Metodický materiál ke klíčové aktivitě. Den s technikou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický materiál ke klíčové aktivitě. Den s technikou"

Transkript

1 Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / / Klíčová aktivita: A01 Den s technikou Produkt subjektu: SPŠ Ostrov Metodický materiál ke klíčové aktivitě Den s technikou Výstup z klíčové aktivity A01: Den s technikou Soutěžní kolečko praktických úkolů z techniky, jehož cílem je umožnit žákům nahlédnout do činnosti strojaře a elektrotechnika a podnítit jejich zájem o studium technických oborů.

2 Metodika týkající se klíčové aktivity A01 je rozdělena do 8 tematických celků: 1. KOMPLETNÍ PROCES PŘÍPRAVY AKTIVITY 2. PODKLADY PRO GARANTY ZŠ 3. POPIS KONKRÉTNÍHO DNE S TECHNIKOU 4. PŘÍPRAVNÉ MATERIÁLY - veškeré přípravné materiály, prezentace, schémata rozložení činností žáků 5. POPIS JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ - popis a zobrazení používaných materiálů - popis a zobrazení používaných zařízení - ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí 6. DOTAZNÍKY - ukázky vytvořených dotazníků pro žáky (ověření a zpětná vazba pro realizátory) 7. TECHNICKOORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ CELÉHO DNE 8. NÁMĚTY A DOPORUČENÍ Metodika č. 1: Den s technikou

3 1 KOMPLETNÍ PROCES PŘÍPRAVY AKTIVITY Aktivita Den s technikou, označována jako A01, byla první, která se v rámci našeho projektu Technika je zábava uskutečnila. Celkem proběhla třikrát řekněme, že probíhala ve třech kolech. Realizována byla v prostorách SPŠ Ostrov. První kolo jsme zorganizovali již v prosinci 2012, ihned po zahájení projektu, pro žáky devátých tříd. Chtěli jsme si ověřit, zda naše nápady žáky ZŠ zaujmou a zda navrhované organizační schéma bude realizovatelné. V prvním kole se aktivity zúčastnilo176 žáků a vystřídali se na SPŠ Ostrov ve dvou dnech (11. a ). Přičemž během každého dne se vyměnily dvě skupiny (jedna skupina = jeden autobus). Abychom nenarušovali příliš výuku na SPŠ a žáci ZŠ se nevraceli domů příliš pozdě, volili jsme výměnu skupin tak, že ještě před ukončením aktivity první skupiny přijela již skupina druhá. Tento způsob byl velice náročný na organizaci, nicméně se osvědčil a zabránil vzniku časových prostojů učebny, kde aktivity probíhaly, byly v podstatě stále využívány (v dalších kolech jsme museli zavést pro garanty oboru místo 15 minutové přestávky 30 minutovou pauzu, neboť to pro ně bylo příliš vysilující). Druhé kolo se uskutečnilo v květnu a červnu roku 2013 (7. 5., 9. 5., , 4. 6., 6. 6.), tentokráte pro žáky 8. tříd. Využili jsme získaných zkušeností, dopilovali detaily a v pěti dnech se na aktivitě vystřídalo 384 žáků. Třetí kolo proběhlo opět v pěti dnech, avšak termín jsme posunuli na březen 2014 (5. 3., 6. 3., , a ). Tím jsme docílili toho, že žáci 8. ročníků, kteří do projektu vstupovali nově, začali projekt Dnem s technikou na SPŠ Ostrov (v roce 2013 začínali exkurzemi aktivitou A04). Tato změna přispěla k lepší propagaci celého projektu. Tentokráte se zúčastnilo přesně 400 plánovaných žáků. Celkem prošlo touto aktivitou 960 žáků osmých ročníků dvaceti partnerských škol. Je zcela evidentní, že aktivitě předcházela náročná příprava na ZŠ i SPŠ. Garanti ZŠ se museli sejít s žáky a představit jim celý projekt Technika je zábava, zjistit případné zájemce, ve spolupráci s vedením školy vybrat vhodné termíny pro aktivitu. Také bylo nutné seznámit s projektem ostatní členy pedagogického sboru a požádat je o spolupráci. Důležité bylo dobře motivovat žáky k účasti, případně vybrat ze zájemců ty, kteří měli pro studium technických oborů určité předpoklady. Naštěstí se ukázalo, že po prvním kole nebyla o zájemce nouze, neboť se žákům aktivita líbila a svým nadšením motivovali další ročníky. Vybrané žáky pak garanti proškolili o bezpečnosti práce a sdělili jim podrobnosti o aktivitě. Na straně SPŠ byla příprava Dne s technikou samozřejmě náročnější. Pro garanty oboru bylo nejobtížnější zvolit vhodnou činnost měla žáky zaujmout, ale musela být časově nenáročná a přiměřená úrovni žáků 8. ročníků. Po vyzkoušení mnoha nápadů bylo potřeba vybrat úkoly pro 6 pracovišť, zajistit materiál a potřebné nářadí, připravit pokyny na jednotlivá pracoviště a uzpůsobit příslušné učebny. Museli jsme v předstihu též vyřešit objednávky autobusů a stravného (žákům a garantům ZŠ byl uhrazen z prostředků projektu oběd). Vzhledem k tomu, že skutečné počty žáků se od plánu mohly odchylovat, byla nutná dobrá součinnost všech zúčastněných stran. Organizaci aktivity, přípravu podkladů pro ZŠ, kontrolu pracovišť a metodické vedení všech garantů měl na starost manažer projektu. Celý průběh aktivity je popsán v kapitole 3 a jeho organizační zabezpečení v kapitole 9, podklady pro garanty ZŠ a pomocné materiály jsou uvedeny v kapitolách 2 a 4. Metodika č. 1: Den s technikou 2

4 2 PODKLADY PRO GARANTY ZŠ Pro práci garantů ZŠ bylo kromě základních pokynů k organizaci vytvořeno několik materiálů, které jsou přiloženy v příloze. Příloha 1: Tabulka nabídky termínů k vyjádření ZŠ Příloha 2: Tabulka přidělení termínů a počtu žáků rozpis Příloha 3: Rozpis autobusů ukázka Příloha 4: Harmonogram dne Příloha 5: Rozpis pro Garanta ZŠ Příloha 6: Dotazník A01/III/ výsledky Příloha 7: Výsledková listina celkové pořadí Příloha 8: Šablona zprávy garanta ZŠ z aktivity A01 Metodika č. 1: Den s technikou 3

