ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC"

Transkript

1 ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo Ročník VI uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 2 informace OÚ 2 společenská rubrika 3 pozvánka do Báště 3-4 info obecní knihovny 4 spalovna Drasty 5-9 pozvánka do Máslovic 10 Sousedé se spolu baví nebojte se internetu 12 fotbalový koutek kniţní novinky 15 inzerce, poděkování 16 S lovo starosty VÁŽENÍ OBČANÉ čas nás posunul na konec prázdnin a za uplynulé období nás trápila tropická vedra, ale také kroupy a povodně, které způsobily škody cca za 3 miliardy korun. Z těchto důvodů svazek obcí DOLNÍ POVLTAVÍ vyhlásil pro všechny obce svazku uspořádání humanitární sbírky, ikdyţ úřednický šiml rychlosti této pomoci nepomáhá, tak doufám, ţe lidem pomůţeme, kraje ruší úhradu regulačních poplatků, za rok 2009 celkem vyplatily 480 milionů korun, proto doufejme, ţe budou vloţeny do oprav komunikací, které v našem okolí připomínají tankodrom, na základě niţšího výběru daní i do obecní kasy nám přichází méně peněz, úklid v obci, sekání atd. provádí úklidová četa obce, ale i přesto se domnívám, ţe bychom se všichni měli podílet jako řada občanů s úklidem před domy a v předzahrádkách, a něco příjemnějšího po velkém úsilí se naše muţstvo kopané posunulo do 3A třídy, vytvořilo se také další muţstvo, které hraje 4A třídu drţme jim palce, ať i v této sezóně se jim daří. Některé události nás netěší: Někteří občané si na obecních pozemcích vytvářejí odkládací prostor a skládky bude řešeno v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce, Někteří občané likvidují splašky vypouštěním, skoro se dá říci kamkoliv a neberou ohled ani na sousedy ani na ţivotní prostředí ve spolupráci s policií, s ţivotním prostředím městského úřadu bude řešeno v přestupkovém nebo jiném řízení, Někteří občané dělají z kontejnerů na tříděný odpad odkladiště všeho a po některých sbíráme odloţený odpad u cest, Sprejeři a další vandalové vybíjejte si svou energii na něčem uţitečném obecní majetek slouţí nám všem, Co nás asi potěší: Po schválení SFŢP ČR bude realizována veřejná zakázka na stavbu kanalizace a ČOV z dotace ČR a EU ve Vodochodech a Hošticích. JUDr.Vladimír Palák starosta

2 Z e zastupitelstva Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ Zastupitelstvo schválilo: Dotaci na zakoupení pracovních oděvů SDH ve výši Kč. Odkoupení části pozemků parc.č.st.112 a 128/1 v kú Vodochody u Prahy jako vypořádání po výstavbě komunikace. Návrh na zpracování projektové dokumentace na VN, NN a VO pro ÚR v ul. Průběţná s návrhem na uloţení kabelů do země, na základě investičních záměrů. Návrh smlouvy Eko-kom obec Vodochody Ipodec, ke zjednodušení hodnocení systému při třídění odpadů. Zastupitelstvo neschválilo: Ţádost pana Ţitky na odkoupení pozemku parc.č. 29/12 kú Vodochody u Prahy, řešení mezi sousedy. Návrh TJ Sokol Vodochody oddíl kopané - výstavba oplocení hřiště na kopanou. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: Ţádost o prezentaci petice sdruţení Větrušicko ČOV Drasty a schvaluje vyvěšení a oznámení občanům. Návrh změn ÚP dle jednotlivých návrhů. Infor mace OÚ Informace k projektu Žákovské jízdné zdarma Pro nadcházející školní rok 2010/2011 přistoupil Středočeský kraj k modifikaci systému poskytování Ţákovského jízdného zdarma. Hlavní změna spočívá v tom, ţe ţáci, učni nebo studenti budou hradit v dopravním prostředku ţákovské nebo studentské jízdné, které jim bude na základě ţádosti a potvrzení školní docházky vráceno od Středočeského kraje formou daru. Tuto ţádost je moţné podat vţdy za kaţdé pololetí a po jeho ukončení doloţit počet dnů absolvované školní docházky. Na základě těchto údajů dopočte Středočeský kraj nejlevnější jízdné pro příslušnou přepravní relaci a ta bude předloţena Radě kraje ke schválení jako dar Středočeského kraje pro ţáka, učně nebo studenta. Podmínky, které musí ţadatel dál splnit, se s nadcházejícím školním rokem nemění. POSTUP: Formuláře Ţádost o refundaci ţákovského a studentského jízdného formou daru od Středočeského kraje, Poučení k ţádosti o refundaci ţákovského a studentského jízdného formou daru od Středočeského kraje vyplnit, podepsat ( vlastnoručně nebo zákonný zástupce ţadatele), ţádost nechat potvrdit ve škole a zaslat na KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 do (na I.pololetí) a do (na II.pololetí). Po ukončení pololetí vyplnit formulář Potvrzení školní docházky k ţádosti o refundaci ţákovského a studentského jízdného formou daru od Středočeského kraje, podepsat ( vlastnoručně nebo zákonný zástupce ţadatele), potvrzení nechat potvrdit ve škole (jedná se o počet absolvovaných dnů) a zaslat na KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 do (za I.pololetí) a do ( za II.pololetí). Formuláře jsou ke staţení na adrese: v pravém sloupci Aktuálně, nebo si formuláře S T R Á N K A 2

