MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace telefon: ,mobil: , Zpracovala a předkládá: Iva Muzikářová V Liberci Razítko a podpis ředitelky školy

2 Obsah : A/ Zpráva o činnosti mateřské školy osnova Část 1. : Charakteristika mateřské školy název školy, sídlo, právní forma, IČO zřizovatel školy, adresa zřizovatele právní forma školy ( právní subjekt od kdy ), IČO ředitelka školy datum zařazení do sítě celková kapacita a jejich součásti základní údaje o součástech rada školy Část 2.: Výchovně vzdělávací proces vzdělávací program školy organizace a výchovy Část 3.: Údaje o dětech údaje o počtech dětí, tříd zapsané a zařazené děti pro školní rok 2009/2010 Část 4.Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků, počtu externistů změny v pedagogickém sboru ( nástupy absolventů, odchody pracovníků ) přehled o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků věková skladba učitelského sboru údaje o dalším vzdělávání pracovníků ( typ kurzu, studia, počty účastníků, typ výstupu osvědčení, oprávnění ) Část 5.: Výkon státní správy druh a počet vydaných správních rozhodnutí odvolání proti rozhodnutí ředitele Část 6.: Řízení školy realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok spolupráce s rodiči, školami, dalšími organizacemi Část 7.: Poradenské služby logopedická péče práce s talentovanými dětmi Část 8.: Údaje o průběhu a výsledku kontrol druh a zaměření kontroly Část 9.: Údaje o dalších aktivitách školy ( zařízení ) co se nám povedlo granty a dotace ( podané a realizované ) Část 10.: Další záměry školy, zhodnocení, závěr předpokládaný vývoj školy (dopady demografického vývoje )

3 Část 11.: Přílohy B/ Výroční zpráva o hospodaření školy příjmy výdaje stav fondů C/Výroční zpráva školní kuchyně obrazová příloha

4 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 6. září 2010 na základě zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, podle 10 odst. 3, ve znění pozdějších předpisů Část 1 Charakteristika mateřské školy název školy: MATEŘSKÁ ŠKOLA,Liberec 30, Tanvaldská 282, příspěvková organizace sídlo: Tanvaldská 282, Liberec 30 zřizovatel školy: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou Tanvaldská 50, Liberec 30 právní forma: příspěvková organizace od IČO: DIČ: CZ obchodní rejstřík: ředitelka školy: Iva Muzikářová datum zařazení do sítě škol: celková kapacita školy a jejich součástí: mateřská škola - kapacita: 45 dětí školní jídelna - kapacita: 50 jídel základní údaje o součástech: Mateřská škola IZO kapacita 45 dětí Jídelna mateřské školy IZO kapacita 50 jídel rada školy: nemáme

5 Část 2 Výchovně vzdělávací proces Charakteristika vzdělávacího programu školy Cílem našeho vzdělávacího působení na děti v naší mateřské škole je prožít aktivní a šťastné dětství. Do ZŠ chceme předávat děti samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s učitelkou, bez vad řeči a se širokou aktivní slovní zásobou. V našem předškolním zařízení zajišťujeme veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem školní docházky. Základem je úsilí o všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte. S dětmi pracujeme podle moderní koncepce Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, vydaného Ministerstvem školství, který vychází z přesvědčení, že vzdělání předškolních dětí je třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte.náš školní vzdělávací program prošel v tomto roce inovací, protože bylo potřeba doplnit různé nadstandardní aktivity, propracovat vzdělávací cíle a v souvislosti s tím i nabídku činností. Název zůstal v nezměněné podobě tzn. Objevujeme svět s podtitulem ve školce se bavíme, objevujem, tvoříme.. Vzdělávací obsah školního vzdělávacího plánu je tomuto požadavku přizpůsoben. Je rozdělen do několika oblastí, které jsou mezi sebou propojeny a vzájemně se ovlivňují, protože fungují jako celek. Jsou to tyto oblasti: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět K seznámení dětí s těmito oblastmi využíváme třídní plány přizpůsobené jednotlivým věkovým kategoriím, jejichž součástí je denní cvičení, tanečky, zpěv, pohybové hry, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četba, vyprávění, dramatizace, poslech, samostatný mluvní projev dětí atp.ústřední činností dětí zůstává samozřejmě hra, která je provází celý den, prolíná všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. Aby vzdělávání bylo smysluplné a efektivní rozpracováváme učivo do integrovaných bloků a tématických celků (z pravidla v rozsahu 1-2 týdnů), do nichž učitelky vsazují konkrétní vzdělávací záměry. Děti vnímají okolní skutečnost v přirozených souvislostech, což nejlépe odpovídá mentalitě, možnostem a vzdělávacím potřebám dětí předškolního věku. Neméně důležitý je individuální přístup. Každé dítě má možnost vyvíjet a učit se vlastním tempem. Učitelky mu nabízejí v různých oblastech pestrou

