Baroko v Českých zemích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Baroko v Českých zemích"

Transkript

1 Baroko v Českých zemích Přechodný styl Počátek baroku je u nás spojen s architekty na dvoře císaře Rudolfa II. a jejich stylem na pomezí renesance, manýrismu a baroka. Významný byl také příchod jezuitů a tím pádem i protireformace. Vlašská kaple v Klementinu v Praze, původně kaple italské mariánské kongregace, patrně G. Mascarino, do cca. 1595, oválný prostor s dvoupatrovou arkádovou lodžií po celém obvodu. Po stavbě sousedícího jezuitského kostela sv. Klimenta byla kaple s tímto kostelem propojena, obrácena její orientace a dozdobena spoustou barokních štukatur. Kostel Nejsvětější Trojice, od 1622 P. Marie Vítězné zřejmě Giovani Maria Fillippi římský typ kostela (podobný tomu nad španělskými schody), , dokončena jen jižní průčelní věž, nemá boční lodi, ale jen výklenky, v nich jsou oltáře. Později byla kostelu změněna orientace a zbořeno průčelí i presbytář. Kostel Nanebevzetí P. Marie ve Staré Boleslavi stavěn pro Paladium země české, první programově poutní kostel u nás. Stejná typologie jako výše uvedený pražský kostel, dochoval se ale i presbytář. Fillippi doložen jako jeden z autorů. Valdštejnský palác na Malé Straně, , hlavním architektem Andrea Spezza, po 1629 Niccoló Sebregondi obrovská rozloha (zbořeno 23 domů) monotónní průčelí členěné jen okny, objevuje se už ale důraz na symetrii v podobě třech portálů na osách (hlavní je jen dekorace před zdí, ten vpravo jen prochází fasádou, funkční je jen levý). Důraz na osové uspořádání je jedním z hlavních rysů Baroka. K Baroku směřují také nově modelované nadokenní štítky a plasticitu vytvářející plné sloupy kolem nich. Hlavní osu zahrady určuje Sala Terana, velká arkádová lodžie propoující interiér s exteriérem. Jde o kolosální stavbu, zcela vyjmutou z měřítka zbytku stavby a je připisována G. Pieronimu. Celý komplex se skládá z mnoha budov, vysoké zdi obklopující zahradu a dokonce umělé jeskyně grotty, která byla ale postavena na sousední parcele, kde mu ji v 18. století zbourali. Hlavní sál Valdštejnského paláce, zvaný rytířský, vznikl prakticky probouráním dvou pater. Využil sousední fasádu, nemohl mít tedy skutečnou klenbu, ale jen plochý strop se štukem zaplácanými rohy a podepřený pilastry vysokého řádu. Na stropě je Valdštejn nakreslen jako bůh Mars. Valdštejnské stavby v Jičíně a v jeho blízkosti blízkosti: Sala terrena v Libosadu od N. Sebregondiho Kostel sv. Jakuba většího v Jičíně půdorys řeckého kříže, nedokončený. Arkádové nádvoří zámku v Jičíně - Základem pro tuto stavbu byl zámek rodu Smiřických. Arkádové galerie vystavěl N. Sebregondi, pak je přestavěl A. Spezza. Kartouza ve Valdicích A. Spezza kláštery kartuziánů byly budovány jako spousta propojených malých pokojíků, většina z nich se proto později stala věznicemi. Michnovský palác na Malé Straně, kol , Agotino Galli, římsky orientované rané baroko, během stavby Michnové zkrachovali, takže je paláce jen asymetrická polovina. Fasáda je budována na principu ubrané a přidané hmoty niky vs. šambrány. Průčelí kostela P. Marie Vítězné na Malé Straně ( ) přestavba výše uvedeného kostela, vzorem byl římský Santa Maria dell Vittoria, jen je v průčelí navíc ermální okno, které bylo součástí původního průčelí. Jde o první raně barokní stavbu u nás. Shrnutí v období nejranějšího baroka se u nás objevují staby, jejichž styl kolísá od převažujícího vlivu manýrismu (matyášova brána), ke zcela neutrálnímui stylu na pomezí renesance a raného baroku (Valdštejnský palác) a

