ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC"

Transkript

1 ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo Ročník VI uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 2 informace OÚ 2 společenská rubrika 3 pozvánka do Báště 3-4 info obecní knihovny 4 spalovna Drasty 5-9 pozvánka do Máslovic 10 Sousedé se spolu baví nebojte se internetu 12 fotbalový koutek kniţní novinky 15 inzerce, poděkování 16 S lovo starosty VÁŽENÍ OBČANÉ čas nás posunul na konec prázdnin a za uplynulé období nás trápila tropická vedra, ale také kroupy a povodně, které způsobily škody cca za 3 miliardy korun. Z těchto důvodů svazek obcí DOLNÍ POVLTAVÍ vyhlásil pro všechny obce svazku uspořádání humanitární sbírky, ikdyţ úřednický šiml rychlosti této pomoci nepomáhá, tak doufám, ţe lidem pomůţeme, kraje ruší úhradu regulačních poplatků, za rok 2009 celkem vyplatily 480 milionů korun, proto doufejme, ţe budou vloţeny do oprav komunikací, které v našem okolí připomínají tankodrom, na základě niţšího výběru daní i do obecní kasy nám přichází méně peněz, úklid v obci, sekání atd. provádí úklidová četa obce, ale i přesto se domnívám, ţe bychom se všichni měli podílet jako řada občanů s úklidem před domy a v předzahrádkách, a něco příjemnějšího po velkém úsilí se naše muţstvo kopané posunulo do 3A třídy, vytvořilo se také další muţstvo, které hraje 4A třídu drţme jim palce, ať i v této sezóně se jim daří. Některé události nás netěší: Někteří občané si na obecních pozemcích vytvářejí odkládací prostor a skládky bude řešeno v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce, Někteří občané likvidují splašky vypouštěním, skoro se dá říci kamkoliv a neberou ohled ani na sousedy ani na ţivotní prostředí ve spolupráci s policií, s ţivotním prostředím městského úřadu bude řešeno v přestupkovém nebo jiném řízení, Někteří občané dělají z kontejnerů na tříděný odpad odkladiště všeho a po některých sbíráme odloţený odpad u cest, Sprejeři a další vandalové vybíjejte si svou energii na něčem uţitečném obecní majetek slouţí nám všem, Co nás asi potěší: Po schválení SFŢP ČR bude realizována veřejná zakázka na stavbu kanalizace a ČOV z dotace ČR a EU ve Vodochodech a Hošticích. JUDr.Vladimír Palák starosta

2 Z e zastupitelstva Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ Zastupitelstvo schválilo: Dotaci na zakoupení pracovních oděvů SDH ve výši Kč. Odkoupení části pozemků parc.č.st.112 a 128/1 v kú Vodochody u Prahy jako vypořádání po výstavbě komunikace. Návrh na zpracování projektové dokumentace na VN, NN a VO pro ÚR v ul. Průběţná s návrhem na uloţení kabelů do země, na základě investičních záměrů. Návrh smlouvy Eko-kom obec Vodochody Ipodec, ke zjednodušení hodnocení systému při třídění odpadů. Zastupitelstvo neschválilo: Ţádost pana Ţitky na odkoupení pozemku parc.č. 29/12 kú Vodochody u Prahy, řešení mezi sousedy. Návrh TJ Sokol Vodochody oddíl kopané - výstavba oplocení hřiště na kopanou. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: Ţádost o prezentaci petice sdruţení Větrušicko ČOV Drasty a schvaluje vyvěšení a oznámení občanům. Návrh změn ÚP dle jednotlivých návrhů. Infor mace OÚ Informace k projektu Žákovské jízdné zdarma Pro nadcházející školní rok 2010/2011 přistoupil Středočeský kraj k modifikaci systému poskytování Ţákovského jízdného zdarma. Hlavní změna spočívá v tom, ţe ţáci, učni nebo studenti budou hradit v dopravním prostředku ţákovské nebo studentské jízdné, které jim bude na základě ţádosti a potvrzení školní docházky vráceno od Středočeského kraje formou daru. Tuto ţádost je moţné podat vţdy za kaţdé pololetí a po jeho ukončení doloţit počet dnů absolvované školní docházky. Na základě těchto údajů dopočte Středočeský kraj nejlevnější jízdné pro příslušnou přepravní relaci a ta bude předloţena Radě kraje ke schválení jako dar Středočeského kraje pro ţáka, učně nebo studenta. Podmínky, které musí ţadatel dál splnit, se s nadcházejícím školním rokem nemění. POSTUP: Formuláře Ţádost o refundaci ţákovského a studentského jízdného formou daru od Středočeského kraje, Poučení k ţádosti o refundaci ţákovského a studentského jízdného formou daru od Středočeského kraje vyplnit, podepsat ( vlastnoručně nebo zákonný zástupce ţadatele), ţádost nechat potvrdit ve škole a zaslat na KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 do (na I.pololetí) a do (na II.pololetí). Po ukončení pololetí vyplnit formulář Potvrzení školní docházky k ţádosti o refundaci ţákovského a studentského jízdného formou daru od Středočeského kraje, podepsat ( vlastnoručně nebo zákonný zástupce ţadatele), potvrzení nechat potvrdit ve škole (jedná se o počet absolvovaných dnů) a zaslat na KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 do (za I.pololetí) a do ( za II.pololetí). Formuláře jsou ke staţení na adrese: v pravém sloupci Aktuálně, nebo si formuláře S T R Á N K A 2

