Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Monika KORBELOVÁ Olomouc, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používala nebo z nich čerpala, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. V Olomouci dne Monika Korbelová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Zuzaně Němcové (roz. Šťávové) za vedení a odborné konzultace, které mi poskytla během realizace této práce. Velké poděkování patří i mým rodičům za podporu, kterou jsem od nich při studiu dostávala a díky které jsem byla také schopna vypracovat tuto práci.

4 Obsah 1. Úvod Cíl práce Metody a postup práce Data Grafická a negrafická data Geodata Atributová data Geodetický referenční systém Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální... (S-JTSK) Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS-84) Souřadnicový systém 1942 (S-42) GIS (Geografický informační systém) Zájmové území Zdroje dat VÚV T. G. Masaryka, v.v.i HEIS VÚV T. G. Masaryka, v.v.i Ředitelství silnic a dálnic ČR GRASSwikiCZ Spolek pro vojenská pietní místa, o.s Český statistický úřad (ČSÚ) Ústav hospodářské úpravy lesa (ÚHÚL) Portál veřejné správy Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Česká geologická služba Metadata Norma ISO Databáze Datový typ Databáze zdrojů Zpracování dat Formáty dat a načítání do GIS Shapefile (SHP)... 22

5 5.1.2 Microsoft Excel (XLS) Webové mapové služby (WMS) Tematické mapy Základní definice Mapa Tematická mapa Topografický podklad Tematický obsah Kompozice mapy Základní kompoziční prvky Název mapy Legenda Měřítko Tiráž Mapové pole Nadstavbové kompoziční prvky Kartografické metody Metoda bodových znaků Metoda kartodiagramu Tečková metoda Metoda kartogramu Metoda anamorfózy Barva Komentář k mapám Koupaliště ve volné přírodě v České republice v roce Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice za rok Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice za rok Sklizeň obilnin v České republice v roce Počet obyvatel v okresech České republiky v roce Těžba dřeva v České republice v roce Vodoměrné stanice v České republice v roce Vojenská pietní místa v České republice v roce

6 7.9 Území vhodné pro výstavbu větrných elektráren v České republice... v roce Produkce průmyslových odpadů v České republice za rok Závěr Summary Použitá literatura Seznam obrázků Seznam grafů Seznam příloh... 45

7 1. Úvod 1. Úvod Základem pro tvorbu map, ať už topografických nebo tematických, je třeba velké množství prostorových a atributových dat. Tyto data jsou z velké části sbírány primárně nebo sekundárně soukromými firmami a poskytovány za finanční poplatek. Přesto existují data dostupná zdarma pro širokou veřejnost, ale jejich nalezení je mnohdy velmi obtížné. Tato práce se zaměřuje na shromažďování volně dostupných geodat a atributových dat v digitální podobě, která budou sloužit pro tvorbu tematických map České republiky v územním rozsahu celého státu. Vytvořená databáze může sloužit ve výuce kartografie, geografie a geoinformatiky, nebo jako zdroj pro další práce studentů. Dále může být využita soukromými osobami, jejichž zálibou je tvorba map. 7

8 2. Cíl práce 2. Cíl práce Cílem bakalářské práce bylo shromáždit volně dostupná geodata či atributová data v digitální podobě, ze kterých uživatel bude moci tvořit tematické mapy v územním rozsahu České republiky. Tato získaná data byla zpracována ve vybraném softwaru GIS a za použití různých kartografických metod z nich byly vytvořeny ukázkové tematické mapy. Součástí práce bylo i vytvoření databáze zdrojů, kde byl zaznamenán zvolený výběr metadat. 8

9 3. Metody a postup práce 3. Metody a postup práce V první fázi bylo zapotřebí nastudovat normu ISO 19115, podle které byl tvořen metadatový formulář a odbornou literaturu týkající se kartografických metod využívaných při tvorbě tematických map. Nejdůležitější a časově nejnáročnější částí práce bylo získání digitálních prostorových nebo atributových dat z webových stránek institucí a firem přístupných přes Internet. Použité metody získávání dat: - hledání dat na webových stránkách, které byly používány nebo zmíněny ve výuce, - hledání dat pomocí vyhledávače Google, - stahování dat ze zdrojů uvedených v odborné literatuře. Veškerá data byla roztříděna a uložena podle tematického obsahu do jednotlivých skupin. Součastně byl k datům tvořena databáze zdrojů, která obsahuje některá metadata získaných dat. Databáze je společně s daty dostupná na přiloženém DVD. Nejčastějšími formáty dat, ve kterých jsou získané podklady publikovány, jsou Shapefile (SHP), Microsoft Excel (XLS), tabulka (TAB, DBF) nebo WMS. Tato data byla následně připojena do ArcGIS, kde z nich byly sestaveny tematické mapy. Tematické mapy byly tvořeny v souřadnicovém systému S-JTSK, protože nejvíce dat bylo získáno právě v tomto kartografickém zobrazení. Zvolené měřítko je 1: , aby mapy nejlépe vystihly znázorněné prvky. Nejčastěji použitými kartografickými metodami je kartogram a kartodiagram. Mapy jsou pro lepší přehlednost vytištěny na list ve formátu A3. Úprava a kartografické zpracování je provedeno v prostředí ESRI ArcGIS 9.3 s licencí ArcInfo zakoupené Univerzitou Palackého v Olomouci. Přiložený metadatový formulář je vytvořen v programu Microsoft Access Tato bakalářská práce popisuje a zpřesňuje výše vyjmenované kroky. 9

