CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:"

Transkript

1 RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 43 RozeslaÂna dne 16. cïervna 1999 Cena KcÏ 9,± OBSAH: 115. Rozhodnutõ prezidenta republiky o vyhlaâsïenõâ doplnï ovacõâch voleb do SenaÂtu Parlamentu CÏ eskeâ republiky 116. Vyhla sï ka Ministerstva vnitra, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka Ministerstva vnitra cï. 228/1995 Sb., kterou se stanovõâ peneïzïnõâ cïaâstka nezbytnaâ k hrazenõâ naâkladuê na pobyt cizince na uâzemõâ CÏ eskeâ republiky a na jeho vycestovaânõâ 117. Vyhla sï ka Ministerstva zdravotnictvõâ, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka Ministerstva zdravotnictvõâ cï. 57/1997 Sb., kterou se stanovõâ leâcïiveâ prïõâpravky plneï hrazeneâ ze zdravotnõâho pojisïteïnõâ a vyâsïe uâhrad jednotlivyâch leâcïivyâch laâtek, ve zneïnõâ pozdeïjsïõâch prïedpisuê 118. OpatrÏ enõâ CÏ eskeâ naârodnõâ banky, kteryâm se stanovõâ minimaâlnõâ vyâsïe likvidnõâch prostrïedkuê OpatrÏenõ uâ strïednõâch orgaânuê Ozna menõâ Ministerstva praâce a sociaâlnõâch veïcõâ o ulozïenõâ kolektivnõâch smluv vysïsïõâho stupneï

2 Strana 2706 SbõÂrka zaâkonuê cï. 115 / 1999 CÏ aâstka ROZHODNUTIÂ prezidenta republiky ze dne 11. cïervna 1999 o vyhlaâsïenõâ doplnï ovacõâch voleb do SenaÂtu Parlamentu CÏ eskeâ republiky Podle cïl. 63 odst. 1 põâsm. f) UÂ stavy CÏ eskeâ republiky a 80 odst. 1 a 2 zaâkona cï. 247/1995 Sb., o volbaâch do Parlamentu CÏ eskeâ republiky a o zmeïneï a doplneïnõâ neïkteryâch dalsïõâch zaâkonuê, vyhlasïuji doplnï ovacõâ volby do SenaÂtu Parlamentu CÏ eskeâ republiky ve volebnõâm obvodu cï. 27 a stanovõâm dny jejich konaânõâ na paâtek 27. srpna 1999 a sobotu 28. srpna Havel v. r. Podle cïl. 63 odst. 3 UÂ stavy CÏ eskeâ republiky spolupodepisuje prïedseda vlaâdy: Zeman v. r.

3 CÏ aâstka 43 SbõÂrka zaâkonuê cï. 116 / 1999 Strana VYHLA SÏ KA Ministerstva vnitra ze dne 8. cïervna 1999, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka Ministerstva vnitra cï. 228/1995 Sb., kterou se stanovõâ peneïzï nõâ cïaâstka nezbytnaâ k hrazenõâ naâkladuê na pobyt cizince na uâ zemõâ CÏ eskeâ republiky a na jeho vycestovaânõâ Ministerstvo vnitra stanovõâ podle 34a zaâkona cï. 123/1992 Sb., o pobytu cizincuê na uâzemõâ CÏ eskeâ a Slovenske Federativnõ Republiky, ve zneïnõâ zaâkona cï. 190/ /1994 Sb.: CÏ l. I VyhlaÂsÏka cï. 228/1995 Sb., kterou se stanovõâ peneïzïnõâ cïaâstka nezbytnaâ k hrazenõâ naâkladuê na pobyt cizince na uâzemõâ CÏ eskeâ republiky a na jeho vycestovaânõâ, se meïnõâ takto: 1 znõâ: ¹ 1 (1) PeneÏzÏnõ cïaâstka k uâhradeï nezbytnyâch naâkladuê na jeden den pobytu cizince na uâzemõâ CÏ eskeâ republiky se stanovõâ ve vyâsïi KcÏ. (2) Pro cizince mladsïõâho 12 let veïku se peneïzïnõâ cïaâstka podle odstavce 1 stanovõâ ve vyâsïi 500 KcÏ.ª. CÏ l. II Tato vyhlaâsïka nabyâvaâ uâcïinnosti dnem 30. cïervna Ministr: PhDr. Grulich v. r.

4 Strana 2708 SbõÂrka zaâkonuê cï. 117 / 1999 CÏ aâstka VYHLAÂ SÏ KA Ministerstva zdravotnictvõâ ze dne 3. cïervna 1999, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka Ministerstva zdravotnictvõâ cï. 57/1997 Sb., kterou se stanovõâ leâcïiveâ prïõâpravky plneï hrazeneâ ze zdravotnõâho pojisïteïnõâ a vyâsïe uâ hrad jednotlivyâch leâcïivyâch laâtek, ve zneïnõâ pozdeïjsïõâch prïedpisuê Ministerstvo zdravotnictvõâ stanovõâ podle 15 odst. 5 zaâkona cï. 48/1997 Sb., o verïejneâm zdravotnõâm pojisïteïnõâ a o zmeïneï a doplneïnõâ neïkteryâch souvisejõâcõâch zaâkonuê : CÏ l. I VyhlaÂsÏka cï. 57/1997 Sb., kterou se stanovõâ leâcïiveâ prïõâpravky plneï hrazeneâ ze zdravotnõâho pojisïteïnõâ a vyâsïe uâhrad jednotlivyâch leâcïivyâch laâtek, ve zneïnõâ vyhlaâsïek cï. 109/1997 Sb., cï. 131/1997 Sb., cï. 220/1997 Sb., cï. 317/1997 Sb., cï. 72/1998 Sb., cï. 133/1998 Sb., cï. 209/1998 Sb., cï. 291/1998 Sb. a cï. 59/1999 Sb., prïõâloha oddõâl B se meïnõâ takto: 1. RÏ aâ dek 17.1 znõâ: ¹17.1 A03BA01 atropin (1 mg a võâce v 1 ampuli) parent. 1.5 MG 8, ATROPIN BIOTIKA 1 MG inj 10x1ml/1 mg HBS SKª. 2. RÏ aâ dek 17.2 znõâ: ¹17.2 A03BA01 atropin (do 1 mg v 1 ampuli) parent. 1.5 MG 15, ATROPIN BIOTIKA 0.5MG inj 10x1ml/0.5mg MBS SKª. 3.RÏ aâ dek 28.1 znõâ: ¹28.1 A03FA01 metoclopramid parent. 30 MG 20,50 O DEGAN inj 50x2ml/10mg LEK SLOª. 4. RÏ aâ dek 55.1 znõâ: ¹55.1 A11CC04 kalcitriol parent. 1 RG 178,20 P CALCIJEX inj 25x1ml/2rg ABB USA CALCIJEX inj 25x1ml/1rg ABB USAª. 5. RÏ aâ dek 66.2 znõâ: ¹66.2 A12CC02 sõâran horïecï natyâ (koncentrace nad 10%) parent. 1 GM 10,55 O

