ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA MĚLNÍKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA MĚLNÍKA"

Transkript

1 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA MĚLNÍKA a organizací jím řízených k

2 Obsah Rozboru hospodaření k Komentář 1 Sumář (sumární tabulky: příjmy, výdaje, financování) 2-11 Přijaté dotace 12 Hospodářská činnost a bytové hospodářství Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Sumář pohledávek Fondy města 20 Závazné ukazatele příspěvkových organizací a ostatních příspěvků Technické služby města Mělníka Centrum seniorů města Mělníka Mekuc o.p.s Rozbor jednotlivých kapitol: 1 Personální a mzdové oddělení (zahrnuje mzdy všech kapitol) Životní prostředí Zeleň externí firmy 10 Odbor dopravních a správních agend Kancelář vedení úřadu Odbor školství Odbor kultura Majetkoprávní oddělení Oddělení informatiky Odbor vnitřních věcí Městská policie Požární ochrana Civilní obrana, krizové řízení Vinobraní Odbor sociálních věcí a zdravotnictví OS Služby prevence města Mělníka Sociální služby Prevence kriminality Oddělení služby, správy a údržby komunikací Odbor výstavby Finanční odbor Oddělení správy majetku 83-94

3 KOMENTÁŘ k rozboru hospodaření města Mělníka a organizací jím řízených k Město za rok 2017 získalo příjmy v celkové výši 455 mil. Kč, výdaje činily 429 mil. Kč, což znamená, že příjmy byly o 26 mil. vyšší než výdaje. Město vstoupilo do roku 2018 po odečtení převisových akcí a závazků s počátečním stavem peněžních prostředků na běžném účtu ve výši 54 mil. Kč. Ve Finančním výhledu, který byl schválen v 3/2017, byl stav hotovosti na konci roku očekáván ve výši 15 mil. Kč. Důvodem vyššího přebytku o 39 mil. Kč jsou především vyšší příjmy daňové (daně, poplatky, odvody) o 27 mil., kapitálové o 5 mil. Kč a nižší provozní výdaje v celkové výši 7 mil. Kč. Procentické hodnocení plnění příjmů a čerpání výdajů v běžném roce a ani v časové řadě není vypovídající, neboť je výrazně ovlivněno tzv. převisovými akcemi. U řady významných příjmů a výdajů byl schválen zastupitelstvem města přesun do roku 2018 a naopak roku 2017 byla ovlivněna realizovanými převisovými akcemi z r Výše příjmů ve schváleném rozpočtu činila 358 mil. Kč. Rozpočtovými opatřeními dosáhla výše 429 mil. Kč. Vyšší 455 tis. Kč je ovlivněna především vyšším plněním příjmů z daní, které město získává přerozdělením od FÚ. Výdaje celkem byly v upraveném rozpočtu schváleny ve výši 485 mil. Kč, z toho provozní výdaje 394 mil. Kč a 91 mil. výdaje kapitálové.čerpání výdajů v procentickém vyjádřeníčiní 89 %, ale je nutno uvést, že převisové výdajové akce do roku 2018 byly schváleny ve výši 41 mil. Kč (8%). U žádné z kapitol rozpočtu nedošlo k překročení výdajů oproti upravenému rozpočtu, což svědčí o rozpočtové kázni. Nejvýznamnějšími investičními akcemi, jejichž realizace byla v roce 2017 dokončena nebo zahájena, jsou: pokračování v revitalizaci nám. Karla IV, jejíchž součástí je zateplení objektu Dům služeb s úpravou na knihovnu, Protipovodňová opatření II etapa, MKD rekonstrukce divadelního sálu, ZS stavební úpravy, CS Pension modernizace výdeje jídel nebo ZŠP a ZŠS bezbariérový přístup. V oblasti dopravy proběhly rozsáhlé opravy řady komunikací a chodníků, byla zahájena oprava mostu Josefa Straky a ukončena rekonstrukce mostu v ul. Okružní. Veškeré úpravy rozpočtu byly schváleny kompetentními orgány města v souladu s platnými Pravidly rozpočtových opatření. Rozbor obsahuje podrobné čerpání výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu v tabulkové formě, případně se slovním komentářem. Souhrnná tabulka dle odborů MÚ kapitol ukazuje, kolik město investovalo fin. prostředků do jednotlivých oblastí činnosti v časové řadě 2 let. Dále je do rozboru zařazena tabulka čerpání výdajů dle paragrafů. Město pokračovalo ve splácení 90 mil. úvěru, k zbývalo splatit 30 mil. Kč. V roce 2017 bylo zastupitelstvem schváleno refinancování úvěru, došlo k mimořádné splátce úvěru ve výši 10,5 mil. Kč a úvěr město doplatí již v roce Rozbor obsahuje přehled pohledávek včetně údajů o vymožené výši finančních prostředků a zdůvodnění nárůstu pohledávek, dále obsahuje čerpání a stav všech fondů zřízených městem. Nedílnou součástí rozboru je plnění závazných ukazatelů všech příspěvkových organizací města včetně přehledu jejich hospodářských výsledků. Žádná z 15 ti příspěvkových organizací neskončila ve ztrátě. Účetní závěrky všech PO budou v souladu se zákonem předloženy Radě města ke schválení. Rozbor obsahuje vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2017 Mělnickému kulturnímu centru, o.p.s. včetně komentáře a přehled všech dotací poskytnutých na základě veřejnoprávních smluv. Závěr: Město v závislosti na vývoji daňových a nedaňových příjmů stabilizovalo provozní výdaje města a pokračovalo v hledání oblastí, kde se nabízí možnosti snižování běžných provozních výdajů. Pro rok 2018 město vytvořilo rezervu ve výši 22 mil. Kč, z toho 20 mil. Kč bylo schváleno na obnovu majetku. Město v roce 2017 zahájilo přípravu řady významných a rozsáhlých investičních akcí a též akcí dotačních se spoluúčastí města a v roce 2018 musí důkladně zvažovat případné zahájení nových akcí, neboť volné finanční zdroje města jsou již velmi omezené. 1

4 Rozbor hospodaření k (v tis. Kč) Rozp. Skladba Základní údaje Skutečnost 12/2016 Rozpočet 2017 upravený rozpočet /2017 index ke i 2016 závazný ukazatel Třída a b c d f=d/a g tř. 1-4 PŘÍJMY ,15 ZU tř. 8 FINANCOVÁNÍ ,74 ZU tř. 5-6 VÝDAJE ,19 ZU Saldo rozpočtu celkem Základní rozpočtová vazba: Příjmy + financování = výdaje 2

5 Rozbor hospodaření k (v tis. Kč) Rozp. Skladba Základní údaje Skutečnost 12/2016 Rozpočet 2017 upravený rozpočet /2017 index ke i 2016 a b c d Třída PŘÍJMY ,15 1,2,4 (sk.41) běžné ,18 tř. 3,4 (sk.42) kapitálové ,65 tř. 8 FINANCOVÁNÍ ,74 kladné ,24 záporné ,28 VÝDAJE ,19 tř. 5 běžné ,16 tř.6 kapitálové ,38 Rozpočet celkem (+přebytek,-schodek) rozdíl z provozního rozpočtu rozdíl z kapitálového rozpočtu provozní rozpočet po splátkách úvěrů , , ,17 Zdroje (Příjmy vč. Financování) rozdíl

6 Rozbor hospodaření k Souhrnné tabulky dle odborů MÚ - kapitol (v tis. Kč) PŘÍJMY Skutečnost 12/2016 Rozpočet 2017 upravený rozpočet /2017 index ke i 2016 (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) daňové ,11 nedaňové ,86 kapitálové ,45 dotace ,35 z toho výsledek hospodářské činnosti ,15 celkem ,15 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost 12/2016 Rozpočet 2017 upravený rozpočet /2017 index ke i 2016 ka 01 personální ,08 ka 02 Životní prostředí ,06 ka 10 Doprava ,26 ka 11 Kancelář vedení úřadu ,00 ka 14 Školství ,16 ka 16 Kultura ,99 v tom: Mekuc o.p.s ,03 ka 17 Odd..nakládání s majetkem a správy pozemků ,45 ka 18 Informatika ,09 ka 19 Vnitřní odbor ,05 ka 20 Městská policie ,07 ka 21 Sbor dobrovolných hasičů ,08 ka 22 Civilní obrana ,50 ka 25 Vinobraní ,05 ka 28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,18 v tom: Centrum seniorů Mělník ,15 ka 29 OS Služby prevence města Mělníka ,35 ka 30 Sociální služby ,20 ka 31 Prevence kriminality ,94 ka 39 Odd. SUK (služeb, správy a údržby komunikací) ,09 v tom: Technické služby města Mělníka ,16 ka 40 Odbor výstavby a rozvoje ,78 ka 41 Odbor finanční ,74 v tom: rezerva města Mělníka ,00 ka 50 Odd. SMI (odd. správy majetku a investic) ,99 zaokrouhlení celkem ,16 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost 12/2016 Rozpočet 2017 upravený rozpočet /2017 index ke i 2016 ka 02 Životní prostředí ,49 ka 14 Školství ,00 ka 16 Kultura ,55 ka 17 Odd. nakládání s majetkem a správy pozemků ,29 ka 18 Informatika ,80 ka 19 Vnitřní odbor ,09 ka 20 Městská policie ,83 ka 21 Sbor dobrovolných hasičů ,00 ka 22 CO ,95 ka 28 Sociální věci a zdravotnictví ,11 ka 29 OS sociální a ubytovací služby ,72 ka 39 Odd. SUK (služeb, správy a údržby komunikací) ,41 v tom: Technické služby města Mělníka ,86 ka 40 Odbor výstavby a rozvoje ,51 ka 41 Finanční - Investiční rezerva města Mělníka ,00 ka 50 odd. SMI (odd. správy majetku a investic) ,25 zaokrouhlení celkem ,38 Financování Celkem výdaje ,19 Pozn. Provozní výdaje jednotlivých kapitol jsou včetně mezd, mzdy jsou uvedeny níže. kontrola

