STARÝ RYCHNOV NAD KNÌŽNOU V OBRAZECH JOSEFA VAŠÁKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STARÝ RYCHNOV NAD KNÌŽNOU V OBRAZECH JOSEFA VAŠÁKA"

Transkript

1 2015 STARÝ RYCHNOV NAD KNÌŽNOU V OBRAZECH JOSEFA VAŠÁKA

2 Zvonice u kostela Nejsvìtìjší Trojice, olej na desce 34 x 27 cm V tìsné blízkosti zámeckého chrámu Nejsvìtìjší Trojice stojí od roku 1604 zvonice, do níž byl zavìšen zvon Kryštof odlitý Janem Benešovským z Moravské Tøebové v roce Je jedním z pokladù Rychnova nad Knìžnou. Hlas tøetího nejvìtšího zvonu v Èechách je bezkonkurenèní. Leden Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tøi králové Vilma Èestmír Vladan Bøetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka Sebastián Bìla Slavomír Zdenìk Milena Miloš Ilona Zora Ingrid Otýlie Zdislava Robin Marika

3 Zimní odpoledne, olej na desce 24 x 31 cm V roce 1704 nechal hrabì Norbert Leopold Kolowrat Liebštejnský pøistavìt prùèelí chrámu Nejsvìtìjší Trojice. Ve 20. letech 18. století zaèíná veliká pøestavba zámku. Získal druhé poschodí a obì postranní vìže. Tìmito stavebními úpravami byl povìøen Jan Blažej Santini. Únor Hynek Nela Blažej Jarmila Dobromila Vanda Veronika Milada Hromnice Apolena Mojmír Božena Slavìna Vìnceslav Valentýn Jiøina Ljuba Miloslava Gizela Patrik Oldøich Lenka Petr Svatopluk Matìj Liliana Dorota Alexandr Lumír

4 Židovská ulice, olej na desce 34 x 27 cm Dopravu z námìstí odvádí ulice Palackého. Její pùvodní název Židovská pøipomíná støedovìkou minulost, kdy se po západu slunce do roku 1842 uzavíral z námìstí øetìzem vstup do židovského ghetta. Vpravo za budovami stála v zahradách døevìná modlitebna, která v roce 1779 vyhoøela. Novou synagogu si obec postavila už v roce V letech 1993 až 1995 se uskuteènila její obnova a 19. kvìtna 1995 v ní bylo slavnostnì otevøeno Židovské muzeum Podorlicka a Památník Karla Poláèka. Bøezen Bedøich Anežka Kamil Stela Kazimír Miroslav Tomáš Gabriela Františka Viktorie Andìla Øehoø Rùžena Rút Ida Elena Vlastimil Eduard Josef Svìtlana Radek Leona Matylda Herbert Ivona Gabriel Marián Emanuel Dita Soòa Ta ána Arnošt Kvido

5 Pocta Nazaretskému, olej na desce 40 x 30 cm Probodené ruce rozpøažené nad Rychnovem nad Knìžnou jsou ruce Ježíše Nazaretského, který byl ukøižován, zemøel a byl vzkøíšen. Malíø mu vzdává poctu tím, že jej vnímá jako postavu z jiného svìta. Mùžeme vzdávat poctu Ježíšovu životu a dílu tím, že jej budeme brát vážnì, dùvìøovat mu a snažit se žít svùj život podle jeho slov a pokynù. Lidé mu vzdávali poctu tím, že v krajinì stavìli sakrální objekty, v nichž jeho vzkøíšení oslavovali a Bohu za nìj dìkovali. Vždy On tak uèinil proto, aby se pøed jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi a pod zemí a k slávì Boha Otce každý jazyk aby vyznával Ježíš Kristus je Pán (Fp2, 10-11). Duben Hugo Erika Richard Ivana Miroslava Vendula Heøman Ema Dušan Darja Izabela Julius Velikonoèní Velikonoèní Hermína nedìle pondìlí Aleš Vincenc Anastázie Irena Rudolf Valérie Rostislav Marcela Alexandra Evženie Vojtìch Jiøí Marek Oto Jaroslav Vlastislav Robert Blahoslav

