květen 2009 Láska je cesta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "květen 2009 Láska je cesta"

Transkript

1 květen 2009 Láska je cesta Velká noc z Bílé soboty na Boží hod velikonoční ukrývá velké tajemství. Ježíš vstal z mrtvých a Bůh tak otevřel člověku nový rozměr lidského bytí. Ježíšovi učedníci zažili vzkříšení Lazara, syna naimské vdovy a Jairovy dcery. Všechna tato vítězství nad smrtí byla však jen dočasná. Vzkříšení Ježíše Krista je skutečnost jiného řádu. V tomto vzkříšení se protíná historie stvořeného člověka s věčností Boha. Přijmout tuto novou skutečnost nebylo pro učedníky jednoduché. Pán se jim zjevuje a dává se poznat nejprve skrze jejich smysly. Přichází k nim první den po sobotě, tedy v neděli večer, a i když mají zamknuté dveře, objevuje se uprostřed nich. Mluví k nim a oni slyší jak jim říká: Pokoj vám! Snaží se je uklidnit a ukazuje svoje rány po hřebech na rukou a zraněný bok probodený kopím. Pán je živ. Apoštol Tomáš s nimi není, a když mu sdělují, že se setkali s Pánem, odmítá tuto skutečnost přijmout. Tomáš nemohl uvěřit tomu, co nepoznal svými smysly, a jeho věta: Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do jeho boku, neuvěřím, je každému, kdo hledá pravdu jen skrze smyslové poznání, velmi blízká. Za týden se vzkříšený Ježíš stejným způsobem zjevuje všem učedníkům. Tomáš je s nimi také. Ježíš přesně odpovídá na jeho pochybnosti, které před učedníky vyslovil, a vybízí ho, aby vložil ruku do jeho rány a podíval se na jeho ruce. Říká mu: Nepochybuj a věř! Tomáš přemožený láskou svého Pána, který přišel kvůli němu, odpovídá: Pán můj a Bůh můj. Ježíš pak vyslovuje blahoslavenství určené pro nás všechny: Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Jakým způsobem dojít poznání Pána, když nemůžeme použít naše oči a hmat jako Tomáš? Odpovědí nám je způsob, kterým poznal Ježíše učedník po nočním rybolovu v Tiberiadském jezeře. Učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi o muži, který stál na břehu a radil jim, co mají dělat: To je Pán! Láska je cesta. Otevřeme-li se Boží lásce, ona nás uschopní poznávat Boha srdcem. Stejným způsobem poznala Marie Magdalská Ježíše v nedělním ránu u prázdného hrobu. Duch Svatý, kterého se lidem dostává díky zmrtvýchvstalému Kristu, v nás tuto lásku neustále oživuje. Tato láska nás pak uschopňuje překonávat těžkosti, se kterými se v životě setkáváme.umožňuje nám být vytrvalí a vnáší do našich vztahů a rozhodnutí stabilitu, schopnost milovat druhé lidi. Dává nám sílu pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují. Abbé Pierre, zakladatel Emauzského hnutí, jehož cílem je pomoc těm, které společnost odmítá, napsal o tom, jak je láska k Bohu ve službě potřebným nezbytná. Popisuje, jak jemu a jeho spolupracovnici slečně Coutauzové pomáhala dlouhá léta láska k Bohu překonávat přirozené rysy odlišných povah v zájmu těch, kteří potřebovali jejich pomoc. V knize Testament píše o této spolupráci se slečnou Coutazovou: Pracovali jsme spolu 39 let... ale ať z toho nikdo nevyvozuje, že jsme měli podobnou povahu. Třicet devět let společné práce, to byla tvrdá zkouška pro nás pro oba; já syn bohatých rodičů a ona dcera cestáře. Tím, co nás skutečně spojovalo, byla jen láska k Bohu a k chudým. 1