7 Rozbor hospodaření k Skutečnost 12/2016 Rozpočet 2017 upravený 12/2017 index ke i 2016 PŘÍJMYa b c d f=d/a Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , Daně z příjmů, zisku a kapitál. výnosů +12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci (ze závislé činnosti) 1112 Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky (ze sam. vý. činnosti) 1113 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty , , , , , , , Poplatky a daně z vybr. činností a služeb , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu 1335 Poplatky za odnětí pozemků 1340 Popl. za provoz syst. shrom., sběru, přep 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a her kromě z VHP 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti 1355 Odvod z VHP 1359 Ostatní odvody z vybraných činností ( vraky) 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 15 - Majetkové daně Daň z nemovitostí Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 211- Příjmy z vlastní činnosti Lesní hospodářství (ka 02, 1032) Pohřebnictví (ka 02, 3632) Zpětné odběry - obaly, elektro, textil (ka 02, 3725 a 3726) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (ka 02, 3745 Parkovací karty (ka 10, 2219) Ostatní záležitosti v dopravě (ka 10, 2299) Městský ples a ostatní akce (ka 16, 3315 a 3399) Literární fond (ka 16, org. 341) Příjmy z poskytovaných služeb (ka 19, 6171) MP parkování (ka 20, 2219) MP parkování revit. Náměstí Míru (ka 20, 2219, org. 581) MP odtahy (ka 20, 5311) Příjmy SDH (ka 21, 5512) Akce vinobraní - vstupné (ka 25, 3399) OS Služby prevence města Mělníka (ka 29, 4374) Prevence kriminality (ka 31, 3412 a 3421) Příjmy z reklam (ka 39, 2144, 3639) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Odvody příspěvkových organizací ,00 ostatní příjmy - odvod CS z IF - odvod TSM z IF , , Příjmy z pronájmu majetku ,00 Nájemné z pronájmu movitých věcí - hrobových míst (ka 02) Nájemné z pronájmu nemovitých věcí krematorium (ka 39) Nájemné z pronájmu pozemků krematoria (ka 39, pol. 2131) Nájemné z pronájmu ZP v krematoriu (ka 39, pol. 2133) Nájemné z pronájmu pozemků (stánky vinobraní, ka 25) , , , , , Příjmy z úroků a realizace fin. maj ,63 příjmy z úroků - DEZA příjmy z úroků úvěr Přijaté sankční platby Pokuty - životní prostředí (ka 2) Pokuty - živnostenský odbor (ka 05) Pokuty - správní odbor (ka 7) Pokuty - doprava (ka 10) Pokuty - měření rychlosti - CZECH RADAR (org. 401) Pokuty - měření rychlosti - sankce (org. 402) Blokové pokuty - měření rychlosti - (org. 404) Blokové pokuty - doprava NMZ (org. 5032) Sankce kultura (ka 16) Pokuty Městská policie (ka 20) Pokuty - Odbor sociálních věcí s zdravotnictví (ka 28) Pokuty - radar Medonosy (ka 39) Pokuty - stavební odbor (ka 40) Přijaté penále ZŠ Jungmannovy sady Přijaté penále Židovský hřbitov , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5

8 Rozbor hospodaření k PŘÍJMY- Přijaté penále Fügnerova penzion pro seniory Přijaté vratky transferů Příjem z fin. vypořádání předchozích let ( sociálka, ka 41) Příjem z fin. vypořádání předchozích let (kultura, školství, ap.) Skutečnost 12/2016 Rozpočet 2017 upravený 12/2017 index ke i , , , , Příjmy z prodeje nekapit.maj. a ostatní ,63 Sběr a svoz ostatních odpadů (ka 02 po. 2310) Příjmy z prodeje krýt. a dlouh. majetku (ka 19 pol. 2310) Příjmy z prodeje krýt. a dlouh. majetku (ka 20 pol. 2310) Příjmy z prodeje krýt. a dlouh. majetku (ka 39 pol. 2310) Příjmy z prodeje krýt. a dlouh. majetku (ka 50 pol. 2310) Přijaté neinvestiční dary (ka 02 pol. 2321) Přijaté neinvestiční dary (ka 11 pol. 2321) Přijaté neinvestiční dary (ka 16 pol. 2321) Přijaté neinvestiční dary (ka 21 pol. 2321) Přijaté neinvestiční dary (ka 25 pol. 2321) - Vinobraní Přijaté pojistné náhrady (ka 02 pol. 2322) Přijaté pojistné náhrady (ka 19 pol. 2322) Přijaté pojistné náhrady (ka 50 pol. 2322) Přijaté nekapitálové příspěvky (ka 02 pol. 2324) - EKOKOM Přijaté nekapitálové příspěvky (ka 05 pol. 2324) Přijaté nekapitálové příspěvky (ka 07 pol. 2324) Přijaté nekapitálové příspěvky (ka 10 pol. 2324) radary město určená částka Přijaté nekapitálové příspěvky (ka 17 pol. 2324) Přijaté nekapitálové příspěvky (ka 19 pol. 2324) Přijaté nekapitálové příspěvky (ka 20 pol. 2324) Přijaté nekapitálové příspěvky (ka 28 pol. 2324) Přijaté nekapitálové příspěvky (ka 29 pol. 2324) Přijaté nekapitálové příspěvky (ka 39 pol. 2324) - Radar Medonosy určená částka Přijaté nekapitálové příspěvky (ka 40 pol. 2324) Přijaté nekapitálové příspěvky (ka 41 pol. 2324) Neidentifikovatelné příjmy (ka 41 po. 2328) Ostatní nedaňové příjmy (ka 10 pol. 2329) Ostatní nedaňové příjmy (ka 28 pol. 2329) Ostatní nedaňové příjmy (ka 41 pol. 2329) 24 - Splátky půjček splátky od obyv. nízkoúročený úvěr - povodně , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,45 příjmy z prodeje pozemkům (ka 17, 3639, pol. 3111) příjmy z prodeje ost. nemovitostí (ka 17, 3639, pol. 3112) příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku (ka 19, 6171, pol. 3113) příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku (ka 20, 5311, pol. 3113) Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (ka 20, 5311, pol. 3121) Přijeté dary na pořízení dlouhodobého majetku (ka 39, 2229, pol. 3121) , , , , , ,00 Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE ,35 Skupina 41 Neinvestiční transfery (vč. 4131) , Neinv. dotace ze SR ,36 dotace Na výkon státní správy dotace Volby 2016 UZ dotace Volby Prezident ČR záloha UZ dotace Volby do Poslanecké sněmovny a parlamentu ČR UZ dotace Volby do zastupitelstev - Kly UZ dotace Úřad práce UZ dotace Řízení lidských zdrojů UZ dotace Úřad práce Už dotace na úhradu zvýšených nákladů lesního hospodáře UZ dotace na činnost lesního hospodáře UZ dotace na vyhotovení lesních hospodářských plánů UZ dotace na Šablony pro MŠ Zvoneček UZ dotace na Šablony pro MŠ Zvoneček UZ dotace na Šablony pro MŠ Pod Vrchem UZ dotace na Šablony pro ZŠ Jindřicha Matiegky UZ dotace na Šablony pro ZŠ Jaroslava Seiferta UZ dotace na Šablony pro ZŠ Pšovka UZ dotace na Šablony pro ZŠ Jungmannovy sady UZ dotace Program podpory vzdělávání národnostních menšin UZ dotace Program sociální prevence pro ZŠ Jindřicha Matiegky UZ dotace Program sociální prevence pro ZŠ Pšovka UZ dotace Program sociální prevence pro ZŠ se spec. třídami UZ dotace Integrovaný operační program UZ dotace Činnost SDH UZ dotace Podpora terénní sociální práce UZ dotace Státní příspěvek na výkon pěstounské péče UZ dotace Sociálně právní ochrana dětí UZ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 6

9 Rozbor hospodaření k PŘÍJMY- Státní příspěvek na výkon sociální práce UZ dotace Projekt REVYP II. UZ dotace Projekt Bezpečný Mělník UZ dotace Program regenerace městské památkové zóny UZ dotace Vinařský fond dotace Projekt Forenzní značení kol UZ dotace Oprava mostu Josefa Straky přes Labe UZ Neinv. dotace od kraje dotace Živ. Prostředí (v tom VPS Neratovice) dotace ŽP Izolační zeleň Mladoboleslavská UZ 91 dotace Sbor dobrovolných hasičů (VPS Lhotka) dotace ŽP Rekonstrukce ŽP park Podolí UZ 91 dotace Naučná stezka Chloupek UZ 804 dotace z Fondu sportu a volného času dětí pro ZŠ Jungmannovy sady UZ 11 dotace na pořádání Mělnického vinobraní dotace Humanitární fond UZ průtoková dotace Centrum seniorů UZ dotace aktivní politika zaměstnanosti UZ ka 29 dotace pro OS Služby prevence města UZ dotace aktivní politika zaměstnanosti UZ Ka 30 dotace Sociální služby UZ dotace Doprovodná cyklistická infrastruktura UZ dotace komunikace Legionářů UZ dotace na Promítání na vodní stěnu UZ 601 dotace na Připomenutí ukončení II. světové války UZ 601 dotace Moderní dýchací přístroje pro JSDH a IZS UZ Neinv. dotace z Norských fondů dotace Židovský hřbitov Skutečnost 12/2016 Rozpočet 2017 upravený 12/2017 index ke i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Skupina 42 Investiční transfery , Invest. dotace ,73 dotace Bezpečné přechody na silnici UZ dotace Konsolidace IT - Integrovaný operační program UZ dotace MŠ Mlazice zateplení UZ dotace MŠ Sportovní zateplení UZ dotace Zateplení PZ Blata UZ dotace č.p. 51 Kanceláře města Mělník UZ dotace MŠ Mlazice zateplení UZ dotace MŠ Sportovní zateplení UZ dotace Zateplení PZ Blata UZ dotace č.p. 51 Kanceláře města Mělník UZ dotace Hala Bios zateplení UZ dotace Lesní hospodářské osnovy UZ dotace Digi. povod. plán a Varovný informační systém UZ dotace Snížení energetické náročnosti VO Efekt 2017 UZ dotace Řízení lidských zdrojů UZ Invest. dotace od krajů dotace Fond sportu a volného času UZ dotace na Rekonstrukci komunikace Legionářů UZ Inv. dotace z Norských fondů dotace Židovský hřbitov Invest. transfér ze st. fin. aktiv , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 chodník Pražská Převody z vlastních fondů ,06 hospodářská činnost pol HV (rozdíl příjmů a výdajů) převod z Fondu Regenerace 4132 účet převody z vlastních fondů -navýšení příjmů nevyčerpané mzd. prostředky prosinec korekce (zaokrouhlení) PŘÍJMY CELKEM (bez konsol. položek) , , ,15 7