5 CÏ aâstka 43 SbõÂrka zaâkonuê cï. 117 / 1999 Strana MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA inj 5x10ml 20% HBS SKª. 6. RÏ aâ dek 81.2 znõâ: ¹81.2 B02BA01 fytomenadion parent. 20 MG 16, KANAVIT inj 5x1ml/10mg HBS SKª. 7. RÏ aâ dek 87.1 znõâ: ¹87.1 B03AC zelezo trojmocneâ, parenteraâlnõâ prïõâpravky parent. 0.1 GM 30,35 O FERRUM LEK I.M. inj 50x2ml/100mg LEK SLOª. 8. RÏ aâ dek znõâ: ¹112.1 C01BC03 propafenon parent. 0.3 GM 169,20 O/INT,KAR PROLEKOFEN inj 10x10ml/35mg LEK SLOª. 9. RÏ aâ dek znõâ: ¹134.1 C03CA01 furosemid (meâ neï nezï 125 mg v jedneâ ampuli) parent. 40 MG 16,65 O FURANTRAL inj 25x2ml/20mg PWO PL FUROSEMID BIOTIKA inj 5x2ml/20mg BTA SKª. 10. RÏ aâ dek znõâ: ¹134.2 C03CA01 furosemid (125 mg a võâce v jedneâ ampuli) parent. 40 MG 7,45 O FUROSEMID BIOTIKA FORTE inj 10x10ml/125mg HBS SKª. 11. RÏ aâ dek znõâ: ¹152.1 C07AA metipranolol parent. 10 MG 70,20 O TRIMEPRANOL inj 10x1ml/1mg HBS SKª. 12. RÏ aâ dek znõâ: ¹279.1 J04AK01 pyrazinamid p.o. 1.5 GM 9, TISAMID tbl 100x500mg ORN SFª. 13. RÏ aâ dek znõâ: ¹369.1 N02AA01 morfin (do 10 mg v jedneâ ampuli vcï etneï ) parent. 30 MG 16,35 O MORPHIN BIOTIKA 1% inj 10x1ml/10mg HBS SKª. 14. RÏ aâ dek znõâ: ¹369.2 N02AA01 morfin (nad 10 mg v jedneâ ampuli) parent. 30 MG 9,90 O MORPHIN BIOTIKA 1% inj 10x2ml/20mg HBS SKª.

6 Strana 2710 SbõÂrka zaâkonuê cï. 117 / 1999 CÏ aâstka RÏ aâ dek znõâ: ¹371.1 N02AB02 pethidin (do 50 mg v jedneâ ampuli vcï etneï ) parent. 0.4 GM 54,85 O DOLSIN inj 10x1ml 5% HBS SKª. 16. RÏ aâ dek znõâ: ¹371.2 N02AB02 pethidin (nad 50 mg v jedneâ ampuli) parent. 0.4 GM 34,65 O DOLSIN inj 10x2ml 5% HBS SKª. 17. RÏ aâ dek znõâ: ¹378.2 N02BA04 salicylaâ t sodnyâ parent. 3 GM 39, NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA inj 10x10ml 10% HBS SKª. 18. RÏ aâ dek znõâ: ¹462.1 R03DA05 aminofylin parent. 0.6 GM 29,90 O SYNTOPHYLLIN inj 5x10ml/240mg HBS SKª. 19. RÏ aâ dek znõâ: ¹499.3 V03AF02 dexrazoxan parent. 0.5 GM 4 491,80 B/ONK,HEM CARDIOXANE inj sic 1x500mg CNC NLª. 20. RÏ aâ dek znõâ: ¹514.1 V07AB voda pro injekci (do 2 ml v jedneâ ampuli vcï etneï ) parent. 1 ML 2, AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj 10x2ml BTA SKª. CÏ l. II Tato vyhlaâsïka nabyâvaâ uâcïinnosti dnem 1. cïervence Ministr: MUDr. David, CSc. v. r.

7 CÏ aâstka 43 SbõÂrka zaâkonuê cï. 118 / 1999 Strana OPATRÏ ENI CÏ eskeâ naârodnõâ banky ze dne 20. kveïtna 1999, kteryâm se stanovõâ minimaâlnõâ vyâsïe likvidnõâch prostrïedkuê CÏ eskaâ naârodnõâ banka stanovõâ podle 15 zaâkona cï. 21/1992 Sb., o bankaâch, ve zneïnõâ pozdeïjsïõâch prïedpisuê : 1 MinimaÂlnõ vyâsïe likvidnõâch prostrïedkuê bank a pobocïek zahranicïnõâch bank vcïetneï stavebnõâch sporïitelen 1 ) a CÏ eskomoravskeâ zaârucïnõâ a rozvojoveâ banky, a. s., cïinõâ 2 % ze zaâvazkuê vuê cïi vsïem osobaâm s vyâjimkou bank. 2 ZaÂvazky podle 1 se rozumõâ zaâvazky v cïeskyâch korunaâch i zaâvazky zneïjõâcõâ na cizõâ meïnu. 3 Likvidnõ prostrïedky stanoveneâ podle 1 jsou banky povinny ulozïit na uâcïtu u CÏ eskeâ naârodnõâ banky jako povinneâ minimaâlnõâ rezervy. 4 Povinne minimaâlnõâ rezervy se neuârocïõâ. 5 ZrusÏuje se opatrïenõâ CÏ eskeâ naârodnõâ banky cï. 6/ /1999 Sb., kteryâm se stanovõâ minimaâlnõâ vyâsïe likvidnõâch prostrïedkuê. 6 Toto opatrïenõâ nabyâvaâ uâcïinnosti dnem 7. rïõâjna GuverneÂr: doc. Ing. TosÏovsky v. r. 1 ) ZaÂkon cï. 96/1993 Sb., o stavebnõâm sporïenõâ a staâtnõâ podporïe stavebnõâho sporïenõâ a o doplneïnõâ zaâkona CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 586/1992 Sb., o danõâch z prïõâjmuê, ve zneïnõâ zaâkona CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 35/1993 Sb., ve zneïnõâ zaâkona cï. 83/1995 Sb.

