květen 2009 Láska je cesta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "květen 2009 Láska je cesta"

Transkript

1 květen 2009 Láska je cesta Velká noc z Bílé soboty na Boží hod velikonoční ukrývá velké tajemství. Ježíš vstal z mrtvých a Bůh tak otevřel člověku nový rozměr lidského bytí. Ježíšovi učedníci zažili vzkříšení Lazara, syna naimské vdovy a Jairovy dcery. Všechna tato vítězství nad smrtí byla však jen dočasná. Vzkříšení Ježíše Krista je skutečnost jiného řádu. V tomto vzkříšení se protíná historie stvořeného člověka s věčností Boha. Přijmout tuto novou skutečnost nebylo pro učedníky jednoduché. Pán se jim zjevuje a dává se poznat nejprve skrze jejich smysly. Přichází k nim první den po sobotě, tedy v neděli večer, a i když mají zamknuté dveře, objevuje se uprostřed nich. Mluví k nim a oni slyší jak jim říká: Pokoj vám! Snaží se je uklidnit a ukazuje svoje rány po hřebech na rukou a zraněný bok probodený kopím. Pán je živ. Apoštol Tomáš s nimi není, a když mu sdělují, že se setkali s Pánem, odmítá tuto skutečnost přijmout. Tomáš nemohl uvěřit tomu, co nepoznal svými smysly, a jeho věta: Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do jeho boku, neuvěřím, je každému, kdo hledá pravdu jen skrze smyslové poznání, velmi blízká. Za týden se vzkříšený Ježíš stejným způsobem zjevuje všem učedníkům. Tomáš je s nimi také. Ježíš přesně odpovídá na jeho pochybnosti, které před učedníky vyslovil, a vybízí ho, aby vložil ruku do jeho rány a podíval se na jeho ruce. Říká mu: Nepochybuj a věř! Tomáš přemožený láskou svého Pána, který přišel kvůli němu, odpovídá: Pán můj a Bůh můj. Ježíš pak vyslovuje blahoslavenství určené pro nás všechny: Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Jakým způsobem dojít poznání Pána, když nemůžeme použít naše oči a hmat jako Tomáš? Odpovědí nám je způsob, kterým poznal Ježíše učedník po nočním rybolovu v Tiberiadském jezeře. Učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi o muži, který stál na břehu a radil jim, co mají dělat: To je Pán! Láska je cesta. Otevřeme-li se Boží lásce, ona nás uschopní poznávat Boha srdcem. Stejným způsobem poznala Marie Magdalská Ježíše v nedělním ránu u prázdného hrobu. Duch Svatý, kterého se lidem dostává díky zmrtvýchvstalému Kristu, v nás tuto lásku neustále oživuje. Tato láska nás pak uschopňuje překonávat těžkosti, se kterými se v životě setkáváme.umožňuje nám být vytrvalí a vnáší do našich vztahů a rozhodnutí stabilitu, schopnost milovat druhé lidi. Dává nám sílu pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují. Abbé Pierre, zakladatel Emauzského hnutí, jehož cílem je pomoc těm, které společnost odmítá, napsal o tom, jak je láska k Bohu ve službě potřebným nezbytná. Popisuje, jak jemu a jeho spolupracovnici slečně Coutauzové pomáhala dlouhá léta láska k Bohu překonávat přirozené rysy odlišných povah v zájmu těch, kteří potřebovali jejich pomoc. V knize Testament píše o této spolupráci se slečnou Coutazovou: Pracovali jsme spolu 39 let... ale ať z toho nikdo nevyvozuje, že jsme měli podobnou povahu. Třicet devět let společné práce, to byla tvrdá zkouška pro nás pro oba; já syn bohatých rodičů a ona dcera cestáře. Tím, co nás skutečně spojovalo, byla jen láska k Bohu a k chudým. 1

