89. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "89. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM, a.s., Praha 4, b) s c h v a l u j e smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je poskytnutí 16 kusů nádob na tříděný odpad, se společností EKO-KOM, a. s., Praha 4, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1783/ RM V a) s c h v a l u j e v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace na projekt Stezka lesního moudra, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem na projekt Stezka lesního moudra, c) pověřu j e starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem na projekt Stezka lesního moudra, 1784/ RM V a) bere na vě d o m í zápis ze škodní komise ze dne , b) s c h v a l u j e výše a formu náhrady škody od příslušné osoby dle zápisu z jednání škodní komise ze dne , 1785/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finanční pomoci za účelem humanitárním pro oblasti na jihu Čech a na severní a střední Moravě postižené záplavami na konci června 2009, a to formou zaslání finančních prostředků na celostátně vyhlášená bankovní konta: částku ,- Kč na konto č /0300, variabilní symbol 211, na pomoc oblastem postiženým povodní v roce 2009 ve prospěch občanského sdružení ADRA, se sídlem Klikatá 1238/90c, Praha 5, částku ,- Kč na konto č /0300, sbírky Povodně 2009 ve prospěch humanitární organizace Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Sokolská 18, Praha 2,

2 b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zohlednit dopady přijatého usnesení v návrhu nejbližší rozpočtové změny, 1786/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů a výzvu na realizaci stavby: Hřiště Sylvárov ve Dvoře Králové nad Labem oplocení v souladu s článkem 4. bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu článkem 6. bod 1. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci stavby v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 1787/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: Varovný a informační systém obyvatel pro město Dvůr Králové nad Labem, b) neschvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu a realizaci akce v navržených termínech, d) pověřu j e vedoucí odboru RIM podpisem plné moci pro realizaci výběrového řízení firmou PROGRANT s.r.o. Praha, e) s c h v a l u j e zadávací dokumentaci, rozhodnutí zadavatele o realizaci veřejné zakázky, výzvu k podání nabídky a navržené uchazeče pro výběrové řízení veřejné zakázky v předloženém znění, f) pověřu j e starostku města podpisem rozhodnutí zadavatele o realizaci ;veřejné zakázky, g) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků, h) ukládá členům hodnotící komise zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 1788/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na zpracovatele žádosti o podporu z Operačního programu ŽP na akci: Zateplení Mateřských škol Elišky Krásnohorské čp. 2428, Slunečná čp a Roháčova čp. 2191, Dvůr Králové nad Labem ze dne , 2

3 b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku a o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku, e) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 1789/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na realizaci akce:,,výměna střešních oken na objektu Hankův dům, nám. V. Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem ze dne , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku a o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku, 1790/ RM V a) s c h v a l u j e realizaci projektu: Sběrný dvůr kamerový systém ve Dvoře Králové nad Labem, b) schvaluje přijetí daru ,- Kč od ASEKOL s.r.o., Praha 4, na podporu projektu č Sběrný dvůr kamerový systém, c) s c h v a l u j e darovací smlouvu s ASEKOL s.r.o., Praha 4 a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout náklady výše uvedené akce do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 1791/ RM V a) s c h v a l u j e navržený postup přípravy, časový harmonogram, způsob zadání jako zakázku malého rozsahu na služby v souladu s 6 a 12 odst. 6 zákona 137/2006 Sb., Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod kategorie VZMR II. a dle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné zakázky: Koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce a přístavba čp. 83 ve Dvoře Králové nad Labem v předloženém znění, b) s c h v a l u j e zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky v předloženém znění, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu, zadávací řízení, vlastní zadání a následnou realizaci výkonu v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise (a současně komise pro otevírání obálek) včetně náhradníků, 3

4 e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, f) schvaluje zveřejnění výzvy k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle čl. 6 odst. 1 Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, g) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout náklady veřejné zakázky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 1792/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na realizaci akce:,,oprava kanalizace a soc. zařízení v MŠ Dvořákova 728, Dvůr Králové nad Labem ze dne , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku a o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku, 1793/ RM V a) souhlasí s odpovědí Osadnímu výboru městské části Žireč, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM dopis odeslat a zajistit plnění jednotlivých úkolů, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zařadit do návrhu rozpočtu roku 2010 finanční částku ve výši ,- Kč, která bude určena k opravě části střechy Základní školy v Žirči, 1794/ RM V s c h v a l u j e podání žádosti o prodloužení platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1795/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce:,,rekonstrukce soc. zařízení ve 2. patře Hankova domu, nám. V. Hanky, Dvůr Králové nad Labem v souladu s článkem 4 bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s článkem 6 bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci v navržených termínech, e) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, 4

