Základní ovládání AutoCADu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní ovládání AutoCADu"

Transkript

1 Základní ovládání AutoCADu AutoCAD pracuje pod OS Windows (okno AutoCADu) Možnosti zadávání příkazů roletová nabídka (hlavní menu) panely nástrojů (bublinová nápověda + stavový řádek) palety nástrojů příkazový řádek V českém AutoCADu lze zadat na příkazovém řádku i anglické názvy příkazů (musí začínat podtržítkem např. _line) Zrušení nebo přerušení příkazu - tlačítkem ESC Vrácení a obnovení p. příkazem (tlačítkem) ZPĚT, ZNOVU 304

2 Okno AutoCADu 2006 Roletové nabídky Panely nástrojů Záložky Dialogové okno Dialogové okno Ikona Stavový souřad. systému řádek okna výkresu Plovoucí panel Kurzor. kříž Kurzor. kříž Příkazový řádek Stavový řádek aplikace 305

3 Dva souřadné systémy Globální souřadný systém (GSS) Ikona souřadného systému Uživatelský souřadný systém (USS) Modelový prostor záložka Model Výkresový prostor záložka Rozvržení 306

4 Nástroje/ Možnosti nastavení prostředí (karta Systém, Profily), cesty k souborům, 307

5 Nástroje/ Možnosti Systém dialogové okno Při spuštění Zobrazení prvky okna Výběr vizuální efekty Uživatelské nastavení 308

6 Stavový řádek AutoCADu Souřadnice (F6) Přepínače zapínání a vypínání pomocných režimů KROK omezuje pohyb nitkového kříže do zadaného intervalu, je pro přesné zadání bodů pomocí kurzorových kláves nebo ukazovacího zařízení (F9) RASTR je pravoúhlý vzorek vytvořený z teček, který se rozprostírá na ploše určené mezemi výkresu (F7) ORTO omezuje pohyb kurzoru na vertikální nebo horizontální směr (relativně k USS) (F8) TLČ nastavení tloušťky čáryy MODEL přepínání mezi prostory (modelovým a výkresovým) 309

7 Práce se soubory Objekty (2D i 3D) kreslíme vždy v modelovém prostoru. Rozvržení (výkresový prostor) slouží k přípravě výkresu pro vykreslení. Typy souborů -přípony dwg vlastní výkres dwt šablony bak záložní kopie ac$ záložní kopie vytvořená automatickým ukládáním plt vykreslování do souboru dwf formát pro Internet dxf, eps, formáty pro export/ import dat 310

8 Nový soubor (dwg) Založení nového souboru (Soubor/ Nový) Z dialogového okna (Vybrat šablonu) zvolte šablonu pro metrické jednotky acadiso.dwt (šablona acad.dwt používá jako jednotky palce) Nebo nastavte dialogové okno: Nástroje/ Možnosti karta Systém (volba Zobrazovat dialog Při spuštění) Nebo zvolte vlastní šablonu Šablona (dwt) Jejím načtením se přenese do výkresu nastavení některých parametrů styly, hladiny meze výkresu, jednotky, Profil Jeho načtením se přenese uživatelské nastavení AutoCAdu (nastavení panelů nástrojů, cesty k souborům, ) Profil lze vytvořit: Nástroje/ Možnosti karta Profily tlačítko Přidat Profil lze exportovat i importovat: Nástroje/ Možnosti karta Profily (uloží se jako soubor s příponou arg) 311

9 Formát DXF Drawing Interchange Format ASCII soubor, obsahuje úplnou informaci obsaženou ve výkresovém souboru (může mít také binární podobu) Každému datovému prvku předchází skupinový kód, který indikuje, jaká data budou následovat 0 Text označující typ entity 1 Primární textová hodnota 2 Název atributu, bloku, 3 4 Ostatní text nebo název 5 Identifikátor entity (až 16 hexadecimálních číslic) 6 Název typu čáry 7 Název stylu textu 8 Název hladiny 9 Název proměnné 10 Počáteční bod; x-ová souřadnice (následují kódy 20 a 30) 312

