Věstník kostela svaté Zdislavy PROSINEC 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník kostela svaté Zdislavy PROSINEC 2013"

Transkript

1 Věstník kostela svaté Zdislavy PROSINEC 2013 Advent znamená příchod, dvojí očekávání příchodu Pána Ježíše Narození v Betlémě a druhého příchodu na svět na konci času světa. Advento je latinsky přicházet, blížit se. Advent je dobou čekání. Advent je dobou ticha. Na začátku křesťanství nestojí příchod Pána Ježíše, ale touha po Jeho příchodu, touha lidstva. Proto také liturgický rok nezačíná Vánocemi, ale Adventem, dobou těšení, nedočkavosti, tajemné nenaplněné radosti. Bohužel to často neodpovídá našemu adventnímu naladění.

2 Advent je čas připravit především svá srdce na příchod Ježíše, očistit je od zlého, očistit od zbytečností, také něco obětovat, překonat se, uvědomit si, co je pro mne v životě skutečně důležité. V Adventu na začátku mše svaté připravujme svá srdce touhou vyjádřenou zpěvem kancionál Ejhle, Hospodin přijde. (Zach. 14, 5) I když je adventní rozjímání o dvou očekávaných příchodech Pána Ježíše, můžeme přidat ještě jeden a rozeznat tři příchody Pána Ježíše v čase. Na první příchod čekali už věřící Starého zákona, když jeho příchod toužebně vyhlíželi. Tuto událost si máme připomínat v adventu Narození Krista. Druhý příchod se děje, když Pán Ježíš přichází do srdce svou milostí, nebo osobně při svatém přijímaní. V čas adventní máme jemu otevřít své srdce. Je tu hodina, abychom už ze spánku procitli. (Řím. 13, 11) Třetí příchod Parusie nastane, když nás přijde Pán Ježíš soudit hned po smrti a v soudný den na konci světa. Na to se máme v adventu připravit neboť Syn člověka přijde v hodinu, kterou netušíte! (Luk. 12, 40)

3 Čtyři Adventní neděle v liturgii.. Začátek adventu, 1. neděle je zaměřena k druhému, eschatologickému příchodu Krista na konci světa. Evangelia (Mt 24, 37-44; Mk 13, a Lk 21, 25-28, 34-36) upozorňují, že to nemusí být pro všechny radostná událost, a nabádají k bdělosti. Střed adventu ( 2. a 3. neděle a slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, která připadá do tohoto období) upozorňuje na události předcházející příchodu Ježíše - Spasitele. Bůh vyvolil jeho budoucí matku, poslal před ním velikého proroka sv.jana Křtitele, aby na něj jako na Krista poukázal. Třetí neděle je nedělí radosti, ale i konkrétního návodu, jak má tato radost vypadat. Introit, po kterém má tato neděle jméno "Gaudete", doporučuje: "Radujte se neustále v Pánu, opakuji, radujte se! Vaše vlídnost ať je známa všem lidem! Vždyť Pán je blízko. O nic nepečujte úzkostlivě a vaše žádosti předkládejte v modlitbě Bohu." Tato vybídnutí jsou v době úmorného předvánočního shonu jistě nadmíru aktuální. Poslední 4. neděle je již "netrpělivým" voláním: "Tak ať ta spása už přijde!" spojená s oslavou Panny Marie, skrze niž se nám jí dostává.

4 Kajícný ráz doby adventní, který však nijak nevylučuje tichou radost z brzkého příchodu Pána. Kromě svátku svatých ( které můžeme vzývat v duchu ), při mši svaté nezaznívá radostné Gloria (Sláva Bohu na výsostech), jelikož tento podivuhodný zpěv zazněl teprve v Betlémě nad jesličkami Božího Dítěte. Římskokatolická církev za začátek liturgického - církevního roku považuje První adventní neděli. Vhodným prostředkem přípravy na slavení vánočních tajemství je také modlitba radostného růžence. Děti dostanou 1.neděli adventní trhací kalendář s Božím slovem na každý den adventní doby, pro farníky je připraveno zvláštní adventní rozjímání na každý den.