2 Její věrnost, kterou musela sama se sebou tvrdě vybojovávat, patří k největším divům mého života. Měla temperament velitele což dokázala za války v odboji a její hrdinství spočívalo v tom, že třicet devět let žila ve stínu někoho druhého. Poznání a přijetí Krista nás proměňuje a Kristus sám se stává skutečným úhelným kamenem, který drží díla, na kterých spolupracujeme při životě. Lidem dává sílu ke službě potřebným. K tomu abychom byli Charitou, potřebujeme Boží lásku. Ladislav Lego, spirituál DCHP Pozdrav Caritas Internationalis Drazí kolegové a přátelé v Charitě, především Vám chceme poděkovat za to, čím jste a co děláte. Jsme hrdí na to, čeho společně dosahujeme. Naše práce se uskutečňuje na horizontu zvýšeného množství přírodních katastrof, konfliktů ve více než 30 zemích, vyšší míře migrace, ztráty pokroku na jednáních o zvyšování pomoci chudým bohatými státy a bolestně pomalé reakce na změny klimatu. Vidíme poslední zprávy o zvyšování darů pro některé z našich charitních organizací i v době současné globální ekonomické krize. To je znamením, že vzkříšený Kristus motivuje k lásce a proti nenávisti ve světě a k většímu zájmu o naše sousedy v nouzi, než k životu v sobectví a nenasytnosti. Musíme opravdově věřit, že můžeme změnit naši společnost k lepšímu. K lepšímu místu pro život, práci a k oslavě Boha. Náš název Caritas Internationalis doslovně znamená láska mezi národy, a abychom dosáhli co největšího efektu v boji proti chudobě a nespravedlnosti na 2 celém světě, věříme, že je nutné pracovat společně a ne odděleně. Při našich přípravách na oslavu Velikonoc ať v našich srdcích leží i oběti zemětřesení v Aquile v Itálii. Ať je jejich utrpení proměněno v radost Vzkříšeným Pánem. Prosíme za charitní komunity na celém světě, aby byly znamením a symbolem vykupující Boží lásky. V lásce a pokoji Kristově Oscar Andres, President Cardinal Rodriguez Maradiaga Lesley Anne Knight, Generální sekretář PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY PLZEŇ Poradna pro cizince a uprchlíky Poradna pro cizince a uprchlíky v Cukrovarské ulici v Plzni funguje téměř stejnou dobu jako Diecézní charita Plzeň sama, tedy přes 15 let. Množství klientů, kteří za ta léta využili její služby, se počítá na desetitisíce a v posledním roce rapidně stouplo. Nutno říci bohužel vzhledem k celkové situaci v naší zemi. Jen pro srovnání: za rok 2008 zde zaregistrovali 498 intervencí, od počátku roku 2009 do konce dubna už jich bylo 580. Důvodem nárůstu počtu našich klientů je především probíhající krize. Cizinci ztrácejí zaměstnání, v důsledku toho i bydlení, úspory jim docházejí a oni se ocitají v těžko řešitelných situacích, vysvětluje vedoucí Poradny pro cizince a uprchlíky Mgr. HELENA DU- CHKOVÁ. Co všechno Poradna pro cizince a uprchlíky klientům, jimiž jsou cizinci v nelehké situaci, může nabídnout? Naše činnost by se dala rozdělit na tři oblasti.tu první představuje klasické sociálně právní poradenství. Sem patří jednak konzultace v poradně, jednak práce v terénu jako doprovod klienta na úřady a instituce, třeba na policii, do pojišťovny, na sociální odbor

