květen 2009 Láska je cesta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "květen 2009 Láska je cesta"

Transkript

1 květen 2009 Láska je cesta Velká noc z Bílé soboty na Boží hod velikonoční ukrývá velké tajemství. Ježíš vstal z mrtvých a Bůh tak otevřel člověku nový rozměr lidského bytí. Ježíšovi učedníci zažili vzkříšení Lazara, syna naimské vdovy a Jairovy dcery. Všechna tato vítězství nad smrtí byla však jen dočasná. Vzkříšení Ježíše Krista je skutečnost jiného řádu. V tomto vzkříšení se protíná historie stvořeného člověka s věčností Boha. Přijmout tuto novou skutečnost nebylo pro učedníky jednoduché. Pán se jim zjevuje a dává se poznat nejprve skrze jejich smysly. Přichází k nim první den po sobotě, tedy v neděli večer, a i když mají zamknuté dveře, objevuje se uprostřed nich. Mluví k nim a oni slyší jak jim říká: Pokoj vám! Snaží se je uklidnit a ukazuje svoje rány po hřebech na rukou a zraněný bok probodený kopím. Pán je živ. Apoštol Tomáš s nimi není, a když mu sdělují, že se setkali s Pánem, odmítá tuto skutečnost přijmout. Tomáš nemohl uvěřit tomu, co nepoznal svými smysly, a jeho věta: Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do jeho boku, neuvěřím, je každému, kdo hledá pravdu jen skrze smyslové poznání, velmi blízká. Za týden se vzkříšený Ježíš stejným způsobem zjevuje všem učedníkům. Tomáš je s nimi také. Ježíš přesně odpovídá na jeho pochybnosti, které před učedníky vyslovil, a vybízí ho, aby vložil ruku do jeho rány a podíval se na jeho ruce. Říká mu: Nepochybuj a věř! Tomáš přemožený láskou svého Pána, který přišel kvůli němu, odpovídá: Pán můj a Bůh můj. Ježíš pak vyslovuje blahoslavenství určené pro nás všechny: Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Jakým způsobem dojít poznání Pána, když nemůžeme použít naše oči a hmat jako Tomáš? Odpovědí nám je způsob, kterým poznal Ježíše učedník po nočním rybolovu v Tiberiadském jezeře. Učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi o muži, který stál na břehu a radil jim, co mají dělat: To je Pán! Láska je cesta. Otevřeme-li se Boží lásce, ona nás uschopní poznávat Boha srdcem. Stejným způsobem poznala Marie Magdalská Ježíše v nedělním ránu u prázdného hrobu. Duch Svatý, kterého se lidem dostává díky zmrtvýchvstalému Kristu, v nás tuto lásku neustále oživuje. Tato láska nás pak uschopňuje překonávat těžkosti, se kterými se v životě setkáváme.umožňuje nám být vytrvalí a vnáší do našich vztahů a rozhodnutí stabilitu, schopnost milovat druhé lidi. Dává nám sílu pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují. Abbé Pierre, zakladatel Emauzského hnutí, jehož cílem je pomoc těm, které společnost odmítá, napsal o tom, jak je láska k Bohu ve službě potřebným nezbytná. Popisuje, jak jemu a jeho spolupracovnici slečně Coutauzové pomáhala dlouhá léta láska k Bohu překonávat přirozené rysy odlišných povah v zájmu těch, kteří potřebovali jejich pomoc. V knize Testament píše o této spolupráci se slečnou Coutazovou: Pracovali jsme spolu 39 let... ale ať z toho nikdo nevyvozuje, že jsme měli podobnou povahu. Třicet devět let společné práce, to byla tvrdá zkouška pro nás pro oba; já syn bohatých rodičů a ona dcera cestáře. Tím, co nás skutečně spojovalo, byla jen láska k Bohu a k chudým. 1