5 Adventní věnec Velké poděkování babičce Pařenicové z Buřova za každoroční výrobu hlavního adventního věnce v kostele. V obchůdku máte možnost si koupit adventní svíce a bodce k výrobě svých adventních věnců. Zelený věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje na vítězství Boží lásky a neměl by chybět v žádné rodině, která žije ve společenství s Kristem. Rozlévající se světlo symbolizuje přicházejícího Krista, který rozptýlí temnotu a strach ze smrti a připomíná jeho slova: "Já jsem světlo světa" (Jan 8, 12; 9, 5), "Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě" (Jan 12, 46). Tak, jak se postupně rozhořívají svíce na adventním věnci, měla by růst i naše radost a naděje na setkání s Kristem a náš život by měl být stále více prozářen světlem Boží milosti: "Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích" (Mt 5, 16) Pro zvýšení duchovních účinků, vyprošení Božích darů a k větší oslavě Boha slouží žehnání adventního věnce, které může konat kněz, jáhen i laik. V neděli se bude na začátku mše svaté žehnat hlavní adventní věnec a také adventní věnce farníků, které si přinesete na mši svatou. MARANA THA! Amen, přijď, Pane Ježíši!

6 Adventní věnec. Na počátku bylo kolo... aneb historie adventního věnce. Zvyk používání adventního věnce je starý více než 170 let. První adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. Jeho dějiny nás vedou do nejnižších sociálních vrstev obyvatel Hamburku minulého století, přesněji do Záchranného ústavu pro opuštěné děti. Byla to slámou pokrytá chatrč na zapadlém okraji města. Zde pracoval tehdy Johann Heinrich Wichern, mladý pedagog a později zakladatel Vnitřní misie, který v Göttingenu a v Berlíně studoval teologii. V roce 1839 poprvé zavěsil tento kněz před Vánocemi od stropu dřevěný kruh se svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo 23 svící, 4 velké bílé a 19 malých červených, na každý den do Štědrého dne. Denně během krátké pobožnosti, nejprve v polední přestávce a později za svítání, byla zapálena jedna svíce. V roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá jídelna tohoto útulku jedlovými větvičkami, stejně tak byl zdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk se šířil velmi rychle. Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách. Katedrála Panny Marie v Cáchách patří k nejvýznamnějším církevním stavbám v Německu. Tradičně by se adventní věnec měl rozsvítit vždy každou neděli při slavnostním obědě, či večeři. Věřící by se u tohoto věnečku měli společně pomodlit, vypít šálek čaje, kávy a mít spolu dobrou vůli.

7 Co zvláště předpověděli proroci v Bibli o narození Vykupitele? Narodí se v Betlémě, a to z panny: Ale ty, Betléme Efratský, maličký mezi rody Judovými, z tebe vyjde ten, jenž má být vladařem v Izraeli. (Mich. 5, 2.) Panna počne a porodí syna, zván bude jménem Emanuel (to je Bůh s námi; Iz. 7, 14.) Tisíc let před Kristem se Betlém stal rodištěm velkého krále Davida, kterého Písma shodně představují jako Mesiášova předka. K čemu nás jako katolíky advent vyzývá. Připravte cestu Páně! (Mat. 3, 3) V adventu se modlíváme více než jindy, a to zvlášť radostný růženec, společně doma. Snažíme se chodit i ve všední dny na mši svatou. Svátek svatého Mikuláše, 6. prosince, nabádá všechny k milosrdné lásce k jiným. Fialová barva mešního roucha v neděli vybízí: Čiňte pokání! (Mat. 3, 2) Hlučné zábavy jsou katolíkům v adventu zapovězeny. Církev zve všechny věřící ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání. Kdyby se Kristus v Betlémě tisíckrát narodil, ale nezrodil se v naší duši, pak spásu svou jsme zahodili! Jaké předsevzetí učiníme my letos pro dobu adventní?

8 Neděle ,00h. 1.neděle adventní. Přineste si k požehnání do kostela své adventní věnce, které budou požehnány spolu s hlavním kostelním věncem. Varhaník Aleš Stavinoha, Schola sv.zdislavy 101,126, 106, Za všechny živé a zemřelé farníky. Úterý památka sv.františka Xaverského Na studiích v Paříži poznal sv.ignáce z Loyoly, zakladatele řádu Tovaryšstva Ježíšova - Jezuitů, a stal se jedním z jeho prvních druhů. Od roku 1541 horlivě a s velkým úspěchem hlásal evangelium v Indii, na Ceyloně, na Molukách a v Japonsku. Svatý Františku, patrone misionářů oroduj za nás.