10 4. Data 4. Data 4.1 Grafická a negrafická data Většina geografických entit lze vyjádřit jako více či méně složitou konstrukci základních topologických objektů bodů, linií, ploch, sítí, povrchů a objemů. Každá z těchto prostorových geografických entit může být v podstatě vyjádřena těmito geometrickými elementy. Vyjádření a popis geografických entit jsou založeny na dvou různých typech digitálních dat: grafická (prostorová) a negrafická (neprostorová, tematická) data, nazývaná též atributy. [5] Geodata Geodata neboli geografická či geoprostorová data jsou data počítačově zpracovatelná s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi, identifikující geografickou polohu a charakteristiky přírodních a antropogenních jevů a hranic mezi nimi. [22] Jsou reprezentována tzv. Feature class, což je třída prvků shodného geometrického typu a atributů vyjádřených v souřadnicovém systému. Základními typy Feature class: - bod objekty, které mají pouze polohu v prostoru (dimenze 0 0D), reprezentuje objekty, které nemají žádný rozměr nebo jejichž rozměr je vzhledem k měřítku příliš malý, - linie objekty, které mají délku (dimenze 1 1D), vyjadřuje prvky obsahu mapy liniemi, - plochy objekty, které mají délku a šířku, skládají se nejméně z 3 bodů (dimenze 2 2D), slouží ke zvýraznění a vzájemnému odlišení areálů Atributová data Jsou popisné údaje vztažené ke geografickým objektům (názvy, rozměry, vlastnické vztahy, časové údaje aj.). Negeografická data popisují entity výška budovy, nadmořská výška vrstevnice, jméno řeky, objem vodní nádrže, stáří porostu apod. Mohou jimi být různé druhy dat, které jsou obsaženy v tradičních databázích, např. texty, celá nebo reálná čísla. [5] 10

11 4. Data 4.2 Geodetický referenční systém Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. stanovuje geodetické referenční systémy závazné na území České republiky: - Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS84), - Evropský terestrický referenční systém (ETRS), - Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), - Katastrální souřadnicový systém gusterbergský, - Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský, - Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv), - Tíhový systém 1995 (S-Gr95), - Souřadnicový systém 1942 (S-42/83) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) Nejvíce získaných dat je v souřadnicovém systému S JTSK, který je definován Besselovým elipsoidem, Křovákovým zobrazením (úhlojevné kuželové zobrazení v šikmé poloze), převzatými prvky sítě vojenské triangulace a jednotnou trigonometrickou sítí katastrální. Křovákovo zobrazení navrhl Ing. Josef Křovák roku Obr. 1 Schéma Křovákova zobrazení (převzato: GRASSwikiCZ 2009) 11

12 4. Data Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS-84) Vojenský souřadnicový systém používaný státy NATO. Referenční plochou je elipsoid WGS 84 = World Geodetic System. Použité kartografické zobrazení se nazývá UTM = Univerzální transverzální Mercatorovo (Mercatorovo zobrazení). Systém má počátek v hmotném středu Země jedná se o geocentrický systém. Obr. 2 Schéma souřadného systému WGS 84 (převzato: Szofran,2009) Souřadnicový systém 1942 (S-42) Vojenský systém, používaný ve většině turistických map České republiky. Používá Krasovského elipsoid. Je založen na válcovém zobrazení poledníkových pásů (Gauss - Krügerovo zobrazení elipsoidu do roviny bez použití referenční koule), každý pás zobrazuje území široké 6. Česká republika je na 3 a 4 pásu. Obr. 3 Schéma Gauss Krügerova zobrazení (převzato: Křovákovo zobrazení 2009) 12

13 4. Data 4.3 GIS (Geografický informační systém) GIS je organizovaný, počítačově založený systém hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě, analytickému zpracování a prezentaci prostorových dat s důrazem na jejich prostorové analýzy. [5] Jednoznačná a všeobecně přijatelná definice pojmu GIS zatím neexistuje. Definice, které byly dosud sestavny, jsou závislé na přístupu autorů. Základními funkcemi GIS jsou získávání dat, kontrola, transformace, tvorba databáze a dotazů, analýza dat, prezentace a vizualizace. GISy lze chápat v různých rovinách: - jako software, - jako konkrétní aplikace, - jako informační technologie. Struktura GIS: - hardware technická zařízení, pro provoz softwaru GIS, výstupní a vstupní zařízení počítače, počítačové sítě, - software programové vybavení pro práci s daty, - data nejdůležitější a mnohdy finančně nejnáročnější součást GISu, - pracovníci (uživatelé) osoby pracující s GISy a koncoví uživatelé, - metody postupy, podle kterých GIS pracuje a zajišťuje propojení všech těchto součástí systému. GIS se v současnosti stává běžným pracovním nástrojem v mnoha různých oborech a institucích (geografie, ekologie, kartografie, geologie, státní správa a samospráva, plánování dopravy a správa inženýrských sítí, armáda atd.). 13

