HVĚZDA květen Domácí noviny 05

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HVĚZDA květen 2009. Domácí noviny 05"

Transkript

1 HVĚZDA květen 2009 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Domácí noviny 05 TANEČNÍ VYSTOUPENÍ SKUPINY LADY S SEN Dne 24.dubna 2009 se v Domě sluţeb seniorům na Zarámí uskutečnilo taneční vystoupení skupiny Lady s sen. Tanečnice předvedly 2 taneční čísla, první ve stylu merengue a druhé ve stylu country. Poté si spolu s klienty zazpívaly několik lidových písniček. Dámy měly krásné oblečky, které si šijí samy. Všechny uţ jsou v důchodu a taneční vystoupení předvedly zdarma. Slíbily také, ţe příště zatancují kankán. Máme se na co těšit! Patří jim náš velký dík. Domácí noviny přinášejí fotografie z této události:

2 2

3 Domácí noviny 05 VÝSTAVA OBRAZŮ NADĚŽDY SEDLÁČKOVÉ V ST. PÖLTENU Dne se uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy obrazů paní Naděţdy Sedláčkové (klientky internetové kavárny v DSS na Zarámí) v rakouském St. Pöltenu v partnerském Domě pro seniory. Výstava se plánovala uţ od minulého roku a toto zahájení bylo opravdu slavnostní zúčastnili se ho i vrcholní političtí představitelé Rakouska, radní Zlínského kraje za sociální sluţby Mgr. Taťána Nersesjan a poslanec ČR p. Ing. Zdeněk Škromach. Hudební doprovod na této akci zajistil pár tamních dobrovolníků seniorů, kteří hráli známé rakouské písničky. Na výstavě se také objevilo několik krásných fotografií Zlína, které pořídila paní Zdena Mezihoráková, lektorka internetové kavárny. Focení je jejím velkým koníčkem. Obrazy si mohou obyvatelé rakouského Domova seniorů zakoupit za symbolickou cenu. Vedení organizace Hvězda je velmi spokojeno se spoluprací s tímto zařízením, v minulosti jiţ proběhla výměna pracovníků. Tato výstava je důkazem, ţe spolupráce mezi organizacemi funguje na velmi vysoké úrovni. Domácí noviny vám přinášejí fotodokumentaci z této vydařené akce: 3

4 4

5 Domácí noviny 05 FILMOVÝ KLUB SENIORŮ ČERVEN června 2009 (pondělí) se uskuteční další návštěva Velkého kina ve Zlíně, tentokrát budete moci shlédnout český film LÍBÁŠ JAKO BŮH. Helena Altmanová je sympatická profesorka francouzštiny a literatury na gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům, díky zdravému nadhledu si rozumí se studenty i kolegy ve sborovně. Daleko nepředvídatelnější okamţiky ji však čekají v osobním ţivotě. Rozvětvená rodina k tomu poskytuje dostatek příleţitostí. Souţití v jednom bytě s bývalým manţelem, úspěšným spisovatelem Karlem, problémy ovdovělé sestry Kristýny, manţelské karamboly syna Adama i pozdní lásky babičky Alţběty - to všechno Helenu zaměstnává natolik, ţe jí na vlastní ţivot a vlastní city jaksi nezbývá čas. A přesto jednoho dne přijde to, co obvykle přichází, kdyţ uţ jsme na sny rezignovali. Helena se za pohnutých okolností seznámí s lékařem záchranné sluţby Františkem. A úplně normálně a naplno se zamiluje! Začíná bouřlivý příběh plný vášně, rozchodů a návratů, v němţ zamilované dvojici komplikují vztah plánovitě či neplánovaně jak partneři, tak další členové rodiny. Osoby a obsazení: Helena Kamila Magálová Karel Jiří Bartoška Bohunka Eva Holubová František - Oldřich Kaiser Kristýna (sestra Heleny) - Nela Boudová Adam (syn Heleny) Roman Vojtek Bela (Adamova ţena) Martha Issová Alţběta - Jaroslava Adamová Arnošt Arnošt Lustig Bastík Filip Antonio V případě zájmu se hlaste paní Irence Hlobilové. 5