9 Středa ,30h. památka sv.barbora. Varhaník Aleš Stavinoha, Markéta Pařenicová 101, 122, 127, Za rodiče Vladimíra a Anastázii Křištofovy, dceru Alenu, živou a zemřelou rodinu z obou stran. Legendární mučednice narozená ve 3. století v zámožné rodině v dnešním Turecku. Krásná, důvtipná a moudrá dívka se obrátila na křesťanství a řekla o tom otci, který ji sám udal římské moci. Barbora byla po strašném mučení popravena otcovou rukou, setnul jí hlavu a následně ho zabil blesk. Spolu se sv. Barborou byla popravena taky sv. Juliána. Někdy okolo roku 1000 se ostatky sv. Barbory dostaly do dómu sv. Marka v Benátkách a později na ostrov Torcello před Benátkami. Sv. Barbora patří mezi 14 svatých pomocníků v nouzi a společně se sv. Markétou a sv. Kateřinou se řadí do skupiny tří svatých panen.

10 Sv. Barbora byla velmi uctívána zejména v hornických oblastech, ( populární pohádka Dařbuján a Pandrhola ) a taky v naší zemi jí bylo zasvěceno mnoho kostelů. Nejznámějším z nich je gotický skvost, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, který byl spolu s historickým jádrem Kutné Hory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci zapsán do světového kulturního dědictví UNESCO. Splnila se na ní Ježíšova předpověď, že "nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina". (Mt 10,36) Na svátek sv. Barbory lidé nejenom u nás, ale taky v Německu a Rakousku řežou třešňové větvičky a dávají je do nádob s vodou. Jsou to takzvané barborky. Tyto větvičky mají s prosbou o Boží požehnání o Vánocích rozkvést a jsou pěknou ozdobou vánočních domácností. Všem Barborám, Bárám a Barunkám přejeme všechno nejlepší k svátku a pěkně si svůj svátek ve společenství naší světice v nebi užijte. Svatá Barborko, oroduj za nás.

11 Pátek První pátek v měsíci. Úcta k Srdci Ježíšovu je mezi křesťany velmi rozšířená. Své kořeny má zejména v Písmu svatém, dále ve spisech církevních otců a u světců. Ježíš v evangeliu představuje své srdce jako zdroj občerstvení a pokoje: Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží (Mt 11,28-30). Ježíšovo srdce je spojeno s jeho láskou a smrtí na kříži pro nás, jak říká sv. Pavel: On mě miloval a za mě se obětoval. (Gal 2,20) V 16. století úctu k Srdci Ježíšovu rozšířil sv. František Saleský ( ), když založil Kongregaci Navštívení, kterou zasvětil právě Srdci Ježíšovu. Důležitý význam při šíření této úcty měla zjevení Nejsvětějšího Srdce sv. Markéta Marii Alacoque ( ). Při těchto zjeveních jí Ježíš odevzdal poselství lásky a milosrdenství pro církev a všechny lidi. Všem, kteří budou adorovat a přijímat svaté přijímání na první pátek v měsíci nepřetržitě po devět měsíců, slibuje Pán Ježíš milost pokání při umírání: nezemřou v nemilosti ani bez svátosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm v posledních chvílích života. Prvním z papežů, který potvrdil pobožnost k Srdci Pána Ježíše a také svátek některých diecézí a řádů, byl papež Klement XIII. Udělal to v roce 1765.

12 V pátek je také svátek sv.mikuláše Sv. Mikuláš je patronem Ruska, Lotrinska, dětí, knihařů a námořníků. Světec je přímluvcem za šťastnou svatbu, proti nebezpečí vody a na moři. Svatý Mikuláš byl za panování císaře Diokleciána, nepřítele křesťanů několik let uvězněn. Císař Konstantin roku 313 povolil křesťanství takzvaným Milánským ediktem a svatý Mikuláš byl z vězení propuštěn a opět mohl zastávat svůj biskupský úřad. Zúčastnil se taky roku 325 Nikajského sněmu, který potvrdil hlavní zásady křesťanské víry. Podle legendy se v té době dostal jeden muž do dluhů, a aby je splatil, rozhodl se prodat své tři dcery do nevěstince. Svatý Mikuláš po tři noci po sobě vhazoval otevřeným oknem do ložnice dívek peníze a otec tak nejenom splatil dluhy, ale ještě mu zbylo pro dcery na věno. Svatý Mikuláš se stal jedním z nejdůležitějších světců jak v pravoslavné tak katolické církvi. Jeho ostatky jsou v jihoitalském městě Bari.

13 Sobota první sobota v měsíci. "Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!" Dne 10. prosince 1925 se zjevila Panna Maria Lucii z Fatimy (v klášteře v Pontevedro) a řekla jí: "Hleď, milá dcero, jak je mé Srdce obklíčeno trním; nevděční lidé je ustavičně probodávají rouháním a chladností. Aspoň ty se přičiň, abys mě potěšila, a oznam všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi milostmi, které potřebují ke spáse těm, kdo po 5 ( Pán Ježíš to změnil na 9 ) po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci vykonají sv. přijímání, pomodlí se růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír a při tom budou rozjímat o tajemstvích sv. růžence."

