89. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "89. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM, a.s., Praha 4, b) s c h v a l u j e smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je poskytnutí 16 kusů nádob na tříděný odpad, se společností EKO-KOM, a. s., Praha 4, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1783/ RM V a) s c h v a l u j e v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace na projekt Stezka lesního moudra, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem na projekt Stezka lesního moudra, c) pověřu j e starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem na projekt Stezka lesního moudra, 1784/ RM V a) bere na vě d o m í zápis ze škodní komise ze dne , b) s c h v a l u j e výše a formu náhrady škody od příslušné osoby dle zápisu z jednání škodní komise ze dne , 1785/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finanční pomoci za účelem humanitárním pro oblasti na jihu Čech a na severní a střední Moravě postižené záplavami na konci června 2009, a to formou zaslání finančních prostředků na celostátně vyhlášená bankovní konta: částku ,- Kč na konto č /0300, variabilní symbol 211, na pomoc oblastem postiženým povodní v roce 2009 ve prospěch občanského sdružení ADRA, se sídlem Klikatá 1238/90c, Praha 5, částku ,- Kč na konto č /0300, sbírky Povodně 2009 ve prospěch humanitární organizace Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Sokolská 18, Praha 2,

2 b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zohlednit dopady přijatého usnesení v návrhu nejbližší rozpočtové změny, 1786/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů a výzvu na realizaci stavby: Hřiště Sylvárov ve Dvoře Králové nad Labem oplocení v souladu s článkem 4. bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu článkem 6. bod 1. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci stavby v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 1787/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: Varovný a informační systém obyvatel pro město Dvůr Králové nad Labem, b) neschvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu a realizaci akce v navržených termínech, d) pověřu j e vedoucí odboru RIM podpisem plné moci pro realizaci výběrového řízení firmou PROGRANT s.r.o. Praha, e) s c h v a l u j e zadávací dokumentaci, rozhodnutí zadavatele o realizaci veřejné zakázky, výzvu k podání nabídky a navržené uchazeče pro výběrové řízení veřejné zakázky v předloženém znění, f) pověřu j e starostku města podpisem rozhodnutí zadavatele o realizaci ;veřejné zakázky, g) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků, h) ukládá členům hodnotící komise zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 1788/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na zpracovatele žádosti o podporu z Operačního programu ŽP na akci: Zateplení Mateřských škol Elišky Krásnohorské čp. 2428, Slunečná čp a Roháčova čp. 2191, Dvůr Králové nad Labem ze dne , 2

3 b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku a o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku, e) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 1789/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na realizaci akce:,,výměna střešních oken na objektu Hankův dům, nám. V. Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem ze dne , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku a o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku, 1790/ RM V a) s c h v a l u j e realizaci projektu: Sběrný dvůr kamerový systém ve Dvoře Králové nad Labem, b) schvaluje přijetí daru ,- Kč od ASEKOL s.r.o., Praha 4, na podporu projektu č Sběrný dvůr kamerový systém, c) s c h v a l u j e darovací smlouvu s ASEKOL s.r.o., Praha 4 a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout náklady výše uvedené akce do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 1791/ RM V a) s c h v a l u j e navržený postup přípravy, časový harmonogram, způsob zadání jako zakázku malého rozsahu na služby v souladu s 6 a 12 odst. 6 zákona 137/2006 Sb., Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod kategorie VZMR II. a dle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné zakázky: Koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce a přístavba čp. 83 ve Dvoře Králové nad Labem v předloženém znění, b) s c h v a l u j e zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky v předloženém znění, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu, zadávací řízení, vlastní zadání a následnou realizaci výkonu v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise (a současně komise pro otevírání obálek) včetně náhradníků, 3

