Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia studijního oboru Studia občanského sektoru (P/K/2 roky/cj) říjen 2006

2 Obsah 1. Evidenční list s Studijní obor s Cíle a charakteristika studijního oboru s Požadavky na přijímací řízení s Struktura studia s Garanti studijního oboru s Adresa www stránky s charakteristikami předmětů s Profil absolventa studijního oboru s Způsob a podmínky kontroly studia s Státní závěrečná zkouška s Sociologická, politologická a antropologická teorie pro OS s Ekonomie a právo pro občanský sektor s Obhajoba diplomové práce s Souhrnná informace o studijním oboru s Prezenční forma studia s Studijní plán s Poskytnuté formy podpory studia s Kombinovaná forma studia s Studijní plán s Poskytnuté formy podpory studia s Seznam vyučujících s Informační zabezpečení s Údaje o knihovnách s Sylaby předmětů s Personální zabezpečení studijního oboru s Personální zabezpečení s Seznam vyučujících s CV učitelů s Učitelé FHS UK s Externí učitelé s

3 1. Evidenční list Název a sídlo žadatele: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, Praha 1 Fakulta, která návrh předkládá: Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice, Typ žádosti: Název studijního programu: Kód STUDPROG: Název studijního oboru: Kód KKOV: rozšíření akreditace studijního programu o nový studijní obor Humanitní studia 6107 T Studia občanského sektoru (původní název Občanský sektor 6731T001 v rámci studijního programu Sociální politika a sociální práce N jedná se v podstatě o prodloužení akreditace SO Občanský sektor pod novým názvem.) (v případě změny názvu studijního programu, resp. studijního oboru uveďte i původní název) Konec akreditace SO Občanský sektor: červenec 2007 Typ studijního programu: Standardní doba studia (v letech): Forma studia: Přiznání akademického titulu: navazující magisterský 2 roky prezenční, kombinovaná Mgr. Konání státní rigorózní zkoušky a udělování titulu: ne Vyučování v cizím jazyce: ne Počet přijímaných uchazečů ročně: 40 Stávající počet studentů: 80 Adresa www. stránky s textem žádosti: 3

4 Garant/rada garantů studijního programu: Ing. Marie Dohnalová, CSc. Prof. Mgr. Miloš Havelka, CSc. Doc. PhDr. Zdeněk Pinc PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. Zpracovatel návrhu: Ing. Marie Dohnalová, CSc., PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. Kontaktní osoba: Ing. Marie Dohnalová, CSc., Záznamy o projednávání návrhu (datum projednání): projednáno Akademickým senátem fakulty: schváleno Vědeckou radou fakulty: projednáno Kolegiem rektora: Předkládaná verze: druhá V Praze dne

5 2. Studijní obor 2.1. Cíle a charakteristika studijního oboru Cílem studijního oboru je vzdělávat odborníky na problematiku občanské společnosti a občanského sektoru s dostatečným rozhledem po teoretických přístupech k této oblasti a s širokou škálou praktických znalostí a dovedností umožňujících mnohostranné a flexibilní uplatnění v praxi. Studijní obor se skládá ze tří bloků předmětů; dva bloky (sociologická, politologická a antropologická teorie pro občanský sektor; ekonomie a právo pro občanský sektor) ze tří jsou zakončeny ústní součástí státní závěrečné zkoušky. Součástí studia je rovněž praxe v občanském sektoru. Výuka je rozložena rovnoměrně do prvních 3 semestrů, ve 4. semestru je ponecháno více prostoru dokončování diplomové práce. K prohlubování znalosti látky z přednášek slouží na ně navazující semináře a cvičení, v rámci kterých se vyžaduje především kontrolovaná samostatná práce, četba a odevzdávání referátů prostřednictvím elektronického systému. Významnou součástí studia oboru je řízené a kontrolované samostudium a samostatná práce studentů. Výuka některých povinných předmětů je zajišťována alternativně v českém a anglickém jazyce. Student dále volí minimálně jeden z nabídky anglicky přednášených povinně volitelných předmětů. Celkem 12 ze 120 kreditů je vyhrazeno pro volitelné předměty jak z nabídky katedry tak z celé UK a v budoucnu i z jiných vysokých škol včetně zahraničních. Doporučuje se alespoň jeden volitelný předmět absolvovat v anglickém jazyce. Diplomové práce se zpravidla tematicky zaměřují na aktuální problémy občanské společnosti a občanského sektoru v České republice, jež studenti zpracovávají s využitím nejnovější teoretické literatury a na metodologické úrovni odpovídající magisterskému stupni studia. Teoreticky zaměření studenti zpracovávají témata z oblasti teoretických přístupů k občanské společnosti a občanskému sektoru Požadavky na přijímací řízení Ukončený bakalářský stupeň vzdělání v některém z příbuzných oborů a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Požadavkem jsou znalosti z oborů filozofie, sociologie, ekonomie a dalších společenských věd mající vztah k problematice občanského sektoru na úrovni bakalářského stupně vysokoškolského studia a znalost předepsané literatury zveřejněné v požadavcích k přijímacím zkouškám. Dalším požadavkem je znalost angličtiny na úrovni odpovídající alespoň mezinárodnímu certifikátu FCE (také UCLES, CAE, CPE nebo TOEFL). Při rozhodování o přijetí se přihlíží k tématu bakalářské práce, praxi a motivaci pro působení v občanském sektoru. 5