5 f) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, g) u k l á d á vedoucímu odboru RAF nařídit městskému kulturnímu zařízení Hankův dům odvod ve výši dle vítězné nabídky ve výběrovém řízení (cca ,- Kč) z investičního fondu MKZ Hankův dům do rozpočtu zřizovatele, 1796/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/32 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4800/58390 na spol. částech domu čp a st.p.č a 2360 v ul. Kollárova, v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu Kč ,- s tím, že doporučuje ZM schválit úhradu kupní ceny následujícím způsobem: - část kupní ceny v částce Kč ,- bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, - zbytek ve výši Kč ,- navýšený o 10% tj. Kč ,- bude uhrazen formou měsíčních splátek po Kč 2.500,- po dobu 34 měsíců, s tím, že poslední 35 splátka bude ve výši Kč 3.000,-, - kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny, - v kupní smlouvě bude uplatněna možnost ztráty výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek, b) doporuč u j e ZM schválit v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 1797/ RM V neschvaluje přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci a žádost zamítá, 1798/ RM V neschvaluje přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci a žádost zamítá z důvodu zajištěného bydlení v domě čp 1159, 1799/ RM V s c h v a l u j e výpověď z nájmu bytu č. 42 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, vzhledem k naplnění důvodu dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1800/ RM V a) s c h v a l u j e prodloužení nájmu bytu č. 32 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 32 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, na základě kterého bude nájemní smlouva ze dne prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do a pověřuje starostku města jeho podpisem, 1801/ RM V 5

6 s c h v a l u j e odklad začátku účinnosti nájemní smlouvy na byt č. 9 v čp. 830 v ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, a to od , 1802/ RM V zmocň u j e vedoucí odboru RIM k podání oznámení o kácení dřevin dle 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a k následnému podání oznámení radě města na vědomí na nejbližší schůzi (po podání oznámení orgánu ochrany přírody), 1803/ RM V a) souhlasí se skácením 1 ks lípy rostoucí na pozemku p.p.č. 1619/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM podat oznámení o kácení dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 1619/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem odboru životního prostředí, c) u k l á d á vedoucí odboru RIM podat oznámení o kácení dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 3496/7, k.ú. Dvůr Králové nad Labem odboru životního prostředí, d) souhlasí se skácením 1 ks vrby jívy rostoucí na pozemku p.p.č. 2062/6, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, e) u k l á d á vedoucí odboru RIM podat oznámení o kácení dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 2062/6, k.ú. Dvůr Králové nad Labem odboru životního prostředí, f) s c h v a l u j e podání oznámení o kácení dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 3752/3, k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle přílohy tohoto materiálu a ukládá vedoucí odboru RIM toto oznámení odboru životního prostředí podat, g) s c h v a l u j e podání žádosti ke kácení dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 1108/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle přílohy tohoto materiálu a ukládá vedoucí odboru RIM tuto žádost odboru životního prostředí podat, 1804/ RM V a) s c h v a l u j e úpravu bezúplatného užívání spojovací chodby mezi hlavní chodbou čp. 2 a pozemkem za domem, b) s c h v a l u j e dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v čp. 1 a čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jeho podpisem, 1805/ RM V a) schvaluje rozšíření seznamu místností tvořících nebytový prostor č. 8 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, o místnost o výměře 14,2 m 2, b) s c h v a l u j e upravené znění nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 8 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, která bude uzavřena za podmínek schválených radou města dne pod č. usnesení 1606c/ RM a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1806/ RM V 6

