MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ POMOC A EFEKTIVNOST CHARITATIVNÍCH SBÍREK NA HAITI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ POMOC A EFEKTIVNOST CHARITATIVNÍCH SBÍREK NA HAITI"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Administration Publique (Veřejná správa) MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ POMOC A EFEKTIVNOST CHARITATIVNÍCH SBÍREK NA HAITI International Humanitarian aid: The effectiveness of charitable giving for Haiti Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Jiří ŠPALEK, Ph.D. Autor: Kristina OSTRČILOVÁ Brno, 2012

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra veřejné ekonomie Akademický rok 2011/2012 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: OSTRČILOVÁ Kristina Obor: Administration publique (Veřejná správa) Název tématu: MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ POMOC A EFEKTIVNOST CHARITATIVNÍCH SBÍREK NA HAITI International Humanitarian aid: The effectiveness of charitable giving for Haiti Zásady pro vypracování Cíl práce: Diplomová práce se zaměří na metody mezinárodní humanitární pomoci. Cílem je posoudit proces získávání prostředků ze soukromých zdrojů v případě humanitální karastrofy a na příkladu krize na haiti vyhodnotit efektivnost různých typů charitativních sbírek. Postup práce a použité metody: 1) Mezinárodní humanitární pomoc a její specifika 2) Postupy při získávání finančních zdrojů 3) Organizace a přerozdělování finančních prostředků 4) Faktory ovlivňující efektivnost charitativních sbírek na Haiti

4 Rozsah grafických prací: Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: dle pokynů vedoucího práce dle pokynů vedoucího práce stran Seznam odborné literatury: Experiments investigating fundraising and charitable contributors. Edited by R. Mark Isaac - Douglas D. Davis. 1st ed. Amsterdam : Elsevier, xii, 246 s. ISBN Škarabelová, Simona. Fundraising - získávání finančních prostředků. druhé aktualizované. Praha : Ekopress, s.r.o., s. ISBN Flanagan, Joan. Successful fundraising: a complete handbook for volunteers and professionals. 2. vyd. : McGraw-Hill Professional, s. ISBN Adelman, Carol C. The Privatization of Foreign Aid: Reassessing National Largesse. Foreign Affairs, 82, 6, od s. 9-14, 6 s Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně

5 Jméno a příjmení autora: Kristina Ostrčilová Název diplomové práce: Mezinárodní humanitární pomoc a efektivnost charitativních sbírek na Haiti Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Rok obhajoby: 2013 International Humanitarian aid: The effectiveness of charitable giving for Haiti veřejné ekonomie doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. Anotace Předmětem diplomové práce Mezinárodní humanitární pomoc a efektivnost charitativních sbírek na Haiti je identifikovat metody fundraisingu a zhodnotit postoj Čechů k dárcovství. Diplomová práce se zaměřuje na způsoby přispívání prostřednictvím veřejných sbírek dané zákonným ustanovením a zkoumá jejich efektivnost na základě provedené analýzy humanitární sbírky pro Haiti. První část pojednává o filantropii a o různých možnostech získávání finančních prostředků v České republice. Druhá část nabízí přehled legislativy o veřejných sbírkách a dotýká se hlavních změn poslední novelizace v roce Třetí část je věnována formám humanitární pomoci a důvodům, které vedou k její realizaci. Praktická část uvádí výsledky analýzy humanitární sbírky vzhledem k výši výtěžku každé konkrétní formy přispění a určuje skupiny přispívajících dárců. Annotation The subject of this thesis International Humanitarian aid: The effectiveness of charitable giving for Haiti is to identify methods of fundraising and to assess the attitude of Czechs to donating. This thesis focuses on ways of contribution through public donations given by the legal provisions and investigates their efficiency based on the analysis of humanitarian collections for Haiti. The first part discusses philanthropy and the different possibilities of obtaining funds in the Czech Republic. The second section provides an overview of legislation on public collections and addresses the major changes by the last amendment in The third part is devoted to forms of humanitarian assistance and the reasons that lead to its realization. The practical part presents the results of the analysis of humanitarian collections with regard to the amount of the proceeds of each specific forms of contribution and specifies groups of contributing donors.

6 Klíčová slova Veřejná sbírka, fundraising, dárce, způsoby přispívání, DMS, mezinárodní humanitární pomoc, ADRA, Haiti, analýza, výtěžek. Keywords Public collection, fundraising, donor, ways of contributing, DMS, international humanitarian aid, ADRA, Haiti, analysis, proceeds.

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Mezinárodní humanitární pomoc a efektivnost charitativních sbírek na Haiti vypracovala samostatně pod vedením doc. Mgr. Jiřího Špalka, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 14. prosince 2012 vlast no ruč ní podpis aut o ra

8

9 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala doc. Mgr. Jiřímu Špalkovi, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále děkuji Arcidiecézní charitě Olomouc a občanskému sdružení ADRA za vstřícnou spolupráci a poskytnutí mnoha dokumentů z vnitřních zdrojů organizace.

10

11 Obsah ÚVOD FILANTROPIE A FUNDRAISING V ČESKÉ REPUBLICE FILANTROPIE Proč (ne)být štědrý? Dárcovství Čechů v širším kontextu FUNDRAISING Subjekty spojené s fundraisingem Způsoby fundraisingu Formy online fundraisingu v českém prostředí PRÁVNÍ RÁMEC VEŘEJNÝCH SBÍREK V ČR STRUČNÝ VÝVOJ LEGISLATIVY A JEJÍ POSLEDNÍ NOVELIZACE VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ SBÍRKY A JEJÍ PLATNÁ DEFINICE SUBJEKTY OPRAVŇUJÍCÍ KONAT VEŘEJNOU SBÍRKU ZJEDNODUŠENÍ NASTAVENÝCH PRAVIDEL DLE PLATNÉ PRÁVNÍ NORMY Zahájení veřejné sbírky Délka konání veřejné sbírky a možnosti ukončení FORMY KONÁNÍ VEŘEJNÝCH SBÍREK DLE ZÁKONNÉHO USTANOVENÍ POVINNÉ EVIDOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SBÍREK VÝTĚŽEK VEŘEJNÉ SBÍRKY KONTROLA VEŘEJNÉ SBÍRKY A PŘÍKLADY NĚKTERÝCH SANKCÍ MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ POMOC V ČR DEFINICE HUMANITÁRNÍ POMOCI FORMY (NÁSTROJE) HUMANITÁRNÍ POMOCI: Stručná charakteristika finanční, materiální a expertní pomoci ZÁSADY A PRAVIDLA HUMANITÁRNÍ POMOCI DŮVODY VEDOUCÍ K HUMANITÁRNÍ ČINNOSTI ŘÍZENÍ POMOCI PRŮBĚH HUMANITÁRNÍCH PROJEKTŮ V PRAXI Součinnost ve financování mezinárodní humanitární pomoci mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem v ČR Koordinace humanitárních týmů v zasažené oblasti ANALÝZA VEŘEJNÉ SBÍRKY PRO HAITI V OBDOBÍ HAITI Stručná charakteristika země Sužující ekonomická situace na Haiti Další příčiny chudoby TŘI NEJVĚTŠÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE KONAJÍCÍ SBÍRKU Charita Česká republika Člověk v tísni, o.p.s ADRA o. s METODY A ZDROJE ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ K ANALÝZE VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Srovnání výše příspěvků na bankovním účtu organizací ADRA, ACHO a ČvT... 56

12 4.4.2 Formy provádění veřejné sbírky pro Haiti a srovnání výtěžku dle způsobu přispění u neziskových organizací ADRA a ACHO Srovnání DMS Analýza bankovního účtu ADRA dle skupin dárců Náklady spojené s konáním sbírky ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A DALŠÍCH PRAMENŮ SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A SCHÉMAT SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 78

13 ÚVOD Mezinárodní humanitární pomoc je neodmyslitelnou součástí dnešního světového dění. Přestože se nejen na evropské půdě v posledních desetiletích dostávají do popředí spíše hodnoty materiální, v mnoha lidech stále zůstává pocit sounáležitosti a vědomí potřebnosti podporovat druhé. V dnešní době není největší překážkou dokonce ani fakt, že se nacházejí třeba na druhé polokouli světa. Humanitární pomoc je v České republice pojmem, který nás v současnosti neustále obklopuje, i když jej cíleně nevyhledáváme. Otázkou je, v jaké míře si potřebnosti pomáhat jiným lidé všímají a jaká je jejich reakce na danou problematiku. Jednou z možných odpovědí bývá projevení solidarity formou různých způsobů dárcovství. Pokud bychom se rozhodli zaměřit svou pomoc do zahraničí, lze předpokládat, že poskytnutí finanční pomoci se jeví jako nejefektivnější. Na mezinárodní humanitární pomoci se podílí bezpočet uznávaných mezinárodních společenství, neziskových organizací, ale i samotných států. Příčiny humanitární pomoci jsou různorodé. Abychom se blíže seznámili s průběhem a následnou evaluací veřejné sbírky, budeme se v této diplomové práci zabývat přírodní katastrofou, která byla zapříčiněna zemětřesením na Haiti na začátku roku Rozsah vzniklých škod byl tak obrovský, že na zmírnění důsledků katastrofy byla nezbytná okamžitá pomoc zvenčí. Cílem práce bude zjistit, jakými způsoby lidé mohou přispívat na činnost veřejně prospěšných organizací, jak s tuzemskou, tak i se zahraniční působností. Existuje způsob, který je veřejností dlouhodobě upřednostňován? Jaké jsou faktory, které řadí veřejnou sbírku na pomoc Haiti mezi ty nejúspěšnější v letech ? Nejdříve pojednáme o důležitosti dárcovství a mnohých způsobech fundraisingu, které se neziskovým organizacím v dnešní době nabízejí. V druhé části představíme administrativní proces vyhlašování veřejných sbírek, jeho pravidla a nezbytné povinnosti právnické osoby až po samotné ukončení veřejné sbírky. Poté se budeme zajímat o humanitární pomoc a krátce uvedeme její členění. V poslední části navážeme na situaci na Haiti, upřesníme specifika humanitární pomoci na ostrově a objasníme nezbytnost dlouhodobé přítomnosti humanitárních organizací. Budeme se věnovat třem nejznámějším českým neziskovým organizacím působících na Haiti (jsou jimi ADRA, Člověk v tísni a Charita Česká republika). Vyhodnotíme jejich metody získávání finančních prostředků v rámci konkrétní veřejné 13

14 sbírky. Na závěr provedeme analýzu číselných údajů a porovnáme výši získaných finančních prostředků, pocházejících ze soukromých i veřejných zdrojů. Téma diplomové práce bylo vybráno z důvodu většího zájmu autorky o neziskový sektor a zvláště o pomoc poskytovanou zahraničním zemím. Ačkoliv na Haiti dosud nebyla, s touto zemí se poprvé blíže setkala již na gymnáziu. Autorka se dlouhodobě snaží pomáhat svými jazykovými znalostmi v rámci projektu Adopce na dálku. 14

15 1 FILANTROPIE A FUNDRAISING V ČESKÉ REPUBLICE Z ekonomického pohledu řadíme problematiku filantropie a fundraisingu do netržního sektoru. V užším pojetí poté hovoříme o nevládním sektoru (sektor nevládních neziskových organizací), jehož cílem není dosahování zisku, ale užitku pro společnost. Implementace pomoci, díky neziskovým organizacím, je realizována pomocí finančních zdrojů: od velkých mezinárodních společenství, příspěvků vládních struktur zemí, odkud neziskové organizace pocházejí, až po soukromé zdroje jednotlivých občanů. A právě na otázky o dárcovství a získávání finanční pomoci odpoví následující řádky. 1.1 Filantropie Filantropie neboli podpora a realizace myšlenek dárcovství a dobrovolnictví 1 pochází z tradice, která se postupně rozšiřovala v USA. Vychází z řeckého slova philein (milovat) a antrophos (člověk). Lépe uchopitelnou definici nám nabízí Hloušek, Hloušková 2. Dle názoru autorů je filantropie také vědomá podpora třetích osob (jednotlivců, skupin, organizací) za účelem dosažení vyšší kvality života jednotlivce a společnosti. Podle autorčina názoru je tento typ chování úzce spojen s emočním charakterem darující osoby. Filantropii můžeme chápat jako jakýsi první krok, kterým je vyjadřována nabídka dárců. Mějme tímto na mysli zájem a ochotu dárců pomoci potřebným Proč (ne)být štědrý? Jak praví rčení pomáhat je lidské, ovšem pokud má pomoc pramenit z naší peněženky, ochota přispět se může rychle vytratit. I přesto se za nejrozšířenější obecně považuje dárcovství finanční. Můžeme se na ně dívat ze dvou úhlů pohledu. Společnost se nás snaží vychovávat k finančnímu uvědomování a finanční zdrženlivosti. Některé jedince může tento názorový systém natolik ovlivňovat, že postoj k filantropii budou vnímat dosti odmítavě, a to z důvodu zakořeněného strachu o své peníze bez jednoznačné protihodnoty. Protihodnotu nelze přímo očekávat ani vyžadovat. Je jí pouze důvěra v neziskovou organizaci a pocit, že peníze budou vynaloženy správně. Zároveň je třeba si uvědomit, že tuto skutečnost nelze zcela zobecnit na celou populaci. Problém naopak může nastat i na straně žadatele o finanční obnos (fundraisera), který nejedná na své pozici dostatečně asertivně, spíše se přiklání k pasivnímu jednání. Mimo to je třeba také uznat, že někdy negativní reakce dárců je 1 BAČUVČÍK, R. 2011, s HLOUŠEK, J., HLOUŠKOVÁ, Z. 2011, s

16 vhodnou a opodstatněnou, cítí-li se nejisti důvěryhodností žadatele. Najdou se ale i tací, kteří k dárcovství mají velice blízko a pravidelné přispívání patří k jejich životu. V souvislosti s humanitární pomocí existuje i dárcovství materiální, které nebývá příliš časté, protože samotné uskladnění materiálu a jeho převoz do vzdálených oblastí je nákladnou záležitostí. Neziskové organizace vždy rády uvítají, pokud se rozhodneme přispět naším volným časem a staneme se dobrovolníky. Tento způsob je označován jako dárcovství časové. V knize Šobáňové (a nejen v této knize) se častěji objevuje výraz přesvědčovat. Autorka nevnímá použití tohoto slova za nejvhodnější. Je pravdou, že filantropie se netýká pouze sféry nepodnikatelské a k určitým přesvědčovacím negociacím v praxi dochází. Toto pojetí bychom neměli přímo aplikovat v kontextu s neziskovými organizacemi, protože přesvědčování vede zejména k uspokojení jedné z komunikujících stran. Přesvědčování slouží spíše k jednorázovému přispění dárce a může pak odradit i případné dárce budoucí. Pokud bychom se činnostmi fundraisera měli sami zabývat, klíčovým aspektem by byla schopnost naladit dárce na problémy druhých. V oblasti neziskového sektoru se důvěryhodnost a transparentnost nesporně řadí k nejčastěji skloňovaným termínům. Vypovídají o určitém stupni efektivnosti vynakládání získaných darů (zvláště finančních). Například publikování výročních zpráv může být jednou z mnohých možností objasnění svých aktivit. O tom svědčí uveřejňování výročních zpráv i některými právnickými osobami, kterým tuto povinnost zákon výslovně neukládá. Jedná se například o občanská sdružení (ADRA o. s., Světlo pro svět a další). Sestavování výročních zpráv ale není z hlediska informovanosti veřejnosti dostačující. Důvěryhodnost u dárců (v marketingovém pojetí cílových skupin) si neziskové organizace musí budovat po období celého roku. Za tímto účelem využívají ke zprostředkování aktuálních informací řadu nejrůznějších médií Dárcovství Čechů v širším kontextu Následující řádky blíže objasní postoj Čechů a jejich vztah k principu filantropie. Podle Šobáňové 4 je v České republice chápání smyslu činnosti nevýdělečných organizací širokou veřejností ( ) na samém počátku. Tuto afirmaci můžeme doplnit o výrok Bačuvčíka 5, který tvrdí, že česká společnost není natolik kolektivistická a netíhne ke komunitní a spolkové tradici. Výše zmíněné názory můžeme považovat za opodstatněné, jelikož i z údajů 3 HLOUŠEK, J., HLOUŠKOVÁ, Z. 2011, s ŠOBÁŇOVÁ, P. 2010, s BAČUVČÍK, R. 2011, s

17 získaných v rámci mezinárodního průzkumu k tématu dárcovství, realizovaného společností Gfk Czech 6 vyplývá, že Češi patří k jednomu z nejméně štědrých národů Evropy 7. Z pohledu autorky na problematiku dárcovství si v našich zeměpisných šířkách budeme ještě nějakou dobu klást otázky po příčinách menší štědrosti dárců. Z počtu dotazovaných Čechů by mělo dle průzkumu častěji přispívat necelých 20 %. Tento výsledek ovšem nekopíruje situaci okolních zemí. Ukazuje se, že ve střední Evropě podporuje charitativní účely 36 % obyvatel. Dva nejčastěji se vyskytující důvody, které vysvětlují, proč Češi finanční dar nedávají, je jejich špatná ekonomická situace nebo nezájem o dobročinné aktivity. Jinak je tomu u velkých katastrof, při kterých Češi projevují svou solidaritu a jsou naopak ochotni poskytnout určitou částku ve velmi krátkém čase. Jiří Svoboda 8, ředitel pro obchod a marketing Gfk Czech blíže upřesňuje: Pomoc při katastrofách, pomoc dětem a humanitární programy pro chudé jsou oblasti, které Češi podporují nejvíce. (resp. z 50 %, 41 %, 39 %). Katastrofy dokáží Čechy ovlivnit v takové míře, že se ve zmíněném výzkumu dostali na první pozici v rámci Evropy (do průzkumu bylo zahrnuto 13 evropských zemí). Evropský průměr pro tuto kategorii dosahuje 20 %. Za zajímavost můžeme považovat fakt, že nejméně podporovanými skupinami jsou oblasti sportu a vzdělávání (necelá 2 %), přestože se jedná o oblasti, ve kterých Češi dokáží celosvětově vyniknout. Vysvětlení není jednoznačné. Příčinou může být obecný názor lidí, kteří považují sport, vzdělávání, ale i kulturu za čistě veřejné politiky, které by měly být financovány z veřejných zdrojů. Druhým aspektem, který se nabízí, je nedostatečná propagace. Tímto je vliv externího prostředí na jednotlivce výrazně omezen, což se odráží na uvedené nízké podpoře. Neziskové organizace se postupem času snaží změnit přístup Čechů k dárcovství, například zaváděním různých projektů na podporu pravidelného dárcovství. Pravidelným dárcům jsou průběžně zasílány informace o využívání poskytnutých darů, komentuje Dagmar Goldmannová 9, vedoucí oddělení zahraničních projektů v neziskové organizaci ADRA. Snaha udržet kontakt s dárcem a na základě toho zvyšovat důvěryhodnost dané organizace je důležitým aspektem její činnosti. Z tohoto důvodu většina neziskových organizací zveřejňuje průběh realizace jejich projektů. Nicméně jak vyplývá z průzkumu 10 organizace ADRA, 6 Gfk Czech. Tisková zpráva Vztah Čechů k charitě není v mezinárodním srovnání nijak vřelý [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.gfk.cz/public_relations/press/press_articles/008211/index.cz.html>. 7 Průzkum 14 zemí: Belgie, Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Nizozemí, Portugalsko, Švédsko, Španělsko, Polsko, Rumunsko, Česká republika, Maďarsko, USA; vzorek respondentů: osob nad 15 let. 8 Gfk Czech. Tisková zpráva Vztah Čechů k charitě není v mezinárodním srovnání nijak vřelý. 9 Goldmannová, D. ADRA, vedoucí oddělení zahraničních projektů, rozhovor, Praha, listopad Průzkum uskutečněný společností STEM/MARK, 1088 respondentů, duben

