Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)"

Transkript

1 Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil v březnu na tiskové konferenci reformu přímých daní a odvodů, v jejímž rámci dojde ke sjednocení základů daně z příjmů a pojistného na zdravotní a sociální pojištění a vytvoření tzv. Jednoho inkasního místa. Nejvýznamnější prvky budoucí reformované daně z příjmů Vám přinášíme v úvodním článku. Dne 1. dubna vstoupila v účinnost novela zákona o DPH. V této souvislosti komentujeme informace a sdělení ministerstva financí týkající se některých změn v zákoně o DPH. Dále přinášíme zajímavou informaci týkající se zasílání faktur elektronickou poštou: Generální finanční ředitelství připustilo, že za určitých podmínek lze takto doručený doklad považovat za řádný daňový doklad i přesto, že není opatřen elektronickým podpisem. V neposlední řadě upozorňujeme na nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které se týkalo prokázání daňové uznatelnosti u manažerských služeb hrazených dceřinou společností mateřské společnosti. V souvislosti se zemětřesením v Japonsku upozorňujeme též na daňové důsledky poskytnutí humanitárních darů. Poslední článek se věnuje návrhu, který předložila Evropská komise a který se týká společného konsolidovaného daňového základu společností. Věříme, že naše pravidelná publikace bude i nadále užitečným společníkem ve Vaší praxi. DANĚ DOTACE EU Ministerstvo financí představilo daňovou reformu Informace ministerstva financí k novele zákona o DPH Daňové doklady ve formátu pdf Evidence k režimu přenesení daňové povinnosti Bonusy a skonta a vystavování daňových dobropisů pro účely DPH GFŘ k emisním povolenkám Poskytnuté dary na odstraňování následků živelní pohromy v zahraničí Nejvyšší správní soud k otázce manažerských poplatků Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Evropská komise představila koncept společného konsolidovaného základu daně pro právnické osoby (CCCTB) JEDNOU VĚTOU

2 DANĚ Ministerstvo financí představilo daňovou reformu Ministr financí představil 18. března na tiskové konferenci reformu přímých daní a odvodů. Reformu považuje ministr za třetí pilíř komplexní daňové reformy, přičemž prvním pilířem je již od letošního roku fungující daňový řád a druhým pilířem pak probíhající institucionální reforma tedy transformace výběru daní a veřejného pojistného prostřednictvím Jednoho inkasního místa (tzv. JIM). Jedním z podstatných rysů reformy je sjednocení základů daně z příjmů a pojistného na zdravotní a sociální pojištění a vytvoření Jednoho inkasního místa, kde si poplatník bude moci vyřídit veškerou odvodovou agendu, kterou nyní vyřizuje u pěti různých správců odvodů. Podstatné systémové změny budou provedeny změnou stávajících zákonů. Dle ministra by paragrafované znění příslušných zákonů mělo být předloženo do vlády do 30. června letošního roku, přičemž účinnost zákonů by nastala 1. ledna V tomto roce dojde také ke spuštění Jednoho inkasního místa. Zcela nový zákon o důchodových daních, který v sobě bude integrovat daně z příjmů, pojistné na důchodové a zdravotní pojištění, daň darovací a dědickou i zákon o rezervách, bude připraven později (pravděpodobně s účinností od roku 2014), neboť se počítá s provázaností na rekodifikaci občanského a obchodního práva. Nejvýznamnější prvky navrženého systému zdanění příjmů shrnujeme níže. Návrh není prozatím k dispozici v paragrafovaném znění a neprošel ani připomínkovým řízením. Nelze proto vyloučit, že se schválené znění bude zásadním způsobem lišit od tohoto návrhu. Zdanění fyzických osob Sazba daně z příjmů fyzických osob má představovat 19 % z hrubé mzdy, tzn. bude upuštěno od konceptu superhrubé mzdy. Základní sleva na poplatníka se vrátí na úroveň roku 2010, tedy na Kč, avšak bude poskytována pouze do výše příjmu odpovídajícího stropu na sociální pojištění. Nad tento strop nebude sleva poskytována. Daňové zvýhodnění na dítě se zvýší o Kč ročně. Ostatní osvobození od daně zůstanou v podstatě nezměněna kromě některých zaměstnaneckých benefitů např. stravování či přechodného ubytování. Tato osvobození budou zrušena a budou nahrazena novou roční slevou na dani, tzv. výdajovým paušálem ve výši 3000 Kč. Možnost odpočtu hypotéčních úroků bude snížena na 150 tis. Kč ročně, a to pouze u starých úvěrů. U nově uzavřených smluv nebude možnost hypotéční úroky odečítat ze základu daně vůbec. Pojistné na důchodové pojištění se stanoví ve výši 6,5 % a horní hranice vyměřovacího základu bude omezena čtyřnásobkem průměrné měsíční mzdy. V návaznosti na systém, který je navrhován v rámci penzijní reformy, budou zaměstnanci, kteří si zvolí opt-out, celkově odvádět 8,5 % (3,5 % do průběžného systému a 5 % do soukromého penzijního fondu). Pojistné na zdravotní pojištění bude rovněž ve výši 6,5% (dnes 4,5%) a horní hranice příslušného vyměřovacího základu bude představovat šestinásobek průměrné měsíční mzdy. Dohody o provedení práce budou podléhat pojistnému na důchodové a zdravotní pojištění.

