Metodický materiál ke klíčové aktivitě. Den s technikou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický materiál ke klíčové aktivitě. Den s technikou"

Transkript

1 Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / / Klíčová aktivita: A01 Den s technikou Produkt subjektu: SPŠ Ostrov Metodický materiál ke klíčové aktivitě Den s technikou Výstup z klíčové aktivity A01: Den s technikou Soutěžní kolečko praktických úkolů z techniky, jehož cílem je umožnit žákům nahlédnout do činnosti strojaře a elektrotechnika a podnítit jejich zájem o studium technických oborů.

2 Metodika týkající se klíčové aktivity A01 je rozdělena do 8 tematických celků: 1. KOMPLETNÍ PROCES PŘÍPRAVY AKTIVITY 2. PODKLADY PRO GARANTY ZŠ 3. POPIS KONKRÉTNÍHO DNE S TECHNIKOU 4. PŘÍPRAVNÉ MATERIÁLY - veškeré přípravné materiály, prezentace, schémata rozložení činností žáků 5. POPIS JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ - popis a zobrazení používaných materiálů - popis a zobrazení používaných zařízení - ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí 6. DOTAZNÍKY - ukázky vytvořených dotazníků pro žáky (ověření a zpětná vazba pro realizátory) 7. TECHNICKOORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ CELÉHO DNE 8. NÁMĚTY A DOPORUČENÍ Metodika č. 1: Den s technikou

3 1 KOMPLETNÍ PROCES PŘÍPRAVY AKTIVITY Aktivita Den s technikou, označována jako A01, byla první, která se v rámci našeho projektu Technika je zábava uskutečnila. Celkem proběhla třikrát řekněme, že probíhala ve třech kolech. Realizována byla v prostorách SPŠ Ostrov. První kolo jsme zorganizovali již v prosinci 2012, ihned po zahájení projektu, pro žáky devátých tříd. Chtěli jsme si ověřit, zda naše nápady žáky ZŠ zaujmou a zda navrhované organizační schéma bude realizovatelné. V prvním kole se aktivity zúčastnilo176 žáků a vystřídali se na SPŠ Ostrov ve dvou dnech (11. a ). Přičemž během každého dne se vyměnily dvě skupiny (jedna skupina = jeden autobus). Abychom nenarušovali příliš výuku na SPŠ a žáci ZŠ se nevraceli domů příliš pozdě, volili jsme výměnu skupin tak, že ještě před ukončením aktivity první skupiny přijela již skupina druhá. Tento způsob byl velice náročný na organizaci, nicméně se osvědčil a zabránil vzniku časových prostojů učebny, kde aktivity probíhaly, byly v podstatě stále využívány (v dalších kolech jsme museli zavést pro garanty oboru místo 15 minutové přestávky 30 minutovou pauzu, neboť to pro ně bylo příliš vysilující). Druhé kolo se uskutečnilo v květnu a červnu roku 2013 (7. 5., 9. 5., , 4. 6., 6. 6.), tentokráte pro žáky 8. tříd. Využili jsme získaných zkušeností, dopilovali detaily a v pěti dnech se na aktivitě vystřídalo 384 žáků. Třetí kolo proběhlo opět v pěti dnech, avšak termín jsme posunuli na březen 2014 (5. 3., 6. 3., , a ). Tím jsme docílili toho, že žáci 8. ročníků, kteří do projektu vstupovali nově, začali projekt Dnem s technikou na SPŠ Ostrov (v roce 2013 začínali exkurzemi aktivitou A04). Tato změna přispěla k lepší propagaci celého projektu. Tentokráte se zúčastnilo přesně 400 plánovaných žáků. Celkem prošlo touto aktivitou 960 žáků osmých ročníků dvaceti partnerských škol. Je zcela evidentní, že aktivitě předcházela náročná příprava na ZŠ i SPŠ. Garanti ZŠ se museli sejít s žáky a představit jim celý projekt Technika je zábava, zjistit případné zájemce, ve spolupráci s vedením školy vybrat vhodné termíny pro aktivitu. Také bylo nutné seznámit s projektem ostatní členy pedagogického sboru a požádat je o spolupráci. Důležité bylo dobře motivovat žáky k účasti, případně vybrat ze zájemců ty, kteří měli pro studium technických oborů určité předpoklady. Naštěstí se ukázalo, že po prvním kole nebyla o zájemce nouze, neboť se žákům aktivita líbila a svým nadšením motivovali další ročníky. Vybrané žáky pak garanti proškolili o bezpečnosti práce a sdělili jim podrobnosti o aktivitě. Na straně SPŠ byla příprava Dne s technikou samozřejmě náročnější. Pro garanty oboru bylo nejobtížnější zvolit vhodnou činnost měla žáky zaujmout, ale musela být časově nenáročná a přiměřená úrovni žáků 8. ročníků. Po vyzkoušení mnoha nápadů bylo potřeba vybrat úkoly pro 6 pracovišť, zajistit materiál a potřebné nářadí, připravit pokyny na jednotlivá pracoviště a uzpůsobit příslušné učebny. Museli jsme v předstihu též vyřešit objednávky autobusů a stravného (žákům a garantům ZŠ byl uhrazen z prostředků projektu oběd). Vzhledem k tomu, že skutečné počty žáků se od plánu mohly odchylovat, byla nutná dobrá součinnost všech zúčastněných stran. Organizaci aktivity, přípravu podkladů pro ZŠ, kontrolu pracovišť a metodické vedení všech garantů měl na starost manažer projektu. Celý průběh aktivity je popsán v kapitole 3 a jeho organizační zabezpečení v kapitole 9, podklady pro garanty ZŠ a pomocné materiály jsou uvedeny v kapitolách 2 a 4. Metodika č. 1: Den s technikou 2

4 2 PODKLADY PRO GARANTY ZŠ Pro práci garantů ZŠ bylo kromě základních pokynů k organizaci vytvořeno několik materiálů, které jsou přiloženy v příloze. Příloha 1: Tabulka nabídky termínů k vyjádření ZŠ Příloha 2: Tabulka přidělení termínů a počtu žáků rozpis Příloha 3: Rozpis autobusů ukázka Příloha 4: Harmonogram dne Příloha 5: Rozpis pro Garanta ZŠ Příloha 6: Dotazník A01/III/ výsledky Příloha 7: Výsledková listina celkové pořadí Příloha 8: Šablona zprávy garanta ZŠ z aktivity A01 Metodika č. 1: Den s technikou 3