6 nabídku dle jeho momentálních možností, potřeb a zájmu. V rámci známých udržovaných tradic se dětem daří prohlubovat vrstevnické vztahy, kamarádství, vnímají jak svou individualitu, tak sounáležitost se skupinou a mateřskou školou, tím vytváříme u dětí hodnotové a vztahové zázemí. Vzdělávací činnost je založena na metodách přímých zážitků, využíváme dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Snažíme se u dětí probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno už umí, zvládnou a dokáží. Dětem nepředkládáme jen hotové návody, ale naopak se jim snažíme umožnit hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. Vedeme děti ke zdravému, krásnému a čistému způsobu života, vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci druhému, k ochraně přírody a životního prostředí. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby dítě u nás bylo šťastné, spokojené a dle svých schopností a individuálních zvláštností připravené na vstup do Základní školy. Při realizaci vzdělávání využíváme zejména školní klima, které tvoří příznivá atmosféra, estetické prostředí, citlivý a vnímavý přístup všech zaměstnanců k dětem. V atmosféře rovnosti, důvěry, optimismu, porozumění a spolupráce se děti cítí bezpečně, příjemně, jsou aktivní a mají chuť ke vzdělávacím činnostem. Nejvíce využíváme metodu prožitku - spontánní učení pomocí hry nebo činnosti, ke které je dítě vnitřně motivováno, naladěno a citově jej prožívá - neboť je velmi efektivní a má hluboký a trvalý dopad. Nemalou měrou nám pomáhá spolupráce s rodinou, kterou se snažíme stavět na bázi vzájemného partnerství, důvěře, spolurozhodování a vzájemné odpovědnosti. Jen nás mrzí, že se nám nedaří navázat s některými rodiči takovou spolupráci, která by byla přínosem nejen pro naši pedagogickou činnost, ale především pro jejich děti. Posláním všech zaměstnanců naší mateřské školy je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Záleží nám na tom, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i celoživotního vzdělávání. Snažíme se u dětí vytvářet a podporovat předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí a umožňujeme tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští naši školu, k optimální úrovni osobního rozvoje a učení, respektive k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná.

7 Dobře víme, že se děti vyvíjejí různě rychle. Přestože jsou v tomto věku tyto rozdíly dosti velké, je možné pozorovat, že některé děti jsou v určitých oblastech víc pozadu, než by se dalo očekávat. Vzhledem k tomu, že se takové případy vyskytují, postupujeme způsobem, který jim umožňuje jejich vrstevníky dohnat. U dětí, u kterých se projevují větší disproporce ve vývoji úzce spolupracujeme s rodiči a případně odbornými organizacemi, např. psychologicko-pedagogickou poradnou. Učitelky při každodenních činnostech s dětmi využívají svých letitých zkušeností, které si doplňují a prohlubují samostudiem literatury z oblasti soudobé vývojové psychologie a pedagogiky předškolního věku. Pro profesní růst využíváme především různých školení pořádaných Národním institutem pro další vzdělávání v Liberci. Organizace vzdělávání pedagogové se plně věnují všem dětem a s ohledem na jejich individuální zvláštnosti je vzdělávají denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby vytváříme dětem potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený dětem je dán dostatečný prostor i čas pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat později všechny aktivity organizujeme tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností a pracovaly svým tempem vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v různě velkých skupinách snažíme se dostatečně dbát na osobní soukromí dítěte. Pokud to dítě vyžaduje, má možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společné činnosti, stejně tak mají možnost soukromí při osobní hygieně plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí tak, aby vyhovoval individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky ( za finanční pomoci zřizovatele ) usilujeme o to, aby učení bylo co nejnázornější, založené na vlastní činnosti dětí a jejich prožitcích. plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky

8 Plnění cílů se aplikuje v nabídce každodenních činností, které tak tvoří běžný denní řád a jsou součástí třídních plánů, které navazují na Školní vzdělávací program, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Část 3 Údaje o dětech Údaje o počtech dětí, tříd Počet tříd Celkový počet dětí Počet dětí na jednu třídu Počet dětí na učitelku Šk.rok 2007/0 2008/ / / / / / / ,5 22,5 12,6 12,6 Počty zapsaných a zařazených dětí do ZŠ Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Část 4 Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků, počtu externistů Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor Praxe roků 1. ředitelka 1 SPdgŠ učitelka 0,57 SPdgŠ učitelka 1 SPdgŠ učitelka 1 SPdgŠ školnice 1 základní kuchařka 1 vyučená v oboru vedoucí šk. jídelny 0,45 STŠ stavební hospodářka 0,2 STŠ stavební 14 Přehled odborné a pedagogické kvalifikace a věkové skladby učitelského sboru

9 OPZ Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51až důchod. věk Důchodový věk Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen OPZ úpl 1/ 1 2/2 1/1 4 / 4 OZ PZ Žádná Nově přijatí pedagogové Ukončené PP pedag. 1/1 5/5 Poznámky: OPZ odborná a pedagogická způsobilost, OZ pouze odborná způsobilost, PZ pouze pedagogická způsobilost, PP pracovní poměr. Počty se týkají fyzických pracovníků. K navyšujeme kapacitu ze 45 na 50 dětí a v souvislosti s tím se adekvátně zvýší i pracovní úvazky pedagogů. Důchodkyně byla zaměstnána na zkrácený pracovní úvazek 0,57 a ten k ukončila. Tentýž den nastoupila nová učitelka, která splňuje odbornou i pedagogickou způsobilost. Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli: Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Nastoupili 0 1 Odešli Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Počty pracovníků dlouhodobé Druh vzdělávání krátkodobé -kurzy Celkem Další vzdělávání bylo ovlivněno dlouhodobou pracovní neschopností ředitelky školy.

10 typ kurzu, studia, vzdělávací program počty účastníků Bystříme své smysly 1 osvědčení Datové schránky z.300/2008 Sb. 1 osvědčení Kolokvium ředitelů 1 osvědčení Diagnostika a IVP předškoláka s odkladem školní docházky Část 5 typ výstupu osvědčení, oprávnění 1 osvědčení Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání Rozhodnutí o zařazení dítěte do MŠ 20 0 Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ 6 0 Rozhodnutí ředitele školy podle 34 odst. 3 zákona č. 561 / 2004 Sb.,o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) Zápis do naší mateřské školy proběhl dne a přijali jsme 27 žádostí o přijetí, z toho bylo 20 žádostí vyřízeno kladně a 7 záporně. Pro školní rok 2010/11 bylo přijato dle platných kritérií celkem 20 dětí. Vydáno bylo celkem 7 Rozhodnutí o nepřijetí také dle platných kritérií. z důvodu nesplnění daných kritérií : věk dítěte 5 dětí mladších tří let tzn. narozené v období od prosince 2007 do února 2008 trvalý pobyt mimo obec 2 děti - z toho1 dítě bydliště Vesec a u jedné žádosti chyběly potřebné dokumenty + bydliště mimo náš katastr, proto nebylo zahájeno správní řízení ). V zákonné lhůtě nikdo nepodal odvolání proti mému rozhodnutí. Porovnání přijatých a nepřijatých dětí od roku 2005/06 do roku 2010/ / // / / / /11 žádosti přijatých nepřijatých Poznámka: V poslední době se často objevuje názor, že by bylo dobré přijímat i děti mladší děti tří let, proto zde uvádím Výklad MŠMT:

11 V souladu s 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Žádný právní předpis neupravuje pevně spodní věkovou hranici dětí přijímaných k předškolnímu vzdělávání - jediným vodítkem je skutečně pouze 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Dítě mladší 3 let věku však lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek. Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v 33 zákona č. 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy. Příspěvkové organizace zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí mohou činnost jeslí vykonávat jak v hlavní činnosti, tak v doplňkové činnosti, pokud má tyto činnosti vymezené v předmětu činnosti ve zřizovací listině (ať již v hlavní činnosti či v doplňkové činnosti). Část 6 Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou Hlavním a prvořadým úkolem všech zaměstnanců je, aby k nám děti nejen rády chodily, ale aby byly u nás šťastné, spokojené a dle svých schopností a individuálních zvláštností připravené na vstup do ZŠ. Smysl našeho pedagogického snažení spočívá v tom, že učitelky průběžně sledují, jak se jednotlivé děti vyvíjejí, jak se zdokonalují ve svých dovednostech, jak si při hrách a běžných činnostech vedou, jak se cítí, a zároveň vyhodnocujeme, zda a jaké pokroky ve vzdělávání dělají. Našim cílem je zjistit, co děti potřebují a podle toho pak dále postupovat v jejich výchově a vzdělávání. Jak jsem již zmínila v letošním roce jsme inovovali náš Školní vzdělávací program ( dále ŠVP ) a proto bylo nutné přizpůsobit tomu také třídní plány, podle kterých pracují jednotlivé třídy. Třídní plány jsou rozděleny do deseti měsíčních integrovaných bloků. Hurá léto Jsme jedna rodina Koulelo se, koulelo Pod rozkvetlou jabloní Na jaře, na jaře ŠVP Objevujeme svět Podzime, podzime, už zas nosíš deště Vánoce, vánoce přicházejí Když jaro zaťuká Z pohádky do pohádky Zima, zima, zimička

12 Ke každému bloku se vztahuje nabídka konkrétních činností, cílů i očekávaných výstupů tak, aby všechno bylo v souladu se naším ŠVP. Při plánování vycházíme z rytmu dne, týdne, měsíce, ročního období a roku. Děti máme ve třídách rozděleny podle věku, protože každý věk má jiné potřeby a specifika. Jedním z našich hlavních cílů je připravit děti na vstup do ZŠ a probudit v nich touhu se dál vzdělávat a to se nám podle našeho názoru u našich školáků podařilo i letos. Již několik let se potýkáme s mluvním projevem dětí a to hlavně s nesprávnou výslovností, proto jsme rády, že přímo ve škole působí kvalifikovaná logopedka. Nemalou starost nám dělá fyzická vyspělost jednotlivců (špatná koordinace pohybů, malá výdrž při chůzi ) děti jsou brzy unavené, v neposlední řadě mají často problémy s grafickým projevem a správným držením těla. Z těchto důvodů probíhá jednou týdně rehabilitační cvičení s firmou SAREMA, v letošním roce jsme zařadili pravidelné týdenní cvičení jógy, cvičíme s dětmi na míčích, zařazujeme prvky kineziologie, pořádáme výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí zaměřené na enviromentální vzdělávání a fyzický rozvoj dětí, v únoru se část dětí zúčastnila lyžařské školičky. Doufáme, že ke zlepšení fyzické vyspělosti nemalou měrou přispěje i vzduchová trampolína, kterou nám daroval MO. Pro děti to byl krásný začátek nového školního roku. Mezi oblíbené činnosti patří zpěv a kreslení, proto dětem nabízíme výtvarný kroužek, kde je seznamujeme s netradičními výtvarnými metodami a zpívání pro radost ve sborečku společně s MŠ Lísteček. I letos jsme v rámci enviromentálního vzdělávání navštívili Oldřichov v Hájích, kde byl pro nás připraven zajímavý program pod názvem Kouzlo vánoc. Dvakrát nás navštívilo sdružení Čmelák a výukovými programy: Království papíru, při kterém se děti seznámili z čeho papír vzniká a každý si mohl vyrobit svůj vlastní arch z použitého papíru a druhý program se nazýval Stopa není jen otisk Tlapky. Účast zaměstnanců na řízení školy: Pro zkvalitnění pedagogického působení dává ředitelka zaměstnancům možnost účastnit se na řízení školy: Učitelky mají prostor pro vlastní tvůrčí práci při práci na různých projektech Ředitelka se snaží vytvářet ovzduší důvěry a bezpečí v MŠ i mimo ni. Podporuje motivaci, pozitivní pracovní atmosféru na škole a sebevzdělávání učitelek. Respektuje společně vytvořená pravidla vzájemné komunikace

