Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)"

Transkript

1 Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil v březnu na tiskové konferenci reformu přímých daní a odvodů, v jejímž rámci dojde ke sjednocení základů daně z příjmů a pojistného na zdravotní a sociální pojištění a vytvoření tzv. Jednoho inkasního místa. Nejvýznamnější prvky budoucí reformované daně z příjmů Vám přinášíme v úvodním článku. Dne 1. dubna vstoupila v účinnost novela zákona o DPH. V této souvislosti komentujeme informace a sdělení ministerstva financí týkající se některých změn v zákoně o DPH. Dále přinášíme zajímavou informaci týkající se zasílání faktur elektronickou poštou: Generální finanční ředitelství připustilo, že za určitých podmínek lze takto doručený doklad považovat za řádný daňový doklad i přesto, že není opatřen elektronickým podpisem. V neposlední řadě upozorňujeme na nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které se týkalo prokázání daňové uznatelnosti u manažerských služeb hrazených dceřinou společností mateřské společnosti. V souvislosti se zemětřesením v Japonsku upozorňujeme též na daňové důsledky poskytnutí humanitárních darů. Poslední článek se věnuje návrhu, který předložila Evropská komise a který se týká společného konsolidovaného daňového základu společností. Věříme, že naše pravidelná publikace bude i nadále užitečným společníkem ve Vaší praxi. DANĚ DOTACE EU Ministerstvo financí představilo daňovou reformu Informace ministerstva financí k novele zákona o DPH Daňové doklady ve formátu pdf Evidence k režimu přenesení daňové povinnosti Bonusy a skonta a vystavování daňových dobropisů pro účely DPH GFŘ k emisním povolenkám Poskytnuté dary na odstraňování následků živelní pohromy v zahraničí Nejvyšší správní soud k otázce manažerských poplatků Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Evropská komise představila koncept společného konsolidovaného základu daně pro právnické osoby (CCCTB) JEDNOU VĚTOU

2 DANĚ Ministerstvo financí představilo daňovou reformu Ministr financí představil 18. března na tiskové konferenci reformu přímých daní a odvodů. Reformu považuje ministr za třetí pilíř komplexní daňové reformy, přičemž prvním pilířem je již od letošního roku fungující daňový řád a druhým pilířem pak probíhající institucionální reforma tedy transformace výběru daní a veřejného pojistného prostřednictvím Jednoho inkasního místa (tzv. JIM). Jedním z podstatných rysů reformy je sjednocení základů daně z příjmů a pojistného na zdravotní a sociální pojištění a vytvoření Jednoho inkasního místa, kde si poplatník bude moci vyřídit veškerou odvodovou agendu, kterou nyní vyřizuje u pěti různých správců odvodů. Podstatné systémové změny budou provedeny změnou stávajících zákonů. Dle ministra by paragrafované znění příslušných zákonů mělo být předloženo do vlády do 30. června letošního roku, přičemž účinnost zákonů by nastala 1. ledna V tomto roce dojde také ke spuštění Jednoho inkasního místa. Zcela nový zákon o důchodových daních, který v sobě bude integrovat daně z příjmů, pojistné na důchodové a zdravotní pojištění, daň darovací a dědickou i zákon o rezervách, bude připraven později (pravděpodobně s účinností od roku 2014), neboť se počítá s provázaností na rekodifikaci občanského a obchodního práva. Nejvýznamnější prvky navrženého systému zdanění příjmů shrnujeme níže. Návrh není prozatím k dispozici v paragrafovaném znění a neprošel ani připomínkovým řízením. Nelze proto vyloučit, že se schválené znění bude zásadním způsobem lišit od tohoto návrhu. Zdanění fyzických osob Sazba daně z příjmů fyzických osob má představovat 19 % z hrubé mzdy, tzn. bude upuštěno od konceptu superhrubé mzdy. Základní sleva na poplatníka se vrátí na úroveň roku 2010, tedy na Kč, avšak bude poskytována pouze do výše příjmu odpovídajícího stropu na sociální pojištění. Nad tento strop nebude sleva poskytována. Daňové zvýhodnění na dítě se zvýší o Kč ročně. Ostatní osvobození od daně zůstanou v podstatě nezměněna kromě některých zaměstnaneckých benefitů např. stravování či přechodného ubytování. Tato osvobození budou zrušena a budou nahrazena novou roční slevou na dani, tzv. výdajovým paušálem ve výši 3000 Kč. Možnost odpočtu hypotéčních úroků bude snížena na 150 tis. Kč ročně, a to pouze u starých úvěrů. U nově uzavřených smluv nebude možnost hypotéční úroky odečítat ze základu daně vůbec. Pojistné na důchodové pojištění se stanoví ve výši 6,5 % a horní hranice vyměřovacího základu bude omezena čtyřnásobkem průměrné měsíční mzdy. V návaznosti na systém, který je navrhován v rámci penzijní reformy, budou zaměstnanci, kteří si zvolí opt-out, celkově odvádět 8,5 % (3,5 % do průběžného systému a 5 % do soukromého penzijního fondu). Pojistné na zdravotní pojištění bude rovněž ve výši 6,5% (dnes 4,5%) a horní hranice příslušného vyměřovacího základu bude představovat šestinásobek průměrné měsíční mzdy. Dohody o provedení práce budou podléhat pojistnému na důchodové a zdravotní pojištění.