6 Domácí noviny 05 ZPRAVODAJSTVÍ ZLÍNSKÝ KRAJ Město každoročně podporuje Film festival Zlín Finanční příspěvek z rozpočtu města, organizační pomoc, udílení cen i prezentace v Magazínu Zlín patří mezi pravidelnou podporu, kterou město Zlín Mezinárodnímu festivalu filmů pro děti a mládeţ kaţdoročně poskytuje. "Letos se poprvé přijetí filmových hostů uskuteční v Baťově vile a zahradě, protoţe jsme přesvědčeni, ţe toto prostředí je pro letní akci příjemnější," řekla primátorka Irena Ondrová. Současně ocenila práci organizátorů: "Chci hluboce smeknout před pořadatelským týmem za to, jak svým rychlým a pohotovým jednáním zvládli tíţivou finanční situaci a jak se jim podařilo zalepit ten velký problém," vyzdvihla primátorka. Zlín vysadil sedmdesát stromů na Jižních Svazích Celkem sedmdesát stromů vysadilo v těchto dnech statutární město Zlín v rámci budování další etapy Centrálního parku Jiţní Svahy části Hony, Podlesí. Do června bude celá akce, včetně vybudování odpočívadla se záhony trvalek a keřů, dětského hřiště pod pergolou, páteřní komunikace pro pěší i výsadby aleje, hotova. "V současné době dokončujeme dětské hřiště pod pergolou a také veškeré sadovnické práce. Nejdříve připravujeme terén pro zakládání trávníku. Hned poté vysadíme stovky keřů a trvalek a vysejeme trávník," přiblíţil probíhající práce náměstek primátorky Hynek Steska a dodal, ţe v nejbliţší době mimo jiné proběhne také osazení devíti kusů těles veřejného osvětlení a šesti osvětlovacích bodů ve sloupech odpočinkové pergoly. Budování další etapy Centrálního parku Jiţní Svahy - části vnitrobloků Hony III probíhá od září 2008 do června Předpokládaná cena úprav činí cca 5,8 6

7 milionů korun, z nichţ cca 3,5 milionu korun pokryjí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu "Podpora regenerace panelových sídlišť". Centrální park Jiţní Svahy, který krajské město buduje od roku 1998, se nachází v horní části největšího zlínského sídliště. Rekreační plocha zeleně má rozlohu 11 hektarů. Celkové náklady vloţené do dnešní doby do Centrálního parku Jiţní Svahy činí 44 milionů korun, z toho dotace Ministerstva pro místní rozvoj 11 milionů v roce 2001 a 4,5 milionu v roce 2005 z fondu Regenerace panelových sídlišť. V roce 2007 získal Centrální park na Jiţních Svazích ve Zlíně druhé místo v celorepublikové soutěţi Park roku. Porota při svém rozhodování ocenila, ţe autoři projektu navodili na Jiţních Svazích atmosféru přírodní krajiny a přitom nezapomněli, ţe projektují městský park. Vysoce hodnotili také skutečnost, ţe se "podařilo vytvořit park, kde po dvou letech od realizace jsou takové trvalkové záhony, které by záviděl majitel kdejaké soukromé zahrady". Děti roznesly poděkování občanům Zálešné za třídění bioodpadu Přibliţně čtyřiceti vlastnoručně vyrobenými přáníčky chtěly děti poděkovat všem, kteří třídí bioodpad. Papírová přáníčka s motivy květin a různých zvířátek roznesly včera i přes nepříznivé počasí roznesly po Zálešné. Na celé akci se podílelo osmnáct ţáků prvních a druhých tříd zlínské ZŠ Komenského I. Děti se nedočkavě předbíhaly, aby mohly vhodit poděkování do schránek těch domácností na Zálešné, které se aktivně zapojily do třídění bioodpadu. Velkou radost měly v případech, kdy mohly poděkování předat osobně. Třídění bioodpadu v městské části Zlína - Zálešná probíhá od letošního dubna. Město Zlín poskytlo kaţdé domácnosti zdarma dvě speciální nádoby na bioologický odpad ze zahrad i z domácností. Začíná sezona poutí Zlínský deník Jít na pouť v současné době pro řadu lidí znamená svézt se na kolotoči, koupit si cukrovou vatu a vystřílet dárek na střelnici. Dřív je ale lidé slavívali poněkud jinak. Na poutě se chodilo jiţ v prostředí raně křesťanském, a to samostatně i kolektivně. Poutními se stávala místa posvátná, kde šlo vstoupit do bliţšího kontaktu s nadpřirozenými silami, kát se za špatné činy či děkovat za něco, vysvětlila etnografka zlínského Muzea jihovýchodní Moravy Alena Prudká. 7

