ŠKOLNÍ ŘÁD. Všeobecná ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Všeobecná ustanovení"

Transkript

1 Uherský Brod, U Školky 2148, okres Uherské Hradiště, PO tel: * * ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. : MŠ-1-83/2013 Spis./skart. znak: 1.2/A5 Vypracovala : Bc. Eva Divoká, ředitelka školy Vydal : Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okr. Uherské Hradiště Projednáno dne : 29. srpna 2013 se všemi zaměstnanci školy Schváleno : 29. srpna 2013 ředitelkou školy, Bc. Evou Divokou Závaznost : školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Olšava Informace podána : zákonným zástupcům dětí Nabývá platnost dne : 1. září 2013 Počet příloh : - Obsah : Čl. 1 Všeobecná ustanovení Čl. 2 Provoz mateřské školy Čl. 3 Uzavření mateřské školy Čl. 4 Přijímání dětí do mateřské školy Čl. 5 Zápis dětí do mateřské školy Čl. 6 Platby v mateřské škole - stravování dětí - úplata za předškolní vzdělávání Čl. 7 Péče o zdraví a bezpečnost dětí Čl. 8 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Čl. 9 První vstup dítěte do mateřské školy Čl. 10 Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců Čl. 11 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců Čl. 12 Spolupráce se zákonnými zástupci Čl. 13 Závěrečná ustanovení Čl. 1 Všeobecná ustanovení Školní řád je zpracován dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování. Cílem předškolního vzdělávání je podporovat všestranný rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku a podílet se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování si základních pravidel chování, základních ţivotních hodnot a mezilidských vztahů. Naším cílem je vytvářet základní předpoklady pro další vzdělávání, vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných dětí. Školní vzdělávací program mateřské školy upřesňuje její cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. Zákonní zástupci se mohou v této záleţitosti kdykoliv informovat u pedagogických zaměstnanců školy. Školní vzdělávací program je téţ k dispozici na nástěnce ve vestibulu školy. Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti (dle 1 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání).

2 Zřizovatelem mateřské školy je Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště a škola je zařazena do sítě škol. Na veřejnosti jedná svým jménem, má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Čl. 2 Provoz mateřské školy Provozní doba MŠ : hodin Název a adresa : Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okr. Uherské Hradiště MŠ uzavřena : z bezpečnostních důvodů : hodin hodin - v případě pozdějšího příchodu do MŠ pouţijí zákonní zástupci dveřní zvonek a vyčkají příchodu školnice (popř. jiného zaměstnance školy) Vyzvedávání dětí : -zákonní zástupci si vyzvedávají děti po obědě od do hodin a po dpoledním odpočinku od hodin v budově školy, popř. na zahradě školy - vyzvedávání a přijímání dětí mimo běţnou dobu lze kdykoliv dohodnout s pedagogickou pracovnicí v dané třídě Omlouvání a absence dětí : - nepřítomnost dítěte je vţdy třeba omluvit, a to ráno do 8.00 hodin či den předem, osobně nebo telefonicky na níţe uvedené kontakty Kontakt : MŠ - tel. : * mobil.: * Ředitelka školy : Bc. Eva Divoká Datum vzniku příspěvkové organizace : 1. ledna 2003 IČO : * Ráno se děti scházejí do 7.00 hodin ve třídě III. třídě Borůvek. Vnitřní reţim tříd se řídí denními řády, které jsou vyvěšeny v šatnách dětí jednotlivých tříd. * Zákonný zástupce dítěte má moţnost se podle potřeby svého dítěte individuálně domluvit s pedagogickou pracovnicí, aby pobyt v mateřské škole byl pro dítě bez problémů a psychického strádání. Zákonní zástupci mají moţnost vstoupit do dění v mateřské škole (účastnit se různých akcí pořádaných školou, vstupovat do herních činností dětí). Zákonní zástupci mají právo spolurozhodovat při změně a doplnění Školního vzdělávacího programu, jsou dostatečně a pravidelně informováni, co se v MŠ děje (šatna nástěnky pro rodiče, webové stránky školy). Individuálně mohou konzultovat s ředitelkou školy nebo s pedagogickými pracovnicemi o prospívání svého dítěte. Čl. 3 Uzavření mateřské školy * Kaţdé plánované uzavření mateřské školy je zákonným zástupcům oznámeno písemnou formou v mateřské škole minimálně 2 měsíce předem. Na základě písemné ţádosti zákonného zástupce dítěte podané ředitelce školy nejpozději 30 dnů před omezením nebo přerušením provozu mateřské školy zabezpečí ředitelka školy ve spolupráci se zřizovatelem pobyt dítěte v náhradní mateřské škole ( 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání). * Provoz mateřské školy lze ze závaţných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Pokud taková situace nastane, zveřejní tuto informaci ředitelka školy neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

