KLÁŠTER A OKOLÍ. Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice. Hradecká 390, Nová Bystřice. Absolventská práce. Antonín Havlíček IX.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLÁŠTER A OKOLÍ. Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice. Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce. Antonín Havlíček IX."

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce KLÁŠTER A OKOLÍ Antonín Havlíček IX.A Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Sotonová Školní rok 2014/15

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem čerpal, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Jméno autora: Antonín Havlíček V Klášteře dne

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat paní Mgr. Jaroslavě Sotonové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Klášter a okolí byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Práce je zaměřena na vesničku v okolí Nové Bystřice s názvem Klášter I.

5 Obsah Úvod Představení Kláštera Historie Kláštera Historie řádu paulánů Pověst o založení Kláštera Kostel Nejsvětější trojice Širší vztahy Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace

6 Úvod Absolventskou práci na téma Klášter a okolí jsem si vybral proto, že v samotném Klášteře bydlím a mám možnost v místním kostele provádět turisty, kteří o to mají zájem. Je to velmi neobyčejné. Jeden z mála se může pyšnit tím, že má takovou obrovskou příležitost k vykonávání této práce. Též mám možnost k pořízení fotografií jak zevnitř kostela, tak zvenku. Své posluchače či čtenáře bych chtěl prostřednictvím této absolventské práce seznámit s tímto nádherným místem. 5

7 1 Představení Kláštera V malé vesničce Klášter na cestě z Nové Bystřice do Slavonic byl v letech zbudovaný klášter paulánů, kteří sem přišli již v roce Pauláni měli za úkol najít místo od Alp na východ, kde se sbíhají tři léčivé prameny, a toto místo našli právě zde. Dodnes tu stojí mohutný kostel, který oslní svou krásou všechny. Opodál je zbudovaný rybník, který byl dříve názvem Otec, nyní Klášterský. Ohromí vás také nekonečné lesy všude kolem. V této krásné vesničce žije jen hrstka obyvatel včetně naší rodiny. Je zde také velké množství polí a luk. Pohled na krajinu jako na integrovaný celek, její vývoj a funkci nejen v rovině praktické, ale i estetické, kulturní a potažmo i duchovní je fenoménem především posledních dvou desetiletí. Již v roce 1996 se skupina studentů Přírodní školy pokusila popsat vývoj krajiny kolem bývalého paulánského kláštera u Nové Bystřice. Šlo o odpovědi na otázky, jakým způsobem řeholníci řádu sv. Františka z Pauly krajinu ovlivnili, z jakých důvodů a inspirací k těmto zásahům docházelo a jak ty krajinné prvky, které v souvislosti s klášterem vznikly, působí dodnes tj. více než 200 let po zrušení kláštera. 6

8 2 Historie Kláštera Od roku 1381 začínají v kraji okolo Nové Bystřice a hradu Landštejna vládnout Krajíři z Krajku. Území dostávají od Václava IV. Po husitských nájezdech za vlády krále Vladislava II. Jagellonského se jejich moc velmi upevnila díky katolickému vyznání a dostatku financí. Další spřízněný katolický rod byli Rožmberkové, které často navštěvovali. Roku 1495 k nám Petr IV. z Rožmberka povolal mnichy řádu sv. Františka z Pauly. Ti založili paulánský klášter ležící asi čtyři kilometry východně od Nové Bystřice. Stalo se tak 24. června 1501 za přispění majitele zdejšího panství Konráda Krajíře z Krajku a za souhlasu pasovského biskupa Wigila, do jehož diecéze oblast spadala. Klášter byl založen ke cti a chvále nejsvětější Trojice, Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Klášter byl pojmenován Konrádem Krajířem Sana cella, česky zdravá komora. Německy se mu říkalo Heilbrunn Dobrá Voda, neboť právě voda z oněch tří pramenů přivodila v minulosti mnohá zázračná uzdravení. Zdejší kaplička a studánka byla zasvěcena Sv. Františku z Pauly. 7

