Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, Brno Školní rok 2013/

2 ČÁST I. Základní charakteristika školy Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost školy: Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa Fügnerova 7, Brno Zřizovatel školy: Slovo života Brno,o.s. Nové sady 37, Brno Ředitelka školy: Mgr. Hana Kličková Fügnerova 7, Brno Kontakty: telefony: ředitelství: , sborovna: fax: - ředitelka: základní škola: mateřská škola: http: Místo výkonu činnosti ZŠ: Pronajímané prostory v ZŠ Masarova 11, Brno. I.1 Druh školy včetně školského zařízení: Základní škola je úplná, výkon činnosti byl zahájen s I. třídou, v níž byl spojen 1. a 2. ročník ZŠ. Letos probíhala výuka již v 7. ročníku. Na 1. stupni je výuka v některých třídách z provozních důvodů spojena a vyučuje se v nich podle pravidel výuky malotřídní. Na druhém stupni je z týchž důvodů v některých 2

3 předmětech zařazena výuka formou skupinového vyučování napříč 1. a 2. stupněm (jedná se především o předměty s výchovným zaměřením). Od školního roku provozujeme také obor Základní škola speciální a pro třídu, do níž byl žák ZŠS integrován, jsme zřídili funkci asistenta pedagoga. V letošním školním roce jsme ještě zřídili funkci druhé asistentky pedagoga pro integrovanou žákyni v 2. ročníku, u níž byl diagnostikován autismus. Škola provozuje dvě oddělení školní družiny - pro mladší a starší žáky. Od provozujeme též mateřskou školu, v prostorách, které umožňují předškolní vzdělávání 15 dětem. V ranních hodinách bývá propojen provoz ŠD a MŠ. I.1.1 Základní škola Školní rok Počet tříd Počet Počet žáků Průměrný počet Kapacita 2013/2014 ročníků žáků na třídu 1. stupeň ,66-2. stupeň ,5 - Celkem V tabulce je uveden stav žactva na konci školního roku, neboť již od konce 1. čtvrtletí docházelo ke změnám: k nám přestoupily 2 žákyně z jiných ZŠ (jedna měla problémy s vlastní kázní vlivem špatného kolektivu, druhá měla ve velkém počtu žáků ve třídě problémy s výukou). Počátkem února k nám přešel ještě jeden žák (jeho zdravotní problémy vyvolávaly nevhodné reakce původního kolektivu). Uvedené počty zahrnují 1 žáka integrovaného (vzdělávaného podle ŠVP ZŠS), 4 žáky, kteří plní základní vzdělávání v cizině (Švýcarsko, Švédsko a Skotsko) a 2 žáky vzdělávané formou individuálního studia (dříve domácí vzdělávání ). I.1.2 Školní družina - součást základní školy počet oddělení počet žáků počet vychovatelů kapacita Celkem I.1.3 Mateřská škola počet oddělení počet ročníků počet dětí počet učitelek kapacita Celkem

4 I.2 Datum zařazení do sítě škol: Škola byla zařazena do sítě škol na dobu neurčitou. I.3 Rada školy ( 132 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění): Datum zřízení: , dle zřizovací listiny má 6 členů. Předseda: Michal Vaněk předseda Členové: Ing. Miroslav Makovička Rostislav Komosný Jaroslav Tesař Svatopluk Kouřil Ing. Helena Brdečková I.4 Školní vzdělávací program V základní škole se žáci vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a integrovaný žák podle individuálního plánu vypracovaného podle 2. dílu Rámcového vzdělávacího programu pro obor Základní škola speciální (pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami). Školní družina pracuje podle školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání. Obsah vzdělávání základní školy je doplněn o dva předměty, které pomáhají specifikovat činnost křesťanské školy: povinný předmět - etickou výchovu a nepovinný předmět - biblickou nauku, který dosud navštěvovali všichni žáci. Mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání - Barevné kostičky, který je svým obsahem v souladu s výchovně vzdělávacími cíli základní školy. I.5 Školní stravování Při naší základní škole zařízení školního stravování nebylo zřízeno. Žáci se stravují ve Školní jídelně Brno, Masarova 11. Při mateřské škole byla zřízena jídelna výdejna, do níž přivážíme obědy pro děti z výše uvedené jídelny. 4