3 Odvody zaměstnavatelů Pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které dnes zaměstnavatel hradí ve výši 34 %, bude nahrazeno 32% daní z úhrnu mezd. Daň z úhrnu mezd bude zastropována ve výši čtyřnásobku průměrné měsíční mzdy v úhrnu za všechny zaměstnance. Pro naprostou většinu firem to efektivně znamená zrušení stropů na pojistné. Zdanění OSVČ Nový systém počítá se zachováním výdajových paušálů ve výši 40, 60 a 80 %, avšak nebude k dispozici podnikatelům, kteří jsou plátci DPH. Zároveň by se snížila výše obratu pro povinnou registraci k DPH z Kč na Kč. Vyměřovacím základem pojistného na sociální a zdravotní pojištění bude 100 % zisku, nikoli 50 %, jako je tomu v současnosti. Sazba sociálního i zdravotního pojistného bude minimálně 6,5 % a podnikatel již nebude platit obdobu úhrnu mezd sám za sebe jako je tomu u zaměstnavatelů. Obdobně jako zaměstnanec si OSVČ bude moci zvolit opt-out, tzn. spoření 3 % ze 6,5 % do soukromého penzijního fondu, plus 2 % navíc. Dávky z důchodového systému v případě platby minima tedy 6,5 %, budou oproti zaměstnanci přibližně pětkrát nižší než u zaměstnance dle informací ministra na tiskové konferenci. Je to důsledek toho, že OSVČ bude osvobozena od platby daně z úhrnu mezd. OSVČ ovšem bude mít možnost rozhodnout se pro vyšší sazby pojistného. Zdanění právnických osob Sazba daně z příjmů právnických osob zůstane 19 %. Bude zavedena sleva na dani ve výši sražené daně z dividend, která se uplatní v následujících zdaňovacích obdobích bez omezení. Dojde ke zjednodušení tvorby rezerv a opravných položek k pohledávkám, jakož i ke zjednodušení odpisů. Plánuje se zrušení slevy na dani z titulu investičních pobídek. Jan Linhart, tel.: Lenka Fialková, tel.: Informace ministerstva financí k novele zákona o DPH Dne 1. dubna 2011 nabyla účinnosti novela zákona o DPH. O nejvýznamnějších změnách, které tato novela přinesla, jsme Vás již informovali v minulých číslech Finančních aktualit. Generální finanční ředitelství vydalo k některým bodům novely informace, jejichž účelem je pomoci daňovým subjektům s orientací v novinkách v zákoně o DPH a s jejich aplikací v souladu s výkladem daňové správy. Vydané informace pokrývají následující oblasti: Režim přenesení daňové povinnosti (reverse-charge) u dodávek zlata, emisních povolenek, šrotu a od roku 2012 stavebních prací