9 Po zveřejnění 95 tezí proti odpustkům Martinem Lutherem vzniklo mnoho nových sekt. Král Ferdinand I. se snažil tyto sekty vymýtit. Členy sekt, kteří se do roka nepřidají ke katolické víře, vypověděl ze země. Klášter tak v roce 1533 při svém ústupu na Moravu vypálila sekta novokřtěnců. Bylo to dne 22. července 1533, právě v den oslav posvěcení chrámu. Přes čtyřicet mnichů a mnoho věřících bylo pobito, ves Klášter a sousední vsi byly vypáleny. Od toho dne byl klášter na 93 let opuštěn. Rod Krajířů roku 1572 vymřel po meči. Nadání klášterní bylo zrušeno. Další pohromou byla třicetiletá válka. Po bitvě na Bílé hoře následovalo obnovení potlačovaných řeholí. Císař Ferdinand II. paulánům daroval v roce 1625 klášter sv. Salvátora v Praze. Adam Pavel hrabě Slavata, který jako nový majitel panství nechal celý areál kláštera opravit, sem dne 29. září 1626 do nově založeného kláštera povolal paulány z Burgundska. 8

10 Narůstající příliv poutníků znamenal přestavbu kláštera a především nového chrámu v letech Zasloužil se o to Ferdinand Vilém Slavata. Uvádí to rovněž nápis nad bývalým vstupem, který připomíná položení základního kamene dne 26. července Jan Jiří Jáchym hrabě Slavata dokončil stavbu roku Poslední příslušník slavatovského rodu Karel Felix, duchovní řádu karmelitánů, který daroval klášteru ostatky sv. Felika, umírá v Římě 21. července V chrámu došlo k velké tragédii, když při pouti na den sv. Trojice se zřítil kůr a v přeplněném kostele zahynulo pod jeho troskami mnoho poutníků ( Je uváděno 40 ). Roku 1785 byl klášter zrušen Josefem II. Kostel však zůstal vyhlášeným poutním místem. Na místě kláštera byla zbudována fara, pekárna a sídlila zde také škola až do druhé sv. války. V roce 1959 byl čtyřkřídlý areál kláštera zbořen a zůstala pouze tzv. Červená chodba a k ní přiléhající kostel zařazený do první kategorie ochrany památek, který patří k jedné z nejvýznamnějších raně barokních památek v Čechách. Kostel, který svým významem přesahuje jindřichohradecký region, dlouhé roky chátral, dnes má fasádu a spravenou střechu. Kostel je citlivě zasazen do krajiny, takže vytváří působivou pohledovou dominantu. 9

11 3 Historie řádu paulánů František z Pauly se narodil 27. března Stalo se to po přímluvě u sv. Františka z Assisi a po něm má jméno. Krátce po porodu oslepl a rodiče slíbili, že při jeho uzdravení ho dají na rok služby do františkánského kláštera. Tak se stalo a ve třináctém roce života byl dán do kláštera San Marco. Od patnácti let pak žije šest let v osamělé jeskyni. Postupně mu přibývalo následovníků a vyvstala potřeba vystavět klášter. Založil řád nejmenších bratří, minimů nebo též paulánů. Konečně roku 1454 všichni přešli ke klášternímu způsobu života a zřídli v Cosenze první klášter a kostel. A brzy následovaly další, hnutí se rychle šířilo celou jižní Itálií. Řádové zavázal František stálým a přísným půstem. Původně se tato společnost nazývala Poustevníci sv. Františka z Assisi a řeholi schválil 23. března 1474 papež Sixtus IV. Autorita Františka z Pauly rostla, navíc získal i pověst divotvůrce, nechal si jej zavolat i nemocný francouzský král Ludvík XI. K nemocnému panovníkovi dorazil František v roce S nemocí mu nepomohl, ale prý výrazně ulevil jeho svědomí a připravil jej na pokojnou smrt.. 10