6 Pohled na rychnovský zámek z Muchovky, olej na desce 34 x 26 cm Od roku 1690 je dominantou mìsta Kolowratský zámek, jeden z nejvìtších zámeckých komplexù v Èechách. Do tøicetileté války bylo mìsto významným centrem jednoty bratrské. Posledním nekatolickým vlastníkem panství byl Kryštof Betengel, v roce 1640 je kupují Kolowratové Liebštejnští. Kvìten Svátek Zikmund Alexej Kvìtoslav Klaudie Radoslav Stanislav Státní Ctibor Blažena práce svátek Svatava Pankrác Servác Bonifác Žofie Pøemysl Aneta Nataša Ivo Zbyšek Monika Emil Vladimír Jana Viola Filip Valdemar Vilém Maxmilián Ferdinand Kamila Maxim

7 Stará pošta, olej na desce 35 x 26 cm Pùjdeme-li po Pelclovì nábøeží proti proudu øeky Knìžné, dostaneme se k budovì staré pošty. Její existence je uvádìna od roku V tomto místì zaèíná první spojení mìsta s okolním svìtem. Prvním poštmistrem byl Václav Císaø z Rosenfeldu. Budova už od 30. let 20. století neplní svou funkci, ale zachovává si stále svou pùvodní tváø. Èerven Laura Jarmil Tamara Dalibor Dobroslav Norbert Iveta Medard Stanislava Gita Bruno Antonie Antonín Roland Slavoj Vít Zbynìk Adolf Milan Leoš Kvìta Alois Pavla Zdeòka Jan Ivan Adriana Ladislav Lubomír Petr Šárka a Pavel

8 Rychnovský zámek v létì, olej na desce 34 x 26 cm Stará zámecká fortna byla v minulosti jednou z pøístupových cest do mìsta. Svou funkci plní dodnes. Opaènì dopadla krytá spojovací chodba mezi zámkem a kostelem Nejsvìtìjší Trojice zbudovaná v roce Dnes je pouhým dùkazem snahy o dokonalé propojení celého zámeckého komplexu. Èervenec Jaroslava Patricie Radomír Prokop St. svátek St.svátek Bohuslava Nora Drahoslava Libuše Olga Boøek Cyril a Metodìj Jan Hus (1415) Markéta Karolína Jindøich Luboš Martina Drahomíra Èenìk Ilja Vítìzslav Magdaléna Libor Kristýna Jakub Anna Vìroslav Viktor Marta Boøivoj Ignác

9 Partie u Nejsvìtìjší Trojice, olej na desce 34 x 26 cm Trochu nezvyklý pohled na Kolowratský zámek. Je to nejen místo pobytu rodiny Kolowratù. Je to i budova, kde najdeme Muzeum a galerii Orlických hor, zámeckou expozici s bohatou obrazárnou, konají se tu svatební obøady, koncerty a prostory zámeckých nádvoøí se sousední rekonstruovanou jízdárnou, parkem a zahradou jsou dalším místem pro konání divadelních pøedstavení Poláèkova léta. Srpen Oskar Gustav Miluše Dominik Kristián Oldøiška Lada Sobìslav Roman Vavøinec Zuzana Klára Alena Alan Hana Jáchym Petra Helena Ludvík Bernard Johana Bohuslav Sandra Bartolomìj Radim Ludìk Otakar Augustýn Evelína Vladìna Pavlína

10 Lávka z Pelclova nábøeží, olej na desce 40 x 33 cm V roce 1795 je pøes øeku Knìžnou používáno sedm mostù. Nìkteré z nich byly jen lávkou pro pìší. Plní svou funkci dodnes a jejich podoba se vìtšinou vùbec nezmìnila, zatímco výstavba na protìjším bøehu v Dobrovského ulici se rok od roku vylepšuje. Záøí Linda Adéla Bronislav Jindøiška Boris Boleslav Regina Mariana Daniela Irma Denisa Marie Lubor Samuel Rozálie Radka Jolana Ludmila Nadìžda Kryštof Zita Oleg Matouš Darina Berta Jaromír Zlata Andrea Jonáš Václav Michal Jeroným St. svátek

11 Podzimní barvy, olej na desce 38 x 28 cm Vítá Vás mìsto Rychnov nad Knìžnou. Díváme se na nìj z míst, odkud ho po staletí poprvé vídali první pocestní. Mìstem se tato osada stala 6. bøezna 1488, když ji král Vladislav II. udìlil mìstský znak, právo peèetit zeleným voskem a povolil konání dvou výroèních trhù. Øíjen Igor Olívie Bohumil František Eliška Hanuš Justýna Vìra Štefan Marina Andrej Oliver Sára Marcel Renáta Agáta Tereza Havel Hedvika Lukáš Michaela Vendelín Brigita Sabina Teodor Nina Beáta Erik Šarlota St. svátek Silvie Tadeáš Štìpánka Zoe