5 3 POPIS KONKRÉTNÍHO DNE S TECHNIKOU V následujícím textu bude popsán průběh druhého a třetího kola aktivity, které probíhalo vždy v pěti dnech. První kolo proběhlo jen ve dvou termínech, tedy v omezeném počtu, a bylo jakýmsi prubířským kamenem pro následující kola. Aktivita začala svozem žáků autobus naložil žáky 4 partnerských škol dle časového harmonogramu a přivezl je v 8: 25 na SPŠ Ostrov (Příloha 3 a 4). Žákům byla přidělena jedna učebna jako šatna, kde se převlékli, přezuli a mohli si zde nechat osobní věci, učebna byla pak uzamčena. Po té se přesunuli do další učebny, kde byli přivítáni manažerem projektu a jeho asistentem. Byli stručně seznámeni s projektem Technika je zábava a s tím, co je daný den čeká. Pak byli rozděleni do družstev po 5 6 žácích (výjimečně sedmi). Každé družstvo bylo označeno písmenem (A H) a předáno na starost našim průvodcům (žáci SPŠ). Ti žákům ještě rozdali jmenovky s čísly 1 6 (Příloha 10), na něž si žáci připsali svá křestní jména výhodou pak bylo, že žáci mohli být našimi garanty oslovováni jménem a mohli jsme sledovat, kolik každý žák získal bodů. V 8:45 družstva vyrazila do připravených učeben. Naši průvodci měli za úkol přemístit družstvo na příslušné pracoviště dle stanoveného pořadí a v určeném čase, zde se ukázal smysl označené družstev písmeny, neboť byl předem vytvořen harmonogram každého pracoviště, který se neměnil (Příloha 12). Na pracovišti pak sledovali čas, zapisovali do průvodky družstva (Příloha 13) získané body pro každého žáka a čas nejlepšího a nejpomalejšího. Časy se pak sčítaly a tvořily doplňkové kritérium pro hodnocení družstva. Hlavní kritérium byly body. Každý žák mohl získat na jednom pracovišti 1 5 bodů (původně jsme dávali 1 3, ale mnoho družstev pak mělo stejné počty bodů). Takto se družstva pohybovala po škole přesně 2 hodiny, přičemž prošla 8 pracovišť, kde žáci plnili drobné odborné úkoly. Pracoviště jsou popsána v kapitole 5. Po ukončení kolečka úkolů měli žáci 15 minut volno na občerstvení, průvodci posčítali body a časy, pověření žáci vše vyhodnotili a po 20 minutách jsme mohli říci žákům, jak jejich družstvo dopadlo, kolikátí daný den byli. Podrobnější informace pak byly spolu s fotografiemi zaslány garantům mailem nakonec se dozvěděli i celkové pořadí ze všech cca 40 družstev. Čas čekání na výsledky jsme využili k promítnutí krátkého videoklipu o škole a prezentaci oboru STR a ELE z webu infoabsolvent (www.infoabsolvent.cz). Na závěr aktivity (v 11:20) byly žáci předáni zpět garantům a po obědě ve školní jídelně a převlečení žáci odjeli v 11:45 autobusem zpět na své základní školy. Mezitím však již garanti oboru pracovali s další skupinou, neboť od 10:40 se na škole pohybovali i žáci druhé odpolední směny. Doba, kdy se na škole vyskytovaly obě skupiny, byla na organizaci nejsložitější a obtížně se popisuje. Nicméně v příloze 4 je dobře vidět, jak perfektní musela být součinnost manažera projektu a jeho asistenta, neboť se v této době starali o dvě skupiny žáků ZŠ (celkem cca 90 osmáků) a dohlíželi nad vyhodnocením družstev. Celkově na SPŠ akce začínala v 8:25 a končila odjezdem druhé skupiny ve 14:00. Záměrem této aktivity bylo, aby si žáci na jednotlivých pracovištích vyzkoušeli jednoduché činnosti, které souvisí s vykonáváním příslušného povolání, a tím získali určitý vhled do náplně činnosti strojaře a elektrotechnika. Tyto poznatky si pak žáci prohloubili v aktivitě A02 či A03, kdy strávili jako strojař či elektrotechnik na SPŠ Ostrov celý den. Metodika č. 1: Den s technikou 4

6 4 PŘÍPRAVNÉ MATERIÁLY Přípravné materiály se týkají organizace a přispívají k hladkému průběhu dne - jsou uvedeny v přílohách. Materiály garantů oboru jsou samostatně uvedeny v kapitole 5. Příloha 9: Prezenční listiny Příloha 10: Jmenovky (každé družstvo mělo jinou barvu) Příloha 11: Nápisy na dveře učeben - šablona Příloha 12: Harmonogram pro garanty SŠ Příloha 13: Průvodka družstva Příloha 14: Šablona výsledkové listiny družstva Příloha 15: Šablona zprávy garanta oboru z aktivity A01 Příloha 16: Dotazník z A01/I/2013 Příloha 17: Dotazník z A01/III/2014 Metodika č. 1: Den s technikou 5

7 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ V této kapitole je stručně popsáno všech 8 pracovišť a úkoly na jednotlivých stanovištích. Jedná se o pracoviště: Technik Hardware, Správce aplikací, Revizní technik, Technik osvětlení, Strojní konstruktér, Technolog obrábění, Technik autoservisu a konečně osmé pracoviště Mechanik a opravář strojů. Pracoviště I TECHNIK HARDWARE Na pracovišti I bylo 6 stanovišť, kde žáci plnili jednotlivé úkoly z oblasti počítačů, prováděli demontáž a montáž hardwarových komponent nebo poznávali komponenty HW - přiřazovali jim názvy a popisovali funkci. Ukázalo se, že praktické úkoly žáci zvládají téměř bez problému a s nadšením, nicméně rozeznávání komponent jim činilo problém. Proto jsme v závěrečném kole zařadili na úvod stručnou teorií a teprve pak se žáci pustili do svých úkolů na stanovištích. Tento model se nám zdál nejvhodnější a žáci si odnášeli ucelenější poznatky. Stanoviště č. 1 Montáž HW komponent Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny. Materiál je rozčleněn do 2 částí. V první části je uvedeno zadání pro praktickou část a fotky HW komponent, které mají žáci odmontovat a následně vrátit do počítače. Druhá část obsahuje teoretické otázky, odpovědi žák zaznamená do odpověďové kartičky formou ano/ne. Pro ověření výpočtu můžou žáci použít kalkulačku, kterou mají na pracovišti k dispozici. Pokyny Odpověďová kartička Otázka ANO NE Metodika č. 1: Den s technikou 6

8 Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Křížový šroubovák PC určeno pro montáž Křížový šroubovák je využíván na uvolnění šroubků, kterými jsou uchycené jednotlivé HW komponenty k PC-skříni. PC určeno pro montáž starší počítač, který je na SPŠ využíván pro výuku praxe studentů oboru Informační technologie. Obsahuje základní desku, osazenou pamětí RAM, procesorem a alespoň 2 kartami (grafická, zvuková, síťová). Dále je zde zdroj, pevný disk, optická mechanika a napájecí i datové kabely. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si nejdříve zopakují základní pojmy z oblasti HW a poznávají hardwarové komponenty v jednom z pracovních počítačů (skupinová práce). Poté každý žák pracuje samostatně na svém pracovišti, kde si vyzkouší výměnu dvou komponent. Na stanovišti č. 1 je to optická mechanika a grafická karta. Následně si v teoretické části ověří své znalosti na stanovišti č. 1 v jednoduché matematické úloze (zjistit, zda kapacita CD postačuje na uložení daného množství fotek) a dvou úlohách na užití HW komponent (grafická karta a základní deska). Žáci ZŠ si vedli poměrně dobře, avšak poznávání komponent počítače jim dělalo problém, který jsme vyřešili vložením krátké teoretické vsuvky na úvod. Metodika č. 1: Den s technikou 7