3 S polečenská rubrika Narodili se: Tereza Peštová - Hoštice Eliška Jedináková - Hoštice Mikuláš Odstrčil - Hoštice Filip Sádlo - Vodochody Blahopřejeme rodičům. P ozvánka do Báště 60. narozeniny oslavil: pan Jan Měchura Hoštice 65. narozeniny oslavily: paní Růžena Načeradcová Hoštice paní Jana Toušková Hoštice paní Eva Burdová Vodochody 70. narozeniny oslavil: pan František Rubeš Vodochody 75. narozeniny oslavila: paní Božena Závodská Vodochody 80. narozeniny oslavila: paní Věra Fialová Vodochody Naše řady opustili: Čest jejich památce pan Václav Burda Vodochody pan Jiří Bulvas Hoštice Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let! Nově otevřené Centrum pro rodinu POHODA v Bašti zahajuje provoz zbrusu nově vybudované Centrum pro rodinu POHODA v Bašti (Za Vilou 204). V dopoledních hodinách bude od pondělí do čtvrtka od 9 do 12 hodin v provozu mateřské centrum s mnoha aktivitami pro děti i pro rodiče (cvičení pro děti od 3 měsíců do 4 let, pohybové a vzdělávací aktivity pro maminky s hlídáním dětí, výtvarné aktivity pro děti i rodiče, společná herna, hlídání dětí a mnoho dalších), odpoledne budou patřit kurzům a krouţkům (angličtina pro děti i dospělé, výtvarné krouţky pro děti a teenagery, aerobic a tance pro děti, logopedický, dramatický krouţek a flétnička, cvičení pro těhotné spojené s besedami s porodní asistentkou a jiné). Od pátku do neděle budou prostory Centra k dispozici pro pořádání např. narozeninových oslav dětí. Zkušené lektorky připraví program oslav a zajistí veškerou zábavu. Pro objednání oslavy volejte M. Jahodovou, tel.: Centrum pro rodinu POHODA provozuje občanské sdruţení Bašť se baví, tel.: S T R Á N K A 3

4 ROZVRH CENTRA (Změny v rozvrhu aktivit, kurzů a krouţků vyhrazeny.) PO Herna s odděleným programe Angličtin a pro nejmenší Hrajeme si na divadlo Mařenko řekni Ř! Angličtina pro dospělé začátečníci Angličtina pro dospělé pokročilí ÚT Dopoledne v pohybu cvičení děti, maminky, seniořii Víly Amálky tanec Víly Amálky tanec Vady nejsou na závadu Těhotenství v pohodě ST Dopoledne bez maminek Pohodov á flétnička Aerobic s Kačkou Aerobic s Kačkou Aerobic s Kačkou ČT Dopoledne v pohybu Tvořivé dopoledne - herna s programem Šikovné ručičky Šikovné ručičky Multimediá lní výtvarka pro teenagery O becní knihovna i nformuje Dne 29.července 2010 jsme obdrţeli zásilku knih z Knihovny města Mladá Boleslav, ze kterých vybíráme: pro děti: pro ženy: Knihovna je otevřena: pondělí a čtvrtek 15:00-18:00 O mateřské dovolené s trojčaty. O ţivotě v zajetí saúdskoarabského ráje. Detektiv řeší případy vraţd týraných ţen. Knihovna má zřízeno pracoviště pro přístup k internetu. Pro občany Vodochod a Hoštic je internet zdarma, zpoplatněn je pouze tisk dokumentů. Naše knihovna spolupracuje s Knihovnou města Mladá Boleslav, s Husovou knihovnou Říčany a se Středočeskou vědeckou knihovnou Kladno. Knihovna města Mladá Boleslav nám 2x ročně ( v lednu a červenci) vozí zásilku knih, do Husovy knihovny v Říčanech si jezdíme vybírat kníţky sami také 2x ročně ( v dubnu a říjnu). Pokud budete mít zájem o určitou knihu a v naší knihovně nebude, je moţné ji objednat ze spolupracujících knihoven. Na Vaši návštěvu knihovny se těší knihovnice Jitka Holoubková. S T R Á N K A 4