3 Čl. 4 Přijímání dětí do předškolního vzdělávání * Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let na základě ţádosti zákonného zástupce dítěte. * Do mateřské školy se přijímají děti ve správním řízení po dovršení 3 let, mohou však být přijaty i děti mladší, a to po ověření jejich úrovně samostatnosti a dodrţování hygienických návyků (rozhodne ředitelka MŠ dle 34, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon). Ředitelka školy můţe výjimečně rozhodnout o přijetí dítěte mladšího tří let ze závaţných důvodů a pokud tyto důvody nejsou v rozporu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a se zájmy zřizovatele. * O přijetí, popř. o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., 183,odst.2 ve znění k rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jiţ nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem - zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejnosti přístupném místě ve škole - na dveřích hlavního vchodu do budovy MŠ Olšava. Případné rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům v písemné podobě. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů, nejpozději do 30 dnů od podání ţádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. O rozhodnutí o přijetí rozhoduje ředitelka školy, i o zkušební době pobytu dítěte, jehoţ délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. * Předškolní vzdělávání má tři ročníky, do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků. V našem případě jsou to pro školní rok 2013/2014 tři homogenní třídy (věkové rozčlenění dětí je zcela v kompetenci ředitelky). * Podle 1 odst. vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ředitelka MŠ stanoví při přijetí se zákonným zástupcem dny docházky dítěte a délku jeho pobytu v MŠ. Pokud zákonní zástupci budou poţadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto opět dohodnout s ředitelkou školy. * Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. * Mateřskou školu navštěvují děti zdravé po stránce fyzické i psychické a bez vnějších známek akutního onemocnění. Zákonní zástupci jsou povinni dodrţovat pravidla zdravotní způsobilosti dítěte, není přípustné jakékoliv zatajování zdravotního stavu dítěte! Zdravotní stav dítěte konzultuje pedagogická pracovnice se zákonným zástupcem po příchodu dítěte do MŠ. Zákonný zástupce je povinen hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. * Po vyléčení onemocnění má právo pedagogický zaměstnanec poţadovat od zákonného zástupce lékařské potvrzení a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu (v zájmu zdraví ostatních dětí). * Pokud dítě projevuje známky onemocnění při pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení atd.), je zákonný zástupce neprodleně telefonicky informován a vyzván k zajištění další zdravotní péče dítěti. * Zákonný zástupce dítěte je povinný doloţit doklad (potvrzení pediatra na Ţádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání) o očkování dítěte dle 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (jesle nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, ţe je proti nákaze imunní nebo se nemůţe očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Dále je v něm srozumitelně popsán zdravotní stav dítěte. Na Evidenčním listu dítěte (který je škole odevzdán zákonným zástupcem těsně před nástupem dítěte k předškolnímu vzdělávání) jiţ potvrzují zdravotní stav dítěte sami zákonní zástupci pravdivě a se vší odpovědností.

