MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO OLOMOUC 2005

2 Poč ítač ový program Sluníč ko byl vytvoř en jako praktická č ást k bakalář ské práci na téma - Rozvoj matematických př edstav sluchově postižených dě tí př edškolního vě ku. Program Sluníč ko byl vytvoř en pro dě ti se sluchovým postižením, je ale možné jej používat i u dě tí intaktních. Poč ítač ový program Sluníč ko je zaměřen pouze na matematické p ř edstavy. U jiných poč ítač ových softwarů, které jsou urč eny d ě tem př edškolního vě ku, je oblast matematických př edstav jen souč ástí celého komplexu č inností. Jednotlivé oblasti matematických př edstav, které rozvíjí poč ítač ový program Sluníč ko : - geometrické tvary - prostorová orientace - doplň ování logické ř ady - práce s č íselnou ř adou - doplň ování č íselné ř ady Obrázek č. 1 2

3 Tato úvodní tabulka se ukáže př i každém spuště ní poč ítač ového programu Sluníč ko. Př i kliknutí na opakuj se zopakuje animace Sluníč ka. Př i kliknutí na spusť Sluníč ko - se objeví úvodní menu (obrázek č. 4). I kdyby si pedagog č i dospě lá osoba obsluhující program Sluníč ko nepř e č etla nápově du, program je konstruovaný tak, že dospě lého č lově ka navede na č innost, kterou má udě lat. Aby i tento požadavek poč ítač ový program splň oval, bylo nutné doplnit každý úkol o př íkazový ř ádek, kde je napsaná instrukce jak pokrač ovat v plně ní úkolů. Obrázek č. 2 3

4 V této tabulce jsou znázorně ny základní údaje o programu. Př i kliknutí na ikonu vytvoř zástupce na ploše se vytvoř í samostatná ikona na úvodní ploše poč ítač ového systému. Př i kliknutí na vytvoř enou ikonu se ihned spustí program Sluníč ko. Obrázek č. 3 Menu nastavení programu slouží k individuální úpravě vzhledu programu Sluníč ko. Zde si lze nastavit barevné ohranič ení obrázků, rychlost losování č i šíř ku barevného ohranič ení obrázků. 4

5 Obrázek č. 4 Úvodní menu slouží k zapsání základních informací o dítě ti. Zde lze také dítě ti př edvést kliknutím na tlač ítka správně, špatně jak bude program reagovat v př ípadě jeho správné č i špatné odpově di. Kliknutím na obrázek sluníč ka Vás program pustí do dalšího úkolu. I. GEOMETRICKÉ TVARY První oblastí, se kterou se dítě v programu seznámí, jsou geometrické tvary. V této oblasti dítě pracuje se základními geometrickými tvary kruh, č tverec, obdélník, trojúhelník. 5

6 Obrázek č. 5 V tomto úkolu si dítě př i rozpoznávání jednotlivých geometrických tvarů mů že pomoci i barvou. Stejné tvary mají stejnou barvu. Dítě vždy č eká, který úkol mu program Sluníč ko vylosuje losování je vždy zámě rně náhodné, aby si dítě nezapamatovalo poř adí správných odpově dí. Poř adí jednotlivých oblastí (geometrické tvary, prostorová orientace, doplň ování logické ř ady, práce s č íselnou ř adou, doplň ování č íselné ř ady) však z ů stává stejné. 6

7 Obrázek č. 6 Tento úkol ř eší dítě na základě rozpoznávání podobností mezi jednotlivými geometrickými tvary. Tvary jsou zámě rně č ernobílé, dítě př i ř azuje tvary na základě tvarové podobnosti, ne na základě barev. 7

8 Obrázek č. 7 V tomto úkolu je pro dítě barva matoucí. Dítě musí rozpoznat jednotlivé odlišnosti geometrických tvarů a př i ř adit stejný tvar ke stejnému. 8

9 Obrázek č. 8 Tento úkol zahrnuje zrakovou diferenciaci, kdy dítě pracuje i se složitě jšími geometrickými tvary a př i ř azuje pouze stejný tvar ke stejnému. Nejde zde o rozpoznávání jednotlivých geometrických tvarů jako tomu bylo v př edchozích úkolech. 9

10 II. PROSTOROVÁ ORIENTACE Rozvoj této oblasti, v souvislosti s matematickými př edstavami, je dů ležitý pro budoucí orientaci dítě te v č íselné ř adě. Jsou procvič ovány pojmy: př ed, za, pod, na, v. Obrázek č. 9 U tohoto úkolu je lepší č íst pouze pojmy označ ené č erveně např : kde na obrázku je králík př ed Pokud tento typ otázky č iní dítě ti problémy, je lepší volit variantu, kdy př e č teme celý obsah rámeč ku. 10

11 V tomto úkolu dítě ř eší co je nahoř e, dole, vpravo, vlevo, uprostř ed. Procvič ení tě chto pojmů je dů ležité pro snadně jší orientaci dítě te v prostoru a v souvislosti s matematickými p ř edstavami i orientaci dítě te v č íselné ř adě. Obrázek č

