ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková"

Transkript

1 ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková Vzdělávací cíle předmětu zkoumat přírodní fakta a jejich souvislosti s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správné formulaci otázek, hledání adekvátních odpovědí přesně se vyjadřovat s využitím odborných pojmů, osvojovat si dovednosti společného hledání řešení problémů, posuzovat důležitost, spolehlivost a správnost získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovených závěrů poznávat současné možnosti rozvoje i zneužití přírodovědného poznání a učit se odpovědnosti za zachování životního prostředí porozumět souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí zapojovat se do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí poznávat důležitost různých přírodních systémů jako nezbytného základu pro optimální vývoj lidského jedince a rozvoj lidské komunity využívat dovedností z přírodovědných oborů (plánování a provádění pozorování, měření, zpracování a vyhodnocování dat) k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

2 KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení k řešení problému komunikativní sociální a personální pracovní občanské Žák se učí samostatnému získávání, zpracování a vyhodnocování informací z různých zdrojů plánuje své činnosti pozoruje přírodní jevy pracuje s texty, grafy, diagramy správně užívá odbornou terminologii Žák rozpozná a pochopí problém dokáže vyvodit souvislosti mezi jevy řeší praktické úkoly týkající se běžných životních situací dokáže na základě poznatků provést analýzu problému Žák dokáže klást otázky prezentuje výsledky své práce přesně se vyjadřuje a argumentuje zapojuje se do diskuze, obhajuje svůj názor rozliší v textu hlavní myšlenku Žák aktivně pracuje ve skupině spoluvytváří pravidla pro práci v týmu a pracuje dle nich respektuje názory druhých objektivně hodnotí práci ve skupině poskytne pomoc spolužákovi, pokud ji potřebuje přijímá návrhy ostatních Žák učí se plánovat a provádět pozorování při práci dodržuje stanovená pravidla, řídí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví zachází šetrně se svěřenými pomůckami plní úkoly ve stanoveném termínu Žák respektuje názory druhých učí se zodpovědnosti za zachování životního prostředí rozpozná společenské předsudky a snaží se jich vyvarovat

3 Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa (GVZS) - migrace ve světě - mezinárodní instituce Lidská práva (LP) - základní lidská práva - dětská práva a práva seniorů - diskriminace a xenofobie - demokracie a dobré vládnutí - rovnost mužů a žen Témata NS GRV Globální problémy (GP) - nízká míra vzdělanosti - zdravotní problémy - podvýživa a hlad - nedostatek nezávadné vody - populační růst - konflikty a násilí Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (HPRS) - rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost - rozvojové cíle tisíciletí - historie, motivy, principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce - aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

4 6. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV 1. Úvod do zeměpisu 1.1 Slunce 1.1 žáci charakterizují význam a působení Slunce na život na Zemi 1.1 Proužky papíru každý žák napíše na proužek papíru jeden význam nebo činnost Slunce na život proužky nalepí jako paprsky ke sluníčku Zařazení v rámci NS GRV 1.1 GP životní prostředí 2. Globus a mapa 2.1 Globus a mapa 2.2 Poledníky a rovnoběžky 2.3 Určování zeměpisné polohy 2.4 Čas na Zemi žáci zjistí dle mapy, jaké přírodní objekty mohou vidět v Keni žáci srovnají tyto zajímavosti s těmi, které mohou vidět u nás žáci zjistí, které rozvojové země mají stejnou zeměpisnou šířku a délku jako ČR žáci vyjmenují příklady rozvojových zemí žáci uvedou příklady světových regionů, ve kterých leží rozvojové země žáci se orientují v mapě časových pásem žáci seskupí státy do časových pásem žáci pochopí souvislosti mezi jednotlivými časovými pásmy 2.1 Neznámá mapa orientace a čtení z neznámé mapy: Vypiš, co můžeš najít v Keni a která místa bys chtěl/a navštívit? 2.2 Úkol: Kterými zeměmi prochází 50. rovnoběžka (50 s.š.) a 14. poledník (14 v.d.)? Vypiš! Čím jsou pro nás tyto myšlené linie důležité? Je mezi těmito zeměmi nějaká rozvojová? 2.3 Tabulka na doplnění. Žáci dostanou tabulku, která je jen částečně doplněná kategorie: stát, hl. město, zeměpisná poloha, kontinent. Doplňující otázka co mají tyto státy společné? (mělo by se jednat o státy rozvojové, zadané buď hl. městem, zem. Polohou atd. žáci doplňují zbytek). 2.4 Úkol: Vyhledej v mapě státy ležící ve stejném časovém pásmu jako ČR! Jaký je časový rozdíl mezi ČR a Polskem? Jaký je časový rozdíl mezi ČR a Angolou? Jaký mezi Angolou a Zambií? Když je v ČR 14 hodin, kolik hodin je v Zambii? 2.1 GVZS - kulturní, sociální a politická 2.2 GVZS - kulturní, sociální a politická GP HPRS - rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost 2.4 GVZS - kulturní, sociální a politická