10 Struktura DXF souboru DXF soubor je rozdělen do sekcí 0 SECTION 2 HEADER HEADER nastavení proměnných, CLASSES informace o aplikačních třídách použitých v bloky, entity, objekty, TABLES popis hladin, kótovacích stylů, výřezů, UCS, BLOCKS reference bloků, ENTITIES grafické objekty, OBJECTS negrafické objekty. 313

11 DXF soubor 0 textový řetězec SECTION 2 název sekce HEADER 9 identifikátor proměnné $ACADVER 1 primární textová hodnota AC identifikátor proměnnéě $LIMMIN 10 x-ová souřadnice primárního bod y-ová souřadnice primárního bod

12 Automatické ukládání souborů Nástroje Možnosti; volba automatického ukládání výkres je ukládán v zadaných časových intervalech, ukládané soubory dočasně č ě přiřazený název Název_a_b_nnnn.sv$. Název pojmenování aktuálního výkresu. a počet otevřených instancí výkresu ve stejném sezení programu. b počet otevřených instancí výkresu v různých sezeních programu. nnnn je náhodné číslo. dočasné soubory se při standardním uzavření odstraní automaticky. při selhání systému nebo aplikace se neodstraní. 315

13 Obnovení souborů neočekávané ukončení programu problémy s hardwarem, softwarem, s napájením AutoCAD je vybaven funkcí pro obnovení výkresových souborů, které byly otevřené. Správce obnovení výkresu obsahuje seznam všech výkresových souborů, které byly otevřené výkresové soubory (*.dwg) výkresové šablony (*.dwt) výkresové standardy (*.dws) Neuložené výkresy jsou ignorovány ukládejte!!! 316

14 Správce restaurování výkresů Soubor Pomůcky Správce restaurování výkresů Náhled na jednotlivé výkresy Možnost zobrazení detailů detaily (např. časové informace) náhled Příkazy otevřít vše odstranit otevřít vlastnosti uzel výkres 317

15 Zabezpečení souborů Pomáhá zamezovat ztrátě dat a při detekci chyb Automatické ukládání, interval ukládání. Vytvářet záložní kopii při každém ukládání. Úplná kontrola CRC. Ukládat protokol. Přípona dočasných souborů. SAVEFILEPATH, SAVETIME, ISAVEBAK. 318

16 Šifrování a digitální podpis Zabezpečení heslem Zabezpečení pomocí certifikátu 319

17 Zadávání bodů myší (levé tlačítko) pomocí uchopovacího režimu z klávesnice souřadnicemi (pozor používá se desetinná tečka) Souřadnice ve 2D Kartézské (př.: mějme bod [5,7]) polární Příklad: [0,0] [5,7] abs x 1,y 1 10,7 abs r<α 10<30 1,y y y y 1 x 1 x α x 320

18 Uchopení objektu OSNAP trvalý (F3) dočasný (Shift + pravé tl. myši, panel nástrojů) (kon, pol, stř, bod, kva, prů, pro, ref, kol, tan, nej, zdá, rov) 321

19 Výběr objektů klepnutí do kreslící plochy ACAD spustí vždy okno výběru mění se podoba kurzoru ( na ) výběr objektů kliknutím na jednotlivé objekty, pomocí obdélníkové nebo n-úhelníkové plochy výběru Zrušení výběru objektu s tlačítkem SHIFT Okno jsou vybrány objekty, které jsou uvnitř okna celé (1 kružnice) Křížené okno jsou vybrány objekty, které jsou uvnitř okna i jen částečně ( obě kruž.) OPolygon, KPolygon Napříč výběr objektů n-úhelníkem výběr objektů křivkou 322

