Výroční zpráva 2007 Diakonie Broumov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007 Diakonie Broumov"

Transkript

1 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace Výroční zpráva 2007 Diakonie Broumov III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme 4. Spolupráce IV. Zpráva o činnosti v roce 2007 V. Přehled hospodaření 2007 VI. Organizační struktura 1. Základní údaje o organizaci 2. Současná organizační struktura 3. Přehled středisek a sběrných míst VII. Jak můžete pomoci VIII. Naši práci podporují Výroční zprávu Diakonie Broumov za rok 2007 připravila Marta Pešková. Pro tisk zpracovala Marie Suchánková. Grafické řešení titulní stránky zpracoval Vladimír Pechar. 1 I. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Rok 2007 znamenal pro Diakonii Broumov další kroky v její službě potřebným, v rozvoji jejích sociálních služeb. Velký význam pro nás mělo získání certifikace ISO v oblasti poskytování sociálních služeb a pro příjem, třídění, úpravu a prodej použitých oděvů a domácích potřeb ( ). Po celoročních přípravách a úsilí všech pracovníků organizace proběhly audity nezávislým nadnárodním certifikačním orgánem, který konstatoval, že systémy řízení jakosti a životního prostředí (ISO 9001 a ISO 14001) v našem sdružení splňují požadavky evropských norem. Znamená to, že naše činnost a poskytované služby odpovídají evropskému standardu, což je pro nás jak povzbuzení, tak ale také výzva, abychom tuto kvalitu své práce i nadále drželi. Dalším nutným krokem byla registrace organizace mezi poskytovatele sociálních služeb v ČR podle Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., který nabyl účinnosti od 1.ledna 2007 a zajištění potřebných oprávnění pro námi poskytované služby. V minulém roce jsme se také potýkali s běžnými provozními problémy danými charakterem našich služeb (fluktuace pracovníků a uživatelů služeb, zastaralé zařízení dílen, poruchovost starých nákladních aut mající za příčinu občasné problémy se svozem darovaného materiálu, zajišťování odbytu pro výsledky práce uživatelů služeb). Na druhé straně se nám podařilo uskutečnit dlouho plánovanou výstavbu dalších pracovních prostor v našem broumovském areálu. Nové dílny byly slavnostně zkolaudovány v prosinci, takže od ledna 2008 v nich mohl být zahájen plný provoz. Mohli jsme také formou leasingu zakoupit už dlouho potřebný lis. To nám pomohlo vytvořit další pracovní místa pro uživatele našich služeb. Jsme vděčni všem, kdo nám tyto dva náročné kroky pomohli podniknout. Práce s uživateli služeb ze znevýhodněných skupin není jednoduchou záležitostí a neustále vyžaduje tvořivý přístup k problémům, které je třeba každodenně řešit. V uplynulém roce byly pracovní podmínky v Broumově ztíženy probíhající stavbou. Proto zde chci vyjádřit svůj dík také všem svým spolupracovníkům a spolupracovnicím za jejich podporu a za odpovědný přístup k naší práci.jsme si vědomi toho, že námi zajišťované a poskytované sociální služby jsou v celém svém rozsahu možné jen díky spolupráci a 2

2 podpoře široké veřejnosti. I v roce 2007 podpořily činnost Diakonie Broumov desetitisíce lidí dobré vůle z celé republiky tím, že darovaly ošacení, jiný textil a další potřebné věci. Jsme vděčni všem dárcům. Za spolupráci při organizaci sbírek děkujeme jak jednotlivcům, tak organizacím, institucím a firmám, náboženským obcím, sborům či farnostem, a zejména obecním a městským úřadům. Díky této široké součinnosti se nám daří soustřeďovat potřebný materiál z celé republiky, což je základ pro poskytované služby, pro jejich rozsah, kvalitu a další rozvoj. Děkujeme také za všechnu finanční podporu naší činnosti a jednotlivých projektů, bez které se tyto sociální služby neobejdou.naše práce by se nemohla rozvíjet bez pochopení a podpory Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstva zdravotnictví, Krajského úřadu Hradec Králové, jednotlivých úřadů práce a obecních a městských úřadů příp. jejich sociálních odborů. Nakonec chci vyjádřit naše uznání také sdělovacím prostředkům, které naši činnost s přejným zájmem doprovázejí. Jak celostátní, regionální i místní tisk, tak rozhlasové stanice veřejnoprávní i soukromé se snažily o naší práci objektivně informovat a tak ji podpořit. K prospěchu lidí v životních krizových situacích se těšíme na další spolupráci s Vámi všemi. PhDr. Vítězslav Králík, ředitel II. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE Diakonie Broumov je občanským sdružením, jehož posláním je poskytování sociálních služeb lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci a na okraji společnosti, s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve společnosti. K tomu jsou zaměřeny všechny projekty a další programy. Pro dosahování tohoto cíle je Diakonie Broumov otevřena ke spolupráci se všemi lidmi dobré vůle, jednotlivci, jinými organizacemi, církvemi a dalšími institucemi i veřejnou správou, jejichž součinnost je pro poskytování sociálních služeb potřebným nezbytná. Nové impulsy pro práci organizace vyplývají z integrace České republiky do Evropské unie. Činnost sdružení a poskytované služby mají celorepublikový charakter. 3 III. ČINNOST ORGANIZACE 1. Projekty a jejich realizace A. SOCIÁLNÍ SLUŽBY DIAKONIE BROUMOV V rámci dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) se Diakonie Broumov zapojila do programu : Podpora sociálních služeb, které mají celostátní charakter. V našem případě se jedná o následující služby - azylové bydlení, sociální rehabilitace, terénní programy, krizová pomoc, odborné sociální poradenství a sociálně terapeutická dílna. Cílová skupina, tvořená převážně z dlouhodobě nezaměstnaných osob bez přístřeší, je specifická svou vysokou mírou znevýhodnění na trhu práce i ve společnosti. Ztráta zaměstnání bývá počátkem dalších sociálních problémů a s nimi spojený sociální status je příčinou neschopnosti uživatele zařadit se znovu do pracovního procesu - najít a udržet si zaměstnání a začlenit se zpět do společenského prostředí. Dalšími uživateli jsou propuštění z výkonu trestu, kteří mají záznam v trestním rejstříku, tudíž jsou velmi těžko umístitelní na trhu práce, osoby v krizové sociální situaci (vyloučení z evidence úřadu práce, bez sociálních dávek, osoby postižené živelní katastrofou apod.) Uživatelé z cílové skupiny svým způsobem života již nejsou schopni bez podpory či asistence odborných pracovníků najít východisko ze své obtížné situace. Na základě provedené analýzy cílové skupiny v předchozích letech bylo zjištěno, že rizikovou skupinou jsou zejména občané ve věku 50 let a více, občané s nižším vzděláním a osoby dlouhodobě žijící bez lékařské péče (z důvodu neplacení zdravotního pojištění). Práce s uživateli z cílové skupiny není jednoduchá, protože ne všichni mají snahu řešit svou situaci a sami se na této změně podílet a také proto, že jejich umístění na trhu práce je velmi obtížné. Nestačí pouze poskytnout sociální dávky či materiální pomoc, ale je nutné vést uživatele ke zpětnému zapojení do společnosti. Službou sociální rehabilitace vytváříme obecný metodický postup, který bude mít dopad na celkovou cílovou skupinu uživatelů a může být podkladem pro systémový přístup k řešení problematiky cílové skupiny. Diakonie Broumov po 15-letém vývoji a ověřování sociálních služeb dospěla k formě tzv. sociálně-ekonomického provozu, ve kterém jsou vedle 4