8 Strana 2712 SbõÂrka zaâkonuê 1999 CÏ aâstka 43 O PAT RÏ E N I U S T RÏ E D N I C H O R G A N UÊ Ministerstvo praâce a sociaâlnõâch veïcõâ oznamuje, zïe v souladu s 9 odst. 1 zaâkona cï. 2/1991 Sb., o kolektivnõâm vyjednaâvaânõâ, v platneâm zneïnõâ, byly u neïj ulozïeny od do tyto kolektivnõâ smlouvy vysïsïõâho stupneï: 1. Dodatek cï. 1 ze dne kolektivnõâ smlouvy vysïsïõâho stupneï uzavrïeneâ dne (na obdobõâ od do ) mezi OdborovyÂm svazem KOVO a SpolecÏenstvõÂm pruê myslovyâch podnikuê Moravy a Slezska. 2. OdveÏtvova kolektivnõâ smlouva vysïsïõâho stupneï na rok 1999 (uzavrïenaâ rozhodnutõâm rozhodce ze dne na obdobõâ od do ) mezi OdborovyÂm svazem drïevozpracujõâcõâch odveïtvõâ, lesnõâho a vodnõâho hospodaârïstvõâ v CÏ eskeâ republice a Svazem vodnõâho hospodaârïstvõâ. 3. Kolektivnõ smlouva vysïsïõâho stupneï pro odveïtvõâ textilnõâho, odeïvnõâho a kozïedeïlneâho pruê myslu na rok 1999 uzavrïenaâ dne (na obdobõâ od do ) mezi OdborovyÂm svazem pracovnõâkuê textilnõâho, odeïvnõâho a kozïedeïlneâho pruê myslu CÏ ech a Moravy a Asociacõ textilnõâho ± odeïvnõâho ± kozïedeïlneâho pruê myslu. VydaÂva a tiskne: TiskaÂrna Ministerstva vnitra, p. o., BartuÊ nï kova 4, posït. schr. 10, Praha 415, telefon (02) , fax (02) ± Redakce: Ministerstvo vnitra, Nad SÏtolou 3, posït. schr. 21/SB, Praha 7-HolesÏovice, telefon: (02) a , fax (02) ± Administrace: põâsemneâ objednaâvky prïedplatneâho, zmeïny adres a pocïtu odebõâranyâch vyâtiskuê ± MORAVIAPRESS, a. s., U PoÂny 3061, BrÏeclav, telefon 0627/ , fax: 0627/ ObjednaÂvky ve Slovenske republice prïijõâmaâ a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, Bratislava, tel./fax: , RocÏnõ prïedplatneâ se stanovuje za dodaâvku kompletnõâho rocïnõâku vcïetneï rejstrïõâku a je od prïedplatiteluê vybõâraâno formou zaâloh ve vyâsïi oznaâmeneâ ve SbõÂrce zaâkonuê. ZaÂveÏrecÏne vyuâcïtovaânõâ se provaâdõâ po dodaânõâ kompletnõâho rocïnõâku na zaâkladeï pocïtu skutecïneï vydanyâch cïaâstek (prvnõâ zaâloha cïinõâ 3000,± KcÏ) ± VychaÂzõ podle potrïeby ± Distribuce: celorocïnõâ prïedplatneâ i objednaâvky jednotlivyâch cïaâstek ± MORAVIAPRESS, a. s., U PoÂny 3061, BrÏeclav, telefon: 0627/ , , fax: 0627/ ± Drobny prodej ± BenesÏov: HAAGER ± PotrÏeby sïkolnõâ a kancelaârïskeâ, Masarykovo naâm. 101; BohumõÂn: ZÏ DB, a. s., technickaâ knihovna, BezrucÏova 300; Brno: GARANCE-Q, KolisÏteÏ 39, Knihkupectvõ CÏ S, KapucõÂnske naâm. 11, Knihkupectvõ M. ZÏ enõâsïka, KveÏtinaÂrÏska 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., CÏ eskaâ 14; CÏ eskeâ BudeÏjovice: Prospektrum, KneÏzÏska 18, SEVT, a. s., Krajinska 38; Hradec KraÂloveÂ: TECHNOR, HorÏicka 405; Chomutov: DDD Knihkupectvõ ±AntikvariaÂt, Ruska 85; Jihlava: VIKOSPOL, Smetanova 2; KadanÏ : KniharÏstvõ ± PrÏibõÂkovaÂ, J. SÏvermy 14; Kladno: el VaN, Ke Stadionu 1953; Klatovy: Krameriovo knihkupectvõâ, Klatovy 169/I.; Liberec: PodjesÏteÏdske knihkupectvõâ, Moskevska 28; Most: Knihkupectvõ RuÊ zïicïka, SÏerÏõÂkova 529/1057; Napajedla: Ing. Miroslav KucÏerÏõÂk, Svatoplukova 1282; Olomouc: BONUM, OstruzÏnicka 10, Tycho, OstruzÏnicka 3; Ostrava: LIBREX, NaÂdrazÏnõ 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. SÏmerala 27; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., SladkovskeÂho 414; PlzenÏ : ADMINA, U slavskaâ 2, EDICUM, Vojanova 45, Technicke normy, LaÂbkova pav. cï. 5; Praha 1: FISÏER-KLEMENTINUM, Karlova 1, KANT CZ, s. r. o., Hybernska 5, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/ , PROSPEKTRUM, Na PorÏõÂcÏõ 7; Praha 2: NEWSLETTER PRAHA, Ing. JaromõÂr Hink ± vydavatelstvõâ, LondyÂnska 31; Praha 4: PROSPEKTRUM, NaÂkupnõ centrum, BudeÏjovickaÂ, SEVT, a. s., Jihlavska 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. PesÏkove 14; Praha 6: PPP ± StanÏ kovaâ Isabela, Verdunska 1; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60; Praha 10: Abonentnõ tiskovyâ servis, HaÂjek 40, UhrÏõÂneÏves, BMSS START, areaâl VU JAWA, V Korytech 20; PrÏerov: Knihkupectvõ EM-ZET, BartosÏova 9; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, PolaÂcÏkova 1826; SÏumperk: Knihkupectvõ D-G, Hlavnõ trï. 23; Teplice: L + N knihkupectvõâ, Kapelnõ 4; Trutnov: Galerie ALFA, Bulharska 58; U stõâ nad Labem: 7 RX, s. r. o., MõÂrova 4, tel.: 047/44 249, , ; ZaÂbrÏeh: Knihkupectvõ PATKA, ZÏ izïkova 45; ZÏ atec: Prodejna U Pivovaru, ZÏ izïkovo naâm. 76. DistribucÏnõ podmõânky prïedplatneâho: jednotliveâ cïaâstky jsou expedovaâny neprodleneï po dodaânõâ z tiskaârny. ObjednaÂvky noveâho prïedplatneâho jsou vyrïizovaâny do 15 dnuê a pravidelneâ dodaâvky jsou zahajovaâny od nejblizïsïõâ cïaâstky po oveïrïenõâ uâhrady prïedplatneâho nebo jeho zaâlohy. CÏ aâstky vysïleâ v dobeï od zaevidovaânõâ prïedplatneâho do jeho uâhrady jsou doposõâlaâny jednoraâzoveï. ZmeÏny adres a pocïtu odebõâranyâch vyâtiskuê jsou provaâdeïny do 15 dnuê. Reklamace: informace na tel. cïõâsle 0627/ V põâsemneâm styku vzïdy uvaâdeïjte ICÏ O (praâvnickaâ osoba), rodneâ cïõâslo (fyzickaâ osoba). PodaÂvaÂnõ novinovyâch zaâsilek povoleno CÏ eskou posïtou, s. p., OdsÏteÏpny zaâvod JizÏnõ Morava RÏ editelstvõâ v BrneÏ cï. j. P/2-4463/95 ze dne

