Seydlovo náměstí 24, Beroun 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seydlovo náměstí 24, 266 01 Beroun 1"

Transkript

1 KATOLICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA Seydlovo náměstí 24, Beroun 1 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Účinnost: Údaje o zařízení: Název školy: Katolická mateřská škola Adresa školy: Seydlovo náměstí 24 Telefon: IČO: Ředitelka: PhDr. Jana Stielová Zřizovatel: Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám.16, Praha 1 Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem Kapacitní výjimka: 28 dětí Provozní doba školy: 6,45 16, 00 hodin Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např.zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. 1. Zápis do KMŠ Do KMŠ jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6ti let, výjimečně i mladší. Ředitelka KMŠ rozhoduje o přijetí dítěte do KMŠ, případně stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nepřesáhne 3 měsíce. Zápis probíhá po dohodě se zřizovatelem školy v únoru nebo v březnu na následující školní rok, na uvolněná místa jsou přijímány děti v průběhu celého školního roku. 2. Provoz KMŠ a docházka dětí 2.1. Provozní doba KMŠ Provozní doba KMŠ je od pondělí do pátku vždy od 6,45 do 16,00 hodin. Budova školy se v 6,45 hodin otevírá a v 16,00 hodin zamyká. Zákonní zástupci vyzvedávají děti tak, aby škola mohla být v 16,00 hodin uzamčena. Časový harmonogram činností v KMŠ je stanoven rámcovým režimem dne.

2 2.2. Docházka dětí Děti se schází ráno obvykle do 9,30 hodin. Děti, které budou odcházet domů po obědě, zapíší jejich zákonní zástupci ráno do sešitu v šatně a vyzvednou si je v době od 12,00 do 12,30 hodin. Ostatní děti odcházejí po odpoledním odpočinku obvykle od 14,30 do 16,00 hodin. Mimořádnou dobu příchodu nebo odchodu dítěte dohodnou jeho zákonní zástupci předem s učitelkou a zapíší do sešitu v šatně. Dobu pobytu dítěte v mateřské škole je možné po předchozí dohodě individuálně upravit. V průběhu docházky dítěte do KMŠ zákonní zástupci neprodleně ohlásí škole všechny změny v rámci rodiny (zaměstnání, bydliště, telefonní číslo, změnu zdravotní pojišťovny apod.) Předem známou nepřítomnost dítěte omluví zákonní zástupci včas učitelce. Nepřítomnost je třeba omluvit ráno nejpozději do 7,00 hodin, kdy se uzavírá evidence docházky pro školní jídelnu. Zůstane-li dítě déle než 2 týdny bez vážného důvodu neomluveno, může ředitelka po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte. Docházka dítěte může být ukončena rovněž v případě, pokud zákonný zástupce dítěte opakovaně závažným způsobem narušuje provoz školy, pokud opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady nebo pokud ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, obvykle na 8 týdnů. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a oznámí zákonným zástupcům dětí zpravidla dva měsíce předem. Zároveň je informuje o možnostech náhradního umístění v jiné mateřské škole v Berouně Úplata za předškolní vzdělávání Smlouva o poskytování předškolního vzdělávání za úplatu bude uzavřena se zákonným zástupcem dítěte při zahájení školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku bude smlouva uzavřena při nástupu dítěte. Výši úplaty bude stanovovat ředitelka školy vždy na dobu jednoho školního roku. 3. Péče o zdraví a bezpečnost dětí 3.1. Přivádění a vyzvedávání dětí Dítě přivádí a odvádí jeho zákonný zástupce nebo jiná osoba, kterou zákonný zástupce pověří. KMŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogická pracovnice převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba doprovází dítě až do vstupních dveří třídy, kde je osobně předá pedagogické pracovnici. Rodinní příslušníci, kteří budou dítě přivádět nebo vyzvedávat, musí být vyznačeni v evidenčním listu dítěte (jméno, příjmení a vztah k dítěti např. babička). Pokud chce zákonný zástupce trvale pověřit další osobu vyzvedáváním dítěte z mateřské školy, je nutné to rovněž písemně uvést v evidenčním listu dítěte. Pověřená osoba má k vyzvednutí dítěte plnou moc vystavenou zákonným zástupcem dítěte a prokáže se občanským průkazem, jinak jí nemůže být dítě vydáno. Plnou moc je vhodné trvale