18 pouze třetina z těch, kteří na charitu přispívají, dále zjišťují, jak bylo s darem naloženo. Jako nejčastější způsoby kontroly využití daru dárci uvádí sledování informací v masmédiích či na webových stránkách organizace. 11 Dle autorčina názoru uvedený výsledek věrohodně reflektuje dnešní postoj společnosti k problematice dárcovství. Otázkou však zůstává, do jaké míry, vlivem různých kampaní 12, vzroste motivace potenciálních dárců, kteří se blíže začnou o smyslu dárcovství zajímat. 1.2 Fundraising Stále častěji se v médiích dočítáme o volných pracovních pozicích pro fundraisera. Jedná se o osobu, která se zabývá fundraisingem, zjednodušeně řečeno, získáváním finančních prostředků na činnost organizace. Čeština si pro tento pojem nenalezla jazykový ekvivalent. Fundraising bychom mohli pojmout i jako aktivní poptávku po pomoci s cílem oslovit a získat nové dárce. Předmětem fundraisingu není zdaleka pouze nalézání finančních zdrojů. Souvisí také s dary hmotnými, lidskou prací, jménem, značkou či poskytnutím prostor a zázemí. 13 Nejčastěji je fundraising spojován s neziskovým sektorem, ale jak uvádí Šobáňová 14, získané peníze mohou být využity i na činnost organizace [ze soukromého sektoru] nebo jednotlivce. Z fundraisingových aktivit nejsou vyloučeny ani obce či kraje, které mohou tímto způsobem spravovat svá veřejná zařízení. V knize Šobáňové můžeme nalézt zajímavé srovnání fundraisingu s marketingem neziskových organizací. Iniciátorem této myšlenky byl Finlay Craig. Odlišnost, která vyplývá z uvedené komparace s marketingem, je to, že hodnota daru poskytnutého neziskové organizaci se skoro nikdy nevyrovná hodnotě protislužby. Uplatňování protislužby se většinou týká firem a jiných veřejných institucí. U jednotlivců vyžadování určité protislužby není ani zvykem, protože lidé spíše přispívají v momentě jejich spontánního rozhodnutí a nejedná se o pravidelné podporování Subjekty spojené s fundraisingem Tato kapitola ukazuje, jak široké působiště fundraising může mít. Záleží jen na každém subjektu, jakým způsobem se k tomuto prostředí postaví a využije jeho možností. 11 ADRA. Tisková zpráva Charitativním projektům chybí pravidelná podpora, Češi přispívají hlavně v případě nouze [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.adra.cz/novinky/id/charitativnimprojektum-chybi-pravidelna-podpora-cesi-prispivaji-hlavne-v-pripade-nouze>. 12 Například Mince denně (ADRA), Skutečná pomoc (Člověk v tísni). 13 BAČUVČÍK, R. 2011, s ŠOBÁŇOVÁ, P. 2010, s Tamtéž, s

19 a) Podnikatelský sektor V posledních letech se čím dál více rozšiřuje tzv. firemní dárcovství. Opět se dostáváme do úzkého vztahu dárcovství fundraising, tentokrát v podnikatelském sektoru. Efektivní fundraising závisí na mnoha faktorech. Škarabelová 16 uvádí některé z nich: aby váš fundraising byl úspěšný, musíte vycházet z toho, co si myslí dárce, jaké je jeho přesvědčení, zájmy, názory, co má a nemá rád. Tato analýza strany dárců je podle mě typická právě pro oblast firemního dárcovství. Nelze se domnívat, že by bylo v silách neziskových organizací zjišťování zmíněných údajů ve skupině individuálních dárců. Firemní dárcovství může být jedním z bodů firemní kultury podniku a podle mého názoru jsou tyto aktivity také podmíněny osobními charakteristikami pracovníků dané společnosti. Samozřejmě v tomto případě nemůžeme vyloučit ani motiv ekonomický (kupříkladu snížení daňové zátěže) či získání jiného druhu profitu, který by nebyl plně založen na altruistickém chování. 17 b) Různé formy neziskových organizací Důležitost pozice fundraisera se v neziskových organizacích postupem času zvyšuje. V některých organizacích dnes může zastávat i jednu z klíčových funkcí. V souvislosti s fundraisingem tudíž nelze roli neziskových organizací opomenout. V České republice existují různé formy nevládních neziskových organizací (NNO). Údaje o počtu registrovaných právních forem NNO vyplývající z Evidence nevládních neziskových organizací (E NNO) 18, kterou zajišťuje Ministerstvo vnitra, jsou znázorněny v grafu č. 1 na straně 20. Je třeba upozornit na fakt, že registrace do E NNO není povinná, proto lze počítat s jistou odchylkou mezi počtem registrovaných NNO v evidenci a počtem existujících NNO. Z vyjádření Jiřího Tvrdíka 19 z odboru projektů egovernmentu při Ministerstvu vnitra vyplývá, že většina ze současných NNO je do evidence zaregistrována, a to z důvodu získání větší transparentnosti jejich působení v neziskovém sektoru. Pro ilustraci tedy můžeme považovat tento zdroj za dostačující. V rámci uvedené evidence je z hlediska právnické osoby občanské sdružení (o.s.) nejčastější formou neziskové organizace, které tvoří 73 % všech registrovaných NNO. Dále můžeme jmenovat například obecně prospěšnou společnost (o.p.s.), která dle grafického vyjádření je druhou nejčastější formou. Za zmínku stojí i zastoupení registrovaných církví a jiných náboženských společností, jejichž počet není 16 ŠKARABELOVÁ, S. 2007, s BAČUVČÍK, R. 2011, s Tvrdík, J. Ministerstvo vnitra České republiky, Evidence NNO, Zpráva o provozu veřejně přístupné databáze, elektronická pošta, listopad Tvrdík, J. Ministerstvo vnitra ČR, oddělení provozu projektů egovernment, telefonický rozhovor, listopad

20 počet NNO výrazně odlišný od počtu obecně prospěšných společností. Různé právní formy NNO zobrazené v grafu se od sebe odlišují způsobem založení, daňovou zátěží a mimo jiné i mírou transparentnosti jejich hospodaření. Graf č. 1: Počet NNO v Evidenci neziskových organizací Registrované NNO tříděné podle kritéria: právní forma NNO (ke dni ) 1870 Občanské sdružení 268 Obecně prospěšná společnost 214 Církevní Mezinárodní organizace organizace a sdružení Nadace Nadační fond Organizační Zájmové jednotka sdružení sdružení právnických osob Zdroj: Zpráva o provozu veřejně přístupné databáze, E NNO, elektronická pošta, listopad 2012 Avšak od 1. ledna 2014 dojde ke změnám. Je to dáno schválením nového Občanského zákoníku 20, který zakládá nové právní formy pro NNO: spolky, fundace, ústavy a sociální družstva. Občanská sdružení budou zrušena a nahrazena spolky, zato obecně prospěšné společnosti založené do 31. prosince 2013 budou moci být nadále zachovány. Naproti tomu vznik o.p.s. po tomto datu již nebude možný. Církevních právnických osob se nově schválený Občanský zákoník netýká. Ať už se ale jedná o jakoukoli z výše uvedených forem, cílem každé organizace je rozšiřovat portfolio dárců a zpětnou vazbou je pravidelně informovat o nakládání s dary. Je-li pravidlem ziskového sektoru vynaložení více úsilí k získání nového zákazníka, než si udržet toho stávajícího, pak pro sektor nezikový platí, že je těžší najít nového dárce, než pečovat o dárce pravidelného. c) Nadace a nadační fondy Dalším subjektem, který se může podílet na finanční pomoci neziskovým organizacím, jsou nadace a nadační fondy, které fungují z velké části pod záštitou známých osobností (jen 20 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který ruší zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a dále novelizuje zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Sbírka zákonů ČR, částka 33 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2012&cz=89>. 20

21 namátkou uveďme Nadaci Terezy Maxové, Nadace Naše dítě nebo Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové). Dle nového Občanského zákoníku budou nadace a nadační fondy nadále součástí neziskového sektoru. Došlo pouze k pozměnění jejich zákonné úpravy. d) Veřejná správa V některých publikacích, zaměřujících se na fundraising, nebývá uváděna veřejná správa (ať už se jedná o státní správu nebo samosprávu), jako jedna z finančních příležitostí. Faktem je, že se veřejné rozpočty snaží vyhovět žádosti o finanční pomoc neziskovým organizacím. Jakoby tedy byly chápány jako pomoc samozřejmá. V dnešní době tomu bývá ale čím dál častěji naopak. Z důvodu rozrůstající se konkurence v neziskovém sektoru a zároveň nedostatkem peněz ve státním rozpočtu, který dopadá i na tuto oblast ekonomiky, je nezbytné, aby neziskové organizace k přidělení možné dotace vytvořily kvalitní projekt. Jelikož o finančním příspěvku (v tomto kontextu hovoříme o dotaci) je rozhodnuto čiště na politické půdě. 21 Co se týká poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu na humanitární pomoc do zahraničí, tento úkol přísluší ministrovi zahraničních věcí nebo vládě. Ministr zahraničních věcí má kompetence pouze v rozhodování o jednorázové humanitární pomoci, která nepřesahuje 5 mil. Kč 22. Pokud je finanční podpora spojena s vyšší částkou, toto rozhodnutí náleží vládě. Finanční příspěvek je poskytnut ze státního rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa, ale za mimořádné situace se může čerpat také z vládní rozpočtové rezervy. e) Jednotlivci forma individuálního dárcovství V některých případech je užíváno i pod pojmem veřejnost. Právě na individuální dárcovství je část diplomové práce zaměřena. Postoj individuálních dárců k veřejným sbírkám blíže popíšeme v poslední kapitole, která se týká reakce veřejnosti na humanitární veřejnou sbírku Způsoby fundraisingu Různí autoři 23 uvádějí odlišná členění metod, prostřednictvím kterých lze fundraising provádět. Autorka vytvořila jejich následujících přehled. 21 BAČUVČÍK, R. 2011, s Vláda ČR. Usnesení vlády České republiky č. 302 o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/1632/uv_302_2004.pdf>. 23 ŠKARABELOVÁ, S. (2007), ŠOBÁŇOVÁ, P. (2010), REKTOŘÍK, J. (2010), BAČUVČÍK, R. (2011). 21

22 1) Veřejná sbírka Z dostupné literatury vybraní autoři řadí veřejnou sbírku na přední místa jimi uvedeného výčtu. Důvodem může být všeobecná známost a oblíbenost pořádání veřejných sbírek zejména neziskovými organizacemi. Konkrétní způsoby konání sbírky jsou blíže specifikovány v kapitole 2.5, věnované právní úpravě veřejných sbírek. 2) Benefiční akce Prioritou benefičních akcí je zaujmout veřejnost atraktivně koncipovaným programem. V České republice se obvykle tyto akce těší velkému zájmu veřejnosti a s ním i nezanedbatelnému množství zaslaných příspěvků. Benefiční akce může být ze zákona součástí i veřejné sbírky, proto ji připomeneme a podrobněji rozvedeme v následující kapitole. 3) Direct mail Další možností, která se nabízí, je marketingový nástroj direct mail. Tento nástroj umožňuje plošně oslovovat jak skupiny dárců ze soukromého, tak i z veřejného sektoru. Jedná se o formální žádost o příspěvek formou dopisu (v dnešní době se spíše využívá elektronická pošta). 4) Osobní jednání Osobní jednání patří k nejefektivnějším formám získání příspěvků z důvodu osobního kontaktu a předávání informací v reálném čase. Přesto nepatří k nejvyužívanějšímu způsobu v České republice. Ve valné většině k těmto jednáním dochází mezi právnickými osobami, které jsou reprezentované ředitelem či určitou vedoucí skupinou osob. 5) Osobní dopis nebo telefonický rozhovor Rozhodneme-li se pro variantu zaslat adresovaný dopis nebo zavolat konkrétní osobě, nejspíše tak učiníme za situace, kdy danou osobu známe. Je všeobecně známé, že se lépe komunikuje s člověkem, se kterým jsme se už někdy setkali. Na hovor se tedy můžeme lépe připravit a o to jednodušeji dokážeme předjímat postoj případného dárce. 6) Inzerce Inzerce s sebou nese své výhody i nevýhody. Podstatným aspektem je výběr vhodného média (formy zprostředkování informace). Výhoda každé z forem je stejná: rozšíření zprávy na širokou veřejnost. Nevýhoda ale spočívá v účinnosti. Pokud použijeme formu tradiční (noviny či letáky), účinnost je dramaticky snížena z důvodu neosobního požadavku na přispění nebo 22

23 příliš stručných informací. Nakonec to může vyústit v nezájem pomoci osobou, která je tímto způsobem informovaná. Z tohoto důvodu se při akutní humanitární pomoci (a nejen) může online inzerce jevit účinnější, protože umožňuje rychlou, v podstatě okamžitou, zpětnou vazbu dárců. 7) Členské příspěvky Obecně se v organizacích (tedy nejen neziskových) můžeme z pohledu organizace stát důležitějšími jedinci, pokud se přihlásíme do uskupení příznivců tzv. klubu. Tímto se můžeme s aktivitami organizace blíže seznámit a setkat se s lidmi stejného zájmu. Být členem zároveň také znamená stát se pravidelným dárcem, což představuje pro organizaci podstatnou informaci o výši pravidelného příspěvku, se kterým bude moci organizace počítat a následně náležitě disponovat. 8) Žádost o dotaci (grant) Po vstupu České republiky do Evropské unie (2004) se téměř dennodenně ve sdělovacích prostředcích dočítáme o žádostech či čerpání dotací. Tuto možnost se snaží využívat i neziskové organizace, i když podání žádosti a zároveň i průběh poskytování finančních prostředků je spojen se silnou administrativní zátěží a přísnými podmínkami vyúčtování. Neziskové organizace ale také běžně žádají o dotace na jimi zpracovaný projekt příslušná ministerstva (zastupující státní správu) nebo příslušný krajský úřad či obec (v rámci samosprávy). 9) Prodej předmětů Dnes je prodej předmětů spíše ojedinělý. Do popředí se dostávají nové metody, jak oslovit případné dárce. 10) Závěť Závěť, jako prostředek odkázání majetku, finanční částky nebo jiné formy daru, je v této souvislosti odborně nazývána testament-fundraising. Obecně se také řadí do vrcholného dárcovství (viz schéma č. 1 Pyramida dárců). Přestože se může jednat o velmi cenné dary pro neziskovou organizaci (opomeneme-li v tomto případě přepočet na peníze), nelze vyloučit ani dary (majetkové povahy), které se v určité míře mohou stát pro organizaci spíše přítěží při rozhodování, jak s darem naložit. 23

24 Schéma č. 1: Pyramida dárců Závěť Vytváření základního kapitálu Významný dar Pravidelný dar Opakovaný dar Příležitostný malý příspěvek Zdroj: Upraveno autorkou podle REKTOŘÍK, J. 2010, s. 98 a TETŘEVOVÁ, L. 2008, s ) Samofinancování Samofinancování neboli použití finančních zdrojů z vlastních příjmů nemalé množství organizací využívá, ale slouží spíše jako zdroj doplňkový. Osobnější způsoby získávání finanční podpory obecně zvyšují množství přijatých prostředků Formy online fundraisingu v českém prostředí Kromě výše popsaných dlouhodobě známých a užívaných způsobů fundraisingu jsou v České republice postupně rozšiřovány i metody tzv. online fundraisingu. a) Přispívání neziskovým organizacím z jednoho portálu Způsoby individuálního dárcovství se neustále vyvíjí, a to zejména v souvislosti s novými technologiemi. Z tohoto důvodu se i přispívání potřebným rozšířilo do online prostředí se snahou zjednodušit a přizpůsobit moderní metody současným dárcům. Darujspravne.cz se prezentuje jako první portál pro darování neziskovým organizacím 24. Individuální dárci jej mohli začít využívat začátkem roku 2010 a dnes již mají na výběr z téměř prověřených neziskových organizací. Cílem tohoto projektu, realizovaného Fórem dárců, je podpořit individuální dárcovství Čechů, které není v mezinárodním srovnání tak významné, o čemž jsme se mohli přesvědčit v kapitole Hlavní funkcí Darujspravne.cz je představit konkrétní projekty těch neziskových organizací, které projeví zájem o účast. Samotný zájem organizace ale nestačí. Klíčová je zejména druhá fáze, během které pracovníci Fóra dárců ověřují důvěryhodnost organizace: zejména její minimální dvouleté působení v České republice a aktuálně registrovanou veřejnou sbírku. Nezisková 24 Darujspravne.cz [online]. Dostupné z WWW: <http://www.darujspravne.cz/>. 25 Tamtéž. 24

25 organizace zároveň automaticky získává svůj profil na Darujspravne.cz, pokud má aktivovanou DMS službu. Přínosem fungování tohoto portálu můžeme vnímat možnosti vícekriteriálního vyhledávání projektů, na které je možno přispívat (podle místa, druhu pomoci a platby). Tímto předejdeme někdy zdlouhavému získávání informací o pomoci druhým a o odlišných způsobech přispívání u každé z organizací. Darujspravne.cz podporuje celkem čtyři způsoby online přispívání, jejichž podmínky jsou shrnuty v následující tabulce č. 1. Tabulka č. 1: Monitoring online přispívání na portálu Darujspravne.cz Platba prostřednictvím: Poplatek 25 Minimální částka Přijetí peněz v NO platební karty vyjednán nulový poplatek 300 Kč okamžitě odesláním DMS 3 Kč 2) 30 Kč za 1 DMS do 2 měsíců elektronické peněženky PaySec 1) 1 Kč 2 Kč okamžitě bankovního převodu z účtu ČSOB a Poštovní spořitelny 1 Kč 2 Kč Přes účet u ČSOB a Poštovní spořitelny: okamžitě bankovního převodu z účtu jiných bank Výše poplatku za bankovní operaci záleží na bance, ve které je veden sbírkový účet. 1 Kč Přes účty u jiných bank: 1-3 dny 1) Nutné mít PaySec konto. Zřízení a vedení konta je zdarma. 2) Z částky 3 Kč se platí DPH ve výši 20 %, dále provize operátorům, nezbytná částka na chod a administraci systému (Fóra dárců) a na technické zajištění chodu DMS (ATS Praha) 26 Zdroj: Zpracováno autorkou na základě telefonního rozhovoru s Michalem Prokšíkem z Fóra dárců, listopad 2012 b) Platební brána na internetových stránkách neziskové organizace Darujspravne.cz není jediným řešením pro darování finančních prostředků online. Platby přes internet nabízí také platební brána Darujme.cz, o kterou si neziskové organizace mohou zažádat a následně umístit na své webové stránky. Tímto se tedy odlišuje od portálu Darujspravne.cz, který sdružuje stovky projektů odlišných neziskových organizací. Darujme.cz je projekt Nadace Via, který vznikl v dubnu roku O platební bránu si již zažádalo přibližně 150 NNO a zájem o něj neustále roste (5-10 NNO za měsíc). 27 K využívání služby je třeba, aby nezisková organizace vyplnila online formulář a zároveň splnila i nezbytné podmínky, které v konečném důsledku napomáhají dárcům ujistit se o důvěryhodnosti organizace, pro kterou se rozhodli. 26 Prokšík, M. Fórum dárců, manažer dárcovských programů, elektronická pošta, listopad Hejna L. Sdružení Via, projektový manažer, telefonický rozhovor, listopad 2012.

