Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia studijního oboru Studia občanského sektoru (P/K/2 roky/cj) říjen 2006

2 Obsah 1. Evidenční list s Studijní obor s Cíle a charakteristika studijního oboru s Požadavky na přijímací řízení s Struktura studia s Garanti studijního oboru s Adresa www stránky s charakteristikami předmětů s Profil absolventa studijního oboru s Způsob a podmínky kontroly studia s Státní závěrečná zkouška s Sociologická, politologická a antropologická teorie pro OS s Ekonomie a právo pro občanský sektor s Obhajoba diplomové práce s Souhrnná informace o studijním oboru s Prezenční forma studia s Studijní plán s Poskytnuté formy podpory studia s Kombinovaná forma studia s Studijní plán s Poskytnuté formy podpory studia s Seznam vyučujících s Informační zabezpečení s Údaje o knihovnách s Sylaby předmětů s Personální zabezpečení studijního oboru s Personální zabezpečení s Seznam vyučujících s CV učitelů s Učitelé FHS UK s Externí učitelé s

3 1. Evidenční list Název a sídlo žadatele: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, Praha 1 Fakulta, která návrh předkládá: Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice, Typ žádosti: Název studijního programu: Kód STUDPROG: Název studijního oboru: Kód KKOV: rozšíření akreditace studijního programu o nový studijní obor Humanitní studia 6107 T Studia občanského sektoru (původní název Občanský sektor 6731T001 v rámci studijního programu Sociální politika a sociální práce N jedná se v podstatě o prodloužení akreditace SO Občanský sektor pod novým názvem.) (v případě změny názvu studijního programu, resp. studijního oboru uveďte i původní název) Konec akreditace SO Občanský sektor: červenec 2007 Typ studijního programu: Standardní doba studia (v letech): Forma studia: Přiznání akademického titulu: navazující magisterský 2 roky prezenční, kombinovaná Mgr. Konání státní rigorózní zkoušky a udělování titulu: ne Vyučování v cizím jazyce: ne Počet přijímaných uchazečů ročně: 40 Stávající počet studentů: 80 Adresa www. stránky s textem žádosti: 3

4 Garant/rada garantů studijního programu: Ing. Marie Dohnalová, CSc. Prof. Mgr. Miloš Havelka, CSc. Doc. PhDr. Zdeněk Pinc PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. Zpracovatel návrhu: Ing. Marie Dohnalová, CSc., PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. Kontaktní osoba: Ing. Marie Dohnalová, CSc., Záznamy o projednávání návrhu (datum projednání): projednáno Akademickým senátem fakulty: schváleno Vědeckou radou fakulty: projednáno Kolegiem rektora: Předkládaná verze: druhá V Praze dne

5 2. Studijní obor 2.1. Cíle a charakteristika studijního oboru Cílem studijního oboru je vzdělávat odborníky na problematiku občanské společnosti a občanského sektoru s dostatečným rozhledem po teoretických přístupech k této oblasti a s širokou škálou praktických znalostí a dovedností umožňujících mnohostranné a flexibilní uplatnění v praxi. Studijní obor se skládá ze tří bloků předmětů; dva bloky (sociologická, politologická a antropologická teorie pro občanský sektor; ekonomie a právo pro občanský sektor) ze tří jsou zakončeny ústní součástí státní závěrečné zkoušky. Součástí studia je rovněž praxe v občanském sektoru. Výuka je rozložena rovnoměrně do prvních 3 semestrů, ve 4. semestru je ponecháno více prostoru dokončování diplomové práce. K prohlubování znalosti látky z přednášek slouží na ně navazující semináře a cvičení, v rámci kterých se vyžaduje především kontrolovaná samostatná práce, četba a odevzdávání referátů prostřednictvím elektronického systému. Významnou součástí studia oboru je řízené a kontrolované samostudium a samostatná práce studentů. Výuka některých povinných předmětů je zajišťována alternativně v českém a anglickém jazyce. Student dále volí minimálně jeden z nabídky anglicky přednášených povinně volitelných předmětů. Celkem 12 ze 120 kreditů je vyhrazeno pro volitelné předměty jak z nabídky katedry tak z celé UK a v budoucnu i z jiných vysokých škol včetně zahraničních. Doporučuje se alespoň jeden volitelný předmět absolvovat v anglickém jazyce. Diplomové práce se zpravidla tematicky zaměřují na aktuální problémy občanské společnosti a občanského sektoru v České republice, jež studenti zpracovávají s využitím nejnovější teoretické literatury a na metodologické úrovni odpovídající magisterskému stupni studia. Teoreticky zaměření studenti zpracovávají témata z oblasti teoretických přístupů k občanské společnosti a občanskému sektoru Požadavky na přijímací řízení Ukončený bakalářský stupeň vzdělání v některém z příbuzných oborů a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Požadavkem jsou znalosti z oborů filozofie, sociologie, ekonomie a dalších společenských věd mající vztah k problematice občanského sektoru na úrovni bakalářského stupně vysokoškolského studia a znalost předepsané literatury zveřejněné v požadavcích k přijímacím zkouškám. Dalším požadavkem je znalost angličtiny na úrovni odpovídající alespoň mezinárodnímu certifikátu FCE (také UCLES, CAE, CPE nebo TOEFL). Při rozhodování o přijetí se přihlíží k tématu bakalářské práce, praxi a motivaci pro působení v občanském sektoru. 5

