MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace telefon: ,mobil: , Zpracovala a předkládá: Iva Muzikářová V Liberci Razítko a podpis ředitelky školy

2 Obsah : A/ Zpráva o činnosti mateřské školy osnova Část 1. : Charakteristika mateřské školy název školy, sídlo, právní forma, IČO zřizovatel školy, adresa zřizovatele právní forma školy ( právní subjekt od kdy ), IČO ředitelka školy datum zařazení do sítě celková kapacita a jejich součásti základní údaje o součástech rada školy Část 2.: Výchovně vzdělávací proces vzdělávací program školy organizace a výchovy Část 3.: Údaje o dětech údaje o počtech dětí, tříd zapsané a zařazené děti pro školní rok 2009/2010 Část 4.Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků, počtu externistů změny v pedagogickém sboru ( nástupy absolventů, odchody pracovníků ) přehled o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků věková skladba učitelského sboru údaje o dalším vzdělávání pracovníků ( typ kurzu, studia, počty účastníků, typ výstupu osvědčení, oprávnění ) Část 5.: Výkon státní správy druh a počet vydaných správních rozhodnutí odvolání proti rozhodnutí ředitele Část 6.: Řízení školy realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok spolupráce s rodiči, školami, dalšími organizacemi Část 7.: Poradenské služby logopedická péče práce s talentovanými dětmi Část 8.: Údaje o průběhu a výsledku kontrol druh a zaměření kontroly Část 9.: Údaje o dalších aktivitách školy ( zařízení ) co se nám povedlo granty a dotace ( podané a realizované ) Část 10.: Další záměry školy, zhodnocení, závěr předpokládaný vývoj školy (dopady demografického vývoje )

3 Část 11.: Přílohy B/ Výroční zpráva o hospodaření školy příjmy výdaje stav fondů C/Výroční zpráva školní kuchyně obrazová příloha

4 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 6. září 2010 na základě zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, podle 10 odst. 3, ve znění pozdějších předpisů Část 1 Charakteristika mateřské školy název školy: MATEŘSKÁ ŠKOLA,Liberec 30, Tanvaldská 282, příspěvková organizace sídlo: Tanvaldská 282, Liberec 30 zřizovatel školy: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou Tanvaldská 50, Liberec 30 právní forma: příspěvková organizace od IČO: DIČ: CZ obchodní rejstřík: ředitelka školy: Iva Muzikářová datum zařazení do sítě škol: celková kapacita školy a jejich součástí: mateřská škola - kapacita: 45 dětí školní jídelna - kapacita: 50 jídel základní údaje o součástech: Mateřská škola IZO kapacita 45 dětí Jídelna mateřské školy IZO kapacita 50 jídel rada školy: nemáme

5 Část 2 Výchovně vzdělávací proces Charakteristika vzdělávacího programu školy Cílem našeho vzdělávacího působení na děti v naší mateřské škole je prožít aktivní a šťastné dětství. Do ZŠ chceme předávat děti samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s učitelkou, bez vad řeči a se širokou aktivní slovní zásobou. V našem předškolním zařízení zajišťujeme veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem školní docházky. Základem je úsilí o všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte. S dětmi pracujeme podle moderní koncepce Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, vydaného Ministerstvem školství, který vychází z přesvědčení, že vzdělání předškolních dětí je třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte.náš školní vzdělávací program prošel v tomto roce inovací, protože bylo potřeba doplnit různé nadstandardní aktivity, propracovat vzdělávací cíle a v souvislosti s tím i nabídku činností. Název zůstal v nezměněné podobě tzn. Objevujeme svět s podtitulem ve školce se bavíme, objevujem, tvoříme.. Vzdělávací obsah školního vzdělávacího plánu je tomuto požadavku přizpůsoben. Je rozdělen do několika oblastí, které jsou mezi sebou propojeny a vzájemně se ovlivňují, protože fungují jako celek. Jsou to tyto oblasti: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět K seznámení dětí s těmito oblastmi využíváme třídní plány přizpůsobené jednotlivým věkovým kategoriím, jejichž součástí je denní cvičení, tanečky, zpěv, pohybové hry, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četba, vyprávění, dramatizace, poslech, samostatný mluvní projev dětí atp.ústřední činností dětí zůstává samozřejmě hra, která je provází celý den, prolíná všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. Aby vzdělávání bylo smysluplné a efektivní rozpracováváme učivo do integrovaných bloků a tématických celků (z pravidla v rozsahu 1-2 týdnů), do nichž učitelky vsazují konkrétní vzdělávací záměry. Děti vnímají okolní skutečnost v přirozených souvislostech, což nejlépe odpovídá mentalitě, možnostem a vzdělávacím potřebám dětí předškolního věku. Neméně důležitý je individuální přístup. Každé dítě má možnost vyvíjet a učit se vlastním tempem. Učitelky mu nabízejí v různých oblastech pestrou