6 2.3. Struktura studia Studijní plán obsahuje tři velké bloky předmětů: Sociologická, politologická a antropologická teorie pro občanský sektor; Ekonomie a právo pro občanský sektor; Metodologické a praktickoaplikační předměty. Blok Sociologická, politologická a antropologická teorie pro občanský sektor zahrnuje předměty, v nichž se studenti seznamují s historickým vývojem pojmu občanská společnost ve filosofickém a politickém myšlení od počátku novověku až do současnosti. Jsou rovněž vedeni ke studiu soudobých sociologických a politologických teorií nezbytných pro porozumění občanské společnosti, občanskému sektoru, občanství a příbuzných témat. Vzhledem k významu znalosti procesu tvorby a implementace veřejných politik pro pracovníky nestátních neziskových organizací (a jejich rostoucí roli při realizaci veřejných politik v EU) je do studijního plánu zařazen předmět Veřejná politika. V ekonomických předmětech bloku Ekonomie a právo pro občanský sektor se výuka zaměřuje na seznámení studentů s ekonomickými teoriemi vysvětlujícími vznik a charakteristické vlastnosti neziskových organizací a vzájemné vztahy mezi neziskovými organizacemi, veřejným a privátním sektorem. Značná pozornost je věnována rozvoji a současnému stavu sociální ekonomiky v České republice i Evropské unii. Právní část tohoto bloku poskytuje důkladné obeznámení studentů s právním vymezením a úpravou činnosti subjektů občanského sektoru v českém právním řádu i v EU. Správní a regionální aspekty problematiky občanského sektoru dále objasňují předměty Reforma veřejné správy a Regionální ekonomika. Institucionální struktura EU a postavení občanské společnosti v jejím rámci je obsahem předmětu Občanská společnost v Evropské unii a prakticko-aplikačního předmětu Projektový management. Blok Metodologické a prakticko-aplikační předměty obsahuje předměty Sociální marketing, Projektový management a Účetnictví a daňové předpisy pro občanský sektor, které studentům zprostředkovávají cenné znalosti a dovednosti prakticky využitelné při působení v občanském sektoru. Součástí tohoto bloku je také předmět Metody výzkumu občanského sektoru, v němž si studenti osvojují základy kvantitativní a kvalitativní analýzy dat potřebné při zpracování diplomových prací a opět uplatnitelné i v praxi v občanském sektoru. V předmětu Základy psaní akademických textů je poskytnuta studentům prvního semestru nezbytná průprava v psaní písemných prací požadovaných během celého studia. Součástí studia je praxe v občanském sektoru (120 hod.). Na začátek studia je zařazeno úvodní cvičení k praxi a ukončení s vyhodnocením praxe je spojeno se seminářem zařazeným do posledního semestru studia Garanti studijního oboru Ing. Marie Dohnalová, CSc. Prof. Mgr. Miloš Havelka, CSc. Doc. PhDr. Zdeněk Pinc PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc Adresa www stránky s charakteristikami předmětů (charakteristiky předmětů platné při poslední akreditaci) 6