5 P ozvánka Veřejná beseda - NE SPALOVNĚ DRASTA! o. s. Klecansko, Větrušicko a okolí spolu s MS ODS Klecany pořádají ve čtvrtek 2. září 2010 v sále El Paso - restaurace Sportklub v Klecanech od hodin besedu před místním referendem o vybudování spalovny kalů na Drastech Při besedě, konané formou dotazů a odpovědí budete seznámeni: s plánem a snahou o vybudování spalovny kalů, technickým řešením a moţnými riziky a dopady na ţivotní prostředí na okolí, s kroky, které podniká o. s. Klecansko, Větrušicko a okolí proti tomuto záměru, s otázkami, na které budete odpovídat v referendu a proč je důleţité zúčastnit se referenda Na Vaši účast a dotazy se těší O. S. Klecansko, Větrušicko a MS ODS Klecany Další informace na S T R Á N K A 5

6 S T R Á N K A 6

7 S T R Á N K A 7

8 S T R Á N K A 8

9 S T R Á N K A 9 S T R Á N K A 9

10 P ozvánka do Máslovic P o s v í c e n s k é v i n o b r a n í v Máslovicích v sobotu 11. září 2010 na návsi od 11 hodin do noci Stloukání másla Zdobení perníčků Pečení posvícenských koláčů Ochutnávka čajů a čokolády Velký výběr dobrých vín Burčák z vína i medoviny Korková dílna se špunty Atrakce pro děti Hudební vystoupení YO-YO Band Běh s máslem na trakaři do vrchu o ceny Máslovické drnkačky Cimbálová muzika s tanečníky Taneční skupina Villanella Bakchus a jeho věrní Diskotéka na návsi Bliţší informace o programu s časovým harmonogramem najdete na webových stránkách P ozvánka do Kl ecan SOUSEDÉ SE SPOLU DOBŘE BAVÍ V DOLNÍM POVLTAVÍ Letošní ročník akce s názvem Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví pořádá město Klecany. Na sobotu 18.září 2010 je připraven celodenní bohatý program jiţ od 9,30 pro malé i velké mnoţství sportovních disciplín, hudba, zábava, tvůrčí dílny, soutěţe... Pro menší děti bude připraven na hřišti skákací hrad, na náměstí V.B.Třebízského dopravní hřiště, hry a soutěţe. Větší děti (i dospělí) mohou absolvovat závody na kolech do vrchu nebo také běh do schodů nebo se projet na kolečkových bruslích. Pro jednotlivce je připravena páka a také soutěţ v pojídání švestkových knedlíků. Tvůrčí jedinci se mohou vyřádit při sprejování zdi na hřišti v Klecanech, barvy budou připraveny. Tvořit bude také moţné na tvůrčích dílnách. Týmy obcí se zúčastní tradičního turnaje v malé kopané (hřiště Klecany), v nohejbale (nohejbalové hřiště v Klecánkách), dětská druţstva se na hřišti v Klecanech utkají ve vybíjené. Podrobnější program bude vyvěšen zhruba 14 dní předem i v naší obci. Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte se obrátit v den konání akce přímo na místě na pořadatele. Program můţe být změněn také v závislosti na počasí. Přejme tedy organizátorům letošního Dne Svazku, aby vyšlo počasí jako nám v loňském roce a celý den se vydařil. S T R Á N K A 10