9 Metodika č. 1: Den s technikou 8

10 Stanoviště č. 2 Montáž HW komponent Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny. Materiál je rozčleněn do 2 částí. V první části je uvedeno zadání pro praktickou část a fotky HW komponent, které mají žáci odmontovat a následně vrátit do počítače. Druhá část obsahuje teoretické otázky, odpovědi žák zaznamená do odpověďové kartičky formou ano/ne. Pokyny Odpověďová kartička Otázka ANO NE Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Křížový šroubovák PC určeno pro montáž Křížový šroubovák je využíván na uvolnění šroubků, kterými jsou uchycené jednotlivé HW komponenty k PC-skříni. Metodika č. 1: Den s technikou 9

11 PC určeno pro montáž starší počítač, který je na SPŠ využíván pro výuku praxe studentů oboru Informační technologie. Obsahuje základní desku, osazenou pamětí RAM, procesorem a alespoň 2 kartami (grafická, zvuková, síťová). Dále je zde zdroj, pevný disk, optická mechanika a napájecí i datové kabely. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si nejdříve zopakují základní pojmy z oblasti HW a poznávají hardwarové komponenty v jednom z pracovních počítačů (skupinová práce). Poté každý žák pracuje samostatně na svém pracovišti, kde si vyzkouší výměnu dvou komponent. Na stanovišti č. 2 je to zdroj a grafická karta. Následně si v teoretické části ověří své znalosti na stanovišti č. 2 ve dvou úlohách na užití HW komponent (zdroj a grafická karta) a jedné na znalosti pojmu (zkratka HDD). Metodika č. 1: Den s technikou 10

12 Stanoviště č. 3 Montáž HW komponent Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny. Materiál je rozčleněn do 2 částí. V první části je uvedeno zadání pro praktickou část a fotky HW komponent, které mají žáci odmontovat a následně vrátit do počítače. Druhá část obsahuje teoretické otázky, odpovědi žák zaznamená do odpověďové kartičky formou ano/ne. Pro ověření výpočtu můžou žáci použít kalkulačku, kterou mají na pracovišti k dispozici. Pokyny Odpověďová kartička Otázka ANO NE Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Křížový šroubovák PC určeno pro montáž Křížový šroubovák je využíván na uvolnění šroubků, kterými jsou uchycené jednotlivé HW komponenty k PC-skříni. Metodika č. 1: Den s technikou 11

13 PC určeno pro montáž starší počítač, který je na SPŠ využíván pro výuku praxe studentů oboru Informační technologie. Obsahuje základní desku, osazenou pamětí RAM, procesorem a alespoň 2 kartami (grafická, zvuková, síťová). Dále je zde zdroj, pevný disk, optická mechanika a napájecí i datové kabely. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si nejdříve zopakují základní pojmy z oblasti HW a poznávají hardwarové komponenty v jednom z pracovních počítačů (skupinová práce). Poté každý žák pracuje samostatně na svém pracovišti, kde si vyzkouší výměnu dvou komponent. Na stanovišti č. 3 je to pevný disk a zvuková karta. Následně si v teoretické části ověří své znalosti na stanovišti č. 3 v jednoduché matematické úloze (zjistit, zda kapacita pevného disku postačuje na uložení daného množství filmů), úloze na užití HW komponent (zvuková karta) a úloze na vysvětlení zkratky (CPU). Metodika č. 1: Den s technikou 12

14 Stanoviště č. 4 Montáž HW komponent Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny. Materiál je rozčleněn do 2 částí. V první části je uvedeno zadání pro praktickou část a fotky HW komponent, které mají žáci odmontovat a následně vrátit do počítače. Druhá část obsahuje teoretické otázky, odpovědi žák zaznamená do odpověďové kartičky formou ano/ne. Pro ověření výpočtu můžou žáci použít kalkulačku, kterou mají na pracovišti k dispozici. Pokyny Odpověďová kartička Otázka ANO NE Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Křížový šroubovák PC určeno pro montáž Křížový šroubovák je využíván na uvolnění šroubků, kterými jsou uchycené jednotlivé HW komponenty k PC-skříni. PC určeno pro montáž starší počítač, který je na SPŠ využíván pro výuku praxe studentů Metodika č. 1: Den s technikou 13

15 oboru Informační technologie. Obsahuje základní desku, osazenou pamětí RAM, procesorem a alespoň 2 kartami (grafická, zvuková, síťová). Dále je zde zdroj, pevný disk, optická mechanika a napájecí i datové kabely. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si nejdříve zopakují základní pojmy z oblasti HW a poznávají hardwarové komponenty v jednom z pracovních počítačů (skupinová práce). Poté každý žák pracuje samostatně na svém pracovišti, kde si vyzkouší výměnu dvou komponent. Na stanovišti č. 4 je to pevný disk a grafická karta. Následně si v teoretické části ověří své znalosti na stanovišti č. 4 v jednoduché matematické úloze (zjistit, zda kapacita pevného disku postačuje na uložení daného množství filmů), úloze na užití HW komponent (grafická karta) a úloze na vysvětlení zkratky (HDD). Metodika č. 1: Den s technikou 14

16 Stanoviště č. 5 Montáž HW komponent Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny. Materiál je rozčleněn do 2 částí. V první části je uvedeno zadání pro praktickou část a fotky HW komponent, které mají žáci odmontovat a následně vrátit do počítače. Druhá část obsahuje teoretické otázky, odpovědi žák zaznamená do odpověďové kartičky formou ano/ne. Pro ověření výpočtu můžou žáci použít kalkulačku, kterou mají na pracovišti k dispozici. Pokyny Odpověďová kartička Otázka ANO NE Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Křížový šroubovák PC určeno pro montáž Křížový šroubovák je využíván na uvolnění šroubků, kterými jsou uchycené jednotlivé HW komponenty k PC-skříni. PC určeno pro montáž starší počítač, který je na SPŠ využíván pro výuku praxe studentů Metodika č. 1: Den s technikou 15

17 oboru Informační technologie. Obsahuje základní desku, osazenou pamětí RAM, procesorem a alespoň 2 kartami (grafická, zvuková, síťová). Dále je zde zdroj, pevný disk, optická mechanika a napájecí i datové kabely. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si nejdříve zopakují základní pojmy z oblasti HW a poznávají hardwarové komponenty v jednom z pracovních počítačů (skupinová práce). Poté každý žák pracuje samostatně na svém pracovišti, kde si vyzkouší výměnu dvou komponent. Na stanovišti č. 5 je to zdroj a síťová karta. Následně si v teoretické části ověří své znalosti na stanovišti č. 5 v jednoduché matematické úloze (zjistit, zda kapacita DVD postačuje na uložení daného množství videí), úloze na užití HW komponent (síťová karta) a úloze na vysvětlení zkratky (CPU). Metodika č. 1: Den s technikou 16

18 Stanoviště č. 6 Montáž HW komponent Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny. Materiál je rozčleněn do 2 částí. V první části je uvedeno zadání pro praktickou část a fotky HW komponent, které mají žáci odmontovat a následně vrátit do počítače. Druhá část obsahuje teoretické otázky, odpovědi žák zaznamená do odpověďové kartičky formou ano/ne. Pro ověření výpočtu můžou žáci použít kalkulačku, kterou mají na pracovišti k dispozici. Pokyny Odpověďová kartička Otázka ANO NE Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Křížový šroubovák PC určeno pro montáž Křížový šroubovák je využíván na uvolnění šroubků, kterými jsou uchycené jednotlivé HW komponenty k PC-skříni. PC určeno pro montáž starší počítač, který je na SPŠ využíván pro výuku praxe studentů Metodika č. 1: Den s technikou 17

