Prevence dtských úraz a otrav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prevence dtských úraz a otrav"

Transkript

1 Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole Úrazy a otravy, uvedené v mezinárodní klasifikaci nemocí jako vnjší píiny nemocnosti a úmrtnosti, jsou v R na pedním míst v celkové úmrtnosti, nemocnosti i pracovní neschopnosti. U dtí a mladých dosplých do 42 let jsou hlavní píinou smrti. V celkové eské populaci zpsobují poranní a otravy 20% ze všech úmrtí u dtí do 14 let. Úmrtnost na úraz je v eské republice dvakrát vyšší, nežli napíklad ve Velké Británii, Švédsku a Nizozemí. Každý rok v dsledku úrazu je ošeteno lékaem 16% dtí školního vku. Z epidemiologických studií vyplývá, že na jedno úmrtí pro úraz je nutno poítat se 42 hospitalizacemi a s více než 1000 návštv ambulancí. Epidemický charakter úrazovosti z ní iní veejn-zdravotnický problém, jehož ovlivnní prostednictvím prevence mže výrazn zmnit oekávanou stední délku života, ekonomickou zátž zdravotnického systému i stav veejného zdraví. Prevence úraz je aktivita, která na základ studia píin a mechanism úraz predikuje jejich frekvenci a navrhuje praktickou intervenci ke snížení jejich potu a závažnosti, vetn zmírnní následk. K tomu slouží metody primární, sekundární a terciární prevence. Úraz je akutní píhoda, definován je jako náhlé poškození zdraví psobením vnjších faktor o síle pesahující adaptaní možnosti lidského organizmu, nebo nedostatek nkterých životn nezbytných faktor. Pro prevenci úraz je základem sbr validních dat o míst, asu, typu úrazu a píinách a souvislostech úrazového dje. Jejich rozborem mžeme stanovit zpsob preventivního zásahu tak, aby bylo dosaženo maximální úinnosti (snížení potu úraz) pi co nejnižších nákladech. Úelem úrazové prevence je aby k úrazu vbec nedošlo a pokud ano, pak aby byl dobe a vas ošeten. Jde tedy nejen o primární prevenci - zabránní vzniku úraz (oddlení chodc a dopravy, zákaz nebezpených výrobk), ale i prevenci sekundární - kvalitní záchranný systém,poskytnutí odpovídající první pomoci, snížení dopadu úrazu, zkrácení léby, snížení náklad, urychlení návratu k plnému zdraví a pedcházení invalidizace a trvalých následk (zádržné systémy v automobilu, ochrann pílby, požární hlásie). I terciární prevence, zaazení trvale poškozených do bžného života má

2 svoji preventivní roli. Základem prevence jsou objektivní podmínky pro uplatnní zdravého a bezpeného zpsobu života jednotlivce i populaních skupin a pro pípad selhání pak dostupná, kvalifikovaná pomoc dobe fungujícího zdravotnického zaízení. Úrazy vznikají spolupsobením tí faktor: prostedí, hostitele (lovka) a initele (rzné druhy a formy penosu energie). Prostedí - faktory prostedí dlíme do dvou kategorií- sociální a fyzikální. Sociální jsou nap. akceptace požití alkoholu, užívání drog, socioekonomické faktory. Fyzikální jsou místo úrazu, poasí, teplota, denní doba, roní období, rizikové prostedí, stroje, nástroje. Hostitel - vk, pohlaví, vzdlání, schopnosti, fyzická zdatnost, psychický stav, alkohol, drogy, rizikové chování. initel - penos abnormálního množství energie,mechanické, tepelné, chemické,elektrické, radianí. Prostedí zásadním zpsobem ovlivuje úrazovost, ale protože jeho zmna je obvykle asov i finann nároná, bývá asto bezpenost prostedí nahrazována jiným preventivním zásahem, obvykle výchovou k bezpenému chování a zvládání rizikových situací. U dtí zstává bezpené prostedí nejúinnjší ochranou ped úrazem. Prostedí komunikace je místem, kde se úrazové dje pravideln opakují podle stabilních schémat. Nepehledné místo pro pecházení, nedostatek chránných sportovních a rekreaních ploch, špatná signalizace. Dti jsou na komunikacích znevýhodnny svým malým vzrstem, špatným odhadem vzdálenosti jedoucího vozidla, nedostatenou koncentrací pozornosti. Domácí prostedí, které by mlo poskytovat bezpené útoišt rodin je asto djištm úrazu, pedevším dtí do 5ti let vku. Léka a zdravotní sestra má umt poradit rodim jak vytvoit pro dti bezpené domácí prostedí a upozornit na rizikové výrobky a hraky. Dti nad pt let se nejastji zraní na hišti, pi sportu a ve škole. Bezpené hišt, sportovní vybavení a dozor napomáhají úinné prevenci úraz. Hostitel, tedy dít, má adu vlastností, které jej predisponují k uritým druhm úraz. Stupe psychomotorického vývoje zásadním zpsobem ovlivuje riziko úrazu. V rzných vkových skupinách se setkáváme s typickými úrazy pro dané období. Chlapci jsou od stáí 9 msíc astji zranní, nežli dívky. Není to pouze tím, že více sportují a vybírají si rizikovjší druhy sportu. Vizuální a prostorová percepce je u dívek stejného vku lepší než u chlapc, stejn tak i motorická koordinace. Chlapci mají vyšší míru agresivity a odvahy. Míra díttem dosažených dovedností a tendence zapomínat pi he na okolí jsou spolupsobícími faktory. Sociální statut rodiny má vliv na poet i druh úraz. V sociáln slabších rodinách je více