5 I.6 Zájmové aktivity Letos jsme otevřeli dva kroužky angličtiny; jeden vedla naše učitelka Mgr. Jana Makovičková a druhý maminka našich dvou žáků. Většina žáků však rozvíjela svoje zájmové aktivity v různých brněnských sportovních organizacích, základních uměleckých školách, kroužcích při ZŠ Masarova nebo v místě svého bydliště (Komín, Modřice, Rajhrad, Rousínov, Kuřim, Blansko, Vojkovice). Celkově lze konstatovat, že 82 % našich žáků investuje svůj volný čas do zájmových kroužků, sportovních nebo uměleckých činností v rámci ZUŠ, což znamená, že ze 56 žáků, kteří navštěvují běžnou formou naši školu, pouze 12 neprovozuje žádnou z organizovaných zájmových aktivit. Jedná se zejména o žáky, kteří bydlí mimo území města Brna. I.7 Záměry a cíle školy Škola si klade za cíl být otevřená a nápomocná rodinám a církvím v kvalitní křesťanské výchově a vzdělávání jejich dětí. Tato dlouhodobá perspektiva školy je kodifikována v Koncepčních záměrech a cílech školy a z tohoto dokumentu vychází roční plán práce základní i mateřské školy. Naše škola postupně naplňuje nejen vlastní specifické cíle křesťanské školy, ale zároveň i Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a Jihomoravského kraje. Ze záměrů vlády a MŠMT také vycházejí další programy, jejichž úkoly škola každoročně úspěšně plní. V základní škole se jedná o tyto prioritní oblasti: EVVO dle Školního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, prevence proti negativním jevům v chování žáků podle Minimálního preventivního programu sociálně-patologických jevů u dětí a žáků a Programu proti šikaně výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu spojená s výchovou k ochraně člověka za mimořádných událostí dopravní výchova obě tyto oblasti jsou zahrnuty do Školního programu OČMU a rozvoj funkčních gramotností. Mateřská škola má tyto priority zakomponované do celoročního plánu a výchovné cíle naplňuje v rámci jednotlivých bloků. 5

6 Naším trvalým záměrem je též posilovat osobnostní a sociální výchovu, abychom eliminovali stále složitější mezilidské vztahy v dnešní společnosti a zpochybňování základních lidských hodnot. V září 2010 jsme zahrnuli naše kriteria a postupy do Dodatku č. 3 k ŠVP. Po aktualizaci jeho obsahu jsme tento dodatek zapracovali do nového Školního vzdělávacího programu pro ZŠ Křesťanské základní školy J.Husa, platného od Tato práce se nám daří díky propojení činnosti základní školy a mateřské školy: - jednou za měsíc na krátkých celoškolních setkáních - bohoslužbách, - ranní provoz ŠD od 7.00 do 7.45 hod. je spojen s provozem MŠ, - v odpoledních hodinách bývají dle situace spojeny předškolní i školní děti ke společným hrám, - některé další školní a mimoškolní akce jsou společné. Vzájemný kontakt a spolupráce dětí různého věku tak posiluje jejich socializaci, což je základem pro úspěšný život. Průběžně také využíváme všech možnosti, které umožňuje zapojení mentálně postiženého žáka do běžného provozu školy. Při osobnostní výchově nám velmi pomáhají pravidelná sebehodnocení žáků během výuky i v rámci třídnických hodin. Ve čtvrtletí jsou tato sebehodnocení písemná a jsou následně konzultována s třídními učiteli. Na konci školního roku píší zase třídní učitelé zprávu svým žákům formou dopisu, jak hodnotí jejich práci i chování ve škole. Dopis je povzbuzením a zároveň návodem na to, jak a co mají zlepšit. Dopis přikládáme k vysvědčení. I.8 Trendy vývoje Pozitivní vliv na rozvoj školy má dlouhodobý pronájem na stejném místě a přirozené zapojování rodičů do potřeb školy v oblasti financí a materiálního zabezpečení provozu. Škola se už také stává známější na veřejnosti především díky její propagaci rodiči našich žáků a vysíláním rádia TWR. Do povědomí veřejnosti se naše škola dostává také pravidelnými návštěvami v bohunickém stacionáři, domově důchodců v Maloměřicích a v Domě Naděje na Vinohradech. Mezi ostatními školami máme výjimečné postavení svým křesťanským výchovně vzdělávacím zaměřením a také možností přijmout žáka k individuálnímu plnění školní docházky nebo integraci žáků se zdravotním postižením. Rodiče vítají naši ochotu pracovat se žáky, kteří se vzdělávají souběžně v zahraničí. Těm škola poskytuje české učebnice a umožňuje jim vykonávat postupové zkoušky ve smyslu 38 školského zákona. Letos se jednalo o čtyři žáky, kteří plní povinnou školní docházku souběžně v cizině (Velká Británie Skotsko, Švédsko a sourozenci ze Švýcarska). 6

