květen 2009 Láska je cesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "květen 2009 Láska je cesta"

Transkript

1 květen 2009 Láska je cesta Velká noc z Bílé soboty na Boží hod velikonoční ukrývá velké tajemství. Ježíš vstal z mrtvých a Bůh tak otevřel člověku nový rozměr lidského bytí. Ježíšovi učedníci zažili vzkříšení Lazara, syna naimské vdovy a Jairovy dcery. Všechna tato vítězství nad smrtí byla však jen dočasná. Vzkříšení Ježíše Krista je skutečnost jiného řádu. V tomto vzkříšení se protíná historie stvořeného člověka s věčností Boha. Přijmout tuto novou skutečnost nebylo pro učedníky jednoduché. Pán se jim zjevuje a dává se poznat nejprve skrze jejich smysly. Přichází k nim první den po sobotě, tedy v neděli večer, a i když mají zamknuté dveře, objevuje se uprostřed nich. Mluví k nim a oni slyší jak jim říká: Pokoj vám! Snaží se je uklidnit a ukazuje svoje rány po hřebech na rukou a zraněný bok probodený kopím. Pán je živ. Apoštol Tomáš s nimi není, a když mu sdělují, že se setkali s Pánem, odmítá tuto skutečnost přijmout. Tomáš nemohl uvěřit tomu, co nepoznal svými smysly, a jeho věta: Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do jeho boku, neuvěřím, je každému, kdo hledá pravdu jen skrze smyslové poznání, velmi blízká. Za týden se vzkříšený Ježíš stejným způsobem zjevuje všem učedníkům. Tomáš je s nimi také. Ježíš přesně odpovídá na jeho pochybnosti, které před učedníky vyslovil, a vybízí ho, aby vložil ruku do jeho rány a podíval se na jeho ruce. Říká mu: Nepochybuj a věř! Tomáš přemožený láskou svého Pána, který přišel kvůli němu, odpovídá: Pán můj a Bůh můj. Ježíš pak vyslovuje blahoslavenství určené pro nás všechny: Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Jakým způsobem dojít poznání Pána, když nemůžeme použít naše oči a hmat jako Tomáš? Odpovědí nám je způsob, kterým poznal Ježíše učedník po nočním rybolovu v Tiberiadském jezeře. Učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi o muži, který stál na břehu a radil jim, co mají dělat: To je Pán! Láska je cesta. Otevřeme-li se Boží lásce, ona nás uschopní poznávat Boha srdcem. Stejným způsobem poznala Marie Magdalská Ježíše v nedělním ránu u prázdného hrobu. Duch Svatý, kterého se lidem dostává díky zmrtvýchvstalému Kristu, v nás tuto lásku neustále oživuje. Tato láska nás pak uschopňuje překonávat těžkosti, se kterými se v životě setkáváme.umožňuje nám být vytrvalí a vnáší do našich vztahů a rozhodnutí stabilitu, schopnost milovat druhé lidi. Dává nám sílu pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují. Abbé Pierre, zakladatel Emauzského hnutí, jehož cílem je pomoc těm, které společnost odmítá, napsal o tom, jak je láska k Bohu ve službě potřebným nezbytná. Popisuje, jak jemu a jeho spolupracovnici slečně Coutauzové pomáhala dlouhá léta láska k Bohu překonávat přirozené rysy odlišných povah v zájmu těch, kteří potřebovali jejich pomoc. V knize Testament píše o této spolupráci se slečnou Coutazovou: Pracovali jsme spolu 39 let... ale ať z toho nikdo nevyvozuje, že jsme měli podobnou povahu. Třicet devět let společné práce, to byla tvrdá zkouška pro nás pro oba; já syn bohatých rodičů a ona dcera cestáře. Tím, co nás skutečně spojovalo, byla jen láska k Bohu a k chudým. 1