4 * Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit škole všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny a změnu bydliště bezodkladně. Čl. 5 Zápis dětí do mateřské školy * Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá kaţdoročně zpravidla v měsíci dubnu. Termín zápisu stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. O zápisu ředitelka informuje veřejnost prostřednictvím regionálního tisku, vyvěšením letáků na veřejných místech a v budově školy a na svých webových stránkách. * Po obdrţení Ţádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od ředitelky nebo pověřeného zástupce, zákonní zástupci ţádost vyplní a odevzdají zpět škole. Evidenční list obdrţí zákonní zástupci opět na mateřské škole při zápise a odevzdají jej s aktuálními údaji těsně před zahájením docházky dítěte do MŠ. * Děti se do MŠ přijímají na základě kritérií zpracovanými školou. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 34 odst. 3-4 ). Pokud je kapacita školy naplněna, zajišťuje umístnění dítěte do jiné MŠ zřizovatel (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 34 odst. 4). Dítě můţe být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 34 odst. 7), pokud nebude porušena kapacita školy a hygienická kriteria. Kriteria pro přijímání dětí do Mateřské školy Olšava: HLAVNÍ KRITÉRIA BODY 1. Dosaţení věku dítěte 6 let v období od 1.9. do následujícího kalendářního roku Bydliště dítěte v Uherském Brodě, ve kterém MŠ sídlí provozní výdaje MŠ financuje zřizovatel. 5 Zřizovatelem mateřské školy je Město Uherský Brod. mladší 3 let 1 3. Věk dítěte: 3 roky 5 4 roky 10 5 let V mateřské škole se jiţ vzdělává starší sourozenec, nebo se hlásí najednou dva a více sourozenců snaha nenarušovat rodinné vazby mezi sourozenci. 5 POMOCNÁ KRITÉRIA BODY 1. Zvýšená sociální potřebnost dítěte, vzniklá v důsledku nepříznivé sociální situace dítě v pěstounské péči; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod. Zde je nutné doloţit potvrzení Zaměstnanost matky. 5 Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důleţitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

5 * O přijetí dítěte se zdravotním postiţením (integraci) rozhoduje ředitelka školy, po dohodě a písemném vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra( zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 34 odst. 6). * Pokud se zákonný zástupce rozhodl pro odklad dítěte ze školní docházky, je jeho povinností vyrozumět ředitelku školy o této skutečnosti nejpozději 31. května daného školního roku. * Podle 35 odst. 1 písm. a), b), c) a písm. d) zákona 561/2004 Sb., - školský zákon, můţe ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ jestliţe: - dítě bez omluvy zákonného zástupce nedochází do mateřské školy déle neţ dva týdny - zákonný zástupce dítěte závaţným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy - na doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení - zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo za školní stravování * Poslední týden v měsíci srpnu je určen mimo jiné i zákonným zástupcům a dětem, jenţ zahajují k 1.9. daného roku docházku do MŠ. Zde dostane zákonný zástupce veškeré informace vztahující se k docházce dítěte, organizačním záleţitostem a pod. * Kaţdá třída má svůj flexibilní denní řád, kterým reaguje na potřeby a zájmy dětí. Mateřská škola pracuje dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, nabízí řadu nadstandardních aktivit. MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch a rozvoj dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. Čl. 6 Platby v mateřské škole Stravování dětí * Školní stravování zabezpečuje Školní jídelna při MŠ. Při přípravě jídel postupuje ŠJ podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výţivovými normami a zásadami zdravé výţivy. Zároveň zajišťuje v průběhu celého dne i dostatek tekutin, které děti konzumují v rámci pitného reţimu (ovocné šťávy, multivitamínové nápoje, bylinkové a ovocné čaje, minerálky, čistá voda). * Stravování v MŠ zahrnuje ranní přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. * Podle 4 odst. 1-2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte stravování tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vţdy. * Úplata za školní stravování je pro zákonné zástupce povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je povaţováno za závaţné porušení provozu školy a v konečném důsledku můţe být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst.1 d). * Cena stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, dle finančního normativu. Upozornění: pokud dojde v průběhu roku ke zdraţení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdraţení stravného v návaznosti na výše uvedenou vyhlášku. Případné změny sazeb se uskutečňují vţdy k 1. dni v měsíci. * V případě změny docházky dítěte do školy (např. z čtyřhodinové na celodenní) se změna sazby provede k aktuálnímu datu.