4 Změny v pravidlech uplatňování nároku na odpočet Změny v pravidlech pro opravu základu daně a výše daně (daňové dobropisy a vrubopisy). Možnost opravy daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Osvobození při dovozu zboží Změny v podávání souhrnných hlášení Změny ve skupinové registraci (zde i s upozorněním na změny platné od 1. ledna 2010) Samostatně pak Generální finanční ředitelství vydalo informaci k problematice ručení odběratele za DPH, která nebyla dodavatelem zaplacena. Informace je dostupná na serveru ministerstva financí zde: Petr Toman, tel.: Daňové doklady ve formátu pdf S účinnosti novely zákona o DPH od 1. dubna 2011 nabyla na významu problematika doručování a formy daňových dokladů, a to zejména proto, že bez držby řádného daňového dokladu novela neumožňuje uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu. Nedoručení daňového dokladu či doručení daňového dokladu, který nesplňuje zákonné náležitosti, může vést až k zamítnutí uplatněného nároku na odpočet při daňové kontrole. V poslední době se velmi rozšířila praxe zasílání dokladů ve formátu pdf (či jiném elektronickém formátu) elektronickou poštou. V mnoha případech není doklad v papírové podobě doručován vůbec. Odborná veřejnost byla k tomuto vystavování daňových dokladů poměrně skeptická, neboť takové doklady nesplňují náležitosti daňového dokladu vystaveného v elektronické podobě zejména kvůli absenci elektronického podpisu či doručení prostřednictvím systému EDI. Tato problematika byla v minulém týdnu právě s ohledem na přijatou novelu zákona o DPH předmětem jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství. Generální finanční ředitelství překvapivě připustilo, že za určitých podmínek lze doklad doručený elektronickou poštou považovat za řádný daňový doklad i přesto, že není opatřen elektronickým podpisem. Po vytištění bude tento doklad považován za listinný daňový doklad a měl by být archivován jako běžné daňové doklady v papírové podobě. Podmínkou takového postupu je podle Generálního finančního ředitelství zejména skutečnost, že dodavatelem, resp. vystavitelem, dokladu je zaručena autenticita původu dokladu, úplnost a jeho čitelnost, která jím musí být garantována po celou dobu uchování dokladu. Je nutno upozornit, že diskuze k tomuto tématu doposud nebyla ukončena a bude pokračovat na dalším jednání koncem dubna Lze však očekávat, že by nemělo dojít k významným posunům v již publikovaném závěru, spíše jen ke zpřesnění podmínek, za nichž je možno faktury (daňové doklady) tímto způsobem vystavovat. Petr Toman, tel.:

5 Evidence k režimu přenesení daňové povinnosti V souvislosti s novelou zákona o DPH vydalo Generální finanční ředitelství pokyn GFŘ - D 4 týkající se formátu a podávání výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti. Tato zvláštní daňová záznamní povinnost se vztahuje nově na všechny plátce dodávající či nakupující zboží či služby, u nichž je při lokálních dodávkách uplatňován systém reverse-charge (šrot, zlato, emisní povolenky a od 1. ledna 2012 pak i stavební práce). Tito plátci (jak prodávající tak i kupující) budou od dubna 2011 podávat společně s daňovým přiznáním také zvláštní evidenci těchto transakcí. Evidenci je nutno podávat elektronicky ve stanoveném formátu xml. Podání lze učinit následujícími způsoby: datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy; datová zpráva musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy, pokud je toto podání správci daně do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno písemně a nebo datovou zprávou prostřednictvím datové schránky subjektu (v takovém případě není nutný elektronický podpis). Pokyn je dostupný na stánkách ministerstva financí K pokynu je též doplněna informace o konkrétních požadavcích na obsah záznamní evidence a na strukturu požadovaných údajů včetně definice formátu xml. Informace je k dispozici také na stránkách ministerstva financí zde: Petr Toman, tel.: Bonusy a skonta a vystavování daňových dobropisů pro účely DPH V rámci informací k novele zákona o DPH se Generální finanční ředitelství vyjádřilo k problematice vystavování daňových dobropisů (opravných daňových dokladů) v případě poskytnutí finančních bonusů či skont. Jak uvádí Generální finanční ředitelství, u tzv. bonusů a skont vyjadřujících sjednané platební podmínky (např. z důvodů překročení limitu odebraného zboží, platby předem, platby v hotovosti apod.) se dosavadní výklad nemění, tj. nadále se jedná o finanční plnění, u kterých se z hlediska DPH nepostupuje podle 42, resp. 43 zákona o DPH. Dosavadní výklad Generální finanční ředitelství dále neupřesňuje, lze však předpokládat, že vychází také z dřívějšího pokynu D-210, který problematiku finančních bonusů a skont upravoval. Ani tento, dnes již neplatný, pokyn však danou problematiku neupravoval jednoznačně. Například u skont rozlišoval mezi tzv. platební a cenovou podmínkou, přičemž poskytnutí skonta v rámci tzv. platební podmínky nemá za následek úpravu základu daně a nevede k vystavení daňového dobropisu (opravného daňového dokladu) pro účely DPH, zatímco cenová podmínka naopak

6 k vystavení daňového dobropisu vede. Rozdíly mezi jednotlivými podmínkami však detailně definovány či popsány nebyly. Novela zákona o DPH požaduje po odběrateli, aby v případě snížení základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění (tedy například při poskytnutí dodatečné slevy) provedl snížení nároku na odpočet již v okamžiku, kdy se dozvěděl o okolnostech pro toto snížení, aniž by musel v daném období obdržet daňový doklad. Doporučujeme proto provést prověrku existujících dodavatelských smluv z hlediska typu přiznávaných slev, bonusů a skont. Dle našich zkušeností totiž značná část bonusů a skont podmínky, byť vágně definované, nenaplňuje, a nelze je za finanční bonusy či skonta stojící mimo předmět DPH považovat. Mají spíše charakter běžné slevy. Skutečnost, že dodavatel opravný daňový doklad (dobropis) nikdy na poskytnutou slevu nevystavil, není po novele zákona o DPH rozhodující. Riziko případného doměrku je vždy na straně odběratele. Petr Toman, tel.: GFŘ k emisním povolenkám V souvislosti s opatřeními reagujícími na nárůst cen elektrické energie způsobený podporou obnovitelných zdrojů, schválenými koncem minulého roku, byla novelou zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí též zavedena darovací daň z emisních povolenek bezplatně přidělených v letech 2011 a 2012 výrobcům elektřiny, a to s účinností od 1. ledna Generální finanční ředitelství v této souvislosti vydalo v březnu na svých webových stránkách informaci k postupu při zdanění bezúplatného nabytí emisních povolenek daní darovací. Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů v letech 2011 a 2012 pro výrobu elektřiny v zařízení, které k 1. lednu 2005 nebo později vyrábělo elektřinu na prodej třetím osobám a ve kterém probíhá z činností, na které se vztahuje obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, pouze spalování paliv výrobcem elektřiny. Energetický regulační úřad na svých webových stránkách uveřejnil přehled výrobců elektřiny, u nichž darování emisních povolenek podléhá darovací dani. Tento úřad vyzval zástupce jednotlivých subjektů k verifikaci hodnot a parametrů souvisejících s kalkulací počtu povolenek podléhajících dani. Základem daně darovací je průměrná tržní hodnota povolenky na emise skleníkových plynů k 28. únoru příslušného kalendářního roku (zveřejňovaná ministerstvem životního prostředí) vynásobená počtem bezúplatně nabytých povolenek k výrobě elektřiny pro příslušný kalendářní rok. Průměrná cena emisní povolenky k 28. únoru 2011 byla stanovena ve výši 349,84 Kč jako průměr tržní ceny emisní povolenky v období od 1. ledna 2011 do 28. února Darovací dani podléhá jen ta část bezplatně nabytých emisních povolenek, které jsou využity pro výrobu elektřiny, emisní povolenky odpovídající podílu elektřiny vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla jsou osvobozeny. Česká daňová správa v této souvislosti uveřejnila metodiku stanovení darovací daně s uvedením konkrétního postupu výpočtu zdaněných a osvobozených povolenek. Daňové přiznání k dani darovací je poplatník povinen podat místně příslušnému správci daně do 31. března příslušného kalendářního roku (tj. za rok 2011 do 31. března 2011). Samotná daň je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru finančním úřadem. Sazba daně darovací u bezúplatně nabytých povolenek činí 32 %.