6 2.3. Struktura studia Studijní plán obsahuje tři velké bloky předmětů: Sociologická, politologická a antropologická teorie pro občanský sektor; Ekonomie a právo pro občanský sektor; Metodologické a praktickoaplikační předměty. Blok Sociologická, politologická a antropologická teorie pro občanský sektor zahrnuje předměty, v nichž se studenti seznamují s historickým vývojem pojmu občanská společnost ve filosofickém a politickém myšlení od počátku novověku až do současnosti. Jsou rovněž vedeni ke studiu soudobých sociologických a politologických teorií nezbytných pro porozumění občanské společnosti, občanskému sektoru, občanství a příbuzných témat. Vzhledem k významu znalosti procesu tvorby a implementace veřejných politik pro pracovníky nestátních neziskových organizací (a jejich rostoucí roli při realizaci veřejných politik v EU) je do studijního plánu zařazen předmět Veřejná politika. V ekonomických předmětech bloku Ekonomie a právo pro občanský sektor se výuka zaměřuje na seznámení studentů s ekonomickými teoriemi vysvětlujícími vznik a charakteristické vlastnosti neziskových organizací a vzájemné vztahy mezi neziskovými organizacemi, veřejným a privátním sektorem. Značná pozornost je věnována rozvoji a současnému stavu sociální ekonomiky v České republice i Evropské unii. Právní část tohoto bloku poskytuje důkladné obeznámení studentů s právním vymezením a úpravou činnosti subjektů občanského sektoru v českém právním řádu i v EU. Správní a regionální aspekty problematiky občanského sektoru dále objasňují předměty Reforma veřejné správy a Regionální ekonomika. Institucionální struktura EU a postavení občanské společnosti v jejím rámci je obsahem předmětu Občanská společnost v Evropské unii a prakticko-aplikačního předmětu Projektový management. Blok Metodologické a prakticko-aplikační předměty obsahuje předměty Sociální marketing, Projektový management a Účetnictví a daňové předpisy pro občanský sektor, které studentům zprostředkovávají cenné znalosti a dovednosti prakticky využitelné při působení v občanském sektoru. Součástí tohoto bloku je také předmět Metody výzkumu občanského sektoru, v němž si studenti osvojují základy kvantitativní a kvalitativní analýzy dat potřebné při zpracování diplomových prací a opět uplatnitelné i v praxi v občanském sektoru. V předmětu Základy psaní akademických textů je poskytnuta studentům prvního semestru nezbytná průprava v psaní písemných prací požadovaných během celého studia. Součástí studia je praxe v občanském sektoru (120 hod.). Na začátek studia je zařazeno úvodní cvičení k praxi a ukončení s vyhodnocením praxe je spojeno se seminářem zařazeným do posledního semestru studia Garanti studijního oboru Ing. Marie Dohnalová, CSc. Prof. Mgr. Miloš Havelka, CSc. Doc. PhDr. Zdeněk Pinc PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc Adresa www stránky s charakteristikami předmětů (charakteristiky předmětů platné při poslední akreditaci) 6