4 e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, f) schvaluje zveřejnění výzvy k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle čl. 6 odst. 1 Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, g) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout náklady veřejné zakázky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 1792/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na realizaci akce:,,oprava kanalizace a soc. zařízení v MŠ Dvořákova 728, Dvůr Králové nad Labem ze dne , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku a o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku, 1793/ RM V a) souhlasí s odpovědí Osadnímu výboru městské části Žireč, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM dopis odeslat a zajistit plnění jednotlivých úkolů, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zařadit do návrhu rozpočtu roku 2010 finanční částku ve výši ,- Kč, která bude určena k opravě části střechy Základní školy v Žirči, 1794/ RM V s c h v a l u j e podání žádosti o prodloužení platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1795/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce:,,rekonstrukce soc. zařízení ve 2. patře Hankova domu, nám. V. Hanky, Dvůr Králové nad Labem v souladu s článkem 4 bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s článkem 6 bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci v navržených termínech, e) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, 4

5 f) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, g) u k l á d á vedoucímu odboru RAF nařídit městskému kulturnímu zařízení Hankův dům odvod ve výši dle vítězné nabídky ve výběrovém řízení (cca ,- Kč) z investičního fondu MKZ Hankův dům do rozpočtu zřizovatele, 1796/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/32 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4800/58390 na spol. částech domu čp a st.p.č a 2360 v ul. Kollárova, v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu Kč ,- s tím, že doporučuje ZM schválit úhradu kupní ceny následujícím způsobem: - část kupní ceny v částce Kč ,- bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, - zbytek ve výši Kč ,- navýšený o 10% tj. Kč ,- bude uhrazen formou měsíčních splátek po Kč 2.500,- po dobu 34 měsíců, s tím, že poslední 35 splátka bude ve výši Kč 3.000,-, - kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny, - v kupní smlouvě bude uplatněna možnost ztráty výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek, b) doporuč u j e ZM schválit v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 1797/ RM V neschvaluje přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci a žádost zamítá, 1798/ RM V neschvaluje přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci a žádost zamítá z důvodu zajištěného bydlení v domě čp 1159, 1799/ RM V s c h v a l u j e výpověď z nájmu bytu č. 42 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, vzhledem k naplnění důvodu dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1800/ RM V a) s c h v a l u j e prodloužení nájmu bytu č. 32 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 32 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, na základě kterého bude nájemní smlouva ze dne prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do a pověřuje starostku města jeho podpisem, 1801/ RM V 5

6 s c h v a l u j e odklad začátku účinnosti nájemní smlouvy na byt č. 9 v čp. 830 v ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, a to od , 1802/ RM V zmocň u j e vedoucí odboru RIM k podání oznámení o kácení dřevin dle 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a k následnému podání oznámení radě města na vědomí na nejbližší schůzi (po podání oznámení orgánu ochrany přírody), 1803/ RM V a) souhlasí se skácením 1 ks lípy rostoucí na pozemku p.p.č. 1619/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM podat oznámení o kácení dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 1619/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem odboru životního prostředí, c) u k l á d á vedoucí odboru RIM podat oznámení o kácení dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 3496/7, k.ú. Dvůr Králové nad Labem odboru životního prostředí, d) souhlasí se skácením 1 ks vrby jívy rostoucí na pozemku p.p.č. 2062/6, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, e) u k l á d á vedoucí odboru RIM podat oznámení o kácení dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 2062/6, k.ú. Dvůr Králové nad Labem odboru životního prostředí, f) s c h v a l u j e podání oznámení o kácení dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 3752/3, k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle přílohy tohoto materiálu a ukládá vedoucí odboru RIM toto oznámení odboru životního prostředí podat, g) s c h v a l u j e podání žádosti ke kácení dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 1108/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle přílohy tohoto materiálu a ukládá vedoucí odboru RIM tuto žádost odboru životního prostředí podat, 1804/ RM V a) s c h v a l u j e úpravu bezúplatného užívání spojovací chodby mezi hlavní chodbou čp. 2 a pozemkem za domem, b) s c h v a l u j e dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v čp. 1 a čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jeho podpisem, 1805/ RM V a) schvaluje rozšíření seznamu místností tvořících nebytový prostor č. 8 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, o místnost o výměře 14,2 m 2, b) s c h v a l u j e upravené znění nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 8 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, která bude uzavřena za podmínek schválených radou města dne pod č. usnesení 1606c/ RM a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1806/ RM V 6