2 Její věrnost, kterou musela sama se sebou tvrdě vybojovávat, patří k největším divům mého života. Měla temperament velitele což dokázala za války v odboji a její hrdinství spočívalo v tom, že třicet devět let žila ve stínu někoho druhého. Poznání a přijetí Krista nás proměňuje a Kristus sám se stává skutečným úhelným kamenem, který drží díla, na kterých spolupracujeme při životě. Lidem dává sílu ke službě potřebným. K tomu abychom byli Charitou, potřebujeme Boží lásku. Ladislav Lego, spirituál DCHP Pozdrav Caritas Internationalis Drazí kolegové a přátelé v Charitě, především Vám chceme poděkovat za to, čím jste a co děláte. Jsme hrdí na to, čeho společně dosahujeme. Naše práce se uskutečňuje na horizontu zvýšeného množství přírodních katastrof, konfliktů ve více než 30 zemích, vyšší míře migrace, ztráty pokroku na jednáních o zvyšování pomoci chudým bohatými státy a bolestně pomalé reakce na změny klimatu. Vidíme poslední zprávy o zvyšování darů pro některé z našich charitních organizací i v době současné globální ekonomické krize. To je znamením, že vzkříšený Kristus motivuje k lásce a proti nenávisti ve světě a k většímu zájmu o naše sousedy v nouzi, než k životu v sobectví a nenasytnosti. Musíme opravdově věřit, že můžeme změnit naši společnost k lepšímu. K lepšímu místu pro život, práci a k oslavě Boha. Náš název Caritas Internationalis doslovně znamená láska mezi národy, a abychom dosáhli co největšího efektu v boji proti chudobě a nespravedlnosti na 2 celém světě, věříme, že je nutné pracovat společně a ne odděleně. Při našich přípravách na oslavu Velikonoc ať v našich srdcích leží i oběti zemětřesení v Aquile v Itálii. Ať je jejich utrpení proměněno v radost Vzkříšeným Pánem. Prosíme za charitní komunity na celém světě, aby byly znamením a symbolem vykupující Boží lásky. V lásce a pokoji Kristově Oscar Andres, President Cardinal Rodriguez Maradiaga Lesley Anne Knight, Generální sekretář PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY PLZEŇ Poradna pro cizince a uprchlíky Poradna pro cizince a uprchlíky v Cukrovarské ulici v Plzni funguje téměř stejnou dobu jako Diecézní charita Plzeň sama, tedy přes 15 let. Množství klientů, kteří za ta léta využili její služby, se počítá na desetitisíce a v posledním roce rapidně stouplo. Nutno říci bohužel vzhledem k celkové situaci v naší zemi. Jen pro srovnání: za rok 2008 zde zaregistrovali 498 intervencí, od počátku roku 2009 do konce dubna už jich bylo 580. Důvodem nárůstu počtu našich klientů je především probíhající krize. Cizinci ztrácejí zaměstnání, v důsledku toho i bydlení, úspory jim docházejí a oni se ocitají v těžko řešitelných situacích, vysvětluje vedoucí Poradny pro cizince a uprchlíky Mgr. HELENA DU- CHKOVÁ. Co všechno Poradna pro cizince a uprchlíky klientům, jimiž jsou cizinci v nelehké situaci, může nabídnout? Naše činnost by se dala rozdělit na tři oblasti.tu první představuje klasické sociálně právní poradenství. Sem patří jednak konzultace v poradně, jednak práce v terénu jako doprovod klienta na úřady a instituce, třeba na policii, do pojišťovny, na sociální odbor