2 Její věrnost, kterou musela sama se sebou tvrdě vybojovávat, patří k největším divům mého života. Měla temperament velitele což dokázala za války v odboji a její hrdinství spočívalo v tom, že třicet devět let žila ve stínu někoho druhého. Poznání a přijetí Krista nás proměňuje a Kristus sám se stává skutečným úhelným kamenem, který drží díla, na kterých spolupracujeme při životě. Lidem dává sílu ke službě potřebným. K tomu abychom byli Charitou, potřebujeme Boží lásku. Ladislav Lego, spirituál DCHP Pozdrav Caritas Internationalis Drazí kolegové a přátelé v Charitě, především Vám chceme poděkovat za to, čím jste a co děláte. Jsme hrdí na to, čeho společně dosahujeme. Naše práce se uskutečňuje na horizontu zvýšeného množství přírodních katastrof, konfliktů ve více než 30 zemích, vyšší míře migrace, ztráty pokroku na jednáních o zvyšování pomoci chudým bohatými státy a bolestně pomalé reakce na změny klimatu. Vidíme poslední zprávy o zvyšování darů pro některé z našich charitních organizací i v době současné globální ekonomické krize. To je znamením, že vzkříšený Kristus motivuje k lásce a proti nenávisti ve světě a k většímu zájmu o naše sousedy v nouzi, než k životu v sobectví a nenasytnosti. Musíme opravdově věřit, že můžeme změnit naši společnost k lepšímu. K lepšímu místu pro život, práci a k oslavě Boha. Náš název Caritas Internationalis doslovně znamená láska mezi národy, a abychom dosáhli co největšího efektu v boji proti chudobě a nespravedlnosti na 2 celém světě, věříme, že je nutné pracovat společně a ne odděleně. Při našich přípravách na oslavu Velikonoc ať v našich srdcích leží i oběti zemětřesení v Aquile v Itálii. Ať je jejich utrpení proměněno v radost Vzkříšeným Pánem. Prosíme za charitní komunity na celém světě, aby byly znamením a symbolem vykupující Boží lásky. V lásce a pokoji Kristově Oscar Andres, President Cardinal Rodriguez Maradiaga Lesley Anne Knight, Generální sekretář PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY PLZEŇ Poradna pro cizince a uprchlíky Poradna pro cizince a uprchlíky v Cukrovarské ulici v Plzni funguje téměř stejnou dobu jako Diecézní charita Plzeň sama, tedy přes 15 let. Množství klientů, kteří za ta léta využili její služby, se počítá na desetitisíce a v posledním roce rapidně stouplo. Nutno říci bohužel vzhledem k celkové situaci v naší zemi. Jen pro srovnání: za rok 2008 zde zaregistrovali 498 intervencí, od počátku roku 2009 do konce dubna už jich bylo 580. Důvodem nárůstu počtu našich klientů je především probíhající krize. Cizinci ztrácejí zaměstnání, v důsledku toho i bydlení, úspory jim docházejí a oni se ocitají v těžko řešitelných situacích, vysvětluje vedoucí Poradny pro cizince a uprchlíky Mgr. HELENA DU- CHKOVÁ. Co všechno Poradna pro cizince a uprchlíky klientům, jimiž jsou cizinci v nelehké situaci, může nabídnout? Naše činnost by se dala rozdělit na tři oblasti.tu první představuje klasické sociálně právní poradenství. Sem patří jednak konzultace v poradně, jednak práce v terénu jako doprovod klienta na úřady a instituce, třeba na policii, do pojišťovny, na sociální odbor

