Směrnice č. 16 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice č. 16 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole"

Transkript

1 Mateřská škola Petřvaldská 32/262 v Havířově - Šumbarku IČO: Směrnice č. 16 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole účinnost od 1. února Úvodní ustanovení Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí ve škole má výkon dozoru nad činností dětí mimořádný význam. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad dětmi školy stanoví pro školu obecně závazné právní předpisy. Cílem směrnice je zdůraznit klíčová ustanovení těchto předpisů a doporučit způsob postupu při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání dětí. Směrnice stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve škole a respektuje zejména tyto předpisy: - zákon č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - zákon č. 258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění - vyhlášku č. 14 / 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění - vyhlášku č. 64 / 2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j / Péče o zdraví dětí Rodiče jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé. V rámci zdravotní péče se denně provádí ranní zdravotní filtr, při kterém se zjišťují údaje od rodičů a vlastní pozorování zdravotního stavu dítěte (kůže, sliznice úst a hrtanu, oční spojivky a víčka, sekrece nosu a jeho okolí, kašel, změny ve vzhledu a chování dítěte). Je-li podezření, že dítě je nemocné, není přijato do mateřské školy. Zjistí-li během dne učitelka u dítěte příznaky nemoci, zajistí jeho oddělení od ostatních dětí a ihned vyrozumí rodiče o jeho zdravotním stavu. Stav dítěte popíše do sešitu zdravotního filtru ve třídě. Rodiče si dítě v co nejkratší době z MŠ vyzvednou a zajistí vyšetření u lékaře. Zákonní zástupci dětí jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. V oblasti stomatologické péče si starší děti denně po obědě čistí zuby zubní pastou a kartáčkem, mladší děti začínají nejprve vyplachováním úst a po postupné adaptaci rovněž přecházejí k běžnému čištění chrupu. Zdravému vývoji dětí napomáhá mateřská škola zajišťováním pitného režimu, otužováním dětí, zařazováním pohybových aktivit a pobytu dětí venku, odpoledního odpočinku dětí, pravidelným sledováním a dodržováním čistoty a hygieny v prostředí MŠ. 1

2 Děti, pracovnice, rodiče a návštěvy se v objektu přezouvají nebo používají návleky. V celém objektu mateřské školy platí zákaz kouření. Do prostor školy včetně školní zahrady není povolen vstup se psy. 3. Dohled nad dětmi Ředitelka školy zabezpečuje prostřednictvím učitelek dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou. Za bezpečnost dětí během pobytu v mateřské škole odpovídají učitelky, a to od doby převzetí dítěte od rodiče nebo jím pověřené osoby, až do doby jeho předání rodičům nebo jimi pověřené osobě nebo jinému pedagogovi školy. Rodiče své dítě předávají učitelce a vyzvedávají ze třídy o s o b n ě. Předat dítě pověřené osobě může učitelka jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Pobyt dětí mimo areál mateřské školy Na vycházky mimo území mateřské školy chodí se skupinou dětí dvě učitelky, pokud je počet dětí vyšší než 20. Jedna učitelka může mimo areál školy odejít s maximálně 20 dětmi z běžných tříd. Při vycházkách chodí jedna učitelka na začátku zástupu a druhá na konci zástupu dětí. Jde li pouze 1 učitelka, pak průběžně kontroluje celý zástup dětí. Děti chodí ve dvojicích po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, používají terčík. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě (přechody pro chodce, semafory apod.). Při vycházkách dbá, aby děti nejedly neznámé bobule, nesahaly na nebezpečné nebo špinavé předměty, nedráždily zvířata (zvláště psy) a nesahaly na ně. Zájmové kroužky V době pobytu dětí v zájmových kroužcích zodpovídá za děti vždy lektor kroužku, a to od doby převzetí dětí od učitelky nebo zákonného zástupce do doby jejich předání učitelce nebo zákonnému zástupci. Opatření při sportovních akcích, výletech apod. Děti z mateřské školy jezdí běžně jen na polodenní a jednodenní výlety. Ve výjimečných případech povolí ředitelka mateřské školy dlouhodobější výlet nebo pobyt ve škole v přírodě za předpokladu, že budou předem zajištěny podmínky dle 7-13 zákona č. 258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. Při specifických činnostech, sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost musí být zajištěn mimořádný dohled: a) Plavání Plavecká výuka probíhá v rámci nadstandardní nabídky školy. Zajišťuje ji plavecká škola Delfínek pro děti MŠ. Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí po celou dobu akce. V době výcviku zajišťují individuální pomoc dětem, které to potřebují a zajišťují doprovod na WC. Nikdy se nesmí vzdálit z prostor bazénu. 2