10 Rozbor hospodaření k Souhrnné tabulky dle paragrafů - provozní výdaje ( v tis. Kč) Provozní výdaje Skutečnost 12/2016 Rozpočet 2017 upravený rozpočet /2017 index ke i 2016 Odd. 10 Zemědělství a lesní hospodářství , Podnikání a restrukturalizace v zeměděls , Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec , Podpora ostatních produkčních činností , Správa v lesním hospodářství , Celospolečenské funkce lesů , Ostatní záležitosti lesního hospodářství ,97 Odd. 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , Cestovní ruch ,66 Odd. 22 Doprava , Silnice , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Provoz veřejné silniční dopravy , Bezpečnost silničního provozu , Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Dopravní obslužnost , Ostatní záležitosti v dopravě ,29 Odd. 23 Vodní hospodářství , Pitná voda , Odvádění a čistění odpadních vod a naklá , Prevence znečišťování vody , Odvádění a čistění odpadních vod jinde n , Úpravy vodohospodářsky významných a vodá , Úpravy drobných vodních toků , Vodní díla v zemědělské krajině ,41 Odd. 31 Vzdělávání , Mateřské školy , Základní školy , Základní školy pro žáky se speciálními v , Střední odborné školy Školní stravování ,01 Odd. 32 Vzdělávání , Základní umělecké školy , Záležitosti zájmového vzdělávání jinde n ,90 Odd. 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky , Divadelní činnost , Činnosti knihovnické , Činnosti muzeí a galerií , Vydavatelská činnost , Ostatní záležitosti kultury , Zachování a obnova kulturních památek , Pořízení, zachování a obnova hodnot místn , Činnosti registrovaných církví a nábožen , Ostatní záležitosti sdělovacích prostřed , Mezinárodní spolupráce v kultuře, církví Zájmová činnost v kultuře , Ostatní záležitosti kultury, církví a sd ,11 Odd. 34 Tělovýchova a zájmová činnost , Sportovní zařízení v majetku obce , Ostatní tělovýchovná činnost , Využití volného času dětí a mládeže , Ostatní zájmová činnost a rekreace ,98 Odd. 35 Zdravotnictví , Stomatologická péče , Lékařská služba první pomoci , Transfúzní služba a tkáňová zařízení , Hospice , Ostatní zdravotnická zařízení a služby p , Prevence před drogami, alkohol., nikotine ,00 8

11 Provozní výdaje Skutečnost 12/2016 Rozpočet 2017 upravený rozpočet /2017 index ke i Ostatní činnost ve zdravotnictví ,00 Odd. 36 Bydlení komunální služby a územní rozvoj , Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví , Územní plánování , Komunální služby a územní rozvoj jinde n ,13 Odd. 37 Ochrana životního prostředí , Změny technologií vytápění , Sběr a svoz komunálních odpadů , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než , Využívání a zneškodňování komunálních od , Ostatní nakládání s odpady , Dekontaminace půd a čištění spodní vody , Ochrana druhů a stanovišť , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Ostatní činnosti k ochraně přírody a kra , Konstrukce a uplatnění protihlukových za , Ekologická výchova a osvěta ,00 Odd. 43 Sociální služby a spol. činnost v soc. za , Základní sociální poradenství , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a ml , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a m , Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a o , Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a v , Ostatní sociální péče a pomoc ostatním s , Domovy pro seniory , Osobní asistence, peč. služba a podpora s , Domovy , Ostatní služby a činnosti v oblasti soci , Raná péče a sociálně aktivizační služby , Azylové domy, nízkoprahová denní centra , Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež , Terénní programy , Ostatní služby a činnosti v oblasti soci , Ostatní záležitosti sociálních věcí a po ,74 Odd. 52 Civilní připravenost na krizové stavy , Ochrana obyvatelstva , Činnost orgánů krizového řízení na územní ,83 Odd. 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , Bezpečnost a veřejný pořádek ,07 Odd. 55 Požární ochrana a integrovaný zachranný , Požární ochrana - dobrovolná část ,02 Odd. 61 Státní moc, státní správa, území samosp , Zastupitelstva obcí , Volby do Parlamentu ČR , Volby do zastupitelstev územních samospr , Volba prezidenta republiky , Činnost místní správy ,08 Odd. 63 Finanční operace , Obecné příjmy a výdaje z finančních oper , Pojištění funkčně nespecifikované , Převody vlastním fondům v rozpočtech úze , Ostatní finanční operace ,33 Odd. 64 Ostatní činnost , Finanční vypořádání minulých let , Ostatní činnosti jinde nezařazené ,64 Celkem ,16 9

12 Rozbor hospodaření k Souhrnné tabulky dle paragrafů - investiční výdaje ( v tis. Kč) Investiční výdaje Skutečnost 12/2016 Rozpočet 2017 upravený rozpočet /2017 index ke i 2016 Odd. 10 Zemědělství a lesní hospodářství , Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec , Správa v lesním hospodářství , Celospolečenské funkce lesů ,00 Odd. 22 Doprava , Silnice , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Provoz veřejné silniční dopravy , Ostatní záležitosti v silniční dopravě ,28 Odd. 23 Vodní hospodářství , Pitná voda , Odvádění a čistění odpadních vod a naklá , Úpravy vodohospodářsky významných a vodá ,37 Odd. 31 Vzdělávání , Mateřské školy , Základní školy , Základní školy pro žáky se speciálními v , Střední odborné školy ,45 Odd. 32 Vzdělávání , Základní umělecké školy ,00 Odd. 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky , Činnosti knihovnické , Pořízení, zachování a obnova hodnot místn , Zájmová činnost v kultuře , Ostatní záležitosti kultury, církví a sd ,00 Odd. 34 Tělovýchova a zájmová činnost , Sportovní zařízení v majetku obce , Ostatní tělovýchovná činnost , Využití volného času dětí a mládeže , Ostatní zájmová činnost a rekreace ,41 Odd. 35 Zdravotnictví , Ostatní zdravotnická zařízení a služby p ,48 Odd. 36 Bydlení komunální služby a územní rozvoj , Bytové hospodářství Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví , Územní plánování , Komunální služby a územní rozvoj jinde n ,03 Odd. 37 Ochrana životního prostředí , Sběr a svoz komunálních odpadů , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,91 Odd. 43 Sociální služby a spol. činnost v soc. za , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a ml , Domovy pro seniory , Azylové domy, nízkoprahová denní centra ,72 Odd. 52 Civilní připravenost na krizové stavy , Ochrana obyvatelstva , Činnost orgánů krizového řízení na územní ,24 Odd. 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , Bezpečnost a veřejný pořádek ,83 Odd. 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný , Požární ochrana - dobrovolná část ,32 Odd. 61 Státní moc, státní správa, území samosp , Činnost místní správy ,12 Odd. 63 Finanční operace , Obecné příjmy a výdaje z finančních oper ,00 Celkem ,38 10

13 Rozbor hospodaření k FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč) vazba na výkazy III. Financování str. 24 Skutečnost 12/2016 Rozpočet 2017 upravený rozpočet /2017 index ke i 2016 Zdroje celkem Změna stavu prostředků na bankovním účtu v tom zapojení Bytového fondu ke krytí výdajů města Fond Vinobraní přijatý úvěr přenesená daňová povinnost pol techn. položka Potřeby celkem placené splátky úvěrů DPH přenesená daň. povinnost - za stav. práce čerpání úvěru * úvěr KB splátky jistiny FINANCOVÁNÍ CELKEM , , , , , , , , , ,74 Komentář: Položka Změna stavu prostředků na bankovním účtu vyrovnává rozpočet, aby platila vazba příjmy ± financování = výdaje * Refinancovaný úvěr ve výši 90 mil. Kč 11

14 Přijaté dotace v roce 2017 (v Kč) Název akce položka UZ Skutečnost 2017 Skutečnost 2017 Skutečnost 2017 Dotace celkem investice provoz průtok Úřad práce - Směr práce EU ,00 Kč 52000,00 Kč 2 Úřad práce - Začínám po 50 EU ,00 Kč 62637,00 Kč 3 Úřad práce - Šance pro zdravotně postižené ,00 Kč 77345,00 Kč 4 Úřad práce - Veřejně prospěšné práce ,00 Kč ,00 Kč 5 Řízení lidských zdrojů (OPZ 33) 4116, ,00 Kč ,33 Kč ,33 Kč 6 Aktivní politika zaměstnanosti ,00 Kč ,00 Kč 7 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře , ,00 Kč ,00 Kč 8 Přenesená působnost VPS Neratovice ,00 Kč ,00 Kč 9 Izolační zeleň Mladoboleslavská ,14 Kč ,14 Kč 10 Lesní hospodářský plán ,00 Kč 43425,00 Kč 11 Lesní hospodářské osnovy ,00 Kč ,00 Kč 12 MŠ Zvoneček - Šablony ,00 Kč ,00 Kč 13 MŠ Mlazice - Šablony ,20 Kč ,20 Kč 14 MŠ Pod Vrchem - Šablony ,00 Kč ,00 Kč 15 ZŠ Jindřicha Matiegky - Šablony ,20 Kč ,20 Kč 16 ZŠ Jindřicha Matiegky - Sociální prevence ,00 Kč 79800,00 Kč 17 ZŠ Jaroslava Seiferta - Šablony ,60 Kč ,60 Kč 18 ZŠ Blahoslavova - Šablony ,00 Kč ,00 Kč 19 ZŠ Blahoslavova - Sociální prevence ,00 Kč 70000,00 Kč 20 ZŠ Jungmannovy sady - dotace z fondu sportu a volného času dětí ,00 Kč 42200,00 Kč 21 Připomenutí ukončení 2. světové války ,00 Kč 60000,00 Kč 22 Volby - prezident ČR ,00 Kč 30000,00 Kč 23 Volby - poslanecká sněmovna a parlament ,00 Kč ,00 Kč 24 Volby - zastupitelstva Kly ,00 Kč 20000,00 Kč 25 SDH ,00 Kč 85317,00 Kč 26 SDH ,00 Kč 30000,00 Kč 27 Moderní dýchací přístroje ,00 Kč ,00 Kč 28 Digitální povodňový plán a Varovný informační systém ,30 Kč ,30 Kč 29 Vinařský fond ,00 Kč ,00 Kč 30 Vinobraní - dotace na pořádání ,00 Kč ,00 Kč 31 Podpora terénní sociální práce ,00 Kč ,00 Kč 32 Výkon sociální práce ,00 Kč ,00 Kč 33 Sociálně právní ochrana dětí ,00 Kč ,00 Kč 34 Pěstounská péče ,00 Kč ,00 Kč 35 Centrum seniorů - humanitární fond ,00 Kč 81000,00 Kč 36 Centrum seniorů ,00 Kč ,00 Kč 37 Resocializačně výchovný program ,00 Kč 96000,00 Kč 38 Služby prevence - poradna ,00 Kč ,00 Kč 39 Služby prevence - noclehárny ,00 Kč ,00 Kč 40 Služby prevence - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ,00 Kč ,00 Kč 41 Služby prevence - aktivní politika zaměstnanosti ,00 Kč ,00 Kč 42 Forenzní značení kol ,00 Kč ,00 Kč 43 Most Josefa Straky ,28 Kč ,28 Kč 44 Snížení energetické náročnosti VO - Efekt ,00 Kč ,00 Kč 45 Výkon státní správy dotace SR ,00 Kč ,00 Kč 46 Program regenerace městské památkové zóny ,00 Kč ,00 Kč z toho: Evangelický kostel - střecha ,00 Kč Restaurovaní dveří MKD ,00 Kč 47 Židovský hřbitov 4155, , ,68 Kč ,32 Kč ,00 Kč Celkem ,98 Kč ,07 Kč ,00 Kč ,05 Kč 12