2 Raný Barok První velkou architektonickou osobností raného baroku u nás je Carlo Lurago, narozený v kraji Ticino a vyškolen v duchu pozdní renesance. Je u nás doložen poprvé v roce 1638 při přestavbě kostela sv. Salvátora v Klementinu, kde byla nad křížením vystavěna lehká ortogonální kupole s dřevěnou konstrukcí a empory v presbytáři, transeptu a nad vedlejšími loděmi. Stavba probíhala postupně, jak byly peníze. Renesanci od Baroka lze de rozpoznat lde štukatur renesanční jsou jemné a lineární, barokní jsou velké, dynamické a figurální. Západní průčelí kostela Sv. Salvátora v Klementinu , postavena dle Vignolova návrhun a průčelí kostela Del Gesú v Římě. Novátorské je užití arkádového portiku typu antického triumfálního oblouku před průčelím kostela. Po siluetě průčelí jsou nad svislými články umístěny sochy. Z původního renesančního průčelí zbyly jen portály uvnitř portiku. Západní průčelí Klementina raný barok se projevuje vyhrocenou monumentalitou spojenou s užitím vysokého řádu. Průčelí je velice dlouhé a vzniklé multiplikací základního úzkého modulu oken nad sebou, sevřených pilastry vysokého řádu. Dominantní jsou také mohutné štukové hlavice pilastrů a vikýře umsítěné nad každou druhou okenní osou, které obohacují rytmus fasády. Celková přestavba Klementina uzavření půdorysu, sjednocení fasád, atp. Kostel sv. Ignáce s jezuitskou kolejí na Novém Městě pražském novostavba, hlavní loď s postraními kaplemi, což se propisuje na průčelí s širokým ryolitem v podobě velkého zrcadla. Před průčelím později představena sloupová lodžie podle vzoru dalších Luragových kostelů. Postraní kaple jsou stavěny jako malé centrální kaple s českými klenbami pokrytými bohatou štukaturou. V interiéru je snaha o vyšší formě jednoty architektury empory jsou včleněny do kladí, v jednotlivostech a nenápadně se tak blíží skutečnému Baroku. Naše raně barokní stavby nemají kupole, protože to bylo velmi složité a finančně nákladné, a chyběli na to zkušení architekti a bohatí stavebníci. Bývalá jezuitská kolej na Novém Městě pražském. Luragovy jezuitské stavby mimo Prahu: Kostel sv. Ignáce v Chomutově - Kostel sv. Františka a sv. Ignáce v Březnici Kostel Nanebevzetí P. Marie v hradci Králové Kostel Neposkvrněného Početí P. Marie a sv. Ignáce v Klatovech jiné formy střech na věžích, pozdější portál Svatá Hora u Příbrami prototyp poutního místa poutní kostel na podstavci obklopený dvorem s ambity s postraními kaplemi, která se jmenují dle donátorů (měst). Baroko v Čechách Giovanni Domenico Orsi Ital z Vídně, v Praze žák Carla Luraga. Jezuitská kolej v Kutné Hoře, od 1667, raně barokní členění dlouhého průčelí pomocí pilastrů vysokého řádu. Zcela typické je rámování celku pomocí věží s báněmi a zkosenými nárožími. Původně mělo průčelí ještě třetí věž uprostřed. Kolovratský palác na Starém Městě pražském Zdeňky orientovaný raný barok s členěním pomocí tzv. vpadlých polí pravoúhlých rámů vertikálních mezi okny a horizontálních pod nimi. Tato dekorace bývala často ještě barevně zvýrazněná.

3 Profesní dům jezuitů v Praze na malé Straně (bydlení pro vysoké jezuitské představitele), Orsi stavěl , dokončoval ji Lurago. Oproštěný charakter fasád dán instrukcemi generalátu jezuitskému řádu, dnes je ale ještě vce strohý, původně měl alespoň vikýře. Později byl dům přebudován na školu. Francesco Caratti Ital s renesančním školením. Černínský palác v Praze na Hradčanech Cratti vytvořil plány, prvním stavitelem A. Leuthner, první rekonstrukci po obléhání Prahy 1742 provedl Anselmo Lurago a vytvořil portály propojené balustrádou. Později byl palác prodán státu a předělán na kasárna (vloženo patro navíc, průčelí proděravěno množstvím oken), nejnovější rekonstrukci provedl P. Janák jako přestavbu na ministerstvo zahraničí. Hlavní průčelí je členěno velmi plastickými polosloupy vysokého řádu, podle nich je členěn i sokl, pokrytý výjimečnou diamantovou rustikou. Celkově jde o obrovitou stavbu, jeden z největších barokních paláců vůbec. Zahradní fasáda vytváří souměrnou kulisu se zvláštními typy kontrastu, který poukazuje na další vývoj baroka. Hmota graduje inverzně, v přízemí je stavba nejvíce odhmotněna díky dvěma velkým obloukům. Dvorní fasády jsou jsou členěny pomocí tzv. vpadlých polí. Hlavním komunikačním uzlem interiéru je obrovský trojlodní vestibul. Západní průčelí kostela sv. Jiří na Pražském hradě, přisuzováno Carattim na průčelí je užit vysoký řád v plastické podobě a portál podobný jeho návrhu pro Černínský palác. Antonio Porta Zámek v Roudnici variace na téma čestného dvora čtvrté křídlo nahrazeno vstupním traktem se vstupní věží. Průčelí jsou členěna pilastry vysokého řádu. Zámek Libochovice čtyřkřídlý typ s arkádovým nádvořím na kratších stranách plné v přízemí, slepé v patře nad nimi, na delších stranách je nad přízemím vysoký řád. Vnější fasády jsou zdobeny červeně nabarvenými vpadlými poli. Baptista Mathey příslušník římské francouzské umělecké komunity, do Prahy přiel jako dvorní architekt arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna. Přinesl římskou vrcholně barokní architekturu umírněného a mírně klasického typu. Rekonstrukce arcibiskupského paláce střední ryzalit s báňovitě zastřešeným pavilonem, portál římského palácového typu s volnými sloupy, které nesou balkon. Později byl palác přestavěn v duchu pozdního barokě. Zámek v Tróji, stavěno pro Václava Vojtěcha ze Šternberka, stavba odpovídá římským předměstským vilám, jde o jedno křídlo vytvářející do zahrady motiv čestného dvora, kompozici dominuje převýšený a s až v prvním patře postaveným hlavním sálem, ze kterého vede zcela nově pojaté dynamické dvoukřídlé schodiště na oválném půdorysu. Schodiště je vytvořeno jako antické divadlo se sochami zpodobňujícími boj olympských bohů s titány. Interiér hlavního sálu je dvoupatrový a kompletně vymalovaný freskami, které zde i nahrazují architekturu v podobě průhledů apod., což je už čistě barokní praktika. Fasády jsou členěny pilastry vysokého řádu, které ale stavbu nijak nedramatizují. Barokní zahrada je vybudována symetricky. Kostel sv. Františka při špitále křižovníků s červenou hvězdou. Půdorysem je zdvojený půdorys řeckého kříže. Počítá se s prostorovou hrou obvodová stěny je dynamicky formována vložením elipsy do řeckého kříže. Interiér je sjednocen také použitím temně rudých umělých mramorů, které zdůrazňují tektoniku. Kostel sjednocují také vertikály, především na výjimečně kamenném (pískovcové desky) průčelí, které je rustikové až na hladké vertikály. Ty z pilastrů pokračují na atiku, tambur i kopuli; jde o stejný princip jako u Michelangelovy stavby vatikánské baziliky. Shrnutí J.B.M. přinesl vyspělý římský barok spíše klasicizujícího ražení, ale i tak přišly prvky do té doby zcela nezvyklé. Klíčový je ovšem samotný přímý vliv baroku na českou architekturu.