7 2.6. Profil absolventa studijního oboru Absolvent studijního oboru je odborníkem dobře obeznámeným se základními soudobými teoretickými poznatky o občanské společnosti z oblasti společenských věd a práva a disponujícím prakticky uplatnitelnými ekonomickými a právními znalostmi. Má výborný přehled o politickém systému a systému zprostředkování zájmů v České republice a Evropské unii a dostatečné znalosti o tvorbě a vývoji veřejné politiky v národním i evropském rámci. Absolvent též vlastní cenné manažerské, organizační a komunikační dovednosti z oblasti řízení, provozu a personalistiky nestátních neziskových organizací (NNO) využitelné v praxi. Absolventi jsou schopni projektovat, zajišťovat i účelně veřejně propagovat filantropické a humanitární aktivity NNO, soukromých i státních subjektů. Tím, že disponují dostatečně širokým přehledem o nejnovějších přístupech k občanské společnosti a poznatcích o NNO z oblasti sociologie, ekonomie, politologie a práva, jsou schopní tyto znalosti využít v oblasti koncepční tvorby a vedení (leadership) v občanském sektoru. V neposlední řadě se absolventi též orientují v současném domácím, evropském i světovém společenském a politickém dění s důrazem na vývoj a nejnovější trendy v oblasti občanské společnosti a NNO. Absolventi se uplatní zejména v NNO (nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), dále na pozicích v soukromém sektoru (odbor marketingu, public relations, firemní filantropie) nebo státní správě (řízení evropských fondů, rozhodování o státních dotacích), které vyžadují důkladnou obeznámenost s občanským sektorem, a také v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty, v médiích, politických stranách, mezinárodních institucích a organizacích aj. Jsou kvalifikováni pro vzdělávací činnost zaměřenou na pracovníky občanského sektoru. Mají též kompetence pro vyřizování agendy grantových projektů EU, zejména (ale nejen) pro občanský sektor Způsob a podmínky kontroly studia Předměty jsou ukončeny zápočtem nebo zkouškou. První ústní část státní závěrečné zkoušky student zpravidla vykoná v závěru 2. semestru studia, druhou ústní část státní závěrečné zkoušky student zpravidla vykoná v závěru 3. semestru. Podmínky získání zápočtu nebo vykonání zkoušky jsou studentům sděleny v první hodině výuky předmětu a jsou uvedeny v informačním systému FHS UK jako součást sylabu předmětu. Je rovněž uvedeno, kolik kreditů student může z každého předmětu získat za splnění podmínek. Práce na diplomové práci je ohodnocena celkem 21 kredity. Student má povinnost získat 60 kreditů za rok, 120 za celé NMgr studium; Celková kreditová zátěž povinných a povinně volitelných předmětů činí 108 kreditů, tj. 90%, kreditová zátěž volitelných předmětů činí 12 kreditů, tj. 10% celkové hodnoty kreditů. 7

8 2.8. Státní závěrečná zkouška Státní závěrečná zkouška sestává ze tří částí: ústní zkouška Sociologická, politologická a antropologická teorie pro občanský sektor ústní zkouška Ekonomie a právo pro občanský sektor Obhajoba diplomové práce Termíny konání ústních zkoušek vycházejí z vyhlášky děkana fakulty (děkan v harmonogramu příslušného akademického roku určuje i data konání státních závěrečných zkoušek). První ústní zkouška studenti vykonávají během 1. roku studia, druhou ústní zkoušku studenti vykovávají ve 2. roce studia Sociologická, politologická a antropologická teorie pro občanský sektor Povinné předměty, jejichž absolvování je podmínkou k podání přihlášky k této části státní závěrečné zkoušky: Teorie občanské společnosti I. Teorie občanské společnosti II. (seminář) Občanská společnost, občanství a demokracie Občanská společnost, občanství a demokracie (seminář) Sociologie organizace pro občanský sektor Veřejná politika Ekonomie a právo pro občanský sektor Povinné předměty, jejichž absolvování je podmínkou k podání přihlášky k této části státní závěrečné zkoušky: Veřejná ekonomika Reforma veřejné správy v ČR Sociální ekonomika Regionální ekonomika Právní rámec občanského sektoru Právní rámec občanského sektoru (seminář) Obhajoba diplomové práce Obhajoba diplomové práce představuje poslední součást státní závěrečné zkoušky. Vedoucími diplomových prací jsou interní i externí učitelé Katedry oboru Občanský sektor. Obhajobě předchází tři semestrální diplomní semináře, ve kterých jsou studenti systematicky vedeni k přípravě projektu, zpracování podkladových materiálů, ke studiu literatury, přípravě a provedení empirického výzkumu a včasnému vypracování celé diplomové práce. Diplomní semináře navazují na předmět Základy akademické práce v prvním semestru studia. Kromě konzultací s vedoucími studenti absolvují skupinové konzultace s interními zaměstnanci Katedry oboru Občanský sektor a povinně před ostatními studenty a učiteli shrnují výsledky své dosavadní práce. Studenti se tím rovněž učí, jak prezentovat své výsledky a jak je obhajovat. 8

9 Obhajoba diplomové práce probíhá formou power-pointové prezentace cíle, hypotéz, výzkumných otázek, metod a dosažených výsledků. Následuje seznámení s posudky, reakce na ně a odborná disputace. Příklady témat diplomové práce Lobbying neziskových organizací v Evropské unii. Komparativní výhody nestátních neziskových organizací v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. Zapojování veřejnosti a občanského sektoru do rozhodovacích procesů v komunální politice. Možnosti a meze pořádání veřejných sbírek v České republice. Působnost nestátních neziskových organizací v oblasti náhradní péče - Fond ohrožených dětí. Koncepce občanské společnosti v Hegelově politické filosofii. Financování neziskového sektoru v České republice ze státních zdrojů v roce Firemní nadace v kontextu společenské odpovědnosti firem. Síťování v občanském sektoru - formy spolupráce nestátních neziskových organizací. Podmínky pro přijetí koncepce sociální ekonomiky v České republice. Analýza činností nadací podpořených z nadačního investičního fondu. 9