3 kvalifikovaných pracovníků vytvářejících produktivní práci zařazováni uživatelé služeb na místa sociální rehabilitace, jenž jsou přizpůsobována individuálním potřebám uživatelů. Kvalifikovaní pracovníci jsou pro uživatele služeb, kteří teprve získávají základní pracovní návyky a dovednosti, podporou a vzorem. Zapojením do sociální rehabilitace se sami uživatelé částečně podílejí na financování sociálních služeb a po úspěšném absolvovaní sociální rehabilitace mohou získat i stálý pracovní poměr v Diakonii Broumov. Analýzou bylo zjištěno, že pod odborným vedením v sociální rehabilitaci získají uživatelé pocit důležitosti i seberealizace a potřebné pracovní návyky, takže se dříve osamostatní, než když jsou jim poskytnuty pouze základní sociální služby-ošacení, strava a ubytování. To je dostatečně nemotivuje na sobě pracovat. Spojení azylového ubytování a sociální rehabilitace se nám velmi osvědčilo a bylo zvýšeno procento umístěných uživatelů na otevřeném trhu práce B. STŘECHA PRO VŠECHNY Projekt probíhal od do a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem projektu bylo v návaznosti na předchozí aktivity Diakonie Broumov nabízet komplexní řešení sociálních služeb pro osoby bez přístřeší. Jde většinou o lidi s psychickými problémy, které jim brání v překonávání životních překážek, s dlouhodobě neřešenými osobními problémy (partnerské vztahy, dluhy na zdravotním a sociálním pojištění) a o osoby v krizové životní situaci. Z dlouholetých zkušeností Diakonie Broumov v práci se sociálně znevýhodněnými osobami, zejména s osobami bez přístřeší, vyplývá, že k pozitivním výsledkům jak pro společnost, tak pro osoby z cílové skupiny, je nutná komplexní a dlouhodobá práce zaměřená na individuální potřeby uživatelů. Podstatnou součástí je vypracování anamnéz a individuálních plánů pro konkrétní uživatele. Spojení služeb azylových domů (bydlení, hygiena, stravování, ošacení), sociálního poradenství (vč. kurzu právního minima) a sociální rehabilitace (pracovní terapie, možnost rozhovoru se sociálními pracovníky a psychologem) umožňuje působit na uživatele, kteří jsou často psychicky labilní a společensky nepřizpůsobiví, po celý den. Tak uživatelé nacházejí zázemí v těžké životní situaci, což výrazným způsobem snižuje riziko konfliktu uživatele se společností (kriminalita) i riziko zneužití uživatele při jeho snaze obstarat si finanční prostředky (lichva, tzv.bílý kůň). Takto je 5 možné mnohé osoby vrátit zpět do společnosti nebo alespoň stabilizovat jejich situaci, aby se nadále nezhoršovala. V rámci projektu bylo v průběhu 24 měsíců poskytnuto azylové bydlení 152 uživatelům sociálních služeb. C. RESOCIALIZACE A INTEGRACE DLOUHODOBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH Jde o dlouhodobý projekt, který řeší péči o zdravotně postižené a chronicky nemocné občany z okraje společnosti. Cílovou skupinu tvoří zejména občané propuštění z psychiatrických léčeben (psychotici, těžší psychopati, alkoholici, geronti, přeléčení toxikomani) a chronicky nemocní, kteří se ocitli bez přístřeší, nad 18 let. Poskytované služby: pracovní uplatnění, sociální rehabilitace - pracovní zátěžová terapie, ubytování, stravování, upevňování pracovních zkušeností a dovedností, možnost zvyšování kvalifikace (i výuka práce s počítačem), konzultace a odborné poradenství (pomoc s vyřizováním osobních dokladů, řešení závazků vůči státním i jiným institucím), zajištění odborného lékařského, psychologického a psychiatrického dohledu. Cílem je zvýšit odpovědnost uživatelů vůči vlastnímu zdravotnímu stavu, motivovat je k zapojení do společnosti (pod odborným lékařským dohledem) a jejich návrat do občanského života. V roce 2007 bylo do projektu dlouhodobě zařazeno 16 uživatelů z cílové skupiny. Projekt je podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR. D. NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V DIAKONII BROUMOV Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a probíhá v době od do , tj. 18 měsíců. Tématem projektu je podpora aktivní politiky zaměstnanosti. Diakonie Broumov je organizací, která se již od roku 1992 zabývá podporou integrace osob v krizové životní situaci, zejména osob bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaných a osob po návratu z výkonu trestu. V rámci provozu zaměřeného na třídění humanitárních sbírek ošacení zaměstnává několik desítek sociálně znevýhodněných osob, kterým zároveň zajišťuje ubytování, stravování, sociální poradenství a v rámci zvláštních projektů také vzdělávání. Projekt navazuje na úspěšně realizovaný projekt Zpět do společnosti (SROP 3.2), který byl zaměřen na práci s obtížně 6