4 Palác Michala Osvalda Thuna na Hradčanském náměstí v Praze použit stejný typ členění a střešního pavilonu, jako měl arcibiskupský palác. Navíc celkovou kompozicí s dvěma portály a dvěma ryzality vytváří v Praze novou tradici. Jednotlivé barokní stavby Kostel sv. Josefa karmelitek na Malé Straně, mezi kostel postavil a fasádu navrhl Johannes Raas podle pánů římského architekta Abrahama Parise. Kostel má neobvyklý a výjimečný půdorys (vál s nikami po obvodě, mezi nimiž jsou dovjice korintských polosloupů nesoucích pasy nesoucí kupoli, jde o racionální princip římského baroka) a fasádu blízkou severské a holandské architektuře tvořené vrstvením jednotlivých článků na sebe. Poutní kostel P. Marie na Chlumku, P. I. Bayer, prostorový typ kostela Del Gesú, spíše ještě rané baroko či dokonce renesance. Kostel postavěn na velké terase po starším poutním kostelíku. Giovanni Battista Alliprandi školem ve Vídni u architekta F. Martinelliho, v jednotlivostech už předjímá dynamické baroko. Zámek v Liblicích u Mělníka - půdorysně oválný hlavní sál otiskovaný na fasádu a formující dynamické ryzality, konvex-konkávní hra zopakována i na bocích zámku v podobě velkých vybrání hmoty. Palác Františka Karla Přehořovského na Malé Straně v Praze dynamická hmotově členěná zahradní fasáda, střední ryzalit byl původně o patro vyšší než postraní křídla, která vytváří motiv čestného dvora a jsou směrem k ryzalitu konvexně vybrána. Původně k zámku přiléhala obrovská terasovitá zahrad. Špitál s kostelem Nejsvětější Trojice, původně i lázně a zámek v Kuksu špitál stál přes Labe naproti zámku s lázněmi, uprostřed u řeky byla forma připomínající středy antického cirku, Alliprandi vycházel z Matheyho. Zámek ani lázně už dnes nestojí, nejvýznamnější je z kompleu kostel nejsvětější trojice na půdorysu řeského kříže, kdy jsou zdůrazněny diagonální stěny s vloženými edikulami (niky obklopené sloupy). Nad tím je půdorysně oválná baldachýnová kupole. Dynamiku hlavního průčelí zdůrazňují oválné zářezy, pod kostelem je rozsáhlá krypta hraběte Šporka, která byla vždy otevřená a osvětlená. Zámek Veltrusy střední část s postranními křídly z doby Václava Antonína CHotka kol. 1720, 1754 křídla prodloužena a přistavěny hospodářské budovy, 1808 vyměněna střecha. Neznámý autor. Nový typ zámku hlavní sál je v jádru kompozice, z něj vybíhají na čtyři strany křídla. Vstupní brána kláštera premonstrátek 1697, první příklad dynamického baroka u nás, Silvestro Carlone prohnutí v ose, půloválný segmentový štít, kamenná fasáda z pískovcových desek. Kostel sv. Voršily při klášteře voršilek na Novém Městě pražském, M. A. Canevalle, dynamické průčelí (prohnuté zářezy), průčelí původně namířeno do úzké uličky u hradeb. Fasáda opisuje půdorys dva zkosené obdélníky spojené jedním kratším. Presbytář i širší pole zaklenuty českou klenbou, střední obdélníkové pole zaklenuto valenou klenbou. Mezi jednotlivými klenbami jsou pasy a vytvářejí celistvý, ale dynamický útvar. Celistvost podporuje průběžná vnitřní římsa nad pilastry. Na průčelí je segmentový štít. Inspirace návrhem kaple sv. Ludmily v Boleslavi od Orsiho a Turínský kostel sv. Filipa od Guariniho. Proniková skupina českého baroku - Kryštof Dientzenhofer Proniky oválů, zvláštní srostlice na jejich průnicích.

