Baroko v Českých zemích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Baroko v Českých zemích"

Transkript

1 Baroko v Českých zemích Přechodný styl Počátek baroku je u nás spojen s architekty na dvoře císaře Rudolfa II. a jejich stylem na pomezí renesance, manýrismu a baroka. Významný byl také příchod jezuitů a tím pádem i protireformace. Vlašská kaple v Klementinu v Praze, původně kaple italské mariánské kongregace, patrně G. Mascarino, do cca. 1595, oválný prostor s dvoupatrovou arkádovou lodžií po celém obvodu. Po stavbě sousedícího jezuitského kostela sv. Klimenta byla kaple s tímto kostelem propojena, obrácena její orientace a dozdobena spoustou barokních štukatur. Kostel Nejsvětější Trojice, od 1622 P. Marie Vítězné zřejmě Giovani Maria Fillippi římský typ kostela (podobný tomu nad španělskými schody), , dokončena jen jižní průčelní věž, nemá boční lodi, ale jen výklenky, v nich jsou oltáře. Později byla kostelu změněna orientace a zbořeno průčelí i presbytář. Kostel Nanebevzetí P. Marie ve Staré Boleslavi stavěn pro Paladium země české, první programově poutní kostel u nás. Stejná typologie jako výše uvedený pražský kostel, dochoval se ale i presbytář. Fillippi doložen jako jeden z autorů. Valdštejnský palác na Malé Straně, , hlavním architektem Andrea Spezza, po 1629 Niccoló Sebregondi obrovská rozloha (zbořeno 23 domů) monotónní průčelí členěné jen okny, objevuje se už ale důraz na symetrii v podobě třech portálů na osách (hlavní je jen dekorace před zdí, ten vpravo jen prochází fasádou, funkční je jen levý). Důraz na osové uspořádání je jedním z hlavních rysů Baroka. K Baroku směřují také nově modelované nadokenní štítky a plasticitu vytvářející plné sloupy kolem nich. Hlavní osu zahrady určuje Sala Terana, velká arkádová lodžie propoující interiér s exteriérem. Jde o kolosální stavbu, zcela vyjmutou z měřítka zbytku stavby a je připisována G. Pieronimu. Celý komplex se skládá z mnoha budov, vysoké zdi obklopující zahradu a dokonce umělé jeskyně grotty, která byla ale postavena na sousední parcele, kde mu ji v 18. století zbourali. Hlavní sál Valdštejnského paláce, zvaný rytířský, vznikl prakticky probouráním dvou pater. Využil sousední fasádu, nemohl mít tedy skutečnou klenbu, ale jen plochý strop se štukem zaplácanými rohy a podepřený pilastry vysokého řádu. Na stropě je Valdštejn nakreslen jako bůh Mars. Valdštejnské stavby v Jičíně a v jeho blízkosti blízkosti: Sala terrena v Libosadu od N. Sebregondiho Kostel sv. Jakuba většího v Jičíně půdorys řeckého kříže, nedokončený. Arkádové nádvoří zámku v Jičíně - Základem pro tuto stavbu byl zámek rodu Smiřických. Arkádové galerie vystavěl N. Sebregondi, pak je přestavěl A. Spezza. Kartouza ve Valdicích A. Spezza kláštery kartuziánů byly budovány jako spousta propojených malých pokojíků, většina z nich se proto později stala věznicemi. Michnovský palác na Malé Straně, kol , Agotino Galli, římsky orientované rané baroko, během stavby Michnové zkrachovali, takže je paláce jen asymetrická polovina. Fasáda je budována na principu ubrané a přidané hmoty niky vs. šambrány. Průčelí kostela P. Marie Vítězné na Malé Straně ( ) přestavba výše uvedeného kostela, vzorem byl římský Santa Maria dell Vittoria, jen je v průčelí navíc ermální okno, které bylo součástí původního průčelí. Jde o první raně barokní stavbu u nás. Shrnutí v období nejranějšího baroka se u nás objevují staby, jejichž styl kolísá od převažujícího vlivu manýrismu (matyášova brána), ke zcela neutrálnímui stylu na pomezí renesance a raného baroku (Valdštejnský palác) a