4 zaměstnatelnými klienty, na vzdělávání klientů, psychologickou pomoc, pracovní terapii a sociální poradenství. V rámci projektu Nová pracovní místa využíváme překvapivě pozitivních výsledků projektu Zpět do společnosti, ve kterém úspěšně absolvovalo vzdělávání a program pracovní terapie více než původně předpokládaných 15 osob. Aby nebyly zmařeny dobré výsledky, kterých tito jinak velmi obtížně zaměstnatelní lidé dosáhli, chceme jim zajistit pracovní uplatnění přímo v Diakonii Broumov. Cílem projektu je proto vytvořit 26 nových pracovních míst v provozu třídění humanitárních sbírek ošacení, z nichž převážná část bude obsazena úspěšnými absolventy pracovní terapie. Noví zaměstnanci budou zařazeni na pracovní místa, která si již měli možnost vyzkoušet v rámci programu pracovní terapie. Výhodou bude jejich znalost pracovního kolektivu a zázemí. S podporou Evropského sociálního fondu bude dosaženo toho, že osoby znevýhodněné na trhu práce získají praxi a potřebné pracovní i společenské návyky. Cílovou skupinou projektu jsou osoby nezaměstnané, které vyžadují zvláštní podporu při uplatňování se na trhu práce. Znevýhodnění těchto osob spočívá v nedostatečném nebo neadekvátním vzdělání, žádné praxi, v blížícím se důchodovém věku, ve zdravotních problémech. Do projektu jsou zařazovány obvykle osoby bez přístřeší. V návaznosti na předchozí zkušenosti jsou pracovníci zařazeni na pracovní pozice, které odpovídají jejich schopnostem. Kromě toho jsou k nim přiřazeni vedoucí pracovišť, kteří při své práci navíc dohlíží v prvé řadě na základní dovednosti, které jsou nutné pro schopnost uplatnit se v pracovním procesu. K tomu patří například včasný příchod do práce, dodržování přestávek a dodržování zásad BOZP. V druhé řadě pak vedoucí pracovišť zodpovídá za zapracování do technologického procesu. V rámci individuálního přístupu, který je v případě osob vyloučených ze společnosti důležitý, je posuzováno, nakolik pracovník zvládá svěřené úkoly. Pokud se mu daří dobře se adaptovat na pracovním místě, může být přeřazen na zodpovědnější práci. V současné době, tj. rok po zahájení projektu, je všech 26 vytvořených pracovních míst obsazeno. E. ZKVALITNĚNÍ FINANČNÍHO MANAGEMENTU V DIAKONII BROUMOV Projekt probíhá v období do a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Jedná se již o čtvrtý projekt Diakonie Broumov, který je podpořen Evropským sociálním fondem. Po sociálně zaměřených projektech z oblasti problematiky práce s osobami sociálně nepřizpůsobenými a dlouhodobě nezaměstnanými je nový projekt z jiné oblasti. Jak již název Zkvalitnění finančního managementu Diakonie Broumov napovídá, projekt je směřován dovnitř organizace. Cílem projektu je provést účelné změny finančního managementu a vnitřních směrnic Diakonie Broumov, které pomohou zlepšit nakládání s finančními prostředky organizace a celkově zlepší řízení organizace. Důsledkem bude zvýšená míra samofinancování organizace a snížení závislosti na dotacích. Evropská unie má zájem na tom, aby neziskové organizace v sociální oblasti zkvalitňovaly své řízení. Proto prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) podpořila zpracování finančních auditů zaměřených na řízení finančních toků v Diakonii Broumov. V organizaci bude uskutečněn vstupní a výstupní finanční audit a audit interních směrnic, budou navržena opatření ke zlepšení finančního managamentu i interních směrnic. Audity provede odborná firma, která provádí finanční audity i v komerčních firmách, spolupracuje s certifikovanými auditory a patří ke kvalitním konzultantům v České republice. Předpokládáme, že podněty od auditorů přispějí k dalšímu zkvalitňování řízení organizace. F. MÍSTNÍ PROJEKTY - Městská část Praha 3 podpořila svým grantem projekt v Kontaktním středisku Diakonie Broumov, Prokopova 4, Praha 3- Žižkov "Senioři sobě i druhým" zaměřený na seniory žijící na území Prahy 3. - Městská část Praha 6 podpořila projekt Provozování střediska zprostředkování sociální pomoci v Praze 6-Střešovicích, Za Hládkovem 8 - pomoc seniorům, občanům v krizových situacích a občanům nepřizpůsobivým, sociálně, tělesně a zdravotně postiženým osobám. 7 8

