Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí"

Transkript

1 Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1

2 Dobrovolnictví Pod pojmem dobrovolnictví rozumíme innost, pro kterou se jednotlivec rozhodne zcela svobodn, jeho úmyslem je tedy pomoci druhým pispt svou prací ke zlepšení jejich životní situace Gabriel ve škole, Agnes, Praha, 2001 "Být dobrovolníkem znamená vnovat nezištn a ve svém volném ase svj um a energii ve prospch ostatních lidí." "Dobrovolníkem mže být každý, a je jeho profese jakákoli." Hestia, Praha,

3 Bariéry dobrovolnictví nezmizí samy o sob, ddictví minulosti, zpetrhané vazby mezi lidmi se neobnoví ze dne na den. Víme, že dobrovolnictví pispívá k rehabilitaci obanských ctností, mezi kterými ochota pomáhat hraje nemalou roli. Dobrovolnictví mže být pro organizaci výzva k ovení si smysluplnosti jejího poínání. Dobrovolníci zde mohou být nositeli nejen pomoci, ale také lidskosti a tvoivosti. Hestia, Praha,

4 Hlavní znaky dobrovolnéinnosti neplacená vdomá svobodn zvolená v kterékoliv oblasti spoleenského života Dlení dobrovolných inností Dobrovolná obanská výpomoc - dobrovolnáinnost v rámci rodiny, píbuzenstva, mezi páteli a sousedy Dobrovolnictví vzájemn prospšné innost v rámci komunity (obec, farnost, klub apod.) Dobrovolnictví veejn prospšné innost ve prospch druhých, podobná práci placené, musí být vykonána tak, aby se na ní mohl píjemce spolehnout Dobrovolná služba dlouhodobá dobrovolná práce mimo svoji zemi Dárcovství 4

5 Dlení podle oblastí spoleenského života Zdravotnictví a sociálníinnost: nejrozšíenjší nejvyšší nároky na profesionalitu dobrá píprava Ochrana životního prostedí: ešení a pedcházení ekologickým problémm protestní akce (demonstrace, podpisové akce atd.) Sport spolkováinnost: spolky sdružující sportovce spolky sdružující fanoušky sportovní kluby píprava dtí a mládeže Kultura ochrana památek kulturn-vzdlávací akce 5

6 Role dobrovolnictví v organizaci hlavní formou innosti - závisí na dobrovolnících celý její chod a plnní poslání organizace (HoSt). Taková organizace má jednoho i nkolik málo profesionálních pracovník, kteí jsou vtšinou koordinátory dobrovolník a organizátory. Samotnou práci pak vykonávají dobrovolníci. Jsou to napíklad organizace koordinující dobrovolníky v nemocnicích i hospicích, nebo již zmínné humanitární organizace. souástí práce organizace - že ást práce profesionálních zamstnanc, dlají dobrovolníci a tím vlastn snižují finanní náklady organizace. Tuto formu dobrovolnictvíasto dlají rzní odborníci, kteí krom svého zamstnání vykonávajíinnost odpovídající jejich profesi jako dobrovolníci v neziskových organizacích. doplkováinnost zefektivuje a zkvalituje služby organizace. Organizace není na dobrovolnictví závislá a mohla by i bez nj plnit své hlavní cíle. Napíklad dobrovolnáinnost týkající se vyplnní volného asu a pispívající k psychické pohod klient v ústavních zaízeních. 6

7 Význam dobrovolnictví Význam dobrovolnéinnosti pro dobrovolníka Možnost realizace Posílení sebevdomí Možnost uplatnit své schopnosti Získání zkušenosti Nové kontakty Smysluplné využití volného asu Význam práce dobrovolník pro organizaci Výkon práce, kterou nestaí vykonávat placení zamstnanci v rámci své pracovní nápln Rozšiení a zkvalitní služby organizace Práce na nepravidelných a nárazových akcích Pinos nového pohledu, nápady a zptná vazba 7