2 Raný Barok První velkou architektonickou osobností raného baroku u nás je Carlo Lurago, narozený v kraji Ticino a vyškolen v duchu pozdní renesance. Je u nás doložen poprvé v roce 1638 při přestavbě kostela sv. Salvátora v Klementinu, kde byla nad křížením vystavěna lehká ortogonální kupole s dřevěnou konstrukcí a empory v presbytáři, transeptu a nad vedlejšími loděmi. Stavba probíhala postupně, jak byly peníze. Renesanci od Baroka lze de rozpoznat lde štukatur renesanční jsou jemné a lineární, barokní jsou velké, dynamické a figurální. Západní průčelí kostela Sv. Salvátora v Klementinu , postavena dle Vignolova návrhun a průčelí kostela Del Gesú v Římě. Novátorské je užití arkádového portiku typu antického triumfálního oblouku před průčelím kostela. Po siluetě průčelí jsou nad svislými články umístěny sochy. Z původního renesančního průčelí zbyly jen portály uvnitř portiku. Západní průčelí Klementina raný barok se projevuje vyhrocenou monumentalitou spojenou s užitím vysokého řádu. Průčelí je velice dlouhé a vzniklé multiplikací základního úzkého modulu oken nad sebou, sevřených pilastry vysokého řádu. Dominantní jsou také mohutné štukové hlavice pilastrů a vikýře umsítěné nad každou druhou okenní osou, které obohacují rytmus fasády. Celková přestavba Klementina uzavření půdorysu, sjednocení fasád, atp. Kostel sv. Ignáce s jezuitskou kolejí na Novém Městě pražském novostavba, hlavní loď s postraními kaplemi, což se propisuje na průčelí s širokým ryolitem v podobě velkého zrcadla. Před průčelím později představena sloupová lodžie podle vzoru dalších Luragových kostelů. Postraní kaple jsou stavěny jako malé centrální kaple s českými klenbami pokrytými bohatou štukaturou. V interiéru je snaha o vyšší formě jednoty architektury empory jsou včleněny do kladí, v jednotlivostech a nenápadně se tak blíží skutečnému Baroku. Naše raně barokní stavby nemají kupole, protože to bylo velmi složité a finančně nákladné, a chyběli na to zkušení architekti a bohatí stavebníci. Bývalá jezuitská kolej na Novém Městě pražském. Luragovy jezuitské stavby mimo Prahu: Kostel sv. Ignáce v Chomutově - Kostel sv. Františka a sv. Ignáce v Březnici Kostel Nanebevzetí P. Marie v hradci Králové Kostel Neposkvrněného Početí P. Marie a sv. Ignáce v Klatovech jiné formy střech na věžích, pozdější portál Svatá Hora u Příbrami prototyp poutního místa poutní kostel na podstavci obklopený dvorem s ambity s postraními kaplemi, která se jmenují dle donátorů (měst). Baroko v Čechách Giovanni Domenico Orsi Ital z Vídně, v Praze žák Carla Luraga. Jezuitská kolej v Kutné Hoře, od 1667, raně barokní členění dlouhého průčelí pomocí pilastrů vysokého řádu. Zcela typické je rámování celku pomocí věží s báněmi a zkosenými nárožími. Původně mělo průčelí ještě třetí věž uprostřed. Kolovratský palác na Starém Městě pražském Zdeňky orientovaný raný barok s členěním pomocí tzv. vpadlých polí pravoúhlých rámů vertikálních mezi okny a horizontálních pod nimi. Tato dekorace bývala často ještě barevně zvýrazněná.