3 Odvody zaměstnavatelů Pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které dnes zaměstnavatel hradí ve výši 34 %, bude nahrazeno 32% daní z úhrnu mezd. Daň z úhrnu mezd bude zastropována ve výši čtyřnásobku průměrné měsíční mzdy v úhrnu za všechny zaměstnance. Pro naprostou většinu firem to efektivně znamená zrušení stropů na pojistné. Zdanění OSVČ Nový systém počítá se zachováním výdajových paušálů ve výši 40, 60 a 80 %, avšak nebude k dispozici podnikatelům, kteří jsou plátci DPH. Zároveň by se snížila výše obratu pro povinnou registraci k DPH z Kč na Kč. Vyměřovacím základem pojistného na sociální a zdravotní pojištění bude 100 % zisku, nikoli 50 %, jako je tomu v současnosti. Sazba sociálního i zdravotního pojistného bude minimálně 6,5 % a podnikatel již nebude platit obdobu úhrnu mezd sám za sebe jako je tomu u zaměstnavatelů. Obdobně jako zaměstnanec si OSVČ bude moci zvolit opt-out, tzn. spoření 3 % ze 6,5 % do soukromého penzijního fondu, plus 2 % navíc. Dávky z důchodového systému v případě platby minima tedy 6,5 %, budou oproti zaměstnanci přibližně pětkrát nižší než u zaměstnance dle informací ministra na tiskové konferenci. Je to důsledek toho, že OSVČ bude osvobozena od platby daně z úhrnu mezd. OSVČ ovšem bude mít možnost rozhodnout se pro vyšší sazby pojistného. Zdanění právnických osob Sazba daně z příjmů právnických osob zůstane 19 %. Bude zavedena sleva na dani ve výši sražené daně z dividend, která se uplatní v následujících zdaňovacích obdobích bez omezení. Dojde ke zjednodušení tvorby rezerv a opravných položek k pohledávkám, jakož i ke zjednodušení odpisů. Plánuje se zrušení slevy na dani z titulu investičních pobídek. Jan Linhart, tel.: Lenka Fialková, tel.: Informace ministerstva financí k novele zákona o DPH Dne 1. dubna 2011 nabyla účinnosti novela zákona o DPH. O nejvýznamnějších změnách, které tato novela přinesla, jsme Vás již informovali v minulých číslech Finančních aktualit. Generální finanční ředitelství vydalo k některým bodům novely informace, jejichž účelem je pomoci daňovým subjektům s orientací v novinkách v zákoně o DPH a s jejich aplikací v souladu s výkladem daňové správy. Vydané informace pokrývají následující oblasti: Režim přenesení daňové povinnosti (reverse-charge) u dodávek zlata, emisních povolenek, šrotu a od roku 2012 stavebních prací

