Kostel Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci Architektura a umělecká výzdoba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kostel Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci Architektura a umělecká výzdoba"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Seminá dějin umění Kostel Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci Architektura a umělecká výzdoba Bakalá ská diplomová práce Tereza Nejedlá Vedoucí práce: Mgr. Ond ej Jakubec, Ph.D. 2013

2 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury.

3 Na tomto místě bych chtěla poděkovat svému vedoucímu práce Mgr. Ond eji Jakubcovi Ph.D. za jeho podporu, cenné rady a vst ícný p ístup. Dále děkuji Probošství Jind ichova Hradce za to, ţe mi umoţnili prohlídku kostela, a poděkování pat í také pracovníkům Muzea Jind ichohradecka za jejich vst ícnost a ochotu mi pomoci. V neposlední adě děkuji fotografu panu Pavlu Körnerovi, díky kterému mohla vzniknout bohatá obrazová p íloha této práce.

4 Obsah Úvod... 5 Kritika pramenů a literatury... 6 Historické okolnosti zaloţení kostela a jeho dějiny Stavební dějiny kostela a průběh umělecké výzdoby Architektonický popis kostela a Pirchanské kaple Oltá e v kostele a další mobiliá Epitafy v kostele Nástěnná malba v kostele Pirchanský oltá Epitafy v Pirchanské kapli Nástěnné malby v Pirchanské kapli Sakrální architektura kolem roku Závěr Bibliografie Seznam obrazové p ílohy Obrazová p íloha... 50

5 Úvod Musím p iznat, ţe jsem nebyla moc nadšená, kdyţ mi vedoucí práce navrhl jako téma mé bakalá ské práce kostel Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci. Tato stavba je ve městě známá asi jen tím, ţe stojí naproti Vysoké školy ekonomické a díky tomu si ji většina lidí vybaví jako ten kostel v parku. Také já jsem měla vůči této památce své p edsudky, protoţe zvenčí nevypadá nijak zajímavě a navíc je na několika místech poničena rukou sprejerů, coţ jí ještě na vzhledu ubírá. Kdyţ jsem však prostudovala literaturu a postupně se začala seznamovat s fakty, pochopila jsem, ţe tento kostel si pozornost zaslouţí, protoţe je naprosto neoprávněně opomíjen a skoro zapomenut. Cílem této práce je tedy vytvo it monografii kostela. Budu se zabývat nejen architekturou, ale také původní uměleckou výzdobou, která je mnohdy p emístěna jinam a v kostele se jiţ nenachází. Z této monografie by tudíţ měla vyplynout umělecko-historická hodnota této stavby. Práce je rozdělena na dvě základní části. V první části se zabývám historickými souvislostmi, které vedly k zaloţení kostela, a popisuji, kdy a jak byl kostel umělecky vybavován. Druhá část zahrnuje popisy jednotlivých architektonických částí kostela a uměleckých děl, která se zde nachází nebo nacházela. Postupně se tak budu věnovat architektu e, oltá ům, epitafům jako zvláštnímu druhu posmrtné památky a nástěnné malbě. Samostatné oddíly jsem vyhradila tzv. Pirchanské kapli, která p iléhá ke kostelu a je jeho nejvýznamnější částí, takţe si zaslouţí zvláštní pozornost. V závěru práce jsem se snaţila za adit kostel do kontextu soudobé architektury v Čechách a tím potvrdit, ţe pat í mezi jedinečné sakrální renesanční stavby. 5

6 Kritika pramenů a literatury Informace o kostelu Nejsvětější Trojice najdeme v nejrůznější literatu e o Jind ichově Hradci, stavba se ale ještě nedočkala monografického zpracování. Snaţila jsem se shromáţdit tyto informace nejen z literatury, ale prošla jsem také prameny ke kostelu, které se nacházejí v Jind ichově Hradci ve dvou archivech, 1 a pokusila jsem se ově it některá data. Jelikoţ byl kostel zaloţen se svolením panovníka Adama II., nejvíce archivních pramenů je uloţeno právě v oblastním archivu, který se nachází p ímo v areálu jind ichohradeckého zámku. Ve fondu Velkostatek Jind ichův Hradec (VJH) nalezneme informace o stavbě a stavebních opravách kostela v letech Je zde mnoho kvitancí a smluv, které svědčí o korporativní fundaci kostela, jeho finančních nákladech a postupné umělecké výzdobě. Tyto prameny ú edního charakteru však neskýtají ţádné podstatné jméno umělce, který by se podílel na stavbě a výzdobě kostela, takţe známe jen jména fundátorů a kameníka Kryštofa Casolara uvedené v literatu e. Pro tuto práci je nejp ínosnější inventá z roku 17ř1, díky kterému můţeme zrekonstruovat vybavení kostela, dnes dochované jen z části. Dalším zdrojem informací se stal fond Proboštský ú ad Jind ichův Hradec (PÚ J. Hradec), 3 který je uloţen v okresním archivu. Zde jsou opět kvitance a smlouvy o opravách kostela tentokrát z let ř35. P ínosným se stalo nalezení smlouvy s umělcem Janem eho em a jeho účtu, které potvrdily datum výmalby kostela nacházející se v literatu e. Poslední fond, který se váţe ke kostelu, je také v okresním archivu pod názvem Kulturně historický archiv (KHA). 4 Zde uţ nalezneme nejnovější informace z let ř64 související s novodobými opravami kostela a zrušením h bitova. Také jsem tu našla dobovou fotografii h bitova a nákresy architektonických článků. Poprvé se zde objevují prameny, které se váţou k tzv. Pirchanské kapli. 5 Dočteme se o novějších opravách kaple a restaurování nástěnných maleb, které se v ní nacházejí. Kaple je ve starších pramenech vnímána jako součást kostela, takţe data jsou známá p eváţně z literatury. O opravách a renovacích Pirchanské kaple v 1ř. století p inášejí informace noviny Ohlas od Nežárky, díky kterým máme p edstavu o jednotlivých etapách práce. Noviny byly vydávány v 1ř. století hradeckým tiska em Josefem Landfrasem. V Pirchanské kapli se nacházel také 1 Oba archivy pat í pod SOA v T eboni jsou to SOA T eboň, oddělení Jind ichův Hradec a SOkA Jind ichův Hradec. 2 SOA T eboň, oddělení Jind ichův Hradec, Velkostatek Jind ichův Hradec, inv. č. 3Ř71, sign. III Ka 14, kart. č. 66, Kostel Nejsvětější Trojice v J. Hradci. Stavby a stavební opravy 15ř SOkA Jind ichův Hradec, Proboštský ú ad Jind ichův Hradec, inv. č. 15Ř, sign. 4-a/1, kart. č. 37, Kostel Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci. Opravy kostela 1Ř2ř SOkA Jind ichův Hradec, Kulturně historický archiv, inv. č. 1642, kart. č. 36Ř, Kostel Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci. 5 Kaple byla nazvaná Pirchanskou aţ v 17. století po svém obnoviteli, proto pouţívám zkratku takzvaná. Pro zjednodušení uţ dále v textu tuto zkratku nepouţívám. 6