7 a) s c h v a l u j e pronájem nebytových prostor o výměře 81,81 m 2 v 2. nadzemním podlaží čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem Mateřskému centru Žirafa, o.s., b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na nebytové prostory o výměře 81,81 m 2 v 2. nadzemním podlaží čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem s Mateřským centrem Žirafa, o.s., za cenu 1.000,- Kč/rok, na dobu určitou 1 rok a pověřuje starostku města jejím podpisem. Nebytové prostory budou pronajaté ve stavu dle 501 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, c) s c h v a l u j e pronájem nezastavěné části pozemku st.p.č. 82/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem Mateřskému centru Žirafa, o.s., d) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na nezastavěnou část pozemku st.p.č. 82/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem s Mateřským centrem Žirafa, o.s., za cenu 100,- Kč/rok, na dobu určitou 1 rok a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1807/ RM V a) s c h v a l u j e úpravu ceny za provádění kontroly a obsluhy předávacích stanic z důvodu povinnosti města platit DPH s tím, že cena doposud placeného nájemného bude zvýšena o 19% DPH, b) schvaluje změnu objednatele u smlouvy o dílo na provádění kontroly a obsluhy předávacích stanic z ČEZ a. s. na ČEZ Teplárenská a. s., c) s c h v a l u j e dodatek č. 1 smlouvy o dílo č na provádění kontroly a obsluhy předávacích stanic uzavřené dne s firmou ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4, na základě kterého bude změněn objednatel na ČEZ Teplárenská a. s., Školní 1051/30, Chomutov, a zároveň změněna cena za provádění kontroly a pověřuje starostku města jeho podpisem, 1808/ RM V a) s c h v a l u j e možnost úhrady dlužného nedoplatku vyúčtování v částce 2.184,-- Kč formou 10 měsíčních splátek po 200,-- Kč a jednou splátkou ve výši 184,-- Kč pod podmínkou ztráty výhody splátek při prodlení s měsíční splátkou, b) s c h v a l u j e dohodu o splátkách a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1809/ RM V a) souhlasí s umístěním plynovodní přípojky do části p.p.č. 117/2 v k.ú. Zdobín a se vstupem na p.p.č. 117/2 v k.ú. Zdobín, b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění plynovodní přípojky do části p.p.č. 117/2 v k.ú. Zdobín a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1810/ RM V a) souhlasí s umístěním plynovodní a elektrické přípojky do části pozemkové parcely č. 3106/22 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 3106/22 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 7

8 b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění plynovodní a elektrické přípojky do pozemkové parcely č. 3106/22 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1811/ RM V a) souhlasí s umístěním plynovodní přípojky do části p.p.č. 1070/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na p.p.č. 1070/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění plynovodní přípojky do části p.p.č. 1070/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1812/ RM V a) schvaluje zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 117/2, 118/4 v k.ú. Zdobín a uděluje souhlas s provedením stavby Zdobín, rekonstrukce venkovního vedení nn, b) s c h v a l u j e smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /VB/9 na akci Zdobín, rekonstrukce venkovního vedení nn s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, která je zastoupena na základě plné moci společností VČE-montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1813/ RM V a) r u š í své usnesení č. 1617/ RM ze dne , b) schvaluje výpůjčku stavení parcely č. 862/2 o výměře 87 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o výpůjčce obsahující uvedené obligatorní náležitosti, c) doporuč u j e ZM schválit bezúplatné nabytí stavební parcely č. 862/2 o výměře 87 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město a doporučuje ZM pověřit starostku města podpisem smlouvy obsahující uvedené obligatorní náležitosti, 1814/ RM V doporuč u j e ZM schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 3496/11 o výměře m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město a doporučuje ZM pověřit starostku města podpisem smlouvy obsahující uvedené obligatorní náležitosti, 1815/ RM V a) schvaluje záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 3571/3, 2611/10, 2611/11, 2611/8 a 2611/9 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města, odboru RIM, zveřejnit záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 3571/3, 2611/10, 8

