Výroční zpráva 2007 Diakonie Broumov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007 Diakonie Broumov"

Transkript

1 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace Výroční zpráva 2007 Diakonie Broumov III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme 4. Spolupráce IV. Zpráva o činnosti v roce 2007 V. Přehled hospodaření 2007 VI. Organizační struktura 1. Základní údaje o organizaci 2. Současná organizační struktura 3. Přehled středisek a sběrných míst VII. Jak můžete pomoci VIII. Naši práci podporují Výroční zprávu Diakonie Broumov za rok 2007 připravila Marta Pešková. Pro tisk zpracovala Marie Suchánková. Grafické řešení titulní stránky zpracoval Vladimír Pechar. 1 I. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Rok 2007 znamenal pro Diakonii Broumov další kroky v její službě potřebným, v rozvoji jejích sociálních služeb. Velký význam pro nás mělo získání certifikace ISO v oblasti poskytování sociálních služeb a pro příjem, třídění, úpravu a prodej použitých oděvů a domácích potřeb ( ). Po celoročních přípravách a úsilí všech pracovníků organizace proběhly audity nezávislým nadnárodním certifikačním orgánem, který konstatoval, že systémy řízení jakosti a životního prostředí (ISO 9001 a ISO 14001) v našem sdružení splňují požadavky evropských norem. Znamená to, že naše činnost a poskytované služby odpovídají evropskému standardu, což je pro nás jak povzbuzení, tak ale také výzva, abychom tuto kvalitu své práce i nadále drželi. Dalším nutným krokem byla registrace organizace mezi poskytovatele sociálních služeb v ČR podle Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., který nabyl účinnosti od 1.ledna 2007 a zajištění potřebných oprávnění pro námi poskytované služby. V minulém roce jsme se také potýkali s běžnými provozními problémy danými charakterem našich služeb (fluktuace pracovníků a uživatelů služeb, zastaralé zařízení dílen, poruchovost starých nákladních aut mající za příčinu občasné problémy se svozem darovaného materiálu, zajišťování odbytu pro výsledky práce uživatelů služeb). Na druhé straně se nám podařilo uskutečnit dlouho plánovanou výstavbu dalších pracovních prostor v našem broumovském areálu. Nové dílny byly slavnostně zkolaudovány v prosinci, takže od ledna 2008 v nich mohl být zahájen plný provoz. Mohli jsme také formou leasingu zakoupit už dlouho potřebný lis. To nám pomohlo vytvořit další pracovní místa pro uživatele našich služeb. Jsme vděčni všem, kdo nám tyto dva náročné kroky pomohli podniknout. Práce s uživateli služeb ze znevýhodněných skupin není jednoduchou záležitostí a neustále vyžaduje tvořivý přístup k problémům, které je třeba každodenně řešit. V uplynulém roce byly pracovní podmínky v Broumově ztíženy probíhající stavbou. Proto zde chci vyjádřit svůj dík také všem svým spolupracovníkům a spolupracovnicím za jejich podporu a za odpovědný přístup k naší práci.jsme si vědomi toho, že námi zajišťované a poskytované sociální služby jsou v celém svém rozsahu možné jen díky spolupráci a 2

2 podpoře široké veřejnosti. I v roce 2007 podpořily činnost Diakonie Broumov desetitisíce lidí dobré vůle z celé republiky tím, že darovaly ošacení, jiný textil a další potřebné věci. Jsme vděčni všem dárcům. Za spolupráci při organizaci sbírek děkujeme jak jednotlivcům, tak organizacím, institucím a firmám, náboženským obcím, sborům či farnostem, a zejména obecním a městským úřadům. Díky této široké součinnosti se nám daří soustřeďovat potřebný materiál z celé republiky, což je základ pro poskytované služby, pro jejich rozsah, kvalitu a další rozvoj. Děkujeme také za všechnu finanční podporu naší činnosti a jednotlivých projektů, bez které se tyto sociální služby neobejdou.naše práce by se nemohla rozvíjet bez pochopení a podpory Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstva zdravotnictví, Krajského úřadu Hradec Králové, jednotlivých úřadů práce a obecních a městských úřadů příp. jejich sociálních odborů. Nakonec chci vyjádřit naše uznání také sdělovacím prostředkům, které naši činnost s přejným zájmem doprovázejí. Jak celostátní, regionální i místní tisk, tak rozhlasové stanice veřejnoprávní i soukromé se snažily o naší práci objektivně informovat a tak ji podpořit. K prospěchu lidí v životních krizových situacích se těšíme na další spolupráci s Vámi všemi. PhDr. Vítězslav Králík, ředitel II. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE Diakonie Broumov je občanským sdružením, jehož posláním je poskytování sociálních služeb lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci a na okraji společnosti, s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve společnosti. K tomu jsou zaměřeny všechny projekty a další programy. Pro dosahování tohoto cíle je Diakonie Broumov otevřena ke spolupráci se všemi lidmi dobré vůle, jednotlivci, jinými organizacemi, církvemi a dalšími institucemi i veřejnou správou, jejichž součinnost je pro poskytování sociálních služeb potřebným nezbytná. Nové impulsy pro práci organizace vyplývají z integrace České republiky do Evropské unie. Činnost sdružení a poskytované služby mají celorepublikový charakter. 3 III. ČINNOST ORGANIZACE 1. Projekty a jejich realizace A. SOCIÁLNÍ SLUŽBY DIAKONIE BROUMOV V rámci dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) se Diakonie Broumov zapojila do programu : Podpora sociálních služeb, které mají celostátní charakter. V našem případě se jedná o následující služby - azylové bydlení, sociální rehabilitace, terénní programy, krizová pomoc, odborné sociální poradenství a sociálně terapeutická dílna. Cílová skupina, tvořená převážně z dlouhodobě nezaměstnaných osob bez přístřeší, je specifická svou vysokou mírou znevýhodnění na trhu práce i ve společnosti. Ztráta zaměstnání bývá počátkem dalších sociálních problémů a s nimi spojený sociální status je příčinou neschopnosti uživatele zařadit se znovu do pracovního procesu - najít a udržet si zaměstnání a začlenit se zpět do společenského prostředí. Dalšími uživateli jsou propuštění z výkonu trestu, kteří mají záznam v trestním rejstříku, tudíž jsou velmi těžko umístitelní na trhu práce, osoby v krizové sociální situaci (vyloučení z evidence úřadu práce, bez sociálních dávek, osoby postižené živelní katastrofou apod.) Uživatelé z cílové skupiny svým způsobem života již nejsou schopni bez podpory či asistence odborných pracovníků najít východisko ze své obtížné situace. Na základě provedené analýzy cílové skupiny v předchozích letech bylo zjištěno, že rizikovou skupinou jsou zejména občané ve věku 50 let a více, občané s nižším vzděláním a osoby dlouhodobě žijící bez lékařské péče (z důvodu neplacení zdravotního pojištění). Práce s uživateli z cílové skupiny není jednoduchá, protože ne všichni mají snahu řešit svou situaci a sami se na této změně podílet a také proto, že jejich umístění na trhu práce je velmi obtížné. Nestačí pouze poskytnout sociální dávky či materiální pomoc, ale je nutné vést uživatele ke zpětnému zapojení do společnosti. Službou sociální rehabilitace vytváříme obecný metodický postup, který bude mít dopad na celkovou cílovou skupinu uživatelů a může být podkladem pro systémový přístup k řešení problematiky cílové skupiny. Diakonie Broumov po 15-letém vývoji a ověřování sociálních služeb dospěla k formě tzv. sociálně-ekonomického provozu, ve kterém jsou vedle 4