3 Profesní dům jezuitů v Praze na malé Straně (bydlení pro vysoké jezuitské představitele), Orsi stavěl , dokončoval ji Lurago. Oproštěný charakter fasád dán instrukcemi generalátu jezuitskému řádu, dnes je ale ještě vce strohý, původně měl alespoň vikýře. Později byl dům přebudován na školu. Francesco Caratti Ital s renesančním školením. Černínský palác v Praze na Hradčanech Cratti vytvořil plány, prvním stavitelem A. Leuthner, první rekonstrukci po obléhání Prahy 1742 provedl Anselmo Lurago a vytvořil portály propojené balustrádou. Později byl palác prodán státu a předělán na kasárna (vloženo patro navíc, průčelí proděravěno množstvím oken), nejnovější rekonstrukci provedl P. Janák jako přestavbu na ministerstvo zahraničí. Hlavní průčelí je členěno velmi plastickými polosloupy vysokého řádu, podle nich je členěn i sokl, pokrytý výjimečnou diamantovou rustikou. Celkově jde o obrovitou stavbu, jeden z největších barokních paláců vůbec. Zahradní fasáda vytváří souměrnou kulisu se zvláštními typy kontrastu, který poukazuje na další vývoj baroka. Hmota graduje inverzně, v přízemí je stavba nejvíce odhmotněna díky dvěma velkým obloukům. Dvorní fasády jsou jsou členěny pomocí tzv. vpadlých polí. Hlavním komunikačním uzlem interiéru je obrovský trojlodní vestibul. Západní průčelí kostela sv. Jiří na Pražském hradě, přisuzováno Carattim na průčelí je užit vysoký řád v plastické podobě a portál podobný jeho návrhu pro Černínský palác. Antonio Porta Zámek v Roudnici variace na téma čestného dvora čtvrté křídlo nahrazeno vstupním traktem se vstupní věží. Průčelí jsou členěna pilastry vysokého řádu. Zámek Libochovice čtyřkřídlý typ s arkádovým nádvořím na kratších stranách plné v přízemí, slepé v patře nad nimi, na delších stranách je nad přízemím vysoký řád. Vnější fasády jsou zdobeny červeně nabarvenými vpadlými poli. Baptista Mathey příslušník římské francouzské umělecké komunity, do Prahy přiel jako dvorní architekt arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna. Přinesl římskou vrcholně barokní architekturu umírněného a mírně klasického typu. Rekonstrukce arcibiskupského paláce střední ryzalit s báňovitě zastřešeným pavilonem, portál římského palácového typu s volnými sloupy, které nesou balkon. Později byl palác přestavěn v duchu pozdního barokě. Zámek v Tróji, stavěno pro Václava Vojtěcha ze Šternberka, stavba odpovídá římským předměstským vilám, jde o jedno křídlo vytvářející do zahrady motiv čestného dvora, kompozici dominuje převýšený a s až v prvním patře postaveným hlavním sálem, ze kterého vede zcela nově pojaté dynamické dvoukřídlé schodiště na oválném půdorysu. Schodiště je vytvořeno jako antické divadlo se sochami zpodobňujícími boj olympských bohů s titány. Interiér hlavního sálu je dvoupatrový a kompletně vymalovaný freskami, které zde i nahrazují architekturu v podobě průhledů apod., což je už čistě barokní praktika. Fasády jsou členěny pilastry vysokého řádu, které ale stavbu nijak nedramatizují. Barokní zahrada je vybudována symetricky. Kostel sv. Františka při špitále křižovníků s červenou hvězdou. Půdorysem je zdvojený půdorys řeckého kříže. Počítá se s prostorovou hrou obvodová stěny je dynamicky formována vložením elipsy do řeckého kříže. Interiér je sjednocen také použitím temně rudých umělých mramorů, které zdůrazňují tektoniku. Kostel sjednocují také vertikály, především na výjimečně kamenném (pískovcové desky) průčelí, které je rustikové až na hladké vertikály. Ty z pilastrů pokračují na atiku, tambur i kopuli; jde o stejný princip jako u Michelangelovy stavby vatikánské baziliky. Shrnutí J.B.M. přinesl vyspělý římský barok spíše klasicizujícího ražení, ale i tak přišly prvky do té doby zcela nezvyklé. Klíčový je ovšem samotný přímý vliv baroku na českou architekturu.

4 Palác Michala Osvalda Thuna na Hradčanském náměstí v Praze použit stejný typ členění a střešního pavilonu, jako měl arcibiskupský palác. Navíc celkovou kompozicí s dvěma portály a dvěma ryzality vytváří v Praze novou tradici. Jednotlivé barokní stavby Kostel sv. Josefa karmelitek na Malé Straně, mezi kostel postavil a fasádu navrhl Johannes Raas podle pánů římského architekta Abrahama Parise. Kostel má neobvyklý a výjimečný půdorys (vál s nikami po obvodě, mezi nimiž jsou dovjice korintských polosloupů nesoucích pasy nesoucí kupoli, jde o racionální princip římského baroka) a fasádu blízkou severské a holandské architektuře tvořené vrstvením jednotlivých článků na sebe. Poutní kostel P. Marie na Chlumku, P. I. Bayer, prostorový typ kostela Del Gesú, spíše ještě rané baroko či dokonce renesance. Kostel postavěn na velké terase po starším poutním kostelíku. Giovanni Battista Alliprandi školem ve Vídni u architekta F. Martinelliho, v jednotlivostech už předjímá dynamické baroko. Zámek v Liblicích u Mělníka - půdorysně oválný hlavní sál otiskovaný na fasádu a formující dynamické ryzality, konvex-konkávní hra zopakována i na bocích zámku v podobě velkých vybrání hmoty. Palác Františka Karla Přehořovského na Malé Straně v Praze dynamická hmotově členěná zahradní fasáda, střední ryzalit byl původně o patro vyšší než postraní křídla, která vytváří motiv čestného dvora a jsou směrem k ryzalitu konvexně vybrána. Původně k zámku přiléhala obrovská terasovitá zahrad. Špitál s kostelem Nejsvětější Trojice, původně i lázně a zámek v Kuksu špitál stál přes Labe naproti zámku s lázněmi, uprostřed u řeky byla forma připomínající středy antického cirku, Alliprandi vycházel z Matheyho. Zámek ani lázně už dnes nestojí, nejvýznamnější je z kompleu kostel nejsvětější trojice na půdorysu řeského kříže, kdy jsou zdůrazněny diagonální stěny s vloženými edikulami (niky obklopené sloupy). Nad tím je půdorysně oválná baldachýnová kupole. Dynamiku hlavního průčelí zdůrazňují oválné zářezy, pod kostelem je rozsáhlá krypta hraběte Šporka, která byla vždy otevřená a osvětlená. Zámek Veltrusy střední část s postranními křídly z doby Václava Antonína CHotka kol. 1720, 1754 křídla prodloužena a přistavěny hospodářské budovy, 1808 vyměněna střecha. Neznámý autor. Nový typ zámku hlavní sál je v jádru kompozice, z něj vybíhají na čtyři strany křídla. Vstupní brána kláštera premonstrátek 1697, první příklad dynamického baroka u nás, Silvestro Carlone prohnutí v ose, půloválný segmentový štít, kamenná fasáda z pískovcových desek. Kostel sv. Voršily při klášteře voršilek na Novém Městě pražském, M. A. Canevalle, dynamické průčelí (prohnuté zářezy), průčelí původně namířeno do úzké uličky u hradeb. Fasáda opisuje půdorys dva zkosené obdélníky spojené jedním kratším. Presbytář i širší pole zaklenuty českou klenbou, střední obdélníkové pole zaklenuto valenou klenbou. Mezi jednotlivými klenbami jsou pasy a vytvářejí celistvý, ale dynamický útvar. Celistvost podporuje průběžná vnitřní římsa nad pilastry. Na průčelí je segmentový štít. Inspirace návrhem kaple sv. Ludmily v Boleslavi od Orsiho a Turínský kostel sv. Filipa od Guariniho. Proniková skupina českého baroku - Kryštof Dientzenhofer Proniky oválů, zvláštní srostlice na jejich průnicích.