7 Letos jsme zapsali do 1. ročníku 11 žáků, z nichž dva mají odklad, jeden se ještě před zahájením nového školního roku odstěhoval mimo Brno, jedné žákyni PPP nedoporučila vzdělávání v malotřídce a jedna žákyně nastoupí na jinou ZŠ. Do 1. třídy v září tedy nastoupí 6 žáků. S nárůstem počtu našich žáků a rostoucím zájmem o vzdělávání na naší škole však souvisí problém omezených prostorových možností a s tím související omezený počet žáků jednotlivých tříd, neboť učebny mají kapacitu 18 a 19 žáků. V budoucí malotřídce, která bude spojovat 4. a 5. ročník a kam se od přihlásili další 3 žáci, již máme naplněný počet a nelze ve školním roce 2014/15 přibrat dalšího žáka. Pro další školní rok nám pan ředitel ZŠ Masarova uvolnil další prostory v suterénu, kde jsme již koncem června přichystali další učebnu a definitivní prostory pro celý pedagogický sbor. Původní sborovna byla uvolněna pro výuku poslední třídy 2. stupně, kterou jsme též v červnu v předstihu přichystali. Tímto máme již veškeré, byť prostorově omezené, místnosti zajištěny pro provoz kompletní ZŠ od 1. do 9. ročníku. Výhledově však bude nutné hledat větší a perspektivnější prostory. ČÁST II. Údaje o pracovnících školy II.1 Rámcový popis personálního zabezpečení Ve školním roce 2013/14 ve škole pracovalo 20 zaměstnanců; 2 provozní zaměstnanci, 2 v MŠ, 2 asistentky pedagoga a 14 učitelů, z nichž pouze 5 s plným úvazkem a 3 z nich pracovali též jako vychovatelky v ŠD. II.1.1 Vedení školy Ředitelka školy Mgr. Hana Kličková, kromě ředitelských prací a 1 hodiny v ŠD, vedla letos opět prevenci rizikového chování žáků. Zajišťovala též spolu s ekonomkou M. Kroupovou a odbornou ekonomickou firmou chod školy po stránce ekonomické a prováděla část kancelářských prací. 7

8 Ve funkci statutární zástupkyně pracovala Marie Komosná. Zastupovala ředitelku v době její nepřítomnosti a podílela se na každodenním chodu školy. Plně převzala oblast hygieny a BOZP školy, dále oblast materiálního zabezpečení. Řídila provozní zaměstnance a školní družinu. Funkci zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu plní Adéla Staňková, absolventka SPŠ a studující na VŠ obor speciální pedagogiky předškolního věku. II.1.2 Vyučující v základní škole Na 1. stupni vyučovali: Učitelka spojeného 1.a 2. ročníku Mgr. Iveta Rašovská si přes svoji dlouholetou praxi na 1. stupni ZŠ (od roku 1991) doplňovala požadované magisterské studium na PdF MU a letos ho úspěšně zakončila státními zkouškami. Již třetím rokem vede výchovné poradenství. U žákyně 2. ročníku byl diagnostikován autismus a zavedena další funkce asistentky pedagoga: Učitelka spojeného 3. a 4. ročníku Mgr. Jana Báčová pracuje u nás druhým rokem. S desetiletou praxí v malotřídce úspěšně zvládá integraci žáka s výukou podle ŠVP ZŠS. V tom je jí nápomocná asistentka pedagoga Milada Kroupová, s příslušnou kvalifikací. Učitelkou v 5. ročníku byla Mgr. Jana Makovičková. Biblickou nauku ve spojených třídách 1. a 2., 3. a 4. ročníku vyučovala Mgr. Dana Fryšarová. Informatiku, etickou výchovu a biblickou nauku v 5. ročníku vyučoval Mgr. Stanislav Cikalo. Hudební výchovu ve spojených třídách 1. a 2., 3. a 4. ročníku vyučoval Rostislav Komosný. Marie Komosná zajišťovala výuku výtvarné výchovy v 5. ročníku a pracovní činnosti ve spojených ročnících 3. a 4. Angličtinu ve 3. a 4. ročníku vyučovala Mgr. Věra Benkovičová. Mgr. Zdeňka Řezníčková vyučovala na 1. stupni vlastivědu (4. ročník) a etickou výchovu (3. ročník). Martina Větvičková učila zase etickou výchovu a pracovní činnosti ve spojeném 1. a 2. ročníku. 8

9 Na 2. stupni, který letos tvořil pouze 6. a 7. ročník, vyučovali: Mgr. Zdeňka Řezníčková, třídní učitelka v 6. ročníku, zajišťovala výuku přírodopisu. Letos dokončila poslední rok doplňujícího studia pro ZŠ a uzavře ho na podzim státními zkouškami. Mgr. Stanislav Cikalo, třídní učitel v 7. ročníku, ukončil v loňském školním roce doplňující studium pro ZŠ. Letos učil na 2. stupni informatiku, etickou výchovu a biblickou nauku a matematiku v 6. a 7. třídě. Netřídní učitelé: Mgr. Zora Spurná Čj v 7. roč., Tv hoši, D - 6. a 7. roč., Ov 6. a 7. roč., Prč - 6. a 7. roč. Mgr. Aleš Truksa Čj 6. roč. a Z - 6. a 7.roč. Mgr. Věra Benkovičová angličtina a konverzace v anglickém jazyce, Rostislav Komosný hudební výchova, Mgr. Lucie Sedláčková Fy 6. a 7. roč. V letošním školním roce jsme zaměstnávali dvě asistentky pedagoga; působily ve třídách, v nichž jsou integrováni jeden žák a jedna žákyně se zdravotním postižením: ve spojeném 3. a 4. ročníku: Milada Kroupová, kvalifikovaná asistentka a ve spojeném 1. a 2. ročníku: od Helena Smejkalová, kterou od nahradila Marcela Mikalová kvalifikaci si doplňuje. II.1.3 Školní družina Provoz školní družiny zajišťovaly 3 vychovatelky: Mgr. Věra Benkovičová, Mgr. Zdeňka Řezníčková a vedoucí vychovatelka Martina Větvičková, která letos dokončila požadované vzdělání na SPŠ v Boskovicích. V úterý zajišťovala ranní družinu, spojenou s MŠ, Mgr. Hana Kličková. 9