10 2.9. Souhrnná informace o studijním oboru Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze Součást vysoké školy Fakulta humanitních studií Název studijního programu Humanitní studia Název studijního oboru Studia občanského sektoru Členění předmětů Předměty společného Oborové předměty Ostatní předměty základu Počet předmětů Počet hodin za celé studium Počet hodin přednášek Podíl (%) profesorů a docentů na přednáškách 85 % 0 0 Podíl (%) odborných asistentů na přednáškách 15 % 0 0 Podíl (%) externích odborníků na přednáškách Název studijního oboru Počet předmětů Počet hodin za celé studium Počet hodin přednášek Podíl (%) profesorů a docentů na přednáškách Podíl (%) odborných asistentů na přednáškách Podíl (%) externích odborníků na přednáškách Název studijního oboru Počet předmětů Počet hodin za celé studium Počet hodin přednášek Podíl (%) profesorů a docentů na přednáškách Podíl (%) odborných asistentů na přednáškách Podíl (%) externích odborníků na přednáškách

11 3. Prezenční forma studia 3.1. Studijní plán Úsek studia: ročník Délka přímé výuky: 45 min. Název předmětu Teorie občanské společnosti I. Teorie občanské společnosti II. (seminář) Rozsah a struktura výuky 1 (počet hod. týdně; způsob výuky) Typ předmětu (povinný P, povinněvolitelný PV) Forma 2 kontroly studia předmětu Počet kreditů Přednášející příjmení, tituly (vyučující pro semináře, cvičení atd. není třeba uvádět) 2p + 2c P Zk 5 Prof. Mgr. Miloš Havelka, CSc., PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 2s P Z 3 Mgr. Selma Muhič Dizdarevič Doporučený ročník/ semestr 1 (ZS) 1 (LS) Občanská společnost, občanství a demokracie 2p P Zk 3 Prof. Mgr. Miloš Havelka, CSc. 1 (LS) Občanská společnost, občanství a demokracie (seminář) Sociologie organizace pro občanský sektor 2s + 2c P Z 5 PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 2p + 2c P Zk 5 Doc. Ing. Karel Müller, CSc., Mgr. Magdalena Šťovíčková Jantulová Veřejná politika 2p + 2s P Zk 6 Prof. PhDr. Martin Potůček, Ph.D., Mgr. Selma Muhič Dizdarevič 1 (LS) 1 (ZS) 1 (ZS) Veřejná ekonomika 1p + 1c P Zk 3 Ing. Marie Dohnalová, CSc. 1 (ZS) Reforma veřejné správy v ČR 2s P Z 3 PhDr. Hana Pauerová 1 (ZS) Sociální ekonomika 2p + 2c P Zk 5 Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 1 (LS) Regionální ekonomika 2s P Z 3 Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 2 (ZS) 1 předmět může být uskutečňován v podobě přednášky, cvičení, semináře, kurzu, praxe, stáže, laboratorní práce, exkurze, samostatné práce nebo konzultace 2 formami kontroly studia předmětu jsou: kolokvium, zápočet, klauzurní práce, klasifikovaný zápočet, zkouška, kombinace uvedených forem 11

12 Právní rámec občanského sektoru Právní rámec občanského sektoru - seminář 2p P Zk 3 Doc. JUDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., JUDr. Lenka Deverová 2 (ZS) 2s+2c P Z 5 JUDr. Lenka Deverová 2 (ZS) Občanská společnost v Evropské unii 2s+2c P Z 4 PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D., Ing. David Stulík, M. A. Sociální marketing 2s+2c P Z 5 Ing. Marie Dohnalová, CSc. a kol., PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Projektový management 2s+2c P Z 5 Ing. Marie Dohnalová, CSc., Mgr. Dana Moree a kol. Účetnictví a daňové předpisy pro občanský sektor Metody výzkumu občanského sektoru I. 2s+2c P Z 5 PhDr. Marcela Bergerová, CSc., Blažena Petrlíková 2s P Z 3 Mgr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 1 (ZS) 1 (LS) 2 (ZS) 2 (LS) 1 (LS) Metody výzkumu občanského sektoru II. 2s+2c P Z 5 Mgr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 2 (ZS) Základy psaní akademických textů Cvičení k praxi v občanském sektoru Praxe v občanském sektoru 2c P Z 2 kolektiv 1 (ZS) 2c P Z 2 Mgr. Dana Moree 1 (ZS) 4c P Z 4 Mgr. Dana Moree 2 (LS) Diplomní seminář I., II., III. 2s, 2s, 4s P Z/Z/Z (3/6/ 12 ) Celkem 21 kolektiv 1 (LS)/ 2 (ZS)/ 2 (LS) 12

