Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)"

Transkript

1 Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil v březnu na tiskové konferenci reformu přímých daní a odvodů, v jejímž rámci dojde ke sjednocení základů daně z příjmů a pojistného na zdravotní a sociální pojištění a vytvoření tzv. Jednoho inkasního místa. Nejvýznamnější prvky budoucí reformované daně z příjmů Vám přinášíme v úvodním článku. Dne 1. dubna vstoupila v účinnost novela zákona o DPH. V této souvislosti komentujeme informace a sdělení ministerstva financí týkající se některých změn v zákoně o DPH. Dále přinášíme zajímavou informaci týkající se zasílání faktur elektronickou poštou: Generální finanční ředitelství připustilo, že za určitých podmínek lze takto doručený doklad považovat za řádný daňový doklad i přesto, že není opatřen elektronickým podpisem. V neposlední řadě upozorňujeme na nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které se týkalo prokázání daňové uznatelnosti u manažerských služeb hrazených dceřinou společností mateřské společnosti. V souvislosti se zemětřesením v Japonsku upozorňujeme též na daňové důsledky poskytnutí humanitárních darů. Poslední článek se věnuje návrhu, který předložila Evropská komise a který se týká společného konsolidovaného daňového základu společností. Věříme, že naše pravidelná publikace bude i nadále užitečným společníkem ve Vaší praxi. DANĚ DOTACE EU Ministerstvo financí představilo daňovou reformu Informace ministerstva financí k novele zákona o DPH Daňové doklady ve formátu pdf Evidence k režimu přenesení daňové povinnosti Bonusy a skonta a vystavování daňových dobropisů pro účely DPH GFŘ k emisním povolenkám Poskytnuté dary na odstraňování následků živelní pohromy v zahraničí Nejvyšší správní soud k otázce manažerských poplatků Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Evropská komise představila koncept společného konsolidovaného základu daně pro právnické osoby (CCCTB) JEDNOU VĚTOU

2 DANĚ Ministerstvo financí představilo daňovou reformu Ministr financí představil 18. března na tiskové konferenci reformu přímých daní a odvodů. Reformu považuje ministr za třetí pilíř komplexní daňové reformy, přičemž prvním pilířem je již od letošního roku fungující daňový řád a druhým pilířem pak probíhající institucionální reforma tedy transformace výběru daní a veřejného pojistného prostřednictvím Jednoho inkasního místa (tzv. JIM). Jedním z podstatných rysů reformy je sjednocení základů daně z příjmů a pojistného na zdravotní a sociální pojištění a vytvoření Jednoho inkasního místa, kde si poplatník bude moci vyřídit veškerou odvodovou agendu, kterou nyní vyřizuje u pěti různých správců odvodů. Podstatné systémové změny budou provedeny změnou stávajících zákonů. Dle ministra by paragrafované znění příslušných zákonů mělo být předloženo do vlády do 30. června letošního roku, přičemž účinnost zákonů by nastala 1. ledna V tomto roce dojde také ke spuštění Jednoho inkasního místa. Zcela nový zákon o důchodových daních, který v sobě bude integrovat daně z příjmů, pojistné na důchodové a zdravotní pojištění, daň darovací a dědickou i zákon o rezervách, bude připraven později (pravděpodobně s účinností od roku 2014), neboť se počítá s provázaností na rekodifikaci občanského a obchodního práva. Nejvýznamnější prvky navrženého systému zdanění příjmů shrnujeme níže. Návrh není prozatím k dispozici v paragrafovaném znění a neprošel ani připomínkovým řízením. Nelze proto vyloučit, že se schválené znění bude zásadním způsobem lišit od tohoto návrhu. Zdanění fyzických osob Sazba daně z příjmů fyzických osob má představovat 19 % z hrubé mzdy, tzn. bude upuštěno od konceptu superhrubé mzdy. Základní sleva na poplatníka se vrátí na úroveň roku 2010, tedy na Kč, avšak bude poskytována pouze do výše příjmu odpovídajícího stropu na sociální pojištění. Nad tento strop nebude sleva poskytována. Daňové zvýhodnění na dítě se zvýší o Kč ročně. Ostatní osvobození od daně zůstanou v podstatě nezměněna kromě některých zaměstnaneckých benefitů např. stravování či přechodného ubytování. Tato osvobození budou zrušena a budou nahrazena novou roční slevou na dani, tzv. výdajovým paušálem ve výši 3000 Kč. Možnost odpočtu hypotéčních úroků bude snížena na 150 tis. Kč ročně, a to pouze u starých úvěrů. U nově uzavřených smluv nebude možnost hypotéční úroky odečítat ze základu daně vůbec. Pojistné na důchodové pojištění se stanoví ve výši 6,5 % a horní hranice vyměřovacího základu bude omezena čtyřnásobkem průměrné měsíční mzdy. V návaznosti na systém, který je navrhován v rámci penzijní reformy, budou zaměstnanci, kteří si zvolí opt-out, celkově odvádět 8,5 % (3,5 % do průběžného systému a 5 % do soukromého penzijního fondu). Pojistné na zdravotní pojištění bude rovněž ve výši 6,5% (dnes 4,5%) a horní hranice příslušného vyměřovacího základu bude představovat šestinásobek průměrné měsíční mzdy. Dohody o provedení práce budou podléhat pojistnému na důchodové a zdravotní pojištění.