3 S polečenská rubrika Narodili se: Tereza Peštová - Hoštice Eliška Jedináková - Hoštice Mikuláš Odstrčil - Hoštice Filip Sádlo - Vodochody Blahopřejeme rodičům. P ozvánka do Báště 60. narozeniny oslavil: pan Jan Měchura Hoštice 65. narozeniny oslavily: paní Růžena Načeradcová Hoštice paní Jana Toušková Hoštice paní Eva Burdová Vodochody 70. narozeniny oslavil: pan František Rubeš Vodochody 75. narozeniny oslavila: paní Božena Závodská Vodochody 80. narozeniny oslavila: paní Věra Fialová Vodochody Naše řady opustili: Čest jejich památce pan Václav Burda Vodochody pan Jiří Bulvas Hoštice Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let! Nově otevřené Centrum pro rodinu POHODA v Bašti zahajuje provoz zbrusu nově vybudované Centrum pro rodinu POHODA v Bašti (Za Vilou 204). V dopoledních hodinách bude od pondělí do čtvrtka od 9 do 12 hodin v provozu mateřské centrum s mnoha aktivitami pro děti i pro rodiče (cvičení pro děti od 3 měsíců do 4 let, pohybové a vzdělávací aktivity pro maminky s hlídáním dětí, výtvarné aktivity pro děti i rodiče, společná herna, hlídání dětí a mnoho dalších), odpoledne budou patřit kurzům a krouţkům (angličtina pro děti i dospělé, výtvarné krouţky pro děti a teenagery, aerobic a tance pro děti, logopedický, dramatický krouţek a flétnička, cvičení pro těhotné spojené s besedami s porodní asistentkou a jiné). Od pátku do neděle budou prostory Centra k dispozici pro pořádání např. narozeninových oslav dětí. Zkušené lektorky připraví program oslav a zajistí veškerou zábavu. Pro objednání oslavy volejte M. Jahodovou, tel.: Centrum pro rodinu POHODA provozuje občanské sdruţení Bašť se baví, tel.: S T R Á N K A 3