7 2.6. Profil absolventa studijního oboru Absolvent studijního oboru je odborníkem dobře obeznámeným se základními soudobými teoretickými poznatky o občanské společnosti z oblasti společenských věd a práva a disponujícím prakticky uplatnitelnými ekonomickými a právními znalostmi. Má výborný přehled o politickém systému a systému zprostředkování zájmů v České republice a Evropské unii a dostatečné znalosti o tvorbě a vývoji veřejné politiky v národním i evropském rámci. Absolvent též vlastní cenné manažerské, organizační a komunikační dovednosti z oblasti řízení, provozu a personalistiky nestátních neziskových organizací (NNO) využitelné v praxi. Absolventi jsou schopni projektovat, zajišťovat i účelně veřejně propagovat filantropické a humanitární aktivity NNO, soukromých i státních subjektů. Tím, že disponují dostatečně širokým přehledem o nejnovějších přístupech k občanské společnosti a poznatcích o NNO z oblasti sociologie, ekonomie, politologie a práva, jsou schopní tyto znalosti využít v oblasti koncepční tvorby a vedení (leadership) v občanském sektoru. V neposlední řadě se absolventi též orientují v současném domácím, evropském i světovém společenském a politickém dění s důrazem na vývoj a nejnovější trendy v oblasti občanské společnosti a NNO. Absolventi se uplatní zejména v NNO (nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), dále na pozicích v soukromém sektoru (odbor marketingu, public relations, firemní filantropie) nebo státní správě (řízení evropských fondů, rozhodování o státních dotacích), které vyžadují důkladnou obeznámenost s občanským sektorem, a také v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty, v médiích, politických stranách, mezinárodních institucích a organizacích aj. Jsou kvalifikováni pro vzdělávací činnost zaměřenou na pracovníky občanského sektoru. Mají též kompetence pro vyřizování agendy grantových projektů EU, zejména (ale nejen) pro občanský sektor Způsob a podmínky kontroly studia Předměty jsou ukončeny zápočtem nebo zkouškou. První ústní část státní závěrečné zkoušky student zpravidla vykoná v závěru 2. semestru studia, druhou ústní část státní závěrečné zkoušky student zpravidla vykoná v závěru 3. semestru. Podmínky získání zápočtu nebo vykonání zkoušky jsou studentům sděleny v první hodině výuky předmětu a jsou uvedeny v informačním systému FHS UK jako součást sylabu předmětu. Je rovněž uvedeno, kolik kreditů student může z každého předmětu získat za splnění podmínek. Práce na diplomové práci je ohodnocena celkem 21 kredity. Student má povinnost získat 60 kreditů za rok, 120 za celé NMgr studium; Celková kreditová zátěž povinných a povinně volitelných předmětů činí 108 kreditů, tj. 90%, kreditová zátěž volitelných předmětů činí 12 kreditů, tj. 10% celkové hodnoty kreditů. 7

8 2.8. Státní závěrečná zkouška Státní závěrečná zkouška sestává ze tří částí: ústní zkouška Sociologická, politologická a antropologická teorie pro občanský sektor ústní zkouška Ekonomie a právo pro občanský sektor Obhajoba diplomové práce Termíny konání ústních zkoušek vycházejí z vyhlášky děkana fakulty (děkan v harmonogramu příslušného akademického roku určuje i data konání státních závěrečných zkoušek). První ústní zkouška studenti vykonávají během 1. roku studia, druhou ústní zkoušku studenti vykovávají ve 2. roce studia Sociologická, politologická a antropologická teorie pro občanský sektor Povinné předměty, jejichž absolvování je podmínkou k podání přihlášky k této části státní závěrečné zkoušky: Teorie občanské společnosti I. Teorie občanské společnosti II. (seminář) Občanská společnost, občanství a demokracie Občanská společnost, občanství a demokracie (seminář) Sociologie organizace pro občanský sektor Veřejná politika Ekonomie a právo pro občanský sektor Povinné předměty, jejichž absolvování je podmínkou k podání přihlášky k této části státní závěrečné zkoušky: Veřejná ekonomika Reforma veřejné správy v ČR Sociální ekonomika Regionální ekonomika Právní rámec občanského sektoru Právní rámec občanského sektoru (seminář) Obhajoba diplomové práce Obhajoba diplomové práce představuje poslední součást státní závěrečné zkoušky. Vedoucími diplomových prací jsou interní i externí učitelé Katedry oboru Občanský sektor. Obhajobě předchází tři semestrální diplomní semináře, ve kterých jsou studenti systematicky vedeni k přípravě projektu, zpracování podkladových materiálů, ke studiu literatury, přípravě a provedení empirického výzkumu a včasnému vypracování celé diplomové práce. Diplomní semináře navazují na předmět Základy akademické práce v prvním semestru studia. Kromě konzultací s vedoucími studenti absolvují skupinové konzultace s interními zaměstnanci Katedry oboru Občanský sektor a povinně před ostatními studenty a učiteli shrnují výsledky své dosavadní práce. Studenti se tím rovněž učí, jak prezentovat své výsledky a jak je obhajovat. 8