8 Význam dobrovolnictví pro spolenost Podpora obanské aktivity Zapojení oban do tvorby jejich vlastního životního prostoru do identifikace a ešení problém Podpora solidarity mezi lidmi Doplnníinností dalších sektor Posílení sociální soudržnosti Význam dobrovolnictví v R Zmny na trhu práce Zrušení civilní služby 8

9 Zákon o dobrovolnické služb Zákon o dobrovolnické služb je novou právní normou. Upravuje dobrovolnickou službu a její podporu ze strany státu. Zákon o dobrovolnické služb v našem právním ádu zakotvuje nkolik nových pojm, mezi nž patí dobrovolník, dobrovolnická služba, vysílající a pijímající organizace. Dobrovolnická služba vymezená tímto zákonem se od ostatní dobrovolné innosti liší pedevším vztahem mezi dobrovolníkem a vysílající organizací. Dobrovolnická služba je lenna na krátkodobou a na dlouhodobou. Dlouhodobá dobrovolnická služba (tedy ta, která trvá déle než ti msíce) požívá na základ tohoto zákona silnjší ochrany a také se tší výraznjší státní podpoe. 9

10 Dobrovolník Dobrovolník je lovk, který bez nároku na finanní odmnu poskytuje svj as, svoji energii, vdomosti a dovednosti ve prospch ostatních lidíi spolenosti. Dobrovolník je lovk, který si dostaten ví v tom, že mže sám zmnit vci, se kterými není spokojen. Je to lovk, který se odhodlá udlat ten jednoduchý, ale dležitý krok k tomu, aby se sám zapojil do innosti, která je teba nedostaten zajišována státními institucemi. Nkdo, kdo neváhá obtovat ást svého volného asu pro vyplnní prázdného asu druhých (nap. dtíi nemocných) anebo zajištní aktivity, kterou by jinak neml kdo organizovat (nap. vysázet pár strom). Dobrovolníkem mže tedy být každý zralý a zpsobilý lovk, který je ochoten vnovat svj as a kompetence. Konkrétníinnost však závisí na možnostech organizace a schopnostech dobrovolníka. 10

11 Motivace k dobrovolnickéinnosti Konvenníi normativní motivace morální normy nejbližšího okolí, nebo obecná neformální pravidla chování (princip kesanské morálky) Reciproní motivace spojení dobra pro jiné a vlastního prospchu Nerozvinutá motivace soubor prvk vytváející základní prostor pro rozhodování dvra v organizaci, pesvdení o smysluplnosti dobrovolné práce v konkrétním pípad, podílení se na šíení dobré myšlenky 11

12 Motivy dobrovolnickéinnosti Vhodné motivy Dvryhodnost organizace Uplatnní schopností Navazování nových vztah Získání nových zkušeností a dovedností Pocit potebnosti Nevhodné motivy Pehnaný soucit Služba pramenící z pocitu povinnosti Snaha obtovat se 12

13 Co dobrovolníky podporuje Mají pocit, že jsou oceováni Uvdomují si, že jejich pítomnost nco znamená Mají nadji na zmnu, postup ve svéinnosti Dostává se jim uznání na veejnosti i soukrom Mají pocit, že dokážou zvládnout pedkládané úkoly Mají pocit sounáležitosti a týmové práce spolupracovník Podílejí se na ešení problém, na rozhodování i na stanovování cíl organizace Uvdomují si, že v dsledku jejich innosti se dje nco podstatného Jejich osobní poteby jsou uspokojovány 13

14 Co dobrovolníky brzdí Zjistí velký rozdíl mezi jejich oekáváním a skutenou inností Mají pocit, že jejich pomoc je k niemu Nedostanou žádnou zptnou vazbu, ani pochvalu i ocenní Úkoly jsou píliš rutinní, žádná rozmanitost Cítí nedostatenou podporu spolupracovník Úkol i tým nepináší žádnou prestiž innost jim nedává možnost osobního rstu Mají píliš malé možnosti projevit iniciativu i tvoivost Cítí naptí mezi spolupracovníky 14