10 II.1.4 Zaměstnanci mateřské školy V MŠ pracovaly: zástupkyně ředitelky pro MŠ Adéla Staňková, absolventka SPŠ a studující na VŠ obor speciální pedagogiky předškolního věku a učitelka Jitka Severová, absolventka pedagogického lycea, rozšiřuje si vzdělání na PdF MU na učitelství 1. stupně ZŠ. Mgr. Hana Ševčíková, která několik let pomáhala ve škole jako psycholožka, nastoupila po mateřské dovolené do zaměstnání, čímž se její časové možnosti silně omezily. Prohloubili jsme spolupráci s pobočkami PPP a častěji jsme se na ně obraceli s prosbou o odbornou konzultaci. II.1.5. Provozní zaměstnanci Od září 2013 jsme zaměstnávali tyto provozní zaměstnance: pomocnou kuchařku v jídelně výdejně MŠ: Ivetu Tenorovou, která se také podílí na úklidu prostor školy a od září 2011 plní funkci vedoucí provozu, úklidové práce prováděla převážně Zdeňka Žílová. Ekonomiku školy zajišťovala v plné míře Milada Kroupová s firmou SSŠ Brno. Ředitelka školy prováděla již pouze zákonem dané úkony. V oblasti administrativy pracovala ředitelka školy a na částečný úvazek též vychovatelka Martina Větvičková. Některé údržbářské práce zajišťoval dle smlouvy o pronájmu školník ZŠ Masarova, drobné opravy v naší kompetenci jsme prováděli dle možností sami, nebo s pomocí rodičů. Na náročnější opravy zveme odborníky a firmy. 10

11 II.1.2 Věkové složení zaměstnanců školy ve šk. r. 2013/2014 Věk učitelé ZŠ učitelé MŠ vychovatelky provozní zam. muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy do 35 let let a více 2+2 as.ped. 2 Pracující důchodci 2 1 Celkem Průměrný věk 39,66 44,0 27,0 44,0 40,5 II.2 Přehled pedagogických pracovníků II.2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Celkový počet ped. pracovníků ZŠ (vč.asist. ped.) 16 z toho odborně kvalifikovaných 11 Celkový počet ped. pracovníků ŠD 3 z toho odborně kvalifikovaných 2 Celkový počet učitelek MŠ 2 z toho odborně kvalifikovaných 2 Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy, nebo ji v průběhu školního roku získali (Spurná, Větvičková, Sedláčková, Fryšarová): 4 Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odcházejí ze školy: 0 11

12 II.2.2 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ vzdělávání, kurzů Počet zúčastněných pracovníků Typ vzdělávání Speciální pedagogika předškolního věku 1 Univ. Palackého v Olomouci, PdF bakalářské studium Speciální pedagogika ZŠ 1 PdF MU - magisterské stud. Učitelství 1. stupně ZŠ 1 PdF MU - magisterské stud. Učitelství 2. stupně ZŠ 1 PdF MU - magisterské stud. Učitelství všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů ZŠ a SŠ 1 Univ. Palackého v Olomouci, PdF Střední pedagogická škola Boskovice 1 Vychovatelství Konference k environmentální výchově 1 Lipka, Brno Křesťanský učitel na ZŠ a světské vlivy Křesťan za katedrou 6 Konference poř. ZŠ Třinec a Beskydské gymnázium Gymnázium Mountain Academy, Frýdlant n./ostr. Výchovně vzdělávací proces v křesťanských školách: Profesionální komunity 3 ACSI Polsko, Katowice Křesťanské školy vize, poslání 2 Uppsala, Švédsko, mezinárodní konference Psychomotorické hry v MŠ 1 SSŠ Brno,28 543/ Netradiční pohybové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku 1 PedF MU Brno, 1441C/2013/0672 Výživa a děti 1 SSŠ Brno; Metody a formy práce ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení 4 DESCARTES / Studium pro asistenty pedagoga 1 SSŠ Brno; Problematika syndromu ADHD 18 SSŠ Brno; / Tablet jako pomocník učitele 1 Nácviky sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního vzdělávání 1 SSŠ Brno / UP Olomouc Ped.F CZ.1.07/1.2.00/ Týmová spolupráce učitele a pedagoga 2 Rytmus o.s. Praha Žák s tělesným postižením v běžné škole 1 PedF UP Olomouc Koordinátor inkluze a jeho pozice 1 Rytmus o.s. Praha CELKEM účast na vzdělávacích akcích 50 12