4 ROZVRH CENTRA (Změny v rozvrhu aktivit, kurzů a krouţků vyhrazeny.) PO Herna s odděleným programe Angličtin a pro nejmenší Hrajeme si na divadlo Mařenko řekni Ř! Angličtina pro dospělé začátečníci Angličtina pro dospělé pokročilí ÚT Dopoledne v pohybu cvičení děti, maminky, seniořii Víly Amálky tanec Víly Amálky tanec Vady nejsou na závadu Těhotenství v pohodě ST Dopoledne bez maminek Pohodov á flétnička Aerobic s Kačkou Aerobic s Kačkou Aerobic s Kačkou ČT Dopoledne v pohybu Tvořivé dopoledne - herna s programem Šikovné ručičky Šikovné ručičky Multimediá lní výtvarka pro teenagery O becní knihovna i nformuje Dne 29.července 2010 jsme obdrţeli zásilku knih z Knihovny města Mladá Boleslav, ze kterých vybíráme: pro děti: pro ženy: Knihovna je otevřena: pondělí a čtvrtek 15:00-18:00 O mateřské dovolené s trojčaty. O ţivotě v zajetí saúdskoarabského ráje. Detektiv řeší případy vraţd týraných ţen. Knihovna má zřízeno pracoviště pro přístup k internetu. Pro občany Vodochod a Hoštic je internet zdarma, zpoplatněn je pouze tisk dokumentů. Naše knihovna spolupracuje s Knihovnou města Mladá Boleslav, s Husovou knihovnou Říčany a se Středočeskou vědeckou knihovnou Kladno. Knihovna města Mladá Boleslav nám 2x ročně ( v lednu a červenci) vozí zásilku knih, do Husovy knihovny v Říčanech si jezdíme vybírat kníţky sami také 2x ročně ( v dubnu a říjnu). Pokud budete mít zájem o určitou knihu a v naší knihovně nebude, je moţné ji objednat ze spolupracujících knihoven. Na Vaši návštěvu knihovny se těší knihovnice Jitka Holoubková. S T R Á N K A 4

5 P ozvánka Veřejná beseda - NE SPALOVNĚ DRASTA! o. s. Klecansko, Větrušicko a okolí spolu s MS ODS Klecany pořádají ve čtvrtek 2. září 2010 v sále El Paso - restaurace Sportklub v Klecanech od hodin besedu před místním referendem o vybudování spalovny kalů na Drastech Při besedě, konané formou dotazů a odpovědí budete seznámeni: s plánem a snahou o vybudování spalovny kalů, technickým řešením a moţnými riziky a dopady na ţivotní prostředí na okolí, s kroky, které podniká o. s. Klecansko, Větrušicko a okolí proti tomuto záměru, s otázkami, na které budete odpovídat v referendu a proč je důleţité zúčastnit se referenda Na Vaši účast a dotazy se těší O. S. Klecansko, Větrušicko a MS ODS Klecany Další informace na S T R Á N K A 5

6 S T R Á N K A 6

7 S T R Á N K A 7

8 S T R Á N K A 8

9 S T R Á N K A 9 S T R Á N K A 9

10 P ozvánka do Máslovic P o s v í c e n s k é v i n o b r a n í v Máslovicích v sobotu 11. září 2010 na návsi od 11 hodin do noci Stloukání másla Zdobení perníčků Pečení posvícenských koláčů Ochutnávka čajů a čokolády Velký výběr dobrých vín Burčák z vína i medoviny Korková dílna se špunty Atrakce pro děti Hudební vystoupení YO-YO Band Běh s máslem na trakaři do vrchu o ceny Máslovické drnkačky Cimbálová muzika s tanečníky Taneční skupina Villanella Bakchus a jeho věrní Diskotéka na návsi Bliţší informace o programu s časovým harmonogramem najdete na webových stránkách P ozvánka do Kl ecan SOUSEDÉ SE SPOLU DOBŘE BAVÍ V DOLNÍM POVLTAVÍ Letošní ročník akce s názvem Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví pořádá město Klecany. Na sobotu 18.září 2010 je připraven celodenní bohatý program jiţ od 9,30 pro malé i velké mnoţství sportovních disciplín, hudba, zábava, tvůrčí dílny, soutěţe... Pro menší děti bude připraven na hřišti skákací hrad, na náměstí V.B.Třebízského dopravní hřiště, hry a soutěţe. Větší děti (i dospělí) mohou absolvovat závody na kolech do vrchu nebo také běh do schodů nebo se projet na kolečkových bruslích. Pro jednotlivce je připravena páka a také soutěţ v pojídání švestkových knedlíků. Tvůrčí jedinci se mohou vyřádit při sprejování zdi na hřišti v Klecanech, barvy budou připraveny. Tvořit bude také moţné na tvůrčích dílnách. Týmy obcí se zúčastní tradičního turnaje v malé kopané (hřiště Klecany), v nohejbale (nohejbalové hřiště v Klecánkách), dětská druţstva se na hřišti v Klecanech utkají ve vybíjené. Podrobnější program bude vyvěšen zhruba 14 dní předem i v naší obci. Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte se obrátit v den konání akce přímo na místě na pořadatele. Program můţe být změněn také v závislosti na počasí. Přejme tedy organizátorům letošního Dne Svazku, aby vyšlo počasí jako nám v loňském roce a celý den se vydařil. S T R Á N K A 10

