Prevence dtských úraz a otrav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prevence dtských úraz a otrav"

Transkript

1 Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole Úrazy a otravy, uvedené v mezinárodní klasifikaci nemocí jako vnjší píiny nemocnosti a úmrtnosti, jsou v R na pedním míst v celkové úmrtnosti, nemocnosti i pracovní neschopnosti. U dtí a mladých dosplých do 42 let jsou hlavní píinou smrti. V celkové eské populaci zpsobují poranní a otravy 20% ze všech úmrtí u dtí do 14 let. Úmrtnost na úraz je v eské republice dvakrát vyšší, nežli napíklad ve Velké Británii, Švédsku a Nizozemí. Každý rok v dsledku úrazu je ošeteno lékaem 16% dtí školního vku. Z epidemiologických studií vyplývá, že na jedno úmrtí pro úraz je nutno poítat se 42 hospitalizacemi a s více než 1000 návštv ambulancí. Epidemický charakter úrazovosti z ní iní veejn-zdravotnický problém, jehož ovlivnní prostednictvím prevence mže výrazn zmnit oekávanou stední délku života, ekonomickou zátž zdravotnického systému i stav veejného zdraví. Prevence úraz je aktivita, která na základ studia píin a mechanism úraz predikuje jejich frekvenci a navrhuje praktickou intervenci ke snížení jejich potu a závažnosti, vetn zmírnní následk. K tomu slouží metody primární, sekundární a terciární prevence. Úraz je akutní píhoda, definován je jako náhlé poškození zdraví psobením vnjších faktor o síle pesahující adaptaní možnosti lidského organizmu, nebo nedostatek nkterých životn nezbytných faktor. Pro prevenci úraz je základem sbr validních dat o míst, asu, typu úrazu a píinách a souvislostech úrazového dje. Jejich rozborem mžeme stanovit zpsob preventivního zásahu tak, aby bylo dosaženo maximální úinnosti (snížení potu úraz) pi co nejnižších nákladech. Úelem úrazové prevence je aby k úrazu vbec nedošlo a pokud ano, pak aby byl dobe a vas ošeten. Jde tedy nejen o primární prevenci - zabránní vzniku úraz (oddlení chodc a dopravy, zákaz nebezpených výrobk), ale i prevenci sekundární - kvalitní záchranný systém,poskytnutí odpovídající první pomoci, snížení dopadu úrazu, zkrácení léby, snížení náklad, urychlení návratu k plnému zdraví a pedcházení invalidizace a trvalých následk (zádržné systémy v automobilu, ochrann pílby, požární hlásie). I terciární prevence, zaazení trvale poškozených do bžného života má