2 Její věrnost, kterou musela sama se sebou tvrdě vybojovávat, patří k největším divům mého života. Měla temperament velitele což dokázala za války v odboji a její hrdinství spočívalo v tom, že třicet devět let žila ve stínu někoho druhého. Poznání a přijetí Krista nás proměňuje a Kristus sám se stává skutečným úhelným kamenem, který drží díla, na kterých spolupracujeme při životě. Lidem dává sílu ke službě potřebným. K tomu abychom byli Charitou, potřebujeme Boží lásku. Ladislav Lego, spirituál DCHP Pozdrav Caritas Internationalis Drazí kolegové a přátelé v Charitě, především Vám chceme poděkovat za to, čím jste a co děláte. Jsme hrdí na to, čeho společně dosahujeme. Naše práce se uskutečňuje na horizontu zvýšeného množství přírodních katastrof, konfliktů ve více než 30 zemích, vyšší míře migrace, ztráty pokroku na jednáních o zvyšování pomoci chudým bohatými státy a bolestně pomalé reakce na změny klimatu. Vidíme poslední zprávy o zvyšování darů pro některé z našich charitních organizací i v době současné globální ekonomické krize. To je znamením, že vzkříšený Kristus motivuje k lásce a proti nenávisti ve světě a k většímu zájmu o naše sousedy v nouzi, než k životu v sobectví a nenasytnosti. Musíme opravdově věřit, že můžeme změnit naši společnost k lepšímu. K lepšímu místu pro život, práci a k oslavě Boha. Náš název Caritas Internationalis doslovně znamená láska mezi národy, a abychom dosáhli co největšího efektu v boji proti chudobě a nespravedlnosti na 2 celém světě, věříme, že je nutné pracovat společně a ne odděleně. Při našich přípravách na oslavu Velikonoc ať v našich srdcích leží i oběti zemětřesení v Aquile v Itálii. Ať je jejich utrpení proměněno v radost Vzkříšeným Pánem. Prosíme za charitní komunity na celém světě, aby byly znamením a symbolem vykupující Boží lásky. V lásce a pokoji Kristově Oscar Andres, President Cardinal Rodriguez Maradiaga Lesley Anne Knight, Generální sekretář PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY PLZEŇ Poradna pro cizince a uprchlíky Poradna pro cizince a uprchlíky v Cukrovarské ulici v Plzni funguje téměř stejnou dobu jako Diecézní charita Plzeň sama, tedy přes 15 let. Množství klientů, kteří za ta léta využili její služby, se počítá na desetitisíce a v posledním roce rapidně stouplo. Nutno říci bohužel vzhledem k celkové situaci v naší zemi. Jen pro srovnání: za rok 2008 zde zaregistrovali 498 intervencí, od počátku roku 2009 do konce dubna už jich bylo 580. Důvodem nárůstu počtu našich klientů je především probíhající krize. Cizinci ztrácejí zaměstnání, v důsledku toho i bydlení, úspory jim docházejí a oni se ocitají v těžko řešitelných situacích, vysvětluje vedoucí Poradny pro cizince a uprchlíky Mgr. HELENA DU- CHKOVÁ. Co všechno Poradna pro cizince a uprchlíky klientům, jimiž jsou cizinci v nelehké situaci, může nabídnout? Naše činnost by se dala rozdělit na tři oblasti.tu první představuje klasické sociálně právní poradenství. Sem patří jednak konzultace v poradně, jednak práce v terénu jako doprovod klienta na úřady a instituce, třeba na policii, do pojišťovny, na sociální odbor

