Věstník kostela svaté Zdislavy PROSINEC 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník kostela svaté Zdislavy PROSINEC 2013"

Transkript

1 Věstník kostela svaté Zdislavy PROSINEC 2013 Advent znamená příchod, dvojí očekávání příchodu Pána Ježíše Narození v Betlémě a druhého příchodu na svět na konci času světa. Advento je latinsky přicházet, blížit se. Advent je dobou čekání. Advent je dobou ticha. Na začátku křesťanství nestojí příchod Pána Ježíše, ale touha po Jeho příchodu, touha lidstva. Proto také liturgický rok nezačíná Vánocemi, ale Adventem, dobou těšení, nedočkavosti, tajemné nenaplněné radosti. Bohužel to často neodpovídá našemu adventnímu naladění.

2 Advent je čas připravit především svá srdce na příchod Ježíše, očistit je od zlého, očistit od zbytečností, také něco obětovat, překonat se, uvědomit si, co je pro mne v životě skutečně důležité. V Adventu na začátku mše svaté připravujme svá srdce touhou vyjádřenou zpěvem kancionál Ejhle, Hospodin přijde. (Zach. 14, 5) I když je adventní rozjímání o dvou očekávaných příchodech Pána Ježíše, můžeme přidat ještě jeden a rozeznat tři příchody Pána Ježíše v čase. Na první příchod čekali už věřící Starého zákona, když jeho příchod toužebně vyhlíželi. Tuto událost si máme připomínat v adventu Narození Krista. Druhý příchod se děje, když Pán Ježíš přichází do srdce svou milostí, nebo osobně při svatém přijímaní. V čas adventní máme jemu otevřít své srdce. Je tu hodina, abychom už ze spánku procitli. (Řím. 13, 11) Třetí příchod Parusie nastane, když nás přijde Pán Ježíš soudit hned po smrti a v soudný den na konci světa. Na to se máme v adventu připravit neboť Syn člověka přijde v hodinu, kterou netušíte! (Luk. 12, 40)

3 Čtyři Adventní neděle v liturgii.. Začátek adventu, 1. neděle je zaměřena k druhému, eschatologickému příchodu Krista na konci světa. Evangelia (Mt 24, 37-44; Mk 13, a Lk 21, 25-28, 34-36) upozorňují, že to nemusí být pro všechny radostná událost, a nabádají k bdělosti. Střed adventu ( 2. a 3. neděle a slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, která připadá do tohoto období) upozorňuje na události předcházející příchodu Ježíše - Spasitele. Bůh vyvolil jeho budoucí matku, poslal před ním velikého proroka sv.jana Křtitele, aby na něj jako na Krista poukázal. Třetí neděle je nedělí radosti, ale i konkrétního návodu, jak má tato radost vypadat. Introit, po kterém má tato neděle jméno "Gaudete", doporučuje: "Radujte se neustále v Pánu, opakuji, radujte se! Vaše vlídnost ať je známa všem lidem! Vždyť Pán je blízko. O nic nepečujte úzkostlivě a vaše žádosti předkládejte v modlitbě Bohu." Tato vybídnutí jsou v době úmorného předvánočního shonu jistě nadmíru aktuální. Poslední 4. neděle je již "netrpělivým" voláním: "Tak ať ta spása už přijde!" spojená s oslavou Panny Marie, skrze niž se nám jí dostává.

4 Kajícný ráz doby adventní, který však nijak nevylučuje tichou radost z brzkého příchodu Pána. Kromě svátku svatých ( které můžeme vzývat v duchu ), při mši svaté nezaznívá radostné Gloria (Sláva Bohu na výsostech), jelikož tento podivuhodný zpěv zazněl teprve v Betlémě nad jesličkami Božího Dítěte. Římskokatolická církev za začátek liturgického - církevního roku považuje První adventní neděli. Vhodným prostředkem přípravy na slavení vánočních tajemství je také modlitba radostného růžence. Děti dostanou 1.neděli adventní trhací kalendář s Božím slovem na každý den adventní doby, pro farníky je připraveno zvláštní adventní rozjímání na každý den.