11 S T R Á N K A 11

12 N ebojte s e int ernetu! Naučné stránky Probírala jsem se minulými ročníky tohoto zpravodaje a přemýšlela, o čem jsme ještě nepsali nebo co se opravdu podstatně změnilo. Pak mne napadlo, ţe vlastně končí prázdniny a brzo se zase rozeběhne kolotoč referátů, úkolů, samostatných prací, úkolů psaných v noci z neděle na pondělí a rodičovských nářků nad dětmi, co si nedokáţou včas připravit vše potřebné. Znáte to Doufám, ţe se vám bude hodit pár odkazů na naučné stránky. Začněme Evropskou unií. Na stránkách a najdeme vše podstatné přehledně setříděno. Na zmíněných stránkách jsou také aktuální informace, mne například zaujala nová publikace o energeticky úsporném osvětlování, která má za cíl představit vhodné náhrady obyčejných ţárovek, shrnuje základní technologie v osvětlování, radí s výběrem nových světelných zdrojů. Součástí publikace je také shrnutí procesu stahování ţárovek, vysvětlení postupu přijímání evropské legislativy a související technické normy. V neposlední řadě publikace objasňuje časté otázky a mýty, které panují ve vztahu k novým světelným technologiím. Broţura je volně ke staţení. Stránky Evropské komise najdeme na adrese Tato stránka je česky, ale řada odkazů uţ míří na stránky v jiných jazycích, nejčastěji najdeme anglické stránky. Budeme-li potřebovat převody jednotek (a to jistě budeme), tak zkusme Moc pěkně udělaná a přehledná stránka. Nespleťte si ji s adresou kde jsou informace o výrobě ozubených kol. Jednotky a jejich vzájemné převody najdeme také na adrese Zajímavé úloţiště znalostí je na webu Je to stejný koncept jako Wikipedie, takţe uţivatelé sami mohou editovat obsah. Některá hesla jsou velmi krátká a málo výstiţná, ale dají se tu najít hezky zpracovaná témata. Tím, ţe informace editují přímo čtenáři, se dozvíte i řadu neformálních informací typu tenhle překlad se opravdu nedá číst. Pokud nám to přijde málo odborné, stačí zajít do Národní technické knihovny na adresu cs/. Tam lze procházet elektronické katalogy a databáze. Zajímavou encyklopedií je i projekt Podle autorů je projektem všeobecné internetové encyklopedie, poskytující zdarma informace ve formě textu, statického i pohyblivého obrazu, zvuku a internetových odkazů. Jejím jedinečným rysem je moţnost okamţitého zachycení jevů a událostí z reálného světa. Díky operativnosti, nesrovnatelně vyšší neţ u klasických kniţních encyklopedií, dovoluje popis nejen jevů a událostí minulých, ale i současných a dokonce i budoucích, případně dočasných. Aktualizovaná je opravdu průběţně, například nedávné úmrtí Ludvíka Kundery je uţ v encyklopedii zachyceno. Slovník cizích slov najdeme na Kromě hledání, jak se píše cizí slovo a co vlastně znamená, se také hodí seznam pravidel českého jazyka. Na stránkách prirucka.ujc.cas.cz najdeme internetovou jazykovou příručku Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Je to moc pěkně zpracované a chce to jen dobrou vůli se začíst a pak pouţívat Oproti tomu stránky jsou mnohem stručnější a hodí se na rychlé vyhledání správného zápisu slova nebo slovního tvaru. Jenom pro pobavení přikládám stránku vokabular.ujc.cas.cz, kde je mluvnice staročeštiny, přesněji řečeno webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Zakončíme naše putování stylově na cestovatelském portálu. Pokud uţ nebudete cestovat, tak se bude třeba hodit na nějaký referát. A kam zamířit? Třeba na ::: jv ::: S T R Á N K A 12