26 Ve fázi přispívání je výrazným rozdílem mezi Darujme.cz a portálem Darujspravne.cz nutnost uvedení kontaktu na dárce (jméno, adresa, ). Pokud dárce akceptuje poskytnutí svých soukromých údajů Darujme.cz jakožto zprostředkovateli platby, zavazuje se tyto údaje zaslat zvolené neziskové organizaci. Z jedné strany může požadavek na vyplnění těchto identifikačních údajů část veřejnosti odradit kvůli obavám, aby nebylo s osobními daty nakládáno mimo rámec zákonných ustanovení. Vyplnění základních údajů by ale nemělo být pro dárce překážkou za situace, kdy o organizaci již nějaké informace ví a je plně rozhodnut přispět. Díky uvedenému kontaktu dárce přestává být anonymní, čímž je posílena nejen transparentnost přijatých finančních prostředků, ale zároveň i možnost pravidelného dárcovství. Od roku 2013 dochází ke zpoplatnění služby. Konkrétně se jedná o tři druhy poplatků: jednorázový registrační poplatek (500 Kč), roční poplatek (365 Kč) a poplatek 1-2 % z darované částky. Poplatek za zaslání příspěvku se vztahuje na platbu bankovním převodem i na platbu bankovní kartou. Naopak platba bankovní kartou prostřednictvím Darujspravne.cz je bez poplatku, avšak v tomto případě není dárci umožněno přispět menší částkou než 300 Kč. Darujme.cz zavádí poplatky nejen z důvodu plánovaných nových platebních metod, ale i z důvodu postupného rozšiřování funkcí vlastní administrace, k níž má každá registrovaná organizace přístup. Výše poplatků za službu můžeme vnímat za přijatelné vzhledem k množství finančních darů, které tato služba může neziskové organizaci přinést. Finanční dary nezisková organizace neobdrží okamžitě, nýbrž prostřednictvím kumulované platby do 10 dnů (v praxi bývá lhůta i kratší většinou do 5 dnů). Dalším rozdílným znakem Darujme.cz od Darujspravne.cz je jisté snížení administrativní zátěže. Pomocí této platební brány lze totiž přispívat i na projekty organizace, které nejsou součástí vyhlášené veřejné sbírky. Tato skutečnost je pro neziskovou organizaci určitým usnadněním, ovšem pro některé dárce mohou dané projekty vzbuzovat nedostatečnou míru důvěry. c) E-shop v neziskovém sektoru Nákupy prostřednictvím elektronických obchodů dnes už nejsou žádnou novinkou. Lidé si na ně postupem času zvykli a ve velké míře je využívají. I když jsou e-shopy obecně spojovány s podnikatelskou činností, neznamená to, že by se do této oblasti nemohly zapojit i neziskové organizace. Mohli bychom se domnívat, že většina dárců o tomto způsobu dárcovství mnoho neví, pokud se o něj cíleně nezajímá. Jedná se o atraktivní formu dárcovství, která se 26

27 přizpůsobila životu on-line a umožnila dárcům přispět na zcela konkrétní věc nebo potřebný úkon. Dárce má tedy okamžitou představu o své pomoci. Tato forma může oslovit právě ty dárce, kteří se dříve zdráhali přispět z důvodu příliš obecného pojmenování účelu pomoci. Z praxe bychom mohli například jmenovat e-shop neziskové organizace Člověka v tísni, který pro svůj e-shop vytvořil samostatné internetové stránky pod názvem Skutecnydarek.cz. Tento druh přispívání u Člověka v tísni běží od roku 2009 a ze začátku se těšil celorepublikové kampani. Dle mého názoru e-shop upoutává a získává nové dárce zvláště svou vizuálností a zpětným osvědčením o daru v podobě certifikátu. Zároveň s tímto certifikátem bude zasláno i potvrzení o výši daru, který poté slouží jako účetní doklad pro možné snížení daní (snížením daňového základu o výši daru) 28. Na podobném principu je také založeno e-donation neziskové organizace ADRA. Jak můžeme vidět, i v neziskovém sektoru nelze opomenout neustálý technologický pokrok. Shrňme tedy kapitolu fundraisingu jednoduchým pravidlem, na které bychom nikdy neměli zapomenout a které zní: Nezískáváme peníze, ale člověka Podrobné informace viz zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 20, odst. 8 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonpar.jsp?page=0&idbiblio=40374&recshow=25&nr=586~2f1992&rpp=5 0#parCnt>. 29 LEDVINOVÁ, J., PEŠTA, K. 1996, s

28 2 PRÁVNÍ RÁMEC VEŘEJNÝCH SBÍREK V ČR Konání a průběh různých způsobů získávání finančních zdrojů, které spadají pod veřejnou sbírku, jsou klíčovým tématem diplomové práce. Na důležitost veřejných sbírek v neziskovém sektoru upozornila i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková 30. Podle jejího názoru jsou peněžní zdroje shromážděné prostřednictvím veřejných sbírek 31 velmi významnou složkou, pomocí níž je možné hradit široké spektrum veřejně prospěšných činností. 2.1 Stručný vývoj legislativy a její poslední novelizace Vůbec první legislativní znění, zabývající se veřejnou sbírkou, bylo zakomponováno do tehdejšího zákona č. 37/1973 Sb. 32, souběžně s právní úpravou o loteriích. Významný posun v problematice veřejných sbírek přinesl až zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách (dále jen zákon ). Definoval pojem veřejná sbírka, taxativně rozšířil možné způsoby konání sbírky a stanovil osoby mající oprávnění veřejnou sbírku pořádat. 33 Pro omezení porušování zákonných ustanovení byly také zavedeny peněžité sankce, jejichž výše se lišila dle závažnosti protiprávního jednání. Neziskové organizace avšak v posledních letech žádaly o novelizaci zákona. Vedly je k tomu zejména náročné a zdlouhavé administrativní požadavky, související s pořádáním sbírek. Vypracováním novelizovaného textu se zabývala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Poslední novelizace zákona o veřejných sbírkách byla podepsána prezidentem České republiky dne 29. března 2012 s účinností od 1. července V komparaci s některými návrhy zákonů, u kterých hrozí neschválení či záměrné odkládání jejich účinnosti, můžeme konstatovat, že z časového hlediska byla stěžejní legislativní procedura úspěšná. 34 Monika Šimůnková 35 přijetí novely zákona o veřejných sbírkách vítá slovy: Byla tak završena snaha řady neziskových organizací, které se téměř osm let snažily tuto novelu 30 Vláda ČR. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva vítá schválení nových pravidel pro veřejné sbírky [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vladnizmocnenkyne-pro-lidska-prava-vita-schvaleni-novych-pravidel-pro-verejne-sbirky-86988/>. 31 Dary, v rámci veřejné sbírky, jsou v České republice možné jen v podobě finanční. Tato forma získávání příspěvků umožňuje zpravidla nejvyšší výtěžek. 32 Zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a loteriích a jiných podobných hrách [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/ >. 33 HLADKÁ, M., KONEČNÝ, M. Veřejné sbírky v ČR a možnosti jejich zneužití, Studie pro VŠE v Praze [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ecvns.cz/soubory/verejne_sbirky_studie.pdf>. 34 Schválení novely vládou ČR proběhlo v srpnu 2011; odhlasování v Poslanecké sněmovně v únoru 2012; přijetí novely zákona Senátem ČR v srpnu Vláda ČR. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva vítá schválení nových pravidel pro veřejné sbírky. 28

29 iniciovat tak, aby právní úprava lépe reagovala na oprávněné potřeby pořadatelů veřejných sbírek. Monika Šimůnková dále upřesňuje, že smyslem novely je omezení zbytečné administrativy, ale naproti tomu je blíže specifikován rozsah státní regulace. Novela by také měla přinést větší transparentnost ve věci veřejných sbírek, podle vyjádření Pavlíny Kalousové 36 z Fóra dárců. Jako příklad můžeme zmínit zavedení evidence prodeje předmětů, pokud sbírka touto formou probíhá. 2.2 Vymezení pojmu veřejné sbírky a její platná definice Dříve než přistoupíme k legislativnímu prostředí veřejných sbírek v České republice, vymezíme tři zásadní pojmy, které s veřejnými sbírkami souvisí, avšak lidé je často zaměňují. Jedná se o církevní sbírky, charitativní sbírky a charitní sbírky. Slovo charitativní se částí společnosti často mylně považuje za synonymum ke slovu církevní, ale rozdíly jsou značné. Církevní sbírky jsou pořádané církvemi, které jsou registrované dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Registrace je pro církve směrodatná, protože díky ní se církev stává právnickou osobou a tudíž i oprávněnou konat sbírky. Důležitou informaci udává 2 zákona, kde je jasně uvedeno, že sbírky konané k církevním a náboženským účelům v prostorách kostelů a jiných míst spojených s náboženskou činností nejsou zahrnovány do veřejných sbírek. Ovšem církevní sbírky mohou být konány i k jiným než náboženským účelům (účel musí být v souladu s 1 zákona č. 117/2001 Sb.). V tomto případě můžeme mluvit i o veřejné sbírce. Naproti tomu charitativní sbírka je pojmem, který se často používá pro veřejnou sbírku v souvislosti s charitativním (tzn. dobročinným) účelem. Charitní sbírka je termínem, se kterým se můžeme setkat jen ojediněle. V České republice se nejčastěji používá ve vztahu k církevní právnické osobě, Charitě ČR. Ze zákonného ustanovení 1 zákona vyplývá, že veřejná sbírka slouží k získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. 36 Český rozhlas. Kontrola nad veřejnými sbírkami by měla být větší [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/kontrola-nad-verejnymi-sbirkami-by-melabyt-vetsi >. 29

30 2.3 Subjekty opravňující konat veřejnou sbírku Realizovat veřejné sbírky mohou, dle současné právní úpravy, pouze právnické osoby. V případě, že právnická osoba nemá sídlo v České republice, je dovoleno provádět sbírku i organizačním složkám, jejichž sídlo se nachází na území Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarsku. Konání sbírky je také povoleno územním samosprávným celkům: obcím a krajům. Posledním subjektem, který zákon uvádí, je městská část hlavního města Prahy. 37 Dále právnické osoby (netýká se obcí a krajů) nesmějí být v likvidačním řízení a ani na ně nesmí být vyhlášen konkurs. 38 Pořádáním veřejných sbírek územními samosprávnými celky se v diplomové práci zabývat nebudeme. Pozornost soustředíme na legislativní znění, které se vztahuje k nevládním neziskovým organizacím. 2.4 Zjednodušení nastavených pravidel dle platné právní normy Zahájení veřejné sbírky Každá právnická osoba má právo konat pouze jednu veřejnou sbírku pro předem oznámený veřejně prospěšný účel. 39 Zákon právnickým osobám stanovuje povinnost doručit písemné oznámení o konání sbírky na příslušný krajský úřad ve lhůtě minimálně 30 dnů před plánovaným datem jejího vyhlášení. 40 Na základě přijatého oznámení 41 krajský úřad musí do 30 dnů doručit žadateli osvědčení do vlastních rukou. Pořadatel sbírky je ze zákona povinnen krajskému úřadu oznámit každou změnu informací doložených v oznámení, a to do pěti pracovních dnů. Osvědčení je poté zveřejněno na úřední desce krajského úřadu (současně i na elektronické úřední desce) a jeho doručení žadateli nastává tentýž den. Sbírka může být zahájena nejdříve následující den ode dne doručení osvědčení neziskové organizaci, nebo také později, pokud tento den právnická osoba v oznámení o konání sbírky navrhla. 42 I když zákon stanovuje třicetidenní lhůtu k vyřízení žádosti, v případech hodných zvláštního zřetele ( ad hoc katastrof 43 ), kdy právnické osoby žádají, aby sbírka mohla být zahájena v co nejkratší době po přijetí oznámení, příslušný krajský úřad sám určí den zahájení sbírky. Pro zveřejnění a doručení osvědčení platí stejné podmínky jako v předchozím případě. 37 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, 18. Žádat o konání nové sbírky, jejíž záměr má být totožný s předcházející sbírkou, je možné až po konečném vyúčtování sbírky, která předcházela. 40 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, 4. Pokud se sídlo neziskové organizace nachází v Praze, oznámení je třeba zaslat na Magistrát hlavního města Prahy. 41 Náležitosti oznámení o konání veřejné sbírky viz příloha č Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, V kontextu humanitární pomoci jde o katastrofy náhlé, zvláště zapříčiněné nežádoucími přírodními vlivy. 30

31 Dřívější úprava zákona stanovovala, že zahájení sbírky v případě, kdy jsou zřejmé důvody hodné zvláštního zřetele, bylo možné až třetí den po zveřejnění vydaného osvědčení. Tato podmínka znemožňovala právnickým osobám zahájit sbírku v době, kdy případné důvody hodné zvláštního zřetele bývají intenzivně prezentovány v médiích, což by mohlo přinést nemálé příspěvky dárců. Jelikož součástí úspěšného konání sbírky je právě její propagace, která ale nesmí být realizována před určeným datem zahájení, právnickým osobám bylo v tomto vyhověno a lhůta tří dnů zkrácena na jeden. 44 Mimoto byla striktně vymezena lhůta, během které bylo možné sbírku zahájit (120 dní ode dne přijetí oznámení na krajském úřadě). Tato povinnost plynoucí z ustanovení zákona byla zrušena, stejně jako informace o tom, že došlo k zahájení veřejné sbírky Délka konání veřejné sbírky a možnosti ukončení Nutnost povinného ukončení sbírky po třech letech je s účinností od 1. července 2012 zrušena. Podle nové právní úpravy je ukončení sbírky možné stanovit i na dobu neurčitou. Nyní tedy veřejné sbírky nemusí podléhat časové restrikci, a proto je také můžeme nazývat kontinuálními sbírkami. Změna má zvláště význam pro neziskové organizace, protože z analýzy Hany Zahradníkové 45 vyplývá, že preferují tříleté sbírky, kterých je v rámci NNO téměř dvakrát tolik než sbírek do jednoho roku. Avšak nejméně 30 dní před plánovaným termínem ukončení veřejné sbírky musí být krajský úřad písemně informován. V případě konání veřejné sbírky na dobu určitou je datum ukončení sbírky uvedeno již v oznámení o provádění sbírky. Právnická osoba má mimo jiné právo změnit fixní datum z původního oznámení a posunout jej na dřívější (nutnost informovat krajský úřad minimálně pět pracovních dní předem). Ukončení sbírky lze přesunout i na později (nutnost informovat krajský úřad nejpozději v poslední den sbírky). Zároveň celková doba trvání sbírky po možném prodloužení nesmí překročit dobu tří let. Důležitou informací je také fakt, kdy nelze změnit dobu určitou na dobu neučitou. 46 Pozastavení či možné skončení sbírky může být provedeno z iniciativy příslušného krajského úřadu v případech, kdy ze strany právnické osoby dojde k porušení zákonem stanovených povinností. Podle vyjádření Martiny Kvapilové 47, jejíž agendou je osvědčování a kontrola 44 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, 4, odst ZAHRADNÍKOVÁ, H. 2012, s Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, 8, odst Kvapilová, M., Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor ekonomický, Oddělení majetkové a správní, rozhovor, listopad

32 veřejných sbírek v Olomouckém kraji, k procesním nedostatkům (úmyslným i neúmyslným) dochází. Dále dodává, že v některých případech jsou uložené sankce v oblasti agendy veřejných sbírek vymáhány i exekučním řízením. Ukončení konání sbírky (i předčasné) se neoznamuje pouze krajskému úřadu. Právnická osoba má povinnost s touto skutečností seznámit veřejnost, a to stejnou formou, jakou byla sbírka propagována. 48 Abychom se lépe dokázali orientovat ve výše stanovených lhůtách a zejména jejich změnách, jejichž dodržení je pro obě strany administrativního procesu závazné, jako ilustrační příklad může posloužit níže uvedené schéma č. 2. Nejedná se o žádný konkrétní průběh vyřizování žádosti. Časové údaje jsou vymyšlené. Schéma č. 2: Časová osa průběhu veřejné sbírky dle minulého a nynějšího zákonného znění. 2a) Dlouhodobě plánovaná veřejná sbírka nejzazší možný termín Datum vydání osvědčení a zveřejnění na úřední desce jsem stanovila na Doručení Zahájení konání Konec platného osvědčení a propagace osvědčení nemožnost právnické osobě sbírky sbírku vyhlásit Přijetí oznámení na krajském úřadu Povinné ukončení sbírky Dříve: ) ) Nyní: ) Pokud si právnická osoba sama nezvolila konkrétní den zahájení sbírky 2) Pro zjednodušení je stanoven počet dnů v měsíci na 30. 3) Pokud je uvedena již v oznámení o konání sbírky 2b) Přijetí oznámení na krajském úřadu Vyhlášení sbírky není časově limitováno Neomezená doba trvání sbírky 3) Zrychlená administrativní procedura v případě tzv. ad hoc katastrofy Zveřejnění Doručení Zahájení a Konec platného osvědčení na osvědčení propagace osvědčení úřední desce právnické osobě Mohli bychom konstatovat, že z hlediska délky konání veřejné sbírky a jejich možných změn je dána nově neziskovým organizacím (a jiným právnickým osobám) určitá volnost oproti předchozím podmínkám. Povinné ukončení sbírky Dříve: viz 2a) viz 2a) Nyní: viz 2a) viz 2a) Zdroj: Zpracováno autorkou dle minulé a nynější legislativy zákona o veřejných sbírkách 48 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, 8, odst

33 2.5 Formy konání veřejných sbírek dle zákonného ustanovení Jak vyplývá z předešlého textu, novelizovaná právní norma představuje přínos pro neziskové organizace. To se odráží i do množství způsobů získávání finančních zdrojů, které NNO mají možnost využít. Následující řádky pojednávají o různých způsobech konání veřejné sbírky, které mohou být dále rozšiřovány nebo jinak měněn jejich počet, avšak jakékoli toto pozměnění podléhá schválení příslušným krajským úřadem. Sběrací listiny nepatří k nejužívanějším zákonem stanoveným způsobům konání sbírek. 49 Podle autorčina názoru není v dnešní době tento postup příliš častý. Je charakterizován rozsáhlou administrativní zátěží. Každá listina může existovat pouze v originální verzi a je jí zároveň uděleno číslo. Dále je stvrzena podpisy statutárních orgánů a razítkem právnické osoby. Jmenovitý seznam podrobnějších náležitostí je uveden v 10 odst. 1 zákona. Další administrativní kroky směřují na obecní úřad (popř. úřad městské části), kde si pořadatel sbírky nechá ověřit přesný počet sběracích listin, splnění ustanovených kritérií pro jejich zavedení a předloží osvědčení o konání sbírky. Potvrzení o počtu listin, které obecní úřad vydává, následně slouží ke konečnému vyúčtování sbírky. Poté je třeba určit fyzické osoby, kterým bude svěřena kompetence sbírku provádět. Jejich úkolem je získat co nejvíce přispěvatelů, kteří musí uvést svou finanční částku příspěvku a listinu podepsat. 50 1) Bankovní účet (neboli sbírkové konto) patří mezi nejčastěji používaný způsob získávání finančních prostředků, což platí i pro sbírky s humanitárním účelem. Tento výsledek vychází ze zákonných povinností, protože sjednání bankovního účtu je nezbytností pro většinu konaných sbírek. 51 Čepelka 52 ve své publikaci považuje bankovní převod za nejsnadnější způsob přispívání a zároveň nejvýhodnější pro sběratele. V dnešní době lze s první tezí polemizovat v souvislosti se vznikem dárcovských SMS, nyní označovaných médii za nejjednodušší způsob. 2) Dalším způsobem pro realizaci veřejných sbírek bývají tzv. pokladničky. V souvislosti s pokladničkami se většině obyvatel vybaví časté oslovování na ulici. Aby nedocházelo k příliš častému odmítání kolemjdoucími, výběr lokality a samotných dobrovolníků hraje významnou roli. To v zásadě platí i pro navštěvování domácností. Opět, tak jak tomu je i u sběracích listin, je pořadatel sbírky povinnen informovat obecní úřad (popř. úřad městské části) o jejich počtu a umístění. Právnická osoba musí sdělit počet a rozmístění pokladniček 49 ZAHRADNÍKOVÁ, H. 2012, s Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ČEPELKA a přátelé,

34 tomu úřadu, v jehož územním obvodu se mají nacházet. Ať už se jedná o pokladničky přenosné (putovní) nebo spojené s daným místem, je nutné učinit opatření, která by zabraňovala jejich odcizení a neoprávněnému otevření. Nakonec obecní úřad pokladničky zapečetí. Aby posléze pokladnička mohla být otevřena dle zákonných norem, právnická osoba musí plánovaný úkon sdělit předem obecnímu úřadu, a to alespoň v době tří pracovních dní. Na otevření dohlíží zaměstnanec obecního úřadu s oprávněným zástupcem právnické osoby, kteří sepíší zápis o finanční částce vyjmuté z pokladničky a podepíší jej. 53 Co se týče objemu získávaných finančních zdrojů pomocí pokladniček, Hloušek a Hloušková 54 uvádí, že efektivita tohoto způsobu rok od roku klesá, postupně ho vytlačují jiné formy, umožňující využití moderních technologií. 3) Rozhodne-li se právnická osoba vykonávat sbírku pomocí prodeje předmětů, musí v místě prodeje uveřejnit informace o pořadateli, účelu sbírky, výši příspěvku a nakonec krajský úřad, který sbírku schválil. Nově je zavedena evidence o nákupu a prodeji těchto předmětů, včetně informace, odkud pochází. 55 4) Obdobně je třeba postupovat u konání veřejně přístupných akcí - beneficí (například v kulturní či sportovní oblasti). Uvést na vstupence výši příspěvku a její číslo je nutností každého pořadatele. Kromě toho je pořadatel povinen poskytnout údaje o účelu akce a počtu vytištěných vstupenek ve vstupních prostorách akce. Výše zmíněné informace jsou součástí i všech propagačních materiálů ke konané akci. V obou případech (při prodeji předmětů a konání akcí) je dále nezbytné uvést, pod který krajský úřad veřejná sbírka spadá a také o nich vést evidenci stejného typu, jako tomu je při prodeji předmětů. Důležitým znakem benefice (dobročinné akce) je vyšší počáteční investice. Často se proto setkáváme s akcemi, které jsou organizované ve spolupráci s obcí, krajem nebo i médii. Benefiční akce jsou spíše spojené s významnějšími událostmi, které vyžadují větší finanční obnos pro zajištění pomoci. Na tyto akce jsou obvykle zvány známé a společností oblíbené osobnosti. Veřejnost je poté více motivována se akce zúčastnit. Obě strany pak spojuje vnitřní uspokojení z přispění na dobrou věc. Známá osobnost se zviditelní a i pro diváky tato událost představuje určitý kulturní zážitek. Ze zmíněných důvodů lze benefiční akci považovat za populární metodu, jak dosáhnout toho, aby se občané zapojili do veřejné sbírky. 53 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, HLOUŠEK, J., HLOUŠKOVÁ, Z. 2011, s Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách,