5 Adventní věnec Velké poděkování babičce Pařenicové z Buřova za každoroční výrobu hlavního adventního věnce v kostele. V obchůdku máte možnost si koupit adventní svíce a bodce k výrobě svých adventních věnců. Zelený věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje na vítězství Boží lásky a neměl by chybět v žádné rodině, která žije ve společenství s Kristem. Rozlévající se světlo symbolizuje přicházejícího Krista, který rozptýlí temnotu a strach ze smrti a připomíná jeho slova: "Já jsem světlo světa" (Jan 8, 12; 9, 5), "Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě" (Jan 12, 46). Tak, jak se postupně rozhořívají svíce na adventním věnci, měla by růst i naše radost a naděje na setkání s Kristem a náš život by měl být stále více prozářen světlem Boží milosti: "Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích" (Mt 5, 16) Pro zvýšení duchovních účinků, vyprošení Božích darů a k větší oslavě Boha slouží žehnání adventního věnce, které může konat kněz, jáhen i laik. V neděli se bude na začátku mše svaté žehnat hlavní adventní věnec a také adventní věnce farníků, které si přinesete na mši svatou. MARANA THA! Amen, přijď, Pane Ježíši!

6 Adventní věnec. Na počátku bylo kolo... aneb historie adventního věnce. Zvyk používání adventního věnce je starý více než 170 let. První adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. Jeho dějiny nás vedou do nejnižších sociálních vrstev obyvatel Hamburku minulého století, přesněji do Záchranného ústavu pro opuštěné děti. Byla to slámou pokrytá chatrč na zapadlém okraji města. Zde pracoval tehdy Johann Heinrich Wichern, mladý pedagog a později zakladatel Vnitřní misie, který v Göttingenu a v Berlíně studoval teologii. V roce 1839 poprvé zavěsil tento kněz před Vánocemi od stropu dřevěný kruh se svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo 23 svící, 4 velké bílé a 19 malých červených, na každý den do Štědrého dne. Denně během krátké pobožnosti, nejprve v polední přestávce a později za svítání, byla zapálena jedna svíce. V roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá jídelna tohoto útulku jedlovými větvičkami, stejně tak byl zdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk se šířil velmi rychle. Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách. Katedrála Panny Marie v Cáchách patří k nejvýznamnějším církevním stavbám v Německu. Tradičně by se adventní věnec měl rozsvítit vždy každou neděli při slavnostním obědě, či večeři. Věřící by se u tohoto věnečku měli společně pomodlit, vypít šálek čaje, kávy a mít spolu dobrou vůli.

7 Co zvláště předpověděli proroci v Bibli o narození Vykupitele? Narodí se v Betlémě, a to z panny: Ale ty, Betléme Efratský, maličký mezi rody Judovými, z tebe vyjde ten, jenž má být vladařem v Izraeli. (Mich. 5, 2.) Panna počne a porodí syna, zván bude jménem Emanuel (to je Bůh s námi; Iz. 7, 14.) Tisíc let před Kristem se Betlém stal rodištěm velkého krále Davida, kterého Písma shodně představují jako Mesiášova předka. K čemu nás jako katolíky advent vyzývá. Připravte cestu Páně! (Mat. 3, 3) V adventu se modlíváme více než jindy, a to zvlášť radostný růženec, společně doma. Snažíme se chodit i ve všední dny na mši svatou. Svátek svatého Mikuláše, 6. prosince, nabádá všechny k milosrdné lásce k jiným. Fialová barva mešního roucha v neděli vybízí: Čiňte pokání! (Mat. 3, 2) Hlučné zábavy jsou katolíkům v adventu zapovězeny. Církev zve všechny věřící ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání. Kdyby se Kristus v Betlémě tisíckrát narodil, ale nezrodil se v naší duši, pak spásu svou jsme zahodili! Jaké předsevzetí učiníme my letos pro dobu adventní?

8 Neděle ,00h. 1.neděle adventní. Přineste si k požehnání do kostela své adventní věnce, které budou požehnány spolu s hlavním kostelním věncem. Varhaník Aleš Stavinoha, Schola sv.zdislavy 101,126, 106, Za všechny živé a zemřelé farníky. Úterý památka sv.františka Xaverského Na studiích v Paříži poznal sv.ignáce z Loyoly, zakladatele řádu Tovaryšstva Ježíšova - Jezuitů, a stal se jedním z jeho prvních druhů. Od roku 1541 horlivě a s velkým úspěchem hlásal evangelium v Indii, na Ceyloně, na Molukách a v Japonsku. Svatý Františku, patrone misionářů oroduj za nás.

9 Středa ,30h. památka sv.barbora. Varhaník Aleš Stavinoha, Markéta Pařenicová 101, 122, 127, Za rodiče Vladimíra a Anastázii Křištofovy, dceru Alenu, živou a zemřelou rodinu z obou stran. Legendární mučednice narozená ve 3. století v zámožné rodině v dnešním Turecku. Krásná, důvtipná a moudrá dívka se obrátila na křesťanství a řekla o tom otci, který ji sám udal římské moci. Barbora byla po strašném mučení popravena otcovou rukou, setnul jí hlavu a následně ho zabil blesk. Spolu se sv. Barborou byla popravena taky sv. Juliána. Někdy okolo roku 1000 se ostatky sv. Barbory dostaly do dómu sv. Marka v Benátkách a později na ostrov Torcello před Benátkami. Sv. Barbora patří mezi 14 svatých pomocníků v nouzi a společně se sv. Markétou a sv. Kateřinou se řadí do skupiny tří svatých panen.