3 Odvody zaměstnavatelů Pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které dnes zaměstnavatel hradí ve výši 34 %, bude nahrazeno 32% daní z úhrnu mezd. Daň z úhrnu mezd bude zastropována ve výši čtyřnásobku průměrné měsíční mzdy v úhrnu za všechny zaměstnance. Pro naprostou většinu firem to efektivně znamená zrušení stropů na pojistné. Zdanění OSVČ Nový systém počítá se zachováním výdajových paušálů ve výši 40, 60 a 80 %, avšak nebude k dispozici podnikatelům, kteří jsou plátci DPH. Zároveň by se snížila výše obratu pro povinnou registraci k DPH z Kč na Kč. Vyměřovacím základem pojistného na sociální a zdravotní pojištění bude 100 % zisku, nikoli 50 %, jako je tomu v současnosti. Sazba sociálního i zdravotního pojistného bude minimálně 6,5 % a podnikatel již nebude platit obdobu úhrnu mezd sám za sebe jako je tomu u zaměstnavatelů. Obdobně jako zaměstnanec si OSVČ bude moci zvolit opt-out, tzn. spoření 3 % ze 6,5 % do soukromého penzijního fondu, plus 2 % navíc. Dávky z důchodového systému v případě platby minima tedy 6,5 %, budou oproti zaměstnanci přibližně pětkrát nižší než u zaměstnance dle informací ministra na tiskové konferenci. Je to důsledek toho, že OSVČ bude osvobozena od platby daně z úhrnu mezd. OSVČ ovšem bude mít možnost rozhodnout se pro vyšší sazby pojistného. Zdanění právnických osob Sazba daně z příjmů právnických osob zůstane 19 %. Bude zavedena sleva na dani ve výši sražené daně z dividend, která se uplatní v následujících zdaňovacích obdobích bez omezení. Dojde ke zjednodušení tvorby rezerv a opravných položek k pohledávkám, jakož i ke zjednodušení odpisů. Plánuje se zrušení slevy na dani z titulu investičních pobídek. Jan Linhart, tel.: Lenka Fialková, tel.: Informace ministerstva financí k novele zákona o DPH Dne 1. dubna 2011 nabyla účinnosti novela zákona o DPH. O nejvýznamnějších změnách, které tato novela přinesla, jsme Vás již informovali v minulých číslech Finančních aktualit. Generální finanční ředitelství vydalo k některým bodům novely informace, jejichž účelem je pomoci daňovým subjektům s orientací v novinkách v zákoně o DPH a s jejich aplikací v souladu s výkladem daňové správy. Vydané informace pokrývají následující oblasti: Režim přenesení daňové povinnosti (reverse-charge) u dodávek zlata, emisních povolenek, šrotu a od roku 2012 stavebních prací