14 4. Data 4.4 Zájmové území Data byla hledána v územním rozsahu celého státu České republiky. Existuje mnoho zdrojů, které poskytují data zaměřená na určitou část našeho státu. Tyto data většinou nabízí samotné kraje, po zaregistrování uživatele. 4.5 Zdroje dat Jedny z největších poskytovatelů dat v České republice jsou firmy a instituce: ARCDATA Praha, Český úřad zeměměřický a katastrální, Cenia, Česká geologická služba atd., ale bohužel jsou tato data placená. Dalším možným zdrojem jsou některé krajské mapové portály (např. Královéhradecký, Liberecký, Pardubický), které nabízí shapefile ve svém územním rozsahu po vyplnění registračního formuláře a online Webové mapové služby (WMS). Cílem této bakalářské práce bylo získat volně dostupná data na Internetu, která uživatel získá zcela zdarma v územním rozsahu celého státu, proto žádný z výše uvedených zdrojů není pro nás vhodný. Získaná data byla roztříděna a uložena, podle tematického obsahu, do jednotlivých datových sad vodstvo, doprava, sport, zemědělství a lesnictví, cestovní ruch, životní prostředí, topografický podklad a webové mapové služby VÚV T. G. Masaryka, v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, byl v roce 2006 zřízen Ministerstvem životního prostředí. Hlavní činností této instituce je výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů, hospodaření s odpady a obaly, odborná podpora ochrany vod a protipovodňové prevence. Oddělení GIS nadefinovalo základní autorizované sady v oblasti vodohospodářských objektů - DIBAVOD (Digitální báze vodohospodářských dat), která obsahuje 75 objektů v 10 skupinách. Data byla zpracována na podkladě ZABAGED (Základní báze geografických dat). Uživatelé mohou stáhnout aktualizované vrstvy na webových stránkách Oddělení geografických informačních systémů, ve formátu shapefile (kompresované ve formátu ZIP). Většina prostorových vrstev je v souřadnicovém 14

15 4. Data systému S-JTSK (kapitola 4.2.1), měřítku 1 : , vrstvy jsou bodové, liniové i polygonové. Obr. 4 Struktura DIBAVOD HEIS VÚV T. G. Masaryka, v.v.i. Hydroekologický informační systém VÚV T. G. Masaryka, v.v.i. je součástí informačního systému Hydroekologického informačního systému ČR (HEIS ČR), vytvářeného k zabezpečení jednotného informačního systému pro podporu státní správy ve vodním hospodářství. [10] Zdrojem dat HEIS jsou datové sady vznikající při řešení projektů VÚV T.G.M.. Uživatelé mohou stahovat vrstvy ve formátu shapefile (kompresované ve formátu ZIP), metadata ve formátu XML (extensible markup language) a datovou sadu ve formátu TXT (text). Většina shapefile je v souřadnicovém systému S-JTSK (kapitola 4.2.1), měřítku 1 : , vrstvy jsou bodové, liniové i polygonové. HEIS poskytuje uživatelům i připojení dat formou WMS služeb Ředitelství silnic a dálnic ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní organizace zřízená Ministerstvem dopravy České republiky. Hlavní činností organizace je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy. 15

16 4. Data Uživatelé si mohou stáhnout vrstvy ve formátu shapefile (kompresované ve formátu ZIP) a tabulky DBF (kapitola 5.1) GRASSwikiCZ GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) je geografický informační systém určený pro správu geoprostorových dat. V nabídce Godata FreeGeodataCZ Download (archiv) jsou volně dostupné data sety obsahující topografický podklad České republiky. Data lze stáhnout ve formátu SHP (kompresované ve formátu TAR.GZ). Vrstvy jsou poskytovány v souřadnicových systémech S-JTSK (kapitola 4.2.1) a WGS-84 (kapitola 4.2.2). Vrstvy jsou bodové (např. města, obce, silniční uzly), liniové (např. silnice, železnice, řeky) a polygonové (např. území ČR, kraje, okresy, vodstvo) Spolek pro vojenská pietní místa, o.s. Toto občanské sdružení mapuje vojenská pietní místa a osudy hrdinů a obětí válek na našem území. Projekt mapování probíhá od roku 2004 a data se stále doplňují a upřesňují. Data jsou poskytována ve formátu shapefile (kompresované ve formátu ZIP). Většina vrstev je v souřadnicovém systému WGS-84 (kapitola 4.2.2), nejčastějším typem shapefile jsou body Český statistický úřad (ČSÚ) Český statistický úřad poskytuje statistické informace o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky a jeho jednotlivých částí na základě zákona o státní statistické službě. Uživatel si může stáhnout data ve formátu XLS (kapitola 5.1) nebo PDF (Portable Document Format), který nelze připojit do ArcGIS. Pro velké množství dat byly staženy jen tabulky s informacemi o sklizni zemědělských plodin za rok 2008 a lesnictví v roce