10 Sv. Barbora byla velmi uctívána zejména v hornických oblastech, ( populární pohádka Dařbuján a Pandrhola ) a taky v naší zemi jí bylo zasvěceno mnoho kostelů. Nejznámějším z nich je gotický skvost, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, který byl spolu s historickým jádrem Kutné Hory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci zapsán do světového kulturního dědictví UNESCO. Splnila se na ní Ježíšova předpověď, že "nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina". (Mt 10,36) Na svátek sv. Barbory lidé nejenom u nás, ale taky v Německu a Rakousku řežou třešňové větvičky a dávají je do nádob s vodou. Jsou to takzvané barborky. Tyto větvičky mají s prosbou o Boží požehnání o Vánocích rozkvést a jsou pěknou ozdobou vánočních domácností. Všem Barborám, Bárám a Barunkám přejeme všechno nejlepší k svátku a pěkně si svůj svátek ve společenství naší světice v nebi užijte. Svatá Barborko, oroduj za nás.

11 Pátek První pátek v měsíci. Úcta k Srdci Ježíšovu je mezi křesťany velmi rozšířená. Své kořeny má zejména v Písmu svatém, dále ve spisech církevních otců a u světců. Ježíš v evangeliu představuje své srdce jako zdroj občerstvení a pokoje: Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží (Mt 11,28-30). Ježíšovo srdce je spojeno s jeho láskou a smrtí na kříži pro nás, jak říká sv. Pavel: On mě miloval a za mě se obětoval. (Gal 2,20) V 16. století úctu k Srdci Ježíšovu rozšířil sv. František Saleský ( ), když založil Kongregaci Navštívení, kterou zasvětil právě Srdci Ježíšovu. Důležitý význam při šíření této úcty měla zjevení Nejsvětějšího Srdce sv. Markéta Marii Alacoque ( ). Při těchto zjeveních jí Ježíš odevzdal poselství lásky a milosrdenství pro církev a všechny lidi. Všem, kteří budou adorovat a přijímat svaté přijímání na první pátek v měsíci nepřetržitě po devět měsíců, slibuje Pán Ježíš milost pokání při umírání: nezemřou v nemilosti ani bez svátosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm v posledních chvílích života. Prvním z papežů, který potvrdil pobožnost k Srdci Pána Ježíše a také svátek některých diecézí a řádů, byl papež Klement XIII. Udělal to v roce 1765.

12 V pátek je také svátek sv.mikuláše Sv. Mikuláš je patronem Ruska, Lotrinska, dětí, knihařů a námořníků. Světec je přímluvcem za šťastnou svatbu, proti nebezpečí vody a na moři. Svatý Mikuláš byl za panování císaře Diokleciána, nepřítele křesťanů několik let uvězněn. Císař Konstantin roku 313 povolil křesťanství takzvaným Milánským ediktem a svatý Mikuláš byl z vězení propuštěn a opět mohl zastávat svůj biskupský úřad. Zúčastnil se taky roku 325 Nikajského sněmu, který potvrdil hlavní zásady křesťanské víry. Podle legendy se v té době dostal jeden muž do dluhů, a aby je splatil, rozhodl se prodat své tři dcery do nevěstince. Svatý Mikuláš po tři noci po sobě vhazoval otevřeným oknem do ložnice dívek peníze a otec tak nejenom splatil dluhy, ale ještě mu zbylo pro dcery na věno. Svatý Mikuláš se stal jedním z nejdůležitějších světců jak v pravoslavné tak katolické církvi. Jeho ostatky jsou v jihoitalském městě Bari.

13 Sobota první sobota v měsíci. "Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!" Dne 10. prosince 1925 se zjevila Panna Maria Lucii z Fatimy (v klášteře v Pontevedro) a řekla jí: "Hleď, milá dcero, jak je mé Srdce obklíčeno trním; nevděční lidé je ustavičně probodávají rouháním a chladností. Aspoň ty se přičiň, abys mě potěšila, a oznam všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi milostmi, které potřebují ke spáse těm, kdo po 5 ( Pán Ježíš to změnil na 9 ) po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci vykonají sv. přijímání, pomodlí se růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír a při tom budou rozjímat o tajemstvích sv. růžence."