20 Hladiny správce hladin filtry nová vymazat hl. aktuální předchozí 323

21 Hladiny správce hladin Nový výkres má pouze jednu hladinu 0 Aktuální hladina je vždy pouze jedna hladina Filtry usnadňují práci s hladinami Správce stavů ů hladin umožňuje uložení nastavení hladin lze se vrátit k výchozímu nastavení hladin Shift, Ctrl tlačítka pro výběr hladin (vybraným hladinám lze změnit vlastnosti najednou) Kontextové menu pravé tlačítko myši 324

22 Hladiny Viditelnost hladin Vypnutá nebo zmrazená hladina objekty nejsou vidět Zamknutá hladina Ikona tiskárny objekty nelze měnit (editovat) lze zakázat vykreslení objektů v hladině Vizuální organizace výkresu pomocí hladin lze objektům přiřadit barvu, typ a tloušťku čar Barva usnadňuje identifikaci hladiny Typ a tloušťka čáry nastavujeme rovněž ve Správci hladin (Měřítko čáry nastavujeme ve Správci typu čar) 325

23 Hladiny filtry Filtry usnadňují správu hladin 326

24 Hladiny Inverzní filtr zobrazí se seznam hladin kromě hladin, které patří do zvoleného filtru Použít na panel hladin filtr se projeví i v panelu nástrojů Hladiny Označit používané hladiny prázdné hladiny se nezobrazí Najít hladinu lze vyhledat hladinu, stačí zadat jen část názvu hladiny, lze použít zástupné znaky (*? ) 327

25 Vlastnosti objektů Paleta vlastností (vlastnosti lze zde editovat) Obecné vlastnosti ti objektu lze přiřadit barvu, hladinu, typ čáry, měřítko typu čáry, styl vykreslování, tloušťka čáry, y hypertextový odkaz Geometrie souřadnice objektu, délku, další objekty se přidávají vzniká vždy nový k vybraným objektům výběr objektů rychlý výběr podle kritérií Panel vlastností 328

26 Soubory *.cus slovníky Acad.pgp klávesové zkratky Acad.mnu Acad.mnd Acad.mnl Acad.mns Acad.hlp Acad.cfg Acad.dcl d Acad.lin Acad.lsp Acad.fmp Acad.pcp - šrafování Acad.slb *.scr *.shp 329

27 Soubor acad.pgp Průzkumník, START EXPLORER, 1,, Notepad, START NOTEPAD, 1, *Editovany soubor:, Li, *úsečka C, *circle 330

28 Typy čar a jejich měřítko Měřítko čar globální (platí pro celý výkres), aktuální ( od teď ), individuální (pro jednotlivé čáry) Formát/ Typ čáry 331

29 Vytvoření jednoduché čáry Definice čáry je uložena v ASCII textovém souboru s příponou.lin Jednoduchou čáru (mezery = záporné č., čárky = kladné č., tečky = nula) lze vytvořit příkazem TYPČ (pomlčka typč) Na příkazovém řádku bude Zadejte volbu [?/Definuj/Načti/naStav]: d Zadejte jméno vytvářeného typu čáry: vl1 Čáru lze uložit do samostatného souboru název_čáry.lin (všechny předdef. čáry jsou definovány v souboru acadiso.lin) Popisný text: čárka tečka tečka Zadejte vzor typu čáry (na dalším řádku): A, 0.5, -0.25, 0, -0.25, 0,

30 Text Kresli/ Text Odstavec (okno určující č í oblast textu) t Řádek (nabídka z příkazového řádku) Volba Řádek Určete počáteční bod textu nebo [Upravit/písMo]: u Zadejte volbu [Zarovnat/Mezi/Centr/Střed/Vpravo/HL/HC/HP/SL/SC/SP/DL/DC/DP]: z Určete první bod účaří textu: Určete druhý koncový bod účaří textu: píšeme text HL horní levý HC horní centr SL střední levý HL HC HP Fajfka Fajfka SL SC SP Základní DL DC DP účaří 333