17 4. Data Ústav hospodářské úpravy lesa (ÚHÚL) Ústav hospodářské úpravy lesa je organizace zřízená Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní činností je provádění inventarizace lesů ČR, vyhotovování a správa dat oblastních plánů rozvoje lesů atd. Ústav vypracovává SLHP (souhrnné lesní hospodářské plány), které jsou volně dostupné na Internetu ve formátu XLS (kapitola 5.1). Data jsou poskytována v územním rozsahu okresů, krajů a celé České republiky Portál veřejné správy Provozovatelem a správcem mapových služeb Portálu veřejné správy (PVS) České republiky je CENIA (Česká informační agentura životního prostředí). Zřizovatelem bylo dnes již neexistující Ministerstvo informatiky ČR, provozovatelem mapových služeb je Ministerstvo životního prostředí ČR. Provoz pak zajišťuje sama CENIA. PVS nabízí jednotlivé vrstvy, které jsou rozděleny podle tematického zaměření prostřednictvím WMS služeb. Data jsou podporována ve čtyřech souřadnicových systémech - S-JTSK, S-42, UTM, WGS-84 (kapitola 4.2) Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) ČÚZK poskytuje bezplatný přístup ke grafickým datům katastru nemovitostí prostřednictvím WMS (Webové mapové služby). Zpřístupněné datové sady jsou vektorové - ZABAGED (Základní báze geografických dat), vektorový soubor správních a katastrálních hranic, GEONAMES (kompletní soubor informací o standardizovaných geografických jménech a názvech sídelních jednotek), bodová pole a státní sítě CZEPOS a rastrové - katastrální mapa, Státní mapa 1 : 5 000, Základní mapa 1 : , Základní mapa 1 : , Ortofoto ČR. 17

18 4. Data Česká geologická služba Česká geologická služba vznikla již v roce Je státní příspěvkovou organizací, resortním výzkumným ústavem Ministerstva životního prostředí. Jejím úkolem je soustavný výzkum geologické stavby v rozsahu celého území České republiky. Nasbírané údaje dále zpracovává a předává správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Prostřednictvím WMS nabízí tři rastrové a devět vektorových podkladů. Existují samozřejmě i jiné zdroje poskytující grafická data, než jen ty, co jsou popsány výše. Mnoho z nich ale bohužel nesplňovalo některou ze zadaných podmínek (kapitola 2). Volně dostupných WMS služeb je velké množství, v bakalářské práci je zaznamenáno jen několik na ukázku. Pokud máme k dispozici grafická data, není problém k nim v ArcGIS připojit tabulku na základě společných atributů (kapitola 5.1). Pro ukázku, nejvíce získaných SHP ze socioekonomického prostředí je z kategorie cestovní ruch, které naprosto převyšují ostatní skupiny s hodnotou 55 vrstev. V oblasti dopravy a sportu moc dat k dispozici není, v dopravě jsou 3 vrstvy a v oblasti sportu jen 2 Shapefile. Graf 1 Počet Shapefile v jednotlivých kategoriích socioekonomického prostředí Počet Shapefile v kategoriích socioekonomického prostředí pro území České republiky Shapefile Cestovní ruch Doprava Sport kategorie 18

19 4. Data 4.6 Metadata Metadata jsou data popisující datové prvky, datové modely a datové struktury. Doslova to jsou data o datech. [5] Zahrnují nejen informace o datech samých, tedy o tom, co znamenají, v jakém jsou formátu, odkud pocházejí nebo jakých mohou nabývat hodnot, ale také informace o jejich vzájemných vztazích a o způsobu, jakým se mohou navzájem ovlivňovat. Metadata pro prostorová data by měla být organizována a spravována s využitím metainformačních systémů. Metainformační systém tak podporuje efektivní využívání samotných dat. [1] Součástí bakalářské práce je databáze vytvořená v programu Microsoft Access 2003, ve které byla zapsána některá metadata získaných dat. Popis metadat byl inspirován v normě ISO Norma ISO Normy standardizují metapopis prostorových dat. Existuje mnoho organizací zabývajících se standardizací norem pro metadata prostorových dat. Nejvýznamnějšími jsou International Organization for Standardization (ISO), Federal Geographic Data Committee (FGDC) a European Committee for Standardization (CEN). Standart ISO (International Standard Organization - Mezinárodní organizace pro normalizaci) udává podobu metapopisu prostorových dat. Standard ISO (Geographic Information Metadatase) se stala ČSN (Českou státní normou) pro popis prostorových dat v roce Norma definuje schéma potřebné pro popis geografické informace a služeb. Poskytuje informaci o identifikaci, rozsahu, jakosti, prostorovém a časovém schématu, prostorové referenci a distribuci digitálních geografických dat. [17] 4.8 Databáze Základní činností databázového programu je operace s evidencí, resp. dá se říci, s více evidencemi najednou. Takovou evidenci si jistě umíme všichni dobře představit. 19