7 a) s c h v a l u j e pronájem nebytových prostor o výměře 81,81 m 2 v 2. nadzemním podlaží čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem Mateřskému centru Žirafa, o.s., b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na nebytové prostory o výměře 81,81 m 2 v 2. nadzemním podlaží čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem s Mateřským centrem Žirafa, o.s., za cenu 1.000,- Kč/rok, na dobu určitou 1 rok a pověřuje starostku města jejím podpisem. Nebytové prostory budou pronajaté ve stavu dle 501 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, c) s c h v a l u j e pronájem nezastavěné části pozemku st.p.č. 82/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem Mateřskému centru Žirafa, o.s., d) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na nezastavěnou část pozemku st.p.č. 82/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem s Mateřským centrem Žirafa, o.s., za cenu 100,- Kč/rok, na dobu určitou 1 rok a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1807/ RM V a) s c h v a l u j e úpravu ceny za provádění kontroly a obsluhy předávacích stanic z důvodu povinnosti města platit DPH s tím, že cena doposud placeného nájemného bude zvýšena o 19% DPH, b) schvaluje změnu objednatele u smlouvy o dílo na provádění kontroly a obsluhy předávacích stanic z ČEZ a. s. na ČEZ Teplárenská a. s., c) s c h v a l u j e dodatek č. 1 smlouvy o dílo č na provádění kontroly a obsluhy předávacích stanic uzavřené dne s firmou ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4, na základě kterého bude změněn objednatel na ČEZ Teplárenská a. s., Školní 1051/30, Chomutov, a zároveň změněna cena za provádění kontroly a pověřuje starostku města jeho podpisem, 1808/ RM V a) s c h v a l u j e možnost úhrady dlužného nedoplatku vyúčtování v částce 2.184,-- Kč formou 10 měsíčních splátek po 200,-- Kč a jednou splátkou ve výši 184,-- Kč pod podmínkou ztráty výhody splátek při prodlení s měsíční splátkou, b) s c h v a l u j e dohodu o splátkách a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1809/ RM V a) souhlasí s umístěním plynovodní přípojky do části p.p.č. 117/2 v k.ú. Zdobín a se vstupem na p.p.č. 117/2 v k.ú. Zdobín, b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění plynovodní přípojky do části p.p.č. 117/2 v k.ú. Zdobín a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1810/ RM V a) souhlasí s umístěním plynovodní a elektrické přípojky do části pozemkové parcely č. 3106/22 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 3106/22 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 7

8 b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění plynovodní a elektrické přípojky do pozemkové parcely č. 3106/22 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1811/ RM V a) souhlasí s umístěním plynovodní přípojky do části p.p.č. 1070/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na p.p.č. 1070/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění plynovodní přípojky do části p.p.č. 1070/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1812/ RM V a) schvaluje zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 117/2, 118/4 v k.ú. Zdobín a uděluje souhlas s provedením stavby Zdobín, rekonstrukce venkovního vedení nn, b) s c h v a l u j e smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE /VB/9 na akci Zdobín, rekonstrukce venkovního vedení nn s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, která je zastoupena na základě plné moci společností VČE-montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1813/ RM V a) r u š í své usnesení č. 1617/ RM ze dne , b) schvaluje výpůjčku stavení parcely č. 862/2 o výměře 87 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o výpůjčce obsahující uvedené obligatorní náležitosti, c) doporuč u j e ZM schválit bezúplatné nabytí stavební parcely č. 862/2 o výměře 87 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město a doporučuje ZM pověřit starostku města podpisem smlouvy obsahující uvedené obligatorní náležitosti, 1814/ RM V doporuč u j e ZM schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 3496/11 o výměře m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město a doporučuje ZM pověřit starostku města podpisem smlouvy obsahující uvedené obligatorní náležitosti, 1815/ RM V a) schvaluje záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 3571/3, 2611/10, 2611/11, 2611/8 a 2611/9 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města, odboru RIM, zveřejnit záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 3571/3, 2611/10, 8