8 Poutě se staly typickou formou zboţnosti v katolickém prostředí. Na Moravě se zvlášť rozvinul mariánský kult. K nejvýznamnějším a nejnavštěvovanějším mariánským poutním místům v našem regionu patří Štípa nebo Provodov, sdělila etnografka. Termíny poutí se řídí podle zasvěcení jednotlivých kostelů. V tomto případě je to květen, letní či zářijové mariánské svátky, doplnila Prudká. Podle jejích slov měly vţdy poutě i funkci společenskou. Kromě slavnostní bohosluţby v kostele bývaly v minulosti pouťové zábavy, atrakce a mívali tam stánky kramáři, popsala etnografka. Právě společenská funkce této akce převládá v současné době nad náboţenskou. Zlínská pouť napsal p. František Býček, klient DSS V neděli dne se konala v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně ZLÍNSKÁ POUŤ. Celá akce měla následující program: Mše svaté v 7, 8.30, 10, a hodin Prohlídka věţe s průvodcem hodn Prohlídka kostela s průvodcem 14 hodin Posezení u muziky v klubu Pod Kánoí hodin Prohlídka kostela pro děti a zahájení dětského programu hodin Prohlídka kostela s průvodcem 17 hodin Svátostné poţehnání Celodenní soutěţ ve sčítání Filipů a Jakubů, cimbálová muzika, skákací hrad, klouzačka, stánky, občerstvení. Na této společenské akci se podíleli i naši zaměstnanci, vč. bývalých zaměstnanců. Velký zájem byl i u prodejního stánku CENTRUM SLUŢEB POSTIŢENÝCH. Jejich prodejní sortiment se částečně podobá i pracím našich klientů. Je moţná škoda, ţe se naši výrobci této akce nezúčastnili. Dle pořadatelů se celá akce vydařila, samozřejmě pomohlo krásné počasí. Tak tedy příště NASHLEDANOU! 8

9 Domácí noviny 05 NĚCO PRO ZÁBAVU A PROCVIČENÍ PAMĚTI Tajenka z minulého čísla: Báchorky a povídky, V zámku a podzámčí KŘÍŢOVKA Ema Destinnová Velká česká operní pěvkyně Ema Destinnová ( ) byla osm let ve stálém angaţmá Metropolitní opery v New Yorku a stala se první pěvkyní, která na tamní scéně zpívala v opeře... (tajenka). Nikdy tato ţena však nezískala to, po čem touţila nejvíce - angaţmá v Národním divadle. Na konci ţivota se uchýlila do Stráţe nad Neţárkou, kde se věnovala také literární práci. 9

10 VODOROVNĚ: A. Usměvavost (řídce); kina; skříň. - B. Drobný hmyz; hrůzovláda; francouzská lyrická strofa. - C. Pysky; Gajdarův románový hrdina; elektrický výboj; SPZ Rychnova nad Kněţnou. - D. Značka stroncia; v hudbě "dosti"; tenká souvislá vrstva; sdruţení podniků. - E. Stát na kotvách; rozkoš; zóny. - F. Tajenka. - G. Vačnatec; domácky Antonín; zrušení objednávky. - H. Jméno vynálezce Edisona; hmyzoţravec; prostoduchá ţena; značka decibelu. - I. Starořímská silnice; stoţárový jeřáb; určená k setí (řídce); šachový mistr světa. - J. Vraţedný útok; klidný člověk; ţárovzdorné prostory. - K. Jemná kůţe; umělý jazyk; bylina. SVISLE: 1. Přesmyk (zastarale); turecký četník Arcibiskup Plošné míry; pokrmy; název značky fluoru Osobní zájmeno; americký keř; čas Zánět ucha; taţná (řídce) Ţid; mexické sídlo Zvířecí výkal; provésti snoţení Borový les; menší stavební výkres; kód Súdánu Evropan; česká hora; číslovka Malá sbírka map; síň starořeckého chrámu Vězení; vloţit peníze do hry Lupen; částečka Nápoj (kniţně); opatřená pásem; ouha Značka hliníku; starořímské řečniště; dotek míče Doporučení Chateaubriandova povídka; šaty. Pomůcka: Atala, pool, satis, smrsk, Terán. Zdroj: Křížovka na každý den roku 2002, str Tajenku naleznete v příštím vydání Domácích novin. 10

