ŠKOLNÍ ŘÁD. Všeobecná ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Všeobecná ustanovení"

Transkript

1 Uherský Brod, U Školky 2148, okres Uherské Hradiště, PO tel: * * ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. : MŠ-1-83/2013 Spis./skart. znak: 1.2/A5 Vypracovala : Bc. Eva Divoká, ředitelka školy Vydal : Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okr. Uherské Hradiště Projednáno dne : 29. srpna 2013 se všemi zaměstnanci školy Schváleno : 29. srpna 2013 ředitelkou školy, Bc. Evou Divokou Závaznost : školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Olšava Informace podána : zákonným zástupcům dětí Nabývá platnost dne : 1. září 2013 Počet příloh : - Obsah : Čl. 1 Všeobecná ustanovení Čl. 2 Provoz mateřské školy Čl. 3 Uzavření mateřské školy Čl. 4 Přijímání dětí do mateřské školy Čl. 5 Zápis dětí do mateřské školy Čl. 6 Platby v mateřské škole - stravování dětí - úplata za předškolní vzdělávání Čl. 7 Péče o zdraví a bezpečnost dětí Čl. 8 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Čl. 9 První vstup dítěte do mateřské školy Čl. 10 Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců Čl. 11 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců Čl. 12 Spolupráce se zákonnými zástupci Čl. 13 Závěrečná ustanovení Čl. 1 Všeobecná ustanovení Školní řád je zpracován dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování. Cílem předškolního vzdělávání je podporovat všestranný rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku a podílet se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování si základních pravidel chování, základních ţivotních hodnot a mezilidských vztahů. Naším cílem je vytvářet základní předpoklady pro další vzdělávání, vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných dětí. Školní vzdělávací program mateřské školy upřesňuje její cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. Zákonní zástupci se mohou v této záleţitosti kdykoliv informovat u pedagogických zaměstnanců školy. Školní vzdělávací program je téţ k dispozici na nástěnce ve vestibulu školy. Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti (dle 1 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání).

2 Zřizovatelem mateřské školy je Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště a škola je zařazena do sítě škol. Na veřejnosti jedná svým jménem, má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Čl. 2 Provoz mateřské školy Provozní doba MŠ : hodin Název a adresa : Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okr. Uherské Hradiště MŠ uzavřena : z bezpečnostních důvodů : hodin hodin - v případě pozdějšího příchodu do MŠ pouţijí zákonní zástupci dveřní zvonek a vyčkají příchodu školnice (popř. jiného zaměstnance školy) Vyzvedávání dětí : -zákonní zástupci si vyzvedávají děti po obědě od do hodin a po dpoledním odpočinku od hodin v budově školy, popř. na zahradě školy - vyzvedávání a přijímání dětí mimo běţnou dobu lze kdykoliv dohodnout s pedagogickou pracovnicí v dané třídě Omlouvání a absence dětí : - nepřítomnost dítěte je vţdy třeba omluvit, a to ráno do 8.00 hodin či den předem, osobně nebo telefonicky na níţe uvedené kontakty Kontakt : MŠ - tel. : * mobil.: * Ředitelka školy : Bc. Eva Divoká Datum vzniku příspěvkové organizace : 1. ledna 2003 IČO : * Ráno se děti scházejí do 7.00 hodin ve třídě III. třídě Borůvek. Vnitřní reţim tříd se řídí denními řády, které jsou vyvěšeny v šatnách dětí jednotlivých tříd. * Zákonný zástupce dítěte má moţnost se podle potřeby svého dítěte individuálně domluvit s pedagogickou pracovnicí, aby pobyt v mateřské škole byl pro dítě bez problémů a psychického strádání. Zákonní zástupci mají moţnost vstoupit do dění v mateřské škole (účastnit se různých akcí pořádaných školou, vstupovat do herních činností dětí). Zákonní zástupci mají právo spolurozhodovat při změně a doplnění Školního vzdělávacího programu, jsou dostatečně a pravidelně informováni, co se v MŠ děje (šatna nástěnky pro rodiče, webové stránky školy). Individuálně mohou konzultovat s ředitelkou školy nebo s pedagogickými pracovnicemi o prospívání svého dítěte. Čl. 3 Uzavření mateřské školy * Kaţdé plánované uzavření mateřské školy je zákonným zástupcům oznámeno písemnou formou v mateřské škole minimálně 2 měsíce předem. Na základě písemné ţádosti zákonného zástupce dítěte podané ředitelce školy nejpozději 30 dnů před omezením nebo přerušením provozu mateřské školy zabezpečí ředitelka školy ve spolupráci se zřizovatelem pobyt dítěte v náhradní mateřské škole ( 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání). * Provoz mateřské školy lze ze závaţných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Pokud taková situace nastane, zveřejní tuto informaci ředitelka školy neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