3 magistrátu, při hledání zaměstnání, na lékařské ošetření a podobně. Další oblast naší práce je poměrně nová, trvá teprve od letošního února a jedná se o zapojení v projektu Dobrovolné návraty, kde nás o spolupráci požádalo Ministerstvo vnitra ČR. Jde o pomoc cizincům v návratu do jejich vlasti. Doprovázíme je od podání žádosti o vstup do projektu až po odvoz do zařízení ve Velkých Přílepech u Prahy, kde dostanou nocleh a stravu a čekají na odlet letadla domů. Od počátku projektu do dnešního dne jsme zajistili pomoc 150ti lidem, z valné většiny se jednalo o mongolské státní příslušníky. Třetím naším úkolem je monitorování situace cizinců, kteří se sice rozhodli zde zůstat, ale mají problémy. Snažíme se reagovat na jejich potřeby, zajistit jim jídlo, hygienu, zdravotnickou péči. Římskokatolická církev a Českobratrská církev evangelická nedávno vyhlásily sbírku, z jejíchž výnosů byla zajištěna potravinová a humanitární pomoc právě pro tyto cizince v nouzi. Na konci dubna proběhlo např. předávání potravinové pomoci pro vietnamskou komunitu, která je mimochodem velice uzavřená, takže tato akce znamenala určitý vítaný průlom v komunikaci. K tomu všemu ale potřebujete i spolupracovníky z řad odborníků. Samozřejmě. Tři dny v týdnu zde máme k dispozici mongolskou tlumočnici, další naše pracovnice tlumočí z bulharštiny a ruštiny, na ostatní jazyky si najímáme tlumočníky dle aktuální situace. Jako externí právní poradce působí JUDr. Jan Klail, podle potřeby spolupracujeme s lékaři a zdravotnickými zařízeními, humanitárními organizacemi atd. Máme také učitelku českého jazyka, která u nás každou středu vede jazykové kurzy pro cizince, jak pro pokročilé, tak pro začátečníky. Pokud vím, není vám cizí ani určitá osvětová činnost? Příležitostně děláme besedy na základních a středních školách o cizinecké problematice. Jde nám hlavně o prevenci rasismu a xenofobie, o výchovu k toleranci. Nejpůsobivější vždycky bývá, když je tam s námi někdo z klientů, kdo vypráví svůj autentický životní příběh... Nově jsme od března zahájili společně se Střediskem adopcí na dálku cyklus měsíčních pořadů s názvem Setkání se solidaritou, což jsou neformální besedy s lidmi, kteří se profesionálně nebo dobrovolně podílejí na humanitárních, charitativních a solidárních akcích u nás i ve světě. V březnu prezentoval své fotografie a zážitky z terénní práce v Kongu dětský lékař MUDr. Jan Trachta, v dubnu proběhla beseda s arménským knězem o životě a humanitárních projektech v jeho zemi. 19. května přijede misionář Antonín Lukeš se svými zážitky z působení v Ekvádoru, 9. června bude Lenka Černá hovořit o Fair Trade. Všechny tyto akce probíhají v plzeňské kulturní kavárně Jabloň vždy od 19 hodin. Čtenáře teď možná překvapí, když prozradím, že pracovnicemi Poradny pro cizince a uprchlíky DCHP jsou čtyři mladé ženy. Nebylo by v jednání s některými klienty zapotřebí spíše mužské autority? No, už se nám stalo, že přišel agresivní klient a musely jsme požádat o pomoc někoho z kolegů z jiných projektů. Ale nejde jen o klienty. Když jsme rozváželi humani- 3