3 magistrátu, při hledání zaměstnání, na lékařské ošetření a podobně. Další oblast naší práce je poměrně nová, trvá teprve od letošního února a jedná se o zapojení v projektu Dobrovolné návraty, kde nás o spolupráci požádalo Ministerstvo vnitra ČR. Jde o pomoc cizincům v návratu do jejich vlasti. Doprovázíme je od podání žádosti o vstup do projektu až po odvoz do zařízení ve Velkých Přílepech u Prahy, kde dostanou nocleh a stravu a čekají na odlet letadla domů. Od počátku projektu do dnešního dne jsme zajistili pomoc 150ti lidem, z valné většiny se jednalo o mongolské státní příslušníky. Třetím naším úkolem je monitorování situace cizinců, kteří se sice rozhodli zde zůstat, ale mají problémy. Snažíme se reagovat na jejich potřeby, zajistit jim jídlo, hygienu, zdravotnickou péči. Římskokatolická církev a Českobratrská církev evangelická nedávno vyhlásily sbírku, z jejíchž výnosů byla zajištěna potravinová a humanitární pomoc právě pro tyto cizince v nouzi. Na konci dubna proběhlo např. předávání potravinové pomoci pro vietnamskou komunitu, která je mimochodem velice uzavřená, takže tato akce znamenala určitý vítaný průlom v komunikaci. K tomu všemu ale potřebujete i spolupracovníky z řad odborníků. Samozřejmě. Tři dny v týdnu zde máme k dispozici mongolskou tlumočnici, další naše pracovnice tlumočí z bulharštiny a ruštiny, na ostatní jazyky si najímáme tlumočníky dle aktuální situace. Jako externí právní poradce působí JUDr. Jan Klail, podle potřeby spolupracujeme s lékaři a zdravotnickými zařízeními, humanitárními organizacemi atd. Máme také učitelku českého jazyka, která u nás každou středu vede jazykové kurzy pro cizince, jak pro pokročilé, tak pro začátečníky. Pokud vím, není vám cizí ani určitá osvětová činnost? Příležitostně děláme besedy na základních a středních školách o cizinecké problematice. Jde nám hlavně o prevenci rasismu a xenofobie, o výchovu k toleranci. Nejpůsobivější vždycky bývá, když je tam s námi někdo z klientů, kdo vypráví svůj autentický životní příběh... Nově jsme od března zahájili společně se Střediskem adopcí na dálku cyklus měsíčních pořadů s názvem Setkání se solidaritou, což jsou neformální besedy s lidmi, kteří se profesionálně nebo dobrovolně podílejí na humanitárních, charitativních a solidárních akcích u nás i ve světě. V březnu prezentoval své fotografie a zážitky z terénní práce v Kongu dětský lékař MUDr. Jan Trachta, v dubnu proběhla beseda s arménským knězem o životě a humanitárních projektech v jeho zemi. 19. května přijede misionář Antonín Lukeš se svými zážitky z působení v Ekvádoru, 9. června bude Lenka Černá hovořit o Fair Trade. Všechny tyto akce probíhají v plzeňské kulturní kavárně Jabloň vždy od 19 hodin. Čtenáře teď možná překvapí, když prozradím, že pracovnicemi Poradny pro cizince a uprchlíky DCHP jsou čtyři mladé ženy. Nebylo by v jednání s některými klienty zapotřebí spíše mužské autority? No, už se nám stalo, že přišel agresivní klient a musely jsme požádat o pomoc někoho z kolegů z jiných projektů. Ale nejde jen o klienty. Když jsme rozváželi humani- 3

4 tární pomoc po ubytovnách cizinců, nelíbilo se to bossům některých pracovních agentur, protože oni potřebují, aby jejich klienti byli na nich závislí. Takže jsem si vyslechla pár nepěkných telefonátů. Ale s tím nic neuděláme, snažíme se na to nemyslet. Důležitější je, když můžeme někomu pomoct, to je fajn. Smutné je, když klient přijde pozdě, když už nemůžeme nic dělat... S Helenou Duchkovou, vedoucí Poradny pro cizince a uprchlíky DCHP, si povídala Alena Ouředníková. POZVÁNÍ Popelka Nazaretská bude znovu uvedena! Městská charita Plzeň všechny srdečně zve v rámci oslav letošního dne matek na středu dne 13. května 2009 v 17 hodin do Památníku obětem zla v Plzni Doudlevcích na hudebně dramatické pásmo POPELKA NA- ZAZETSKÁ v provedení zaměstnanců a dobrovolníků Charity. Tento den je rovněž výročním dnem posvěcení místní kaple svatého Maxmiliána Kolbeho a slavnostní mše svatá bude sloužena v 16 hodin. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován Domovu sv. Zdislavy pro matky s dětmi. Přijďte s námi vzdát hold Královně matek v kouzelné májové přírodě, poděkovat za tuto jedinečnou zahradu a podpořit i tolik potřebnou charitní službu. Anna Srbová 4 OHLÉDNUTÍ Arménie dvacet let poté... Putovní výstava s názvem Arménie dvacet let poté..., která zachycuje neutěšenou situaci Arménie dvacet let po ničivém zemětřesení a především otřesné životní podmínky tamějších seniorů, byla od 4. do 30. dubna k vidění v Domově pro seniory sv. Jiří v Plzni. Výstavu zahájil za velkého zájmu klientů domova pracovník humanitárního sdružení AR- CHA Jan Vyškovský, který je spoluautorem výstavy a humanitárním pracovníkem právě v krásné, ale chudé Arménii. Jan Vyškovský také informoval o mezinárodním projektu Mám babičku, dědečka v Arménii, který zprostředkovává pomoc arménským seniorům od obyvatel z jiných zemí světa.(alo) Jarní inspirace Jaro mi začalo nádhernými exerciciemi v zasněžené Horní Blatné, vedenými úžasným P. Žákem a skvělým P. Petrašovským ve společnosti dalších milých účastníků z domažlického vikariátu a zajištěnými péčí I. Kašové. Díky všem! A hned vzápětí mi jako další dárek spadla do klína pracovní návštěva Německa. Spřátelená organizace AWO v Bad Doberan tam pozvala pracovnice našich domovů pro matky s dětmi v tísni. Já jsem tam jela jako zástupce našeho zařízení v Havlovicích, které provozuje přímo DCHP a z něhož se nikdo nemohl zúčastnit. Jelo nás celkem devět a už během dlouhé cesty jsme vytvořili příjemné společenství. V malém městečku vzdáleném asi 15 km od sídelního města organizace jsme byli velmi přátelsky uvítáni a zahrnuti vřelou péčí i drobnými pozornostmi. Sice bylo trochu znát mírné zklamání ze strany našich