5 3 POPIS KONKRÉTNÍHO DNE S TECHNIKOU V následujícím textu bude popsán průběh druhého a třetího kola aktivity, které probíhalo vždy v pěti dnech. První kolo proběhlo jen ve dvou termínech, tedy v omezeném počtu, a bylo jakýmsi prubířským kamenem pro následující kola. Aktivita začala svozem žáků autobus naložil žáky 4 partnerských škol dle časového harmonogramu a přivezl je v 8: 25 na SPŠ Ostrov (Příloha 3 a 4). Žákům byla přidělena jedna učebna jako šatna, kde se převlékli, přezuli a mohli si zde nechat osobní věci, učebna byla pak uzamčena. Po té se přesunuli do další učebny, kde byli přivítáni manažerem projektu a jeho asistentem. Byli stručně seznámeni s projektem Technika je zábava a s tím, co je daný den čeká. Pak byli rozděleni do družstev po 5 6 žácích (výjimečně sedmi). Každé družstvo bylo označeno písmenem (A H) a předáno na starost našim průvodcům (žáci SPŠ). Ti žákům ještě rozdali jmenovky s čísly 1 6 (Příloha 10), na něž si žáci připsali svá křestní jména výhodou pak bylo, že žáci mohli být našimi garanty oslovováni jménem a mohli jsme sledovat, kolik každý žák získal bodů. V 8:45 družstva vyrazila do připravených učeben. Naši průvodci měli za úkol přemístit družstvo na příslušné pracoviště dle stanoveného pořadí a v určeném čase, zde se ukázal smysl označené družstev písmeny, neboť byl předem vytvořen harmonogram každého pracoviště, který se neměnil (Příloha 12). Na pracovišti pak sledovali čas, zapisovali do průvodky družstva (Příloha 13) získané body pro každého žáka a čas nejlepšího a nejpomalejšího. Časy se pak sčítaly a tvořily doplňkové kritérium pro hodnocení družstva. Hlavní kritérium byly body. Každý žák mohl získat na jednom pracovišti 1 5 bodů (původně jsme dávali 1 3, ale mnoho družstev pak mělo stejné počty bodů). Takto se družstva pohybovala po škole přesně 2 hodiny, přičemž prošla 8 pracovišť, kde žáci plnili drobné odborné úkoly. Pracoviště jsou popsána v kapitole 5. Po ukončení kolečka úkolů měli žáci 15 minut volno na občerstvení, průvodci posčítali body a časy, pověření žáci vše vyhodnotili a po 20 minutách jsme mohli říci žákům, jak jejich družstvo dopadlo, kolikátí daný den byli. Podrobnější informace pak byly spolu s fotografiemi zaslány garantům mailem nakonec se dozvěděli i celkové pořadí ze všech cca 40 družstev. Čas čekání na výsledky jsme využili k promítnutí krátkého videoklipu o škole a prezentaci oboru STR a ELE z webu infoabsolvent (www.infoabsolvent.cz). Na závěr aktivity (v 11:20) byly žáci předáni zpět garantům a po obědě ve školní jídelně a převlečení žáci odjeli v 11:45 autobusem zpět na své základní školy. Mezitím však již garanti oboru pracovali s další skupinou, neboť od 10:40 se na škole pohybovali i žáci druhé odpolední směny. Doba, kdy se na škole vyskytovaly obě skupiny, byla na organizaci nejsložitější a obtížně se popisuje. Nicméně v příloze 4 je dobře vidět, jak perfektní musela být součinnost manažera projektu a jeho asistenta, neboť se v této době starali o dvě skupiny žáků ZŠ (celkem cca 90 osmáků) a dohlíželi nad vyhodnocením družstev. Celkově na SPŠ akce začínala v 8:25 a končila odjezdem druhé skupiny ve 14:00. Záměrem této aktivity bylo, aby si žáci na jednotlivých pracovištích vyzkoušeli jednoduché činnosti, které souvisí s vykonáváním příslušného povolání, a tím získali určitý vhled do náplně činnosti strojaře a elektrotechnika. Tyto poznatky si pak žáci prohloubili v aktivitě A02 či A03, kdy strávili jako strojař či elektrotechnik na SPŠ Ostrov celý den. Metodika č. 1: Den s technikou 4

6 4 PŘÍPRAVNÉ MATERIÁLY Přípravné materiály se týkají organizace a přispívají k hladkému průběhu dne - jsou uvedeny v přílohách. Materiály garantů oboru jsou samostatně uvedeny v kapitole 5. Příloha 9: Prezenční listiny Příloha 10: Jmenovky (každé družstvo mělo jinou barvu) Příloha 11: Nápisy na dveře učeben - šablona Příloha 12: Harmonogram pro garanty SŠ Příloha 13: Průvodka družstva Příloha 14: Šablona výsledkové listiny družstva Příloha 15: Šablona zprávy garanta oboru z aktivity A01 Příloha 16: Dotazník z A01/I/2013 Příloha 17: Dotazník z A01/III/2014 Metodika č. 1: Den s technikou 5

7 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ V této kapitole je stručně popsáno všech 8 pracovišť a úkoly na jednotlivých stanovištích. Jedná se o pracoviště: Technik Hardware, Správce aplikací, Revizní technik, Technik osvětlení, Strojní konstruktér, Technolog obrábění, Technik autoservisu a konečně osmé pracoviště Mechanik a opravář strojů. Pracoviště I TECHNIK HARDWARE Na pracovišti I bylo 6 stanovišť, kde žáci plnili jednotlivé úkoly z oblasti počítačů, prováděli demontáž a montáž hardwarových komponent nebo poznávali komponenty HW - přiřazovali jim názvy a popisovali funkci. Ukázalo se, že praktické úkoly žáci zvládají téměř bez problému a s nadšením, nicméně rozeznávání komponent jim činilo problém. Proto jsme v závěrečném kole zařadili na úvod stručnou teorií a teprve pak se žáci pustili do svých úkolů na stanovištích. Tento model se nám zdál nejvhodnější a žáci si odnášeli ucelenější poznatky. Stanoviště č. 1 Montáž HW komponent Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny. Materiál je rozčleněn do 2 částí. V první části je uvedeno zadání pro praktickou část a fotky HW komponent, které mají žáci odmontovat a následně vrátit do počítače. Druhá část obsahuje teoretické otázky, odpovědi žák zaznamená do odpověďové kartičky formou ano/ne. Pro ověření výpočtu můžou žáci použít kalkulačku, kterou mají na pracovišti k dispozici. Pokyny Odpověďová kartička Otázka ANO NE Metodika č. 1: Den s technikou 6

8 Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Křížový šroubovák PC určeno pro montáž Křížový šroubovák je využíván na uvolnění šroubků, kterými jsou uchycené jednotlivé HW komponenty k PC-skříni. PC určeno pro montáž starší počítač, který je na SPŠ využíván pro výuku praxe studentů oboru Informační technologie. Obsahuje základní desku, osazenou pamětí RAM, procesorem a alespoň 2 kartami (grafická, zvuková, síťová). Dále je zde zdroj, pevný disk, optická mechanika a napájecí i datové kabely. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si nejdříve zopakují základní pojmy z oblasti HW a poznávají hardwarové komponenty v jednom z pracovních počítačů (skupinová práce). Poté každý žák pracuje samostatně na svém pracovišti, kde si vyzkouší výměnu dvou komponent. Na stanovišti č. 1 je to optická mechanika a grafická karta. Následně si v teoretické části ověří své znalosti na stanovišti č. 1 v jednoduché matematické úloze (zjistit, zda kapacita CD postačuje na uložení daného množství fotek) a dvou úlohách na užití HW komponent (grafická karta a základní deska). Žáci ZŠ si vedli poměrně dobře, avšak poznávání komponent počítače jim dělalo problém, který jsme vyřešili vložením krátké teoretické vsuvky na úvod. Metodika č. 1: Den s technikou 7

9 Metodika č. 1: Den s technikou 8

10 Stanoviště č. 2 Montáž HW komponent Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny. Materiál je rozčleněn do 2 částí. V první části je uvedeno zadání pro praktickou část a fotky HW komponent, které mají žáci odmontovat a následně vrátit do počítače. Druhá část obsahuje teoretické otázky, odpovědi žák zaznamená do odpověďové kartičky formou ano/ne. Pokyny Odpověďová kartička Otázka ANO NE Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Křížový šroubovák PC určeno pro montáž Křížový šroubovák je využíván na uvolnění šroubků, kterými jsou uchycené jednotlivé HW komponenty k PC-skříni. Metodika č. 1: Den s technikou 9

11 PC určeno pro montáž starší počítač, který je na SPŠ využíván pro výuku praxe studentů oboru Informační technologie. Obsahuje základní desku, osazenou pamětí RAM, procesorem a alespoň 2 kartami (grafická, zvuková, síťová). Dále je zde zdroj, pevný disk, optická mechanika a napájecí i datové kabely. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si nejdříve zopakují základní pojmy z oblasti HW a poznávají hardwarové komponenty v jednom z pracovních počítačů (skupinová práce). Poté každý žák pracuje samostatně na svém pracovišti, kde si vyzkouší výměnu dvou komponent. Na stanovišti č. 2 je to zdroj a grafická karta. Následně si v teoretické části ověří své znalosti na stanovišti č. 2 ve dvou úlohách na užití HW komponent (zdroj a grafická karta) a jedné na znalosti pojmu (zkratka HDD). Metodika č. 1: Den s technikou 10