3 Doprovod dětí na bazén zajišťuje na 18 dětí 1 učitelka a provozní pracovnice. Pro pomoc při oblékání dětí po plavání si učitelka zajistí navíc doprovod z řad rodičů. b) Bruslení Bruslit na ledovou plochu může jít učitelka s maximálně 6 dětmi. Učitelka při bruslení dbá na bezpečnost dětí, posoudí kvalitu plochy a mantinelů. Bruslení na přírodním ledě není povoleno. Při bruslení na kolečkových bruslích dbá, aby děti používaly ochranné prostředky zmírňující následky pádů. Děti musí mít chrániče na kolena, na lokty, rukavice a přilbu. c) Sáňkování a bobování Při sáňkování, bobování aj. hrách na sněhu učitelka vymezí prostor pro sjíždění a prostor pro chůzi do svahu tak, aby se co nejvíce omezilo riziko srážky dětí nebo nárazu do stromu apod. Při sáňkování, bobování, klouzání apod. mimo areál MŠ může jít 1 učitelka s maximálně 13 dětmi. d) Škola v přírodě Dohled nad dětmi ve škole v přírodě je stanoven zvláštním předpisem. Do ŠVP nemohou být na základě posudku lékaře vyslány děti, jejichž zdravotní stav by se mohl v přírodě zhoršit, a děti, které by ohrožovaly zdraví ostatních přenosnými nemocemi. Zákonní zástupci dítěte musí předložit potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší 3 dnů. Pro účast na škole v přírodě nebo výuce plavání se vyžaduje zdravotní způsobilost, kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 4. Opatření v průběhu vzdělávacích činností Učitelka nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení v tělocvičně musí vždy zkontrolovat, zda je tělocvičné nářadí v pořádku. Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně. Při přesunech dětí na zájmové kroužky a jiné aktivity děti vždy doprovází učitelka nebo pověřená osoba. Děti nesmí nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky. V případě, že učitelka nebezpečný předmět u dítěte objeví, dítěti jej odebere. Venkovní vstupy do tříd jsou odemčeny pouze v době scházení a rozcházení dětí. Učitelka průběžně zrakem sleduje pohyb dětí po třídě a přilehlých prostorách. Hry v šatnách povolí pouze v době, kdy je vstup uzamčen. 3

4 5. Opatření při pobytu dětí na zahradě Při příchodu na zahradu učitelka uzamkne vstupní branky a zkontroluje, zda se v prostoru, kde si děti hrají, nenacházejí nebezpečné předměty a zda je zahradní mobiliář v pořádku. Učitelka zajišťuje bezpečnost dětí při hrách na zahradním nářadí. Nedovolí, aby děti bez dozoru lezly na vyšší průlezky, skluzavky, houpačky, žebříky apod. a osobně u nich dohlíží na bezpečné chování. Pro pobyt na školní zahradě si s dětmi stanovuje pravidla chování a dbá na jejich dodržování dětmi a průběžně jim vysvětluje, k jakému úrazu by mohlo dojít, kdyby pravidla nedodržovaly. Nedovolí dětem samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam sama nevidí, kde o nich nemůže mít přehled. Učitelka věnuje dětem trvale pozornost. 6. Opatření při úraze Evidence školních úrazů je vedena v souladu s vyhláškou MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Dojde - li k úrazu dítěte, poskytne učitelka první pomoc a podle závažnosti zajistí odborné lékařské vyšetření. Sepíše záznam o stavu a provedených opatřeních a poskytne rodičům podrobné informace. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte. Zápis do Knihy úrazů Kniha úrazů je vedena v šanonu Úrazy dětí, který je uložen v ředitelně. Do šanonu se vkládají vyplněné tiskopisy Záznam o úrazu. Evidují se všechny úrazy dětí, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. Zápis do tiskopisu provádí učitelka zodpovědná za dozor dětí společně s vedoucím pracovníkem. V knize úrazů se uvede: a) pořadové číslo úrazu, b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného, c) popis úrazu, d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, e) zda a kým byl úraz ošetřen, f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů, g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu. 4