4 Změny v pravidlech uplatňování nároku na odpočet Změny v pravidlech pro opravu základu daně a výše daně (daňové dobropisy a vrubopisy). Možnost opravy daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Osvobození při dovozu zboží Změny v podávání souhrnných hlášení Změny ve skupinové registraci (zde i s upozorněním na změny platné od 1. ledna 2010) Samostatně pak Generální finanční ředitelství vydalo informaci k problematice ručení odběratele za DPH, která nebyla dodavatelem zaplacena. Informace je dostupná na serveru ministerstva financí zde: Petr Toman, tel.: Daňové doklady ve formátu pdf S účinnosti novely zákona o DPH od 1. dubna 2011 nabyla na významu problematika doručování a formy daňových dokladů, a to zejména proto, že bez držby řádného daňového dokladu novela neumožňuje uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu. Nedoručení daňového dokladu či doručení daňového dokladu, který nesplňuje zákonné náležitosti, může vést až k zamítnutí uplatněného nároku na odpočet při daňové kontrole. V poslední době se velmi rozšířila praxe zasílání dokladů ve formátu pdf (či jiném elektronickém formátu) elektronickou poštou. V mnoha případech není doklad v papírové podobě doručován vůbec. Odborná veřejnost byla k tomuto vystavování daňových dokladů poměrně skeptická, neboť takové doklady nesplňují náležitosti daňového dokladu vystaveného v elektronické podobě zejména kvůli absenci elektronického podpisu či doručení prostřednictvím systému EDI. Tato problematika byla v minulém týdnu právě s ohledem na přijatou novelu zákona o DPH předmětem jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství. Generální finanční ředitelství překvapivě připustilo, že za určitých podmínek lze doklad doručený elektronickou poštou považovat za řádný daňový doklad i přesto, že není opatřen elektronickým podpisem. Po vytištění bude tento doklad považován za listinný daňový doklad a měl by být archivován jako běžné daňové doklady v papírové podobě. Podmínkou takového postupu je podle Generálního finančního ředitelství zejména skutečnost, že dodavatelem, resp. vystavitelem, dokladu je zaručena autenticita původu dokladu, úplnost a jeho čitelnost, která jím musí být garantována po celou dobu uchování dokladu. Je nutno upozornit, že diskuze k tomuto tématu doposud nebyla ukončena a bude pokračovat na dalším jednání koncem dubna Lze však očekávat, že by nemělo dojít k významným posunům v již publikovaném závěru, spíše jen ke zpřesnění podmínek, za nichž je možno faktury (daňové doklady) tímto způsobem vystavovat. Petr Toman, tel.:

5 Evidence k režimu přenesení daňové povinnosti V souvislosti s novelou zákona o DPH vydalo Generální finanční ředitelství pokyn GFŘ - D 4 týkající se formátu a podávání výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti. Tato zvláštní daňová záznamní povinnost se vztahuje nově na všechny plátce dodávající či nakupující zboží či služby, u nichž je při lokálních dodávkách uplatňován systém reverse-charge (šrot, zlato, emisní povolenky a od 1. ledna 2012 pak i stavební práce). Tito plátci (jak prodávající tak i kupující) budou od dubna 2011 podávat společně s daňovým přiznáním také zvláštní evidenci těchto transakcí. Evidenci je nutno podávat elektronicky ve stanoveném formátu xml. Podání lze učinit následujícími způsoby: datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy; datová zpráva musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy, pokud je toto podání správci daně do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno písemně a nebo datovou zprávou prostřednictvím datové schránky subjektu (v takovém případě není nutný elektronický podpis). Pokyn je dostupný na stánkách ministerstva financí K pokynu je též doplněna informace o konkrétních požadavcích na obsah záznamní evidence a na strukturu požadovaných údajů včetně definice formátu xml. Informace je k dispozici také na stránkách ministerstva financí zde: Petr Toman, tel.: Bonusy a skonta a vystavování daňových dobropisů pro účely DPH V rámci informací k novele zákona o DPH se Generální finanční ředitelství vyjádřilo k problematice vystavování daňových dobropisů (opravných daňových dokladů) v případě poskytnutí finančních bonusů či skont. Jak uvádí Generální finanční ředitelství, u tzv. bonusů a skont vyjadřujících sjednané platební podmínky (např. z důvodů překročení limitu odebraného zboží, platby předem, platby v hotovosti apod.) se dosavadní výklad nemění, tj. nadále se jedná o finanční plnění, u kterých se z hlediska DPH nepostupuje podle 42, resp. 43 zákona o DPH. Dosavadní výklad Generální finanční ředitelství dále neupřesňuje, lze však předpokládat, že vychází také z dřívějšího pokynu D-210, který problematiku finančních bonusů a skont upravoval. Ani tento, dnes již neplatný, pokyn však danou problematiku neupravoval jednoznačně. Například u skont rozlišoval mezi tzv. platební a cenovou podmínkou, přičemž poskytnutí skonta v rámci tzv. platební podmínky nemá za následek úpravu základu daně a nevede k vystavení daňového dobropisu (opravného daňového dokladu) pro účely DPH, zatímco cenová podmínka naopak