13 Spolupráce s rodiči Rodiče se snažíme brát jako rovnocenné partnery a respektovat jejich názory. Jak vyplynulo z dotazníků, které slouží k evaluaci školy, rodiče jsou s naší prací spokojeni. Většina z nich neví, co je to vlastně školní vzdělávací program a nevědí, jak by se do něj mohli zapojit, proto je včas informuje o všech aktivitách na nástěnce, kde je žádáme o konkrétní pomoc. Jen nás mrzí, že někteří rodiče si nenajdou ani chvilku, aby si přečetli obsah nástěnek ( uspěchanost rodičů je znát ). Rodiče mladších dětí mají pocit, že většina programů je určena jen pro starší děti. Na třídních schůzkách v září si každoročně vysvětlíme, proč tomu tak je a že se jejich děti také dočkají zajímavých aktivit až trochu povyrostou. Velmi si vážíme každé pomoci, která se projevuje hlavně při společných akcích a v přípravě různých pomůcek, jako například masky na karneval, občerstvení atd. Již se stalo tradicí, že dvakrát do roka pořádáme společná výtvarná setkání v odpoledních hodinách. V říjnu to je podzimní kouzlení a na jaře velikonoční vyrábění. V obou případech se vzájemně učíme novým výtvarným technikám, po práci si vždy posedíme a popovídáme u pohoštění, které přinesou rodiče. Překvapením pro nás je velký zájem i účast některých tatínků, kteří se postarali nejen o materiál, ale ukázali dětem, jak ho lze využít (např.: dřevěné špalíčky dozdobené přírodninami, pletení pomlázky ). Paní Jeřábková nám peče perníčky na zdobení (vánoce, velikonoce) a krásně ozdobené nám přinesla i na vánoční stromeček. Ani letos v únoru se nám nepodařilo uspořádat plánované společné stavění sněhových soch, protože nám nepřálo počasí. K nejoblíbenějším akcím ve škole již tradičně patří předvánoční posezení. Letos jsme ho uspořádali v kapli pod názvem Vánoční spirála. Ohlasy rodičů a prarodičů při odchodu byly kladné a v některých případech se objevily i slzičky dojetí. Ke Dni matek jsme si s dětmi připravili pásmo písní a básní, kterým jsme jim chtěli dokázat, jak je máme rády. Čtyři starší děti, které navštěvují různé kroužky mimo MŠ si samostatně připravily vystoupení, při kterém nám ukázaly, co se naučily. Neméně zdařilá byla i Rozlučka se školáky, při které nechyběl zpěv za doprovodu kytar. Školáci obdrželi upomínkové dárky. Po hlavním programu následovala volná zábava s opékáním vuřtů, mlsáním dobrot a veselých her. Poděkování patří kapele, (basa - Mgr.D.Keltnerová, housle Mgr.L.Rygál, kytary P.Janků, I.Šramarová, J.Hubáčková), která významně podpořila veselou náladu všech přítomných po celé odpoledne loučili jsme se až v podvečer, protože se většině nechtělo jít domů. Informace o různých akcích pořádaných školou a o legislativních změnách ( např.: zápis do školy, úplata za předškolní vzdělávání...) najdou rodiče na nástěnkách v šatně nebo na našich webových stránkách.

14 Pro méně průbojné nebo ostýchavé rodiče jsme umístili v šatně schránku, kam nám mohou psát své připomínky, náměty apod. tuto možnost bohužel zatím nikdo nevyužil. Každým rokem dáváme rodičům vyplnit anonymní dotazník, kde mají možnost své názory a podněty vyjádřit. Letos se nám jich vrátila téměř polovina a mile nás překvapilo, že vesměs všechny s kladnými odpověďmi na naše otázky. Rádi bychom uvítali i negativní názory, které by nás mohli inspirovat pro další práci. Spolupráce s mateřskými školami a ZŠ Troufám si tvrdit, že vzájemná a fungující spolupráce mezi školskými zařízeními ve Vratislavicích nebyla nikdy na takové úrovni, jako je nyní a to ve prospěch všech dětí z naší obce. I v letošním roce se nám podařilo po domluvě se zřizovatelem zajistit prázdninový provoz podle domluvených společných pravidel tak, aby rodičovská veřejnost byla spokojena, což se zdařilo. MŠ Lísteček : děti se vzájemně znají a velmi se těší na každou společnou návštěvu, ať už při secvičné na různá hudební vystoupení, při společných výletech nebo prostě jen tak, že se chceme vidět. Vzájemně si předáváme pedagogické zkušenosti, které se nám osvědčili a mohou být přínosem pro nás všechny. Naše společné akce: v říjnu společný výlet za oživlou pohádkou Časem zpátky do pohádky Staré hrady setkání zaměstnanců v naší MŠ předávání si zkušeností secvičná před vystoupením při rozsvícení vánočního stromu vystoupení při příležitosti rozsvícení vánočního stromu v obci vánoční vystoupení pro rodiče vzájemná pomoc hudební doprovod vystoupení v Domově důchodců výlet do Oldřichova v Hájích Kouzlo vánoc vystoupení při vítání občánků Velikonoce vystoupení na hřišti Na Razcestí besídky při oslavách svátku matek vystoupení pro babičky v Domově důchodců pomoc pí Keltnerové a pí Hubáčkové při Rozlučce se školáky I v letošním roce se dařila spolupráce všech ředitelek mateřských škol při řešení různých problémů, které přináší každodenní práce a nová legislativa. Při letošním zápisu jsme společně řešili velký zájem rodičů, který převyšoval naše možnosti ( viz Výkon státní správy ). Spolupráce se ZŠ