20 4. Data Může se jednat o seznam pracovníků určité firmy, seznam studentů školy, seznam knih, kterými disponuje knihovna. [1] Databáze vykonává mnoho funkcí založení evidence, naplnění daty, editace zapsaných dat, doplnění údajů, mazání dat, zápis nových dat, výpočty, řazení seznamů, výběr údaje, tvorba formuláře, tiskové sestavy, export/import dat, makra moduly atd Datový typ Datovým typem (obor hodnot) se udává druh proměnných, to znamená, jaký údaj se do něj bude zapisovat. Datový typ musí být určen u každého atributu. Datové typy v Microsoft Access: - text kombinace textu a čísel (až 255 znaků), - memo pro vložení delšího textu nebo čísla (až znaků), - číslo matematické výpočty s výjimkou peněžních hodnot, - datum/čas typ určený pro vložení data nebo času, - měna ukládání peněžních hodnot, - automatické číslo jsou vkládány automaticky po sobě jdoucí čísla nebo náhodná čísla, - ano/ne data, která mohou nabývat pouze jedné ze dvou možných hodnot, jako je Ano/Ne, Pravda/Nepravda, Zapnuto/Vypnuto, - objekt OLE vkládání dokumentů (Microsoft Word, Microsoft Excel), tabulky, obrázku nebo zvuku o maximální velikosti 1MB, - popis doplnění názvu pole. 4.9 Databáze zdrojů Databáze zdrojů je součástí bakalářské práce. Data byla roztříděna do 8 skupin (vodstvo, doprava, sport, zemědělství a lesnictví, cestovní ruch, životní prostředí, topografický podklad a webové mapové služby). Obsahuje 220 záznamů, které popisují metadata získaných dat. Návrh databáze byl inspirován normou ISO (kapitola 4.7), záměrně nebyly zaznamenány veškeré části normy z důvodu zbytečnosti pro účely databáze. Výjimkou je návrh tabulky webové mapové služby, která není inspirována výše popsanou normou. 20

21 4. Data Tabulky v databázi obsahují následující pole: - ID identifikátor, - název název vrstvy, - název vrstvy pracovní název, pod kterým byla vrstva stažena a uložena na DVD, - adresář hypertextový odkaz na složku, ve které je vrstva uložena, - link hypertextový odkaz na zdroj, z kterého byla vrstva stažena, - poskytovatel název instituce nebo firmy, která data poskytuje, - formát formát dat (např. SHP, XLS, DBF), - typ vrstvy body, linie, polygon (u SHP), tabulka (např. u XLS), - souřadnicový systém souřadnicový systém, ve kterém jsou data poskytována (např. S-JTSK (kapitola 4.2.1)), - měřítko, - velikost udávaná v B (bajtech), kb (kilobajtech) a MB (megabajtech), - datum vzniku dat, - datum aktualizace dat, - datum stažení. Obr. 5 Databáze zdrojů 21

22 5. Zpracování dat 5. Zpracování dat 5.1 Formáty dat a načítání do GIS Shapefile (SHP) Formát shapefile od firmy ESRI slouží k současnému ukládání prostorových a atributových dat. Geometrie vrstev je uložena jako shape zahrnující sadu vektorových souřadnic. SHP pracují s jednotlivými vrstvami (bodová, liniová, polygonová), které se mohou vzájemně překrývat, nebo k sobě vůbec nepřiléhat. Shapefile se skládá ze tří souborů, které musí mít stejný název: - název_vrstvy.shp hlavní soubor, - název_vrstvy.dbf atributová data jednotlivých vrstev, - název_vrstvy.shx hlavička vrstvy. Tento formát se do ArcGIS načte pomocí ikony Vložit data (Add Data), nebo přes příkaz Vložit data (Add Data) v nabídce Soubor (File). Obr. 6 Vložení dat v prostředí ArcMap 22

23 5. Zpracování dat Microsoft Excel (XLS) Formát od firmy Microsoft, vytvořený v aplikaci Microsoft Excel. Data jsou uložena v binárním formátu. Tabulka vytvořená v Excelu do ArcGIS načíst nelze, proto je třeba tabulku uložit ve formátu dbase - uloží pouze text a hodnoty tak, jak jsou zobrazeny v buňkách aktivního listu. Veškeré formátování buněk, nastavení rozložení stránek, grafické objekty, objekty a jiné funkce aplikace Excel budou ztraceny. Data zobrazená v aktuálním zobrazení kontingenční tabulky budou uložena, všechna ostatní data kontingenční tabulky budou ztracena. [15] Všechna převáděná data se označí myší a zvolí se příkaz Uložit jako v nabídce Start. Typ souboru je třeba nastavit na DBF 4 (dbase IV), který ukládá až 255 sloupců aktivního listu. Soubor se uloží ve formátu DBF, který lze načíst do GIS. Obr. 7 Uložení dat ve formátu dbase Do softwaru se načte dbase jako tabulka. Proto, pro zobrazení dat, je nutné k ní připojit geometrii pomocí funkce Připojit (Join) v nabídce vrstvy. Spojování dat je používáno k doplnění polí z jedné tabulky do jiné na základě společných atributů obou tabulek. 23

24 5. Zpracování dat Obr. 8 Připojení tabulky v ArcMap pomocí funkce Join Obr. 9 Propojení dat na základě společných atributů 24