5 Kostel sv. Josefa při klášteře paulínů v Obořišti dva větší ovály, prostřední menší s namalovanou kupolí. V klenbách proniky provedeny jako břity, motiv pasů vytvářejí pronikající lunety. Půdorys není propsán do fasády, dynamické je jen hlavní průčelí (konkávně vybraná střední část), nad portálem je segmentový štít. Na průčelí vlivy Guariniho a (více) Borominiho. Možným autorem Thomas Haffenecker. Kostel Zjevení Páně ve Smiřicích základní kámen položen 1699, první křest až Připsáno Kryštofu Dientzenhoferovi. Inspirace Guariniho půdorysem San Lorenzo v Turíně zprohýbaný osmiúhelník, ten se ale originálně propisuje na fasádu a navazují na něj oválný presbytář a předsíň. V klenbě je vepsána hvězda z křížových žeber jako symbolika rodu Šternberků. V interiéru jsou diagonálně natočené pilastry se zvláštním úsekem srostlic kladí, která propojují hlavní prostor s předsíní a presbytářem. K. D. pocházel z Bavorska, odešel do Pasova, kde se dokončoval Luragův dóm sv. Štěpána, pak K.D. odešel do Prahy, pracoval v západních Čechách a postupně se blížil k Praze, až stavěl i tam. Kostel sv. Mikuláše při profesním domě jezuitů na Malé Straně (15), stavba přerušena Nejprve šlo nejspíš o rekonstrukci gotické stavby, pak měl stavět Orsi (levé pole průčelí s kaplí sv. Barbory). Dientzenhofer zbořil západní průčelí a postavil jej dynamicky. Naproti kapli sv. Barbory vznikla kaple sv. Anny (pronik dvou kruhů), pak byla postavena dvě pole lodi a provizorně propojena se zbytkem gotického kostela až do roku 1737, kdy Kilián Ignác D. dostavěl třetí pole a sám navrhl zbytek. Průčelí je na konvex-konkávní křivce, všude jsou užity segmentové štíty, křivka existuje po celé výšce průčelí (dvě etáže) i nástavce (nahoře zase segmentový štít). Klenba byla nesena oválnými pasy, které se navzájem dotýkaly. V interiéru opět použity natočené pilastry s dynamickými segmenty kladí. Užity barevné umělé mramory a zlacení (patky sloupů a konzoly římsy). Inspirace možná G. G., klasické jednolodí s postraními kaplemi (Del Gesú), jen dynamizováno. Postraní kaple i ochoz s emporami mají velká okna. Strop byl posléze upraven a ofreskován. Kostel sv. Kláry v Chebu pulzní efekt pronik dvou oválných polí do středního menšího oválu. Nosné pasy přeneseny na rub klenby, obvodová stěna je dynamizována a zdobena srostlicemi pilastrů a kladí. Uvnitř vytváří pilastry se segmenty kladí jakési edikuly. Průůčelí je formováno opačně, než stěna interiéru. Dynamický je i štít. Průčelí nese zhruba pětimetrový sokl, nad ním je kamenná římsa a nad ní vysoký pilastrový řád. Kostel sv. Markéty při klášteře benediktinů v Břevnově K. D., hlavní loď tvořena vzájemnými proniky čtyř dotýkajících se čočkovitých oválů. Urbanisticky nejvýznamnější fasáda je nejdynamičtější kontrast mezi rovnou stěnou uprostřed a konkávními prohnutími opisujícími půdorysný plán interiéru. Nad vším jsou divoce dynamické štíty. Západní fasáda je rovná, vše propojují organicky tvarovaná zaoblená nároží. Fasáda je opět členěna pětimetrovým soklem, plochou kamennou římsou a vysokým řádem z pilastrů i polosloupů. Do interiéru (jednolodí) opět vybíhají pilastry se segmenty kladí. Postraní oltáře jsou jen iluzivně namalované na stěnách, na stropě je celoplošná freska. Kostel Nanebevzetí P. Marie při klášteře pauulánů v Nové Pace (projekt K. D., stavěli nejspíš Haffenecker a Kilián Ignác D.), poutní kostel na kopci se svatými schody, pulzní efekt loď tvořena třemi poli (střední je největší), k těm přiléhá jedno pole presbytáře a jedno pole předsíně. Klenební pasy jsou opět přeneseny na rub klenby, interiér zdůrazňuje šířku, opět natočené pilastry. Nad okny Dientzenhoferovy štítky prohnutý rovný úsek přerušený prohnutou stříškou.