14 PROČ SE MÁME MODLIT RŮŽENEC? Ti, kteří se modlí růženec, mají v rukou prak jako David a mohou přemoci obra, jakým byl Goliáš. Každý "ZDRÁVAS" je kamínkem, kterým dokážou zasáhnout satana na jeho pyšném čele. Všichni, kteří se společně s Pannou Marií modlí svatý růženec, oslavují Otce, vzdávají nejvyšší poctu Synovi a ve Svatém Duchu jsou ke slávě a chvále Nejsvětější Trojice vedeni ke svatosti. Každé opakování (růžence) zmnožuje slávu a důstojenství Trojjediného Boha. Modlitba růžence je opakem pýchy. Svou prostotou se růženec stává tenkým provázkem, kterým chce Matka Boží spoutat satana. Růženec obsahuje všechny základní modlitby, které nás naučil Pán Ježíš, Panna Maria i Církev. Každou sobotu v 16,00h. se můžete modlit růženec v kostele sv.zdislavy.

15 Modlitba bl.jana Pavla II. k Panně Marii Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis! Pros za nás všechny, Matko. Pros za lidstvo, které trpí bídou a nespravedlností, násilím a nenávistí, terorem a válkou. Pomoz nám kontemplovat svatým růžencem tajemství Toho, který je náš Mír, abychom se tak všichni cítili zavázáni ke zvláštním službám míru. Shlížej se zvláštní pozorností na zem, ve které se narodil Ježíš, zem kterou jste společně milovali, a která je dnes nadále sužována. Pros za nás, Matko naděje! Daruj nám mírem naplněné dny, bdi nad našimi cestami. Učiň, ať uvidíme tvého Syna v plnosti radosti v nebi, Amen. Prosme se žalmistou, aby Bůh sám prozkoumal naše bloudící srdce a aby nás svým Duchem vedl k poznání pravdy. Duch svatý nám ukáže, kde kráčíme dobře a kde se uchylujeme od správné cesty. Žalm 139,23.24 Poděkování všem, kdo se modlíte ve společenství živý růženec, růženec přede mší svatou, doma i jinde a také všem kteří šíříte úctu k Panně Marii a tím i k Bohu. Panna Maria je jistě vaší ochránkyní a přímluvkyní u Boha.

16 Neděle ,00h. 2.neděle adventní. Když se budou děti hodně modlit, možná budou moci spatřit i v našem kostele po mši svaté svatého Mikuláše v doprovodu andělů ale i čerta. Hodné děti budou sv. Mikulášem obdarovány především sladkostmi a zlobivé děti budou sv. Mikulášem určitě pokárány. Sv. Mikuláš bude muset, ale také ještě krotit rozezleného čerta. Varhaník Eva Pařenicová, malá schola 101, 130, Za zemřelou rodinu Kozákovu. 2. Za Bohumila a Františku Divínovy, syny Pavla a Bohumila, živou a zemřelou rodinu. Z pastýřského listu svatého italského kardinála Karla Boromejského ( ) k započetí adventní doby. Hleďte, nejmilejší, nastává doba tak oslavovaná, jak říká Duch svatý, doba příhodná, den spásy, pokoje a smíření. Tím, že si Církev každoročně připomíná toto tajemství, nás napomíná, abychom stále obnovovali památku na tak velkou lásku nám prokázanou. Církev od nás stále žádá, abychom pochopili, že jako kdysi přišel na svět v těle, tak že je ochoten přijít k nám znovu v kteroukoli hodinu a v kterémkoli okamžiku - když ze své strany odstraníme překážky - aby v našich myslích duchovně přebýval s hojnými milostmi. Otec Petr má narozeniny, přejeme hodně Božích milostí a ochranu Panny Marie.

17 Pondělí Slavnost Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu. Panna Maria byla jako Eva bez prvotního hříchu, narozdíl od Evy však tuto neposkvrněnost neztratila ani osobním hříchem. Byla uchráněna i od následků dědičného hříchu, jako je náklonnost k hříchu a nezřízená žádostivost (v nás, i když jsme omyti od dědičného hříchu ve křtu, zůstává tento "troud hříchu").

