ŠKOLNÍ ŘÁD. Všeobecná ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Všeobecná ustanovení"

Transkript

1 Uherský Brod, U Školky 2148, okres Uherské Hradiště, PO tel: * * ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. : MŠ-1-83/2013 Spis./skart. znak: 1.2/A5 Vypracovala : Bc. Eva Divoká, ředitelka školy Vydal : Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okr. Uherské Hradiště Projednáno dne : 29. srpna 2013 se všemi zaměstnanci školy Schváleno : 29. srpna 2013 ředitelkou školy, Bc. Evou Divokou Závaznost : školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Olšava Informace podána : zákonným zástupcům dětí Nabývá platnost dne : 1. září 2013 Počet příloh : - Obsah : Čl. 1 Všeobecná ustanovení Čl. 2 Provoz mateřské školy Čl. 3 Uzavření mateřské školy Čl. 4 Přijímání dětí do mateřské školy Čl. 5 Zápis dětí do mateřské školy Čl. 6 Platby v mateřské škole - stravování dětí - úplata za předškolní vzdělávání Čl. 7 Péče o zdraví a bezpečnost dětí Čl. 8 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Čl. 9 První vstup dítěte do mateřské školy Čl. 10 Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců Čl. 11 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců Čl. 12 Spolupráce se zákonnými zástupci Čl. 13 Závěrečná ustanovení Čl. 1 Všeobecná ustanovení Školní řád je zpracován dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování. Cílem předškolního vzdělávání je podporovat všestranný rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku a podílet se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování si základních pravidel chování, základních ţivotních hodnot a mezilidských vztahů. Naším cílem je vytvářet základní předpoklady pro další vzdělávání, vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných dětí. Školní vzdělávací program mateřské školy upřesňuje její cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. Zákonní zástupci se mohou v této záleţitosti kdykoliv informovat u pedagogických zaměstnanců školy. Školní vzdělávací program je téţ k dispozici na nástěnce ve vestibulu školy. Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti (dle 1 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání).

2 Zřizovatelem mateřské školy je Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště a škola je zařazena do sítě škol. Na veřejnosti jedná svým jménem, má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Čl. 2 Provoz mateřské školy Provozní doba MŠ : hodin Název a adresa : Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okr. Uherské Hradiště MŠ uzavřena : z bezpečnostních důvodů : hodin hodin - v případě pozdějšího příchodu do MŠ pouţijí zákonní zástupci dveřní zvonek a vyčkají příchodu školnice (popř. jiného zaměstnance školy) Vyzvedávání dětí : -zákonní zástupci si vyzvedávají děti po obědě od do hodin a po dpoledním odpočinku od hodin v budově školy, popř. na zahradě školy - vyzvedávání a přijímání dětí mimo běţnou dobu lze kdykoliv dohodnout s pedagogickou pracovnicí v dané třídě Omlouvání a absence dětí : - nepřítomnost dítěte je vţdy třeba omluvit, a to ráno do 8.00 hodin či den předem, osobně nebo telefonicky na níţe uvedené kontakty Kontakt : MŠ - tel. : * mobil.: * Ředitelka školy : Bc. Eva Divoká Datum vzniku příspěvkové organizace : 1. ledna 2003 IČO : * Ráno se děti scházejí do 7.00 hodin ve třídě III. třídě Borůvek. Vnitřní reţim tříd se řídí denními řády, které jsou vyvěšeny v šatnách dětí jednotlivých tříd. * Zákonný zástupce dítěte má moţnost se podle potřeby svého dítěte individuálně domluvit s pedagogickou pracovnicí, aby pobyt v mateřské škole byl pro dítě bez problémů a psychického strádání. Zákonní zástupci mají moţnost vstoupit do dění v mateřské škole (účastnit se různých akcí pořádaných školou, vstupovat do herních činností dětí). Zákonní zástupci mají právo spolurozhodovat při změně a doplnění Školního vzdělávacího programu, jsou dostatečně a pravidelně informováni, co se v MŠ děje (šatna nástěnky pro rodiče, webové stránky školy). Individuálně mohou konzultovat s ředitelkou školy nebo s pedagogickými pracovnicemi o prospívání svého dítěte. Čl. 3 Uzavření mateřské školy * Kaţdé plánované uzavření mateřské školy je zákonným zástupcům oznámeno písemnou formou v mateřské škole minimálně 2 měsíce předem. Na základě písemné ţádosti zákonného zástupce dítěte podané ředitelce školy nejpozději 30 dnů před omezením nebo přerušením provozu mateřské školy zabezpečí ředitelka školy ve spolupráci se zřizovatelem pobyt dítěte v náhradní mateřské škole ( 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání). * Provoz mateřské školy lze ze závaţných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Pokud taková situace nastane, zveřejní tuto informaci ředitelka školy neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