31 Text styl textu Formát/ Písmo 334

32 Tabulka Kresli/ Tabulka (vkládání dat TAB, šipky, úpravy kontextové menu) 335

33 Tabulka Vkládání vzorců použít tlačítko Vložit pole (na nástroj. panelu TEXT) nebo vzorec vložit přímo do buňky (vzorec musí začínat = Tabulku lze exportovat Do AutoCADu lze vložit i tabulku z MS Excelu (Vložit/ OLE objekt, lze vložit propojení p tabulky s AutoCADem (Link)) 336

34 Bloky Blok je skupina objektů, které se chovají jako jeden objekt. (Objekty nemusí na sebe navazovat.) Vytvoření bloku (v témže souboru) Kresli/ Blok volba Vytvořit Vložení bloku (v témže souboru) Vložit/ Blok 337

35 Bloky Uložení bloku (soubor dwg) Příkaz: PIŠBLOK Vložení bloku původní objekty netvoří blok původní objekty tvoří blok původní objekty se vymažou 338

36 Bloky s atributy Atributy jsou spec. typem textového objektu, který je svázaný s nadefinovaným a blokem. Informace uložené v atributech lze exportovat do externího souboru pro použití v jiných aplikacích (DB, MS Excel, ) Export neovlivní výkres Postup nejprve nakreslit objekty bloku, potom definovat atributy: Kresli/ Definovat atributy zadáme název atributu (štítek) a vyplníme ostatní položky, o 339

37 Vložit blok s atributy Vložit/ Blok Pokud se neobjeví dialogové okno pro zadávání atributů, musíte nastavit systémovou proměnnou: ATTDIA = 1 (je-li ATTDIA = 0, atributy se zadávají z příkazového řádku) 340

38 Bloky s atributy Editace atributů přes Správce atributů Modifikace/ Objekt/ Atribut/ Správce atributů Editace hodnot atributů kliknout na hodnotu 341

39 Design Centrum Vylepšený průzkumník Windows přizpůsobený AutoCADu lze importovat hladiny, bloky, styly Postup (import) Hladiny, bloky, styly, dostaneme do otevřeného ř výkresu přetažením 342

40 Kóty a kótovací styly Kreslení kót nejprve vytvoříme kótovací styly, potom kreslíme jednotlivé kóty (kóta přímá, šikmá, staniční, kóta oblouků a kružnic, zalomení kóty, kóta úhlů a délek oblouků, rychlé kótování, kótování od společné základny, řetězová kóta, kóta odkaz, středová značka) Editace kót změnou kótovacího stylu, pomocí palety Vlastnosti nebo pomocí uzlů 343

41 Kóty a kótovací styly Rychlé kótování nabídka z příkazového řádku pro rychlé kótování: Vyberte kótovanou geometrii: Zadejte umístění kótovací čáry nebo [řetězová/střídavá/základna/staniční/poloměr/průměr/vztažný Bod/Edit/nAstavení] <řetězová>: Řetězové é kótování a kótování od základny vždy nejprve nakreslíme první kótu (přímou, nebo šikmou), potom zvolíme volbu řetězové (nebo od základny) kótování nabídka z příkazového řádku pro řetězové kótování: Zadejte počátek druhé vynášecí čáry nebo [Zpět/Vybrat] <Vybrat>:enter Vyberte řetězovou kótu: Zadejte počátek druhé vynášecí čáry nebo [Zpět/Vybrat] <Vybrat>: Kótovací text t =

42 Kóty a kótovací styly 345

43 Kóty a kótovací styly 346

44 Kóty a kótovací styly 347

45 Kóty a kótovací styly 348

46 Kóty a kótovací styly 349

47 Kóty a kótovací styly 350

48 Konfigurace zdroje dat. Spojení výkresu s databázovou tabulkou. Vytváření šablon spojení, šablon popisek. Spojení entit a záznamů. Definice a provádění dotazů. Vytvoření popisek pomocí databázových položek. 351

49 AutoCAD a externí databáze umožňuje spojit objekty výkresu s externími daty, umožňuje přístup k datům přímo z prostředí AutoCADu, umožňuje provádět výběry entit prostřednictvím databázových dotazů, umožňuje výběr databázových záznamů ů prostřednictvím entit. 352