4 tární pomoc po ubytovnách cizinců, nelíbilo se to bossům některých pracovních agentur, protože oni potřebují, aby jejich klienti byli na nich závislí. Takže jsem si vyslechla pár nepěkných telefonátů. Ale s tím nic neuděláme, snažíme se na to nemyslet. Důležitější je, když můžeme někomu pomoct, to je fajn. Smutné je, když klient přijde pozdě, když už nemůžeme nic dělat... S Helenou Duchkovou, vedoucí Poradny pro cizince a uprchlíky DCHP, si povídala Alena Ouředníková. POZVÁNÍ Popelka Nazaretská bude znovu uvedena! Městská charita Plzeň všechny srdečně zve v rámci oslav letošního dne matek na středu dne 13. května 2009 v 17 hodin do Památníku obětem zla v Plzni Doudlevcích na hudebně dramatické pásmo POPELKA NA- ZAZETSKÁ v provedení zaměstnanců a dobrovolníků Charity. Tento den je rovněž výročním dnem posvěcení místní kaple svatého Maxmiliána Kolbeho a slavnostní mše svatá bude sloužena v 16 hodin. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován Domovu sv. Zdislavy pro matky s dětmi. Přijďte s námi vzdát hold Královně matek v kouzelné májové přírodě, poděkovat za tuto jedinečnou zahradu a podpořit i tolik potřebnou charitní službu. Anna Srbová 4 OHLÉDNUTÍ Arménie dvacet let poté... Putovní výstava s názvem Arménie dvacet let poté..., která zachycuje neutěšenou situaci Arménie dvacet let po ničivém zemětřesení a především otřesné životní podmínky tamějších seniorů, byla od 4. do 30. dubna k vidění v Domově pro seniory sv. Jiří v Plzni. Výstavu zahájil za velkého zájmu klientů domova pracovník humanitárního sdružení AR- CHA Jan Vyškovský, který je spoluautorem výstavy a humanitárním pracovníkem právě v krásné, ale chudé Arménii. Jan Vyškovský také informoval o mezinárodním projektu Mám babičku, dědečka v Arménii, který zprostředkovává pomoc arménským seniorům od obyvatel z jiných zemí světa.(alo) Jarní inspirace Jaro mi začalo nádhernými exerciciemi v zasněžené Horní Blatné, vedenými úžasným P. Žákem a skvělým P. Petrašovským ve společnosti dalších milých účastníků z domažlického vikariátu a zajištěnými péčí I. Kašové. Díky všem! A hned vzápětí mi jako další dárek spadla do klína pracovní návštěva Německa. Spřátelená organizace AWO v Bad Doberan tam pozvala pracovnice našich domovů pro matky s dětmi v tísni. Já jsem tam jela jako zástupce našeho zařízení v Havlovicích, které provozuje přímo DCHP a z něhož se nikdo nemohl zúčastnit. Jelo nás celkem devět a už během dlouhé cesty jsme vytvořili příjemné společenství. V malém městečku vzdáleném asi 15 km od sídelního města organizace jsme byli velmi přátelsky uvítáni a zahrnuti vřelou péčí i drobnými pozornostmi. Sice bylo trochu znát mírné zklamání ze strany našich