3 popálenin a opaení, utonutí a úraz dtí chodc. Píinou je menší dohled rodi, nechránné nebo až nebezpené prostedí i nedostatená výchova k bezpenému chování. Více úraz je také v rodinách s vysokou mírou stresu, vliv zde má u menších dtí hlavn temperament matky, u vtších pak chování samotného dítte. initel, tedy energie úraz psobící ovlivuje epidemiologii úrazovosti. Pády jsou nejastjší píinou úrazu dtí obvykle pi výškách od 1 do 2 metr, ale i pád z výše 60 cm mže znamenat pro dít závažné poranní.. Schody jsou rizikové nejen pro batolata, ale i menší dti, pokud spadne osoba, která je nese. Patrové postele a dtská chodítka se nedoporuují. V chodítku se dít mže dostat do nebezpených situací, pi pevrácení chodítka po nárazu na pekážku je dít katapultováno.ezné a bodné rány vznikají pádem na sklo,nebo ostré hrany, proto použití bžného skla ve výplních dveí, nebo oken do výše 1m je nebezpené. Smrtelné úrazy u dtí do 6 ti let zpsobily sekaky na trávu, ezné rány pi nevhodném použití u starších dtí. Prevence otravy toxickými látkami a léky spoívá v bezpenostních uzávrech, které dít nedokáže otevít, ukládání nebezpených látek a lék mimo dosah dtí. Inhalaci drobných pedmt, vtšinou provázenou silným laryngospasmem, který bývá píinou smrti u dtí od pl roku do 3 let lze pedejít odstranním drobných pedmt a potravin, nebo plastových sák z dosahu dtí i zvládnutím manévr první pomoci. Zamezení pístupu dtí k horkým tekutinám a povrchm, kuáckým potebám a otevenému ohni je primární prevencí bolestivých, nákladných a asto trvalé následky zanechávajících úrazm tepelnou energií. Dít do 3 let nemá být ponecháno samo v blízkosti vody, i pouhých 10 cm staí k utonutí. Zdravotnický personál má být schopen rozeznat píznaky syndromu týraného a zneužívaného dítte od píznak úrazu neúmyslného. Zvlášt u rodin neúplných, nefunkních, u velmi mladých i málo vzdlaných rodi je nutno zvlášt pak pi opakujících se ošeteních úrazu na tuto možnost myslet. Intervence se mohou provádt na úrovni individuální, komunitní, i populaní: Individuální - psobení na dti, rodie a osoby zodpovdné za dti (pée odpovídající vku, bezpené prostedí, znalost rizik, výuka dtí ve zvládání rizikových situací a výuka bezpenostních zásad pimená vku). Komunitní - bezpené komunikace, pechody, cyklistické stezky, kvalita bydlení, design pístroj, nábytek a materiály používané doma, systém rychlé zdravotnické pomoci. SZO (Svtová zdravotnická organizace) podporuje projekty zamené na lokální prevenci úraz, využívající spolupráce mezi všemi sektory a zamené na všechny vkové kategorie pod názvem Safe Community Bezpená komunita.