9 Obhajoba diplomové práce probíhá formou power-pointové prezentace cíle, hypotéz, výzkumných otázek, metod a dosažených výsledků. Následuje seznámení s posudky, reakce na ně a odborná disputace. Příklady témat diplomové práce Lobbying neziskových organizací v Evropské unii. Komparativní výhody nestátních neziskových organizací v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. Zapojování veřejnosti a občanského sektoru do rozhodovacích procesů v komunální politice. Možnosti a meze pořádání veřejných sbírek v České republice. Působnost nestátních neziskových organizací v oblasti náhradní péče - Fond ohrožených dětí. Koncepce občanské společnosti v Hegelově politické filosofii. Financování neziskového sektoru v České republice ze státních zdrojů v roce Firemní nadace v kontextu společenské odpovědnosti firem. Síťování v občanském sektoru - formy spolupráce nestátních neziskových organizací. Podmínky pro přijetí koncepce sociální ekonomiky v České republice. Analýza činností nadací podpořených z nadačního investičního fondu. 9

10 2.9. Souhrnná informace o studijním oboru Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze Součást vysoké školy Fakulta humanitních studií Název studijního programu Humanitní studia Název studijního oboru Studia občanského sektoru Členění předmětů Předměty společného Oborové předměty Ostatní předměty základu Počet předmětů Počet hodin za celé studium Počet hodin přednášek Podíl (%) profesorů a docentů na přednáškách 85 % 0 0 Podíl (%) odborných asistentů na přednáškách 15 % 0 0 Podíl (%) externích odborníků na přednáškách Název studijního oboru Počet předmětů Počet hodin za celé studium Počet hodin přednášek Podíl (%) profesorů a docentů na přednáškách Podíl (%) odborných asistentů na přednáškách Podíl (%) externích odborníků na přednáškách Název studijního oboru Počet předmětů Počet hodin za celé studium Počet hodin přednášek Podíl (%) profesorů a docentů na přednáškách Podíl (%) odborných asistentů na přednáškách Podíl (%) externích odborníků na přednáškách

11 3. Prezenční forma studia 3.1. Studijní plán Úsek studia: ročník Délka přímé výuky: 45 min. Název předmětu Teorie občanské společnosti I. Teorie občanské společnosti II. (seminář) Rozsah a struktura výuky 1 (počet hod. týdně; způsob výuky) Typ předmětu (povinný P, povinněvolitelný PV) Forma 2 kontroly studia předmětu Počet kreditů Přednášející příjmení, tituly (vyučující pro semináře, cvičení atd. není třeba uvádět) 2p + 2c P Zk 5 Prof. Mgr. Miloš Havelka, CSc., PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 2s P Z 3 Mgr. Selma Muhič Dizdarevič Doporučený ročník/ semestr 1 (ZS) 1 (LS) Občanská společnost, občanství a demokracie 2p P Zk 3 Prof. Mgr. Miloš Havelka, CSc. 1 (LS) Občanská společnost, občanství a demokracie (seminář) Sociologie organizace pro občanský sektor 2s + 2c P Z 5 PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 2p + 2c P Zk 5 Doc. Ing. Karel Müller, CSc., Mgr. Magdalena Šťovíčková Jantulová Veřejná politika 2p + 2s P Zk 6 Prof. PhDr. Martin Potůček, Ph.D., Mgr. Selma Muhič Dizdarevič 1 (LS) 1 (ZS) 1 (ZS) Veřejná ekonomika 1p + 1c P Zk 3 Ing. Marie Dohnalová, CSc. 1 (ZS) Reforma veřejné správy v ČR 2s P Z 3 PhDr. Hana Pauerová 1 (ZS) Sociální ekonomika 2p + 2c P Zk 5 Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 1 (LS) Regionální ekonomika 2s P Z 3 Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 2 (ZS) 1 předmět může být uskutečňován v podobě přednášky, cvičení, semináře, kurzu, praxe, stáže, laboratorní práce, exkurze, samostatné práce nebo konzultace 2 formami kontroly studia předmětu jsou: kolokvium, zápočet, klauzurní práce, klasifikovaný zápočet, zkouška, kombinace uvedených forem 11