12 Stanoviště č. 3 Montáž HW komponent Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny. Materiál je rozčleněn do 2 částí. V první části je uvedeno zadání pro praktickou část a fotky HW komponent, které mají žáci odmontovat a následně vrátit do počítače. Druhá část obsahuje teoretické otázky, odpovědi žák zaznamená do odpověďové kartičky formou ano/ne. Pro ověření výpočtu můžou žáci použít kalkulačku, kterou mají na pracovišti k dispozici. Pokyny Odpověďová kartička Otázka ANO NE Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Křížový šroubovák PC určeno pro montáž Křížový šroubovák je využíván na uvolnění šroubků, kterými jsou uchycené jednotlivé HW komponenty k PC-skříni. Metodika č. 1: Den s technikou 11

13 PC určeno pro montáž starší počítač, který je na SPŠ využíván pro výuku praxe studentů oboru Informační technologie. Obsahuje základní desku, osazenou pamětí RAM, procesorem a alespoň 2 kartami (grafická, zvuková, síťová). Dále je zde zdroj, pevný disk, optická mechanika a napájecí i datové kabely. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si nejdříve zopakují základní pojmy z oblasti HW a poznávají hardwarové komponenty v jednom z pracovních počítačů (skupinová práce). Poté každý žák pracuje samostatně na svém pracovišti, kde si vyzkouší výměnu dvou komponent. Na stanovišti č. 3 je to pevný disk a zvuková karta. Následně si v teoretické části ověří své znalosti na stanovišti č. 3 v jednoduché matematické úloze (zjistit, zda kapacita pevného disku postačuje na uložení daného množství filmů), úloze na užití HW komponent (zvuková karta) a úloze na vysvětlení zkratky (CPU). Metodika č. 1: Den s technikou 12

14 Stanoviště č. 4 Montáž HW komponent Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny. Materiál je rozčleněn do 2 částí. V první části je uvedeno zadání pro praktickou část a fotky HW komponent, které mají žáci odmontovat a následně vrátit do počítače. Druhá část obsahuje teoretické otázky, odpovědi žák zaznamená do odpověďové kartičky formou ano/ne. Pro ověření výpočtu můžou žáci použít kalkulačku, kterou mají na pracovišti k dispozici. Pokyny Odpověďová kartička Otázka ANO NE Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Křížový šroubovák PC určeno pro montáž Křížový šroubovák je využíván na uvolnění šroubků, kterými jsou uchycené jednotlivé HW komponenty k PC-skříni. PC určeno pro montáž starší počítač, který je na SPŠ využíván pro výuku praxe studentů Metodika č. 1: Den s technikou 13

15 oboru Informační technologie. Obsahuje základní desku, osazenou pamětí RAM, procesorem a alespoň 2 kartami (grafická, zvuková, síťová). Dále je zde zdroj, pevný disk, optická mechanika a napájecí i datové kabely. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si nejdříve zopakují základní pojmy z oblasti HW a poznávají hardwarové komponenty v jednom z pracovních počítačů (skupinová práce). Poté každý žák pracuje samostatně na svém pracovišti, kde si vyzkouší výměnu dvou komponent. Na stanovišti č. 4 je to pevný disk a grafická karta. Následně si v teoretické části ověří své znalosti na stanovišti č. 4 v jednoduché matematické úloze (zjistit, zda kapacita pevného disku postačuje na uložení daného množství filmů), úloze na užití HW komponent (grafická karta) a úloze na vysvětlení zkratky (HDD). Metodika č. 1: Den s technikou 14

16 Stanoviště č. 5 Montáž HW komponent Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny. Materiál je rozčleněn do 2 částí. V první části je uvedeno zadání pro praktickou část a fotky HW komponent, které mají žáci odmontovat a následně vrátit do počítače. Druhá část obsahuje teoretické otázky, odpovědi žák zaznamená do odpověďové kartičky formou ano/ne. Pro ověření výpočtu můžou žáci použít kalkulačku, kterou mají na pracovišti k dispozici. Pokyny Odpověďová kartička Otázka ANO NE Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Křížový šroubovák PC určeno pro montáž Křížový šroubovák je využíván na uvolnění šroubků, kterými jsou uchycené jednotlivé HW komponenty k PC-skříni. PC určeno pro montáž starší počítač, který je na SPŠ využíván pro výuku praxe studentů Metodika č. 1: Den s technikou 15

17 oboru Informační technologie. Obsahuje základní desku, osazenou pamětí RAM, procesorem a alespoň 2 kartami (grafická, zvuková, síťová). Dále je zde zdroj, pevný disk, optická mechanika a napájecí i datové kabely. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si nejdříve zopakují základní pojmy z oblasti HW a poznávají hardwarové komponenty v jednom z pracovních počítačů (skupinová práce). Poté každý žák pracuje samostatně na svém pracovišti, kde si vyzkouší výměnu dvou komponent. Na stanovišti č. 5 je to zdroj a síťová karta. Následně si v teoretické části ověří své znalosti na stanovišti č. 5 v jednoduché matematické úloze (zjistit, zda kapacita DVD postačuje na uložení daného množství videí), úloze na užití HW komponent (síťová karta) a úloze na vysvětlení zkratky (CPU). Metodika č. 1: Den s technikou 16

18 Stanoviště č. 6 Montáž HW komponent Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny. Materiál je rozčleněn do 2 částí. V první části je uvedeno zadání pro praktickou část a fotky HW komponent, které mají žáci odmontovat a následně vrátit do počítače. Druhá část obsahuje teoretické otázky, odpovědi žák zaznamená do odpověďové kartičky formou ano/ne. Pro ověření výpočtu můžou žáci použít kalkulačku, kterou mají na pracovišti k dispozici. Pokyny Odpověďová kartička Otázka ANO NE Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Křížový šroubovák PC určeno pro montáž Křížový šroubovák je využíván na uvolnění šroubků, kterými jsou uchycené jednotlivé HW komponenty k PC-skříni. PC určeno pro montáž starší počítač, který je na SPŠ využíván pro výuku praxe studentů Metodika č. 1: Den s technikou 17

19 oboru Informační technologie. Obsahuje základní desku, osazenou pamětí RAM, procesorem a alespoň 2 kartami (grafická, zvuková, síťová). Dále je zde zdroj, pevný disk, optická mechanika a napájecí i datové kabely. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si nejdříve zopakují základní pojmy z oblasti HW a poznávají hardwarové komponenty v jednom z pracovních počítačů (skupinová práce). Poté každý žák pracuje samostatně na svém pracovišti, kde si vyzkouší výměnu dvou komponent. Na stanovišti č. 6 je to optická mechanika a síťová karta. Následně si v teoretické části ověří své znalosti na stanovišti č. 6 v jednoduché matematické úloze (zjistit, zda kapacita pevného disku postačuje na uložení daného množství filmů), úloze na užití HW komponent (síťová karta) a úloze na vysvětlení zkratky (CPU). Metodika č. 1: Den s technikou 18

20 Pracoviště II - SPRÁVCE APLIKACÍ Stanoviště č. 1 Prezentace Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěným materiálem, který obsahuje stručné pokyny zapsané v bodech a názorný obrázek, jak by přibližně měl vypadat výsledek práce. Popis a zobrazení používaných zařízení a softwaru Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Počítač s programem pro tvorbu prezentace, prohlížečem webových stránek a připojením k Internetu. Microsoft PowerPoint 2010 software pro tvorbu prezentací. Alternativně můžou použít OpenOffice Impress, a to verze 4. Google Chrome software na prohlížení webových stránek; alternativně můžou žáci použít Internet Explorer 10. V úloze slouží pro vyhledání obrázků na Internetu. Metodika č. 1: Den s technikou 19

21 Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ nejdříve vyhledají na Internetu obrázky k danému tématu a uloží je do počítače. Poté vytvoří prezentaci s obrázky a texty, vymyslí jejich vhodné rozložení na snímcích a zvolí vhodné barevné schéma. Jako poslední přidají do prezentace animace a efekty. Metodika č. 1: Den s technikou 20