3 kvalifikovaných pracovníků vytvářejících produktivní práci zařazováni uživatelé služeb na místa sociální rehabilitace, jenž jsou přizpůsobována individuálním potřebám uživatelů. Kvalifikovaní pracovníci jsou pro uživatele služeb, kteří teprve získávají základní pracovní návyky a dovednosti, podporou a vzorem. Zapojením do sociální rehabilitace se sami uživatelé částečně podílejí na financování sociálních služeb a po úspěšném absolvovaní sociální rehabilitace mohou získat i stálý pracovní poměr v Diakonii Broumov. Analýzou bylo zjištěno, že pod odborným vedením v sociální rehabilitaci získají uživatelé pocit důležitosti i seberealizace a potřebné pracovní návyky, takže se dříve osamostatní, než když jsou jim poskytnuty pouze základní sociální služby-ošacení, strava a ubytování. To je dostatečně nemotivuje na sobě pracovat. Spojení azylového ubytování a sociální rehabilitace se nám velmi osvědčilo a bylo zvýšeno procento umístěných uživatelů na otevřeném trhu práce B. STŘECHA PRO VŠECHNY Projekt probíhal od do a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem projektu bylo v návaznosti na předchozí aktivity Diakonie Broumov nabízet komplexní řešení sociálních služeb pro osoby bez přístřeší. Jde většinou o lidi s psychickými problémy, které jim brání v překonávání životních překážek, s dlouhodobě neřešenými osobními problémy (partnerské vztahy, dluhy na zdravotním a sociálním pojištění) a o osoby v krizové životní situaci. Z dlouholetých zkušeností Diakonie Broumov v práci se sociálně znevýhodněnými osobami, zejména s osobami bez přístřeší, vyplývá, že k pozitivním výsledkům jak pro společnost, tak pro osoby z cílové skupiny, je nutná komplexní a dlouhodobá práce zaměřená na individuální potřeby uživatelů. Podstatnou součástí je vypracování anamnéz a individuálních plánů pro konkrétní uživatele. Spojení služeb azylových domů (bydlení, hygiena, stravování, ošacení), sociálního poradenství (vč. kurzu právního minima) a sociální rehabilitace (pracovní terapie, možnost rozhovoru se sociálními pracovníky a psychologem) umožňuje působit na uživatele, kteří jsou často psychicky labilní a společensky nepřizpůsobiví, po celý den. Tak uživatelé nacházejí zázemí v těžké životní situaci, což výrazným způsobem snižuje riziko konfliktu uživatele se společností (kriminalita) i riziko zneužití uživatele při jeho snaze obstarat si finanční prostředky (lichva, tzv.bílý kůň). Takto je 5 možné mnohé osoby vrátit zpět do společnosti nebo alespoň stabilizovat jejich situaci, aby se nadále nezhoršovala. V rámci projektu bylo v průběhu 24 měsíců poskytnuto azylové bydlení 152 uživatelům sociálních služeb. C. RESOCIALIZACE A INTEGRACE DLOUHODOBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH Jde o dlouhodobý projekt, který řeší péči o zdravotně postižené a chronicky nemocné občany z okraje společnosti. Cílovou skupinu tvoří zejména občané propuštění z psychiatrických léčeben (psychotici, těžší psychopati, alkoholici, geronti, přeléčení toxikomani) a chronicky nemocní, kteří se ocitli bez přístřeší, nad 18 let. Poskytované služby: pracovní uplatnění, sociální rehabilitace - pracovní zátěžová terapie, ubytování, stravování, upevňování pracovních zkušeností a dovedností, možnost zvyšování kvalifikace (i výuka práce s počítačem), konzultace a odborné poradenství (pomoc s vyřizováním osobních dokladů, řešení závazků vůči státním i jiným institucím), zajištění odborného lékařského, psychologického a psychiatrického dohledu. Cílem je zvýšit odpovědnost uživatelů vůči vlastnímu zdravotnímu stavu, motivovat je k zapojení do společnosti (pod odborným lékařským dohledem) a jejich návrat do občanského života. V roce 2007 bylo do projektu dlouhodobě zařazeno 16 uživatelů z cílové skupiny. Projekt je podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR. D. NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V DIAKONII BROUMOV Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a probíhá v době od do , tj. 18 měsíců. Tématem projektu je podpora aktivní politiky zaměstnanosti. Diakonie Broumov je organizací, která se již od roku 1992 zabývá podporou integrace osob v krizové životní situaci, zejména osob bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaných a osob po návratu z výkonu trestu. V rámci provozu zaměřeného na třídění humanitárních sbírek ošacení zaměstnává několik desítek sociálně znevýhodněných osob, kterým zároveň zajišťuje ubytování, stravování, sociální poradenství a v rámci zvláštních projektů také vzdělávání. Projekt navazuje na úspěšně realizovaný projekt Zpět do společnosti (SROP 3.2), který byl zaměřen na práci s obtížně 6