3 Čl. 4 Přijímání dětí do předškolního vzdělávání * Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let na základě ţádosti zákonného zástupce dítěte. * Do mateřské školy se přijímají děti ve správním řízení po dovršení 3 let, mohou však být přijaty i děti mladší, a to po ověření jejich úrovně samostatnosti a dodrţování hygienických návyků (rozhodne ředitelka MŠ dle 34, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon). Ředitelka školy můţe výjimečně rozhodnout o přijetí dítěte mladšího tří let ze závaţných důvodů a pokud tyto důvody nejsou v rozporu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a se zájmy zřizovatele. * O přijetí, popř. o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., 183,odst.2 ve znění k rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jiţ nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem - zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejnosti přístupném místě ve škole - na dveřích hlavního vchodu do budovy MŠ Olšava. Případné rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům v písemné podobě. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů, nejpozději do 30 dnů od podání ţádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. O rozhodnutí o přijetí rozhoduje ředitelka školy, i o zkušební době pobytu dítěte, jehoţ délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. * Předškolní vzdělávání má tři ročníky, do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků. V našem případě jsou to pro školní rok 2013/2014 tři homogenní třídy (věkové rozčlenění dětí je zcela v kompetenci ředitelky). * Podle 1 odst. vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ředitelka MŠ stanoví při přijetí se zákonným zástupcem dny docházky dítěte a délku jeho pobytu v MŠ. Pokud zákonní zástupci budou poţadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto opět dohodnout s ředitelkou školy. * Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. * Mateřskou školu navštěvují děti zdravé po stránce fyzické i psychické a bez vnějších známek akutního onemocnění. Zákonní zástupci jsou povinni dodrţovat pravidla zdravotní způsobilosti dítěte, není přípustné jakékoliv zatajování zdravotního stavu dítěte! Zdravotní stav dítěte konzultuje pedagogická pracovnice se zákonným zástupcem po příchodu dítěte do MŠ. Zákonný zástupce je povinen hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. * Po vyléčení onemocnění má právo pedagogický zaměstnanec poţadovat od zákonného zástupce lékařské potvrzení a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu (v zájmu zdraví ostatních dětí). * Pokud dítě projevuje známky onemocnění při pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení atd.), je zákonný zástupce neprodleně telefonicky informován a vyzván k zajištění další zdravotní péče dítěti. * Zákonný zástupce dítěte je povinný doloţit doklad (potvrzení pediatra na Ţádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání) o očkování dítěte dle 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (jesle nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, ţe je proti nákaze imunní nebo se nemůţe očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Dále je v něm srozumitelně popsán zdravotní stav dítěte. Na Evidenčním listu dítěte (který je škole odevzdán zákonným zástupcem těsně před nástupem dítěte k předškolnímu vzdělávání) jiţ potvrzují zdravotní stav dítěte sami zákonní zástupci pravdivě a se vší odpovědností.