5 hostitelů, kteří mezi účastníky marně hledali dva Jiří ředitele DCHP a FCH KV, ale tím více jsme ocenili, že umožnili pobyt právě nám. Ubytováni jsme byli v rekreačním zařízení AWO pro děti, mládež či rodiny jen kousek od moře a nakonec i počasí k nám bylo vcelku vlídné. Během výborně zorganizovaného programu jsem litovala pouze toho, že neumím dobře německy. Nejvíce na mě zapůsobily dva provozy: denní stacionář pro děti v Bad Doberan Uns Windroos a klinika pro matku a dítě v Kühlungsbornu Bummi hlavně po stránce metod práce, ale i účelného a praktického vybavení. V prvním případě se jedná o službu, která se snaží integrovat všechny děti bez ohledu na to, zda jsou zdravé či nějak hendikepované ať smyslově, fyzicky, psychicky, mentálně, sociálně anebo s problémy jazykovými či kulturními v případě dětí cizinců. Jde o poměrně velké zařízení pro celkem 180 dětí, které je mohou navštěvovat od batolecího věku až do 12 let, takže si nemusí opakovaně zvykat na nové prostředí jako u nás při přechodu z jeslí do mateřské školy a pak do školní družiny. Přicházet mohou v kteroukoli denní dobu a na jak dlouho chtějí otevřeno je v pracovních dnech od 6 do 18h, rodiče musí jen ráno nahlásit, zda tam dítě bude ten den jíst. A sami jsme viděli, že pro ně může být opravdu těžké své potomky odsud odvést všude včetně chodeb jsou nejrůznější hry a edukační pomůcky, které děti lákají k využití, takže se i s batůžky na zádech pořád zastavují a zkoušejí a zkoušejí... Vše je zavěšeno ve výšce úměrné věku dítěte a označeno piktogramy, aby i malé děti, které neumějí číst, rozuměly, co a jak mohou (např. kde se musí zout nebo co smějí použít jen za účasti dospělého). Děti jsou přes den ve skupinách po 12 18, ale podle svého zájmu či momentální chuti mohou mezi nimi přecházet jejich jedinou povinností je odhlásit se u svého vedoucího a předat papír se svým jménem a původní skupinou dalšímu dospělému. Tak je zajištěna evidence dětí i svoboda jejich pohybu a projevu a zároveň si zvykají na přebírání odpovědnosti s tím spojené. Je to opravdu důmyslně vymyšlené a na dětech je poznat, že se tu cítí volně a přirozeně. Ani při naší exurzi jsme nezaznamenali žádné projevy jejich obav či nervozity z přítomnosti tolika podivně mluvících návštěvníků. Děti jsou spokojené a zaujaté zajímavou činností, takže tam vládne i vzhledem k velkému počtu dětí nezvyklý klid. Nikdo na ně také nespěchá s jídlem, převlékáním nebo uložením ke spánku, pracovníci respektují jejich tempo a pomáhají jim pouze, když to potřebují děti se jinak samy obsluhují, odnášejí si nádobí, čistí zoubky, chystají své lůžko... Každá skupina má svůj název a skvěle a vkusně vybavenou místnost plnou jak běžných věcí z velkého světa (nádobí, nářadí, boty či šaty jako v opravdovém obchodě či domácnosti), tak nejrůznějších her, stavebnic a hraček, které neustále vyzývají k aktivitě. Každá herna je vymyšlená tak, aby podněcovala dětskou fantazii a umožňovala připravovat se na samostatný praktický život jedna vypadala jako vesmírná loď, jiná jako jachta, obchod, dílna, nemocnice apod.v budově je nově i chemická laboratoř a také několik drobných domácích zvířat, o která děti samy pečují; samozřejmostí je i rozdělení běžné práce mezi děti na nástěnkách mají svá jména ti, kteří ten den či týden vytírají, luxují, zalévají květiny, krmí zvířátka či dokonce myjí své malé klozety a umyvadélka! Mají k tomu ale také uzpůsobné malé vysavače, košťátka a další potřebné náčiní. A každý večer pak celkový úklid ještě jistí nasmlouvaná firma. Klinika je určena maminkám, které mají buď samy nějaký problém (zdravotní či sociální), anebo se potýkají s nějakým (třeba i výchovným) u svého potomka/ů. Další své děti mohou nechat v péči jiné osoby, které za to zdravotní pojišťovna zaplatí. Několikatýdenní pobyty je možné na základě doporučení po čtyřech letech opakovat a jsou pro matky zdarma. Navrhuje je tam většinou lékař a pojišťovna v odůvodněných případech schvaluje. K dispozici tu kromě prostorných heren, tělocvičny, bazénu a solária jsou také různí odborníci (psycholog, speciální pedagog, fy- 5