14 PROČ SE MÁME MODLIT RŮŽENEC? Ti, kteří se modlí růženec, mají v rukou prak jako David a mohou přemoci obra, jakým byl Goliáš. Každý "ZDRÁVAS" je kamínkem, kterým dokážou zasáhnout satana na jeho pyšném čele. Všichni, kteří se společně s Pannou Marií modlí svatý růženec, oslavují Otce, vzdávají nejvyšší poctu Synovi a ve Svatém Duchu jsou ke slávě a chvále Nejsvětější Trojice vedeni ke svatosti. Každé opakování (růžence) zmnožuje slávu a důstojenství Trojjediného Boha. Modlitba růžence je opakem pýchy. Svou prostotou se růženec stává tenkým provázkem, kterým chce Matka Boží spoutat satana. Růženec obsahuje všechny základní modlitby, které nás naučil Pán Ježíš, Panna Maria i Církev. Každou sobotu v 16,00h. se můžete modlit růženec v kostele sv.zdislavy.

15 Modlitba bl.jana Pavla II. k Panně Marii Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis! Pros za nás všechny, Matko. Pros za lidstvo, které trpí bídou a nespravedlností, násilím a nenávistí, terorem a válkou. Pomoz nám kontemplovat svatým růžencem tajemství Toho, který je náš Mír, abychom se tak všichni cítili zavázáni ke zvláštním službám míru. Shlížej se zvláštní pozorností na zem, ve které se narodil Ježíš, zem kterou jste společně milovali, a která je dnes nadále sužována. Pros za nás, Matko naděje! Daruj nám mírem naplněné dny, bdi nad našimi cestami. Učiň, ať uvidíme tvého Syna v plnosti radosti v nebi, Amen. Prosme se žalmistou, aby Bůh sám prozkoumal naše bloudící srdce a aby nás svým Duchem vedl k poznání pravdy. Duch svatý nám ukáže, kde kráčíme dobře a kde se uchylujeme od správné cesty. Žalm 139,23.24 Poděkování všem, kdo se modlíte ve společenství živý růženec, růženec přede mší svatou, doma i jinde a také všem kteří šíříte úctu k Panně Marii a tím i k Bohu. Panna Maria je jistě vaší ochránkyní a přímluvkyní u Boha.

16 Neděle ,00h. 2.neděle adventní. Když se budou děti hodně modlit, možná budou moci spatřit i v našem kostele po mši svaté svatého Mikuláše v doprovodu andělů ale i čerta. Hodné děti budou sv. Mikulášem obdarovány především sladkostmi a zlobivé děti budou sv. Mikulášem určitě pokárány. Sv. Mikuláš bude muset, ale také ještě krotit rozezleného čerta. Varhaník Eva Pařenicová, malá schola 101, 130, Za zemřelou rodinu Kozákovu. 2. Za Bohumila a Františku Divínovy, syny Pavla a Bohumila, živou a zemřelou rodinu. Z pastýřského listu svatého italského kardinála Karla Boromejského ( ) k započetí adventní doby. Hleďte, nejmilejší, nastává doba tak oslavovaná, jak říká Duch svatý, doba příhodná, den spásy, pokoje a smíření. Tím, že si Církev každoročně připomíná toto tajemství, nás napomíná, abychom stále obnovovali památku na tak velkou lásku nám prokázanou. Církev od nás stále žádá, abychom pochopili, že jako kdysi přišel na svět v těle, tak že je ochoten přijít k nám znovu v kteroukoli hodinu a v kterémkoli okamžiku - když ze své strany odstraníme překážky - aby v našich myslích duchovně přebýval s hojnými milostmi. Otec Petr má narozeniny, přejeme hodně Božích milostí a ochranu Panny Marie.

17 Pondělí Slavnost Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu. Panna Maria byla jako Eva bez prvotního hříchu, narozdíl od Evy však tuto neposkvrněnost neztratila ani osobním hříchem. Byla uchráněna i od následků dědičného hříchu, jako je náklonnost k hříchu a nezřízená žádostivost (v nás, i když jsme omyti od dědičného hříchu ve křtu, zůstává tento "troud hříchu").