3 magistrátu, při hledání zaměstnání, na lékařské ošetření a podobně. Další oblast naší práce je poměrně nová, trvá teprve od letošního února a jedná se o zapojení v projektu Dobrovolné návraty, kde nás o spolupráci požádalo Ministerstvo vnitra ČR. Jde o pomoc cizincům v návratu do jejich vlasti. Doprovázíme je od podání žádosti o vstup do projektu až po odvoz do zařízení ve Velkých Přílepech u Prahy, kde dostanou nocleh a stravu a čekají na odlet letadla domů. Od počátku projektu do dnešního dne jsme zajistili pomoc 150ti lidem, z valné většiny se jednalo o mongolské státní příslušníky. Třetím naším úkolem je monitorování situace cizinců, kteří se sice rozhodli zde zůstat, ale mají problémy. Snažíme se reagovat na jejich potřeby, zajistit jim jídlo, hygienu, zdravotnickou péči. Římskokatolická církev a Českobratrská církev evangelická nedávno vyhlásily sbírku, z jejíchž výnosů byla zajištěna potravinová a humanitární pomoc právě pro tyto cizince v nouzi. Na konci dubna proběhlo např. předávání potravinové pomoci pro vietnamskou komunitu, která je mimochodem velice uzavřená, takže tato akce znamenala určitý vítaný průlom v komunikaci. K tomu všemu ale potřebujete i spolupracovníky z řad odborníků. Samozřejmě. Tři dny v týdnu zde máme k dispozici mongolskou tlumočnici, další naše pracovnice tlumočí z bulharštiny a ruštiny, na ostatní jazyky si najímáme tlumočníky dle aktuální situace. Jako externí právní poradce působí JUDr. Jan Klail, podle potřeby spolupracujeme s lékaři a zdravotnickými zařízeními, humanitárními organizacemi atd. Máme také učitelku českého jazyka, která u nás každou středu vede jazykové kurzy pro cizince, jak pro pokročilé, tak pro začátečníky. Pokud vím, není vám cizí ani určitá osvětová činnost? Příležitostně děláme besedy na základních a středních školách o cizinecké problematice. Jde nám hlavně o prevenci rasismu a xenofobie, o výchovu k toleranci. Nejpůsobivější vždycky bývá, když je tam s námi někdo z klientů, kdo vypráví svůj autentický životní příběh... Nově jsme od března zahájili společně se Střediskem adopcí na dálku cyklus měsíčních pořadů s názvem Setkání se solidaritou, což jsou neformální besedy s lidmi, kteří se profesionálně nebo dobrovolně podílejí na humanitárních, charitativních a solidárních akcích u nás i ve světě. V březnu prezentoval své fotografie a zážitky z terénní práce v Kongu dětský lékař MUDr. Jan Trachta, v dubnu proběhla beseda s arménským knězem o životě a humanitárních projektech v jeho zemi. 19. května přijede misionář Antonín Lukeš se svými zážitky z působení v Ekvádoru, 9. června bude Lenka Černá hovořit o Fair Trade. Všechny tyto akce probíhají v plzeňské kulturní kavárně Jabloň vždy od 19 hodin. Čtenáře teď možná překvapí, když prozradím, že pracovnicemi Poradny pro cizince a uprchlíky DCHP jsou čtyři mladé ženy. Nebylo by v jednání s některými klienty zapotřebí spíše mužské autority? No, už se nám stalo, že přišel agresivní klient a musely jsme požádat o pomoc někoho z kolegů z jiných projektů. Ale nejde jen o klienty. Když jsme rozváželi humani- 3

4 tární pomoc po ubytovnách cizinců, nelíbilo se to bossům některých pracovních agentur, protože oni potřebují, aby jejich klienti byli na nich závislí. Takže jsem si vyslechla pár nepěkných telefonátů. Ale s tím nic neuděláme, snažíme se na to nemyslet. Důležitější je, když můžeme někomu pomoct, to je fajn. Smutné je, když klient přijde pozdě, když už nemůžeme nic dělat... S Helenou Duchkovou, vedoucí Poradny pro cizince a uprchlíky DCHP, si povídala Alena Ouředníková. POZVÁNÍ Popelka Nazaretská bude znovu uvedena! Městská charita Plzeň všechny srdečně zve v rámci oslav letošního dne matek na středu dne 13. května 2009 v 17 hodin do Památníku obětem zla v Plzni Doudlevcích na hudebně dramatické pásmo POPELKA NA- ZAZETSKÁ v provedení zaměstnanců a dobrovolníků Charity. Tento den je rovněž výročním dnem posvěcení místní kaple svatého Maxmiliána Kolbeho a slavnostní mše svatá bude sloužena v 16 hodin. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován Domovu sv. Zdislavy pro matky s dětmi. Přijďte s námi vzdát hold Královně matek v kouzelné májové přírodě, poděkovat za tuto jedinečnou zahradu a podpořit i tolik potřebnou charitní službu. Anna Srbová 4 OHLÉDNUTÍ Arménie dvacet let poté... Putovní výstava s názvem Arménie dvacet let poté..., která zachycuje neutěšenou situaci Arménie dvacet let po ničivém zemětřesení a především otřesné životní podmínky tamějších seniorů, byla od 4. do 30. dubna k vidění v Domově pro seniory sv. Jiří v Plzni. Výstavu zahájil za velkého zájmu klientů domova pracovník humanitárního sdružení AR- CHA Jan Vyškovský, který je spoluautorem výstavy a humanitárním pracovníkem právě v krásné, ale chudé Arménii. Jan Vyškovský také informoval o mezinárodním projektu Mám babičku, dědečka v Arménii, který zprostředkovává pomoc arménským seniorům od obyvatel z jiných zemí světa.(alo) Jarní inspirace Jaro mi začalo nádhernými exerciciemi v zasněžené Horní Blatné, vedenými úžasným P. Žákem a skvělým P. Petrašovským ve společnosti dalších milých účastníků z domažlického vikariátu a zajištěnými péčí I. Kašové. Díky všem! A hned vzápětí mi jako další dárek spadla do klína pracovní návštěva Německa. Spřátelená organizace AWO v Bad Doberan tam pozvala pracovnice našich domovů pro matky s dětmi v tísni. Já jsem tam jela jako zástupce našeho zařízení v Havlovicích, které provozuje přímo DCHP a z něhož se nikdo nemohl zúčastnit. Jelo nás celkem devět a už během dlouhé cesty jsme vytvořili příjemné společenství. V malém městečku vzdáleném asi 15 km od sídelního města organizace jsme byli velmi přátelsky uvítáni a zahrnuti vřelou péčí i drobnými pozornostmi. Sice bylo trochu znát mírné zklamání ze strany našich