4 * Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit škole všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny a změnu bydliště bezodkladně. Čl. 5 Zápis dětí do mateřské školy * Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá kaţdoročně zpravidla v měsíci dubnu. Termín zápisu stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. O zápisu ředitelka informuje veřejnost prostřednictvím regionálního tisku, vyvěšením letáků na veřejných místech a v budově školy a na svých webových stránkách. * Po obdrţení Ţádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od ředitelky nebo pověřeného zástupce, zákonní zástupci ţádost vyplní a odevzdají zpět škole. Evidenční list obdrţí zákonní zástupci opět na mateřské škole při zápise a odevzdají jej s aktuálními údaji těsně před zahájením docházky dítěte do MŠ. * Děti se do MŠ přijímají na základě kritérií zpracovanými školou. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 34 odst. 3-4 ). Pokud je kapacita školy naplněna, zajišťuje umístnění dítěte do jiné MŠ zřizovatel (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 34 odst. 4). Dítě můţe být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 34 odst. 7), pokud nebude porušena kapacita školy a hygienická kriteria. Kriteria pro přijímání dětí do Mateřské školy Olšava: HLAVNÍ KRITÉRIA BODY 1. Dosaţení věku dítěte 6 let v období od 1.9. do následujícího kalendářního roku Bydliště dítěte v Uherském Brodě, ve kterém MŠ sídlí provozní výdaje MŠ financuje zřizovatel. 5 Zřizovatelem mateřské školy je Město Uherský Brod. mladší 3 let 1 3. Věk dítěte: 3 roky 5 4 roky 10 5 let V mateřské škole se jiţ vzdělává starší sourozenec, nebo se hlásí najednou dva a více sourozenců snaha nenarušovat rodinné vazby mezi sourozenci. 5 POMOCNÁ KRITÉRIA BODY 1. Zvýšená sociální potřebnost dítěte, vzniklá v důsledku nepříznivé sociální situace dítě v pěstounské péči; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod. Zde je nutné doloţit potvrzení Zaměstnanost matky. 5 Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důleţitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

5 * O přijetí dítěte se zdravotním postiţením (integraci) rozhoduje ředitelka školy, po dohodě a písemném vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra( zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 34 odst. 6). * Pokud se zákonný zástupce rozhodl pro odklad dítěte ze školní docházky, je jeho povinností vyrozumět ředitelku školy o této skutečnosti nejpozději 31. května daného školního roku. * Podle 35 odst. 1 písm. a), b), c) a písm. d) zákona 561/2004 Sb., - školský zákon, můţe ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ jestliţe: - dítě bez omluvy zákonného zástupce nedochází do mateřské školy déle neţ dva týdny - zákonný zástupce dítěte závaţným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy - na doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení - zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo za školní stravování * Poslední týden v měsíci srpnu je určen mimo jiné i zákonným zástupcům a dětem, jenţ zahajují k 1.9. daného roku docházku do MŠ. Zde dostane zákonný zástupce veškeré informace vztahující se k docházce dítěte, organizačním záleţitostem a pod. * Kaţdá třída má svůj flexibilní denní řád, kterým reaguje na potřeby a zájmy dětí. Mateřská škola pracuje dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, nabízí řadu nadstandardních aktivit. MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch a rozvoj dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. Čl. 6 Platby v mateřské škole Stravování dětí * Školní stravování zabezpečuje Školní jídelna při MŠ. Při přípravě jídel postupuje ŠJ podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výţivovými normami a zásadami zdravé výţivy. Zároveň zajišťuje v průběhu celého dne i dostatek tekutin, které děti konzumují v rámci pitného reţimu (ovocné šťávy, multivitamínové nápoje, bylinkové a ovocné čaje, minerálky, čistá voda). * Stravování v MŠ zahrnuje ranní přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. * Podle 4 odst. 1-2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte stravování tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vţdy. * Úplata za školní stravování je pro zákonné zástupce povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je povaţováno za závaţné porušení provozu školy a v konečném důsledku můţe být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst.1 d). * Cena stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, dle finančního normativu. Upozornění: pokud dojde v průběhu roku ke zdraţení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdraţení stravného v návaznosti na výše uvedenou vyhlášku. Případné změny sazeb se uskutečňují vţdy k 1. dni v měsíci. * V případě změny docházky dítěte do školy (např. z čtyřhodinové na celodenní) se změna sazby provede k aktuálnímu datu.