11 S T R Á N K A 11

12 N ebojte s e int ernetu! Naučné stránky Probírala jsem se minulými ročníky tohoto zpravodaje a přemýšlela, o čem jsme ještě nepsali nebo co se opravdu podstatně změnilo. Pak mne napadlo, ţe vlastně končí prázdniny a brzo se zase rozeběhne kolotoč referátů, úkolů, samostatných prací, úkolů psaných v noci z neděle na pondělí a rodičovských nářků nad dětmi, co si nedokáţou včas připravit vše potřebné. Znáte to Doufám, ţe se vám bude hodit pár odkazů na naučné stránky. Začněme Evropskou unií. Na stránkách a najdeme vše podstatné přehledně setříděno. Na zmíněných stránkách jsou také aktuální informace, mne například zaujala nová publikace o energeticky úsporném osvětlování, která má za cíl představit vhodné náhrady obyčejných ţárovek, shrnuje základní technologie v osvětlování, radí s výběrem nových světelných zdrojů. Součástí publikace je také shrnutí procesu stahování ţárovek, vysvětlení postupu přijímání evropské legislativy a související technické normy. V neposlední řadě publikace objasňuje časté otázky a mýty, které panují ve vztahu k novým světelným technologiím. Broţura je volně ke staţení. Stránky Evropské komise najdeme na adrese Tato stránka je česky, ale řada odkazů uţ míří na stránky v jiných jazycích, nejčastěji najdeme anglické stránky. Budeme-li potřebovat převody jednotek (a to jistě budeme), tak zkusme Moc pěkně udělaná a přehledná stránka. Nespleťte si ji s adresou kde jsou informace o výrobě ozubených kol. Jednotky a jejich vzájemné převody najdeme také na adrese Zajímavé úloţiště znalostí je na webu Je to stejný koncept jako Wikipedie, takţe uţivatelé sami mohou editovat obsah. Některá hesla jsou velmi krátká a málo výstiţná, ale dají se tu najít hezky zpracovaná témata. Tím, ţe informace editují přímo čtenáři, se dozvíte i řadu neformálních informací typu tenhle překlad se opravdu nedá číst. Pokud nám to přijde málo odborné, stačí zajít do Národní technické knihovny na adresu cs/. Tam lze procházet elektronické katalogy a databáze. Zajímavou encyklopedií je i projekt Podle autorů je projektem všeobecné internetové encyklopedie, poskytující zdarma informace ve formě textu, statického i pohyblivého obrazu, zvuku a internetových odkazů. Jejím jedinečným rysem je moţnost okamţitého zachycení jevů a událostí z reálného světa. Díky operativnosti, nesrovnatelně vyšší neţ u klasických kniţních encyklopedií, dovoluje popis nejen jevů a událostí minulých, ale i současných a dokonce i budoucích, případně dočasných. Aktualizovaná je opravdu průběţně, například nedávné úmrtí Ludvíka Kundery je uţ v encyklopedii zachyceno. Slovník cizích slov najdeme na Kromě hledání, jak se píše cizí slovo a co vlastně znamená, se také hodí seznam pravidel českého jazyka. Na stránkách prirucka.ujc.cas.cz najdeme internetovou jazykovou příručku Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Je to moc pěkně zpracované a chce to jen dobrou vůli se začíst a pak pouţívat Oproti tomu stránky jsou mnohem stručnější a hodí se na rychlé vyhledání správného zápisu slova nebo slovního tvaru. Jenom pro pobavení přikládám stránku vokabular.ujc.cas.cz, kde je mluvnice staročeštiny, přesněji řečeno webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Zakončíme naše putování stylově na cestovatelském portálu. Pokud uţ nebudete cestovat, tak se bude třeba hodit na nějaký referát. A kam zamířit? Třeba na ::: jv ::: S T R Á N K A 12