7 tzv. Pirchanský oltá a dva epitafy rodiny Pirchanovy. 6 Všechna díla jsou dnes uloţena v Muzeu Jind ichohradecka. 7 Tyto památky jsou v literatu e neprávem opomíjené, proto jsem ráda, ţe mi knihovna muzea poskytla restaurátorské zprávy, 8 které vznikly k těmto dílům v osmdesátých letech 20. století. Stejně tak jsem měla k dispozici restaurátorskou zprávu nástěnné malby v kostele Nejsvětější Trojice, 9 kterou vlastní Probošství Jind ichův Hradec. V Národním památkovém ústavu, ú. o. p. České Budějovice mi poskytli zamě ení kostela z roku Informace o kostelu najdeme v literatu e p edevším v menších broţurách o Jind ichově Hradci. Nejstarší zpracování se však nachází v knihách pojednávajících o historii města. První dějiny Jind ichova Hradce napsal fará Josef Štěpán Claudius. 11 Kostel Nejsvětější Trojice spojuje s historickými událostmi ve městě a najdeme zde základní data o kostelu, která později p evzali další auto i. V roce 1Ř62 vychází kniha Jana Trajera Historisch-statistische Beschreibung der Diöcese Budweis. 12 Jednu kapitolu knihy věnoval autor kostelu. Zabývá se okolnostmi vzniku h bitova a jeho vysvěcením. Základní data však p ejímá z dějin Claudia. Pro zdůvodnění vzniku h bitova a jeho vyuţívání je uţitečná broţura Hřbitovy Jindřichova Hradce od Jana Muka. 13 Jsou zde zmíněny všechny dobové h bitovy a popsány okolnosti jejich zaloţení. V části o h bitovu Nejsvětější Trojice čerpá autor částečně z publikace Jana Trajera. O jednotlivých náhrobních kamenech v kostele i kolem něj nás informují články Josefa Nováka, které postupně vycházely v novinách Ohlas od Nežárky. Tyto články byly poté vydány v broţurce v roce V knize Jana Evţena Ortha se nalézají nové informace vztahující se ke vzniku h bitova a jeho financování, je patrné, ţe autor provedl průzkum archivních materiálů. 15 Dějiny města Jindřichova Hradce od archivá e Františka Teplého jsou nejrozsáhlejší a nejpodrobnější historií města. V sedmi svazcích autor shrnuje celé dějiny včetně základních informací o kostele Nejsvětější Trojice, 6 Opět pouţívám zkratku tzv. ze stejného důvodu jako u kaple. Dále uţ budu psát pouze název oltá e. 7 Informaci o uloţení epitafů v Muzeu Jind ichohradecka jsem získala od historika umění pana Jakuba Valáška, který zde pracuje. 8 Karel Mezera Klára Šafá ová, Restaurátorská zpráva. Renesanční rozkládací oltář z Pirchanské kaple kostela Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci, Praha 1řŘ5, nestr. Věra Frömlová, Restaurátorská zpráva. Neznámý renesanční mistr ze 16. stol.: Epitaf rodiny Pirchanovy, Praha 1987, s Tomáš Švéda Pavel Besta, Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice Jindřichův Hradec (restaurátorská zpráva), Jind ichův Hradec 2010, nestr. 10 NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, sign. PD 65řř, Kristian Rudolf, Zamě ení kostela - mě ítko 1:100, 1ř6Ř. 11 Josef Štěpán Claudius, Geschichten der Stadt Neuhaus, Neuhaus 1850, s Jan Trajer, Historisch-statistische Beschreibung der Diöcese Budweis, Budweis 1862, s Jan Muk, Hřbitovy Jindřichova Hradce a jejich osudy, Jind ichův Hradec 1ř3ř, s Josef Novák, Náhrobní kameny Jindřicho- Hradecké. Občanům Jindřicho-Hradeckým, ctitelům minulosti rodného města, věnuje práci dvojích prázdnin, Jind ichův Hradec 1ř04, s. 3ř Jan Evţen Orth, Nástin historicko-kulturního obrazu Jindřichova Hradce od konce 15. století až k povstání stavovskému, Jind ichův Hradec 1Ř7ř, s

8 které jsou ve druhém svazku prvního dílu. 16 Poprvé je zmíněn rok 15ř7, kdy byla dokončena Pirchanská kaple. Důleţitou prací je Monografie města Jindřichova Hradce od Františka Rulla. 17 Jako první autor se podrobněji zabývá stavebními dějinami kostela a datací jeho umělecké výzdoby. P ínosné je shrnutí dějin utrakvismu v Jind ichově Hradci. Můţeme zde sledovat vývoj vztahu mezi hradeckými jezuity a utrakvisty. Obsáhle se kostelu věnuje Ludvík Domečka ve svém Průvodci po Jindřichově Hradci a okolí. 18 Popisuje dějiny kostela a zároveň také jeho uměleckou výzdobu. Poprvé zde najdeme nepravdivé tvrzení o románských sloupech pod kruchtou kostela: Nejzajímavějšími z celého kostela sv. Trojice jsou dva románské točité sloupy, jež podpírají kruchtu. Sloupy ty pocházejí z konce 12. nebo počátku 13. stol. jsou tudíž skoro o tři sta let starší nežli stavba kostela. 19 Tato informace je vyvrácena v publikaci Vojtěcha Birnbauma. 20 Autor zde slohovou formu sloupů nazývá tzv. románskou renesancí. Povaţuje ji za spojení pozdně gotických prvků s románskými a rozvíjí myšlenku osobitého historizujícího slohu 16. století: Spojují-li tak jindřichohradecké zámecké sloupy motivy románské s pozdně gotickými, 21 pak mohou pocházeti jen z této poslednější doby, poněvadž pouze ta mohla znáti vedle svých vlastních slohových forem i románské, nikoli naopak. 22 Zvláštní je, ţe toto up esnění se v knihách o Jind ichově Hradci objevuje aţ v roce 1974 v publikaci Emy Sedláčkové Charvátové. 23 V této knize jsou však uvedena chybná data zaloţení h bitova (rok 1572 místo správného 15Ř2) a p istavení hranolové věţe (1ŘŘ2 místo 1Ř52). 24 Ve stejném roce, kdy vyšel průvodce Ludvíka Domečky, vychází také Malebný průvodce po Jindřichovu Hradci od Josefa Mikuláše Boleslavského. 25 Najdeme zde pouze shrnutí jiţ známých dat. Je zde však 16 František Teplý, Dějiny města Jindřichova Hradce I/II, Jind ichův Hradec 1ř27, s. 35ř František Rull, Monografie města Jindřichova Hradce, Jind ichův Hradec 1Ř75, s Ludvík Domečka, Průvodce po Jindřichově Hradci a okolí, Jind ichův Hradec 1ŘŘŘ, s Ibidem, s Vojtěch Birnbaum, Románská renesance koncem středověku, Praha 1924, s V literatu e se uvádí, ţe sloupy byly nejspíše p eneseny ze starší stavby- hradeckého zámku nebo kostela sv. Ma í Magdalény. Tato informace však není ničím podloţena. 22 Birnbaum (pozn. 20), s Ema Sedláčková Charvátová, Jindřichův Hradec, Praha 1974, s Ibidem, s Josef Mikuláš Boleslavský, Malebný průvodce po Jindřichovu Hradci, Praha 1888, s

