýšení nákladů je v souladu s postupným ekologickým cítěním firmy. Nárůst je především dán zvýšením skládkového u vyprodukovaných odpadů SÚS Slovácka. Školení a právnická pomoc zahrnuje především platby za školení osádek i za školení TH pracovníků, dále výpomoc daňového poradce a platba za ekologický audit. Rozhodující část položky tvoří údržba komunikací, kde se jedná o fakturované subdodávky stavebních prací pro krajskou síť a obecní úřady. Náákkl laaddyy nnaa eel l.. eenneerrggi ii,, vvoodduu,, ppl lyynn Náklady na el. Energii, vodu, plyn SÚS Slovácko s.r.o Voda Plyn Energie 16

17 Spotřeba vody (použití na očistu pracovníků umývání aut) se meziročně snížila o 99 m3. Spotřeba plynu (využití na vytápění) se snížila meziročně o 173 m3, spotřeba elektrické energie (pohon strojů a agregát, osvětlení) se rovněž meziročně snížila o kwh. Toto jsou vynikající výsledky, které se odrazily do finančního vyjádření nákladů na tyto druhy energie. Za účelem dosahování úspor firma realizovala již v roce 2007 zateplení budovy v Uherském Brodě a změnu vytápění. Rozhodující skutečností, která umožnila firmě snížit náklady na vodu, plyn a el. Energii ovšem bylo teplé počasí v průběhu roku Platby za měrné jednotky u vody a energií se ovšem podstatně zvýšily, proto výrazné snížení finanční částky registrujeme pouze u plynu. Vyybbrraannéé vvýýnnoossyy Práce pro ŘSD Práce pro ŘSZK Přijaté úroky * Náhrady od pojišťovny * Prodej materiálu * Ostatní * Prodej movitého majetku * Nájmy movitého.majetku * Nájmy nemovitého majetku * Půjčování značek * Oprava škod ŘSD * Oprava škod ŘSZK * Prodej kovového odpadu, dřeva * Mechanizace pro cizí * Práce pro cizí Celkem *) Ostatní 17

18 Vybrané výnosy charakterizují trendy z pohledu struktury výnosů a jejich složení podle hlavních investorů. Z přehledu je zřejmý výrazný meziroční pokles pro hlavní odběratele ŘSD a ŘSZK (zimní údržba), výrazně největší podíl prací byl proveden pro ŘSZK. Nárůst výnosů z oprav na I. třídách je způsoben škodami na I/50 v Buchlovských kopcích - především u svodidel a dopravních značek (návěstí). Prodej movitého majetku je ovlivněn prodejem nátěrové soupravy VYKO, dvou osobních vozů a skladového zakladače. Pokles prací pro cizí ovlivnila změna struktury (méně materiálově náročné akce charakteru vysprávek obalenou směsí případně provádění kobercových úprav). Poohhl leeddáávvkkyy Pohledávky do splatnosti Pohledávky po splatnosti Pohledávky celkem Rozhodující část pohledávek je ve lhůtě do 30 dnů, z toho vybočují pouze zálohy na energie, které jsou vyrovnávány při vyúčtování spotřeby energií. Celkový vývoj považujeme za velmi příznivý. ZZáávvaazzkkyy Závazky do splatnosti Závazky po splatnosti Závazky celkem Jedná se o běžné závazky z obchodního styku a závazky vůči zaměstnancům. Obdobně jako u pohledávek můžeme konstatovat pozitivní vývoj. 18

19 Peerrssoonnaal lisst tikkaa aa mzzddoovvéé nnáákkl laaddyy Roční průměrný přepočtený stav zam ,00 Fyzický stav zam. k ,00 Průměrná mzda Mzdové náklady celkem v tis Produktivita práce na 1 zam , , , Čleenněěnní í zzaaměěsst tnnaannccůů ppooddl lee vvěěkkuu aa ppoohhl laavví í stav k věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,00 61 let a více ,75 celkem % 86,25 13, ,00 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví SÚS Slovácka, s.r.o. k let a více let let let let do 20 let Drtivá většina zaměstnanců dosáhla věku let, a to platí pro muže i ženy. Firma stárne, což vezmeme v potaz při přijímání nových pracovníků. 19

20 Poořří ízzeennýý ddl loouuhhooddoobbýý hhmoot tnnýý maaj jeet teekk vv rrooccee Název Cena v tis. Kč Datum pořízení Sněhová radlice 187 2/07 Silniční fréza /07 Přívěs - fréza 452 5/07 Server 147 6/07 Vibrační deska - BOMAG 330 6/07 VW Transportér 761 7/07 VW Transportér 761 7/07 Os.aut OCTAVIA 275 8/07 Sněhová radlice 359 9/07 Sněhová radlice 359 9/07 Mechanický jeřáb /07 Teploměr povrchu silnic 65 12/07 Nakladač otočný /07 Ústřední topení - rekonstrukce /07 Celkem Rozhodujícím nákupem byl nákup silniční frézy včetně podvalníku, pro zlepšení a urychlení prací na vysprávkách živičných vozovek. Nákupem byl plánovaný záměr splněn. Nepodařilo se zajistit další nakladač otočný v roce byl posunut do dalšího roku. Přílohy: 1. Zpráva auditora 2. Rozvaha 3. Výkaz zisku a ztráty 4. Příloha tvořící součást účetní závěrky 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Ing. Rostislav Buchtík Jednatel společnosti 20

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009 Stránka 1 z 31 Obsah 1. Úvod... 3 2. Organizační schéma společnosti s platností od 1.2.2010... 4 3. Orgány společnosti... 5 4. Z historie firmy...5

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Úvodní slovo a obecné údaje společnosti Úvodní slovo předsedy dozorčí rady společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 4 Organizační struktura

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

Obsah Základní údaje o společnosti... 4. Organizační schéma... 5. Zpráva jednatele společnosti... 6. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah Základní údaje o společnosti... 4. Organizační schéma... 5. Zpráva jednatele společnosti... 6. Zpráva předsedy dozorčí rady... výroční zpráva 2014 výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti... 4 Organizační schéma... 5 Zpráva jednatele společnosti... 6 Zpráva předsedy dozorčí rady... 8 Příloha účetní závěrky společnosti

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 DpmLJ, a. s., Mrštíkova 3 461 71 Liberec 3 Tel.: +420 485 344 111 KB, a. s., pobočka Liberec Č. účtu: 4306-461/0100 Fax: +420 485 105 426 IČO: 473 11 975 DIČ: CZ473 11 975 E-mail:

Více

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady... 1 Obsah Základní údaje o společnosti... 2 Organizační schéma...3 Zpráva jednatele společnosti...4 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Rozvaha v plném rozsahu...9 Výkaz zisku a ztráty...15 Grafy... 19 Příloha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě červen 2007

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě červen 2007 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 V Uherském Brodě červen 2007 Obsah: 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2010. Bytes Tábor s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2010. Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2010 Obsah 1. Úvod 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány společnosti 4. Vybrané investiční akce plánované v roce 2011 5. Tepelné hospodářství

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti

Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti Ukázka naší práce realizované v roce 2011 Základní identifikační údaje Složení orgánů společnosti Ostatní všeobecné a zákonné informace Hlavní údaje roční

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Dopravní podnik města Olomouce, a. s. Výroční zpráva 2001 I. Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A VÝKONNÉHO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, Právě jste

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více