4 Změny v pravidlech uplatňování nároku na odpočet Změny v pravidlech pro opravu základu daně a výše daně (daňové dobropisy a vrubopisy). Možnost opravy daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Osvobození při dovozu zboží Změny v podávání souhrnných hlášení Změny ve skupinové registraci (zde i s upozorněním na změny platné od 1. ledna 2010) Samostatně pak Generální finanční ředitelství vydalo informaci k problematice ručení odběratele za DPH, která nebyla dodavatelem zaplacena. Informace je dostupná na serveru ministerstva financí zde: Petr Toman, tel.: Daňové doklady ve formátu pdf S účinnosti novely zákona o DPH od 1. dubna 2011 nabyla na významu problematika doručování a formy daňových dokladů, a to zejména proto, že bez držby řádného daňového dokladu novela neumožňuje uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu. Nedoručení daňového dokladu či doručení daňového dokladu, který nesplňuje zákonné náležitosti, může vést až k zamítnutí uplatněného nároku na odpočet při daňové kontrole. V poslední době se velmi rozšířila praxe zasílání dokladů ve formátu pdf (či jiném elektronickém formátu) elektronickou poštou. V mnoha případech není doklad v papírové podobě doručován vůbec. Odborná veřejnost byla k tomuto vystavování daňových dokladů poměrně skeptická, neboť takové doklady nesplňují náležitosti daňového dokladu vystaveného v elektronické podobě zejména kvůli absenci elektronického podpisu či doručení prostřednictvím systému EDI. Tato problematika byla v minulém týdnu právě s ohledem na přijatou novelu zákona o DPH předmětem jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství. Generální finanční ředitelství překvapivě připustilo, že za určitých podmínek lze doklad doručený elektronickou poštou považovat za řádný daňový doklad i přesto, že není opatřen elektronickým podpisem. Po vytištění bude tento doklad považován za listinný daňový doklad a měl by být archivován jako běžné daňové doklady v papírové podobě. Podmínkou takového postupu je podle Generálního finančního ředitelství zejména skutečnost, že dodavatelem, resp. vystavitelem, dokladu je zaručena autenticita původu dokladu, úplnost a jeho čitelnost, která jím musí být garantována po celou dobu uchování dokladu. Je nutno upozornit, že diskuze k tomuto tématu doposud nebyla ukončena a bude pokračovat na dalším jednání koncem dubna Lze však očekávat, že by nemělo dojít k významným posunům v již publikovaném závěru, spíše jen ke zpřesnění podmínek, za nichž je možno faktury (daňové doklady) tímto způsobem vystavovat. Petr Toman, tel.:

5 Evidence k režimu přenesení daňové povinnosti V souvislosti s novelou zákona o DPH vydalo Generální finanční ředitelství pokyn GFŘ - D 4 týkající se formátu a podávání výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti. Tato zvláštní daňová záznamní povinnost se vztahuje nově na všechny plátce dodávající či nakupující zboží či služby, u nichž je při lokálních dodávkách uplatňován systém reverse-charge (šrot, zlato, emisní povolenky a od 1. ledna 2012 pak i stavební práce). Tito plátci (jak prodávající tak i kupující) budou od dubna 2011 podávat společně s daňovým přiznáním také zvláštní evidenci těchto transakcí. Evidenci je nutno podávat elektronicky ve stanoveném formátu xml. Podání lze učinit následujícími způsoby: datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy; datová zpráva musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy, pokud je toto podání správci daně do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno písemně a nebo datovou zprávou prostřednictvím datové schránky subjektu (v takovém případě není nutný elektronický podpis). Pokyn je dostupný na stánkách ministerstva financí K pokynu je též doplněna informace o konkrétních požadavcích na obsah záznamní evidence a na strukturu požadovaných údajů včetně definice formátu xml. Informace je k dispozici také na stránkách ministerstva financí zde: Petr Toman, tel.: Bonusy a skonta a vystavování daňových dobropisů pro účely DPH V rámci informací k novele zákona o DPH se Generální finanční ředitelství vyjádřilo k problematice vystavování daňových dobropisů (opravných daňových dokladů) v případě poskytnutí finančních bonusů či skont. Jak uvádí Generální finanční ředitelství, u tzv. bonusů a skont vyjadřujících sjednané platební podmínky (např. z důvodů překročení limitu odebraného zboží, platby předem, platby v hotovosti apod.) se dosavadní výklad nemění, tj. nadále se jedná o finanční plnění, u kterých se z hlediska DPH nepostupuje podle 42, resp. 43 zákona o DPH. Dosavadní výklad Generální finanční ředitelství dále neupřesňuje, lze však předpokládat, že vychází také z dřívějšího pokynu D-210, který problematiku finančních bonusů a skont upravoval. Ani tento, dnes již neplatný, pokyn však danou problematiku neupravoval jednoznačně. Například u skont rozlišoval mezi tzv. platební a cenovou podmínkou, přičemž poskytnutí skonta v rámci tzv. platební podmínky nemá za následek úpravu základu daně a nevede k vystavení daňového dobropisu (opravného daňového dokladu) pro účely DPH, zatímco cenová podmínka naopak