6 zioterapeut, logoped, masér aj.). Ve všední dny bývají programy pro maminky a děti většinou oddělené, aby si matky mohly odpočinout a mít také více času na hledání řešení svých problémů, víkendy tráví s dětmi společně. Všechny objekty jsou si podobné pestrou výmalbou a barevným zařízením i nábytkem a vybavením uzpůsobeným různě starým dětským uživatelům. Samozřejmě, že nedávno dokončené dostavby či rekonstrukce zmíněných budov si vyžádaly léta práce (někdy i za běžného provozu) a také spousty peněz. Na rozdíl od nás mají německé sociální služby ve financování určité výhody (např. legislativní povinnost měst a obcí přispívat podstatnou mírou na jejich provoz). Vedoucí jednotlivých provozů k nám byli velmi milí a vstřícní a ochotně zodpovídali naše dotazy. Pochopitelná byla i jejich oprávněná hrdost na to, kde a jakým způsobem pracují. Každoročně vysílají své pracovníky na zahraniční stáže do obdobných služeb, aby se vzájemně inspirovali a přinášeli nové poznatky a metody práce. A nezapomněli zdůraznit, jak je pro ně důležité dbát i na to, aby se u nich právě zaměstnanci dobře cítili, protože jejich spokojenost a iniciativa se pak automaticky odrazí i na vyšší kvalitě služeb. Všem z AWO, kteří se o nás tak příkladně starali, patří naše veliké poděkování. A především paní Martině Wagner, jedné ze dvou hlavních představitelů organizace AWO, v jejíž režii náš pobyt byl. Jsem přesvědčená, že na tento zážitek budeme všichni dlouho vděčně vzpomínat a že nás inspiruje i v našem dalším charitním působení. Jitka Pišlová, vedení projektů DCHP Charitní exercicie Pernink 2009 Chtěl bych toto cestou poděkovat Mons. Josefu Žákovi za úchvatný průběh duchovních cvičení, která jsem společně s dalšími pracovníky charit diecéze mohl zažít. Stejný dík si zaslouží i stále usměvavý a k plné spokojenosti se o nás starající vedoucí Formačního a vzdělávacího centra Josef Kaše a Stanislava 6 Dáňová, která nám připravovala po celý pobyt vynikající stravu. Na zahajovacím setkání po příjezdu všichni konstatovali, že přijeli s touhou po odpočinku od pracovních starostí i problémů všedních dní a snahou přiblížit se k Bohu. Pro mě předčil již první den všechna má očekávání. Po velmi působivých přednáškách jsem si znovu uvědomil, jak nesmírně veliká je Boží láska k nám. Je nezbytné zastavit svůj běh životem a nechat k nám Pána promlouvat, abychom zcela jasně a zřetelně objevili své úkoly, ke kterým nás On povolává a pro jejichž uskutečnění získáme i dostatek sil. Ve chvílích ztišení se pak z vnuknutí Ducha Svatého dá dospět k vyřešení tíživých problémů, kde jsem dříve nenacházel řešení, ať již z důvodu uspěchaného způsobu života, nebo pro svoji duchovní slepotu. V tomto rozpoložení a naladění se na Boží strunu je pak možno zpětně rozplétat nitky životních příběhů a situací, kdy jsme byli Bohem zachyceni do ochranné sítě, abychom si neublížili. Určitě si vzpomeneme i (z našeho pohledu) na chvíle připoutání lanem nikdy nekončící a vše zahrnující otcovské lásky, které nikdo jiný není schopen. Bylo mi dáno velmi intenzivně prožít a vnímat Boží blízkost a dovedl jsem si živě představit Petrovy pocity na hoře Proměnění, kde toužil po prodloužení této nádherné události a chtěl postavit tři stany (viz Mt 17,4; Mk 9,5; Lk 9,33 ). Zkrátka jsem byl na obláčku a vůbec se mi nechtělo vrátit do reality všedního života, protože toto sestoupení bývá pro mne velmi bolestné. Podobné zážitky se velmi obtížně popisují a čtenáři není dáno plně pochopit stav mého srdce, pokud něco podobného sám neprožil. Proto vřele doporučuji účast na podobném setkání. Co říci na závěr? Snad jen prosit o to, aby naše srdce zůstala působení Všemohoucího stále otevřena, pravidelně jsme se o svůj vztah k Bohu s péčí řádného hospodáře starali a odstraňovali šupiny z našich očí, které nám brání ve správném vidění Boha a zamlžují Jeho obraz. Milan Hájek OCH Klatovy