5 - Město Rychnov nad Kněžnou podpořilo projekt "Pomoc sociálně, tělesně a zdravotně handicapovaným občanům z Rychnova nad Kněžnou", v rámci kterého doporučuje Diakonii Broumov případné uživatele (jak na sociální rehabilitaci, tak pro materiální pomoc). 2. Pro koho a s kým pracujeme Cílovou skupinou - jak je vidět i z jednotlivých projektů - jsou lidé, kteří se z různých důvodů ocitli na okraji společnosti. Jedná se především o dlouhodobě nezaměstnané, lidi obtížně zaměstnatelné a znevýhodněné na trhu práce, o ty, kteří se vracejí z výkonu trestu nebo po dlouhodobém léčení, zejména duševně a mentálně postižené, lidi, kteří ztratili svůj domov, i ty, kteří jsou sociálně obtížně přizpůsobiví. Mezi všemi těmito lidmi představují zvláště zranitelné skupiny jednak ženy a pak lidé ve věku nad 50 let. Služby Diakonie Broumov se uskutečňují za spolupráce nejširších vrstev obyvatelstva. Kromě dárců to jsou především dobrovolní spolupracovníci a spolupracovnice, kteří na různých místech v celé republice pro organizaci potřebný materiál sami sbírají a sbírky organizují. Dále to jsou sociální a terénní pracovníci a pracovnice, zprostředkovatelé sociální pomoci, různé neziskové i státní organizace a instituce, firmy, jednotlivci. Specifikou projektů Diakonie Broumov je, že do činnosti organizace zapojují i samotné uživatele z cílové skupiny, z nichž někteří v organizaci zůstávají dlouhodobě pracovat na různých místech podle svých schopností. 3. Co děláme Nosnou činností, která umožňuje sociální služby organizace a všechny shora zmíněné projekty, je práce s darovaným textilem a dalšími věcmi. Diakonie Broumov díky pochopení a pomoci desítek tisíc dárců sbírá ošacení a jiný textil i další potřebné věci jak ve vlastních střediscích, tak za pomoci stovek dobrovolníků, kteří darované věci od dárců shromažďují. Tím organizace získává nejen materiál pro poskytování bezprostřední pomoci, ale především materiál, který umožňuje hlavní sociální projekty Diakonie Broumov - vytváření pracovních míst pro ty, kteří by jinak práci jen těžko našli, a další jejich podpůrné součásti - ubytování, sociální a jiné poradenství, vzdělávání. Svoz a transport darovaných věcí poskytuje pracovní příležitosti a možnost zapojit uživatele služeb aktivně do činnosti organizace. 9 V hlavním pracovišti v Broumově se věci přebírají a třídí. To jsou další místa pro pracovní činnosti v rámci sociální rehabilitace i pro trvalé zaměstnání a možnosti získání určité kvalifikace. Použitelné ošacení a další věci slouží jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Léty práce s darovanými věcmi se Diakonie Broumov naučila zpracovávat i dále nepoužitelný textil. Příprava a zpracování takových zbytků vytváří opět řadu míst pro práci a zaměstnání. Zároveň to znamená podstatný příspěvek k větší péči o životní prostředí. Prodej zpracovaných textilních zbytků tvoří také významnou součást příjmů Diakonie Broumov, které umožňují a zajišťují její činnost. Balení a expedice jak humanitární pomoci, tak i dále zpracovaného textilu, poskytují opět další pracovní příležitosti. 4. Spolupráce Činnost Diakonie Broumov by byla nemyslitelná bez široké spolupráce se všemi, kterým není lhostejný osud potřebných lidí a spoluobčanů v životních krizových situacích a kteří jsou ochotni jim naším prostřednictvím pomáhat. Především to jsou desítky tisíc lidí ochotných něco darovat - jednotlivci i organizace a instituce. Mezi nimi jsou řady dobrovolníků a dobrovolnic, kteří pro Diakonii Broumov sbírají potřebné věci mezi svými známými a nebo sbírky sami organizují. Jsou to také především obecní úřady, ale i školy, církevní sbory, farnosti a náboženské obce i různé humanitární organizace. Bez dobré součinnosti, pochopení a podpory městských a obecních úřadů a jejich sociálních odborů, úřadů práce, krajských úřadů a dalších institucí státní správy, by Diakonie Broumov mohla jen stěží naplňovat cíle své činnosti. Dále je pro organizaci velmi významná pomoc firem a podniků. Například je neocenitelná spolupráce ČD Cargo a.s. nebo Pražských služeb a.s. závod Zevo Malešice a Termizo a.s. - spalovna Liberec. Pro organizaci je také důležitá podpora a spolupráce sdělovacích prostředků, jak místního, regionálního i celostátního tisku tak veřejnoprávních i soukromých rozhlasových stanic a televizí. Tak se s projekty a programy Diakonie Broumov může seznamovat nejširší veřejnost. Nezanedbatelná je pro Diakonii Broumov i spolupráce a zájem zahraničních partnerů, kteří vedle rad a výměny zkušeností pomáhají i s odbytem zpracovaných zbytků a případnou dopravou humanitární pomoci do zahraniční nebo při výběru vhodných uživatelů z polského sousedství. 10