50 Podporované typy databází ODBC rozhraní MS Excel MS Access, MS FoxPro dbase Oracle Paradox MS SQL Server Proces konfigurace se u jednotlivých databázových systémů liší Windows: Nástroje Panel nástrojů Nástroje pro správu Datové zdroje ODBC zadání platného uživatelského jména a hesla určení síťového místa, ve kterém se nachází databáze. 353

51 Datový zdroj ODBC Standard ODBC Open Database Connectivity lze použít k získání přístupu k datům z mnoha systémů řízení databází. Systém musí být vybaven odpovídající softwarovou součástí, tzv. ovladače. dč Správce zdrojů ODBC slouží k přidání a konfiguraci těchto ovladačů. 354

52 Definice datového zdroje - Excel pojmenovaná oblast tabulky 355

53 Definice datového zdroje - Access tabulka hovorů databáze 356

54 AutoCAD konfigurace zdroje dat Správce dbconnect Zadání zdroje tabulka Nastavení parametrů ů Připojení (otevření) SQL dotaz 357

55 Příkazy pro databázový objekt Zobrazit tabulku Otevře tabulku v režimu pro čtení. Upravit tabulku Otevře ř tabulku v editačním ditč režimu. Provést dotaz Spustí existující SQL dotaz. Nová šablona spojení Vytvořit, resp. upravit šablonu spojení. Nová šablona popisky p Vytvořit, resp. upravit šablonu popisky. Nový dotaz Zobrazí dialog Nový dotaz, resp. Editor dotazu. Nové objekty se zařazují pod výkresový uzel. 358

56 Příklad: připojení datového zdroje Nástroje dbconnect uzly výkresů uzly zdrojů 359

57 Příklad : definice dotazu 360

58 Příklad: definice šablony spojení výběr tabulky zadání názvu případně výchozí šablony volba pole (polí), které váže databázové záznamy s entitami 361

59 Realizace spojení Náhled na tabulku nebo dotaz zpřístupňuje následující akce zobrazit spojené objekty zobrazit spojené záznamy vytvořit spojení možnosti zobrazení automatické zobrazování definice dotazů 362

60 Postup připojení konfigurace datového zdroje, připojení databázové tabulky, vytvoření šablony spojení, vytvoření spojení mezi záznamy a entitami, vytvoření šablony popisek, vytvoření popisek, definice SQL dotazů 363

61 Oblast, plocha, těžiště, Nástroje Dotaz : vzdálenost, plocha, hmotové vlastnosti, výpis 364

62 Nástroje Dotaz - Vzdálennost 365

63 Nástroje Dotaz - Plocha 366

64 Operace s oblastmi 367

65 Hmotové vlastnosti Momenty setrvačnosti moment_setrvačnosti_oblasti oblasti = oblast_zájmu * poloměr2 [L4] Deviační moment deviační_momentyz,xz = hmota * vzdtěžiště_yz * vzdtěžiště_xz [M.L2] Poloměry setrvačnosti Jiný způsob, jak udávat moment setrvačnosti tělesa. poloměr_setrvačnosti = (deviační_moment/hmota_tělesa)0.5 [L] Hlavní momenty a směry X,Y,Z kolem těžiště Výpočty, které jsou odvozené od deviačních momentů. Mají stejné hodnoty jednotek. Nástroje Dotaz Hmotové vlastnosti 368

66 Hmotové vlastnosti oblastí 369

67 Proč vývojové nástroje? Zefektivnění, automatizace funkcí. Zrychlení opakované kreslicí funkce. Zjednodušení složitých sérií operací. Vytvoření ř komplexnějšího ě příkazu. Vytvoření skutečné aplikace menší projekty. 370

68 AutoLISP Lisp (50-tá léta), interpretovaný jazyk základní datový typ: seznam program tvoří funkce (posloupnost výrazů) AutoLisp (od AutoCAD v.2.1).lsp,.fas,.vlx nejdříve jen interpret lispu R14 obsahuje integrované prostředí (IDE) Visual LISP 371