4 pomoci. Populaní - zákonná opatení, výchova školní, rodinná a mediální o prevenci a první Léka a sestra má využívat svého vlivu na dti i rodie a využít píležitosti k prevenci. Instrukce rodi, spolupracovník a všech profesionál, kteí mají vliv na rodinu se mže dít v prostedí ambulantním i nemocniním, zvlášt pak pokud je dít pro úraz již ošetováno. Verbální informaci je dobré doplnit psaným textem, letákem. Musí být relativn struná a jednoduchá, pokud je doplnna ukázkou bezpenostních prvk a pomcek dosáhne se žádané zmny chování lépe. Schopnost naslouchat, podpoit rodie, jejichž dít prodlalo úraz a pomoc pi hledání zpsobu jak v budoucnu úrazu zabránit je jedna z povinností zdravotníka. Patí sem i pozornost k rizikm na vlastním pracovišti, ve svém vlastním dom a obci. Ke skutené kontrole úrazovosti je zapotebí spolupráce lékae-traumatologa, pediatra, epidemiologa a preventisty. V roce 2005 zemelo podle údaj Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku eské republiky (ÚZIS) 106 dtí na vnjší píiny- úrazy a otravy.úmrtnost se sice postupn meziron snižuje, ale poet celkem lékasky ošetených dtských úraz zstává stále stejný, kolem A poet dtí, které musely být pro úraz hospitalizovány spíše narstá.ošetuje se více sportovních úraz i úraz školních, narstá poet úraz ve volném ase a domácích.poet dopravních úraz dtí není tak vysoký, ale zato jsou tyto úrazy vážnjší, tém polovina smrtelných úraz dtí se stala v doprav. Tato varující ísla pedstavují obrovskou zátž nejen z hlediska utrpení obtí úraz, jejich rodin a blízkých, ale také zátž ekonomickou a neúmrn zatžují zdravotnický systém.takový stav je neudržitelný, když si uvdomíme, že vtšin nehod se dalo zabránit. Proto je poteba prevence úraz u nás naléhavá a musí používat efektivní metody s prokázanou úinností a postihnout všechny vkové skupiny, všechny situace a prostedí, kde k úrazm dochází nejastji.na prevenci se mohou podílet v podstat všechny státní orgány a instituce i spolenosti, které mohou úrazovost ovlivnit- tedy sektory dopravy, školství, sportu,vnitra., ale i práce a sociální vci. Samozejm zdravotnictví a jeho zdravotní ústavy, ale vlastn každý zdravotník by ml prevenci úraz provádt jako souást své práce, zvlášt pak ten, který se stará o dti. Znalost píin, souvislostí a mechanism dtských úraz pomáhá rozhodovat, kam vložit omezené prostedky na preventivní zásahy co nejúelnji.preventivní program snížení úrazovosti musí zahrnovat všechna základní prostedí, domov, školu, hišt a komunikace.