6 k vystavení daňového dobropisu vede. Rozdíly mezi jednotlivými podmínkami však detailně definovány či popsány nebyly. Novela zákona o DPH požaduje po odběrateli, aby v případě snížení základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění (tedy například při poskytnutí dodatečné slevy) provedl snížení nároku na odpočet již v okamžiku, kdy se dozvěděl o okolnostech pro toto snížení, aniž by musel v daném období obdržet daňový doklad. Doporučujeme proto provést prověrku existujících dodavatelských smluv z hlediska typu přiznávaných slev, bonusů a skont. Dle našich zkušeností totiž značná část bonusů a skont podmínky, byť vágně definované, nenaplňuje, a nelze je za finanční bonusy či skonta stojící mimo předmět DPH považovat. Mají spíše charakter běžné slevy. Skutečnost, že dodavatel opravný daňový doklad (dobropis) nikdy na poskytnutou slevu nevystavil, není po novele zákona o DPH rozhodující. Riziko případného doměrku je vždy na straně odběratele. Petr Toman, tel.: GFŘ k emisním povolenkám V souvislosti s opatřeními reagujícími na nárůst cen elektrické energie způsobený podporou obnovitelných zdrojů, schválenými koncem minulého roku, byla novelou zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí též zavedena darovací daň z emisních povolenek bezplatně přidělených v letech 2011 a 2012 výrobcům elektřiny, a to s účinností od 1. ledna Generální finanční ředitelství v této souvislosti vydalo v březnu na svých webových stránkách informaci k postupu při zdanění bezúplatného nabytí emisních povolenek daní darovací. Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů v letech 2011 a 2012 pro výrobu elektřiny v zařízení, které k 1. lednu 2005 nebo později vyrábělo elektřinu na prodej třetím osobám a ve kterém probíhá z činností, na které se vztahuje obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, pouze spalování paliv výrobcem elektřiny. Energetický regulační úřad na svých webových stránkách uveřejnil přehled výrobců elektřiny, u nichž darování emisních povolenek podléhá darovací dani. Tento úřad vyzval zástupce jednotlivých subjektů k verifikaci hodnot a parametrů souvisejících s kalkulací počtu povolenek podléhajících dani. Základem daně darovací je průměrná tržní hodnota povolenky na emise skleníkových plynů k 28. únoru příslušného kalendářního roku (zveřejňovaná ministerstvem životního prostředí) vynásobená počtem bezúplatně nabytých povolenek k výrobě elektřiny pro příslušný kalendářní rok. Průměrná cena emisní povolenky k 28. únoru 2011 byla stanovena ve výši 349,84 Kč jako průměr tržní ceny emisní povolenky v období od 1. ledna 2011 do 28. února Darovací dani podléhá jen ta část bezplatně nabytých emisních povolenek, které jsou využity pro výrobu elektřiny, emisní povolenky odpovídající podílu elektřiny vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla jsou osvobozeny. Česká daňová správa v této souvislosti uveřejnila metodiku stanovení darovací daně s uvedením konkrétního postupu výpočtu zdaněných a osvobozených povolenek. Daňové přiznání k dani darovací je poplatník povinen podat místně příslušnému správci daně do 31. března příslušného kalendářního roku (tj. za rok 2011 do 31. března 2011). Samotná daň je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru finančním úřadem. Sazba daně darovací u bezúplatně nabytých povolenek činí 32 %.