3 uložit v KMŠ (při opakovaném využívání) nebo ji určená osoba přinese s sebou. Pokud dítě vyzvedává pracovnicím KMŠ neznámá písemně pověřená osoba, doporučujeme, aby zákonný zástupce na tuto okolnost předem alespoň telefonicky upozornil. Předat dítě pověřené osobě lze výhradně na základě písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Osobě bez písemného pověření - pouze na základě ústní nebo telefonické žádosti rodičů - není možné dítě předat Zdravotní stav dětí Zákonní zástupci přivádějí dítě zdravé, bez známek onemocnění a pravdivě informují pedagogickou pracovnici o jeho zdravotním stavu. Pedagogická pracovnice je oprávněna z důvodu ochrany zdraví ostatních dětí nepřevzít do třídy dítě, které jeví známky onemocnění. V případě akutních onemocnění (např. rýma, kašel, ) není oprávněna podávat dítěti léky. V případě výskytu vši dětské v kolektivu jsou všichni zákonní zástupci neodkladně informováni a zákonní zástupci dětí, u kterých byly vši nalezeny, jsou povinni vši odstranit. Onemocní-li dítě infekční chorobou, upozorní zákonní zástupci okamžitě mateřskou školu. Při výskytu infekčního onemocnění v rodině a po nemoci dítěte, která byla léčena lékařem, je třeba přinést potvrzení od lékaře, že může dítě školu navštěvovat. Onemocní-li dítě v průběhu dne v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost učitelka jeho zákonnému zástupci, který zajistí jeho urychlené vyzvednutí z KMŠ. Žádáme zákonné zástupce dětí o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem Úrazy Definování školního úrazu: Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do doby odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu, nebo cestou zpět. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařského vyšetření či ošetření. Stane-li se dítěti během pobytu v KMŠ závažnější úraz, budou jeho zákonní zástupci neprodleně informováni. V případě nutnosti se nejprve volá záchranná služba a ihned poté informují zákonní zástupci dítěte. Pokud se jedná o méně závažné poranění, které vyžaduje pouze běžné ošetření (např. odřenina), a dítě nejeví známky nevolnosti, informuje učitelka zákonného zástupce při běžném vyzvedávání dítěte. Všechny úrazy v KMŠ jsou zapisovány do sešitu úrazů. Záznam o úrazu škola vyhotovuje v souladu s Vyhláškou č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu dítěte v KMŠ a při akcích organizovaných školou Ochrana před sociálně patologickými jevy KMŠ využívá všech dostupných prostředků k ochraně zdraví dětí, vytváří podmínky pro jejich ochranu před sociálně patologickými jevy a zaměřuje se na prevenci těchto jevů mezi dětmi Bezpečnost při pobytu mimo prostory KMŠ