4 zaměstnatelnými klienty, na vzdělávání klientů, psychologickou pomoc, pracovní terapii a sociální poradenství. V rámci projektu Nová pracovní místa využíváme překvapivě pozitivních výsledků projektu Zpět do společnosti, ve kterém úspěšně absolvovalo vzdělávání a program pracovní terapie více než původně předpokládaných 15 osob. Aby nebyly zmařeny dobré výsledky, kterých tito jinak velmi obtížně zaměstnatelní lidé dosáhli, chceme jim zajistit pracovní uplatnění přímo v Diakonii Broumov. Cílem projektu je proto vytvořit 26 nových pracovních míst v provozu třídění humanitárních sbírek ošacení, z nichž převážná část bude obsazena úspěšnými absolventy pracovní terapie. Noví zaměstnanci budou zařazeni na pracovní místa, která si již měli možnost vyzkoušet v rámci programu pracovní terapie. Výhodou bude jejich znalost pracovního kolektivu a zázemí. S podporou Evropského sociálního fondu bude dosaženo toho, že osoby znevýhodněné na trhu práce získají praxi a potřebné pracovní i společenské návyky. Cílovou skupinou projektu jsou osoby nezaměstnané, které vyžadují zvláštní podporu při uplatňování se na trhu práce. Znevýhodnění těchto osob spočívá v nedostatečném nebo neadekvátním vzdělání, žádné praxi, v blížícím se důchodovém věku, ve zdravotních problémech. Do projektu jsou zařazovány obvykle osoby bez přístřeší. V návaznosti na předchozí zkušenosti jsou pracovníci zařazeni na pracovní pozice, které odpovídají jejich schopnostem. Kromě toho jsou k nim přiřazeni vedoucí pracovišť, kteří při své práci navíc dohlíží v prvé řadě na základní dovednosti, které jsou nutné pro schopnost uplatnit se v pracovním procesu. K tomu patří například včasný příchod do práce, dodržování přestávek a dodržování zásad BOZP. V druhé řadě pak vedoucí pracovišť zodpovídá za zapracování do technologického procesu. V rámci individuálního přístupu, který je v případě osob vyloučených ze společnosti důležitý, je posuzováno, nakolik pracovník zvládá svěřené úkoly. Pokud se mu daří dobře se adaptovat na pracovním místě, může být přeřazen na zodpovědnější práci. V současné době, tj. rok po zahájení projektu, je všech 26 vytvořených pracovních míst obsazeno. E. ZKVALITNĚNÍ FINANČNÍHO MANAGEMENTU V DIAKONII BROUMOV Projekt probíhá v období do a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Jedná se již o čtvrtý projekt Diakonie Broumov, který je podpořen Evropským sociálním fondem. Po sociálně zaměřených projektech z oblasti problematiky práce s osobami sociálně nepřizpůsobenými a dlouhodobě nezaměstnanými je nový projekt z jiné oblasti. Jak již název Zkvalitnění finančního managementu Diakonie Broumov napovídá, projekt je směřován dovnitř organizace. Cílem projektu je provést účelné změny finančního managementu a vnitřních směrnic Diakonie Broumov, které pomohou zlepšit nakládání s finančními prostředky organizace a celkově zlepší řízení organizace. Důsledkem bude zvýšená míra samofinancování organizace a snížení závislosti na dotacích. Evropská unie má zájem na tom, aby neziskové organizace v sociální oblasti zkvalitňovaly své řízení. Proto prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) podpořila zpracování finančních auditů zaměřených na řízení finančních toků v Diakonii Broumov. V organizaci bude uskutečněn vstupní a výstupní finanční audit a audit interních směrnic, budou navržena opatření ke zlepšení finančního managamentu i interních směrnic. Audity provede odborná firma, která provádí finanční audity i v komerčních firmách, spolupracuje s certifikovanými auditory a patří ke kvalitním konzultantům v České republice. Předpokládáme, že podněty od auditorů přispějí k dalšímu zkvalitňování řízení organizace. F. MÍSTNÍ PROJEKTY - Městská část Praha 3 podpořila svým grantem projekt v Kontaktním středisku Diakonie Broumov, Prokopova 4, Praha 3- Žižkov "Senioři sobě i druhým" zaměřený na seniory žijící na území Prahy 3. - Městská část Praha 6 podpořila projekt Provozování střediska zprostředkování sociální pomoci v Praze 6-Střešovicích, Za Hládkovem 8 - pomoc seniorům, občanům v krizových situacích a občanům nepřizpůsobivým, sociálně, tělesně a zdravotně postiženým osobám. 7 8