69 AutoLISP IDE 372

70 Definice oblastí a hranic Definice oblastí (Kresli Oblast) pomocí uzavřených objektů pomocí hranice Operace s oblastmi (Modifikace Editace těles) sjednocení, rozdíl, průnik Definice hranice (Kresli Hranice) Vybrat body určí hranici z existujících objektů, které tvoří uzavřenou oblast kolem určeného bodu. Nalezení ostrovů zjišťuje vnitřní uzavřené hranice (ostrovy). Typ objektu určuje typ nového hraničního objektu. Množina hranic definuje množinu objektů, které příkaz analyzuje při definování hranice z určeného bodu. 373

71 AutoLISP syntaxe základní jednotka programu funkce (defun název_fce (par_1 par_n / var_1 var_m) (výraz) ) parametry funkce: par_1 par_n lokální proměnné: var_1 var_m (defun c:soucin (a b / c) (alert \nfunkce pro výpočet součinu dvou čísel. ) (setq c (* a b)) ) 374

72 Typy aplikací Aplikace může běžet jako interpretovaný LISP kód. Programový kód může být zkompilován do aplikace VLX se spustitelným souborem *.vlx. Aplikace VLX běží z vlastního prostoru názvů, který může spolupracovat p s dokumentem načítání aplikace. Aplikace může být uložena v jediném dokumentu nebo může být rozptýlena v rozkouskovaných souborech. AutoLISP umožňuje definovat projekt způsob správy jednotlivých souborů tvořících aplikaci 375

73 Dialogové rozhraní jazyk DCL (Dialog Control Language). Vytvoření funkčního dialogového rozhraní se skládá ze dvou kroků: ků Definování vzhledu a obsahu použitých dialogů. Napsání obslužného programového kódu určujícího chování dialogů 376

74 Příklad: Dialogové rozhraní gp_maindialog : dialog { label = Titulek dialogového okna"; : boxed_radio_column { label = "Typ hraniční křivky"; : radio_button { label = "&Odlehčená"; key = "gp_lw"; value = "1"; } : radio_button { label = "&Původní"; key = "gp_hw"; } : row { : spacer { width = 1; } : button { label = "OK"; is_default = true; key = "accept"; width = 8; fixed_width = true; } } : edit_box { label = "&Poloměr dlaždice"; key = "gp_trad"; edit_width = 6;} 377

75 AutoCAD ActiveX Současný trend aplikací v OS Windows Objektový model objekty, vlastnosti, metody přístup k obsahu výkresu Objekty reprezentují grafické objekty, styly, organizační struktury (hladiny, skupiny, bloky), modelový prostor, rozložení Funkce ActiveX jsou rychlejší, naznačují operaci, kterou funkce provádí, jsou čitelnější, správou a odladěním chyb. 378

76 VBA - Definice rozhraní aplikace 379

77 VBA příklad sub Example_AddLine() dim lineobj as acadline dim startpoint(0 To 2) as double dim endpoint(0 To 2) as double deklarace lokálních proměnných startpoint(0) = 1# startpoint(1) = 1# startpoint(2) = 0# nastavení souřadnic krajních bodů endpoint(0) = 5# endpoint(1) = 5# endpoint(2) = 0# set lineobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endpoint) zoomall end sub přidání přímky 380

78 Metody konstruování drátěný (čárový) model pomocné čárové konstrukce papírový (plošný) model plochy lze v omezené míře dál úpravovat mají povrch dřevěný (objemový) model plnohodnotné hmotné objekty lze je dále editovat (ořezávat, měnit stěny, množinové operace,...) 381

79 Drátěný Drátěný (čárový) model rovinné křivky k rozmístíme do prostoru použijeme tři souřadnice změníme souřadný systém kreslíme do aktuální souř. roviny nebo rovnoběžně s ní použijeme uchopovací režim použijeme příkazy kreslící do prostoru ÚSEČKA (Line) SPLINE 3DKŘIVKA (3DPoly) jen úsečkové segmenty lze ji omezeně editovat KEDIT (spline, nelze připojit) 382