7 Martin Houska, tel.: Jana Kubátová, tel.: Poskytnuté dary na odstraňování následků živelní pohromy v zahraničí V souvislosti s přírodní katastrofou v Japonsku jsme pro Vás připravili krátký přehled daňových dopadů poskytnutých darů na humanitární pomoc. Poskytnutí daru je obecně považováno za daňově neuznatelný náklad společnosti. Od základu daně lze ovšem při splnění podmínek stanovených v ustanovení 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu darů poskytnutých mimo jiné právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek na humanitární a charitativní účely podle zákona o veřejných sbírkách. Podle 20 odst. 12 se obdobný režim vztahuje i na dary poskytnuté právnickým osobám se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. V praxi nastávají případy, že se česká právnická osoba rozhodne poskytnout dar přímo japonské organizaci. Tento dar však není možné uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně z příjmů. Nabytí daru určeného na humanitární nebo charitativní účely japonskou organizací je osvobozeno od daně darovací a dárce nemusí podávat daňové přiznání (viz 20 odst. 14 zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí). Daňově efektivním a zpravidla praktickým řešením zejména z pohledu daní z příjmů se jeví poskytnutí daru prostřednictvím české humanitární organizace s celosvětovou působností nebo využití některé z veřejných sbírek pořádaných za tímto účelem. Daniel Szmaragowski, tel.: Pavla Vítková, tel.: Nejvyšší správní soud k otázce manažerských poplatků Rádi bychom Vás upozornili na nedávný judikát týkající se prokázání daňové uznatelnosti přijatých manažerských služeb (8 Afs 19/ ze dne 2. března 2011). V daném případě se jednalo o realitní společnost bez zaměstnanců, která pronajímala nebytové prostory. Tato společnost hradila tzv. management fee, neboli částku za manažerské služby své rakouské mateřské společnosti. Služby byly pravděpodobně fakturovány na hodinové bázi se sazbou 120 eur. Finanční úřad v rámci kontroly vyzval společnost k prokázání daňové uznatelnosti fakturovaných služeb. V rámci důkazního řízení společnost předložila smlouvu, faktury a další dokumenty obsahující vždy pouze velmi obecný popis služeb (supervize, controlling, poradenství, vytvoření konceptu a korekce smluv při výpovědích nájemců a dalších pronájmech, poradenské služby v oblasti plánování rozpočtu, hospodářství a rentability apod.). Vzhledem k tomu, že správce daně neuznal částky za manažerské služby jako daňový náklad, obrátila se společnost na soud.

8 Nejvyšší správní soud konstatoval, že se společnosti nepodařilo jednoznačně prokázat vztah výdajů na manažerské služby k jejím zdanitelným příjmům. Podle Nejvyššího správního soudu pro uznání nákladů na služby nepostačí prokázat, že služby byly skutečně poskytnuty a že byly uhrazeny, nýbrž poplatník musí prokázat i skutečný rozsah a obsah poskytnutých služeb a účel výdaje za tyto služby, tedy jejich objektivní souvislost se zdanitelnými příjmy. V neprospěch poplatníka v daném sporu podle názoru soudu svědčilo například to, že přes konstantní výši výnosů náklady na poradenské služby v kontrolovaných obdobích oproti předchozím obdobím značně vzrostly (z 0,2 až 0,5 milionu na 1 1,8 milionu Kč) a že nájemní smlouvy uzavírané v kontrolovaných obdobích byly prakticky shodné se smlouvami uzavřenými v předchozích letech, tudíž poplatník by musel objasnit, v čem spočívala fakturovaná služba vytvoření konceptu a korekcí smluv při výpovědích nájemců a dalších pronájmech. Soud neuznal ani argument poplatníka, že společnost neměla zaměstnance, a proto bylo nezbytné vykonávané činnosti nakupovat. Ani v případě poskytování služeb nemateriální povahy, ze kterých mohou, ale nemusí vzejít hmatatelné výstupy, není poplatník podle Nejvyššího správního soudu zbaven povinnosti prokázat oprávněnost daňové uznatelnosti nákladů. Soud zdůraznil, že i uskutečňování poradenských a manažerských činností a jejich souvislost s dosažením zdanitelných příjmů může být prokázána nějakým hmatatelným výstupem či konkrétním výsledkem činnosti, za kterou byly uplatňované výdaje hrazeny, např. výsledkem revize nájemních smluv, výsledným hodnocením účetnictví daňového subjektu, obchodní (mailovou) korespondencí či jinými obchodními dokumenty, potvrzeními o uskutečňování cest apod. Pro unesení důkazního břemene ohledně vynaložených nákladů na (alespoň očekávané) příjmy je třeba doložit nikoliv pouze typové vymezení služeb, ale o samotnou fakticitu a skutečný obsah poskytnutého plnění. I s ohledem na citované rozhodnutí soudu doporučujeme, aby společnosti pro případ kontroly manažerských služeb ze strany správce daně byly připraveny předložit nejen smlouvy a faktury, nýbrž i konkrétní výstupy z nakoupených poradenských služeb. Petr Toman, tel.: Jana Pytelková-Svobodová, tel.: Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) DOTACE V průběhu roku 2011 by mělo být otevřeno nejméně sedm výzev v rámci OPPI, přičemž v některých programech půjde o poslední možnost požádat o podporu, jelikož aktuální evropské dotační období již brzy skončí. Ministerstvo průmyslu plánuje v roce 2011 rozdělit minimálně deset miliard korun. Vybrané programy, v jejichž rámci bude vyhlášena výzva pro příjem žádostí o dotace: Program Školicí střediska jedná se o program podporující zakládání firemních školicích středisek. Výzva v rámci tohoto programu je očekávána v létě Program ICT a strategické služby podpora zakládání a rozšiřování center sdílených služeb, center oprav high-tech výrobků a vývoje vlastních softwarových řešení. Vyhlášení výzvy je plánováno na druhou polovinu roku 2011.