7 Martin Houska, tel.: Jana Kubátová, tel.: Poskytnuté dary na odstraňování následků živelní pohromy v zahraničí V souvislosti s přírodní katastrofou v Japonsku jsme pro Vás připravili krátký přehled daňových dopadů poskytnutých darů na humanitární pomoc. Poskytnutí daru je obecně považováno za daňově neuznatelný náklad společnosti. Od základu daně lze ovšem při splnění podmínek stanovených v ustanovení 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu darů poskytnutých mimo jiné právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek na humanitární a charitativní účely podle zákona o veřejných sbírkách. Podle 20 odst. 12 se obdobný režim vztahuje i na dary poskytnuté právnickým osobám se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. V praxi nastávají případy, že se česká právnická osoba rozhodne poskytnout dar přímo japonské organizaci. Tento dar však není možné uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně z příjmů. Nabytí daru určeného na humanitární nebo charitativní účely japonskou organizací je osvobozeno od daně darovací a dárce nemusí podávat daňové přiznání (viz 20 odst. 14 zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí). Daňově efektivním a zpravidla praktickým řešením zejména z pohledu daní z příjmů se jeví poskytnutí daru prostřednictvím české humanitární organizace s celosvětovou působností nebo využití některé z veřejných sbírek pořádaných za tímto účelem. Daniel Szmaragowski, tel.: Pavla Vítková, tel.: Nejvyšší správní soud k otázce manažerských poplatků Rádi bychom Vás upozornili na nedávný judikát týkající se prokázání daňové uznatelnosti přijatých manažerských služeb (8 Afs 19/ ze dne 2. března 2011). V daném případě se jednalo o realitní společnost bez zaměstnanců, která pronajímala nebytové prostory. Tato společnost hradila tzv. management fee, neboli částku za manažerské služby své rakouské mateřské společnosti. Služby byly pravděpodobně fakturovány na hodinové bázi se sazbou 120 eur. Finanční úřad v rámci kontroly vyzval společnost k prokázání daňové uznatelnosti fakturovaných služeb. V rámci důkazního řízení společnost předložila smlouvu, faktury a další dokumenty obsahující vždy pouze velmi obecný popis služeb (supervize, controlling, poradenství, vytvoření konceptu a korekce smluv při výpovědích nájemců a dalších pronájmech, poradenské služby v oblasti plánování rozpočtu, hospodářství a rentability apod.). Vzhledem k tomu, že správce daně neuznal částky za manažerské služby jako daňový náklad, obrátila se společnost na soud.