3 magistrátu, při hledání zaměstnání, na lékařské ošetření a podobně. Další oblast naší práce je poměrně nová, trvá teprve od letošního února a jedná se o zapojení v projektu Dobrovolné návraty, kde nás o spolupráci požádalo Ministerstvo vnitra ČR. Jde o pomoc cizincům v návratu do jejich vlasti. Doprovázíme je od podání žádosti o vstup do projektu až po odvoz do zařízení ve Velkých Přílepech u Prahy, kde dostanou nocleh a stravu a čekají na odlet letadla domů. Od počátku projektu do dnešního dne jsme zajistili pomoc 150ti lidem, z valné většiny se jednalo o mongolské státní příslušníky. Třetím naším úkolem je monitorování situace cizinců, kteří se sice rozhodli zde zůstat, ale mají problémy. Snažíme se reagovat na jejich potřeby, zajistit jim jídlo, hygienu, zdravotnickou péči. Římskokatolická církev a Českobratrská církev evangelická nedávno vyhlásily sbírku, z jejíchž výnosů byla zajištěna potravinová a humanitární pomoc právě pro tyto cizince v nouzi. Na konci dubna proběhlo např. předávání potravinové pomoci pro vietnamskou komunitu, která je mimochodem velice uzavřená, takže tato akce znamenala určitý vítaný průlom v komunikaci. K tomu všemu ale potřebujete i spolupracovníky z řad odborníků. Samozřejmě. Tři dny v týdnu zde máme k dispozici mongolskou tlumočnici, další naše pracovnice tlumočí z bulharštiny a ruštiny, na ostatní jazyky si najímáme tlumočníky dle aktuální situace. Jako externí právní poradce působí JUDr. Jan Klail, podle potřeby spolupracujeme s lékaři a zdravotnickými zařízeními, humanitárními organizacemi atd. Máme také učitelku českého jazyka, která u nás každou středu vede jazykové kurzy pro cizince, jak pro pokročilé, tak pro začátečníky. Pokud vím, není vám cizí ani určitá osvětová činnost? Příležitostně děláme besedy na základních a středních školách o cizinecké problematice. Jde nám hlavně o prevenci rasismu a xenofobie, o výchovu k toleranci. Nejpůsobivější vždycky bývá, když je tam s námi někdo z klientů, kdo vypráví svůj autentický životní příběh... Nově jsme od března zahájili společně se Střediskem adopcí na dálku cyklus měsíčních pořadů s názvem Setkání se solidaritou, což jsou neformální besedy s lidmi, kteří se profesionálně nebo dobrovolně podílejí na humanitárních, charitativních a solidárních akcích u nás i ve světě. V březnu prezentoval své fotografie a zážitky z terénní práce v Kongu dětský lékař MUDr. Jan Trachta, v dubnu proběhla beseda s arménským knězem o životě a humanitárních projektech v jeho zemi. 19. května přijede misionář Antonín Lukeš se svými zážitky z působení v Ekvádoru, 9. června bude Lenka Černá hovořit o Fair Trade. Všechny tyto akce probíhají v plzeňské kulturní kavárně Jabloň vždy od 19 hodin. Čtenáře teď možná překvapí, když prozradím, že pracovnicemi Poradny pro cizince a uprchlíky DCHP jsou čtyři mladé ženy. Nebylo by v jednání s některými klienty zapotřebí spíše mužské autority? No, už se nám stalo, že přišel agresivní klient a musely jsme požádat o pomoc někoho z kolegů z jiných projektů. Ale nejde jen o klienty. Když jsme rozváželi humani- 3

4 tární pomoc po ubytovnách cizinců, nelíbilo se to bossům některých pracovních agentur, protože oni potřebují, aby jejich klienti byli na nich závislí. Takže jsem si vyslechla pár nepěkných telefonátů. Ale s tím nic neuděláme, snažíme se na to nemyslet. Důležitější je, když můžeme někomu pomoct, to je fajn. Smutné je, když klient přijde pozdě, když už nemůžeme nic dělat... S Helenou Duchkovou, vedoucí Poradny pro cizince a uprchlíky DCHP, si povídala Alena Ouředníková. POZVÁNÍ Popelka Nazaretská bude znovu uvedena! Městská charita Plzeň všechny srdečně zve v rámci oslav letošního dne matek na středu dne 13. května 2009 v 17 hodin do Památníku obětem zla v Plzni Doudlevcích na hudebně dramatické pásmo POPELKA NA- ZAZETSKÁ v provedení zaměstnanců a dobrovolníků Charity. Tento den je rovněž výročním dnem posvěcení místní kaple svatého Maxmiliána Kolbeho a slavnostní mše svatá bude sloužena v 16 hodin. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován Domovu sv. Zdislavy pro matky s dětmi. Přijďte s námi vzdát hold Královně matek v kouzelné májové přírodě, poděkovat za tuto jedinečnou zahradu a podpořit i tolik potřebnou charitní službu. Anna Srbová 4 OHLÉDNUTÍ Arménie dvacet let poté... Putovní výstava s názvem Arménie dvacet let poté..., která zachycuje neutěšenou situaci Arménie dvacet let po ničivém zemětřesení a především otřesné životní podmínky tamějších seniorů, byla od 4. do 30. dubna k vidění v Domově pro seniory sv. Jiří v Plzni. Výstavu zahájil za velkého zájmu klientů domova pracovník humanitárního sdružení AR- CHA Jan Vyškovský, který je spoluautorem výstavy a humanitárním pracovníkem právě v krásné, ale chudé Arménii. Jan Vyškovský také informoval o mezinárodním projektu Mám babičku, dědečka v Arménii, který zprostředkovává pomoc arménským seniorům od obyvatel z jiných zemí světa.(alo) Jarní inspirace Jaro mi začalo nádhernými exerciciemi v zasněžené Horní Blatné, vedenými úžasným P. Žákem a skvělým P. Petrašovským ve společnosti dalších milých účastníků z domažlického vikariátu a zajištěnými péčí I. Kašové. Díky všem! A hned vzápětí mi jako další dárek spadla do klína pracovní návštěva Německa. Spřátelená organizace AWO v Bad Doberan tam pozvala pracovnice našich domovů pro matky s dětmi v tísni. Já jsem tam jela jako zástupce našeho zařízení v Havlovicích, které provozuje přímo DCHP a z něhož se nikdo nemohl zúčastnit. Jelo nás celkem devět a už během dlouhé cesty jsme vytvořili příjemné společenství. V malém městečku vzdáleném asi 15 km od sídelního města organizace jsme byli velmi přátelsky uvítáni a zahrnuti vřelou péčí i drobnými pozornostmi. Sice bylo trochu znát mírné zklamání ze strany našich