12 Ludvíkův nástupce Karel VIII. učinil z Františka na celých 25 let svého věrného rádce. Dal mu postavit kláštery v Plessis-les-Tours a v Ambois, odkud se nový řád rozšířil do Německa a Španělska. Roku 1493 sepsal František z Pauly trojí řeholi a papež Alexandr VI. ji roku 1502 potvrdil. František z Pauly zemřel na Velký pátek 2. dubna 1507 ve věku 91 let. Hugenoti jeho tělo vykopali a spálili. Katolíci zbytky kostí zachránili a použili jako relikvie do mnoha kostelů. Po smrti se stal patronem námořníků, poustevníků a ochraňoval lidi před morem a ohněm, jeho přímluvy měly pomáhat také při manželské neplodnosti. Byl prohlášen za blahoslaveného roku 1512 papežem Juliem II. Potom byl také prohlášen za svatého 20 let po jeho smrti. V roce 1943 si jej zvolili za svého ochránce italští námořníci. Vedle řádu bratrů menších minoritů, z nichž se odštěpili i františkáni a kapucíni, existuje i řád bratrů nejmenších pavláni též barnabité. V roce 1435 založil sv. František z Pauly řád z volného sdružení poustevníků, který se nazýval nejmenšími bratry. Řád potvrdil renesanční papež Julius II. r Velice přísná řehole zavazovala k ustavičnému půstu, mlčenlivosti a cvičení se v pokoře. Svým kajícným životem měli jít příkladem světu. 11

13 4 Pověst o založení Kláštera František z Pauly poslal bratry do Německa a dále do Čech, aby v Čechách klášter s chrámem na takovém místě vystavěli, kde by tři lípy a tři prameny nalezli. Když se řád dostal do českých zemí, hledali pavláni místa pro založení klášterů, kostelů a škol Bylo zapotřebí také na jihu Čech najít vhodné místo pro klášter, kde by byli vychováni mladí mniši, pro služby řádu. Poslal tedy nejvyšší postavený řádu tři mnichy, aby se po jihu Čech prošli a našli vhodné místo pro jejich záměry. Chodili tedy mniši jihočeskou krajinou a stále nemohli najít to pravé místo. Když už se jim mnohdy zdálo, že jsou na místě, vždy našli nějakou vadu, proč to nebylo to pravé. 12

14 Přespávali, kde jen se dalo, až se na jednu noc uchýlili do malého statečku. Zde měli starého pána, který se jich neustále vyptával, proč tudy chodí a co hledají. Když mu to pověděli, řekl jim, že musí najít místo u tří ryb z toho místa budete vidět hladiny tří rybníků a na malé vyvýšenině potom bude to nejlepší místo pro Klášter. Jiná pověst uvádí, že mniši hledali neúspěšně a došli až na hranice země ke třem lípám, ale prameny nenalezli. Padli tedy třikrát tváří k zemi a prosili Pána Boha, aby jim naznačil, kde by měli nalézt místo. Když potřetí povstali, nalezli tři prameny u svých nohou. Každá pověst má svůj reálný základ. Pod kostelem skutečně vytéká silný pramen a ve studánce u kostela je zázračná pitná voda, která léčí. Zázraky byly od roku 1751 postupně zapisovány do knihy Instituto Novitiorum. V jednom zápise se praví, že jedenkrát do těchto míst zavítal slepý žebrák z Dačic spolu se svým průvodcem. Občerstven vodou umyl sobě též oči. Ráno ukvapen radostí, že svého zraku a zdraví nabyl. Pln díků a radosti navrátil se pak do své domoviny. Prameny se doposud nacházejí pod hlavním oltářem. 13

15 5 Kostel Nejsvětější trojice Kostel stojí na západní straně Konračského údolí. Kostel postavený na konci 17. století je čistě barokní dílo architekta Giovanniho Domenica Orsiho. Štuky lemované vnitřkem kostela jsou dílem vlašského mistra Komety. Hlavní oltář vytvořil Zikmund Lichtenberg z Nové Bystřice, který je i autorem souboru plastik. Největší obraz na oltáři je dílem Christiana Schroedera a představuje Nejsvětější trojici. Měří 22 metrů na výšku a 11,5 metru na šířku a patří mezi nejvyšší v Evropě. Po levé a pravé straně kostela jsou dva doposud jediné restaurované oltáře v kostele. Z levé strany je oltář Sv. Archanděla Michaela, na obraze je výjev sv. Archanděla Michaela při posledním soudu, jak svrhává padlé anděly. Po pravé straně kostela stojí oltář Sv. Františka z Pauly. Oltář u kůru zmizel neznámo kam. Unikátní památkou býval vyřezávaný strom života, který přibližně před 8 lety sebrali a dali ho do Národní galerie Praha. 14