9 uvedena nep esná informace o vysvěcení kostela. 26 Výchozí literaturou pro tuto práci se stal Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu jindřichohradeckém. 27 Kromě základních dat ke vzniku kostela, zde najdeme ucelený uměleckohistorický popis, který v p edešlých publikacích chybí. Autor se p eváţně v historických souvislostech odkazuje ke starší literatu e, takţe zde p etrvává omyl se sloupy a je zde uvedeno chybné datum zaklenutí kostela. Nejdůleţitější informace jsou shrnuty v prvním svazku umělecké topografie Umělecké památky Čech. 28 Pod heslem h bitovní kostel Nejsvětější Trojice nalezneme jména malí ů, kte í vytvo ili oltá ní obrazy a alespoň p ibliţně jsou zde datovány nejen všechny oltá e, ale i d evěné lavice. K dalším knihám, které však kostelu Nejsvětější Trojice věnují jen několik ádků, pat í útlé publikace Milana Gantnera a Jana Muka.. 29 P íspěvek Církevní správa a kostely ve sborníku Jindřichův Hradec Sborník statí k 700. výročí města Jindřichova Hradce z devadesátých let 20. století nás v krátkém odstavci seznamuje s posledními osudy h bitova p ed jeho zrušením a následnou devastací památky v šedesátých letech 20. století. 30 O Pirchanské kapli byly sepsány jen základní informace, které se však v literatu e liší. Protoţe jednotliví auto i p edkládají různá data a jména, budu se touto problematikou podrobně zabývat v kapitole o stavebních dějinách kostela. Informace o kapli se v různých verzích opakují v průvodci Ludvíka Domečky, útlé p íručce Antonína Matějčka a Karla T ísky Jindřichův Hradec. Zámek a město a v soupisu Josefa Nováka. 31 Základní chyba o umělecké výzdobě kaple je však témě ve všech publikacích. Epitaf Marie Ţofie Hübnerové je datován rokem 1620, místo správného 161ř, který lze vyčíst z textu na epitafu. Správná informace je uvedena jen v soupisu Nováka a v knize Sedláčkové- Charvátové. Umělecké památky Čech sice toto datum zmiňují, ale neup esňují, o který epitaf se jedná. O nástěnných malbách v kapli naopak nenajdeme v literatu e témě ţádnou informaci. Jednu větu jim věnoval pouze Ludvík Domečka a publikace Umělecké památky Čech. Nejnovější a nejp esnější informace o kapli p ináší článek Josefa Hrdličky a Ond eje Jakubce s názvem Tzv. Pirchanská kaple p i kostele Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci. Poh ební memorie raného novověku jako projev měšťanské komemorace a reprezentace, kde je konečně up esněno, kdo byl skutečným fundátorem kaple Podle Boleslavského vysvětil h bitov sám arcibiskup Martin Medek, ačkoliv pravděpodobnější je informace z Trajera, kde se píše, ţe k vysvěcení pově il fará e Diviše. 27 Josef Novák, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu jindřichohradeckém, Praha 1901, s Emanuel Poche, Umělecké památky Čech. Svazek první. A/J, Praha 1ř77, s. 61Ř 61ř. 29 Milan Gantner, Jind ichův Hradec a jeho okolí, Jind ichův Hradec 1ř25, s Jan Muk, Jak kdysi vypadal Jind ichův Hradec, Jind ichův Hradec 1ř37, s. 3Ř Václav Filip, Církevní správa a kostely, in: Pavel B icháček (ed), Jind ichův Hradec 12ř3 1řř3. Sborník statí k 700. výročí města Jind ichova Hradce, České Budějovice 1řř2, s Antonín Matějček Karel T íska, Jind ichův Hradec. Zámek a město, Praha 1ř44, s Josef Hrdlička Ond ej Jakubec, Tzv. Pirchanská kaple p i kostele Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci. Poh ební memorie raného novověku jako projev měšťanské komemorace a reprezentace (v tisku), s

10 Mezi neopomenutelné prameny pat í také historická ikonografie a obrazová dokumentace památky. Fotografickou dokumentaci tehdejšího stavu památky poskytují ilustrace z publikací Ji ího Hilmery (fotografie Pirchanské kaple i s renesančním oltá em) a Jaroslava Malečka, kde je otištěn pohled na kruchtu s epitafy Ji í Hilmera, Jind ichův Hradec. Městská památková rezervace a státní zámek, Praha 1ř57, foto nestr. Jaroslav Maleček, Jindřichův Hradec a okolí, Roztoky u Prahy 1993, foto nestr. 10

11 Historické okolnosti zaloţení kostela a jeho dějiny Město Jind ichův Hradec leţí na ece Neţárce a ze severovýchodu je chráněno rybníkem Vajgarem. První zmínka o zdejším hradu pochází z roku 1220, kdy se zde usadil rod Vítkovců. Místo bylo nejd íve nazýváno Nova Domus ( Nový hrad ), ze kterého vzniklo německé označení Neuhaus. Název Jind ichův Hradec se objevuje v roce 1410 podle zakladatele města Jind icha Vítkovce. 34 Výhodná poloha p i obchodních cestách spojujících české země s rakouským Podunajím zajistila městu ekonomický a kulturní rozmach. Velkou měrou k tomu p ispěla také p ízeň panovnických rodů, které se zde vyst ídaly. Postupně tak došlo k p estavbě gotického hradu na renesanční zámek. O p estavbu se zaslouţili p edevším páni z Hradce a Slavatové z Chlumu a Košumberka. Za vlády Viléma Slavaty byla p estavba historického jádra města dokončena a tuto půdorysnou dispozici si město zachovalo dodnes. Hradec se stal největším poddanským městem v Čechách. Posledním panovnickým rodem sídlícím na zdejším zámku byli Černínové z Chuděnic, kte í zastávali vysoké státní funkce a díky vztahu s Habsburky p iváděli do města významné návštěvy z císa ského dvora. Město tedy od počátku 16. století do poloviny 1ř. století pat ilo mezi deset největších měst. 35 S kulturním rozmachem souvisela také duchovní správa. Ve městě byl hlavní farní kostel Panny Marie a několik dalších kostelů (kostel sv. Václava, kostel sv. Má í Magdalény, kostel sv. Jakuba a špitální kostel sv. Alţběty). Pod duchovní správu spadaly také kláštery (minoritský s kostelem sv. Jana K titele a františkánský s kostelem sv. Kate iny). Mezi tyto sakrální památky pat í také kostel Nejsvětější Trojice. Ten vznikl na konci 16. století za vlády posledního panovníka z rodu pánů z Hradce, Adama II. Vznik h bitovního kostela Nejsvětější Trojice je úzce spjat s náboţenskými poměry v Jind ichově Hradci na konci 16. století. Stavbě kostela p edcházelo zaloţení nového h bitova. V roce 1550 vypukl v Hradci hladomor následovaný nemocemi. Podle fará e Jana z Milevska byl p íčinou nemocí nevhodně umístěný h bitov ve st edu města u farního kostela Panny Marie. Proto doporučil, aby se k poh bívání vyuţíval h bitov u kostela sv. Václava na p edměstí Jind ichova Hradce, který byl určen pro obyvatele okolních vesnic. 36 Tato myšlenka však byla většinou měšťanstva odmítnuta, jelikoţ měšťané nechtěli být poh beni na stejném místě jako vesničtí sedláci. H bitov se jako provizorní ešení začal vyuţívat o několik let později. 37 Musely p ijít ještě další dvě morové epidemie, 38 neţ byla otázka poh bívání definitivně vy ešena. V roce 15Ř2 vypukla největší 34 František Teplý, Dějiny města Jindřichova Hradce I/I. Část všeobecná. Jind ichův Hradec 1ř27, s Luděk Jirásko, Jindřichův Hradec, Praha Litomyšl 2007, s. 5 Ř. 36 Rull (pozn. 17), s Muk (pozn. 13), s. 4 ř. 38 Morové epidemie zasáhly Hradec v roce 1557 a