5 hostitelů, kteří mezi účastníky marně hledali dva Jiří ředitele DCHP a FCH KV, ale tím více jsme ocenili, že umožnili pobyt právě nám. Ubytováni jsme byli v rekreačním zařízení AWO pro děti, mládež či rodiny jen kousek od moře a nakonec i počasí k nám bylo vcelku vlídné. Během výborně zorganizovaného programu jsem litovala pouze toho, že neumím dobře německy. Nejvíce na mě zapůsobily dva provozy: denní stacionář pro děti v Bad Doberan Uns Windroos a klinika pro matku a dítě v Kühlungsbornu Bummi hlavně po stránce metod práce, ale i účelného a praktického vybavení. V prvním případě se jedná o službu, která se snaží integrovat všechny děti bez ohledu na to, zda jsou zdravé či nějak hendikepované ať smyslově, fyzicky, psychicky, mentálně, sociálně anebo s problémy jazykovými či kulturními v případě dětí cizinců. Jde o poměrně velké zařízení pro celkem 180 dětí, které je mohou navštěvovat od batolecího věku až do 12 let, takže si nemusí opakovaně zvykat na nové prostředí jako u nás při přechodu z jeslí do mateřské školy a pak do školní družiny. Přicházet mohou v kteroukoli denní dobu a na jak dlouho chtějí otevřeno je v pracovních dnech od 6 do 18h, rodiče musí jen ráno nahlásit, zda tam dítě bude ten den jíst. A sami jsme viděli, že pro ně může být opravdu těžké své potomky odsud odvést všude včetně chodeb jsou nejrůznější hry a edukační pomůcky, které děti lákají k využití, takže se i s batůžky na zádech pořád zastavují a zkoušejí a zkoušejí... Vše je zavěšeno ve výšce úměrné věku dítěte a označeno piktogramy, aby i malé děti, které neumějí číst, rozuměly, co a jak mohou (např. kde se musí zout nebo co smějí použít jen za účasti dospělého). Děti jsou přes den ve skupinách po 12 18, ale podle svého zájmu či momentální chuti mohou mezi nimi přecházet jejich jedinou povinností je odhlásit se u svého vedoucího a předat papír se svým jménem a původní skupinou dalšímu dospělému. Tak je zajištěna evidence dětí i svoboda jejich pohybu a projevu a zároveň si zvykají na přebírání odpovědnosti s tím spojené. Je to opravdu důmyslně vymyšlené a na dětech je poznat, že se tu cítí volně a přirozeně. Ani při naší exurzi jsme nezaznamenali žádné projevy jejich obav či nervozity z přítomnosti tolika podivně mluvících návštěvníků. Děti jsou spokojené a zaujaté zajímavou činností, takže tam vládne i vzhledem k velkému počtu dětí nezvyklý klid. Nikdo na ně také nespěchá s jídlem, převlékáním nebo uložením ke spánku, pracovníci respektují jejich tempo a pomáhají jim pouze, když to potřebují děti se jinak samy obsluhují, odnášejí si nádobí, čistí zoubky, chystají své lůžko... Každá skupina má svůj název a skvěle a vkusně vybavenou místnost plnou jak běžných věcí z velkého světa (nádobí, nářadí, boty či šaty jako v opravdovém obchodě či domácnosti), tak nejrůznějších her, stavebnic a hraček, které neustále vyzývají k aktivitě. Každá herna je vymyšlená tak, aby podněcovala dětskou fantazii a umožňovala připravovat se na samostatný praktický život jedna vypadala jako vesmírná loď, jiná jako jachta, obchod, dílna, nemocnice apod.v budově je nově i chemická laboratoř a také několik drobných domácích zvířat, o která děti samy pečují; samozřejmostí je i rozdělení běžné práce mezi děti na nástěnkách mají svá jména ti, kteří ten den či týden vytírají, luxují, zalévají květiny, krmí zvířátka či dokonce myjí své malé klozety a umyvadélka! Mají k tomu ale také uzpůsobné malé vysavače, košťátka a další potřebné náčiní. A každý večer pak celkový úklid ještě jistí nasmlouvaná firma. Klinika je určena maminkám, které mají buď samy nějaký problém (zdravotní či sociální), anebo se potýkají s nějakým (třeba i výchovným) u svého potomka/ů. Další své děti mohou nechat v péči jiné osoby, které za to zdravotní pojišťovna zaplatí. Několikatýdenní pobyty je možné na základě doporučení po čtyřech letech opakovat a jsou pro matky zdarma. Navrhuje je tam většinou lékař a pojišťovna v odůvodněných případech schvaluje. K dispozici tu kromě prostorných heren, tělocvičny, bazénu a solária jsou také různí odborníci (psycholog, speciální pedagog, fy- 5