12 Pohled na rychnovský zámek ze židovského høbitova, olej na desce 34 x 28 cm Starý židovský høbitov. Údajnì byl založen v roce 1588, nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku Náhrobky z druhé poloviny 18. století mají bohatou plastickou výzdobu. Poslední pohøeb tu byl uložen v roce 1938 a poslední místo odpoèinku tu našel i Poláèkùv otec Jindøich. Když postojíme u jeho hrobu a zadíváme se na mìsto, zjistíme, že jde o jednu z nejkrásnìjších vyhlídek. Listopad 2015 Felix Památka Hubert Karel Miriam Libìna Saskie Bohumír zesnulých Bohdan Evžen Martin Benedikt Tibor Sáva Leopold Otmar Mahulena Romana Alžbìta Nikola Albert Cecílie St. svátek Klement Emílie Kateøina Artur Xenie René Zina Ondøej

13 Zimní Rychnov nad Knìžnou, olej na desce 24 x 31 cm Malebné rychnovské podzámèí má své kouzlo v každé roèní dobì. Jeho ozdobou je øeka Knìžná, která tu podle Karla Poláèka línì teèe. Neopouští mìsto v celé jeho délce a teprve v Èastolovicích se pøipojuje k øece Bìlé. Domky v údolí øeky mají své poèátky v roce 1503, kdy Vilém z Pernštejna umožnil svým rozhodnutím právì zde podnikání rychnovským soukeníkùm. Jejich cech má svùj øád od 24. listopadu Prosinec Iva Blanka Svatoslav Barbora Jitka Mikuláš Ambrož Kvìtoslava Vratislav Julie Dana Simona Lucie Benjamín Lýdie Radana Albína Daniel Miloslav Ester Dagmar Natálie Šimon Vlasta Štìdrý den Boží hod Štìpán Žaneta Radan Adam a Eva Bohumil Judita David Silvestr

14 Zvonice u kostela Nejsvìtìjší Trojice, olej na desce 34 x 27 cm Rychnovský zámek v létì, olej na desce 34 x 26 cm Pohled na zámek od železnièního mostku, olej na desce 24 x 31 cm Židovská ulice, olej na desce 34 x 27 cm Partie u Nejsvìtìjší Trojice, olej na desce 34 x 26 cm Pohled na rychnovský zámek ze židovského høbitova, olej na desce 34 x 28 cm Lávka z Pelclova nábøeží, olej na desce 40 x 33 cm Zimní odpoledne, olej na desce 24 x 31 cm Pocta Nazaretskému, olej na desce 40 x 30 cm Podzimní barvy, olej na desce 38 x 28 cm Pohled na rychnovský zámek z Muchovky, olej na desce 34 x 26 cm Zimní Rychnov nad Knìžnou, olej na desce 24 x 31 cm Stará pošta, olej na desce 35 x 26 cm Starý Rychnov nad Knìžnou v obrazech Josefa Vašáka 2015 autor Josef Vašák autoøi textù PhDr. Jan Tydlitát a Doc. Mgr. Jiøí Beneš Th. D. (mìsíc duben) foto Luboš Víteèek litografie a tisk UNIPRINT, Rychnov nad Knìžnou na titulním listu Pohled na zámek od železnièního mostku, olej na desce 24 x 31 cm

Daňový kalendář 2012. LEDEN 2012 Po Út St Čt Pá So Ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Daňový kalendář 2012. LEDEN 2012 Po Út St Čt Pá So Ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LEDEN 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mt Fuji 2. 1. 2012 daň z příjmů listopad 2011 9. 1. 2012 spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

Veronika Jašíková, 10 let LEDEN 2008

Veronika Jašíková, 10 let LEDEN 2008 1 Út 2 St 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne 7 Po 8 Út 9 St 10 Čt 11 Pá 12 So 13 Ne 14 Po 15 Út 16 St 17 Čt 18 Pá 19 So 20 Ne 21 Po 22 Út 23 St 24 Čt 25 Pá 26 So 27 Ne 28 Po 29 Út 30 St 31 Čt Veronika Jašíková, 10 let