22 Stanoviště č. 2 Tabulka a graf Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěným materiálem, který obsahuje stručné pokyny zapsané v bodech a názorný obrázek, jak by přibližně měl vypadat výsledek práce. Popis a zobrazení používaných zařízení a softwaru Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Počítač s programem pro práci s tabulkami a pracovní soubor s neupravenou tabulkou. Microsoft Excel 2010 software pro úpravu tabulek, výpočty v tabulkách, tvorbu grafů atd. Alternativně můžou žáci použít OpenOffice Calc, verze 4. Soubor excel.xls pracovní soubor s tabulkou, která obsahuje data, ale není graficky upravena. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ nejdříve naformátují (graficky upraví) pracovní tabulku nastaví barvu výplně buněk, ohraničení a zarovnání textu. Poté přidají základní funkce průměr a součet. Mohou Metodika č. 1: Den s technikou 21

23 použít jak vestavěných funkcí v Excelu, tak i vlastní vzorec. Jako poslední přidají do souboru předepsaný typ grafu a upraví ho. Metodika č. 1: Den s technikou 22

24 Stanoviště č. 3 Internet Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěným materiálem, který obsahuje stručné pokyny zapsané v bodech a názorný obrázek, jak by přibližně měl vypadat výsledek práce. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Počítač s programem pro psaní textu, prohlížečem webových stránek a připojením k Internetu. Microsoft Word 2010 software pro tvorbu a editaci formátovaného textu. Alternativně můžou žáci použít OpenOffice Writter, verze 4. Google Chrome software na prohlížení webových stránek; alternativně můžou žáci použít Internet Explorer 10. V úloze slouží pro vyhledání informací obrázků na Internetu. Metodika č. 1: Den s technikou 23

25 Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ nejdříve vyhledají na Internetu informace o tabletu dle zadání. Poté tyto nalezená data a obrázek vloží textového editoru, naformátují je. Nakonec přidají hypertextový odkaz na webovou stránku, ze které čerpali informace a soubor uloží dle pokynů. Metodika č. 1: Den s technikou 24

26 Stanoviště č. 4 Grafika Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěným materiálem, který obsahuje stručné pokyny zapsané v bodech a názorný obrázek, jak by přibližně měl vypadat výsledek práce. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Počítač s programem pro úpravu grafiky a obrázkové soubory určené k zpracování. Gimp software pro tvorbu a editování grafických souborů. Obrázkové soubory obrázky, která mají žáci použít pro banner. Metodika č. 1: Den s technikou 25

27 Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ nejdříve dají všechny obrázky do jednoho souboru (do vrstev). Poté pracují s vrstvami - jednotlivé obrázky vhodně oříznou a posunou, aby byly vidět. Použijí vhodný nástroj/efekt pro spojnici vrstev (např. gumu do ztracena). Nakonec všechny vrstvy spojí do jedné a vyexportují obrázek do formátu jpg. Metodika č. 1: Den s technikou 26

28 Stanoviště č. 5 Dokument Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěným materiálem, který obsahuje stručné pokyny zapsané v bodech a názorný obrázek, jak by přibližně měl vypadat výsledek práce. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Počítač s programem pro psaní textu, prohlížečem webových stránek a připojením k Internetu. Microsoft Word 2010 software pro tvorbu a editaci formátovaného textu. Alternativně můžou žáci použít OpenOffice Writter, verze 4. Google Chrome software na prohlížení webových stránek; alternativně můžou žáci použít Internet Explorer 10. V úloze slouží pro vyhledání obrázků na Internetu. Metodika č. 1: Den s technikou 27

29 Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ nejdříve vyhledají na Internetu vhodné obrázky pro diplom. Poté obrázek vloží do textového editoru a přidají text, nastaví vhodný font a velikost písma. Nakonec diplom graficky upraví a uloží do souboru dle pokynů. Metodika č. 1: Den s technikou 28

30 Stanoviště č. 6 Hra Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěným materiálem, který obsahuje stručné pokyny ke hře způsob ovládání i cíl. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Počítač s hrou Cihličky (Arkanoid). Arkanoid klasická hra, ve které má hráč za cíl zničit všechny cihličky. Použitá verze je výsledek práce studenta SPŠ Ostrov, který do ní zapracoval i různé bonusy a překvapení. Metodika č. 1: Den s technikou 29

31 Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si zkusí práci testera počítačových her. Jejich úkol je splnit alespoň dvě úrovně. Metodika č. 1: Den s technikou 30

32 Pracoviště III - REVIZNÍ TECHNIK Stanoviště č. 1 Měření vlastního odporu Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými a zalaminovanými pokyny. Materiál je rozčleněn do 3 částí, kdy v první části je uvedeno zadání, následuje druhá část, v níž jsou zobrazeny podstatné kroky postupu daného měření a nakonec ze třetí části, ve které je uvedena orientační tabulka naměřených hodnot. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Digitální multimetr (stolní) Digitální multimetr (přenosný) Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) Metodika č. 1: Den s technikou 31

33 Digitální multimetr (stolní či přenosný) tento měřicí přístroj je na tomto stanovišti využit jako ohmmetr, resp. měřák elektrického odporu lidského těla. Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tyto izolované vodiče zakončené 4milimetrovým banánkem jsou určeny pro propojení měřicího přístroje s měřeným subjektem. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem elektrický měřicí přístroj tak, aby získal požadovanou hodnotu. Mimo to si procvičí nastavování rozsahu měření a následné odečtení naměřené hodnoty. Tím, že měření provede opakovaně, získá nejvyšší hodnotu, kterou se pokusí vhodným způsobem zařadit do intervalu nabízených hodnot a po té určit zaměření a případně pracovní pozici. Metodika č. 1: Den s technikou 32

34 Stanoviště č. 2 Měření potenciálu napětí Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými a zalaminovanými pokyny. Materiál je rozčleněn do 3 částí, kdy v první části je uvedeno zadání, následuje druhá část, v níž jsou zobrazeny podstatné kroky postupu daného měření a nakonec ze třetí části, ve které je uvedena orientační tabulka naměřených hodnot. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Digitální multimetr (stolní) D i gitální multimetr (přenosný) Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) Metodika č. 1: Den s technikou 33

35 Digitální multimetr (stolní či přenosný) tento měřicí přístroj je na tomto stanovišti využit jako ohmmetr, resp. měřák elektrického potenciálu (napětí) lidského těla. Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tyto izolované vodiče zakončené 4milimetrovým banánkem jsou určeny pro propojení měřicího přístroje s měřeným subjektem. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem elektrický měřicí přístroj tak, aby získal požadovanou hodnotu. Mimo to si procvičí nastavování rozsahu měření a následné odečtení naměřené hodnoty. Tím, že měření provede opakovaně, získá nejvyšší hodnotu, kterou se pokusí vhodným způsobem zařadit do intervalu nabízených hodnot a po té určit zaměření a případně pracovní pozici. Metodika č. 1: Den s technikou 34

36 Stanoviště č. 3 Testování pojistek Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými a zalaminovanými pokyny. Materiál je rozčleněn do 2 částí, kdy v první části je uvedeno zadání, následuje druhá část, v níž jsou zobrazeny kroky postupu daného měření. Popis a zobrazení používaných elektrických zařízení a vybavení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující elektrická zařízení a vybavení: Digitální multimetr (stolní) D Digitální multimetr (přenosný) Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) Pojistky Metodika č. 1: Den s technikou 35

37 Digitální multimetr (stolní či přenosný) tento měřicí přístroj je na tomto stanovišti využit jako tester vodivosti pojistek, resp. detektor správné polarity diod ve smyslu vodivosti. Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tyto izolované vodiče zakončené 4milimetrovým banánkem jsou určeny pro propojení měřicího přístroje s testovanými pojistkami. Pojistky jde o jisticí prvek elektrického obvodu, kdy se vlivem zkratu nebo přetížení přepálí drátek uvnitř, použijí se k provedení optické a elektrické metody, resp. určení (ne)funkčnosti. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem elektrický měřicí přístroj tak, aby následně dokázal jednoznačně rozlišit funkční pojistky od přepálených. Test provádí nejprve optickou metodou, čímž získají prvotní znalost, kterou si prověří metodou elektrickou, čímž si tuto znalost ukotví. Mimo to si procvičí nastavování rozsahu měření a následné odečtení naměřené hodnoty. Metodika č. 1: Den s technikou 36