6 zioterapeut, logoped, masér aj.). Ve všední dny bývají programy pro maminky a děti většinou oddělené, aby si matky mohly odpočinout a mít také více času na hledání řešení svých problémů, víkendy tráví s dětmi společně. Všechny objekty jsou si podobné pestrou výmalbou a barevným zařízením i nábytkem a vybavením uzpůsobeným různě starým dětským uživatelům. Samozřejmě, že nedávno dokončené dostavby či rekonstrukce zmíněných budov si vyžádaly léta práce (někdy i za běžného provozu) a také spousty peněz. Na rozdíl od nás mají německé sociální služby ve financování určité výhody (např. legislativní povinnost měst a obcí přispívat podstatnou mírou na jejich provoz). Vedoucí jednotlivých provozů k nám byli velmi milí a vstřícní a ochotně zodpovídali naše dotazy. Pochopitelná byla i jejich oprávněná hrdost na to, kde a jakým způsobem pracují. Každoročně vysílají své pracovníky na zahraniční stáže do obdobných služeb, aby se vzájemně inspirovali a přinášeli nové poznatky a metody práce. A nezapomněli zdůraznit, jak je pro ně důležité dbát i na to, aby se u nich právě zaměstnanci dobře cítili, protože jejich spokojenost a iniciativa se pak automaticky odrazí i na vyšší kvalitě služeb. Všem z AWO, kteří se o nás tak příkladně starali, patří naše veliké poděkování. A především paní Martině Wagner, jedné ze dvou hlavních představitelů organizace AWO, v jejíž režii náš pobyt byl. Jsem přesvědčená, že na tento zážitek budeme všichni dlouho vděčně vzpomínat a že nás inspiruje i v našem dalším charitním působení. Jitka Pišlová, vedení projektů DCHP Charitní exercicie Pernink 2009 Chtěl bych toto cestou poděkovat Mons. Josefu Žákovi za úchvatný průběh duchovních cvičení, která jsem společně s dalšími pracovníky charit diecéze mohl zažít. Stejný dík si zaslouží i stále usměvavý a k plné spokojenosti se o nás starající vedoucí Formačního a vzdělávacího centra Josef Kaše a Stanislava 6 Dáňová, která nám připravovala po celý pobyt vynikající stravu. Na zahajovacím setkání po příjezdu všichni konstatovali, že přijeli s touhou po odpočinku od pracovních starostí i problémů všedních dní a snahou přiblížit se k Bohu. Pro mě předčil již první den všechna má očekávání. Po velmi působivých přednáškách jsem si znovu uvědomil, jak nesmírně veliká je Boží láska k nám. Je nezbytné zastavit svůj běh životem a nechat k nám Pána promlouvat, abychom zcela jasně a zřetelně objevili své úkoly, ke kterým nás On povolává a pro jejichž uskutečnění získáme i dostatek sil. Ve chvílích ztišení se pak z vnuknutí Ducha Svatého dá dospět k vyřešení tíživých problémů, kde jsem dříve nenacházel řešení, ať již z důvodu uspěchaného způsobu života, nebo pro svoji duchovní slepotu. V tomto rozpoložení a naladění se na Boží strunu je pak možno zpětně rozplétat nitky životních příběhů a situací, kdy jsme byli Bohem zachyceni do ochranné sítě, abychom si neublížili. Určitě si vzpomeneme i (z našeho pohledu) na chvíle připoutání lanem nikdy nekončící a vše zahrnující otcovské lásky, které nikdo jiný není schopen. Bylo mi dáno velmi intenzivně prožít a vnímat Boží blízkost a dovedl jsem si živě představit Petrovy pocity na hoře Proměnění, kde toužil po prodloužení této nádherné události a chtěl postavit tři stany (viz Mt 17,4; Mk 9,5; Lk 9,33 ). Zkrátka jsem byl na obláčku a vůbec se mi nechtělo vrátit do reality všedního života, protože toto sestoupení bývá pro mne velmi bolestné. Podobné zážitky se velmi obtížně popisují a čtenáři není dáno plně pochopit stav mého srdce, pokud něco podobného sám neprožil. Proto vřele doporučuji účast na podobném setkání. Co říci na závěr? Snad jen prosit o to, aby naše srdce zůstala působení Všemohoucího stále otevřena, pravidelně jsme se o svůj vztah k Bohu s péčí řádného hospodáře starali a odstraňovali šupiny z našich očí, které nám brání ve správném vidění Boha a zamlžují Jeho obraz. Milan Hájek OCH Klatovy