13 ČÁST III. Výsledky výchovy a vzdělávání III.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospěl o Opakuje Průměr 1. 6 *) 6 1, *) 8 1, *) **) 9 1, , ,37 Celkem za I. stupeň *) , , , Celkem za II. stupeň ,59 Celkem za školu *) ,43 *) Do počtu nejsou zahrnuti žáci, kteří plní povinnou školní docházku v cizině: 1.roč.- 1 žák 2.roč.- 1 žák 3.roč.- 2 žákyně. **) Do počtu není zahrnut integrovaný žák ze ZŠ speciální, neboť je hodnocen z jiných předmětů než v běžné ZŠ. III.2 Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy III.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 0 průměr na jednoho žáka: 0 13

14 III.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III.4.1 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných I v letošním školním roce jsme věnovali zvýšenou individuální péči žáku 5. třídy Vojtěchovi Brdečko, nadprůměrně nadanému v matematice. Jako každým rokem, tak i letos byl pro něj vypracován individuální vzdělávací program (schvalují rodiče a PPP), podle něhož se vzdělává v matematice spolu s vyšším ročníkem. Koncem školního roku byl diagnostikován další žák nadaný na matematiku Marek Šťovíček z 1. ročníku a byl mu též pro další školní roky doporučen IVP. III.4.2 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školním roce 2013/2014 jsme na počátku školního roku zaevidovali v běžné ZŠ 25 žáků s vývojovými poruchami a se specifickými vzdělávacími potřebami, žádný z nich však nepracoval podle individuálního vzdělávacího plánu. Učitelé v hodinách přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při zadané samostatné práci, či práce dle materiálů doporučených PPP. Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky a je upřednostněn jejich mluvený projev. V zadávání individuálních úkolů je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků. V průběhu vzdělávání je využíváno běžné slovní hodnocení i klasifikace známkou. U jedné žákyně z 1. ročníku nastaly výchovně vzdělávací problémy takové intenzity, že si vyžádaly odborné vyšetření žákyně na SPC. Výsledek šetření autismus - umožnil získat pro výuku ve třídě asistenta pedagoga. Podle individuálního plánu vypracovaného podle RVP ZSŠ se ve škole vzdělával jeden žák zařazený do ZŠ speciální (dříve označované jako zvláštní). Má diagnostikováno těžké mentální postižení a souběžné postižení více vadami. Žák je zařazen do běžné třídy ZŠ, předměty stanovené pro ZSŠ zhruba odpovídají rozvrhu třídy, jeho vyučovací hodiny jsou však podle potřeby kratší a má navíc zdravotní Tv jako povinný předmět. III.4.3 Vzdělávání žáků se speciálními výchovnými potřebami Do 6. ročníku jsme během školního roku přijali dívku, která měla na původní škole vážné kázeňské problémy vlivem party, s níž se přátelila. Na návrh PPP jí byl vypracován individuální výchovný plán. Od počátku školní docházky na naší škole neměla dívky v podstatě žádné kázeňské problémy, proto byl na konci školního roku její IVýP ukončen. 14

15 III.5 Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 0 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 1 žák a 2 žákyně ve snaze o zlepšení prospěchu (a v jednom případě i kázně) v malém žákovském kolektivu. ČÁST IV. činnosti Údaje o výsledcích inspekční Ve školním roce nebyla na naší škole provedena na žádném úseku školy inspekční činnost. ČÁST V. Další údaje o škole V.1 Aktivity školy Aktivity školy vycházejí z priorit školy, které jsou zakotveny v našem školním vzdělávacím programu. Základ vidíme ve vytváření kvalitního dětského kolektivu napříč ZŠ, ŠD i MŠ. Vytváření povědomí pospolitosti nám pomáhá ve výchově ve všech jejích aspektech a rozvoj socializace dětí je tou nejlepší přípravou pro život. Dobrý dětský kolektiv tvořený různými věkovými kategoriemi je tím nejlepším prostředím, v němž lze rozvíjet základní kompetence u dětí a žáků, zejména kompetence občanské, sociální a personální, komunikativní, ale též kompetence k řešení problému i kompetence pracovní a činnostní. K tomuto cíli máme velmi dobré podmínky, protože mnoho žáků má mladší sourozence buď v nižším ročníku, nebo v mateřské škole, takže do vytváření kolektivu pozitivně vstupují i rodinná pouta. Většina dětí se též zná z aktivit církví, odkud přicházejí. 15