5 Záznam o úrazu Z důvodu přehlednosti vyhotoví zaměstnanci MŠ Petřvaldské a odloučených pracovišť Záznam o úrazu vždy a doručí jej ředitelce školy. Na pracovišti zůstane ponechána kopie. Jedno vyhotovení Záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci. Záznam o úrazu vyhotovuje učitelka ve spolupráci s vedoucím pracovníkem na formuláři viz příloha č.2. Záznam o úrazu se odesílá příslušným institucím, jde li o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte v MŠ zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů nebo smrtelný úraz požádal-li o vyhotovení záznamu rodič dítěte Hlášení úrazu ( 3 vyhl. č. 64/2005 Sb.) O každém úrazu musí být informován vedoucí pracovník mateřské školy a ředitelka školy. O úrazu dítěte učitelka bez zbytečného odkladu informuje: zákonného zástupce dítěte vedoucího pracovníka školy ředitelku školy dodavatele služby BOZP (Fa Trinanza) místně příslušný útvar Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz pracovníka firmy SATUM CZECH s.r.o, který zastupuje pojistitele v jednání o pojistných událostech pojišťovnu, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví dětí Zasílání záznamu o úrazu ( 4 vyhl. č. 64/2005 Sb.) Záznam o úrazu zasílá vedoucí pracovník školy ve spolupráci s ředitelkou školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. zákonnému zástupci dítěte zdravotní pojišťovně dítěte České školní inspekci v elektronickém formuláři zřizovateli makléřské firmě SATUM CZECH s.r.o Kromě Záznamu o úrazu se makléřské firmě SATUM CZECH a zřizovateli odesílá bezprostředně po vzniku škody Oznámení o škodné události, a to na předepsaném formuláři. Záznam o smrtelném úrazu se zasílá do 5 pracovních dnů po podání hlášení nebo aktualizaci záznamu. 5

6 Aktualizace záznamu o úrazu Vedoucí pracovník pracoviště ve spolupráci s ředitelkou školy aktualizuje bez zbytečného odkladu záznam o úrazu: pokud bylo poskytnuto odškodnění v případě smrtelného úrazu, pokud k úmrtí došlo po vyhotovení záznamu o úrazu Vedoucí pracovník pracoviště ve spolupráci s ředitelkou školy vždy k 30. září vyrozumí Českou školní inspekci v elektronickém formuláři o aktualizacích záznamů o úrazu v uplynulém školním roce. Vyrozumění obsahuje: pořadové číslo a školní rok každého záznamu o aktualizovaném úrazu důvod aktualizace Vedoucí pracovníci ve spolupráci s ředitelkou mateřské školy zasílají aktualizaci záznamu též zřizovateli, a to na základě jeho písemné výzvy. Rozbor úrazovosti Vedoucí pracovníci jednotlivých pracovišť ve spolupráci s ředitelkou školy vedou evidenci všech úrazů dětí, hodnotí četnost a příčiny úrazů, navrhují nápravná a preventivní opatření. Rozbor úrazovosti se provádí za školní rok vždy k a je projednán na provozní poradě při zahájení školního roku. Ředitelka školy určí osobu odpovědnou za realizaci nápravných opatření a společně s dodavateli služeb BOZP (Fa Trinanza) provádí jejich kontrolu. Tato Směrnice ruší a nahrazuje Směrnici č. 16 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole ze dne 30. května V Havířově dne 30. ledna 2014 Bc. Zdeňka Hýžová ředitelka mateřské školy Příloha č. 1 Poučení dětí o bezpečném chování v mateřské škole Příloha č. 2 Formulář záznamu o úrazu dítěte 6