6 nabídku dle jeho momentálních možností, potřeb a zájmu. V rámci známých udržovaných tradic se dětem daří prohlubovat vrstevnické vztahy, kamarádství, vnímají jak svou individualitu, tak sounáležitost se skupinou a mateřskou školou, tím vytváříme u dětí hodnotové a vztahové zázemí. Vzdělávací činnost je založena na metodách přímých zážitků, využíváme dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Snažíme se u dětí probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno už umí, zvládnou a dokáží. Dětem nepředkládáme jen hotové návody, ale naopak se jim snažíme umožnit hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. Vedeme děti ke zdravému, krásnému a čistému způsobu života, vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci druhému, k ochraně přírody a životního prostředí. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby dítě u nás bylo šťastné, spokojené a dle svých schopností a individuálních zvláštností připravené na vstup do Základní školy. Při realizaci vzdělávání využíváme zejména školní klima, které tvoří příznivá atmosféra, estetické prostředí, citlivý a vnímavý přístup všech zaměstnanců k dětem. V atmosféře rovnosti, důvěry, optimismu, porozumění a spolupráce se děti cítí bezpečně, příjemně, jsou aktivní a mají chuť ke vzdělávacím činnostem. Nejvíce využíváme metodu prožitku - spontánní učení pomocí hry nebo činnosti, ke které je dítě vnitřně motivováno, naladěno a citově jej prožívá - neboť je velmi efektivní a má hluboký a trvalý dopad. Nemalou měrou nám pomáhá spolupráce s rodinou, kterou se snažíme stavět na bázi vzájemného partnerství, důvěře, spolurozhodování a vzájemné odpovědnosti. Jen nás mrzí, že se nám nedaří navázat s některými rodiči takovou spolupráci, která by byla přínosem nejen pro naši pedagogickou činnost, ale především pro jejich děti. Posláním všech zaměstnanců naší mateřské školy je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Záleží nám na tom, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i celoživotního vzdělávání. Snažíme se u dětí vytvářet a podporovat předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí a umožňujeme tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští naši školu, k optimální úrovni osobního rozvoje a učení, respektive k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná.

7 Dobře víme, že se děti vyvíjejí různě rychle. Přestože jsou v tomto věku tyto rozdíly dosti velké, je možné pozorovat, že některé děti jsou v určitých oblastech víc pozadu, než by se dalo očekávat. Vzhledem k tomu, že se takové případy vyskytují, postupujeme způsobem, který jim umožňuje jejich vrstevníky dohnat. U dětí, u kterých se projevují větší disproporce ve vývoji úzce spolupracujeme s rodiči a případně odbornými organizacemi, např. psychologicko-pedagogickou poradnou. Učitelky při každodenních činnostech s dětmi využívají svých letitých zkušeností, které si doplňují a prohlubují samostudiem literatury z oblasti soudobé vývojové psychologie a pedagogiky předškolního věku. Pro profesní růst využíváme především různých školení pořádaných Národním institutem pro další vzdělávání v Liberci. Organizace vzdělávání pedagogové se plně věnují všem dětem a s ohledem na jejich individuální zvláštnosti je vzdělávají denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby vytváříme dětem potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený dětem je dán dostatečný prostor i čas pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat později všechny aktivity organizujeme tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností a pracovaly svým tempem vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v různě velkých skupinách snažíme se dostatečně dbát na osobní soukromí dítěte. Pokud to dítě vyžaduje, má možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společné činnosti, stejně tak mají možnost soukromí při osobní hygieně plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí tak, aby vyhovoval individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky ( za finanční pomoci zřizovatele ) usilujeme o to, aby učení bylo co nejnázornější, založené na vlastní činnosti dětí a jejich prožitcích. plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky

8 Plnění cílů se aplikuje v nabídce každodenních činností, které tak tvoří běžný denní řád a jsou součástí třídních plánů, které navazují na Školní vzdělávací program, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Část 3 Údaje o dětech Údaje o počtech dětí, tříd Počet tříd Celkový počet dětí Počet dětí na jednu třídu Počet dětí na učitelku Šk.rok 2007/0 2008/ / / / / / / ,5 22,5 12,6 12,6 Počty zapsaných a zařazených dětí do ZŠ Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Část 4 Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků, počtu externistů Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor Praxe roků 1. ředitelka 1 SPdgŠ učitelka 0,57 SPdgŠ učitelka 1 SPdgŠ učitelka 1 SPdgŠ školnice 1 základní kuchařka 1 vyučená v oboru vedoucí šk. jídelny 0,45 STŠ stavební hospodářka 0,2 STŠ stavební 14 Přehled odborné a pedagogické kvalifikace a věkové skladby učitelského sboru

9 OPZ Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51až důchod. věk Důchodový věk Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen OPZ úpl 1/ 1 2/2 1/1 4 / 4 OZ PZ Žádná Nově přijatí pedagogové Ukončené PP pedag. 1/1 5/5 Poznámky: OPZ odborná a pedagogická způsobilost, OZ pouze odborná způsobilost, PZ pouze pedagogická způsobilost, PP pracovní poměr. Počty se týkají fyzických pracovníků. K navyšujeme kapacitu ze 45 na 50 dětí a v souvislosti s tím se adekvátně zvýší i pracovní úvazky pedagogů. Důchodkyně byla zaměstnána na zkrácený pracovní úvazek 0,57 a ten k ukončila. Tentýž den nastoupila nová učitelka, která splňuje odbornou i pedagogickou způsobilost. Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli: Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Nastoupili 0 1 Odešli Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Počty pracovníků dlouhodobé Druh vzdělávání krátkodobé -kurzy Celkem Další vzdělávání bylo ovlivněno dlouhodobou pracovní neschopností ředitelky školy.

10 typ kurzu, studia, vzdělávací program počty účastníků Bystříme své smysly 1 osvědčení Datové schránky z.300/2008 Sb. 1 osvědčení Kolokvium ředitelů 1 osvědčení Diagnostika a IVP předškoláka s odkladem školní docházky Část 5 typ výstupu osvědčení, oprávnění 1 osvědčení Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání Rozhodnutí o zařazení dítěte do MŠ 20 0 Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ 6 0 Rozhodnutí ředitele školy podle 34 odst. 3 zákona č. 561 / 2004 Sb.,o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) Zápis do naší mateřské školy proběhl dne a přijali jsme 27 žádostí o přijetí, z toho bylo 20 žádostí vyřízeno kladně a 7 záporně. Pro školní rok 2010/11 bylo přijato dle platných kritérií celkem 20 dětí. Vydáno bylo celkem 7 Rozhodnutí o nepřijetí také dle platných kritérií. z důvodu nesplnění daných kritérií : věk dítěte 5 dětí mladších tří let tzn. narozené v období od prosince 2007 do února 2008 trvalý pobyt mimo obec 2 děti - z toho1 dítě bydliště Vesec a u jedné žádosti chyběly potřebné dokumenty + bydliště mimo náš katastr, proto nebylo zahájeno správní řízení ). V zákonné lhůtě nikdo nepodal odvolání proti mému rozhodnutí. Porovnání přijatých a nepřijatých dětí od roku 2005/06 do roku 2010/ / // / / / /11 žádosti přijatých nepřijatých Poznámka: V poslední době se často objevuje názor, že by bylo dobré přijímat i děti mladší děti tří let, proto zde uvádím Výklad MŠMT:

11 V souladu s 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Žádný právní předpis neupravuje pevně spodní věkovou hranici dětí přijímaných k předškolnímu vzdělávání - jediným vodítkem je skutečně pouze 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Dítě mladší 3 let věku však lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek. Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v 33 zákona č. 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy. Příspěvkové organizace zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí mohou činnost jeslí vykonávat jak v hlavní činnosti, tak v doplňkové činnosti, pokud má tyto činnosti vymezené v předmětu činnosti ve zřizovací listině (ať již v hlavní činnosti či v doplňkové činnosti). Část 6 Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou Hlavním a prvořadým úkolem všech zaměstnanců je, aby k nám děti nejen rády chodily, ale aby byly u nás šťastné, spokojené a dle svých schopností a individuálních zvláštností připravené na vstup do ZŠ. Smysl našeho pedagogického snažení spočívá v tom, že učitelky průběžně sledují, jak se jednotlivé děti vyvíjejí, jak se zdokonalují ve svých dovednostech, jak si při hrách a běžných činnostech vedou, jak se cítí, a zároveň vyhodnocujeme, zda a jaké pokroky ve vzdělávání dělají. Našim cílem je zjistit, co děti potřebují a podle toho pak dále postupovat v jejich výchově a vzdělávání. Jak jsem již zmínila v letošním roce jsme inovovali náš Školní vzdělávací program ( dále ŠVP ) a proto bylo nutné přizpůsobit tomu také třídní plány, podle kterých pracují jednotlivé třídy. Třídní plány jsou rozděleny do deseti měsíčních integrovaných bloků. Hurá léto Jsme jedna rodina Koulelo se, koulelo Pod rozkvetlou jabloní Na jaře, na jaře ŠVP Objevujeme svět Podzime, podzime, už zas nosíš deště Vánoce, vánoce přicházejí Když jaro zaťuká Z pohádky do pohádky Zima, zima, zimička

12 Ke každému bloku se vztahuje nabídka konkrétních činností, cílů i očekávaných výstupů tak, aby všechno bylo v souladu se naším ŠVP. Při plánování vycházíme z rytmu dne, týdne, měsíce, ročního období a roku. Děti máme ve třídách rozděleny podle věku, protože každý věk má jiné potřeby a specifika. Jedním z našich hlavních cílů je připravit děti na vstup do ZŠ a probudit v nich touhu se dál vzdělávat a to se nám podle našeho názoru u našich školáků podařilo i letos. Již několik let se potýkáme s mluvním projevem dětí a to hlavně s nesprávnou výslovností, proto jsme rády, že přímo ve škole působí kvalifikovaná logopedka. Nemalou starost nám dělá fyzická vyspělost jednotlivců (špatná koordinace pohybů, malá výdrž při chůzi ) děti jsou brzy unavené, v neposlední řadě mají často problémy s grafickým projevem a správným držením těla. Z těchto důvodů probíhá jednou týdně rehabilitační cvičení s firmou SAREMA, v letošním roce jsme zařadili pravidelné týdenní cvičení jógy, cvičíme s dětmi na míčích, zařazujeme prvky kineziologie, pořádáme výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí zaměřené na enviromentální vzdělávání a fyzický rozvoj dětí, v únoru se část dětí zúčastnila lyžařské školičky. Doufáme, že ke zlepšení fyzické vyspělosti nemalou měrou přispěje i vzduchová trampolína, kterou nám daroval MO. Pro děti to byl krásný začátek nového školního roku. Mezi oblíbené činnosti patří zpěv a kreslení, proto dětem nabízíme výtvarný kroužek, kde je seznamujeme s netradičními výtvarnými metodami a zpívání pro radost ve sborečku společně s MŠ Lísteček. I letos jsme v rámci enviromentálního vzdělávání navštívili Oldřichov v Hájích, kde byl pro nás připraven zajímavý program pod názvem Kouzlo vánoc. Dvakrát nás navštívilo sdružení Čmelák a výukovými programy: Království papíru, při kterém se děti seznámili z čeho papír vzniká a každý si mohl vyrobit svůj vlastní arch z použitého papíru a druhý program se nazýval Stopa není jen otisk Tlapky. Účast zaměstnanců na řízení školy: Pro zkvalitnění pedagogického působení dává ředitelka zaměstnancům možnost účastnit se na řízení školy: Učitelky mají prostor pro vlastní tvůrčí práci při práci na různých projektech Ředitelka se snaží vytvářet ovzduší důvěry a bezpečí v MŠ i mimo ni. Podporuje motivaci, pozitivní pracovní atmosféru na škole a sebevzdělávání učitelek. Respektuje společně vytvořená pravidla vzájemné komunikace