12 III. DOPLŇOVÁNÍ LOGICKÉ ŘADY Dítě pracuje s pojmy malý, vě tší, nejvě tší. Uvě domuje si rozdíly t ě chto pojmů na základě př irovnání jednotlivých odlišností na obrázcích (obrázek č. 11). V tomto úkolu dítě nepracuje, pouze sleduje, jak se z malé lodič ky stane velká loď a z malé hvě zdič ky velká hvě zda. Obrázek č

13 Následuje úkol poznej co chybí malé, vě tší, nejvě tší, kdy si dítě postupně procvič í doplně ní všech zmíně ných pojmů (obrázek č. 12,13,14). Obrázek č

14 Obrázek č

15 Obrázek č

16 IV. PRÁCE S ČÍSELNOU ŘADOU Dítě nejdř íve pracuje s č íslem v oboru do deseti. K jednotlivým č íslů m jsou př i ř azeny puntíky pro kontrolu dítě tem, že ř eší daný úkol správně. V tomto úkolu nejde o poznání č íselného symbolu jde o procvič ení schopnosti vyhledat stejné množství. Obrázek č

17 Další úkoly (obrázek č. 16 a č. 17) pracují s č íslem v oboru do p ě ti, kde dítě již př i ř azuje č íselný symbol k poč tu. Obrázek č. 16 Obrázek č

18 V. DOPLŇOVÁNÍ ČÍSELNÉ ŘADY V této oblasti dítě pracuje s č ísly v oboru do pě ti. Dítě má rozpoznat, které č íslo v ř adě do pě ti chybí a za č íslo doplnit správný poč et puntíků. Obrázek č

19 19

20 Obrázek č

21 Závě rem programu je tabulka vyhodnocení (obrázek č. 20 a č. 21) pro dítě i pro pedagoga. Pro dítě je zde obrázek za odmě nu, který se mě ní podle úspě šnosti dítě te. Pedagog zde názorně vidí úspě šnost dítě te. V tabulce se zobrazí jméno dítě te, jeho vě k, poč et správných a špatných odpově dí. Obrázek č

22 Obrázek č

23 Všechny údaje o dítě ti a jeho úspě šnosti se ukládají do adresář e Dě ti v př ehledné podobě. Jméno a vě k dítě te, které je zadáváno v úvodním menu (obrázek č. 4), jsou urč ujícím faktorem př i tvorbě adresář e Dě ti. Vytvoř ený adresář bude obsahovat tyto soubory: Např : ondř ej5.txt v tomto souboru bude zaznamenáno, jak dítě pracovalo (obrázek č. 22). Č íslo jedna v tabulce znamená správné ř ešení úkolu, č íslo nula chybné ř ešení. Obrázek č. 22 Protože je losování úkolů náhodné, není např. z úkolu č íslo tř i z ř ejmé, který geometrický tvar dítě špatně označ ilo. Je pouze patrné, která oblast matematických př edstav dě lá dítě ti nejvě tší problém. V souboru deti.txt jsou uloženy př ehledně všechny testy a vyhodnocení, které byly již provádě ni. 23

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Školní družina při ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu

Školní družina při ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název dokumentu: Školní vzdělávací program pro školní družinu př i ZŠ Heř manice u Oder okres Nový Jič ín, př íspě vková organizace Koordinátor tvorby ŠVP pro školní družinu:

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

2. Tvorba DXF modelu v CAD systé mu

2. Tvorba DXF modelu v CAD systé mu 2. Tvorba DXF modelu v CAD systé mu V té to kapitole se zabývám procesem vytváření prostorové ho modelu ve formátu DXF. Pro lepší porozumě ní se nejprve pokusím nastínit, jak formát DXF obecně pracuje.

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika Autorka: Mgr. Monika Kocianová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA I. STUPNI

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Motivace dobrovolník v programu P t P

Motivace dobrovolník v programu P t P Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Motivace dobrovolník v programu P t P Dagmar Šamajová 1998 3 Obsah 1. OBSAH...3 2. ÚVOD...5 3. P T P - BIG BROTHERS / BIG SISTER...5 3.1. CO JE TO PROGRAM

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely ABSTRAKT Tato práce pojednává o CNC, nových technologiích a materiálech a to v oblasti soustružení a frézování dále se zabývá využitím výpo etní techniky a p íslušných softwar, které zvyšují kvalitu práce,

Více

V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK

V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK Sborník zem pisných metod pro základní a st ení školu (tento rozpracovaný text neprošel korekturou) Ji í Vorlí ek Kontakt: Gymnázium a St ední odborná škola Tyršova 365 676 19

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky BAKALÁ SKÁ PRÁCE Vedoucí bakalá ské práce:

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení Pavel Kolá Vedoucí práce: Ing. Václav Slová ek Studijní program:

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

KLUBOVÝ ZPRAVODAJ 2/2013. Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger

KLUBOVÝ ZPRAVODAJ 2/2013. Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger KLUBOVÝ ZPRAVODAJ 2/2013 Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger Prokopa Velikého 41 628 00 Brno tel.: 544 217 549, 723 610 455 web: http://www.leonbergerclub.info

Více

Online softwarová burza. Jan Strádal

Online softwarová burza. Jan Strádal ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Online softwarová burza Jan Strádal Vedoucí práce: Ing. Martin Bloch, CSc. Studijní program: Elektrotechnika

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více