9 2611/11, 2611/8 a 2611/9 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 1816/ RM V doporuč u j e ZM neschválit prodej p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 1817/ RM V a) schvaluje záměr směny pozemkové parcely č. 1939/7 o výměře 3274 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem ve vlastnictví města za pozemkovou parcelu č o výměře 2573 m 2 a část pozemkové parcely č o výměře, určené geometrickým plánem, v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, které jsou ve spoluvlastnictví a to v identických výměrách a bez finanční kompenzace b) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit záměr směny na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, c) doporuč u j e ZM schválit nákup části p.p.č o výměře cca 125 m 2, určené geometrickým plánem od spoluvlastníků za kupní cenu 45 Kč/m 2, schválit kupní smlouvu, obsahující tyto obligatorní náležitosti a pověřit starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM uplatnit vyčíslené dopady do provozních nákladů Technických služeb u odboru RAF v přípravě nejbližší změny rozpočtu města na rok 2009, 1818/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem části p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 800 m 2 za cenu 2,- Kč/m 2 /rok, tedy za celkové roční nájemné 1600,- Kč, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1819/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem části p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 250 m 2 za cenu 2,-Kč/m 2 /rok, tedy za celkové roční nájemné 500,- Kč s účinností od , b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1820/ RM V a) vyhlašuje výběrové řízení na výběr nájemce pozemků v průmyslové zóně Dvůr Králové nad Labem, účelově vázaných pro zřízení fotovoltaické elektrárny vybraným uchazečem, b) schvaluje znění Zveřejnění podmínek pro výběr uchazeče o pronájem pozemků dle přílohy, c) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit tyto podmínky na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a vyzvat subjekty, které již oslovily město se svojí prezentací, k předání nabídky dle vyhlášených podmínek, d) schvaluje výběrovou komisi, 9

10 1821/ RM V t r v á na svém usnesení č a) / RM, 1822/ RM V a) schvaluje záměr výpůjčky nemovitosti, domu čp na st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za podmínek uplatnění 501 Občanského zákoníku, b) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 1823/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši ,- Kč, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1824/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na činnost ve 2. pololetí 2009, Svazu důchodců ČR, o. s., městská organizace, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace se Svazem důchodců ČR, o. s., městská organizace, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1825/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,- Kč, na úhradu letního tábora pro syny, b) s c h v a l u j e darovací smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1826/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši ,- Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR Okresní organizaci SPMP v ČR v Trutnově, na zajištění cen a triček pro účastníky akce v rámci XVII. Ročníku turnaje ve stolním tenisu pro sportovce s mentálním postižením ve dnech listopadu 2009, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR Okresní organizaci SPMP v ČR v Trutnově a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1827/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 1. HK Dvůr Králové nad Labem, házená, ve výši ,- Kč, b) doporuč u j e ZM schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 1. HK Dvůr Králové nad Labem, házená, a pověřit starostku města podpisem této smlouvy, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zohlednit dopady přijatého usnesení v návrhu nejbližší rozpočtové změny, 1828/ RM V 10