6 * Za předpokladu, ţe dítě po dohodě dochází do MŠ pouze do oběda, lze platit stravné bez odpolední svačiny. * Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z kaţdodenního vzdělávání z důvodu známé nepřítomnosti zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti školní jídelně. První den nepřítomnosti dítěte mají zákonní zástupci nárok si stravu vyzvednout do vlastních jídlonosičů. * Mateřská škola vybírá se souhlasem rodičů stravné v hotovosti, na základě vystaveného příjmového pokladního dokladu vţdy kaţdého 20 dne v měsíci v době od do hodin a od do hodin v určeném prostoru školy určenému zaměstnanci. Pouze ze závaţných důvodů lze jinak po dohodě s ředitelkou školy. * Výše stravného za jednotlivé děti je vypočítávána zpětně za uplynulý měsíc dle počtu odstravovaných dnů dítěte a tato je vyvěšena vţdy do 10 dne kaţdého měsíce na informačních nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd MŠ (mj. i pro zpětnou kontrolu zákonnému zástupci). Úplata za předškolní vzdělávání (školné) * Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen úplata ) stanoví ředitelka školy vnitřní směrnicí na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě v mateřské škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. * V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku, dohodne ředitelka školy se zákonným zástupcem výši úplaty při přijetí dítěte. * V souladu s ustanovením 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vnitřní směrnicí, je výše úplaty za vzdělávání a školské sluţby ve výši 420,-- Kč za kalendářní měsíc. * Úplatu za vzdělávání ve sníţené sazbě 210,-- Kč hradí zákonní zástupci tehdy, pokud dítě do MŠ nedochází (např. v době nemoci) po celý kalendářní měsíc, nebo během letních prázdnin (pokud nenavštěvuje náhradní MŠ). O sníţení úplaty rozhoduje ředitelka školy individuálním posouzením na základě písemné ţádosti zákonného zástupce. * S účinností od došlo ke změně zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, kterou bylo vyplácení sociální dávky sociálního příplatku značně omezeno (pouze pro rodiny, kde pečují alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postiţené, nebo dlouhodobě těţce zdravotně postiţené, nebo je-li alespoň jeden z rodičů pečujících o nezaopatřené dítě dlouhodobě těţce zdravotně postiţený nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postiţené nebo dlouhodobě nemocné ). Zákonní zástupci dítěte, kterých se týkají tyto skutečnosti, podají v mateřské škole ţádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáţou tuto skutečnost aktuálním potvrzením od příslušného sociálního odboru. * Úplatu za vzdělávání nehradí zákonný zástupce dítěte, které dovrší 6 let do v daném školním roce. * Zákon 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), mění také ustanovení 123, odst. 2 tohoto zákona: Od platí pro dítě, které má povolený odklad PŠD povinnost uhradit úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelkou školy. Pro školní rok 2013/2014 stanovuje ředitelka školy úplatu za předškolní vzdělávání pro děti s odkladem povinné školní docházky ve výši 420,- Kč.

7 * Děti se zdravotním postiţením (ve smyslu 16 odst. 2 školského zákona) se v posledním ročníku mateřské školy vzdělávají vţdy bezúplatně. Čl. 7 Péče o zdraví a bezpečnost dětí * Podle 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogická pracovnice mateřské školy od okamţiku, kdy jí zákonný zástupce osobně předá dítě a to aţ do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítě osobně vyzvedne. Nestačí dítě doprovodit pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, ţe uţ dojde samo. V takovém případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. * Dítě do mateřské školy smí od zákonného zástupce převzít pouze pedagogický zaměstnanec školy. * Dítě lze vydat téţ zákonným zástupcem pověřené osobě, a to na základě formuláře Zmocnění k odvádění dítěte pověřenou osobou, který jasně vyplněný odevzdá zákonný zástupce škole při nástupu dítěte do mateřské školy. Rodiče jsou si tímto vědomi, ţe podle 9 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, mají nezletilí způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. * Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou. * Při zajišťování akcí školy (např. výjezdy do přírody, výlety, návštěvy kulturních akcí apod.) rozhodne ředitelka školy o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle 5 odst. 1 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. * Při zvýšeném počtu dětí při specifických činnostech, např. sportovní činnosti, nebo pobyt dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečném případě jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. * Nastane-li úraz, je pedagogická pracovnice povinna ihned zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření (rtg. aj.). * Nastane-li úraz dítěte, musí ředitelka školy nebo pedagogický pracovník okamţitě hlásit úraz zákonnému zástupci dítěte a nadále se postupuje dle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí a mládeţe. Úrazy se evidují v Knize úrazů, která je uloţena u ředitelky školy a je k nahlédnutí zákonným zástupcům. Zákonní zástupci v případě úrazu mají nárok na odškodnění. * Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy aţ do odchodu z nich a kaţdá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněţ úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách,výletech,zájezdech,exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jeţ bylo určeno jako shromaţdiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. * Mateřská škola má zpracována interní bezpečnostní opatření, která jsou k dispozici zákonným zástupcům na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd (viz. příloha č.2). * Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyţadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodrţují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