4 Při pobytu dětí mimo území KMŠ zajišťuje 1 učitelka péči o maximálně 20 dětí. Škola má povolenou kapacitní výjimku na 28 dětí. Při nadprůměrné docházce, pokud počet přítomných přesáhne 20 dětí, zůstává učitelka s dětmi na zahradě KMŠ. V případě, že odchází s dětmi mimo území KMŠ, doprovází učitelku jako pomocný dozor další pedagogická nebo provozní pracovnice KMŠ. Při výletech a dalších akcích, při nichž jsou zvýšené nároky na zajištění bezpečnosti dětí, doprovází třídu dvě pedagogické pracovnice případně i s provozní pracovnicí. Ve výjimečných případech, kdy nelze z organizačních důvodů péči o děti takto zajistit, doprovází děti učitelka spolu s provozní pracovnicí Spoluzodpovědnost zákonných zástupců za bezpečí a zdraví dětí Zákonní zástupci dětí odpovídají: - za to, co mají děti na svých místech v šatně. Učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah polic, botníků a sáčků, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky apod.), - za oblečení a obutí svých dětí a za věci (např. šperky, hračky, knížky, potraviny), které si dítě bere s sebou do školy. Nevhodné oblečení, obutí i předměty mohou zapříčinit úraz dítěte. 4. Práva a povinnosti Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení Dítě má právo: - na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností - na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi - na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví - užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství - na zvláštní péči a výchovu v případě postižení 4.2. Zákonní zástupci dětí mají právo - na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života - po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě - konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy - přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy - své připomínky k provozu a činnosti KMŠ řešit s učitelkou nebo ředitelkou školy Zákonní zástupci dětí mají povinnost - na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se předškolního vzdělávání dítěte 4.3. Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy: Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění vzdělávacích cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem. 5. Dokumentace o dětech V KMŠ je vedena tato dokumentace o dětech: - u každého dítěte je archivován originál přihlášky do KMŠ - pro každé dítě je zpracován evidenční list - důležité údaje o dítěti a rodině jsou přehledně podchyceny v pomocné dokumentaci ve třídě

5 - na začátku školního roku je formou přehledné tabulky zpracována základní charakteristika třídy (věkové složení, docházka, účast dětí na nadstandardních aktivitách apod.), podle potřeby jsou tyto tabulky během roku doplňovány a aktualizovány - v průběhu měsíce října a listopadu jsou zpracovány individuální záznamy o každém dítěti - individuální záznamy o dětech jsou obdobným způsobem zpracovány v období května a června, aby byl patrný pokrok dítěte v jednotlivých oblastech během školního roku - podle potřeby mohou učitelky k těmto záznamům doložit své individuální postřehy o dítěti kdykoli během školního roku - u dětí předškolního věku jsou záznamy doplněny o výsledky orientačních testů školní zralosti, které v KMŠ provádí odborná pracovnice KPPP Praha - pro každé dítě je v KMŠ zakládána složka výtvarných prací, kde je jich většina archivována po dobu školního roku (s výjimkou rozměrných výrobků, které si děti odnášejí domů a prací zasílaných na výstavy a soutěže). KMŠ při nakládání s osobními údaji postupuje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 6. Oblečení a vybavení dětí Děti přicházejí do mateřské školy oblečené tak, aby se mohly svlékat a oblékat pokud možno samostatně. Do sáčku v šatně je třeba dát dítěti pláštěnku, teplákovou soupravu nebo jiné vhodné oblečení na zahradu, do malých kapes náhradní spodní prádlo a punčocháče (nebo ponožky - podle počasí). Na přezutí jsou nejvhodnější nízké bačkory, pantofle jsou z bezpečnostních důvodů nevhodné. Pro pobyt na zahradě doporučujeme také holinky. Na odpolední odpočinek je třeba přinést podepsané pyžamo, které se pravidelně po týdnu vyměňuje. Na výtvarné činnosti doporučujeme jako pracovní oblečení starší tričko, košili nebo zástěrku. Každé dítě si přinese podepsaný kartáček na zuby. Z hygienických důvodů používají děti v KMŠ papírové kapesníky na jedno použití. Všechny osobní věci je nutné označit jménem dítěte (stačí monogram). 7. Stravování Stravování je zajištěno dovozem pokrmů z MŠ Tovární. Stravné je účtováno prostřednictvím sporožirového nebo bankovního účtu, výjimečně je lze hradit i v hotovosti. Přihlášky na obědy potvrzené pracovníkem České spořitelny nebo banky je třeba odevzdat neprodleně po zahájení docházky dítěte v naší mateřské škole. Veškeré změny ve stravování (např. dodatečné přihlášení odpolední svačiny) je třeba hlásit rovněž v naší mateřské škole. Obědy se odhlašují v KMŠ den předem nebo nejpozději ráno do 7,00 hod. Na pozdější odhlášení již není možné brát zřetel. Stravné za tento den pak propadá nebo je možné v případě náhlého onemocnění dítěte neodhlášený oběd vyzvednout v KMŠ do donesených nádob v době od 11,45 do 12,15 hodin. 8. Organizační připomínky Veškeré informace o připravovaných akcích školy jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatně KMŠ. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