16 Všechny tyto aspekty využíváme a rozvíjíme i tím, že se snažíme co nejvíce propojovat činnost ZŠ, ŠD a MŠ, například ve společné ranní hodině od 7.00 hod. v herně mateřské školy nebo též v případě organizačních důvodů při spojení provozu ŠD a MŠ v odpoledních koncových hodinách nebo při společných bohoslužbách celé školy. Žáci základní školy se setkávají při společných činnostech v rámci projektových dnů i týdnů, ale též při mimoškolních aktivitách. Rozvoji kolektivu přispívají tradice školy, které se již pátým rokem snažíme vytvářet. Jednou ze základních tradic jsou dopolední oslavy Dne dětí se zábavnými aktivitami i sportovními soutěžemi. Vítězové získávají sladké odměny, sportovní poháry a památeční diplomy. Pro vytváření dětského kolektivu na základní škole jsme každým rokem organizovali týdenní pobyt na škole v přírodě. Letos se místo tohoto pobytu uskutečnil výjezd k našim přátelům Lužickým Srbům, do Chrósčic ve východním Německu. Tím jsme rozšířili socializační příležitosti do rámce Evropy. Po pěti letech provozu školy pokračujeme v osvědčených školních i mimoškolních aktivitách, které jsme vyhodnotili jako funkční a přínosné. Z výchovného hlediska je lze rozdělit do několika oblastí. V.1.1 Výchova k toleranci, spolupráci, empatii a pomoci potřebným lidem Tato výchova tvoří základ činnosti školy, základní i mateřské, a prolíná všemi výchovně vzdělávacími činnostmi. K výrazným a každoročním akcím naší školy pro posílení této oblasti výchovy patří: - návštěva stacionáře v Bohunicích (vánoční kulturní program i předání dárečků a evangelia seniorům jsme uskutečnili již pátý rok) - spolupráce s Domem Naděje na Vinohradech, kam žáci docházejí v rámci školní družiny s kulturním programem pravidelně 1x za dva měsíce, - již potřetí jsme navštívili také Domov důchodců na ulici Borky v Maloměřicích. Z důvodů pracovní vytíženosti ředitele české pobočky Feet the Hungry Daniela Skokana jsme pravidelnou besedu o životě dětí v Africe a finanční sbírku přesunuli až na podzim. V.1.2 Multikulturní výchova je další naší prioritou. Jednotlivé výchovné záměry a realizace jsou úzce spjaty a propojeny s prevencí proti rasismu, xenofobii i antisemitismu (viz str. 33). 16

17 V.1.3 EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) Každým rokem postupujeme podle Akčního programu EVVO a využíváme různých školních i mimoškolních příležitostí, abychom dětem tuto problematiku přiblížili. EVVO prostupuje napříč veškerou výukou i výchovou a je zapracováno do školního vzdělávacího programu. Zasahuje do estetiky, výchovy ke zdraví a do všeho, co nás obklopuje. Mezi pravidelné školní akce patří: - vycházky spojené s poznáváním přírody i akce, které se dříve konaly v rámci Týdne pro Zemi. (Letos jsme tradici tohoto Týdne zrušili, protože se nám nedařilo vměstnat vše do pěti dní a také termíny akcí např. Lipky nezáležely na nás.), - akce v Týdnu pro zdraví (viz str.18) zaměřený na problematiku přírody s vlivem na zdraví člověka jako součásti přírody, - účast na seminářích, programech a přednáškách, které pořádá Dům ekologické výchovy Lipka, - žáci každoročně absolvují některé z programů s tematikou EVVO v DDM Fantázie. Během školního roku se jednotlivé ročníky (mimo probíranou látku ve škole) i oddělení školní družiny zúčastnily těchto akcí v rámci EVVO: - tradiční výlety do Mariánského údolí, - programy Lipky: Půda není nuda, návštěva Hádeckého lomu (s výkladem) - čištění studánek v Mariánském údolí i v lesích okolo Brna, zejména mezi Velkou Klajdovkou a Bílovicemi, - beseda s veterinářem, který vede v Židenicích zvířecí útulek, - výlet do zoo, - byla promítána různá videa a DVD s touto tematikou, například o globalizaci apod. Jako výjimečnou příležitost jsme přivítali obnovu sadu v blízkosti školy. Naši žáci druhého stupně v rámci pracovních činností zasadili čtyři stromy, a to včetně vykopání jam. Na konci školního roku všechny třídy podnikly autobusový výlet do jihovýchodní oblasti České křídové pánve, zakončené nevelkým seskupením kaňonovitých údolí, lemovaným skalními stěnami s výškou metrů. Navštívili jsme nejzajímavější lokalitu - Toulovcovy Maštale s malým skalním bludištěm. Pro pedagogy i žáky to byl ojedinělý zážitek. Letos poprvé přišly pracovnice DDM Fantázie k nám do školy s unikátním programem Recykláček, který absolvovali postupně žáci 1. až 4. ročníku. 17