7 příloha č. 1 Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení (název, sídlo, IČ): ZÁZNAM O ÚRAZU Škola, školské zařízení (např. ZŠ, SŠ): (DÍTĚTE, ŽÁKA, STUDENTA) Pořadové číslo záznamu o úrazu/školní rok: Byl záznam vyhotoven na žádost? Jméno a příjmení zraněného: Datum narození: Třída, ročník: Místo trvalého pobytu zraněného: Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu zákonného zástupce: Datum úrazu: Čas: Místo: Zdravotnické zařízení, kde byl zraněný ošetřen, léčen: Popis události: Zraněná část těla: Předpokládaná příčina úrazu: Lze předpokládat zavinění zraněného/jiné osoby?: Věc, kterou bylo zranění bezprostředně způsobeno: Zákonný zástupce vyrozuměn: Datum: Čas: Způsob: Šlo o úraz smrtelný? Datum úmrtí: Druh činnosti: 1. vyučovací hodina 2. přestávka 3. praktické vyučování nebo praktická příprava 4. pěstitelské práce, praktické činnosti a dílny 5. tělesná výchova skupinová činnost 6. tělesná výchova individuální činnost 7. školní výlet 8. sportovní akce a soutěže 9. kurzy plavání, lyžování a sportovněturistické kurzy 10. jiné činnosti Preventivní opatření, které mělo úrazu předejít a bylo školou nebo školským zařízením přijato v době před úrazem: Byl úraz způsoben nebo ovlivněn jinou osobou (jméno, příjmení, místo trvalého pobytu) či vznikl následkem spolupůsobení přírodních živlů nebo zvířat? Jména, příjmení a podpisy svědků: Datum sepsání záznamu: Jméno, příjmení, funkce a podpis osoby vykonávající dohled v době úrazu: Podpis zraněného (umožňuje-li to jeho stav): Jméno, příjmení a podpis vedoucího zaměstnance, razítko: Aktualizace Datum: Byla poskytnuta náhrada za bolest? Byla poskytnuta náhrada za ztížení společenského uplatnění? Jméno, příjmení a podpis vedoucího zaměstnance, razítko: Jedná se o úraz smrtelný? Datum úmrtí: 7

8 Mateřská škola Petřvaldská 32/262 v Havířově Šumbarku příloha č. 2 Poučení dětí o bezpečném chování v mateřské škole Učitelky přiměřenou formou poučí děti o bezpečném chování v prostředí mateřské školy a při dalších aktivitách mimo areál mateřské školy a vysvětlí jim možná rizika. Učitelky důsledně dbají na dodržování všech pravidel bezpečného chování, stanovených v organizačních normách školy. Poučení o bezpečnosti jsou průběžně opakována a zaznamenávána do Přehledů výchovné práce. činnost riziko poučení nebezpečí úrazu el. proudem nesahat na zásuvky (chrániče) odchod dítěte z MŠ, únos nebo neodcházet ze třídy bez vědomí učitelky, nehovořit napadení dítěte cizí osobou s cizími osobami a upozornit učitelku, že se v MŠ pohybuje cizí osoba pád z výšky neotvírat okna, nevylézat na okna, stolky, skříňky náraz na překážku, srážka s jiným běhat přiměřeně, orientovat se v prostoru, dbát dítětem zvýšené opatrnosti polknutí cizího předmětu nedávat předměty do úst, nosu, uší apod. Hry a činnosti ve třídě Hry a činnosti na školní zahradě Koupání v bazénku Sáňkování Vycházka Výlety a škola v přírodě vzájemné poranění dětí uklouznutí úraz způsobený nůžkami, nožem, tužkou aj. ostrými nebo špičatými předměty pád ze schodů požár vzájemné poranění dětí infekční onemocnění pád z výšky uklouznutí, srážka s jiným dítětem utonutí náraz sáňkami, boby do druhého dítěte, do stromu apod.; přejetí částí končetin dítěte sáňkami, boby apod. dopravní nehoda zabloudění, nebezpečí styku s neznámými osobami přiměřeně reagovat na konfliktní situace neběhat v umývárně a na WC, necákat v koupelně, nevylévat vodu či nápoje na podlahu, při vyletí nápoje upozornit učitelku neodcházet s nůžkami, tužkou apod. od stolu, soustředit se na činnost, dávat pozor, aby neporanili kamaráda nestrkat se, chodit pomalu a dívat se pod nohy, přidržovat se zábradlí nemanipulovat se zápalkami, zákaz jejich donášení do školky nepoužívat klacky, kameny proti druhému dítěti nedávat do úst písek, neolizovat si ruce přiměřené chování na průlezkách a houpačkách do bazénku skákat opatrně, jen když v něm není jiné dítě, dbát zvýšené opatrnosti nestrkat hlavu pod vodu sobě ani druhým dětem, pokud je dítěti nevolno/špatně, ať toto nahlásí učitelce organizované sjíždění z kopce jen na povolené ploše, učit se brzdit, případně vyklopit se včas z bobů, nenajíždět se sáňkami a bobami na jiné dítě, nevstupovat do dráhy jízdy jiného dítěte organizovaná chůze v útvaru sledovat učitelku, neodbíhat, znát své jméno a název MŠ, s cizími osobami hovořit jen s dohledem učitelky; všímat si i kamarádů a sdělit uč. jejich případné nevhodné chování nebo ohrožení infekční onemocnění nejíst neznámé bobule, nesahat na neznámé nebo špinavé předměty, nesahat na mrtvá zvířata, při nálezu vždy přivolat učitelku poranění zvířetem nedráždit a nesahat na cizí psy, kočky apod. Bezpečnostní opatření na školních výletech jsou vždy určena učitelkami podle konkrétního místa pobytu. Jízda dopravním prostředkem V Havířově pád pod dopravní prostředek pád v dopravním prostředku zabloudění opatrně, bez strkání nastupovat a vystupovat sedět na sedadle, při jízdě ve stoje se pevně přidržovat madla nastupovat a vystupovat určenými dveřmi, po vystoupení čekat na určeném místě, při jízdě nekomunikovat s cizími lidmi 8