35 Málokdo zřejmě ví, že v prostředcích veřejné dopravy a v místech určených cestujícím, není konání sbírky, ať už formou sběracích listin, prodeje předmětů nebo vstupenek na všeobecně přístupné akce, dovoleno. V ostatních prostorách, které jsou veřejnosti přístupné, lze výše uvedenými způsoby sbírku provádět, avšak pouze se souhlasem provozovatele nebo majitele daného objektu. 56 5) Zvyšování zájmu neziskového sektoru provádět veřejnou sbírku dárcovskými textovými zprávami, jde ruku v ruce se vznikem dárcovských SMS. Pro tuto formu získávání finančních zdrojů je častěji užíván pojem DMS, vycházející z anglického sousloví Donors Message Service. V roce 2004 se DMS zprávy staly v ČR novinkou a dárcům nabídly velmi jednoduchý způsob, jak přispět neziskovým organizacím. Oficiální internetové stránky Dárcovské SMS uvádí, že DMS vznikly v České republice. V zahraničí tato služba funguje také na Slovensku nebo v Bulharsku. 57 Hlavním záměrem vytvoření jednodušší formy přispívání bylo posílit individuální dárcovství a získat tak touto cestou doplňující zdroje na poskytování služeb nadací či jiných neziskových organizací. Každoročně má o tuto službu zájem okolo 50 organizací. Nyní dárci mohou přispět do zhruba 200 odlišných veřejně prospěšných projektů. Dle informace, kterou jsem získala od Radky Valigurové 58 z Fóra dárců, jsou dárcovské SMS z technického hlediska stejné v porovnání s Premium Rate SMS. Liší se v podstatě částkou, kterou pořadatel touto službou získává. U Premium Rate SMS se výše poplatku pohybuje v desítkách korun. Naproti tomu DMS zpráva je zpoplatněna vždy třemi korunami v rámci zachování hlavních zásad Fóra dárců: neziskovosti a zajištění služby při minimálních nákladech. I když dárcovský poplatek služby tvoří pouhé 3 Kč, jedná se o 10 % z uskutečněné platby. Mobilní operátor T-Mobile uvádí, že tento tříkorunový polatek slouží k uhrazení nákladů na technické zajištění provozu a je rozdělen mezi Fórum dárců 59 a mobilní operátory 60. Na internetových stránkách, které prezentují dárcovské SMS je často udávána informace, že touto formou můžeme přispět menší částkou na dobrou věc. Přestože počet zaslaných DMS jednotlivcem není omezen, z předešlé informace bychom mohli usoudit, že pokud máme v úmyslu věnovat větší peněžní obnos, tato služba zřejmě nebude tou nejvýhodnější pro přispěvatele. Poplatek se neplatí pouze jednou, ale je účtován pro každou 56 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, Dárcovská SMS. O službě dárcovská SMS [online]. c2008 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.darcovskasms.cz/o-projektu-darcovska-sms/o-sluzbe-darcovska-sms.html>. 58 Valigurová, R. Fórum dárců, manažerka dárcovských programů, elektronická pošta, březen Občanské sdružení, které vzniklo v roce 1997 s cílem podpořit dobročinnost. 60 V České republice jsou v dnešní době na trhu mobilních sítí T-Mobile, O2, Vodafone. 35

36 úspěšně odeslanou textovou zprávu. V letech 2008/2009 vytvářelo Fórum dárců novou službu ke stávající možnosti jednorázových DMS. Jde o DMS Roční podporu. Pokud odešleme textovou zprávu ve stanoveném tvaru pro námi vybraný projekt, mobilní operátor za nás automaticky jednou měsíčně, a to během celého roku, odešle požadavek k odečtení částky v hodnotě 30 Kč. DMS Roční podpora není ale závazná na celé období. Každý má právo tuto službu zrušit opět zasláním zprávy v předem daném tvaru. Z této modifikace je patrné, že Fórum dárců se snaží nabídnout veřejnosti novou formu drobného přispívání, zároveň s cílem zvýšit počet pravidelných dárců. Tím by přijímatel (nezisková organizace) mohl ročně obdržet od jednoho dárce 324 Kč. To je ovšem hodnota, kterou obdrží konečný příjemce, ale která se 36ti korunami odlišuje od částky objevující se v našem vyúčtování. I když projekt Roční podpora byl koncipován s dobrým úmyslem, v tomto případě, kdy se nejedná o zmíněný menší příspěvek, bych doporučila jinou formu peněžního dárcovství. Dnes již máme možnost využít například tzv. elektronické peněženky, u kterých se za určitých podmínek neplatí poplatek žádný, anebo jen velmi nízký. Nyní krátce pojednáme o principech, na kterých je systém DMS založen. Prvním impulsem k poskytnutí příspěvku je iniciační SMS, což je dárcem odeslaná zpráva. Telefonní číslo pro všechny projekty je neměnné: Od 5. ledna 2005 se zrušil poplatek za iniciační SMS, jehož výše závisela na sjednaném tarifu jednotlivce s mobilním operátorem. Za DMS je technicky vzato považována až zpětná vazba tzv. potvrzovací SMS. Pronájem telefonní linky pro zasílání DMS a fungování celého systému je zabezpečováno Fórem dárců, které sdružuje nadace, nadační fondy a firemní nadace a fondy. Druhým aktérem, který je součástí mechanismu, jsou mobilní operátoři resp. Asociace provozovatelů mobilních sítí. Příspěvky z dárcovských SMS jsou shromažďovány pomocí telekomunikačního zařízení. Na poskytnutí aktuální informace, týkající se průběžné výše finanční částky, má právnická osoba nárok. Pokud o informaci požádá, je provozovatel dané telefonní služby povinen tento údaj právnické osobě sdělit. 61 Hodnota DMS je nyní 30 Kč, a to od 1. ledna , kdy nabyla účinnosti novela, pozměňující mimo jiné zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V konečné fázi je 27 Kč přiděleno na projekt, který jsme se rozhodli finančně podpořit. I tato částka byla úplně osvobozena od DPH. Schéma peněžních toků je zobrazeno na straně Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, Od roku 2006 byla u DMS zrušena platba DPH, která činila 5,70 Kč. DMS dříve vyšla dárce na 35,70 Kč. 36

37 Schéma č. 3: Peněžní toky vycházející z DMS služby Dárce Mobilní operátor Fórum dárců pošle iniciační SMS (0 Kč) přijme potvrzovací SMS (-30 Kč z jeho telefonního účtu) délka trvání: řádově minuty + 30 Kč délka trvání: maximálně 1 měsíc Poplatek 3 Kč je rozdělen mezi operátora, technického providera a Fórum dárců + 27 Kč (čistý výtěžek) na transparentní bankovní účet Fóra dárců, vedený u E-banky délka trvání: maximálně 1 měsíc rozdělení DMS na konkrétní projekty podle přidělených hesel Nezisková organizace + 27 Kč délka trvání: reálné získání peněz z DMS maximálně do 2 měsíců Zdroj: Vytvořeno autorkou, informace poskytnuty Fórem dárců 63 Fórum dárců nemá pouze roli koordinátora a právního zajišťovatele 64 služby DMS, ale zároveň pomáhá veřejnosti orientovat se ve stovkách existujících projektů v České republice. Toho docilují například zavedením důsledných podmínek, které musí být respektovány žadateli o službu dárcovské SMS. Pokud by nezisková organizace nedostála svých povinností, ztrácí veškeré právo na podání nové žádosti o službu. Projekty a jejich průběh je sledován sedmičlennou Radou DMS, která je složena jak ze zástupců Fóra dárců, tak i mobilních operátorů a neziskových organizací. Působení DMS v ČR Pokud už se Češi rozhodnou dát peníze, preferují spíše novější a jednodušší způsoby. Tato specifika se odrazila zejména na veřejné sbírce po přírodní katastrofě způsobené tsunami v Indonézii v roce 2004, osm měsíců od zavedení DMS. Fórum dárců řadí tuto sbírku k nejúspěšnějším v historii DMS. Důvodem velkorysé pomoci obětem tsunami byl fakt, že Češi dokáží reagovat ve velkém počtu na neočekávané události. O tom svědčí i číselné oficiální údaje, týkající se DMS, které ukazují, že z celkové částky za sedmileté fungování projektu šla celá třetina této sumy na podporu při katastrofách Valigurová, R. Fórum dárců, manažerka dárcovských programů, elektronická pošta, březen Technické a softwarové zázemí realizuje firma Advanced Telecom Services, s. r. o. 65 Aktuálně.cz. Fórum dárců vracelo politikům peníze [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/byznys-a-spolecnost/clanek.phtml?id=719222>. 37

38 Snížení počtu dárců se promítá i do počtu poslaných DMS za poslední rok. Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců, v rozhovoru pro Českou televizi udává jako příčinu této tendence dopady dlouhodobé ekonomické krize. 66 Radka Valigurová, také pracovnice z Fóra dárců mi toto viditelné snížení počtu DMS v roce 2011 vysvětlila tím, že během roku nedošlo k žádným větším mediálním kampaním. Dle jejího vyjádření, Japonsko ani Somálsko nemělo moc velkou podporu v médiích. 67 Naproti tomu počty DMS, pokud opomeneme ty zaslané přímo na katastrofy, se od roku 2008 více méně shodují. 6) Posledním možným způsobem, o kterém se novela zmiňuje, je vložení hotovosti do pokladny, kterou právnická osoba zřídila. Tento způsob byl zaveden až poslední novelizací, avšak některé neziskové organizace jej dříve nahrazovaly využíváním sběracích listin. 2.6 Povinné evidování veřejných sbírek V poslední části zákon o veřejných sbírkách zmiňuje centrální evidenci sbírek, vedenou Ministerstvem kultury ČR. Evidence sbírek je velkým přínosem zvláště pro neziskový sektor. Databáze je přístupná každému, což částečně umožňuje určitou míru transparentnosti. Všechny nezbytné informace (název subjektu, který sbírku koná, její účel a způsoby získávání finančních zdrojů, dále číslo bankovního účtu včetně názvu banky) musí být poskytnuty Ministerstvu kultury ČR do 14 dnů od zahájení konání sbírky. Tyto údaje musí být zveřejněny ve stejné lhůtě na internetových stránkách ministersva a jejich změny aktualizovány. Určitým nesouladem v zákonné úpravě je povinnost krajského úřadu oznámit Ministerstvu kultury ČR den zahájení dané veřejné sbírky, aniž by byl krajský úřad ujištěn o dni zahájení veřejné sbírky právnickou osobou. V ojedinělých případech tedy může nastat, že informace o zahájení veřejné sbírky jsou již zveřejněny v Evidenci o veřejných sbírkách, nicméně ve skutečnosti k samotnému zahájení ještě nedošlo. 2.7 Výtěžek veřejné sbírky Každá činnost je spojena s určitými náklady (hmotnými i nehmotnými). Finanční náklady jsou jednou z klíčových složek při zabezpečování humanitární pomoci i při organizování veřejných sbírek. Zákon taxativně vyjmenovává následující peněžní náklady, které jsou slučitelné s konáním veřejné sbírky. Jedná se o její technické a organizační zajištění: založení 66 Česká televize. Češi na charitu moc nedávají, v Evropě jsou horší jen Turci [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/ cesi-na-charitu-moc-nedavaji-vevrope-jsou-horsi-jen-turci/>. 67 Valigurová, R. Fórum dárců, manažerka dárcovských programů, elektronická pošta, březen

39 a vedení bankovního účtu, vytištění sběracích listin, zajištění sběracích pokladniček a propagace sbírky. 68 Za nejnákladnější je ale považována finální propagace sbírky. Na náklady, které souvisejí s konáním dané sbírky, může být použito maximálně 5 % hrubého výtěžku 69. Z ustanovení zákona ale nebylo zcela zřejmé, jakým mechanismem můžeme vypočítat tuto poměrnou část na pokrytí nákladů právě probíhající sbírky. V praxi, podle informací Ireny Klimkové 70 z Arcidiecézní charity Olomouc, si nezisková organizace musí sama stanovit určitou částku, kterou se rozhodne použít na náklady spojené s konáním charitativní sbírky. Právnická osoba nicméně má určitou volnost při čerpání režijních nákladů. Pokud dosáhne v prvním průběžném vyúčtování nízkých nákladů spojených s konáním sbírky (například 2 %), je možné v druhém vyúčtování navýšit náklady i na 7 % z hrubého výtěžku druhého roku sbírky. Avšak celková režie sbírky, do které jsou zahrnuta všechna období, nesmí překročit limit 5ti %. V případě, kdy by v konečném důsledku byly náklady vyšší než možných 5 %, právnická osoba musí tento poměr striktně dodržet a přebytečnou část nákladů dofinancovat z vlastních zdrojů. Z vyjádření Ireny Klimkové 71 vyplývá, že u velkých sbírek, je hranice 5ti % na uhrazení nákladů dostačující. Směrodatnou částkou pro neziskové organizace je čistý výtěžek 72, protože se z této částky vychází při přípravě konkrétních projektů na poskytnutí humanitární nebo rozvojové pomoci. Tyto získané peníze nesmí být v žádném případě použity na jiný účel, než pro který byly nabyty. Výjimku tvoří situace, kdy původní účel sbírky již není aktuální a nezisková organizace se tudíž rozhodne sbírku ukončit. Zákon umožňuje uplatnit její čistý výtěžek i pro jiný účel neziskové organizace, a to jen a pouze se svolením krajského úřadu, který danou sbírku povolil Kontrola veřejné sbírky a příklady některých sankcí Krajský úřad je významným orgánem, který je po administrativní stánce úzce spojen s problematikou veřejných sbírek. Nejenže schvaluje jejich konání, ale také zabezpečuje funkci kontrolní: vykonává dohled nad průběhem sbírky i jejím závěrečném vyúčtování. Krajský úřad má nárok na vykonání kontroly ve věci veřejné sbírky, kdykoli o ni požádá. 68 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, Všechny peněžní příspěvky shromážděné donátory na bankovním účtu. K hrubému výtěžku se také připočítávají úroky z těchto depozit. 70 Klimková, I. koordinátorka humanitárních projektů, Arcidiecézní charita Olomouc, rozhovor, březen Tamtéž. 72 Částka vzniklá po odečtení nákladů od hrubého výtěžku. 73 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách,

40 V tomto případě je právnická osoba povinna krajskému úřadu poskytnout všechny nezbytné dokumenty k prošetření. Podstatnou kontrolou, ke které krajský úřad přistupuje, je průběžné vyúčtování sbírky. Průběžné vyúčtování se týká sbírek probíhajících déle než jeden rok anebo sbírek na dobu neurčitou. V těchto dvou případech zákon právnické osobě stanovuje doložit krajskému úřadu vyúčtování sbírky. Aby se zjednodušilo průběžné vyúčtovávání z účetního hlediska, má právnická osoba možnost si v oznámení o konání sbírky sama stanovit termín prvního průběžného vyúčtování, do 18 měsíců od zahájení sbírky. Následující roční vyúčtování je nutné odevzdat do 3 měsíců od určeného data. Stejná lhůta platí i pro závěrečné vyúčtování. 74 Kontrola veřejnou sbírkou získáných finančních prostředků není uskutečňována pouze krajskými úřady. Transparentnost objemu peněžitých darů a zejména pak jejich alokace jsou vyžadovány širokou veřejností. Právnická osoba je povinna seznámit veřejnost s konečným vyúčtováním sbírky a jejím využitím, 75 v případě, že sbírku veřejně propagovala. To se dle mého názoru týká zřejmě všech sbírek. Dokument s výší výtěžku a jeho použitím musí zpřístupnit veřejnosti do jednoho měsíce poté, co bylo konečné vyúčtování sbírky odsouhlaseno krajským úřadem. V případě, že krajský úřad shledá určitá pochybení, která vyplývají ze zákonné normy, může v rámci průběžné nebo konečné kontroly uložit neziskové organizaci jeden z druhů sankce pokutu. Dotyčná právnická osoba je povinna uhradit tuto pokutu, která se pohybuje až do Kč. Její konečná výše se odvíjí od závažnosti spáchaného správního deliktu. Pro představu jsou v následující tabulce č. 2 uvedeny některé z nich. Podrobné okolnosti jsou blíže určeny v 25, týkající se fyzických osob a v 25a, kde jsou vyjmenovány správní delikty právnické osoby (neziskové organizace jako celku). Právní řízení či nutné vymáhání je v kompetenci taktéž krajského úřadu. Tabulka č. 2: Pokuty za správní delikt pro právnickou osobu (příklady) Chybné nebo neúplné splnění podmínek v oznámení sbírky (výčet podmínek Do Kč viz příloha č. 1) Do Kč Nedoložení celkového vyúčtování sbírky Propagace sbírky, aniž by došlo k řádnému zahájení v souladu s právními Do Kč předpisy Do Kč Provádění sbírky, i přes její ukončení Zdroj: Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, 25a, odst Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, 24, odst. 2 a Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, 24, odst

41 3 MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ POMOC V ČR Humanitární pomoc je velice široké téma. Abychom toto téma dokázali lépe uchopit, předložíme některé základní definice a pojednáme o principech, druzích a fázích humanitární pomoci. Do roku 2010 neexistoval v České republice zákon, který by podrobněji upřesňoval humanitární pomoc. Nakonec se ji podařilo legislativně zakotvit zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci, platným od 1. července Plné znění zákona je dostupné na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV). Potřeba tohoto prvního legislativního předpisu vycházela především z rostoucího objemu pomoci, nutnosti zefektivnit systém a vyjasnit role hlavních aktérů rozvojové spolupráce. 76 Díky zmíněnému zákonu došlo zejména k určení samotné definice humanitární pomoci a vymezení pravomocí Ministerstva zahraničních věcí ČR, které významným způsobem ovlivňuje, zejména svou dotační politikou, možnosti neziskových organizací při poskytování jejich pomoci, ať už se jedná o pomoc okamžitou nebo dlouhodobě plánovanou. 3.1 Definice humanitární pomoci Zákon tedy v 2 výše uvedeného zákona stanovuje humanitární pomoc jako souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním následkům. K této definici bychom mohli vznést jednu námitku. I když stát nesporně a v nemalé výši napomáhá svými finančními prostředky na snížení nežádoucích dopadů ničivých událostí, humanitární pomoc zahrnuje i činnosti hrazené ze soukromých zdrojů, kterými se budeme podrobněji zabývat v poslední části práce. Legislativa se humanitární pomocí také zabývá v zákoně č. 239/2000 Sb., o integračním záchranném systému, kde v 7 odst. 1 dochází k částečnému zobecnění výše uvedené definice na pomoc obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí. 76 Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na léta , s. 29 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/koncepce_zrs_cr_201 0_2017.html>. 41

42 3.2 Formy (nástroje) humanitární pomoci: Zákon č. 151/2010 Sb. v 4 nabízí jedno z možných dělení humanitární pomoci a upřesňuje, že humanitární pomoc do zahraničí se poskytuje způsobem, který účinně naplňuje její cíle. Zákon dále uvádí následujících pět způsobů pomoci: a) materiální pomoc b) záchranářská pomoc (lidské zdroje) c) peněžní dary d) příspěvky mezinárodním organizacím a integračním seskupením e) projekty humanitární pomoci. Mimo to se ale většinou humanitární pomoc dělí na tři základní formy, které jsou popsány například v Operační strategii humanitární pomoci ČR 77. Zde se hovoří, tak jako ve výše zmíněném členění, o způsobu finančním a materiálním. Poté je uveden třetí způsob expertní, do kterého bychom částečně mohli zahrnout právě pomoc záchranářskou a projekty humanitární pomoci. Pod pojmem projekty humanitární pomoci si můžeme například představit konkrétní mise neziskových organizací do málo rozvinutých zemí Stručná charakteristika finanční, materiální a expertní pomoci Finanční způsob pomoci bývá nejčastější, protože peněžní prostředky jsou považovány za nejvhodnější druh pomoci. Důvod je zcela logický. Peníze, jakožto univerzální prostředek směny, mohou být přímo použity na okamžité konkrétní potřeby v zasažené lokalitě. Finanční pomoc může být využita ve všech fázích humanitární krize. O možnostech, kterými lze získat určitý finanční obnos, jsme pojednali v kapitole Materiální pomoc je méně často využívanou formou humanitární pomoci. Je většinou spojena s první fází intervence, a to zejména pro katastrofy v rámci České republiky, jelikož doprava tohoto druhu pomoci do vzdálených oblastí představuje velmi vysoké náklady, a proto se do zahraničí stává spíše ojedinělou. Expertní, někdy také označována odborná humanitární pomoc, představuje kvalifikované lidské zdroje pomoci vzhledem ke druhu katastrofy a podle potřebnosti v zasažené oblasti. V rámci humanitární pomoci hraje tato forma pomoci důležitou roli, zvláště v její první fázi. 77 Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2012, s. 2 [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/operacni_strategie_hu manitarni_pomoci_cr_1.html>. 42