9 Program Prosperita podpora vzniku a fungování vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů nebo vytváření sítí business angels, sdružujících malé investory za účelem podpory nadějných podnikatelských nápadů. Výzva v rámci tohoto programu bude vyhlášena 1. dubna a bude trvat do 31. července Program Potenciál podpora zavádění či rozšiřování výzkumných a vývojových aktivit společností s vlastním výzkumem a vývojem. Tento program je aktuálně otevřen, přičemž žádat o podporu je možné do 30. září Zájem podnikatelů o evropské dotace je značný. Celkem si české firmy z OPPI od roku 2007 až do konce února 2011 rozdělily 17,2 miliardy korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu zajišťuje v rámci OPPI v programovacím období celkem 15 programů podpory. Finanční prostředky z nich mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. V rámci programu OPPI se finanční prostředky vyplácí převážně zpětně ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk. Šanci na podporu mají projekty realizované na území celé České republiky kromě hlavního města Prahy. Daniel Szmaragowski, tel.: Karin Tomanová, tel.: Evropská komise představila koncept společného konsolidovaného základu daně pro právnické osoby (CCCTB) Evropská Komise zveřejnila dne 16. března 2011 dlouho očekávaný návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB ). Směrnice by měla umožnit skupinám společností působícím v rámci EU podat jediné konsolidované daňové přiznání za celou skupinu v rámci EU. Konsolidované zisky skupiny by pak byly rozděleny podle určitého vzorce na jednotlivé členy skupiny v jednotlivých členských státech a ty by na takto určené základy daně uplatnily svoje korporátní sazby daně. K zavedení těchto nových pravidel do praxe bude nutný jednomyslný souhlas všech členských států EU, přičemž jejich implementace do národních předpisů by pak byla pro jednotlivé členské státy EU povinná. Uplatnění CCCTB by ovšem bylo, dle návrhu Evropské Komise, pro jednotlivé skupiny společností v Evropské unii dobrovolné (každá skupina by se mohla rozhodnout, zda CCCTB použije pro výpočet základu daně celé skupiny bez možnosti ponechat mimo vybrané členy skupiny). Hlavními výhodami tohoto systému by mělo být zejména administrativní zjednodušení a zprůhlednění systému zdanění společností v Evropě spočívající v konsolidaci hospodářských výsledků jednotlivých společností ze skupiny a následné transformaci na společný základ daně. Ten by byl alokován na jednotlivé společnosti dle velikosti tržeb, počtu zaměstnanců a hodnoty aktiv. Klíčovými prvky tohoto systému by byla kompenzace přeshraničních daňových ztrát v rámci skupiny a neutralizace výsledků vnitroskupinových transakcí, čímž by se do určité míry eliminoval problém spojený s převodními cenami. EU