9 2611/11, 2611/8 a 2611/9 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 1816/ RM V doporuč u j e ZM neschválit prodej p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 1817/ RM V a) schvaluje záměr směny pozemkové parcely č. 1939/7 o výměře 3274 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem ve vlastnictví města za pozemkovou parcelu č o výměře 2573 m 2 a část pozemkové parcely č o výměře, určené geometrickým plánem, v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, které jsou ve spoluvlastnictví a to v identických výměrách a bez finanční kompenzace b) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit záměr směny na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, c) doporuč u j e ZM schválit nákup části p.p.č o výměře cca 125 m 2, určené geometrickým plánem od spoluvlastníků za kupní cenu 45 Kč/m 2, schválit kupní smlouvu, obsahující tyto obligatorní náležitosti a pověřit starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM uplatnit vyčíslené dopady do provozních nákladů Technických služeb u odboru RAF v přípravě nejbližší změny rozpočtu města na rok 2009, 1818/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem části p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 800 m 2 za cenu 2,- Kč/m 2 /rok, tedy za celkové roční nájemné 1600,- Kč, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1819/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem části p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 250 m 2 za cenu 2,-Kč/m 2 /rok, tedy za celkové roční nájemné 500,- Kč s účinností od , b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1820/ RM V a) vyhlašuje výběrové řízení na výběr nájemce pozemků v průmyslové zóně Dvůr Králové nad Labem, účelově vázaných pro zřízení fotovoltaické elektrárny vybraným uchazečem, b) schvaluje znění Zveřejnění podmínek pro výběr uchazeče o pronájem pozemků dle přílohy, c) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit tyto podmínky na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a vyzvat subjekty, které již oslovily město se svojí prezentací, k předání nabídky dle vyhlášených podmínek, d) schvaluje výběrovou komisi, 9

10 1821/ RM V t r v á na svém usnesení č a) / RM, 1822/ RM V a) schvaluje záměr výpůjčky nemovitosti, domu čp na st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za podmínek uplatnění 501 Občanského zákoníku, b) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 1823/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši ,- Kč, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1824/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na činnost ve 2. pololetí 2009, Svazu důchodců ČR, o. s., městská organizace, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace se Svazem důchodců ČR, o. s., městská organizace, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1825/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,- Kč, na úhradu letního tábora pro syny, b) s c h v a l u j e darovací smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1826/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši ,- Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR Okresní organizaci SPMP v ČR v Trutnově, na zajištění cen a triček pro účastníky akce v rámci XVII. Ročníku turnaje ve stolním tenisu pro sportovce s mentálním postižením ve dnech listopadu 2009, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR Okresní organizaci SPMP v ČR v Trutnově a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1827/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 1. HK Dvůr Králové nad Labem, házená, ve výši ,- Kč, b) doporuč u j e ZM schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 1. HK Dvůr Králové nad Labem, házená, a pověřit starostku města podpisem této smlouvy, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zohlednit dopady přijatého usnesení v návrhu nejbližší rozpočtové změny, 1828/ RM V 10

11 bere na vě domí zápis č. 8 ze sociální komise RM ze dne , 1829/ RM V s c h v a l u j e výsledek výběrového řízení Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, na nákup počítačových sestav do učebny PC a k interaktivním tabulím, z investičního fondu této organizace, 1830/ RM V bere na vě d o m í oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o navýšení neinvestiční dotace z MPSV ČR o ,- Kč; celková částka dotace činí ,- Kč, 1831/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o dílo na zpracování návrhu změny č. 10 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1832/ RM V a) bere na vě domí průběžnou zprávu o plnění úkolu č. 1635/ RM, b) u k l á d á vedoucímu odboru VVS ve spolupráci s místostarostou Mgr. Vasilem Bibenem zrealizovat anketu k problematice názvu ulic s občany mající trvalé bydliště v lokalitě Vorlech a výsledek ankety předložit RM , 1833/ RM V pověřuje členku rady města Mgr. Ivanu Černou k přijímání Prohlášení o uzavření manželství v souladu s 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, ke dni , 1834/ RM V s c h v a l u j e a vydává v souladu s 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č.19/2009 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací s účinností od a pověřuje starostku města jeho podpisem, 1835/ RM V a) s c h v a l u j e v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace na projekt Lokalizace objektů a jevů důležitých pro protipovodňovou ochranu území Královédvorska, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem, c) pověřu j e starostku města podpisem smlouvy, 1836/ RM V a) s c h v a l u j e využití systémové podpory softwarových produktů ESRI pro Českou republiku, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytování systémové podpory softwarových produktů spol. ESRI, c) pověřu j e starostku města podpisem smlouvy, 1837/ RM V 11