3 Čl. 4 Přijímání dětí do předškolního vzdělávání * Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let na základě ţádosti zákonného zástupce dítěte. * Do mateřské školy se přijímají děti ve správním řízení po dovršení 3 let, mohou však být přijaty i děti mladší, a to po ověření jejich úrovně samostatnosti a dodrţování hygienických návyků (rozhodne ředitelka MŠ dle 34, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon). Ředitelka školy můţe výjimečně rozhodnout o přijetí dítěte mladšího tří let ze závaţných důvodů a pokud tyto důvody nejsou v rozporu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a se zájmy zřizovatele. * O přijetí, popř. o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., 183,odst.2 ve znění k rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jiţ nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem - zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejnosti přístupném místě ve škole - na dveřích hlavního vchodu do budovy MŠ Olšava. Případné rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům v písemné podobě. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů, nejpozději do 30 dnů od podání ţádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. O rozhodnutí o přijetí rozhoduje ředitelka školy, i o zkušební době pobytu dítěte, jehoţ délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. * Předškolní vzdělávání má tři ročníky, do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků. V našem případě jsou to pro školní rok 2013/2014 tři homogenní třídy (věkové rozčlenění dětí je zcela v kompetenci ředitelky). * Podle 1 odst. vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ředitelka MŠ stanoví při přijetí se zákonným zástupcem dny docházky dítěte a délku jeho pobytu v MŠ. Pokud zákonní zástupci budou poţadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto opět dohodnout s ředitelkou školy. * Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. * Mateřskou školu navštěvují děti zdravé po stránce fyzické i psychické a bez vnějších známek akutního onemocnění. Zákonní zástupci jsou povinni dodrţovat pravidla zdravotní způsobilosti dítěte, není přípustné jakékoliv zatajování zdravotního stavu dítěte! Zdravotní stav dítěte konzultuje pedagogická pracovnice se zákonným zástupcem po příchodu dítěte do MŠ. Zákonný zástupce je povinen hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. * Po vyléčení onemocnění má právo pedagogický zaměstnanec poţadovat od zákonného zástupce lékařské potvrzení a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu (v zájmu zdraví ostatních dětí). * Pokud dítě projevuje známky onemocnění při pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení atd.), je zákonný zástupce neprodleně telefonicky informován a vyzván k zajištění další zdravotní péče dítěti. * Zákonný zástupce dítěte je povinný doloţit doklad (potvrzení pediatra na Ţádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání) o očkování dítěte dle 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (jesle nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, ţe je proti nákaze imunní nebo se nemůţe očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Dále je v něm srozumitelně popsán zdravotní stav dítěte. Na Evidenčním listu dítěte (který je škole odevzdán zákonným zástupcem těsně před nástupem dítěte k předškolnímu vzdělávání) jiţ potvrzují zdravotní stav dítěte sami zákonní zástupci pravdivě a se vší odpovědností.

4 * Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit škole všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny a změnu bydliště bezodkladně. Čl. 5 Zápis dětí do mateřské školy * Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá kaţdoročně zpravidla v měsíci dubnu. Termín zápisu stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. O zápisu ředitelka informuje veřejnost prostřednictvím regionálního tisku, vyvěšením letáků na veřejných místech a v budově školy a na svých webových stránkách. * Po obdrţení Ţádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od ředitelky nebo pověřeného zástupce, zákonní zástupci ţádost vyplní a odevzdají zpět škole. Evidenční list obdrţí zákonní zástupci opět na mateřské škole při zápise a odevzdají jej s aktuálními údaji těsně před zahájením docházky dítěte do MŠ. * Děti se do MŠ přijímají na základě kritérií zpracovanými školou. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 34 odst. 3-4 ). Pokud je kapacita školy naplněna, zajišťuje umístnění dítěte do jiné MŠ zřizovatel (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 34 odst. 4). Dítě můţe být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 34 odst. 7), pokud nebude porušena kapacita školy a hygienická kriteria. Kriteria pro přijímání dětí do Mateřské školy Olšava: HLAVNÍ KRITÉRIA BODY 1. Dosaţení věku dítěte 6 let v období od 1.9. do následujícího kalendářního roku Bydliště dítěte v Uherském Brodě, ve kterém MŠ sídlí provozní výdaje MŠ financuje zřizovatel. 5 Zřizovatelem mateřské školy je Město Uherský Brod. mladší 3 let 1 3. Věk dítěte: 3 roky 5 4 roky 10 5 let V mateřské škole se jiţ vzdělává starší sourozenec, nebo se hlásí najednou dva a více sourozenců snaha nenarušovat rodinné vazby mezi sourozenci. 5 POMOCNÁ KRITÉRIA BODY 1. Zvýšená sociální potřebnost dítěte, vzniklá v důsledku nepříznivé sociální situace dítě v pěstounské péči; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod. Zde je nutné doloţit potvrzení Zaměstnanost matky. 5 Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důleţitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