5 3. Obecný fyzický zeměpis 3.1 Litosféra, procesy v litosféře 3.2 Atmosféra, procesy v atmosféře 3.3 Hydrosféra, procesy v hydrosféře 3.4 Pedosféra, význam pedosféry žáci se seznámí s případy, ve kterých je potřeba humanitární pomoc (příp. rozvojová spolupráce) žáci rozliší humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci žáci uvedou aktuální příklady přírodních katastrof světa žáci odvodí další příklady, kdy je potřeba HP žáci znají mezinárodní instituce zabývající se ochranou ovzduší žáci popíší význam světového oceánu pro život na Zemi žáci vyjmenují příklady toho, čím mohou oni sami přispět k ochraně oceánů žáci používají své vlastní argumenty, učí se diskutovat žáci uslyší obecné i konkrétní příklady problémů při získávání nové půdy žáci odvodí, jaké další problémy s sebou může přinést nedostatek úrodné půdy a jaký to má vliv na život lidí žáci se seznámí s jedním z glob. problémů a pochopí příčiny a souvislosti žáci uvedou příklady důsledků, které s sebou ubývání deštných pralesů přináší 3.1 Dokument Pacifický ohnivý kruh diskuse + otevřené otázky (pochody v litosféře, následky zemětřesení a sopečné činnosti, humanitární pomoc, př. Haiti atd., uvedení rozdílu mezi HP a RS - příklady) 3.2 Práce s PC ve dvojicích úkol: najít mezinárodní instituce zabývající se ochranou ovzduší, vypsat je do sešitu (zkratky + celé názvy + čím se zabývají) 3.3 Ukázky z dokumentárního cyklu Modrá planeta historie oceánů ukázky z kapitol Modrá planeta a Hlubina Boj o půdu třída se rozdělí na dva tábory, jedna polovina půdu vlastní, druhá ji chce získat. Žáci argumentují (argumenty mají připravené), na konci vyhodnotíme. Podařilo se získat druhé polovině nějakou půdu? Získávání půdy dnes ukázka z youtube.com. Zisk půdy pro zemědělství důraz na kácení a vypalování deštného pralesa, navázání na glob. problémy (řízená diskuze učitel vers. žáci) GP - zdravotní problémy - nedostatek nezávadné vody HPRS - rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce - aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 3.2 GVZS - mezinárodní instituce 3.3 GP GP - konflikty a násilí GP

6 3.5 Biosféra žáci pochopí široké rozmístění fauny a flóry (původní vers. nepůvodní druh) žáci poznávají rostlinné a živoč. druhy pocházející z jiných oblastí světa žáci porozumí odbornému textu žáci odpoví na otázky a na základě odpovědí odvodí, že existuje pohyb org. druhů po světě žáci vyplní t-graf, vyjmenují pozitiva a negativa migrace rostl. a živoč. druhů žáci popíší význam deštných pralesů na planetě Dvojice kartiček žáci přiřazují k sobě fotku a správný popis organismu (odkud pochází, význam, ohrožení) práce ve skupinách (sada 14 kartiček v 6 kopiích) Kartičky s textem (viz výše) porozumění odbornému textu. Výpisek do sešitu, otázky migrace druhů T-graf pozitiva a negativa migrace druhů Dokumentární film Tropický deštný prales GP GP GVZS - migrace ve světě GVZS - migrace ve světě GP