13 F otbalový koutek Úspěšný závěr sezóny vodochodských fotbalistů V závěru loňské sezóny napravili hráči Vodochod některá zaváhání z počátku jara a po sérii devíti vítězství obsadili první místo ve IV.A třídě. Dosáhli cenných vítězství nad soupeři v boji o postup a proto budou v sezóně 2010/2011 hrát III.třídu! 9.5. Vodochody Toušeň 4 : 0 Toušeňští fotbalisté byli našim zdatným protivníkem i kdyţ výsledek vypadá jinak. V poločase byl stav 1:0, o výsledku zápasu se rozhodlo na počátku druhé půle. David Fendrych dvěma góly (jeden z penalty) zvýšil v průběhu dvou minut na 3:0 a zápas byl rozhodnut. Branky : 2x D.Fendrych, Fajfr, Hrib Mratín Vodochody 0 : 2 Klíčový zápas o šanci na postup. Mratín vedl tabulku právě o tři body. Zápas nabídl divákům opravdovou podívanou na úrovni. V závěru prvního poločasu poslal hosty do vedení Hýř. Ve druhém poločase si Mratín vytvořil tlak, ale vodochodští hrozili z brejků. Jeden z nich proměnil Junek ve druhý gól a hosté si tak odvezli vítězství! Posunuli se tak na druhé místo v tabulce, dva body za Větrušice Vodochody Klíčany 5 : 2 V prvním poločase byli naši aktivnější a v poločase vedli 2:0. Ve druhé části zvýšili dokonce na 4:0! Klíčany se nevzdaly a sníţily ještě na 4:2, ale Vodochody nakonec přidaly ještě jeden gól a v utkání zvítězili. Branky : 2x Hrib, J.Fendrych, Junek, M.Tichý Sluhy Vodochody 1 : 3 Podzimní zápas ovládli naši 11:2, ale tentokrát výsledek tak jednoznačný nebyl. V poločase byl stav 0:2 po gólech Chaloupky a Hýře, zkraje druhého poločasu zvýšil opět Chaloupka na 0:3. Vodochody pak přenechali iniciativu domácím, ale ti jen sníţili. Utkání se hrálo ve vyhecované atmosféře s mnoha fauly. Dobrá zpráva přišla z Mratína, kde domácí porazili dosud vedoucí Větrušice a tak se náš tým dostal na první místo, coţ mimo jiné znamenalo, ţe pokud vyhraje zbývající tři střetnutí, postoupí bez ohledu na výsledky soupeřů Vodochody Řež 4 : 1 Dá se říci, ţe v prvním poločase byl na hřišti jen jeden tým, poločasový stav 3:0. Jako v minulém zápase přenechali vodochodští při slibném náskoku iniciativu soupeři. Naštěstí z brejku přidal čtvrtý gól Fajfr (završil hattrick). Řeţ jen sníţila z podivně nařízené penalty. Branky : 3x Fajfr, Hýř Větrušice Vodochody 0 : 1 Větrušice, ač třetí, mohly ještě pomýšlet na postup a proto byl tento zápas očekáván s napětím. Bohuţel pro diváky, jelikoţ bylo v sázce mnoho, nenabídl zápas příliš pohledný fotbal. Domácí byli trochu více aktivnější, ale nakonec vstřelil v 70.minutě gól náš Chaloupka. Postup tak byl nadosah! S T R Á N K A 13

14 20.6. Vodochody Brázdim B 5 : 4 Finále, jak má být! Tým Brázdimi B posílilo několik hráčů z A-týmu a na hře to bylo znát (kdeţe je podzimní vítězství 8:0). Zápas před plnými ochozy začal o ¾ hodiny později neboť se nedostavil rozhodčí. Domácí příznivce rovněţ potěšil návrat útočníka Dvorníka do sestavy. Vodochody se ujaly vedení 2:0, hosté sníţili na 2:1 a zahrávali penaltu. Tu však brankář Zeman chytil! V poločase bylo skóre 4:2. Stav zápasu se neustále měnil i ve druhé půli 4:3, 5:3, 5:4. Jelikoţ Mratín vedl v Měšicích, jediný gól hostí by znamenal konec nadějí na postup! Nakonec si naši reprezentanti po nejtěsnějším vítězství mohli dopřát sprchu šampaňským, i k radosti všech příznivců Vodochod!!! Branky : 2x Fajfr, Dvorník, Chaloupka, P.Tichý 1 Vodochody : Mratín : Větrušice : Toušeň : Veleň : Brázdim B : Bášť : Řeţ : Klíčany : Bořanovice : Líbeznice B : Mochov B : Měšice B : Sluhy : Pozn.: O prvním místě Vodochod při stejném počtu bodů rozhodly vzájemné zápasy v obou vítězství Vodochod, 3:0 a 2:0. Program podzimní části sezóny 2010/2011 Vodochody A Vodochody tak budou hrát III.A třídu, tentokrát aţ na výjimky o sobotách. Na hřiště do Vodochod tak zavítají jiné týmy neţ loni. NE :00 Klecany B Vodochody (hraje se ve Veltěţi) SO :00 Vodochody Škvorec SO :00 Hovorčovice Vodochody SO :00 Vodochody Předboj SO :30 Zeleneč B Vodochody SO :30 Vodochody Brandýs n.l.c SO :00 Odolena Voda Vodochody SO :00 Vodochody Nehvizdy SO :30 Sluštice Vodochody SO :30 Líbeznice Vodochody SO :30 Vodochody Záluţí SO :00 Zápy B Vodochody SO :00 Vodochody Kojetice ::: pv ::: S T R Á N K A 14