5 - Město Rychnov nad Kněžnou podpořilo projekt "Pomoc sociálně, tělesně a zdravotně handicapovaným občanům z Rychnova nad Kněžnou", v rámci kterého doporučuje Diakonii Broumov případné uživatele (jak na sociální rehabilitaci, tak pro materiální pomoc). 2. Pro koho a s kým pracujeme Cílovou skupinou - jak je vidět i z jednotlivých projektů - jsou lidé, kteří se z různých důvodů ocitli na okraji společnosti. Jedná se především o dlouhodobě nezaměstnané, lidi obtížně zaměstnatelné a znevýhodněné na trhu práce, o ty, kteří se vracejí z výkonu trestu nebo po dlouhodobém léčení, zejména duševně a mentálně postižené, lidi, kteří ztratili svůj domov, i ty, kteří jsou sociálně obtížně přizpůsobiví. Mezi všemi těmito lidmi představují zvláště zranitelné skupiny jednak ženy a pak lidé ve věku nad 50 let. Služby Diakonie Broumov se uskutečňují za spolupráce nejširších vrstev obyvatelstva. Kromě dárců to jsou především dobrovolní spolupracovníci a spolupracovnice, kteří na různých místech v celé republice pro organizaci potřebný materiál sami sbírají a sbírky organizují. Dále to jsou sociální a terénní pracovníci a pracovnice, zprostředkovatelé sociální pomoci, různé neziskové i státní organizace a instituce, firmy, jednotlivci. Specifikou projektů Diakonie Broumov je, že do činnosti organizace zapojují i samotné uživatele z cílové skupiny, z nichž někteří v organizaci zůstávají dlouhodobě pracovat na různých místech podle svých schopností. 3. Co děláme Nosnou činností, která umožňuje sociální služby organizace a všechny shora zmíněné projekty, je práce s darovaným textilem a dalšími věcmi. Diakonie Broumov díky pochopení a pomoci desítek tisíc dárců sbírá ošacení a jiný textil i další potřebné věci jak ve vlastních střediscích, tak za pomoci stovek dobrovolníků, kteří darované věci od dárců shromažďují. Tím organizace získává nejen materiál pro poskytování bezprostřední pomoci, ale především materiál, který umožňuje hlavní sociální projekty Diakonie Broumov - vytváření pracovních míst pro ty, kteří by jinak práci jen těžko našli, a další jejich podpůrné součásti - ubytování, sociální a jiné poradenství, vzdělávání. Svoz a transport darovaných věcí poskytuje pracovní příležitosti a možnost zapojit uživatele služeb aktivně do činnosti organizace. 9 V hlavním pracovišti v Broumově se věci přebírají a třídí. To jsou další místa pro pracovní činnosti v rámci sociální rehabilitace i pro trvalé zaměstnání a možnosti získání určité kvalifikace. Použitelné ošacení a další věci slouží jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Léty práce s darovanými věcmi se Diakonie Broumov naučila zpracovávat i dále nepoužitelný textil. Příprava a zpracování takových zbytků vytváří opět řadu míst pro práci a zaměstnání. Zároveň to znamená podstatný příspěvek k větší péči o životní prostředí. Prodej zpracovaných textilních zbytků tvoří také významnou součást příjmů Diakonie Broumov, které umožňují a zajišťují její činnost. Balení a expedice jak humanitární pomoci, tak i dále zpracovaného textilu, poskytují opět další pracovní příležitosti. 4. Spolupráce Činnost Diakonie Broumov by byla nemyslitelná bez široké spolupráce se všemi, kterým není lhostejný osud potřebných lidí a spoluobčanů v životních krizových situacích a kteří jsou ochotni jim naším prostřednictvím pomáhat. Především to jsou desítky tisíc lidí ochotných něco darovat - jednotlivci i organizace a instituce. Mezi nimi jsou řady dobrovolníků a dobrovolnic, kteří pro Diakonii Broumov sbírají potřebné věci mezi svými známými a nebo sbírky sami organizují. Jsou to také především obecní úřady, ale i školy, církevní sbory, farnosti a náboženské obce i různé humanitární organizace. Bez dobré součinnosti, pochopení a podpory městských a obecních úřadů a jejich sociálních odborů, úřadů práce, krajských úřadů a dalších institucí státní správy, by Diakonie Broumov mohla jen stěží naplňovat cíle své činnosti. Dále je pro organizaci velmi významná pomoc firem a podniků. Například je neocenitelná spolupráce ČD Cargo a.s. nebo Pražských služeb a.s. závod Zevo Malešice a Termizo a.s. - spalovna Liberec. Pro organizaci je také důležitá podpora a spolupráce sdělovacích prostředků, jak místního, regionálního i celostátního tisku tak veřejnoprávních i soukromých rozhlasových stanic a televizí. Tak se s projekty a programy Diakonie Broumov může seznamovat nejširší veřejnost. Nezanedbatelná je pro Diakonii Broumov i spolupráce a zájem zahraničních partnerů, kteří vedle rad a výměny zkušeností pomáhají i s odbytem zpracovaných zbytků a případnou dopravou humanitární pomoci do zahraniční nebo při výběru vhodných uživatelů z polského sousedství. 10