13 Spolupráce s rodiči Rodiče se snažíme brát jako rovnocenné partnery a respektovat jejich názory. Jak vyplynulo z dotazníků, které slouží k evaluaci školy, rodiče jsou s naší prací spokojeni. Většina z nich neví, co je to vlastně školní vzdělávací program a nevědí, jak by se do něj mohli zapojit, proto je včas informuje o všech aktivitách na nástěnce, kde je žádáme o konkrétní pomoc. Jen nás mrzí, že někteří rodiče si nenajdou ani chvilku, aby si přečetli obsah nástěnek ( uspěchanost rodičů je znát ). Rodiče mladších dětí mají pocit, že většina programů je určena jen pro starší děti. Na třídních schůzkách v září si každoročně vysvětlíme, proč tomu tak je a že se jejich děti také dočkají zajímavých aktivit až trochu povyrostou. Velmi si vážíme každé pomoci, která se projevuje hlavně při společných akcích a v přípravě různých pomůcek, jako například masky na karneval, občerstvení atd. Již se stalo tradicí, že dvakrát do roka pořádáme společná výtvarná setkání v odpoledních hodinách. V říjnu to je podzimní kouzlení a na jaře velikonoční vyrábění. V obou případech se vzájemně učíme novým výtvarným technikám, po práci si vždy posedíme a popovídáme u pohoštění, které přinesou rodiče. Překvapením pro nás je velký zájem i účast některých tatínků, kteří se postarali nejen o materiál, ale ukázali dětem, jak ho lze využít (např.: dřevěné špalíčky dozdobené přírodninami, pletení pomlázky ). Paní Jeřábková nám peče perníčky na zdobení (vánoce, velikonoce) a krásně ozdobené nám přinesla i na vánoční stromeček. Ani letos v únoru se nám nepodařilo uspořádat plánované společné stavění sněhových soch, protože nám nepřálo počasí. K nejoblíbenějším akcím ve škole již tradičně patří předvánoční posezení. Letos jsme ho uspořádali v kapli pod názvem Vánoční spirála. Ohlasy rodičů a prarodičů při odchodu byly kladné a v některých případech se objevily i slzičky dojetí. Ke Dni matek jsme si s dětmi připravili pásmo písní a básní, kterým jsme jim chtěli dokázat, jak je máme rády. Čtyři starší děti, které navštěvují různé kroužky mimo MŠ si samostatně připravily vystoupení, při kterém nám ukázaly, co se naučily. Neméně zdařilá byla i Rozlučka se školáky, při které nechyběl zpěv za doprovodu kytar. Školáci obdrželi upomínkové dárky. Po hlavním programu následovala volná zábava s opékáním vuřtů, mlsáním dobrot a veselých her. Poděkování patří kapele, (basa - Mgr.D.Keltnerová, housle Mgr.L.Rygál, kytary P.Janků, I.Šramarová, J.Hubáčková), která významně podpořila veselou náladu všech přítomných po celé odpoledne loučili jsme se až v podvečer, protože se většině nechtělo jít domů. Informace o různých akcích pořádaných školou a o legislativních změnách ( např.: zápis do školy, úplata za předškolní vzdělávání...) najdou rodiče na nástěnkách v šatně nebo na našich webových stránkách.

14 Pro méně průbojné nebo ostýchavé rodiče jsme umístili v šatně schránku, kam nám mohou psát své připomínky, náměty apod. tuto možnost bohužel zatím nikdo nevyužil. Každým rokem dáváme rodičům vyplnit anonymní dotazník, kde mají možnost své názory a podněty vyjádřit. Letos se nám jich vrátila téměř polovina a mile nás překvapilo, že vesměs všechny s kladnými odpověďmi na naše otázky. Rádi bychom uvítali i negativní názory, které by nás mohli inspirovat pro další práci. Spolupráce s mateřskými školami a ZŠ Troufám si tvrdit, že vzájemná a fungující spolupráce mezi školskými zařízeními ve Vratislavicích nebyla nikdy na takové úrovni, jako je nyní a to ve prospěch všech dětí z naší obce. I v letošním roce se nám podařilo po domluvě se zřizovatelem zajistit prázdninový provoz podle domluvených společných pravidel tak, aby rodičovská veřejnost byla spokojena, což se zdařilo. MŠ Lísteček : děti se vzájemně znají a velmi se těší na každou společnou návštěvu, ať už při secvičné na různá hudební vystoupení, při společných výletech nebo prostě jen tak, že se chceme vidět. Vzájemně si předáváme pedagogické zkušenosti, které se nám osvědčili a mohou být přínosem pro nás všechny. Naše společné akce: v říjnu společný výlet za oživlou pohádkou Časem zpátky do pohádky Staré hrady setkání zaměstnanců v naší MŠ předávání si zkušeností secvičná před vystoupením při rozsvícení vánočního stromu vystoupení při příležitosti rozsvícení vánočního stromu v obci vánoční vystoupení pro rodiče vzájemná pomoc hudební doprovod vystoupení v Domově důchodců výlet do Oldřichova v Hájích Kouzlo vánoc vystoupení při vítání občánků Velikonoce vystoupení na hřišti Na Razcestí besídky při oslavách svátku matek vystoupení pro babičky v Domově důchodců pomoc pí Keltnerové a pí Hubáčkové při Rozlučce se školáky I v letošním roce se dařila spolupráce všech ředitelek mateřských škol při řešení různých problémů, které přináší každodenní práce a nová legislativa. Při letošním zápisu jsme společně řešili velký zájem rodičů, který převyšoval naše možnosti ( viz Výkon státní správy ). Spolupráce se ZŠ