CÏ aâstka 123. PrÏõÂloha cï. 13 k vyhlaâsïce cï. 341/2002 Sb.

CÏ aâstka 123. PrÏõÂloha cï. 13 k vyhlaâsïce cï. 341/2002 Sb. Strana 7226 SbõÂrka zaâkonuê cï. 341 / 2002 PrÏõÂloha cï. 13 k vyhlaâsïce cï. 341/2002 Sb. SbõÂrka zaâkonuê cï. 341 / 2002 Strana 7227 Strana 7228 SbõÂrka zaâkonuê cï. 341 / 2002 SbõÂrka zaâkonuê cï. 341

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 9 RozeslaÂna dne 18. ledna 2002 Cena KcÏ 21,80 OPATRÏ ENIÂ UÂ STRÏ EDNIÂ CH ORGAÂ NUÊ

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 9 RozeslaÂna dne 18. ledna 2002 Cena KcÏ 21,80 OPATRÏ ENIÂ UÂ STRÏ EDNIÂ CH ORGAÂ NUÊ RocÏnõÂk 2002 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 9 RozeslaÂna dne 18. ledna 2002 Cena KcÏ 21,80 OBSAH: OpatrÏenõÂ uâ strïednõâch orgaânuê 7. OznaÂmenõÂCÏ eskeâho statistickeâho uârïadu o zmeïnaâch

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 56 RozeslaÂna dne 28. cïervence 1999 Cena KcÏ 9,± OBSAH: 164. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 148/1998 Sb., o ochraneï utajovanyâch skutecïnostõâ

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2005 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 100 RozeslaÂna dne 11. cïervence 2005 Cena KcÏ 17,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2005 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 100 RozeslaÂna dne 11. cïervence 2005 Cena KcÏ 17,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2005 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 100 RozeslaÂna dne 11. cïervence 2005 Cena KcÏ 17,50 OBSAH: 273. VyhlaÂsÏ ka o vzoru formulaârïe pro prïedklaâdaânõâvyârocïnõâ financïnõâ zpraâvy

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2007 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 14 RozeslaÂna dne 1. brïezna 2007 Cena KcÏ 30,± O B S A H :

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2007 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 14 RozeslaÂna dne 1. brïezna 2007 Cena KcÏ 30,± O B S A H : RocÏnõÂk 2007 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 14 RozeslaÂna dne 1. brïezna 2007 Cena KcÏ 30,± O B S A H : 35. Vyhla sï ka o technickyâch podmõânkaâch pozïaârnõâ techniky Strana 246 SbõÂrka

Více

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2003 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 124 Rozesla na dne 12. listopadu 2003 Cena KcÏ 12,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2003 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 124 Rozesla na dne 12. listopadu 2003 Cena KcÏ 12,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2003 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâ stka 124 Rozesla na dne 12. listopadu 2003 Cena KcÏ 12,50 OBSAH: 371. Vyhla sï ka, kterou se stanovõâ Program statistickyâch zjisït'ovaânõâ narok

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2005 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 82 RozeslaÂna dne 15. cïervna 2005 Cena KcÏ 121,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2005 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 82 RozeslaÂna dne 15. cïervna 2005 Cena KcÏ 121,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2005 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 82 RozeslaÂna dne 15. cïervna 2005 Cena KcÏ 121,50 OBSAH: 225. Vyhla sï ka, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka cï. 589/2004 Sb., o uâhradaâch leâcïiv

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2005 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 57 RozeslaÂna dne 26. dubna 2005 Cena KcÏ 17,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2005 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 57 RozeslaÂna dne 26. dubna 2005 Cena KcÏ 17,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2005 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 57 RozeslaÂna dne 26. dubna 2005 Cena KcÏ 17,50 OBSAH: 151. Vyhla sï ka, kterou se stanovõâ vzory formulaârïuê pro hlaâsïenõâ osob peïstujõâcõâch