15 Vodochody B Nově byl zaloţen i B-tým, ten se představí opět aţ na výjimky v neděli. Bude hrát IV.A třídu, tedy s podobnými soupeři jako loni A-tým. Vzhledem k vyššímu počtu týmů v soutěţi a nabitému kalendáři sehrají svá utkání nezvykle i mimo víkend, během dvou státních svátků, a 28.10, jeden víkend naopak nehrají. SO :00 Toušeň Vodochody B NE :00 Vodochody B Brázdim B NE :00 Mratín Vodochody B NE :00 Vodochody B Bořanovice NE :30 Větrušice Vodochody B NE :30 Vodochody B Od.Voda B ÚT :30 Klíčany Vodochody B NE :00 Měšice B Vodochody B NE :00 Vodochody B Záluţí B NE :30 Sluhy Vodochody B ČT :30 Vodochody B Veleň NE :30 Vodochody B Řeţ B NE :00 Líbeznice B Vodochody B NE :00 Vodochody B Bášť Knižní novinky od aut orky p.n opové Na konci srpna do naší knihovny zavítala na krátkou návštěvu p. Stanislava Nopová, přijela představit svých 6 knih. Paní Nopová napsala tyto knihy: thrillery Pro práci zabíjet, X Terra Incognita, Riskantní prázdniny, dětskou knihu Za útesem leţí svět, knihu nejen pro ţeny Daiquirita a básně Dárek. Knihy si můţete vypůjčit v knihovně. Nyní představujeme: Dětská kniha Za útesem leží svět je poetickým a svěţe napsaným příběhem s prvky dobrodruţství. Pro osmiletou Dianu je let za babičkou do Sydney pořádným šokem. Brzy však najde japonskou kamarádku Rieko a Australana Thomase. Horké léto, papoušci, delfíni, klokani, poklady a piráti, to jsou Vánoce! Jedna z výprav málem skončí tragicky, ale přátelé v nouzi se přece neopouští. Daiquirita (čte se dajkirita dle nápoje daiquiri dajkiri ) Sympatická hrdinka Hana se dostala do ţivotního období, kdy bilancuje a přitom neví jak dál. Má pocit, ţe ji nepotřebuje nikdo, dokonce ani dcera, která studuje v zahraničí. Nenápadná ţena s nadváhou si klade mnoho otázek stejně často, jako její vrstevnice. Můţe být vhodné lepit partnerský vztah, který nikdy nebyl ani přátelstvím, natoţ láskou? Má stárnoucí ţena prosit, aby mohla zůstat v zaměstnání nebo je vhodnější hledat další práci a znovu dokola dokazovat, jak je schopná? Je moudré dál plánovat vlastní budoucnost, která nikdy nenastane? Zůstává smyslem ţivota plaché krouţení kolem snů? Je opravdu tak nerozumné snaţit se o jejich realizaci? X Terra Incognita Thriller, pro některé spíše detektivka s nečekanou zápletkou, je čtením pro všechny, kteří milují napětí, exotické země, neotřelé hrdiny, nečekané překáţky. Domy pod zemí, divoký a nebezpečný vrah, australská buš oţívá realisticky děsivými přízraky. Jde o ţivot! ::: jh ::: S T R Á N K A 15

16 Inz erce SOUKROMÁ INZERCE Rodina z Máslovic hledá ve Vodochodech nebo Hošticích k pronájmu rodinný dům nebo byt. Nabídněte na tel. čísle: P oděkování Paní Barbora Čmerdová jako iniciátorka humanitární sbírky pro organizaci ADRA děkuje touto cestou všem, kteří přispěli lidem postiţeným povodněmi. Na obecním úřadě je k nahlédnutí kopie potvrzení humanitární organizace ADRA o převzetí pomoci na povodně 2010 v Liberci. Převzaty byly trvanlivé potraviny, voda a hygienické prostředky. Za organizaci ADRA převzal pomoc pan Filip Podsedník. ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Jsme na webu, Vaše příspěvky očekáváme na: fax: Na přípravě se podíleli: JUDr.Vladimír Palák Ing. Jitka Holoubková RNDr. Jana Vinšová Ing. Petr Lomnický Pavel Vybulka Ivana Fialová Karla Staňková Reg.č.: MK ČR Vydává: Obecní úřad Vodochody Periodicita: občasník Redakční uzávěrka: Náklad: 230 výtisků