19 oboru Informační technologie. Obsahuje základní desku, osazenou pamětí RAM, procesorem a alespoň 2 kartami (grafická, zvuková, síťová). Dále je zde zdroj, pevný disk, optická mechanika a napájecí i datové kabely. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si nejdříve zopakují základní pojmy z oblasti HW a poznávají hardwarové komponenty v jednom z pracovních počítačů (skupinová práce). Poté každý žák pracuje samostatně na svém pracovišti, kde si vyzkouší výměnu dvou komponent. Na stanovišti č. 6 je to optická mechanika a síťová karta. Následně si v teoretické části ověří své znalosti na stanovišti č. 6 v jednoduché matematické úloze (zjistit, zda kapacita pevného disku postačuje na uložení daného množství filmů), úloze na užití HW komponent (síťová karta) a úloze na vysvětlení zkratky (CPU). Metodika č. 1: Den s technikou 18

20 Pracoviště II - SPRÁVCE APLIKACÍ Stanoviště č. 1 Prezentace Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěným materiálem, který obsahuje stručné pokyny zapsané v bodech a názorný obrázek, jak by přibližně měl vypadat výsledek práce. Popis a zobrazení používaných zařízení a softwaru Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Počítač s programem pro tvorbu prezentace, prohlížečem webových stránek a připojením k Internetu. Microsoft PowerPoint 2010 software pro tvorbu prezentací. Alternativně můžou použít OpenOffice Impress, a to verze 4. Google Chrome software na prohlížení webových stránek; alternativně můžou žáci použít Internet Explorer 10. V úloze slouží pro vyhledání obrázků na Internetu. Metodika č. 1: Den s technikou 19

21 Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ nejdříve vyhledají na Internetu obrázky k danému tématu a uloží je do počítače. Poté vytvoří prezentaci s obrázky a texty, vymyslí jejich vhodné rozložení na snímcích a zvolí vhodné barevné schéma. Jako poslední přidají do prezentace animace a efekty. Metodika č. 1: Den s technikou 20

22 Stanoviště č. 2 Tabulka a graf Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěným materiálem, který obsahuje stručné pokyny zapsané v bodech a názorný obrázek, jak by přibližně měl vypadat výsledek práce. Popis a zobrazení používaných zařízení a softwaru Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Počítač s programem pro práci s tabulkami a pracovní soubor s neupravenou tabulkou. Microsoft Excel 2010 software pro úpravu tabulek, výpočty v tabulkách, tvorbu grafů atd. Alternativně můžou žáci použít OpenOffice Calc, verze 4. Soubor excel.xls pracovní soubor s tabulkou, která obsahuje data, ale není graficky upravena. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ nejdříve naformátují (graficky upraví) pracovní tabulku nastaví barvu výplně buněk, ohraničení a zarovnání textu. Poté přidají základní funkce průměr a součet. Mohou Metodika č. 1: Den s technikou 21

23 použít jak vestavěných funkcí v Excelu, tak i vlastní vzorec. Jako poslední přidají do souboru předepsaný typ grafu a upraví ho. Metodika č. 1: Den s technikou 22

24 Stanoviště č. 3 Internet Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěným materiálem, který obsahuje stručné pokyny zapsané v bodech a názorný obrázek, jak by přibližně měl vypadat výsledek práce. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Počítač s programem pro psaní textu, prohlížečem webových stránek a připojením k Internetu. Microsoft Word 2010 software pro tvorbu a editaci formátovaného textu. Alternativně můžou žáci použít OpenOffice Writter, verze 4. Google Chrome software na prohlížení webových stránek; alternativně můžou žáci použít Internet Explorer 10. V úloze slouží pro vyhledání informací obrázků na Internetu. Metodika č. 1: Den s technikou 23

25 Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ nejdříve vyhledají na Internetu informace o tabletu dle zadání. Poté tyto nalezená data a obrázek vloží textového editoru, naformátují je. Nakonec přidají hypertextový odkaz na webovou stránku, ze které čerpali informace a soubor uloží dle pokynů. Metodika č. 1: Den s technikou 24

26 Stanoviště č. 4 Grafika Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěným materiálem, který obsahuje stručné pokyny zapsané v bodech a názorný obrázek, jak by přibližně měl vypadat výsledek práce. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Počítač s programem pro úpravu grafiky a obrázkové soubory určené k zpracování. Gimp software pro tvorbu a editování grafických souborů. Obrázkové soubory obrázky, která mají žáci použít pro banner. Metodika č. 1: Den s technikou 25

27 Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ nejdříve dají všechny obrázky do jednoho souboru (do vrstev). Poté pracují s vrstvami - jednotlivé obrázky vhodně oříznou a posunou, aby byly vidět. Použijí vhodný nástroj/efekt pro spojnici vrstev (např. gumu do ztracena). Nakonec všechny vrstvy spojí do jedné a vyexportují obrázek do formátu jpg. Metodika č. 1: Den s technikou 26

28 Stanoviště č. 5 Dokument Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěným materiálem, který obsahuje stručné pokyny zapsané v bodech a názorný obrázek, jak by přibližně měl vypadat výsledek práce. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Počítač s programem pro psaní textu, prohlížečem webových stránek a připojením k Internetu. Microsoft Word 2010 software pro tvorbu a editaci formátovaného textu. Alternativně můžou žáci použít OpenOffice Writter, verze 4. Google Chrome software na prohlížení webových stránek; alternativně můžou žáci použít Internet Explorer 10. V úloze slouží pro vyhledání obrázků na Internetu. Metodika č. 1: Den s technikou 27

29 Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ nejdříve vyhledají na Internetu vhodné obrázky pro diplom. Poté obrázek vloží do textového editoru a přidají text, nastaví vhodný font a velikost písma. Nakonec diplom graficky upraví a uloží do souboru dle pokynů. Metodika č. 1: Den s technikou 28

30 Stanoviště č. 6 Hra Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěným materiálem, který obsahuje stručné pokyny ke hře způsob ovládání i cíl. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Počítač s hrou Cihličky (Arkanoid). Arkanoid klasická hra, ve které má hráč za cíl zničit všechny cihličky. Použitá verze je výsledek práce studenta SPŠ Ostrov, který do ní zapracoval i různé bonusy a překvapení. Metodika č. 1: Den s technikou 29

31 Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si zkusí práci testera počítačových her. Jejich úkol je splnit alespoň dvě úrovně. Metodika č. 1: Den s technikou 30

32 Pracoviště III - REVIZNÍ TECHNIK Stanoviště č. 1 Měření vlastního odporu Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými a zalaminovanými pokyny. Materiál je rozčleněn do 3 částí, kdy v první části je uvedeno zadání, následuje druhá část, v níž jsou zobrazeny podstatné kroky postupu daného měření a nakonec ze třetí části, ve které je uvedena orientační tabulka naměřených hodnot. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Digitální multimetr (stolní) Digitální multimetr (přenosný) Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) Metodika č. 1: Den s technikou 31