7 Jaro v DPS sv. Alžběty Byl jednou jeden kouzelník... Ale ten náš nebydlel v ledovém hradu, a také neměl sněhobílou bradu. Zato měl dost učedníčků (malých i větších) a také šikovné prsty. Vůbec to byl hodný a šikovný kouzelník. A ti jeho pomocníčkové, ať děvčátka, nebo chlapci všichni měli černé pláště a někteří zřejmě z vyššího ročníku i vysokou kouzelnickou čepici. Ukázali nám, co všechno se dá dělat s kartami, uhádli kartu, na kterou jsme si myslili, a překvapili nás dalšími kouzelnickými dovednostmi. Těšíme se, že zase přijdou, zrovna tak, jako k nám jezdívají děvčata z Chlumčan. Malá (kolem 5 6r.) i větší (12 18r.). Jsou to tanečnice orientálních tanců a na nich vidíme, co se dá všechno vyjádřit pohybem, že ani modlitba nemusí být jen tiché klečení nebo procházka ve slunečné přírodě, ale i krásné, vláčné pohyby, které ukazují i vlídnost, i prosbu, i lásku nejen našeho Pána, ale i lásku, kterou máme projevovat jeden druhému. S tímhle přesvědčením jsme šli do Velikonočních svátků i když nás hodně věcí bolí a špatně se nám chodí, nechceme ostatní krmit svým bědováním a přejeme všem požehnaný velikonoční čas a celé to údobí 7 neděl do svátku Letnic seslání Ducha sv. jehož pomoc všichni tolik potřebujeme a na kterého jsme při všech zkouškách (nejen ve školních lavicích, ale i pak v zaměstnání i v rodině) tolik spoléhali a prosili Jej i děkovali. Iva Trčková Domov pokojného stáří sv. Alžběty Charita ČR pomáhá v Zimbabwe Charita ČR uvolnila ze svého krizového fondu částku Euro na pomoc trpícím v Zimbabwe. Obyvatelstvo afrického státu Zimbabwe trpí pod vládou diktátora Roberta Mugabeho, zemi v současnosti provází politická nestabilita, rozklad základních funkcí státu a nepříznivé klimatické podmínky (sucho). Kombinace všech těchto faktorů způsobila, že téměř třetina (tedy přibližně čtyři miliony osob) všech obyvatel je závislá na potravinové pomoci, míra inflace dosahuje závratné výše % a míra nezaměstnanosti se pohybuje okolo 85 %. Kromě toho je Zimbabawe zasažené epidemií HIV/ AIDS podle odhadů je nakaženo je 25 až 35 % obyvatel. V srpnu loňského roku v zemi vypukla epidemie cholery, která zasáhla všech dvanáct provincií a téměř 84 % okresů. Epidemie si vyžádala více než obětí na životech, dalších je nakaženo a situace se neustále zhoršuje. Za této situace, kdy je země zasažena hladem a nemocemi téměř přestala fungovat státní infrastruktura včetně zdravotnictví a vzdělávání. Centrální nemocnice v Harare je uzavřena a regionální zdravotní centra nemají dostatek léků, vybavení ani personálu. Z tohoto důvodu se Charita ČR rozhodla podpořit projekt vedený našimi místními partnery CADEC (Caritas Zimbabwe) a CRS, jehož hlavními cíly jsou: Zlepšení situace v oblasti výživy pro pacienty s cholerou a AIDS podáváním energetických potravin s vysokým obsahem proteinu Zajištění dodávek čisté a bezpečné pitné vody do nemocnic Tyto aktivity jsou samozřejmě doprovázeny školením zdravotnického personálu. Poskytování pomoci prostřednictvím našich místních partnerů přímo na místě zaručuje, že pomoc se dostane přímo nejpotřebnějším příjemcům a to s minimálními ved- 7