16 6 Širší vztahy V době příchodů paulánů byla většina obyvatelstva protestantského vyznání (cca 80%). Země byla po válkách velice zadlužena. Na nedaleké Moravě vládl jiný panovník. Měnová soustava nemohla zabránit obrovskému předlužení a nedostatku financí šlechty. Přicházely i četné přírodní pohromy a nevolnické bouře. Klimaticky se jednalo o dobu výrazného oteplování s dlouhými a horkými léty. Přinášelo to časté požáry, nedostatek vody, úhyn dobytka a umírání lidí. Přispěly k tomu četné nemoci, mor a nově importovaný syfilis, u kterého nebyl znám původ a způsob šíření. N druhé straně místní katolická šlechta obsadila mnoho důležitých úřadů. Některé vesnice vypálené Žižkou se už neobnovily, další se přesunuly jinam a vznikly i nové vesnice jako například Albeř. 15

17 Závěr Pomalu, ale jistě se blížím k závěru této absolventské práce. Až díky této práci jsem si plně uvědomil, co mám vlastně za neuvěřitelnou možnost na takovém místě žít. Doufám, že moje absolventská práce přesvědčí čtenáře o tom, že toto místo není jen vesnička s kostelem, ale nese si s sebou velkou a rozmanitou minulost, o kterou jsem se s vámi chtěl podělit. V průběhu této absolventské práce jsem neustále přemýšlel o tom, jaké to v té době pro lidi muselo být namáhavé si vydělávat jen hospodářstvím a mít na starost takový velký kostel. A překvapivé jsou i další zkušenosti, jako například, že nemohli jíst maso, měli 4 sliby, kterých se museli držet a tento slib, to byl ten nejhlavnější (Újma od masa!). Má práce má méně stránek, než u některých mých spolužáků, ale i tak mi dalo neskutečnou práci vše zpracovat.. Stačí dodat jen - děkuji. 16

18 Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace: Kniha: Novotný R., Klášter u Nové Bystřice, 1. vydání, 09/2004.

Posvátná místa v krajině

Posvátná místa v krajině Posvátná místa v krajině Sakrální stavby v Moravskoslezském kraji Barbora Matáková 2007 Albrechtice u Českého Těšína Kostel sv. Petra a Pavla Hlavní pamětihodností Albrechtic u Českého Těšína je dřevěný

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

Copyright Pavel Bedrníček, 2002, 2009 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 2002, 2009

Copyright Pavel Bedrníček, 2002, 2009 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 2002, 2009 Pavel Bedrníček PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SVATYNÍ Copyright Pavel Bedrníček, 2002, 2009 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 2002, 2009 ISBN 978-80-7207-965-0 Vydalo nakladatelství VOLVOX GLOBATOR Prvního pluku 7, 186 00

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Katedra církevních dějin

Katedra církevních dějin Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Bakalářská práce 2010 Zdeňka Plocová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce HISTORIE HRADU LANDŠTEJNA Richard Trsek Třída IX. Vedoucí práce: Mgr. Jitka Zíková Školní rok: 2012-2013

Více

POUTNÍ MÍSTO : ANEŽSKÝ KLÁŠTER. Bc. Kristýna Rožánková

POUTNÍ MÍSTO : ANEŽSKÝ KLÁŠTER. Bc. Kristýna Rožánková POUTNÍ MÍSTO : ANEŽSKÝ KLÁŠTER Bc. Kristýna Rožánková Diplomová práce Autor: Bc. Kristýna Rožánková Vedoucí práce: prof. ing. arch. Irena Šestáková Odborný asistent: ing.arch. Ondřej Dvořák Ústav Nauky

Více

Číslo 1 Září Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč.

Číslo 1 Září Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč. Číslo 1 Září Ročník 2013 2014 sv. Jan Prachatický Zaniklé kostely Šumavy Strážný vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování)

Více

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2 Kostely Prahy 2 Milí čtenáři, ať už vcházíme do kostela jako věřící, či jen jako zvědaví návštěvníci, téměř vždy na nás mocně působí. Jako bychom vešli do jiné dimenze. Možná je to i tím, že kostely a

Více

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro SVATÁ HORA ČÍSLO 4 2008 Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro Kardinál Giovanni Coppa na Svaté Hoře Dobrá kniha Pekařský učedník ze

Více

Odkaz sv. Zdislavy z Lemberka dnešku. Jana Křepelková, DiS.