80 Papírový (plošný) model rovinné křivce nastavíme tloušťku změní se ve vlastnostech (properties) objektu plochy vzniknou do směru osy z Nástroje / Možnosti / Zobrazení nastavení počtu segmentů na kulatých částech 383

81 Papírový (plošný) model příkaz OBLAST [region] převede uzavřenou hranici na plochu s oblastmi lze provádět množinové operace (sjednocení, průnik, rozdíl Modifikace /editace těles) ě 384

82 Papírový Papírový (plošný) model příkaz 3DPLOCHA [3DFace] čtyřúhelníkové nebo trojúhelníkové plochy (navazující jednou hranou) hrany lze zneviditelnit it v příkazu nebo dodatečně d tč ě (HRANA) Příkazy generující plošná tělesa N či speciální 3=1 4 = 2 plochy vytvářejí síť 3Dploch = 1 4=2 385

83 Papírový Papírový (plošný) model předdefinovaná plošná tělesa kvádr, jehlan, klín koule, kulový vrchlík, kužel, anuloid síť (ai_mesh) 4 rohy, dělení 3DSíť (3DMesh) všechny vrcholy (v pravidelné síti) 386

84 Papírový Papírový (plošný) model plochy definované uživatelem rotační (řídící křivka, osa) trajekční (řídící křivka, směrový vektor) přímková (dvě řídící křivky) hraniční (čtyři hraniční křivky) hustota sítě (surftab1, surftab2) 387

85 Základní tělesa Kresli / Tělesa (Solids) základní geometrická tělesa zadaná rozměry Kvádr roh nebo střed, roh nebo rozměry Koule střed, poloměr Válec kruhová nebo eliptická podstava, výška nebo střed horní podstavy (nakloní se, ne kosý) Kužel kruhová nebo eliptická podstava, výška nebo střed horní podstavy (nakloní se, ne kosý) Klín roh nebo střed, roh nebo rozměr Anuloid střed tělesa, poloměr prstence, poloměr trouby 388

86 Generovaná tělesa rotační těleso OROTUJ (_REVOLVE) Kresli / Tělesa / Rotace rotace uzavřené křivky (průřezu) kolem osy uzavřené křivky (Křivka, Spline) nebo oblasti osa zadaná dvěma body (objektem, podle x resp. y) úhel rotace

87 Generovaná tělesa vytažené těleso VYTÁHNI (_ EXTRUDE) Kresli / Tělesa / Vysunutí vytažení uzavřené křivky y( (oblasti) do výšky průřez Křivka, Spline (ne zešikmení), Oblast výška zešikmení = sklon površek (+ zužuje, rozšiřuje) vytažení podle cesty (trajektorie) průřez kolmo na konec cesty cesta předem nakreslená (křivka, 3DKřivka, Spline) 390

88 Tělesa odříznutí, rozříznutí, řez ODŘÍZNI (_SLICE) rozřízne vybraná tělesa rovinou jen pro tělesa řezná á rovina (3 body, objekt, rovnoběžně ě s osami...) rozřízne nebo jednu část odstraní PRŮŘEZ vytvoří průřez (Oblast) 391

89 Množinové operace Modifikace / Editace těles SJEDNOCENÍ (_UNION) spojení více těles do jednoho PRŮNIK (_INTERSECT) společný průnik všech vybraných těles ROZDÍL (_SUBTRACT) od jedné skupiny těles odebíráme druhou INTERFER (_INTERFERE) Kresli / Tělesa kolize, částečné tč é průnikyů 392

90 Vizualizace Co musím udělat: model (objemový nebo plochy) perspektiva materiály světla a stíny, scény pozadí, krajinné prvky RENDER fotorealistické zobrazení scény 393