5 Kostel sv. Josefa při klášteře paulínů v Obořišti dva větší ovály, prostřední menší s namalovanou kupolí. V klenbách proniky provedeny jako břity, motiv pasů vytvářejí pronikající lunety. Půdorys není propsán do fasády, dynamické je jen hlavní průčelí (konkávně vybraná střední část), nad portálem je segmentový štít. Na průčelí vlivy Guariniho a (více) Borominiho. Možným autorem Thomas Haffenecker. Kostel Zjevení Páně ve Smiřicích základní kámen položen 1699, první křest až Připsáno Kryštofu Dientzenhoferovi. Inspirace Guariniho půdorysem San Lorenzo v Turíně zprohýbaný osmiúhelník, ten se ale originálně propisuje na fasádu a navazují na něj oválný presbytář a předsíň. V klenbě je vepsána hvězda z křížových žeber jako symbolika rodu Šternberků. V interiéru jsou diagonálně natočené pilastry se zvláštním úsekem srostlic kladí, která propojují hlavní prostor s předsíní a presbytářem. K. D. pocházel z Bavorska, odešel do Pasova, kde se dokončoval Luragův dóm sv. Štěpána, pak K.D. odešel do Prahy, pracoval v západních Čechách a postupně se blížil k Praze, až stavěl i tam. Kostel sv. Mikuláše při profesním domě jezuitů na Malé Straně (15), stavba přerušena Nejprve šlo nejspíš o rekonstrukci gotické stavby, pak měl stavět Orsi (levé pole průčelí s kaplí sv. Barbory). Dientzenhofer zbořil západní průčelí a postavil jej dynamicky. Naproti kapli sv. Barbory vznikla kaple sv. Anny (pronik dvou kruhů), pak byla postavena dvě pole lodi a provizorně propojena se zbytkem gotického kostela až do roku 1737, kdy Kilián Ignác D. dostavěl třetí pole a sám navrhl zbytek. Průčelí je na konvex-konkávní křivce, všude jsou užity segmentové štíty, křivka existuje po celé výšce průčelí (dvě etáže) i nástavce (nahoře zase segmentový štít). Klenba byla nesena oválnými pasy, které se navzájem dotýkaly. V interiéru opět použity natočené pilastry s dynamickými segmenty kladí. Užity barevné umělé mramory a zlacení (patky sloupů a konzoly římsy). Inspirace možná G. G., klasické jednolodí s postraními kaplemi (Del Gesú), jen dynamizováno. Postraní kaple i ochoz s emporami mají velká okna. Strop byl posléze upraven a ofreskován. Kostel sv. Kláry v Chebu pulzní efekt pronik dvou oválných polí do středního menšího oválu. Nosné pasy přeneseny na rub klenby, obvodová stěna je dynamizována a zdobena srostlicemi pilastrů a kladí. Uvnitř vytváří pilastry se segmenty kladí jakési edikuly. Průůčelí je formováno opačně, než stěna interiéru. Dynamický je i štít. Průčelí nese zhruba pětimetrový sokl, nad ním je kamenná římsa a nad ní vysoký pilastrový řád. Kostel sv. Markéty při klášteře benediktinů v Břevnově K. D., hlavní loď tvořena vzájemnými proniky čtyř dotýkajících se čočkovitých oválů. Urbanisticky nejvýznamnější fasáda je nejdynamičtější kontrast mezi rovnou stěnou uprostřed a konkávními prohnutími opisujícími půdorysný plán interiéru. Nad vším jsou divoce dynamické štíty. Západní fasáda je rovná, vše propojují organicky tvarovaná zaoblená nároží. Fasáda je opět členěna pětimetrovým soklem, plochou kamennou římsou a vysokým řádem z pilastrů i polosloupů. Do interiéru (jednolodí) opět vybíhají pilastry se segmenty kladí. Postraní oltáře jsou jen iluzivně namalované na stěnách, na stropě je celoplošná freska. Kostel Nanebevzetí P. Marie při klášteře pauulánů v Nové Pace (projekt K. D., stavěli nejspíš Haffenecker a Kilián Ignác D.), poutní kostel na kopci se svatými schody, pulzní efekt loď tvořena třemi poli (střední je největší), k těm přiléhá jedno pole presbytáře a jedno pole předsíně. Klenební pasy jsou opět přeneseny na rub klenby, interiér zdůrazňuje šířku, opět natočené pilastry. Nad okny Dientzenhoferovy štítky prohnutý rovný úsek přerušený prohnutou stříškou.