2 svoji preventivní roli. Základem prevence jsou objektivní podmínky pro uplatnní zdravého a bezpeného zpsobu života jednotlivce i populaních skupin a pro pípad selhání pak dostupná, kvalifikovaná pomoc dobe fungujícího zdravotnického zaízení. Úrazy vznikají spolupsobením tí faktor: prostedí, hostitele (lovka) a initele (rzné druhy a formy penosu energie). Prostedí - faktory prostedí dlíme do dvou kategorií- sociální a fyzikální. Sociální jsou nap. akceptace požití alkoholu, užívání drog, socioekonomické faktory. Fyzikální jsou místo úrazu, poasí, teplota, denní doba, roní období, rizikové prostedí, stroje, nástroje. Hostitel - vk, pohlaví, vzdlání, schopnosti, fyzická zdatnost, psychický stav, alkohol, drogy, rizikové chování. initel - penos abnormálního množství energie,mechanické, tepelné, chemické,elektrické, radianí. Prostedí zásadním zpsobem ovlivuje úrazovost, ale protože jeho zmna je obvykle asov i finann nároná, bývá asto bezpenost prostedí nahrazována jiným preventivním zásahem, obvykle výchovou k bezpenému chování a zvládání rizikových situací. U dtí zstává bezpené prostedí nejúinnjší ochranou ped úrazem. Prostedí komunikace je místem, kde se úrazové dje pravideln opakují podle stabilních schémat. Nepehledné místo pro pecházení, nedostatek chránných sportovních a rekreaních ploch, špatná signalizace. Dti jsou na komunikacích znevýhodnny svým malým vzrstem, špatným odhadem vzdálenosti jedoucího vozidla, nedostatenou koncentrací pozornosti. Domácí prostedí, které by mlo poskytovat bezpené útoišt rodin je asto djištm úrazu, pedevším dtí do 5ti let vku. Léka a zdravotní sestra má umt poradit rodim jak vytvoit pro dti bezpené domácí prostedí a upozornit na rizikové výrobky a hraky. Dti nad pt let se nejastji zraní na hišti, pi sportu a ve škole. Bezpené hišt, sportovní vybavení a dozor napomáhají úinné prevenci úraz. Hostitel, tedy dít, má adu vlastností, které jej predisponují k uritým druhm úraz. Stupe psychomotorického vývoje zásadním zpsobem ovlivuje riziko úrazu. V rzných vkových skupinách se setkáváme s typickými úrazy pro dané období. Chlapci jsou od stáí 9 msíc astji zranní, nežli dívky. Není to pouze tím, že více sportují a vybírají si rizikovjší druhy sportu. Vizuální a prostorová percepce je u dívek stejného vku lepší než u chlapc, stejn tak i motorická koordinace. Chlapci mají vyšší míru agresivity a odvahy. Míra díttem dosažených dovedností a tendence zapomínat pi he na okolí jsou spolupsobícími faktory. Sociální statut rodiny má vliv na poet i druh úraz. V sociáln slabších rodinách je více

3 popálenin a opaení, utonutí a úraz dtí chodc. Píinou je menší dohled rodi, nechránné nebo až nebezpené prostedí i nedostatená výchova k bezpenému chování. Více úraz je také v rodinách s vysokou mírou stresu, vliv zde má u menších dtí hlavn temperament matky, u vtších pak chování samotného dítte. initel, tedy energie úraz psobící ovlivuje epidemiologii úrazovosti. Pády jsou nejastjší píinou úrazu dtí obvykle pi výškách od 1 do 2 metr, ale i pád z výše 60 cm mže znamenat pro dít závažné poranní.. Schody jsou rizikové nejen pro batolata, ale i menší dti, pokud spadne osoba, která je nese. Patrové postele a dtská chodítka se nedoporuují. V chodítku se dít mže dostat do nebezpených situací, pi pevrácení chodítka po nárazu na pekážku je dít katapultováno.ezné a bodné rány vznikají pádem na sklo,nebo ostré hrany, proto použití bžného skla ve výplních dveí, nebo oken do výše 1m je nebezpené. Smrtelné úrazy u dtí do 6 ti let zpsobily sekaky na trávu, ezné rány pi nevhodném použití u starších dtí. Prevence otravy toxickými látkami a léky spoívá v bezpenostních uzávrech, které dít nedokáže otevít, ukládání nebezpených látek a lék mimo dosah dtí. Inhalaci drobných pedmt, vtšinou provázenou silným laryngospasmem, který bývá píinou smrti u dtí od pl roku do 3 let lze pedejít odstranním drobných pedmt a potravin, nebo plastových sák z dosahu dtí i zvládnutím manévr první pomoci. Zamezení pístupu dtí k horkým tekutinám a povrchm, kuáckým potebám a otevenému ohni je primární prevencí bolestivých, nákladných a asto trvalé následky zanechávajících úrazm tepelnou energií. Dít do 3 let nemá být ponecháno samo v blízkosti vody, i pouhých 10 cm staí k utonutí. Zdravotnický personál má být schopen rozeznat píznaky syndromu týraného a zneužívaného dítte od píznak úrazu neúmyslného. Zvlášt u rodin neúplných, nefunkních, u velmi mladých i málo vzdlaných rodi je nutno zvlášt pak pi opakujících se ošeteních úrazu na tuto možnost myslet. Intervence se mohou provádt na úrovni individuální, komunitní, i populaní: Individuální - psobení na dti, rodie a osoby zodpovdné za dti (pée odpovídající vku, bezpené prostedí, znalost rizik, výuka dtí ve zvládání rizikových situací a výuka bezpenostních zásad pimená vku). Komunitní - bezpené komunikace, pechody, cyklistické stezky, kvalita bydlení, design pístroj, nábytek a materiály používané doma, systém rychlé zdravotnické pomoci. SZO (Svtová zdravotnická organizace) podporuje projekty zamené na lokální prevenci úraz, využívající spolupráce mezi všemi sektory a zamené na všechny vkové kategorie pod názvem Safe Community Bezpená komunita.

