Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů"

Transkript

1 Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od: Účinnost od: Platnost do: Počet příloh: 8 1. Záznam o úrazu vzor formuláře 2. Kontaktní adresy pro hlášení školního úrazu 3. Kontaktní adresy pro zaslání záznamu o úrazu 4. Žádost o náhradu bolestného za úraz vzor 5. Oznámení škodní události z odpovědnosti pojištěný 6. Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu 7. Posudek o bolestném 8. Tabulka sledování průběhu vyřizování likvidace úrazu Zpracoval: Mgr. Bc. Alena Krabcová Dne: Podpis: Schválil: Mgr. Bc. Alena Krabcová Dne: Podpis:

2 Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Předchozí úprava: Bez předchozí úpravy Interval revize: rok OBSAH 1 ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Čl. 1 Předmět a rozsah vnitřního předpisu 1 ČÁST DRUHÁ - EVIDOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ÚRAZU 1 Čl. 2 Školní úraz 1 Čl. 3 Kniha úrazů 1 Čl. 4 Uložení knihy úrazů 2 Čl. 5 Evidování školního úrazu 2 Čl. 6 Záznam o úrazu 3 Čl. 7 Hlášení úrazu 3 Čl. 8 Zasílání a předávání záznamu o úrazu 4 ČÁST TŘETÍ - NÁHRADA BOLESTNÉHO ZA ŠKOLNÍ ÚRAZ 4 Čl. 9 Komunikace s pojišťovnou 4 Čl. 10 Likvidace škodní události školní úraz 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 5 Čl. 11 Platnost vnitřního předpisu 5 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Záznam o úrazu vzor formuláře Příloha 2 Kontaktní adresy pro hlášení školního úrazu Příloha 3 Kontaktní adresy pro zaslání záznamu o úrazu Příloha 4 Žádost o náhradu bolestného za úraz Příloha 5 Oznámení škodní události z odpovědnosti POJIŠTĚNÝ Příloha 6 Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu Příloha 7 Posudek o bolestném Příloha 8 Tabulka o sledování průběhu vyřizování likvidace

3 Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět a rozsah vnitřního předpisu (1) Tento předpis upravuje postupy řešení úrazů vzniklých v prostorách a areálu Domova mládeže a školní jídelny Pardubice nebo na jím organizovaných činnostech spojených s výchovně vzdělávací činností. (2) vychází z 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění změn pozdějších předpisů. ČÁST DRUHÁ EVIDOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ÚRAZU Čl. 2 Školní úraz (1) Školním úrazem je takový úraz, který vznikl bez zjevného úmyslného zavinění zraněnou osobou nebo osobou, která neúmyslně úraz zraněnému způsobila. (2) Školním úrazem je úraz, který byl zapříčiněn při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech nebo při poskytování školských služeb v prostorách domova mládeže. Pokud by mělo dojít ke školnímu úrazu mimo prostory a činnosti domova mládeže, musí činnosti přímo souviset s organizovaným vzděláváním domova mládeže. (3) Jako školní úraz nelze považovat takový úraz, který se stal mimo prostory domova mládeže nebo nesouvisí s činnostmi organizovanými pod hlavičkou Domova mládeže a školní jídelna Pardubice (dále jen DM ). Čl. 3 Kniha úrazů (1) V knize úrazů se evidují všechny úrazy ubytovaných žáků a studentů, ke kterým došlo při činnostech podle Čl. 2 odst. (1). (2) V knize úrazů se uvede: a) pořadové číslo úrazu b) jméno, popř. jména, příjmení a datum narození zraněného

4 c) popis úrazu, Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně datu a místě události, e) zda a kým byl úraz šetřen, f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu (3) Osobní údaje, které jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu, mohou být zpracovávány jen za účelem evidence úrazů, popř. jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu. (4) Kniha úrazů je dokument a jako takový obsahuje další náležitosti: a) název organizace, označení organizace b) umístění knihy úrazů a vymezení rozsahu místní působnosti pro úseky c) označení počtu listů a číslované strany d) počátek účinnosti knihy e) jméno, příjmení a podpis zodpovědné osoby za vedení knihy f) schvalovací doložka nadřízené osoby Čl. 4 Uložení knihy úrazů (1) Domov mládeže a školní jídelna Pardubice používá pro potřeby záznamů školních úrazů dvě knihy. Jejich umístění je a) Recepce budovy č. 1 a 2, Rožkova ulice 331, Pardubice b) Recepce budovy č. 3, ul. Gorkého 350, Pardubice (2) Záznamy v knize úrazů jsou důvěrné, nesmí být pozměňovány a jinak upravovány bez vědomí nadřízených osob. Čl. 5 Evidování školního úrazu (1) Pokud dojde ke školnímu úrazu, eviduje se každý v knize školních úrazů a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se DM o úrazu dozví. (2) Zápis do knihy úrazu provede zaměstnanec, kterému byl úraz nahlášen zraněným nebo svědkem, hlavní služba nebo zaměstnanec pověřený ředitelkou školy. Volba knihy úrazů probíhá podle příslušnosti vzhledem k místu a) ubytování žáka a zařazení do výchovné skupiny v DM, toto platí i pro výchovně vzdělávací činnosti přímo souvisejících s činnostmi mimo areál a prostory DM b) u neubytovaných žáků v DM podle místa vzniku úrazu (3) Zápis v knize úrazů je podkladem pro zápis denního záznamu. Pokud provede záznam do knihy úrazů někdo jiný než osoba vykonávající hlavní službu, je povinen jí toto oznámit. (4) Hlavní služba vyrozumí o vzniku úrazu skupinového vychovatele žáka, který zodpovídá za vyhotovení záznamu o úrazu odpovědným pracovníkem.