15 v tis. Kč údaje navazují na výkaz zisků a ztráty Rozbor podnikatelské (hospodářské) činnosti k Kapitola účet c b c d=c/b*100 d=c/a I. Výnosy z vlastní činnosti , , ,00 103,46 1,69 I.1. Výnosy z prodeje služeb , , ,00 154,30 1,55 17 věcná břemena 942, , ,00 72,15 1,53 přefakturace-ford 109,00 0,00 111,00 0,00 0,00 Dům služeb 15% 705,00 0, ,00 Dům služeb 21% 234,00 0,00 297,00 I.2. Výnosy z pronájmu , , ,00 99,61 1,71 50 nájemné MŠ + ŠJ + ZŠ+ZUŠ 6476, , ,00 100,00 1,03 50 nájemné pozemky 2741, , ,00 101,64 0,93 50 nájemné nebytové prostory 5376, , ,00 90,86 0,89 50 nájemné nebyt.pros. CS 1, , ,00 100, ,00 50 nájemné autocamp 1200, , ,00 100,00 1,00 50 nájem Mělnická zeleň 250,00 250,00 250,00 100,00 1,00 19 krátkodobý pronájem-zasedačka 8,00 0,00 11,00 1,65 1,38 Mělnické kulturní centrum 574,00 586,00 637,00 108,70 1,11 nájemné sloupy VO 550,00 665,00 550,00 82,71 1,00 Konceptfast nájemné byty 4354, , ,00 108,07 1,08 I.3. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 9,00 0,00 199,00 22,11 úroky Konceptfast 9,00 0,00 112,00 12,44 úroky z prodlení HČ 0,00 0,00 87,00 0,00 I.4. Výnosy z odepsaných pohledávek ,00 0,00 46,00 0,96 odepsané pohl.hč 2,00 0,00 2,00 odeps. Pohl.Konceptfast 46,00 0,00 44,00 0,96 I.5. Ostatní výnosy ,00 0,00 159,00 0,61 Konceptfast 213,00 0,00 105,00 0,49 ost.výnosy HČ-náklady říz.,úklid Munárik 46,00 0,00 54,00 II. Finanční výnosy 2,00 0,00 1,00 0,50 úroky Konceptfast 662 2,00 0,00 1,00 0,50 III. Ostatní výnosy 32,00 0,00 32,00 Výnosy z transferů-koncept Fast ,00 0,00 32,00 1,00 IV: Volné dosud nerozpočtované prostředky (fond) 0,00 0,00 0,00 Celkem : Výnosy celkem , , ,00 103,54 1,69 účet (předpis) 12/2016 (předpis) 12/2016 schválený schválený (předpis) 12/2017 (předpis) 12/2017 I. Náklady z činnosti 6 583, , ,00 148,56 1,10 Konceptfast 4049, , ,00 96,66 1,03 nájemné kostel Sv.TROJICE 518 2,00 2,00 2,00 100,00 1,00 energie DS ,00 400, ,00 0,85 služby DS deratizace ,00 0,00 23,00 úklid DS ,00 0,00 169,00 0,00 DS - náklad Města ,00 0,00 352,00 ostatní služby-kf 518 0,00 0,00 16,00 ost.energie (čp.30,735,3407,2596,6130) ,00 150,00 118,00 78,67 1,18 spotřeba energie Ford ,00 0,00 112,00 0,98 FÚ - dodatečné přiznání 541 0,00 0,00 1,00 soudní poplatky (VYZE) ,00 0,00 0,00 odpisy - nebyt.prostory 551 0,00 0,00 735,00 tvorba a zúčt.oprav.položek ,00 0,00 194,00 0,65 % plnění % plnění Index k předpisu Index k předpisu II. Finanční náklady 6,00 0,00 6,00 1,00 ostatní fin. náklady 0,00 0,00 0,00 ostatní fin. náklady Konceptfast 6,00 0,00 6,00 1,00 Náklady celkem 6 589, , ,00 148,68 1,10 VH před zdaněním , , ,00 101,38 1,92 Daň z příjmu - dodatečná 1 155, , ,00 105,18 3,64 V ý s l e d e k hospodaření po zdanění , , ,00 100,85 1,79 Stav na bankovním účtě HČ k tis. Kč * uzavřeny smlouvy o započtení nákladů HČ po odpočtu nákladů vynaložených nájemci 0,00 0,00 údaj zadávaný Bytové hospodářství účet (předpis) 12/2016 schválený (předpis) 12/ Výnosy 4656, , ,00 114,86 1,07 50 Náklady 4055, , ,00 96,79 1,03 Výsledek - rozdíl 601,00 0,00 783,00 % plnění Index k předpisu

16 Rozbor hospodaření k schválený upravený 2017 % plnění ke schv. Rozp. index Bytové hospodářství Příjmy a ost. zdroje ,88 1,07 daňové nedaňové nájemné od obyvatel ,36 1,08 nájemné od organizací ,07 1,02 příjmy z úroků ,00 0,50 přijaté sankční platby ,00 1,05 kapitálové dotace soudní náklady ,14 0,86 výnosy z vyřaz.pohledávek ,96 výnosy z místních transferů ,00 fond hospodářské činnosti BH převis-zdroje nečerp. v r Výdaje provozní náklady opravy a udržování běžné opravy stavební opravy opravy střech havárie služby spotřební materiál el.energie vodné stočné teplo plyn pošt.popl.ceniny ,94 1, ,94 1, ,01 1, ,30 1, ,57 0, ,67 1, ,21 1, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,60 popl.banka 6 odpis pohledávek oprava pohledávek nájem Zisk, ztráta hospodářství Výdaje včetně hosp. výsledku ,00 0, , ,67 0, ,88 1,07 14

17 Rozpis bytového hospodářství-rok schválený upravený 2017 % plnění ke schv. Rozp. index Poznámka provozní náklady Opravy a údržba ,01 1,11 v tom běžné opravy ,30 1,40 spotřeba mat. byty ,00 tlakové zkoušky suchovodů 0 zámečnické opravy ,50 1,13 truhlářské opravy ,67 3,23 údržba STA ,50 6,50 klempířské opravy ,33 1,05 opravy podlah ,00 0,61 odborné z.výtahů a opravy ,00 4,56 sklenářské opravy ,00 údržba hasičské výzbroje ,00 malířské a lakýrnické opr ,50 0,90 opr.hromosvodů ,00 3,30 opravy komínů ,00 1,50 drobné opr. střech ,00 1,33 běžné stavební opravy ,40 1,10 opravy plynu ,44 1,46 opravy elektro ,17 1,20 opr.instal.a topení ,14 1,34 stavební opravy ,57 0,74 č.p ,15 oprava pavlače č.p oprava fasády ve dvoře č.p výměna oken ve světlíku č.p ,00 oprava sklepů č.p ,67 oprava oken a podhledů č.p zpět.klapka do kanalizace č.p výměna oken v NP vč.výkladce č.p ,65 výměna oken ve sklepě vč.mříží č.p oprava pavlače č.p ,82 oprava a vymalování průjezdu č.p ,46 sanace soklu č.p ,00 0,44 údržba otopné soustavy č.p ,00 1,00 opr.koupelen,výměna zařiz.předmětů č.p ,00 0,52 údržba otopné soustavy č.p ,50 1,33 opr.koupelen,výměna zařiz.předmětů č.p.2653 a ,00 likvidace plísní na fasádě opravy střech ,33 č.p č.p č.p č.p č.p havárie ,67 1,53 Služby ,21 1,18 odměna provozující firmě ,52 1,07 služby a práce nevýrobní odpočty vodoměrů ,00 1,00 právní služby ,35 0,87 exekuce ,86 1,89 ostatní/projekty,vř,derat./ ,10 1,45 odpočty IRTN, rozúčtování ,19 1,22 revize,pohotovost ,11 1,68 spotřební materiál ,00 elektrická energie ,00 voda, stočné ,00 0,45 teplo ,00 0,49 plyn ,00 0,00 odpis pohledávek ,75 0,09 fond hosp.činnosti oprava pohledávek bankovní a pošt. poplatky,ceniny ,00 0,60 nájem SVJ ,67 0,71 celkem výdaje ,80 1,02 15

18 VÝKAZ PRO HODNECENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG. RAD A DSO - FIN 2-12 M IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,98 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,89 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,92 Příjmy celkem , , ,79 Konsolidace příjmů , , ,87 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , , , Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy Převody z vlastní pokladny , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijaté z územní jiného kraje 4194 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,92 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,38 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,08 Výdaje celkem , , ,46 Konsolidace výdajů , , ,87 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Název text Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , , , Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje Převody do vlastní pokladny , Ostatní převody vlastním fondům , , , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi , , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezo obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Neinvestiční půjčené prosředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje , , ,00 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,59 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,33 Třída 8 - Financování , , ,33 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , , ,

19 III. Financování - třída 8 VÝKAZ PRO HODNECENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG. RAD A DSO - FIN 2-12 M Krátkodobé financování z tuzemska Název Číslo položky / řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text ř Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) , , ,12 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) , , ,00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) ,21 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,33 17