7 Jaro v DPS sv. Alžběty Byl jednou jeden kouzelník... Ale ten náš nebydlel v ledovém hradu, a také neměl sněhobílou bradu. Zato měl dost učedníčků (malých i větších) a také šikovné prsty. Vůbec to byl hodný a šikovný kouzelník. A ti jeho pomocníčkové, ať děvčátka, nebo chlapci všichni měli černé pláště a někteří zřejmě z vyššího ročníku i vysokou kouzelnickou čepici. Ukázali nám, co všechno se dá dělat s kartami, uhádli kartu, na kterou jsme si myslili, a překvapili nás dalšími kouzelnickými dovednostmi. Těšíme se, že zase přijdou, zrovna tak, jako k nám jezdívají děvčata z Chlumčan. Malá (kolem 5 6r.) i větší (12 18r.). Jsou to tanečnice orientálních tanců a na nich vidíme, co se dá všechno vyjádřit pohybem, že ani modlitba nemusí být jen tiché klečení nebo procházka ve slunečné přírodě, ale i krásné, vláčné pohyby, které ukazují i vlídnost, i prosbu, i lásku nejen našeho Pána, ale i lásku, kterou máme projevovat jeden druhému. S tímhle přesvědčením jsme šli do Velikonočních svátků i když nás hodně věcí bolí a špatně se nám chodí, nechceme ostatní krmit svým bědováním a přejeme všem požehnaný velikonoční čas a celé to údobí 7 neděl do svátku Letnic seslání Ducha sv. jehož pomoc všichni tolik potřebujeme a na kterého jsme při všech zkouškách (nejen ve školních lavicích, ale i pak v zaměstnání i v rodině) tolik spoléhali a prosili Jej i děkovali. Iva Trčková Domov pokojného stáří sv. Alžběty Charita ČR pomáhá v Zimbabwe Charita ČR uvolnila ze svého krizového fondu částku Euro na pomoc trpícím v Zimbabwe. Obyvatelstvo afrického státu Zimbabwe trpí pod vládou diktátora Roberta Mugabeho, zemi v současnosti provází politická nestabilita, rozklad základních funkcí státu a nepříznivé klimatické podmínky (sucho). Kombinace všech těchto faktorů způsobila, že téměř třetina (tedy přibližně čtyři miliony osob) všech obyvatel je závislá na potravinové pomoci, míra inflace dosahuje závratné výše % a míra nezaměstnanosti se pohybuje okolo 85 %. Kromě toho je Zimbabawe zasažené epidemií HIV/ AIDS podle odhadů je nakaženo je 25 až 35 % obyvatel. V srpnu loňského roku v zemi vypukla epidemie cholery, která zasáhla všech dvanáct provincií a téměř 84 % okresů. Epidemie si vyžádala více než obětí na životech, dalších je nakaženo a situace se neustále zhoršuje. Za této situace, kdy je země zasažena hladem a nemocemi téměř přestala fungovat státní infrastruktura včetně zdravotnictví a vzdělávání. Centrální nemocnice v Harare je uzavřena a regionální zdravotní centra nemají dostatek léků, vybavení ani personálu. Z tohoto důvodu se Charita ČR rozhodla podpořit projekt vedený našimi místními partnery CADEC (Caritas Zimbabwe) a CRS, jehož hlavními cíly jsou: Zlepšení situace v oblasti výživy pro pacienty s cholerou a AIDS podáváním energetických potravin s vysokým obsahem proteinu Zajištění dodávek čisté a bezpečné pitné vody do nemocnic Tyto aktivity jsou samozřejmě doprovázeny školením zdravotnického personálu. Poskytování pomoci prostřednictvím našich místních partnerů přímo na místě zaručuje, že pomoc se dostane přímo nejpotřebnějším příjemcům a to s minimálními ved- 7