8 Nejvyšší správní soud konstatoval, že se společnosti nepodařilo jednoznačně prokázat vztah výdajů na manažerské služby k jejím zdanitelným příjmům. Podle Nejvyššího správního soudu pro uznání nákladů na služby nepostačí prokázat, že služby byly skutečně poskytnuty a že byly uhrazeny, nýbrž poplatník musí prokázat i skutečný rozsah a obsah poskytnutých služeb a účel výdaje za tyto služby, tedy jejich objektivní souvislost se zdanitelnými příjmy. V neprospěch poplatníka v daném sporu podle názoru soudu svědčilo například to, že přes konstantní výši výnosů náklady na poradenské služby v kontrolovaných obdobích oproti předchozím obdobím značně vzrostly (z 0,2 až 0,5 milionu na 1 1,8 milionu Kč) a že nájemní smlouvy uzavírané v kontrolovaných obdobích byly prakticky shodné se smlouvami uzavřenými v předchozích letech, tudíž poplatník by musel objasnit, v čem spočívala fakturovaná služba vytvoření konceptu a korekcí smluv při výpovědích nájemců a dalších pronájmech. Soud neuznal ani argument poplatníka, že společnost neměla zaměstnance, a proto bylo nezbytné vykonávané činnosti nakupovat. Ani v případě poskytování služeb nemateriální povahy, ze kterých mohou, ale nemusí vzejít hmatatelné výstupy, není poplatník podle Nejvyššího správního soudu zbaven povinnosti prokázat oprávněnost daňové uznatelnosti nákladů. Soud zdůraznil, že i uskutečňování poradenských a manažerských činností a jejich souvislost s dosažením zdanitelných příjmů může být prokázána nějakým hmatatelným výstupem či konkrétním výsledkem činnosti, za kterou byly uplatňované výdaje hrazeny, např. výsledkem revize nájemních smluv, výsledným hodnocením účetnictví daňového subjektu, obchodní (mailovou) korespondencí či jinými obchodními dokumenty, potvrzeními o uskutečňování cest apod. Pro unesení důkazního břemene ohledně vynaložených nákladů na (alespoň očekávané) příjmy je třeba doložit nikoliv pouze typové vymezení služeb, ale o samotnou fakticitu a skutečný obsah poskytnutého plnění. I s ohledem na citované rozhodnutí soudu doporučujeme, aby společnosti pro případ kontroly manažerských služeb ze strany správce daně byly připraveny předložit nejen smlouvy a faktury, nýbrž i konkrétní výstupy z nakoupených poradenských služeb. Petr Toman, tel.: Jana Pytelková-Svobodová, tel.: Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) DOTACE V průběhu roku 2011 by mělo být otevřeno nejméně sedm výzev v rámci OPPI, přičemž v některých programech půjde o poslední možnost požádat o podporu, jelikož aktuální evropské dotační období již brzy skončí. Ministerstvo průmyslu plánuje v roce 2011 rozdělit minimálně deset miliard korun. Vybrané programy, v jejichž rámci bude vyhlášena výzva pro příjem žádostí o dotace: Program Školicí střediska jedná se o program podporující zakládání firemních školicích středisek. Výzva v rámci tohoto programu je očekávána v létě Program ICT a strategické služby podpora zakládání a rozšiřování center sdílených služeb, center oprav high-tech výrobků a vývoje vlastních softwarových řešení. Vyhlášení výzvy je plánováno na druhou polovinu roku 2011.