6 IV. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE Nabízené služby - Sociálně terapeutické dílny (registrace č ) Sociálně terapeutické dílna je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, nácvik činností vedoucích k sociálnímu začleňování, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností Sociálně terapeutická dílna má 10 míst, sociální rehabilitací prošlo 70 uživatelů. - Odborné sociální poradenství (registrace č ) Posláním sociálního poradenství je poskytnutí potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace. Dále je sociální poradenství realizováno dle zákona 108/2006 Sb. 37. Základní sociální poradenství je poskytováno automaticky při každé sociální službě a tato metodika je zpracovaná pro odborné sociální poradenství. Cílem je: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytnutí poradenství v oblastech sociálního systému, práva, psychologie a vzdělávání, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, poskytování informací k řešení nepříznivé sociální situace. Odborné sociální poradenství poskytovali sociální pracovníci, psycholog a právník v roce 2007 celkem 395 uživatelům. - Krizová pomoc (registrace č a č ) Posláním krizové pomoci je poskytnutí neodkladné, krátkodobé pomoci osobám, které nejsou schopny vlastními silami popř. z vlastních zdrojů zvládnout v potřebném čase životní prožitek nebo situaci. Dále je krizová pomoc realizovaná dle zákona 108/2006 Sb. 60. Cílem je: zabezpečení nezbytné fyzické a psychické ochrany uživatele, poskytnutí kvalitní poradenské činnosti v sociálně právní oblasti, popř. přizvat odborníka v příslušném oboru, 11 vybavení uživatele znalostmi pro orientaci ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci, předcházení sociálnímu vyloučení, napomáhání rozvoji jejich soběstačnosti, omezení kriminality. Služba je poskytovaná formou ambulantní i pobytovou. Základní činnosti při poskytování krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Krizová pomoc, která přímo nespadá do sociální služby, ale navazuje na ni ve formě materiální pomoci (po požáru, povodni, sociálně potřebným, lidem z společnosti) uživatelů všech věkových kategorií od dětí po seniory. - Terénní programy (registrace č ) Terénní programy jsou službou terénní, určenou skupinám osob, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: zprostředkování kontaktu se společenským prostředí a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V rámci terénních programů byly zajištěny 492 kontakty a osloveno 338 uživatelů, kterým bylo poskytnuto základní sociální poradenství a materiální pomoc. - Sociální rehabilitace (registrace č a ) Sociální rehabilitace je uživatelům poskytována ambulantní formou, a to zejména osobám, kterým je třeba pomoci k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností, alternativním způsobem využívajících zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Sociální rehabilitace je nastavena tak, aby odpovídala individuálním možnostem uživatele i jeho fyzickým schopnostem. Na uživatele jsou postupně kladeny stále vyšší požadavky na zvládnutí požadovaných úkolů. Uživatelé se učí dbát na vhodnou komunikaci. Pod vedením pracovníků v sociálních službách si uživatelé rychleji osvojují potřebné návyky, činnosti, 12

7 zodpovědnost, lépe se adaptují, a jsou motivováni k zlepšení dorozumívání se, navazování sociálních kontaktů, znovunabytí sebejistoty a získání pravidelného denního rytmu při výkonu různých činností, což jim napomáhá k plnému zapojení do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti. V roce 2007 využilo tuto službu celkem 70 uživatelů. - Azylové domy (registrace č a ) Služba azylové domy (v Broumově a Úpici) je pobytová a je určena osobám, které se nachází v nepříznivé soc. situaci spojené se ztrátou bydlení. Základní činnosti při poskytování služby azylové domy se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí V roce 2007 byla celková kapacita ubytovacích služeb 75 míst - počet uživatelů služeb 101. Výkon obecně prospěšných prací Diakonie Broumov také zajišťuje výkon obecně prospěšných prací ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR. V roce 2007 bylo do výkonu zařazeno 10 uživatelů. Pracovní činnosti pro osoby ve výkonu trestu Diakonie Broumov také zajišťuje pracovní činnosti pro 5-7 osob ve výkonu trestu z věznice Odolov. 2. Darovaný, zpracovaný a vydaný materiál Ochota mnoha lidí darovat ošacení a jiný textil i další věci je základnou pro všechny sociální služby a programy Diakonie Broumov. Také v roce 2007 to bylo více než 1500 dobrovolníků a dobrovolnic ve 1345 sběrných místech po celé České republice a desítky tisíc evidovaných i neevidovaných dárců, kteří darovali a sebrali potřebný materiál. *Pro realizaci služeb Diakonie Broumov bylo v roce 2007 darováno a svezeno 6191,62 tun textilu a jiného materiálu. Po roztřídění je materiál použitelný pro bezprostřední materiální pomoc využit jako humanitární a sociální krizová pomoc. * Bylo vydáno celkem 0,779 tun bezprostřední materiální pomoci v ČR. * Dále bylo přetříděno a zpracováno přímo nebo připraveno k dalšímu průmyslovému využití 3813,903 tun textilu. Tedy i v roce 2007 se Diakonii Broumov dařilo účinně spojit sociální zaměření organizace s ekologickým zájmem a službou pro zlepšení životního prostředí. * Bohužel musíme počítat s tím, že některé darované věci již nelze žádným způsobem využít. V roce 2007 musela Diakonie Broumov na své náklady zlikvidovat 986,731 tun odpadu. * Pro zajištění plynulosti pracovních činností i pro krizovou humanitární pomoc musí být na skladě k dispozici dostatek sbírkového materiálu. Na konci roku 2007 ho zůstalo ve skladech 3231 tun. 3. Pracovníci Diakonie Broumov K pracovalo v Diakonii Broumov celkem 127 pracovníků a zaměstnanců (z toho 84 žen). Z tohoto celkového počtu pracovalo ve vedení a administrativě 11 osob včetně technicko-hospodářských pracovníků. 4. Spolupráce V roce 2007 znamenala spolupráce dobrovolníků a dobrovolnic, kteří sami sbírají nebo organizují sbírky pro Diakonii Broumov, velkou podporu. Zvlášť je třeba podtrhnout spolupráci velkého počtu obecních úřadů při pořádání sbírek. Pravidelný zájem řady pracovníků místních, regionálních i celostátních sdělovacích prostředků (zvláště tisku a rozhlasu) napomohl k tomu, že projekty Diakonie Broumov mohou nalézat podporu a ochotné spolupracovníky po celé ČR. Pochopení a vstřícnost zahraničních partnerů byly velkým povzbuzením. Jejich příležitostné návštěvy umožňovaly vedoucím pracovníkům Diakonie Broumov konzultovat problémy organizování a zkvalitňování služeb. Osvědčila se spolupráce se Sdružením rozvoje a propagace Noworudska a Radkowska z Polské republiky, která umožňuje Diakonii Broumov nabízet pracovní příležitosti i polským občanům z podobné cílové skupiny v nejbližším sousedství Broumovska