38 Stanoviště č. 4 Slyšitelné kmitočty Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými a zalaminovanými pokyny. Materiál je rozčleněn do 3 částí, kdy v první části je uvedeno zadání, následuje druhá část, v níž jsou zobrazeny podstatné kroky postupu daného měření a nakonec ze třetí části, ve které je uvedena orientační tabulka naměřených hodnot. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Měřící systém METEX Reproduktory Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) Metodika č. 1: Den s technikou 37

39 Měřící systém METEX jde o univerzální měřicí systém, obsahují v sobě generátor kmitočtů, čítač, zdroj napětí a proudu, multimetr a další prvky, tento přístroj je na tomto stanovišti využit jako generátor a čítač, resp. tester slyšitelných kmitočtů lidského ucha. Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tato měřící sonda zakončená BNC konektorem a krokosvorkami je určena pro propojení měřicího systému s reproduktory. Reproduktory jedná se o elektroakustický měnič, přehrávají v podobě tónů jednotlivé frekvence jdoucí z generátoru a umožňují tak subjektu otestovat si své pásmo slyšitelnosti. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem elektrický měřicí systém tak, aby z reproduktorů slyšeli tóny jednotlivých kmitočtů. Mimo to si procvičí nastavování rozsahu měření a následné odečtení naměřené hodnoty. Nejnižší a nejvyšší hodnotu se pokusí vhodným způsobem zařadit do intervalu nabízených hodnot a po té určit zaměření a případně pracovní pozici. Metodika č. 1: Den s technikou 38

40 Stanoviště č. 5 Elektrická zařízení Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými a zalaminovanými pokyny. Materiál je rozčleněn do 3 samostatných listů, kdy na prvním listu jsou uvedeny pokyny včetně názvů jednotlivých zařízení a na druhém a třetím listu jsou zobrazena elektrická zařízení, stroje a přístroje. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat 2 doprovodné zalaminované listy se zobrazenými elektrickými zařízeními, stroji a přístroji: První doprovodný list: Druhý doprovodný list: Metodika č. 1: Den s technikou 39

41 První doprovodný list tento doprovodný list obsahuje celkem 8 fotografií elektrických zařízení, strojů a přístrojů, konkrétně elektromotor, jadrná elektrárna, kabel, spínač, větrná elektrárna, úsporná zářivka, stožár, zářivka. Druhý doprovodný list tento doprovodný list obsahuje celkem 7 fotografií elektrických zařízení, strojů a přístrojů, konkrétně sluchátka, žárovka, multimetr, vidlice, zásuvka, tepelná elektrárna, baterie. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy, která je zaměřená na rozpoznávací a znalostní schopnosti v oblasti elektrických zařízení, strojů a přístrojů. Důraz je kladen na správné propojení slovního odborného termínu s odpovídajícím vyobrazením elektrického zařízení, stroje či přístroje. Metodika č. 1: Den s technikou 40

42 Stanoviště č. 6 Puzzle Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými a zalaminovanými pokyny. Materiál je rozčleněn do 2 samostatných listů, kdy na prvním listu jsou uvedeny pokyny, a na druhém listu je zobrazena elektrárna s doplňující otázkou. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat 1 doprovodný zalaminovaný list se zobrazenou elektrárnou a doplňující otázkou, který je rozstříhán na menší části. Doprovodný list rozstříhaný na jednotlivé části (puzzle): Metodika č. 1: Den s technikou 41

43 První doprovodný list tento doprovodný list představuje vyobrazení elektrárny Ledvice. Dále je na doprovodném listu zapsána otázka: Jaká společnost je vlastníkem tohoto díla?, přičemž odpovědí je ČEZ. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí svoje logické myšlení, svou představivost a kombinační schopnosti při skládání vyobrazení elektrárny, kdy je daný doprovodný list rozstříhaný na menší části (puzzle). Finálně si pak procvičí svoje rozpoznávací a znalostní dovednosti při určování elektrárny na obrázku a vědomosti při určování odpovědi na vyobrazenou otázku. Metodika č. 1: Den s technikou 42

44 Pracoviště IV - TECHNIK OSVĚTLENÍ Stanoviště č. 1 Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny, kdy je žákům přesně sděleno, co mají dělat a co se od nich očekává. Zadání: Práce se žárovkami a LED diodami. Proveď připojení dané žárovky na 12V DC. Pozoruj její svítivost. Poté proveď připojení stejné žárovky na 24V DC. Znovu pozoruj její svítivost a urči, při kterém napětí žárovka svítí víc. Pomocí digitálního multimetru změř červenou LED. Napětí na řiditelném zdroji DC nastav na 1V, připoj červenou LED a pomalu přidávej napětí, až zpozoruješ začátek svícení LED. Poté přidej maximálně 0,2 V a porovnej výsledné napětí s napětím, měřeným pomocí digitálního multimetru. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Laboratorní zdroj DC Digitální multimetr (přenosný) Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) LED dioda (červená) Metodika č. 1: Den s technikou 43

45 Krokosvorky Žárovka (24 V DC) Laboratorní zdroj DC tento elektrický přístroj je na tomto stanovišti využit jako zdroj elektrické energie pro napájení žárovky a LED diody. Digitální multimetr (přenosný) tento měřicí přístroj je na tomto stanovišti využit jako voltmetr, resp. měřák prahového napětí LED diody (tester diody). Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tyto izolované vodiče zakončené 4milimetrovým banánkem jsou určeny pro propojení zdroje a žárovky, resp. diody a po té multimetru a diody. LED dioda (červená) tato dioda je určena k testování vlastního prahového napětí. Krokosvorky tyto měřící koncovky jsou určeny pro snadnější připojení žárovky a LED diody k laboratornímu zdroji a digitálnímu multimetru. Žárovka (24 V DC) tato žárovka slouží k testování svítivosti dle přiloženého napětí. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem laboratorní zdroj, digitální multimetr, aby získal požadovanou hodnotu. Mimo to si procvičí nastavení laboratorního zdroje a multimetru včetně následného odečtení naměřené hodnoty. Metodika č. 1: Den s technikou 44

46 Stanoviště č. 2 Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny, kdy je žákům přesně sděleno, co mají dělat a co se od nich očekává. Zadání: Práce se žárovkami a LED diodami. Proveď připojení dané žárovky na 12V DC. Pozoruj její svítivost. Poté proveď připojení stejné žárovky na 24V DC. Znovu pozoruj její svítivost a urči, při kterém napětí žárovka svítí víc. Pomocí digitálního multimetru změř zelenou LED. Napětí na řiditelném zdroji DC nastav na 1V, připoj červenou LED a pomalu přidávej napětí, až zpozoruješ začátek svícení LED. Poté přidej maximálně 0,2 V a porovnej výsledné napětí s napětím, měřeným pomocí digitálního multimetru. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Laboratorní zdroj DC Digitální multimetr (přenosný) Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) LED dioda (zelená) Metodika č. 1: Den s technikou 45

47 Krokosvorky Žárovka (24 V DC) Laboratorní zdroj DC tento elektrický přístroj je na tomto stanovišti využit jako zdroj elektrické energie pro napájení žárovky a LED diody. Digitální multimetr (přenosný) tento měřicí přístroj je na tomto stanovišti využit jako voltmetr, resp. měřák prahového napětí LED diody (tester diody). Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tyto izolované vodiče zakončené 4milimetrovým banánkem jsou určeny pro propojení zdroje a žárovky, resp. diody a po té multimetru a diody. LED dioda (zelená) tato dioda je určena k testování vlastního prahového napětí. Krokosvorky tyto měřící koncovky jsou určeny pro snadnější připojení žárovky a LED diody k laboratornímu zdroji a digitálnímu multimetru. Žárovka (24 V DC) tato žárovka slouží k testování svítivosti dle přiloženého napětí. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem laboratorní zdroj, digitální multimetr, aby získal požadovanou hodnotu. Mimo to si procvičí nastavení laboratorního zdroje a multimetru včetně následného odečtení naměřené hodnoty. Metodika č. 1: Den s technikou 46

