89. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "89. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM, a.s., Praha 4, b) s c h v a l u j e smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je poskytnutí 16 kusů nádob na tříděný odpad, se společností EKO-KOM, a. s., Praha 4, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1783/ RM V a) s c h v a l u j e v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace na projekt Stezka lesního moudra, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem na projekt Stezka lesního moudra, c) pověřu j e starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem na projekt Stezka lesního moudra, 1784/ RM V a) bere na vě d o m í zápis ze škodní komise ze dne , b) s c h v a l u j e výše a formu náhrady škody od příslušné osoby dle zápisu z jednání škodní komise ze dne , 1785/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finanční pomoci za účelem humanitárním pro oblasti na jihu Čech a na severní a střední Moravě postižené záplavami na konci června 2009, a to formou zaslání finančních prostředků na celostátně vyhlášená bankovní konta: částku ,- Kč na konto č /0300, variabilní symbol 211, na pomoc oblastem postiženým povodní v roce 2009 ve prospěch občanského sdružení ADRA, se sídlem Klikatá 1238/90c, Praha 5, částku ,- Kč na konto č /0300, sbírky Povodně 2009 ve prospěch humanitární organizace Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Sokolská 18, Praha 2,

2 b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zohlednit dopady přijatého usnesení v návrhu nejbližší rozpočtové změny, 1786/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů a výzvu na realizaci stavby: Hřiště Sylvárov ve Dvoře Králové nad Labem oplocení v souladu s článkem 4. bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu článkem 6. bod 1. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci stavby v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 1787/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: Varovný a informační systém obyvatel pro město Dvůr Králové nad Labem, b) neschvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu a realizaci akce v navržených termínech, d) pověřu j e vedoucí odboru RIM podpisem plné moci pro realizaci výběrového řízení firmou PROGRANT s.r.o. Praha, e) s c h v a l u j e zadávací dokumentaci, rozhodnutí zadavatele o realizaci veřejné zakázky, výzvu k podání nabídky a navržené uchazeče pro výběrové řízení veřejné zakázky v předloženém znění, f) pověřu j e starostku města podpisem rozhodnutí zadavatele o realizaci ;veřejné zakázky, g) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků, h) ukládá členům hodnotící komise zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 1788/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na zpracovatele žádosti o podporu z Operačního programu ŽP na akci: Zateplení Mateřských škol Elišky Krásnohorské čp. 2428, Slunečná čp a Roháčova čp. 2191, Dvůr Králové nad Labem ze dne , 2

3 b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku a o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku, e) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 1789/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na realizaci akce:,,výměna střešních oken na objektu Hankův dům, nám. V. Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem ze dne , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku a o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku, 1790/ RM V a) s c h v a l u j e realizaci projektu: Sběrný dvůr kamerový systém ve Dvoře Králové nad Labem, b) schvaluje přijetí daru ,- Kč od ASEKOL s.r.o., Praha 4, na podporu projektu č Sběrný dvůr kamerový systém, c) s c h v a l u j e darovací smlouvu s ASEKOL s.r.o., Praha 4 a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout náklady výše uvedené akce do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 1791/ RM V a) s c h v a l u j e navržený postup přípravy, časový harmonogram, způsob zadání jako zakázku malého rozsahu na služby v souladu s 6 a 12 odst. 6 zákona 137/2006 Sb., Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod kategorie VZMR II. a dle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné zakázky: Koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce a přístavba čp. 83 ve Dvoře Králové nad Labem v předloženém znění, b) s c h v a l u j e zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky v předloženém znění, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu, zadávací řízení, vlastní zadání a následnou realizaci výkonu v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise (a současně komise pro otevírání obálek) včetně náhradníků, 3

4 e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, f) schvaluje zveřejnění výzvy k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle čl. 6 odst. 1 Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, g) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout náklady veřejné zakázky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 1792/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na realizaci akce:,,oprava kanalizace a soc. zařízení v MŠ Dvořákova 728, Dvůr Králové nad Labem ze dne , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku a o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku, 1793/ RM V a) souhlasí s odpovědí Osadnímu výboru městské části Žireč, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM dopis odeslat a zajistit plnění jednotlivých úkolů, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zařadit do návrhu rozpočtu roku 2010 finanční částku ve výši ,- Kč, která bude určena k opravě části střechy Základní školy v Žirči, 1794/ RM V s c h v a l u j e podání žádosti o prodloužení platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1795/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce:,,rekonstrukce soc. zařízení ve 2. patře Hankova domu, nám. V. Hanky, Dvůr Králové nad Labem v souladu s článkem 4 bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s článkem 6 bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci v navržených termínech, e) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, 4