15 1.září jsem opět vyprovodila naše školáky a předala jim ještě malého talismana, aby si na nás občas vzpomněli návštěva našich dětí v první třídě před zápisem do ZŠ zápis do ZŠ s účastí ředitelek z MŠ krácení čekací doby, popřípadě psychická podpora bojácných dětí účast učitelky ze ZŠ na schůzce rodičů v mateřské škole před zápisem vzájemné setkání učitelek předání si informací o dětech, které nastoupí 1.září do ZŠ Spolupráce s KÚ Dvakrát se sešly ředitelky z MŠ s paní Evou Martinkovou, metodičkou pro předškolní vzdělávání a školní stravování která pracuje na odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ Liberec a má na starosti odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. Při setkáních jsme všechny diskutovaly o kritériích přijetí a nejčastějších argumentech odvolávajících se zákonných zástupců. Následně jsme se předběžně domluvily na dalších vzájemných setkáních a rády bychom uvítaly i účast zřizovatele. Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce mezi oběma subjekty je oboustranná a na velmi dobré úrovni. Můžeme se spolehnout jeden na druhého při řešení různých příjemných i nepříjemných situací, které přináší každodenní život. V rámci zvýšení kapacity došlo k výměně dvou umyvadel za pisoáry v přízemí budovy, po mnoha letech byla obnovena studna, která se nachází na naší zahradě a může plnit funkci náhradního zdroje v případě havárie vodovodu, velkou radost máme ze zastřešení vchodu pro děti a rodiče, které určitě oceníme především v zimním období. Nová podlahová krytina a schodiště obložené dřevem výrazně změnilo tvář chodby. I letos bych chtěla velmi poděkovat firmě, která opravy prováděla, protože s ní máme jen ty nejlepší zkušenosti. Dětem udělala bezesporu největší radost trampolína, která nám hodně pomohla při adaptaci nových dětí do kolektivu. Poděkování patří i za konvektomat do naší kuchyně, který jistě přispěje ke kvalitnější přípravě jídel pro děti a bezpochyby i ke snížení nákladů na energie. Vyhovuje nám i předávání informací našim občanům a široké veřejnosti prostřednictvím Zpravodaje a to především informovanost zákonných zástupců dětí o průběhu dne otevřených dveří a zápisu do MŠ. I letos probíhalo ve spolupráci s obcí několik poměrně zdařilých pěveckých vystoupení. Alespoň učitelky s dětmi se na ně vždy pečlivě připravovaly a odcházely s pocitem dobře odvedené práce. Děti rády zpívaly našim nejmenším občánkům a po každém vystoupení odcházely nadšené a plné dojmů.