6 k vystavení daňového dobropisu vede. Rozdíly mezi jednotlivými podmínkami však detailně definovány či popsány nebyly. Novela zákona o DPH požaduje po odběrateli, aby v případě snížení základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění (tedy například při poskytnutí dodatečné slevy) provedl snížení nároku na odpočet již v okamžiku, kdy se dozvěděl o okolnostech pro toto snížení, aniž by musel v daném období obdržet daňový doklad. Doporučujeme proto provést prověrku existujících dodavatelských smluv z hlediska typu přiznávaných slev, bonusů a skont. Dle našich zkušeností totiž značná část bonusů a skont podmínky, byť vágně definované, nenaplňuje, a nelze je za finanční bonusy či skonta stojící mimo předmět DPH považovat. Mají spíše charakter běžné slevy. Skutečnost, že dodavatel opravný daňový doklad (dobropis) nikdy na poskytnutou slevu nevystavil, není po novele zákona o DPH rozhodující. Riziko případného doměrku je vždy na straně odběratele. Petr Toman, tel.: GFŘ k emisním povolenkám V souvislosti s opatřeními reagujícími na nárůst cen elektrické energie způsobený podporou obnovitelných zdrojů, schválenými koncem minulého roku, byla novelou zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí též zavedena darovací daň z emisních povolenek bezplatně přidělených v letech 2011 a 2012 výrobcům elektřiny, a to s účinností od 1. ledna Generální finanční ředitelství v této souvislosti vydalo v březnu na svých webových stránkách informaci k postupu při zdanění bezúplatného nabytí emisních povolenek daní darovací. Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů v letech 2011 a 2012 pro výrobu elektřiny v zařízení, které k 1. lednu 2005 nebo později vyrábělo elektřinu na prodej třetím osobám a ve kterém probíhá z činností, na které se vztahuje obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, pouze spalování paliv výrobcem elektřiny. Energetický regulační úřad na svých webových stránkách uveřejnil přehled výrobců elektřiny, u nichž darování emisních povolenek podléhá darovací dani. Tento úřad vyzval zástupce jednotlivých subjektů k verifikaci hodnot a parametrů souvisejících s kalkulací počtu povolenek podléhajících dani. Základem daně darovací je průměrná tržní hodnota povolenky na emise skleníkových plynů k 28. únoru příslušného kalendářního roku (zveřejňovaná ministerstvem životního prostředí) vynásobená počtem bezúplatně nabytých povolenek k výrobě elektřiny pro příslušný kalendářní rok. Průměrná cena emisní povolenky k 28. únoru 2011 byla stanovena ve výši 349,84 Kč jako průměr tržní ceny emisní povolenky v období od 1. ledna 2011 do 28. února Darovací dani podléhá jen ta část bezplatně nabytých emisních povolenek, které jsou využity pro výrobu elektřiny, emisní povolenky odpovídající podílu elektřiny vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla jsou osvobozeny. Česká daňová správa v této souvislosti uveřejnila metodiku stanovení darovací daně s uvedením konkrétního postupu výpočtu zdaněných a osvobozených povolenek. Daňové přiznání k dani darovací je poplatník povinen podat místně příslušnému správci daně do 31. března příslušného kalendářního roku (tj. za rok 2011 do 31. března 2011). Samotná daň je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru finančním úřadem. Sazba daně darovací u bezúplatně nabytých povolenek činí 32 %.