5 hostitelů, kteří mezi účastníky marně hledali dva Jiří ředitele DCHP a FCH KV, ale tím více jsme ocenili, že umožnili pobyt právě nám. Ubytováni jsme byli v rekreačním zařízení AWO pro děti, mládež či rodiny jen kousek od moře a nakonec i počasí k nám bylo vcelku vlídné. Během výborně zorganizovaného programu jsem litovala pouze toho, že neumím dobře německy. Nejvíce na mě zapůsobily dva provozy: denní stacionář pro děti v Bad Doberan Uns Windroos a klinika pro matku a dítě v Kühlungsbornu Bummi hlavně po stránce metod práce, ale i účelného a praktického vybavení. V prvním případě se jedná o službu, která se snaží integrovat všechny děti bez ohledu na to, zda jsou zdravé či nějak hendikepované ať smyslově, fyzicky, psychicky, mentálně, sociálně anebo s problémy jazykovými či kulturními v případě dětí cizinců. Jde o poměrně velké zařízení pro celkem 180 dětí, které je mohou navštěvovat od batolecího věku až do 12 let, takže si nemusí opakovaně zvykat na nové prostředí jako u nás při přechodu z jeslí do mateřské školy a pak do školní družiny. Přicházet mohou v kteroukoli denní dobu a na jak dlouho chtějí otevřeno je v pracovních dnech od 6 do 18h, rodiče musí jen ráno nahlásit, zda tam dítě bude ten den jíst. A sami jsme viděli, že pro ně může být opravdu těžké své potomky odsud odvést všude včetně chodeb jsou nejrůznější hry a edukační pomůcky, které děti lákají k využití, takže se i s batůžky na zádech pořád zastavují a zkoušejí a zkoušejí... Vše je zavěšeno ve výšce úměrné věku dítěte a označeno piktogramy, aby i malé děti, které neumějí číst, rozuměly, co a jak mohou (např. kde se musí zout nebo co smějí použít jen za účasti dospělého). Děti jsou přes den ve skupinách po 12 18, ale podle svého zájmu či momentální chuti mohou mezi nimi přecházet jejich jedinou povinností je odhlásit se u svého vedoucího a předat papír se svým jménem a původní skupinou dalšímu dospělému. Tak je zajištěna evidence dětí i svoboda jejich pohybu a projevu a zároveň si zvykají na přebírání odpovědnosti s tím spojené. Je to opravdu důmyslně vymyšlené a na dětech je poznat, že se tu cítí volně a přirozeně. Ani při naší exurzi jsme nezaznamenali žádné projevy jejich obav či nervozity z přítomnosti tolika podivně mluvících návštěvníků. Děti jsou spokojené a zaujaté zajímavou činností, takže tam vládne i vzhledem k velkému počtu dětí nezvyklý klid. Nikdo na ně také nespěchá s jídlem, převlékáním nebo uložením ke spánku, pracovníci respektují jejich tempo a pomáhají jim pouze, když to potřebují děti se jinak samy obsluhují, odnášejí si nádobí, čistí zoubky, chystají své lůžko... Každá skupina má svůj název a skvěle a vkusně vybavenou místnost plnou jak běžných věcí z velkého světa (nádobí, nářadí, boty či šaty jako v opravdovém obchodě či domácnosti), tak nejrůznějších her, stavebnic a hraček, které neustále vyzývají k aktivitě. Každá herna je vymyšlená tak, aby podněcovala dětskou fantazii a umožňovala připravovat se na samostatný praktický život jedna vypadala jako vesmírná loď, jiná jako jachta, obchod, dílna, nemocnice apod.v budově je nově i chemická laboratoř a také několik drobných domácích zvířat, o která děti samy pečují; samozřejmostí je i rozdělení běžné práce mezi děti na nástěnkách mají svá jména ti, kteří ten den či týden vytírají, luxují, zalévají květiny, krmí zvířátka či dokonce myjí své malé klozety a umyvadélka! Mají k tomu ale také uzpůsobné malé vysavače, košťátka a další potřebné náčiní. A každý večer pak celkový úklid ještě jistí nasmlouvaná firma. Klinika je určena maminkám, které mají buď samy nějaký problém (zdravotní či sociální), anebo se potýkají s nějakým (třeba i výchovným) u svého potomka/ů. Další své děti mohou nechat v péči jiné osoby, které za to zdravotní pojišťovna zaplatí. Několikatýdenní pobyty je možné na základě doporučení po čtyřech letech opakovat a jsou pro matky zdarma. Navrhuje je tam většinou lékař a pojišťovna v odůvodněných případech schvaluje. K dispozici tu kromě prostorných heren, tělocvičny, bazénu a solária jsou také různí odborníci (psycholog, speciální pedagog, fy- 5