5 (1) Záznam o úrazu se vyhotovuje, jde-li o: Čl. 6 Záznam o úrazu Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost ve škole nebo školském zařízení b) úraz, jehož důsledkem není nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, ale je pravděpodobné, že bude žáku poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem c) na žádost zákonného zástupce, zletilého žáka nebo orgánu d) smrtelný úraz nebo takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu do jednoho roku od vzniku úrazu (2) Záznam o úrazu vyplní v elektronické podobě prostřednictvím webového portálu České školní inspekce pověřená osoba s elektronickým podpisem nebo ředitelka. Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu je na webových stránkách České školní inspekce (Příloha 1). Čl. 7 Hlášení úrazu (1) O úrazu nezletilého žáka jeho zákonného zástupce bez zbytečného odkladu informuje prokazatelným způsobem: a) skupinový vychovatel b) hlavní služba v případě, že není přítomen skupinový vychovatel c) nebo jiný pracovník domova mládeže v nepřítomnosti skupinového vychovatele a hlavní služby. (2) Za prokazatelný způsob se pro tyto účely považuje: a) b) Výpis z mobilního telefonu c) Zvukový záznam d) Fax (3) Po okamžitém informování zákonného zástupce bude zaslán oznamovací dopis s kroky dalšího šetření vzniklé škodní události, včetně formulářů nutných k vyplnění a doložení. (4) U vážných úrazů informuje bez zbytečného odkladu osoba uvedená v Čl. 7 odst. (1) nadřízeného pracovníka a případně požádá o vyhotovení záznamu o úrazu. (5) Pokud byl v souvislosti s úrazem spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo se jedná o úraz smrtelný, informuje osoba uvedená v Čl. 7 odst. (1) bez zbytečného odkladu ředitelku nebo zástupce ředitelky za účelem ohlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. (6) Pověřená osoba vyřizováním evidence, šetřením a likvidací úrazů nahlásí dále úraz: a) pojišťovně, u které je DM pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, prostřednictví likvidátora b) příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.

6 Čl. 8 Zasílání a předávání záznamu o úrazu Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů (1) Za každý uplynulý měsíc, nejpozději do 5. dne následujícího měsíce, zašle pověřená osoba záznamy o úraze: a) zřizovateli organizace b) zdravotní pojišťovně žáka c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce (prostřednictví internetového portálu) d) zákonnému zástupci nebo zletilému žáku (2) V případě smrtelného úrazu podá pověřená osoba do 5 pracovních dní po podání hlášení: a) zřizovateli b) zdravotní pojišťovně žáka c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky. ČÁST TŘETÍ NÁHRADA BOLESTNÉHO ZA ŠKOLNÍ ÚRAZ Čl. 9 Komunikace s pojišťovnou (1) Domov mládeže a školní jídelna Pardubice je pojištěn v rámci společné pojistné smlouvy č uzavřenou Pardubickým krajem na pojištění nemovitého, movitého majetku a pojištění odpovědnosti na období od na dobu neurčitou. (2) Hlášení škod pojišťovně probíhá prostřednictvím webového portálu pojišťovacího makléře RESPECT, a.s., (3) Oznámení o školním úrazu zasílá pojišťovacímu makléři pověřená osoba neprodleně formou ové zprávy na adrese: Čl. 10 Likvidace škodní události školní úraz (1) Na základě žádosti o náhradu bolestného za úraz zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem do 15 dnů od vzniku úrazu bude zahájeno šetření a následná likvidace škodní události prostřednictvím pojišťovacího makléře společnosti RESPECT, a.s. (2) Spis pro likvidaci obsahuje minimálně tyto dokumenty: a) Záznam o školním úrazu - originál b) Lékařská zpráva prvotního ošetření žáka - kopie c) Oznámení o školním úrazu o jeho šetření a likvidaci kopie