8 a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích děti se přesunují ve skupině, a to nejvýš ve dvojstupech skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichţ jeden je na začátku skupiny a druhý na konci skupina k přesunu vyuţívá především chodníků a levé krajnice vozovky, vţdy pouţívá reflexní bezpečnostní vesty pro první a poslední dvojici dětí vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce; přecházení vozovky jinde je povoleno pouze kdyţ není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny při přecházení vozovky pouţívá pedagogický doprovod v případě potřeby zastavovací terč b) pobyt dětí v přírodě vyuţívají se pouze známá a bezpečná místa pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné předměty a překáţky ( sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.) při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství c) sportovní činnosti a pohybové aktivity před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překáţky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při pouţití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtíţnost těchto aktivit individuálním schopnostem dětí d) pracovní a výtvarné činnosti při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné pouţít nástroje, které by mohly děti zranit (jako jsou nůţky, noţe, kladívka apod. děti pouţívají nůţky a noţe pouze zakulacené) vykonávají děti práci s těmito nástroji pouze za dozoru pedagogického pracovníka * Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vţdy včas oznamovány zákonným zástupcům na nástěnkách v jednotlivých šatnách, popř. ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům tyto informace pravidelně sledovat. * Učitelky nesou odpovědnost za dodrţování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodrţování pitného reţimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz ). Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází. * V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem ţádné léky jako jsou kapky do nosu, dávkovací spray proti rýmě apod. Ţádáme maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy! * V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti s 8 a 9 zákona č. 379/2005 Sb. * V celém objektu mateřské školy, včetně prostor školní zahrady je přísný zákaz vodění psů a jiných zvířat!

9 Čl. 8 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí * Důleţitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob ţivota. V rámci Školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video ), patologického hráčství,vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého ţivotního stylu. * V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi jiţ v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popř. za pomoci školských poradenských zařízeních. * Důleţitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými (a dalšími pracovníky školy) a zákonnými zástupci. * Mateřská škola má v jednotlivých třídách vytvořena pravidla souţití, která slouţí k vzájemné toleranci a jako ochrana a prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů nepřátelství nebo násilí (viz. příloha č. 3). * Ve ŠVP naší školy je podrobně rozpracován Školní preventivní program ochrany dětí před společensky neţádoucími jevy v bloku č. 2 podmínky vzdělávání. Čl. 9 První vstup dítěte do mateřské školy * Při prvním vstupu dítěte do mateřské školy má právo dítě na individuálně přizpůsobený adaptační reţim. Zákonní zástupci se na něm mohou s ředitelkou školy a pedagogickými pracovnicemi dohodnout. * Osobní věci dětí přinesou zákonní zástupci do školy řádně označené, aby se předešlo záměně, zejména u nejmladších dětí : - bačkůrky (z bezpečnostních důvodů jsou zakázány nazouváky apod.) - zástěrku nebo hrací kalhotky pro pobyt ve třídě - teplákovou soupravu nebo náhradní oblečení pro pobyt venku - pyţamo nebo noční košilku - náhradní spodní prádlo (punčocháče, ponoţky ) - denně kapesník (doporučujeme papírové) - starší děti kartáček na zuby, kelímek, pastu (v umývárně) - pláštěnku (z bezpečnostních důvodů NE deštník) * Oblečení je uloţeno v šatně ve skříňce označené značkou dítěte. Vţdy v pátek (anebo dle potřeby) si odnesou zákonní zástupci pyţama domů na vyprání, spolu s ostatním oblečením ze šatny, kromě bačkůrek a čistých věcí. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůţkovin 1x za 14 dnů, výměnu ručníků 1x týdně a dle potřeby častěji. * Důrazně ţádáme rodiče, aby dětem nedávali do mateřské školy cenné věci (prstýnky, řetízky, peníze, drahé hračky apod.). Za jejich ztrátu nebo zničení nemůţeme ručit a řešení takové situace je pro obě strany nepříjemné.