6 zioterapeut, logoped, masér aj.). Ve všední dny bývají programy pro maminky a děti většinou oddělené, aby si matky mohly odpočinout a mít také více času na hledání řešení svých problémů, víkendy tráví s dětmi společně. Všechny objekty jsou si podobné pestrou výmalbou a barevným zařízením i nábytkem a vybavením uzpůsobeným různě starým dětským uživatelům. Samozřejmě, že nedávno dokončené dostavby či rekonstrukce zmíněných budov si vyžádaly léta práce (někdy i za běžného provozu) a také spousty peněz. Na rozdíl od nás mají německé sociální služby ve financování určité výhody (např. legislativní povinnost měst a obcí přispívat podstatnou mírou na jejich provoz). Vedoucí jednotlivých provozů k nám byli velmi milí a vstřícní a ochotně zodpovídali naše dotazy. Pochopitelná byla i jejich oprávněná hrdost na to, kde a jakým způsobem pracují. Každoročně vysílají své pracovníky na zahraniční stáže do obdobných služeb, aby se vzájemně inspirovali a přinášeli nové poznatky a metody práce. A nezapomněli zdůraznit, jak je pro ně důležité dbát i na to, aby se u nich právě zaměstnanci dobře cítili, protože jejich spokojenost a iniciativa se pak automaticky odrazí i na vyšší kvalitě služeb. Všem z AWO, kteří se o nás tak příkladně starali, patří naše veliké poděkování. A především paní Martině Wagner, jedné ze dvou hlavních představitelů organizace AWO, v jejíž režii náš pobyt byl. Jsem přesvědčená, že na tento zážitek budeme všichni dlouho vděčně vzpomínat a že nás inspiruje i v našem dalším charitním působení. Jitka Pišlová, vedení projektů DCHP Charitní exercicie Pernink 2009 Chtěl bych toto cestou poděkovat Mons. Josefu Žákovi za úchvatný průběh duchovních cvičení, která jsem společně s dalšími pracovníky charit diecéze mohl zažít. Stejný dík si zaslouží i stále usměvavý a k plné spokojenosti se o nás starající vedoucí Formačního a vzdělávacího centra Josef Kaše a Stanislava 6 Dáňová, která nám připravovala po celý pobyt vynikající stravu. Na zahajovacím setkání po příjezdu všichni konstatovali, že přijeli s touhou po odpočinku od pracovních starostí i problémů všedních dní a snahou přiblížit se k Bohu. Pro mě předčil již první den všechna má očekávání. Po velmi působivých přednáškách jsem si znovu uvědomil, jak nesmírně veliká je Boží láska k nám. Je nezbytné zastavit svůj běh životem a nechat k nám Pána promlouvat, abychom zcela jasně a zřetelně objevili své úkoly, ke kterým nás On povolává a pro jejichž uskutečnění získáme i dostatek sil. Ve chvílích ztišení se pak z vnuknutí Ducha Svatého dá dospět k vyřešení tíživých problémů, kde jsem dříve nenacházel řešení, ať již z důvodu uspěchaného způsobu života, nebo pro svoji duchovní slepotu. V tomto rozpoložení a naladění se na Boží strunu je pak možno zpětně rozplétat nitky životních příběhů a situací, kdy jsme byli Bohem zachyceni do ochranné sítě, abychom si neublížili. Určitě si vzpomeneme i (z našeho pohledu) na chvíle připoutání lanem nikdy nekončící a vše zahrnující otcovské lásky, které nikdo jiný není schopen. Bylo mi dáno velmi intenzivně prožít a vnímat Boží blízkost a dovedl jsem si živě představit Petrovy pocity na hoře Proměnění, kde toužil po prodloužení této nádherné události a chtěl postavit tři stany (viz Mt 17,4; Mk 9,5; Lk 9,33 ). Zkrátka jsem byl na obláčku a vůbec se mi nechtělo vrátit do reality všedního života, protože toto sestoupení bývá pro mne velmi bolestné. Podobné zážitky se velmi obtížně popisují a čtenáři není dáno plně pochopit stav mého srdce, pokud něco podobného sám neprožil. Proto vřele doporučuji účast na podobném setkání. Co říci na závěr? Snad jen prosit o to, aby naše srdce zůstala působení Všemohoucího stále otevřena, pravidelně jsme se o svůj vztah k Bohu s péčí řádného hospodáře starali a odstraňovali šupiny z našich očí, které nám brání ve správném vidění Boha a zamlžují Jeho obraz. Milan Hájek OCH Klatovy