7 7. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Afrika 1.1 Přírodní zdroje 1.2 Obyvatelstvo žák doplní nerostné suroviny a komodity, se kterými lze obchodovat žák propojí nerostnou surovinu a problém, který může být s nerostnou surovinou spojen 1.2 žák porovná svůj denní režim s denním režimem člověka v Keni 2. Austrálie 2.1 Obyvatelstvo žák vybere pojmy, které souvisí s obyvatelstvem Austrálie a jeho životem žák přiřadí pojmy, které k sobě patří žák se seznámí s pojmy, jejichž význam je pro něj nový 3 Amerika 3.1 Obyvatelstvo Jižní Ameriky žák vyjmenuje výhody a nevýhody Fair Trade žák chápe základní princip fungování Fair Trade Křížovka + práce s mapou typické suroviny a komodity pro vybrané státy Ukázka z filmu z festivalu Jeden svět Krev v mobilech 1.2 Doplňovačka žáci doplňují text podle předtištěných obrázků, ve kterém jsou vynechaná místa. Text je zaměřen na popis činností během dne člověka v keňské vesnici (pouze základní úkony) 2.1 Přiřazování pojmů dva sloupce pojmů; žáci vybírají, které pojmy se vztahují k obyvatelstvu a životu v Austrálii a správné pojmy k sobě přiřadí 3.1 Fair Trade stánek skupinová práce, žáci mezi sebou obchodují se 4 komoditami (banány, káva, kakao a sója); úkolem každé skupiny je vydělat co nejvíce peněz (jedna ze skupin je Fair Trade); následuje společné vyhodnocení a diskuze GVZS LP - základní lidská práva - dětská práva a práva seniorů - demokracie a dobré vládnutí LP - základní lidská práva - dětská práva a práva seniorů GVZS glob. 2.1 GVZS GVZS GP - podvýživa a hlad

8 4. Asie 4.1 Obyvatelstvo 4.1 žák se seznámí se dvěma principy čínské mytologie 4.1 Obr. Pchan-Ku čínská mytologie (čtení článku Čítanka pro 7. roč., FRAUS); odlišný pohled na zrození života na Zemi + navázání na odlišné náboženství GVZS LP - demokracie a dobré vládnutí - rovnost mužů a žen 4.2 Oblasti Asie, vybrané státy žák si vytvoří vlastní názor o problému na základě podaných informací žák vysloví možné řešení určitého problému 4.2 Současné konflikty ohniska aktuálních problémů a ukázka fotek; návrh vlastního řešení na základě informací získaných z referátů 4.2 GP - konflikty a násilí

9 8. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Evropa 1.1 Obyvatelstvo 1.2 Hospodářství, politické rozdělení žák vypíše hlavní země, do kterých a ze kterých proudí lidé do Evropy žáky vyjmenuje hlavní důvody, proč lidé migrují do Evropy žák se seznámí s některými náboženstvími, která jsou zastoupená v Evropě žák seřadí 5 nejvýznamnějších světových náboženství od nejčetnějšího po nejméně četné žák uvede příklady plodin, které se dováží do Evropy a přiřadí k nim domovské oblasti žák vyjmenuje příklady mezinárodních organizací a popíše, jaký mají vztah k ČR (vzhledem k organizaci) Proč do Evropy? soubor otázek žáci hledají odpovědi (učebnice + atlas), odkud do Evropy migrují lidé a proč?; pojem migrace Prázdný graf žáci dostanou nevybarvený graf Náboženství zastoupená v Evropě, jejich úkolem je podle vstupních dat vybarvit příslušnou část sloupce Graf světových náboženství žáci dostanou data o 5 nejčetnějších náboženstvích světa, načrtnou graf Pexeso odkud se vozí plodiny 15 kartiček zemí a 15 kartiček plodin ve dvojicích hledají páry Magnetky mezinárodní organizace žáci přiřazují jednotlivé státy k patřičné organizaci (včetně ČR) GVZS - migrace ve světě GP - podvýživa a hlad - konflikty a násilí LP - základní lidská práva - diskriminace a xenofobie - demokracie a dobré vládnutí - rovnost mužů a žen GVZS GVZS GVZS GVZS - mezinárodní instituce HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce - aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