5 Dtství je z hlediska úrazovosti zvlášt rizikovým obdobím života, tetina všech úraz které si vyžádají lékaské ošetení se stane dtem do 14. let.samozejm je hlavní zodpovdnost na rodiích, ale zdravotnická veejnost mže psobit nejen výchovn na rodie i dti, ale i participovat na vytváení program a jejich iniciováním a poskytováním nezbytných zdravotnických informací zásadním zpsobem pispt ke snížení úrazovosti dtí. Ministerstvo zdravotnictví pedložilo vlád ke schválení Národní akní plán prevence dtských úraz, který vznikl mezioborovou spoluprácí skupiny odborník.návrh vychází z podrobné analýzy souasného stavu a stanovuje úkoly jednotlivých resort tak, aby se podailo úinn snížit dtskou úrazovost prostednictvím pasivních i aktivních prostedk prevence ve všech oblastech života dtí.nap byl vládou schválen v srpnu Prevence úraz je postavena na uceleném programu snížení úrazovosti. Musíme zmnit chování lidí tak aby vdom snižovali riziko, kterému jsou vystaveni. Dti uíme chránit své zdraví a vyhýbat se nebezpeí a to nejen pouováním, ale pedevším nácvikem praktických dovedností. Prostednictvím zákon a naízení mžeme upravit prostedí, nebo výrobky. Tím se pak vytváí pasivní ochrana, ale nutná je pak kontrola a postih nedodržování práva.vtšina úraz vzniká tak, že spolupsobí rizikové prostedí, chování a nedostatek znalostí a dovedností, jak se chránit. Dti mají podle mezinárodních úmluv právo na bezpeí a to pedevším proto, že jsou zranitelnjší z mnoha dvod. Nemají pístup k adekvátním informacím o výrobcích, které používají, o prostedí ve kterém žijí, hrají si a cestují. I v pípad, že tyto informace mají k dispozici, nechápou veškeré jejich dsledky.rodie asto ani nemohou ovlivnit výbr prostedí, ve kterém se dti musí orientovat (silnice, školy, dtská hišt a dokonce i domovy). Život do znané míry ovlivují socioekonomické podmínky.není možné, aby dti nebo jejich rodie adekvátn posoudili potencionální rizika používání moderních technologických výrobk, zejména rzných chemických pípravk.v eské republice jsme zamili pozornost pedevším na sekundární prevenci, tedy kvalitní ošetení úraz tak, aby došlo k úplnému zahojení a nezstaly trvalé následky. Centra dtské traumatologie - obecn traumacentra jsou místem, kde se poskytuje komplexní pée o zranné na nejvyšší možné úrovni. Nemocnice, která má traumacentrum musí být schopná zajistit všechny odborníky, kteí jsou k ošetení úrazu zapotebí. Závažné popáleniny ošetují kliniky popáleninové medicíny, nebo oddlení popálenin, pípadn pak plastická chirurgie.málo však je vnováno primární prevenci, tedy snahám úrazu zabránit.ve státech kde se tento druh prevence provádí již dv desítky let se jasn prokázala úinnost, jejich úrazovost tedy poty ošetených úraz na osob jsou i více než dvakrát nižší.a vycházeli z podobné situace, jaká je dnes u nás.

6 Žádná prevence nebude úinná, pokud bude zamena jen jednostrann.nkteré intervence jsou zameny na uritý druh úrazu, jiné zahrnují více druh a píin. Programy zamené na používání cyklistických pileb specificky snižují poranní hlavy, které je u dtí cyklist asté a vážné.prosazení dsledného používání dtských autosedaek a jiných zádržných systém v autech sníží poet i závažnost mnohoetných zranní-polytraumat. Dobe osvtlená komunikace, jasné a srozumitelné dopravní znaení i omezeni rychlosti ovlivní celou škálu úraz dítte chodce.stejn tak zizování pších a cyklistických stezek, pechod bezpenjších pro dti a dostatených chránných ploch pro bezpenou hru. Nejastji se komunitní programy zamují na výchovu dítte jako chodce a úastníka provozu na komunikacích, mén asto, protože více nákladné, jsou úpravy prostedí tak, aby bylo bezpené a pátelské k dtem.kvalita dtských hiš je dosud pevážn nízká, akoliv již platí evropské normy pro jejich vybavení i povrchy.mnohá jsou pro dti pímo nebezpená, a obce je tedy radji odstraní, aniž by je nahradily. Nejastjší úraz je pád z nevhodného, nebo poškozeného vybavení. Konstrukce výrobk bezpenjších pro dti a dsledné odstranní tch, které jsou rizikové by se mlo stát vizitkou zodpovdného výrobce. Prevence násilných in, omezení zneužívání a týrání dtí nejen sníží jejich úrazovost, ale v budoucnu i sníží riziko jejich vlastní násilné innosti.rozpoznání a vasná diagnóza násilí na dtech je úkolem pediatra, ale i dosplých kteí se s díttem dostanou do kontaktu.efektivní programy na snížení sebevražednosti dtí a mladistvých jsou zameny na trénink uitel, vychovatel, léka a policist k rozeznání píznak sebevražedných sklon. Prevence úraz dtí je i prioritou Svtové zdravotnické organizace (SZO), proto byla na léta byla uzavena mezi eskou kanceláí SZO a Ministerstvem zdravotnictví smlouva o spolupráci. Jedná se o bilaterální smlouvu, zamenou na prevenci pedevším úraz dopravních.jde o pokraování aktivit, které zaaly vloni Svtovým dnem zdraví WHO. Jde o to aby se do prevence dopravních úraz zapojila státní správa i neziskový sektor.aby existující projekty na regionální a místní úrovni, které se osvdili a zvýšily bezpeí dtí byly dále využívány. Napíklad projekt Bezpená cesta do školy,vidíš mne?,na kolo jen s pílbou,domluvme se,nebo Road Show-The Action. Každoron se organizují Národní dny bez úraz pod záštitou MZ a ve spolupráci s Národní sítí Zdravých mst. V roce 2007 byl OSN a SZO vyhlášen Globální týden bezpenosti v doprav na duben a k tomu se vázala ada akcí, napíklad výtvarná soutž dtí, nebo vytvoení metodiky pro prevenci úraz dtí na cest do školy a zárove zvýšení tlesného pohybu dtí.