9 Program Prosperita podpora vzniku a fungování vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů nebo vytváření sítí business angels, sdružujících malé investory za účelem podpory nadějných podnikatelských nápadů. Výzva v rámci tohoto programu bude vyhlášena 1. dubna a bude trvat do 31. července Program Potenciál podpora zavádění či rozšiřování výzkumných a vývojových aktivit společností s vlastním výzkumem a vývojem. Tento program je aktuálně otevřen, přičemž žádat o podporu je možné do 30. září Zájem podnikatelů o evropské dotace je značný. Celkem si české firmy z OPPI od roku 2007 až do konce února 2011 rozdělily 17,2 miliardy korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu zajišťuje v rámci OPPI v programovacím období celkem 15 programů podpory. Finanční prostředky z nich mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. V rámci programu OPPI se finanční prostředky vyplácí převážně zpětně ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk. Šanci na podporu mají projekty realizované na území celé České republiky kromě hlavního města Prahy. Daniel Szmaragowski, tel.: Karin Tomanová, tel.: Evropská komise představila koncept společného konsolidovaného základu daně pro právnické osoby (CCCTB) Evropská Komise zveřejnila dne 16. března 2011 dlouho očekávaný návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB ). Směrnice by měla umožnit skupinám společností působícím v rámci EU podat jediné konsolidované daňové přiznání za celou skupinu v rámci EU. Konsolidované zisky skupiny by pak byly rozděleny podle určitého vzorce na jednotlivé členy skupiny v jednotlivých členských státech a ty by na takto určené základy daně uplatnily svoje korporátní sazby daně. K zavedení těchto nových pravidel do praxe bude nutný jednomyslný souhlas všech členských států EU, přičemž jejich implementace do národních předpisů by pak byla pro jednotlivé členské státy EU povinná. Uplatnění CCCTB by ovšem bylo, dle návrhu Evropské Komise, pro jednotlivé skupiny společností v Evropské unii dobrovolné (každá skupina by se mohla rozhodnout, zda CCCTB použije pro výpočet základu daně celé skupiny bez možnosti ponechat mimo vybrané členy skupiny). Hlavními výhodami tohoto systému by mělo být zejména administrativní zjednodušení a zprůhlednění systému zdanění společností v Evropě spočívající v konsolidaci hospodářských výsledků jednotlivých společností ze skupiny a následné transformaci na společný základ daně. Ten by byl alokován na jednotlivé společnosti dle velikosti tržeb, počtu zaměstnanců a hodnoty aktiv. Klíčovými prvky tohoto systému by byla kompenzace přeshraničních daňových ztrát v rámci skupiny a neutralizace výsledků vnitroskupinových transakcí, čímž by se do určité míry eliminoval problém spojený s převodními cenami. EU

10 Při stanovení základu daně společností uplatňujících CCCTB by lokální pravidla v příslušných jurisdikcích (např. uznatelnost úroků, odpisy majetku) nebyla relevantní. Z lokálních předpisů by se uplatnila pouze nominální daňová sazba platná pro společnosti v příslušných členských státech. Vzhledem k tomu, že základ daně by byl stanoven odlišně než podle stávajících vnitrostátních pravidel, tento přístup by většinou vedl ke změně efektivní daňové sazby. Co se týká postoje České republiky k zavedení konsolidovaného základu daně, ten je spíše rezervovaný. Česká republika by musela zavést skupinové zdanění a v takovém případě se obává nepříznivých rozpočtových dopadů v důsledku kompenzace zisků a ztrát členů skupiny. Martin Houska, tel.: Kateřina Bereková, tel.: JEDNOU VĚTOU Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o DPH a zákona o daních z příjmů, které obsahují doprovodná opatření k penzijní reformě zvýšení snížené sazby DPH od příštího roku na 14 % a sjednocení obou daní od roku 2013 na 17,5 % a zvýšení daňového zvýhodnění na dítě o Kč ročně. Ministerstvo financí připravilo novelizaci pokynu D-300 nejvýznamnějšího pokynu pro interpretaci ustanovení zákona o daních z příjmů. O důležitých změnách Vás budeme včas informovat. Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů (č.89/2011 Sb.). Zákon o Úřadu práce České republiky byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 73/2011. Místo desítek samostatných úřadů práce se stovkami poboček vznikne ředitelství v Praze a pracoviště v krajích a v pověřených obcích. Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a poskytnout Fondu pojištění vkladů, byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 71/2011. Novela insolvenčního zákona vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 69/2011. Novela zákona o zaměstnanosti uložila pracovním agenturám povinnost pojistit se proti úpadku. Agentury, které obdržely povolení k činnosti od MPSV po 1. lednu 2011, musí tuto povinnost splnit do dvou měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Sněmovna zamítla návrh, podle kterého by pojišťovny část peněz, které vyberou na povinném ručení, odváděly Hasičskému záchrannému sboru. Ústavní soud zrušil s účinností od 1. ledna 2012 zákon o balíčku úsporných opatření vlády z loňského roku. (Zákon novelizoval osmnáct norem v oblasti sociálního zabezpečení a pracovního práva). Škrty v sociální oblasti by měly platit i nadále. Ministr práce a sociálních věcí předložil identický návrh zákona vládě, která ho již schválila a v nejbližší době ho předloží Sněmovně. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní novelu zákona o kolektivním investování. Sněmovna podpořila v prvním čtení vládní návrh novely zákona o celní správě, která v souvislosti s požadavkem EU rozšiřuje funkce celního informačního systému. Novela například rozšiřuje okruh orgánů, které budou mít k datům o porušování celních předpisů přístup, a to o Evropský policejní úřad (Europol) a Evropskou jednotku pro soudní spolupráci (Eurojust).