7 Jaro v DPS sv. Alžběty Byl jednou jeden kouzelník... Ale ten náš nebydlel v ledovém hradu, a také neměl sněhobílou bradu. Zato měl dost učedníčků (malých i větších) a také šikovné prsty. Vůbec to byl hodný a šikovný kouzelník. A ti jeho pomocníčkové, ať děvčátka, nebo chlapci všichni měli černé pláště a někteří zřejmě z vyššího ročníku i vysokou kouzelnickou čepici. Ukázali nám, co všechno se dá dělat s kartami, uhádli kartu, na kterou jsme si myslili, a překvapili nás dalšími kouzelnickými dovednostmi. Těšíme se, že zase přijdou, zrovna tak, jako k nám jezdívají děvčata z Chlumčan. Malá (kolem 5 6r.) i větší (12 18r.). Jsou to tanečnice orientálních tanců a na nich vidíme, co se dá všechno vyjádřit pohybem, že ani modlitba nemusí být jen tiché klečení nebo procházka ve slunečné přírodě, ale i krásné, vláčné pohyby, které ukazují i vlídnost, i prosbu, i lásku nejen našeho Pána, ale i lásku, kterou máme projevovat jeden druhému. S tímhle přesvědčením jsme šli do Velikonočních svátků i když nás hodně věcí bolí a špatně se nám chodí, nechceme ostatní krmit svým bědováním a přejeme všem požehnaný velikonoční čas a celé to údobí 7 neděl do svátku Letnic seslání Ducha sv. jehož pomoc všichni tolik potřebujeme a na kterého jsme při všech zkouškách (nejen ve školních lavicích, ale i pak v zaměstnání i v rodině) tolik spoléhali a prosili Jej i děkovali. Iva Trčková Domov pokojného stáří sv. Alžběty Charita ČR pomáhá v Zimbabwe Charita ČR uvolnila ze svého krizového fondu částku Euro na pomoc trpícím v Zimbabwe. Obyvatelstvo afrického státu Zimbabwe trpí pod vládou diktátora Roberta Mugabeho, zemi v současnosti provází politická nestabilita, rozklad základních funkcí státu a nepříznivé klimatické podmínky (sucho). Kombinace všech těchto faktorů způsobila, že téměř třetina (tedy přibližně čtyři miliony osob) všech obyvatel je závislá na potravinové pomoci, míra inflace dosahuje závratné výše % a míra nezaměstnanosti se pohybuje okolo 85 %. Kromě toho je Zimbabawe zasažené epidemií HIV/ AIDS podle odhadů je nakaženo je 25 až 35 % obyvatel. V srpnu loňského roku v zemi vypukla epidemie cholery, která zasáhla všech dvanáct provincií a téměř 84 % okresů. Epidemie si vyžádala více než obětí na životech, dalších je nakaženo a situace se neustále zhoršuje. Za této situace, kdy je země zasažena hladem a nemocemi téměř přestala fungovat státní infrastruktura včetně zdravotnictví a vzdělávání. Centrální nemocnice v Harare je uzavřena a regionální zdravotní centra nemají dostatek léků, vybavení ani personálu. Z tohoto důvodu se Charita ČR rozhodla podpořit projekt vedený našimi místními partnery CADEC (Caritas Zimbabwe) a CRS, jehož hlavními cíly jsou: Zlepšení situace v oblasti výživy pro pacienty s cholerou a AIDS podáváním energetických potravin s vysokým obsahem proteinu Zajištění dodávek čisté a bezpečné pitné vody do nemocnic Tyto aktivity jsou samozřejmě doprovázeny školením zdravotnického personálu. Poskytování pomoci prostřednictvím našich místních partnerů přímo na místě zaručuje, že pomoc se dostane přímo nejpotřebnějším příjemcům a to s minimálními ved- 7