25 5. Zpracování dat Webové mapové služby (WMS) Je to služba, která byla vytvořena ke sdílení dat v prostředí Internetu. Jedná se o nástroj nejen pro GIS systémy, který zpřístupňuje informace ve formě map (rastrů). Výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WMS server jsou primárně obrazová data v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.), které zobrazují tematické geografické informace (tematickou mapu - vrstvu). Tyto obrazová data mohou být výsledkem překrytu více vrstev (mapová kompozice).[25] Komunikace mezi počítači probíhá na základě standardizovaných protokolů Open Geospatial Consortium (OGC). V prostředí ArcGIS se připojí WMS služba přes ikonu Vložit data (Add Data), v následujícím dialogovém okně se klikne na GIS server, z nabídky se vybere Vložit WMS Server (Add WMS Server). Do pole URL se vyplní adresa WMS služby, dostupné vrstvy se zobrazí po kliknutí na tlačítko Získat vrstvy (Get Layers). Poté vše odsouhlasíme tlačítkem OK. V dialogovém okně vybereme příslušný server, a poté dostupnou mapovou službu. Obr. 10 Připojení WMS služby do ArcGIS 25

26 6. Tematické mapy 6. Tematické mapy 6.1 Základní definice Mapa Mapa je zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů (kartografických zobrazení), ukazující prostřednictvím metod kartografického znázorňování polohu, stav a vztahy přírodních, sociálně-ekonomických a technických objektů a jevů. [22] Tematická mapa Podle Mezinárodní kartografické asociace ICA (1973) Tematická mapa je definována jako mapa, jejíž hlavním obsahem je znázornění libovolných přírodních a socioekonomických jevů (objektů a procesů), ale také jejich vzájemných vztahů. 6.2 Topografický podklad Slouží k určení topologie jednotlivých prvků mapované tématiky a prostorově lokalizuje prvky tematického obsahu mapy. Topografický podklad obsahuje pouze prvky topologicky důležité, zejména vodstvo, komunikace, sídla, politicko-administrativní hranice a prvky s vazbou na tematiku mapy, např. kóty, hranice katastrů atd. [4] Topografický podklad tematických map se liší podle tématu mapy. Základními prvky pro mapy z oblasti fyzickogeografické je vodstvo, vrstevnice a vegetace. Na socioekonomických mapách jsou podkladem často hranice administrativního členění, sídla a komunikační síť. V mapách, které jsou součástí bakalářské práce, byly použity jako topografický podklad vrstvy získané z GRASSwikiCZ. Využity byly vrstvy obce, řeky, silnice, železnice, hranice okresu, krajů a státní hranice České republiky. 26

27 6. Tematické mapy 6.3 Tematický obsah Tematický obsah je souhrn obsahu mapy tvořící mapovanou tematiku nebo s ní úzce souvisejí. Tematický obsah tvoří hlavní část obsahu tematických map. Tvoří jej jeden nebo více prvků, jimiž mohou být libovolně fyzickogeografické nebo socioekonomické objekty a jevy. Vyjadřuje výsledky vědeckého výzkumu a statistických šetření rozličných vědních oborů, které používají kartografické vyjádření pro jeho názornost a přehlednost. [4] 6.4 Kompozice mapy Kompozicí mapy se rozumí rozmístění základních náležitostí mapového díla na mapovém listu. Závisí především na účelu a měřítku mapy, kartografickém zobrazení, tvaru a velikosti znázorňovaného území a na formátu mapového listu. Kompozice tematické mapy je úzce spjata s účelem mapy. Účel každé mapy musí být stanoven zcela jednoznačně. Musí být z něho zřejmý [2]: - cíl, jemuž má příslušná mapa soužit, - okruh budoucích uživatelů, přičemž se přihlíží k požadavkům uživatelů, jejich vzdělání a kvalifikaci i praktickým zkušenostem, - způsob užití a práce s mapou, případně její vazby na další mapová díla. 6.5 Základní kompoziční prvky Mezi základní kompoziční prvky patří název, legenda, měřítko, tiráž a mapové pole. Tyto prvky mají většinou všechny mapy, výjimkou mohou být mapy se specifickým obsahem, například státní mapová díla. Tematické mapy vytvořené v rámci bakalářské práce mají kompozici mapy znázorněnou na obrázku

28 6. Tematické mapy Obr. 11 Kompozice tematických map Název mapy Spolu s mapovým polem tvoří nejdominantnější prvek mapové kompozice. Musí obsahovat věcné, prostorové a časové určení. Název by neměl obsahovat slovo mapa. Je-li název mapy příliš dlouhý, dělí se na titul (velkými písmeny, tučně a bez patek) a podtitul (písmena mají poloviční velikost titulu, první písmeno je velké a ostatní obvykle malá) Legenda Legenda podává výklad použitých mapových znaků a ostatních kartografických vyjadřovacích prostředků včetně barevných stupnic. [2] Legenda tematické mapy musí být úplná (co je v mapě, je v legendě a naopak), nezávislá (jeden jev nesmí mít dva znaky), uspořádaná (od nejdůležitějšího k méně důležitému, strukturovaná), v souladu s označením na mapě (provedení znaků v mapě musí být shodné s provedením v legendě), srozumitelná (musí být jasné, co je v legendě napsáno) Měřítko Měřítko mapy je poměr zobrazovací plochy při konstrukci mapy. Dělí se na číselné, grafické a slovní (hlavně na starých mapách). Nejvíce se doporučuje používání 28