48 Stanoviště č. 3 Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny, kdy je žákům přesně sděleno, co mají dělat a co se od nich očekává. Zadání: Práce se žárovkami a LED diodami. Proveď připojení dané žárovky na 12V DC. Pozoruj její svítivost. Poté proveď připojení stejné žárovky na 24V DC. Znovu pozoruj její svítivost a urči, při kterém napětí žárovka svítí víc. Pomocí digitálního multimetru změř žlutou LED. Napětí na řiditelném zdroji DC nastav na 1V, připoj červenou LED a pomalu přidávej napětí, až zpozoruješ začátek svícení LED. Poté přidej maximálně 0,2 V a porovnej výsledné napětí s napětím, měřeným pomocí digitálního multimetru. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Laboratorní zdroj DC Digitální multimetr (přenosný) Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) LED dioda (žlutá) Metodika č. 1: Den s technikou 47

49 Krokosvorky Žárovka (24 V DC) Laboratorní zdroj DC tento elektrický přístroj je na tomto stanovišti využit jako zdroj elektrické energie pro napájení žárovky a LED diody. Digitální multimetr (přenosný) tento měřicí přístroj je na tomto stanovišti využit jako voltmetr, resp. měřák prahového napětí LED diody (tester diody). Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tyto izolované vodiče zakončené 4milimetrovým banánkem jsou určeny pro propojení zdroje a žárovky, resp. diody a po té multimetru a diody. LED dioda (žlutá) tato dioda je určena k testování vlastního prahového napětí. Krokosvorky tyto měřící koncovky jsou určeny pro snadnější připojení žárovky a LED diody k laboratornímu zdroji a digitálnímu multimetru. Žárovka (24 V DC) tato žárovka slouží k testování svítivosti dle přiloženého napětí. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem laboratorní zdroj, digitální multimetr, aby získal požadovanou hodnotu. Mimo to si procvičí nastavení laboratorního zdroje a multimetru včetně následného odečtení naměřené hodnoty. Metodika č. 1: Den s technikou 48

50 Stanoviště č. 4 Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny, kdy je žákům přesně sděleno, co mají dělat a co se od nich očekává. Zadání: Práce se žárovkami a LED diodami. Proveď připojení dané žárovky na 12V DC. Pozoruj její svítivost. Poté proveď připojení stejné žárovky na 24V DC. Znovu pozoruj její svítivost a urči, při kterém napětí žárovka svítí víc. Pomocí digitálního multimetru změř modrou LED. Napětí na řiditelném zdroji DC nastav na 1V, připoj červenou LED a pomalu přidávej napětí, až zpozoruješ začátek svícení LED. Poté přidej maximálně 0,2 V a porovnej výsledné napětí s napětím, měřeným pomocí digitálního multimetru. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Laboratorní zdroj DC Digitální multimetr (přenosný) Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) LED dioda (modrá) Metodika č. 1: Den s technikou 49

51 Krokosvorky Žárovka (24 V DC) Laboratorní zdroj DC tento elektrický přístroj je na tomto stanovišti využit jako zdroj elektrické energie pro napájení žárovky a LED diody. Digitální multimetr (přenosný) tento měřicí přístroj je na tomto stanovišti využit jako voltmetr, resp. měřák prahového napětí LED diody (tester diody). Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tyto izolované vodiče zakončené 4milimetrovým banánkem jsou určeny pro propojení zdroje a žárovky, resp. diody a po té multimetru a diody. LED dioda (modrá) tato dioda je určena k testování vlastního prahového napětí. Krokosvorky tyto měřící koncovky jsou určeny pro snadnější připojení žárovky a LED diody k laboratornímu zdroji a digitálnímu multimetru. Žárovka (24 V DC) tato žárovka slouží k testování svítivosti dle přiloženého napětí. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem laboratorní zdroj, digitální multimetr, aby získal požadovanou hodnotu. Mimo to si procvičí nastavení laboratorního zdroje a multimetru včetně následného odečtení naměřené hodnoty. Metodika č. 1: Den s technikou 50

52 Stanoviště č. 5 Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny, kdy je žákům přesně sděleno, co mají dělat a co se od nich očekává. Zadání: Práce se žárovkami a LED diodami. Proveď připojení dané žárovky na 12V DC. Pozoruj její svítivost. Poté proveď připojení stejné žárovky na 24V DC. Znovu pozoruj její svítivost a urči, při kterém napětí žárovka svítí víc. Pomocí digitálního multimetru změř čirou LED. Napětí na řiditelném zdroji DC nastav na 1V, připoj červenou LED a pomalu přidávej napětí, až zpozoruješ začátek svícení LED. Poté přidej maximálně 0,2 V a porovnej výsledné napětí s napětím, měřeným pomocí digitálního multimetru. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Laboratorní zdroj DC Digitální multimetr (přenosný) Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) LED dioda (čirá) Metodika č. 1: Den s technikou 51

53 Krokosvorky Žárovka (24 V DC) Laboratorní zdroj DC tento elektrický přístroj je na tomto stanovišti využit jako zdroj elektrické energie pro napájení žárovky a LED diody. Digitální multimetr (přenosný) tento měřicí přístroj je na tomto stanovišti využit jako voltmetr, resp. měřák prahového napětí LED diody (tester diody). Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tyto izolované vodiče zakončené 4milimetrovým banánkem jsou určeny pro propojení zdroje a žárovky, resp. diody a po té multimetru a diody. LED dioda (čirá) tato dioda je určena k testování vlastního prahového napětí. Krokosvorky tyto měřící koncovky jsou určeny pro snadnější připojení žárovky a LED diody k laboratornímu zdroji a digitálnímu multimetru. Žárovka (24 V DC) tato žárovka slouží k testování svítivosti dle přiloženého napětí. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem laboratorní zdroj, digitální multimetr, aby získal požadovanou hodnotu. Mimo to si procvičí nastavení laboratorního zdroje a multimetru včetně následného odečtení naměřené hodnoty. Metodika č. 1: Den s technikou 52

54 Stanoviště č. 6 Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny, kdy je žákům přesně sděleno, co mají dělat a co se od nich očekává. Zadání: Práce se žárovkami a LED diodami. Proveď připojení dané žárovky na 12V DC. Pozoruj její svítivost. Poté proveď připojení stejné žárovky na 24V DC. Znovu pozoruj její svítivost a urči, při kterém napětí žárovka svítí víc. Pomocí digitálního multimetru změř jantarovou LED. Napětí na řiditelném zdroji DC nastav na 1V, připoj červenou LED a pomalu přidávej napětí, až zpozoruješ začátek svícení LED. Poté přidej maximálně 0,2 V a porovnej výsledné napětí s napětím, měřeným pomocí digitálního multimetru. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci ze ZŠ budou při své činnosti na tomto stanovišti používat následující zařízení: Laboratorní zdroj DC Digitální multimetr (přenosný) Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) LED dioda (jantarová) Metodika č. 1: Den s technikou 53

55 Krokosvorky Žárovka (24 V DC) Laboratorní zdroj DC tento elektrický přístroj je na tomto stanovišti využit jako zdroj elektrické energie pro napájení žárovky a LED diody. Digitální multimetr (přenosný) tento měřicí přístroj je na tomto stanovišti využit jako voltmetr, resp. měřák prahového napětí LED diody (tester diody). Propojovací kabeláž (měřicí šňůry) tyto izolované vodiče zakončené 4milimetrovým banánkem jsou určeny pro propojení zdroje a žárovky, resp. diody a po té multimetru a diody. LED dioda (jantarová) tato dioda je určena k testování vlastního prahového napětí. Krokosvorky tyto měřící koncovky jsou určeny pro snadnější připojení žárovky a LED diody k laboratornímu zdroji a digitálnímu multimetru. Žárovka (24 V DC) tato žárovka slouží k testování svítivosti dle přiloženého napětí. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci ze ZŠ si vyzkoušejí porozumět odbornému textu ve smyslu zadání úkolu z oblasti elektrotechniky. Dále si procvičí realizaci úlohy elektrotechnického měření, čímž si vyzkouší zapojit správným způsobem laboratorní zdroj, digitální multimetr, aby získal požadovanou hodnotu. Mimo to si procvičí nastavení laboratorního zdroje a multimetru včetně následného odečtení naměřené hodnoty. Metodika č. 1: Den s technikou 54