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 81 RozeslaÂna dne 26. rï õâjna 1996 Cena KcÏ 7,90 OBSAH: 276. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm se meïnõâ narïõâzenõâ vlaâdy cï. 244/1995 Sb., kteryâm

Více

MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV

MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV RocÏnõÂk 2000 SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV CÏ ESKAÂ REPUBLIKA Částka 1 Rozeslána dne 5. ledna 2000 Cena Kč 13, OBSAH: 1. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o sjednaânõâ Dohody mezi vlaâdou

Více

SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ. RocΟnυΒk 2001 CΟ ESKAΒ REPUBLIKA. CΟ aβstka 100 RozeslaΒna dne 25. cοervence 2001 Cena KcΟ 11,± OBSAH:

SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ. RocΟnυΒk 2001 CΟ ESKAΒ REPUBLIKA. CΟ aβstka 100 RozeslaΒna dne 25. cοervence 2001 Cena KcΟ 11,± OBSAH: RocΟnυΒk 2001 SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ CΟ ESKAΒ REPUBLIKA CΟ aβstka 100 RozeslaΒna dne 25. cοervence 2001 Cena KcΟ 11,± OBSAH: 259. ZaΒkon o staβtnυβmdluhopisoveβmprogramu na uβhradu ztraβty KonsolidacΟnυΒ banky

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2003 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 70 RozeslaÂna dne 1. cïervence 2003 Cena KcÏ 17,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2003 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 70 RozeslaÂna dne 1. cïervence 2003 Cena KcÏ 17,± OBSAH: RocÏnõÂk 2003 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 70 RozeslaÂna dne 1. cïervence 2003 Cena KcÏ 17,± OBSAH: 196. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy o stanovenõâ preferencïnõâch sazeb cla a preferencïnõâch celnõâch

Více

SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ. RocΟnυΒk 2002 CΟ ESKAΒ REPUBLIKA. CΟ aβstka 147 RozeslaΒna dne 13. zaβrουβ 2002 Cena KcΟ 12,50 OBSAH:

SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ. RocΟnυΒk 2002 CΟ ESKAΒ REPUBLIKA. CΟ aβstka 147 RozeslaΒna dne 13. zaβrουβ 2002 Cena KcΟ 12,50 OBSAH: RocΟnυΒk 2002 SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ CΟ ESKAΒ REPUBLIKA CΟ aβstka 147 RozeslaΒna dne 13. zaβrουβ 2002 Cena KcΟ 12,50 OBSAH: 413. NarΟυΒzenυΒ vlaβ dy, kteryβm semeοnυβ narουβzenυβ vlaβdy cο. 332/2002 Sb., kteryβm

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2005 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 13 RozeslaÂna dne 31. ledna 2005 Cena KcÏ 12,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2005 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 13 RozeslaÂna dne 31. ledna 2005 Cena KcÏ 12,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2005 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 13 RozeslaÂna dne 31. ledna 2005 Cena KcÏ 12,50 OBSAH: 51. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm se stanovõâ druhy a pocïet ptaâkuê, pro ktereâ se vymezujõâ

Více

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV RocÏnõÂk 2002 SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 61 RozeslaÂna dne 31. prosince 2002 Cena KcÏ 38,50 OBSAH: 143. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o sjednaânõâ Dohody

Více

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 163 Rozesla na dne 19. listopadu 2002 Cena KcÏ 12,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 163 Rozesla na dne 19. listopadu 2002 Cena KcÏ 12,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2002 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâ stka 163 Rozesla na dne 19. listopadu 2002 Cena KcÏ 12,50 OBSAH: 470. Vyhla sï ka, kterou se stanovõâ Program statistickyâch zjisït'ovaânõâ na

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 16. dubna 2002 Cena KcÏ 12,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 16. dubna 2002 Cena KcÏ 12,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2002 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 16. dubna 2002 Cena KcÏ 12,50 OBSAH: 154. ZaÂkon o prïechodneâm financovaânõâ neïkteryâch sociaâlneï zdravontõâch daâvek hornõâkuê

Více

SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ. RocΟnυΒk 2007 CΟ ESKAΒ REPUBLIKA. CΟ aβstka 47 RozeslaΒna dne 5. cοervna 2007 Cena KcΟ 16,± OBSAH:

SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ. RocΟnυΒk 2007 CΟ ESKAΒ REPUBLIKA. CΟ aβstka 47 RozeslaΒna dne 5. cοervna 2007 Cena KcΟ 16,± OBSAH: RocΟnυΒk 2007 SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ CΟ ESKAΒ REPUBLIKA CΟ aβstka 47 RozeslaΒna dne 5. cοervna 2007 Cena KcΟ 16,± OBSAH: 124. VyhlaΒ sο ka o vzoru pameοt'oveβ karty rοidicοe 125. VyhlaΒ sο ka, kterou se meοnυβ

Více

SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ. RocΟnυΒk 2006 CΟ ESKAΒ REPUBLIKA. CΟ aβstka 123 RozeslaΒna dne 8. srpna 2006 Cena KcΟ 23,50 OBSAH:

SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ. RocΟnυΒk 2006 CΟ ESKAΒ REPUBLIKA. CΟ aβstka 123 RozeslaΒna dne 8. srpna 2006 Cena KcΟ 23,50 OBSAH: RocΟnυΒk 2006 SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ CΟ ESKAΒ REPUBLIKA CΟ aβstka 123 RozeslaΒna dne 8. srpna 2006 Cena KcΟ 23,50 OBSAH: 388. VyhlaΒ sοka o cοistyβch naβkladech univerzaβlnυβ sluzοby v elektronickyβch komunikacυβch

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2005 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 109 RozeslaÂna dne 4. srpna 2005 Cena KcÏ 27,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2005 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 109 RozeslaÂna dne 4. srpna 2005 Cena KcÏ 27,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2005 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 109 RozeslaÂna dne 4. srpna 2005 Cena KcÏ 27,50 OBSAH: 312. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm se meïnõâ narïõâzenõâ vlaâdy cï. 163/2002 Sb., kteryâm

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 46 Rozeslána dne 29. dubna 2008 Cena Kč 84, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 46 Rozeslána dne 29. dubna 2008 Cena Kč 84, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 46 Rozeslána dne 29. dubna 2008 Cena Kč 84, O B S A H : 145. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 20. září 2010 Cena Kč 32, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 20. září 2010 Cena Kč 32, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 20. září 2010 Cena Kč 32, O B S A H : 266. Nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí 267.