6 Stavby dalších architektů Kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí, 1699, Johan Lucas von Hildebrant - řecký kříž s navázanými ovály., zastřešení kupolí na tamburu, interiér se propisuj na průčelí, to ale v menších částech reaguje opačně. Palác Jana Václava Gallase v Praze, , Johann Berhard Fischer von Erlach, piano nobille (patro s hlavním sálem) je až v druhém patře, stavebník chtěl původně koupit domy přes ulici a zbouráním vytvořit náměstí. Nad průčelí se zdvíhají tři vyvýšené ryzality s portály se začleněnými sochami (atlasové) od Matyáše Bernarda Brauna, stejně jako světlonoši a vázy na schodišti. Průčelí formováno jako ubývání hmoty směrem nahoru. Jan Blažej Santini Aichel , jeden z nejvýznamnějších českých architektů, z italské rodiny žijící už třetí generaci u nás. Nejspíš se nejprve učil malířem, neměl mistrovské kamenické zkoušky, tak nemohl své stavby přímo realizovat (to za něj dělal Maxmilián Kaňka) a posléze vytvořil tzv. barokní gotiku staré klášterní kostely byly většinou poničeny po husitských válkách, byla potřeba je zaklenout. Barokní gotika ukazuje práci barokního architekta s gotickým tvaroslovím. Kostel Nanebevzetí Panny Marie při klášteře cisterciáků v Sedlci, za opata Jindřicha Snopka, 1702 barokní klenba s dekorativními žebry inspirovanými krouženými žebry Benedikta Rieda, štít s velkým oknem, zrcadlem a výraznou sochou P. Marie. Vedlejší lodi zaklenuty tzv. českými plackami. Česká klenba = kulový povrch (výseč), česká placka = kulová úseč (placka s kruhovým půdorysem). Klášter cisterciáků na Zbraslavi, , rajský dvůr přetvořil Santini v centralizovanou dispozici, realizována jen tři ramena kolem křížové chodby, v polovině každé strany byl zvednut převýšený ryzalit. Podle Santiniho plánů dokončoval po jeho smrti Maxmilián Kaňka, kostel namísto novostavby dle Santiniho provedl rozšířením gotické kaple. Monumentální průčelí kláštera je obráceno k císařské silnici za řekou. V arkádách ambitů jsou použity gotizující trojlisté záklenky. V interiérech použity gotické principy v královském sále klenby neseny svazky (polosloupy přiléhají k širším pilířům), v refektáři hluboké okenní niky. Kaple sv. Anny v Panenských Břežanech symbolický půdorys prohnutého trojúhelníka, v průběhu výšky se mění půdorys dynamická spodní (niky zakryté zahrocenými římsami apod.) a klidnější horní (nečleněné pandantivy) etáž. Cisterciácký klášter v Plasích, přestavba za opata Eugena Tyttla, konvent , monumentální barokní řešení založené na bažině na pilotech a roštu. Na vnější fasádě jsou pilastry vysokého řádu, ve dvoře pilastry ve dvou patrech. Volně je připojen gotický kostel, počítalo se s dalšími sakrálními stavbami uskutečněna velká kruhová kaple sv. Benedikta kaple sv. Bernarda. Obě jsou dvouetážové (stěna a kupole) s nesouladným půdorysem. Dlouhé křížové chodby s českými klenbami vytvářejí dlouhé průhledy. Rekonstrukce cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou, přestavba za opata Václava Vejmluvy v údolí, kostel P. Marie obnoven, přidány jen vetknuté empory v křížení. Kostel P. Marie kláštera benediktinů v Kladrubech, , původně stavba z období pozdní románský sloh-gotika, Santini opravil obvodové stěny, přidal gotické opěráky, nově pojal křížení na strany přilepil fasády ve stylu barokní gotiky, nad křížením vybudoval kupoli symbolizující královskou korunu a přidal velký trojlistý závěr. Klenby mají složitě tvarované proniky žeber dvou různých šířek. Nad závěrem je svébytná a značně výtvarně divoká. Kupole (půdorysně čtverec se zaoblenými kouty) má freskovou výzdobu. Santini navrhl také mobiliář kazatelnu a lavice. Kostel Nanebevzetí P. Marie premonstrátského kláštera v Želivi, , přistavěny barokně gotické věže barokní monumentalita, gotická okna. Trojlodní hala s vetknutými emporami (jako