7 Martin Houska, tel.: Jana Kubátová, tel.: Poskytnuté dary na odstraňování následků živelní pohromy v zahraničí V souvislosti s přírodní katastrofou v Japonsku jsme pro Vás připravili krátký přehled daňových dopadů poskytnutých darů na humanitární pomoc. Poskytnutí daru je obecně považováno za daňově neuznatelný náklad společnosti. Od základu daně lze ovšem při splnění podmínek stanovených v ustanovení 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu darů poskytnutých mimo jiné právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek na humanitární a charitativní účely podle zákona o veřejných sbírkách. Podle 20 odst. 12 se obdobný režim vztahuje i na dary poskytnuté právnickým osobám se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. V praxi nastávají případy, že se česká právnická osoba rozhodne poskytnout dar přímo japonské organizaci. Tento dar však není možné uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně z příjmů. Nabytí daru určeného na humanitární nebo charitativní účely japonskou organizací je osvobozeno od daně darovací a dárce nemusí podávat daňové přiznání (viz 20 odst. 14 zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí). Daňově efektivním a zpravidla praktickým řešením zejména z pohledu daní z příjmů se jeví poskytnutí daru prostřednictvím české humanitární organizace s celosvětovou působností nebo využití některé z veřejných sbírek pořádaných za tímto účelem. Daniel Szmaragowski, tel.: Pavla Vítková, tel.: Nejvyšší správní soud k otázce manažerských poplatků Rádi bychom Vás upozornili na nedávný judikát týkající se prokázání daňové uznatelnosti přijatých manažerských služeb (8 Afs 19/ ze dne 2. března 2011). V daném případě se jednalo o realitní společnost bez zaměstnanců, která pronajímala nebytové prostory. Tato společnost hradila tzv. management fee, neboli částku za manažerské služby své rakouské mateřské společnosti. Služby byly pravděpodobně fakturovány na hodinové bázi se sazbou 120 eur. Finanční úřad v rámci kontroly vyzval společnost k prokázání daňové uznatelnosti fakturovaných služeb. V rámci důkazního řízení společnost předložila smlouvu, faktury a další dokumenty obsahující vždy pouze velmi obecný popis služeb (supervize, controlling, poradenství, vytvoření konceptu a korekce smluv při výpovědích nájemců a dalších pronájmech, poradenské služby v oblasti plánování rozpočtu, hospodářství a rentability apod.). Vzhledem k tomu, že správce daně neuznal částky za manažerské služby jako daňový náklad, obrátila se společnost na soud.

8 Nejvyšší správní soud konstatoval, že se společnosti nepodařilo jednoznačně prokázat vztah výdajů na manažerské služby k jejím zdanitelným příjmům. Podle Nejvyššího správního soudu pro uznání nákladů na služby nepostačí prokázat, že služby byly skutečně poskytnuty a že byly uhrazeny, nýbrž poplatník musí prokázat i skutečný rozsah a obsah poskytnutých služeb a účel výdaje za tyto služby, tedy jejich objektivní souvislost se zdanitelnými příjmy. V neprospěch poplatníka v daném sporu podle názoru soudu svědčilo například to, že přes konstantní výši výnosů náklady na poradenské služby v kontrolovaných obdobích oproti předchozím obdobím značně vzrostly (z 0,2 až 0,5 milionu na 1 1,8 milionu Kč) a že nájemní smlouvy uzavírané v kontrolovaných obdobích byly prakticky shodné se smlouvami uzavřenými v předchozích letech, tudíž poplatník by musel objasnit, v čem spočívala fakturovaná služba vytvoření konceptu a korekcí smluv při výpovědích nájemců a dalších pronájmech. Soud neuznal ani argument poplatníka, že společnost neměla zaměstnance, a proto bylo nezbytné vykonávané činnosti nakupovat. Ani v případě poskytování služeb nemateriální povahy, ze kterých mohou, ale nemusí vzejít hmatatelné výstupy, není poplatník podle Nejvyššího správního soudu zbaven povinnosti prokázat oprávněnost daňové uznatelnosti nákladů. Soud zdůraznil, že i uskutečňování poradenských a manažerských činností a jejich souvislost s dosažením zdanitelných příjmů může být prokázána nějakým hmatatelným výstupem či konkrétním výsledkem činnosti, za kterou byly uplatňované výdaje hrazeny, např. výsledkem revize nájemních smluv, výsledným hodnocením účetnictví daňového subjektu, obchodní (mailovou) korespondencí či jinými obchodními dokumenty, potvrzeními o uskutečňování cest apod. Pro unesení důkazního břemene ohledně vynaložených nákladů na (alespoň očekávané) příjmy je třeba doložit nikoliv pouze typové vymezení služeb, ale o samotnou fakticitu a skutečný obsah poskytnutého plnění. I s ohledem na citované rozhodnutí soudu doporučujeme, aby společnosti pro případ kontroly manažerských služeb ze strany správce daně byly připraveny předložit nejen smlouvy a faktury, nýbrž i konkrétní výstupy z nakoupených poradenských služeb. Petr Toman, tel.: Jana Pytelková-Svobodová, tel.: Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) DOTACE V průběhu roku 2011 by mělo být otevřeno nejméně sedm výzev v rámci OPPI, přičemž v některých programech půjde o poslední možnost požádat o podporu, jelikož aktuální evropské dotační období již brzy skončí. Ministerstvo průmyslu plánuje v roce 2011 rozdělit minimálně deset miliard korun. Vybrané programy, v jejichž rámci bude vyhlášena výzva pro příjem žádostí o dotace: Program Školicí střediska jedná se o program podporující zakládání firemních školicích středisek. Výzva v rámci tohoto programu je očekávána v létě Program ICT a strategické služby podpora zakládání a rozšiřování center sdílených služeb, center oprav high-tech výrobků a vývoje vlastních softwarových řešení. Vyhlášení výzvy je plánováno na druhou polovinu roku 2011.