15 1.září jsem opět vyprovodila naše školáky a předala jim ještě malého talismana, aby si na nás občas vzpomněli návštěva našich dětí v první třídě před zápisem do ZŠ zápis do ZŠ s účastí ředitelek z MŠ krácení čekací doby, popřípadě psychická podpora bojácných dětí účast učitelky ze ZŠ na schůzce rodičů v mateřské škole před zápisem vzájemné setkání učitelek předání si informací o dětech, které nastoupí 1.září do ZŠ Spolupráce s KÚ Dvakrát se sešly ředitelky z MŠ s paní Evou Martinkovou, metodičkou pro předškolní vzdělávání a školní stravování která pracuje na odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ Liberec a má na starosti odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. Při setkáních jsme všechny diskutovaly o kritériích přijetí a nejčastějších argumentech odvolávajících se zákonných zástupců. Následně jsme se předběžně domluvily na dalších vzájemných setkáních a rády bychom uvítaly i účast zřizovatele. Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce mezi oběma subjekty je oboustranná a na velmi dobré úrovni. Můžeme se spolehnout jeden na druhého při řešení různých příjemných i nepříjemných situací, které přináší každodenní život. V rámci zvýšení kapacity došlo k výměně dvou umyvadel za pisoáry v přízemí budovy, po mnoha letech byla obnovena studna, která se nachází na naší zahradě a může plnit funkci náhradního zdroje v případě havárie vodovodu, velkou radost máme ze zastřešení vchodu pro děti a rodiče, které určitě oceníme především v zimním období. Nová podlahová krytina a schodiště obložené dřevem výrazně změnilo tvář chodby. I letos bych chtěla velmi poděkovat firmě, která opravy prováděla, protože s ní máme jen ty nejlepší zkušenosti. Dětem udělala bezesporu největší radost trampolína, která nám hodně pomohla při adaptaci nových dětí do kolektivu. Poděkování patří i za konvektomat do naší kuchyně, který jistě přispěje ke kvalitnější přípravě jídel pro děti a bezpochyby i ke snížení nákladů na energie. Vyhovuje nám i předávání informací našim občanům a široké veřejnosti prostřednictvím Zpravodaje a to především informovanost zákonných zástupců dětí o průběhu dne otevřených dveří a zápisu do MŠ. I letos probíhalo ve spolupráci s obcí několik poměrně zdařilých pěveckých vystoupení. Alespoň učitelky s dětmi se na ně vždy pečlivě připravovaly a odcházely s pocitem dobře odvedené práce. Děti rády zpívaly našim nejmenším občánkům a po každém vystoupení odcházely nadšené a plné dojmů.