7 královská oratoř ve sv. Vítu), klenby vychází ze vzorců pozdní gotiky, jinak jsou ale nezávislé, postrádají jakoukoli tektonickou úlohu. Poutní kostel Jména P. Marie ve Křtinách jednolodí na půdorysu řeckého kříže zaklenuté převýšenou baldachýnovou českou klenbou, k centrále přiléhají ambity na oválu s vysokou věžovou kaplí, ty původně měly být na obou stranách kostela. Poutní kostel P. Marie v Mariánské Týnici opět řecký kříž, jen tentokrát polygonální, také ambit na jedné straně, ale na čtverci. Kostel sv. Petra a Pavla při benediktýnském klášteře v Rajhradě podobné pronikovému baroku, ve skutečnosti adice třech dynamických prostorů, na rozhraních pilastry, ale klasické, ne srostlicové. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře na kopci nad klášterem, Klíčová je symbolika Jana Nepomuckého (svatozář z pěti hvězd, hvězda je také symbol P.Marie). Samotný ksotel je kruh obklopený pěti oválnými kaplemi spojenými pěti prostory (čtyři schodiště do empor a vstup). Okolní ambity jsou na půdorysu desetiúhelníka s dovnitř prohnutými stěnami. Kaple v ambitech měly vysoká zastřešení podobná centrálnímu kostelu. Interiér je centrální obklopený dvěma patry ochozů propojenými s centrálou velkými okny s gotickými záklenky. Dekorativní gotická žebra obklopují římsy a klenby ambitů. Okolní kopec byl holý, aby byl kostel zdaleka viditelný. Baroko se totiž propsalo i do české krajiny, které se dostalo umělé formování alejemi, poutními místy na kopcích a kapličkami. Morzinský palác na Malé Straně, , rekonstrukce zakoupených měšťanských domů. V Santiniho podání je monumentalita fasády dána jemnými svislými pasy a začleněním soch od F. M. Brokofa alegorické bysty dne a noci nad portály a mouřenínští atlasové nesoucí balkon. V nefunkčním portálu jsou ponechána okna. Na atice jsou sochy alegorizující světadíly. Zámek Karlova koruna v Chrudimi nad Cidlinou, pro rod Kinských, civilní centrála, základem je válec s vestibulem v přízemku a sálem v patře, k tomu jsou v úhlu 120 diagonálně připojena čtvercová křídla. Zámek je postaven na návrší a je tak zdaleka viditelný. Hlavní schodiště prochází obloukem stěny a vytváří tak motiv nízkého ryzalitu. Shrnutí zcela osobitý přínos, ojedinělé propojení dynamických centrál dle Borominiho s barokně gotickým tvaroslovím, originální a invenční rekonstrukce, výtvarné pojetí architektury. František Maxmilián Kaňka Zámek Koloděje principy vídeňské vrcholně barokní architektury jednoduché stavby, zdůrazněna (i výškově) hlavní křídla. Zahrada Vrtbovského paláce v Praze na Malé Straně, F. M. Kaňka, terasy propojeny schodišťovými rampami až divadelním způsobem. Ottavio Broggio Kostel Zvěstování P. Marie při jezuitské koleji v Litoměřicích, kombinace Santiniho a Dientzenhoferů. Rekonstrukce kláštera cisterciáků v Oseku nové zaklenutí, nové fasády na západ a východ, zaklenutí valenou klenbou s lunetami, hlavní průčelí je dynamické formované diagonálami a lodžií, v interiéru kombinace bílé, růžové a našedlé barvy. Kostel sv. Václava v Litoměřicích, 1714, dynamiky je dosahováno zalamováním v diagonálám, kombinace bílé, růžové a našedlé barvy Vlastní dům O. Broggia v Litoměřicích, kombinace barev bílé a růžové barvy Jakub Auguston mladší Zámek Nebílovy na Plzeňsku propojením tzv. předního (menší, nově rekonstruovaný) a zadního (zdevastovaný) zámku, oba mají čestné dvory a jsou propojeny arkádovými lodžiemi (dnes strženy).