8 lejšími a režijními náklady. Díky přítomnosti našich prověřených partnerů na místě máme stále aktuální a čerstvé informace o situaci v Zimbabawe. Charita ČR situaci monitoruje a v případě potřeby je připravena poskytnout další pomoc potřebným. Na pomoc Zimbabwe můžete přispět na sbírkové konto Charity ČR, číslo účtu: /0800 u České spořitelny, variabilní symbol 119. Více o Charitě ČR naleznete na stránkách Charita ČR a Hnutí DUHA chtějí zákon o snižování emisí skleníkových plynů Charita Česká republika 20. dubna podpořila záměr prosadit zákon, který má pomoci zavést v České republice moderní zelená řešení a stanovit rozvrh postupného snižování emisí skleníkových plynů. Charita ČR, přední česká humanitární organizace a největší nestátní poskytovatel sociálních služeb v České republice, i Hnutí DUHA, přední česká ekologická organizace, se shodly, že takový zákon bude výrazem odpovědnosti České republiky za podíl na změnách klimatu a jejich dopadech zejména na obyvatele rozvojových zemí. Hnutí DUHA prosazuje v rámci kampaně Velká výzva legislativu, která závazně stanoví, že Česká republika bude snižovat exhalace skleníkových plynů o 2 % ročně krok po kroku, rok po roku. Rozhýbe tak investice do moderních zelených řešení, jako je zateplování domů, čistá energie, pohodlná veřejná doprava, místní potraviny nebo snadná recyklace. Zákon inspirovaný podobnou legislativou ve Velké Británii posílí ekonomiku, sníží účty rodinám i závislost na dovozu energie a srazí český příspěvek ke globálnímu znečištění. Česká republika patří se 12 tunami na obyvatele a rok k evropským rekordmanům v exhalacích oxidu uhličitého. Dopady změn podnebí, jako je úbytek vody v řekách, vyšší mořská hladina, šíření infekčních nemocí, sucha nebo naopak záplavy, však nejvíce dopadne na obyvatele v rozvojových zemích Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Kampaň Velká výzva již pár týdnů po startu nalezla oporu ve významných českých osobnostech včetně Václava Havla. Podle průzkumu legislativu podporuje také 66 % české veřejnosti. Ke kampani se připojují i občané a ze stránky odesílají y svým poslankyním a poslancům, jimiž je vyzývají k podpoře zákona. Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA, řekl: Česká republika patří mezi největší znečišťovatele. Dopady změn klimatu však pocítí zejména chudí lidé daleko od nás. Je tedy na čase přijmout zákon, který znečištění omezí a zároveň podpoří inovace, posílí ekonomiku a sníží účty rodinám. Přihlásíme se tak ke spoluzodpovědnosti a konečný prospěch z toho tedy budeme mít my i rozvojové země. Pavel Gruber, vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity České republika, řekl: Charita ČR vede řadu projektů v chudých, převážně rozvojových zemích. Proto pro nás změna klimatu není nějaký abstraktní pojem nebo potencionální hrozba budoucnosti. Je to existující stav a s jeho důsledky se při naší práci potýkáme. V rámci svých možností se snažíme zmírňovat jeho dopady na ty nejchudší a nejpotřebnější. Z tohoto důvodu vítá Charita ČR kampaň Velká výzva, kterou vnímá jako projev spoluodpovědnosti obyvatel bohatého západu a severu, kam Česká republika bezesporu patří. Kontakt: Pavel Gruber, vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity ČR, telefon: , Jan Oulík, tiskové oddělení, mobilní telefon: Vydává: Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň, , mail: Vychází měsíčně jako příloha Zpravodaje plzeňské diecéze, objednávky na: i v elektronické podobě (PDF). 8