18 Neposkvrněné početí Toto dogma bylo definitivně vyhlášeno bulou papeže Pia IX. Ineffabilis Deus 8. prosince 1854: "Učení, že nejblahoslavenější Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí ojedinělou výsadou milosti všemohoucího Boha se zřetelem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského pokolení, uchráněna neporušenou od všeliké poskvrny prvotní viny, je od Boha zjeveno, a proto mu všichni věřící musí pevně a stále věřit." Zjevení v Lurdech ( Francie) 25. března 1858: Večer před tímto dnem cítila Bernadetta vnitřní výzvy, aby šla příštího dne k jeskyni. Panna Maria přišla a Bernadetta na přání pana faráře ji pokorně poprosila, aby jí řekla své jméno. Panna Maria se stále usmívala a po chvíli rozepjala ruce a milým hlasem řekla: Jsem Neposkvrněné početí. Bernadetta těmto slovům vůbec nerozuměla, stále si je opakovala, aby je do setkání s panem farářem nezapomněla. Ten je šokován, neboť vidí naprostou jednotu s nedávno vyhlášeným dogmatem o Neposkvrněném početí Matky Boží. Svatá Alžběta chválila Pannu Marii a nazvala Ji blahoslavenou za to, že uvěřila. A Panna Maria, věrná ozvěna Boží, zanotovala: Velebí má duše Pána. Co udělala při této příležitosti, to dělá stále. Když člověk chválí Marii, miluje Marii, uctívá Marii nebo se dává Marii, pak je chválen Bůh, je milován Bůh, je uctíván Bůh a skrze Marii a v Marii se člověk dává Bohu.

19 Novéna k Neposkvrněnému Početí Panny Marie. Devítidenní modlitbou od 29. listopadu do 7. prosince se připravujeme na slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie a vyprošujeme si její přímluvu. V této modlitbě chceme Bohu poděkovat za to, že nám v Marii dal za Matku člověka, kterého se vůbec nedotkl hřích. Svatý Dominik Savio v den vyhlášení dogmatu zašel do kostela svatého Františka Saleského, poklekl před oltářem Panny Marie a přednesl jí své zasvěcení. Jeho modlitba zněla takto: Panno Maria, daruji ti své srdce. Učiň, ať je stále tvým. Ježíši a Maria, buďte stále mými přáteli. A naléhavě prosím, ať zemřu dříve, než by se mi přihodilo to neštěstí, že bych se dopustil třeba jediného hříchu. Amen. Přípravná modlitba pro každý den novény. Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. V. Sešli z nebe svého Ducha svatého. O. A obnovena bude tvář země. Modleme se: Ó Bože, jenž jsi srdce svých věrných osvícením Ducha svatého poučil, dej, abychom skrze téhož Ducha svatého dobré poznali a z Jeho potěšení se vždycky radovali. Pro Ježíše Krista, Pána našeho. Amen. Modleme se: Ó nejčistší Panno Maria! Beze skvrny hříchu počatá a od prvního okamžiku všecka krásná a Neposkvrněná!

20 Blahoslavená Panno Maria, milostivá Matko Boha mého, Královno andělů a lidí! Nejpokorněji pozdravuji Tebe jako Matku svého Vykupitele, který, ačkoli je pravý Bůh, Tebe ctil, miloval a poslouchal a tak mne naučil, jak velice i já Tě mám ctít a milovat. Prosím Tebe, přijmi milostivě pobožnost, kterou v této novéně Tobě obětuji. Ty jsi bezpečným útočištěm kajících hříšníků, a proto i já právem se k Tobě utíkám. Ty jsi Matkou milosrdenství, a proto, dáš se jistě obměkčit naší bídou. Ty jsi po Pánu Ježíši nadějí mou veškerou, a proto jistě se zalíbením přijmeš důvěru mou. Přijmi mne za své dítko, abych opravdu mohl říci: Ukaž, že jsi Matka! (Nyní se pomodli 9krát Zdrávas Maria, 1 Sláva Otci a modlitbu pro každý den.) PRVNÍ DEN (29. listopadu) Neposkvrněná Panno, u nohou Tvých klečím a raduji se upřímně s Tebou, že jsi byla od věčnosti Matkou věčného Slova vyvolena a hříchu dědičného uchráněna. Děkuji a dobrořečím Nejsvětější Trojici, že Tě při Tvém početí tolika přednostmi obohatila, a prosím Tě pokorně: Vypros mi milost, abych v sobě vítězně přemáhal všecky hříšné žádosti, které hřích dědičný ve mně zanechal. Pomáhej mi v tomto boji a učiň, abych nikdy nepřestal Pána Boha svého milovat. (Nyní se pomodli Litanie loretánské nebo následující modlitby) V. Všecka jsi krásná, ó Maria. O. Všecka jsi krásná, ó Maria. V. A poskvrny není na Tobě. O. A poskvrny není na Tobě. V. A tys sláva Jeruzaléma. O. Tys radost Izraele. V. Tys čest lidu našeho. O. Tys přímluvkyně hříšníků.