6 * Za předpokladu, ţe dítě po dohodě dochází do MŠ pouze do oběda, lze platit stravné bez odpolední svačiny. * Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z kaţdodenního vzdělávání z důvodu známé nepřítomnosti zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti školní jídelně. První den nepřítomnosti dítěte mají zákonní zástupci nárok si stravu vyzvednout do vlastních jídlonosičů. * Mateřská škola vybírá se souhlasem rodičů stravné v hotovosti, na základě vystaveného příjmového pokladního dokladu vţdy kaţdého 20 dne v měsíci v době od do hodin a od do hodin v určeném prostoru školy určenému zaměstnanci. Pouze ze závaţných důvodů lze jinak po dohodě s ředitelkou školy. * Výše stravného za jednotlivé děti je vypočítávána zpětně za uplynulý měsíc dle počtu odstravovaných dnů dítěte a tato je vyvěšena vţdy do 10 dne kaţdého měsíce na informačních nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd MŠ (mj. i pro zpětnou kontrolu zákonnému zástupci). Úplata za předškolní vzdělávání (školné) * Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen úplata ) stanoví ředitelka školy vnitřní směrnicí na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě v mateřské škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. * V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku, dohodne ředitelka školy se zákonným zástupcem výši úplaty při přijetí dítěte. * V souladu s ustanovením 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vnitřní směrnicí, je výše úplaty za vzdělávání a školské sluţby ve výši 420,-- Kč za kalendářní měsíc. * Úplatu za vzdělávání ve sníţené sazbě 210,-- Kč hradí zákonní zástupci tehdy, pokud dítě do MŠ nedochází (např. v době nemoci) po celý kalendářní měsíc, nebo během letních prázdnin (pokud nenavštěvuje náhradní MŠ). O sníţení úplaty rozhoduje ředitelka školy individuálním posouzením na základě písemné ţádosti zákonného zástupce. * S účinností od došlo ke změně zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, kterou bylo vyplácení sociální dávky sociálního příplatku značně omezeno (pouze pro rodiny, kde pečují alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postiţené, nebo dlouhodobě těţce zdravotně postiţené, nebo je-li alespoň jeden z rodičů pečujících o nezaopatřené dítě dlouhodobě těţce zdravotně postiţený nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postiţené nebo dlouhodobě nemocné ). Zákonní zástupci dítěte, kterých se týkají tyto skutečnosti, podají v mateřské škole ţádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáţou tuto skutečnost aktuálním potvrzením od příslušného sociálního odboru. * Úplatu za vzdělávání nehradí zákonný zástupce dítěte, které dovrší 6 let do v daném školním roce. * Zákon 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), mění také ustanovení 123, odst. 2 tohoto zákona: Od platí pro dítě, které má povolený odklad PŠD povinnost uhradit úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelkou školy. Pro školní rok 2013/2014 stanovuje ředitelka školy úplatu za předškolní vzdělávání pro děti s odkladem povinné školní docházky ve výši 420,- Kč.

7 * Děti se zdravotním postiţením (ve smyslu 16 odst. 2 školského zákona) se v posledním ročníku mateřské školy vzdělávají vţdy bezúplatně. Čl. 7 Péče o zdraví a bezpečnost dětí * Podle 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogická pracovnice mateřské školy od okamţiku, kdy jí zákonný zástupce osobně předá dítě a to aţ do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítě osobně vyzvedne. Nestačí dítě doprovodit pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, ţe uţ dojde samo. V takovém případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. * Dítě do mateřské školy smí od zákonného zástupce převzít pouze pedagogický zaměstnanec školy. * Dítě lze vydat téţ zákonným zástupcem pověřené osobě, a to na základě formuláře Zmocnění k odvádění dítěte pověřenou osobou, který jasně vyplněný odevzdá zákonný zástupce škole při nástupu dítěte do mateřské školy. Rodiče jsou si tímto vědomi, ţe podle 9 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, mají nezletilí způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. * Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou. * Při zajišťování akcí školy (např. výjezdy do přírody, výlety, návštěvy kulturních akcí apod.) rozhodne ředitelka školy o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle 5 odst. 1 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. * Při zvýšeném počtu dětí při specifických činnostech, např. sportovní činnosti, nebo pobyt dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečném případě jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. * Nastane-li úraz, je pedagogická pracovnice povinna ihned zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření (rtg. aj.). * Nastane-li úraz dítěte, musí ředitelka školy nebo pedagogický pracovník okamţitě hlásit úraz zákonnému zástupci dítěte a nadále se postupuje dle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí a mládeţe. Úrazy se evidují v Knize úrazů, která je uloţena u ředitelky školy a je k nahlédnutí zákonným zástupcům. Zákonní zástupci v případě úrazu mají nárok na odškodnění. * Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy aţ do odchodu z nich a kaţdá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněţ úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách,výletech,zájezdech,exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jeţ bylo určeno jako shromaţdiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. * Mateřská škola má zpracována interní bezpečnostní opatření, která jsou k dispozici zákonným zástupcům na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd (viz. příloha č.2). * Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyţadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodrţují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