43 Do této kategorie se například řadí různé specializované záchranářské týmy: psovodi pro vyhledávání zavalených osob v sutinách, hasiči, potápěči a mnoho dalších. V praxi mezinárodní humanitární pomoci je nejčastěji využívána kombinace finanční a expertní. Toto pojetí humanitární pomoci můžeme doplnit i o časové hledisko. Z uvedeného pohledu můžeme rozdělit humanitární pomoc na první období, které započalo ihned po katastrofě a druhé období, po kterém následuje rozvojová spolupráce dlouhodobějšího rázu (v řádech měsíců, někdy i let). 3.3 Zásady a pravidla humanitární pomoci Zásady humanitární pomoci nejsou v české dosavadní legislativě nijak blíže specifikovány. Pro hlubší zpracování tématu se tedy nelze opřít pouze o zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci, který vznikl teprve v roce Hlavním cílem vytvoření zákona bylo taxativní vymezení kompetencí a působnosti orgánů státní správy (Ministerstva zahraničních věcí, České rozvojové agentury a Ministerstva vnitra), což je předmětem Hlavy II zákona č. 151/2010 Sb. Pro pojednání o tématu humanitární pomoci z praktičtějšího pohledu budeme především čerpat z dokumentů dostupných na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a z jiných cizojazyčných zdrojů. Z tohoto důvodu bychom se v budoucnu mohli setkat s určitou formou novelizace uvedeného zákona a jeho rozšířením o další tematické oblasti. Na mezinárodní úrovni se etika v oblasti humanitární řídí deklarací Dobrého humanitárního dárcovství (Good Humanitarian Donorship) 78, kterou 17. června 2003 podepsalo ve Stockholmu 16 států spolu s Evropskou komisí. Česká republika se k ní připojila svým podpisem v roce Deklarace hovoří o čtyřech základních principech, které by měly být respektovány v rámci humanitárních činností. Jedná se o: lidskost hlavní zásada spočívá v záchraně lidského života a zmírnění utrpení tam, kde k nim dochází nestrannost předpokládá, že pomoc bude poskytnuta s ohledem na rozsah potřeb, bez uplatnění jakékoli diskriminace mezi katastrofou zasažené obyvatele neutralita znamená, že není možné upřednostňovat jednu či druhou stranu ozbrojeného konfliktu ani žádnou jinou. Je tedy důležité, aby humanitární pracovníci 78 Good humanitarian donorship. Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship [online]. c2012 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.goodhumanitariandonorship.org/gns/principles-good-practiceghd/overview.aspx>. 43

44 nezvýhodňovali určitou národnost ani rasu katastrofou postižených obyvatel. Při jejich práci musí být zároveň akceptována neutralita vůči sociálním nerovnostem, náboženské víře a nakonec i politickým názorům. nezávislost humanitární cíle musí být odděleny od cílů politických, ekonomických, vojenských a jiných Třetí bod výše uvedené deklarace shrnuje základní zajištění pomoci, které by se zasaženým oblastem mělo dostat. Zmiňuje například ochranu civilního obyvatelstva, dodání jídla, vody, základního sanitárního zařízení, jakožto i přístřeší, zdravotních služeb a jiných druhů pomoci na základě dalších potřeb. Cílem humanitárního snažení je zejména usnadnit obětem katastrofy návrat k normálnímu způsobu života. 79 Mezi další pravidla, která doplňují výše popsané principy, se řadí mimo jiné respektování zásad mezinárodního humanitárního práva. Dále by měl stát (vláda a místní správa) nést odpovědnost vůči zasaženému obyvatelstvu a úzce spolupracovat s humanitární pomocí poskytované zahraničními partnery. Ne vždy tomu ale tak bývá. Existují i země, kde je tato nedostatečná spolupráce brzdícím elementem k zajištění efektivní pomoci. Klíčovým aspektem se stává také evaluace potřeb, která by měla co nejpřesněji reflektovat reálnou situaci krize. Nezbytností je nejen počáteční vyhodnocení potřeb, ale i přizpůsobování se vzniklým novým podmínkám, z čehož pramení další nutné potřeby. Do humanitárních akcí se rovněž zahrnují i aktivity, které pomáhají - ne zachraňovat, ale předcházet, nebo alespoň v určité míře snižovat negativní dopady případné příští krize. Práce humanitárního pracovníka tedy vyžaduje zapojit i schopnost intuitivního jednání a předvídanosti. 3.4 Důvody vedoucí k humanitární činnosti Pazderka 80 obecně rozlišuje tři druhy krizí, během kterých dochází k humanitární intervenci: A. Přírodní katastrofy (zemětřesení, záplavy, sucho, hurikány atd.) Jedná se o náhlou událost, tzv. ad hoc katastrofu, jejíž šíře je dána velikostí zasaženého území, počtem mrtvých, raněných a velmi často i dlouhodobě se pohřešujících lidí. Obecně je také charakterizována vysokým stupněm materiálních škod. 79 Překlad autorky z angličtiny z: Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship. 80 PAZDERKA, J. Učební modul Evropská unie a humanitární pomoc, s. 5 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_51.pdf>. 44

45 B. Krize zaviněné člověkem (války, lokální konflikty, ozbrojené incidenty atd.) Charakteristickým znakem krizí zaviněných člověkem, mysleme jeho chováním a konáním, bývá často stěhování civilistů z nebezpečných zón konfliktu. Velmi často se o těchto krizích doslýcháme z jihozápadní části Asie. Více než při jiném druhu krize by se měl právě zde zdůraznit význam mezinárodního humanitárního práva a s ním spojeného i uprchlického práva. Na tomto místě je nutné připomenout dodržování principu nestrannosti a nezávislosti při každé humanitární akci (blíže specifikované na straně 43). C. Strukturální krize (politické, ekonomické nebo sociální) Se strukturální krizí je úzce spojován pojem komplexní politická krize. Nastává tehdy, pokud humanitární krizi doprovází i jiné nežádoucí vlivy, které pomoc značně znesnadňují. Ať už se jedná o politickou nestabilitu, selhání státu z pohledu organizace, špatné přírodní vlivy nebo neočekávané šíření epidemií. Z významu slov strukturální a komplexní lze vyvodit, že jde o krizi dlouhodobou, právě z důvodu interakce několika pro organizaci společnosti klíčových oblastí. Pro ilustraci bychom mohli uvést jako příklad větší část afrického kontinentu, dále země jako Súdán, Pákistán, Afghánistán a Somálsko. Do této skupiny můžeme bezpochyby také zařadit ostrov Haiti, kde rozvojová pomoc probíhala i před zemětřesením. Souhrnně se tyto země s podobnými charakteristikami nazývají křehké země. 81 V zemích s komplexní humanitární krizí se nachází množství neziskových organizací, které v nich zabezpečují plánované dlouhodobé mise, častokrát společně s programy OSN. Dle Ministerstva zahraničních věcí ČR 82 lze vymezit tři na sebe navazující fáze pomoci, které se uplatňují při každé z výše zmíněných krizí. (a) Okamžitá pomoc Nejkrizovější nejčastěji bývá první fáze, kdy humanitární pomoc začíná proudit v horizontu hodin, dnů i týdnů. Základní pomoc se soustřeďuje zvláště na záchranu životů lidí. Účelem je zajistit nezbytný zdravotní materiál, kvalifikované zdravotníky a jiné potřeby, které vyplývají z uvedeného třetího bodu deklarace Good Humanitarian Donorship. Podle závažnosti humanitární krize se na krizovém řízení často podílejí i složky OSN, představující důležitý 81 Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na léta , s. 25 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/koncepce_zrs_cr_201 0_2017.html>. 82 Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Humanitární pomoc základní přehled, s. 2 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 45

46 koordinační prvek. Prostřednictvím okamžité humanitární výzvy - flash appealu - oznamuje OSN souhrn humanitárních potřeb, které si postižená země nemůže svými silami zajistit sama. Jedná se o zformování chystané pomoci během prvních týdnů, z čehož vyplývá i určité předurčení finančního rámce dané pomoci. (b) Rehabilitace Fáze rehabilitace probíhá od druhého až třetího týdne po katastrofě a může trvat až po dobu tří měsíců. Kromě základních opatření, která se týkají okamžité pomoci, bývá dalším stanoveným cílem obnovení infrastruktury (například dopravních cest, elektřiny ). V tomto druhém období se také sčítají škody, vyhodnocují se celkové následky události. Údaje, které vzejdou z výsledných analýz, jsou důležité pro stanovení dalších priorit obnovování. Pro dosažení co nejefektivnější kooperace mezi různými týmy, rozdělenými dle jejich oblasti působnosti, se obvykle pořádají tzv. clustery neboli pracovní porady zástupců týmů stejného zaměření, které jsou organizované Úřadem pro koordinaci humanitární pomoci (OCHA). Z hlediska struktury OCHA spadá pod OSN. V těchto týmech jsou většinou zastoupeny různé neziskové organizace, jejichž cílem je vzájemná souhra a neustálé předávání informací je považováno za nezbytnost. (c) Obnova a rozvoj Poslední fáze - obnova a rozvoj - se vymezuje přibližně do dvou let od zahájení humanitární pomoci. Počítá se s obnovou poškozených či zcela zničených obydlí obyvatel. Velmi významnou složkou je znovuobnovení zdrojů obživy, kdy se lidé v zasažených oblastech učí například novým technikám pěstování plodin nebo stavebním dovednostem. Po všech neblahých okolnostech, kterými si země musela projít, ji tato fáze nabízí příležitost dosáhnout určitého stupně zlepšení celkových životních podmínek. Je to typické zejména pro málo rozvinuté země. Tento efekt se označuje anglickým termínem building back better 83. Do obnovy je nutné zakomponovat i předcházení vážným následkům katastrofy, zvláště tam, kde dochází k opakujícím se krizím, což vyplývá i z deklarace, o které jsme pojednali výše. 3.5 Řízení pomoci průběh humanitárních projektů v praxi Součinnost ve financování mezinárodní humanitární pomoci mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem v ČR Spolupráce neziskového sektoru a veřejné správy je nezbytnou podmínkou zefektivnění celého procesu pomoci. Jak už bylo pojednáno v kapitole 3.2, způsoby pomoci jsou mnohé. 83 Tamtéž. 46

47 Pokud však zůstaneme u organizování humanitární pomoci do zahraničí, můžeme říci, že Česká republika tuto pomoc zprostředkovává díky NNO (českým i mezinárodním) 84 a mezinárodním vládním organizacím 85. Z velké části jde o poskytnutí finančních zdrojů. Dvěma hlavními aktéry v oblasti státní správy jsou Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo vnitra. Dle zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci by měla být státům Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru poskytována humanitární pomoc (nyní myšleno finanční) Ministerstvem vnitra, ostatním zemím pak Ministerstvem zahraničních věcí. Nicméně v praxi existuje zatím pouze jeden rozpočet, který je v gesci MZV. 86 Spolupráci (včetně poskytování dotací) s výše zmíněnými organizacemi zabezpečuje Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV. Oficiální rozvojová pomoc (ODA) 87, jakožto finanční pomoc z veřejných rozpočtů České republiky (zejména rozpočtu MZV), má pro efektivnější poskytování humanitární pomoci do zahraničí důležitý význam. ODA je tvořena z finančních prostředků vynaložených pouze do započitatelných zemí, tedy rozvojových. Z tohoto důvodu se například humanitární pomoc pro Japonsko do ODA nezahrnuje. Oficiální rozvojová pomoc není určena jen pro neziskové organizace. Je často zmiňována v souvislosti s mnohostrannou pomocí, kdy jsou finanční prostředky využívány na spolupráci České republiky s mnoha předními mezinárodními organizacemi (např. EU, OSN). Pomoc ale nepřichází jen z kruhů státní správy, do mezinárodní humanitární pomoci se zapojuje také samospráva, nejčastěji kraje a města, částečně i obce. Je však vhodné upozornit, že finanční zdroje získané prostřednitvím státní správy nebývají přímo součástí vyhlášené veřejné sbírky Koordinace humanitárních týmů v zasažené oblasti Koordinace humanitárních týmů, které působí v místech, kde se katastrofa udála, je velmi náročná z pohledu logistiky i času. Pokud v zasažené oblasti již nějaké mezinárodní organizace před náhlou událostí působily (příklad Haiti), akutní pomoc může přijít rychleji, 84 Například ADRA, Člověk v tísni, Caritas Internationalis, Mezinárodní červený kříž. 85 Například OSN, EU. 86 Volná, H. Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV, zástupkyně ředitelky, elektronická pošta, prosinec Official Development Assistance: jedná se o veškeré vykazatelné prostředky vydané ze státního rozpočtu i dalších veřejných rozpočtů ČR na účely socioekonomického rozvoje partnerských zemí v souladu s metodikou OECD. MZV ČR. Česká republika pomáhá, s. 9 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mzv.cz/file/876652/ceska_republika_pomaha.pdf>. 47

48 protože humanitární pracovníci jsou již na místě a mohou ihned zmapovat terén a určit konkrétní potřeby (co se týče materiální a pak zvláště i expertní pomoci). Proto jejich reálná přítomnost, ať už jsou na místě samém z jakéhokoliv důvodu, může de facto představovat výhodu pro zasaženou zemi (či lokalitu). Poté humanitární pracovníci dané neziskové organizace vytvoří tým, kde má každý stanovenou oblast působnosti (někdo se stará o problematiku vody, jiný o zdravotní pomoc a mnohé další okruhy činností). Jednotliví zástupci těchto rozdělených sfér působnosti se společně schází na tzv. clusteru, o kterém již byla zmínka na straně

49 4 Analýza veřejné sbírky pro Haiti v období Nyní se v diplomové práci zaměříme na charitativní sbírku na pomoc Haiti. V této poslední kapitole soustředíme pozornost zvláště na interakci dvou uskupení. Na jedné straně neziskových organizací, někdy též nazývaných poskytovatelé veřejných služeb a na straně druhé dárců neboli donátorů, kteří pomáhají mnohými způsoby naplňovat cíle organizace. V úvodní části se seznámíme se zemí Haiti, kde humanitární pomoc působí nepřetržitě již desítky let. Představíme tři největší neziskové organizace, které figurovaly ve veřejné sbírce na pomoc Haiti a poté vyhodnotíme výtěžek sbírky dle zvolených kritérií. 4.1 Haiti Význam kapitoly o Haiti nespočívá ve vyčerpávajícím výkladu o historických událostech, právě naopak. V této části práce se budeme snažit pojednat o současném Haiti a na základě historických událostí pochopit dnešní a dlouhodobě přetrvávající problémy. Ukážeme důležitost konání veřejné sbírky na pomoc Haiti, i přes určité problémy její implementace Stručná charakteristika země Haiti, nacházející se v Karibském moři, sdílí ostrov spolu s Dominikánskou republikou. Haiti, západní část ostrova, se stalo koncem 17. století francouzskou kolonií. Hlavním městem je Port-au-Prince. Z období kolonialismu zdědilo francouzštinu jako oficiální jazyk, zároveň s kreolštinou, která se utvořila zejména vlivem afrických národů, přivezených z Afriky jako pracovní síla. Povstáním těchto otroků získalo Haiti v roce 1804 nezávislost a vznikla tak první samostatná černošská republika. Další dějinné události vypovídají o nestandardním způsobu vládnutí. Moc je již od prosazení nezávislosti provázena násilím a mohlo by se zdát, jakoby se násilí stalo nezbytností k získání vlivu nad fungováním, resp. nefungováním státu. Odrazem tohoto faktu je například dopad zemětřesení. Veřejné instituce ukázaly svou dlouhotrvající slabost, tedy neschopnost dostatečně chránit obyvatele a respektovat jejich důstojnost (například vyžadováním úplatku některými státními zaměstnanci při vyřizování správní záležitosti) 88. Neustálá nestabilita státního aparátu způsobuje společenské konflikty. V minulosti ke zmírnění sociálních a rasových 89 nerovností nepomohla ani invaze Spojených států 88 Klimková, I. Arcidiecézní charita Olomouc, koordinátorka humanitárních projektů, rozhovor, říjen Spory mezi černochy a mulaty (potomci černochů a bělochů - na Haiti nejčastěji španělského původu). 49

50 amerických během let Touto okupací spíše došlo mezi Haiťany (95 % tvoří černoši) k prohloubení skepticismu vůči cizím kulturám. Nedůvěra k příslušníkům bílé rasy a zástupcům mocností, zejména Francie a USA, se samozřejmě podepsala na práci všech neziskových i ziskových organizací, které chtěly v zemi působit a pomáhat tamnímu obyvatelstvu. 90 Funkce armády pozbyla významu po jejím zrušení v roce 1995 bývalým prezidentem Jeanem-Bertrandem Aristidem, který tímto rozhodnutím sledoval zamezení možnosti dalších státních převratů. Naproti tomu v obdobích autoritativních režimů sloužila armáda k represím a silou potlačovala nespokojenost obyvatel Sužující ekonomická situace na Haiti Kvůli nesčetným politickým a sociálním nepokojům, které provázely Haiti napříč dějinami a nevyužitím potenciálu země pro zlepšení ekonomické situace, se dnes považuje za nejchudší stát západní polokoule. Dle studie OECD 91 o Haiti více než 50 % obyvatelstva žije pod hranicí chudoby (tzn. s méně než USD 1,25 na den). Příčinou je stálá vysoká nezaměstnanost (oficiálně kolem 27 %) 92, která vyplývá z nedostačujícího stupně dosaženého vzdělání obyvatel a rozšířené negramotnosti. Většina z těch, kterým se dostalo určitého druhu odbornosti, se často stěhuje do zahraničí. Jejich příjmy tvoří nemalou část HNP země, protože tyto Haiťany vydělané peníze v zahraničí jsou posílány na Haiti, aby pomohly zlepšit životní podmínky rodinných příslušníků. Z odborného hlediska se jedná o tzv. remitence. Migration policy Institute dokládá, že tato forma příjmů má v případě Haiti stoupající tendenci. 93 Na tento fakt také upozornila Inter-American Development Bank ve své tiskové zprávě již v roce V ní se hovoří, že více než jedna třetina HNP pochází z výše zmíněných remitencí. Největší sumy jsou od haitských migrantů z USA, dále z Kanady, Francie nebo sousední Dominikánské republiky. 90 KLIMKOVÁ, I. 2011, s PATRICK, J. Haiti Earthquake Response, Evaluation Insights [online]. 2011, č. 1 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.oecd.org/dataoecd/58/42/ pdf>. 92 France Diplomatie, Présentation de Haïti [online]. c2012 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/haiti_513/presentation-haiti_1839/index.html>. 93 Migration Policy Institute. Remittances Profile: Haiti [online]. c2011 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.migrationinformation.org/datahub/remittances/haiti.pdf>. 94 Inter-American Development Bank, Remittances to Haiti topped $1.65 billion in 2006, says IDB fund [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.iadb.org/en/news/news-releases/ /remittances-to-haiti-topped-165-billion-in-2006-says-idb-fund,3637.html>. 50

51 Index CPI Korupci na Haiti bychom také mohli bezpochyby uvést jako jeden z mnoha nepříznivých faktorů, které omezují možnost postupného zlepšování ekonomiky. Podplácení je proloženo všemi úrovněmi správního fungovaní, a pokud se i pro obyvatele tato forma stává normou a jediným možným řešením k dosažení určitého administrativního úkonu, můžeme považovat nápravu za nepřekonatelný boj. O tom nás může přesvědčit i každoročně zveřejňovaný index vnímání korupce (Corruption Perception Index) organizací Transparency International. Výše indexu informuje veřejnost o vnímání korupce mezi úředníky veřejné správy a politiky. Čím je index nižší, v rámci stupnice 0-10, tím je vnímání korumpovaného prostředí rozsáhlejší. Situace, která panuje na Haiti, je znázorněna v následujícím grafu. Zobrazeny jsou taktéž údaje České republiky a Finska pouze z důvodu docílení širší komparace mezi státy. Graf č. 2: Vývoj korupce na Haiti v letech Vývoj korupce na Haiti ,4 8,9 9,4 5,2 4,9 4,4 1,6 1,8 1, Haiti ČR FIN 95, 96, 97, 98, 99 Zdroj: Zpracováno autorkou, čerpáno z Transparency International Je známo, že severské evropské státy dosahují nejvyšších hodnot indexu CPI, u kterých korupce nebývá na denním pořádku. Česká republika se řadí mezi státy s průměrným hodnocením v rozmezí od 5,2 až 4,4. V posledních letech má index klesající tendenci. Pokud se zaměříme na CPI na Haiti, který kolísá kolem bodu 2 stupnice 0-10, můžeme konstatovat, že jeho vnímání korupce je jedno z nejhorších v rámci 183 zemí světa. Zajímavým souhrnným hodnotícím ukazatelem je od roku 2005 Failed States Index (FSI). V češtině pro něj nenalezneme jednotně používaný termín. Jedná se o ukazatel, který se 95 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2007 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007>. 96 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2008 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://archive.transparency.org/news_room/in_focus/2008/cpi2008/cpi_2008_table>. 97 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2009 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table>. 98 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2010 [online]. c2012 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.transparency.org/cpi2010/results>. 99 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2011 [online]. c2012 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.transparency.org/cpi2011/results>. 51