16 Poděkování patří také zaměstnancům technického střediska a především panu Janků, který dbá, aby na školní zahradě byla včas posekaná tráva, upravený živý plot, v pískovišti aby byl čistý nekontaminovaný písek atd. Nemáme problémy ani s odvozem nepotřebných věcí, které se nashromáždí. Jsem přesvědčena, že naše spolupráce bude pokračovat ve stejném duchu a na stejné úrovni i nadále. Část 7. Poradenské služby Logopedická péče Už pátým rokem máme poradnu přímo v našem zařízení a je tak dostupná pro všechny naše děti, které mají vadu výslovnosti Rodiče si tak nemusí brát volno v zaměstnání, protože si návštěvy dohodnou podle potřeby a stavu vadné výslovnosti jejich dětí, jedná se především o četnost návštěv a čas tak, aby jim vyhovoval. Spolupracujeme také s Pedagogicko psychologickou poradnou v Liberci a to především při vyšetření školní zralosti. I letos nás navštívila psycholožka Dr.Pospíšilová, aby vyšetřila děti u nás.rodiče tuto alternativu velmi přivítali,protože vyšetření probíhá ve známém prostředí a nemusí s dětmi do Liberce. Práce s talentovanými dětmi U dětí předškolního věku se podle našeho názoru projevuje spíš chuť než talent. Děti zapojujeme do kroužků ve škole a v průběhu dne se snažíme všem dětem dávat dostatečný prostor pro rozvoj jejich zájmu, případně talentu. Rodiče upozorňujeme na možnosti rozvoje jejich dětí v různých zájmových organizacích např. kopaná, gymnastika, aerobik aj. případně se snažíme zajistit kontakt s trenéry. Část 8. Údaje o průběhu a výsledků kontrol kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období od Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení ze strany plátce pojistného a pojistné bylo včas a řádně hrazeno.

17 kontrola čerpání finančních prostředků poskytovaných dle 161 dost. 6 písm. b) č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky a škola postupovala v souladu s platnými právními předpisy Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64, Liberec účel kontroly: podle Nařízení parlamentu a Rady ( ES ) č.882/2004 ze dne 29.dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64, Liberec kontrola podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů zjištění po této kontrole lze navýšit kapacitu ze 45 na 50 dětí. Pobytová plocha místností, kapacita hygienických zařízení a umyvadel odpovídají navýšené kapacitě byla na základě pověření starostou Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou ze dne byla vedoucí ekonomického oddělení paní Smetánkovou provedena veřejnoprávní kontrola. Kontrolováno bylo ustanovení zákona č.250/2000 Sb., v platném znění, týkající se hospodaření příspěvkových organizací, dodržování rozpočtového procesu a stanovených limitů, čerpání účelových prostředků a posouzení vnitřního kontrolního systému. Při kontrole nebyly shledány nedostatky. Část 9. Údaje o dalších aktivitách školy Co se nám povedlo podzimní a jarní vyrábění s rodiči zážitkový výlet s kamarády z Lístečků do Starých Hradů pěvecká vystoupení v obci - rozsvícení vánočního stromu, velikonoce, MDD, vítání občánků jsme zařazeni do celostátní sítě MŠ se zájmem o ekologickou /enviromentální výchovu Mrkvička zapojili jsme se do veřejné sbírky Fondu Sidus přístroje pro dětská

18 zdravotnická zařízení Certifikát viz příloha výukový program Království papíru se Čmelákem u nás v MŠ vánoční nadílka výlet do Oldřichova v Hájích výukový program Kouzlo vánoc besídky při oslavách vánočních svátků a svátku matek v únoru - týdenní lyžování realizace projektů: Kineziologie pro předškolní děti celoroční projekt Advent měsíční projekt Zimní radovánky týdenní projekt 1x měsíčně k nám jezdí divadlo Koloběžky Maškarní karneval masopust topení Moreny vítání jara jsme uspořádali pro zájemce Den otevřených dveří výukový program sdružení Čmelák Stopa není jen otisk tlapky školní výlet k České Kamenici na Indiánskou stezku oslava MDD u koní na farmě u pana Čemuse Rozlučka se školáky a rodiči na školní zahradě Nadstandardní aktivity MŠ Zájmové kroužky ( děti se jich účastní dle zájmu a nadání převážně v odpoledních hodinách i jako možnost realizace pro tzv. nespavé děti ) logopedie s Bc. Blankou Pátkovou přímo ve škole za finanční podpory zřizovatele rehabilitační cvičení se zaměřením na plosku nohy se SAREMA výtvarný kroužek kroužek hudební - zpívání pro radost pohádková jóga návštěva solné jeskyně prevence nemocí dýchacích cest, ekzému apod. Granty a dotace podané a realizované Instituce, u které byla dotace žádána Požadovaná částka Získaná částka Účel dotace MO - Vratislavice 8.000,- Kč 4.000,- Kč Oslavy MDD doprava MO - Vratislavice 5.000,- Kč 5.000,- Kč Rozlučka