13 Povinně volitelné předměty (student volí v rozsahu 3 kreditů) Civil Society in Central Europe 2s V Z 3 PhDr. Pavol Frič, Ph.D. Introduction to multiculturalism 2s V Z 3 Mgr. Selma Muhič Dizdarevič Strategic planning 2s V Z 3 Prof. Kevin and management for NGOs Strategic Communication for NGOs Kearns 2s V Z 3 Dr. Margaret Rooney Hall Volitelné předměty - příklady: Multikulturní tolerance a mediální gramotnost 2s V Z 3 Mgr. Dana Moree Občanská společnost 2s V Z 3 PhDr. Karel B. Müller, Ph.D. Občanská společnost v sociologické perspektivě 2s V Z 3 Mgr. Jana Stachová Personální management 2s V Z 3 PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Genderová struktura české společnosti 2s V Z 3 Mgr. Hana Hašková, Mgr. Alena J. Schumpeter: Kapitalismus, socialismus a demokracie (kontrolovaná četba) A. de Tocqueville, Demokracie v Americe I. (kontrolovaná četba) Další vybrané předměty jiných magisterských kateder FHS UK Další vybrané předměty bakalářského studia FHS UK pro neabsolventy FHS Křížková 2s V Z 3 Ing. Marie Dohnalová, CSc. 2s V Z 3 PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 2s V Z 3 2s V Z 3 13

14 3.2. Poskytnuté formy podpory studia a) Forma komunikace s vyučujícím Komunikace mezi studenty a vyučujícím je vedle kontaktní výuky zajištěna prostřednictvím elektronického systému vkládání a hodnocení seminárních prací ( elektronická podatelna FHS UK) a prostřednictvím ové komunikace podporované elektronickým informačním systémem FHS UK (přístupová práva do elektronického informačního systému a elektronické podatelny obdrží student při zápisu ke skudiu; na začátku studia absolvuje seminář zaměřený na osvojení dovedností nezbytných pro práci s oběma elektronickými systémy). Kromě toho si studenti mohou domluvit individuální osobní konzultace s vyučujícím. Veškerá studijní literatura je dostupná v elektronické podatelně, elektronické knihovně FHS UK nebo v knihovně UK v Praze-Jinonicích. Elektronická podatelna FHS UK je elektronická aplikace vyvinutá pro FHS UK, která umožňuje vkládání studijních materiálů ke každému jednotlivému kurzu a současně také vkládání seminárních prací studenty a jejich bodové i slovní hodnocení učitelem. Adresa: Elektronický informační systém FHS UK je elektronická aplikace vyvinutá MU Brno poskytující komplexní zajištění úschovy, přenosu a zpracování dat týkajících se studia. V informačním systému se studenti na začátku každého semestru zapisují k předmětům studia a zaznamenávají se do něj studijní výsledky. Adresa: is.fhs.cuni.cz Materiály přístupné v elektronické podatelně FHS UK jsou přiloženy na CD ROM. b) Rozsah, obsahové zaměření a způsob kontroly individuálních prací studentů Studenti odevzdávají práce prostřednictvím elektronického systému vkládání a hodnocení seminárních prací ( elektronická podatelna FHS UK). V tomto systému jsou jejich práce také vyučujícím slovně a bodově hodnoceny. c) Charakteristika studijní literatury a dalších studijních pomůcek pro studenty, včetně možností využití moderních informačních technologií; Základní studijní literatura a studijní pomůcky jsou tvořeny: studijními texty v elektronické podobě dostupnými v elektronické knihovně FHS UK týká se nejen, ale zejména hůře dostupných položek ze seznamů povinné a doporučené literatury; učebnicemi a další tištěnou literaturou (s ISBN) dobře dostupnou v Knihovně společenských věd Praha - Jinonice, popř. v dalších veřejných knihovnách v ČR. Další studijní pomůcky dostupné v elektronickém informačním systému FHS UK představují podrobné sylaby každého předmětu a detailní zadání k jednotlivým studijním povinnostem. d) 2-3 ukázky studijních opor (odkazy na www stránky, CD, diskety s doprovodnými texty) srov. přiložený CD-ROM 14