5 * O přijetí dítěte se zdravotním postiţením (integraci) rozhoduje ředitelka školy, po dohodě a písemném vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra( zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 34 odst. 6). * Pokud se zákonný zástupce rozhodl pro odklad dítěte ze školní docházky, je jeho povinností vyrozumět ředitelku školy o této skutečnosti nejpozději 31. května daného školního roku. * Podle 35 odst. 1 písm. a), b), c) a písm. d) zákona 561/2004 Sb., - školský zákon, můţe ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ jestliţe: - dítě bez omluvy zákonného zástupce nedochází do mateřské školy déle neţ dva týdny - zákonný zástupce dítěte závaţným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy - na doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení - zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo za školní stravování * Poslední týden v měsíci srpnu je určen mimo jiné i zákonným zástupcům a dětem, jenţ zahajují k 1.9. daného roku docházku do MŠ. Zde dostane zákonný zástupce veškeré informace vztahující se k docházce dítěte, organizačním záleţitostem a pod. * Kaţdá třída má svůj flexibilní denní řád, kterým reaguje na potřeby a zájmy dětí. Mateřská škola pracuje dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, nabízí řadu nadstandardních aktivit. MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch a rozvoj dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. Čl. 6 Platby v mateřské škole Stravování dětí * Školní stravování zabezpečuje Školní jídelna při MŠ. Při přípravě jídel postupuje ŠJ podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výţivovými normami a zásadami zdravé výţivy. Zároveň zajišťuje v průběhu celého dne i dostatek tekutin, které děti konzumují v rámci pitného reţimu (ovocné šťávy, multivitamínové nápoje, bylinkové a ovocné čaje, minerálky, čistá voda). * Stravování v MŠ zahrnuje ranní přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. * Podle 4 odst. 1-2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte stravování tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vţdy. * Úplata za školní stravování je pro zákonné zástupce povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je povaţováno za závaţné porušení provozu školy a v konečném důsledku můţe být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst.1 d). * Cena stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, dle finančního normativu. Upozornění: pokud dojde v průběhu roku ke zdraţení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdraţení stravného v návaznosti na výše uvedenou vyhlášku. Případné změny sazeb se uskutečňují vţdy k 1. dni v měsíci. * V případě změny docházky dítěte do školy (např. z čtyřhodinové na celodenní) se změna sazby provede k aktuálnímu datu.