10 Při stanovení základu daně společností uplatňujících CCCTB by lokální pravidla v příslušných jurisdikcích (např. uznatelnost úroků, odpisy majetku) nebyla relevantní. Z lokálních předpisů by se uplatnila pouze nominální daňová sazba platná pro společnosti v příslušných členských státech. Vzhledem k tomu, že základ daně by byl stanoven odlišně než podle stávajících vnitrostátních pravidel, tento přístup by většinou vedl ke změně efektivní daňové sazby. Co se týká postoje České republiky k zavedení konsolidovaného základu daně, ten je spíše rezervovaný. Česká republika by musela zavést skupinové zdanění a v takovém případě se obává nepříznivých rozpočtových dopadů v důsledku kompenzace zisků a ztrát členů skupiny. Martin Houska, tel.: Kateřina Bereková, tel.: JEDNOU VĚTOU Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o DPH a zákona o daních z příjmů, které obsahují doprovodná opatření k penzijní reformě zvýšení snížené sazby DPH od příštího roku na 14 % a sjednocení obou daní od roku 2013 na 17,5 % a zvýšení daňového zvýhodnění na dítě o Kč ročně. Ministerstvo financí připravilo novelizaci pokynu D-300 nejvýznamnějšího pokynu pro interpretaci ustanovení zákona o daních z příjmů. O důležitých změnách Vás budeme včas informovat. Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů (č.89/2011 Sb.). Zákon o Úřadu práce České republiky byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 73/2011. Místo desítek samostatných úřadů práce se stovkami poboček vznikne ředitelství v Praze a pracoviště v krajích a v pověřených obcích. Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a poskytnout Fondu pojištění vkladů, byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 71/2011. Novela insolvenčního zákona vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 69/2011. Novela zákona o zaměstnanosti uložila pracovním agenturám povinnost pojistit se proti úpadku. Agentury, které obdržely povolení k činnosti od MPSV po 1. lednu 2011, musí tuto povinnost splnit do dvou měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Sněmovna zamítla návrh, podle kterého by pojišťovny část peněz, které vyberou na povinném ručení, odváděly Hasičskému záchrannému sboru. Ústavní soud zrušil s účinností od 1. ledna 2012 zákon o balíčku úsporných opatření vlády z loňského roku. (Zákon novelizoval osmnáct norem v oblasti sociálního zabezpečení a pracovního práva). Škrty v sociální oblasti by měly platit i nadále. Ministr práce a sociálních věcí předložil identický návrh zákona vládě, která ho již schválila a v nejbližší době ho předloží Sněmovně. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní novelu zákona o kolektivním investování. Sněmovna podpořila v prvním čtení vládní návrh novely zákona o celní správě, která v souvislosti s požadavkem EU rozšiřuje funkce celního informačního systému. Novela například rozšiřuje okruh orgánů, které budou mít k datům o porušování celních předpisů přístup, a to o Evropský policejní úřad (Europol) a Evropskou jednotku pro soudní spolupráci (Eurojust).

11 Termíny pro doplacení zdravotního pojištění u OSVČ se sjednotí se lhůtou pro zaplacení pojistného na sociální zabezpečení zřejmě až od letošního srpna. Senátní novelu zákona o všeobecném zdravotním pojištění schválila ve třetím čtení Sněmovna. Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých webových stránkách publikaci Sociální zabezpečení Vláda podpořila poslanecký návrh na rozšíření kontaktních míst Czech POINT i na soukromoprávní subjekty, například banky. V Úředním věstníku EU bylo publikováno nařízení 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Evropská komise publikovala zprávu o fungování EU JTPF (Společné fórum pro převodní ceny EU a OECD). Součástí zprávy je mj. doporučení k převodním cenám ve vztahu ke službám poskytovaným uvnitř skupin podniků. cing/forum/c_2011_16_en.pdf Rada EU schválila novelu směrnice o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného, kterou jsou členské státy povinny implementovat do ledna Na základě této směrnice bude probíhat automatická výměna informací mezi daňovými správami členských států o osmi typech příjmů příjmy ze závislé činnosti, odměny členů statutárních orgánů, dividendy, kapitálové zisky, licenční poplatky, určité produkty životního pojištění, penze a příjmy plynoucí z vlastnictví nemovitého majetku. Generální ředitelství cel informuje na svých webových stránkách, že od 1. dubna dochází k významné změně v osvobození od DPH při dovozu zboží. Od DPH je nově osvobozen pouze dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, limit 150 EUR pro osvobození zboží od cla podle Nařízení Rady (ES) č.1186/2009 se nemění. Běžného občana se změna dotkne zejména u zboží nakupovaného přes internet v zemích mimo EU (např. USA) a dopravovaného na území EU. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost. 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík

Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost. 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík Úvod Různé pohledy na podstatu transakcí Pohled skupiny / vlastníka

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

www.tpa-horwath.cz Z áří 2011 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz Z áří 2011 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat zářijové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2013 duben/květen

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Právo a podnikání 1/2013

Právo a podnikání 1/2013 Právo a podnikání 1/2013 Přehled nejdůležitějších změn týkajících se daní od 1. 1. 2013 Ing. Jana Kunešová, daňový poradce kunesova@jkraudit.cz Jak se již stalo u našich zákonodárců zvykem, jsou důležité

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Nejčastější dotazy k aplikaci 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více