7 d) Žádost o náhradu bolestného za školní úraz Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů e) Oznámení škodní události z odpovědnosti POJIŠTĚNÝ kopie f) Posudek o bolestném kopie g) Doklady o úhradě registračního poplatku a dalších poplatcích kopie h) Při poškození věcí spojených s úrazem: - Doklad o nabytí a počáteční hodnotě věci - kopie - Seznam poškozených věcí kopie - Doklad o zaplacení opravy (3) Doklady a formuláře nezbytné k oznámení pojistných událostí: - Oznámení škodní události z odpovědnosti pojištěný - Záznam o úrazu - Posudek o bolestném - Doklady o regulačních poplatcích u lékaře - pozdější případné uplatnění trvalých následků poškozeného (4) Po doložení všech dokumentů zákonným zástupcem nebo zletilým žákem, bude uplatňována náhrada škodní události prostřednictvím DM a společnosti RESPECT, a. s. po pojišťovně. Kopie všech zaslaných dokladů budou uloženy ve spise úrazu žáka, společnosti RESPECT budou zaslány originály uplatňovaných dokladů. Pověřená osoba DM vytvoří kopie formulářů. (5) Pověřená osoba vede evidenci všech dokladů, průběžně sleduje, u jednotlivých případů zapisuje pohyb dokumentů a zasílá je včas k šetření. Po likvidaci odškodnění zaznamenává výši odškodnění za školní úraz. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 11 Platnost vnitřního předpisu (1) Součástí vnitřního předpisu jsou formuláře dokladů a vzorů uvedených v přílohách. (2) je závazný pro všechny pracovníky Domova mládeže a školní jídelny Pardubice. (3) Tento vnitřní předpis domova mládeže nabývá účinnosti dne V Pardubicích dne Mgr. Bc. Alena Krabcová ředitelka organizace

8 Příloha 1 Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení (název, sídlo, IČ) : Škola, školské zařízení (např. ZŠ, SŠ): ZÁZNAM O ÚRAZU (DÍTĚTE, ŽÁKA, STUDENTA) Pořadové číslo záznamu o úrazu/školní rok: Byl záznam vyhotoven na žádost? Jméno a příjmení zraněného: Místo trvalého pobytu zraněného: Datum narození: Třída, ročník: Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu zákonného zástupce: Datum úrazu: Čas: Místo: Zákonný zástupce vyrozuměn: Datum: Čas: Způsob: Kdy a jak byl zákonný zástupce vyrozuměn: Zdravotnické zařízení, kde byl zraněný ošetřen, léčen: Šlo o úraz smrtelný? Datum úmrtí Popis události: Zraněná část těla: Předpokládaná příčina úrazu: Lze předpokládat zavinění zraněného/jiné osoby?: Druh činnosti: 1. vyučovací hodina 2. přestávka 3. praktické vyučování nebo praktická příprava 4. pěstitelské práce, praktické činnosti a dílny 5. tělesná výchova skupinová činnost 6. tělesná výchova individuální činnost 7. školní výlet 8. sportovní akce a soutěže 9. kurzy plavání, lyžování a sportovněturistické kurzy 10. jiné činnosti Věc, kterou bylo zranění bezprostředně způsobeno: Preventivní opatření, které mělo úrazu předejít a bylo školou přijato v době před úrazem: Byl úraz způsoben nebo ovlivněn jinou osobou (jméno, příjmení, místo trvalého pobytu) či vznikl následkem spolupůsobení přírodních živlů nebo zvířat? Jména, příjmení a podpisy svědků: Datum sepsání záznamu: Aktualizace: Datum Jméno, příjmení, funkce a podpis osoby vykonávající dohled v době úrazu: Podpis zraněného (umožňuje-li to jeho stav): Byla poskytnuta náhrada za bolest? Byla poskytnuta náhrada za ztížení společenského uplatnění? Jedná se o úraz smrtelný? Datum úmrtí Jméno, příjmení a podpis vedoucího zaměstnance, razítko: Jméno, příjmení a podpis vedoucího zaměstnance, razítko:

9 Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů č.j. 7/2013 Příloha 2 Kontaktní adresy pro hlášení školního úrazu Kontaktní adresy pro hlášení školního úrazu 1. Zákonný zástupce nezletilého žáka okamžitě: dopis s výzvou: , telefonicky záznam o úrazu posudek bolestného formulář žádost o náhradu bolestného vzor 2. Pojišťovna prostřednictvím likvidátora: Respect, a.s. Sladkovského Pardubice Tel Inspektorát bezpečnosti práce: Oblastní inspektorát bezpečnosti práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Říční Hradec Králové 4. V případě trestných činů, smrtelných úrazů: Policie České republiky obvodní oddělení Pardubice 4 Rožkova Pardubice Tel:

10 Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů č. j. 7/2013 Příloha 3 Kontaktní adresy pro zaslání formuláře záznamu o úrazu Kontaktní adresy pro zaslání formuláře záznamu o úrazu 1. Zákonný zástupce nezletilého žáka: společně s oznámením a výzvou viz Příloha 2 2. Zřizovatel: Krajský úřad Pardubického kraje Komenského náměstí Pardubice 3. Zdravotní pojišťovna žáka: seznam dostupný na webu 4. Česká školní inspekce: prostřednictvím portálu 5. Pojišťovna prostřednictvím likvidátora (společně s doklady k vyřízení): Respect, a.s. Sladkovského Pardubice Tel V případě trestných činů, smrtelných úrazů: Policie České republiky obvodní oddělení Pardubice 4 Rožkova Pardubice Tel:

11 Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů č. j. 7/2013 Příloha 4 Žádost o náhradu bolestného za úraz - vzor Domov mládeže a školní jídelna Pardubice k rukám ředitelky Rožkova Pardubice V, dne Žádost o náhradu bolestného za úraz ze dne Vážená paní ředitelko, tímto Vás žádám o náhradu bolestného za úraz, který se stal ve školském zařízení Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, a to (místo události).., v hod. mému synovi/mé dceři: příjmení a jméno. rodné číslo.., zdravotní pojišťovna.. adresa bydliště: ulice, č.p... PSČ, obec Ev. číslo. skupinový vychovatel K žádosti dokládám: žádost o uplatnění náhrad bolestného vyplněný formulář bolestného (vystaví ošetřující lékař při závěrečné kontrole) kopie dokladu o úhradě poplatku za vyšetření (regulační poplatek) kopie lékařské zprávy (prvotní ošetření) kopie dokladu za vystavení formuláře bolestného lékaře další doklady vztahující se k úrazu Žádám o zaslání platby pojistného plnění *v hotovosti *na číslo účtu.. vedený u Prohlašuji, že z naší strany nebyla náhrada bolestného požadovaná u jiné pojišťovny. Souhlasím s poskytnutím osobních údajů ve věci vyřízení odškodnění úrazu. Jméno zákonného zástupce: Bydliště zákonného zástupce: Podpis:

12 Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů č. j. 7/2013 Přílohy 5-8 Samostatné přílohy Příloha 5 - Oznámení škodní události z odpovědnosti pojištěný Příloha 6 - Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu - verze 1.0 ( ) Příloha 7 Posudek o bolestném Příloha 8 Tabulka sledování průběhu vyřizování likvidace školního úrazu

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Ing. Petr Chalupa, ředitel školy Ing. Petr Chalupa, ředitel školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 166/13 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S/ 430 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Školská rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr.Radim Motyčka, ředitel školy Mgr.Radim Motyčka, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 324/2012 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Školská rada schválila dne: 24. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 69/14 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a. Školní řád. Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a

Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a. Školní řád. Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a Školní řád Vydala : Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a Telefonní číslo MŠ 582 351 664, 607581034 e-mail: mssarka@mybox.cz, mssarka@centrum.cz

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení Š kolní ř á d Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Směrnice ředitelky k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí v MŠ

Směrnice ředitelky k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí v MŠ Směrnice ředitelky k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí v MŠ Tato směrnice vychází z 29 zákona č.56112004sb.,ško!ského zákona a 5 vyhlášky č.14/2005sb., o předškolním vzdělávání ' " l. Dohled nad dětmi

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Školní 710, 685 01 Bučovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Aleš Navrátil, ředitel školy Mgr. Aleš Navrátil, ředitel školy

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy , se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 2/2012B A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

část: I/1. ŠKOLNÍ ŘÁD

část: I/1. ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/1. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1 /2013 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 16.4. 2013 Školská rada schválila dne: 22.4. 2013 PaedDr. Zdeněk Mrkos, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 02/2014 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Hvozd, příspěvková organizace Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 64/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Waldemar Zatloukal, ředitel školy Mgr. Waldemar

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Třebíč, Benešova 585, příspěvková organizace se sídlem Benešova 585, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 410 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Janov 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 8 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Vlasta Zemanová, ředitel školy Mgr. Vlasta Zemanová, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012

Více

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, Purkyňova 510, Frýdlant ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: spis.znak skart.znak SMR 6/2013 1.4 A5 Vypracovala: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 25. základní škola, Chválenická 17, příspěvková organizace Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na badminton, basketbal a golf Základní škola s rozšířenou výukou hudební a výtvarné

Více

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j. Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j. ZŠNV 420/13 Vydáno dne: 31. 1. 2013 Pedagogická rada projednala dne: 23. 1.

Více

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 43/2012 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 30.8.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Kobylí 661 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více