5 f) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, g) u k l á d á vedoucímu odboru RAF nařídit městskému kulturnímu zařízení Hankův dům odvod ve výši dle vítězné nabídky ve výběrovém řízení (cca ,- Kč) z investičního fondu MKZ Hankův dům do rozpočtu zřizovatele, 1796/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/32 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4800/58390 na spol. částech domu čp a st.p.č a 2360 v ul. Kollárova, v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu Kč ,- s tím, že doporučuje ZM schválit úhradu kupní ceny následujícím způsobem: - část kupní ceny v částce Kč ,- bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, - zbytek ve výši Kč ,- navýšený o 10% tj. Kč ,- bude uhrazen formou měsíčních splátek po Kč 2.500,- po dobu 34 měsíců, s tím, že poslední 35 splátka bude ve výši Kč 3.000,-, - kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny, - v kupní smlouvě bude uplatněna možnost ztráty výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek, b) doporuč u j e ZM schválit v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 1797/ RM V neschvaluje přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci a žádost zamítá, 1798/ RM V neschvaluje přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci a žádost zamítá z důvodu zajištěného bydlení v domě čp 1159, 1799/ RM V s c h v a l u j e výpověď z nájmu bytu č. 42 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, vzhledem k naplnění důvodu dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1800/ RM V a) s c h v a l u j e prodloužení nájmu bytu č. 32 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 32 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, na základě kterého bude nájemní smlouva ze dne prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do a pověřuje starostku města jeho podpisem, 1801/ RM V 5

6 s c h v a l u j e odklad začátku účinnosti nájemní smlouvy na byt č. 9 v čp. 830 v ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, a to od , 1802/ RM V zmocň u j e vedoucí odboru RIM k podání oznámení o kácení dřevin dle 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a k následnému podání oznámení radě města na vědomí na nejbližší schůzi (po podání oznámení orgánu ochrany přírody), 1803/ RM V a) souhlasí se skácením 1 ks lípy rostoucí na pozemku p.p.č. 1619/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM podat oznámení o kácení dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 1619/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem odboru životního prostředí, c) u k l á d á vedoucí odboru RIM podat oznámení o kácení dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 3496/7, k.ú. Dvůr Králové nad Labem odboru životního prostředí, d) souhlasí se skácením 1 ks vrby jívy rostoucí na pozemku p.p.č. 2062/6, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, e) u k l á d á vedoucí odboru RIM podat oznámení o kácení dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 2062/6, k.ú. Dvůr Králové nad Labem odboru životního prostředí, f) s c h v a l u j e podání oznámení o kácení dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 3752/3, k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle přílohy tohoto materiálu a ukládá vedoucí odboru RIM toto oznámení odboru životního prostředí podat, g) s c h v a l u j e podání žádosti ke kácení dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 1108/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle přílohy tohoto materiálu a ukládá vedoucí odboru RIM tuto žádost odboru životního prostředí podat, 1804/ RM V a) s c h v a l u j e úpravu bezúplatného užívání spojovací chodby mezi hlavní chodbou čp. 2 a pozemkem za domem, b) s c h v a l u j e dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v čp. 1 a čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jeho podpisem, 1805/ RM V a) schvaluje rozšíření seznamu místností tvořících nebytový prostor č. 8 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, o místnost o výměře 14,2 m 2, b) s c h v a l u j e upravené znění nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 8 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, která bude uzavřena za podmínek schválených radou města dne pod č. usnesení 1606c/ RM a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1806/ RM V 6

7 a) s c h v a l u j e pronájem nebytových prostor o výměře 81,81 m 2 v 2. nadzemním podlaží čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem Mateřskému centru Žirafa, o.s., b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na nebytové prostory o výměře 81,81 m 2 v 2. nadzemním podlaží čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem s Mateřským centrem Žirafa, o.s., za cenu 1.000,- Kč/rok, na dobu určitou 1 rok a pověřuje starostku města jejím podpisem. Nebytové prostory budou pronajaté ve stavu dle 501 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, c) s c h v a l u j e pronájem nezastavěné části pozemku st.p.č. 82/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem Mateřskému centru Žirafa, o.s., d) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na nezastavěnou část pozemku st.p.č. 82/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem s Mateřským centrem Žirafa, o.s., za cenu 100,- Kč/rok, na dobu určitou 1 rok a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1807/ RM V a) s c h v a l u j e úpravu ceny za provádění kontroly a obsluhy předávacích stanic z důvodu povinnosti města platit DPH s tím, že cena doposud placeného nájemného bude zvýšena o 19% DPH, b) schvaluje změnu objednatele u smlouvy o dílo na provádění kontroly a obsluhy předávacích stanic z ČEZ a. s. na ČEZ Teplárenská a. s., c) s c h v a l u j e dodatek č. 1 smlouvy o dílo č na provádění kontroly a obsluhy předávacích stanic uzavřené dne s firmou ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4, na základě kterého bude změněn objednatel na ČEZ Teplárenská a. s., Školní 1051/30, Chomutov, a zároveň změněna cena za provádění kontroly a pověřuje starostku města jeho podpisem, 1808/ RM V a) s c h v a l u j e možnost úhrady dlužného nedoplatku vyúčtování v částce 2.184,-- Kč formou 10 měsíčních splátek po 200,-- Kč a jednou splátkou ve výši 184,-- Kč pod podmínkou ztráty výhody splátek při prodlení s měsíční splátkou, b) s c h v a l u j e dohodu o splátkách a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1809/ RM V a) souhlasí s umístěním plynovodní přípojky do části p.p.č. 117/2 v k.ú. Zdobín a se vstupem na p.p.č. 117/2 v k.ú. Zdobín, b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění plynovodní přípojky do části p.p.č. 117/2 v k.ú. Zdobín a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1810/ RM V a) souhlasí s umístěním plynovodní a elektrické přípojky do části pozemkové parcely č. 3106/22 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 3106/22 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 7