8 Poutní kostel sv. Víta v Dobřanech na Plzeňsku dvoupatrový ochoz kolem hlavního oválného prostoru zaklenutého kupolí na tamburu s kulatými okny. Hlavní dominantou interiéru je obrovský oltář. Kilián Ignác Dientzenhofer ( ) Nejvýznamnější architekt českého baroka, jeho otec Kryštof mu chtěl vynahradit vše, co viděl jako své nedostatky, a tak měl Kilián gymnaziální a vysokoškolské vzdělání. Dlouho se pak školil ve Vídni u J. L. von Hildebrandta, byl v Římě (Boromini) i v Turíně (G. Guarini). Kostel sv. Jana Nepomuckého při klášteře voršilek na Hradčanech centrála na půdorysu řeckého kříže, ve střední čtvercové části se skosenými kouty, přičemž diagonální stěny jsou maximálně zdůrazněny edikulami a velkými oválnými okny. Vše je zaklenuto vysokou baldachýnovou kupolí. Z urbanistických důvodů má kostel obrácenou dispozici, východní průčelí má velké okno, nad ním je štítek, který narušuje velký trojúhelníkovitý štít. Fresky od Václava Vavřince Rainera, nejlepšího barokního freskaře iluzivní tambur a lucerna kupole, na jejím pozaadím oslava Jana Nepomuckého na nebesích. Kostel sv. Vojtěcha v Počáplech u Litoměřic dynamický půdorys na půdorysu mírně protaženého obdélníka s prohnutými stěnami. Venkovský kostel, zřejmě Kiliánův experiment s dynamickým pronikem. Kostel sv. jana Nepomuckého na Skalce na Novém Městě Pražském.

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/11 Obrazová dokumentace Ideový boj katolicismu a protestantismu v Evropě se promítl i v českých zemích. Politické poměry

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice BAROKO A ROKOKO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Přehled dějin českého umění Barokní architektura na Moravě

Přehled dějin českého umění Barokní architektura na Moravě Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Barokní architektura na Moravě přednášející: PhDr. Richard Biegel, PhD. Baroko a Morava Morava: historická

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_01 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 8.A Datum: 23.3.

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu podporovaná ICT. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Přehled dějin českého umění barokní architektura v Čechách

Přehled dějin českého umění barokní architektura v Čechách Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění barokní architektura v Čechách přednášející: Ing. Petr Macek, Ph.D. Barokní architektura v Čechách První stopy

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Architektura baroka v Českých zemích

Architektura baroka v Českých zemích Barokní památky Architektura baroka v Českých zemích V období 17. a 18. století byly hlavními stavebníky církev a šlechta. Města v době po bitvě na Bílé Hoře a po třicetileté válce zchudla a královský

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie BAROKNÍ KRAJINA 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plasy, Mariánská Týnice obnova kulturní krajiny po třicetileté válce a její majetkoprávní souvislosti, barokní krajina jako krajina formovaná uměleckým cítěním a zároveň

Více

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví je odrazem kulturního života našich předků, který se projevil formováním hmotných struktur

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 11. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Vzpomínka na další společné podniky Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Díky pozvání NPÚ územního odborného pracoviště pro střední Čechy jsme měli příležitost zúčastnit se uzavření letošní

Více

(od r. 1492, od objevení Ameriky)

(od r. 1492, od objevení Ameriky) (od r. 1492, od objevení Ameriky) Feudální společenský řád ze středověku ještě přetrvával, ale rychlý rozkvět výroby a obchodu se stal základem kapitalistického výrobního hospodářství. Vznikaly manufaktury,

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015. Kubistická architektura Josefa Chochola

U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015. Kubistická architektura Josefa Chochola U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015 Kubistická architektura Josefa Chochola Zpracoval: Ing. Josef Skřivánek Praha, květen 2015 Vznik kubismu Kubismus jako umělecký

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Renesance v českých zemích

Renesance v českých zemích Renesance v českých zemích Renesance přišla jako importovaný styl, což mělo rozhodující význam na její vývoj. Poměrně dlouho, až do začátku 16. Století, působila v duchu setrvačnosti pozdní gotika, v jejímž

Více

OKTAVIÁN BROGGIO 2.1.1670 24.7.1742

OKTAVIÁN BROGGIO 2.1.1670 24.7.1742 OKTAVIÁN BROGGIO 2.1.1670 24.7.1742 Litoměřický barokní architekt a stavitel Oktavián Broggio je považován za jednoho z nejvýznamnějších mimopražských stavitelů období vrcholného baroka. Byl všestranným