13 F otbalový koutek Úspěšný závěr sezóny vodochodských fotbalistů V závěru loňské sezóny napravili hráči Vodochod některá zaváhání z počátku jara a po sérii devíti vítězství obsadili první místo ve IV.A třídě. Dosáhli cenných vítězství nad soupeři v boji o postup a proto budou v sezóně 2010/2011 hrát III.třídu! 9.5. Vodochody Toušeň 4 : 0 Toušeňští fotbalisté byli našim zdatným protivníkem i kdyţ výsledek vypadá jinak. V poločase byl stav 1:0, o výsledku zápasu se rozhodlo na počátku druhé půle. David Fendrych dvěma góly (jeden z penalty) zvýšil v průběhu dvou minut na 3:0 a zápas byl rozhodnut. Branky : 2x D.Fendrych, Fajfr, Hrib Mratín Vodochody 0 : 2 Klíčový zápas o šanci na postup. Mratín vedl tabulku právě o tři body. Zápas nabídl divákům opravdovou podívanou na úrovni. V závěru prvního poločasu poslal hosty do vedení Hýř. Ve druhém poločase si Mratín vytvořil tlak, ale vodochodští hrozili z brejků. Jeden z nich proměnil Junek ve druhý gól a hosté si tak odvezli vítězství! Posunuli se tak na druhé místo v tabulce, dva body za Větrušice Vodochody Klíčany 5 : 2 V prvním poločase byli naši aktivnější a v poločase vedli 2:0. Ve druhé části zvýšili dokonce na 4:0! Klíčany se nevzdaly a sníţily ještě na 4:2, ale Vodochody nakonec přidaly ještě jeden gól a v utkání zvítězili. Branky : 2x Hrib, J.Fendrych, Junek, M.Tichý Sluhy Vodochody 1 : 3 Podzimní zápas ovládli naši 11:2, ale tentokrát výsledek tak jednoznačný nebyl. V poločase byl stav 0:2 po gólech Chaloupky a Hýře, zkraje druhého poločasu zvýšil opět Chaloupka na 0:3. Vodochody pak přenechali iniciativu domácím, ale ti jen sníţili. Utkání se hrálo ve vyhecované atmosféře s mnoha fauly. Dobrá zpráva přišla z Mratína, kde domácí porazili dosud vedoucí Větrušice a tak se náš tým dostal na první místo, coţ mimo jiné znamenalo, ţe pokud vyhraje zbývající tři střetnutí, postoupí bez ohledu na výsledky soupeřů Vodochody Řež 4 : 1 Dá se říci, ţe v prvním poločase byl na hřišti jen jeden tým, poločasový stav 3:0. Jako v minulém zápase přenechali vodochodští při slibném náskoku iniciativu soupeři. Naštěstí z brejku přidal čtvrtý gól Fajfr (završil hattrick). Řeţ jen sníţila z podivně nařízené penalty. Branky : 3x Fajfr, Hýř Větrušice Vodochody 0 : 1 Větrušice, ač třetí, mohly ještě pomýšlet na postup a proto byl tento zápas očekáván s napětím. Bohuţel pro diváky, jelikoţ bylo v sázce mnoho, nenabídl zápas příliš pohledný fotbal. Domácí byli trochu více aktivnější, ale nakonec vstřelil v 70.minutě gól náš Chaloupka. Postup tak byl nadosah! S T R Á N K A 13