52 zaměřuje na neúspěšné, selhávající státy z pohledu politického, ekonomického i sociálního. Dnes je do výpočtu celkem zahrnuto 177 států světa, u kterých se sleduje dvanáct různých indikátorů. Každému z indikátorů je přiřazen určitý stupeň rozvinutosti. Čím je hodnota indexu větší, tím je situace ve státě méně příznivá. Haiti se od počátku stanovování indexu FSI řadí mezi nejhůře vnímané státy, jejichž hodnota osciluje okolo 100 bodů. 100 Důvodem může být zejména závažnost přelidnění, zhoršující se veřejné služby a v neposlední řadě nezbytnost dlouhodobě setrvávající externí pomoci. Přestože špatná ekonomická situace na Haiti vede k chudobě obyvatelstva, nejedná se o jedinou a ani prvotní příčinu. V případě Haiti ekonomické údaje a indexy pouze sdělují informace o stavu její ekonomiky, nicméně širší pohled na neblahou situaci Haiti můžeme najít ve SWOT analýze následující kapitoly Další příčiny chudoby Všechny důležité aspekty, které mohou vysvětlovat fakt, že je Haiti nejchudší zemí západní polokoule, jsou shrnuty v tabulce č. 3. Na tomto místě bychom měli upozornit a rozvést ty, které můžeme považovat za stěžejní pro možnost dalšího rozvoje země. Přes všechny faktory, které se v tabulce objevují, se autorka přiklání k názoru, že nepříznivá situace na Haiti je ve značné míře dána politickou nestabilitou. Často se měnící vlády, nedostatečně transparentní volby, nestabilita bezpečnostních složek státu - tyto příčiny se navzájem velmi silně a negativně ovlivňují. Schopnost řídit zemi je klíčová a těžko se bez ní dají nastavit mechanismy, které by přispěly k určitému zlepšení. Dále nesmíme zapomenout ani na přírodní zdroje, kterých je celkově v zemi nedostatek. Například odlesňování je v dnešní době velkým celosvětovým politickým tématem. Každý si tedy může udělat představu o tom, jak všeobecně známé problémy s ním spojené mohou dopadat právě na Haiti. Odlesňování postupně podkopává nohy hroutící se zemi 101. Jeho hlavní příčinou je zvyšující se neúrodnost půdy, což zamezuje haitskému obyvatelstvu stát se soběstačným v pěstování základních plodin. Mimo to odlesňování nepřímo způsobuje záplavy, které přicházejí zejména v období hurikánů, protože půda není schopna pojmout větší množství vody. Odlesňování představuje velký problém a zasahuje do životního prostředí jakéhokoli území, avšak obzvláště tam, kde je zalesněno pouhé 1 % území státu. 100 Fund For Peace, Failed states index [online]. c2012 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-grid2011>. 101 Termín, který používá Paul Collier pro státy, jejichž špatný způsob vládnutí a nevhodná hospodářská rozhodnutí mohou silně poškodit ekonomiku. COLLIER, P. 2009, s

53 Tabulka č. 3: Haiti z pohledu SWOT analýzy Slabé stránky Chybí pevné zdroje energie Chybí domácí primární zdroje Nízká úroveň vzdělávání (gramotnosti) Zaostalá dopravní infrastruktura Neblahá geografická poloha (uragánová zóna, povodně, období sucha, zemětřesení) Nedostatečné zásoby pitné vody Zaostalý průmysl a služby (70 % populace pracuje v zemědělství) Velký nedostatek kvalifikované pracovní síly Velká závislost na finanční pomoci ze zahraničí Obrovský rozdíl mezi bohatými a chudými (1 % spolecnosti vlastní 44 % bohatstvi země) Země nemá územní plán Příležitosti: Vysoký potenciál pro turismus Tradiční vztahy s Francií a EU Vysoký potenciál pro obnovitelné zdroje energie (vodní a solární) Haitská diaspora v USA, která přispívá k rozvoji Haiti Zdroj: Un plan Marshall pour Haiti 103 Hrozby Slabá role vlády Tradice systematické korupce Země ne příliš bezpečná Odlesňování a eroze Spory mezi černochy a mulaty Obchod s drogami a pašeráctví určené do USA a Evropy Přelidnění (300 obyv. / km 2 ) 102 Rozšířený výskyt HIV Chudoba se dotýká zhruba 80 % obyvatelstva Negativní růst HDP Masová nezaměstnanost Vysoký vnější dluh Praní špinavých peněz Špatné zacházení s odpadem Silné stránky: Krásné přírodní prostředí Soudní systém založen na římském občanském právu Mnoho historicky důležitých míst a památek Haiťané vnímají vzdělání jako prioritu k zajištění rozvoje země a začátku lepších zítřků 4.2 Tři největší neziskové organizace v České republice konající sbírku Ze studie, která se nachází v bakalářské práci Hany Zahradníkové 104, vyplývá, že neziskové organizace jsou druhými nejčastějšími pořadateli veřejných sbírek, hned po státních institucích. Podle údajů výše zmíněného zdroje se též dovídáme, že humanitární pomoc v zahraničí, která je úzce spjata s veřejnými sbírkami, je nejčastěji poskytována právě neziskovými organizacemi. Veřejné sbírky za tímto účelem jsou státními institucemi nebo ziskovými organizacemi prováděny spíše výjimečně. Z celkového počtu veřejných sbírek 102 Pozn. autorky: V České republice se hustota obyvatelstva průměrně pohybuje kolem 130 obyv. / km Překlad autorky z francouzštiny z: NOVÁČEK, P., MEDERLY, P., ARMAND, C. P. 2008, s ZAHRADNÍKOVÁ, H. 2012, s

54 uskutečněných od roku 2001, je 3,5 % směřováno na humanitární pomoc do zahraničí. Vzhledem k mediálním kampaním, které vejdou do povědomí všech, bychom mohli jejich četnost vnímat poněkud vyšší, v komparaci se sbírkami pořádanými pro Českou republiku. Nyní se budeme zabývat třemi odlišnými organizacemi (dle právnického členění), které pořádaly veřejnou sbírku po zemětřesení na Haiti. Konkrétně se jedná o církevní právnickou osobu, dále o obecně prospěšnou společnost (o.p.s.) a nakonec o občanské sdružení (o. s.). Na tomto místě bychom měli podotknout, že kritériem výběru neziskových organizací nebyl druh právnické osoby, nýbrž známost neziskové organizace v České republice, která danou sbírku pro Haiti pořádala. Následující text bude zaměřen na výše uvedené NNO působící v České republice. Proto nyní uvedeme alespoň základní informace o každé z organizací Charita Česká republika Charita Česká republika (dále jen «Charita ČR») má nejen v České republice, ale i jinde ve světě dlouhou tradici a širokou vnitřní strukturu. Je velmi známou mezinárodní organizací. Společně se 162 partnerskými charitami je členem Caritas Internationalis - konfederace charit. Charita ČR vytváří zahraniční projekty od roku Tento mezinárodní aspekt je velice důležitý, obzvlášť co se týče organizování humanitární pomoci či dlouhodobějších rozvojových aktivit ve vzdálených lokalitách. Také úzce spolupracuje například se složkami OSN nebo na půdě EU s Generálním ředitelstvím pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO). Pro ucelenější organizaci pomoci určené do zahraničí se každá arcidiecézní a diecézní charita zaměřuje na konkrétní země. Například misi na Haiti dlouhodobě (od roku 2005) zajišťuje a řídí Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO). Kromě humanitární a rozvojové pomoci, zemi pomáhá i projektem - Adopcí na dálku Člověk v tísni, o.p.s. Nezisková organizace Člověk v tísni začala působit v České republice od roku Z Nadace Lidových novin, se Nadace Člověk v tísni stala obecně prospěšnou společností s názvem Člověk v tísni roku Od tohoto roku začal také každoročně probíhat jeden z nejznámějších dokumentárních festivalů o lidských právech - Jeden svět. Lidská práva jsou oblastí, která se zároveň objevuje i v definici jejich hlavní činnosti. Člověk v tísni dnes 54

55 uskutečňuje své projekty celkem ve 26 zemích. 105 zemětřesení v lednu Právě na Haiti začal působit až po ADRA o. s. Tak jako Charita ČR, je i ADRA součástí své mezinárodní organizace, která vznikla již v roce V České republice došlo k jejímu vzniku nejdříve ve formě Nadace ADRA (1992), jakožto Adventistická organizace pro pomoc a rozvoj. Po dvouleté existenci se vedle ní vytvořilo občanské sdružení ADRA. V tuzemsku se ADRA vepsala do povědomí lidí například každoročně pořádanou kampaní Česko proti chudobě, ve které upozorňuje na tuto problematiku širokou veřejnost i správní instituce. 4.3 Metody a zdroje získávání podkladů k analýze Data potřebná pro následující analýzu veřejných sbírek jsou čerpána z vnitřních zdrojů od výše zmíněných organizací. K jejich získání bylo nezbytné kontaktovat pracovníky daných neziskových organizací. Zpočátku byla využita nejefektivnější metoda komunikace osobní schůzka. Osobní kontakt s pracovníky lze považovat za důležitý, protože napomáhá možné budoucí spolupráci. Poté již převažovala komunikace prostřednictvím ů a telefonních rozhovorů, ve kterých byly blíže upřesňovány veřejně dostupné informace. Přístup pracovníků při žádostech o poskytnutí podkladů k práci se odlišoval. Nicméně i přes velké časové zaneprázdnění převažoval vstřícný přístup pracovníků. Další zdroj informací představoval mezinárodní humanitární kongres s názvem Humanitární pomoc na křižovatce, který se uskutečnil na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Jednalo se o jeho první ročník v rámci střední Evropy. 4.4 Vyhodnocení výsledků V této části diplomové práce se zaměříme na vyhodnocení výsledků veřejné sbírky pro Haiti, jejíž výtěžek sloužil na pokrytí bezprostřední humanitární pomoci po zemětřesení a dodnes je využíván i na rozvojovou pomoc. Sbírku budeme posuzovat podle výtěžku, způsobu konání i dle skupin dárců, kteří se do veřejné sbírky zapojili. 105 Člověk v tísni. Kde působíme [online]. c2006 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=396&type=active>. 55

56 4.4.1 Srovnání výše příspěvků na bankovním účtu organizací ADRA, ACHO a ČvT Veřejná sbírka na pomoc Haiti je charakterizována nadprůměrným výtěžkem v porovnání s příspěvky věnovanými jiným zahraničním zemím. 106 Komparace výtěžků z veřejné sbírky ADRA viz příloha č. 2. Tento výsledek je dán zejména rozsáhlostí nepředvídatelné katastrofy, která následně vyvolala širokou mediální kampaň s výzvou o okamžitou pomoc. Kromě výtěžku z DMS, který budeme analyzovat v samostatné kapitole, částky uvedené níže v tabulce č. 4 zahrnují zbylé způsoby konání sbírky. Její grafické znázornění je zobrazeno v příloze č. 3. Tabulka č. 4: Vývoj výtěžku na bankovním účtu organizací: ADRA, ACHO a ČvT ADRA ACHO ČvT Kč (v tis.) % Kč (v tis.) % Kč (v tis.) % , , , , , , , , , , , , , , ,4 44 0, , , , , ,4 56 0, , ,6 89 0, Zdroj: Zpracováno autorkou (čerpáno z vnitřních zdrojů organizací ADRA, ACHO, Člověk v tísni) Tabulka znázorňuje vývoj příspěvků, včetně procentuálního vyjádření, na bankovním účtu neziskové organizace ADRA, Člověka v tísni a Arcidiecézní Charity Olomouc. Jak již bylo zmíněno v prezentaci vybraných neziskových organizací, ACHO organizačně spadá pod Charitu ČR. Nicméně dlouhodobě veřejnou sbírku pro Haiti pořádá jen ACHO, proto jsou získané příspěvky soustředěny na jejím bankovním účtu. 107 Každá skupina sloupců představuje výši příspěvku, který obdržela daná organizace během jednoho měsíce. Vývoj je dokumentován od 13. ledna 2010, tedy dne zahájení veřejné sbírky pro Haiti. Tabulka zobrazuje přírůstky (resp. úbytky) zaslaných finančních zdrojů po dobu jednoho roku. Toto časové období nekoresponduje se skutečnou délkou trvání pořádané veřejné sbírky. 106 Poměrně srovnatelného výtěžku v rámci stejné veřejné sbírky dosáhla jen sbírka pro Japonsko (zasažené vlnou tsunami) a Českou republiku (rozsáhlé povodně). 107 Po zemětřesení začala Charita ČR realizovat na Haiti i své projekty, které jsou částečně kofinancovány z veřejné sbírky pořádané Arcidiecézní charitou Olomouc. 56

57 Z tabulky č. 4 je patrné, že neziskové organizace získaly nejvíce příspěvků v prvních třech měsících konající se sbírky, zejména pak v prvním měsíci po katastrofě. V prvním měsíci nejvíce finančních prostředků získal Člověk v tísni (31,9 mil. Kč), což představuje téměř 86 % z příspěvků, které byly této organizaci zaslány. Z procentuálního hlediska podobného výsledku dosáhla po prvním období i ADRA (70 %), přestože její výtěžek byl necelých 10 mil. Kč. Odlišný vývoj lze pozorovat u Arcidiecézní charity Olomouc. V prvním čtvrtletí její výtěžek rovnoměrně klesal, a to zhruba o 30 %. Důvodem dosažení mnohem vyšších částek oproti zbývajícím dvěma organizacím v druhém a třetím měsíci po katastrofě je zřejmě vliv církevních sbírek. Arcidiecézní charitě Olomouc byly věnovány významné dary, pocházející z církevních sbírek pořádaných na regionální úrovni arcidiecézemi a diecézemi v rámci Charity ČR. Jedná se o necelých 32 mil. Kč, což představuje více, než částka zaslaná na bankovní účet ostatními dárci (25,5 mil. Kč). Od poloviny dubna výtěžek rapidně klesl. V následujících měsících se poté příspěvky pohybovaly pouze do 1 %. Výjimku tvořila ADRA, které byl v červnu zaslán finanční dar (přes 1 mil. Kč) od ADRA Slovensko, působící také jako občanské sdružení. Jelikož výtěžek dosahuje v posledních měsících prvního roku sbírky nízkých hodnot, oproti prvnímu trimestru, detailní znázornění těchto období se nalézá v příloze č. 4. Z analýzy výsledků prezentovaných ve výše uvedené tabulce bychom mohli vyvodit určité závěry. V prvním měsíci je zřejmá dominantnější pozice ACHO a Člověka v tísni. Podle názoru autorky by mohla být jedním z rozhodujících aspektů právě známost neziskové organizace. ACHO v rámci organizační struktury spadající pod Českou katolickou charitu má v České republice vybudovanou tradici (od přispívání na podporu místní komunity až po současné velké množství zahraničních projektů). Určitého renomé pro české dárce dosáhl svým působením od 90. let minulého století i Člověk v tísni. Z monitoringu autorky lze odkaz Člověka v tísni na televizních obrazovkách objevit častěji než v případě Arcidiecézní charity Olomouc nebo organizace ADRA. I když v období katastrofy byly lidem na televizních obrazovkách nabídnuty všechny tři zmíněné organizace, je velmi pravděpodobné, že lidé zaslali svůj příspěvek organizaci, o které již mnohokrát slyšeli. K zamyšlení také vede výrazný úbytek finančních zdrojů Člověka v tísni, který lze spatřit v měsíci únoru až březnu. Jedná se o pokles o 93 %, což je nejvíce v porovnání s ostatními organizacemi. Obecně není známo, že by Člověk v tísni získával významnější finanční dary od náboženských organizací. Proto bychom mohli usuzovat, že suma téměř 32 mil. byla tvořena příspěvky, pocházejícími 57

58 zejména ze dvou zdrojů: firem a jednotlivců. 108 Tímto by se tedy vysvětloval strmý pokles přírůstků peněz na sbírkové konto Člověka v tísni. V kapitole o dárcovství jsme se z průzkumů dozvěděli, že se Češi řadí mezi jedny z nejvýznamnějších dárců v přispívání na humanitární pomoc, nejsou ale zvyklí přispívat pravidelně a cíleně vybrané neziskové organizaci. 109 Tato skutečnost se ukazuje i v příkladu analyzované sbírky pro Haiti. Lze tedy obecně říci, že pro země, které jsou zasaženy přírodní katastrofou, mají Češi pochopení a jsou ochotni přispět, třeba i vyššími částkami. Avšak je nutné poznamenat, že největším impulzem pro jejich rozhodnutí je vliv medializace a zejména reportáží s emočním podtextem během večerního televizního zpravodajství. Tímto bychom mohli odůvodnit největší přísun finančních prostředků v prvních dnech po katastrofě. Pracovníci neziskových organizací bezpochyby oslovovali větší či menší firmy k darování určité částky. Jak vyplývá z rozhovoru s Dagmar Goldmannovou 110, mnoho firem, zvláště po rozsáhlých katastrofách, nabízí svou finanční pomoc z vlastní iniciativy. Z dostupných informací bychom mohli usuzovat, že firemní dary hrají ve veřejných sbírkách nemalou roli. V jaké míře se podnikatelský sektor a jiné skupiny dárců podílí na veřejné sbírce pro Haiti v organizaci ADRA, rozebereme v kapitole na straně Formy provádění veřejné sbírky pro Haiti a srovnání výtěžku dle způsobu přispění u neziskových organizací ADRA a ACHO Tabulka č. 5: Způsoby konání veřejné sbírky pro Haiti ADRA ACHO ČvT Sběrací listiny Bankovní převod Pokladničky Prodej předmětů Benefiční akce* DMS * NO nebyly přímo pořadateli, ale výtěžek z akce jim byl věnován. Zdroj: Zpracováno autorkou na základě elektronické komunikace s pracovníky analyzovaných organizací Způsoby pořádání veřejných sbírek, které se nachází v levém sloupci tabulky č. 5, jsou blíže rozvedeny v kapitole 2.5 o veřejných sbírkách. Z tabulky vyplývá, že sběrací listiny byly používány pouze Arcidiecézní charitou Olomouc a sloužily k administraci vkladů hotovosti 108 Podíl příspěvků od jednotlivců a firem na veřejnou sbírku pro Haiti nelze blíže určit, podbornější dokumentace nebyla Člověkem v tísni poskytnuta. 109 Bárta, J. In: Tisková zpráva Zapojte se do programu Mince denně [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.dcfm.cz/kampani-mince-denne-chce-adra-posilit-zakladnu-pravidelnychdarcu/>. 110 Goldmannová, D. ADRA, vedoucí oddělení zahraničních projektů, rozhovor, Praha, listopad