10 2. Česká republika 2.1 Ochrana přírody, životní prostředí 2.1 žák vyjmenuje důvody, proč je dobré vyhlašovat chráněná území (u nás i ve světě) 2.1 Referáty NP a CHKO v ČR práce ve dvojicích + prezentace obrázků a chráněných druhů vyskytujících se v dané lokalitě GVZS GP 2.2 Zahraniční obchod 2.2 žák se učí základní pravidla slušného chování i obchodování Obchod na burze každý žák má kartičku se 3 otázkami a 3 odpověďmi; žáci chodí a kupují odpovědi na své 3 otázky, platí svými třemi odpověďmi; kdo má první všechny 3 správné odpovědi, vyhrává GVZS LP - demokracie a dobré vládnutí - základní lidská práva 2.3 Mezinárodní spolupráce žák vyhodnotí, která informace je pro něj důležitá a která ne práce s textem žák se seznámí s příklady HP a RS a místy, kde se aktuálně tyto pomoci podávají žák vyjmenuje příklady mezinárodních organizací, které se zabývají HP a RS 2.3 Skládání textu humanitární pomoc a rozvojová spolupráce o co se jedná, příklady, místa, národní i mezinárodní organizace, důvody proč jsou potřebné; text je rozstříhán, každý žák má 1 část 2.3 HPRS - rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost - rozvojové cíle tisíciletí - historie, motivy, principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce aktivity ČR a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

11 9. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Obyvatelstvo a sídla 1.1 Stěhování obyvatelstva ve světě 1.2 Národy, jazyky 2. Průmysl 2.1 Hlavní průmyslové oblasti světa 3. Zemědělství 3.1 Význam zemědělské výroby 1.1 žáka vypíše důvody, které vedou obyvatele některých států k tomu, aby migrovali 1.2 žák získá přehled o jazycích, kterými hovoří vybrané národy žák zakreslí do mapy hlavní průmyslové oblasti z každého kontinentu žák pozná z mapy, že i v chudších regionech světa jsou průmyslově významné oblasti žák vypíše významy zemědělské produkce 1.1 Jak by měla vypadat země, do které se přestěhuju text; žáci vypíší 7 důvodů, proč by mohli chtít přestěhovat se do země, kterou si zvolili + pojem migrace 1.2 Tabulka přiřaď k sobě národ a jazyk žáci zjišťují, že některé jazyky se opakují, uvědomují si jazykovou propojenost ve světě 2.1 Obrysová mapa světa pomocí atlasu žáci zakreslují hlavní průmyslové oblasti světa; společná kontrola správná mapa do sešitu Dvě minuty žáci mají 2 minuty na to, aby napsali co nejvíce významů zemědělské produkce potom společná kontrola a diskuse GVZS - migrace ve světě LP - základní lidská práva - diskriminace a xenofobie - demokracie a dobré vládnutí - rovnost mužů a žen GP - zdravotní problémy - podvýživa a hlad - konflikty a násilí 1.2 GVZS GVZS GP GVZS