8 a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích děti se přesunují ve skupině, a to nejvýš ve dvojstupech skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichţ jeden je na začátku skupiny a druhý na konci skupina k přesunu vyuţívá především chodníků a levé krajnice vozovky, vţdy pouţívá reflexní bezpečnostní vesty pro první a poslední dvojici dětí vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce; přecházení vozovky jinde je povoleno pouze kdyţ není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny při přecházení vozovky pouţívá pedagogický doprovod v případě potřeby zastavovací terč b) pobyt dětí v přírodě vyuţívají se pouze známá a bezpečná místa pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné předměty a překáţky ( sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.) při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství c) sportovní činnosti a pohybové aktivity před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překáţky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při pouţití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtíţnost těchto aktivit individuálním schopnostem dětí d) pracovní a výtvarné činnosti při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné pouţít nástroje, které by mohly děti zranit (jako jsou nůţky, noţe, kladívka apod. děti pouţívají nůţky a noţe pouze zakulacené) vykonávají děti práci s těmito nástroji pouze za dozoru pedagogického pracovníka * Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vţdy včas oznamovány zákonným zástupcům na nástěnkách v jednotlivých šatnách, popř. ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům tyto informace pravidelně sledovat. * Učitelky nesou odpovědnost za dodrţování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodrţování pitného reţimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz ). Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází. * V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem ţádné léky jako jsou kapky do nosu, dávkovací spray proti rýmě apod. Ţádáme maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy! * V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti s 8 a 9 zákona č. 379/2005 Sb. * V celém objektu mateřské školy, včetně prostor školní zahrady je přísný zákaz vodění psů a jiných zvířat!

9 Čl. 8 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí * Důleţitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob ţivota. V rámci Školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video ), patologického hráčství,vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého ţivotního stylu. * V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi jiţ v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popř. za pomoci školských poradenských zařízeních. * Důleţitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými (a dalšími pracovníky školy) a zákonnými zástupci. * Mateřská škola má v jednotlivých třídách vytvořena pravidla souţití, která slouţí k vzájemné toleranci a jako ochrana a prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů nepřátelství nebo násilí (viz. příloha č. 3). * Ve ŠVP naší školy je podrobně rozpracován Školní preventivní program ochrany dětí před společensky neţádoucími jevy v bloku č. 2 podmínky vzdělávání. Čl. 9 První vstup dítěte do mateřské školy * Při prvním vstupu dítěte do mateřské školy má právo dítě na individuálně přizpůsobený adaptační reţim. Zákonní zástupci se na něm mohou s ředitelkou školy a pedagogickými pracovnicemi dohodnout. * Osobní věci dětí přinesou zákonní zástupci do školy řádně označené, aby se předešlo záměně, zejména u nejmladších dětí : - bačkůrky (z bezpečnostních důvodů jsou zakázány nazouváky apod.) - zástěrku nebo hrací kalhotky pro pobyt ve třídě - teplákovou soupravu nebo náhradní oblečení pro pobyt venku - pyţamo nebo noční košilku - náhradní spodní prádlo (punčocháče, ponoţky ) - denně kapesník (doporučujeme papírové) - starší děti kartáček na zuby, kelímek, pastu (v umývárně) - pláštěnku (z bezpečnostních důvodů NE deštník) * Oblečení je uloţeno v šatně ve skříňce označené značkou dítěte. Vţdy v pátek (anebo dle potřeby) si odnesou zákonní zástupci pyţama domů na vyprání, spolu s ostatním oblečením ze šatny, kromě bačkůrek a čistých věcí. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůţkovin 1x za 14 dnů, výměnu ručníků 1x týdně a dle potřeby častěji. * Důrazně ţádáme rodiče, aby dětem nedávali do mateřské školy cenné věci (prstýnky, řetízky, peníze, drahé hračky apod.). Za jejich ztrátu nebo zničení nemůţeme ručit a řešení takové situace je pro obě strany nepříjemné.