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

V Ř E S K O V Á K říjen 2007

V Ř E S K O V Á K říjen 2007 V Ř E S K O V Á K říjen 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, znovu připomínám, že bude nutné změnit územní plán obce. Stávající územní plán, včetně všech příloh je k dispozici k nahlédnutí na obecním

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================

TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================ TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================ SKUPINA č.a FULNEK 1 2 3 4 5 body Skore pořadí 1- FULNEK 9. 2- ODRY 2. 3-BARTOŠOVIC 20 4- STUDÉNKA 1 5- DĚRNÉ

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 41099/ENV/13 Mgr. Piekníková/l. 2817 12.6.2013 Věc: Posuzování

Více

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele PROJEKT k žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění podmínek pro sportovní činnost mládežnických mužstev fotbalového oddílu ČSK Uherský Brod Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2005

V Ř E S K O V Á K květen 2005 V Ř E S K O V Á K květen 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní úvodní slovo musím věnovat chování některých z vás. Ač jsme několikrát upozorňovali na to, že do kontejnerů patří jen určený odpad,

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

A DA. DoRIS ŠuMPeRK. ZÁžIteK. tanec ekologie. HuDBA ZÁBAVA. SeMINÁŘe. tábory. Středisko volného času. VoLNÝ ČAS. PŘÍRoDA. SPoRt

A DA. DoRIS ŠuMPeRK. ZÁžIteK. tanec ekologie. HuDBA ZÁBAVA. SeMINÁŘe. tábory. Středisko volného času. VoLNÝ ČAS. PŘÍRoDA. SPoRt Komenského 810/9 787 01 Šumperk www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk PoČÍtAČe PŘÍRoDA ZÁžIteK HuDBA ZÁBAVA SeMINÁŘe tanec ekologie

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Baštěcký zpravodaj 9/2012

Baštěcký zpravodaj 9/2012 Baštěcký zpravodaj 9/2012 Obecní úřad v Bašti informuje Společenská rubrika V měsíci září oslaví významné životní jubileum: pan Pavel Žák, slečna Denisa Svatoňová, paní Marie Sakalová, pan František Čapek,

Více

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Vážení přátelé, Nabízíme vám přehled akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016.

Více

Rozhodnutí. uděluje výjimku

Rozhodnutí. uděluje výjimku Praha: 18. 4. 2016 Číslo jednací: 047318/2016/KUSK Spisová značka: SZ_047318/2016/KUSK/4 Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora l. 932 Značka: OŽP/Sy Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů

Více

Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy. Tel./fax.: 315 682 901 www.predboj.cz podatelna@predboj.cz IČ: 00240630

Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy. Tel./fax.: 315 682 901 www.predboj.cz podatelna@predboj.cz IČ: 00240630 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Předboj konaného dne 1. 6. 2011 místo konání: zasedací místnost OÚ Předboj čas konání: 18.00-18.47 hod. přítomno: omluveno: 0 neomluveno: 0 Zahájení 7 (Ing. Karel

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011 R 262/11 Zapojení prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Doksy Staré Splavy a) schvaluje čerpání prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace

Více

Bc. Jolana Říhová projektový manaţer rozvoj, komunikace, vzdělávání

Bc. Jolana Říhová projektový manaţer rozvoj, komunikace, vzdělávání Bc. Jolana Říhová projektový manaţer rozvoj, komunikace, vzdělávání nový program proč právě zahrady? ZAHRADA HROU / o programu Podpora zakládání a kreativního využívání originálních zahrad při školách

Více

ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC

ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo 2 ročník VIII 20.6..2012 Ob.úřad, Ze zastupitelstva 3 Spol. rubrika, knihovna 4-5 Kanalizace 6-9 Soc.a kult. komise 10-14 Obec baráčníků 15 Vodohoš 15-16 Slovo místostarosty

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

Hlavní utkání KRAJSKÝ PŘEBOR 17:30

Hlavní utkání KRAJSKÝ PŘEBOR 17:30 1 Slosovatelný program k mistrovským utkáním TJ Sokol Kobeřice ve fotbalové sezóně 2016-2017 Cena 5,- ČTVRTEK 11. srpna 2016 Hlavní utkání KRAJSKÝ PŘEBOR 17:30 FC IRP Český Těšín Rozhodčí utkání KRAJSKÉHO