8 lejšími a režijními náklady. Díky přítomnosti našich prověřených partnerů na místě máme stále aktuální a čerstvé informace o situaci v Zimbabawe. Charita ČR situaci monitoruje a v případě potřeby je připravena poskytnout další pomoc potřebným. Na pomoc Zimbabwe můžete přispět na sbírkové konto Charity ČR, číslo účtu: /0800 u České spořitelny, variabilní symbol 119. Více o Charitě ČR naleznete na stránkách Charita ČR a Hnutí DUHA chtějí zákon o snižování emisí skleníkových plynů Charita Česká republika 20. dubna podpořila záměr prosadit zákon, který má pomoci zavést v České republice moderní zelená řešení a stanovit rozvrh postupného snižování emisí skleníkových plynů. Charita ČR, přední česká humanitární organizace a největší nestátní poskytovatel sociálních služeb v České republice, i Hnutí DUHA, přední česká ekologická organizace, se shodly, že takový zákon bude výrazem odpovědnosti České republiky za podíl na změnách klimatu a jejich dopadech zejména na obyvatele rozvojových zemí. Hnutí DUHA prosazuje v rámci kampaně Velká výzva legislativu, která závazně stanoví, že Česká republika bude snižovat exhalace skleníkových plynů o 2 % ročně krok po kroku, rok po roku. Rozhýbe tak investice do moderních zelených řešení, jako je zateplování domů, čistá energie, pohodlná veřejná doprava, místní potraviny nebo snadná recyklace. Zákon inspirovaný podobnou legislativou ve Velké Británii posílí ekonomiku, sníží účty rodinám i závislost na dovozu energie a srazí český příspěvek ke globálnímu znečištění. Česká republika patří se 12 tunami na obyvatele a rok k evropským rekordmanům v exhalacích oxidu uhličitého. Dopady změn podnebí, jako je úbytek vody v řekách, vyšší mořská hladina, šíření infekčních nemocí, sucha nebo naopak záplavy, však nejvíce dopadne na obyvatele v rozvojových zemích Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Kampaň Velká výzva již pár týdnů po startu nalezla oporu ve významných českých osobnostech včetně Václava Havla. Podle průzkumu legislativu podporuje také 66 % české veřejnosti. Ke kampani se připojují i občané a ze stránky odesílají y svým poslankyním a poslancům, jimiž je vyzývají k podpoře zákona. Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA, řekl: Česká republika patří mezi největší znečišťovatele. Dopady změn klimatu však pocítí zejména chudí lidé daleko od nás. Je tedy na čase přijmout zákon, který znečištění omezí a zároveň podpoří inovace, posílí ekonomiku a sníží účty rodinám. Přihlásíme se tak ke spoluzodpovědnosti a konečný prospěch z toho tedy budeme mít my i rozvojové země. Pavel Gruber, vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity České republika, řekl: Charita ČR vede řadu projektů v chudých, převážně rozvojových zemích. Proto pro nás změna klimatu není nějaký abstraktní pojem nebo potencionální hrozba budoucnosti. Je to existující stav a s jeho důsledky se při naší práci potýkáme. V rámci svých možností se snažíme zmírňovat jeho dopady na ty nejchudší a nejpotřebnější. Z tohoto důvodu vítá Charita ČR kampaň Velká výzva, kterou vnímá jako projev spoluodpovědnosti obyvatel bohatého západu a severu, kam Česká republika bezesporu patří. Kontakt: Pavel Gruber, vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity ČR, telefon: , Jan Oulík, tiskové oddělení, mobilní telefon: Vydává: Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň, , mail: Vychází měsíčně jako příloha Zpravodaje plzeňské diecéze, objednávky na: i v elektronické podobě (PDF). 8