18 Neposkvrněné početí Toto dogma bylo definitivně vyhlášeno bulou papeže Pia IX. Ineffabilis Deus 8. prosince 1854: "Učení, že nejblahoslavenější Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí ojedinělou výsadou milosti všemohoucího Boha se zřetelem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského pokolení, uchráněna neporušenou od všeliké poskvrny prvotní viny, je od Boha zjeveno, a proto mu všichni věřící musí pevně a stále věřit." Zjevení v Lurdech ( Francie) 25. března 1858: Večer před tímto dnem cítila Bernadetta vnitřní výzvy, aby šla příštího dne k jeskyni. Panna Maria přišla a Bernadetta na přání pana faráře ji pokorně poprosila, aby jí řekla své jméno. Panna Maria se stále usmívala a po chvíli rozepjala ruce a milým hlasem řekla: Jsem Neposkvrněné početí. Bernadetta těmto slovům vůbec nerozuměla, stále si je opakovala, aby je do setkání s panem farářem nezapomněla. Ten je šokován, neboť vidí naprostou jednotu s nedávno vyhlášeným dogmatem o Neposkvrněném početí Matky Boží. Svatá Alžběta chválila Pannu Marii a nazvala Ji blahoslavenou za to, že uvěřila. A Panna Maria, věrná ozvěna Boží, zanotovala: Velebí má duše Pána. Co udělala při této příležitosti, to dělá stále. Když člověk chválí Marii, miluje Marii, uctívá Marii nebo se dává Marii, pak je chválen Bůh, je milován Bůh, je uctíván Bůh a skrze Marii a v Marii se člověk dává Bohu.

19 Novéna k Neposkvrněnému Početí Panny Marie. Devítidenní modlitbou od 29. listopadu do 7. prosince se připravujeme na slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie a vyprošujeme si její přímluvu. V této modlitbě chceme Bohu poděkovat za to, že nám v Marii dal za Matku člověka, kterého se vůbec nedotkl hřích. Svatý Dominik Savio v den vyhlášení dogmatu zašel do kostela svatého Františka Saleského, poklekl před oltářem Panny Marie a přednesl jí své zasvěcení. Jeho modlitba zněla takto: Panno Maria, daruji ti své srdce. Učiň, ať je stále tvým. Ježíši a Maria, buďte stále mými přáteli. A naléhavě prosím, ať zemřu dříve, než by se mi přihodilo to neštěstí, že bych se dopustil třeba jediného hříchu. Amen. Přípravná modlitba pro každý den novény. Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. V. Sešli z nebe svého Ducha svatého. O. A obnovena bude tvář země. Modleme se: Ó Bože, jenž jsi srdce svých věrných osvícením Ducha svatého poučil, dej, abychom skrze téhož Ducha svatého dobré poznali a z Jeho potěšení se vždycky radovali. Pro Ježíše Krista, Pána našeho. Amen. Modleme se: Ó nejčistší Panno Maria! Beze skvrny hříchu počatá a od prvního okamžiku všecka krásná a Neposkvrněná!

20 Blahoslavená Panno Maria, milostivá Matko Boha mého, Královno andělů a lidí! Nejpokorněji pozdravuji Tebe jako Matku svého Vykupitele, který, ačkoli je pravý Bůh, Tebe ctil, miloval a poslouchal a tak mne naučil, jak velice i já Tě mám ctít a milovat. Prosím Tebe, přijmi milostivě pobožnost, kterou v této novéně Tobě obětuji. Ty jsi bezpečným útočištěm kajících hříšníků, a proto i já právem se k Tobě utíkám. Ty jsi Matkou milosrdenství, a proto, dáš se jistě obměkčit naší bídou. Ty jsi po Pánu Ježíši nadějí mou veškerou, a proto jistě se zalíbením přijmeš důvěru mou. Přijmi mne za své dítko, abych opravdu mohl říci: Ukaž, že jsi Matka! (Nyní se pomodli 9krát Zdrávas Maria, 1 Sláva Otci a modlitbu pro každý den.) PRVNÍ DEN (29. listopadu) Neposkvrněná Panno, u nohou Tvých klečím a raduji se upřímně s Tebou, že jsi byla od věčnosti Matkou věčného Slova vyvolena a hříchu dědičného uchráněna. Děkuji a dobrořečím Nejsvětější Trojici, že Tě při Tvém početí tolika přednostmi obohatila, a prosím Tě pokorně: Vypros mi milost, abych v sobě vítězně přemáhal všecky hříšné žádosti, které hřích dědičný ve mně zanechal. Pomáhej mi v tomto boji a učiň, abych nikdy nepřestal Pána Boha svého milovat. (Nyní se pomodli Litanie loretánské nebo následující modlitby) V. Všecka jsi krásná, ó Maria. O. Všecka jsi krásná, ó Maria. V. A poskvrny není na Tobě. O. A poskvrny není na Tobě. V. A tys sláva Jeruzaléma. O. Tys radost Izraele. V. Tys čest lidu našeho. O. Tys přímluvkyně hříšníků.