8 lejšími a režijními náklady. Díky přítomnosti našich prověřených partnerů na místě máme stále aktuální a čerstvé informace o situaci v Zimbabawe. Charita ČR situaci monitoruje a v případě potřeby je připravena poskytnout další pomoc potřebným. Na pomoc Zimbabwe můžete přispět na sbírkové konto Charity ČR, číslo účtu: /0800 u České spořitelny, variabilní symbol 119. Více o Charitě ČR naleznete na stránkách Charita ČR a Hnutí DUHA chtějí zákon o snižování emisí skleníkových plynů Charita Česká republika 20. dubna podpořila záměr prosadit zákon, který má pomoci zavést v České republice moderní zelená řešení a stanovit rozvrh postupného snižování emisí skleníkových plynů. Charita ČR, přední česká humanitární organizace a největší nestátní poskytovatel sociálních služeb v České republice, i Hnutí DUHA, přední česká ekologická organizace, se shodly, že takový zákon bude výrazem odpovědnosti České republiky za podíl na změnách klimatu a jejich dopadech zejména na obyvatele rozvojových zemí. Hnutí DUHA prosazuje v rámci kampaně Velká výzva legislativu, která závazně stanoví, že Česká republika bude snižovat exhalace skleníkových plynů o 2 % ročně krok po kroku, rok po roku. Rozhýbe tak investice do moderních zelených řešení, jako je zateplování domů, čistá energie, pohodlná veřejná doprava, místní potraviny nebo snadná recyklace. Zákon inspirovaný podobnou legislativou ve Velké Británii posílí ekonomiku, sníží účty rodinám i závislost na dovozu energie a srazí český příspěvek ke globálnímu znečištění. Česká republika patří se 12 tunami na obyvatele a rok k evropským rekordmanům v exhalacích oxidu uhličitého. Dopady změn podnebí, jako je úbytek vody v řekách, vyšší mořská hladina, šíření infekčních nemocí, sucha nebo naopak záplavy, však nejvíce dopadne na obyvatele v rozvojových zemích Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Kampaň Velká výzva již pár týdnů po startu nalezla oporu ve významných českých osobnostech včetně Václava Havla. Podle průzkumu legislativu podporuje také 66 % české veřejnosti. Ke kampani se připojují i občané a ze stránky odesílají y svým poslankyním a poslancům, jimiž je vyzývají k podpoře zákona. Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA, řekl: Česká republika patří mezi největší znečišťovatele. Dopady změn klimatu však pocítí zejména chudí lidé daleko od nás. Je tedy na čase přijmout zákon, který znečištění omezí a zároveň podpoří inovace, posílí ekonomiku a sníží účty rodinám. Přihlásíme se tak ke spoluzodpovědnosti a konečný prospěch z toho tedy budeme mít my i rozvojové země. Pavel Gruber, vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity České republika, řekl: Charita ČR vede řadu projektů v chudých, převážně rozvojových zemích. Proto pro nás změna klimatu není nějaký abstraktní pojem nebo potencionální hrozba budoucnosti. Je to existující stav a s jeho důsledky se při naší práci potýkáme. V rámci svých možností se snažíme zmírňovat jeho dopady na ty nejchudší a nejpotřebnější. Z tohoto důvodu vítá Charita ČR kampaň Velká výzva, kterou vnímá jako projev spoluodpovědnosti obyvatel bohatého západu a severu, kam Česká republika bezesporu patří. Kontakt: Pavel Gruber, vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity ČR, telefon: , Jan Oulík, tiskové oddělení, mobilní telefon: Vydává: Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň, , mail: Vychází měsíčně jako příloha Zpravodaje plzeňské diecéze, objednávky na: i v elektronické podobě (PDF). 8