Směrnice ředitelky k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí v MŠ

Směrnice ředitelky k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí v MŠ Směrnice ředitelky k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí v MŠ Tato směrnice vychází z 29 zákona č.56112004sb.,ško!ského zákona a 5 vyhlášky č.14/2005sb., o předškolním vzdělávání ' " l. Dohled nad dětmi

Více

Bezpečnost v podmínkách mateřské školy

Bezpečnost v podmínkách mateřské školy Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252 100 00 Praha 10 Strašnice Bezpečnost v podmínkách mateřské školy Obsah 1 Předcházení rizikům 1.1 Prevence rizik 1.1.1 Pobyt a činnosti v budově mateřské školy

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Školní řád. Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10

Školní řád. Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA, NA PASTVISKU- příspěvková organizace NA PASTVISKU 13 747 05 OPAVA Školní řád Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10 Údaje o škole: Mateřská

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Platnost od 1.9.2012 Obsah: 1. Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů dětí a zákonných zástupců dětí

Více

Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a. Školní řád. Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a

Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a. Školní řád. Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a Školní řád Vydala : Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a Telefonní číslo MŠ 582 351 664, 607581034 e-mail: mssarka@mybox.cz, mssarka@centrum.cz

Více

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Označení:

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od 1.9.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od 1.9.2014 Mateřská škola Hrob, příspěvková organizace, Verneřice 128, 417 04 Hrob telefon: 417875094, mobil: 724315801, email: ms.hrob@seznam.cz, www.mshrob.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost od 1.9.2014 OBSAH: 1. Všeobecná

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÝCH ŠKOL Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÝCH ŠKOL Č.j.: ZŠMŠV/ 290 / 2011 Spisový znak A 1. 4 Skartační znak A 10 Vypracoval: Schválil: Jelena Darášová

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 Obsah : I. Práva žáků a zákonných zástupců 3 Práva žáků 3 Práva zákonných zástupců žáků 3 II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců 4 Povinnosti žáků 4 Povinnosti zákonných zástupců

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace E. Krásnohorské 921 460 01 Liberec 14. Školní řád

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace E. Krásnohorské 921 460 01 Liberec 14. Školní řád Č. j: 1/09/05/Ja Spisový znak: A1.3 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace E. Krásnohorské 921 460 01 Liberec 14 Účinnost: 1. 9. 2005 Skartační znak:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Směrnice číslo: 2/2013 Vypracoval: PaedDr. Naděžda Bajerová, ředitelka MŠ Dne: 31. 08. 2013 Schválil: Účinnost od: 01. 09. 2013 Nahrazuje: Směrnici č. 2/2009 Poznámka: I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892. IČO: 70964581, tel. 380422870, 380422871 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892. IČO: 70964581, tel. 380422870, 380422871 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 IČO: 70964581, tel. 380422870, 380422871 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvodní ustanovení Školní řád je vydáván v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Havířov- Město, Horymírova 7/1194 tel.: 596 814 105, info@mshorymirova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 312/2014/MS Vypracovala: Drahomíra Smejkalová, ředitelka školy Počet příloh: Řád

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více