5 hostitelů, kteří mezi účastníky marně hledali dva Jiří ředitele DCHP a FCH KV, ale tím více jsme ocenili, že umožnili pobyt právě nám. Ubytováni jsme byli v rekreačním zařízení AWO pro děti, mládež či rodiny jen kousek od moře a nakonec i počasí k nám bylo vcelku vlídné. Během výborně zorganizovaného programu jsem litovala pouze toho, že neumím dobře německy. Nejvíce na mě zapůsobily dva provozy: denní stacionář pro děti v Bad Doberan Uns Windroos a klinika pro matku a dítě v Kühlungsbornu Bummi hlavně po stránce metod práce, ale i účelného a praktického vybavení. V prvním případě se jedná o službu, která se snaží integrovat všechny děti bez ohledu na to, zda jsou zdravé či nějak hendikepované ať smyslově, fyzicky, psychicky, mentálně, sociálně anebo s problémy jazykovými či kulturními v případě dětí cizinců. Jde o poměrně velké zařízení pro celkem 180 dětí, které je mohou navštěvovat od batolecího věku až do 12 let, takže si nemusí opakovaně zvykat na nové prostředí jako u nás při přechodu z jeslí do mateřské školy a pak do školní družiny. Přicházet mohou v kteroukoli denní dobu a na jak dlouho chtějí otevřeno je v pracovních dnech od 6 do 18h, rodiče musí jen ráno nahlásit, zda tam dítě bude ten den jíst. A sami jsme viděli, že pro ně může být opravdu těžké své potomky odsud odvést všude včetně chodeb jsou nejrůznější hry a edukační pomůcky, které děti lákají k využití, takže se i s batůžky na zádech pořád zastavují a zkoušejí a zkoušejí... Vše je zavěšeno ve výšce úměrné věku dítěte a označeno piktogramy, aby i malé děti, které neumějí číst, rozuměly, co a jak mohou (např. kde se musí zout nebo co smějí použít jen za účasti dospělého). Děti jsou přes den ve skupinách po 12 18, ale podle svého zájmu či momentální chuti mohou mezi nimi přecházet jejich jedinou povinností je odhlásit se u svého vedoucího a předat papír se svým jménem a původní skupinou dalšímu dospělému. Tak je zajištěna evidence dětí i svoboda jejich pohybu a projevu a zároveň si zvykají na přebírání odpovědnosti s tím spojené. Je to opravdu důmyslně vymyšlené a na dětech je poznat, že se tu cítí volně a přirozeně. Ani při naší exurzi jsme nezaznamenali žádné projevy jejich obav či nervozity z přítomnosti tolika podivně mluvících návštěvníků. Děti jsou spokojené a zaujaté zajímavou činností, takže tam vládne i vzhledem k velkému počtu dětí nezvyklý klid. Nikdo na ně také nespěchá s jídlem, převlékáním nebo uložením ke spánku, pracovníci respektují jejich tempo a pomáhají jim pouze, když to potřebují děti se jinak samy obsluhují, odnášejí si nádobí, čistí zoubky, chystají své lůžko... Každá skupina má svůj název a skvěle a vkusně vybavenou místnost plnou jak běžných věcí z velkého světa (nádobí, nářadí, boty či šaty jako v opravdovém obchodě či domácnosti), tak nejrůznějších her, stavebnic a hraček, které neustále vyzývají k aktivitě. Každá herna je vymyšlená tak, aby podněcovala dětskou fantazii a umožňovala připravovat se na samostatný praktický život jedna vypadala jako vesmírná loď, jiná jako jachta, obchod, dílna, nemocnice apod.v budově je nově i chemická laboratoř a také několik drobných domácích zvířat, o která děti samy pečují; samozřejmostí je i rozdělení běžné práce mezi děti na nástěnkách mají svá jména ti, kteří ten den či týden vytírají, luxují, zalévají květiny, krmí zvířátka či dokonce myjí své malé klozety a umyvadélka! Mají k tomu ale také uzpůsobné malé vysavače, košťátka a další potřebné náčiní. A každý večer pak celkový úklid ještě jistí nasmlouvaná firma. Klinika je určena maminkám, které mají buď samy nějaký problém (zdravotní či sociální), anebo se potýkají s nějakým (třeba i výchovným) u svého potomka/ů. Další své děti mohou nechat v péči jiné osoby, které za to zdravotní pojišťovna zaplatí. Několikatýdenní pobyty je možné na základě doporučení po čtyřech letech opakovat a jsou pro matky zdarma. Navrhuje je tam většinou lékař a pojišťovna v odůvodněných případech schvaluje. K dispozici tu kromě prostorných heren, tělocvičny, bazénu a solária jsou také různí odborníci (psycholog, speciální pedagog, fy- 5