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1

TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1 TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1 převzato z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Cesta ke správné mapě Náhlé osvícení Mapa Kartograf Cesta ke správné mapě Design

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 1 Mapové podklady

Více

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Zeměměřický úřad ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. dubna 2013, Hradec Králové http://geoportal.cuzk.cz ČÚZK - jaké geografické informace poskytuje Informace z katastru

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Jaroslav Burian 18. 11. 2014, Brno Palacký University Katedra geologie Katedra ekologie Katedra rozvojových studií Katedra geografie Katedra geoinformatiky

Více

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ing. Jiří Fryč, Ph.D. Školitel: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské,

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy SRS (Spatial reference system) CRS (Coordinate Reference system) Kapitola 1: Základní pojmy Základní prostorové pojmy Geografický prostor Prostorové vztahy (geometrie,

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi Hana Nováková VÚV T.G.M., v.v.i. - Oddělení GIS a kartografie Co je DIBAVOD? DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 Jednotná trigonometrická

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Portál veřejné správy ČR - CENIA Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2.

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2. Geografický informační systém vektorová mapa vektorová mapa () ISSS 2. dubna 2007 Mgr. Štěpán Žežula ved.odd.koncepce GIS CDV 2007 www.jdvm.cz www.cdv.cz vektorová mapa 2007 je geografický informační systém

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Úlohy nad rastrovými daty Daniela

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející

Více

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ Ing. Danuše Svobodová, Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Geportál ČÚZK stručný přehled možností, jež

Více

MAPOVÝ SERVER. IMS služby. WMS služby. ArcIMS (Arc Internet Map Server) IMS (Internet Map Service) WMS (Web map Service) WFS ( Web Feature Service)

MAPOVÝ SERVER. IMS služby. WMS služby. ArcIMS (Arc Internet Map Server) IMS (Internet Map Service) WMS (Web map Service) WFS ( Web Feature Service) MAPOVÝ SERVER Mapové služby se vytvářejí a zveřejňují pomocí internetového mapového serveru ArcIMS 1). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR tímto způsobem poskytuje dva formáty mapových služeb IMS 2)

Více

Geografické informační systémy #10

Geografické informační systémy #10 Geografické informační systémy #10 Aplikovaná kartografie Tematické mapy (použity materiály V. Voženílka: Aplikovaná kartografie I.) http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/obsah.php Mapa MAPA je

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů

Více

4.12.2012. Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN. Český úřad zeměměřický a katastrální

4.12.2012. Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN. Český úřad zeměměřický a katastrální 1. 2. 3. 4. 5. Jiří Poláček Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN Český úřad zeměměřický a katastrální 1 2 Ohlédnutí do minulosti 3 1. 1 On-line ETL Jak to

Více

Geografické informační systémy Říčany

Geografické informační systémy Říčany Téma aktivity: GIS v oblastním městě republiky Předmět: Vazba na ŠVP: GIS 4., 5. ročník, seminář ze zeměpisu Tematický celek: GIS, ČR Doporučený věk žáků: 16-19 let Doba trvání: 28 minut Specifické cíle:

Více

A Konstrukce mapy 15,00. 1. Mapová osnova ODPO CÍL OTÁZKA VÁHA SKÓRE VĚĎ

A Konstrukce mapy 15,00. 1. Mapová osnova ODPO CÍL OTÁZKA VÁHA SKÓRE VĚĎ A Konstrukce mapy P CÍL 1. Mapová osnova OTÁZKA VÁHA SKÓRE 15,00 1 G: Variabilnost tvorby mapové osnovy (max. 10 %) Q: Lze nastavit mapovou osnovu? 1 0,10 0,10 2 G: Kartografická mapová osnova (max. 80

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží Nápověda k webové aplikaci určené k revizi ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží 1. Úvodní informace Mapová aplikace slouží k revizi dat ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží.

Více

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci GEOGRAFIE A MAPOVÁNÍ PROSTORU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SEKTOREM VENKOVA RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky http://www.geoinformatics.upol.cz

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a rozvoje IS zeměměřictví 4. 5. 2015 Zeměměřický úřad - formy publikace produktů Tištěné mapy Data

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE... spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor,

Více

Pasport veřejného osvětlení v GIS Kompas 3.2

Pasport veřejného osvětlení v GIS Kompas 3.2 MK Consult, v.o.s. IČ: 25472593 Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí nad Labem tel.:475500408, 603145698; info@mkconsult.cz, www.mkconsult.cz Pasport veřejného osvětlení v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrammetrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806)

Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806) Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806) 1.část programů Předzpracování dat Program sloužící k vytvoření Digitálního modelu reliéfu, povrchu a bezpečnostní hladiny, do formátu grid, s konstantním

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. Hanka Olešovská

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. Hanka Olešovská ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Základní báze geografických dat Hanka Olešovská Zeměměřický úřad Praha, 9. 6. 2015 ZABAGED - definice Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED ) je digitální geografický

Více

Přehled mapových podkladů dostupných online

Přehled mapových podkladů dostupných online Krajinářský workshop Lednice na Moravě 23.4. 11.5. 2012 Přehled mapových podkladů dostupných online Ing. Jozef Sedláček, Ústav plánování krajiny, ZF, lednice Tento workshop je pořádán v rámci projektu

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. v cestovním ruchu P3. Pavel Petr Petr.USII@upce.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. v cestovním ruchu P3. Pavel Petr Petr.USII@upce. Využití informačních technologií v cestovním ruchu P3 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček Služby katastru nemovitostí JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 6.1 Mapa, plán. 6.2 Rozdělení map. 6.3 Metody kartografického vyjadřování na mapách. 6.3.1 Polohopis. 6.3.2 Výškopis. 6.3.3 Popis.