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

ŘÍJEN 2008. Kopím probodené. Jsem jen část rukou lásky Kristovy

ŘÍJEN 2008. Kopím probodené. Jsem jen část rukou lásky Kristovy ŘÍJEN 2008 Když setník probodl bok Ježíšův, chtěl se přesvědčit o jeho smrti. Pohyb mrtvého těla na kříži ho o tom dostatečně přesvědčil. Z probodeného boku vyšla krev a voda. Ježíš byl skutečně mrtev.

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary,

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary, Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Provozy FCH Karlovy Vary 2011... 5 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2011... 6 UZÁVĚRKA... 7 ZPRÁVA AUDITORA... 8 DŮM SVATÉ

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

2 C 0 HARIT 13 A O S T R A V A výroční zpráva

2 C 0 HARIT 13 A O S T R A V A výroční zpráva C H A R I T A O S T R A V A 2013 výroční zpráva Obsah Úvodní slovo ředitele a spirituála, informace o organizaci, události, cíle, organizační struktura...1 5 Senioři a lidé se zdravotním postižením Charitní

Více

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 4 duben 2013 ročník XXIII. Povolání jsou znamením naděje založené na víře (...) Kněžská a řeholní povolání se rodí

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

duben 2009 Křížová cesta vede ke zmrtvýchvstalému Kristu

duben 2009 Křížová cesta vede ke zmrtvýchvstalému Kristu Křížová cesta vede ke zmrtvýchvstalému Kristu duben 2009 Nyní na konci postní doby můžeme ještě v mnoha farních společenstvích, ale i soukromě, procházet s Ježíšem jeho křížovou cestu. Setkáváme se na

Více

Úvodní slovo prezidenta Charity ČR

Úvodní slovo prezidenta Charity ČR Úvodní slovo prezidenta Charity ČR Dobrý Bůh ať odmění Vaši obětavou lásku! Možná jste výroční zprávu za rok 2012 vzali do ruky a čtete ji z profesního zájmu. Někdo jiný touží zase poznat práci Charity

Více

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak.

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 Obsah Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín 2 Slovo P. Františka Sedláčka 3 Vznik a poslání Charity Zlín 4 Kde nás najdete 4 Organizační struktura 5 Občanská

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 18 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

rodičovská linka Generální partneři

rodičovská linka Generální partneři 840 111 234 rodičovská linka První ztrátou kontaktu s dítětem může vše začít. Příznaky rodinné krize lze rozpoznat včas. Volejte Rodičovskou linku, projekt Linky bezpečí zaměřený na dospělé, kteří potřebují

Více

úvodní slovo Aby se lidé dokázali postavit na vlastní nohy Přes nesnáze ke hvězdám Díky vám, dobrovolníci! arcibiskupa olomouckého

úvodní slovo Aby se lidé dokázali postavit na vlastní nohy Přes nesnáze ke hvězdám Díky vám, dobrovolníci! arcibiskupa olomouckého úvodní slovo arcibiskupa olomouckého Aby se lidé dokázali postavit na vlastní nohy Charita ČR jednak zastřešuje činnost Charit v jednotlivých diecézích, jednak sama pomáhá v zahraničí. Nejznámější je humanitární

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05 03 Úvodní slovo Milí čtenáři, oproti zavedenému zvyku tentokrát nebudu komentovat obsah aktuálního čísla, chci se věnovat období mezi tímto a minulým vydáním bulletinu. Krize sice ještě trvá, práce není,

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 2/ 2011 Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 01 úvod Rozhodnutí je na Vás Proč se rozhodnout pro Slezskou

Více

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Misie Rozhovor s Tomášem Enderlem Mrtví z pole na Vysočině Zahraniční výpomoc 10 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví U sv. Ignáce, Chelčického

Více