20 SUMÁŘ POHLEDÁVEK SE STAVEM K Celkem v evidenci Od Poř. čís Odbor Počet pohledávek Celkem Kč počet za Kč Správa majetku a služeb ,13 Majetko-správní ,00 Výstavba , ,00 Životní prostředí , ,00 Živnostenský ,39 Školství ,00 Správní ,91 Městská policie , ,00 Doprava , ,00 Poplatky za odpady ,00 Poplatky ze psů ,00 CELKEM , ,00 Do bylo na pohledávkách předáných k vymáhání zaplaceno celkem ,96 Kč. Vedeno 397 splátkových kalendářů za ,00,00 Kč Do insolvenčního řízení přihlášeno 103 pohledávek za ,00 Kč Do dražby přihlášeno 17 pohledávek za ,00 Kč exekutoři předáno celkem vymoženo k v roce 2017 počet tis. Kč počet Kč Mgr. Nevřela , Mgr. Prošek , ,00 Mgr. Chaloupka , ,00 Celkem , ,00 Rozbor pohledávek pohledávek, týkajících se majetkové činnosti, vzniklé víceméně neplněním smlouvy o pronájmu nebytových prostor jsou evidovány, napsána výzva a postoupeny právníkovi města k žalobě. výstavba větší část pohledávek je řešena splátkovým kalendářem živnostenské přibližně 95 % pohledávek, postoupených k vymáhání jsou paušální náklady řízení za zrušení živnostenského oprávnění (uložené povinným za porušení živnostenského zákona) fyzické osoby nebo firmy jako podnikající subjekt již neexistují, nelze je dohledat, místo podnikání nebo trvalé bydliště mají na ohlašovnách úřadů správní přestupky většina správních přestupků je vedena za krádeže v marketech, oproti minulým rokům se zvýšily jednotlivé částky uložených pokut (z 500,00 Kč až na 5 000,00 Kč), většina povinných jsou hlášeni na ohlašovnách úřadů, bez zaměstnání městská policie 80 % pokuty uložené za krádeže v marketech, povinni z větší části trvalé bydliště na ohlašovnách úřadu. 20% pokuty, např. za parkování, jsou po výzvě zpravidla uhrazeny odbor dopravy viz. Tabulka počet celkem za Kč doprava připsané od do pokuta radar Mělník pokuta radar Medonosy splátkové kalendáře ostatní pokuty celkem za období drobné přestupky do 5000, pokuty 6000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Počet pokut odboru dopravy stále narůstá o přestupky z měření radarů. Jedná se o nižší částky. poplatek za komunální odpad dle vyhlášky od roku 2013 je splatnost poplatku do na celý rok. U tohoto poplatku evidujeme stálé neplatiče. V současné době postupně odesíláme upozornění na nedoplatek za rok 2017, předpoklad snížení dlužné částky poplatek ze psů, odeslána upozornění na nedoplatek, předpoklad snížení dlužné částky předběžný odpis pohledávek 2018 ve výši ,00 Kč v červenci 2017 přestal být podporován program pohledávky VITA, v kterém byly vedeny veškeré pohledávky města. V současné době přecházíme na program vymáhání od firmy Geovap. nadále budou předávány vykonatelné pohledávky k vymáhání exekutorem 18

21 Odbor Celkem v evidenci k Počet pohled. rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 Od Celkem Kč počet za Kč Celkem v evidenci k Počet pohled. Od Celkem Kč počet za Kč Celkem v evidenci k Počet pohled. Od Celkem v evidenci k Celkem Kč počet za Kč počet Celkem Kč počet za Kč Správa majetku , , , , ,13 Majetko-správní , , , , ,00 Výstavba , , , , , , , ,00 Životní prostředí , , , , , , , ,00 Živnostenský , , , , , , , ,00 Školství , , , , , ,00 Správní , , , , , , ,91 Městská policie , , , , , , ,82 Doprava , , , , , , , ,00 Poplatky odpady , , , ,00 Poplatky ze psů , , , ,00 Od CELKEM , , , , , , , ,00 celkem zaplaceno za rok splátkové kalendáře insolvenční řízení dražba předáno exekutorovi z toho vymoženo rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 počet Kč počet Kč počet Kč počet Kč , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 19

22 Fond sociální Rozbor hospodaření 12/ Fondy Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Rozpočet 2017 Skutečnost 2017 Počáteční zůstatek , , , , ,03 Tvorba: , , , , ,00 ze schv. rozpočtu ostatní příjmy Čerpání fondu , , , , ,19 Konečný zůstatek , , , , ,84 Fond Vinobraní Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Rozpočet 2017 Skutečnost 2017 Počáteční zůstatek 5 000, , , , ,27 Tvorba , , , , ,00 příjmy Vinobraní , , , ,00 Vinařský fond , , , ,00 Čerpání fondu , , , , ,35 Konečný zůstatek , , , , ,92 Fond regenerace MPZ Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Rozpočet 2017 Skutečnost 2017 Počáteční zůstatek , , , , ,00 Tvorba: , , , , ,00 ze schv. rozpočtu , , , ,00 z bytového fondu ,00 Čerpání fondu: , , , , ,00 Konečný zůstatek , , , , ,00 Literární fond Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Rozpočet 2017 Skutečnost 2017 Počáteční zůstatek , , , ,77 Tvorba: , , , , ,00 ze schv. Rozpočtu , , ,00 ostatní příjmy , , ,00 Čerpání fondu: , , , , ,10 Konečný zůstatek , , , , ,67 20

23 Příspěvkové organizace, ops. MEKUc Příspěvek města Limit prostředků na platy (dodržení Hospodářský objemu mzdových Stanovení výše výsledek za b.r. prostředků včetně odpisů Ukazatel OOV a náhrad org. pol. mezd) Rozpočet skut. posl. Rozpočet nost Rozpočet nost posl. skuteč- posl. skuteč- schválený upravený 12/2017 Rozpočet Technické služby města Mělníka celkem min.0 1 x x v tom příspěvek SUK služby ka 39 příspěvek Vinobraní ka 25 Centrum seniorů Mělník příspěvek Domovy pro seniory příspěvek Domy s pečovat.službou příspěvek Domovy Nájemné Mekuc ops. neinvestiční transfer na provoz ka 16 neinvestiční transfer na Vinobraní ka 25 Příspěvky škol celkem Základní školy Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta Zákl. škola Mělník - Pšovka, Blahoslavova Základní škola Mělník, Jungmannovy sady Základní škola Mělník - Mlazice Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník Jaroslava Seiferta Mateřské školy Mateřská škola Zvoneček, Dukelská,Mělník Mateřská škola Mělník-Mlazice, V Zátiší Mateřská škola Pohádka, Mělník,Slovany Mateřská škola Mělník, Pod Vrchem Mateřská škola Motýlek, Nemocniční Školní jídelny Školní jídelna Mělník Jiná školská zařízení min x x x x x min.0 9 x min.0 30 x min x min x min x min x min x min x min.0 5 x min.0 40 x min.0 1 x min x Základní umělecká škola Mělník, Palackého min x Mírně odlišná skut. ukazatele " Výše odpisů" u některých PO je způsobena nákupem majetku v 12/2017 nebo přesunem plánovaného nákupu do r U TS je rozdíl způsoben převodem svěřeného majetku v 12 /

24 Soustava závazných ukazatelů k rozpočtu organizace - plnění k 12/2017 Výdaje A Příspěvky Ukazatel 2221-Provoz veřejné sil. dopravy (příspěvek MHD+ dotace pro ČSAD na meziměstské spoje) příspěvek MHD Příspěvky kultura dotace Fond regenerace příspěvky- kultura, granty org. 307,311 dotace na kultruní akce (advent, koncerty) dotace kulturní činnost a akce Příspěvky sport dotace lodní doprava dotace na SK BC dotace do sportovišť dotace sport Jiné příspěvky a sledované položky dotace na ekologické vytápění dotace Sdružení historických sídel Příspěvky sociální odbor (ka 28 a 29)* dotace ČCK dotace hospic prevence před drogami - Semiramis ost. Soc. péče a pomoc rodinám- obč. sdruž. ost. Soc. péče a pomoc rodinám - církev. Sdruž. senioři Maltézská pomoc senioři - obch. sdružení senioři - neinv. transfery obyv. ost. neiv. transfery obyv. Soc. prevence dotace OSPOD B Mzdové prostředky Rozpočtová skladba schválený rozpočet 2017 upravený rozpočet /2017 ka pol. org. tis. Kč tis. Kč tis. Kč mzdové prostředky městské policie OOV hasiči mzdy sousicející s prevencí kriminality mzdy související se soc. službami odd odměny zastupitelů mzdy správa *nejsou zde uvedeny tzv. průtokové transfery 22

25 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Technické služby města Mělníka ( porovnání nákladů v časové řadě) Náklady položka Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet materiál 2 805, , , ,00 energie 263,00 370,00 659,00 550,00 služby 1 180, , , ,00 opravy a údržba 1 402,00 641,00 595, ,00 prod. materiál, aktivace dl. majetku -122,00 35,00 5,00 mzdy vč. VPP 9 926, , , ,00 zákonné pojištění 3 223, , , ,00 jiné sociální pojištění 79,00 84,00 98,00 110,00 zák.sociální náklady 95,00 150,00 232,00 300,00 daně a poplatky 80,00 80,00 69,00 300,00 pojistné 556,00 551,00 598,00 860,00 skládkovné 184,00 148,00 186,00 390,00 neuplatněné DPH 1 205, , , ,00 odpisy HIM 2 685, , , ,00 náklady z drob. dl. majetku 140,00 292,00 311,00 jiné ostatní náklady 20,00 466, ,00 85,00 odpis pohledávek 160,00 46,00 10,00 Náklady celkem , , , ,00 23

26 Rozbor hospodaření 2017 Technické služby města Mělníka v tis. Kč Skutečnost Schválený rozpočet 2017 Upravený Skutečnost 2017 % plnění index a b c d d/b*100 d/a TS náklady celkem ,92 1,29 Finanční krytí : ,92 1,25 Výnosy TS celkem ,41 WC ,09 Mobiliář 3 11 HOČ ,72 BIOS ,08 AT příspěvek od Úřadu práce na VPP ,85 Příspěvek města celkem ,16 příspěvek na ZELEŃ příspěvek SMI příspěvek BIOS příspěvek AT 557 příspěvek Vinobraní příspěvek od SUK na ost. činnost ,22 investiční neinvestiční ,00 Ostatní příjmy ,21 Čerpání fondů 2785 Dotace SFŽP Transfer na poříz. DHM ,27 Smluvní pokuty a penále Výnosy z prodeje materiálu ,71 Tržby z prodeje majetku ,91 Ostatní výnosy z činnosti ,41 Hospodářský výsledek