33 Digitální multimetr (stolní či přenosný) tento měřicí přístroj je na tomto stanovišti využit jako ohmmetr, resp. měřák elektrického odporu lidského těla. Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tyto izolované vodiče zakončené 4milimetrovým banánkem jsou určeny pro propojení měřicího přístroje s měřeným subjektem. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem elektrický měřicí přístroj tak, aby získal požadovanou hodnotu. Mimo to si procvičí nastavování rozsahu měření a následné odečtení naměřené hodnoty. Tím, že měření provede opakovaně, získá nejvyšší hodnotu, kterou se pokusí vhodným způsobem zařadit do intervalu nabízených hodnot a po té určit zaměření a případně pracovní pozici. Metodika č. 1: Den s technikou 32

34 Stanoviště č. 2 Měření potenciálu napětí Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými a zalaminovanými pokyny. Materiál je rozčleněn do 3 částí, kdy v první části je uvedeno zadání, následuje druhá část, v níž jsou zobrazeny podstatné kroky postupu daného měření a nakonec ze třetí části, ve které je uvedena orientační tabulka naměřených hodnot. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Digitální multimetr (stolní) D i gitální multimetr (přenosný) Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) Metodika č. 1: Den s technikou 33

35 Digitální multimetr (stolní či přenosný) tento měřicí přístroj je na tomto stanovišti využit jako ohmmetr, resp. měřák elektrického potenciálu (napětí) lidského těla. Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tyto izolované vodiče zakončené 4milimetrovým banánkem jsou určeny pro propojení měřicího přístroje s měřeným subjektem. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem elektrický měřicí přístroj tak, aby získal požadovanou hodnotu. Mimo to si procvičí nastavování rozsahu měření a následné odečtení naměřené hodnoty. Tím, že měření provede opakovaně, získá nejvyšší hodnotu, kterou se pokusí vhodným způsobem zařadit do intervalu nabízených hodnot a po té určit zaměření a případně pracovní pozici. Metodika č. 1: Den s technikou 34

36 Stanoviště č. 3 Testování pojistek Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými a zalaminovanými pokyny. Materiál je rozčleněn do 2 částí, kdy v první části je uvedeno zadání, následuje druhá část, v níž jsou zobrazeny kroky postupu daného měření. Popis a zobrazení používaných elektrických zařízení a vybavení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující elektrická zařízení a vybavení: Digitální multimetr (stolní) D Digitální multimetr (přenosný) Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) Pojistky Metodika č. 1: Den s technikou 35

37 Digitální multimetr (stolní či přenosný) tento měřicí přístroj je na tomto stanovišti využit jako tester vodivosti pojistek, resp. detektor správné polarity diod ve smyslu vodivosti. Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tyto izolované vodiče zakončené 4milimetrovým banánkem jsou určeny pro propojení měřicího přístroje s testovanými pojistkami. Pojistky jde o jisticí prvek elektrického obvodu, kdy se vlivem zkratu nebo přetížení přepálí drátek uvnitř, použijí se k provedení optické a elektrické metody, resp. určení (ne)funkčnosti. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem elektrický měřicí přístroj tak, aby následně dokázal jednoznačně rozlišit funkční pojistky od přepálených. Test provádí nejprve optickou metodou, čímž získají prvotní znalost, kterou si prověří metodou elektrickou, čímž si tuto znalost ukotví. Mimo to si procvičí nastavování rozsahu měření a následné odečtení naměřené hodnoty. Metodika č. 1: Den s technikou 36

38 Stanoviště č. 4 Slyšitelné kmitočty Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými a zalaminovanými pokyny. Materiál je rozčleněn do 3 částí, kdy v první části je uvedeno zadání, následuje druhá část, v níž jsou zobrazeny podstatné kroky postupu daného měření a nakonec ze třetí části, ve které je uvedena orientační tabulka naměřených hodnot. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Měřící systém METEX Reproduktory Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) Metodika č. 1: Den s technikou 37

39 Měřící systém METEX jde o univerzální měřicí systém, obsahují v sobě generátor kmitočtů, čítač, zdroj napětí a proudu, multimetr a další prvky, tento přístroj je na tomto stanovišti využit jako generátor a čítač, resp. tester slyšitelných kmitočtů lidského ucha. Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tato měřící sonda zakončená BNC konektorem a krokosvorkami je určena pro propojení měřicího systému s reproduktory. Reproduktory jedná se o elektroakustický měnič, přehrávají v podobě tónů jednotlivé frekvence jdoucí z generátoru a umožňují tak subjektu otestovat si své pásmo slyšitelnosti. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem elektrický měřicí systém tak, aby z reproduktorů slyšeli tóny jednotlivých kmitočtů. Mimo to si procvičí nastavování rozsahu měření a následné odečtení naměřené hodnoty. Nejnižší a nejvyšší hodnotu se pokusí vhodným způsobem zařadit do intervalu nabízených hodnot a po té určit zaměření a případně pracovní pozici. Metodika č. 1: Den s technikou 38

40 Stanoviště č. 5 Elektrická zařízení Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými a zalaminovanými pokyny. Materiál je rozčleněn do 3 samostatných listů, kdy na prvním listu jsou uvedeny pokyny včetně názvů jednotlivých zařízení a na druhém a třetím listu jsou zobrazena elektrická zařízení, stroje a přístroje. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat 2 doprovodné zalaminované listy se zobrazenými elektrickými zařízeními, stroji a přístroji: První doprovodný list: Druhý doprovodný list: Metodika č. 1: Den s technikou 39

41 První doprovodný list tento doprovodný list obsahuje celkem 8 fotografií elektrických zařízení, strojů a přístrojů, konkrétně elektromotor, jadrná elektrárna, kabel, spínač, větrná elektrárna, úsporná zářivka, stožár, zářivka. Druhý doprovodný list tento doprovodný list obsahuje celkem 7 fotografií elektrických zařízení, strojů a přístrojů, konkrétně sluchátka, žárovka, multimetr, vidlice, zásuvka, tepelná elektrárna, baterie. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy, která je zaměřená na rozpoznávací a znalostní schopnosti v oblasti elektrických zařízení, strojů a přístrojů. Důraz je kladen na správné propojení slovního odborného termínu s odpovídajícím vyobrazením elektrického zařízení, stroje či přístroje. Metodika č. 1: Den s technikou 40

42 Stanoviště č. 6 Puzzle Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými a zalaminovanými pokyny. Materiál je rozčleněn do 2 samostatných listů, kdy na prvním listu jsou uvedeny pokyny, a na druhém listu je zobrazena elektrárna s doplňující otázkou. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat 1 doprovodný zalaminovaný list se zobrazenou elektrárnou a doplňující otázkou, který je rozstříhán na menší části. Doprovodný list rozstříhaný na jednotlivé části (puzzle): Metodika č. 1: Den s technikou 41

43 První doprovodný list tento doprovodný list představuje vyobrazení elektrárny Ledvice. Dále je na doprovodném listu zapsána otázka: Jaká společnost je vlastníkem tohoto díla?, přičemž odpovědí je ČEZ. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí svoje logické myšlení, svou představivost a kombinační schopnosti při skládání vyobrazení elektrárny, kdy je daný doprovodný list rozstříhaný na menší části (puzzle). Finálně si pak procvičí svoje rozpoznávací a znalostní dovednosti při určování elektrárny na obrázku a vědomosti při určování odpovědi na vyobrazenou otázku. Metodika č. 1: Den s technikou 42