12 epidemie moru, p i níţ umíraly desítky lidí denně. Svatováclavský h bitov uţ nestačil svou kapacitou a měšťané konečně pochopili naléhavost situace. 39 Hradečtí utrakvisté se obrátili na panovníka Adama II. z Hradce s ţádostí o povolení z ídit nový h bitov. 40 Bylo pro něj vyhrazeno místo na Novoměstském p edměstí na konci Jarošovské ulice. V této části (od dnešní Kmentovy ulice aţ k nádraţí) se nacházely pole, louky a rybníky. Měšťané si zde za hradbami z ídili ovocné zahrady s altánky. Proto se této části také íkalo na zahrádkách. Aby zde vzniklo prázdné místo, nechal Adam II. majitele zahrad vyplatit. 41 Svou půdu zde měla také fara, ke které nejd íve získala pole Ond eje Tlachny a dvě zahrady. 42 Finanční prost edky pro z ízení h bitova věnovalo několik jind ichohradeckých cechů- koţeluţský cech věnoval pět kop grošů, krejčovský čty i kopy a peka ský dvě kopy grošů. P ispěli však také majetní měšťané. 43 Fará Diviš nechal na h bitově z ídit d evěnou kapli se zvonicí a v roce 1584 h bitov vysvětil svěcením aqua gregoriana. 44 Povolení k vysvěcení dostal Diviš od praţského arcibiskupa Martina Medka. 45 Ačkoliv hradecká vrchnost byla katolického vyznání, ve městě stále p ibývalo více a více p ívrţenců podobojích. Ti zde neměli ţádný kostel pod svou patronací, proto ţádali Adama II., zda by si na h bitově mohli postavit utrakvistický kostel. Adam II. byl i p es své vyznání tolerantní vůči protestantským církvím a vydal povolení ke stavbě, která začala roku Mezi hradecké utrakvisty pat ili nejbohatší měšťané, kte í byli hlavními iniciátory stavby - hejtman Jan Zelender z Prošovic, měšťan Václav Hartl, Jan Čech z Kozmačova, Ji í Mazanec, Pavel Mautner, Melichar Hoffman zvaný Kampl, Vav inec Svoboda, Matouš Kocker, Tobiáš Klement, Bartoloměj Bedná, Ji í Cosolar a Ji í z K e. Ke stavbě p ispěli však i někte í katolíci a okolní vesnice. 47 Tato památka se tedy stala jednou z mála korporativních fundací v Jind ichově Hradci. Je významná nejen svou náboţenskou úlohou, ale p edevším tím, ţe ji nechali postavit bohatí měšťané, kte í zde umístili své rodinné hrobky. Stavba kostela byla dokončena v roce 15ř4. Své mše zde neslouţili jen podobojí, ale i katolíci s povolením arcibiskupa Zbyňka Berky. Ale uţ v únoru, ještě p ed dokončením kostela, pozval Adam II. na své panství jezuity. Stalo se tak na naléhání jeho manţelky Kate iny z Montfortu, která byla zap isáhlou katoličkou. Ve stejném roce získali jezuité patronátní právo ke všem kostelům ve městě, 39 Muk (pozn. 13), s Claudius (pozn. 11), s Orth (pozn. 15), s H bitovu se poté dlouho íkalo Tlachnovo pole. Teplý (pozn. 16), s Orth (pozn. 15), s eho ská voda je druh svěcené vody, která se pouţívá p i očišťování kostela od zla, které zde bylo spácháno, nebo p i očišťování pohanských kultovních míst p ed jejich k esťanským vyuţitím. Od 7. Ř. století se do vody p imíchává sůl, popel a víno. Rupert Berger, Liturgický slovník, Praha 200Ř, s. 53ř Trajer (pozn. 12), s. 45. Muk (pozn. 13), s Claudius (pozn. 11), s Ibidem, s. 32. Trajer (pozn. 12), s

13 pouze kostel Nejsvětější Trojice zůstal pod patronátem městské obce. Jezuité však usilovali i o tento kostel, ale ten jim byl p edán aţ o několik let později. 48 Po smrti Adama II. nastoupil na trůn jeho syn Jáchym Old ich. Ten nebyl tak náboţensky tolerantní jako jeho otec, proto zakázal utrakvistické vyučování a utrakvističtí kazatelé byli z panství vystěhováni. Roku 1604 Jáchym Old ich umírá a po něm nastoupila jeho sestra Lucie Otýlie provdaná za Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka. V roce 1607 dal Vilém Slavata jezuitům patronátní právo i ke kostelu Nejsvětější Trojice a na ídil p ehrazení h bitova. Část za kostelem byla vyhrazena utrakvistům, kte í měli zvláštní vchod a směli zde konat poh by bez zpěvu S tímto omezením práv se podobojí nechtěli smí it a obrátili se na pomoc k Petru Vokovi z Roţmberka, který podporoval nekatolíky. Petr Vok napsal dopis Slavatovi a poukazoval nejen na špatné zacházení jezuitů s hroby podobojích, 51 ale i na porušení Rudolfova majestátu. Slavata však nechtěl podobojím ustoupit a tvrdil, ţe nemůţe měnit rozhodnutí městského magistrátu. 52 Náboţenské rozboje se stále stupňovaly a většina obyvatelstva se postavila proti vrchnosti. Měšťané dokonce odmítli pomoct jezuitům, kdyţ v roce 1615 začal ho et jezuitský seminá. 53 Spor vyvrcholil praţskou defenestrací v roce 1618, kdy byli Slavata a místodrţící Jaroslav Bo ita z Martinic vyhozeni z okna Praţského hradu. Po propuknutí stavovského povstání odešli jezuité z Hradce a utrakvisté, kte í se p idali na stranu povstání, získali kostel zpět. 54 Stalo se tak na základě podání ţádosti praţským direktorům, kte í ţádost schválili a v roce 1619 vydali reces s 24 pečetěmi, ve kterém kostel opět p isoudili podobojím. Tuto listinu do Hradce p ivezl praţský sekretá Benjamin Fruwein a slavnostně byla p ečtena v kostele. Podobojí získali nového evangelického kněze Krištofa Steidlmayera Purbachia. Protoţe si byli vědomi svého úspěchu, zaţádali i o patronaci k farnímu kostelu Panny Marie. Také tento kostel jim byl p idělen. Další vývoj událostí byl ovlivněn náboţenskou situací v českých zemích. Po bitvě na Bílé ho e nastala rekatolizace, která se nevyhnula ani Jind ichovu Hradci. Roku 1621 se jezuité vrátili do města a získali zpátky svůj majetek, který jim zůstal aţ do roku 1773, kdy byl jezuitský ád zrušen. Kostel Nejsvětější Trojice vysvětili a k dalšímu slavnostnímu vysvěcení došlo v roce 1625 praţským 48 Hrdlička Jakubec (pozn. 32), s Místo, později zazděného vchodu, bylo v roce 1Ř52 označeno kamennou deskou s hradeckými růţemi a s nápisem: Cippus Humilis Prospiae Novotny. Domečka (pozn. 18), s. 114 v poznámce. 50 Rull (pozn. 17), s Měšťan Melichar Hoffman chtěl svou zem elou manţelku pochovat do krypty v kostele Nejsvětější Trojice, ve které uţ byli poh beni jeho rodiče a dcera, ale krypta byla nalezena prázdná. Jezuité tvrdili, ţe neví, kam těla dali. Domečka, pozn. 18, s Claudius (pozn. 11), s Rull (pozn. 17), s Ibidem, s Trajer (pozn. 12), s Více o stavovském povstání v Jind ichově Hradci Josef Hrdlička, Konflikt jind ichohradeckých měšťanů s Vilémem Slavatou v pamětech Ji íka ze K e, Jihočeský sborník historický 69-70, , s