11 Domácí noviny 05 NOVINKA! Dobrovolníci V roce 2009 začala organizace "HVĚZDA občanské sdruţení" spolupracovat s organizací ADRA (mezinárodní humanitární organizace zaměřená na poskytování humanitární a sociální pomoci u nás i v zahraničí). Do organizace "HVĚZDA občanské sdruţení" v současné době dochází 10 dobrovolníků, a to vţdy v úterý, středu a čtvrtek. Dobu docházení si zvolili sami dobrovolníci, a to vzhledem k jejich volnému času. S těmito dobrovolníky je prozatím uzavřena smlouva do konce roku Věříme, ţe se tato poskytnutá sluţba osvědčila a ţe její poskytování vede ke větší spokojenosti našich klientů. Pochvala od paní Zábranské Charitativní organizace Adra vyslala do penzionu Hvězda několik dívek a jednoho chlapce. Jsou to studenti prvního ročníku pedagogicko-sociální školy. Jsou to dobrovolníci. Jejich úkolem je vozit klienty na vozíku na procházku, v případě nepříznivého počasí se s nimi pobavit na pokoji nebo zahrát stolní hry. Mě vozí Ivana Navrátilová, moji spolubydlící p. Sýnkovou Miroslava Mičková. Poprvé nás děvčata vyvezla výtahem do 16. Patra mrakodrapu. Tam jsme měly možnost si prohlédnout Zlín z ptačí perspektivy ze všech stran. Byl bohužel silný vítr, dlouho jsme se tam nezdržely. Při druhé vycházce s námi zajely na loď, která kotví na rybníce. Přístup na loď byl krkolomný, snášel nás vedoucí a kuchař. V místní restauraci jsme si daly malé občerstvení. Obě vycházky se nám velice líbily a už se těšíme na další. Mile mě překvapilo, jak jsou ta mladá děvčátka opatrná při jízdě s vozíkem, ochotná, pečlivá. Přeji jim do další záslužné práce mnoho zdaru a patří jim můj velký dík. D. Zábranská Za občanské sdružení Hvězda vydává: Zuzana Oškerová Kancelář 905, tel.:

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 ZDARMA ČÍSLO 9 ROČNÍK 15 LISTOPAD 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-4 Radostné události

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 leden 2015 DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 Brass Banda ZUŠ Kyjov slaví úspěch > více str. 13 Redakce Kyjovských novin Vám přeje, aby Váš rok byl plný veselých okamžiků a jak se

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

NOVINY. Café Klášter FIORDMOSS. Setkání s hudbou. otevřeno

NOVINY. Café Klášter FIORDMOSS. Setkání s hudbou. otevřeno NAPAJEDELSKÉ Březen 2014 Ročník XV. Neprodejné Vydává město Napajedla Café Klášter otevřeno FIORDMOSS Dne 21. února byla otevřena hudební a literární kavárna v prostoru Klášterní kaple - CAFÉ KLÁŠTER.

Více

Zpráva o činnosti SZÚZ 2011

Zpráva o činnosti SZÚZ 2011 S L O V O Ú V O D E M R O S T I S L A V I V Á N E K, P Ř E D S E D A P Ř E D S T A V E N S T V A Rok 2011 byl pro SZÚZ rokem zlomovým. Nerad bych, abyste mě podezírali, ţe jsem úvod jenom opsal od svého

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ Rozhovor s druhým náměstkem primátorky města Zlína ing. Miroslavem Hladíkem souvisí zejména s oblastí, za niž je v městské radě zodpovědný, tj. s problematikou rozpočtu,

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley 11/2014 Gahurův prospekt uspěl 5 Sonja Baťová 19 Festival outdoorových filmů 21 staré fotky 17. listopad 1989 Den boje za

Více

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku červenec 2014 Zpravodajství MĚSTSKÉ LISTY 1 ZDARMA prosinec 2014 WWW.BRANDYSKO.CZ ADVENT A VÁNOCE Rozsvícení vánočních stromků neděle 30. listopadu Advent na Mariánském náměstí neděle 30. listopadu Mikuláš

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. Cílem tohoto pracovního setkání ze strany paní náměstkyně byla možnost seznámit

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. Cílem tohoto pracovního setkání ze strany paní náměstkyně byla možnost seznámit Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO www.jesenik.org 4 Opakování matka moudrosti - aneb proč vlastně třídit odpady? 6 Devátý rok robotických úspěchů duben 2015 Divadelní žatva již po devatenácté!