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2007 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 1 RozeslaÂna dne 2. ledna 2007 Cena KcÏ 13,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2007 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 1 RozeslaÂna dne 2. ledna 2007 Cena KcÏ 13,± OBSAH: RocÏnõÂk 2007 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 1 RozeslaÂna dne 2. ledna 2007 Cena KcÏ 13,± OBSAH: 1. Za kon, kteryâm seupravujõâ neïktereâ uzïõâvacõâ vztahy k majetku CÏ eskeâ republiky

Více

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 191 Rozesla na dne 10. listopadu 2004 Cena KcÏ 15,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 191 Rozesla na dne 10. listopadu 2004 Cena KcÏ 15,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâ stka 191 Rozesla na dne 10. listopadu 2004 Cena KcÏ 15,50 OBSAH: 564. Vyhla sï ka, kterou se meïnõâ vyhlaâsïkacï. 323/2001 Sb., kterou se provaâdeïjõâ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 39 Rozeslána dne 19. dubna 2011 Cena Kč 20, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 39 Rozeslána dne 19. dubna 2011 Cena Kč 20, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 39 Rozeslána dne 19. dubna 2011 Cena Kč 20, 103. Vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot O B S A H : Strana 1026 Sbírka zákonů č. 103 / 2011 Částka

Více

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKA REPUBLIKA. C Ï aâ stka 96 Rozesla na dne 23. cï ervence 2001 Cena KcÏ 13,80

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKA REPUBLIKA. C Ï aâ stka 96 Rozesla na dne 23. cï ervence 2001 Cena KcÏ 13,80 RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA C Ï aâ stka 96 Rozesla na dne 23. cï ervence 2001 Cena KcÏ 13,80 OBSAH: 248. Vyhla sï ka Ministerstva vnitra, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka Ministerstva

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 23. února 2011 Cena Kč 39, O B S A H : 38. Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 24. března 2010 Cena Kč 25, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 24. března 2010 Cena Kč 25, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 26 Rozeslána dne 24. března 2010 Cena Kč 25, O B S A H : 69. Zákon o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně 70. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o vlastnictví

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1998 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 95 Rozesla na dne 19. listopadu 1998 Cena KcÏ 9,± OBSAH: 268. Za kon o odejmutõâ dalsïõâho platu za druheâ pololetõâ roku 1998 prïedstaviteluê

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2009 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 38 Rozeslána dne 12. října 2009 Cena Kč 21, O B S A H : 99. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o Mezinárodní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 16. července 2010 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 16. července 2010 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 75 Rozeslána dne 16. července 2010 Cena Kč 85, O B S A H : 220. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na

Více

SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ. RocΟnυΒk 2006 CΟ ESKAΒ REPUBLIKA. CΟ aβstka 35 RozeslaΒna dne 28. brο ezna 2006 Cena KcΟ 18,±

SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ. RocΟnυΒk 2006 CΟ ESKAΒ REPUBLIKA. CΟ aβstka 35 RozeslaΒna dne 28. brο ezna 2006 Cena KcΟ 18,± RocΟnυΒk 2006 SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ CΟ ESKAΒ REPUBLIKA CΟ aβstka 35 RozeslaΒna dne 28. brο ezna 2006 Cena KcΟ 18,± OBSAH: 98. NarΟυΒzenυΒ vlaβ dy, kteryβm se meοnυβ narουβzenυβ vlaβdy cο. 5/2003 Sb., o oceneοnυβch

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 73 Rozeslána dne 31. července 2009 Cena Kč 37, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 73 Rozeslána dne 31. července 2009 Cena Kč 37, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 73 Rozeslána dne 31. července 2009 Cena Kč 37, O B S A H : 242. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 79 Rozeslána dne 22. července 2011 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 79 Rozeslána dne 22. července 2011 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 22. července 2011 Cena Kč 27, O B S A H : 222. Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016 223. Vyhláška o stanovení ochranných

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 14. září 2009 Cena Kč 17, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 14. září 2009 Cena Kč 17, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 14. září 2009 Cena Kč 17, O B S A H : 319. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 61 Rozeslána dne 4. června 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 61 Rozeslána dne 4. června 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. června 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 174. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 175.

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 71 / 2010 Strana 2297 71 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. května 2003 byl v Kyjevě přijat Protokol o strategickém

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 35 Rozeslána dne 30. dubna 2009 Cena Kč 17, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 35 Rozeslána dne 30. dubna 2009 Cena Kč 17, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 35 Rozeslána dne 30. dubna 2009 Cena Kč 17, O B S A H : 118. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2009 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 23. září 2009 Cena Kč 29, O B S A H : 73. Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 3 Rozeslána dne 14. ledna 2011 Cena Kč 18, O B S A H : 7. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 59 RozeslaÂna dne 27. dubna 2001 Cena KcÏ 15,40 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 59 RozeslaÂna dne 27. dubna 2001 Cena KcÏ 15,40 OBSAH: RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 59 RozeslaÂna dne 27. dubna 2001 Cena KcÏ 15,40 OBSAH: 149. Vyhla sï kaministerstvadopravy aspojuê o rekreacïnõâch jachtaâch OpatrÏenõ uâ

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2011 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 28 Rozeslána dne 1. června 2011 Cena Kč 77, O B S A H : 51. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o výsadách

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 7 Rozeslána dne 23. ledna 2009 Cena Kč 24, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 7 Rozeslána dne 23. ledna 2009 Cena Kč 24, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 7 Rozeslána dne 23. ledna 2009 Cena Kč 24, O B S A H : 20. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 144 Rozeslána dne 21. prosince 2011 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 144 Rozeslána dne 21. prosince 2011 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 144 Rozeslána dne 21. prosince 2011 Cena Kč 65, O B S A H : 408. Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 10. září 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 10. září 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 10. září 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 294. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Strana 3858 Sbírka