56 Pracoviště V - STROJNÍ KONSTRUKTÉR Na pracovišti byli kromě vyučující přítomni i žáci SPŠ Ostrov z oboru Strojírenství, kteří fungovali na jednotlivých stanovištích jako poradci. Některé úkoly by bez nich žáci ZŠ nemohli splnit. Žáci ZŠ si přístup a schopnosti našich studentů chválili. Stanoviště č. 1 Základní vlastnosti materiálů Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny ve formě pracovního listu s teoretickými otázkami. Otázky se týkají vlastností materiálů, která žák rozřazuje do skupiny vlastností chemických, fyzikálních a mechanických. Odpovědi žák zaznamená do tabulky. Popis a zobrazení používaných zařízení Žák nepracuje s žádným zařízením, používá jen pracovní list a tužku. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci využívají znalostí z fyziky a chemie ze základní školy. Tato otázka je teoretická, avšak nutí žáky se zamyslet nad vlastnostmi materiálů. Metodika č. 1: Den s technikou 55

57 Stanoviště č. 2 Modely a jejich přiřazování Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny a fyzickými díly, představující strojařské výrobky. Tištěné pokyny představují výkresovou dokumentaci k přiloženým výrobkům. Žák zaznamenává do tabulky číslo výkresu a výrobku, které k sobě patří. Popis a zobrazení používaných zařízení Žák pracuje s výkresovou dokumentací a výrobky, které jsou vyrobeny na CNC strojích z různých materiálů (umělé dřevo). Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci využívají znalostí z geometrie ze základní školy. Tato otázka rozvíjí prostorovou představivost žáků, což je pro strojaře důležitá schopnost. Metodika č. 1: Den s technikou 56

58 Stanoviště č. 3 Fyzikální vlastnosti materiálů Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny. Z přiložené technické literatury doplňují fyzikální vlastnosti daných materiálů hustotu, teplotní součinitel objemové roztažnosti a teplotní součinitel délkové roztažnosti. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci pracují se strojařskými tabulkami. Tato otázka je opět teoretická. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci si ověřují svoji schopnost pracovat s literaturou a schopnost číst z tabulek. Hledají pro různé materiály požadovanou vlastnost, kterou vepisují do připraveného formuláře. Tento úkol činil žákům potíže. Ukázalo se, že práce s tabulkami není pro žáky jednoduchá. Na obtížích se podílela i časová náročnost úkolu bylo by dobré zadat méně úkolů. Následující obrázek ukazuje připravenost pracoviště a klíč odpovědí. Metodika č. 1: Den s technikou 57

59 Stanoviště č. 4 až 6 Konstruování na PC Popis a zobrazení používaných materiálů Žáci pracují s tištěnými pokyny a počítačem. Tištěné materiály obsahují podrobný popis práce s programem SolidWorks. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci využívají ke své činnosti PC (včetně příslušenství) s programem Solid Works. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci si ověřují svoji schopnost pracovat s literaturou a schopnost na základě manuálu tvořit jednoduchý pracovní výkres. Při této činnosti pomáhali žákům na stanovištích radou žáci SPŠ Ostrov, neboť to byla pro ně činnost zcela nová. Nicméně problémy žáků s tímto úkolem byly minimální a činnost se jim velice líbila. Metodika č. 1: Den s technikou 58

60 Pracoviště VI - TECHNOLOG OBRÁBĚNÍ Stanoviště č. 1 Rozpoznání materiálů Popis a zobrazení používaných materiálů Na stanovišti byly připraveny různé materiály a pracovní list, do kterého žáci vepisovali druh materiálu, ze kterého byl daný vzorek (označený číslem) vyroben. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci pracovali s předloženými vzorky různých materiálů - umělé dřevo, dřevo, hliník, ocel, mosaz a silon. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci si mohli ověřit svoje znalosti různých materiálů či schopnost si tipnout na základě teoretických poznatků ze školy či praktického života druh materiálu. Metodika č. 1: Den s technikou 59

61 Stanoviště č. 2 Určování souřadnic přechodových bodů Popis a zobrazení používaných materiálů Na stanovišti byl připraven výkres podšálku, ze kterého měli žáci dle návodu učitele vyčíst souřadnice zakreslených přechodových bodů vzhledem k zadanému počátku souřadnicového systému. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci pracovali s předloženými výkresem, který měl soužit jako podklad pro práci strojaře konstruktéra. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci měli využít svoje znalosti z matematiky konkrétně z funkcí. Úkol dělal žákům problémy často si neuvědomují u souřadného systému, kde je osa kladná a kde záporná. Metodika č. 1: Den s technikou 60

62 Stanoviště č. 3 a 4 Nástroje na obrábění Popis a zobrazení používaných materiálů Na stanovišti byly připraveny nástroje k obrábění a pracovní list, kde byly názvy jednotlivých nástrojů a jednotlivé techniky obrábění. Žáci měli určit, zda daný výrobek slouží k soustružení, frézování, vrtání nebo řezání závitů. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci měli k dispozici nástroje k obrábění soustružnické nože, vrtáky frézy a závitník. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci si na základě daného úkolu měli uvědomit, že existují různé techniky obrábění a na základě svých praktických znalostí (z dílen nebo z domova) určit, ke které činnosti nástroje slouží. Úkol dělal žákům jen drobné problémy, většinou děvčatům. Metodika č. 1: Den s technikou 61

63 Stanoviště č. 5 Nářadí Popis a zobrazení používaných materiálů Na stanovišti byly připraveny některé druhy nářadí označené čísly a pracovní list, kde byly názvy uvedeného nářadí. Žáci měli k jednotlivým kusům nářadí přiřadit názvy. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci měli k dispozici nářadí plochý a křížový šroubovák, pilník a plochý a imbusový klíč. Jednalo se tedy o předměty, se kterými se mohou žáci setkat v dílně i doma. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci si měli prověřit svoji znalost nářadí, které se běžně používá nejen ve školních dílnách a strojařských podnicích ale i běžně doma. Úkol nedělal žákům žádné problémy. Metodika č. 1: Den s technikou 62

64 Stanoviště č. 6 Spojovací materiál Popis a zobrazení používaných materiálů Na stanovišti byly připraveny různé druhy spojovacího materiálů a pracovní list, kde byly názvy jednotlivých nástrojů. Spojovací součástky byly označeny číslem, které žáci vepisovali do vytištěných pracovních listů. Popis a zobrazení používaných zařízení Žáci měli k dispozici různé druhy spojovacího materiálu matice a šrouby (matice T, samojistící, s nákružkem, šroub závrtný, s imbusovou hlavou, se šestihranou či čtyřhranou hlavou. Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí Žáci si na základě svých praktických zkušeností měli odvodit názvy jednotlivých součástí. Často ke splnění tohoto úkolu potřebovali pomocné návodné otázky. Metodika č. 1: Den s technikou 63

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

V-A charakteristika polovodičové diody

V-A charakteristika polovodičové diody FYZIKA V-A charakteristika polovodičové diody Studenti změří napětí na diodě a proud procházející diodou. Z naměřených hodnot sestrojí voltampérovou charakteristiku. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

BNC - T-kus; BNC vidlice, BNC zásuvka x2. Koleno BNC-F/BNC-M úhlový. Koleno BNC-F/BNC-M úhlový. Krokosvorka izolovaná na banánek,