6 Stavby dalších architektů Kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí, 1699, Johan Lucas von Hildebrant - řecký kříž s navázanými ovály., zastřešení kupolí na tamburu, interiér se propisuj na průčelí, to ale v menších částech reaguje opačně. Palác Jana Václava Gallase v Praze, , Johann Berhard Fischer von Erlach, piano nobille (patro s hlavním sálem) je až v druhém patře, stavebník chtěl původně koupit domy přes ulici a zbouráním vytvořit náměstí. Nad průčelí se zdvíhají tři vyvýšené ryzality s portály se začleněnými sochami (atlasové) od Matyáše Bernarda Brauna, stejně jako světlonoši a vázy na schodišti. Průčelí formováno jako ubývání hmoty směrem nahoru. Jan Blažej Santini Aichel , jeden z nejvýznamnějších českých architektů, z italské rodiny žijící už třetí generaci u nás. Nejspíš se nejprve učil malířem, neměl mistrovské kamenické zkoušky, tak nemohl své stavby přímo realizovat (to za něj dělal Maxmilián Kaňka) a posléze vytvořil tzv. barokní gotiku staré klášterní kostely byly většinou poničeny po husitských válkách, byla potřeba je zaklenout. Barokní gotika ukazuje práci barokního architekta s gotickým tvaroslovím. Kostel Nanebevzetí Panny Marie při klášteře cisterciáků v Sedlci, za opata Jindřicha Snopka, 1702 barokní klenba s dekorativními žebry inspirovanými krouženými žebry Benedikta Rieda, štít s velkým oknem, zrcadlem a výraznou sochou P. Marie. Vedlejší lodi zaklenuty tzv. českými plackami. Česká klenba = kulový povrch (výseč), česká placka = kulová úseč (placka s kruhovým půdorysem). Klášter cisterciáků na Zbraslavi, , rajský dvůr přetvořil Santini v centralizovanou dispozici, realizována jen tři ramena kolem křížové chodby, v polovině každé strany byl zvednut převýšený ryzalit. Podle Santiniho plánů dokončoval po jeho smrti Maxmilián Kaňka, kostel namísto novostavby dle Santiniho provedl rozšířením gotické kaple. Monumentální průčelí kláštera je obráceno k císařské silnici za řekou. V arkádách ambitů jsou použity gotizující trojlisté záklenky. V interiérech použity gotické principy v královském sále klenby neseny svazky (polosloupy přiléhají k širším pilířům), v refektáři hluboké okenní niky. Kaple sv. Anny v Panenských Břežanech symbolický půdorys prohnutého trojúhelníka, v průběhu výšky se mění půdorys dynamická spodní (niky zakryté zahrocenými římsami apod.) a klidnější horní (nečleněné pandantivy) etáž. Cisterciácký klášter v Plasích, přestavba za opata Eugena Tyttla, konvent , monumentální barokní řešení založené na bažině na pilotech a roštu. Na vnější fasádě jsou pilastry vysokého řádu, ve dvoře pilastry ve dvou patrech. Volně je připojen gotický kostel, počítalo se s dalšími sakrálními stavbami uskutečněna velká kruhová kaple sv. Benedikta kaple sv. Bernarda. Obě jsou dvouetážové (stěna a kupole) s nesouladným půdorysem. Dlouhé křížové chodby s českými klenbami vytvářejí dlouhé průhledy. Rekonstrukce cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou, přestavba za opata Václava Vejmluvy v údolí, kostel P. Marie obnoven, přidány jen vetknuté empory v křížení. Kostel P. Marie kláštera benediktinů v Kladrubech, , původně stavba z období pozdní románský sloh-gotika, Santini opravil obvodové stěny, přidal gotické opěráky, nově pojal křížení na strany přilepil fasády ve stylu barokní gotiky, nad křížením vybudoval kupoli symbolizující královskou korunu a přidal velký trojlistý závěr. Klenby mají složitě tvarované proniky žeber dvou různých šířek. Nad závěrem je svébytná a značně výtvarně divoká. Kupole (půdorysně čtverec se zaoblenými kouty) má freskovou výzdobu. Santini navrhl také mobiliář kazatelnu a lavice. Kostel Nanebevzetí P. Marie premonstrátského kláštera v Želivi, , přistavěny barokně gotické věže barokní monumentalita, gotická okna. Trojlodní hala s vetknutými emporami (jako