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

Ožehavé problémy normalizace a užívání české terminologie v geoinformatice. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Praha

Ožehavé problémy normalizace a užívání české terminologie v geoinformatice. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Praha Ožehavé problémy normalizace a užívání české terminologie v geoinformatice Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Praha Geoinformatika geoinformatics, Geoinformatik, геоинформатика věda a technologie, která rozvíjí

Více

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu RNDr. Eva Kubátová, MV, odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Ing. Petr Dvořáček, ZÚ, vedoucí odboru správy a užití geoinformací Porada MV

Více

Alena Malovaná, MAL305

Alena Malovaná, MAL305 Alena Malovaná, MAL305 GML WFS WMF Geografický značkovací jazyk (Geographic Markup Language - GML) Jedná se o velmi rozšířený standard pro popis geodat umožňující sdílení i integraci dat. Jeho základem

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Požadavky na technické zpracování pasportů

Požadavky na technické zpracování pasportů Zakázka: Pořízení datových sad pro podporu správy majetku a zpracování pasportů Požadavky na technické zpracování pasportů Příloha č. 1 OBSAH Pasport komunikací a dopravního značení... 2 Pasport komunikací:...

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Metodický list s komponentou ICT

Metodický list s komponentou ICT Metodický list s komponentou ICT Téma: Základy práce s webovou aplikací ArcGIS online Časový rámec: 2 hodiny Cíl: seznámení s webovým nástrojem ArcGIS online, tvorba jednoduchých map v režimu freeware

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Doplnění účelové mapy povrchové situace Digitální technické mapy Plzeňského kraje 2015" Technická dokumentace 1/11 Úvod Tento

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Státní mapová díla a úloha metainformačních systémů (1)

Státní mapová díla a úloha metainformačních systémů (1) Státní mapová díla a úloha metainformačních systémů (1) Státní mapová díla a úloha metainformačních systémů Ing. Milan Kocáb, Ing. Václav Šafář Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví

Více

Mapa zdroj informací. Druhy map podle obsahu. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Mapa zdroj informací. Druhy map podle obsahu. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Mapa zdroj informací Druhy map podle obsahu Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Druhy map podle obsahu Mapy katastrální topografické obecně geografické tématické Metody

Více

Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací

Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací Informační systémy v ochraně životního prostředí N240001 Ing. Radek Škarohlíd budova A, místnost F06 Radek.Skarohlid@vscht.cz Vysoká

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Workshop Příprava mapových podkladů chata Junior, Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem 24.-25. 1. 2015 web, web service, web-map-services web klient (IExploler,

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Uživatelská dokumentace Datum: 3. 5. 2016 Verze: 1.2 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020 KAREL BRÁZDIL CACIO fórum 2015, PRAHA 3. ČERVNA 2015 ÚVOD Zeměměřický úřad (ZÚ) je správní úřad s celostátní působností podřízený Českému

Více

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA. Marcela Čapková Petra Havlíčková

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA. Marcela Čapková Petra Havlíčková KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA Marcela Čapková Petra Havlíčková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor geodézie a kartografie capkova.marcela@seznam.cz pettah@centrum.cz Klíčová slova: producenti,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Otevřený katastr (OK)

Otevřený katastr (OK) Otevřený katastr (OK) Karel Jedlička, Jan Ježek, Jiří Petrák smrcek@kma.zcu.cz, h.jezek@centrum.cz, jiripetrak@seznam.cz Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky oddělení

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Datový sklad KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

Více

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Zdiby Abstrakt V návaznosti na zpřístupnění dat Registru

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

GeoportálČÚZK webová služba transformace souřadnic

GeoportálČÚZK webová služba transformace souřadnic Obsah prezentace GeoportálČÚZK webová služba transformace souřadnic Úvod - síťové služby Geoportálu ČÚZK, klienti síťových služeb klient pro transformace souřadnic Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Závěr

Více

Kartografické znaky. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografické znaky. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografické znaky Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření příspěvku: 20. 9. 2004 Poslední aktualizace: 2. 10. 2012 Obsah přednášky Teorie

Více

Základy geodézie a kartografie. Státní mapová díla

Základy geodézie a kartografie. Státní mapová díla Základy geodézie a kartografie Státní mapová díla Státní mapová díla Mapy velkých měřítek Základní mapy středních měřítek Mapy územních celků Mapy správního rozložení Tématická státní mapová díla Digitální

Více

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy Závazné referenční systémy dle 430/2006 Sb. Souřadnicov adnicové systémy na území Nařízen zení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státn tních mapových děl d l závazných z na území státu

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Součást projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (září 2013) Krajský

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více