8 5. Jeden příklad z praxe Jeden příklad za všechny Žena 60 let, rozvedená, středoškolačka Díky špatnému vlivu okolí, nesrovnalostem v rodině a finančním problémům se dostala do bezvýchodné situace, kterou začala řešit alkoholem. Ztratila zaměstnání i bydlení. V důsledku tohoto stavu se léčila na psychiatrii a později na vlastní žádost podstoupila odvykací léčbu v protialkoholní léčebně, kterou úspěšně prošla. Během této doby začala hledat zaměstnání, což se jí nedařilo. Díky sociální pracovnici v léčebně se dozvěděla o našem zařízení, kontaktovala nás a po ukončení léčby byla u nás přijata na sociální rehabilitaci. Do pracovního procesu se úspěšně zapojila. Snaží se plnit normu, našla si i mimopracovní aktivitu. Nevyhledává pro ni stresové situace jako alkohol apod. Ve volných chvílích plete a háčkuje. V současné situaci se cítí dobře a hlavně bezpečně. Do budoucna by si chtěla najít bydlení a osamostatnit se. Na tomto příkladě je zřejmé, že práce pro lidi bez přístřeší a v těžké životní situaci je potřebná a přínosná, a pokud se podaří zachránit alespoň 1 člověka a pomoci mu při znovu se zapojení do normálního života, má naše práce smysl. V. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Základní informace Rozsah i kvalita sociálních služeb poskytovaných Diakonií Broumov a její projekty vyžadují financování z více zdrojů. Významným zdrojem pro vytváření pracovních míst pro podporované a přechodné zaměstnávání jsou příspěvky úřadů práce a dotace Ministerstva práce a sociálních věcí a dále na jednotlivé projekty vázané dotace Ministerstva zdravotnictví, Krajského úřadu Hradec Králové a fondů EU. Granty několika městských úřadů jsou vázány na konkrétní místní sociální projekty Diakonie Broumov. Pro hlavní dlouhodobý projekt Diakonie Broumov, pro vlastní provoz organizace (energie pro pracoviště, středisek a ústředí, komunikace, opravy a údržba, vybavení pracovišť), pro provoz ubytoven a zejména na dopravu darovaného materiálu i transport zpracovaného textilu je třeba neustále hledat dodatečné zdroje financování. Přesto, že organizace usiluje o to, aby všichni uživatelé našich služeb byli motivováni ke spoluúčasti, nelze od 15 těchto uživatelů nebo příjemců materiální pomoci očekávat podstatný finanční příspěvek, spíše je nutné počítat s dotováním ubytoven a stravování. Již několik let jsou výnosy z prodeje textilních zbytků zpracovávaných uživateli služeb Diakonie Broumov hlavním zdrojem pro krytí nákladů spojených s chodem organizace. V roce 2007 představoval tento zdroj 50 % všech příjmů. Ale v roce 2007 opět vzrostla finanční náročnost pokud jde o náklady na přepravu (vzrostlo především využití přepravy ČD). Zvýšené finanční náklady jsou pro Diakonii Broumov spojeny také se zákonným zvyšováním minimální mzdy, od které jsou odvozeny i ostatní složky (odvody organizace na sociální a zdravotní pojištění). Při tom pracovní výkonnost uživatelů služeb Diakonie Broumov lze jen stěží srovnávat s produktivitou práce v komerční sféře. Doprava darovaného materiálu i materiální pomoci a zpracovaných zbytků je doposud závislá na sponzorské podpoře a finančních darech. Pro hospodaření organizace je neocenitelná pomoc, které se Diakonii Broumov dostává od Českých drah a.s. při dopravě sbírek železnicí. Přesto, že veškerý humanitární materiál dostáváme od dárců zdarma, musíme počítat s náklady na jeho dopravu (pohonné hmoty, údržba a opravy aut, mzdy řidičů), takže 1 kg darovaného materiálu musíme dotovat určitou částkou z rozpočtu organizace. V roce 2007 se nám jinými úsporami podařilo udržet výši dotace: 1 kg darovaného materiálu jsme dotovali částkou 1.30 Kč. Proto je každý i sebemenší finanční či sponzorský dar od jednotlivců, obcí, firem, náboženských obcí, farností a sborů významnou pomocí pro udržení finanční rovnováhy, která je nutným předpokladem pro nerušený chod organizace a pro rozvoj jejích služeb. Vyrovnané hospodaření v několika minulých letech umožnilo organizaci v roce 2007 dvě významné investice první etapu výstavby nových pracovních a skladových prostor v broumovském areálu organizace a leasing lisu pro dílny. 16