12 a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci (vč. specifikace na prokázání kvalifikačních předpokladů) a realizaci akce: Komplexní tiskové řešení města Dvůr Králové nad Labem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., b) s c h v a l u j e výzvu k předložení nabídky pro výběrové řízení na Komplexní tiskové řešení města Dvůr Králové nad Labem v podobě zadávací a technické dokumentace, c) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., d) s c h v a l u j e vedoucího OI KTÚ, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucímu OI KTÚ zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci akce v navržených termínech, e) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, f) u k l á d á vedoucímu OI KTÚ zahájit zadávací řízení veřejné zakázky Komplexní tiskové řešení města Dvůr Králové nad Labem, g) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 1838/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci (vč. specifikace na prokázání kvalifikačních předpokladů) a realizaci akce Obnova pracovních stanic v souladu s článkem 4. bod 3. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu článkem 4. bod 3. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e výzvu k předložení nabídky pro výběrové řízení na akci Obnova pracovních stanic, veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, d) s c h v a l u j e vedoucího OI KTÚ, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucímu OI KTÚ zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci akce v navržených termínech, e) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, f) u k l á d á vedoucímu OI KTÚ zahájit zadávací řízení veřejné zakázky Obnova pracovních stanic, g) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 1839/ RM V a) s c h v a l u j e aktualizaci rozsahu komplexní péče produktu VEMA, b) s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke smlouvě o komplexní péči k projektu VEMA, c) pověřu j e starostku města podpisem dodatku smlouvy, 12

13 1840/ RM V a) schvaluje rozšíření majetku Ministerstva práce a sociálních věcí v užití města Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e dodatek č. 2 ke smlouvě o přenechání majetku do užívání č /2007, c) pověřu j e starostku města podpisem dodatku smlouvy. Mgr. Edita Vaňková starostka města Pavel Kraus místostarosta 13

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 555/2008-51. RM V s c h v a l u j e smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem

Více

72. VÝPIS Z USNESENÍ

72. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 72. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.12.2008 1127/2008 72. RM V a) s c h v a l u j e pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

102. VÝPIS Z USNESENÍ

102. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 30.11.2009 2355/2009 102. RM V a) s c h v a l u j e nové podmínky zajištění konektivity poskytované

Více

100. VÝPIS Z USNESENÍ

100. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 100. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 02.11.2009 2232/2009 100. RM V a) schvaluje pořízení mobilního klienta GIS (GPS systém vč. příslušenství)

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.09.2008 864/2008-63. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Nemojov o výkonu

Více

85. VÝPIS Z USNESENÍ

85. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 85. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.05.2009 1640/2009 85. RM V s c h v a l u j e a vydává v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.07.2008 645/2008 54. RM - V s c h v a l u j e doplnění stávajícího pojištění majetku města o rozšíření

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.01.2010 68/2010 107. RM V a) s c h v a l u j e žádost o poskytnutí dotace na projekt Zkvalitnění

Více

112. VÝPIS Z USNESENÍ

112. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 112. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.03.2010 261/2010 112. RM V souhlasí s pronájmem VIP místnosti na stadionu Technickými službami města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.02.2007 270/2007 10. RM V a) r u š í usnesení č. 176/2007 8. RM ze dne 01.02.2007, b) schvaluje pořádání

Více

97. VÝPIS Z USNESENÍ

97. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 97. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 05.10.2009 2107/2009 97. RM V a) r u š í své usnesení č. 1392b)/2009-79.RM, b) bere na vě d o m í zprávu

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

79. VÝPIS Z USNESENÍ

79. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 79. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.03.2009 1391/2009 79. RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k dohodě o spolupráci mezi městem Dvůr Králové

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 03.09.2009 575/2009 19. ZM - V bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

34. VÝPIS Z USNESENÍ

34. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 34. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.12.2007 1039/2007 34. RM V revokuje usnesení č. 967/2007 31.RM takto: RM a) bere na vě d o m í zápisy

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

35. VÝPIS Z USNESENÍ

35. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 35. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.12.2007 1097/2007 35. RM V s c h v a l u j e smlouvu dle ust. 269 obchodního zákoníku s firmou IMA

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

42. VÝPIS Z USNESENÍ

42. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 42. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.03.2008 174/2008-42. RM V doporuč uje ZM přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.03.2007 303/2007 11. RM V doporuč uje ZM při příležitosti návštěvy města prezidentem republiky přijetí

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.02.2009 1298/2009 76. RM V a) bere na vě d o m í informaci o žalobě společnosti WWTP DKNL, s. r. o.,

Více

22. VÝPIS Z USNESENÍ

22. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 22. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 26.06.2007 624/2007 22. RM V a) s c h v a l u j e veřejnoprávní smlouvu s Obcí Stanovice na vyřizování

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

39. VÝPIS Z USNESENÍ

39. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 39. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.02.2008 127/2008 39. RM - V a) schvaluje výsledky hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.05.2007 462/2007 16. RM V s c h v a l u j e darovací smlouvu na hlasovací zařízení Turning Point a

Více

34. VÝPIS Z USNESENÍ

34. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 34. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2011 R/853/2011-34. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. předložené plnění úkolu č. R/750/2011-4.1.1.