Více

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/14 Obrazová dokumentace, základní charakterizace CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY RENESANČNÍ ARCHITEKTURY Zdivo

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Románský sloh znaky a stavební typy

Románský sloh znaky a stavební typy Románský sloh znaky a stavební typy Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: prosinec 2012 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukamoderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

5) KOMUNIKACE V HISTORICKÉM JÁDRU, OPĚRNÉ A OHRADNÍ ZDI, HISTORICKÉ PARKY

5) KOMUNIKACE V HISTORICKÉM JÁDRU, OPĚRNÉ A OHRADNÍ ZDI, HISTORICKÉ PARKY 5) KOMUNIKACE V HISTORICKÉM JÁDRU, OPĚRNÉ A OHRADNÍ ZDI, HISTORICKÉ PARKY Komunikace v historickém jádru města V letech 2009 2010 byla realizována I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutná

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

Románský sloh architektonické články

Románský sloh architektonické články Románský sloh architektonické články Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 Schváleno zastupitelstvem města dne 22.12.2010 Usnesení číslo 139/2010

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Obrazová příloha. Okruh Carla Luraga, Muzicírující andělé, kol. 1680, štuk, kostel sv. Václava, Letohrad. Foto: Zuzana Pešinová

Obrazová příloha. Okruh Carla Luraga, Muzicírující andělé, kol. 1680, štuk, kostel sv. Václava, Letohrad. Foto: Zuzana Pešinová Obrazová příloha Okruh Carla Luraga, Muzicírující andělé, kol. 1680, štuk, kostel sv. Václava, Letohrad. Foto: Zuzana Pešinová 72 Objednavatel 1. Rodový a povýšený znak Hynka Jetřicha Vitanovského a jeho

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Právní forma žadatele. Poskytnutý

Právní forma žadatele. Poskytnutý Číslo projektu Objekt, na jehož opravu je žádáno Název projektu Žadatel Právní forma žadatele Poskytnutý příspěvek okres Rozhodnutí Rady KK/Zastupitelstva KK 71 Horní Hrad, zámek Obnova sněmovních sálů

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Architektura a stavitelství v pravěku

Architektura a stavitelství v pravěku Architektura a stavitelství v pravěku Časová osa Paleolit od 500.000 10.000 let př.n.l. Mezolit od 10.000 5.300 let př.n.l. Neolit od 5.300 3.800 let př.n.l. Eneolit od 3.800 2.400 let př.n.l. První úkryty

Více

Barokní tvorba v Itálii

Barokní tvorba v Itálii BAROKO Ideový základ: Protireformace (stala se nástrojem nových ideologických potřeb Římskokatolické církve proti reformaci 16. st.). Oslavuje církev a vysokou šlechtu. Vznik: Itálie, především v Římě

Více

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy Informace o výzvách podaných oprávněnými osobami dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ke dni 30.6.2014 č. datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Oheň ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ. POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.

Oheň ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ. POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu. Oheň ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.cz Oheň pekelný Jižní vstup do katedrály sv. Víta na Pražském

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA S nejhlubší pokorou k historickému odkazu a s největším úsilím o využití progresivní technologie. Theatre Armchairs Theater armstule Théatres fauteuils Teatri poltrone

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1. Novostavba kostela 2. Urbanismus (Širší vztahy, Situace) 3. Architektura 4. Typologie, provoz 5. Technické řešení 6. Konzultanti 1. Novostavba kostela Víra,

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

Renesanční architektura v Českých zemích

Renesanční architektura v Českých zemích Renesanční architektura v Českých zemích Renesance přichází do českých zemí jako importovaný styl, což má rozhodující vliv na její vývoj u nás. Poměrně dlouho, až do začátku 16.století, působí v duchu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

1 Zámek Bon Repos Vítejte Areál zámku Bon Repos nesporně náleží mezi zcela ojedinělé památky českého baroka. Základem jedinečnosti dané lokality jsou přírodní podmínky, kdy poměrně vysoká vyvýšenina s

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pro potřeby

Více

Ústí nad Labeme 40. Ústí nad Labem Centrum Vila Kind č. p. 1535 Adresa. Krajská majetková, příspěvková organizace Vila

Ústí nad Labeme 40. Ústí nad Labem Centrum Vila Kind č. p. 1535 Adresa. Krajská majetková, příspěvková organizace Vila Ústí nad Labeme 40 Název objektu Ústí nad Labem Centrum Vila Kind č. p. 1535 Adresa Ústí nad Labem - Centrum, Na Schodech 4, č. p. 1535 K.ú./parcela č. Architekt St. p. č. 2383 Hartwig Fischel, Vídeň Stavitel

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více