4 pomoci. Populaní - zákonná opatení, výchova školní, rodinná a mediální o prevenci a první Léka a sestra má využívat svého vlivu na dti i rodie a využít píležitosti k prevenci. Instrukce rodi, spolupracovník a všech profesionál, kteí mají vliv na rodinu se mže dít v prostedí ambulantním i nemocniním, zvlášt pak pokud je dít pro úraz již ošetováno. Verbální informaci je dobré doplnit psaným textem, letákem. Musí být relativn struná a jednoduchá, pokud je doplnna ukázkou bezpenostních prvk a pomcek dosáhne se žádané zmny chování lépe. Schopnost naslouchat, podpoit rodie, jejichž dít prodlalo úraz a pomoc pi hledání zpsobu jak v budoucnu úrazu zabránit je jedna z povinností zdravotníka. Patí sem i pozornost k rizikm na vlastním pracovišti, ve svém vlastním dom a obci. Ke skutené kontrole úrazovosti je zapotebí spolupráce lékae-traumatologa, pediatra, epidemiologa a preventisty. V roce 2005 zemelo podle údaj Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku eské republiky (ÚZIS) 106 dtí na vnjší píiny- úrazy a otravy.úmrtnost se sice postupn meziron snižuje, ale poet celkem lékasky ošetených dtských úraz zstává stále stejný, kolem A poet dtí, které musely být pro úraz hospitalizovány spíše narstá.ošetuje se více sportovních úraz i úraz školních, narstá poet úraz ve volném ase a domácích.poet dopravních úraz dtí není tak vysoký, ale zato jsou tyto úrazy vážnjší, tém polovina smrtelných úraz dtí se stala v doprav. Tato varující ísla pedstavují obrovskou zátž nejen z hlediska utrpení obtí úraz, jejich rodin a blízkých, ale také zátž ekonomickou a neúmrn zatžují zdravotnický systém.takový stav je neudržitelný, když si uvdomíme, že vtšin nehod se dalo zabránit. Proto je poteba prevence úraz u nás naléhavá a musí používat efektivní metody s prokázanou úinností a postihnout všechny vkové skupiny, všechny situace a prostedí, kde k úrazm dochází nejastji.na prevenci se mohou podílet v podstat všechny státní orgány a instituce i spolenosti, které mohou úrazovost ovlivnit- tedy sektory dopravy, školství, sportu,vnitra., ale i práce a sociální vci. Samozejm zdravotnictví a jeho zdravotní ústavy, ale vlastn každý zdravotník by ml prevenci úraz provádt jako souást své práce, zvlášt pak ten, který se stará o dti. Znalost píin, souvislostí a mechanism dtských úraz pomáhá rozhodovat, kam vložit omezené prostedky na preventivní zásahy co nejúelnji.preventivní program snížení úrazovosti musí zahrnovat všechna základní prostedí, domov, školu, hišt a komunikace.