8 b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění plynovodní a elektrické přípojky do pozemkové parcely č. 3106/22 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1811/ RM V a) souhlasí s umístěním plynovodní přípojky do části p.p.č. 1070/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na p.p.č. 1070/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění plynovodní přípojky do části p.p.č. 1070/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1812/ RM V a) schvaluje zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 117/2, 118/4 v k.ú. Zdobín a uděluje souhlas s provedením stavby Zdobín, rekonstrukce venkovního vedení nn, b) s c h v a l u j e smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /VB/9 na akci Zdobín, rekonstrukce venkovního vedení nn s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, která je zastoupena na základě plné moci společností VČE-montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1813/ RM V a) r u š í své usnesení č. 1617/ RM ze dne , b) schvaluje výpůjčku stavení parcely č. 862/2 o výměře 87 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o výpůjčce obsahující uvedené obligatorní náležitosti, c) doporuč u j e ZM schválit bezúplatné nabytí stavební parcely č. 862/2 o výměře 87 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město a doporučuje ZM pověřit starostku města podpisem smlouvy obsahující uvedené obligatorní náležitosti, 1814/ RM V doporuč u j e ZM schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 3496/11 o výměře m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město a doporučuje ZM pověřit starostku města podpisem smlouvy obsahující uvedené obligatorní náležitosti, 1815/ RM V a) schvaluje záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 3571/3, 2611/10, 2611/11, 2611/8 a 2611/9 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města, odboru RIM, zveřejnit záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 3571/3, 2611/10, 8

9 2611/11, 2611/8 a 2611/9 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 1816/ RM V doporuč u j e ZM neschválit prodej p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 1817/ RM V a) schvaluje záměr směny pozemkové parcely č. 1939/7 o výměře 3274 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem ve vlastnictví města za pozemkovou parcelu č o výměře 2573 m 2 a část pozemkové parcely č o výměře, určené geometrickým plánem, v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, které jsou ve spoluvlastnictví a to v identických výměrách a bez finanční kompenzace b) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit záměr směny na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, c) doporuč u j e ZM schválit nákup části p.p.č o výměře cca 125 m 2, určené geometrickým plánem od spoluvlastníků za kupní cenu 45 Kč/m 2, schválit kupní smlouvu, obsahující tyto obligatorní náležitosti a pověřit starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM uplatnit vyčíslené dopady do provozních nákladů Technických služeb u odboru RAF v přípravě nejbližší změny rozpočtu města na rok 2009, 1818/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem části p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 800 m 2 za cenu 2,- Kč/m 2 /rok, tedy za celkové roční nájemné 1600,- Kč, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1819/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem části p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 250 m 2 za cenu 2,-Kč/m 2 /rok, tedy za celkové roční nájemné 500,- Kč s účinností od , b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1820/ RM V a) vyhlašuje výběrové řízení na výběr nájemce pozemků v průmyslové zóně Dvůr Králové nad Labem, účelově vázaných pro zřízení fotovoltaické elektrárny vybraným uchazečem, b) schvaluje znění Zveřejnění podmínek pro výběr uchazeče o pronájem pozemků dle přílohy, c) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit tyto podmínky na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a vyzvat subjekty, které již oslovily město se svojí prezentací, k předání nabídky dle vyhlášených podmínek, d) schvaluje výběrovou komisi, 9