44 Pracoviště IV - TECHNIK OSVĚTLENÍ Stanoviště č. 1 Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny, kdy je žákům přesně sděleno, co mají dělat a co se od nich očekává. Zadání: Práce se žárovkami a LED diodami. Proveď připojení dané žárovky na 12V DC. Pozoruj její svítivost. Poté proveď připojení stejné žárovky na 24V DC. Znovu pozoruj její svítivost a urči, při kterém napětí žárovka svítí víc. Pomocí digitálního multimetru změř červenou LED. Napětí na řiditelném zdroji DC nastav na 1V, připoj červenou LED a pomalu přidávej napětí, až zpozoruješ začátek svícení LED. Poté přidej maximálně 0,2 V a porovnej výsledné napětí s napětím, měřeným pomocí digitálního multimetru. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Laboratorní zdroj DC Digitální multimetr (přenosný) Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) LED dioda (červená) Metodika č. 1: Den s technikou 43

45 Krokosvorky Žárovka (24 V DC) Laboratorní zdroj DC tento elektrický přístroj je na tomto stanovišti využit jako zdroj elektrické energie pro napájení žárovky a LED diody. Digitální multimetr (přenosný) tento měřicí přístroj je na tomto stanovišti využit jako voltmetr, resp. měřák prahového napětí LED diody (tester diody). Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tyto izolované vodiče zakončené 4milimetrovým banánkem jsou určeny pro propojení zdroje a žárovky, resp. diody a po té multimetru a diody. LED dioda (červená) tato dioda je určena k testování vlastního prahového napětí. Krokosvorky tyto měřící koncovky jsou určeny pro snadnější připojení žárovky a LED diody k laboratornímu zdroji a digitálnímu multimetru. Žárovka (24 V DC) tato žárovka slouží k testování svítivosti dle přiloženého napětí. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem laboratorní zdroj, digitální multimetr, aby získal požadovanou hodnotu. Mimo to si procvičí nastavení laboratorního zdroje a multimetru včetně následného odečtení naměřené hodnoty. Metodika č. 1: Den s technikou 44

46 Stanoviště č. 2 Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny, kdy je žákům přesně sděleno, co mají dělat a co se od nich očekává. Zadání: Práce se žárovkami a LED diodami. Proveď připojení dané žárovky na 12V DC. Pozoruj její svítivost. Poté proveď připojení stejné žárovky na 24V DC. Znovu pozoruj její svítivost a urči, při kterém napětí žárovka svítí víc. Pomocí digitálního multimetru změř zelenou LED. Napětí na řiditelném zdroji DC nastav na 1V, připoj červenou LED a pomalu přidávej napětí, až zpozoruješ začátek svícení LED. Poté přidej maximálně 0,2 V a porovnej výsledné napětí s napětím, měřeným pomocí digitálního multimetru. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Laboratorní zdroj DC Digitální multimetr (přenosný) Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) LED dioda (zelená) Metodika č. 1: Den s technikou 45

47 Krokosvorky Žárovka (24 V DC) Laboratorní zdroj DC tento elektrický přístroj je na tomto stanovišti využit jako zdroj elektrické energie pro napájení žárovky a LED diody. Digitální multimetr (přenosný) tento měřicí přístroj je na tomto stanovišti využit jako voltmetr, resp. měřák prahového napětí LED diody (tester diody). Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tyto izolované vodiče zakončené 4milimetrovým banánkem jsou určeny pro propojení zdroje a žárovky, resp. diody a po té multimetru a diody. LED dioda (zelená) tato dioda je určena k testování vlastního prahového napětí. Krokosvorky tyto měřící koncovky jsou určeny pro snadnější připojení žárovky a LED diody k laboratornímu zdroji a digitálnímu multimetru. Žárovka (24 V DC) tato žárovka slouží k testování svítivosti dle přiloženého napětí. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem laboratorní zdroj, digitální multimetr, aby získal požadovanou hodnotu. Mimo to si procvičí nastavení laboratorního zdroje a multimetru včetně následného odečtení naměřené hodnoty. Metodika č. 1: Den s technikou 46

48 Stanoviště č. 3 Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny, kdy je žákům přesně sděleno, co mají dělat a co se od nich očekává. Zadání: Práce se žárovkami a LED diodami. Proveď připojení dané žárovky na 12V DC. Pozoruj její svítivost. Poté proveď připojení stejné žárovky na 24V DC. Znovu pozoruj její svítivost a urči, při kterém napětí žárovka svítí víc. Pomocí digitálního multimetru změř žlutou LED. Napětí na řiditelném zdroji DC nastav na 1V, připoj červenou LED a pomalu přidávej napětí, až zpozoruješ začátek svícení LED. Poté přidej maximálně 0,2 V a porovnej výsledné napětí s napětím, měřeným pomocí digitálního multimetru. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Laboratorní zdroj DC Digitální multimetr (přenosný) Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) LED dioda (žlutá) Metodika č. 1: Den s technikou 47

49 Krokosvorky Žárovka (24 V DC) Laboratorní zdroj DC tento elektrický přístroj je na tomto stanovišti využit jako zdroj elektrické energie pro napájení žárovky a LED diody. Digitální multimetr (přenosný) tento měřicí přístroj je na tomto stanovišti využit jako voltmetr, resp. měřák prahového napětí LED diody (tester diody). Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tyto izolované vodiče zakončené 4milimetrovým banánkem jsou určeny pro propojení zdroje a žárovky, resp. diody a po té multimetru a diody. LED dioda (žlutá) tato dioda je určena k testování vlastního prahového napětí. Krokosvorky tyto měřící koncovky jsou určeny pro snadnější připojení žárovky a LED diody k laboratornímu zdroji a digitálnímu multimetru. Žárovka (24 V DC) tato žárovka slouží k testování svítivosti dle přiloženého napětí. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem laboratorní zdroj, digitální multimetr, aby získal požadovanou hodnotu. Mimo to si procvičí nastavení laboratorního zdroje a multimetru včetně následného odečtení naměřené hodnoty. Metodika č. 1: Den s technikou 48

50 Stanoviště č. 4 Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny, kdy je žákům přesně sděleno, co mají dělat a co se od nich očekává. Zadání: Práce se žárovkami a LED diodami. Proveď připojení dané žárovky na 12V DC. Pozoruj její svítivost. Poté proveď připojení stejné žárovky na 24V DC. Znovu pozoruj její svítivost a urči, při kterém napětí žárovka svítí víc. Pomocí digitálního multimetru změř modrou LED. Napětí na řiditelném zdroji DC nastav na 1V, připoj červenou LED a pomalu přidávej napětí, až zpozoruješ začátek svícení LED. Poté přidej maximálně 0,2 V a porovnej výsledné napětí s napětím, měřeným pomocí digitálního multimetru. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Laboratorní zdroj DC Digitální multimetr (přenosný) Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) LED dioda (modrá) Metodika č. 1: Den s technikou 49