7 Systémovým a koordinovaným pístupem k problematice dtských úraz se v eské republice dlouhodob zabývají napíklad nkteí lenové sít Zdravých mst, obce a regiony, a zvlášt první Bezpené komunity WHO. lenové Národní sít této akce se každoron zapojují do celostátní kampan Dny bez úraz a ada z nich realizuje projekty zamené na bezpenost dtí v doprav, pi sportu nebo ve škole. K tmto aktivitám pedevším také zvýšení informovanosti oban o možnostech prevence a o rizicích, které nás obklopují.takové msto, nebo region si vytváí vlastní plán, zamený na lokální problémy. Nkterá rizika jsou spolená, domácí úrazy, popáleniny a opaeniny, otravy nebo pády. Jiná jsou specifická, nkde je zapotebí zamit se více na cyklisty, jinde motoristy, nebo tonutí. Vzhledem k tomu, že se na úrazu podílí více faktor, je velice obtížné odhadnout budoucí vývoj úrazovosti dtí v eské republice. Zahraniní studie popisují existující vztah mezi nízkým píjmem rodiny a zvýšeným rizikem úrazu.vzhledem k pokraující sociální diverzifikaci naší spolenosti, lze pedvídat, že i v eské republice se bude zvtšovat riziková skupina dtí ze špatných ekonomických pomr. Také zmny v tradiní form rodiny, zvyšující se poet dtí vychovávaných jedním rodiem, asto i v horších podmínkách ovlivují dtskou úrazovost i možnosti prevence. Horší standard bydlení v nekvalitních a neudržovaných prostorách, hustá doprava, nedostatek finanních prostedk k nákupu bezpenostních prvk, napíklad cyklistických pileb nebo kvalitních dtských sedaek do auta, používání nebezpených ojetých vozidel, málo bezpeného prostoru na hraní, používání starých elektrických spotebi nebo starých systém vytápní, sportovních poteb, které neodpovídají velikosti a vku dítte.pipoítat mžeme i zanedbaná hišt,nedostatek vhodných ploch pro hru a sport, málo píležitostí sportovat pod dohledem instruktor, nedostatek cyklistických stezek a další. Studie Svtové zdravotnické organizace pedvídá i zmny v dopravních úrazech, pokles úmrtnosti v dsledku dopravních nehod v ekonomicky vysplých zemích o 30% do roku 2020, ale souasn upozoruje, že dojde k výraznému nárstu v zemích stedn vysplých, ke kterým patí i R a rozvojových. Z devátého místa v roce 1990 se zejm dopravní úrazy pesunou v roce 2020 na tetí místo v poadí celosvtových zdravotnických problém. Souasn budou celosvtov na šestém míst v píinách úmrtí. V rámci tzv.pasivní technologické intervence má velký význam oblast ochrany spotebitele. Zajištní bezpeného prostedí (nap. dtská hišt, bazény, školy,a sportovišt) a dozor nad bezpeností prodávaných výrobk (lékovky, elektrické spotebie, domácí chemie) musí být nedílnou souástí preventivních snah. Maastrichtská smlouva znan rozšíila pravomoci