12 Právní rámec občanského sektoru Právní rámec občanského sektoru - seminář 2p P Zk 3 Doc. JUDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., JUDr. Lenka Deverová 2 (ZS) 2s+2c P Z 5 JUDr. Lenka Deverová 2 (ZS) Občanská společnost v Evropské unii 2s+2c P Z 4 PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D., Ing. David Stulík, M. A. Sociální marketing 2s+2c P Z 5 Ing. Marie Dohnalová, CSc. a kol., PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Projektový management 2s+2c P Z 5 Ing. Marie Dohnalová, CSc., Mgr. Dana Moree a kol. Účetnictví a daňové předpisy pro občanský sektor Metody výzkumu občanského sektoru I. 2s+2c P Z 5 PhDr. Marcela Bergerová, CSc., Blažena Petrlíková 2s P Z 3 Mgr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 1 (ZS) 1 (LS) 2 (ZS) 2 (LS) 1 (LS) Metody výzkumu občanského sektoru II. 2s+2c P Z 5 Mgr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 2 (ZS) Základy psaní akademických textů Cvičení k praxi v občanském sektoru Praxe v občanském sektoru 2c P Z 2 kolektiv 1 (ZS) 2c P Z 2 Mgr. Dana Moree 1 (ZS) 4c P Z 4 Mgr. Dana Moree 2 (LS) Diplomní seminář I., II., III. 2s, 2s, 4s P Z/Z/Z (3/6/ 12 ) Celkem 21 kolektiv 1 (LS)/ 2 (ZS)/ 2 (LS) 12

13 Povinně volitelné předměty (student volí v rozsahu 3 kreditů) Civil Society in Central Europe 2s V Z 3 PhDr. Pavol Frič, Ph.D. Introduction to multiculturalism 2s V Z 3 Mgr. Selma Muhič Dizdarevič Strategic planning 2s V Z 3 Prof. Kevin and management for NGOs Strategic Communication for NGOs Kearns 2s V Z 3 Dr. Margaret Rooney Hall Volitelné předměty - příklady: Multikulturní tolerance a mediální gramotnost 2s V Z 3 Mgr. Dana Moree Občanská společnost 2s V Z 3 PhDr. Karel B. Müller, Ph.D. Občanská společnost v sociologické perspektivě 2s V Z 3 Mgr. Jana Stachová Personální management 2s V Z 3 PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Genderová struktura české společnosti 2s V Z 3 Mgr. Hana Hašková, Mgr. Alena J. Schumpeter: Kapitalismus, socialismus a demokracie (kontrolovaná četba) A. de Tocqueville, Demokracie v Americe I. (kontrolovaná četba) Další vybrané předměty jiných magisterských kateder FHS UK Další vybrané předměty bakalářského studia FHS UK pro neabsolventy FHS Křížková 2s V Z 3 Ing. Marie Dohnalová, CSc. 2s V Z 3 PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 2s V Z 3 2s V Z 3 13

14 3.2. Poskytnuté formy podpory studia a) Forma komunikace s vyučujícím Komunikace mezi studenty a vyučujícím je vedle kontaktní výuky zajištěna prostřednictvím elektronického systému vkládání a hodnocení seminárních prací ( elektronická podatelna FHS UK) a prostřednictvím ové komunikace podporované elektronickým informačním systémem FHS UK (přístupová práva do elektronického informačního systému a elektronické podatelny obdrží student při zápisu ke skudiu; na začátku studia absolvuje seminář zaměřený na osvojení dovedností nezbytných pro práci s oběma elektronickými systémy). Kromě toho si studenti mohou domluvit individuální osobní konzultace s vyučujícím. Veškerá studijní literatura je dostupná v elektronické podatelně, elektronické knihovně FHS UK nebo v knihovně UK v Praze-Jinonicích. Elektronická podatelna FHS UK je elektronická aplikace vyvinutá pro FHS UK, která umožňuje vkládání studijních materiálů ke každému jednotlivému kurzu a současně také vkládání seminárních prací studenty a jejich bodové i slovní hodnocení učitelem. Adresa: Elektronický informační systém FHS UK je elektronická aplikace vyvinutá MU Brno poskytující komplexní zajištění úschovy, přenosu a zpracování dat týkajících se studia. V informačním systému se studenti na začátku každého semestru zapisují k předmětům studia a zaznamenávají se do něj studijní výsledky. Adresa: is.fhs.cuni.cz Materiály přístupné v elektronické podatelně FHS UK jsou přiloženy na CD ROM. b) Rozsah, obsahové zaměření a způsob kontroly individuálních prací studentů Studenti odevzdávají práce prostřednictvím elektronického systému vkládání a hodnocení seminárních prací ( elektronická podatelna FHS UK). V tomto systému jsou jejich práce také vyučujícím slovně a bodově hodnoceny. c) Charakteristika studijní literatury a dalších studijních pomůcek pro studenty, včetně možností využití moderních informačních technologií; Základní studijní literatura a studijní pomůcky jsou tvořeny: studijními texty v elektronické podobě dostupnými v elektronické knihovně FHS UK týká se nejen, ale zejména hůře dostupných položek ze seznamů povinné a doporučené literatury; učebnicemi a další tištěnou literaturou (s ISBN) dobře dostupnou v Knihovně společenských věd Praha - Jinonice, popř. v dalších veřejných knihovnách v ČR. Další studijní pomůcky dostupné v elektronickém informačním systému FHS UK představují podrobné sylaby každého předmětu a detailní zadání k jednotlivým studijním povinnostem. d) 2-3 ukázky studijních opor (odkazy na www stránky, CD, diskety s doprovodnými texty) srov. přiložený CD-ROM 14