7 královská oratoř ve sv. Vítu), klenby vychází ze vzorců pozdní gotiky, jinak jsou ale nezávislé, postrádají jakoukoli tektonickou úlohu. Poutní kostel Jména P. Marie ve Křtinách jednolodí na půdorysu řeckého kříže zaklenuté převýšenou baldachýnovou českou klenbou, k centrále přiléhají ambity na oválu s vysokou věžovou kaplí, ty původně měly být na obou stranách kostela. Poutní kostel P. Marie v Mariánské Týnici opět řecký kříž, jen tentokrát polygonální, také ambit na jedné straně, ale na čtverci. Kostel sv. Petra a Pavla při benediktýnském klášteře v Rajhradě podobné pronikovému baroku, ve skutečnosti adice třech dynamických prostorů, na rozhraních pilastry, ale klasické, ne srostlicové. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře na kopci nad klášterem, Klíčová je symbolika Jana Nepomuckého (svatozář z pěti hvězd, hvězda je také symbol P.Marie). Samotný ksotel je kruh obklopený pěti oválnými kaplemi spojenými pěti prostory (čtyři schodiště do empor a vstup). Okolní ambity jsou na půdorysu desetiúhelníka s dovnitř prohnutými stěnami. Kaple v ambitech měly vysoká zastřešení podobná centrálnímu kostelu. Interiér je centrální obklopený dvěma patry ochozů propojenými s centrálou velkými okny s gotickými záklenky. Dekorativní gotická žebra obklopují římsy a klenby ambitů. Okolní kopec byl holý, aby byl kostel zdaleka viditelný. Baroko se totiž propsalo i do české krajiny, které se dostalo umělé formování alejemi, poutními místy na kopcích a kapličkami. Morzinský palác na Malé Straně, , rekonstrukce zakoupených měšťanských domů. V Santiniho podání je monumentalita fasády dána jemnými svislými pasy a začleněním soch od F. M. Brokofa alegorické bysty dne a noci nad portály a mouřenínští atlasové nesoucí balkon. V nefunkčním portálu jsou ponechána okna. Na atice jsou sochy alegorizující světadíly. Zámek Karlova koruna v Chrudimi nad Cidlinou, pro rod Kinských, civilní centrála, základem je válec s vestibulem v přízemku a sálem v patře, k tomu jsou v úhlu 120 diagonálně připojena čtvercová křídla. Zámek je postaven na návrší a je tak zdaleka viditelný. Hlavní schodiště prochází obloukem stěny a vytváří tak motiv nízkého ryzalitu. Shrnutí zcela osobitý přínos, ojedinělé propojení dynamických centrál dle Borominiho s barokně gotickým tvaroslovím, originální a invenční rekonstrukce, výtvarné pojetí architektury. František Maxmilián Kaňka Zámek Koloděje principy vídeňské vrcholně barokní architektury jednoduché stavby, zdůrazněna (i výškově) hlavní křídla. Zahrada Vrtbovského paláce v Praze na Malé Straně, F. M. Kaňka, terasy propojeny schodišťovými rampami až divadelním způsobem. Ottavio Broggio Kostel Zvěstování P. Marie při jezuitské koleji v Litoměřicích, kombinace Santiniho a Dientzenhoferů. Rekonstrukce kláštera cisterciáků v Oseku nové zaklenutí, nové fasády na západ a východ, zaklenutí valenou klenbou s lunetami, hlavní průčelí je dynamické formované diagonálami a lodžií, v interiéru kombinace bílé, růžové a našedlé barvy. Kostel sv. Václava v Litoměřicích, 1714, dynamiky je dosahováno zalamováním v diagonálám, kombinace bílé, růžové a našedlé barvy Vlastní dům O. Broggia v Litoměřicích, kombinace barev bílé a růžové barvy Jakub Auguston mladší Zámek Nebílovy na Plzeňsku propojením tzv. předního (menší, nově rekonstruovaný) a zadního (zdevastovaný) zámku, oba mají čestné dvory a jsou propojeny arkádovými lodžiemi (dnes strženy).

8 Poutní kostel sv. Víta v Dobřanech na Plzeňsku dvoupatrový ochoz kolem hlavního oválného prostoru zaklenutého kupolí na tamburu s kulatými okny. Hlavní dominantou interiéru je obrovský oltář. Kilián Ignác Dientzenhofer ( ) Nejvýznamnější architekt českého baroka, jeho otec Kryštof mu chtěl vynahradit vše, co viděl jako své nedostatky, a tak měl Kilián gymnaziální a vysokoškolské vzdělání. Dlouho se pak školil ve Vídni u J. L. von Hildebrandta, byl v Římě (Boromini) i v Turíně (G. Guarini). Kostel sv. Jana Nepomuckého při klášteře voršilek na Hradčanech centrála na půdorysu řeckého kříže, ve střední čtvercové části se skosenými kouty, přičemž diagonální stěny jsou maximálně zdůrazněny edikulami a velkými oválnými okny. Vše je zaklenuto vysokou baldachýnovou kupolí. Z urbanistických důvodů má kostel obrácenou dispozici, východní průčelí má velké okno, nad ním je štítek, který narušuje velký trojúhelníkovitý štít. Fresky od Václava Vavřince Rainera, nejlepšího barokního freskaře iluzivní tambur a lucerna kupole, na jejím pozaadím oslava Jana Nepomuckého na nebesích. Kostel sv. Vojtěcha v Počáplech u Litoměřic dynamický půdorys na půdorysu mírně protaženého obdélníka s prohnutými stěnami. Venkovský kostel, zřejmě Kiliánův experiment s dynamickým pronikem. Kostel sv. jana Nepomuckého na Skalce na Novém Městě Pražském.

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 11. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Architektura baroka v Českých zemích

Architektura baroka v Českých zemích Barokní památky Architektura baroka v Českých zemích V období 17. a 18. století byly hlavními stavebníky církev a šlechta. Města v době po bitvě na Bílé Hoře a po třicetileté válce zchudla a královský

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

OKTAVIÁN BROGGIO 2.1.1670 24.7.1742

OKTAVIÁN BROGGIO 2.1.1670 24.7.1742 OKTAVIÁN BROGGIO 2.1.1670 24.7.1742 Litoměřický barokní architekt a stavitel Oktavián Broggio je považován za jednoho z nejvýznamnějších mimopražských stavitelů období vrcholného baroka. Byl všestranným

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Barokní tvorba v Itálii

Barokní tvorba v Itálii BAROKO Ideový základ: Protireformace (stala se nástrojem nových ideologických potřeb Římskokatolické církve proti reformaci 16. st.). Oslavuje církev a vysokou šlechtu. Vznik: Itálie, především v Římě