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2005 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 107 RozeslaÂna dne 27. cïervence 2005 Cena KcÏ 12,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2005 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 107 RozeslaÂna dne 27. cïervence 2005 Cena KcÏ 12,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2005 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 107 RozeslaÂna dne 27. cïervence 2005 Cena KcÏ 12,50 OBSAH: 303. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm semeïnõâ narïõâzenõâ vlaâdy cï. 481/2000 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 5. března 2010 Cena Kč 17, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 5. března 2010 Cena Kč 17, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 5. března 2010 Cena Kč 17, O B S A H : 62. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 58 Rozeslána dne 31. května 2010 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 58 Rozeslána dne 31. května 2010 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 58 Rozeslána dne 31. května 2010 Cena Kč 46, O B S A H : 164. Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 101 Rozeslána dne 31. srpna 2012 Cena Kč 26, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 101 Rozeslána dne 31. srpna 2012 Cena Kč 26, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 101 Rozeslána dne 31. srpna 2012 Cena Kč 26, O B S A H : 288. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 74 Rozeslána dne 19. června 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 74 Rozeslána dne 19. června 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 74 Rozeslána dne 19. června 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 210. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 4. února 2010 Cena Kč 17, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 4. února 2010 Cena Kč 17, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 11 Rozeslána dne 4. února 2010 Cena Kč 17, O B S A H : 33. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 140 Rozeslána dne 16. prosince 2011 Cena Kč 149, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 140 Rozeslána dne 16. prosince 2011 Cena Kč 149, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 140 Rozeslána dne 16. prosince 2011 Cena Kč 149, O B S A H : 402. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 20 Rozeslána dne 6. března 2009 Cena Kč 31, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 20 Rozeslána dne 6. března 2009 Cena Kč 31, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 20 Rozeslána dne 6. března 2009 Cena Kč 31, O B S A H : 61. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 13. června 2011 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 13. června 2011 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 59 Rozeslána dne 13. června 2011 Cena Kč 30, O B S A H : 156. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu

Více

OBSAH: Znojma cï. 35/1995 ze dne 7. uânora 1995 o jazykoveâm provedenõâ firemnõâch oznacïenõâ a naâpisuê nauâzemõâ meïsta Znojma

OBSAH: Znojma cï. 35/1995 ze dne 7. uânora 1995 o jazykoveâm provedenõâ firemnõâch oznacïenõâ a naâpisuê nauâzemõâ meïsta Znojma RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 42 RozeslaÂna dne 29. kveïtna 1997 Cena KcÏ 8,40 OBSAH: 118. NaÂlez UÂ stavnõâho soudu CÏ eskeâ republiky ze dne 22. dubna 1997 ve veïci naâvrhu

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 138 RozeslaÂna dne 31. srpna 2006 Cena KcÏ 13,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 138 RozeslaÂna dne 31. srpna 2006 Cena KcÏ 13,± OBSAH: RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 138 RozeslaÂna dne 31. srpna 2006 Cena KcÏ 13,± OBSAH: 430. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy o stanovenõâ geodetickyâch referencïnõâch systeâmuê a staâtnõâch

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2003 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 160 RozeslaÂna dne 31. prosince 2003 Cena KcÏ 17,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2003 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 160 RozeslaÂna dne 31. prosince 2003 Cena KcÏ 17,± OBSAH: RocÏnõÂk 2003 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 160 RozeslaÂna dne 31. prosince 2003 Cena KcÏ 17,± OBSAH: 485. SdeÏ lenõâ Ministerstva zdravotnictvõâ o stanovenõâ vyâsïe pruêmeïrneâ meïsõâcïnõâ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 20. června 2008 Cena Kč 16, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 20. června 2008 Cena Kč 16, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 20. června 2008 Cena Kč 16, O B S A H : 216. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 217. Usnesení Poslanecké sněmovny

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 23. prosince 2011 Cena Kč 42, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 23. prosince 2011 Cena Kč 42, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 23. prosince 2011 Cena Kč 42, O B S A H : 424. Vyhláška o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: Sb.

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: Sb. RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 116 RozeslaÂna dne 31. prosince 1997 Cena KcÏ 8,40 OBSAH: 356. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm se meïnõâ narïõâzenõâ vlaâdy cï. 333/1993 Sb., o

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 131 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 24, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 131 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 24, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 24, O B S A H : 404. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 31 Rozeslána dne 26. března 2008 Cena Kč 16, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 31 Rozeslána dne 26. března 2008 Cena Kč 16, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 31 Rozeslána dne 26. března 2008 Cena Kč 16, O B S A H : 99. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 182 RozeslaÂna dne 22. prosince 2006 Cena KcÏ 30,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 182 RozeslaÂna dne 22. prosince 2006 Cena KcÏ 30,± OBSAH: RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 182 RozeslaÂna dne 22. prosince 2006 Cena KcÏ 30,± OBSAH: 561. Vyhla sï ka o stanovenõâ seznamu aglomeracõâ pro uâcïely hodnocenõâ a snizïovaânõâ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 11. února 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 11. února 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 11. února 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 38. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 11. února 2009 Cena Kč 17, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 11. února 2009 Cena Kč 17, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 11. února 2009 Cena Kč 17, O B S A H : 44. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 74 Rozeslána dne 8. července 2010 Cena Kč 25, O B S A H : 217. Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání 218.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 30 Rozeslána dne 16. března 2012 Cena Kč 140, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 30 Rozeslána dne 16. března 2012 Cena Kč 140, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 30 Rozeslána dne 16. března 2012 Cena Kč 140, O B S A H : 82. Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 113 Rozeslána dne 15. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 113 Rozeslána dne 15. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 113 Rozeslána dne 15. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 307. Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 15. března 2011 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 15. března 2011 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 21 Rozeslána dne 15. března 2011 Cena Kč 30, O B S A H : 56. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 26. ledna 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 26. ledna 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 11 Rozeslána dne 26. ledna 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 27. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 144 Rozeslána dne 21. prosince 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 144 Rozeslána dne 21. prosince 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 144 Rozeslána dne 21. prosince 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 449. Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 85 Rozeslána dne 18. července 2008 Cena Kč 22, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 85 Rozeslána dne 18. července 2008 Cena Kč 22, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 85 Rozeslána dne 18. července 2008 Cena Kč 22, O B S A H : 265. Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení 37