6 * Za předpokladu, ţe dítě po dohodě dochází do MŠ pouze do oběda, lze platit stravné bez odpolední svačiny. * Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z kaţdodenního vzdělávání z důvodu známé nepřítomnosti zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti školní jídelně. První den nepřítomnosti dítěte mají zákonní zástupci nárok si stravu vyzvednout do vlastních jídlonosičů. * Mateřská škola vybírá se souhlasem rodičů stravné v hotovosti, na základě vystaveného příjmového pokladního dokladu vţdy kaţdého 20 dne v měsíci v době od do hodin a od do hodin v určeném prostoru školy určenému zaměstnanci. Pouze ze závaţných důvodů lze jinak po dohodě s ředitelkou školy. * Výše stravného za jednotlivé děti je vypočítávána zpětně za uplynulý měsíc dle počtu odstravovaných dnů dítěte a tato je vyvěšena vţdy do 10 dne kaţdého měsíce na informačních nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd MŠ (mj. i pro zpětnou kontrolu zákonnému zástupci). Úplata za předškolní vzdělávání (školné) * Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen úplata ) stanoví ředitelka školy vnitřní směrnicí na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě v mateřské škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. * V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku, dohodne ředitelka školy se zákonným zástupcem výši úplaty při přijetí dítěte. * V souladu s ustanovením 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vnitřní směrnicí, je výše úplaty za vzdělávání a školské sluţby ve výši 420,-- Kč za kalendářní měsíc. * Úplatu za vzdělávání ve sníţené sazbě 210,-- Kč hradí zákonní zástupci tehdy, pokud dítě do MŠ nedochází (např. v době nemoci) po celý kalendářní měsíc, nebo během letních prázdnin (pokud nenavštěvuje náhradní MŠ). O sníţení úplaty rozhoduje ředitelka školy individuálním posouzením na základě písemné ţádosti zákonného zástupce. * S účinností od došlo ke změně zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, kterou bylo vyplácení sociální dávky sociálního příplatku značně omezeno (pouze pro rodiny, kde pečují alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postiţené, nebo dlouhodobě těţce zdravotně postiţené, nebo je-li alespoň jeden z rodičů pečujících o nezaopatřené dítě dlouhodobě těţce zdravotně postiţený nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postiţené nebo dlouhodobě nemocné ). Zákonní zástupci dítěte, kterých se týkají tyto skutečnosti, podají v mateřské škole ţádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáţou tuto skutečnost aktuálním potvrzením od příslušného sociálního odboru. * Úplatu za vzdělávání nehradí zákonný zástupce dítěte, které dovrší 6 let do v daném školním roce. * Zákon 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), mění také ustanovení 123, odst. 2 tohoto zákona: Od platí pro dítě, které má povolený odklad PŠD povinnost uhradit úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelkou školy. Pro školní rok 2013/2014 stanovuje ředitelka školy úplatu za předškolní vzdělávání pro děti s odkladem povinné školní docházky ve výši 420,- Kč.

7 * Děti se zdravotním postiţením (ve smyslu 16 odst. 2 školského zákona) se v posledním ročníku mateřské školy vzdělávají vţdy bezúplatně. Čl. 7 Péče o zdraví a bezpečnost dětí * Podle 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogická pracovnice mateřské školy od okamţiku, kdy jí zákonný zástupce osobně předá dítě a to aţ do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítě osobně vyzvedne. Nestačí dítě doprovodit pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, ţe uţ dojde samo. V takovém případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. * Dítě do mateřské školy smí od zákonného zástupce převzít pouze pedagogický zaměstnanec školy. * Dítě lze vydat téţ zákonným zástupcem pověřené osobě, a to na základě formuláře Zmocnění k odvádění dítěte pověřenou osobou, který jasně vyplněný odevzdá zákonný zástupce škole při nástupu dítěte do mateřské školy. Rodiče jsou si tímto vědomi, ţe podle 9 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, mají nezletilí způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. * Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou. * Při zajišťování akcí školy (např. výjezdy do přírody, výlety, návštěvy kulturních akcí apod.) rozhodne ředitelka školy o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle 5 odst. 1 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. * Při zvýšeném počtu dětí při specifických činnostech, např. sportovní činnosti, nebo pobyt dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečném případě jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. * Nastane-li úraz, je pedagogická pracovnice povinna ihned zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření (rtg. aj.). * Nastane-li úraz dítěte, musí ředitelka školy nebo pedagogický pracovník okamţitě hlásit úraz zákonnému zástupci dítěte a nadále se postupuje dle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí a mládeţe. Úrazy se evidují v Knize úrazů, která je uloţena u ředitelky školy a je k nahlédnutí zákonným zástupcům. Zákonní zástupci v případě úrazu mají nárok na odškodnění. * Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy aţ do odchodu z nich a kaţdá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněţ úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách,výletech,zájezdech,exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jeţ bylo určeno jako shromaţdiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. * Mateřská škola má zpracována interní bezpečnostní opatření, která jsou k dispozici zákonným zástupcům na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd (viz. příloha č.2). * Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyţadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodrţují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