91 Otázky Co je to MAC adresa Co dělá příkaz KROK-STEP Co dělá RASTER MŘÍŽKA Co dělá ORTO Jaký význam má soubor s příponou.ac$ Co znamená zadání Co znamená zadání souřadnic 500<45 Uveďte příklady úchopů, alespoň tři Co znamená zkratka DLEHLAD, BYLAYER Co je uloženo v souboru acad.pgp Jak vypočteme plochu oblasti Jaké typy vývojových nástrojů obsahuje AutoCAD Jaké typy 3D objektů AutoCAD podporuje Co zahrnuje vizualizace 394

Obsah. Kapitola 1 Úvod... 1. Kapitola 2 Začínáme... 14. Kapitola 3 Práce s výkresy. 31

Obsah. Kapitola 1 Úvod... 1. Kapitola 2 Začínáme... 14. Kapitola 3 Práce s výkresy. 31 Obsah Kapitola 1 Úvod... 1 ZwCAD a další software...2 Porovnání ZwCADu a CAD systému s ručním kreslením...4 Práce s dalšími daty a programy...11 Použití pokročilých CAD funkcí...13 Získání dalších informací...13

Více

Učební texty pro předmět Pp, Vt a Pg, téma vektorová grafika AutoCAD 3D

Učební texty pro předmět Pp, Vt a Pg, téma vektorová grafika AutoCAD 3D 1 Doporučená literatura:... 3 3D (prostorové) modelování... 4 Práce se souřadným systémem v 3D modelování... 4 Metody tvorby těles a ploch... 5 Tvorba objektů pomocí těles... 5 Tvorba objektů pomocí sítí...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka BRICSCAD V15 Uživatelská příručka Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

SPIRIT 12 Nové funkce

SPIRIT 12 Nové funkce SPIRIT 12 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 07/2006 (SPIRIT 12 CZ) Revize 3 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2006.

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka G R O M A v e r z e 1 1 Uživatelská příručka i Obsah I. Uživatelská příručka... 16 1. Úvod... 17 Požadavky programu... 17 Ochrana programu... 17 2. Instalace programu... 18 Instalace... 18 Spuštění programu...

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

PC-DRAW. Program na malování plánků dopravních nehod. Uživatelský návod Český jazyk Žilina, březen 2014

PC-DRAW. Program na malování plánků dopravních nehod. Uživatelský návod Český jazyk Žilina, březen 2014 PC-DRAW Program na malování plánků dopravních nehod Uživatelský návod Český jazyk Žilina, březen 2014 Verze 10.0 Qc Dr. Steffan Datentechnik Linz, Rakousko DSD Slovakia s.r.o., Lietava, Slovenská republika

Více

AutoCAD LT 2012. Příručka uživatelských úprav

AutoCAD LT 2012. Příručka uživatelských úprav AutoCAD LT 2012 Příručka uživatelských úprav Únor 2011 2011 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

SPIRIT 2013. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2013. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2013 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2013 (SPIRIT 2013 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní značky patří příslušným vlastníkům. Zřeknutí se odpovědnosti

Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní značky patří příslušným vlastníkům. Zřeknutí se odpovědnosti Začínáme Leden 2008 2008 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena. Pokud společnost Autodesk nepovolila jinak, nesmí být tato publikace ani její části reprodukovány v žádné podobě, žádným způsobem a pro

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace Verze 5 Hydroprojekt CZ, a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb Podélný profil kanalizace systém programů pro projektování vodohospodář ských liniových staveb podélného

Více

Spolupráce s dalšími lidmi a organizacemi

Spolupráce s dalšími lidmi a organizacemi Spolupráce s dalšími lidmi a organizacemi Podpis výkresů Na návrhářských projektech lze spolupracovat pomocí hesel a digitálních podpisů. Jestliže má výkres heslo, nelze ho zobrazit, dokud nebude heslo

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02 M-Print PRO Návod k obsluze Verze návodu 2013-02 Obsah Úvod 1 O M-Print PRO... 1 Pokyny k této příručce... 1 Zobrazovací prostředek... 2 Vysvětlení pojmů... 2 Poznámka k instalaci... 2 Všeobecná obsluha

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více