14 20.6. Vodochody Brázdim B 5 : 4 Finále, jak má být! Tým Brázdimi B posílilo několik hráčů z A-týmu a na hře to bylo znát (kdeţe je podzimní vítězství 8:0). Zápas před plnými ochozy začal o ¾ hodiny později neboť se nedostavil rozhodčí. Domácí příznivce rovněţ potěšil návrat útočníka Dvorníka do sestavy. Vodochody se ujaly vedení 2:0, hosté sníţili na 2:1 a zahrávali penaltu. Tu však brankář Zeman chytil! V poločase bylo skóre 4:2. Stav zápasu se neustále měnil i ve druhé půli 4:3, 5:3, 5:4. Jelikoţ Mratín vedl v Měšicích, jediný gól hostí by znamenal konec nadějí na postup! Nakonec si naši reprezentanti po nejtěsnějším vítězství mohli dopřát sprchu šampaňským, i k radosti všech příznivců Vodochod!!! Branky : 2x Fajfr, Dvorník, Chaloupka, P.Tichý 1 Vodochody : Mratín : Větrušice : Toušeň : Veleň : Brázdim B : Bášť : Řeţ : Klíčany : Bořanovice : Líbeznice B : Mochov B : Měšice B : Sluhy : Pozn.: O prvním místě Vodochod při stejném počtu bodů rozhodly vzájemné zápasy v obou vítězství Vodochod, 3:0 a 2:0. Program podzimní části sezóny 2010/2011 Vodochody A Vodochody tak budou hrát III.A třídu, tentokrát aţ na výjimky o sobotách. Na hřiště do Vodochod tak zavítají jiné týmy neţ loni. NE :00 Klecany B Vodochody (hraje se ve Veltěţi) SO :00 Vodochody Škvorec SO :00 Hovorčovice Vodochody SO :00 Vodochody Předboj SO :30 Zeleneč B Vodochody SO :30 Vodochody Brandýs n.l.c SO :00 Odolena Voda Vodochody SO :00 Vodochody Nehvizdy SO :30 Sluštice Vodochody SO :30 Líbeznice Vodochody SO :30 Vodochody Záluţí SO :00 Zápy B Vodochody SO :00 Vodochody Kojetice ::: pv ::: S T R Á N K A 14

15 Vodochody B Nově byl zaloţen i B-tým, ten se představí opět aţ na výjimky v neděli. Bude hrát IV.A třídu, tedy s podobnými soupeři jako loni A-tým. Vzhledem k vyššímu počtu týmů v soutěţi a nabitému kalendáři sehrají svá utkání nezvykle i mimo víkend, během dvou státních svátků, a 28.10, jeden víkend naopak nehrají. SO :00 Toušeň Vodochody B NE :00 Vodochody B Brázdim B NE :00 Mratín Vodochody B NE :00 Vodochody B Bořanovice NE :30 Větrušice Vodochody B NE :30 Vodochody B Od.Voda B ÚT :30 Klíčany Vodochody B NE :00 Měšice B Vodochody B NE :00 Vodochody B Záluţí B NE :30 Sluhy Vodochody B ČT :30 Vodochody B Veleň NE :30 Vodochody B Řeţ B NE :00 Líbeznice B Vodochody B NE :00 Vodochody B Bášť Knižní novinky od aut orky p.n opové Na konci srpna do naší knihovny zavítala na krátkou návštěvu p. Stanislava Nopová, přijela představit svých 6 knih. Paní Nopová napsala tyto knihy: thrillery Pro práci zabíjet, X Terra Incognita, Riskantní prázdniny, dětskou knihu Za útesem leţí svět, knihu nejen pro ţeny Daiquirita a básně Dárek. Knihy si můţete vypůjčit v knihovně. Nyní představujeme: Dětská kniha Za útesem leží svět je poetickým a svěţe napsaným příběhem s prvky dobrodruţství. Pro osmiletou Dianu je let za babičkou do Sydney pořádným šokem. Brzy však najde japonskou kamarádku Rieko a Australana Thomase. Horké léto, papoušci, delfíni, klokani, poklady a piráti, to jsou Vánoce! Jedna z výprav málem skončí tragicky, ale přátelé v nouzi se přece neopouští. Daiquirita (čte se dajkirita dle nápoje daiquiri dajkiri ) Sympatická hrdinka Hana se dostala do ţivotního období, kdy bilancuje a přitom neví jak dál. Má pocit, ţe ji nepotřebuje nikdo, dokonce ani dcera, která studuje v zahraničí. Nenápadná ţena s nadváhou si klade mnoho otázek stejně často, jako její vrstevnice. Můţe být vhodné lepit partnerský vztah, který nikdy nebyl ani přátelstvím, natoţ láskou? Má stárnoucí ţena prosit, aby mohla zůstat v zaměstnání nebo je vhodnější hledat další práci a znovu dokola dokazovat, jak je schopná? Je moudré dál plánovat vlastní budoucnost, která nikdy nenastane? Zůstává smyslem ţivota plaché krouţení kolem snů? Je opravdu tak nerozumné snaţit se o jejich realizaci? X Terra Incognita Thriller, pro některé spíše detektivka s nečekanou zápletkou, je čtením pro všechny, kteří milují napětí, exotické země, neotřelé hrdiny, nečekané překáţky. Domy pod zemí, divoký a nebezpečný vrah, australská buš oţívá realisticky děsivými přízraky. Jde o ţivot! ::: jh ::: S T R Á N K A 15