8 a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích děti se přesunují ve skupině, a to nejvýš ve dvojstupech skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichţ jeden je na začátku skupiny a druhý na konci skupina k přesunu vyuţívá především chodníků a levé krajnice vozovky, vţdy pouţívá reflexní bezpečnostní vesty pro první a poslední dvojici dětí vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce; přecházení vozovky jinde je povoleno pouze kdyţ není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny při přecházení vozovky pouţívá pedagogický doprovod v případě potřeby zastavovací terč b) pobyt dětí v přírodě vyuţívají se pouze známá a bezpečná místa pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné předměty a překáţky ( sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.) při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství c) sportovní činnosti a pohybové aktivity před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překáţky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při pouţití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtíţnost těchto aktivit individuálním schopnostem dětí d) pracovní a výtvarné činnosti při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné pouţít nástroje, které by mohly děti zranit (jako jsou nůţky, noţe, kladívka apod. děti pouţívají nůţky a noţe pouze zakulacené) vykonávají děti práci s těmito nástroji pouze za dozoru pedagogického pracovníka * Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vţdy včas oznamovány zákonným zástupcům na nástěnkách v jednotlivých šatnách, popř. ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům tyto informace pravidelně sledovat. * Učitelky nesou odpovědnost za dodrţování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodrţování pitného reţimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz ). Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází. * V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem ţádné léky jako jsou kapky do nosu, dávkovací spray proti rýmě apod. Ţádáme maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy! * V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti s 8 a 9 zákona č. 379/2005 Sb. * V celém objektu mateřské školy, včetně prostor školní zahrady je přísný zákaz vodění psů a jiných zvířat!

9 Čl. 8 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí * Důleţitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob ţivota. V rámci Školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video ), patologického hráčství,vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého ţivotního stylu. * V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi jiţ v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popř. za pomoci školských poradenských zařízeních. * Důleţitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými (a dalšími pracovníky školy) a zákonnými zástupci. * Mateřská škola má v jednotlivých třídách vytvořena pravidla souţití, která slouţí k vzájemné toleranci a jako ochrana a prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů nepřátelství nebo násilí (viz. příloha č. 3). * Ve ŠVP naší školy je podrobně rozpracován Školní preventivní program ochrany dětí před společensky neţádoucími jevy v bloku č. 2 podmínky vzdělávání. Čl. 9 První vstup dítěte do mateřské školy * Při prvním vstupu dítěte do mateřské školy má právo dítě na individuálně přizpůsobený adaptační reţim. Zákonní zástupci se na něm mohou s ředitelkou školy a pedagogickými pracovnicemi dohodnout. * Osobní věci dětí přinesou zákonní zástupci do školy řádně označené, aby se předešlo záměně, zejména u nejmladších dětí : - bačkůrky (z bezpečnostních důvodů jsou zakázány nazouváky apod.) - zástěrku nebo hrací kalhotky pro pobyt ve třídě - teplákovou soupravu nebo náhradní oblečení pro pobyt venku - pyţamo nebo noční košilku - náhradní spodní prádlo (punčocháče, ponoţky ) - denně kapesník (doporučujeme papírové) - starší děti kartáček na zuby, kelímek, pastu (v umývárně) - pláštěnku (z bezpečnostních důvodů NE deštník) * Oblečení je uloţeno v šatně ve skříňce označené značkou dítěte. Vţdy v pátek (anebo dle potřeby) si odnesou zákonní zástupci pyţama domů na vyprání, spolu s ostatním oblečením ze šatny, kromě bačkůrek a čistých věcí. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůţkovin 1x za 14 dnů, výměnu ručníků 1x týdně a dle potřeby častěji. * Důrazně ţádáme rodiče, aby dětem nedávali do mateřské školy cenné věci (prstýnky, řetízky, peníze, drahé hračky apod.). Za jejich ztrátu nebo zničení nemůţeme ručit a řešení takové situace je pro obě strany nepříjemné.

10 Čl. 10 Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců Zákonný zástupce má právo : * na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného ţivota * po dohodě s pedagogickou pracovnicí být přítomni výchovným činnostem ve třídě * zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, konzultovat výchovné i jiné problémy - kontakt rodičů s pedagogickými pracovnicemi je umoţněn denně při předávání dětí * na konzultační hodiny s ředitelkou školy, které jsou stanoveny na liché úterý od do hodin, po předchozí domluvě * zapojit se do práce školy, předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí * přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy * projevit jakékoliv připomínky k provozu mateřské školy, k pedagogickým i dalším zaměstnancům nebo ředitelce školy * poţádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu * na poradenskou pomoc mateřské školy v záleţitostech týkajících se vzdělávání dětí * vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záleţitostí vzdělávání dětí Dítě má právo : * aby mu byla společností poskytována ochrana ( potřeba jídla, oblečení, místa k ţivotu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit ) * být respektováno jako jedinec ve společnosti ( slušné zacházení, i kdyţ nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny ) * na emočně kladné prostředí a projevování lásky ( právo ţít s kaţdým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku ) * být respektováno jako jedinec s moţností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu ( právo vyrůstat ve zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboţenství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí ) * být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní ţivot ( právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a ţít svým vlastním způsobe Čl. 11 (vybráno z Úmluvy o právech dítěte) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců * Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy a zacházet s ním šetrně, nepoškozovat úmyslně ostatní majetek školy. * Bez dovolení pedagogických pracovnic neodnášet a nepůjčovat si inventář a vybavení mateřské školy domů. * V prostorách budovy vedeme děti a jejich zákonné zástupce k úspornému vyuţívání energie, vody, materiálů * V zájmu dodrţování hygieny a čistoty v budově školy ţádáme zákonné zástupce o čištění obuvi při vstupu do objektu i šaten dětí, taktéţ kočárky lze odkládat pouze ve vstupní hale školy.