27 příspěvková organizace Plavební 735, Mělník Ing. Miloslav Jindra ředitel Mělník 15. února 2018 Provozní příspěvek na činnost organizace za období kalendářního roku 2017 činil tis. Kč a dotace od Úřadu práce ČR pro pracovníky VPP za sledované období dosáhla výše tis. Kč. Vedle těchto hlavních provozních zdrojů vstupovaly do výnosů organizace zejména tržby z provozovaných zařízení, a to ze sportovní haly BIOS, z autobusového nádraží a veřejných záchodků. Mimo uvedené provozní zdroje byl schválem ZM investiční příspěvek na nákup velkého zametacího stroje ve výši tis. Kč ( realizováno v 06/2017 ). Organizace vykázala k hospodářský výsledek ve výši Kč. Pro posouzení výsledku hospodaření s provozními zdroji organizace je v podmínkách roku 2017 zcela zásadní tabulka č. 1 Hospodářský výsledek 2017 : Tabulka č. 1 Hospodářský výsledek 2017 Hospodaření organizace za období 01-12/ Položka HV k před úpravami dle metodického pokynu FO MÚ v hospodářském výsledku dle bodu č. 1 obsaženy odpisy svěřeného majetku odpisy svěřeného majetku dle hodnoty bodu 1.1. kryté příspěvkem 2017 skutečně dosažený HV organizace z provozní činnosti korekce HV (= korekce hodnoty HV bod č. 1 ) - čerpání fondů - účet 648 rozpuštění rezervního fondu organizace dle metodického pokynu FO MÚ Mělník čerpání fondů ( 416 / 648 ) dle metodického pokynu FO MÚ Mělník čerpání fondů SMI HV dle bodu č. 1 po úpravách dle bodu č. 3 = oficiální HV ve výkaznictví 2017 Kč , , , , , , , , ,00 Odvolávám-li se na metodiku FO MÚ Mělník, potom je třeba zmínit, že byl dodržen pouze postup, vlastní doporučená výše absolutních hodnot pro body č a 3.2. dodržena nebyla. Nesouhlasím s postupem ( byť i pro tento účel je fond tvořen a zákon jej připouští ), kdy bude rezervní fond Technických služeb města Mělníka používán pouze ve prospěch snížení ztráty hospodaření. A to ještě ke všemu ztráty, kterou zcela prokazatelně organizace ovlivnit nemohla, kterou vykáže i v letošním roce a v letech budoucích, nedojde-li ke změně pohledu zřizovatele na krytí odpisů svěřeného majetku, resp. jeho převodu zpět na město Mělník. I kdybych souhlasil a provedl letos finančním odborem navrhovanou částku převodu z rezervního fondu, co udělám v roce příštím a dalších letech, kdy bude fond po rozpuštění nulový, a ke všemu nedosáhnu na možnost jeho průběžného doplnění? Zásadně proto odmítám pokračovat v dalším vyvádění finančních prostředků z rezervního fondu. Tím není nijak dotčeno právo zřizovatele řediteli Technických služeb města Mělníka toto z úrovně rady města nařídit. Jsem ale přesvědčen o správnosti mého pohledu na věc na rezervním fondu by měla být udržována minimálně nezbytně nutná finanční rezerva pro situace, které mohou v organizaci nastat. A tuto minimální výši nelze jednoznačně stanovit paušálně. Měl by ji stanovit ten, který za organizaci v plném rozsahu odpovídá a zná její specifické potřeby a rozsah činnosti. A zcela srozumitelně prohlašuji, že za tuto minimální hranici považuji částku Kč. Proto je hodnota bodu č taková jaká je. Předpokládám, že legitimní součástí rozboru je i možnost položit k jednotlivým komentovaným bodům zřizovateli organizace otázku s cílem znát jeho vizi k předmětné problematice. Věřím, že zřizovatel bude sdílet můj pohled na stav, kdy nemožnost navýšit rezervní, resp. následně investiční fond organizace z dosaženého zlepšeného hospodářského výsledku je mírně řečeno demotivujícím prvkem. Záměrně zde zmiňuji pouze tyto dva druhy fondů. Mojí povinností je mj. starat se o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře. Z této i se dá následně odvodit i stav, kdy jsem povinnen neustálou průběžnou kontrolní činností dosahovat ekonomického rovnítka mezi nákladovou a výnosovou stranou činnosti organizace, a to v souladu se splněním všech úkolů organizaci zřizovatelem stanovených. Co nastane nezmění-li se pro letošní rok vůbec nic a zřizovatel mi odejme motivaci k dosažení úspory? Navenek se nezmění vůbec nic. Práce bude odvedena opět ve stejně vysokém standardu a množství. Vše nyní záměrně velice zjednoduším, veškerou provozní činnost organizace v roce 2018 si představím v podobě výkonů měřitelných spotřebou paliva, ať již v l/100 km či v normohodinách a budu se ptát: k čemu mi vlastně je vyvíjet stále tak enormní tlak na úsporu paliva? Vždyť kalkulace výkonu ( a tudíž i výše příspěvku ) je postavena na spotřebě normované. Nikdo mi nemůže nařídit, je-li k technice přiřazena spotřeba dle normy od výrobce, že musím mít spotřebu nižší než norma udává. Tím docházím k pro mě překvapivému zjištění, že jde pouze a výlučně o to mít průměrnou spotřebu. A to vůbec neříkám, že je jednoduché jí dosáhnout. Odpoví mi, prosím zřizovatel na otázku v podmínkách roku 2017, proč se mám nadále snažit o úsporu paliva pod hranici normy? Není pro zřizovatele ekonomicky výhodnější ponechat organizaci motivující prvek, aby takto ušetřenou korunu z úspory mohla po jeho souhlasu použít pro navýšení rezervního či investičního fondu? 25

28 Záměrně zde podtrhuji a zdůrazňuji, aby nedošlo k nepřesnostem: výši provozního i investičního příspěvku pro Technické služby města Mělníka od roku 2016 včetně považuji s porovnáním s lety předcházejícími za silně nadstandardní. Stejně tak jsem ale přesvědčen, že město Mělník dostává od Technických služeb města Mělníka výrazně vyšší úroveň pracovního výkonu, a to jak z pohledu kvality práce, tak i z rozsahu zajišťovaných činností. Mluvím-li o zachování motivujícího prvku, potom přece nesměřuji k požadavku vůči zřizovateli o další peníze. Mluvím zde o finančních prostředcích v podobě zlepšeného hospodářského výsledku. Ten ale nevznikl sám od sebe, ten nebyl dopředu obsažen v příspěvku. Byl vytvořen jen díky každodenní tvrdé a svědomité práci s maximální snahou dosáhnout úspory oproti normovaným nákladům. A o tyto peníze mi jde. Tyto bych rád když už se povedlo je ušetřit - za souhlasu zřizovatele přesunul do rezervního, resp. investičního fondu. Nic víc. A to jsem udělat nemohl. Je velice jednoduché ( a jistě by se to setkalo s kladnou odezvou ) rozpustit dosaženou úsporu do mezd. Bod č. 2 v tabulce číslo 1 - hospodářské výsledek by osciloval kolem nuly, po ekonomické stránce by bylo vše v pořádku. Ale toto se nestalo, což je vidět i z porovnání účtu 521 za období roku 2016 a 2017: Tabulka č. 2 Mzdové náklady ( 521 ) Porovnání 2016 / účet Mzdové mzdové náklady v tis. Kč přepočtený stav pracovníků bez VPP z toho THP průměrný čistý výdělek v Kč Byl jednoznačně preferován tlak na úspory obecně. Úspory nebyly projedeny. Absolutní nárůst objemu mzdových nákladů v porovnání oproti roku 2016 se odvíjel pouze z titulu zvýšeného počtu pracovníků v kategorii D jako důsledek zvýšených požadavků zřizovatele na objem činností. A jestliže se zmiňuji o pracovnících v roce 2017, stejně tak jako v roce 2016, nedošlo ani v jednom případě k ukončení pracovního poměru u kmenových zaměstnanců. Nulová fluktuace kmenových zaměstnanců je jedním z pilířů, na kterém je postavený úspěch v hospodaření. Stojím si za výsledky práce každého jednotlivého zaměstnance Technických služeb města Mělníka. Nerozlišujeme práci méně důležitou a důležitější. Tabulka č. 3 - Hospodářský výsledek 2017 po střediscích (údaje v tis. Kč) Středisko Náklady VPP Výnosy Čerp. Čerp. RF Transf. zisk Provoz. Nekrytí HV FRM ztráta příspěvek fondů Čištění města Komunikace Dopr. značení Veř. osvětlení Mobiliář WC Zimní údržba Plán. akce Vinobraní Zeleň SMI BIOS Štěpkovač Jáchym AT Hospodář. činnost 97 TS CELKEM 1 Hospodářský výsledek po jednotlivých střediscích - viz. tabulka č. 3 je ( s vyjímkou středisek 1700, 2100, 2500 a 2900 ) v menší či větší míře zdeformován promítnutím odpisů svěřeného majetku. Za zmínku ale jednoznačně stojí objem tržeb střediska 2500 ( BIOS ), a to v podmínkách, kdy zejména vůči základním školám a malým sportovním oddílům používáme téměř dumpingové ceny. Pro rok 2017 nebyla z úrovně zřizovatele poskytnuta ani jedna koruna na krytí provozu tohoto sportovního zařízení. Nedělá mi problém výrazně omezit počet hodin, které za podnákladové ceny poskytujeme základním školám či malým oddílům na úkor výdělečných aktivit v podobě pronájmu kurtů na badminton či tenis. Umím pronajmout veškeré hodiny hráčům badmintonu a tenisu s výrazně vyšším ekonomickým zhodnocením. Jsem však přesvědčený, že by město Mělník by prostřednictvím svého provozovatele mělo i nadále nabízet služby pro sportující veřejnost, a to nejen s kritériem zisku. Jak je patrno, ani tržby dosahující hodnoty skoro jednoho milionu korun nestačí na nulový výsledek. Proto se ptám: má zřizovatel zájem nabízet sportovní halu BIOS pro širokou veřejnost i nadále za přiměřenou cenu v podmínkách města Mělníka nebo je hledisko čistě komerční? Jestliže bude odpoveď na první část otázky kladná, potom dost dobře nerozumím v roce 2017 nulovému příspěvku na provoz. Nemůžu se spoléhat přece na, že zřizovatel poskytl v roce 2016 jednorázovu masivní finanční injekci na zásadní obnovou prostor pro veřejnost. I zařizovací předměty mají svou dobu životnosti. A z čeho mám tedy generovat finanční prostředky na jejich obnovu? Ještě jedna poznámka: hala je otevřená od pondělí do neděle od 8:00 do 22:00. A je zcela zaplněná s vysokým standardem čistoty a poskytovaných služeb. 26