10 Čl. 10 Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců Zákonný zástupce má právo : * na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného ţivota * po dohodě s pedagogickou pracovnicí být přítomni výchovným činnostem ve třídě * zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, konzultovat výchovné i jiné problémy - kontakt rodičů s pedagogickými pracovnicemi je umoţněn denně při předávání dětí * na konzultační hodiny s ředitelkou školy, které jsou stanoveny na liché úterý od do hodin, po předchozí domluvě * zapojit se do práce školy, předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí * přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy * projevit jakékoliv připomínky k provozu mateřské školy, k pedagogickým i dalším zaměstnancům nebo ředitelce školy * poţádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu * na poradenskou pomoc mateřské školy v záleţitostech týkajících se vzdělávání dětí * vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záleţitostí vzdělávání dětí Dítě má právo : * aby mu byla společností poskytována ochrana ( potřeba jídla, oblečení, místa k ţivotu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit ) * být respektováno jako jedinec ve společnosti ( slušné zacházení, i kdyţ nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny ) * na emočně kladné prostředí a projevování lásky ( právo ţít s kaţdým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku ) * být respektováno jako jedinec s moţností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu ( právo vyrůstat ve zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboţenství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí ) * být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní ţivot ( právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a ţít svým vlastním způsobe Čl. 11 (vybráno z Úmluvy o právech dítěte) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců * Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy a zacházet s ním šetrně, nepoškozovat úmyslně ostatní majetek školy. * Bez dovolení pedagogických pracovnic neodnášet a nepůjčovat si inventář a vybavení mateřské školy domů. * V prostorách budovy vedeme děti a jejich zákonné zástupce k úspornému vyuţívání energie, vody, materiálů * V zájmu dodrţování hygieny a čistoty v budově školy ţádáme zákonné zástupce o čištění obuvi při vstupu do objektu i šaten dětí, taktéţ kočárky lze odkládat pouze ve vstupní hale školy.

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013 Mateřská škola Sportík s.r.o. Adresa: Emy Destinnové 872, 252 64 Velké Přílepy IČ: 24120138 tel: 702036374 / 775571150 email: info@sportikbaby.cz www: www.sportikbaby.cz Vydal :

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace, okres Olomouc, Komenského 31, 784 01 tel. 585 341 641 IČO: 708 82 398

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace, okres Olomouc, Komenského 31, 784 01 tel. 585 341 641 IČO: 708 82 398 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace, okres Olomouc, Komenského 31, 784 01 tel. 585 341 641 IČO: 708 82 398 Nabývá platnost dne : 1.9.2012 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je vypracovaný

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Lochovice, příspěvková organizace se sídlem náměstí Republiky 3, Lochovice, okres Beroun ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ivana Eklová, ředitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte. Obec

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny: Mateřská škola Malý svět Nade Mží 734/1, 318 00 Plzeň ředitelka školy: Mgr. Vlasta Willová telefon: 731 980 722

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí.

podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí. Školní řád MŠ Hladké Životice Č.j.:02/015 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Identifikační údaje školy: ZŠ a MŠ Hladké Životice, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr.

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice Školní řád MŠ Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Adresa školy: Mateřská škola Heřmanice 4. 552 12 Heřmanice nad Labem Zřizovatel:

Více

ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012. Změny:

ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012. Změny: ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Obsah: 1. Organizace provozu mateřské školy 1.1 Přijímací řízení 1.2 Podrobnosti

Více

Školní řád MŠ Halenkovice

Školní řád MŠ Halenkovice Školní řád MŠ Halenkovice Ředitel Základní a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace v souladu s 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY DOUBRAVKY, příspěvkové organizace

VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY DOUBRAVKY, příspěvkové organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUBRAVKA Doubravčice 232, VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY DOUBRAVKY, příspěvkové organizace Školní řád MŠ Č.j.: D/46/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2.1 Skartační znak: S5 Změny:

Více

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes Školní řád Mateřské školy Třebnouševes ŠKOLA: Mateřská škola Třebnouševes ÚČINNOST OD: 1.9.2012 I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ Slapy u Tábora Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 559/2014/ŘZŠ S.z.: A3-10 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz

Více

I. Přijímací řízení. II. Platby ve školní družině) Úplata za předškolní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2012

I. Přijímací řízení. II. Platby ve školní družině) Úplata za předškolní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2012 Mateřská škola Doksy Pražská 836 příspěvková organizace Vnitřní řád školní družiny Č.j.: MŠ/137/2013 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.6 Skartační znak: S5 Změny:2009, 2011, 2012 Zodpovídá: Bc. Ivana