8 Evropské komise s ohledem na ochranu zdraví a bezpeí evropských oban. V lenských státech má plnou moc iniciovat regulaní výkony tak, aby zaruily bezpenost výrobk a služeb. Normy a smrnice hrají v souasnosti klíovou roli pi regulaci bezpenosti v rámci Evropské unie, protože poskytují technické specifikace již uzákonných koncepcí. Normy mají také jedinený vzdlávat pomocí návod, varování, ilustrací a symbol. V eské republice je hlavní prioritou vytvoení celospoleenského povdomí o naléhavosti úrazové problematiky zejména mezi potencionálními partnery a zainteresovanými skupinami. K prevenci úraz by se ml používat systémový pístup využívající zkušeností získané používáním Haddonových stratégií, které bychom mohli shrnout do nkolika bod: 1. snížení vystavení riziku (nap. zákaz prodeje nebezpených výrobk, bezpenostní uzávry u lék nebo drogistického zboží, úprava domácího prostedí atd.) 2. prevence vzniku úrazového dje (zdravotn-výchovná nebo technologická intervence) 3. snížení závažnosti úrazu v prbhu úrazového dje (zkvalitnní designu výrobk automobil, zádržných systém, elektrických spotebi atd.) 4. snížení následk po úrazu (nap. zkvalitnním záchranného systému, ovládání laické i odborné první pomoci, odborná traumatologická pée.

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5 NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM NELA VILHELMOVÁ Praha 2009 PEDMLUVA Nikotinismus je stále aktuálnjším tématem nabývajícím na dležitosti, zárove s rostoucím

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Úrazy a jejich prevence. MUDr. Jarmila Číhalová

Úrazy a jejich prevence. MUDr. Jarmila Číhalová Úrazy a jejich prevence MUDr. Jarmila Číhalová Základní údaje Úrazy zaujímají 3.místo mezi nejčastějšími příčinami smrti (za nemocemi srdce a cév a nádory) U dětí a mladistvých dokonce místo první. Odhaduje

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Prevence úrazů v NPZ PPZ v roce 2006 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., Mgr. Lenka Polanská Oddělení podpory veřejného zdraví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Úrazy současná situace

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporující

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporující Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporující sociální zalenní uživatele do spolenosti 1 Koncepce podpory

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20 Blická 2829/20, 141 00 Praha 4 Zábhlice Pronájem byt a nebytových prostor vetn poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených. IO: 62580078 DI: 004-62580078 Kontaktní tel.: 272 765 263 El.pošta:

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Plánované rodiovství MUDr.

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta leden 2011 Úvod Hradec Králové je historicky cyklistické mčsto. Cyklistické stezky vybudované v 80. letech okolo

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

b/ odborné semináe poádané pro lektory, uitele, metodické a ídící pracovníky, pracovníky veejné správy hl.m. Prahy a vzdlávací instituce.

b/ odborné semináe poádané pro lektory, uitele, metodické a ídící pracovníky, pracovníky veejné správy hl.m. Prahy a vzdlávací instituce. 4. Nápl projektu 4.1. odborné semináe a/ odborné školení lektorované pracovníky National Society for the Prevention of Cruelty to Children (Národní spolenost prevence násilí na dtech) z Velké Británie

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

lovk tráví v budovách 90% asu..

lovk tráví v budovách 90% asu.. !!ž " " """ 1 lovk tráví v budovách 90% asu.. Základní uživatelský parametr každé stavby urené pro dlouhodobý pobyt lidí, a se jedná prostedí pracovní nebo obytné, je kvalita vnitního mikroklimatu, definovaná

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek

ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek Místo v systému pée Obanské sdružení ADVAITA sídlí na Liberecku a nabízí v Libereckém kraji programy protidrogové prevence (primární, sekundární, terciární). Plní úlohu

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více