21 V. Ó Maria. O. Ó Maria. V. Panno nejmoudřejší. O. Matko nejdobrotivější. V. Oroduj za nás. O. U Pána Ježíše Krista přimlouvej se za nás. V. Bez poskvrny bylo, Panno Tvé početí. O. Oroduj za nás u Otce, jehož Syna jsi porodila. Modleme se: Bože, jenž jsi Neposkvrněným početím Panny Marie Synu svému důstojný stánek připravil, prosíme Tebe, jenž jsi ji pro předvídanou smrt Syna svého od veškeré poskvrny hříchů uchránil, dej, abychom i my na její přímluvu přišli k Tobě čistí. Pro Krista, Pána našeho. Amen. Všemohoucí, věčný Bože, smiluj se nad služebníkem svým, nejvyšším pastýřem naším N. a veď ho ve své dobrotivosti po cestě spasení věčného, aby s pomocí Tvou vyhledával co se Tobě líbí, a pak tak veškerou svou silou konal. Rač, ó Pane, pokorné prosby naše milostivě vyslyšet, učiň, ať jenom o to žádáme, co se Tobě líbí. Pro Ježíše Krista, Pána našeho. Amen. DRUHÝ DEN (30. listopadu) (Přípravná modlitba jako první den) Ó Maria, Neposkvrněná lilie čistoty! Raduji se s Tebou, že jsi byla od prvního okamžiku svého početí obdařena vrchovatou mírou milosti! Klaním se Nejsvětější Trojici a díky vzdávám, že Ti tak vznešené milosti udělila, a pokořuji se před Tebou co nejvíce, poněvadž sám mám tak málo milosti.

22 Ty, která jsi byla obdařena tak velikým bohatstvím milostí, popřej i mé duši z tohoto přebytku a dej, abych měl podíl na pokladech Tvého Neposkvrněného početí. (Litanie nebo modlitby jako první den) TŘETÍ DEN (1. prosince) Ó Maria, tajuplná růže čistoty! Raduji se s Tebou, že jsi ve svém Neposkvrněném početí tak slavně zvítězila nad pekelným hadem a že jsi beze skvrny hříchu dědičného byla počata. Velebím srdečně Nejsvětější Trojici a díky jí vzdávám, že Ti tuto přednost udělila. Prosím Tě, vypros mně statečnosti a síly, abych všecky úklady zlého nepřítele přemáhal a duši svou žádným hříchem neposkvrnil. (Ostatní jako první den) ČTVRTÝ DEN (2. prosince) Ó Maria, zrcadlo neporušené čistoty! Cítím upřímnou radost, že Ti hned při Tvém početí uděleny byly vznešené a dokonalé ctnosti se všemi dary Ducha svatého. Velebím Nejsvětější Trojici, že Tě obdařila těmito přednostmi, a prosím Tě, Matko dobrotivá; vypros mi, abych horlivě a ctnostně jednal a tak si zasloužil dary a milosti Ducha svatého. (Ostatní jako první den) PÁTÝ DEN (3. prosince) Ó Maria, zářící měsíci čistoty! Raduji se s Tebou, že tajemství Tvého Neposkvrněného početí se stalo počátkem spásy pro veškeré lidstvo a radostí celého světa. Dobrořečím Nejsvětější Trojici, že Tvou vznešenou osobu tak povýšila a oslavila. Prosím Tebe o milost, abych měl užitek z utrpení a smrti Pána Ježíše, Tvého Syna, aby Jeho krev, vylitá na kříži, nebyla pro mě ztracena, nýbrž abych šťastně žil a věčné spásy došel! (Ostatní jako první den)