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Manýrismus a pozdní renesance

Manýrismus a pozdní renesance Manýrismus a pozdní renesance 1520 1580, prvním manýristou byl Rafael, manýristickým směrem pokračovali také další architekti v Bramanteho okolí. Manýrismus si liboval v překvapování a vytváření nových

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo restaurování

druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo restaurování přehled stavebních a restaurátorských úprav na památce UNESCO Kutná Hora a Sedlec prováděných v roce 2008 umístění objektu, adresa název, typ využití stav druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo

Více

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Tel.: +420 564 602 111 Fax: +420 564 602 420 e-mail: posta@kr-vysocina.cz www.region-vysocina.cz Památky UNESCO >> náměstí a zámek

Více

Pracovní list pro malé i velké návštěvníky

Pracovní list pro malé i velké návštěvníky Pracovní list pro malé i velké návštěvníky 1 Nacházíme se na Malé Straně, jedné z nejstarších částí Prahy. Zveme vás na návštěvu do domů U Zlatého slunce a U Zlatého šífu. Domy vznikaly jako renesanční

Více

Církevní a židovské památky

Církevní a židovské památky Církevní a židovské památky OBSAH Hradecko Hradec Králové... 3 Hradecko... 9 Krkonoše... 13 Podkrkonoší... 17 Kladské pomezí Kladské pomezí... 22 Broumovsko... 29 Orlické hory a Podorlicko... 35 Český

Více

Loď skrytá za hradbou činžáků

Loď skrytá za hradbou činžáků Romantika v zeleni Neobvyklá dvoupodlažní přístavba s vlastní zahradou ve vnitrobloku pražského činžovního domu rozdělením hmoty kopíruje fasádu v pozadí. Její autor, pražský architekt Jiří Soukup ze STUDIA

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Ing. g I d I a d a V a V j a č j n č ero r v o á v, á P h P.D. D idava@mendelu.cz

Ing. g I d I a d a V a V j a č j n č ero r v o á v, á P h P.D. D idava@mendelu.cz Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. idava@mendelu.cz OkruhUNESCO v Českérepublice Přírodní krásy České republiky se snoubí s krásami vytvořenými lidskýma rukama a země se množstvím kulturních památek řadí mezi

Více

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM Portfolio - Ludmila Mahdalová FA ČVUT, ATOS, LS 2011/2012 Myšlenkou projektu je vymezit prostor, kde budeme moci vnímat komplex Lidic v širším kontextu, ne pouze jako

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Brněnské architektonické stezky Logo BAM černobílá verze velikost 100%

Brněnské architektonické stezky Logo BAM černobílá verze velikost 100% Logo BAM černobílá verze velikost 100% Logo BAM černobílá verze velikost 25% / 50% T-Star CE Central European Light A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Návrh prototypu pro stabilizaci klimatických. Obhajoba BP, červen 2008

Návrh prototypu pro stabilizaci klimatických. Obhajoba BP, červen 2008 Návrh prototypu pro stabilizaci klimatických podmínek v konventu plaského kláštera Michal Široký Obhajoba BP, červen 2008 Cíle práce Navrhnout a realizovat technické zařízení pro dlouhodobé měření a záznam

Více

Kostel Korandova sboru v Plzni

Kostel Korandova sboru v Plzni Kostel Korandova sboru v Plzni Kostel Korandova sboru Českobratrské církve evangelické v Plzni je skryt za sborovým domem na Anglickém nábřeží. Obě budovy tvoří jeden architektonický celek. Patří k nejvýznamnějším

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-21.09.2008 9.00-16.00 hod. 20.09.2008-21.09.2008 9.00-18.00 hod.

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-21.09.2008 9.00-16.00 hod. 20.09.2008-21.09.2008 9.00-18.00 hod. Hartmanice Horšovský Týn, Náměstí Republiky 1 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Horská synagoga Hartmanice Státní hrad a zámek Horšovský Týn 13.09.2008-14.09.2008 9.00-18.00 hod.

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO Památky UNESCO Památky UNESCO Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině V České republice je v současnosti dvanáct památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tři z nich

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Hostivické památky Hostivický zámek

Hostivické památky Hostivický zámek Hostivické památky Hostivický zámek Roku 1688 při dělení majetku rodu Žďárských připadla ves Hostivice hraběnce Johaně Eusebii Barboře Caretto-Millesimové. Ta zde zřídila nový hospodářský dvůr a při něm

Více

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města Památky UNESCO Praha historické centrum - zápis 1992; hlavní město ČR Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu. vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.cz vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Procházka po Praze

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

Gotická architektura v Českých zemích

Gotická architektura v Českých zemích GOTICKÉ PAMÁTKY Gotická architektura v Českých zemích Gotická architektura se ve většině zemí pozvolna vyvíjela z architektury románské. Obzvláštní oblibu zaznamenává v zaalpských zemích, kde přetrval

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí Staroměstské náměstí Ackermannová, Baštová, Bártová,Dvořáková, Halabiová, Jelínková, Kalendová, Kratochvílová, Kumžáková, Miletínová, Pacasová, Singerová, Šedivcová Staroměstská radnice Historie Centrem

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A915 Hotel ALTHANSKÝ PALÁC Centrum Znojma Horní náměstí 9/3, Znojmo