9 Program Prosperita podpora vzniku a fungování vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů nebo vytváření sítí business angels, sdružujících malé investory za účelem podpory nadějných podnikatelských nápadů. Výzva v rámci tohoto programu bude vyhlášena 1. dubna a bude trvat do 31. července Program Potenciál podpora zavádění či rozšiřování výzkumných a vývojových aktivit společností s vlastním výzkumem a vývojem. Tento program je aktuálně otevřen, přičemž žádat o podporu je možné do 30. září Zájem podnikatelů o evropské dotace je značný. Celkem si české firmy z OPPI od roku 2007 až do konce února 2011 rozdělily 17,2 miliardy korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu zajišťuje v rámci OPPI v programovacím období celkem 15 programů podpory. Finanční prostředky z nich mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. V rámci programu OPPI se finanční prostředky vyplácí převážně zpětně ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk. Šanci na podporu mají projekty realizované na území celé České republiky kromě hlavního města Prahy. Daniel Szmaragowski, tel.: Karin Tomanová, tel.: Evropská komise představila koncept společného konsolidovaného základu daně pro právnické osoby (CCCTB) Evropská Komise zveřejnila dne 16. března 2011 dlouho očekávaný návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB ). Směrnice by měla umožnit skupinám společností působícím v rámci EU podat jediné konsolidované daňové přiznání za celou skupinu v rámci EU. Konsolidované zisky skupiny by pak byly rozděleny podle určitého vzorce na jednotlivé členy skupiny v jednotlivých členských státech a ty by na takto určené základy daně uplatnily svoje korporátní sazby daně. K zavedení těchto nových pravidel do praxe bude nutný jednomyslný souhlas všech členských států EU, přičemž jejich implementace do národních předpisů by pak byla pro jednotlivé členské státy EU povinná. Uplatnění CCCTB by ovšem bylo, dle návrhu Evropské Komise, pro jednotlivé skupiny společností v Evropské unii dobrovolné (každá skupina by se mohla rozhodnout, zda CCCTB použije pro výpočet základu daně celé skupiny bez možnosti ponechat mimo vybrané členy skupiny). Hlavními výhodami tohoto systému by mělo být zejména administrativní zjednodušení a zprůhlednění systému zdanění společností v Evropě spočívající v konsolidaci hospodářských výsledků jednotlivých společností ze skupiny a následné transformaci na společný základ daně. Ten by byl alokován na jednotlivé společnosti dle velikosti tržeb, počtu zaměstnanců a hodnoty aktiv. Klíčovými prvky tohoto systému by byla kompenzace přeshraničních daňových ztrát v rámci skupiny a neutralizace výsledků vnitroskupinových transakcí, čímž by se do určité míry eliminoval problém spojený s převodními cenami. EU