9 2. Výsledek hospodaření 2007 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok 2007 v tis. Kč Náklady Spotřebované nákupy, služby a odpisy Materiálové náklady Energie Služby Opravy a údržba Odpisy NHIM a HIM Spotřeba PHM na vlastní dopravu Mzdové náklady Mzdy a OON Odvody a pojištění Prodaná stálá aktiva Pojištění majetku Silniční daň Kurzové ztráty Ostatní náklady Daň z příjmu Náklady celkem Výnosy Výnosy z činnosti organizace Tržby z prodeje DHM Dotace - granty MPSV ČR MZ ČR Projekt OPRLZ - Nová pracovní místa Projekt OPRLZ - Střecha pro všechny Projekt SROP - Zpět do společnosti Městská část Praha Městská část Praha Městská část Praha NROS - Finanční management 289 Českomoravská záruční banka 148 Rychnov nad Kněžnou Přijaté příspěvky Úřady práce Dary Občané Charity a církve Právnické a fyzické osoby Města a obecní úřady Náhrady od pojišťovny Ostatní výnosy Výnosy celkem Výsledek hospodaření ROZVAHA k (v tis. Kč) Aktiva Stálá aktiva Dlouhodobý majetek v pořizovací ceně z toho : Stavby Nedokončený dlouh. hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému majetku Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobý finanční majetek Pohledávky Jiná aktiva Aktiva celkem Pasiva Vlastní zdroje Vlastní jmění Výsledek hospodaření minulých let Hospodářský výsledek běžného roku Cizí zdroje Ostatní dlouhodobé závazky Závazky z obch. styku včetně záloh Závazky k zaměstnancům Závazky k instit. soc. a zdrav. pojišť Daňové závazky Ostatní závazky Jiná pasiva Pasiva celkem Pozn. : Úprava údajů roku 2006 je v metodice roku 2007 Komentář k výsledkům hospodaření V roce 2007 došlo k navýšení mzdových nákladů přijetím 26 uživatelů sociálních služeb do pracovního poměru. Tito uživatelé tak postoupili v adaptačním procesu, zařadili se do kategorie stálých zaměstnanců a podíleli se na vlastním provozu Diakonie Broumov. To se také projevilo v navýšení spotřebovaného obalového materiálu a došlo k nárůstu v části materiálových nákladů. Nedošlo k navýšení mzdových nákladů u TH pracovníků, byl udržen stav předchozích let. Díky obětavosti občanů České republiky jsme v roce 2007 přijali o 461 tun sbírkového materiálu více než v roce 2006, což zvýšilo náklady na automobilovou a železniční přepravu a projevilo se především nárůstem v oblasti služeb. Pojistná událost na nákladním automobilu v roce 2007 se promítla jak na nárůstu položky Opravy a údržba, tak na položce Náhrady od pojišťovny. 18

10 graf-koláč Náklady na projekty zabezpečovaných sociálních služeb MPSV ČR - sociální služby Střecha pro všechny Zpět do společnosti 989 ÚP Hradec Králové-Nová pracovní místa NROS 289 Českomoravská záruční banka 148 MZ ČR 350 Grantové a příspěvkové náklady 105 Ostatní nedotované náklady Vlastní správa organizace MPSVsociální služby Střecha pro všechny Zpět do společnosti ÚP Hradec Králové Nová pracovní místa NROS Českomor. zár. banka, MZ ČR, grantové a přísp. náklady Ostatní nedotované náklady Vlastní správa Marie Šiková Růžena Špačková PhDr. Vítězslav Králík Předsedkyně Rady účetní, ekonomka ředitel 19 20

11 VI. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 1. Základní údaje o organizaci Název organizace: Diakonie Broumov Adresa: Husova 319, Broumov webové stránky: IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka Broumov, č.ú /0100 Česká spořitelna Broumov, č.ú /0800 Registrace: Občanské sdružení OS Diakonie Úpice, založeno a registrováno u MV ČR pod čj. VS/ /93-R Občanské sdružení Diakonie Broumov, změna stanov registrována u MV ČR pod čj. VS/ /93-R Orgány Diakonie Broumov: * Valná hromada * Rada Diakonie Broumov: Předsedkyně Rady: Marie Šiková, Husova 644, Úpice Členové: Pavel Hendrichovský, PhDr. Vítězslav Králík, Milan Král, JUDr. Michal Mánek, Marie Maternová, Radko Michálek. * Revizní komise: Mgr.Lenka Wienerová, Zdenka Kadaníková * Statutární zástupce: PhDr. Vítězslav Králík - ředitel Pavel Hendrichovský - zástupce ředitele 2. Současná organizační struktura Ústředí a Centrum sociálních služeb Broumov Husova 319, Broumov Tel/Fax: webové stránky: Kontakty: Špačková Růžena - ekonomický útvar Suchánková Marie - asistentka ředitele Ticháčková Lucie - útvar služeb Felkelová Simona - útvar personální a mzdové agendy Kubečková Hana - pracovnice v sociálních službách Dispečerské centrum svozu humanitárních sbírek Tel.: , (i fax) dispečerka: Keraghelová Zuzana, tel Místo výkonu sociálních služeb Úpice vedoucí: Marie Šiková Tel.: Místo výkonu sociálních služeb Praha oblastní ředitelka: Mgr.Lenka Wienerová Tel.: , (i fax) Kontaktní středisko v Praze: vedoucí: Marta Pešková Tel./fax: webové stránky: 3. Přehled sběrných a výdejních míst Centrální pracoviště: Pracoviště příjmu, třídění a expedice humanitárních sbírek Husova 319, Broumov, tel Sběrná a výdejní místa: Praha 10-Vršovice, Taškentská 8/1314, tel Praha 5-Radotín, Prvomájová 7, tel , Praha 9-Černý Most, Doležalova 1021, tel Praha 6-Břevnov, Za Hládkovem 4, tel Praha 3-Žižkov, Prokopova 4/216, tel Trutnov, Roty Nazdar 427, tel Teplice n.met, A. Jiráska 279, tel , Police nad Metují, Kostelní 10 Výdejní místa humanitární pomoci: Broumov, Mírové náměstí Broumov, Husova 129 Červený Kostelec, Náchodská 417 Úpice, 3.května 327 Úpice, V Důlní