51 Krokosvorky Žárovka (24 V DC) Laboratorní zdroj DC tento elektrický přístroj je na tomto stanovišti využit jako zdroj elektrické energie pro napájení žárovky a LED diody. Digitální multimetr (přenosný) tento měřicí přístroj je na tomto stanovišti využit jako voltmetr, resp. měřák prahového napětí LED diody (tester diody). Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tyto izolované vodiče zakončené 4milimetrovým banánkem jsou určeny pro propojení zdroje a žárovky, resp. diody a po té multimetru a diody. LED dioda (modrá) tato dioda je určena k testování vlastního prahového napětí. Krokosvorky tyto měřící koncovky jsou určeny pro snadnější připojení žárovky a LED diody k laboratornímu zdroji a digitálnímu multimetru. Žárovka (24 V DC) tato žárovka slouží k testování svítivosti dle přiloženého napětí. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem laboratorní zdroj, digitální multimetr, aby získal požadovanou hodnotu. Mimo to si procvičí nastavení laboratorního zdroje a multimetru včetně následného odečtení naměřené hodnoty. Metodika č. 1: Den s technikou 50

52 Stanoviště č. 5 Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny, kdy je žákům přesně sděleno, co mají dělat a co se od nich očekává. Zadání: Práce se žárovkami a LED diodami. Proveď připojení dané žárovky na 12V DC. Pozoruj její svítivost. Poté proveď připojení stejné žárovky na 24V DC. Znovu pozoruj její svítivost a urči, při kterém napětí žárovka svítí víc. Pomocí digitálního multimetru změř čirou LED. Napětí na řiditelném zdroji DC nastav na 1V, připoj červenou LED a pomalu přidávej napětí, až zpozoruješ začátek svícení LED. Poté přidej maximálně 0,2 V a porovnej výsledné napětí s napětím, měřeným pomocí digitálního multimetru. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Laboratorní zdroj DC Digitální multimetr (přenosný) Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) LED dioda (čirá) Metodika č. 1: Den s technikou 51

53 Krokosvorky Žárovka (24 V DC) Laboratorní zdroj DC tento elektrický přístroj je na tomto stanovišti využit jako zdroj elektrické energie pro napájení žárovky a LED diody. Digitální multimetr (přenosný) tento měřicí přístroj je na tomto stanovišti využit jako voltmetr, resp. měřák prahového napětí LED diody (tester diody). Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tyto izolované vodiče zakončené 4milimetrovým banánkem jsou určeny pro propojení zdroje a žárovky, resp. diody a po té multimetru a diody. LED dioda (čirá) tato dioda je určena k testování vlastního prahového napětí. Krokosvorky tyto měřící koncovky jsou určeny pro snadnější připojení žárovky a LED diody k laboratornímu zdroji a digitálnímu multimetru. Žárovka (24 V DC) tato žárovka slouží k testování svítivosti dle přiloženého napětí. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem laboratorní zdroj, digitální multimetr, aby získal požadovanou hodnotu. Mimo to si procvičí nastavení laboratorního zdroje a multimetru včetně následného odečtení naměřené hodnoty. Metodika č. 1: Den s technikou 52

54 Stanoviště č. 6 Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny, kdy je žákům přesně sděleno, co mají dělat a co se od nich očekává. Zadání: Práce se žárovkami a LED diodami. Proveď připojení dané žárovky na 12V DC. Pozoruj její svítivost. Poté proveď připojení stejné žárovky na 24V DC. Znovu pozoruj její svítivost a urči, při kterém napětí žárovka svítí víc. Pomocí digitálního multimetru změř jantarovou LED. Napětí na řiditelném zdroji DC nastav na 1V, připoj červenou LED a pomalu přidávej napětí, až zpozoruješ začátek svícení LED. Poté přidej maximálně 0,2 V a porovnej výsledné napětí s napětím, měřeným pomocí digitálního multimetru. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Laboratorní zdroj DC Digitální multimetr (přenosný) Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) LED dioda (jantarová) Metodika č. 1: Den s technikou 53

55 Krokosvorky Žárovka (24 V DC) Laboratorní zdroj DC tento elektrický přístroj je na tomto stanovišti využit jako zdroj elektrické energie pro napájení žárovky a LED diody. Digitální multimetr (přenosný) tento měřicí přístroj je na tomto stanovišti využit jako voltmetr, resp. měřák prahového napětí LED diody (tester diody). Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tyto izolované vodiče zakončené 4milimetrovým banánkem jsou určeny pro propojení zdroje a žárovky, resp. diody a po té multimetru a diody. LED dioda (jantarová) tato dioda je určena k testování vlastního prahového napětí. Krokosvorky tyto měřící koncovky jsou určeny pro snadnější připojení žárovky a LED diody k laboratornímu zdroji a digitálnímu multimetru. Žárovka (24 V DC) tato žárovka slouží k testování svítivosti dle přiloženého napětí. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem laboratorní zdroj, digitální multimetr, aby získal požadovanou hodnotu. Mimo to si procvičí nastavení laboratorního zdroje a multimetru včetně následného odečtení naměřené hodnoty. Metodika č. 1: Den s technikou 54

56 Pracoviště V - STROJNÍ KONSTRUKTÉR Na pracovišti byli kromě vyučující přítomni i žáci SPŠ Ostrov z oboru Strojírenství, kteří fungovali na jednotlivých stanovištích jako poradci. Některé úkoly by bez nich žáci ZŠ nemohli splnit. Žáci ZŠ si přístup a schopnosti našich studentů chválili. Stanoviště č. 1 Základní vlastnosti materiálů Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny ve formě pracovního listu s teoretickými otázkami. Otázky se týkají vlastností materiálů, která žák rozřazuje do skupiny vlastností chemických, fyzikálních a mechanických. Odpovědi žák zaznamená do tabulky. Popis a zobrazení používaných zařízení Žák nepracuje s žádným zařízením, používá jen pracovní list a tužku. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci využívají znalostí z fyziky a chemie ze základní školy. Tato otázka je teoretická, avšak nutí žáky se zamyslet nad vlastnostmi materiálů. Metodika č. 1: Den s technikou 55

57 Stanoviště č. 2 Modely a jejich přiřazování Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny a fyzickými díly, představující strojařské výrobky. Tištěné pokyny představují výkresovou dokumentaci k přiloženým výrobkům. Žák zaznamenává do tabulky číslo výkresu a výrobku, které k sobě patří. Popis a zobrazení používaných zařízení Žák pracuje s výkresovou dokumentací a výrobky, které jsou vyrobeny na CNC strojích z různých materiálů (umělé dřevo). Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci využívají znalostí z geometrie ze základní školy. Tato otázka rozvíjí prostorovou představivost žáků, což je pro strojaře důležitá schopnost. Metodika č. 1: Den s technikou 56

58 Stanoviště č. 3 Fyzikální vlastnosti materiálů Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny. Z přiložené technické literatury doplňují fyzikální vlastnosti daných materiálů hustotu, teplotní součinitel objemové roztažnosti a teplotní součinitel délkové roztažnosti. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci pracují se strojařskými tabulkami. Tato otázka je opět teoretická. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci si ověřují svoji schopnost pracovat s literaturou a schopnost číst z tabulek. Hledají pro různé materiály požadovanou vlastnost, kterou vepisují do připraveného formuláře. Tento úkol činil žákům potíže. Ukázalo se, že práce s tabulkami není pro žáky jednoduchá. Na obtížích se podílela i časová náročnost úkolu bylo by dobré zadat méně úkolů. Následující obrázek ukazuje připravenost pracoviště a klíč odpovědí. Metodika č. 1: Den s technikou 57