Více

Z divadelního představení komedie Ženitba

Z divadelního představení komedie Ženitba Z divadelního představení komedie Ženitba ZPRÁVY Z RADNICE Slovo starosty Jak jistě všichni víte, díky dotaci z evropských peněz, s přispěním SFŢP a dofinancováním z peněz městyse, se v loňském roce podařilo

Více

SENIOR poskytuje služby už dvacet let Tři dny oslav uspořádal SENI-

SENIOR poskytuje služby už dvacet let Tři dny oslav uspořádal SENI- Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. května 2015 číslo 5 ročník 25 zdarma neprodejné Oslavy výročí konce 2. světové války strana 2 Kabelkový veletrh strana 7 VÁŠ STABILNÍ INTERNET NEJEN PO OPTICKÉM KABELU

Více

ročník XX. říjen 2013 LUHAČOVICKÉ NOVINY

ročník XX. říjen 2013 LUHAČOVICKÉ NOVINY ročník XX. říjen 2013 www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Rekord domu dětí Jawisté v Luhačovicích Výstavba domova pro seniory Rozkvetlé údolí 50. výročí souboru Malé Zálesí Radost ze zpěvu a tance nepokazilo

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

8/2014. Magazín Zlín je zajímavý, líbí se mi i po grafické stránce. Děláte to dobře. Miroslav Zikmund, cestovatel a spisovatel.

8/2014. Magazín Zlín je zajímavý, líbí se mi i po grafické stránce. Děláte to dobře. Miroslav Zikmund, cestovatel a spisovatel. Magazín Zlín je zajímavý, líbí se mi i po grafické stránce. Děláte to dobře. Miroslav Zikmund, cestovatel a spisovatel 8/2014 Století Miroslava Zikmunda 4 Poslední páni 13 Festival dechových orchestrů

Více

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma Jak vycházíme Poslední letošní číslo Velkomeziříčska vyjde 18. prosince 2013. V roce 2014 poprvé vyjdeme 8. ledna. Dovolená v redakci: Od 19. prosince 2013 do 2. ledna 2014. Otevřeno opět od 3. ledna 2014.

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

BESEDNÍK. Zvon pokoje a mše svatá za padlé vojáky ČERVEN 2015 ČÍSLO 226 LISTUJEME: LISTUJEME: LISTUJEME: PŘEHLED AKCÍ ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN

BESEDNÍK. Zvon pokoje a mše svatá za padlé vojáky ČERVEN 2015 ČÍSLO 226 LISTUJEME: LISTUJEME: LISTUJEME: PŘEHLED AKCÍ ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2015 ČÍSLO 226 LISTUJEME: Janáčkův máj str. 7 LISTUJEME: Pohádkové odpoledne str. 8 LISTUJEME: Oslavy založení CVČ Kravaře PŘEHLED AKCÍ Zvon pokoje

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více

Kníže byl návštěvou Opavy nadšený str. 5

Kníže byl návštěvou Opavy nadšený str. 5 /mestoopava zpravodaj statutárního města opavy 6/2015 číslo6 Kníže byl návštěvou Opavy nadšený str. 5 Uvnitř najdete Do hlavního města rychlíkem bez přestupu str. 4 Rozhovor s novou ředitelkou muzea str.

Více

Anketa: S čím jste v Holešově spokojeni a co vám naopak chybí?

Anketa: S čím jste v Holešově spokojeni a co vám naopak chybí? Foto: Robert Rohál Vážení čtenáři! Do rukou poprvé dostáváte první číslo našeho občasníku s názvem Impuls pro Holešov. Proč se tento časopis objevil a proč nese tento název? Město Holešov má úžasnou historii,

Více

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015 Číslo 4 Duben 2015 Ročník 14 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Ceny kultury Olomouckého kraje předány strana 8 Věž děkanského Regionální produkty kostela na Šantovce

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více