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Fotoreportáž: Mongolové v Čechách a Program dobrovolných návratů

Fotoreportáž: Mongolové v Čechách a Program dobrovolných návratů srpen 2009 Fotoreportáž: Mongolové v Čechách a Program dobrovolných návratů Jérémie Jung Abstrakt: Fotoreportáž o české mongolské komunitě v době hospodářské krize. Mnoho Mongolů využilo Program dobrovolných

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty:

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty: je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti představují projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy. Tyto projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL III. setkání, středa 13. dubna 2016, Libuš a Písnice, zasedací místnost, Libušská č. p. 1 Na dnešním setkání si Vás dovolí

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL I. setkání, středa 17. února 2016, Libuš a Písnice, zasedací místnost, Libušská č. p. 1 Na dnešním setkání si Vás dovolí

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTĚ MÁ AUTISMUS

Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTĚ MÁ AUTISMUS Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTĚ MÁ AUTISMUS Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3010. publikaci Odpovědná redaktorka

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice Číslo 2/2015 diecéze českobudějovická 1.4.2015 Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Občanské sdružení. Český západ. se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi

Občanské sdružení. Český západ. se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi Občanské sdružení Český západ se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi Český západ Zplnomocňování romské komunity v Dobré Vodě u Toužimi a okolí (na Toužimsku a Tepelsku) Vznik sdružení v roce 2001. Poslání sdružení

Více

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015 Program relaxace a doprovázení Miroslava Barešová Říjen 2015 Obsah prezentace Domov důchodců Bystřany Začátky projektu Realizace projektu Přijetí klienta, dotazník Používané techniky Vedení dokumentace

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit Program září 2014 30.8. 2014 sobota od 12,30 hod Půlmaraton Moravským krasem Nám Republiky Blansko- přijďte podpořit běh za OCH Blansko, budeme mít i stánek s vyráběním a aroma poradnou!!! 1.září 2014

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 05 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

PECIVÁLEK č.4, únor 2011

PECIVÁLEK č.4, únor 2011 PECIVÁLEK č.4, únor 2011 Milí rodiče, ve vaší poště se opět objevil Peciválek. Věříme, že v něm naleznete veškeré potřebné informace. Co se děje v Semínkách... Máme velkou radost, že se Vám naše první

Více

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření Vážení obyvatelé Domova, protože se už výrazně ochladilo, určitě nadešel čas, abychom rozšířily nabídku činností. Plánujeme, že začneme vyrábět ozdoby na Vánoce a další velice zajímavé věci sledujte nástěnky.

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2017 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více