11 Termíny pro doplacení zdravotního pojištění u OSVČ se sjednotí se lhůtou pro zaplacení pojistného na sociální zabezpečení zřejmě až od letošního srpna. Senátní novelu zákona o všeobecném zdravotním pojištění schválila ve třetím čtení Sněmovna. Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých webových stránkách publikaci Sociální zabezpečení Vláda podpořila poslanecký návrh na rozšíření kontaktních míst Czech POINT i na soukromoprávní subjekty, například banky. V Úředním věstníku EU bylo publikováno nařízení 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Evropská komise publikovala zprávu o fungování EU JTPF (Společné fórum pro převodní ceny EU a OECD). Součástí zprávy je mj. doporučení k převodním cenám ve vztahu ke službám poskytovaným uvnitř skupin podniků. cing/forum/c_2011_16_en.pdf Rada EU schválila novelu směrnice o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného, kterou jsou členské státy povinny implementovat do ledna Na základě této směrnice bude probíhat automatická výměna informací mezi daňovými správami členských států o osmi typech příjmů příjmy ze závislé činnosti, odměny členů statutárních orgánů, dividendy, kapitálové zisky, licenční poplatky, určité produkty životního pojištění, penze a příjmy plynoucí z vlastnictví nemovitého majetku. Generální ředitelství cel informuje na svých webových stránkách, že od 1. dubna dochází k významné změně v osvobození od DPH při dovozu zboží. Od DPH je nově osvobozen pouze dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, limit 150 EUR pro osvobození zboží od cla podle Nařízení Rady (ES) č.1186/2009 se nemění. Běžného občana se změna dotkne zejména u zboží nakupovaného přes internet v zemích mimo EU (např. USA) a dopravovaného na území EU. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Leden 2011 Vítám Vás v lednovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Začátkem roku 2011 nastala

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH Obsah 8 Kalendář povinností v březnu 2013 9-11 Daňová (ne)uznatelnost odpisu

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

únor 2015 Vážení čtenáři,

únor 2015 Vážení čtenáři, únor 2015 Vážení čtenáři, řada z Vás se po vánočních svátcích ponořila do zpracování účetních závěrek a leden je nenávratně pryč. Naštěstí napadl sníh a my můžeme s dětmi oslavit pololetní vysvědčení zimními

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH 5 Účetnictví 6 Soc. a zdravotní pojištění 7 Právo v podnikání 8 Zaměstnavatel

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 12/2012 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 12/2012 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 12/2012 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 32 Kalendář povinností v prosinci 2012 33-35 2 Daň z příjmů - společné Vliv penzijní reformy na zákon o daních z příjmů

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů).

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více