15 4. Kombinovaná forma studia 4.1.Studijní plán Úsek studia: ročník Délka přímé výuky: 1-2 bloky (1 blok = 4 vyučovací hodiny á 45 min.) za semestr Vymezení rozsahu konzultací nebo soustředění nabízených studentům (v hodinách á 45 min za semestr) Název předmětu Teorie občanské společnosti I. Teorie občanské společnosti II. (seminář) Rozsah a struktura výuky 3 (počet hod. za semestr; způsob výuky) Typ předmětu (povinný P, povinněvolitelný PV) Forma 4 kontroly studia předmětu Počet kreditů Přednášející příjmení, tituly (vyučující pro semináře, cvičení atd. není třeba uvádět) 4p + 4c P Zk 5 Prof. Mgr. Miloš Havelka, CSc., PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 8s P Z 3 Mgr. Selma Muhič Dizdarevič Doporučený ročník/ semestr 1 (ZS) 1 (LS) Občanská společnost, občanství a demokracie 8p P Zk 3 Prof. Mgr. Miloš Havelka, CSc. 1 (LS) Občanská společnost, občanství a demokracie (seminář) Sociologie organizace pro občanský sektor 15 4s + 4c P Z 5 PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 4p + 4c P Zk 5 Doc. Ing. Karel Müller, CSc., Mgr. Magdalena Šťovíčková Jantulová Veřejná politika 4p + 4s P Zk 6 Prof. PhDr. Martin Potůček, Ph.D., Mgr. Selma Muhič Dizdarevič 1 (LS) 1 (ZS) 1 (ZS) Veřejná ekonomika 4p + 4c P Zk 3 Ing. Marie Dohnalová, CSc. 1 (ZS) Reforma veřejné správy v ČR 8s P Z 3 PhDr. Hana Pauerová 1 (ZS) Sociální ekonomika 4p + 4c P Zk 5 Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 1 (LS) Regionální ekonomika 8s P Z 3 Doc. Ing. Ladislav 2 3 předmět může být uskutečňován v podobě přednášky, cvičení, semináře, kurzu, praxe, stáže, laboratorní práce, exkurze, samostatné práce nebo konzultace 4 formami kontroly studia předmětu jsou: kolokvium, zápočet, klauzurní práce, klasifikovaný zápočet, zkouška, kombinace uvedených forem

16 Průša, CSc. (ZS) Právní rámec občanského sektoru Právní rámec občanského sektoru - seminář 8p P Zk 3 Doc. JUDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., JUDr. Lenka Deverová 2 (ZS) 4s+4c P Z 5 JUDr. Lenka Deverová 2 (ZS) Občanská společnost v Evropské unii 4s+4c P Z 4 PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D., Ing. David Stulík, M. A. Sociální marketing 4s+4c P Z 5 Ing. Marie Dohnalová, CSc. a kol., PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Projektový management 4s+4c P Z 5 Ing. Marie Dohnalová, CSc., Mgr. Dana Moree a kol. Účetnictví a daňové předpisy pro občanský sektor Metody výzkumu občanského sektoru I. 4s+4c P Z 5 PhDr. Marcela Bergerová, CSc., Blažena Petrlíková 8s P Z 3 Mgr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 1 (ZS) 1 (LS) 2 (ZS) 2 (LS) 1 (LS) Metody výzkumu občanského sektoru II. 4s+4c P Z 5 Mgr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 2 (ZS) Základy psaní akademických textů Cvičení k praxi v občanském sektoru Praxe v občanském sektoru 8c P Z 2 kolektiv 1 (ZS) 4c P Z 2 Mgr. Dana Moree 1 (ZS) 4c P Z 4 Mgr. Dana Moree 2 (LS) Diplomní seminář I., II., III. 4s, 4s P Z/Z/Z (3/6/ 12 ) Celkem 21 kolektiv 1 (LS)/ 2 (ZS)/ 2 (LS) 16

17 Povinně volitelné předměty (student volí v rozsahu 3 kreditů) Civil Society in Central Europe Introduction to multiculturalism Strategic planning and management for NGOs Strategic Communication for NGOs Volitelné předměty: 2s V Z 3 PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 2s V Z 3 Mgr. Selma Muhič Dizdarevič 2s V Z 3 Prof. Kevin Kearns 2s V Z 3 Dr. Margaret Rooney Hall shodné jako u prezenční formy studia 17

18 4.2. Poskytnuté formy podpory studia a) Forma komunikace s vyučujícím Studenti kombinované formy studia si mohou domluvit individuální osobní konzultace s vyučujícím vedle jeho řádných konzultačních hodin také např. v pátek nebo o víkendech, během kterých probíhá výuka. b) Rozsah, obsahové zaměření a způsob kontroly individuálních prací studentů U studentů kombinovaného studia je kladen důraz na zajištění průběžné přípravy během semestru, čemuž odpovídá termínovník (vyhlášené termíny katedrou v souladu s harmonogramem akademického roku) pro odevzdávání dílčích prací a požadavky na přípravu na jednotlivá soustředění. Od studentů kombinované formy studia se požaduje kromě jiných povinností, společných se studenty prezenční formy studia, zpracování doplňujících referátů (např. stručné anotace a kritiky povinné četby) anebo absolvování ústních kolokvií, umožňujících vyučujícímu sledovat průběžnost a kvalitu jejich studijní přípravy. Na konci semestru probíhá jedno- nebo dvoudenní soustředění věnované kontaktním formám atestace (testy, ústní přezkoušení atd.). Tato soustředění se v případě potřeby konají častěji. c) Charakteristika studijní literatury a dalších studijních pomůcek pro studenty, včetně možností využití moderních informačních technologií. Od studentů kombinované formy studia se zpravidla (viz sylaby) vyžaduje prostudování povinné doplňující literatury, kterou tvoří tituly vhodné ke kontrolovanému samostudiu zčásti nahrazující výklad vyučujícího při kontaktní výuce. d) 2-3 ukázky studijních opor pro kombinovanou formu (odkazy na www stránky, CD, diskety s doprovodnými texty) srov. přiložený CD-ROM 18