6 zioterapeut, logoped, masér aj.). Ve všední dny bývají programy pro maminky a děti většinou oddělené, aby si matky mohly odpočinout a mít také více času na hledání řešení svých problémů, víkendy tráví s dětmi společně. Všechny objekty jsou si podobné pestrou výmalbou a barevným zařízením i nábytkem a vybavením uzpůsobeným různě starým dětským uživatelům. Samozřejmě, že nedávno dokončené dostavby či rekonstrukce zmíněných budov si vyžádaly léta práce (někdy i za běžného provozu) a také spousty peněz. Na rozdíl od nás mají německé sociální služby ve financování určité výhody (např. legislativní povinnost měst a obcí přispívat podstatnou mírou na jejich provoz). Vedoucí jednotlivých provozů k nám byli velmi milí a vstřícní a ochotně zodpovídali naše dotazy. Pochopitelná byla i jejich oprávněná hrdost na to, kde a jakým způsobem pracují. Každoročně vysílají své pracovníky na zahraniční stáže do obdobných služeb, aby se vzájemně inspirovali a přinášeli nové poznatky a metody práce. A nezapomněli zdůraznit, jak je pro ně důležité dbát i na to, aby se u nich právě zaměstnanci dobře cítili, protože jejich spokojenost a iniciativa se pak automaticky odrazí i na vyšší kvalitě služeb. Všem z AWO, kteří se o nás tak příkladně starali, patří naše veliké poděkování. A především paní Martině Wagner, jedné ze dvou hlavních představitelů organizace AWO, v jejíž režii náš pobyt byl. Jsem přesvědčená, že na tento zážitek budeme všichni dlouho vděčně vzpomínat a že nás inspiruje i v našem dalším charitním působení. Jitka Pišlová, vedení projektů DCHP Charitní exercicie Pernink 2009 Chtěl bych toto cestou poděkovat Mons. Josefu Žákovi za úchvatný průběh duchovních cvičení, která jsem společně s dalšími pracovníky charit diecéze mohl zažít. Stejný dík si zaslouží i stále usměvavý a k plné spokojenosti se o nás starající vedoucí Formačního a vzdělávacího centra Josef Kaše a Stanislava 6 Dáňová, která nám připravovala po celý pobyt vynikající stravu. Na zahajovacím setkání po příjezdu všichni konstatovali, že přijeli s touhou po odpočinku od pracovních starostí i problémů všedních dní a snahou přiblížit se k Bohu. Pro mě předčil již první den všechna má očekávání. Po velmi působivých přednáškách jsem si znovu uvědomil, jak nesmírně veliká je Boží láska k nám. Je nezbytné zastavit svůj běh životem a nechat k nám Pána promlouvat, abychom zcela jasně a zřetelně objevili své úkoly, ke kterým nás On povolává a pro jejichž uskutečnění získáme i dostatek sil. Ve chvílích ztišení se pak z vnuknutí Ducha Svatého dá dospět k vyřešení tíživých problémů, kde jsem dříve nenacházel řešení, ať již z důvodu uspěchaného způsobu života, nebo pro svoji duchovní slepotu. V tomto rozpoložení a naladění se na Boží strunu je pak možno zpětně rozplétat nitky životních příběhů a situací, kdy jsme byli Bohem zachyceni do ochranné sítě, abychom si neublížili. Určitě si vzpomeneme i (z našeho pohledu) na chvíle připoutání lanem nikdy nekončící a vše zahrnující otcovské lásky, které nikdo jiný není schopen. Bylo mi dáno velmi intenzivně prožít a vnímat Boží blízkost a dovedl jsem si živě představit Petrovy pocity na hoře Proměnění, kde toužil po prodloužení této nádherné události a chtěl postavit tři stany (viz Mt 17,4; Mk 9,5; Lk 9,33 ). Zkrátka jsem byl na obláčku a vůbec se mi nechtělo vrátit do reality všedního života, protože toto sestoupení bývá pro mne velmi bolestné. Podobné zážitky se velmi obtížně popisují a čtenáři není dáno plně pochopit stav mého srdce, pokud něco podobného sám neprožil. Proto vřele doporučuji účast na podobném setkání. Co říci na závěr? Snad jen prosit o to, aby naše srdce zůstala působení Všemohoucího stále otevřena, pravidelně jsme se o svůj vztah k Bohu s péčí řádného hospodáře starali a odstraňovali šupiny z našich očí, které nám brání ve správném vidění Boha a zamlžují Jeho obraz. Milan Hájek OCH Klatovy