21 V. Ó Maria. O. Ó Maria. V. Panno nejmoudřejší. O. Matko nejdobrotivější. V. Oroduj za nás. O. U Pána Ježíše Krista přimlouvej se za nás. V. Bez poskvrny bylo, Panno Tvé početí. O. Oroduj za nás u Otce, jehož Syna jsi porodila. Modleme se: Bože, jenž jsi Neposkvrněným početím Panny Marie Synu svému důstojný stánek připravil, prosíme Tebe, jenž jsi ji pro předvídanou smrt Syna svého od veškeré poskvrny hříchů uchránil, dej, abychom i my na její přímluvu přišli k Tobě čistí. Pro Krista, Pána našeho. Amen. Všemohoucí, věčný Bože, smiluj se nad služebníkem svým, nejvyšším pastýřem naším N. a veď ho ve své dobrotivosti po cestě spasení věčného, aby s pomocí Tvou vyhledával co se Tobě líbí, a pak tak veškerou svou silou konal. Rač, ó Pane, pokorné prosby naše milostivě vyslyšet, učiň, ať jenom o to žádáme, co se Tobě líbí. Pro Ježíše Krista, Pána našeho. Amen. DRUHÝ DEN (30. listopadu) (Přípravná modlitba jako první den) Ó Maria, Neposkvrněná lilie čistoty! Raduji se s Tebou, že jsi byla od prvního okamžiku svého početí obdařena vrchovatou mírou milosti! Klaním se Nejsvětější Trojici a díky vzdávám, že Ti tak vznešené milosti udělila, a pokořuji se před Tebou co nejvíce, poněvadž sám mám tak málo milosti.

22 Ty, která jsi byla obdařena tak velikým bohatstvím milostí, popřej i mé duši z tohoto přebytku a dej, abych měl podíl na pokladech Tvého Neposkvrněného početí. (Litanie nebo modlitby jako první den) TŘETÍ DEN (1. prosince) Ó Maria, tajuplná růže čistoty! Raduji se s Tebou, že jsi ve svém Neposkvrněném početí tak slavně zvítězila nad pekelným hadem a že jsi beze skvrny hříchu dědičného byla počata. Velebím srdečně Nejsvětější Trojici a díky jí vzdávám, že Ti tuto přednost udělila. Prosím Tě, vypros mně statečnosti a síly, abych všecky úklady zlého nepřítele přemáhal a duši svou žádným hříchem neposkvrnil. (Ostatní jako první den) ČTVRTÝ DEN (2. prosince) Ó Maria, zrcadlo neporušené čistoty! Cítím upřímnou radost, že Ti hned při Tvém početí uděleny byly vznešené a dokonalé ctnosti se všemi dary Ducha svatého. Velebím Nejsvětější Trojici, že Tě obdařila těmito přednostmi, a prosím Tě, Matko dobrotivá; vypros mi, abych horlivě a ctnostně jednal a tak si zasloužil dary a milosti Ducha svatého. (Ostatní jako první den) PÁTÝ DEN (3. prosince) Ó Maria, zářící měsíci čistoty! Raduji se s Tebou, že tajemství Tvého Neposkvrněného početí se stalo počátkem spásy pro veškeré lidstvo a radostí celého světa. Dobrořečím Nejsvětější Trojici, že Tvou vznešenou osobu tak povýšila a oslavila. Prosím Tebe o milost, abych měl užitek z utrpení a smrti Pána Ježíše, Tvého Syna, aby Jeho krev, vylitá na kříži, nebyla pro mě ztracena, nýbrž abych šťastně žil a věčné spásy došel! (Ostatní jako první den)

23 ŠESTÝ DEN (4. prosince) Ó Maria, zářící hvězdo Neposkvrněné čistoty! Raduji se s Tebou, že Tvoje Neposkvrněné početí vzbudilo mezi anděly v nebi nevylíčitelný jásot. Dobrořečím Nejsvětější Trojici, že Tě tak vznešenou předností vyzdobila. Prosím Tě o milost, abych mohl mít jednou na věčnosti podíl na Tvé radosti a s anděly Tě věčně ctil a oslavoval. (Ostatní jako první den) SEDMÝ DEN (5. prosince) Ó Maria, vycházející jitřenko Neposkvrněné čistoty! Raduji se s Tebou v úžase, že jsi byla hned v okamžiku svého početí v milosti upevněna a neschopnou hříchu učiněna. Dobrořečím Nejsvětější Trojici, že touto předností Tebe jedinou vyznamenala. Prosím Tebe, Panno přesvatá, o milost, abych hřích jako pravé a jediné zlo měl vždycky v ošklivosti a raději zemřel, než se smrtelného hříchu dopustil. OSMÝ DEN (6. prosince) Ó Panno Maria, slunce beze skvrny! Raduji se s Tebou, že jsi dostala při svém početí od Boha více milosti než všichni andělé a svatí svými zásluhami dosáhli. Velebím a vděčně obdivuji velikou štědrost Nejsvětější Trojice, která Ti tuto přednost dala. Pomoz mi, prosím, abych s milostí Boží vždycky spolupracoval a nikdy jí nezneužíval. Proměň mé srdce a učiň, abych začal sebe poznávat a polepšovat. (Ostatní jako první den) DEVÁTÝ DEN ( 7. prosince) Ó živé světlo svatosti, příklade Neposkvrněné čistoty, panenská Matko Maria! Sotva jsi byla počata, již jsi se Bohu klaněla a Jemu děkovala, že Tvou spoluprací měla být zničena stará kletba a plnost požehnání byla vylita na dítky Adamovy.

