STERILNÍ POUZE K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ NEPYROGENNÍ. Sterilizováno párou. Nepoužívejte, je-li balení otevřené nebo poškozené.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STERILNÍ POUZE K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ NEPYROGENNÍ. Sterilizováno párou. Nepoužívejte, je-li balení otevřené nebo poškozené."

Transkript

1 Bead Block STERILNÍ POUZE K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ NEPYROGENNÍ Sterilizováno párou. Nepoužívejte, je-li balení otevřené nebo poškozené. POPIS: Produkt Bead Block se skládá z ady hydrogelových mikrosfér, které jsou biokompatibilní, hydrofilní, nevst ebatelné a p esn kalibrované. Produkty Bead Block se vyrábí z polyvinylalkoholu a jsou k dispozici v následujících velikostech: Jmenovitá velikost kuli ky Barva štítku µm Žlutá µm Modrá µm ervená µm Zelená µm Fialová INFORMACE O VÝROBKU: St íka ka o obsahu 20 ml uložená ve sterilní ut sn né formované vani ce z materiálu Tyvek s odlupovacím krytem. Každá st íka ka obsahuje p ibližn 1 nebo 2 ml produktu Bead Block v nepyrogenním, sterilním pufrovaném fyziologickém roztoku. Každá st íka ka je ur ena pouze pro jednoho pacienta. Nesterilizujte opakovan. Veškerý nepoužitý materiál zlikvidujte. INDIKACE: Produkty Bead Block jsou ur eny k použití p i embolizaci hypervaskulárních nádor, v etn d ložních fibroid a arteriovenózních malformací (AVM). KLINICKÉ POUŽITÍ: V decká literatura obsahuje rozsáhlou dokumentaci postup embolizace s použitím široké škály r zných um lých inidel, a to jak v nervové, tak i v periferní cévní soustav (v etn hlavy, krku, páte e, jater, mo opohlavní soustavy, d lohy, gastrointestinálního systému, kon etin a plic). Výb r z literatury je obsažen v sekci následující po tomto návodu k použití. KONTRAINDIKACE: 1. Pacienti, kte í nesnášejí provád ní okluzí; 2. anatomie cév nebo krevní tok, který vylu uje umíst ní katétru nebo emboliza ní injekci; 3. p ítomnost nebo vysoká pravd podobnost spazmu cév; 4. p ítomnost nebo vysoká pravd podobnost krvácení; 5. p ítomnost závažné ateromatózy; 6. p ítomnost p ívodních tepen menších než distální v tve, z nichž vycházejí; 7. p ítomnost zjevných extra-intrakraniálních anastomóz nebo zkrat ; 8. p ítomnost kolaterálních žilních cest, které mohou b hem embolizace ohrožovat normální oblasti; 9. p ítomnost koncových tepen vedoucích p ímo k hlavovým nerv m; 10. p ítomnost tepen zásobujících lézi, které nejsou dostate n velké pro p ijetí produktu Bead Block; 11. periferní vaskulární rezistence p ívodních tepen bránící pr chodu produktu Bead Block do léze. 12. Produkt Bead Block nepoužívejte v následujících situacích: i. embolizace arteriovenózních zkrat velkého pr m ru (tj. tam, kde krev neprochází arteriálním/kapilárním/žilním p echodem, ale p ímo z tepny do žíly); ii. plicní arteriální vaskulatura; iii. jakákoli vaskulatura, kde by mohl produkt Bead Block projít p ímo do vnit ní karotidy nebo do necílových oblastí.