6 IV. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE Nabízené služby - Sociálně terapeutické dílny (registrace č ) Sociálně terapeutické dílna je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, nácvik činností vedoucích k sociálnímu začleňování, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností Sociálně terapeutická dílna má 10 míst, sociální rehabilitací prošlo 70 uživatelů. - Odborné sociální poradenství (registrace č ) Posláním sociálního poradenství je poskytnutí potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace. Dále je sociální poradenství realizováno dle zákona 108/2006 Sb. 37. Základní sociální poradenství je poskytováno automaticky při každé sociální službě a tato metodika je zpracovaná pro odborné sociální poradenství. Cílem je: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytnutí poradenství v oblastech sociálního systému, práva, psychologie a vzdělávání, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, poskytování informací k řešení nepříznivé sociální situace. Odborné sociální poradenství poskytovali sociální pracovníci, psycholog a právník v roce 2007 celkem 395 uživatelům. - Krizová pomoc (registrace č a č ) Posláním krizové pomoci je poskytnutí neodkladné, krátkodobé pomoci osobám, které nejsou schopny vlastními silami popř. z vlastních zdrojů zvládnout v potřebném čase životní prožitek nebo situaci. Dále je krizová pomoc realizovaná dle zákona 108/2006 Sb. 60. Cílem je: zabezpečení nezbytné fyzické a psychické ochrany uživatele, poskytnutí kvalitní poradenské činnosti v sociálně právní oblasti, popř. přizvat odborníka v příslušném oboru, 11 vybavení uživatele znalostmi pro orientaci ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci, předcházení sociálnímu vyloučení, napomáhání rozvoji jejich soběstačnosti, omezení kriminality. Služba je poskytovaná formou ambulantní i pobytovou. Základní činnosti při poskytování krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Krizová pomoc, která přímo nespadá do sociální služby, ale navazuje na ni ve formě materiální pomoci (po požáru, povodni, sociálně potřebným, lidem z společnosti) uživatelů všech věkových kategorií od dětí po seniory. - Terénní programy (registrace č ) Terénní programy jsou službou terénní, určenou skupinám osob, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: zprostředkování kontaktu se společenským prostředí a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V rámci terénních programů byly zajištěny 492 kontakty a osloveno 338 uživatelů, kterým bylo poskytnuto základní sociální poradenství a materiální pomoc. - Sociální rehabilitace (registrace č a ) Sociální rehabilitace je uživatelům poskytována ambulantní formou, a to zejména osobám, kterým je třeba pomoci k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností, alternativním způsobem využívajících zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Sociální rehabilitace je nastavena tak, aby odpovídala individuálním možnostem uživatele i jeho fyzickým schopnostem. Na uživatele jsou postupně kladeny stále vyšší požadavky na zvládnutí požadovaných úkolů. Uživatelé se učí dbát na vhodnou komunikaci. Pod vedením pracovníků v sociálních službách si uživatelé rychleji osvojují potřebné návyky, činnosti, 12

7 zodpovědnost, lépe se adaptují, a jsou motivováni k zlepšení dorozumívání se, navazování sociálních kontaktů, znovunabytí sebejistoty a získání pravidelného denního rytmu při výkonu různých činností, což jim napomáhá k plnému zapojení do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti. V roce 2007 využilo tuto službu celkem 70 uživatelů. - Azylové domy (registrace č a ) Služba azylové domy (v Broumově a Úpici) je pobytová a je určena osobám, které se nachází v nepříznivé soc. situaci spojené se ztrátou bydlení. Základní činnosti při poskytování služby azylové domy se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí V roce 2007 byla celková kapacita ubytovacích služeb 75 míst - počet uživatelů služeb 101. Výkon obecně prospěšných prací Diakonie Broumov také zajišťuje výkon obecně prospěšných prací ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR. V roce 2007 bylo do výkonu zařazeno 10 uživatelů. Pracovní činnosti pro osoby ve výkonu trestu Diakonie Broumov také zajišťuje pracovní činnosti pro 5-7 osob ve výkonu trestu z věznice Odolov. 2. Darovaný, zpracovaný a vydaný materiál Ochota mnoha lidí darovat ošacení a jiný textil i další věci je základnou pro všechny sociální služby a programy Diakonie Broumov. Také v roce 2007 to bylo více než 1500 dobrovolníků a dobrovolnic ve 1345 sběrných místech po celé České republice a desítky tisíc evidovaných i neevidovaných dárců, kteří darovali a sebrali potřebný materiál. *Pro realizaci služeb Diakonie Broumov bylo v roce 2007 darováno a svezeno 6191,62 tun textilu a jiného materiálu. Po roztřídění je materiál použitelný pro bezprostřední materiální pomoc využit jako humanitární a sociální krizová pomoc. * Bylo vydáno celkem 0,779 tun bezprostřední materiální pomoci v ČR. * Dále bylo přetříděno a zpracováno přímo nebo připraveno k dalšímu průmyslovému využití 3813,903 tun textilu. Tedy i v roce 2007 se Diakonii Broumov dařilo účinně spojit sociální zaměření organizace s ekologickým zájmem a službou pro zlepšení životního prostředí. * Bohužel musíme počítat s tím, že některé darované věci již nelze žádným způsobem využít. V roce 2007 musela Diakonie Broumov na své náklady zlikvidovat 986,731 tun odpadu. * Pro zajištění plynulosti pracovních činností i pro krizovou humanitární pomoc musí být na skladě k dispozici dostatek sbírkového materiálu. Na konci roku 2007 ho zůstalo ve skladech 3231 tun. 3. Pracovníci Diakonie Broumov K pracovalo v Diakonii Broumov celkem 127 pracovníků a zaměstnanců (z toho 84 žen). Z tohoto celkového počtu pracovalo ve vedení a administrativě 11 osob včetně technicko-hospodářských pracovníků. 4. Spolupráce V roce 2007 znamenala spolupráce dobrovolníků a dobrovolnic, kteří sami sbírají nebo organizují sbírky pro Diakonii Broumov, velkou podporu. Zvlášť je třeba podtrhnout spolupráci velkého počtu obecních úřadů při pořádání sbírek. Pravidelný zájem řady pracovníků místních, regionálních i celostátních sdělovacích prostředků (zvláště tisku a rozhlasu) napomohl k tomu, že projekty Diakonie Broumov mohou nalézat podporu a ochotné spolupracovníky po celé ČR. Pochopení a vstřícnost zahraničních partnerů byly velkým povzbuzením. Jejich příležitostné návštěvy umožňovaly vedoucím pracovníkům Diakonie Broumov konzultovat problémy organizování a zkvalitňování služeb. Osvědčila se spolupráce se Sdružením rozvoje a propagace Noworudska a Radkowska z Polské republiky, která umožňuje Diakonii Broumov nabízet pracovní příležitosti i polským občanům z podobné cílové skupiny v nejbližším sousedství Broumovska