24 Prosím Tě o milost, aby toto požehnání zapálilo v mém srdci lásku k Bohu, abych Jej celým srdcem miloval, jednou v nebi měl účast na nebeské hostině, a radoval se ze Tvé slávy, kterou jsi byla korunována v nebi. Starší ročníky dětí chodících do náboženství. 3.třída Anetka Tovaryšová. 4.třída Lucka Kubáňová, Barborka Bilová, Magda Kadavá, Karolinka Fiurášková, Kateřina Růčková. 5.třída Terezka Ondrůšková, Ondra Cholevík, Veronika Jakšíková. Duchovní dary rozdává Bůh a dává tak každému zvláštní úkol. V Bibli, 1 Korintským 12,4 6, čteme: Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.

25 Úterý památka sv.eulálie, mučednice Sv.Eulálie patří ve Španělsku mezi nejuctívanější mučedníky. Pronásledování křesťanů v době císaře Diokleciána dolehlo i na věřící ve Španělsku. Dioklecián nařídil, aby byla upálena 10. prosince v jakési peci, kde její dlouhé vlasy způsobily větší množství dýmu. Venku pak vynesené zbytky jejího mrtvého těla údajně pokryl sníh, což bylo považováno za zdůraznění její čistoty. Středa památka sv.damas I Při mši svaté budeme slavit středu 2. adventního týdne, ale nemáme zapomínat v duchu ani na svaté. Varhaník Eva Pařenicová 101, 123, 115, 117. Po mši svaté by se v pastoračním středisku s námi podělil pan František Křenek, pracující v ruském Kursku o své zkušenosti z míst kde působil sv.serafim, velký ctitel Panny Marie a velký světec Ruska. Povyprávěl by o životě tohoto světce a řekl by i vlastní zkušenost jak vnímají a uctívají samotní rusové tohoto světce. 1. Za zemřelou Annu Juříčkovou, živou a zemřelou rodinu Bortlovu, Juříčkovu a Ondryášovu. 2. Poděkování za dožití 75 let s prosbou o Boží požehnání do dalších let. Sv.Damas I. byl v 61 letech r. 366 od větší částí kléru a věřících zvolen papežem. Byl prvním, který mohl uplatňovat právo nad celou církví a v jeho době také vzniklo označení Apoštolský stolec. Papež Damas I. do liturgie prosadil latinu a pověřil sv.jeronýma přípravou latinského překladu Písma svatého, Bible, tzv. Vulgáty. Upravoval stará římská pohřebiště v katakombách, oživil kult mučedníků a asi 60 jejich hrobů označil básnickými nápisy.

26 Čtvrtek památka Panny Marie Guadalupské. Tato památka obrací naši pozornost ke znamením daným Pannou Marií v Mexiku, kde svým zjevením mnoho lidí přivedla od pohanství ke Kristu. Zjevení Panny Marie se stalo, když cestou ze svého rodiště, zvaného Cuauhtitlan, na ranní bohoslužby do Tlatilolco došel indián Jan Didak k návrší zvaném Tepeyac. Panna Maria mu oznámila, že jako milující Matka místních obyvatel i všech, kdo se k ní utíkají o pomoc a přímluvu, bude na tomto místě těšit jejich zármutek a přinášet útěchu těm, kdo ji sem budou přicházet s důvěrou prosit. V domorodém jazyku de Guatlashupe znamená zašlapený kamenný had. Guadalupská je tedy označením pro tu, která přemohla pohanského boha Quetzalcoatla, kterého Aztékovi uctívali v podobě opeřeného hada.