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A915 Hotel ALTHANSKÝ PALÁC Centrum Znojma Horní náměstí 9/3, Znojmo Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A915 Hotel ALTHANSKÝ PALÁC Centrum Znojma Horní náměstí 9/3, Znojmo Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 4 3) Poloha... 5 4) Vzdálenosti:... 6 5)

Více

rezidenční zóna 52 Domus Aurea

rezidenční zóna 52 Domus Aurea rezidenční zóna Elegantní stavba od studia JM Architecture je pojata jako dvoupodlažní. Nad zem vyčnívá skleněný pavilon ve tvaru písmene U, pod ním je do svahu zapuštěný betonový blok. 52 Domus Aurea

Více

BAROKO V ČECHÁCH. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012. Obrazová dokumentace, ideový boj katolicismu a protestantismu, slohová exploze

BAROKO V ČECHÁCH. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012. Obrazová dokumentace, ideový boj katolicismu a protestantismu, slohová exploze BAROKO V ČECHÁCH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/10 Obrazová dokumentace, ideový boj katolicismu a protestantismu, slohová exploze BAROKO V ČESKÝCH ZEMÍCH Ideový boj katolicismu

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367.

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Rtyně v Podkrkonoší - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Farní kostel svatého Jana Křtitele na návrší nad náměstím byl původně dřevěný v gotickém

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Průvodce po gotických památkách Českých Budějovic

Průvodce po gotických památkách Českých Budějovic Vytvořeno v rámci projektu CZ.1.07/1.1.10/03.0007 Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA Průvodce po gotických památkách Českých Budějovic Fotografie a text žáci Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

SCHODIŠTĚ JE SITUOVÁNO V SEVERNÍM KŘÍDLE PŘI DVORNÍM PRŮČELÍ TUBUS NOVÉHO VÝTAHU BYL UMÍSTĚN V PŘÍSTAVBĚ STYLOVĚ KORESPONDUJÍCÍ SE ZBYTKEM FASÁDY

SCHODIŠTĚ JE SITUOVÁNO V SEVERNÍM KŘÍDLE PŘI DVORNÍM PRŮČELÍ TUBUS NOVÉHO VÝTAHU BYL UMÍSTĚN V PŘÍSTAVBĚ STYLOVĚ KORESPONDUJÍCÍ SE ZBYTKEM FASÁDY SCHODIŠTĚ JE SITUOVÁNO V SEVERNÍM KŘÍDLE PŘI DVORNÍM PRŮČELÍ TUBUS NOVÉHO VÝTAHU BYL UMÍSTĚN V PŘÍSTAVBĚ STYLOVĚ KORESPONDUJÍCÍ SE ZBYTKEM FASÁDY čp. 440 v Sobotce.. čp. 440 v Sobotce. 4.2 barokní sýpka

Více

Jemný vzor tapet zjemňuje a rozechvívá okolní kov.

Jemný vzor tapet zjemňuje a rozechvívá okolní kov. bydlení ve vlnách Na první pohled zaujme nejen lagunovitou stěnou ložnice, propsanou do šatny, oblými zakončeními kuchyňské a předsíňové stěny, ale také celkovou barevnou kompozicí a členěním prostoru.

Více

Metodika Plánů ochrany

Metodika Plánů ochrany Ing. arch. Karel Kuča Metodika Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón (pilotní projekt MPZ Moravské Budějovice) na základě Vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a

Více

Vývoj architektury 30

Vývoj architektury 30 Vývoj architektury 30 ( Seznam staveb s obrázky a přiměřeným popisem ) Zpracovala Evlin PŘEDROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA Historické podmínky Po pádu západořímské říše (476 n.l.) nastává na jejím území období

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst VYSOČINA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Jihlava 4 Třebíč 6 Žďár nad Sázavou 9 Telč 12 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí Staroměstské náměstí Obsah: 1) Staroměstská radnice 2) Orloj 3) Dům U Kamenného zvonu 4) Dům U Bílého jednorožce 5) Názory na postavení Země ve vesmíru 6) Týnský palác 7) Otázky 8) Obrázky Staroměstská

Více

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM.

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVILOSTI PARCELA SE NACHÁZÍ V MĚSTE BRNĚ. LEŽÍ NA OKRAJI BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY, NA KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MĚSTSKÉ PARKY A DŮLEŽITÉ KULTURNÍ STAVBY. KONKRÉTNĚ JDE O KŘIŽOVATKU

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ BAROKO V BRN aneb Barokní stavby v centru m sta ! První barokní stavby v Brn jsou spojeny se jménem kardinála a olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteina,

Více

A) Celkové rekonstrukce - čp. 41 Komenského náměstí - čp. 42 Komenského náměstí - čp. 379 Palackého náměstí - areál Kouřimské brány

A) Celkové rekonstrukce - čp. 41 Komenského náměstí - čp. 42 Komenského náměstí - čp. 379 Palackého náměstí - areál Kouřimské brány 4) PŘEDPOKLÁDANÉ OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK V PROGRAMU REGENERACE MPR MĚSTA KUTNÉ HORY PRO OBDOBÍ 2011-2016 A) Celkové rekonstrukce - čp. 41 Komenského náměstí - čp. 42 Komenského náměstí - čp. 379 Palackého

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více