19 6. Informační zabezpečení Výchozí počet PC: Počet PC dostupné studentům a napojených na Internet: 5 PC 20 PC laboratoř Praha-Jinonice 7. Údaje o knihovnách Jak je knihovna přístupna studentům: Nabízené servisní knihovnické služby: Je součástí knihovny studovna: 1/ pondělí-pátek, 10 hod. denně (Knihovna společenských věd UK, Praha-Jinonice) 2/ pondělí-pátek (sobota) dle dohody (Knihovna Katedry oboru Občanský sektor FHS UK) výpůjčky prezenční i externí, xerox, přístup do online databází ano Základní odborné zaměření knižního fondu: společenské vědy Zajištění SO/SP studijní literaturou a dalšími studijními pomůckami (studijní opory): Elektronická knihovna textů v elektronickém systému podávání seminárních prací FHS UK Knihovna společenských věd UK, Praha-Jinonice Knihovna Katedry oboru Občanský sektor FHS UK Je realizován automatizovaný knihovnický systém: Je vybudováno ediční středisko žadatele: ano (Knihovna společenských věd UK, Praha-Jinonice) ne Způsob vydávání vlastních učebních textů (pomůcek): knižním nakladatelstvím (např. Karolinum, Akademické nakladatelství CERM, apod.) 20

20 8. Sylaby předmětů Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu: Teorie občanské společnosti I. Forma studia: Typ studijního předmětu: Formy výuky studijního předmětu: Formy kontroly studia předmětu: Počet kreditů: prezenční povinný přednáška, cvičení zkouška 5 kreditů Vyučující: Prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc., PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. Stručná anotace předmětu: Přednáška se zabývá vývojem pojmu občanské společnosti v evropském politickém a sociálním myšlení od 17. století do současnosti. Historie konceptu občanské společnosti je představena v kontextu dobových politických a sociálních teorií a rovněž v souvislosti se sociálními a politickými dějinami především evropských společností. Cvičení je zaměřeno na rozšíření a prohloubení znalostí o teoretických přístupech k občanské společnosti, které studenti oboru OS získávají na stejnojmenné přednášce. Cvičení předpokládá od studentů samostatnou četbu, přednesení referátů na zadaná témata a účast v diskusích. Cíl předmětu: Předmět má studentům poskytnout formou výkladu přednášejícího i četby vybraných pramenných textů základní přehled o vývoji konceptu občanské společnosti v evropském myšlení od 17. století do druhé poloviny 20. století, o základních směrech uvažování o vztahu občanská společnost-stát a souvislostech mezi přístupy k občanské společnosti a hlavními politickými filosofiemi a ideologiemi. Metody výuky: Základní výukovou metodou je přímá kontaktní výuka kombinovaná s individuálním samostudiem za využití moderních informačních technologií. Důraz je kladen na samostatnou četbu textů, jejich řízenou diskusi ve skupině a propojení obsahu přednášek s předepsanou základní četbou. Doplňkovou složku představují individuálně poskytované konzultace. Osnova: Jak lze teoreticky přistupovat k občanské společnosti. Co jsou to teorie občanské společnosti? Rozdíly a vzájemné vztahy mezi sociálním a politickým uspořádáním společnosti. Vznik institucí moderní společnosti, moderního státu a moderní veřejnosti. 21

21 Vývoj konceptu občanské společnosti do 17. století. Občan, společnost a stát v klasické anglické politické filosofii: Thomas Hobbes a John Locke. Skotští osvícenci: Adam Smith, David Hume, Adam Ferguson Jean-Jacques Rousseau a počátky moderní teorie demokracie Koncepce občanské společnosti v Hegelově politické filosofii Klasický liberalismus 19. století: Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill Občanská společnost v marxistické tradici: Karl Marx, Antonio Gramsci Občanská společnost a trh: F.A. von Hayek, Robert Nozick Občanská společnost a veřejnost: Jürgen Habermas, Charles Taylor Fenomén sociálního státu, technokratizace politiky, proměna postavení, charakteru a funkce veřejnosti, nové formy občanské společnosti Občanská společnost a současná teorie demokracie Studijní zátěž: Účast na přednáškách Účast na cvičeních Samostatná četba předepsané literatury Příprava na ústní referát Zpracování závěrečného písemného referátu Celková pracovní zátěž 13 x 2 hodiny 26 hodin 13 x 2 hodiny 26 hodin 66 hodin 4 hodiny 8 hodin 130 hodin Studijní literatura: Povinná literatura: Gellner, E. (1997): Podmínky svobody. Brno: CDK. ISBN Habermas, J. (2000): Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: FILOSOFIA 2000, ss ISBN Locke, J. (1992): Druhé pojednání o vládě. Praha: Svoboda. Výběr. ISBN X. Rousseau, J. J. (2002): O společenské smlouvě. Dobrá Voda: Aleš Čaněk. Kniha první, kapitoly VI., VII. a VIII; Kniha druhá, kapitola IV. ISBN Hegel, G.W.F. (1992): Základy filosofie práva. Praha: Academia. Výběr. ISBN Tocqueville, A. (1992): Demokracie v Americe II. Praha: Lidové noviny. Druhá část, kapitoly I- VII,.ss ISBN Hayek, F. A. (1994): Tržní řád neboli katallaxe. In Právo, zákonodárství a svoboda. Praha: Academia. Kapitola X, ss ISBN Taylor, Ch. (1994): Liberální politika a veřejnost. In Krzysztof Michalski (ed.). Liberální společnost. Praha: FILOSOFIA 1994, ss ISBN Taylor, Ch. (1995): Invoking Civil Society. In Philosophical Arguments. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, ss ISBN