15 4. Kombinovaná forma studia 4.1.Studijní plán Úsek studia: ročník Délka přímé výuky: 1-2 bloky (1 blok = 4 vyučovací hodiny á 45 min.) za semestr Vymezení rozsahu konzultací nebo soustředění nabízených studentům (v hodinách á 45 min za semestr) Název předmětu Teorie občanské společnosti I. Teorie občanské společnosti II. (seminář) Rozsah a struktura výuky 3 (počet hod. za semestr; způsob výuky) Typ předmětu (povinný P, povinněvolitelný PV) Forma 4 kontroly studia předmětu Počet kreditů Přednášející příjmení, tituly (vyučující pro semináře, cvičení atd. není třeba uvádět) 4p + 4c P Zk 5 Prof. Mgr. Miloš Havelka, CSc., PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 8s P Z 3 Mgr. Selma Muhič Dizdarevič Doporučený ročník/ semestr 1 (ZS) 1 (LS) Občanská společnost, občanství a demokracie 8p P Zk 3 Prof. Mgr. Miloš Havelka, CSc. 1 (LS) Občanská společnost, občanství a demokracie (seminář) Sociologie organizace pro občanský sektor 15 4s + 4c P Z 5 PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 4p + 4c P Zk 5 Doc. Ing. Karel Müller, CSc., Mgr. Magdalena Šťovíčková Jantulová Veřejná politika 4p + 4s P Zk 6 Prof. PhDr. Martin Potůček, Ph.D., Mgr. Selma Muhič Dizdarevič 1 (LS) 1 (ZS) 1 (ZS) Veřejná ekonomika 4p + 4c P Zk 3 Ing. Marie Dohnalová, CSc. 1 (ZS) Reforma veřejné správy v ČR 8s P Z 3 PhDr. Hana Pauerová 1 (ZS) Sociální ekonomika 4p + 4c P Zk 5 Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 1 (LS) Regionální ekonomika 8s P Z 3 Doc. Ing. Ladislav 2 3 předmět může být uskutečňován v podobě přednášky, cvičení, semináře, kurzu, praxe, stáže, laboratorní práce, exkurze, samostatné práce nebo konzultace 4 formami kontroly studia předmětu jsou: kolokvium, zápočet, klauzurní práce, klasifikovaný zápočet, zkouška, kombinace uvedených forem

16 Průša, CSc. (ZS) Právní rámec občanského sektoru Právní rámec občanského sektoru - seminář 8p P Zk 3 Doc. JUDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., JUDr. Lenka Deverová 2 (ZS) 4s+4c P Z 5 JUDr. Lenka Deverová 2 (ZS) Občanská společnost v Evropské unii 4s+4c P Z 4 PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D., Ing. David Stulík, M. A. Sociální marketing 4s+4c P Z 5 Ing. Marie Dohnalová, CSc. a kol., PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Projektový management 4s+4c P Z 5 Ing. Marie Dohnalová, CSc., Mgr. Dana Moree a kol. Účetnictví a daňové předpisy pro občanský sektor Metody výzkumu občanského sektoru I. 4s+4c P Z 5 PhDr. Marcela Bergerová, CSc., Blažena Petrlíková 8s P Z 3 Mgr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 1 (ZS) 1 (LS) 2 (ZS) 2 (LS) 1 (LS) Metody výzkumu občanského sektoru II. 4s+4c P Z 5 Mgr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 2 (ZS) Základy psaní akademických textů Cvičení k praxi v občanském sektoru Praxe v občanském sektoru 8c P Z 2 kolektiv 1 (ZS) 4c P Z 2 Mgr. Dana Moree 1 (ZS) 4c P Z 4 Mgr. Dana Moree 2 (LS) Diplomní seminář I., II., III. 4s, 4s P Z/Z/Z (3/6/ 12 ) Celkem 21 kolektiv 1 (LS)/ 2 (ZS)/ 2 (LS) 16