29 Středisko 1900 Zimní údržba Výrazně vyšší náklady na zimní údržbu oproti roku 2016, zejména za období 01-04/2017, byly kompenzovány mírnějšími povětrnostními podmínkami za období měsíců listopad a prosinec. Pokud by však zůstal zachován trend z počátku roku skončili bychom na tomto středisku odhadem se ztrátou cca 1 mil. Kč. Středisko zimní údržba zimní údržba zimní údržba rozdíl IV 975 Výkazu zisku a ztrát: Na zvýšení částky za pohonné hmoty ( účet , ) se podílí zejména nárůst počtu motohodin používané techniky (6.257 mht v roce 2017 oproti mth v roce 2016 ), což souvisí s rozšířením strojního a vozového parku a vyšších výkonů. Markantní je to zejména v oblasti zeleně, kdy v roce 2016 bylo posekáno m2 a v roce m2. V absolutní hodnotě bylo spotřebováno v roce litrů MN oproti l MN v roce Cena paliva zůstala přibližně na stejné úrovni roku K účtu 551 ( odpisy dlouhodobého majetku ) se vyjadřovat nebudu. Jedná se o evergreen. Rozvaha: Rozvaha nevykazuje z mého pohledu žádné anomálie. Komentář je snad pouze k SÚ 388, a to že se jedná o očekávané částky z ÚP ČR a pojistného plnění. SÚ 321: vyšší hodnota oproti 2016 zapříčiněna zaúčtovanou fakturou v listopadu 2017 za nákup nákladního automobilu FUSO CANTER Double Cab, splatnost faktury 90 dní ( hrazeno z investičního účtu ). Nejedná se tedy v žádném případě o faktury po lhůtě splatnosti. Technická poznámka nevybavuji si jedinou fakturu v Technických službách města Mělníka neuhrazenou ve lhůtě její splatnosti, s vyjímkou např uplatněné reklamace nebo jejího pozdního doručení. Pouze díky každodenní pečlivé a svědomité práci ekonomického oddělení patří naše organizace k subjektům, kterým je bez sebemenších problemů vydáváno zboží a služby na fakturu. V širokém okolí platíme za spolehlivého obchodního partnera z hlediska platební kázně. Nezřídka dosahujeme splatnosti dodaných faktur 90 dnů. Závazný ukazatel odpisy. Nesplněno, resp. došlo k překročení schválené výše pro rok Důvodem nesplnění tohoto ukazatele byl další převod svěřeného majetku z úrovně zřizovatele dne Stanovená výše odpisů na rok 2017 Celková stanovená výše odpisů na rok 2017 z toho: TS Svěřený majetek Čerpání k : z toho: TS Svěřený majetek tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč SÚ 416 stejný komentář jako účet 551. Porovnání finančních prostředků se zůstatekm fondu Součet ,41 0,00 0,00 0, , , , , ,00 Účelově vázané neinvestiční prostředky 0,00 Cizí prostředky 0, , , ,79 27

30 Porovnání finančních prostředků se zůstatekm Součet Účelově vázané neinvestiční prostředky Cizí prostředky ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,45 Závěr: Z pohledu tabulky č. 1 bodu číslo 2 považuji rok 2017 za nesmírně úspěšný. Zcela jistě existují oblasti činností, kde má organizace rezervy. Z tohoto důvodu byli např. přijati v roce 2017 dva noví pracovníci, jejichž pracovní náplní je výlučně starost o dětská hřiště a pískoviště. Důvody, pro které hodnotím rok 2017 jako úspěšný se ale nemusí odvíjet jen od disciplíny hospodářského výsledku. Město Mělník mohou těšit kladné odezvy na úroveň poskytovaných služeb ve sportovní hale BIOS. Do haly se začínají vracet lidé, kteří ji dříve opustili např. kvůli zvířenému prachu při sportování. Město Mělník se nemusí se stydět za úroveň čistoty ( byť sešlých ) prostor na autobusovém nádraží včetně nástupišť. Je příjemné slyšet názory cestujících i dlouholeté obsluhy výdejny jízdenek ČSAD Mělník, že konečně po letech zmizely osoby, které svou přítomností obtěžovaly okolí. Město Mělník se nemusí stydět, postaví-li se vedle sebe při akci technika soukromé firmy a naší organizace. Každý občan vidí označení používaných mechanizmů. města Mělníka. Po dvou letech byl konečně nastaven optimální stav v sekání travnatých ploch, kdy slyšíme na naše subdodavatele v dané oblasti jen chválu. Kolikrát se občané chodí dívat, když začnou mulčovat americké SCAGy s logem Technických služeb města Mělníka. Je mi jasné, že pokud se budou chtít najít nedostatky na naší činnosti, tak se najdou. Je ale zcela zásadní rozdíl, jestli občan vyhodí ke kontejnerovému stání starou postel 10 minut poté, kdy odjede naše posádka a následně poukazuje na nepořádek a liknavost Technických služeb města Mělníka a mezi tím, že se nám nezadařilo posekat danou plochu, protože probíhá ten den týden dopředu objednaný servis sekaček. Za výsledky roku 2017 nemusí mít ani jeden pracovník naší organizace sklopenou hlavu. Je zvláštní pocit mít ráno od občanů nahlášenou poruchu na veřejném osvětlení a od těch samých večer číst údiv, že lampa svítí. Je zvláštní slyšet od posádky sekaček, které se vracejí v 18:00 odpověď na otázku proč jedou tak pozdě, když je pracovní doba do 14:30 přece to tam nenechám neposekané, zítra bych tam najel kilometry zbytečně. Nic z výše zmiňovaného by nemohlo být bez neoddiskutovalné podpory ze strany zřizovatele. A za to děkuji. S úctou 28

31 Rozpočet - Centrum seniorů Mělník v tis. Kč Objekt r r r Výnosy Výnosy Výnosy tržby příspěvek Náklady HV tržby příspěvek Náklady HV tržby příspěvek Náklady HV dotace celkem dotace celkem dotace celkem celkem města celkem města celkem města Hlavní činnost celkem Domov Ludmila Penzion Vážka Terénní pečovatelská služba Domov s peč. službou 17. listopadu Domov s peč. službou Sokolská Správní středisko Hospodářská činnost celkem Kavárna Prádelna Senior taxi Centrum seniorů celkem * % celkových výnosů 72,96 15,17 11,87 100,00 75,13 13,03 11,84 100,00 77,30 10,26 12,44 100,00 *mělo by vázat na výkazy Objekt Schválený r Schválený rozpočet 2018 Výnosy Výnosy Výnosy tržby příspěvek Náklady HV tržby příspěvek Náklady HV tržby příspěvek Náklady HV dotace celkem dotace celkem dotace celkem celkem města celkem města celkem města Hlavní činnost celkem Domov Ludmila Penzion Vážka Terénní pečovatelská služba Respitní pobyt Správní středisko Hospodářská činnost celkem Kavárna Ostatní Centrum seniorů celkem * % celkových výnosů 61,40 28,52 10,08 100,00 55,10 25,56 19,34 100,00 50,13 29,92 19,95 100,00 *mělo by vázat na výkazy Dne: Vypracoval: Eva Štruplová Schválil: PhDr. Jiří Vronský Komentář k výsledkům hospodaření roku ) Konečný výsledek hospodaření je + 5,274 mil. Kč. 2)Výsledek byl částečně způsoben nárůstem příjmů z PnP, pečovatelských výkonů v TPS a výkony kuchyně 3) Výsledek byl také ovlivněn dotací KÚ na zvýšení mezd, kdy CSM z těchto prostředků zajistila vyplacení zvýšených mezd a nespotřebovalo příspěvek od zřizovatele. 4) Dílčí nedostatky v hospodaření v oblasti VHČ byly způsobeny výpadky v kadeřnictví (dlouhodobá nemoc) a v kavárně (nesoučinnost s kuchyní, velké zásoby, nízké marže a zbytečně široký sortiment), obě činnosti budou zásadně změněny v jejich rozsahu a budou cíleně kontrolovány z hlediska rentability. 5) Hospodářský výsledek navrhuji rozdělit tak, že největší objem prostředků 4,274 mil. Kč investovat do výstavby evakuačního výtahu a 1 mil. Kč převést do fondu odměn CSM. 29

32 Faktické shrnutí hospodaření 2017 Financování Centra seniorů Mělník je více zdrojové. Výnosy tvoří příjmy od klientů za pobyt a stravu, příspěvky na péči, platby zdravotních pojišťoven, příspěvek od zřizovatele, dotace MPSV získané prostřednictvím Krajského úřadu pro Středočeský kraj, zapojení fondů a ostatní příjmy. Centrum seniorů Mělník hospodařilo v roce 2017 v souladu se schváleným plánem, kdy organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 5274 tis. Kč. Hospodářský výsledek je tvořen z nevyčerpaného příspěvku zřizovatele a bude po schválení zřizovatelem převeden do rezervního fondu ve výši 4744 tis. Kč a 1000 tis. Kč do fondu odměn. Rozpis příjmů dle druhu v tis Kč Příjmy c e l k e m v tom příjmy od uživatelů (klientů) z úhrad dotace od MPSV prostř. SK dotace od MPSV na vzdělávání prac.v paliativní péči 81 dotace od zřizovatele příjmy z vlastní činnosti 4887 příjmy od zdravotních pojišťoven 2699 příjmy z úhrad za poskytovanou péči ostatní příjmy 302 Odpisy Odpisy HIM - nakoupeného byly ve výši 563 tis. Kč, odpisy HIM - darovaného byly ve výši 23 tis. Kč, odpisy HIM - dopravníprostředkyvevýši159tis.kčaodpisyhim-stavbyvevýši0kč.celkemtedyodpisyzarok2015činí745tis. Kč. Zřizovatelem stanovená výše odpisů pro rok 2017 byla ve výši 764 tis. Kč, tuto výši jsme dodrželi. 30

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 sestavený dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Název: Město Nepomuk Adresa: Náměstí Augustina

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66

Více

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T na rok 2018 Rozpočet schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 12. 2017 Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany Celková

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ve čtvrtek, dne 14.12.2017 BOD OE Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2018 Důvodová zpráva pro členy ZM ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 13 790 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 380 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 390 000,00 1121 Daň

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. sociálního fondu 5. ekologického fondu 6. Závazné ukazatele rozpočtu Zpracovala:

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Organizace Název položky Kč

Organizace Název položky Kč Město Bechyně Rozpočet na rok 2015 Paragraf PŘÍJMY Položk a Organizace Název položky Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 12 510 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 2018

Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 2018 org. Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 218 ZJ UZ rozpočet 218 příloha 1111 Daň z příjmů fyzický osob placené plátci 9 695 36, 1112 Daň z příjmů fyzický osob placené poplatníky 244 152, 1113 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet příjmů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k Schváleno usnesením RM č. 94/2018-RADA/4658 dne 25.1.