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

ROZJÍŽDÍME VELKOU VÝZVU VĚC, KTERÁ SE BEZ TEBE NEHNE Z MÍSTA

ROZJÍŽDÍME VELKOU VÝZVU VĚC, KTERÁ SE BEZ TEBE NEHNE Z MÍSTA ROZJÍŽDÍME VELKOU VÝZVU VĚC, KTERÁ SE BEZ TEBE NEHNE Z MÍSTA Rozjíždíme Velkou výzvu Věc, která se bez tebe nehne z místa O globálních změnách klimatu už nestačí jen mluvit. Ekologická organizace Hnutí

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči.

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Nezavírejte oči.. Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Znamená to, že by bylo lepší kdybych tady nebyl? Stejně tak jako mi to říkávala moje máma když mě prodávala, nebo můj táta když

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012 Liga otevřených mužů, o. s. (LOM) CO JE LOM LOM je nezisková organizace pro muže, která vznikla v roce 2006. LOM chce, aby čeští muži vzali život do

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Proč jsou mapy důležité pro humanitární pomoc? Proč se sbírají humanitární data?

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Občanské sdružení. Český západ. se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi

Občanské sdružení. Český západ. se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi Občanské sdružení Český západ se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi Český západ Zplnomocňování romské komunity v Dobré Vodě u Toužimi a okolí (na Toužimsku a Tepelsku) Vznik sdružení v roce 2001. Poslání sdružení

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

V ČÍSLECH «CHARITA ČR NA HAITI STAV V ROCE 2010

V ČÍSLECH «CHARITA ČR NA HAITI STAV V ROCE 2010 HAITI STAV V ROCE 2010 2010 V ČÍSLECH Zdroje: OCHA, WFP 78 % obyvatelstva žije s méně než 2 USD na den 2/3 obyvatelstva nemají stálé zaměstnání 94,5 % orné půdy není obděláváno udržitelným způsobem 85

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady.

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady. Vážený pan Mirek Topolánek Předseda vlády Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 17. března 2009, Praha Věc: Jarní summit EU a dubnové zasedání skupiny G20 Vážený pane premiére, jak patrně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

červen 2009 Malé cesty služby

červen 2009 Malé cesty služby červen 2009 Malé cesty služby Charita se podílí na poslání šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. Tato věta je první větou v odstavci o poslání Charity v nově vypracovaném etickém kodexu. Takové

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU

Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU Občanské sdružení Bez mámy Michaela Gongolová 10. listopadu 2014 Fundraisingový cíl: 1. Zajištění praktického materiálu zdarma pro akutní potřebu v rámci našich projektů

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov JÓGA A MEDITACE VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SE ZNÁMÝM ČESKÝM CESTOVATELEM, BADATELEM, ODBORNÍKEM NA MAYSKOU KULTURU, ŠAMANAEM, JOGÍNEM, ŠARMANTNÍM MUŽEM A PŘEDEVŠÍM SKVĚLÝM ČLOVĚKEM ZDEŇKEM ORDELTEM MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013 Sociální práce s lidmi a pro lidi Olomouc, 7. 2. 2013 Jak to vypadá v praxi... Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná na úrovni samosprávy není o dávkách ale o službách

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu Firma: Kategorie: Autoři projektu Společnost bez hranic Foxconn CZ s.r.o. 2. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Dlouhodobá strategie komunikace CSR ve společnosti Tchibo ČR a SR

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha ZKUŠENOSTI SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ O LIDI BEZ DOMOVA Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha Důležité události vedoucí k rozvoji zdravotnické pomoci lidem bez domova v Praze 1994 Vznik první ordinace praktického

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty:

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty: je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti představují projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy. Tyto projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

7.10. 14.10. 15.10. 22.10.

7.10. 14.10. 15.10. 22.10. 2014 1.10. 5.11. 1. 10. FOOD SAVERS promítání filmu Film Food Savers je dokumentární snímek ukazující "potravní řetězec" z různých úhlů pohledu. Jiný pohled na jídlo má farmář, supermarket, kuchař, student

Více