59 Stanoviště č. 4 až 6 Konstruování na PC Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny a počítačem. Tištěné materiály obsahují podrobný popis práce s programem SolidWorks. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci využívají ke své činnosti PC (včetně příslušenství) s programem Solid Works. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci si ověřují svoji schopnost pracovat s literaturou a schopnost na základě manuálu tvořit jednoduchý pracovní výkres. Při této činnosti pomáhali žákům na stanovištích radou žáci SPŠ Ostrov, neboť to byla pro ně činnost zcela nová. Nicméně problémy žáků s tímto úkolem byly minimální a činnost se jim velice líbila. Metodika č. 1: Den s technikou 58

60 Pracoviště VI - TECHNOLOG OBRÁBĚNÍ Stanoviště č. 1 Rozpoznání materiálů Popis a zobrazení používaných materiálů Na stanovišti byly připraveny různé materiály a pracovní list, do kterého žáci vepisovali druh materiálu, ze kterého byl daný vzorek (označený číslem) vyroben. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci pracovali s předloženými vzorky různých materiálů - umělé dřevo, dřevo, hliník, ocel, mosaz a silon. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci si mohli ověřit svoje znalosti různých materiálů či schopnost si tipnout na základě teoretických poznatků ze školy či praktického života druh materiálu. Metodika č. 1: Den s technikou 59

61 Stanoviště č. 2 Určování souřadnic přechodových bodů Popis a zobrazení používaných materiálů Na stanovišti byl připraven výkres podšálku, ze kterého měli žáci dle návodu učitele vyčíst souřadnice zakreslených přechodových bodů vzhledem k zadanému počátku souřadnicového systému. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci pracovali s předloženými výkresem, který měl soužit jako podklad pro práci strojaře konstruktéra. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci měli využít svoje znalosti z matematiky konkrétně z funkcí. Úkol dělal žákům problémy často si neuvědomují u souřadného systému, kde je osa kladná a kde záporná. Metodika č. 1: Den s technikou 60

62 Stanoviště č. 3 a 4 Nástroje na obrábění Popis a zobrazení používaných materiálů Na stanovišti byly připraveny nástroje k obrábění a pracovní list, kde byly názvy jednotlivých nástrojů a jednotlivé techniky obrábění. Žáci měli určit, zda daný výrobek slouží k soustružení, frézování, vrtání nebo řezání závitů. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci měli k dispozici nástroje k obrábění soustružnické nože, vrtáky frézy a závitník. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci si na základě daného úkolu měli uvědomit, že existují různé techniky obrábění a na základě svých praktických znalostí (z dílen nebo z domova) určit, ke které činnosti nástroje slouží. Úkol dělal žákům jen drobné problémy, většinou děvčatům. Metodika č. 1: Den s technikou 61

63 Stanoviště č. 5 Nářadí Popis a zobrazení používaných materiálů Na stanovišti byly připraveny některé druhy nářadí označené čísly a pracovní list, kde byly názvy uvedeného nářadí. Žáci měli k jednotlivým kusům nářadí přiřadit názvy. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci měli k dispozici nářadí plochý a křížový šroubovák, pilník a plochý a imbusový klíč. Jednalo se tedy o předměty, se kterými se mohou žáci setkat v dílně i doma. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci si měli prověřit svoji znalost nářadí, které se běžně používá nejen ve školních dílnách a strojařských podnicích ale i běžně doma. Úkol nedělal žákům žádné problémy. Metodika č. 1: Den s technikou 62

64 Stanoviště č. 6 Spojovací materiál Popis a zobrazení používaných materiálů Na stanovišti byly připraveny různé druhy spojovacího materiálů a pracovní list, kde byly názvy jednotlivých nástrojů. Spojovací součástky byly označeny číslem, které žáci vepisovali do vytištěných pracovních listů. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci měli k dispozici různé druhy spojovacího materiálu matice a šrouby (matice T, samojistící, s nákružkem, šroub závrtný, s imbusovou hlavou, se šestihranou či čtyřhranou hlavou. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci si na základě svých praktických zkušeností měli odvodit názvy jednotlivých součástí. Často ke splnění tohoto úkolu potřebovali pomocné návodné otázky. Metodika č. 1: Den s technikou 63

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Klíčová aktivita: A05 - Příprava a motivace žáků pro studium technických oborů Produkt subjektu: SPŠ Ostrov a partnerské

Více

Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol

Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol č. j. MSMT-43122/2014 V Praze dne 15. 1. 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 OBSAH DOKUMENTU: 1. ÚVOD... 2 2. POUŽITÉ ZKRATKY... 2 3. PILOTNÍ ŠKOLY... 2 4. HARMONOGRAM AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2012/13...

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 611 37 Brno IČ: 00216224 Pilotní ověření systému

Více

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ JSI 2004 Volitelný modul Autor: Mgr. Jaroslav Střeštík Děkuji za poskytnutí jednotlivých příspěvků: Mgr. Lenka Beniačová Mgr. Jaroslava Budíková Mgr. Marta Břehovská

Více

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Studijní texty z e-learningového kurzu Počítačová podpora řízení projektu Autorka: Mgr. Jarmila Helmanová, jarmila.helmanova@svses.cz Vytvořeno v rámci projektu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VZDĚLÁVACÍ ÚLOHY PRO VÝUKU PROGRAMOVÁNÍ NA SŠ POMOCÍ SYSTÉMU LEGO MINDSTORMS NXT A ROBOTC DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc.

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT. Diplomová práce

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT. Diplomová práce Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT Diplomová práce Tvořivost ve výuce slovních úloh s využitím interaktivní tabule v matematice na 1. stupni ZŠ Vypracovala:

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Autoevaluační zpráva pro školní rok 2007/2008 1 Úvod Autoevaluační zpráva ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za školní rok 2007 / 2008 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský

Více

Tvorba pracovních listů

Tvorba pracovních listů Tvorba pracovních listů Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) Úvod Seznámení se Program školení Dnešní

Více

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Diplomová práce Bc. Tomáš Drn Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA STUDIJNÍHO OBORU AUTOTRONIK PODLE NOVÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA STUDIJNÍHO OBORU AUTOTRONIK PODLE NOVÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA STUDIJNÍHO OBORU AUTOTRONIK PODLE NOVÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Bakalářská

Více

projekt evik: výuka, individualizace, koučink

projekt evik: výuka, individualizace, koučink projekt evik: výuka, individualizace, koučink DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V KRALUPECH NAD VLTAVOU e-vik výuka individualizace koučink kdo jsme OBSAH Úvod 3 Pár slov o projektu

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel)

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) N A B Í D K A S P O L EČ N O ST I ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) d o v ý b ě ro vé h o ř í ze n í k zaká zc e Zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti IC T pro zaměstnance imp

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE PŘI VÝUCE MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Novák Přírodovědná studia, obor

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost aneb Scénáře využití mobilních dotykových zařízení s operačním systémem Windows ve školách Autoři: Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková Předmluva Scénáře

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Tato publikace

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více