14 arcibiskupem Arnoštem Vojtěchem hrabětem z Harrachu. 57 Hlavní účastníci vzpoury proti vrchnosti byli potrestáni a město ztratilo veškerá privilegia. Ta jim byla navrácena aţ v roce 1626, kdy se témě všichni obyvatelé stali katolíky. 58 Touto etapou skončily nejdůleţitější dějiny h bitovního kostela Nejsvětější Trojice, který byl vyuţíván dalších 300 let. H bitov u kostela Nejsvětější Trojice byl uzav en v roce 1936 [obr. 1]. V roce 1961 byl definitivně zrušen a část p eměněna na park. Kolem kostela se však dochovalo několik náhrobků významných jind ichohradeckých osobností 1ř. století, z nichţ nejvýznamnější je hrobka rodiny Landfrasovy v neoklasicistním stylu a Wachtelova hrobka. Od roku 1řŘ3 vyuţívalo kostel Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, které zde po ádalo výstavy. 59 Dnes je kostel Nejsvětější Trojice majetkem ímskokatolické církve a Pirchanská kaple je propůjčena církvi pravoslavné. 60 Celý objekt je ve ejnosti nep ístupný. 57 Více o svěcení kostela František Tischer, Popis svěcení kostela sv. Trojice v Jind ichově Hradci praţským arcibiskupem Arnoštem hr. Harrachem (dne Ř. zá í 1625), Ohlas od Nežárky XXI., 1Řř1, č. 41, s Trajer (pozn. 12), s Evidenční list nemovité kulturní památky, č. rejst íku ÚSKP 27341/3-1707, kostel Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci. 60 ímskokatolický vikariát. Probošství Jind ichův Hradec, dostupné z vyhledáno dne ř

15 Stavební dějiny kostela a průběh umělecké výzdoby V této kapitole se nejd íve zamě ím na výstavbu kostela Nejsvětější Trojice a způsoby jeho financování. V druhé části se budu zabývat Pirchanskou kaplí. Jak jsem napsala výše, kostel Nejsvětější Trojice byl korporativní zakázkou. V pramenech pocházejících z let nalezneme kvitance vystavené hradeckými měšťany Janem Keczlem, Lorenzem Klektarem a Ond ejem Lindaurem, svědčící o p ijetí peněz, které byly pouţity na stavbu kostela [obr. 2]. 61 Najdeme zde i ţádost z roku 1590 adresovanou panovníkovi Adamu II., ve které hradečtí měšťané prosí o finanční pomoc na stavbu [obr. 3]. 62 Z těchto několika stvrzenek sice vyčteme p esné částky (50 aţ 150 kop grošů) věnované na stavbu, ale uţ se bohuţel nedozvíme, na co byly p esně pouţity. Jisté je, ţe výstavba kostela probíhala v letech a tyto kvitance to potvrzují. Jediné známé jméno umělce pracujícího v kostele je Kryštof Casolar, 63 který vytvá el kamenickou výzdobu. O vnit ní výzdobu a za ízení kostela se zaslouţili bohatí měšťané Pavel Mautner a Melichar Hoffman. V roce 1645 nechal Ji í Straka z Erenšteinu postavit věţ - sanktusník nad triumfálním obloukem. 64 Jeho manţelka Zuzana, rozená Pirchanová, se zaslouţila o výzdobu presbytá e v roce 1649 a o dva roky později nechala vyzdobit také loď kostela. 65 Ze stejných let pocházejí malované epitafy, které bývaly umístěny pod kruchtou. Je to Epitaf Ji íka Straky datovaný do roku 164ř a Auftifferovský epitaf z roku Do první poloviny 17. století spadají d evěné lavice. 67 D íve byly rozebrané lavice uloţeny v sakristii, nyní se neví, kde jsou. 68 Část lavic je umístěna pod kruchtou. V kostele se nachází také t i oltá e. Všechny spadají do poloviny 1Ř. století, jejich obrazy však byly nahrazeny v 1ř. století. Nedatovaná je barokní kazatelna s malovanými obrazy. 69 Z inventá e z roku 17ř1 máme p ibliţnou p edstavu o vybavení kostela v této době [obr. 4]. 70 V seznamu jsou věci rozděleny podle materiálu. Kromě liturgických rouch a p edmětů z mosazi, cínu, ţeleza a d eva jsou zde vyjmenovány t i oltá e, oltá v Pirchanské kapli, kazatelna a d evěné lavice, 61 SOA T eboň, odd. J. Hradec, VJH, inv. č. 3Ř71, sign. III Ka 14, kart. č. 66, Kostel Nejsvětější Trojice v J. Hradci. Stavby a stavební opravy 15ř0 1922, folio 269 v., 272 v., 273 v. 62 Ibidem, folio 276 v. 63 Za provedenou práci získal měšťanské právo. Novák (pozn. 27), s. 241 v poznámce. 64 Josef Novák ve svém soupisu uvádí, ţe nějaká věţ uţ zde moţná byla p edtím, protoţe nejstarší zvon pochází z roku Rull (pozn. 17), s Novák (pozn. 27), s Poche (pozn. 28), s Informaci jsem získala na Probošství v Jind ichově Hradci. 69 Poche (pozn. 28), s SOA T eboň, odd. J. Hradec, VJH, inv. č. 3Ř71, sign. III Ka 14, kart. č. 66, Kostel Nejsvětější Trojice v J. Hradci. Stavby a stavební opravy 15ř0 1ř22, folio 243 v., 244 v., 245 v. 15

16 které uţ jsem zmínila. Jako jediný hudební nástroj jsou uvedeny varhany, které se nyní nachází v kostele sv. Má í Magdalény v Jind ichově Hradci. 71 O osudech kostela v období šedesátých a sedmdesátých let 17. století se dozvídáme opět z archivních pramenů. Jsou to však jen kusé a velmi sporadické informace. Stvrzenka z roku 1668 dokazuje p ijetí dvou tisíc cihel z hradecké cihelny [obr. 5]. Opět není popsáno, na co byly cihly pouţity. Mohla zde probíhat oprava h bitovní zdi. Další dvě kvitance z roku 1674 a 1678 dokazují p ijetí peněz. 72 O vývoji stavby nám tento materiál nevypovídá, ale alespoň víme, ţe i v těchto letech byl kostel financován místními obyvateli. Ludvík Domečka a František Rull uvádí, ţe kostel byl v padesátých letech 1Ř. století nově zaklenut. Auto i uvádějí dataci Jedním z moţných argumentů, který však tuto informaci zcela nepotvrzuje, můţe být restaurátorský výzkum malby, která se dnes nachází na klenbě kostela. V něm je potvrzeno, ţe pod malbou není ţádný zbytek starší výmalby, coţ by mohlo potvrzovat novější zaklenutí kostela. 73 Na rozdíl od uvedených autorů Josef Novák ve svém soupisu uvádí dataci 175ř. Poda ilo se mi zjistit, ţe stejný rok je vyryt na jednom z trámů v krovu kostela s p ípisem, ţe v tomto roce byla klenba vytvo ena. 74 Odtud tedy patrně i J. Novák odvodil tuto svou dataci. Klenba kostela tedy není renesanční, ale pochází aţ z pozdějšího období. Podle Františka Rulla byl kostel v roce 1819 nově pokryt st ešní krytinou a vybílen. Ve stejném roce byla postavena nová sanktusová víţka na místě té staré. 75 P estavby v průběhu 1ř. století se netýkaly jen kostela, ale i p ilehlého h bitova. V letech bylo postaveno hrobníkovo obydlí a kostnice a opravena zeď kolem h bitova. 76 Od roku 1Ř2ř do roku 1ř35 probíhaly různé opravy kostela. Jedna z nejdůleţitějších proběhla mezi lety Ř52, kdy byla snesena zmíněná víţka a místo ní vznikla věţ p ed průčelím, do které byly umístěny dva zádušní zvony. Po stranách věţe byly prolomeny dva nové vchody. 77 Opravy se týkaly i interiéru a exteriéru kostela. 78 Dataci výmalby kostela se poda ilo potvrdit archivními prameny. V archivu je uloţen dopis, ve kterém probošt Hoffmann ţádá o vyplacení odměny českobudějovickému malí i Janu eho ovi [obr. 6a]. 79 Zmiňuje zde rok 1Řř4 jako začátek práce na výmalbě. K tomuto dopisu jsou p iloţeny dva 71 Informaci jsem získala na Probošství v Jind ichově Hradci. 72 SOA T eboň, odd. J. Hradec, VJH, inv. č. 3Ř71, sign. III Ka14, kart. č. 66, Kostel Nejsvětější Trojice v J. Hradci. Stavby a stavební opravy 15ř0-1922, folio 254 v., 255 v. a 256 v., r. 73 Švéda Besta (pozn. 9), nestr. 74 Kvůli špatným světelným podmínkám se nepoda ilo tento nápis zdokumentovat. 75 Novák (pozn. 27), s Rull (pozn. 17), s Trajer (pozn. 12), s. 47. Rull (pozn. 17), s O dějinách kostela také Coelestin Frič, Chrámové stavby města Jind. Hradce. P íspěvek monografický, Ohlas od Nežárky VII., 1Ř77, č. 46, s Ř. 79 SOkA Jind ichův Hradec, PÚ J. Hradec, inv. č. 15Ř, sign. 4-a/1, kart. č. 37, Kostel Nejsvětější Trojice v J. Hradci. Opravy kostela , folio 98 v. 16