8 5. Jeden příklad z praxe Jeden příklad za všechny Žena 60 let, rozvedená, středoškolačka Díky špatnému vlivu okolí, nesrovnalostem v rodině a finančním problémům se dostala do bezvýchodné situace, kterou začala řešit alkoholem. Ztratila zaměstnání i bydlení. V důsledku tohoto stavu se léčila na psychiatrii a později na vlastní žádost podstoupila odvykací léčbu v protialkoholní léčebně, kterou úspěšně prošla. Během této doby začala hledat zaměstnání, což se jí nedařilo. Díky sociální pracovnici v léčebně se dozvěděla o našem zařízení, kontaktovala nás a po ukončení léčby byla u nás přijata na sociální rehabilitaci. Do pracovního procesu se úspěšně zapojila. Snaží se plnit normu, našla si i mimopracovní aktivitu. Nevyhledává pro ni stresové situace jako alkohol apod. Ve volných chvílích plete a háčkuje. V současné situaci se cítí dobře a hlavně bezpečně. Do budoucna by si chtěla najít bydlení a osamostatnit se. Na tomto příkladě je zřejmé, že práce pro lidi bez přístřeší a v těžké životní situaci je potřebná a přínosná, a pokud se podaří zachránit alespoň 1 člověka a pomoci mu při znovu se zapojení do normálního života, má naše práce smysl. V. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Základní informace Rozsah i kvalita sociálních služeb poskytovaných Diakonií Broumov a její projekty vyžadují financování z více zdrojů. Významným zdrojem pro vytváření pracovních míst pro podporované a přechodné zaměstnávání jsou příspěvky úřadů práce a dotace Ministerstva práce a sociálních věcí a dále na jednotlivé projekty vázané dotace Ministerstva zdravotnictví, Krajského úřadu Hradec Králové a fondů EU. Granty několika městských úřadů jsou vázány na konkrétní místní sociální projekty Diakonie Broumov. Pro hlavní dlouhodobý projekt Diakonie Broumov, pro vlastní provoz organizace (energie pro pracoviště, středisek a ústředí, komunikace, opravy a údržba, vybavení pracovišť), pro provoz ubytoven a zejména na dopravu darovaného materiálu i transport zpracovaného textilu je třeba neustále hledat dodatečné zdroje financování. Přesto, že organizace usiluje o to, aby všichni uživatelé našich služeb byli motivováni ke spoluúčasti, nelze od 15 těchto uživatelů nebo příjemců materiální pomoci očekávat podstatný finanční příspěvek, spíše je nutné počítat s dotováním ubytoven a stravování. Již několik let jsou výnosy z prodeje textilních zbytků zpracovávaných uživateli služeb Diakonie Broumov hlavním zdrojem pro krytí nákladů spojených s chodem organizace. V roce 2007 představoval tento zdroj 50 % všech příjmů. Ale v roce 2007 opět vzrostla finanční náročnost pokud jde o náklady na přepravu (vzrostlo především využití přepravy ČD). Zvýšené finanční náklady jsou pro Diakonii Broumov spojeny také se zákonným zvyšováním minimální mzdy, od které jsou odvozeny i ostatní složky (odvody organizace na sociální a zdravotní pojištění). Při tom pracovní výkonnost uživatelů služeb Diakonie Broumov lze jen stěží srovnávat s produktivitou práce v komerční sféře. Doprava darovaného materiálu i materiální pomoci a zpracovaných zbytků je doposud závislá na sponzorské podpoře a finančních darech. Pro hospodaření organizace je neocenitelná pomoc, které se Diakonii Broumov dostává od Českých drah a.s. při dopravě sbírek železnicí. Přesto, že veškerý humanitární materiál dostáváme od dárců zdarma, musíme počítat s náklady na jeho dopravu (pohonné hmoty, údržba a opravy aut, mzdy řidičů), takže 1 kg darovaného materiálu musíme dotovat určitou částkou z rozpočtu organizace. V roce 2007 se nám jinými úsporami podařilo udržet výši dotace: 1 kg darovaného materiálu jsme dotovali částkou 1.30 Kč. Proto je každý i sebemenší finanční či sponzorský dar od jednotlivců, obcí, firem, náboženských obcí, farností a sborů významnou pomocí pro udržení finanční rovnováhy, která je nutným předpokladem pro nerušený chod organizace a pro rozvoj jejích služeb. Vyrovnané hospodaření v několika minulých letech umožnilo organizaci v roce 2007 dvě významné investice první etapu výstavby nových pracovních a skladových prostor v broumovském areálu organizace a leasing lisu pro dílny. 16