16 Inz erce SOUKROMÁ INZERCE Rodina z Máslovic hledá ve Vodochodech nebo Hošticích k pronájmu rodinný dům nebo byt. Nabídněte na tel. čísle: P oděkování Paní Barbora Čmerdová jako iniciátorka humanitární sbírky pro organizaci ADRA děkuje touto cestou všem, kteří přispěli lidem postiţeným povodněmi. Na obecním úřadě je k nahlédnutí kopie potvrzení humanitární organizace ADRA o převzetí pomoci na povodně 2010 v Liberci. Převzaty byly trvanlivé potraviny, voda a hygienické prostředky. Za organizaci ADRA převzal pomoc pan Filip Podsedník. ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Jsme na webu, Vaše příspěvky očekáváme na: fax: Na přípravě se podíleli: JUDr.Vladimír Palák Ing. Jitka Holoubková RNDr. Jana Vinšová Ing. Petr Lomnický Pavel Vybulka Ivana Fialová Karla Staňková Reg.č.: MK ČR Vydává: Obecní úřad Vodochody Periodicita: občasník Redakční uzávěrka: Náklad: 230 výtisků

Ve volbách 2008. VOLTE č.9 VOLTE NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ PRO KRAJ

Ve volbách 2008. VOLTE č.9 VOLTE NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ PRO KRAJ ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo 4 9.10.2008 Ročník IV uvnitř tohoto vydání volby 2008 1-4 ze zastupitelstva 5 společenská rubrika 6 OÚ informuje 6 knihovna informuje

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

Hada ve finále Miss vymění za hadici

Hada ve finále Miss vymění za hadici Mažoretky Berušky se probojovaly do finále ODOLENA VODA Zavřené památky otevřely dveře 3 Mistrovství tví MAS Nad Prahou Závod plný adrenalinunu DOLNÍ CHABRY KLÍČANY 2 3 6 www.kindergarten.cz Sever Čtvrtek

Více

Revitalizace kasáren na papíře. jsou především v poměrně volném využití areálu v současnosti a v jeho majetkových poměrech

Revitalizace kasáren na papíře. jsou především v poměrně volném využití areálu v současnosti a v jeho majetkových poměrech LÍBEZNICE Stavba pavilonu školy začala TEMPERAMENTNÍ dračice Sportovci mají nové zázemí AUTOTEST BÁŠŤ 3 4 5 VŠE NA JEDNÉ ADRESE TOPENÍ PLYN VODA KANALIZACE ZATOX, s.r.o., tel.: 775 556 144 Více na str.:

Více

Jaký byl rok v Našem REGIONU? LETŇANY

Jaký byl rok v Našem REGIONU? LETŇANY Soutěž o vstupenky LÍBEZNICE Krize je slabé slovo LETŇANY Jaký byl rok v Našem REGIONU? 3 5 6 NOVÝ BAR VE STYLU NÁMOŘNÍHO MAJÁKU SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 25. LEDNA Disco club Santa Maria Odolena Voda www.santamaria.cz

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN. Školáků u nás stále přibývá Více na str. 18. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník IX. číslo 4. K podzimu patří posvícení 12