17 účty z roku 1896 s rozpočtem malby podepsané zmíněným malí em [obr. 6b]. 80 Malbu tedy můţeme datovat lety Řř5. P ičemţ rok 1Řř5 je zmíněn v literatu e. Tímto datem končí významné p estavby a úpravy kostela Nejsvětější Trojice, od té doby se podoba stavby nezměnila. V padesátých a šedesátých letech 20. století proběhlo několik oprav a rekonstrukcí. 81 Kostel byl uzav en a vlivem klimatických podmínek dochází k postupnému chátrání. Muzeum Jind ichohradecka se snaţí zachránit alespoň vnit ní vybavení kostela. Tak postupně došlo k restaurování bočních oltá ů a nedávno bylo dokončeno restaurování obou epitafů. Oltá e byly navráceny na původní místo a epitafy budou vystaveny v muzeu. 82 V kostele se nachází několik náhrobků. Nejvýznamnější z nich je náhrobek rodiny Melichara Hoffmana (15řř) u hlavního oltá e a náhrobky Ji ího Straky z Erenšteina (1645) a jeho manţelky Zuzany nacházející se v sakristii. 83 O výstavbě Pirchanské kaple máme mnohem méně informací, které jsou navíc velmi odlišné. Kaple byla p istavěna ke kostelu (jak dokazují zazděná okna na epištolní straně presbytá e) a byla dokončena v roce Velmi sporné je však určení zakladatele a pozdějšího obnovitele kaple. Ludvík Domečka pokládá za zakladatele kaple Šimona Pirchana. Protoţe však ţádný člen rodiny Pirchanů není uveden mezi iniciátory stavby kostela, je pravděpodobné, ţe objednavatelem kaple byl někdo jiný. Tuto skutečnost osvětluje zmínka v p íručce Antonína Matějčka a Karla T ísky. Stavbu kaple p isuzuje Janu Čechovi z Kozmačova, kterého najdeme i v seznamu zakladatelů kostela, takţe můţeme p edpokládat, ţe zaloţil právě kapli. Tuto informaci jasně potvrzuje nejnovější studie Josefa Hrdličky a Ond eje Jakubce. 84 Ve studii je podrobně popsán rodokmen rodiny Čechů z Kozmačova a jednotlivé osudy rodinných p íslušníků. V literatu e se dozvídáme, ţe kaple je pojmenována po jeho obnoviteli, 85 proto je jasné, ţe to musel být p íslušník rodiny Pirchanů. Josef Novák datuje obnovu kaple do roku 16ř0 a za obnovitele povaţuje eho e Pirchana. Pokud však vezmeme v potaz, ţe se v kapli nachází náhrobek Šimona Pirchana, 86 mohli bychom ho také pokládat za obnovitele. Ten však zem el v roce 1676, a tudíţ by nesouhlasil rok obnovy. Odpověď nacházíme na jednom z epitafů této rodiny, kde je eho Pirchan zmíněn nejen jako objednavatel tohoto díla, ale téţ jako obnovitel kaple. V kapli se také nacházel Pirchanský oltá, který je datován stejným rokem jako kaple [obr. 7]. Vzhledem k tomu, ţe došlo k určení objednavatele kaple, můţeme íct, ţe také oltá byl vytvo en pro 80 Ibidem, folio 100 v., 101 v. 81 Více o rekonstrukcích SOkA Jind ichův Hradec, KHA, inv. č. 1642, kart. č. 36Ř, Kostel Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci. 82 Informace jsem získala od historika umění pracujícího v Muzeu Jind ichohradecka pana Mgr. Jakuba Valáška. 83 Josef Novák (pozn. 14), s. 3ř Hrdlička Jakubec (pozn. 32), s Matějček T íska (pozn. 31), s Domečka (pozn. 18), s

18 Jana Čecha z Kozmačova. Dále se zde nacházely dva epitafy Pirchanské rodiny. 87 Epitaf rodiny Pirchanovy (I), který se nalézal na druhé straně oltá e, není datován [obr 8]. 88 Z nápisu na Epitafu rodiny Pirchanovy (II) vyčteme, ţe ho nechal vytvo it eho Pirchan v roce 1690 [obr. 9]. S největší pravděpodobností se jedná o epitaf, který je zmíněn v soupisu Josefa Nováka. Ten uvádí, ţe i toto dílo bylo umístěno na druhé straně oltá e. Jelikoţ další umělecké vybavení kaple není nikde zmíněno, je studie od Hrdličky a Jakubce p ínosná také informacemi o soupisu majetku Jáchyma Čecha, ve kterém je zmíněna část vybavení kaple, jeţ se zde uţ nenachází. Šlo o dva turecké koberce, dva ubrusy na oltáře, dva velké mosazné svícny, krucifix a obraz sv. Jeronýma. 89 V Uměleckých památkách Čech jsou nástěnná malba nade dve mi, kamenná k titelnice i ozdobné ţelezné m íţe kladeny do období kolem roku Výzdoba interiéru kaple byla tedy vytvo ena jen pár let po dostavbě, jak potvrzuje její charakter. Nástěnná výmalba však datována není. Ve zdi kaple je zasazena náhrobní deska s d evěnými dví ky (ta uţ se na epitafu dnes nenachází) z roku 1619 věnovaná manţelce Kristiána Hübnera Marii Ţofii, rozené Wiehové. 90 Kaple byla stejně jako kostel v 1ř. století opravována. V roce 1893 byla znovu vydláţděna kameny, renesanční ţelezné m íţe byly opraveny a byly vyčištěny kruţby v oknech. D evěné součásti nahradily kamenné. 91 Nástěnné malby byly p emalovány v roce 1Řř5 stejným malí em, který vymaloval kostel. S největší pravděpodobností byl v této době také p emalován Pirchanský oltá. 92 Nevíme však, zda se i na tomto díle podílel malí Jan eho. Také náhrobní deska Marie Ţofie Hübnerové byla p emalována. 93 Posledními opravami prošla kaple v 70. letech 20. století. 94 Původní nástěnné malby zde objevil malí Karel Mezera, který v roce 1985 spolu s Klárou Šafá ovou také provedl restaurování Pirchanského oltá e. 95 O dva roky později byl restaurátorskému průzkumu podroben i epitaf Pirchanovy rodiny pod vedením restaurátorky Věry Frömlové. 96 Kromě zmíněného náhrobku Šimona Pirchana se p ed dve mi kaple nachází náhrobek Šimona Čecha z Kozmačova a v kapli je umístěn náhrobek jejího zakladatele Jana Čecha z Kozmačova Pro lepší orientaci označím epitafy ímskými čísly I a II. 88 V restaurátorské zprávě od Věry Frömlové je pouze uveden renesanční malí z 16. století. 89 Hrdlička Jakubec (pozn. 32), s Rull (pozn. 17), s Oprava kaple Pirchanské, Ohlas od Nežárky XXIII., 1Řř3, č. 23, s. 32ř. 92 Oprava Pirchanské kaple v kostele sv. Trojice, Ohlas od Nežárky XXV., 1Řř5, č. 26, s Ibidem, s Smlouvy o restaurování SOkA Jind ichův Hradec, KHA, inv. č. 1642, kart. č. 36Ř, Kostel Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci. 95 Mezera Šafá ová (pozn. Ř), nestr. 96 Frömlová (pozn. Ř), s Novák (pozn. 14), s. 3ř