9 2. Výsledek hospodaření 2007 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok 2007 v tis. Kč Náklady Spotřebované nákupy, služby a odpisy Materiálové náklady Energie Služby Opravy a údržba Odpisy NHIM a HIM Spotřeba PHM na vlastní dopravu Mzdové náklady Mzdy a OON Odvody a pojištění Prodaná stálá aktiva Pojištění majetku Silniční daň Kurzové ztráty Ostatní náklady Daň z příjmu Náklady celkem Výnosy Výnosy z činnosti organizace Tržby z prodeje DHM Dotace - granty MPSV ČR MZ ČR Projekt OPRLZ - Nová pracovní místa Projekt OPRLZ - Střecha pro všechny Projekt SROP - Zpět do společnosti Městská část Praha Městská část Praha Městská část Praha NROS - Finanční management 289 Českomoravská záruční banka 148 Rychnov nad Kněžnou Přijaté příspěvky Úřady práce Dary Občané Charity a církve Právnické a fyzické osoby Města a obecní úřady Náhrady od pojišťovny Ostatní výnosy Výnosy celkem Výsledek hospodaření ROZVAHA k (v tis. Kč) Aktiva Stálá aktiva Dlouhodobý majetek v pořizovací ceně z toho : Stavby Nedokončený dlouh. hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému majetku Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobý finanční majetek Pohledávky Jiná aktiva Aktiva celkem Pasiva Vlastní zdroje Vlastní jmění Výsledek hospodaření minulých let Hospodářský výsledek běžného roku Cizí zdroje Ostatní dlouhodobé závazky Závazky z obch. styku včetně záloh Závazky k zaměstnancům Závazky k instit. soc. a zdrav. pojišť Daňové závazky Ostatní závazky Jiná pasiva Pasiva celkem Pozn. : Úprava údajů roku 2006 je v metodice roku 2007 Komentář k výsledkům hospodaření V roce 2007 došlo k navýšení mzdových nákladů přijetím 26 uživatelů sociálních služeb do pracovního poměru. Tito uživatelé tak postoupili v adaptačním procesu, zařadili se do kategorie stálých zaměstnanců a podíleli se na vlastním provozu Diakonie Broumov. To se také projevilo v navýšení spotřebovaného obalového materiálu a došlo k nárůstu v části materiálových nákladů. Nedošlo k navýšení mzdových nákladů u TH pracovníků, byl udržen stav předchozích let. Díky obětavosti občanů České republiky jsme v roce 2007 přijali o 461 tun sbírkového materiálu více než v roce 2006, což zvýšilo náklady na automobilovou a železniční přepravu a projevilo se především nárůstem v oblasti služeb. Pojistná událost na nákladním automobilu v roce 2007 se promítla jak na nárůstu položky Opravy a údržba, tak na položce Náhrady od pojišťovny. 18

10 graf-koláč Náklady na projekty zabezpečovaných sociálních služeb MPSV ČR - sociální služby Střecha pro všechny Zpět do společnosti 989 ÚP Hradec Králové-Nová pracovní místa NROS 289 Českomoravská záruční banka 148 MZ ČR 350 Grantové a příspěvkové náklady 105 Ostatní nedotované náklady Vlastní správa organizace MPSVsociální služby Střecha pro všechny Zpět do společnosti ÚP Hradec Králové Nová pracovní místa NROS Českomor. zár. banka, MZ ČR, grantové a přísp. náklady Ostatní nedotované náklady Vlastní správa Marie Šiková Růžena Špačková PhDr. Vítězslav Králík Předsedkyně Rady účetní, ekonomka ředitel 19 20

11 VI. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 1. Základní údaje o organizaci Název organizace: Diakonie Broumov Adresa: Husova 319, Broumov webové stránky: IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka Broumov, č.ú /0100 Česká spořitelna Broumov, č.ú /0800 Registrace: Občanské sdružení OS Diakonie Úpice, založeno a registrováno u MV ČR pod čj. VS/ /93-R Občanské sdružení Diakonie Broumov, změna stanov registrována u MV ČR pod čj. VS/ /93-R Orgány Diakonie Broumov: * Valná hromada * Rada Diakonie Broumov: Předsedkyně Rady: Marie Šiková, Husova 644, Úpice Členové: Pavel Hendrichovský, PhDr. Vítězslav Králík, Milan Král, JUDr. Michal Mánek, Marie Maternová, Radko Michálek. * Revizní komise: Mgr.Lenka Wienerová, Zdenka Kadaníková * Statutární zástupce: PhDr. Vítězslav Králík - ředitel Pavel Hendrichovský - zástupce ředitele 2. Současná organizační struktura Ústředí a Centrum sociálních služeb Broumov Husova 319, Broumov Tel/Fax: webové stránky: Kontakty: Špačková Růžena - ekonomický útvar Suchánková Marie - asistentka ředitele Ticháčková Lucie - útvar služeb Felkelová Simona - útvar personální a mzdové agendy Kubečková Hana - pracovnice v sociálních službách Dispečerské centrum svozu humanitárních sbírek Tel.: , (i fax) dispečerka: Keraghelová Zuzana, tel Místo výkonu sociálních služeb Úpice vedoucí: Marie Šiková Tel.: Místo výkonu sociálních služeb Praha oblastní ředitelka: Mgr.Lenka Wienerová Tel.: , (i fax) Kontaktní středisko v Praze: vedoucí: Marta Pešková Tel./fax: webové stránky: 3. Přehled sběrných a výdejních míst Centrální pracoviště: Pracoviště příjmu, třídění a expedice humanitárních sbírek Husova 319, Broumov, tel Sběrná a výdejní místa: Praha 10-Vršovice, Taškentská 8/1314, tel Praha 5-Radotín, Prvomájová 7, tel , Praha 9-Černý Most, Doležalova 1021, tel Praha 6-Břevnov, Za Hládkovem 4, tel Praha 3-Žižkov, Prokopova 4/216, tel Trutnov, Roty Nazdar 427, tel Teplice n.met, A. Jiráska 279, tel , Police nad Metují, Kostelní 10 Výdejní místa humanitární pomoci: Broumov, Mírové náměstí Broumov, Husova 129 Červený Kostelec, Náchodská 417 Úpice, 3.května 327 Úpice, V Důlní