15 Získávání dobrovolník Pasivní vyhledávání Leták, plakát, vývska Místní tisk, regionální rozhlasovéi televizní vysílání Aktivní vyhledávání Náborové akce Spolupráce s dobrovolnickými centry Stední a vysoké školy Osobní kontakty Kdybychom srovnali dobrovolníka se zbožím, potom by platilo, že dobrovolník je rychloobrátkové zboží s krátkou záruní lhtou. Hestia, Praha,

16 Dležité složky v práci s dobrovolníky Koordinace dobrovolník Výbr a výcvik dobrovolník Supervize Hodnocení a ocenní dobrovolník Rozchod s dobrovolníkem 16

17 Hestia - Národní dobrovolnické centrum Hestia vznikla v roce z iniciativy skupiny manželských poradc s cílem podporovat pozitivní mezilidské vztahy. Nejprve psobila jako nadace, pozdji byla zvolena právní forma obanského sdruženíízeného sborem len. Dobrovolnictví se Hestia vnovala od poátku, ale teprve v roce 1998 se organizace a podpora dobrovolnictví vymezily jako samostatnéinnosti a vzniklo Národní dobrovolnické centrum, které usiluje rznými cestami o rozvoj dobrovolnictví. Za svou dosavadní existenci realizovalo dobrovolnické centrum pes desítku program, prošly jím desítky dtí a stovky až tisíce dobrovolník. V souasné dob Hestia - Národní dobrovolnické centrum realizuje aktivity pro profesionály z oblasti dobrovolnictví a neziskového sektoru, firmám nabízí aktivity podporující dobré vztahy byznys sektoru s místní komunitou a sociální odpovdnost firem, studentm a veejnosti nabízí knihovnu s unikátní literaturou o problematice dobrovolnictví. Hestia také spolupracuje na rozvoji dobrovolnictví se státní správou a samosprávou, dobrovolnickými centry v R i v zahranií. V rámci šíení dobrého jména dobrovolnictví Hestia iniciovala udlování ceny Kesadlo a je spolupoadatelem konference o dobrovolnictví v Kromíži. 17

18 lenové Koalice dobrovolnických iniciativ v kraji Praha Dobrovolnické centrum Lékoice, o.s., Praha 4 - dobrovolníci v nemocnicích Domov Sue Ryder, o.p.s., Praha 4 - práce se seniory Dorkas, o.s., Praha 1 - dobrovolníci v nemocnicích Fakultní nemocnice Motol, Praha 5 - dobrovolníci v nemocnicích HESTIA - Národní dobrovolnické centrum, Praha 1 a 5, program Pt P, dobrovolníci z komerních firem, Evropská dobrovolná služba, program Make a Connection - Pipoj se Klub interaktivního domu, o.p.s., Praha 5 - dobrovolníci v nemocnicích Lata, Studentské sdružení na pomoc rizikové mládeži, Praha 1 - volnoasové aktivity s rizikovou mládeží Máme oteveno?, o.s., Praha 2 - podpora lidí s postižením Okamžik, o.s., Praha 7 - pomoc nevidomým Malíek, o.s., Praha 9 - dobrovolníci v kojeneckém ústavu Oáza Karlín, Praha 8 - komunitní centrum 18

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Komunita a zdraví. Communitas (lat.) spoleenství lidí. Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005

Komunita a zdraví. Communitas (lat.) spoleenství lidí. Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005 Komunita a zdraví Communitas (lat.) spoleenství lidí Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005 Pocit sounáležitosti, sociální identity Jak funguje sociální skupina? Co podporuje pocit

Více

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky Bc. Michaela Škubalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví mladých lidí. V práci jsou popsány a vysvětleny

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více