5 Dtství je z hlediska úrazovosti zvlášt rizikovým obdobím života, tetina všech úraz které si vyžádají lékaské ošetení se stane dtem do 14. let.samozejm je hlavní zodpovdnost na rodiích, ale zdravotnická veejnost mže psobit nejen výchovn na rodie i dti, ale i participovat na vytváení program a jejich iniciováním a poskytováním nezbytných zdravotnických informací zásadním zpsobem pispt ke snížení úrazovosti dtí. Ministerstvo zdravotnictví pedložilo vlád ke schválení Národní akní plán prevence dtských úraz, který vznikl mezioborovou spoluprácí skupiny odborník.návrh vychází z podrobné analýzy souasného stavu a stanovuje úkoly jednotlivých resort tak, aby se podailo úinn snížit dtskou úrazovost prostednictvím pasivních i aktivních prostedk prevence ve všech oblastech života dtí.nap byl vládou schválen v srpnu Prevence úraz je postavena na uceleném programu snížení úrazovosti. Musíme zmnit chování lidí tak aby vdom snižovali riziko, kterému jsou vystaveni. Dti uíme chránit své zdraví a vyhýbat se nebezpeí a to nejen pouováním, ale pedevším nácvikem praktických dovedností. Prostednictvím zákon a naízení mžeme upravit prostedí, nebo výrobky. Tím se pak vytváí pasivní ochrana, ale nutná je pak kontrola a postih nedodržování práva.vtšina úraz vzniká tak, že spolupsobí rizikové prostedí, chování a nedostatek znalostí a dovedností, jak se chránit. Dti mají podle mezinárodních úmluv právo na bezpeí a to pedevším proto, že jsou zranitelnjší z mnoha dvod. Nemají pístup k adekvátním informacím o výrobcích, které používají, o prostedí ve kterém žijí, hrají si a cestují. I v pípad, že tyto informace mají k dispozici, nechápou veškeré jejich dsledky.rodie asto ani nemohou ovlivnit výbr prostedí, ve kterém se dti musí orientovat (silnice, školy, dtská hišt a dokonce i domovy). Život do znané míry ovlivují socioekonomické podmínky.není možné, aby dti nebo jejich rodie adekvátn posoudili potencionální rizika používání moderních technologických výrobk, zejména rzných chemických pípravk.v eské republice jsme zamili pozornost pedevším na sekundární prevenci, tedy kvalitní ošetení úraz tak, aby došlo k úplnému zahojení a nezstaly trvalé následky. Centra dtské traumatologie - obecn traumacentra jsou místem, kde se poskytuje komplexní pée o zranné na nejvyšší možné úrovni. Nemocnice, která má traumacentrum musí být schopná zajistit všechny odborníky, kteí jsou k ošetení úrazu zapotebí. Závažné popáleniny ošetují kliniky popáleninové medicíny, nebo oddlení popálenin, pípadn pak plastická chirurgie.málo však je vnováno primární prevenci, tedy snahám úrazu zabránit.ve státech kde se tento druh prevence provádí již dv desítky let se jasn prokázala úinnost, jejich úrazovost tedy poty ošetených úraz na osob jsou i více než dvakrát nižší.a vycházeli z podobné situace, jaká je dnes u nás.