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy je předpis, který stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Obsahuje šest ustanovení, které jsou v souladu s platnými zákony a

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola : Nekoř Školní řád MŠ Čj. Účinnost od 1.9.2014 Spisový znak: 3-10 Skartační znak: A 5 Změny: Číslo: 1 Datum: 31.8.2014 změna doplnění Provedla: Vlasta Zářecká ORGANIZACE

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093. Školní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093. Školní řád upravuje ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní řád MŠ Č.j.:2/2012 Účinnost od: 1. 1. -2012 Spisový znak: 1 SM Změny: Skartační znak: S10 Obsah školního řádu je vymezen zákonem

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace: 27. 8.2013

Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace: 27. 8.2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vydává ředitelka Mateřské školy Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace:

Více

Školní řád MŠ. I. Organizace provozu mateřské školy. Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10

Školní řád MŠ. I. Organizace provozu mateřské školy. Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10 Školní řád MŠ Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitel Základní a Mateřské školy v Křinci ( dále jen mateřská škola) na základě zákona

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne : 20. 10. 2011 2 Na základě ustanovení 30 zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 18/14 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Šanov Šanov 97, 763 21 Slavičín IČO: 75020637 tel.: 577341389 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Rašková Blanka, ředitelka školy Rašková

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 ŠKOLNÍ ŘÁD Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9. 2014

MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9. 2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9. 2014 Mateřská škola Safirka s.r.o. Sídlo s.r.o.: Opálkova 16, 635 00, Brno, Pracoviště MŠ: Pavlovská 16, 623 00, Brno Telefon:

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád Mateřská škola Hořiněves Školní řád Aktualizace 15.12.2014 Základní údaje: Název: Základní škola a mateřská škola, Hořiněves 4 Adresa: Mateřská škola, Na Špuku 120, Hořiněves 50306 Webové stránky:www.zshorineves.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ Škola: Základní škola a Mateřská škola Vyskytná, okres Pelhřimov Příspěvková organizace, Vyskytná 151, 394 05 Vyskytná IČO: 70989192, číslo účtu: 000-622694369/0800 Školní řád Mateřské školky Vyskytná

Více

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY Článek 1 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární

Více

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257. Školní řád. Mateřské školy U dvou sluníček

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257. Školní řád. Mateřské školy U dvou sluníček Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Školní řád Mateřské školy U dvou sluníček Ředitelka Mateřské školy U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace Barvířská 38/6, 460 01 Liberec 3 IČO 65635612 Tel./fax: 485 108 790 E-mail: info@zs-barvirska.cz Web: www.zs-barvirska.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Článek I

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Článek I 1 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Základní a mateřské školy Chomutice, okres Chomutice, v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Školní řád Svobodné mateřské školy Sluníčko (dle č. 30 zákona č.

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Školní řád Svobodné mateřské školy Sluníčko (dle č. 30 zákona č. Číslo jednací: 6/2013 Školní řád Svobodné mateřské školy Sluníčko (dle č. 30 zákona č. 561/2004) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Subjekt: Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr.M. Horákové 1720 Adresa:

Více

Školní řád. Budova školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána a opatřena telefonickým zařízením na odemykání školy.

Školní řád. Budova školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána a opatřena telefonickým zařízením na odemykání školy. Školní řád Školní řád je určen pro děti, zákonné zástupce dětí a pro zaměstnance Mateřské školy Petroupim. Informace o MŠ : Adresa : Mateřská škola Petroupim Petroupim 49, p. Benešov 256 01 Telefon : 317

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod Odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel Mateřské školy

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Školní řád školní rok 2014 / 2015

Školní řád školní rok 2014 / 2015 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Školní řád školní rok 2014 / 2015 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 1. Přijímací

Více

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní

Více

Š K O L N Í Ř Á D M Š R U P R E C H T O V

Š K O L N Í Ř Á D M Š R U P R E C H T O V Š K O L N Í Ř Á D M Š R U P R E C H T O V Ředitelka Mateřské školy Ruprechtov, příspěvkové organizace, vydává jako statutární orgán školy v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘAD MŠ. Mateřská škola Sušice, Tylova 920, okres Klatovy příspěvková organizace zřizovatel: Město Sušice Tel: 376528727