16 Poděkování patří také zaměstnancům technického střediska a především panu Janků, který dbá, aby na školní zahradě byla včas posekaná tráva, upravený živý plot, v pískovišti aby byl čistý nekontaminovaný písek atd. Nemáme problémy ani s odvozem nepotřebných věcí, které se nashromáždí. Jsem přesvědčena, že naše spolupráce bude pokračovat ve stejném duchu a na stejné úrovni i nadále. Část 7. Poradenské služby Logopedická péče Už pátým rokem máme poradnu přímo v našem zařízení a je tak dostupná pro všechny naše děti, které mají vadu výslovnosti Rodiče si tak nemusí brát volno v zaměstnání, protože si návštěvy dohodnou podle potřeby a stavu vadné výslovnosti jejich dětí, jedná se především o četnost návštěv a čas tak, aby jim vyhovoval. Spolupracujeme také s Pedagogicko psychologickou poradnou v Liberci a to především při vyšetření školní zralosti. I letos nás navštívila psycholožka Dr.Pospíšilová, aby vyšetřila děti u nás.rodiče tuto alternativu velmi přivítali,protože vyšetření probíhá ve známém prostředí a nemusí s dětmi do Liberce. Práce s talentovanými dětmi U dětí předškolního věku se podle našeho názoru projevuje spíš chuť než talent. Děti zapojujeme do kroužků ve škole a v průběhu dne se snažíme všem dětem dávat dostatečný prostor pro rozvoj jejich zájmu, případně talentu. Rodiče upozorňujeme na možnosti rozvoje jejich dětí v různých zájmových organizacích např. kopaná, gymnastika, aerobik aj. případně se snažíme zajistit kontakt s trenéry. Část 8. Údaje o průběhu a výsledků kontrol kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období od Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení ze strany plátce pojistného a pojistné bylo včas a řádně hrazeno.

17 kontrola čerpání finančních prostředků poskytovaných dle 161 dost. 6 písm. b) č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky a škola postupovala v souladu s platnými právními předpisy Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64, Liberec účel kontroly: podle Nařízení parlamentu a Rady ( ES ) č.882/2004 ze dne 29.dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64, Liberec kontrola podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů zjištění po této kontrole lze navýšit kapacitu ze 45 na 50 dětí. Pobytová plocha místností, kapacita hygienických zařízení a umyvadel odpovídají navýšené kapacitě byla na základě pověření starostou Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou ze dne byla vedoucí ekonomického oddělení paní Smetánkovou provedena veřejnoprávní kontrola. Kontrolováno bylo ustanovení zákona č.250/2000 Sb., v platném znění, týkající se hospodaření příspěvkových organizací, dodržování rozpočtového procesu a stanovených limitů, čerpání účelových prostředků a posouzení vnitřního kontrolního systému. Při kontrole nebyly shledány nedostatky. Část 9. Údaje o dalších aktivitách školy Co se nám povedlo podzimní a jarní vyrábění s rodiči zážitkový výlet s kamarády z Lístečků do Starých Hradů pěvecká vystoupení v obci - rozsvícení vánočního stromu, velikonoce, MDD, vítání občánků jsme zařazeni do celostátní sítě MŠ se zájmem o ekologickou /enviromentální výchovu Mrkvička zapojili jsme se do veřejné sbírky Fondu Sidus přístroje pro dětská

18 zdravotnická zařízení Certifikát viz příloha výukový program Království papíru se Čmelákem u nás v MŠ vánoční nadílka výlet do Oldřichova v Hájích výukový program Kouzlo vánoc besídky při oslavách vánočních svátků a svátku matek v únoru - týdenní lyžování realizace projektů: Kineziologie pro předškolní děti celoroční projekt Advent měsíční projekt Zimní radovánky týdenní projekt 1x měsíčně k nám jezdí divadlo Koloběžky Maškarní karneval masopust topení Moreny vítání jara jsme uspořádali pro zájemce Den otevřených dveří výukový program sdružení Čmelák Stopa není jen otisk tlapky školní výlet k České Kamenici na Indiánskou stezku oslava MDD u koní na farmě u pana Čemuse Rozlučka se školáky a rodiči na školní zahradě Nadstandardní aktivity MŠ Zájmové kroužky ( děti se jich účastní dle zájmu a nadání převážně v odpoledních hodinách i jako možnost realizace pro tzv. nespavé děti ) logopedie s Bc. Blankou Pátkovou přímo ve škole za finanční podpory zřizovatele rehabilitační cvičení se zaměřením na plosku nohy se SAREMA výtvarný kroužek kroužek hudební - zpívání pro radost pohádková jóga návštěva solné jeskyně prevence nemocí dýchacích cest, ekzému apod. Granty a dotace podané a realizované Instituce, u které byla dotace žádána Požadovaná částka Získaná částka Účel dotace MO - Vratislavice 8.000,- Kč 4.000,- Kč Oslavy MDD doprava MO - Vratislavice 5.000,- Kč 5.000,- Kč Rozlučka