27 Na místě zjevení byla postavena malá kaple, později byla nahrazena stavbou dnešní baziliky do které se vejde lidí. Každý rok baziliku v Guadalupe navštíví mezi 18 až 20 milióny poutníků. Denně do baziliky přijde i na 120 tisíc lidí. Slavení dnešní památky rozšířil na celou církev papež bl. Jan Pavel II. roku Panno Maria Guadalupská, oroduj za nás. Mariánská úcta není "katolickým výmyslem", který by byl prvním křesťanům cizí, ale právě naopak: úcta k Marii Panně a Matce Ježíše je dědictvím a rozvinutím počáteční křesťanské víry. Dominikánský teolog Emilián Soukup ( ). Sv.Řehoř Naziánský vypráví, že svatá mučednice Justina prosila Matku Boží o ochranu svého panenství - což je svědectvím pro přesvědčení, že vzývání Boží Rodičky v bědách života je v křesťanství starodávnou skutečností.

28 Pátek svátek sv.lucie +304 Pro víru v Pána Ježíše byla oslepena a následně jí probodli hrdlo. Patronka všech, kdo mají oční problémy. Je jednou ze světic zařazených do 1. eucharistické modlitby mše svaté. Do kánonu ji zařadil kolem konce 6.století papež sv.řehoř Veliký. Ostatky Lucie byly asi r přeneseny nejdříve do Konstantinopole (pro obavy z muslimských útoků), a odtud r do Benátek, kde se nacházejí v chrámu sv. Jeremiáše a Lucie. Části z nich byly předány do Syrakus. Relikviář s jejíma očima je uchováván v Neapoli. Těžce nemocnou maminku sv.lucie, uzdravila sv.agáta, kterou vzývaly. Svatá Lucie, oroduj za nás.

29 Sobota památka sv.jan od Kříže Je jedním z nejvýznamnějších duchovních autorů křesťanského západu a jeho díla nabízejí neutuchající inspiraci všem, kdo touží po hlubokém vztahu s Bohem. O sv. Janu od Kříže, církevním učiteli a spolupracovníku sv. Terezie od Ježíše ( z Avily) při zakládání bosé větve karmelitánského řádu, se dost obecné ví, že on a sv. Terezie jsou nejhlavnější pisatelé o mystice v nové době Slovo mystika, mystický označuje bezprostřední a zkušenostní poznávání božských skutečností, jež přesahují schopnosti lidského myšlení i schopnosti lidského vyjadřování. Neděle ,00h. 3.neděle adventní Gaudete Radujte se. Kněz jde v růžovém ornátu, na oltáři můžou být květiny a schola sv.zdislavy nás bude radostně provázet liturgií zpěvu. Pro farníky bude připraven předvánoční jarmark. Varhaník Eva Pařenicová, Schola sv.zdislavy 101, 125, Za Jana Mikulenku k 10.výročí úmrtí, dceru Bětušku, rodiče, živou a zemřelou rodinu. 2. Za rodiče Anežku a Pavla, živou a zemřelou rodinu Kubáňovu a Babincovu. Texty písma svatého až do 16. prosince vyjadřují eschatologický ráz adventu a povzbuzují k očekávání druhého příchodu Páně.

30 Pondělí památka sv.adéla Byla císařovnou, kterou zdobily křesťanské ctnosti, včetně pokory a lásky k bližním, živá víra a velká důvěra v Boha. Sv. Adéla založila postupně mnoho klášterů nejen v Německu a Itálii, ale i ve Francii. Úterý ,30h. památka sv.jan z Mathy Při mši svaté budeme slavit úterý 3. adventního týdne. Předvánoční zpověď 16,30h. Varhaník Aleš Stavinoha, Markéta Pařenicová 101, 121, 108, Za rodinu Bělůnkovu, Anežku Kocourkovu, dvě děti, živou a zemřelou rodinu Červenou. Sv.Jan pocházel z jižní Francie, dosáhl doktorátu teologie a po přijetí kněžského svěcení byl mystickým zážitkem povolán k založení řádu na vykupování zajatců. Společně se sv.felixem z Valois založil první klášter trinitářů (Nejsvětější Trojice). Řád trinitářů byl uveden také do Čech - r Nejdříve se usadili ve Slupi, odkud přišli do Spálené ulice v Praze, kde jejich kostel Nejsvětější Trojice byl posvěcen v r

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953)

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Modlitby za umírající z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Pane, smiluj se nad námi. - Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Svatá Maria, - oroduj za něho (ni). Všichni svatí andělé i

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU NA ZAČÁTKU NOVÉNY Chvályhodný svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, vezmi mě pod svou otcovskou ochranu. Žádám tě o to pro Nejsvětější Srdce Pána Ježíše a pro Neposkvrněné Srdce

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Farní listy Červen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Měsíc Nejsvětějšího Srdce Páně Červen je zvláštním způsobem měsícem zasvěcený úctě Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více