ŠKOLNÍ ŘAD MŠ. Mateřská škola Sušice, Tylova 920, okres Klatovy příspěvková organizace zřizovatel: Město Sušice Tel: 376528727 ŠKOLNÍ ŘAD MŠ Mateřská škola Sušice, Tylova 920, okres Klatovy příspěvková organizace zřizovatel: Město Sušice Tel: 376528727 Platnost od 1.9.2010, novelizováno k 1.1.2013 1/ Základní cíle mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace Školní řád MŠ Zpracovaný v souladu se zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Přijímání dětí do mateřské školy III. Provoz mateřské školy IV. Zdravotní péče a bezpečnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2015 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D Č.j. 3/2009 Platnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 2.1 Skartační

Více

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Základní škola a Mateřská škola Dubné Základní škola a Mateřská škola Dubné ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Schválil PhDr. Václav Meškan, ředitel školy Na provozní poradě projednáno dne Směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2013 Ředitel základní a mateřské školy,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MŠ Rad/377/2013 2014/2015 Vypracovala: Spáčilová Pavla Schválil: Mgr.Milan Král Projednáno na pedagogické radě dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Školní řád pro školní rok 2015/2016

Školní řád pro školní rok 2015/2016 Školní řád pro školní rok 2015/2016 Č.j MŠ-OSV-34/2015 Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, vydala podle zákona 561/2004 Sb. 30 tento školní řád: I. Práva a povinnosti I.1. Práva zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ Vypracoval Schválil Na provozní poradě projednáno dne 25. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice zrušuje směrnici

Více

Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06

Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06 Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06 OBSAH: 1. Úvod 2. Přijímací řízení 3. Evidence dětí 4. Provoz mateřské školy 4.1 Organizace provozu 4.2 Docházka a omlouvání dětí 5.

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Střelice okres Brno venkov příspěvková organizace Komenského 2/585 664 47 Střelice Školní řád mateřské školy V Cihelně 6, Střelice Účinnost od: 3. 9. 2012 zpracovala: Zuzana

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

V N I T Ř N Í. ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6

V N I T Ř N Í. ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 V N I T Ř N Í Ř Á D I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 PROVOZOVATEL: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé dětské

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č.

Více

Školní řád MŠ. Č.j.: 22/2009

Školní řád MŠ. Č.j.: 22/2009 Školní řád MŠ Č.j.: 22/2009 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, č.

Více

Školní řád MŠ. Část první

Školní řád MŠ. Část první Školní řád MŠ Školní řád mateřské školy v Těchoníně vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), 30, odst. 1,

Více

Školní řád MŠ Hluboká nad Vltavou Ruská 527, 373 41 Hluboká n. Vlt. Účinnost od: 1. 9. 2013

Školní řád MŠ Hluboká nad Vltavou Ruská 527, 373 41 Hluboká n. Vlt. Účinnost od: 1. 9. 2013 Školní řád MŠ Hluboká nad Vltavou Ruská 527, 373 41 Hluboká n. Vlt. Účinnost od: 1. 9. 2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 1 Č.j.: 13/12-MŠ Vypracoval: Schválil: / Mgr. Magda Michalová,

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y Š M O L Í K O V A. Šmolíkova 3/865, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y Š M O L Í K O V A. Šmolíkova 3/865, 161 00 Praha 6 - Ruzyně Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y Š M O L Í K O V A Šmolíkova 3/865, 161 00 Praha 6 - Ruzyně V Praze 25.05.2015 Ředitelka Mateřské školy Šmolíkova v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004

Více

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní řád Mateřské školy Č.j.: MŠ 10/2012 Účinnost od: 1.9.2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Změny: 21.8.2013 Ředitelka Mateřské školy, Malé Svatoňovice v souladu

Více

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: PD 111/ 2013 Vypracoval: Schválil: Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Hana Štětková Hana Štětková

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Odloučené pracoviště Šumavská 15 Mateřská škola Šumavská 15 je 3 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3 do 6 let,

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Římov školní rok 2013/2014 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v měsíci březnu nebo dubnu v tom

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Školní řád. Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023

Školní řád. Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023 Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023 Obsah: ČL. 1. Provoz mateřské školy ČL. 2. Bezpečnost a zdraví dětí ČL. 3. Stravování

Více