19 Architektonický popis kostela a Pirchanské kaple Kostel Nejsvětější Trojice se nachází v severní části města. D íve byla tato část p edměstím za hradbami nazývaným Nové (Veliké) město, pop ípadě Praţské p edměstí. Tato oblast byla hlavním sídlem soukenického průmyslu. 98 Kostel stojí na vyvýšenině bývalého h bitova (dnes parku), který má tvar nepravidelného lichoběţníku a je obehnán kamennou zdí. Nalézá se v pravé části parku, u rohu ulic Jarošovská a Mi ovského. Kostel má jednolodní podélnou dispozici s uţším polygonálním presbytá em a hranolovou věţí v průčelí. Ze severní strany p iléhá k presbytá i obdélná sakristie, z jiţní strany Pirchanská kaple s polygonálním závěrem [obr. 10]. Do kostela můţeme vstoupit dvěma vchody po stranách věţe, která je vbudována do průčelí. T etí vchod umístěný ve věţi vede na kruchtu a nahoru do věţe. Interiér kostela má sálovou dispozici. Prostorná loď působí vzdušně. Uţší presbytá je od ní oddělen triumfálním obloukem [obr. 11] a v západní části se nachází kruchta v celé ší ce lodi. Klenba kostela zachovává renesanční pojetí, ačkoliv byla vytvo ena aţ v roce 175ř. Loď je zaklenuta valenou klenbou se čty mi lunetami na kaţdé straně. Jednotlivá pole klenby jsou oddělena klenebními pasy. V místě, kde se dotýkají vrcholy klenebních výsečí, jsou umístěny svorníky s kamennou pětilistou růţí. Klenební výseče jsou dekorovány štukovými zrcadly tvaru kvadrilobů a rámů s vloţenými rozetkami. Zrcadla jsou po obvodu zdobena štukovými pásy s dekorem ve tvaru bobulí a v rozích největších zrcadel jsou malé maskarony [obr. 12]. Tato zrcadla zvýrazňuje barevná výmalba. Výběhy klenby podpírá šestice pilastrů, p ičemţ na kaţdé straně jsou kolem prost edního okna umístěny dva [obr. 13] a těsně p ed kruchtou jeden. Pilastry dórského ádu jsou kanelovány, mají d ík a jednoduchou nezdobenou hlavici. Na jednom z nich (na pravé straně) je v horní části d íku plasticky vytvo en malý obdélník s rytí em na koni. Tato malá ozdoba je zvýrazněna červenou barvou [obr. 14]. Presbytá je uţší a niţší neţ loď kostela. Klenba je valená s lunetami, tedy stejná jako v lodi, tentokrát se dvěma lunetami na obou stranách. Závěr klenby tvo í t i výseče. Vrcholy klenebních pasů jsou opět spojeny svorníkem, který je rýhovaný [obr. 15]. Na epištolní straně presbytá e je vidět pozůstatek oken, která byla zazděna kvůli p ístavbě Pirchanské kaple. Kruchta kostela spočívá na t ech obloucích, které jsou uprost ed podep eny dvěma sloupy [obr. 16a, 16b]. Jak uţ víme, sloupy jsou vytvo eny ve stylu tzv. románské renesance [obr. 17]. Sloup se skládá z vysoké osmiboké patky, která je dekorována kulatými výklenky vroubenými plochými pásky. Tyto výklenky jsou nerománské, protoţe románský sloh je pouţíval spíše k výzdobě monumentální architektury, ne takto drobné. Zcela renesančním prvkem jsou však pásky kolem těchto výklenků, které můţeme povaţovat za zjednodušené renesanční šambrány. Točitě kanelovaný d ík a krychlová hlavice se zaoblenými spodními rohy jsou typicky románské, avšak dekorativní zdobení 98 Orth (pozn. 15), s

20 hlavice v podobě půlkruhu s pětilistou růţí je opět renesanční (pětilistá růţe byla ve znaku rodu Vítkovců, z něhoţ pochází i páni z Hradce). Prstencové články, které oddělují d ík od patky a hlavice, jsou tvo eny šikmou plochou se ţlábkem. Tento prvek je pozdně gotický. 99 Jak uţ jsem napsala výše, snoubily se zde prvky románské s renesančními a pozdně gotickými. Pravý sloup (z pohledu z lodi) má niţší patku. Aneţka Merhautová - Livorová v článku o historismu pozdního st edověku vysvětluje, ţe románský sloh byl volen p eváţně kvůli záměrnému odklonu od gotiky, protoţe prostorové mě ítko románského slohu [ ] bylo daleko přijatelnější než měřítko gotiky, dosud nazývané vrcholnou. 100 Pod kruchtou je k íţová klenba a mezi dvěma vchody vybíhá do prostoru část zdi věţe. Vchodem v levé zdi presbytá e se dostaneme do sakristie. Sakristie je p ibliţně stejně velká jako Pirchanská kaple, ale je niţší. Má podélnou dispozici a je zaklenuta k íţovou klenbou, kterou nese šestice pilastrů. Uprost ed klenby je umístěno pouze jedno štukové zrcadlo ve tvaru kvadrilobu, které je rámováno perlovcem a dekorováno čty mi maskarony. Stejně jako zrcadla v lodi kostela je i toto zvýrazněno modrou barvou. Ţebra klenby jsou červeně polychromována a opět dekorována perlovcem stejně jako svorníky. Kolem nich jsou modré pásy s bílými kytičkami [obr. 1Ř]. Na klenbě je vidět zbytek ţluté výmalby. Pilastry jsou zdobnější neţ pilastry v lodi kostela [obr. 19]. Pod hlavicí je umístěn vejcovec a horní část d íku je dekorována prstencem. Pod ním se nachází ok ídlená hlavička anděla. Nad pilastry jsou štukové kruhové ozdoby. Některé hrany klenby jsou zdobeny perlovcem. Sakristie má dvě pravoúhlá okna v boční zdi a jedno naproti dve ím. Dve e jsou umístěny na západní straně. Nad okny a dve mi je také osazena malá štuková hlavička anděla s k ídly. V boční zdi vedle okna se nachází výklenek, kde bývala nejspíše nádoba se svěcenou vodou. Na věţ vede točité schodiště. Po něm se dostaneme na půdu kostela, kde je krov klenby. O patro výše je umístěn zvon [obr. 20]. Exteriér kostela je zcela gotizující. Stavba vypadá velmi jednoduše a na první pohled není ničím zajímavá. Kostel je postaven z lomové ţuly a je bíle omítnut. 101 Průčelí rozděluje na dvě části dvoupatrová věţ, která je zabudovaná uprost ed [obr. 21]. V obou částech se nachází vchod vedoucí do kostela. Dve e jsou jednoduché d evěné s hrotitým zakončením orámované kamenným ostěním, které kopíruje jejich tvar. Nad vchody je umístěno okno (v interiéru nad kruchtou), které však není hrotité jako ostatní okna kostela, ale půlkruhově zakončené. Věţ je rozdělena na t i části patrovými ímsami. Spodní část věţe je prolomena menším vchodem. Dve e jsou ukončena půlkruhově, ostění vchodu je pravoúhlé, ničím nezdobené. Nad tímto vchodem vystupuje z omítky plasticky pojatý k íţ. Nad k íţem je malé polokruhové okýnko s parapetem na konzolách. V prvním pat e se nachází malé rosetové okno vyplněné kruţbou ve tvaru květiny. Je to stejné okno jako se nachází v pat e pod ním, kde je však zmenšeno na půlkruh. V posledním pat e je opět okno hrotité. Pod korunní ímsou je vytvo en vlys s hrotitými oblouky. Na dvou bočních stranách věţe jsou umístěny okna v p ízemí a ve 99 Birnbaum (pozn. 20), s Aneţka Merhautová Livorová, K otázce historismu pozdního st edověku, Umění II, 1ř54, č. 1, s Novák (pozn. 27), s