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: )

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: ) HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: 16.3. 2009 1.12. 2013) SZ společný základ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 Předmět s označením

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Bakalářský studijní obor: Historie Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupce

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 710 Filologie (Platnost akreditace: 11.5. 2010 0.6. 2018) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 1. Metody lingvistické práce B * 0p + 2s Zk

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

Mezinárodní management a globalizace

Mezinárodní management a globalizace 3MA425 Mezinárodní management a globalizace Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Mezinárodní management a globalizace International Management and Globalization Internationales Management in

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NIOEMSKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Název předmětu 1 PS Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p

Více

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017 Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017 Bakalářské studium Všeobecná sestra prezenční a kombinovaná forma Písemný test ze znalostí uchazeče

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU.

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Šárka Zapletalová Ostrava 2011 Název: Obchodní ání Autoři: Šárka Zapletalová Vydání: první, 20111 Počet stran: 18 Tisk: Vysoká škola

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)

SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) SOC I. cyklus SOC011001 / Úvod do sociologie Jiří Šubrt 3/- Zk -/- SOC011002 / Sociologický proseminář Richard Růžička

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc OBSAH: Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupci ředitele: doc.

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování 3MA413 Manažerské rozhodování Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerské rozhodování Managerial Decision Making Managemententscheidungen 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení magisterská navazující

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ KAMILA BEŇOVÁ Ostrava 2011 1 Název: Oceňování složek podnikání Autoři: Kamila Beňová Vydání: první, 2011 Počet stran: 7 Tisk:

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie

Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie (modifikace od roku 2012 2013) základní údaje, podrobnosti uvedeny ve schválené akreditaci A. Fakulta: Fakulta humanitních studií B. Typ studijního programu:

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Vydání: první, 2011 Počet

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Studijní programy 2015 / 2016

Studijní programy 2015 / 2016 Studijní programy 2015 / 2016 Informace o fakultě Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS MENDELU) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Podnětem pro

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Publikace STUDIE KE STAŽENÍ

Publikace STUDIE KE STAŽENÍ Publikace STUDIE KE STAŽENÍ Kateřina Legnerová Generační obměna ve vedení podniků (2016) Praha: Wolters Kluwer Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Kateřina Legnerová, Tereza Pospíšilová Lidské zdroje v sociálních

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ (jednooborové bakalářské studium) B 7201 Informační studia a knihovnictví (Platnost akreditace: 30.10. 2009 31.7. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Podnikatelské praktikum

Podnikatelské praktikum 3MA543 Podnikatelské praktikum Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Podnikatelské praktikum Enterprise in praxis Unternehmerisches Praktikum 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení magisterská navazující

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

SYLABUS MODULU OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ KAMILA BEŇOVÁ

SYLABUS MODULU OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ KAMILA BEŇOVÁ SYLABUS MODULU OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ KAMILA BEŇOVÁ Ostrava 2011 1 : OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ Autoři: ING. DAVID HÜTTER Vydání: první, 2011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola podnikání, a. s. Vydala:

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

REALIZACE PROJEKTU, PROJEKTOVÍ PARTNEŘI

REALIZACE PROJEKTU, PROJEKTOVÍ PARTNEŘI VÝSTUPY PROJEKTU Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ

Více

Manažerská informatika databázové aplikace

Manažerská informatika databázové aplikace 3MA383 Manažerská informatika databázové aplikace Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika databázové aplikace Management Information Technology atabases Application Managementinformatik

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Jde o vzor fakultních Pravidel pro organizaci studia z dubna 2006, ve kterém byly v revizním režimu doplněny články vyplývající ze 7. Změny Studijního a zkušebního řádu UK z 11. června 2013. Všechny tyto

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více