2 SPECIFICKÉ KONTRAINDIKACE UFE (Uterine Fibroid Embolization, embolizace d ložních myom ): T hotné ženy, akutní nebo suspektní zán tlivé onemocn ní pánve, malignita v pánevní oblasti, novotvar endometria nebo hyperplazie, p ítomnost submukózních fibroid s více než 50% r stem do d ložní dutiny, p ítomnost stopkatého serózního fibroidu jako hlavního fibroidu( ), fibroidy s významným kolaterálním zásobením jinými cévami než jsou d ložní tepny. VÝSTRAHA: Studie prokázaly, že produkt Bead Block netvo í shluky, a proto proniká do vaskulatury hloub ji než ástice PVA o stejné velikosti. Je t eba dbát na výb r v tší velikosti produktu Bead Block p i embolizaci arteriovenózních malformací s v tšími zkraty. P edejde se tak pr chodu produktu do plicního a koronárního ob hu. Pokud je produkt Bead Block vst íknut do tepen zásobujících krví povrchové tkán, lze jeho barvu vid t p es pokožku. SPECIFICKÁ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE UFE: Varování týkající se UFE a t hotenství: Neexistují dlouhodobé údaje o ú incích UFE na schopnost ot hotn t a donosit plod, ani na vývoj plodu. Tato procedura by m la být provád na pouze u žen, které neplánují v budoucnu ot hotn t. Ženy, které po UFE ot hotní, mohou mít zvýšené riziko výskytu následujících událostí: o poporodního krvácení, o p ed asného porodu, o porodu císa ským ezem, o nesprávné polohy. Devaskularizace d ložního myometria zp sobená UFE m že zvyšovat riziko ruptury d lohy u t ch žen, které po UFE následn ot hotní. DALŠÍ VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE UFE: Je-li produkt Bead Block používán k embolizaci d ložních fibroid, nepoužívejte kuli ky menší než 500 mikron. U všech pacientek podstupujících embolizaci d ložních fibroid by m lo být provedeno odpovídající gynekologické vyšet ení (nap. gynekologická anamnéza, zobrazení fibroidu, odb r vzorku endometria k vylou ení karcinomu u pacientek s abnormálním menstrua ním krvácením). Diagnóza d ložního sarkomu m že být opožd na, byl-li k lé b fibroid zvolen nechirurgický p ístup (jako je UFE). Je d ležité v novat velkou pozornost varovným známkám sarkomu (nap. rychlý r st nádoru, postmenopauzáln s novým zv tšováním d lohy, nálezy MRI) a provést u takových pacientek podrobn jší vyšet ení, než budou doporu eny k UFE. Opakovaný nebo pokra ující r st nádoru po provedení UFE by m l být považován za potenciální varovnou známku sarkomu a m l by být zvážen opera ní zákrok. UPOZORN NÍ: Nepoužívejte, pokud se st íka ka nebo balení zdají být poškozené. Velikost a množství produktu Bead Block vybírejte podle toho, jakou chorobu lé íte. Embolizaci pomocí produktu Bead Block by m li provád t pouze léka i školení v provád ní interven ních okluzí v oblasti, která má být embolizována. BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ SPECIFICKÉ PRO UFE: Existuje vyšší pravd podobnost návratu produktu Bead Block do nezamýšlených cév, protože poklesne krevní pr tok v d ložní tepn. Angiografické porovnání pom ru kone ného bodu a infarktu u jednotlivých pacientek ukazuje, že nejlepší výsledky byly získány s kone ným bodem blízkým stáze. Dlouhodobý výsledek UFE je v sou asné dob neznámý.

3 Angiografické porovnání pom MOŽNÉ KOMPLIKACE: 1. nežádoucí návrat nebo pr nik produktu Bead Block do normálních tepen p iléhajících k cílové lézi nebo pr nik skrz lézi do jiných tepen nebo tepenných e iš ; 2. embolizace mimo cílovou oblast; 3. plicní embolizace; 4. ischemie na nežádoucím míst ; 5. saturace kapilárního e išt a poškození tkán ; 6. ischemická p íhoda nebo infarkt; 7. ruptura cévy nebo léze a krvácení; 8. neurologické deficity, nap. obrna hlavových nerv ; 9. vazospazmus; 10. smrt; 11. rekanalizace; 12. reakce na cizí t leso, která vyžaduje léka ský zásah; 13. infekce, která vyžaduje léka ský zásah; 14. vytvo ení sraženiny na hrotu katétru a její následné uvoln ní. MOŽNÉ KOMPLIKACE SPECIFICKÉ PRO UFE: Mezi možné komplikace po zákroku pat í: 1. bolest b icha, 2. diskomfort, 3. hore ka, 4. nevolnost, 5. zácpa, 6. p ed asné selhání vaje ník (tj. menopauza), 7. amenorea, 8. infekce v pánevní oblasti, 9. nekróza d lohy/vaje níku, 10. flebitida, 11. hluboká žilní trombóza s nebo bez plicní embolie, 12. vaginální výtok, 13. odchod tkán, odlou ení fibroidu nebo jeho vypuzení po UFE, 14. intervence v návaznosti na UFE za ú elem odstran ní nekrotické tkán fibroidu, 15. vagová reakce, 16. p echodná hypertenzní reakce, 17. hysterektomie. Za rok 2009 bylo na celém sv t po provedení UFE hlášeno 5 úmrtí (Hamoda CVIR (5); ). NÁVOD K POUŽITÍ: P ed vlastním provedením embolizace pe liv prozkoumejte sí cév spojených s lézí. Použijte zobrazovací techniku s vysokým rozlišením. Produkty Bead Block jsou dodávány ve více velikostech. Správnou velikost produktu Bead Block vyberte pe liv podle toho, co chcete lé it (tj. podle velikosti cílové tepny/cévy). Jedin tak dosáhnete požadovaných klinických výsledk. P i embolizaci arteriovenózních malformací vyberte velikost ástice, která uzav e ložisko, aniž by touto AVM prošla. Zvolte vhodný zavád cí katétr podle velikosti cílové cévy. Aby mohl produkt Bead Block lépe projít zavád cím katétrem, m že se do asn stla it o % oproti svému p vodnímu objemu. Standardním postupem zave te špi ku zavád cího katétru do cílové cévy. Umíst te hrot katétru co nejblíže cílovému místu, aby nedošlo k nevratné okluzi normálních cév. Produkty Bead Block nejsou rentgenkontrastní. Je doporu eno monitorovat pr b h embolizace pomocí fluoroskopie. Pro lepší zobrazení p idejte do fyziologického roztoku požadované množství kontrastní látky. Doporu