Více

13:15 Fulnek. 15:30 SO Bruntál. Dnes na našem hřišti

13:15 Fulnek. 15:30 SO Bruntál. Dnes na našem hřišti 1 Slosovatelný program k mistrovským utkáním TJ Sokol Kobeřice ve fotbalové sezóně 2016-2017 Cena: 5 Kč Neděle 2.října 2016 Krajská soutěž dorostu 13:15 Fulnek Hlavní utkání - KRAJSKÝ PŘEBOR Šujan Stanislav

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS 2. Koordinátor: Adresa sportovní kanceláře: Mgr. Jindřich Slunečko telefon: 776 193 603 e-mail: jindrichslunecko@seznam.cz. 3. Termín a

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: listopad - prosinec 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: listopad - prosinec 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: listopad - prosinec 2008 45. týden Po 3.11. Út 4.11. St 5.11. Čt 6.11. 46. týden Po 10.11. Út 11.11. St 12.11. 16:00 17:00 Beseda o zdravém životním stylu

Více

ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC

ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo 4 16.12.2009 Ročník V uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 3 společenská rubrika 4 informace OÚ 4-5 nebojte se internetu 5-6 vánoční koutek 7-8 pozvánka

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Věková kategorie: Turnaje se zúčastní hráči starší přípravky tzn U11 a mladší. Maximální počet hráčů v týmu je 12.

Věková kategorie: Turnaje se zúčastní hráči starší přípravky tzn U11 a mladší. Maximální počet hráčů v týmu je 12. Fotbalový turnaj pro U11 a ml. Propozice Dopoledního turnaje Pořadatel: Fotbalová a Sportovní Akademie Praha 5, z.ú. Termín: Sobota 25.02.2017 Výkop: 09:00 hod Místo konání: - RADOTIN, Hrací plocha: dřevěná

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 3 Rozhodčí: Duchoň, Štefan, Hasíková Delegát: Wencl

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM Konaného dne: 21. 5. 2012 V zasedací místnosti: klubovna TJ Sokol Radim Od: 20:00 Do: 21:20 Přítomni: Hana Křelinová, Štěpánka Kořínková, Martina

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 71411/ENV/13 Mgr. Piekníková/l.2817 29. 10. 2013 76786/ENV/13

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Záštitu nad turnajem KVASAR CUP oficiálně převzal Prezident Českomoravského svazu malé kopané pan FILIP JUDA.

Záštitu nad turnajem KVASAR CUP oficiálně převzal Prezident Českomoravského svazu malé kopané pan FILIP JUDA. PREZENTAČNÍ MATERIÁL K MEZINÁRODNÍMU TURNAJI V MALÉ KOPANÉ KVASAR CUP 2011 ČERNÁ HORA 2. 3. ČERVENCE 2011 POŘADATEL TURNAJE KVASAR CUP: MALÁ KOPANÁ ČERNÁ HORA o. s. ZA PODPORY: TJ SOKOL ČERNÁ HORA & MĚSTYS

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2013 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Úvodní slovo starostky obce: Vážení občané, v tomto letním čase vás v našem zpravodaji informujeme o letních akcích,

Více

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 Český svaz Air-hockey, o.s. vyhlašuje schéma soutěží jednotlivců a družstev pro sezónu 2015. Jednotlivci i celá hráčská uskupení se mohou do soutěží zapojit účastnicky

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 37464/ENV/13 Mgr. Piekníková/l. 2817 30.5.2013 Věc: Posuzování

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Seminář na téma: Jak se připravit do práce a zůstat flexibilní

Seminář na téma: Jak se připravit do práce a zůstat flexibilní 24. dubna od 9 do 12 hodin v DC Dráček Seminář na téma: Jak se připravit do práce a zůstat flexibilní Jak se připravit do práce, jak na pohovor a jak vyjednávat se zaměstnavatelem. Jak se vypořádat v rodině

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace představení nadace kdo jsme a co děláme jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80%

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 45 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 2) Můj věk je méně než 30 let 2 4% 31-40 let 33 73% 41-50 let 10 22% 51-60 let 0 0% 61 let a více 0 0% Nechci uvést 0 0% 3) Mé dítě

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více