23 ŠESTÝ DEN (4. prosince) Ó Maria, zářící hvězdo Neposkvrněné čistoty! Raduji se s Tebou, že Tvoje Neposkvrněné početí vzbudilo mezi anděly v nebi nevylíčitelný jásot. Dobrořečím Nejsvětější Trojici, že Tě tak vznešenou předností vyzdobila. Prosím Tě o milost, abych mohl mít jednou na věčnosti podíl na Tvé radosti a s anděly Tě věčně ctil a oslavoval. (Ostatní jako první den) SEDMÝ DEN (5. prosince) Ó Maria, vycházející jitřenko Neposkvrněné čistoty! Raduji se s Tebou v úžase, že jsi byla hned v okamžiku svého početí v milosti upevněna a neschopnou hříchu učiněna. Dobrořečím Nejsvětější Trojici, že touto předností Tebe jedinou vyznamenala. Prosím Tebe, Panno přesvatá, o milost, abych hřích jako pravé a jediné zlo měl vždycky v ošklivosti a raději zemřel, než se smrtelného hříchu dopustil. OSMÝ DEN (6. prosince) Ó Panno Maria, slunce beze skvrny! Raduji se s Tebou, že jsi dostala při svém početí od Boha více milosti než všichni andělé a svatí svými zásluhami dosáhli. Velebím a vděčně obdivuji velikou štědrost Nejsvětější Trojice, která Ti tuto přednost dala. Pomoz mi, prosím, abych s milostí Boží vždycky spolupracoval a nikdy jí nezneužíval. Proměň mé srdce a učiň, abych začal sebe poznávat a polepšovat. (Ostatní jako první den) DEVÁTÝ DEN ( 7. prosince) Ó živé světlo svatosti, příklade Neposkvrněné čistoty, panenská Matko Maria! Sotva jsi byla počata, již jsi se Bohu klaněla a Jemu děkovala, že Tvou spoluprací měla být zničena stará kletba a plnost požehnání byla vylita na dítky Adamovy.

24 Prosím Tě o milost, aby toto požehnání zapálilo v mém srdci lásku k Bohu, abych Jej celým srdcem miloval, jednou v nebi měl účast na nebeské hostině, a radoval se ze Tvé slávy, kterou jsi byla korunována v nebi. Starší ročníky dětí chodících do náboženství. 3.třída Anetka Tovaryšová. 4.třída Lucka Kubáňová, Barborka Bilová, Magda Kadavá, Karolinka Fiurášková, Kateřina Růčková. 5.třída Terezka Ondrůšková, Ondra Cholevík, Veronika Jakšíková. Duchovní dary rozdává Bůh a dává tak každému zvláštní úkol. V Bibli, 1 Korintským 12,4 6, čteme: Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.

25 Úterý památka sv.eulálie, mučednice Sv.Eulálie patří ve Španělsku mezi nejuctívanější mučedníky. Pronásledování křesťanů v době císaře Diokleciána dolehlo i na věřící ve Španělsku. Dioklecián nařídil, aby byla upálena 10. prosince v jakési peci, kde její dlouhé vlasy způsobily větší množství dýmu. Venku pak vynesené zbytky jejího mrtvého těla údajně pokryl sníh, což bylo považováno za zdůraznění její čistoty. Středa památka sv.damas I Při mši svaté budeme slavit středu 2. adventního týdne, ale nemáme zapomínat v duchu ani na svaté. Varhaník Eva Pařenicová 101, 123, 115, 117. Po mši svaté by se v pastoračním středisku s námi podělil pan František Křenek, pracující v ruském Kursku o své zkušenosti z míst kde působil sv.serafim, velký ctitel Panny Marie a velký světec Ruska. Povyprávěl by o životě tohoto světce a řekl by i vlastní zkušenost jak vnímají a uctívají samotní rusové tohoto světce. 1. Za zemřelou Annu Juříčkovou, živou a zemřelou rodinu Bortlovu, Juříčkovu a Ondryášovu. 2. Poděkování za dožití 75 let s prosbou o Boží požehnání do dalších let. Sv.Damas I. byl v 61 letech r. 366 od větší částí kléru a věřících zvolen papežem. Byl prvním, který mohl uplatňovat právo nad celou církví a v jeho době také vzniklo označení Apoštolský stolec. Papež Damas I. do liturgie prosadil latinu a pověřil sv.jeronýma přípravou latinského překladu Písma svatého, Bible, tzv. Vulgáty. Upravoval stará římská pohřebiště v katakombách, oživil kult mučedníků a asi 60 jejich hrobů označil básnickými nápisy.

26 Čtvrtek památka Panny Marie Guadalupské. Tato památka obrací naši pozornost ke znamením daným Pannou Marií v Mexiku, kde svým zjevením mnoho lidí přivedla od pohanství ke Kristu. Zjevení Panny Marie se stalo, když cestou ze svého rodiště, zvaného Cuauhtitlan, na ranní bohoslužby do Tlatilolco došel indián Jan Didak k návrší zvaném Tepeyac. Panna Maria mu oznámila, že jako milující Matka místních obyvatel i všech, kdo se k ní utíkají o pomoc a přímluvu, bude na tomto místě těšit jejich zármutek a přinášet útěchu těm, kdo ji sem budou přicházet s důvěrou prosit. V domorodém jazyku de Guatlashupe znamená zašlapený kamenný had. Guadalupská je tedy označením pro tu, která přemohla pohanského boha Quetzalcoatla, kterého Aztékovi uctívali v podobě opeřeného hada.