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2008 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 6 Rozeslána dne 19. března 2008 Cena Kč 35, OBSAH: 20. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 3. prosince 2010 Cena Kč 42, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 3. prosince 2010 Cena Kč 42, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 3. prosince 2010 Cena Kč 42, O B S A H : 337. Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 15 Rozeslána dne 13. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 15 Rozeslána dne 13. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 15 Rozeslána dne 13. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H : 46. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 47. Nález Ústavního

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 82 Rozeslána dne 14. července 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 82 Rozeslána dne 14. července 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 82 Rozeslána dne 14. července 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 257. Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2008 ve věci návrhu na zrušení 183i až 183n zákona

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 12 Rozeslána dne 30. ledna 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 32. Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 33. Vyhláška, kterou se mění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 29 Rozeslána dne 14. března 2008 Cena Kč 16, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 29 Rozeslána dne 14. března 2008 Cena Kč 16, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 29 Rozeslána dne 14. března 2008 Cena Kč 16, O B S A H : 95. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 22. září 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 22. září 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 22. září 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 274. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2005 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 90 RozeslaÂna dne 20. cïervna 2005 Cena KcÏ 21,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2005 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 90 RozeslaÂna dne 20. cïervna 2005 Cena KcÏ 21,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2005 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 90 RozeslaÂna dne 20. cïervna 2005 Cena KcÏ 21,50 OBSAH: 244. Vyhla sï ka, kterou se meïnõâ vyhlaâsïkacï. 243/2001 Sb., o registraci vozidel,

Více

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 160 Rozesla na dne 10. listopadu 2006 Cena KcÏ 23,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 160 Rozesla na dne 10. listopadu 2006 Cena KcÏ 23,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâ stka 160 Rozesla na dne 10. listopadu 2006 Cena KcÏ 23,50 OBSAH: 488. VyhlaÂsÏ ka, kterou se stanovõâ typy prïõâstrojuê k zhotovovaânõâ rozmnozïenin,

Více

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 192 Rozesla na dne 31. prosince 2002 Cena KcÏ 44,30 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 192 Rozesla na dne 31. prosince 2002 Cena KcÏ 44,30 OBSAH: RocÏnõÂk 2002 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâ stka 192 Rozesla na dne 31. prosince 2002 Cena KcÏ 44,30 OBSAH: 553. Vyhla sï ka, kterou se stanovõâ hodnoty zvlaâsïtnõâch imisnõâch limituê znecïisït'ujõâcõâch

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2003 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 77 RozeslaÂna dne 25. cïervence 2003 Cena KcÏ 21,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2003 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 77 RozeslaÂna dne 25. cïervence 2003 Cena KcÏ 21,± OBSAH: RocÏnõÂk 2003 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 77 RozeslaÂna dne 25. cïervence 2003 Cena KcÏ 21,± OBSAH: 212. Vyhla sï ka, kterou se stanovõâ zpuê sob zevnõâho oznacïenõâ a vzor sluzïebnõâho

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 20. srpna 2010 Cena Kč 25, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 20. srpna 2010 Cena Kč 25, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 20. srpna 2010 Cena Kč 25, O B S A H : 244. Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení 57 odst. 1 zákona č.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 2 Rozeslána dne 10. ledna 2012 Cena Kč 66, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 2 Rozeslána dne 10. ledna 2012 Cena Kč 66, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 10. ledna 2012 Cena Kč 66, O B S A H : 9. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 150, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 150, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 150, O B S A H : 173. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 6. května 2011 Cena Kč 60, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 6. května 2011 Cena Kč 60, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 6. května 2011 Cena Kč 60, O B S A H : 119. Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 53/10 ve věci návrhu na zrušení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 138 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 138 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 138 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 369. Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2012 sp. zn. Pl. ÚS 16/12 ve věci návrhu na zrušení

Více

OBSAH: 133. Za kon, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon cï. 87/1991 Sb., o mimosoudnõâch rehabilitacõâch, ve zneïnõâ zaâkona cï. 267/1992 Sb.

OBSAH: 133. Za kon, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon cï. 87/1991 Sb., o mimosoudnõâch rehabilitacõâch, ve zneïnõâ zaâkona cï. 267/1992 Sb. RocÏnõÂk 1993 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 38 RozeslaÂna dne 12. kveï tna 1993 Cena KcÏ 5,10 OBSAH: 133. Za kon, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon cï. 87/1991 Sb., o mimosoudnõâch

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 9. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 9. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 134 Rozeslána dne 9. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 386. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve znění

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2008 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 2 Rozeslána dne 16. ledna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 2. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 49 Rozeslána dne 13. května 2010 Cena Kč 32, O B S A H : 135. Nález Ústavního soudu ze dne 23. března 2010 ve věci návrhu na zrušení 15 zákona č. 155/1995

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 84 Rozeslána dne 17. srpna 2010 Cena Kč 25, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 84 Rozeslána dne 17. srpna 2010 Cena Kč 25, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 84 Rozeslána dne 17. srpna 2010 Cena Kč 25, O B S A H : 241. Nález Ústavního soudu ze dne 1. července 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2012 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 41 Rozeslána dne 5. září 2012 Cena Kč 66, O B S A H : 76. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 28 Rozeslána dne 26. června 2013 Cena Kč 128, O B S A H : 44. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Ujednání mezi Českou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 31, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 31, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 31, O B S A H : 318. Nález Ústavního soudu ze dne 10. září 2009 ve věci návrhu na zrušení ústavního zákona č. 195/2009

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 24 Rozeslána dne 5. března 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 24 Rozeslána dne 5. března 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 24 Rozeslána dne 5. března 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 80. Nařízení vlády o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků 2008 2012 81. Sdělení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 120 Rozeslána dne 9. října 2013 Cena Kč 50, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 120 Rozeslána dne 9. října 2013 Cena Kč 50, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 9. října 2013 Cena Kč 50, O B S A H : 316. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 7 Rozeslána dne 20. ledna 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 7 Rozeslána dne 20. ledna 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 7 Rozeslána dne 20. ledna 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 22. Nález Ústavního soudu ze dne 25. října 2011 sp. zn. Pl. ÚS 14/09 ve věci návrhu na vyslovení

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2012 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 25. července 2012 Cena Kč 50, O B S A H : 67. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci

Více