59 do pokladny. Ostatní organizace sběrací listiny nevyužily. Z této konkrétní sbírky bychom mohli také vyčíst, že prodej předmětů postupně ustupuje, neboť nebyl využit žádnou z uvedených organizací. Pokladničky byly použity ve dvou organizacích ADRA a ACHO. Z pohledu celkového výtěžku bychom se mohli domnívat, že bankovní převod a DMS budou tvořit největší podíl finančních prostředků, protože jsou zastoupeny ve všech třech neziskových organizacích. Nyní se budeme věnovat výši příspěvků, kterými byla veřejná sbírka pro Haiti podpořena, ať už soukromými anebo veřejnými finančními zdroji. Z grafů č. 3 a č. 4 vyplývá, že nejvíce peněz neziskové organizace získaly prostřednictvím bankovního převodu. V procentuálním vyjádření se částka pohybuje kolem %. Na tomto místě připomeňme dary z církevních sbírek pro ACHO, které tvořily polovinu (51 %) z celkového výtěžku. I přes tento fakt můžeme vyčíst, že se Češi přiklánějí k online formám přispívání. Dle analýzy stále ještě převládá běžný bankovní převod (příkaz k úhradě) nad ostatními způsoby dárcovství. Druhým nejvyšším podílem přispěly dárcovské SMS. Z celkové hodnoty reprezentují dle grafického vyjádření 7 % (ACHO) až 16 % (ADRA). Nicméně pokud bychom nezapočítávali dary z církevních sbírek (s cílem eliminovat zkreslení), DMS by u sbírky pro ACHO dosahovaly 14 %. Tento podíl by tedy téměř odpovídal neziskové organizaci ADRA. Výtěžek z DMS se pohybuje v rozmezí 2-8 mil. Kč. O souvislostech, které vedly k těmto rozdílným sumám, pojednáme podrobněji v následující kapitole Jak již bylo poznamenáno v textu výše, ACHO využilo čtyři metody, kterými lze získávat finanční pomoc, což je nejvíce v porovnání s ostatními neziskovými organizacemi zahrnutými do analýzy. Můžeme ale konstatovat, že zbylé dva způsoby, pokladničky a sběrací listiny, mají spíše podpůrný charakter. I když pokladničky ve sbírce pro Haiti představují z procentuálního hlediska nejméně přijatých příspěvků, je nutno dodat, že výtěžek z této formy závisí na mnoha faktorech. Velkou roli hraje například to, zda jsou pokladničky umístěny na jednom předem určeném místě (a jak strategickém) nebo zda se jedná o pokladničky putovní. ACHO využilo pokladničky ve dvou případech, a to během koncertů pořádaných studenty v Olomouci. Celkem do nich zúčastnění dobrovolně věnovali 76 tisíc Kč. I ADRA zajistila pokladničky lokalizované na předem daném místě, jejichž výnos po sečtení přesahoval 402 tisíc (2 %). Na první pohled se může zdát, že pokladničky nenabízejí zcela efektivní formu individuálního přispívání. Je třeba brát v úvahu, že finanční náklady na jejich pořízení nejsou nikterak vysoké a disponování s nimi nevyžaduje žádné navýšení nákladů. Buď jsou pouze uloženy na předem sjednané místo, nebo jsou v rukou 59

60 dobrovolníků. Jak jsme viděli na tomto příkladu, výtěžek může dosahovat statisíců a za určitých okolností i milionů korun. 111 Graf č. 3: Výtěžek podle způsobu přispění - ACHO Srovnání výtěžku podle způsobu přispění - ACHO Kč 7 % Kč 0,6 % Kč 0,1 % Kč 92,3 % ( Kč dary z církevních sbírek ) bankovní převod pokladničky sběrací listiny DMS Zdroj: Zpracováno autorkou, data čerpána z vnitřních zdrojů ACHO Graf č. 4: Výtěžek podle způsobu přispění - ADRA Srovnání výtěžku podle způsobu přispění - ADRA Kč 82% Kč 16% Kč 2% bankovní převod pokladničky DMS Zdroj: Zpracováno autorkou, data čerpána z vnitřních zdrojů ADRA o.s Srovnání DMS Z tabulky č. 5 je patrné, že jedinými dvěma způsoby, kterými se každá z neziskových organizací shodují, je získávání peněžních prostředků převodem na bankovní účet a formou DMS zpráv. O vývoji výtěžku na bankovních účtech neziskových organizací jsme pojednali výše, proto se nyní detailněji zaměříme na získávání financí prostřednictvím dárcovských SMS. I když ve vztahu ke všem veřejným sbírkám není forma DMS příliš často užívána, 112 z dat Centrální evidence veřejných sbírek vyplývá, že právě neziskové organizace jsou hlavními žadateli o DMS službu. 111 Pokladničky jsou zejména efektivní při pořádání každoročně známých sbírek, jako je například Velikonoční sbírka pořádaná Adrou nebo Tříkrálová sbírka Charitou ČR. Jejich výtěžek je pak rozdělen do více oblastí pomoci. 112 ZAHRADNÍKOVÁ, H. 2012, s

61 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden Graf č. 5: Vývoj počtu DMS leden Vývoj počtu DMS leden (8,2 mil. Kč) (4,1 mil. Kč) (2,7 mil. Kč) ČvT ACHO ADRA Zdroj: Zpracováno autorkou, data poskytnuta Fórem dárců Uvedený graf č. 5 vychází z údajů, které mi poskytlo Fórum dárců. Ukazuje počet DMS, které mohli dárci zaslat na tři různá DMS hesla: SOSHAITI pro Člověka v tísni, HAITI pro Arcidiecézní charitu Olomouc a obecné heslo ADRA pro organizaci ADRA. Než se dostaneme přímo k interpretaci výsledků, je třeba také upozornit na určité zkreslení zaslaných DMS ADRA. Zde můžeme pozorovat odlišnost od předešlých dvou hesel, a to, že v něm nefiguruje právě název Haiti. Jedná se o heslo obecné, které patří do jiné veřejné sbírky pořádané Nadací ADRA. Tato nadace v době zemětřesení měla možnost přijímat DMS zprávy. Nadace ADRA má kompetenci peněžní prostředky pouze přijímat a přerozdělovat na různé projekty, avšak sama žádné projekty neuskutečňuje. 113 Tímto jsme objasnili fakt, že výtěžek z DMS ADRA, který je znázorněn v grafu, není přímo spojen s občanským sdružením ADRA a jím vyhlášené veřejné sbírky pro Haiti. Díky znázorněnému obecnému heslu můžeme vidět i reakci veřejnosti na jiné neblahé události květnové a srpnové povodně, které zasáhly v roce 2010 ČR. Abychom vyloučili zkreslení plynoucí z obecného hesla, budeme dále v analýze operovat s přesnou částkou, která byla občanskému sdružení ADRA poskytnuta. V závěru z grafu tedy vyplývá evidentní enormní nárůst zaslaných DMS v měsíci lednu 114. Vyhodnocení výsledků DMS vybraných neziskových organizací je uvedeno v následující tabulce č Urbanová, L. ADRA, externí účetní neziskové organizace, elektronická pošta, duben Ke katastrofě došlo 12. ledna

62 Tabulka č. 6: Číselné vyjádření předchozího grafu s eliminací odchylky ADRA ACHO ČvT Celkem Rok 2010 Kč % Leden * ,28 Únor ,92 Březen ,35 Duben ,10 Květen ,06 Červen ,03 Červenec ,04 Srpen ,04 Září ,01 Říjen ,03 Listopad ,04 Prosinec ,03 Rok 2011 Leden ,07 Celkem (17 %) (28 %) (55 %) * přesná částka poskytnuta od Nadace ADRA: ,65 Kč (zaokrouhleno pro možnost přepočtu na počet DMS) Zdroj: Zpracováno autorkou, čerpáno z databáze Fóra dárců Nejvíce DMS lidé posílali Člověku v tísni (8,5 mil. Kč), na druhém místě byla Arcidiézní charita Olomouc (4,4 mil. Kč) a Nadace ADRA zaslala občanskému sdružení ADRA na účet projektu Haiti 2,6 mil. Kč. Jmenované neziskové organizace tudíž celkem z DMS získaly téměř 15,5 mil. Kč. Co se týká časového vyhodnocení, je zřejmé, že nejvíce peněz se vybralo v prvním měsíci katastrofy (15 mil. Kč), což v procentuálním vyjádření tvoří přes 97 %. Zájem individuálních dárců byl významný. Lidé se ale nestávají dárci pouze díky jednoduchému způsobu přispívání. Impulzem k odeslání DMS ve většině případů totiž bývá určitý zprostředkovatel, zejména média. Nejúčinnějším médiem je bezpochyby televize. DMS hesla neziskových organizací se objevovala několik dní ve večerních zprávách (a nejen), které jsou známé svou vysokou sledovaností. Výše uvedená argumentace ovšem nepřináší žádná závratná zjištění. Lze tedy předpokládat, že existují mnohé další faktory, které by objasnily vysokou úspěšnost přísunu financí Člověku v tísni formou DMS. Podle autorčina názoru vliv na jeho úspěch má zejména ta skutečnost, že divadlo La Fabrika uspořádalo ve spolupráci s Českou televizí benefiční akci (hudební koncert) vysílanou v přímém přenosu. Věškerý výtěžek této akce byl 62

63 Člověku v tísni věnován. V den koncertu 115 se tedy podařilo Člověku v tísni navýšit výtěžek z DMS o částku přesahující 4 mil. Kč. V dalších dnech se frekvence textových zpráv rapidně snižovala. Od měsíce března se již výtěžek nepohyboval v milionech korun, ale řádově v tisících. Velmi zajímavé se jeví porovnání chování dárců v prvním měsíci a v měsících následujících, a to z pohledu dvou uvedených organizací. Přestože se v lednu 2010 podařilo Člověku v tísni získat dvojnásobek DMS než ACHO, v ostatních měsících se role obrátila a lidé posílali častěji DMS ve prospěch ACHO. Dále zaměřme pozornost na leden Do tabulky je zahrnut záměrně. Jednalo se o první výročí zemětřesení na Haiti, které bylo spojeno s výstavou fotografií Charita pro Haiti a vernisáží v den jejího zahájení. Nejspíše právě z tohoto důvodu se Arcidiecézní charitě Olomouc zvýšil počet došlých DMS více jak dvaapůlkrát oproti prosinci Rostoucí počet DMS je patrně úzce spojen s PR komunikací. Komunikace s veřejností je jedním z klíčových aspektů, ať už pro ziskový nebo neziskový sektor. Skutečnost, že informační média mají větší vliv na chování potenciálních dárců, než je reálná potřebnost pomoci, nezdá se být v dnešní době až tak překvapivé. Je třeba si ale také uvědomit, že momentem ukončení vysílání televizních spotů nebo výzev z rádií následky katastrof nezmizí. Jednotliví dárci celkově na tuto katastrofu věnovali prostřednictvím dárcovských SMS více než 17,2 mil. Kč 116 odesláním zpráv. V komparaci s částkou, kterou získaly neziskové organizace, je rozdíl přesahující 1,7 mil. Kč. Tato suma tvoří přesně 10 %, což je logické vzhledem k tomu, že stejné procento je odečítáno z každé DMS zprávy (o jejich principu jsme již pojednali na straně 36). Z analýzy tedy plyne, že dárcovské SMS mohou být považovány za efektivní formu individuálního dárcovství, pokud jsou významným způsobem medializovány a dárce často oslovován Analýza bankovního účtu ADRA dle skupin dárců Poslední část analýzy spočívá ve vyhodnocení výtěžku z hlediska zvolených skupin dárců. Nezbytné údaje k provedení rozboru byly poskytnuty pouze neziskovou organizací ADRA, z tohoto důvodu zde nejsou uvedeny výsledky všech tří neziskových organizací ledna Tato částka zahrnuje vzorek tří neziskových organizací v období od ledna ledna

64 Občanské sdružení ADRA provádělo veřejnou sbírku pro Haiti v rámci již vyhlášené obecné humanitární sbírky. Protože se jednalo o sbírku obecnou, lidé si měli možnost vybrat mezi více zeměmi, ve kterých ADRA realizovala humanitární pomoc. Zaslané finanční prostředky se pro konkrétní zemi rozdělovaly na základě odlišných variabilních symbolů. To znamená, že tato veřejná sbírka nebyla pořádaná pouze pro Haiti. Číslo účtu tedy zůstávalo stále stejné. Zmiňovaná veřejná sbírka byla povolena 2. března 2009 a ukončena 18. února Část sbírky určená jen pro Haiti vynesla od ledna 2010 až do prosince 2011 téměř 14 mil. Kč. Do částky spadají pokladničky, o kterých jsme hovořili v předchozím textu, a dále všechny bankovní převody na účet sbírky. DMS zprávy v tomto případě nebyly součástí celkového výtěžku na účtu, protože byly poskytnuty Nadací ADRA na účet mimo tuto veřejnou sbírku. Graf č. 6: ADRA: Skupiny dárců podílející se na veřejné sbírce pro Haiti ADRA: Skupiny dárců podílející se na veřejné sbírce pro Haiti Církevní právnické osoby a náboženská společenství 10,9% Individuální dárci 35,6 % Zdroj: Zpracováno autorkou, čerpáno z interní databáze ADRA o. s. Výtěžek z pokladniček je ve výše uvedeném grafu zahrnut do skupiny individuálních dárců. Graf č. 6 je vytvořen na základě databáze, kterou měla autorka k dispozici. Podle povahy zdroje bylo stanoveno těchto šest skupin dárců: - Individuální dárci (nepodnikatelská sféra) - Podnikatelská sféra (právnické i fyzické osoby) - Samospráva a její subjekty (obce, kraje, školy, ale i svazy hasičů) - Církevní právnické osoby a náboženská společenství (Církev bratrská, její sbory a jiná náboženská společenství) Nadace a o.p.s. 0,1 % - ADRA Slovensko jako součást stejné mezinárodní organizace ADRA - Nadace a obecně prospěšné společnosti ADRA Slovensko 8,3 % Samospráva a její subjekty 15,9% Podnikatelská sféra 29,2 % 64

65 Ještě než přikročíme k interpretaci výsledků, je třeba upozornit na možnou statistickou odchylku. Podnikatelské osoby pracující na živnostenský list byly jen velmi těžko rozpoznatelné. Pokud se u jednotlivce jednalo o mnohem významnější částku oproti běžně zasílaným částkám individuálními dárci (částka nad Kč), tato položka byla zahrnuta do podnikatelské sféry. Z celkové sumy přijatých finančních prostředků přispěli neziskové organizaci ADRA největší částí právě individuální dárci. Podle propočtů jejich příspěvky reprezentovaly 35,6 % (5 mil. Kč). Nejvíce se vyskytují v hodnotě 1000 Kč nebo 500 Kč. Druhým podstatným zdrojem jsou firmy a ostatní menší podnikatelé. Jejich poměr tvořil téměř 30 % (4,1 mil. Kč). Jak již bylo předesláno v minulých kapitolách, i veřejné rozpočty se podílejí na podpoře neziskových organizací, s cílem poskytnout pomoc do zahraničí. V rámci veřejných rozpočtů uvádíme pouze oblast samosprávy, protože dotace ze státního rozpočtu přímo na účtu veřejné sbírky nefigurují. Do samosprávy jsme zařadili příspěvky nejen obcí, měst, krajů, ale i jimi zřízených příspěvkových organizací, jako jsou například školy. K této skupině jsme připojili i organizační složky obcí, nejčastěji jimi byly hasičské sbory. Také jejich pomoc přinesla značné peněžní prostředky, které tvořily bezmála 16 % (2,2 mil. Kč) z celkové částky veřejné sbírky. Nejvyšší částkou (přes půl milionu korun) přispěly hlavní město Praha a městská část Praha 6. Za zmínku samozřejmě stojí i finanční podíl menších obcí, jejichž příspěvek byl řádově v tisících až desetitisících korun. K pomoci se připojila i nejedna mateřská škola. Většinou se ale jednalo o školy základní. Čtvrtou skupinou dárců z pohledu výše peněžitého daru byla náboženská společenství, z nichž v největší míře zaslala svůj dar Církev bratrská 117 a její oblastní sbory. Příspěvky také často poskytovaly křesťanské sbory v rámci Církve adventistů sedmého dne 118. Dohromady se pomoci účastnily téměř s 11 % (1,5 mil. Kč). Při této podrobnější analýze dárců lze vypozorovat, že určitou roli z hlediska přispívání hraje také skutečnost, že je ADRA organizací mezinárodní. Finanční pomoci se Haiti, kromě jiných, dostalo i prostřednictvím ADRA Slovensko, která na veřejné sbírce participovala z 8,3 % (1,2 mil. Kč). Nejméně peněz ADRA ČR obdržela od nadací nebo obecně prospěšných společností. Částka mírně překročila 15 tisíc Kč. Z uvedeného rozboru vyplývá, že individuální dárci, jakožto reprezentanti nepodnikatelského sektoru, zároveň společně s podnikateli, tvoří nejvýznamnější kategorii přispěvatelů. Představují nejméně 60 % příjmů z veřejné sbírky, pořádané z důvodu nenadálé katastrofy. 117 Církevní právnická osoba registrovaná dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. 118 Registrovaná církev dle výše uvedeného zdroje. 65

66 4.4.5 Náklady spojené s konáním sbírky Jak víme ze zákonných ustanovení, výše hrazených nákladů spojených s konáním veřejné sbírky nesmí v konečném vyúčtování překročit 5 % z hrubého výtěžku. V praxi tyto náklady bývají označovány jako režie sbírky. Můžeme do ní například zařadit bankovní poplatky, telefony PR pracovníků, mzdové náklady, kancelářské potřeby, propagaci, doplnila Lenka Urbanová. 119 Pro veřejnou humanitární sbírku (jejíž součástí je analyzovaná sbírka pro Haiti) neziskové organizace ADRA, bylo na režijní náklady vynaloženo 4,5 % ( Kč) z povolených 5 %. Vzhledem k tomu, že sbírka pro Haiti Arcidiecézní charity Olomouc vynesla přes 70 milionů korun, náklady spojené s konáním sbírky činily pouze necelé 1 %. 120 Uvádíme zde procentuální vyjádření režijních nákladů vztahujících se k celé sbírce, protože režie týkající se každé země zvlášť (pokud je zemí do sbírky zahrnuto více) nebývá v účetnictví vedena. Z výsledků bychom tedy mohli vyvodit, že u velkých veřejných sbírek, jejichž výtěžek se počítá v desítkách milionů korun, obvykle bývá na náklady využito spíše malé procento hrubého výtěžku. 119 Urbanová, L. ADRA, externí účetní neziskové organizace, elektronická pošta, listopad Obě zmíněné sbírky trvaly po dobu tří let. Sbírka na znovuobnovení Haiti po zemětřesení byla jejich součástí. 66

67 Závěr Filantropie neboli přispívání na dobročinné účely je úzce spojena s fundraisingovými aktivitami. Společným jmenovatelem těchto dvou oblastí spadajích do neziskového sektoru je schopnost pomáhat. Dárci nejčastěji poskytují nevládním neziskovým organizacím svou pomoc v podobě peněžních prostředků. Příležitostí, jak tyto finanční zdroje od dárců získávat je mnoho. Jejich účast na pomoci nelze nijak vynutit je zcela dobrovolná. Předkládaná práce se podrobně zaměřila na jednu z možných forem, veřejnou sbírku, která sehrává důležitou roli právě pro neziskové organizace, jelikož tvoří neodmyslitelnou součást jejich vícezdrojového financování. Česká legislativa povoluje konání veřejných sbírek pouze právnickým osobám, z nichž největší skupinu představují neziskové organizace. Ze zákonných ustanovení jsme zaměřili pozornost zejména na administrativní proces konání veřejných sbírek, k jehož pozměnění došlo na základě novelizace zákona 117/2001 Sb, o veřejných sbírkách. V souvislosti s konáním sbírky pro humanitární účely (nutnost okamžité pomoci) nastalo několik významných posunů. Byla o tři dny zkrácena lhůta pro doručení osvědčení právnické osobě, kterým příslušný krajský úřad uděluje oprávnění k zahájení veřejné sbírky. Zkrácení této lhůty je klíčové v případě náhlých katastrof. Lidé jsou totiž nejvíce ochotni přispívat v prvních dnech neblahé události. Druhým podstatným aspektem je délka trvání sbírky, která již není omezena pouze na tříleté období. Lze ji naopak provádět i na dobu neurčitou, což zvláště zjednodušuje kontinuitu dlouhodobě se realizujících projektů a ruší se tímto mnohonásobné opakování administrativních požadavků na konání veřejné sbírky. Zákon zpřísňuje i sankce za porušení některé z právních norem. Výše sankcí může dosahovat až půl milionu korun (nerespektování termínu ukončení sbírky a pokračování v její propagaci). Hlavním záměrem diplomové práce bylo popsat formy, kterými lze získávat finanční zdroje prostřednictvím veřejně vyhlášené sbírky a posléze reflektovat jejich efektivnost na konkrétním příkladu veřejné sbírky na pomoc zemětřesením zasaženého Haiti v roce Do analýzy byly zahrnuty tři největší nevládní neziskové organizace v České republice, které sbírku pro Haiti pořádaly: ADRA, ACHO (Arcidiecézní charita Olomouc působící v rámci Charity ČR) a Člověk v tísni. Z analýzy vyplynula následující zjištění. Z možných šesti způsobů konání veřejné sbírky sběracích listin, pokladniček, bankovního účtu, prodeje předmětů, benefičních akcí a zasílání DMS zpráv žádná z neziskových organizací nevyužila prodej předmětů. Mezi nejčastější 67