4 DALŠÍ POKYNY SPECIFICKÉ PRO UFE: K ošet ení cestou UFE se doporu uje použít produkt Bead Block o velikosti µm, dle pot eby až velikosti µm. Doporu uje se ukon ení v bodu stáze nebo blízko stáze s ponecháním hlavní d ložní tepny pr chodné, ale s nepatrným zbytkovým pr tokem sm rem k d loze. Tento kone ný bod odpovídá angiografickému zobrazení pr chodného horizontálního segmentu s chyb jícím tokem v ascendentním segmentu d ložní tepny. Dle zvážení léka e lze u pacientek sou asn podstupujících hormonální lé bu, s objemem d lohy > ml a u pacientek s nadváhou použít pneumatické kompresní za ízení ke snížení rizika hluboké žilní trombózy. RADY TÝKAJÍCÍ SE PACIENTEK PODSTUPUJÍCÍCH UFE: Pacientky musí být p ed embolizací jasn srozum ny s tím, kdo jim bude poskytovat zdravotní pé i po zákroku a koho kontaktovat v p ípad nouze po embolizaci. Kandidátky UFE by m ly porozum t možným p ínos m, rizik m a nežádoucím ú ink m spojeným s UFE. Pacientky musí být p edevším srozum ny s tím, že existuje možnost, že jejich symptomy související s fibroidem se po UFE nemusí upravit. 3 A 2 POKYNY K PODÁNÍ: P íprava 1. Natáhn te do st íka ky 5 ml kontrastní látky, abyste získali p ibližný pom r 50 % kontrastní látky a 50 % sm si fyziologického roztoku. Odstra te ze st íka ky veškerý vzduch. 2. Aby se produkt Bead Block dob e promísil s kontrastní látkou, st íka ku o objemu 20 ml n kolikrát opatrn obra te. P ipojte 20ml st íka ku k jednomu z vývod trojcestného kohoutu s konektorem luer a je-li pot eba, ke zbývajícímu vývodu kohoutu p ipojte zavád cí katétr. Po kejte n kolik minut, než se produkt Bead Block ádn rozpustí. 3. Natáhn te 3 roztok produktu Bead Block a kontrastní látky pomalu a opatrn do injek ní st íka ky, abyste minimalizovali pravd podobnost pr niku vzduchu do systému. P ed vlastní aplikací odstra te ze systému veškerý vzduch. Aplikace A 1. Za fluoroskopické kontroly pomalým p erušovaným pohybem vst ikujte roztok produktu Bead Block a kontrastní látky injek ní st íka kou a sou asn sledujte rychlost pr toku kontrastu. Pokud se pr tok nijak nezm ní, opakujte postup aplikace s dalšími injekcemi roztoku produktu Bead Block a kontrastní látky nebo zvažte použití produktu Bead Block v tší velikosti. Pokud je pot eba roztok produktu Bead Block a kontrastní látky znovu promíchat, st íka ku o objemu 20 ml n kolikrát opatrn obra te. 2. Ukon ení 2 embolizace závisí na rozhodnutí provád jícího léka e. Po výkonu 1. Po dokon ení zákroku odstra te katétr za sou asného mírného sání, aby nedošlo k uvoln ní produktu Bead Block, Bead Block, který z stal který v z stal v lumen v lumen katétru. katétru. 2. Veškeré 2 otev ené a nepoužité výrobky Bead Block zlikvidujte. ŠTÍTEK BALENÍ: Katalogové íslo íslo šarže Nepoužívejte opakovan Pozor, p e t te si pokyny k použití Sterilizováno párou Spot ebujte do Chra te p ed sv tlem Chra te p ed vlhkem Nezmrazujte

5 KONZERVACE A SKLADOVÁNÍ: Produkt Bead Block musí být uskladn n na chladném, suchém a tmavém míst v p vodním balení. Spot ebujte do data uvedeného na štítku st íka ky. Nezmrazujte.