17 Povinně volitelné předměty (student volí v rozsahu 3 kreditů) Civil Society in Central Europe Introduction to multiculturalism Strategic planning and management for NGOs Strategic Communication for NGOs Volitelné předměty: 2s V Z 3 PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 2s V Z 3 Mgr. Selma Muhič Dizdarevič 2s V Z 3 Prof. Kevin Kearns 2s V Z 3 Dr. Margaret Rooney Hall shodné jako u prezenční formy studia 17

18 4.2. Poskytnuté formy podpory studia a) Forma komunikace s vyučujícím Studenti kombinované formy studia si mohou domluvit individuální osobní konzultace s vyučujícím vedle jeho řádných konzultačních hodin také např. v pátek nebo o víkendech, během kterých probíhá výuka. b) Rozsah, obsahové zaměření a způsob kontroly individuálních prací studentů U studentů kombinovaného studia je kladen důraz na zajištění průběžné přípravy během semestru, čemuž odpovídá termínovník (vyhlášené termíny katedrou v souladu s harmonogramem akademického roku) pro odevzdávání dílčích prací a požadavky na přípravu na jednotlivá soustředění. Od studentů kombinované formy studia se požaduje kromě jiných povinností, společných se studenty prezenční formy studia, zpracování doplňujících referátů (např. stručné anotace a kritiky povinné četby) anebo absolvování ústních kolokvií, umožňujících vyučujícímu sledovat průběžnost a kvalitu jejich studijní přípravy. Na konci semestru probíhá jedno- nebo dvoudenní soustředění věnované kontaktním formám atestace (testy, ústní přezkoušení atd.). Tato soustředění se v případě potřeby konají častěji. c) Charakteristika studijní literatury a dalších studijních pomůcek pro studenty, včetně možností využití moderních informačních technologií. Od studentů kombinované formy studia se zpravidla (viz sylaby) vyžaduje prostudování povinné doplňující literatury, kterou tvoří tituly vhodné ke kontrolovanému samostudiu zčásti nahrazující výklad vyučujícího při kontaktní výuce. d) 2-3 ukázky studijních opor pro kombinovanou formu (odkazy na www stránky, CD, diskety s doprovodnými texty) srov. přiložený CD-ROM 18

19 6. Informační zabezpečení Výchozí počet PC: Počet PC dostupné studentům a napojených na Internet: 5 PC 20 PC laboratoř Praha-Jinonice 7. Údaje o knihovnách Jak je knihovna přístupna studentům: Nabízené servisní knihovnické služby: Je součástí knihovny studovna: 1/ pondělí-pátek, 10 hod. denně (Knihovna společenských věd UK, Praha-Jinonice) 2/ pondělí-pátek (sobota) dle dohody (Knihovna Katedry oboru Občanský sektor FHS UK) výpůjčky prezenční i externí, xerox, přístup do online databází ano Základní odborné zaměření knižního fondu: společenské vědy Zajištění SO/SP studijní literaturou a dalšími studijními pomůckami (studijní opory): Elektronická knihovna textů v elektronickém systému podávání seminárních prací FHS UK Knihovna společenských věd UK, Praha-Jinonice Knihovna Katedry oboru Občanský sektor FHS UK Je realizován automatizovaný knihovnický systém: Je vybudováno ediční středisko žadatele: ano (Knihovna společenských věd UK, Praha-Jinonice) ne Způsob vydávání vlastních učebních textů (pomůcek): knižním nakladatelstvím (např. Karolinum, Akademické nakladatelství CERM, apod.) 20