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945 Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945 Bc. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945 Bc. Jindřich Kadlec Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Michaela Vobůrková Bakalářská diplomová práce Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

Sv. Gothard. ve Slaném v proměnách věků. Královské město Slaný 2007

Sv. Gothard. ve Slaném v proměnách věků. Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků

Více

Klá ter minoritû a klarisek

Klá ter minoritû a klarisek PrÛzkumY památek II/1999 Klá ter minoritû a klarisek v âeském Krumlovû Helena Soukupová Obr. 1: Český Krumlov, situace sdruženého kláštera minoritů a klarisek v urbanismu města (z knihy F. Dvořák a druzi,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2 Kostely Prahy 2 Milí čtenáři, ať už vcházíme do kostela jako věřící, či jen jako zvědaví návštěvníci, téměř vždy na nás mocně působí. Jako bychom vešli do jiné dimenze. Možná je to i tím, že kostely a

Více

Tzv. Klatovské katakomby

Tzv. Klatovské katakomby Středoškolská odborná činnost 2010/2011 Obor 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby Tzv. Klatovské katakomby Autor: Iveta Chroustová Sp A (3. ročník) Gymnázium Jaroslava Vrchlického Národních mučedníků

Více

Copyright Pavel Bedrníček, 2002, 2009 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 2002, 2009

Copyright Pavel Bedrníček, 2002, 2009 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 2002, 2009 Pavel Bedrníček PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SVATYNÍ Copyright Pavel Bedrníček, 2002, 2009 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 2002, 2009 ISBN 978-80-7207-965-0 Vydalo nakladatelství VOLVOX GLOBATOR Prvního pluku 7, 186 00

Více

texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5

texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5 texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5 Paměť krajiny Soupis drobných památek Manětínsko-nečtinského regionu Irena

Více

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. Znak Marka Bydţovského z Florentina

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. Znak Marka Bydţovského z Florentina JIHOČESKÝ HEROLD Časopis o historii a pomocných vědách historických Znak Marka Bydţovského z Florentina 1/2005 Nový znak obce Kestřany, okres Písek František Doubek Kestřany návrh č. 1 Kestřany návrh č.

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ Kociánka Neděle: ř.00 nedělní škola 10:00 setkání v Losově sále konf 1ř:30 biblická Pátek: Biblická hodina pro děti 20:00 setkání Neděle: ř:00 nedělní škola 10:00 setkání v modlitebně 1Ř:30 pěvecký EVANGELICKÁ

Více

POUTNÍ MÍSTO : ANEŽSKÝ KLÁŠTER. Bc. Kristýna Rožánková

POUTNÍ MÍSTO : ANEŽSKÝ KLÁŠTER. Bc. Kristýna Rožánková POUTNÍ MÍSTO : ANEŽSKÝ KLÁŠTER Bc. Kristýna Rožánková Diplomová práce Autor: Bc. Kristýna Rožánková Vedoucí práce: prof. ing. arch. Irena Šestáková Odborný asistent: ing.arch. Ondřej Dvořák Ústav Nauky

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ konfirmandé 18:00 mládež Čtvrtek: 10:00 klub otevř. dveří 17:00 biblická Pátek: 18:30 pěvecký Neděle: 10:00 nedělní škola 11:00 setkání na faře Kociánka Neděle: 9.00 nedělní škola 10:00 setkání v Losově

Více

Posvátná místa v krajině

Posvátná místa v krajině Posvátná místa v krajině Sakrální stavby v Moravskoslezském kraji Barbora Matáková 2007 Albrechtice u Českého Těšína Kostel sv. Petra a Pavla Hlavní pamětihodností Albrechtic u Českého Těšína je dřevěný

Více

Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky

Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky Tomáš Kekrt, Matouš Bičák, Jakub Jindra, David Štěpánek, Jan Chaloupek, Matěj Horák, Martin Liška, Miroslav Pavlíček, Vojtěch Nedbal Odborný konzultant:

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ 11:00 setkání na faře 10:00 nedělní škola Neděle: Pátek: 18:30 pěvecký Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I Betlémský kostel a kostel J. A. Komenského (Červený

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz Kdysi a nedávno / sešit 1 / 2009 rediguje Jiří J. K. Nebeský Třída 1. máje 1623, 753 01 Hranice web: www.nedavno.cz e-mail: redakce@nedavno.cz typografie: Tichý typ jazyková korektura: Zuzana Jurková vydalo

Více

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Příspěvky z vědecké konference Hradec Králové 2014 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční

Více

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ textová část: Mgr. Jaromír Šebek, Mgr. Jana Vyšohlídová fotografie:

Více

A jakož se veliká bezbožnost proti pánu Bohu bu od zlořečených čarodějných aneb jiných lehkomyslných lidí v tom působí, že boží muka od dobrých lidí

A jakož se veliká bezbožnost proti pánu Bohu bu od zlořečených čarodějných aneb jiných lehkomyslných lidí v tom působí, že boží muka od dobrých lidí A jakož se veliká bezbožnost proti pánu Bohu bu od zlořečených čarodějných aneb jiných lehkomyslných lidí v tom působí, že boží muka od dobrých lidí z obzvláštní pobožnosti z kamene neb dřeva ustavená,

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK 2008 Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu Přerov Přerov 2008 Sborník Státního okresního archivu Přerov. Vydal Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov. Přerov

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I Betlémský kostel a kostel J. A. Komenského (Červený kostel) Opletalova 6, 602 00 Brno, tel: 542 211 453, 542 210 332 email:

Více

Čáslav a její archiv (18. 20. st.)

Čáslav a její archiv (18. 20. st.) Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Čáslav a její archiv (18. 20. st.) Jana Pilařová Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Náboţenský cestovní ruch v České republice (Bakalářská práce) Přerov 2012 Petra Kostýlková 2 3 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je pŧvodní a vypracovala

Více

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. z Pernštejna

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. z Pernštejna JIHOČESKÝ HEROLD Časopis o historii a pomocných vědách historických z Pernštejna 1/2012 Znaky obcí Jihočeského kraje Daněk Milan Ing. Jindřichův Hradec Kájov Omlenice Besednice 2 Obsah Jihočeský Herold

Více

Stfiedovûká nástûnná malba

Stfiedovûká nástûnná malba Stfiedovûká nástûnná malba ve Stfiedních âechách Úvod Výzkum středověké nástěnné malby ve středních Čechách navázal na předcházející grantovou práci, zabývající se středověkou nástěnnou malbou v Praze

Více