6 Zacházení s majetkem školy Děti jsou pedagogy a zaměstnanci KMŠ vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování majetku KMŠ bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a ti budou požádáni o opravu nebo náhradu škody v co možná nejkratším termínu. Prosíme zákonné zástupce dětí, aby: - ve spolupráci s učitelkami vedly děti k šetrnému zacházení se zařízením KMŠ - dohlíželi na uložení věcí dětí v šatně na stálé místo označené jejich značkou - nedávali dětem do mateřské školy šperky, řetízky, prstýnky, cenné věci, exkluzivní oblečení, nevhodné (tj. nebezpečné nebo hlučné) hračky a rovněž jídlo a žvýkačky - sladkosti dávali dětem pouze při slavnostních příležitostech (oslava narozenin, svátků,...) - nenechávali cenné věci bez dozoru v šatně. V Berouně dne 27. srpna 2009 PhDr. Jana Stielová ředitelka

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád Mateřská škola Hořiněves Školní řád Aktualizace 15.12.2014 Základní údaje: Název: Základní škola a mateřská škola, Hořiněves 4 Adresa: Mateřská škola, Na Špuku 120, Hořiněves 50306 Webové stránky:www.zshorineves.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace. Školní řád Mateřské školy Chomutov

Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace. Školní řád Mateřské školy Chomutov Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Chomutov Obsah: Čl. 1. Základní ustanovení... 2 Čl. 2. Přijímací řízení... 2 Čl. 3 Evidence dítěte... 2 Čl. 4

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANICE OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti zákonných zástupců a dětí III. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání IV. Ukončení předškolního vzdělávání V. Evidence

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE Škola : Mateřská škola Choltice Školní řád Mateřské školy Choltice Č.j.: 253 / 2010 Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Školní

Více

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Č.j.: 1/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: ŘŠ Změny: Skartační znak: S10 Identifikační údaje školy ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Pěnčín okres Liberec 463 45 Pěnčín 109 1.Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 1 Č.j.: 13/12-MŠ Vypracoval: Schválil: / Mgr. Magda Michalová,

Více

Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí

Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí Škola: Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 2009/46 Účinnost od 1.9. 2009 Spisový znak: Skartační znak: Vydala: Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Schválila: ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Školní řád mateřské školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015

Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015 Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015 je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb.,

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Je zpracován v souladu se Zákonem

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace, Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov

Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace, Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace, Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, odloučené pracoviště, Na Drahách 169, 739 25 Sviadnov ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Č.j.: 201/ 2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Bc. Pavla Olšáková Mgr. Pavel Lokaj Pedagogická rada projednala dne:

Více

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod 549 21 Česká Čermná 65 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Obsah: Čl. 1. Základní ustanovení Čl. 2. Provoz mateřské školy Čl. 3. Organizace

Více

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy. Č.J.: MŠ Ř 1/2014 1.9.2014 Spisový znak: 2 Skartační znak: A Mateřská škola Praha Kolovraty, K Poště 11a/688 103 00 Praha 10 Kolovraty Právní norma: příspěvková organizace IČO: 70925526 Telefon: 267 711

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16, 170 00 Praha 7 Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063

Š K O L N Í Ř Á D. Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16, 170 00 Praha 7 Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16, 170 00 Praha 7 Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace IČO: 49872206 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA

Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace IČO: 49872206 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace IČO: 49872206 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce, osoby jimi pověřené, všechny

Více