19 Část 10. Další záměry školy, zhodnocení, závěr Předpokládaný vývoj školy Demografický vývoj nám ukazuje, že i v příštích letech nebudeme schopné uspokojit všechny uchazeče o zařazení do MŠ. Touto situací je nutné se zabývat a stanovit jasná a přehledná kritéria pro přijetí, která nebudou diskriminační ani napadnutelná ze strany zákonných zástupců dětí. Děláme vše proto, aby děti i rodiče byli u nás spokojeni a aby se k nám rádi vraceli. Spokojenost dětí je naším prvořadým úkolem. Spokojené dítě v atmosféře bezpečí se snadno uvolní, otevře a nám tak pomůže lépe zvolit správnou cestu, kterou se máme vydat při jeho vzdělávání s respektováním jeho individuálních zvláštností. Pro zajištění kvalitního vzdělávání dětí je nezbytné, abychom se neustále vzdělávali. K tomuto účelu využíváme dostupných nabídek CVLK a Národního institutu pro další vzdělávání v Liberci, ekologických center Střevlík, Mrkvička, Čmelák aj. V zájmových kroužcích využívat nové techniky, různorodé i netradiční materiály a organizovat je spolu s nadstandartními aktivitami převážně v odpoledních hodinách. dlouhodobé záměry pedagogů při rozvoji dětí všestranně rozvíjet individualitu osobnosti dítěte, s přihlédnutím k jeho potřebám a zájmu zaměřit se na fyzickou vyspělost dětí a cestou přirozených cvičení rozvíjet zdatnost a výdrž při chůzi na delší vzdálenost rozvíjet komunikační schopnosti dětí poskytovat speciálně pedagogickou péči především dětem s narušenou schopností komunikovat snažit se co nejvíce vtahovat rodiče do dění v naší mateřské škole neustále zlepšovat věcné i materiální vybavení školy spolupracovat se všemi organizacemi v obci při pořádání různých akcí a řešení různých problémů, které se objevují v každodenním životě

20 B/ Výroční zpráva o hospodaření školy osnova: 1/ příjmy Celkové příjmy: ,70 Státní dotace: ,00 Dotace od obce: ,00 Kulturní granty obec: ,00 Poplatky rodičů školné: ,00 Ostatní příjmy: (úroky,stravné) ,70 2/ výdaje: Celkové výdaje : ,94 Investiční výdaje: 0 Neinvestiční výdaje: ,94 Náklady na mzdy pracovníků: ,00 Odvody na zdrav. a soc. pojištění: ,00 Zákonné poj. a tvorba FKSP 5.776,00 Výdaje na učebnice a pomůcky: ,00 Výdaje na další vzdělávání: 1.440,00 Čerpání grantů ,00 3/stav fondů Fond investičního majetku Fond kultur. a sociál. potřeb Fond rezervní Fond reprodukce IM ,40 Kč ,38 Kč ,10 Kč ,00 Kč

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 015/01 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 48/1, 40 01 Liberec 1, příspěvková organizace 4 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Výroční zpráva 2011/2012 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy?

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy? ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE 2014 1. Prostředí a provoz MŠ Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? 1 2% 29% 59% Jste spokojeni s

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hluboké Mašůvky 157, Hluboké Mašůvky

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hluboké Mašůvky 157, Hluboké Mašůvky Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 126 156/98-11025 Inspektorát č 12 Signatura: al6rs101 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola - I. stupeň a Mateřská

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory 582 22 Přibyslav, Stříbrné Hory 65 Identifikátor: 600 086 062 Termín konání inspekce: 14. a 16. březen 2007

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Libštát, okres Semily. Adresa: 512 03 Libštát 212. Identifikátor školy: 600 098 745

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Libštát, okres Semily. Adresa: 512 03 Libštát 212. Identifikátor školy: 600 098 745 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Libštát, okres Semily Adresa: 512 03 Libštát 212 Identifikátor školy: 600 098 745 Termín konání inspekce: 2. 3. června 2004 Čj.:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlásilo dne 31.5.2013 v souladu s 171 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 18. 9. 2013

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více