18 Program obsahoval projekci filmu o třídění odpadu v domácnostech (zejména biologického původu), zpracování odpadu v třídírnách, o jeho recyklaci (nutné vybavení, principy, její průběh ), a poté následovala praktická část, kdy žáci prakticky prováděli třídění. Odpoledne na práci ZŠ navazuje školní družina. Letos žáci s vychovatelkami navštívili Centrum dopravního výzkumu v Líšni, kde byl pro základní školy, v rámci Evropského dne mobility (na podporu ekologicky šetrných způsobů dopravy), připravený bohatý program: filmová prezentace rizikového chování na silnici s poučením, jak mu předcházet, jaká má být výbava jízdního kola apod. Součástí programu byla též krátká přednáška a hlavně diskuse, při níž se žáci dozvěděli vše, co je zajímalo. Tradičně ŠD zahrnuje do programu EVVO besedu o včelařství, spojenou s ukázkou pomůcek, pláství apod. Brněnský včelař dokáže každoročně žáky zaujmout svým poutavým vyprávěním o životě včel, děti si mohou prohlédnout včelí plásty a bohatou fotogalerii, domů si pak odnášejí svíčky ze včelího vosku i propolis. Environmentální výchova a vzdělávání v mateřské škole je realizovaná v rámci bloku Bůh stvořil svět kolem mě a je tematicky zaměřená na jednotlivá roční období. Letos se podařilo vyšetřit kousek místa pro záhonek na hřišti mateřské školy a děti zde získávají základy pěstitelství. Tradicí se již staly vycházky do blízké i vzdálenější přírody, zejména do Mariánského údolí, kam jezdí děti pozorovat proměny přírody v různých ročních obdobích. Výlety jsou spojené s pozorováním a pojmenováním různých druhů rostlin, stromů i broučků a také s besedami o ochraně přírody. V.1.4 Výchova ke zdraví a bezpečnému chování prostupuje veškerou každodenní činnost školy základní i mateřské, ve výuce i o přestávkách. Žáci základní školy využívají sportovního vybavení v pronajímaných prostorách 25 m dlouhé chodby pro pohybové aktivity o přestávkách, ale jsou k dispozici také mateřské škole a školní družině. Kromě skákacích míčů, které mají žáci stále k dispozici, je zde umístěn koš a dva míče pro basketbal, dvoje žebřiny se žíněnkami a lezecká stěna. Pro menší děti je zde připevněn terč pro střelbu míčky a šipkami na suché zipy. Naši žáci tedy mohou volit dle zájmu z více možností pohybových aktivit zejména o velké přestávce a také toho plně využívají. O velké přestávce vykonávají dohled nad žáky vždy dva pedagogové, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Žáci 3. a 4. ročníku měli v rámci tělesné výchovy zařazený plavecký výcvik, letos ve veřejném plaveckém stadiónu na Lesné. V rámci posílení výchovy ke zdraví jsme opět zařadili do programu školy Týden pro zdraví v souvislosti s veřejnými akcemi v rámci Brněnských dnů pro zdraví. Do tohoto týdne jsme také zařadili vše, co jakkoli zdraví lidí ovlivňuje. Jednalo se o tyto akce: - beseda o zdravé výživě (pro 2. stupeň), spojená se shlédnutím DVD s populárně 18

19 naučným filmem Yesneyes, v němž zábavnou formou kuchaři z televizního pořadu o vaření Kluci v akci prezentovali zábavnou formou pravidla správného stravování, - Zdravé zuby dopolední program v jednotlivých třídách ročníku; letos byla opět přizvána paní zubařka, - nácvik první pomoci jako součást branného cvičení (pořádalo pro všechny naše žáky ročník CVČ Lužánky), - nácvik volby zdravé stravy interaktivní program v Knihovně J. Mahena Budulínku, dej mi hrášku (1. a 2. ročník), - návštěva hasičských zbrojnic: 1. a 2. ročník na Lidické ulici v centru Brna, 3. a 4. ročník letos poprvé u hasičů v Líšni, kteří žákům nejen předvedli vše, co jim pomáhá při práci a žáci si mohli vše vyzkoušet, ale byli též svědky skutečného poplachu a výjezdu hasičů k požáru, práci, - vycházky do přírody spojené s pohybovými hrami zdravý životní styl, - školní družina program v Centrum dopravního výzkumu v Líšni (viz.str. 18). K posílení výchovy ke zdraví můžeme také přičíst Sportovní den, uspořádaný koncem školního roku pro žáky ročníku. Dále pokračujeme ve výchově k bezpečnému chování v rámci ochrany člověka za mimořádných událostí (OČMU), letos podle nově vytvořeného Školního programu OČMU, platného od , který zahrnuje také dopravní výchovu. Tato tematika je součástí náplně práce v prvouce, přírodovědě a přírodopisu, zejména témata první pomoci a obsahu lékárničky, péče o zdraví i živelné pohromy. Letos poprvé jsme uspořádali branné cvičení za spolupráce CVČ Lužánky, při němž žáci trénovali na figurínách i figurantech první pomoc včetně přenášení zraněného a z novou činností bylo procházení zamořeným územím. S protipožární ochranou se žáci blíže seznámili v hasičských zbrojnicích v rámci Týdne pro zdraví na Lidické ul., kam každoročně učitelé docházejí se svými třídami. Dopravní výchovu našich žáků pravidelně posilujeme jak v rámci výuky nebo Týdne pro zdraví. Opakovaně spolupracujeme také se společností AMAVET, o.s. (Asociace pro výukové programy pro mládež, vědu a techniku). Centrum AMAVET Junior Brno, za podpory Odboru dopravy MMB pořádá výuku dopravní výchovy na PC, což je pro žáky zvláště atraktivní. Výuka trvá 90 minut a skládá se z teoretické i praktické části. Spolupráci s dopravní policií se nám podařilo zajistit až na podzim příštího školního roku. Během školního roku učitelé vhodně doplňovali běžnou náplň výuky promítáním videí a DVD s tematikou OČMU. Vychovatelky školní družiny pro zajištění výchovy k bezpečnému chování a ochrany člověka za mimořádných událostí s dětmi často opakují důležitá telefonní čísla, zásady první pomoci a zásady při setkání s podezřelým člověkem, nebezpečným zvířetem a neznámým předmětem, petardami, zásady chování při požáru, při přírodní katastrofě apod. 19