12 3.1.2 žák vypíše problémy, které s sebou přináší nedostatek zemědělské produkce Dvě minuty žáci mají 2 minuty na to, aby napsali co nejvíce problémů, které s sebou může přinést nedostatek zemědělské produkce. Výsledky obou aktivit se nakonec porovnají GP - podvýživa a hlad - nedostatek nezávadné vody GP - nízká míra vzdělanosti - zdravotní problémy - podvýživa a hlad - konflikty a násilí 3.2 Rostlinná a živočišná výroba 3.2 žák přiřadí jednotlivé plodiny a druhy hospodářských zvířat ke správnému státu daného regionu 3.2 Přiřaď plodiny a hospodářská zvířata k oblasti, kde se pěstují a chovají skupinová práce (6 skupin 6 světadílů), dostanou kartičky s vybranými státy a názvy plodin, přiřadí státy a plodiny, pak se skupiny vymění, další skupina přemění kartičky podle svého názoru a zase se vymění; po kolečku vyhodnocení GVZS GP 3.3 Rybolov 3.3 žák vyjmenuje problémy, které s sebou může nadměrný rybolov ve světě přinést 3.3 Nebezpečí nadměrného rybolovu výroba posteru (obrázky, grafy, popisky, které jsme si předem vyhledali a které se vztahují k nadměrnému rybolovu) GVZS GP

13 4. Doprava, služby, cestovní ruch 5. Mezinárodní spolupráce 4.1 Služby 4.2 Cestovní ruch 5.1 Mezinárodní organizace 5.2 Vyspělost zemí světa 6. Životní prostředí 6.1 Životní prostředí, ochrana životního prostředí 4.1 žák vymyslí příklady služeb, které se ho dotýkají a zároveň mají globální dopad žák vidí, jak je skrz cestování propojena jejich třída žák napíše, jak může cestovní ruch ovlivňovat ŽP u nás i ve světě 5.1 žák vyjmenuje příklady mezinárodních organizací, s nimiž má ČR nějakou spojitost 5.2 žák zařadí vybrané státy na stupnici vyspělosti států, umí vysvětlit zkratky HDP a HDI 6.1 žák chápe odpovědnost za svou vlastní spotřebu a její dopad na životní prostředí 4.1 Úkol vymysli příklady služeb, které mají z jednoho místa na světě celosvětový dosah, zapiš je do tabulky a uveď k nim, jak se dotýkají nebo by se mohly dotýkat tebe 4.2 Třídní mapa dovolených do mapy světa zaznačíme všechna místa, kde byli žáci na dovolené, potom společně sestaví seznam příčin ohrožení ŽP cestovním ruchem v ČR i ve světě 5.1 křížovka tematicky zaměřena na mezinárodní organizace, do nichž je zapojena i ČR, případně, se kterými spolupracuje 5.2 Hodiny úrovně zakreslit státy do hodin podle toho, kde přibližně leží na stupnici vyspělosti (12 vybraných zemí včetně ČR); pojmy HDP a HDI 6.1 Home dokumentární film o dopadech lidské činnosti a spotřeby na ŽP 4.1 GVZS glob GVZS glob. - migrace ve světě GP GVZS glob. - mezinárodní instituce HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce - aktivity ČR a EU v oblasti HP a RS GVZS vše, LP vše, GP - vše HPRS - rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost - aktéři mezinárodní HP a RS 6.1 GP

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: MATEMATIKA zpracoval/a: Mgr. Veronika Ješátková Vzdělávací cíle předmětu zkoumat přírodní fakta a jejich souvislosti s využitím různých empirických metod poznávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí

Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Anglický jazyk zpracoval/a: Mgr. Eva Tomanová Vzdělávací cíle předmětu k učení k řešení problému chápat jazyk jako nezbytný prostředek ke komunikaci s jinými národnostmi

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Zeměpis /geografie/ není vědou popisnou, nýbrž syntetickou. Nachází se na rozhraní věd přírodních, společenských a technických. Cílem zeměpisu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 5.9.4 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis navazuje na vzdělávací obsah několika předmětů 1. stupně ZŠ, v největší míře však na Vlastivědu a Přírodovědu ve 4.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu 13. Zeměpis 154 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem předmětu zeměpisu je získání základních informací o planetě

Více

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI 1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: CŽV k získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váţe k poznávání a zkoumání přírody, ţáci poznávají přírodu jako systém, jehoţ části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více