12 Kromě toho pro Diakonii Broumov sbírají dobrovolní spolupracovníci na více než 1200 místech po celé republice. Přesnější informace o těchto místech sdělí: Dispečerské centrum svozu humanitárních sbírek Tel , (i fax) VII. JAK MŮŽETE POMOCI Naším prostřednictvím můžete darovat: * ošacení (dámské, pánské, dětské, zimní i letní) - potřebné jsou mikiny, trička, košile, tepláky, spodní prádlo, svetry, bundy, kalhoty, kšiltovky * lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, ubrusy, záclony, závěsy * látky, vlny, příze (i zbytky) * péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře, deky, spací pytle * školní a sportovní potřeby, hračky * nenošená, nepoškozená obuv * jakýkoli čistý potrhaný textil (lůžkoviny, utěrky, ručníky, ubrusy, košile, tepláky, apod.) * kabelky, batohy, školní tašky * kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy (i mírně potrhané) * nádobí skleněné, porcelánové, kovové, funkční domácí spotřebiče * prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby * knihy, noviny, časopisy, smíšený papír, kartony i poškozené knihy Finanční pomoc: Abychom mohli tento darovaný materiál zpracovávat a dopravovat tam, kde je ho třeba, a aby sociální a humanitární služba potřebným mohla plynule pokračovat, potřebujeme Vaši pomoc také po stránce finanční. Víme, že ne všichni mohou přispívat pravidelně nebo vysokými částkami. Chápeme i ty, kdo sice mohou darovat věci, ale finančně přispět nemohou. Ale chceme, abyste věděli, že jakýkoli Váš finanční dar je velmi potřebný a děkujeme za něj. Své finanční dary můžete posílat na naše účty u Komerční banky Broumov č /0100 nebo u České spořitelny Broumov, č /0800. VIII. NAŠI PRÁCI PODPORUJÍ Organizace: Neocenitelnou pomocí je spolupráce s Českými drahami a.s. při dopravě humanitárního materiálu, od roku 2007 nákladní doprava ČD pod značkou ČD Cargo a.s. Nezanedbatelná je i spolupráce s firmou TERMIZO, a.s. Liberec Knihkupectví-Antikvariát J.Fryč Liberec; Český rozhlas Hradec Králové; Deníky Bohemia; IKEA Česká republika; Tesco Stores ČR a. s.; Ekotex s.r.o.ivančice; Konica Minolta Business Brno; Spalovna Praha 10 Malešice; Rodomax s.r.o. Nové Město n/m; Vapo Batňovice; ČČK Písek; ČČK Rožmitál pod Třemšínem; Hartman Czech spol. s r.o.,praha5; KHK AUTO s.r.o. Papos Ostrov nad Ohří;ADRA Kopřivnice, Kostal ČR, s.r.o., MS ČČK Křenovice,ČČK Hostivice, ČČK České Budějovice, KDU-ČSL Louny, Občanské sdružení OMEGA plus Kyjov, CČK Polná u Jihlavy Charity: Katolická charita Plzeň, Diecézní rada CČSH Hradec Králové, Charita Konice, Charita sv.anežky Otrokovice, Farní úřad CČSH Náchod, Farní charita Mariánské Lázně, Farní charita Příbram, Farní úřad CČSH Brno Tuřany, Oblastní charita Vyškov, Domovinka Dačice, Farní charita Karlovy Vary, Farní sbor CČE Nosislav, Farní sbor CČE Praha 3-Žižkov I, Rada starších CČSH Kroměříž, Evangelický sbor v Těrlicku, Farní úřad Boskovice, Domeček Trhové Sviny, Farní charita Dvůr Králové, Farní charita Železná Ruda, Evang.církev Boskov, Farní charita Slavkov,Farní charita Znojmo, Unie katolických žen Boskovice, Charita Holešov, Farní úřad CČBE Boskovice Městské úřady: Nové Město n.m., Kostelec n.orl., Červený Kostelec, Veselí nad Moravou, Golčův Jeníkov, Čechtice Hornosín, Tursko,Měcholupy, Žďár nad Sázavou, Lysá nad Labem, Troubky, Těrlicko, Borová u Poličky, Divišov, Třebařov Jednotlivci: Keprtová Marie, Brno; Halámková Stanislava, Brno; Krešlová H. Ing., Praha 6; Molnárovi, Kopřivnice; Ottová J., Malá Skála; Sokolovi, Bruntál; Široký Milan, MUDr., Hradec Králové; Kadlecová Alena; Splítek Jiří, Milevsko; Tichý Borek Ing., Jablonec nad Nisou; Valečková M. MUDr., Praha 5; Dr.Kočka, Srbská Kamenice; Dlouhý Vladimír,Kutná Hora; Janková Alžběta, Kopřivnice; Mazálková Božena, Křenovice; Holasová Josefa, Lysice; MUDr. Žváčková, Bystřice n./p. a mnoho dalších, více než 3000 jednotlivců a organizací, kterým se tímto zároveň omlouváme, že jsme je zde z důvodu malého prostoru pro tisk nemohli uvést jmenovitě Dotace a granty: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Nová pracovní místa (Projekt financován Evropskou unií a podporován Královéhradeckým krajem, OPRLZ) Střecha pro všechny (Projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, OPRLZ), NROS, Městské části: Praha 3, Praha 6, Město Rychnov nad Kněžnou, Úřady práce Náchod, Rychnov, Trutnov Děkujeme Vám

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013 QUO obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2013 QUO o.p.s QUO obecně prospěšná společnost se sídlem, byla založena zakladatelskou listinou dne 16. září 2013. Zakladatelé: Krupička Václav a Karina Bláhová

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více