7 Jaro v DPS sv. Alžběty Byl jednou jeden kouzelník... Ale ten náš nebydlel v ledovém hradu, a také neměl sněhobílou bradu. Zato měl dost učedníčků (malých i větších) a také šikovné prsty. Vůbec to byl hodný a šikovný kouzelník. A ti jeho pomocníčkové, ať děvčátka, nebo chlapci všichni měli černé pláště a někteří zřejmě z vyššího ročníku i vysokou kouzelnickou čepici. Ukázali nám, co všechno se dá dělat s kartami, uhádli kartu, na kterou jsme si myslili, a překvapili nás dalšími kouzelnickými dovednostmi. Těšíme se, že zase přijdou, zrovna tak, jako k nám jezdívají děvčata z Chlumčan. Malá (kolem 5 6r.) i větší (12 18r.). Jsou to tanečnice orientálních tanců a na nich vidíme, co se dá všechno vyjádřit pohybem, že ani modlitba nemusí být jen tiché klečení nebo procházka ve slunečné přírodě, ale i krásné, vláčné pohyby, které ukazují i vlídnost, i prosbu, i lásku nejen našeho Pána, ale i lásku, kterou máme projevovat jeden druhému. S tímhle přesvědčením jsme šli do Velikonočních svátků i když nás hodně věcí bolí a špatně se nám chodí, nechceme ostatní krmit svým bědováním a přejeme všem požehnaný velikonoční čas a celé to údobí 7 neděl do svátku Letnic seslání Ducha sv. jehož pomoc všichni tolik potřebujeme a na kterého jsme při všech zkouškách (nejen ve školních lavicích, ale i pak v zaměstnání i v rodině) tolik spoléhali a prosili Jej i děkovali. Iva Trčková Domov pokojného stáří sv. Alžběty Charita ČR pomáhá v Zimbabwe Charita ČR uvolnila ze svého krizového fondu částku Euro na pomoc trpícím v Zimbabwe. Obyvatelstvo afrického státu Zimbabwe trpí pod vládou diktátora Roberta Mugabeho, zemi v současnosti provází politická nestabilita, rozklad základních funkcí státu a nepříznivé klimatické podmínky (sucho). Kombinace všech těchto faktorů způsobila, že téměř třetina (tedy přibližně čtyři miliony osob) všech obyvatel je závislá na potravinové pomoci, míra inflace dosahuje závratné výše % a míra nezaměstnanosti se pohybuje okolo 85 %. Kromě toho je Zimbabawe zasažené epidemií HIV/ AIDS podle odhadů je nakaženo je 25 až 35 % obyvatel. V srpnu loňského roku v zemi vypukla epidemie cholery, která zasáhla všech dvanáct provincií a téměř 84 % okresů. Epidemie si vyžádala více než obětí na životech, dalších je nakaženo a situace se neustále zhoršuje. Za této situace, kdy je země zasažena hladem a nemocemi téměř přestala fungovat státní infrastruktura včetně zdravotnictví a vzdělávání. Centrální nemocnice v Harare je uzavřena a regionální zdravotní centra nemají dostatek léků, vybavení ani personálu. Z tohoto důvodu se Charita ČR rozhodla podpořit projekt vedený našimi místními partnery CADEC (Caritas Zimbabwe) a CRS, jehož hlavními cíly jsou: Zlepšení situace v oblasti výživy pro pacienty s cholerou a AIDS podáváním energetických potravin s vysokým obsahem proteinu Zajištění dodávek čisté a bezpečné pitné vody do nemocnic Tyto aktivity jsou samozřejmě doprovázeny školením zdravotnického personálu. Poskytování pomoci prostřednictvím našich místních partnerů přímo na místě zaručuje, že pomoc se dostane přímo nejpotřebnějším příjemcům a to s minimálními ved- 7