10 1821/ RM V t r v á na svém usnesení č a) / RM, 1822/ RM V a) schvaluje záměr výpůjčky nemovitosti, domu čp na st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za podmínek uplatnění 501 Občanského zákoníku, b) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 1823/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši ,- Kč, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1824/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na činnost ve 2. pololetí 2009, Svazu důchodců ČR, o. s., městská organizace, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace se Svazem důchodců ČR, o. s., městská organizace, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1825/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,- Kč, na úhradu letního tábora pro syny, b) s c h v a l u j e darovací smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1826/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši ,- Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR Okresní organizaci SPMP v ČR v Trutnově, na zajištění cen a triček pro účastníky akce v rámci XVII. Ročníku turnaje ve stolním tenisu pro sportovce s mentálním postižením ve dnech listopadu 2009, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR Okresní organizaci SPMP v ČR v Trutnově a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1827/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 1. HK Dvůr Králové nad Labem, házená, ve výši ,- Kč, b) doporuč u j e ZM schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 1. HK Dvůr Králové nad Labem, házená, a pověřit starostku města podpisem této smlouvy, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zohlednit dopady přijatého usnesení v návrhu nejbližší rozpočtové změny, 1828/ RM V 10

11 bere na vě domí zápis č. 8 ze sociální komise RM ze dne , 1829/ RM V s c h v a l u j e výsledek výběrového řízení Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, na nákup počítačových sestav do učebny PC a k interaktivním tabulím, z investičního fondu této organizace, 1830/ RM V bere na vě d o m í oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o navýšení neinvestiční dotace z MPSV ČR o ,- Kč; celková částka dotace činí ,- Kč, 1831/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o dílo na zpracování návrhu změny č. 10 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1832/ RM V a) bere na vě domí průběžnou zprávu o plnění úkolu č. 1635/ RM, b) u k l á d á vedoucímu odboru VVS ve spolupráci s místostarostou Mgr. Vasilem Bibenem zrealizovat anketu k problematice názvu ulic s občany mající trvalé bydliště v lokalitě Vorlech a výsledek ankety předložit RM , 1833/ RM V pověřuje členku rady města Mgr. Ivanu Černou k přijímání Prohlášení o uzavření manželství v souladu s 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, ke dni , 1834/ RM V s c h v a l u j e a vydává v souladu s 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č.19/2009 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací s účinností od a pověřuje starostku města jeho podpisem, 1835/ RM V a) s c h v a l u j e v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace na projekt Lokalizace objektů a jevů důležitých pro protipovodňovou ochranu území Královédvorska, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem, c) pověřu j e starostku města podpisem smlouvy, 1836/ RM V a) s c h v a l u j e využití systémové podpory softwarových produktů ESRI pro Českou republiku, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytování systémové podpory softwarových produktů spol. ESRI, c) pověřu j e starostku města podpisem smlouvy, 1837/ RM V 11

12 a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci (vč. specifikace na prokázání kvalifikačních předpokladů) a realizaci akce: Komplexní tiskové řešení města Dvůr Králové nad Labem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., b) s c h v a l u j e výzvu k předložení nabídky pro výběrové řízení na Komplexní tiskové řešení města Dvůr Králové nad Labem v podobě zadávací a technické dokumentace, c) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., d) s c h v a l u j e vedoucího OI KTÚ, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucímu OI KTÚ zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci akce v navržených termínech, e) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, f) u k l á d á vedoucímu OI KTÚ zahájit zadávací řízení veřejné zakázky Komplexní tiskové řešení města Dvůr Králové nad Labem, g) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 1838/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci (vč. specifikace na prokázání kvalifikačních předpokladů) a realizaci akce Obnova pracovních stanic v souladu s článkem 4. bod 3. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu článkem 4. bod 3. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e výzvu k předložení nabídky pro výběrové řízení na akci Obnova pracovních stanic, veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, d) s c h v a l u j e vedoucího OI KTÚ, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucímu OI KTÚ zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci akce v navržených termínech, e) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, f) u k l á d á vedoucímu OI KTÚ zahájit zadávací řízení veřejné zakázky Obnova pracovních stanic, g) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 1839/ RM V a) s c h v a l u j e aktualizaci rozsahu komplexní péče produktu VEMA, b) s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke smlouvě o komplexní péči k projektu VEMA, c) pověřu j e starostku města podpisem dodatku smlouvy, 12

13 1840/ RM V a) schvaluje rozšíření majetku Ministerstva práce a sociálních věcí v užití města Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e dodatek č. 2 ke smlouvě o přenechání majetku do užívání č /2007, c) pověřu j e starostku města podpisem dodatku smlouvy. Mgr. Edita Vaňková starostka města Pavel Kraus místostarosta 13

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 Usnesení s termínem č.: 509 taj. (OD) 24.07. 1180 taj. (ONI) 14.08. 281 taj. (ONI) 14.08. Splněná usnesení č.: 404,

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Datum jednání. Číslo URM. Usnesení RM. Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč.

Datum jednání. Číslo URM. Usnesení RM. Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 48-3/15 RM schvaluje program s těmito změnami: Z programu se stahují body: - Plán výchovy a péče o dítě v dětské skupině - Vnitřní pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Nově

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více