10 Při stanovení základu daně společností uplatňujících CCCTB by lokální pravidla v příslušných jurisdikcích (např. uznatelnost úroků, odpisy majetku) nebyla relevantní. Z lokálních předpisů by se uplatnila pouze nominální daňová sazba platná pro společnosti v příslušných členských státech. Vzhledem k tomu, že základ daně by byl stanoven odlišně než podle stávajících vnitrostátních pravidel, tento přístup by většinou vedl ke změně efektivní daňové sazby. Co se týká postoje České republiky k zavedení konsolidovaného základu daně, ten je spíše rezervovaný. Česká republika by musela zavést skupinové zdanění a v takovém případě se obává nepříznivých rozpočtových dopadů v důsledku kompenzace zisků a ztrát členů skupiny. Martin Houska, tel.: Kateřina Bereková, tel.: JEDNOU VĚTOU Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o DPH a zákona o daních z příjmů, které obsahují doprovodná opatření k penzijní reformě zvýšení snížené sazby DPH od příštího roku na 14 % a sjednocení obou daní od roku 2013 na 17,5 % a zvýšení daňového zvýhodnění na dítě o Kč ročně. Ministerstvo financí připravilo novelizaci pokynu D-300 nejvýznamnějšího pokynu pro interpretaci ustanovení zákona o daních z příjmů. O důležitých změnách Vás budeme včas informovat. Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů (č.89/2011 Sb.). Zákon o Úřadu práce České republiky byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 73/2011. Místo desítek samostatných úřadů práce se stovkami poboček vznikne ředitelství v Praze a pracoviště v krajích a v pověřených obcích. Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a poskytnout Fondu pojištění vkladů, byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 71/2011. Novela insolvenčního zákona vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 69/2011. Novela zákona o zaměstnanosti uložila pracovním agenturám povinnost pojistit se proti úpadku. Agentury, které obdržely povolení k činnosti od MPSV po 1. lednu 2011, musí tuto povinnost splnit do dvou měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Sněmovna zamítla návrh, podle kterého by pojišťovny část peněz, které vyberou na povinném ručení, odváděly Hasičskému záchrannému sboru. Ústavní soud zrušil s účinností od 1. ledna 2012 zákon o balíčku úsporných opatření vlády z loňského roku. (Zákon novelizoval osmnáct norem v oblasti sociálního zabezpečení a pracovního práva). Škrty v sociální oblasti by měly platit i nadále. Ministr práce a sociálních věcí předložil identický návrh zákona vládě, která ho již schválila a v nejbližší době ho předloží Sněmovně. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní novelu zákona o kolektivním investování. Sněmovna podpořila v prvním čtení vládní návrh novely zákona o celní správě, která v souvislosti s požadavkem EU rozšiřuje funkce celního informačního systému. Novela například rozšiřuje okruh orgánů, které budou mít k datům o porušování celních předpisů přístup, a to o Evropský policejní úřad (Europol) a Evropskou jednotku pro soudní spolupráci (Eurojust).

11 Termíny pro doplacení zdravotního pojištění u OSVČ se sjednotí se lhůtou pro zaplacení pojistného na sociální zabezpečení zřejmě až od letošního srpna. Senátní novelu zákona o všeobecném zdravotním pojištění schválila ve třetím čtení Sněmovna. Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých webových stránkách publikaci Sociální zabezpečení Vláda podpořila poslanecký návrh na rozšíření kontaktních míst Czech POINT i na soukromoprávní subjekty, například banky. V Úředním věstníku EU bylo publikováno nařízení 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Evropská komise publikovala zprávu o fungování EU JTPF (Společné fórum pro převodní ceny EU a OECD). Součástí zprávy je mj. doporučení k převodním cenám ve vztahu ke službám poskytovaným uvnitř skupin podniků. cing/forum/c_2011_16_en.pdf Rada EU schválila novelu směrnice o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného, kterou jsou členské státy povinny implementovat do ledna Na základě této směrnice bude probíhat automatická výměna informací mezi daňovými správami členských států o osmi typech příjmů příjmy ze závislé činnosti, odměny členů statutárních orgánů, dividendy, kapitálové zisky, licenční poplatky, určité produkty životního pojištění, penze a příjmy plynoucí z vlastnictví nemovitého majetku. Generální ředitelství cel informuje na svých webových stránkách, že od 1. dubna dochází k významné změně v osvobození od DPH při dovozu zboží. Od DPH je nově osvobozen pouze dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, limit 150 EUR pro osvobození zboží od cla podle Nařízení Rady (ES) č.1186/2009 se nemění. Běžného občana se změna dotkne zejména u zboží nakupovaného přes internet v zemích mimo EU (např. USA) a dopravovaného na území EU. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Ing. Martin Jareš, Ph.D. Ministerstvo financí Obsah prezentace Daňové změny 2011

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více