10 Čl. 10 Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců Zákonný zástupce má právo : * na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného ţivota * po dohodě s pedagogickou pracovnicí být přítomni výchovným činnostem ve třídě * zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, konzultovat výchovné i jiné problémy - kontakt rodičů s pedagogickými pracovnicemi je umoţněn denně při předávání dětí * na konzultační hodiny s ředitelkou školy, které jsou stanoveny na liché úterý od do hodin, po předchozí domluvě * zapojit se do práce školy, předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí * přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy * projevit jakékoliv připomínky k provozu mateřské školy, k pedagogickým i dalším zaměstnancům nebo ředitelce školy * poţádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu * na poradenskou pomoc mateřské školy v záleţitostech týkajících se vzdělávání dětí * vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záleţitostí vzdělávání dětí Dítě má právo : * aby mu byla společností poskytována ochrana ( potřeba jídla, oblečení, místa k ţivotu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit ) * být respektováno jako jedinec ve společnosti ( slušné zacházení, i kdyţ nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny ) * na emočně kladné prostředí a projevování lásky ( právo ţít s kaţdým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku ) * být respektováno jako jedinec s moţností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu ( právo vyrůstat ve zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboţenství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí ) * být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní ţivot ( právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a ţít svým vlastním způsobe Čl. 11 (vybráno z Úmluvy o právech dítěte) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců * Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy a zacházet s ním šetrně, nepoškozovat úmyslně ostatní majetek školy. * Bez dovolení pedagogických pracovnic neodnášet a nepůjčovat si inventář a vybavení mateřské školy domů. * V prostorách budovy vedeme děti a jejich zákonné zástupce k úspornému vyuţívání energie, vody, materiálů * V zájmu dodrţování hygieny a čistoty v budově školy ţádáme zákonné zástupce o čištění obuvi při vstupu do objektu i šaten dětí, taktéţ kočárky lze odkládat pouze ve vstupní hale školy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9. 2014

MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9. 2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9. 2014 Mateřská škola Safirka s.r.o. Sídlo s.r.o.: Opálkova 16, 635 00, Brno, Pracoviště MŠ: Pavlovská 16, 623 00, Brno Telefon:

Více

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Č.j.: 1/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: ŘŠ Změny: Skartační znak: S10 Identifikační údaje školy ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace, okres Olomouc, Komenského 31, 784 01 tel. 585 341 641 IČO: 708 82 398

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace, okres Olomouc, Komenského 31, 784 01 tel. 585 341 641 IČO: 708 82 398 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace, okres Olomouc, Komenského 31, 784 01 tel. 585 341 641 IČO: 708 82 398 Nabývá platnost dne : 1.9.2012 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je vypracovaný

Více

Š K O L N Í Ř Á D M Š R U P R E C H T O V

Š K O L N Í Ř Á D M Š R U P R E C H T O V Š K O L N Í Ř Á D M Š R U P R E C H T O V Ředitelka Mateřské školy Ruprechtov, příspěvkové organizace, vydává jako statutární orgán školy v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D M Š IVAŇ

Š K O L N Í Ř Á D M Š IVAŇ Š K O L N Í Ř Á D M Š IVAŇ Ředitel Základní a mateřské školy Ivaň, příspěvkové organizace, vydává jako statutární orgán školy v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 736 01 Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a IČ 61 98 87 07 příspěvková organizace

Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 736 01 Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a IČ 61 98 87 07 příspěvková organizace Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 736 01 Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a IČ 61 98 87 07 příspěvková organizace Vydal: Ředitelka mateřské školy Ingrid Kysucká Účinnost: Pro školní rok 2014/2015

Více

Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty. tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961

Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty. tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961 Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961 Směrnice č. 1/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Přílohy: Provozní řád mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793. Č.j.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793. Č.j. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793 Č.j.:ZŠMŠ395/2014MART ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: I. Základní ustanovení II. Organizace provozu školy

Více

Školní řád MŠ Halenkovice

Školní řád MŠ Halenkovice Školní řád MŠ Halenkovice Ředitel Základní a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace v souladu s 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012. Změny:

ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012. Změny: ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Obsah: 1. Organizace provozu mateřské školy 1.1 Přijímací řízení 1.2 Podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Školní řád

tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Školní řád MŠ Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Č.j. MŠHŘ/128//2014 Školní řád Vydal : Marta Slouková Ředitelka

Více

1.1 Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

1.1 Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Laurinka Mladá Boleslav Č.j.: MSL 746/2013-8 Účinnost od 1. 9. 2013 Projednáno na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice Školní řád MŠ Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Adresa školy: Mateřská škola Heřmanice 4. 552 12 Heřmanice nad Labem Zřizovatel:

Více

Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace. Školní řád. Vydal: Ředitelka Mateřské školy Vsetín, Na Kopečku 13,

Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace. Školní řád. Vydal: Ředitelka Mateřské školy Vsetín, Na Kopečku 13, Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Školní řád Vydal: Ředitelka Mateřské školy Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Účinnost: Od 1.9.2013 Závaznost: Informace podána:

Více

Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, Jihlava Školní řád mateřské školy Č.j.: 2/2013

Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, Jihlava Školní řád mateřské školy Č.j.: 2/2013 Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, Jihlava mateřské školy Č.j.: 2/2013 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala: 1.9.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Školní řád. Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace. Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491

Školní řád. Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace. Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491 Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491 Školní řád Zpracovala: Bc. Pavlína Matoušková, ředitelka školy účinnost od: 1. 9. 2014 závaznost: Školní

Více

Směrnice č. 6. Školní řád MŠ. Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

Směrnice č. 6. Školní řád MŠ. Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Směrnice č. 6 Školní řád MŠ Vydal : Účinnost : Závaznost : Informace podána: Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace od 1.09.2013 Školní řád je závazný pro všechny

Více

Mgr. Natália Toflová, ředitelka školy

Mgr. Natália Toflová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: SM3 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak 2.1 Skartační znak Pedagogická rada projednala dne 30.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2013 S5

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod 549 21 Česká Čermná 65 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Obsah: Čl. 1. Základní ustanovení Čl. 2. Provoz mateřské školy Čl. 3. Organizace

Více

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád Mateřská škola Hořiněves Školní řád Aktualizace 15.12.2014 Základní údaje: Název: Základní škola a mateřská škola, Hořiněves 4 Adresa: Mateřská škola, Na Špuku 120, Hořiněves 50306 Webové stránky:www.zshorineves.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny: Mateřská škola Malý svět Nade Mží 734/1, 318 00 Plzeň ředitelka školy: Mgr. Vlasta Willová telefon: 731 980 722

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 18/14 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Šanov Šanov 97, 763 21 Slavičín IČO: 75020637 tel.: 577341389 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Rašková Blanka, ředitelka školy Rašková

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Havířov- Město, Horymírova 7/1194 tel.: 596 814 105, info@mshorymirova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 312/2014/MS Vypracovala: Drahomíra Smejkalová, ředitelka školy Počet příloh: Řád

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování

Více

Mateřská škola Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, Školní 48, Háj ve Slezsku ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY HÁJ VE SLEZSKU

Mateřská škola Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, Školní 48, Háj ve Slezsku ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY HÁJ VE SLEZSKU ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY HÁJ VE SLEZSKU Ředitelka Mateřské školy Háj ve Slezsku ( dále jen mateřské školy nebo MŠ) v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093. Školní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093. Školní řád upravuje ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní řád MŠ Č.j.:2/2012 Účinnost od: 1. 1. -2012 Spisový znak: 1 SM Změny: Skartační znak: S10 Obsah školního řádu je vymezen zákonem

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Školní řád mateřské školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŢENKLAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŢENKLAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŢENKLAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZŠMŠŢ-113/2014-Vi Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více