11 bere na vě domí zápis č. 8 ze sociální komise RM ze dne , 1829/ RM V s c h v a l u j e výsledek výběrového řízení Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, na nákup počítačových sestav do učebny PC a k interaktivním tabulím, z investičního fondu této organizace, 1830/ RM V bere na vě d o m í oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o navýšení neinvestiční dotace z MPSV ČR o ,- Kč; celková částka dotace činí ,- Kč, 1831/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o dílo na zpracování návrhu změny č. 10 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1832/ RM V a) bere na vě domí průběžnou zprávu o plnění úkolu č. 1635/ RM, b) u k l á d á vedoucímu odboru VVS ve spolupráci s místostarostou Mgr. Vasilem Bibenem zrealizovat anketu k problematice názvu ulic s občany mající trvalé bydliště v lokalitě Vorlech a výsledek ankety předložit RM , 1833/ RM V pověřuje členku rady města Mgr. Ivanu Černou k přijímání Prohlášení o uzavření manželství v souladu s 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, ke dni , 1834/ RM V s c h v a l u j e a vydává v souladu s 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č.19/2009 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací s účinností od a pověřuje starostku města jeho podpisem, 1835/ RM V a) s c h v a l u j e v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace na projekt Lokalizace objektů a jevů důležitých pro protipovodňovou ochranu území Královédvorska, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem, c) pověřu j e starostku města podpisem smlouvy, 1836/ RM V a) s c h v a l u j e využití systémové podpory softwarových produktů ESRI pro Českou republiku, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytování systémové podpory softwarových produktů spol. ESRI, c) pověřu j e starostku města podpisem smlouvy, 1837/ RM V 11

12 a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci (vč. specifikace na prokázání kvalifikačních předpokladů) a realizaci akce: Komplexní tiskové řešení města Dvůr Králové nad Labem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., b) s c h v a l u j e výzvu k předložení nabídky pro výběrové řízení na Komplexní tiskové řešení města Dvůr Králové nad Labem v podobě zadávací a technické dokumentace, c) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., d) s c h v a l u j e vedoucího OI KTÚ, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucímu OI KTÚ zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci akce v navržených termínech, e) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, f) u k l á d á vedoucímu OI KTÚ zahájit zadávací řízení veřejné zakázky Komplexní tiskové řešení města Dvůr Králové nad Labem, g) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 1838/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci (vč. specifikace na prokázání kvalifikačních předpokladů) a realizaci akce Obnova pracovních stanic v souladu s článkem 4. bod 3. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu článkem 4. bod 3. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e výzvu k předložení nabídky pro výběrové řízení na akci Obnova pracovních stanic, veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, d) s c h v a l u j e vedoucího OI KTÚ, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucímu OI KTÚ zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci akce v navržených termínech, e) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, f) u k l á d á vedoucímu OI KTÚ zahájit zadávací řízení veřejné zakázky Obnova pracovních stanic, g) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 1839/ RM V a) s c h v a l u j e aktualizaci rozsahu komplexní péče produktu VEMA, b) s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke smlouvě o komplexní péči k projektu VEMA, c) pověřu j e starostku města podpisem dodatku smlouvy, 12

13 1840/ RM V a) schvaluje rozšíření majetku Ministerstva práce a sociálních věcí v užití města Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e dodatek č. 2 ke smlouvě o přenechání majetku do užívání č /2007, c) pověřu j e starostku města podpisem dodatku smlouvy. Mgr. Edita Vaňková starostka města Pavel Kraus místostarosta 13

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

79. VÝPIS Z USNESENÍ

79. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 79. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.03.2009 1391/2009 79. RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k dohodě o spolupráci mezi městem Dvůr Králové

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.12.2008 1078/2008-71. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otvírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

49. VÝPIS Z USNESENÍ

49. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.05.2008 483/2008-49. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Město Horažďovice Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

103. VÝPIS Z USNESENÍ

103. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 103. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.05.2006 362/2006-103. RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2011 R/325/2011-16. Rada města Dvůr Králové nad Labem V a vydává 1.1. v souladu s 102 odst. 3 zákona

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.03.2012 R/196/2012-52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. neschvaluje 1.1. výjimku pro 1. HK

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 6. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 26.01.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 6. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 26.01.2015 Město Horažďovice Usnesení z 6. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 26.01.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více