6 Žádná prevence nebude úinná, pokud bude zamena jen jednostrann.nkteré intervence jsou zameny na uritý druh úrazu, jiné zahrnují více druh a píin. Programy zamené na používání cyklistických pileb specificky snižují poranní hlavy, které je u dtí cyklist asté a vážné.prosazení dsledného používání dtských autosedaek a jiných zádržných systém v autech sníží poet i závažnost mnohoetných zranní-polytraumat. Dobe osvtlená komunikace, jasné a srozumitelné dopravní znaení i omezeni rychlosti ovlivní celou škálu úraz dítte chodce.stejn tak zizování pších a cyklistických stezek, pechod bezpenjších pro dti a dostatených chránných ploch pro bezpenou hru. Nejastji se komunitní programy zamují na výchovu dítte jako chodce a úastníka provozu na komunikacích, mén asto, protože více nákladné, jsou úpravy prostedí tak, aby bylo bezpené a pátelské k dtem.kvalita dtských hiš je dosud pevážn nízká, akoliv již platí evropské normy pro jejich vybavení i povrchy.mnohá jsou pro dti pímo nebezpená, a obce je tedy radji odstraní, aniž by je nahradily. Nejastjší úraz je pád z nevhodného, nebo poškozeného vybavení. Konstrukce výrobk bezpenjších pro dti a dsledné odstranní tch, které jsou rizikové by se mlo stát vizitkou zodpovdného výrobce. Prevence násilných in, omezení zneužívání a týrání dtí nejen sníží jejich úrazovost, ale v budoucnu i sníží riziko jejich vlastní násilné innosti.rozpoznání a vasná diagnóza násilí na dtech je úkolem pediatra, ale i dosplých kteí se s díttem dostanou do kontaktu.efektivní programy na snížení sebevražednosti dtí a mladistvých jsou zameny na trénink uitel, vychovatel, léka a policist k rozeznání píznak sebevražedných sklon. Prevence úraz dtí je i prioritou Svtové zdravotnické organizace (SZO), proto byla na léta byla uzavena mezi eskou kanceláí SZO a Ministerstvem zdravotnictví smlouva o spolupráci. Jedná se o bilaterální smlouvu, zamenou na prevenci pedevším úraz dopravních.jde o pokraování aktivit, které zaaly vloni Svtovým dnem zdraví WHO. Jde o to aby se do prevence dopravních úraz zapojila státní správa i neziskový sektor.aby existující projekty na regionální a místní úrovni, které se osvdili a zvýšily bezpeí dtí byly dále využívány. Napíklad projekt Bezpená cesta do školy,vidíš mne?,na kolo jen s pílbou,domluvme se,nebo Road Show-The Action. Každoron se organizují Národní dny bez úraz pod záštitou MZ a ve spolupráci s Národní sítí Zdravých mst. V roce 2007 byl OSN a SZO vyhlášen Globální týden bezpenosti v doprav na duben a k tomu se vázala ada akcí, napíklad výtvarná soutž dtí, nebo vytvoení metodiky pro prevenci úraz dtí na cest do školy a zárove zvýšení tlesného pohybu dtí.

7 Systémovým a koordinovaným pístupem k problematice dtských úraz se v eské republice dlouhodob zabývají napíklad nkteí lenové sít Zdravých mst, obce a regiony, a zvlášt první Bezpené komunity WHO. lenové Národní sít této akce se každoron zapojují do celostátní kampan Dny bez úraz a ada z nich realizuje projekty zamené na bezpenost dtí v doprav, pi sportu nebo ve škole. K tmto aktivitám pedevším také zvýšení informovanosti oban o možnostech prevence a o rizicích, které nás obklopují.takové msto, nebo region si vytváí vlastní plán, zamený na lokální problémy. Nkterá rizika jsou spolená, domácí úrazy, popáleniny a opaeniny, otravy nebo pády. Jiná jsou specifická, nkde je zapotebí zamit se více na cyklisty, jinde motoristy, nebo tonutí. Vzhledem k tomu, že se na úrazu podílí více faktor, je velice obtížné odhadnout budoucí vývoj úrazovosti dtí v eské republice. Zahraniní studie popisují existující vztah mezi nízkým píjmem rodiny a zvýšeným rizikem úrazu.vzhledem k pokraující sociální diverzifikaci naší spolenosti, lze pedvídat, že i v eské republice se bude zvtšovat riziková skupina dtí ze špatných ekonomických pomr. Také zmny v tradiní form rodiny, zvyšující se poet dtí vychovávaných jedním rodiem, asto i v horších podmínkách ovlivují dtskou úrazovost i možnosti prevence. Horší standard bydlení v nekvalitních a neudržovaných prostorách, hustá doprava, nedostatek finanních prostedk k nákupu bezpenostních prvk, napíklad cyklistických pileb nebo kvalitních dtských sedaek do auta, používání nebezpených ojetých vozidel, málo bezpeného prostoru na hraní, používání starých elektrických spotebi nebo starých systém vytápní, sportovních poteb, které neodpovídají velikosti a vku dítte.pipoítat mžeme i zanedbaná hišt,nedostatek vhodných ploch pro hru a sport, málo píležitostí sportovat pod dohledem instruktor, nedostatek cyklistických stezek a další. Studie Svtové zdravotnické organizace pedvídá i zmny v dopravních úrazech, pokles úmrtnosti v dsledku dopravních nehod v ekonomicky vysplých zemích o 30% do roku 2020, ale souasn upozoruje, že dojde k výraznému nárstu v zemích stedn vysplých, ke kterým patí i R a rozvojových. Z devátého místa v roce 1990 se zejm dopravní úrazy pesunou v roce 2020 na tetí místo v poadí celosvtových zdravotnických problém. Souasn budou celosvtov na šestém míst v píinách úmrtí. V rámci tzv.pasivní technologické intervence má velký význam oblast ochrany spotebitele. Zajištní bezpeného prostedí (nap. dtská hišt, bazény, školy,a sportovišt) a dozor nad bezpeností prodávaných výrobk (lékovky, elektrické spotebie, domácí chemie) musí být nedílnou souástí preventivních snah. Maastrichtská smlouva znan rozšíila pravomoci