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN. Školáků u nás stále přibývá Více na str. 18. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník IX. číslo 4. K podzimu patří posvícení 12 PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2012 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník IX. číslo 4 Školáků u nás stále přibývá Více na str. 18 K podzimu patří posvícení 12 Pohádkový les 15 Cross Country II. ročník 23 Kalendář akcí setříděno

Více

4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 1 ODOLEN 4/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 1 ODOLEN 4/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda 4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 1 ODOLEN 4/2005 Zpravodaj mûsta Odolena Voda 4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 2 U příležitosti 170. výročí narození našeho významného rodáka publikujeme jeho báseň ze sbírky

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 1 4. ledna 2013 Aktuality Rozhovor Fotostrany Sport Opravy škol by Co letos chystá Kulturní Vánoční akce na

Více

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, máme za sebou první polovinu roku 2012 a myslím si, že by bylo dobré ohlédnout se zpět a připomenout si, co se za uplynulých

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1 Redakční sloupek...2 Z obecního úřadu...3 volby...8 Společenská kronika - jubilea, vítání občánků, Školství MŠ + ZŠ...9 Volný čas článek od SRPŠ, kynologové...

Více

SOUTĚŽ o ruční mytí vašeho vozu

SOUTĚŽ o ruční mytí vašeho vozu Nová generace cvičného L39 ODOLENA VODA SOUTĚŽ o ruční mytí vašeho vozu 3 5 Nohejbal světové úrovně BRANDÝS N. LABEM 6 REKONSTRUKCE BYTŮ, BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ Elektroinstalační, zednické, obkladačské,

Více

Začíná vegetační klid str. 6. základní školy, úřadu městyse a sokolovny.

Začíná vegetační klid str. 6. základní školy, úřadu městyse a sokolovny. ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY LISTOPAD 2013 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4

Více

Ratenické Staročeské Vánoce

Ratenické Staročeské Vánoce 3/2011 Ratenické Staročeské Vánoce Na ty letošní bude se díky perfektní organizaci mnohých Rateňáků vzpomínat dlouho. A ti, kteří se dosud nepřipojili, povzbuzujeme ke spolupráci příští rok. Cyklostezka

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Vítání občánků 3 2013 V sobotu 27. 4. proběhlo slavnostní vítání sliveneckých a holyňských občánků, kteří se v obci narodili v roce 2012. Z celkového

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Příprava na vstup dítěte do první třídy strana 2 Ze školství strana 3 a 4 Informace

Více

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH!

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! ROČNÍK 34, ČÍSLO 201 ZÁŘÍ 2009 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! Chystají se velké opravy družiny, mateřských škol i stěhování základní umělecké školy městečka pod Skalkou

Více

BŘEZEN 2015. XXIII. ročník

BŘEZEN 2015. XXIII. ročník BŘEZEN 2015 XXIII. ročník Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti Anna Kvitová 92 let Josef Janýška 87 let Jiřina Bartoňová 83 let

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka, KNIHOVNA... 13 Zajímavosti mochovských

Více

Slavnostní otevření Farmářských trhů. říjen. Dny zdraví. Český. Sociální služby. červený kříž str. 15. na Praze 14 str. 15 19

Slavnostní otevření Farmářských trhů. říjen. Dny zdraví. Český. Sociální služby. červený kříž str. 15. na Praze 14 str. 15 19 Listy Prahy14 říjen měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 10/2011 Slavnostní otevření Farmářských trhů Český Sociální služby Dny zdraví červený kříž str. 15 na Praze 14 str. 15 19

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Kaufland přes zastupitelstvo neprošel

Kaufland přes zastupitelstvo neprošel ČÍSLO 12 14. ČERVEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Kaufland přes zastupitelstvo neprošel Po delší době opět stoprocentní účast zastupitelů a plno v sále. Veřejnost

Více

Florián Zpravodaj městyse Lázně Toušeň léto 2013

Florián Zpravodaj městyse Lázně Toušeň léto 2013 Florián Zpravodaj městyse Lázně Toušeň léto 2013 Škola o prázdninovém ránu Slovo starosty Vážení spoluobčané, z hektického června jsme se přehoupli do léta a spousta z nás si nyní užívá zasloužených dovolených

Více