BNC - T-kus; BNC vidlice, BNC zásuvka x2. Koleno BNC-F/BNC-M úhlový. Koleno BNC-F/BNC-M úhlový. Krokosvorka izolovaná na banánek, KATALOG ZBOŽÍ Ing.Jiří Blecha JB-Elektronik Na Klínku 305 530 06 Pardubice ČR IČ: 75582309 DIČ: CZ8407183323 email: info (zavinac) jb-elektronik.cz telefon: 732322318 www: www.jb-elektronik.cz Adaptér

Více

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

VY_52_INOVACE_2NOV40. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 30. 10. 2012 Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV40. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 30. 10. 2012 Ročník: 9. VY_5_IOVACE_OV40 Autor: Mgr. Jakub ovák Datum: 30. 0. 0 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Transformátor Metodický

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 HARDWARE PC Fungování a složení počítačů IBM PC Mgr. Jana Kubcová

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Kroužek robotiky základy elektrotechniky Jméno autora kroužku: M. Klimeš Anotace: Zapojení pasivních a aktivních součástek, jejich základní diagnostika

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Téma: Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ,

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

SolidWorks STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví

SolidWorks STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví SolidWorks Metodika Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt je spolufinancován

Více

Tematická oblast: Tabulkové procesory (VY_32_INOVACE_10_3_AP) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: únor až květen 2013

Tematická oblast: Tabulkové procesory (VY_32_INOVACE_10_3_AP) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: únor až květen 2013 Tematická oblast: Tabulkové procesory (VY_32_INOVACE_10_3_AP) Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: únor až květen 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení s možnostmi a s prací v tabulkových

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) 1. Obecný cíl předmětu: Předmět Elektrická měření je profilujícím předmětem studijního oboru Elektrotechnika.

Více

SEZNAM ANOTACÍ. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení sady DUM VY_32_INOVACE_IT2 Tematická oblast MS Excel 2007

SEZNAM ANOTACÍ. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení sady DUM VY_32_INOVACE_IT2 Tematická oblast MS Excel 2007 SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení sady DUM VY_32_INOVACE_IT2 Tematická oblast MS

Více

Projektový den Strojírenství

Projektový den Strojírenství Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Klíčová aktivita: A02 Projektový den Strojírenství Produkt subjektu: SPŠ Ostrov Metodický materiál ke klíčové aktivitě

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Jméno autora: Třída/ročník: Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun

Více

Metodický materiál ke klíčové aktivitě

Metodický materiál ke klíčové aktivitě Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Klíčová aktivita: A03 Projektový den Elektrotechnika Produkt subjektu: SPŠ Ostrov Metodický materiál ke klíčové

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

základní vzdělávání druhý stupeň

základní vzdělávání druhý stupeň Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Pavel Broža Datum 5. ledna. 2014 Ročník 8. a 9. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh

Více

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 19. 3. 2013 Ročník: 8. a 9.

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 19. 3. 2013 Ročník: 8. a 9. VY_52_INOVACE_2NOV64 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 19. 3. 2013 Ročník: 8. a 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Ohmův

Více

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Ostrov, Májová 997. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.3 Technická měření v MS Excel Pracovní list 8 Měření na ventilátoru - graf Ing. Jiří Chobot VY_32_INOVACE_323_8

Více

METODICKÝ LIST. Výklad: Seznámení se se stavebnicí, ukázky jiných projektů a možností stavebnice

METODICKÝ LIST. Výklad: Seznámení se se stavebnicí, ukázky jiných projektů a možností stavebnice METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): Stavba LEGO MINDSTORMS NXT robota pro zavážení barevných LEGO kostek (představujících různé druhy produktů ve výrobě) dále jen nakladač. Tento model navazuje

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice) , (MS Excel, OpenOfiice) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1127_Tabulkové kalkulátory (MS Excel, OpenOffice)_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.3 Technická měření v MS Excel Pracovní list 20 Podmíněné formatování buněk Ing. Jiří Chobot VY_32_INOVACE_323_20 Anotace Inovace

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín 15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín Zúčastnily se ZŠ Halenkov a ZŠ Velké Karlovice Tentokrát se žáci věnovali i strojírenským oborům, obrábění

Více

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry. Stránka č. 1 z 6 INSTALTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení INSTALTEST 61557 - špičkový multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků

Více

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, 737 01 Český Těšín, příspěvková organizace získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 O které kurzy

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba přistupuje ke zvukové tvorbě jako k jednomu z druhů umění, které aktivně

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 2M3 Slovní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

TVC - laboratorní práce

TVC - laboratorní práce TVC - laboratorní práce Vypracovali: Jan Barášek, Jan Homonický, Dominik Burger V Kladně dne 3.12.2013 Prohlašujeme, že jsme práci vypracovali samostatně s vyznačením všech použitých pramenů uvedených

Více

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_04_ICT_ZIT57PL_Hardware

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_04_ICT_ZIT57PL_Hardware Č. 4 číslo a název klíčové aktivity název materiálu III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_04_ICT_ZIT57PL_Hardware téma anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu ročník

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 3F2 Magnetické

Více

CZ.1.07/1.1.16/01.0030. Motivace žáků ZŠ a SŠ pro technická povolání. V Brně dne 10. září 2014

CZ.1.07/1.1.16/01.0030. Motivace žáků ZŠ a SŠ pro technická povolání. V Brně dne 10. září 2014 CZ.1.07/1.1.16/01.0030 Motivace žáků ZŠ a SŠ pro technická povolání V Brně dne 10. září 2014 Aktivity v roce 2013/2014 20 zapojených ZŠ Den na střední 37 dovednostních workshopů, 35 motivačních workshopů

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 PŘIPRAVUJEME VELETRH Realizační tým Metodik Ing. Blanka Hrnčířová Anotace Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová / Praxe Ing. Jana Kahounová / ITE Mgr. Jitka Mrázková/CJL Náplní projektu Připravujeme veletrh

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_04 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava Popis produktu Systém T-DIDACTIC představuje vysoce sofistikovaný systém pro výuku elektroniky, automatizace, číslicové a měřící techniky, popř. dalších elektrotechnických oborů na středních a vysokých

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 8 U k á z k a k n i h

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb Vyučovací předmět: TECHNICKÉ KRESLENÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Technické kreslení má žákům umožnit zvládnout základy technického

Více

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení FP 4 Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení Úkoly : 1. Určete a porovnejte normované prostorové vyzařovací charakteristiky určených světelných zdrojů (žárovky, LD dioda) pomocí fotogoniometru 2.

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta

HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta Václav Piskač, Brno 2015 Pro výuku elektrických obvodů jsem připravil níže popsanou sadu součástek. Kromě nich je k práci nutný multimetr, spojovací vodiče a plochá baterie.

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): 2. Jméno autora: Ing. Petr Hořejší, Ph.D., Ing. Jana Hořejší 3. Anotace:

METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): 2. Jméno autora: Ing. Petr Hořejší, Ph.D., Ing. Jana Hořejší 3. Anotace: METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): Stavba LEGO MINDSTORMS NXT robota pro třídění barevných LEGO kostek (představujících různé druhy produktů ve výrobě) 2. Jméno autora: Ing. Petr Hořejší,

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Protokol. Vzdáleně měřený experiment charakteristiky šesti různých zdrojů světla

Protokol. Vzdáleně měřený experiment charakteristiky šesti různých zdrojů světla Protokol Vzdáleně měřený experiment charakteristiky šesti různých zdrojů světla Datum měření: Začátek měření: Vypracoval: Celková doba měření: Místo měření: Umístění měřeného experimentu: Katedra experimentální

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_48_Čítače a zobrazovače Název

Více

Seminář z informatiky

Seminář z informatiky Seminář z informatiky 1 II. stupeň 7. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM zná historii výpočetní techniky dovede blíže popsat

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009 Mezi hlavní cíle tohoto modulu patří zejména

Více

Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech

Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech CZ.1.07/1.1.16/01.0030 Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech Program 9:00 9:05 zahájení a představení týmu, aktivity 9:05 9:15 spolupráce SŠ se ZŠ 9:15 9:25 spolupráce s profesní sférou,

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 1IKT2 Textové

Více