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole Vnitřní řád Předškolní výchova - podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013 Mateřská škola Sportík s.r.o. Adresa: Emy Destinnové 872, 252 64 Velké Přílepy IČ: 24120138 tel: 702036374 / 775571150 email: info@sportikbaby.cz www: www.sportikbaby.cz Vydal :

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Školní řád MŠ Č.j.: 12/2015-ŠŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: 2.1/2015 Skartační znak: S 5/2021 Organizace provozu mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace, okres Olomouc, Komenského 31, 784 01 tel. 585 341 641 IČO: 708 82 398

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace, okres Olomouc, Komenského 31, 784 01 tel. 585 341 641 IČO: 708 82 398 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace, okres Olomouc, Komenského 31, 784 01 tel. 585 341 641 IČO: 708 82 398 Nabývá platnost dne : 1.9.2012 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je vypracovaný

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: R04/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 ŠKOLNÍ ŘÁD v souladu s 30

Více

Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín. Směrnice č. 20/2015 Č.j.: MŠ 54/2015. Školní řád

Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín. Směrnice č. 20/2015 Č.j.: MŠ 54/2015. Školní řád Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín Směrnice č. 20/2015 Č.j.: MŠ 54/2015 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín Účinnost : od 1. září

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace. 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace. 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 30/15 Účinnost: 1.9.2015 Platnost: 28.8.2015 Spisový znak: Skartační znak: S10 Závaznost pro: zaměstnance, zákonné

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte. Obec

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy je předpis, který stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Obsahuje šest ustanovení, které jsou v souladu s platnými zákony a

Více

Školní řád Letecké školky Delfínek

Školní řád Letecké školky Delfínek Originál: Evč.: LV/HRS/S/1.1 Verze: 2 Počet stran: 22 Strana: 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Evč.: LV/HRS/S/1.1 Verze: 2 Počet stran: 22 Strana: 2 SCHVALOVACÍ LIST Verze: 1 Účinnost od: 2.3.2015 Závaznost: Tato organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Lochovice, příspěvková organizace se sídlem náměstí Republiky 3, Lochovice, okres Beroun ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ivana Eklová, ředitel

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace Mírová 56, 739 31 Řepiště IČ 75029278, zastoupená Mgr. Martinou Bastovou ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracováno v souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Dodatek č.2 školního řádu

Dodatek č.2 školního řádu Mateřská škola Studénka se sídlem Komenského 700 742 13 Studénka IČO 00848671. Tel., fax 556 401 537 E-mail: komenskol@wo.cz Dodatek č.2 školního řádu Číslo: Ř 5/2005 Účetní jednotka Mateřská škola Studénka

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080

ŠKOLNÍ ŘÁD. 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080 Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 pracoviště 15. MŠ Písek, Erbenova 2080 ŠKOLNÍ ŘÁD 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080 ZŠ E. BENEŠE PÍSEK OBSAH 1 Úvodní ustanovení...

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí.

podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí. Školní řád MŠ Hladké Životice Č.j.:02/015 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Identifikační údaje školy: ZŠ a MŠ Hladké Životice, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr.