8 lejšími a režijními náklady. Díky přítomnosti našich prověřených partnerů na místě máme stále aktuální a čerstvé informace o situaci v Zimbabawe. Charita ČR situaci monitoruje a v případě potřeby je připravena poskytnout další pomoc potřebným. Na pomoc Zimbabwe můžete přispět na sbírkové konto Charity ČR, číslo účtu: /0800 u České spořitelny, variabilní symbol 119. Více o Charitě ČR naleznete na stránkách Charita ČR a Hnutí DUHA chtějí zákon o snižování emisí skleníkových plynů Charita Česká republika 20. dubna podpořila záměr prosadit zákon, který má pomoci zavést v České republice moderní zelená řešení a stanovit rozvrh postupného snižování emisí skleníkových plynů. Charita ČR, přední česká humanitární organizace a největší nestátní poskytovatel sociálních služeb v České republice, i Hnutí DUHA, přední česká ekologická organizace, se shodly, že takový zákon bude výrazem odpovědnosti České republiky za podíl na změnách klimatu a jejich dopadech zejména na obyvatele rozvojových zemí. Hnutí DUHA prosazuje v rámci kampaně Velká výzva legislativu, která závazně stanoví, že Česká republika bude snižovat exhalace skleníkových plynů o 2 % ročně krok po kroku, rok po roku. Rozhýbe tak investice do moderních zelených řešení, jako je zateplování domů, čistá energie, pohodlná veřejná doprava, místní potraviny nebo snadná recyklace. Zákon inspirovaný podobnou legislativou ve Velké Británii posílí ekonomiku, sníží účty rodinám i závislost na dovozu energie a srazí český příspěvek ke globálnímu znečištění. Česká republika patří se 12 tunami na obyvatele a rok k evropským rekordmanům v exhalacích oxidu uhličitého. Dopady změn podnebí, jako je úbytek vody v řekách, vyšší mořská hladina, šíření infekčních nemocí, sucha nebo naopak záplavy, však nejvíce dopadne na obyvatele v rozvojových zemích Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Kampaň Velká výzva již pár týdnů po startu nalezla oporu ve významných českých osobnostech včetně Václava Havla. Podle průzkumu legislativu podporuje také 66 % české veřejnosti. Ke kampani se připojují i občané a ze stránky odesílají y svým poslankyním a poslancům, jimiž je vyzývají k podpoře zákona. Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA, řekl: Česká republika patří mezi největší znečišťovatele. Dopady změn klimatu však pocítí zejména chudí lidé daleko od nás. Je tedy na čase přijmout zákon, který znečištění omezí a zároveň podpoří inovace, posílí ekonomiku a sníží účty rodinám. Přihlásíme se tak ke spoluzodpovědnosti a konečný prospěch z toho tedy budeme mít my i rozvojové země. Pavel Gruber, vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity České republika, řekl: Charita ČR vede řadu projektů v chudých, převážně rozvojových zemích. Proto pro nás změna klimatu není nějaký abstraktní pojem nebo potencionální hrozba budoucnosti. Je to existující stav a s jeho důsledky se při naší práci potýkáme. V rámci svých možností se snažíme zmírňovat jeho dopady na ty nejchudší a nejpotřebnější. Z tohoto důvodu vítá Charita ČR kampaň Velká výzva, kterou vnímá jako projev spoluodpovědnosti obyvatel bohatého západu a severu, kam Česká republika bezesporu patří. Kontakt: Pavel Gruber, vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity ČR, telefon: , Jan Oulík, tiskové oddělení, mobilní telefon: Vydává: Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň, , mail: Vychází měsíčně jako příloha Zpravodaje plzeňské diecéze, objednávky na: i v elektronické podobě (PDF). 8

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty:

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty: je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti představují projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy. Tyto projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit Program září 2014 30.8. 2014 sobota od 12,30 hod Půlmaraton Moravským krasem Nám Republiky Blansko- přijďte podpořit běh za OCH Blansko, budeme mít i stánek s vyráběním a aroma poradnou!!! 1.září 2014

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

Občanské sdružení. Český západ. se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi

Občanské sdružení. Český západ. se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi Občanské sdružení Český západ se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi Český západ Zplnomocňování romské komunity v Dobré Vodě u Toužimi a okolí (na Toužimsku a Tepelsku) Vznik sdružení v roce 2001. Poslání sdružení

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ROZJÍŽDÍME VELKOU VÝZVU VĚC, KTERÁ SE BEZ TEBE NEHNE Z MÍSTA

ROZJÍŽDÍME VELKOU VÝZVU VĚC, KTERÁ SE BEZ TEBE NEHNE Z MÍSTA ROZJÍŽDÍME VELKOU VÝZVU VĚC, KTERÁ SE BEZ TEBE NEHNE Z MÍSTA Rozjíždíme Velkou výzvu Věc, která se bez tebe nehne z místa O globálních změnách klimatu už nestačí jen mluvit. Ekologická organizace Hnutí

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2010 KOM(2010)138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 Evropská

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více