Schválený rozpočet příjmů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k Schváleno usnesením RM č. 94/2018-RADA/4658 dne 25.1. 1 Schválený rozpočet příjmů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k 31.12.2017 OdPa Pol Název Příjmy Rozpočtové příjmy schválený rozpočet po rozpočet změnách 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00 OBEC SRNÍ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 I. PŘÍJMY v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50,00 0000 1113 Daň z příjmů

Více

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. rok 2017

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. rok 2017 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T rok 2017 Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 3. 2017 I. P Ř Í J M Y - rozpočet 2017 Kč Tř.

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet na rok Financování: Třída 8 : Financování (stavy na běžných účtech) ,00 Kč

Rozpočet na rok Financování: Třída 8 : Financování (stavy na běžných účtech) ,00 Kč Rozpočet na rok 2018 Příjmy: Třída 1: Daňové příjmy 37 501 750,00 Kč Třída 2: Nedaňové příjmy 18 114 800,00 Kč Třída 3: Kapitálové příjmy 0,00 Kč Třída 4: Přijaté dotace 23 353 023,60 Kč Příjmy celkem

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 08 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování. Hospodářská činnost města. Tvorba a použití fondu

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Schválený rozpočet výdajů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k

Schválený rozpočet výdajů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k Schválený rozpočet výdajů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k 31.12.2017 OdPa Pol Název Rozpočtové příjmy schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost v tis. Kč 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.700.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017 Příloha č. 5 Výdaje jednotlivých ORJ a příjmy v členění dle rozpočtové sklady SOUHRNNÉ UKAZATELE Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Daňové příjmy 91 510 000,00 92 491 960,00 116 739 669,86

Více

Rozpočet obce Nýdek na rok 2018

Rozpočet obce Nýdek na rok 2018 O b e c N ý d e k - 739 96 Nýdek Rozpočet obce Nýdek na Mgr. Jan Konečný starosta obce Předkládá: p. Bielanová Jolana, účetní obce položka Příjmy v tis. Kč Schválený Očekávané plnění rozpočtu za Schválený

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Hospodaření obce ke dni

Hospodaření obce ke dni Hospodaření obce ke dni 31.12.2016 PŘÍJMY Schválený Skutečnost Plnění Tř. 1 - Daňové příjmy: popř. upravený čerpání v % rozpočet Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. 1 700 000,00 Kč 1 852 917,84 Kč 109

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 2 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 2 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31 Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2013 DATUM:29.04.2014 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč) Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy RS Odd Par Pol ORJ Název položky 2018 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 25 380,00

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: )

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Rozpočet obce Velké Albrechtice na rok 2018

Rozpočet obce Velké Albrechtice na rok 2018 Org., UZ Funk. Třídění ( ) Druh. Třídění (položka) schválený rozpočet 2017 předpoklad 2017 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1111 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto :

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto : Návrh rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2019. Informace dle 5, odst.3), zák. 23/2017 / Očekávané plnění 2018 Popis Popis Rozpočet uprav. Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 23 015 520 Položka R o

Více

Druhové třídění (číslo položky)

Druhové třídění (číslo položky) Schválený rozpočet města Opočna na rok 2012 Odvětvové třídění (číslo paragrafu) Druhové třídění (číslo položky) Text Částka v Kč Druhové třídění - seskupení položek: 1111 Příjmy DPFO závislá činnost 4

Více

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 20,000 20,000 5,808 29,04% 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 20,000 5,808 29,04% 2141 Vnitřní obchod 145,000 145,000 72,716 50,15% 5021 Ostatní

Více

Tabulka č. 3: Příspěvkové organizace rok 2019 paragraf položka ZŠ a MŠ Horní Stropnice ,

Tabulka č. 3: Příspěvkové organizace rok 2019 paragraf položka ZŠ a MŠ Horní Stropnice , NÁVARH ROZPOČTU OBCE HORNÍ STROPNICE NA ROK 2019 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2019 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ :

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00295647 Město Velká Bíteš Sestavený

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 27 395 790 1 171 270 28 567 060 0000 1111 Daň

Více

Par/Pol. Název Rozpočet 2018 Rozpočet 2019

Par/Pol. Název Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 Rozpočet Městské části Praha 12 na rok 2019 Rozpočet příjmů 2019 v Kč Par/Pol. Název 0000/1341 Poplatek ze psů 1 800 000,00 1 700 000,00 0000/1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000,00 10

Více

Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2016

Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2016 Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2016 sestavený dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Název: Město Nepomuk Adresa: Náměstí Augustina

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Hospodaření obce ke dni

Hospodaření obce ke dni Hospodaření obce ke dni 31.12.2015 PŘÍJMY Schválený Skutečnost Plnění Tř. 1 - Daňové příjmy: popř. upravený čerpání v % rozpočet Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. 1 600 000,00 Kč 1 721 840,92 Kč 107,62

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/6 schválené v rámci programu 22. zasedání zastupitelstva obce dne 30. prosince 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/6 schválené v rámci programu 22. zasedání zastupitelstva obce dne 30. prosince 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/6 schválené v rámci programu 22. zasedání zastupitelstva obce dne 30. prosince 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/5 Rozpočet obce po RO 2013/6 Změna RO

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Rozpočet obce Nýdek na rok 2019

Rozpočet obce Nýdek na rok 2019 O b e c N ý d e k - 739 96 Nýdek Rozpočet obce Nýdek na rok 2019 Mgr. Jan Konečný starosta obce Předkládá: p. Bielanová Jolana, účetní obce položka Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet na Očekávané plnění

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Rozpočtové opatření 2/ Rozpočet Obce Líšná Třídění na položky PŘÍJMY

Rozpočtové opatření 2/ Rozpočet Obce Líšná Třídění na položky PŘÍJMY Rozpočtové opatření 2/2018 - Rozpočet Obce Líšná Třídění na položky PŘÍJMY 8.2.2018 Par. Pol. Název Rozpočet Za paragraf Rozp. Op. Rozp. po změně Za paragraf Bez paragrafu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

OBEC MACKOVICE, Mackovice 49, Jiřice u Miroslavi, IČO:

OBEC MACKOVICE, Mackovice 49, Jiřice u Miroslavi, IČO: ROZPOČET OBCE MACKOVICE NA ROK 2017 P Ř Í J M Y Paragraf Položka ÚZ Název Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 850 000,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 000,00

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2008

Rozpočet Obce Studenec na rok 2008 Číslo řádku Rozpočet Obce Studenec na rok 2008 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Rozpočet roku 2007 Skutečnost roku 2007 Rozpočet na rok 2008 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 580 2 893 2 700 2 Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/5 schválené v rámci programu 21. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/5 schválené v rámci programu 21. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/5 schválené v rámci programu 21. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/4 Rozpočet obce po RO 2013/5 Změna RO

Více

NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2010

NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2010 NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2010 Rozpočet Obce Srní na rok 2010 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. Sestaven byl jako schodkový. V průběhu roku bylo

Více

Rozpočet obce Střílky na rok návrh

Rozpočet obce Střílky na rok návrh Rozpočet obce Střílky na rok 2018 - návrh Příjmy Pragraf Položka Text návrh rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2 200 000,00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné

Více

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu strana 1 Střednědobý výhled rozpočtu Rozpočtový rok: 2018 2019 2020 2021 1 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 72 626 000 73 256 260 73 892 823 74 535 751 2 DPH 26 000 000 26 260 000 26 522 600 26 787 826 3 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2019

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2019 PŘÍJMY Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2019 1111 - Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 16 500,00 1112 - Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 400,00 1113 - Daň z příjmu

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2010 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO ) PŘÍJMY

Návrh závěrečného účtu za rok 2010 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO ) PŘÍJMY Návrh závěrečného účtu za rok 2010 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO 22.3.2011) PŘÍJMY Položka Par. skupina Schválený rozpočet (Kč) Rozpočet po opatření č. 3 (Kč) Změna v průběhu roku Plnění

Více

Městys Klenčí pod Čerchovem Rozpočet městyse na rok 2019

Městys Klenčí pod Čerchovem Rozpočet městyse na rok 2019 Městys Klenčí pod Čerchovem Rozpočet městyse na rok Rozpočet pro rok Příjmy ODPA POL ZP UZ ORJ ORG v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 1111 4 100,00 Daň z příjmů fyz. osob ze

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2018

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2018 PŘÍJMY Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2018 název údaje v tis. Kč 1111 - Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 14 000,00 1112 - Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 400,00

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2007

Rozpočet Obce Studenec na rok 2007 Rozpočet Obce Studenec na rok 2007 Číslo řádku Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Rozpočet Skutečnost roku 2006 roku 2006 Rozpočet na rok 2007 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 580 2 592 2 580 2 Daň

Více

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 29-22 město Mimoň Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 29-22 FINANCOVÁNÍ Rozpočet na r. 2 Výhled na r. 29 Výhled na r. 22 Výhled na r. 22 Výhled na r. 222

Více

Návrh rozpočtu Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2019 v tis. Kč

Návrh rozpočtu Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2019 v tis. Kč Města Suchdol nad Lužnicí na rok Města Suchdol nad Lužnicí na rok v tis. Kč Úplné znění návrhu rozpočtu na rok je také zveřejněno v elektronické podobě na úřední desce městského úřadu www.suchdol.cz. V

Více

Schválený rozpočet rok 2018

Schválený rozpočet rok 2018 Schválený rozpočet rok 2018 Očekávané plnění (rozpočet po změnách) Schválený rozpočet na 2018 rok 2019 Obec Valchov ROZPOČET NA ROK 2019 PŘÍJMY: položka: 1111 daň z příjmu FO placená plátci 1 050 000 Kč

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2013 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 53 122 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 8 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 900 000

Více