20 8. Sylaby předmětů Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu: Teorie občanské společnosti I. Forma studia: Typ studijního předmětu: Formy výuky studijního předmětu: Formy kontroly studia předmětu: Počet kreditů: prezenční povinný přednáška, cvičení zkouška 5 kreditů Vyučující: Prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc., PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. Stručná anotace předmětu: Přednáška se zabývá vývojem pojmu občanské společnosti v evropském politickém a sociálním myšlení od 17. století do současnosti. Historie konceptu občanské společnosti je představena v kontextu dobových politických a sociálních teorií a rovněž v souvislosti se sociálními a politickými dějinami především evropských společností. Cvičení je zaměřeno na rozšíření a prohloubení znalostí o teoretických přístupech k občanské společnosti, které studenti oboru OS získávají na stejnojmenné přednášce. Cvičení předpokládá od studentů samostatnou četbu, přednesení referátů na zadaná témata a účast v diskusích. Cíl předmětu: Předmět má studentům poskytnout formou výkladu přednášejícího i četby vybraných pramenných textů základní přehled o vývoji konceptu občanské společnosti v evropském myšlení od 17. století do druhé poloviny 20. století, o základních směrech uvažování o vztahu občanská společnost-stát a souvislostech mezi přístupy k občanské společnosti a hlavními politickými filosofiemi a ideologiemi. Metody výuky: Základní výukovou metodou je přímá kontaktní výuka kombinovaná s individuálním samostudiem za využití moderních informačních technologií. Důraz je kladen na samostatnou četbu textů, jejich řízenou diskusi ve skupině a propojení obsahu přednášek s předepsanou základní četbou. Doplňkovou složku představují individuálně poskytované konzultace. Osnova: Jak lze teoreticky přistupovat k občanské společnosti. Co jsou to teorie občanské společnosti? Rozdíly a vzájemné vztahy mezi sociálním a politickým uspořádáním společnosti. Vznik institucí moderní společnosti, moderního státu a moderní veřejnosti. 21

21 Vývoj konceptu občanské společnosti do 17. století. Občan, společnost a stát v klasické anglické politické filosofii: Thomas Hobbes a John Locke. Skotští osvícenci: Adam Smith, David Hume, Adam Ferguson Jean-Jacques Rousseau a počátky moderní teorie demokracie Koncepce občanské společnosti v Hegelově politické filosofii Klasický liberalismus 19. století: Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill Občanská společnost v marxistické tradici: Karl Marx, Antonio Gramsci Občanská společnost a trh: F.A. von Hayek, Robert Nozick Občanská společnost a veřejnost: Jürgen Habermas, Charles Taylor Fenomén sociálního státu, technokratizace politiky, proměna postavení, charakteru a funkce veřejnosti, nové formy občanské společnosti Občanská společnost a současná teorie demokracie Studijní zátěž: Účast na přednáškách Účast na cvičeních Samostatná četba předepsané literatury Příprava na ústní referát Zpracování závěrečného písemného referátu Celková pracovní zátěž 13 x 2 hodiny 26 hodin 13 x 2 hodiny 26 hodin 66 hodin 4 hodiny 8 hodin 130 hodin Studijní literatura: Povinná literatura: Gellner, E. (1997): Podmínky svobody. Brno: CDK. ISBN Habermas, J. (2000): Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: FILOSOFIA 2000, ss ISBN Locke, J. (1992): Druhé pojednání o vládě. Praha: Svoboda. Výběr. ISBN X. Rousseau, J. J. (2002): O společenské smlouvě. Dobrá Voda: Aleš Čaněk. Kniha první, kapitoly VI., VII. a VIII; Kniha druhá, kapitola IV. ISBN Hegel, G.W.F. (1992): Základy filosofie práva. Praha: Academia. Výběr. ISBN Tocqueville, A. (1992): Demokracie v Americe II. Praha: Lidové noviny. Druhá část, kapitoly I- VII,.ss ISBN Hayek, F. A. (1994): Tržní řád neboli katallaxe. In Právo, zákonodárství a svoboda. Praha: Academia. Kapitola X, ss ISBN Taylor, Ch. (1994): Liberální politika a veřejnost. In Krzysztof Michalski (ed.). Liberální společnost. Praha: FILOSOFIA 1994, ss ISBN Taylor, Ch. (1995): Invoking Civil Society. In Philosophical Arguments. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, ss ISBN

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Úvod do studia. PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Úvod do studia. PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Úvod do studia PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF u K Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ NON-PROFIT ORGANIZATIONS FOCUSED ON EDUCATION

NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ NON-PROFIT ORGANIZATIONS FOCUSED ON EDUCATION Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Filosofie Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Anglický jazyk Občanská výchova NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků Obor vzdělávání 31-43-M/01 Oděvnictví Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více