68 způsoby, které byly použity všemi organizacemi, patří přispívání na bankovní účet, pořádání benefičních akcí (i když v této konkrétní sbírce neziskové organizace nebyly přímo organizátory) a posílání DMS. Bankovní účet se podílel na celkovém výtěžku zkoumaných organizací z %, DMS představovaly kolem 10 %. V případě výtěžku získaného pořádáním benefičních akcí záleží na mnoha faktorech, které předurčují jeho výši. Za nejvýznamnější můžeme považovat televizní odvysílání právě probíhající benefiční akce, během které jsou diváci upozorňováni na možné způsoby přispění. Důležitost medializace se nevztahuje pouze na benefiční akce, ale také na samotné informování veřejnosti o zahájení veřejné sbírky. Analýzou jsme došli k závěru, že podpora veřejné sbírky pomocí televizního média je nejúčinější. Nejen proto nejvíce finančních prostředků bývá dárci zasláno v prvním měsíci konání humanitární sbírky. Ze zkoumané veřejné sbírky organizace ADRA vyplynulo, že finanční dar věnovali v největší míře individuální dárci. Neméně významné je i firemní dárcovství. Důvodem je, že příspěvky firem se mnohdy vyznačují velmi vysokou částkou. Přes 60 % výtěžku tvořily právě tyto dvě skupiny. Veřejné rozpočty se na sbírce také podílely, a to pouze rozpočty územních samospráv, jelikož finanční prostředky ze státního rozpočtu se nezahrnují do účetnictví veřejných sbírek. Prostřednictvím diplomové práce jsme zároveň ověřili specifické chování Čechů v problematice dárcovství. I když je známo, že procento přispívajících Čechů na dobročinné účely je poměrně na nízké úrovni, v případě pomoci při katastrofách se v rámci Evropy Česká republika umísťuje na předních místech. Tomu odpovídá i výše celkových darů, které tři zmíněné neziskové organizace na pomoc Haiti shromáždily (během jednoho roku přes 120 mil. Kč). Lze tedy konstatovat, že reakce Čechů na zahraniční humanitární pomoc, zejména v první fázi pomoci, dominuje v komparaci se zahraniční rozvojovou spoluprací, pro kterou je mnohem významnější naopak pravidelné dárcovství. 68

69 69

70 70

71 Seznam použité literatury a dalších pramenů Monografie [1] BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. 1. vyd. Zlín: Radim Bačuvčík VeRBuM, s. ISBN: [2] COLLIER, Paul. Miliarda nejchudších Proč se některým zemím nedaří a co s tím. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, spol. s.r.o., s. ISBN: [3] ČEPELKA, Oldřich a přátelé. Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru. 1. vyd. Liberec: Nadace Omega, s. ISBN: [4] HLOUŠEK, Jan, HLOUŠKOVÁ, Zuzana. Získávání zdrojů na aktivity NNO působící v sociální oblasti. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, s. ISBN: [5] KLIMKOVÁ, Irena. Aplikace mechanismů mezinárodní charitní pomoci po zemětřesení na Haiti v roce 2010: bakalářská práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Vedoucí bakalářské práce Martin Zamazal. [6] LEDVINOVÁ, Jana, PEŠTA, Karel. Základy fundraisingu. 1. vyd. Praha: Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací, s. ISBN: [7] NOVÁČEK, Pavel, MEDERLY, Peter, ARMAND C. Pierre. Un plan Marshall pour Haiti. 2. vyd. Olomouc: Faculté des Sciences, Université Palacký, ISBN: [8] REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. 3. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN: [9] ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN: [10] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Fundraising. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. ISBN: [11] TETŘEVOVÁ, Liběna. Veřejná ekonomie. 1. vyd. Příbram: Professional Publishing, s. ISBN: [12] ZAHRADNÍKOVÁ, Hana. Charitativní sbírky: teorie a praxe: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko správní fakulta, Vedoucí diplomové práce Jiří Špalek. 71

72 Legislativa [13] Zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a o jiných podobných hrách. [14] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. [15] Zákon č. 239/2000 Sb., o integračním záchranném systému. [16] Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. [17] Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. [18] Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci. [19] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Elektronické dokumenty, tiskové a výroční zprávy [20] ADRA. Tisková zpráva Charitativním projektům chybí pravidelná podpora, Češi přispívají hlavně v případě nouze [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.adra.cz/novinky/id/charitativnim-projektum-chybi-pravidelnapodpora-cesi-prispivaji-hlavne-v-pripade-nouze>. [21] Bárta, J. In: Tisková zpráva Zapojte se do programu Mince denně [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.adra.cz/novinky/id/zapojte-se-doprogramu-mince-denne>. [22] Člověk v tísni. Kde působíme [online]. c2006 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=396&type=active>. [23] Dárcovská SMS. O službě dárcovská SMS [online]. c2008 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.darcovskasms.cz/o-projektu-darcovska-sms/o-sluzbe-darcovskasms.html>. [24] France Diplomatie. Présentation de Haïti [online]. c2012 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zonesgeo_833/haiti_513/presentation-haiti_1839/index.html>. [25] Fund For Peace, Failed states index [online]. c2012 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-grid2011>. [26] Gfk Czech. Tisková zpráva Vztah Čechů k charitě není v mezinárodním srovnání nijak vřelý [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.gfk.cz/public_relations/press/press_articles/008211/index.cz.html>. [27] Good humanitarian donorship. Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship [online]. c2012 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.goodhumanitariandonorship.org/gns/principles-good-practiceghd/overview.aspx>. 72

73 [28] HLADKÁ, M., KONEČNÝ, M. Veřejné sbírky v ČR a možnosti jejich zneužití, Studie pro VŠE v Praze [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.e-cvns.cz/soubory/verejne_sbirky_studie.pdf>. [29] Inter-American Development Bank, Remittances to Haiti topped $1.65 billion in 2006, says IDB fund [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.iadb.org/en/news/news-releases/ /remittances-to-haiti-topped- 165-billion-in-2006-says-idb-fund,3637.html>. [30] Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na léta [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publika ce/koncepce_zrs_cr_2010_2017.html>. [31] Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Česká republika pomáhá [online]. c2012 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mzv.cz/file/876652/ceska_republika_pomaha.pdf>. [32] Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Humanitární pomoc základní přehled [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mzv.cz/file/501248/hpprehled.doc>. [33] Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2012 [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pom oc/operacni_strategie_humanitarni_pomoci_cr_1.html>. [34] PAZDERKA, J. Učební modul Evropská unie a humanitární pomoc [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_51.pdf>. [35] Transparency International. Corruption Perceptions Index 2007 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007>. [36] Transparency International. Corruption Perceptions Index 2008 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://archive.transparency.org/news_room/in_focus/2008/cpi2008/cpi_2008_table>. [37] Transparency International. Corruption Perceptions Index 2009 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_ta ble>. [38] Transparency International. Corruption Perceptions Index 2010 [online]. c2012 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.transparency.org/cpi2010/results>. 73

74 [39] Transparency International. Corruption Perceptions Index 2011 [online]. c2012 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.transparency.org/cpi2011/results>. [40] Vláda ČR. Usnesení vlády České republiky č. 302 o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/1632/uv_302_2004.pdf>. [41] Vláda ČR, Vládní zmocněnkyně pro lidská práva vítá schválení nových pravidel pro veřejné sbírky, [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vladni-zmocnenkyne-pro-lidskaprava-vita-schvaleni-novych-pravidel-pro-verejne-sbirky-86988/>. Články vystavené na internetu [42] Aktuálně.cz. Fórum dárců vracelo politikům peníze [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/byznys-aspolecnost/clanek.phtml?id=719222>. [43] Česká televize. Češi na charitu moc nedávají, v Evropě jsou horší jen Turci [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/ cesi-na-charitu-moc-nedavaji-vevrope-jsou-horsi-jen-turci/>. [44] Český rozhlas. Kontrola nad veřejnými sbírkami by měla být větší [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/kontrola-nad-verejnymi-sbirkami-bymela-byt-vetsi >. [45] Migration Policy Institute. Remittances Profile: Haiti [online]. c2011 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.migrationinformation.org/datahub/remittances/haiti.pdf>. [46] PATRICK, Jonathan. Haiti Earthquake Response, Evaluation Insights [online]. 2011, č. 1 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.oecd.org/dataoecd/58/42/ pdf>. Osobní a elektronické konzultace [47] Goldmannová, D. ADRA, vedoucí oddělení zahraničních projektů, rozhovor, Praha, listopad [48] Hejna L. Sdružení Via, projektový manažer, telefonický rozhovor, listopad [49] Klimková, I. koordinátorka humanitárních projektů, Arcidiecézní charita Olomouc, rozhovor, březen [50] Klimková, I. koordinátorka humanitárních projektů, Arcidiecézní charita Olomouc, rozhovor, říjen

75 [51] Kvapilová, M. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor ekonomický, Oddělení majetkové a správní, rozhovor, listopad [52] Prokšík, M. Fórum dárců, manažer dárcovských programů, elektronická pošta, listopad [53] Tvrdík, J. Ministerstvo vnitra České republiky, Evidence NNO, Zpráva o provozu veřejně přístupné databáze, elektronická pošta, listopad [54] Tvrdík, J. Ministerstvo vnitra ČR, oddělení provozu projektů egovernment, telefonický rozhovor, listopad [55] Urbanová, L. ADRA, externí účetní neziskové organizace, elektronická pošta, listopad [56] Urbanová, L. ADRA, externí účetní neziskové organizace, elektronická pošta, duben [57] Valigurová, R. Fórum dárců, manažerka dárcovských programů, elektronická pošta, březen [58] Volná, H. Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV, zástupkyně ředitelky, elektronická pošta, prosinec Ostatní internetové stránky [59] Arcidiecézní charita Olomouc [online]. Dostupné z WWW: <http://www.acho.caritas.cz/>. [60] ADRA [online]. Dostupné z WWW: <http://www.adra.cz/>. [61] Člověk v tísni [online]. Dostupné z WWW: <http://www.clovekvtisni.cz/>. [62] Darujspravne.cz [online]. Dostupné z WWW: <http://darujspravne.cz/>. [63] Darujme.cz [online]. Dostupné z WWW: <http://www.darujme.cz/>. 75

76 Seznam tabulek, grafů a schémat Seznam tabulek Tabulka č. 1: Monitoring online přispívání na portálu Darujspravne.cz Tabulka č. 2: Pokuty za správní delikt pro právnickou osobu (příklady) Tabulka č. 3: Haiti z pohledu SWOT analýzy Tabulka č. 4: Vývoj výtěžku na BÚ: ADRA, ACHO, ČvT Tabulka č. 5: Způsoby konání veřejné sbírky pro Haiti Tabulka č. 6: Číselné vyjádření předchozího grafu s eliminací odchylky Seznam grafů Graf č. 1: Počet NNO v Evidenci neziskových organizací Graf č. 2: Vývoj korupce na Haiti v letech Graf č. 4: Výtěžek podle způsobu přispění ACHO Graf č. 5: Výtěžek podle způsobu přispění ADRA Graf č. 5: Vývoj počtu DMS Graf č. 6: ADRA: Skupiny dárců podílející se na veřejné sbírce pro Haiti Seznam schémat Schéma č. 1: Pyramida dárců Schéma č. 2: Časová osa průběhu veřejné sbírky dle minulého a nynějšího zákonného znění 32 Schéma č. 3: Peněžní toky vycházející z DMS služby

77 Seznam použitých zkratek ACHO CPI ČR ČRA ČvT DMS EU HNP MZV NNO ODA OSN Arcidiecézní charita Olomouc Corruption Perception Index (index vnímání korupce) Česká republika Česká rozvojová agentura Člověk v tísni Donors message service (Dárcovská SMS) Evropská unie Hrubý národní produkt Ministerstvo zahraničních věcí ČR Nevládní nezisková organizace Official Development Assistance (Oficiální rozvojová pomoc) Organizace spojených národů 77

78 Seznam příloh Příloha č. 1: Náležitosti oznámení o konání veřejné sbírky Příloha č. 2: Přehled výtěžku humanitární a rozvojové veřejné sbírky Příloha č. 3: Vývoj výtěžku na bankovním účtu organizací ADRA, ACHO a ČvT Příloha č. 4: Detail grafu uvedeného v příloze č. 3 78

79 Přílohy Příloha č. 1: Náležitosti oznámení o konání veřejné sbírky Je nutné, aby oznámení obsahovalo náležitosti: organizace o název organizace, její sídlo a identifikační číslo (IČO) o bližší údaje osob tvořících statutární orgány (jména, příjmení, data narození, trvalý pobyt osob o účel sbírky, území, na kterém se sbírka provádí, datum zahájení a ukončení sbírky. Nově se závádí možnost provádět sbírku i na dobu neurčitou. V tomto případě právnická osoba tuto informaci v oznámení uvede. o údaje o všech způsobech, kterými konkrétní sbírka bude prováděna (navzájem se nevylučují). o název a adresa banky, u které je veden bankovní účet k získávání finančních prostředků a číslo účtu. Založení bankovního účtu pro danou sbírku je povinností s výjimkou sbírky, která se koná jen formou pokladniček nebo sběracích listin, nepřesahující dobu 3 měsíců. o podmínky pro otevření pokladniček o výše příspěvku z ceny předmětů určených k prodeji, nebo ze vstupenek na kulturní či jiné druhy akcí o den, kdy bude doloženo průběžné vyúčtování sbírky, pokud její délka přesahuje 12 měsíců o vzor sběrací listiny, v případě, že se tímto způsobem sbírka koná o souhlas Ministerstva zahraničních věcí ČR, pokud získané prostředky budou poskytnuty na pomoc v zahraničí o potvrzení finančního úřadu o tom, že nezisková organizace nemá v evidenci daní nedoplatek o čestné prohlášení o tom, že není v likvidačním řízení, z důvodu možného úpadku, ani na ni nebyla vyhlášena nucená správa oprávněné fyzické osoby jednat za organizaci v zajišťování veřejné sbírky o jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt osoby, která má právo jednat ve věci sbírky o doklad o bezúhonnosti (výpis z Rejstříku trestů), ne starší 90 dnů, vystavený státem, ve kterém osoba pobývala v posledních 3 letech po dobu nejméně 3 měsíců nepřetržitě Zdroj: Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, 5, odst. 1 4

80 Příloha č. 2: Přehled výtěžku humanitární a rozvojové veřejné sbírky 2a) Veřejná sbírka humanitární katastrofy (březen 2009 únor 2012) Stát Předmět pomoci Použití čistého výtěžku Přímá pomoc po zemětřesení, obnova Haiti vodních zdrojů, podpora zemědělství ,26 Kč v Petit Goave Česká republika Pomoc po povodních v ČR ,51 Kč Japonsko Pomoc obětem tsunami ,20 Kč Africký roh Pomoc obětem sucha a hladu ,00 Kč Pákistán Podpora zatopeným zdravotnickým zařízením v oblasti Muzaffargarh ,15 Kč Srí Lanka Projekt Šance pro vnitřní uprchlíky se speciálními potřebami na severu Srí Lanky (kofinancování projektu MZV ,06 Kč ČR); Pomoc po záplavách v roce 2011 Filipíny Pomoc obětem záplav v roce 2009 způsobené tropickou bouří Ketsana ,00 Kč Indonésie Projekt podpory mikropodnikání žen; Pomoc po zemětřesení v roce ,00 Kč v oblasti Padang Keňa Podpora výstavby zdravotnického střediska v Itibo ,00 Kč Kambodža Pomoc obětem záplav ,00 Kč Thajsko Pomoc obětem záplav ,00 Kč Použití čistého výtěžku ,18 Kč Režie sbírky ,45 Kč Hrubý výtěžek ,63 Kč

81 Výtěžek v mil. Kč 2b) Veřejná sbírka dlouhodobé problémy chudých zemí (červenec 2008 červen 2011) Stát Předmět pomoci Použití čistého výtěžku Bangladéš Podpora vzdělávání ve slumových školách ,30 Kč Keňa Rekonstrukce a rozvoj zdravotnického střediska v Keni v Itibo ,70 Kč Barma Obnova a modernizace obydlí pro lidi zasažené cyklónem Nargis v roce ,00 Kč Barma Kayin Fellowship Program: podpora místních komunit ,73 Kč Mongolsko Realizace projektů ,00 Kč Bosna Projekt Adopce v balíčku ,00 Kč Moldavsko Cesta k předškolnímu inkluzivnímu vzdělávání ,00 Kč Použití čistého výtěžku ,73 Kč Režie sbírky ,81 Kč Hrubý výtěžek ,54 Kč Zdroj: Ukončené veřejné sbírky, ADRA [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.adra.cz/adra/pomahejte-s-nami/verejne-sbirky> Příloha č. 3: Vývoj výtěžku na bankovním účtu organizací ADRA, Arcidiecézní charita Olomouc a Člověk v tísni Vývoj příspěvků na BÚ: ADRA, ACHO a Člověk v tísni ,4 31, , ,9 9,4 ADRA ACHO 5 0 2,2 1,2 1,1 2 ČvT Zdroj: Zpracováno autorkou (čerpáno z vnitřních zdrojů organizací ADRA, ACHO, ČvT)

82 Výtěžek v tis. Kč Příloha č. 4: Detail grafu uvedeného v příloze č. 3 Vývoj příspěvků na BÚ Adry, ACHO, ČvT ADRA ACHO ČvT Zdroj: Zpracováno autorkou (čerpáno z vnitřních zdrojů organizací ADRA, ACHO, ČvT)

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007 VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM ANEB PROČ SE JIM TO VYPLATÍ Tereza Matýsová hrosne@centrum.cz Abstrakt: Příspěvek vznikl na základě bakalářské diplomové práce Veřejné knihovny jako komunitní centra

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

Nevládní organizace, nezisková organizace, přehledy, databáze, seznamy (přehledy), bezpečnost.

Nevládní organizace, nezisková organizace, přehledy, databáze, seznamy (přehledy), bezpečnost. Mgr. Karel Palacký Ochrana & Bezpečnost 2014-2015, ročník III., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 Rejstříky a databáze neziskových organizací Anotace Příspěvek si klade za cíl poskytnout pohled na některé

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Poskytování příspěvků z rozpočtu města

Poskytování příspěvků z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2002 Poskytování příspěvků z rozpočtu města Platnost a účinnost od 23.9.2002 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí CzechLink

Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí CzechLink Číslo přihlášky: Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí CzechLink 1.1 Jméno společnosti: 1.2 Právní forma: 1.3 IČ: 1.4 DIČ: 1.5 Adresa: 1.6 Bankovní spojení: 1.7 Zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 1. Obchodní společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 2, PSČ: 150 00, IČ: 618 60 476, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

Projekt: DARUJME.CZ 2.0

Projekt: DARUJME.CZ 2.0 Projekt: DARUJME.CZ 2.0 Představení novinek, plán rozvoje Diskuse k rozvoji projektu Projekt je realizován za podpory: Současný stav Darujme.cz registrováno cca. 150 NNO více než 2 roky úspěšného fungování

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Projekt: DARUJME.CZ 2.0

Projekt: DARUJME.CZ 2.0 Projekt: DARUJME.CZ 2.0 Představení novinek, plán rozvoje Projekt je realizován za podpory: Současný stav Darujme.cz registrováno více než 110 NNO více než 1,5 roku úspěšného fungování celkový objem darů

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015

Státní podpora sportu pro rok 2015 Státní podpora sportu pro rok 2015 PROGRAM 133510 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 9. prosince 2014 pod č.j. MŠMT-27422/2014 ÚVOD Skupina pro ekonomické záležitosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

9 Fundraising jako způsob a metoda získávání prostředků pro činnost organizace

9 Fundraising jako způsob a metoda získávání prostředků pro činnost organizace 9 Fundraising jako způsob a metoda získávání prostředků pro činnost organizace 9.1 Úvod V následující kapitole jsme se pokusili shromáždit co nejvíce informací o metodě získávání finančních prostředků,

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Ocenění Neziskovka roku. Systém hodnocení a pokyny pro účastníky ocenění

Ocenění Neziskovka roku. Systém hodnocení a pokyny pro účastníky ocenění Ocenění Neziskovka roku Systém hodnocení a pokyny pro účastníky ocenění OBSAH: 1. Úvod 1.1 Cíle ocenění 1.2 Teoretická východiska 1.3 Účastníci projektu a vstupní kritéria 1.4 Kategorie ocenění 1.5 Relevance

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

FUNDRAISING FORMY, METODY, STRATEGIE

FUNDRAISING FORMY, METODY, STRATEGIE FUNDRAISING FORMY, METODY, STRATEGIE Pojem fundraising, pocházející z anglického jazyka, ještě nenašel svůj odpovídající jednoslovný ekvivalent v jazyce českém. Doslovný překlad může znít: zvyšování fondu,

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS)

Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS) Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS) PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE MIKROGRANTU Příloha 13 Vzor Závěrečné zprávy o realizaci mikroprojektu

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ 1. ÚVODEM Účelem těchto pravidel je poskytnout informace o systému grantového řízení a pomoci tak žadatelům o příspěvek připravit

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více