8 Evropské komise s ohledem na ochranu zdraví a bezpeí evropských oban. V lenských státech má plnou moc iniciovat regulaní výkony tak, aby zaruily bezpenost výrobk a služeb. Normy a smrnice hrají v souasnosti klíovou roli pi regulaci bezpenosti v rámci Evropské unie, protože poskytují technické specifikace již uzákonných koncepcí. Normy mají také jedinený vzdlávat pomocí návod, varování, ilustrací a symbol. V eské republice je hlavní prioritou vytvoení celospoleenského povdomí o naléhavosti úrazové problematiky zejména mezi potencionálními partnery a zainteresovanými skupinami. K prevenci úraz by se ml používat systémový pístup využívající zkušeností získané používáním Haddonových stratégií, které bychom mohli shrnout do nkolika bod: 1. snížení vystavení riziku (nap. zákaz prodeje nebezpených výrobk, bezpenostní uzávry u lék nebo drogistického zboží, úprava domácího prostedí atd.) 2. prevence vzniku úrazového dje (zdravotn-výchovná nebo technologická intervence) 3. snížení závažnosti úrazu v prbhu úrazového dje (zkvalitnní designu výrobk automobil, zádržných systém, elektrických spotebi atd.) 4. snížení následk po úrazu (nap. zkvalitnním záchranného systému, ovládání laické i odborné první pomoci, odborná traumatologická pée.

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Nelegální práce v odvtví stavebnictví Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Metodický pokyn MŠMT definuje

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

dtství u dosplé populace R projekt dpoený Interní grantovou agenturou MZ R a realizovaný týmem odborník Linky bezpeí

dtství u dosplé populace R projekt dpoený Interní grantovou agenturou MZ R a realizovaný týmem odborník Linky bezpeí Nkteré výsledky reprezentativní Retrospektivní studie sexuálního zneužívání v dtství u dosplé populace R a Retrospektivní studie fyzického a psychického týrání v dtství u dosplé populace R projekt dpoený

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Ing. Jaroslav Heinrich, Ing. Tatiana Blanárová, Ing. Michal Poláek HBH Projekt spol. s r.o., HBH Projekt spol s r.o. organizaná složka Slovensko

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013 Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysoina na období 2008 2013 Zpracovatel: Krajský úad kraje Vysoina, oddlení strategického plánování Vysoina Tourism, píspvková organizace Masarykova univerzita

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Komunita a zdraví. Communitas (lat.) spoleenství lidí. Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005

Komunita a zdraví. Communitas (lat.) spoleenství lidí. Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005 Komunita a zdraví Communitas (lat.) spoleenství lidí Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005 Pocit sounáležitosti, sociální identity Jak funguje sociální skupina? Co podporuje pocit

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ARA (Asociace eských reklamních agentur)

ARA (Asociace eských reklamních agentur) Vznik profesních organizací v oblasti marketingové komunikace Komunikaní agentury (historie) Pehled komunikaních agentur, ásti reklamní agentury Pehled a funkce jednotlivých asociací Soutže a udlované

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Bezpečná škola-mezinárodní program ISS

Bezpečná škola-mezinárodní program ISS Bezpečná škola-mezinárodní program ISS Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Národní koordinační centrum prevence úrazů,násilí a podpory bezpečnosti pro děti International Safe Schools Cerifying Centre Úrazy

Více