19 Část 10. Další záměry školy, zhodnocení, závěr Předpokládaný vývoj školy Demografický vývoj nám ukazuje, že i v příštích letech nebudeme schopné uspokojit všechny uchazeče o zařazení do MŠ. Touto situací je nutné se zabývat a stanovit jasná a přehledná kritéria pro přijetí, která nebudou diskriminační ani napadnutelná ze strany zákonných zástupců dětí. Děláme vše proto, aby děti i rodiče byli u nás spokojeni a aby se k nám rádi vraceli. Spokojenost dětí je naším prvořadým úkolem. Spokojené dítě v atmosféře bezpečí se snadno uvolní, otevře a nám tak pomůže lépe zvolit správnou cestu, kterou se máme vydat při jeho vzdělávání s respektováním jeho individuálních zvláštností. Pro zajištění kvalitního vzdělávání dětí je nezbytné, abychom se neustále vzdělávali. K tomuto účelu využíváme dostupných nabídek CVLK a Národního institutu pro další vzdělávání v Liberci, ekologických center Střevlík, Mrkvička, Čmelák aj. V zájmových kroužcích využívat nové techniky, různorodé i netradiční materiály a organizovat je spolu s nadstandartními aktivitami převážně v odpoledních hodinách. dlouhodobé záměry pedagogů při rozvoji dětí všestranně rozvíjet individualitu osobnosti dítěte, s přihlédnutím k jeho potřebám a zájmu zaměřit se na fyzickou vyspělost dětí a cestou přirozených cvičení rozvíjet zdatnost a výdrž při chůzi na delší vzdálenost rozvíjet komunikační schopnosti dětí poskytovat speciálně pedagogickou péči především dětem s narušenou schopností komunikovat snažit se co nejvíce vtahovat rodiče do dění v naší mateřské škole neustále zlepšovat věcné i materiální vybavení školy spolupracovat se všemi organizacemi v obci při pořádání různých akcí a řešení různých problémů, které se objevují v každodenním životě

20 B/ Výroční zpráva o hospodaření školy osnova: 1/ příjmy Celkové příjmy: ,70 Státní dotace: ,00 Dotace od obce: ,00 Kulturní granty obec: ,00 Poplatky rodičů školné: ,00 Ostatní příjmy: (úroky,stravné) ,70 2/ výdaje: Celkové výdaje : ,94 Investiční výdaje: 0 Neinvestiční výdaje: ,94 Náklady na mzdy pracovníků: ,00 Odvody na zdrav. a soc. pojištění: ,00 Zákonné poj. a tvorba FKSP 5.776,00 Výdaje na učebnice a pomůcky: ,00 Výdaje na další vzdělávání: 1.440,00 Čerpání grantů ,00 3/stav fondů Fond investičního majetku Fond kultur. a sociál. potřeb Fond rezervní Fond reprodukce IM ,40 Kč ,38 Kč ,10 Kč ,00 Kč

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Pěnčín OBJEVUJEME SVĚT Podklady: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace

Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Je nám spolu dobře Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s platností od 1. září 2009 Ve Chvalkovicích dne

Více

S p o k o j e n á š k o l k a

S p o k o j e n á š k o l k a obrázek Školní vzdělávací program S p o k o j e n á š k o l k a Vypracovala: Monika Vaňková ředitelka školy Platný od 1.9.2007. Projednán na pedagogických radách: 31.1.2007. 17.4.2007. 27.6.2007. Jeho

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Platnost od 1. 9. 2008 Aktualizace k 31. 8. 2010,

Více

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k 27.8.2012 1 Údaje : Název školy : Základní škola a mateřská škola Velemín Telefon : 416 59 71 15 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 259 384 72 Celý rok z pohádky do pohádky Schváleno: na pedagogické radě 23.9.2014 : Platnost od 23.09.2014 IDENTIFIKAČNÍ

Více

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka 1 Naše mateřská škola má již čtyřicetiletou tradici. Nabízíme dětem v atmosféře lásky a důvěry prožitkové učení,

Více

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Úvod Vzdělávání a výchova dětí předškolního věku probíhá v jednom z nejdůležitějších období dětského života. Je to období, které je prvopočátkem celoživotního

Více