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

P ÍLOHA I SOUHRN ÚDAJ O P ÍPRAVKU

P ÍLOHA I SOUHRN ÚDAJ O P ÍPRAVKU P ÍLOHA I SOUHRN ÚDAJ O P ÍPRAVKU 1 1. NÁZEV P ÍPRAVKU Twinrix Adult, injek ní suspenze Vakcína proti hepatitid A (inaktivovaná) a proti hepatitid B (rdna) (HAB), adsorbovaná. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

P íru ka k implantaci. Jednodutinový kardiostimulátor

P íru ka k implantaci. Jednodutinový kardiostimulátor P íru ka k implantaci Jednodutinový kardiostimulátor OBSAH 1. Obecný popis... 8 2. Indikace... 8 3. Kontraindikace... 8 3.1. Všeobecn... 8 3.2. Potenciální komplikace... 9 4. Upozorn ní pro pacienta...

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY Obsah produktová dokumentace barley Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 6 Zelené potraviny 6 Mladý je men zelená potravina 7 Mladý je men p írodní zdroj

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁ SKÁ PRÁCE 2013 TEREZA JOUZKOVÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁ SKÁ PRÁCE 2013 TEREZA JOUZKOVÁ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁ SKÁ PRÁCE 2013 TEREZA JOUZKOVÁ 1 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Tereza Jouzková Studijní

Více

Vzd lávací program oboru GASTROENTEROLOGIE

Vzd lávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Vzd lávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Cíl specializa ního vzd lávání... 2 2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání... 23 2. Základní interní nebo chirurgický kmen...2 3 2.2 Vlastní specializovaný

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1 obsah 6 Funkce vašeho nového laserového produktu 9 Bezpe nost 12 Právní p edpisy ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 19 Pohled zep edu 20 Celkový pohled na ovládací panel 21 Význam kontrolky Status 22

Více

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK Tato publikace shrnuje poznatky získané p i ešení projektu Pracovní pohoda a spolehlivost lov ka v pracovním systému ešeného v rámci výzkumného

Více

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež eská akademie zem d lských v d Komise výživy hospodá ských zví at Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež Recommended nutrient content in poultry diets and nutritive

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

P íloha.3 k registra nímu rozhodnutí.j.06477/95 SOUHRN ÚDAJ O P ÍPRAVKU 1. NÁZEV P ÍPRAVKU VIGIL 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

P íloha.3 k registra nímu rozhodnutí.j.06477/95 SOUHRN ÚDAJ O P ÍPRAVKU 1. NÁZEV P ÍPRAVKU VIGIL 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ P íloha.3 k registra nímu rozhodnutí.j.06477/95 SOUHRN ÚDAJ O P ÍPRAVKU 1. NÁZEV P ÍPRAVKU VIGIL 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Modafinilum 100 mg v 1 tablet. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety. Popis p

Více

CHEMIE Pracovní listy pro žáky

CHEMIE Pracovní listy pro žáky CHEMIE Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198 8. a

Více

KONFERENCE NEDAŠOV 2010. Sborník příspěvků

KONFERENCE NEDAŠOV 2010. Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2010 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2010 Poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference Nedašov 2010 Poskytování

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Abseamed 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje 2 000

Více

Příbalová informace. Název přípravku. Držitel rozhodnutí o registraci. Výrobce. Složení. Indikační skupina. Charakteristika

Příbalová informace. Název přípravku. Držitel rozhodnutí o registraci. Výrobce. Složení. Indikační skupina. Charakteristika Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls19508/2013 Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně Název přípravku Optiray 320 (ioversolum) Injekční roztok Držitel rozhodnutí

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely ABSTRAKT Tato práce pojednává o CNC, nových technologiích a materiálech a to v oblasti soustružení a frézování dále se zabývá využitím výpo etní techniky a p íslušných softwar, které zvyšují kvalitu práce,

Více

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL Vnit ní ád FNOL Dokument.: Fm- d-001-vnrad-001 I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Tel. 588 441 111, E-mail: fn@fnol.cz O: 00098892 Verze.: 2 Vítáme Vás ve Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen FNOL). D kujeme

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více