20 Žáci jsou soustavně vedeni k tomu, aby uměli předcházet úrazům, znali a respektovali dopravní značky a dodržovali veškerou bezpečnost při pohybu na veřejných komunikacích, včetně zajištění povinného vybavení jízdního kola. V mateřské škole jsou děti vychovávány k péči o zdraví a k bezpečnému chování nenásilnou formou během situací, které se v průběhu roku vyskytnou. Jsou seznamovány s pravidly bezpečného chování zejména při pobytu na školní zahradě při hrách či sportovní činnosti, při vycházkách a také při výtvarných a rukodělných činnostech, při nichž se učí bezpečně zacházet s různými pomůckami a předměty. Cíleně se bezpečnosti věnují v rámci bloku Bůh stvořil svět kolem mě. Výchova k péči o zdraví je součástí každodenního provozu mateřské školy a je zhuštěna do tematického bloku Bůh mě stvořil, kam jsou zahrnuty poznatky o lidském těle. Letos učitelky využili akce pořádané městem v rámci brněnských dnů pro zdraví a navštívily s dětmi Přírodní zahradu u Smrku (občanského sdružení Smrk), kde si nejen prohlédly zahradu plnou bylinek, ale měly zde možnost shlédnout maňáskové představení Kašpárka bolí v krku. Děti velice zajímá téma Lidské tělo. Rády si prohlíží knihy s touto tematikou, jsou zvídavé, ptají se na to, co je zajímá. S tímto tématem je též propojen význam pohybu. Děti se aktivně zapojují do každé pohybové činnosti a obzvláště si oblíbily opičí dráhy (použití různých pomůcek, součástí nábytku i tělovýchovného nářadí k procvičování různých pohybových prvků). Dopravní výchova je v MŠ přirozeně realizována při vycházkách, výletech a přesunech v MHD. Dopravní situace řeší hlavně hoši též v herně při hře s autíčky na koberci s potiskem sítě silnic a chodníků. V.1.5 Další oblasti výchovy Existují však další oblasti výchovy dětí a žáků, které sice nejsou přímo prioritou stanovenou státem, ale z hlediska harmonického rozvoje osobnosti člověka je nelze opomíjet a věnovat jim menší pozornost. Za takové považujeme výchovu estetickou, kulturní a vlasteneckou. Dále pak preferujeme výchovu etickou, jejíž náplň je shrnuta do obsahu povinného vyučovacího předmětu Etická výchova. Estetická a kulturní výchova Filmovému umění se žáci učí porozumět především v rámci relaxace v ŠD a MŠ. Letos starší žáci ročníku navštívili také Festival dokumentárních filmů s tématem Jeden svět v kulturním domě v Líšni, s tematikou zaměřenou na život hendikepovaných lidí mezi námi. Žáky také systematicky vedeme k pochopení osobité estetiky divadla. K tomu přispívají nejen návštěvy divadelních představení, ale i městských knihoven. 20

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Výroční zpráva o činnosti školy Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Školní rok 2011/ 2012 1 Část I. Základní charakteristika školy a) Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Výroční zpráva o činnosti školy Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Školní rok 2009/ 2010 1 Část I. Základní charakteristika školy a) Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ivančice 30. září 2013 Ing. Marta Špalková ředitelka Výroční zpráva byla schválena na schůzi školské rady dne: 2. 10. 2013 1 2 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 2011 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 2011 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš Obsah: Část I. Základní údaje o škole...3

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011 Výroční zpráva školní rok 200 / 20 Základní škola a Mateřská škola Brno.0 Základní charakteristika školy Blažkova 9, 638 00 Brno. Název právnické osoby vykonávající činnost školy:.2 Zřizovatel školy: ÚMČ

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ Praha 5 Velká Chuchle PSČ 159 00, IČO 701 07 521, tel. 257 94 10 39, e-mail: skola@chuchle.cz č. j. : 305/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014 Projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více