Odkaz sv. Zdislavy z Lemberka dnešku. Jana Křepelková, DiS. Odkaz sv. Zdislavy z Lemberka dnešku Jana Křepelková, DiS. Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce Odkaz svaté Zdislavy z Lemberka dnešku mapuje vývoj v českých zemích 13. století a události

Více

PhDr. Olga Hegarová, CSc.

PhDr. Olga Hegarová, CSc. PhDr. Olga Hegarová, CSc. Autorka textu: PhDr. Olga Hegarová, CSc. (2009) Fotografie: Sanjin Nesimi, Vít Janda (2009) Grafická úprava a obálka: Vít Janda (2009) 2 GENIUS LOCI GYMNÁZIA JANA PALACHA OBSAH

Více

České Budějovice 2006

České Budějovice 2006 České Budějovice 2006 Jiří Černý Poutní místa jižních Čech Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti OBSAH ÚVODEM 9 POUTNÍ MÍSTA A JEJICH CHARAKTERISTIKA 11 Přehled hlavních poutních míst českobudějovické

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.

PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice. Ročník 6 Číslo 23 březen 2011 PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice. ÚVOD Matka bolesti Krok za krokem vystupujeme po schodišti postních dnů. Den

Více

IKD. Cesta ke Kristu vede přes Pannu Marii Rozhovor s jáhnem Milošem Pachrem Gesta víry a zbožnosti: Symbolika ruky v liturgii I.

IKD. Cesta ke Kristu vede přes Pannu Marii Rozhovor s jáhnem Milošem Pachrem Gesta víry a zbožnosti: Symbolika ruky v liturgii I. IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 9 Cesta ke Kristu vede přes Pannu Marii Rozhovor s jáhnem Milošem Pachrem Gesta víry a zbožnosti: Symbolika ruky v liturgii I. Sanace rodiny

Více

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva obrany České republiky Kolektiv autorů Historie a současnost Komorního Hrádku Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva

Více

Ročník 22 září 2012. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 22 září 2012. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 22 září 2012 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Lubomír Vaculčík Na Svatém Hostýně vyvrcholily oslavy 100. výročí

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky

Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky Tomáš Kekrt, Matouš Bičák, Jakub Jindra, David Štěpánek, Jan Chaloupek, Matěj Horák, Martin Liška, Miroslav Pavlíček, Vojtěch Nedbal Odborný konzultant:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945 Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945 Bc. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945 Bc. Jindřich Kadlec Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

ZJEVENÍ PANNY MARIE FENOMÉN MEDŽUGORJE

ZJEVENÍ PANNY MARIE FENOMÉN MEDŽUGORJE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra systematické teologie Bakalářská práce ZJEVENÍ PANNY MARIE FENOMÉN MEDŽUGORJE Vedoucí práce: Mgr. František Štěch, Th. D. Autor práce:

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

J P. rachatický DOLNÍ VLTAVICE. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV.

J P. rachatický DOLNÍ VLTAVICE. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV. J P ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 sv. a n rachatický VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV. JANA NEUMANNA Cena 25 Kč Zaniklé kostely Šumavy DOLNÍ VLTAVICE Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Číslo 9 Květen Ročník 2012 2013. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Vlachovo Březí. 25 Kč

Číslo 9 Květen Ročník 2012 2013. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Vlachovo Březí. 25 Kč Číslo 9 Květen Ročník 2012 2013 sv. Jan Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Vlachovo Březí Cena 25 Kč Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Viditelná příroda

Více

Dějiny soběslavského školství

Dějiny soběslavského školství Dějiny soběslavského školství Petr Lintner Učitelský ústav byl jednou z nejvýznamnějších staveb v dějinách Soběslavi (fotografie z konce 19. století pochází ze sbírek Blatského muzea v Soběslavi) My všichni

Více

Bakalářská práce. 2012 Zuzana Dvořáková

Bakalářská práce. 2012 Zuzana Dvořáková Bakalářská práce 2012 Zuzana Dvořáková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra církevních dějin Bakalářská práce Život P. Martina Františka Vícha Vedoucí práce: ThDr. Rudolf

Více