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

33. VÝPIS Z USNESENÍ

33. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 33. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.11.2007 1003/2007 33. RM V a) s c h v a l u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.04.2009 1490/2009 82. RM V s c h v a l u j e prodejní cenu turistické vizitky města Dvůr Králové nad

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 24.06.2010 722/2010 23. ZM - V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního

Více

25. VÝPIS Z USNESENÍ

25. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 25. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.12.2005 619/2005 25. ZM V a) s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2005

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

66. VÝPIS Z USNESENÍ

66. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 66. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 21.10.2008 930/2008-66. RM V a) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup PC, tiskárny a fotoaparátu

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 05.04.2011 R/297/2011-14. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. se změnou smlouvy o zřízení místa

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 26.03.2009 484/2009 17. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2009 včetně

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.12.2008 1078/2008-71. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otvírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

53. VÝPIS Z USNESENÍ

53. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 53. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.06.2008 605/2008-53. RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o zajišťování závodní preventivní péče s účinností

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 173/2007 8. RM V a) schvaluje na základě doporučení hodnotitelské komise výsledek hodnocení

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

132. VÝPIS Z USNESENÍ

132. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 132. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.10.2010 R/972/2010-132. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. souhlasí 1.1. s prodejem notebooků

Více

92. VÝPIS Z USNESENÍ

92. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 92. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.01.2006 1/2006-92. RM V a) s c h v a l u j e organizační změnu MěÚ spočívající v navýšení jednoho pracovníka

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

122. VÝPIS Z USNESENÍ

122. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 122. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 28.01.2014 R/23/2014-122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 06.09.2005 928/2005 83. RM - V s c h v a l u j e ceník za užívání sportovišť na sezónu 2005/2006 ve znění

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

49. VÝPIS Z USNESENÍ

49. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.05.2008 483/2008-49. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo

Více

58. VÝPIS Z USNESENÍ

58. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 58. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19. 10. 2004 1019/2004-58. RM a) doporuč u j e ZM schválit uzavření dohody o vzájemném zápočtu pohledávek,

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 22.04.2014 R/240/2014-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. stanovisko, dle přílohy č. 2, podporující

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.03.2005 416/2005 17. ZM V bere na vě domí informaci o přípravách průmyslových zón

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

53. VÝPIS Z USNESENÍ

53. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 53. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24. 08. 2004 830/2004 53. RM - V doporuč u j e Z M schválit prodej bytové jednotky č. 463/221 včetně spoluvlastnického

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 12. 2004 1314/2004 63. RM - V bere na vě d o m í informaci o uvolněném bytě, 1315/2004 63. RM - V schvaluje

Více

94. VÝPIS Z USNESENÍ

94. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 94. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.01.2006 67/2006-94. RM V a) bere na vě d o m í právní stanovisko ve věci žádosti o vydání bezdůvodného

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

70. VÝPIS Z USNESENÍ

70. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 70. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.08.2012 R/588/2012-70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 110. zasedání Rady města Rychvald, dne Kontrola usnesení 110/.1. Rada města

USNESENÍ z 110. zasedání Rady města Rychvald, dne Kontrola usnesení 110/.1. Rada města Kontrola usnesení 110/.1. Rada města USNESENÍ z 110. zasedání Rady města, dne 16.08. 2010 kontrolu svých přijatých usnesení bez připomínek. Zápisy z jednání komisí RM 110/2. Rada města 1. Zápis č. 2/2010

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

18. VÝPIS Z USNESENÍ

18. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 18. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 21.04.2015 R/235/2015-18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

26. VÝPIS Z USNESENÍ

26. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 26. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 11.09.2014 Z/600/2014-26. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. plnění

Více

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 47. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 04. 2016 Kontrola usnesení 47/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc květen 2016 47/2. Rada

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více