27 Na místě zjevení byla postavena malá kaple, později byla nahrazena stavbou dnešní baziliky do které se vejde lidí. Každý rok baziliku v Guadalupe navštíví mezi 18 až 20 milióny poutníků. Denně do baziliky přijde i na 120 tisíc lidí. Slavení dnešní památky rozšířil na celou církev papež bl. Jan Pavel II. roku Panno Maria Guadalupská, oroduj za nás. Mariánská úcta není "katolickým výmyslem", který by byl prvním křesťanům cizí, ale právě naopak: úcta k Marii Panně a Matce Ježíše je dědictvím a rozvinutím počáteční křesťanské víry. Dominikánský teolog Emilián Soukup ( ). Sv.Řehoř Naziánský vypráví, že svatá mučednice Justina prosila Matku Boží o ochranu svého panenství - což je svědectvím pro přesvědčení, že vzývání Boží Rodičky v bědách života je v křesťanství starodávnou skutečností.

28 Pátek svátek sv.lucie +304 Pro víru v Pána Ježíše byla oslepena a následně jí probodli hrdlo. Patronka všech, kdo mají oční problémy. Je jednou ze světic zařazených do 1. eucharistické modlitby mše svaté. Do kánonu ji zařadil kolem konce 6.století papež sv.řehoř Veliký. Ostatky Lucie byly asi r přeneseny nejdříve do Konstantinopole (pro obavy z muslimských útoků), a odtud r do Benátek, kde se nacházejí v chrámu sv. Jeremiáše a Lucie. Části z nich byly předány do Syrakus. Relikviář s jejíma očima je uchováván v Neapoli. Těžce nemocnou maminku sv.lucie, uzdravila sv.agáta, kterou vzývaly. Svatá Lucie, oroduj za nás.

29 Sobota památka sv.jan od Kříže Je jedním z nejvýznamnějších duchovních autorů křesťanského západu a jeho díla nabízejí neutuchající inspiraci všem, kdo touží po hlubokém vztahu s Bohem. O sv. Janu od Kříže, církevním učiteli a spolupracovníku sv. Terezie od Ježíše ( z Avily) při zakládání bosé větve karmelitánského řádu, se dost obecné ví, že on a sv. Terezie jsou nejhlavnější pisatelé o mystice v nové době Slovo mystika, mystický označuje bezprostřední a zkušenostní poznávání božských skutečností, jež přesahují schopnosti lidského myšlení i schopnosti lidského vyjadřování. Neděle ,00h. 3.neděle adventní Gaudete Radujte se. Kněz jde v růžovém ornátu, na oltáři můžou být květiny a schola sv.zdislavy nás bude radostně provázet liturgií zpěvu. Pro farníky bude připraven předvánoční jarmark. Varhaník Eva Pařenicová, Schola sv.zdislavy 101, 125, Za Jana Mikulenku k 10.výročí úmrtí, dceru Bětušku, rodiče, živou a zemřelou rodinu. 2. Za rodiče Anežku a Pavla, živou a zemřelou rodinu Kubáňovu a Babincovu. Texty písma svatého až do 16. prosince vyjadřují eschatologický ráz adventu a povzbuzují k očekávání druhého příchodu Páně.

30 Pondělí památka sv.adéla Byla císařovnou, kterou zdobily křesťanské ctnosti, včetně pokory a lásky k bližním, živá víra a velká důvěra v Boha. Sv. Adéla založila postupně mnoho klášterů nejen v Německu a Itálii, ale i ve Francii. Úterý ,30h. památka sv.jan z Mathy Při mši svaté budeme slavit úterý 3. adventního týdne. Předvánoční zpověď 16,30h. Varhaník Aleš Stavinoha, Markéta Pařenicová 101, 121, 108, Za rodinu Bělůnkovu, Anežku Kocourkovu, dvě děti, živou a zemřelou rodinu Červenou. Sv.Jan pocházel z jižní Francie, dosáhl doktorátu teologie a po přijetí kněžského svěcení byl mystickým zážitkem povolán k založení řádu na vykupování zajatců. Společně se sv.felixem z Valois založil první klášter trinitářů (Nejsvětější Trojice). Řád trinitářů byl uveden také do Čech - r Nejdříve se usadili ve Slupi, odkud přišli do Spálené ulice v Praze, kde jejich kostel Nejsvětější Trojice byl posvěcen v r

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Moleben k dítěti Ježíši

Moleben k dítěti Ježíši Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více