12 Kromě toho pro Diakonii Broumov sbírají dobrovolní spolupracovníci na více než 1200 místech po celé republice. Přesnější informace o těchto místech sdělí: Dispečerské centrum svozu humanitárních sbírek Tel , (i fax) VII. JAK MŮŽETE POMOCI Naším prostřednictvím můžete darovat: * ošacení (dámské, pánské, dětské, zimní i letní) - potřebné jsou mikiny, trička, košile, tepláky, spodní prádlo, svetry, bundy, kalhoty, kšiltovky * lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, ubrusy, záclony, závěsy * látky, vlny, příze (i zbytky) * péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře, deky, spací pytle * školní a sportovní potřeby, hračky * nenošená, nepoškozená obuv * jakýkoli čistý potrhaný textil (lůžkoviny, utěrky, ručníky, ubrusy, košile, tepláky, apod.) * kabelky, batohy, školní tašky * kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy (i mírně potrhané) * nádobí skleněné, porcelánové, kovové, funkční domácí spotřebiče * prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby * knihy, noviny, časopisy, smíšený papír, kartony i poškozené knihy Finanční pomoc: Abychom mohli tento darovaný materiál zpracovávat a dopravovat tam, kde je ho třeba, a aby sociální a humanitární služba potřebným mohla plynule pokračovat, potřebujeme Vaši pomoc také po stránce finanční. Víme, že ne všichni mohou přispívat pravidelně nebo vysokými částkami. Chápeme i ty, kdo sice mohou darovat věci, ale finančně přispět nemohou. Ale chceme, abyste věděli, že jakýkoli Váš finanční dar je velmi potřebný a děkujeme za něj. Své finanční dary můžete posílat na naše účty u Komerční banky Broumov č /0100 nebo u České spořitelny Broumov, č /0800. VIII. NAŠI PRÁCI PODPORUJÍ Organizace: Neocenitelnou pomocí je spolupráce s Českými drahami a.s. při dopravě humanitárního materiálu, od roku 2007 nákladní doprava ČD pod značkou ČD Cargo a.s. Nezanedbatelná je i spolupráce s firmou TERMIZO, a.s. Liberec Knihkupectví-Antikvariát J.Fryč Liberec; Český rozhlas Hradec Králové; Deníky Bohemia; IKEA Česká republika; Tesco Stores ČR a. s.; Ekotex s.r.o.ivančice; Konica Minolta Business Brno; Spalovna Praha 10 Malešice; Rodomax s.r.o. Nové Město n/m; Vapo Batňovice; ČČK Písek; ČČK Rožmitál pod Třemšínem; Hartman Czech spol. s r.o.,praha5; KHK AUTO s.r.o. Papos Ostrov nad Ohří;ADRA Kopřivnice, Kostal ČR, s.r.o., MS ČČK Křenovice,ČČK Hostivice, ČČK České Budějovice, KDU-ČSL Louny, Občanské sdružení OMEGA plus Kyjov, CČK Polná u Jihlavy Charity: Katolická charita Plzeň, Diecézní rada CČSH Hradec Králové, Charita Konice, Charita sv.anežky Otrokovice, Farní úřad CČSH Náchod, Farní charita Mariánské Lázně, Farní charita Příbram, Farní úřad CČSH Brno Tuřany, Oblastní charita Vyškov, Domovinka Dačice, Farní charita Karlovy Vary, Farní sbor CČE Nosislav, Farní sbor CČE Praha 3-Žižkov I, Rada starších CČSH Kroměříž, Evangelický sbor v Těrlicku, Farní úřad Boskovice, Domeček Trhové Sviny, Farní charita Dvůr Králové, Farní charita Železná Ruda, Evang.církev Boskov, Farní charita Slavkov,Farní charita Znojmo, Unie katolických žen Boskovice, Charita Holešov, Farní úřad CČBE Boskovice Městské úřady: Nové Město n.m., Kostelec n.orl., Červený Kostelec, Veselí nad Moravou, Golčův Jeníkov, Čechtice Hornosín, Tursko,Měcholupy, Žďár nad Sázavou, Lysá nad Labem, Troubky, Těrlicko, Borová u Poličky, Divišov, Třebařov Jednotlivci: Keprtová Marie, Brno; Halámková Stanislava, Brno; Krešlová H. Ing., Praha 6; Molnárovi, Kopřivnice; Ottová J., Malá Skála; Sokolovi, Bruntál; Široký Milan, MUDr., Hradec Králové; Kadlecová Alena; Splítek Jiří, Milevsko; Tichý Borek Ing., Jablonec nad Nisou; Valečková M. MUDr., Praha 5; Dr.Kočka, Srbská Kamenice; Dlouhý Vladimír,Kutná Hora; Janková Alžběta, Kopřivnice; Mazálková Božena, Křenovice; Holasová Josefa, Lysice; MUDr. Žváčková, Bystřice n./p. a mnoho dalších, více než 3000 jednotlivců a organizací, kterým se tímto zároveň omlouváme, že jsme je zde z důvodu malého prostoru pro tisk nemohli uvést jmenovitě Dotace a granty: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Nová pracovní místa (Projekt financován Evropskou unií a podporován Královéhradeckým krajem, OPRLZ) Střecha pro všechny (Projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, OPRLZ), NROS, Městské části: Praha 3, Praha 6, Město Rychnov nad Kněžnou, Úřady práce Náchod, Rychnov, Trutnov Děkujeme Vám

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 18 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

Diakonie Broumov VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Husova 319, 550 01 Broumov

Diakonie Broumov VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Husova 319, 550 01 Broumov Kladno Mar i ánské láznì Cheb Plzeò Strakonice Písek Hradec Král o vé Èeské B u dìjovic e Slaný Kromìøíž Blansko Brno Uherský Brod Znojmo Vsetín L anš kr o un S vita v y O lomou c Zlín Prostìjov Os t rav

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce 2012. Jednalo se o rok,

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Vážení čtenáři, Jaromír Drábek

Vážení čtenáři, Jaromír Drábek 2 Vážení čtenáři, Česká republika se spolu s dalšími státy Evropské unie zavázala v roce 2010 intenzivně zaměřit svou pozornost k problémům spojeným s chudobou a sociálním vyloučením. Shodou okolností

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy.

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy. Bydlení Rodina s dětmi, děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Katalog sociálních a návazných služeb 2010 / 2011 Stáří Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

Azylové centrum Prostějov, o.p.s. Úvodní slovo ředitele o.p.s. Azylové centrum funguje v Prostějově již osmnáctým rokem. Stěžejním úkolem Azylového centra Prostějov, o.p.s. je provozování služeb sociální prevence v regionu Prostějov. Podařilo

Více