Více

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes Školní řád Mateřské školy Třebnouševes I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice Školní řád MŠ Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Adresa školy: Mateřská škola Heřmanice 4. 552 12 Heřmanice nad Labem Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny: Mateřská škola Malý svět Nade Mží 734/1, 318 00 Plzeň ředitelka školy: Mgr. Vlasta Willová telefon: 731 980 722

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ Slapy u Tábora Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola : Nekoř Školní řád MŠ Čj. Účinnost od 1.9.2014 Spisový znak: 3-10 Skartační znak: A 5 Změny: Číslo: 1 Datum: 31.8.2014 změna doplnění Provedla: Vlasta Zářecká ORGANIZACE

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 559/2014/ŘZŠ S.z.: A3-10 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY DOUBRAVKY, příspěvkové organizace

VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY DOUBRAVKY, příspěvkové organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUBRAVKA Doubravčice 232, VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY DOUBRAVKY, příspěvkové organizace Školní řád MŠ Č.j.: D/46/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2.1 Skartační znak: S5 Změny:

Více

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31 část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Provozní porada projednala dne: 30.8.2012

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se zákonem č.561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012. Změny:

ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012. Změny: ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Obsah: 1. Organizace provozu mateřské školy 1.1 Přijímací řízení 1.2 Podrobnosti

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Mateřská škola, Rosice, okres Chrudim 538 34 Rosice 38 IČO: 70986410 V/1 A 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes Školní řád Mateřské školy Třebnouševes ŠKOLA: Mateřská škola Třebnouševes ÚČINNOST OD: 1.9.2012 I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád MŠ Halenkovice

Školní řád MŠ Halenkovice Školní řád MŠ Halenkovice Ředitel Základní a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace v souladu s 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

I. Přijímací řízení. II. Platby ve školní družině) Úplata za předškolní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2012

I. Přijímací řízení. II. Platby ve školní družině) Úplata za předškolní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2012 Mateřská škola Doksy Pražská 836 příspěvková organizace Vnitřní řád školní družiny Č.j.: MŠ/137/2013 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.6 Skartační znak: S5 Změny:2009, 2011, 2012 Zodpovídá: Bc. Ivana

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne : 20. 10. 2011 2 Na základě ustanovení 30 zákona

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily I. Přijímací řízení a) zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a o termínech zápisu je veřejnost informována

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY- pro veřejnost. provoz školy je od 6,45 do 15,45 hodin. Příjem dětí :

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY- pro veřejnost. provoz školy je od 6,45 do 15,45 hodin. Příjem dětí : VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY- pro veřejnost provoz školy je od 6,45 do 15,45 hodin. Příjem dětí : Do mateřské školy jsou přijímány přednostně děti předškolní a zaměstnaných matek. Přijímány jsou děti zdravé ve věku

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Čeladenská beruška, příspěvková organizace se sídlem Čeladná 389, 739 12 Čeladná ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Spisový / skartační znak SM2/2016 A.1. / A5

Více

Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace: 27. 8.2013

Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace: 27. 8.2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vydává ředitelka Mateřské školy Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace:

Více

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Zřizovatel: Název a sídlo: Město Sezimovo Ústí Mateřská škola Lipová Lipová 649 391 02 SEZIMOVO ÚSTÍ Druh organizace: Příspěvková organizace Telefon

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8.

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8. Školní řád 1. Provozovatelem školy je Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav, zřizovatelem je Obecní úřad v Kněžmostě. Mateřská škola má tři třídy. 2. Provoz školy je od 6.15 do

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení... 2 II. Přijímání dětí... 2 III. Ukončení předškolního vzdělávání... 2 IV. Platby v mateřské škole... 3 1.

Více

Mateřská škola Mezimostí, Třída Čs. armády 308 Školní řád MŠ Č.j.: 166/2015 Účinnost od: 1.9.2015. Změny:

Mateřská škola Mezimostí, Třída Čs. armády 308 Školní řád MŠ Č.j.: 166/2015 Účinnost od: 1.9.2015. Změny: Mateřská škola Mezimostí, Třída Čs. armády 308 Školní řád MŠ Č.j.: 166/2015 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Název školy: Mateřská škola Mezimostí, Třída Čs. armády 308, Veselí

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Č. j.: 67/MSK/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Vypracoval: Šárka Králová Schválil: Šárka Králová Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 28.8. 2015 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093. Školní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093. Školní řád upravuje ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní řád MŠ Č.j.:2/2012 Účinnost od: 1. 1. -2012 Spisový znak: 1 SM Změny: Skartační znak: S10 Obsah školního řádu je vymezen zákonem

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vnitřní předpis č 1 MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vnitřní předpis č 1 MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŢĎÁREC, OKRES CRUDIM ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č 1 MŠ 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257. Školní řád. Mateřské školy U dvou sluníček

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257. Školní řád. Mateřské školy U dvou sluníček Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Školní řád Mateřské školy U dvou sluníček Ředitelka Mateřské školy U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 ŠKOLNÍ ŘÁD Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných

Více

Školní řád MŠ. I. Organizace provozu mateřské školy. Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10

Školní řád MŠ. I. Organizace provozu mateřské školy. Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10 Školní řád MŠ Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitel Základní a Mateřské školy v Křinci ( dále jen mateřská škola) na základě zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřské školy Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřské školy Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004 I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9. 2014

MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9. 2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9. 2014 Mateřská škola Safirka s.r.o. Sídlo s.r.o.: Opálkova 16, 635 00, Brno, Pracoviště MŠ: Pavlovská 16, 623 00, Brno Telefon:

Více

Školní řád školní rok 2014 / 2015

Školní řád školní rok 2014 / 2015 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Školní řád školní rok 2014 / 2015 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Mateřská škola

Více

Školní řád Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí

Školní řád Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí Školní řád Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí Zpracovala: Mgr. Hana Pártlová, ředitelka ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Přijímání dětí do mateřské školy 3. Evidence dětí

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád Mateřská škola Hořiněves Školní řád Aktualizace 15.12.2014 Základní údaje: Název: Základní škola a mateřská škola, Hořiněves 4 Adresa: Mateřská škola, Na Špuku 120, Hořiněves 50306 Webové stránky:www.zshorineves.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZŠ16/2015 Vypracovala: Schválila: Ivana Kacafírková, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Školní řád Č.j. 1 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: Ř 1 Skartační

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 1. Přijímací

Více

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY Článek 1 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 18/14 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Šanov Šanov 97, 763 21 Slavičín IČO: 75020637 tel.: 577341389 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Rašková Blanka, ředitelka školy Rašková

Více

Čl. I. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Čl. I. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Mateřská škola, Hradec Králové, Urxova 342 Školní řád Mateřské školy Č.j.: MSKLIC/392/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A5* Změny: Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je

Více

Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov

Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov Informace o zařízení a předmět činnosti: Název zařízení: Montessori školička Sluníčkov Adresa subjektu: Na Kocandě 230, Veleň Telefon: 420 605 863 706

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 1/2010

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 1/2010 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: Mateřská škola Pastelka, Pasířská 10, Jablonec nad Nisou ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 1/2010 Všeobecná ustanovení: Školní řád

Více

Školní řád mateřské školy s účinností od 1.9.2011

Školní řád mateřské školy s účinností od 1.9.2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092 Mateřská škola Mrštíkova 752 a Mateřská škola Štefcova 1128 Č. j.: ZŠMŠ MŠ / 207 /2011 Školní řád mateřské školy s účinností od 1.9.2011 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

ŠKOLNÍ ŘAD MŠ. Mateřská škola Sušice, Tylova 920, okres Klatovy příspěvková organizace zřizovatel: Město Sušice Tel: 376528727

ŠKOLNÍ ŘAD MŠ. Mateřská škola Sušice, Tylova 920, okres Klatovy příspěvková organizace zřizovatel: Město Sušice Tel: 376528727 ŠKOLNÍ ŘAD MŠ Mateřská škola Sušice, Tylova 920, okres Klatovy příspěvková organizace zřizovatel: Město Sušice Tel: 376528727 Platnost od 1.9.2010, novelizováno k 1.1.2013 1/ Základní cíle mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ Škola: Základní škola a Mateřská škola Vyskytná, okres Pelhřimov Příspěvková organizace, Vyskytná 151, 394 05 Vyskytná IČO: 70989192, číslo účtu: 000-622694369/0800 Školní řád Mateřské školky Vyskytná

Více

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace Barvířská 38/6, 460 01 Liberec 3 IČO 65635612 Tel./fax: 485 108 790 E-mail: info@zs-barvirska.cz Web: www.zs-barvirska.cz

Více

Školní řád. Budova školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána a opatřena telefonickým zařízením na odemykání školy.

Školní řád. Budova školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána a opatřena telefonickým zařízením na odemykání školy. Školní řád Školní řád je určen pro děti, zákonné zástupce dětí a pro zaměstnance Mateřské školy Petroupim. Informace o MŠ : Adresa : Mateřská škola Petroupim Petroupim 49, p. Benešov 256 01 Telefon : 317

Více

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny. JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.cz DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Postřižín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Postřižín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Postřižín, příspěvková organizace Školní řád MŠ Postřižín Č.j.: 1/2015 Účinnost od: 1. února 2015 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Aktualizace 7. září 2015 Mateřská škola

Více