Více

Rodinný plánovací kalendář. Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Rodinný plánovací kalendář. Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Lenka Šilerová Leden 2014 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 1 1 1 20 21 22 23 24 25 26 2 2 2 30 31 Nový rok Karina/Vasil Radmila/Radomil

Více

Jméno Meno Name Name Имя. Adresa Adresa Address Wohnort Адрес. Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон. E-mail, mobil

Jméno Meno Name Name Имя. Adresa Adresa Address Wohnort Адрес. Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон. E-mail, mobil 0 Jméno Meno Name Name Имя Adresa Adresa Address Wohnort Адрес Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон E-mail, mobil Krevní skupina Krvná skupina Blood group Blutgruppe Группа крови Pas Pas Passport

Více

Vám přeje obec Grygov

Vám přeje obec Grygov Šťanou 2014 ceu v roce Vám přeje obec Grygov Leden 2014 Radim Kubáček, 8 let 1 Nový rok Den obnovy samoatného átu... 2 Karina...Mše v kapli sv. Jana Nemuckého 3 Radmila...Vánoční prázdniny - koc 4 Diana...Tříkrálová

Více

Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu 2013 Leden 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nový rok/átní svátek

Více

VZHŮRU DO EVROPY! EUROPASS. EURES Program LEONARDO DA VINCI. Evropský portál pro mládež Program MLÁDEŽ. etwinning. Portály o Evropské unii

VZHŮRU DO EVROPY! EUROPASS. EURES Program LEONARDO DA VINCI. Evropský portál pro mládež Program MLÁDEŽ. etwinning. Portály o Evropské unii VZHŮRU DO EVROPY! Evropský portál pro mládež Program MLÁDEŽ EUROPASS EURES Program LEONARDO DA VINCI etwinning Portály o Evropské unii Evropská dobrovolná služba EURODESK Program SOCRATES PLOTEUS Podprogram

Více

prosinec 2014 /leden 2015

prosinec 2014 /leden 2015 stopy histor ie v Libereckém kraji Týdenní poznámkový kalendář Foto Milan Drahoňovský 0 LIBERECKÝ KRAJ XII I II vrtek Nový rok Den obnovy samostatného českého státu Karina Světový den míru Radmila Diana

Více

Řepkový olej v kuchyni

Řepkový olej v kuchyni Řepkový olej v kuchyni KAMPAŇ FINANCOVANÁ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY Řepkový olej všestranný kuchyňský pomocník O řepkovém oleji se dá bez nadsázky říct, že je vhodný pro přípravu jakéhokoli

Více

Kalendář 2008. Termíny Události Pranostiky

Kalendář 2008. Termíny Události Pranostiky Kalendář 2008 Termíny Událoi Pranoiky Leden 2008 Provádíme zimní řez romů a keřů. Pomalu se uštíme do řezání roubů pro jarní šlechtění, ukládáme je do písku... a končí chrutí divokých prasat. 1. a 2. týden

Více

ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU

ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU Naše město se od pradávna vyvíjelo jako soběstačný celek. Původně byly soběstačné i domácnosti a rodiny, ale později se začala rozvíjet dělba práce a začínalo se podnikat. Řemeslníci,

Více

RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA INFOROČENKA

RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA INFOROČENKA RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA INFOROČENKA INFOROČENKA 2014 RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA Inforočenku vydává: Jesenické nakladatelství Reklamní agentura, Hlavní třída 3, 787 01, Šumperk za přispění města

Více

Jako doma. Studené pohoštění pro slavnostní chvíle. Kolektiv autorů Cesta domů. Zakoupením publikace. Děkujeme. jste pomohli.

Jako doma. Studené pohoštění pro slavnostní chvíle. Kolektiv autorů Cesta domů. Zakoupením publikace. Děkujeme. jste pomohli. Jako doma Studené pohoštění pro slavnostní chvíle Kolektiv autorů Cesta domů Zakoupením publikace jste pomohli. Děkujeme. Kalendář 2010 Jako doma. Kalendář 2010 Kalendářní rok, který opakovaně rámuje naše

Více

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202 LISTOPAD

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202 LISTOPAD ROÍK, ÍLO 0 LITOAD 00 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA městečka pod kalkou BUĎ DOBRÝ ROK TE ŘÍŠTÍ! obota. prosince 00, od.00 hod. Vánoční KOFLÍKOVÝ TRH Kulturní program - MŠ, ZŠ, Rorejs, Křoví, vernisáž vánočních

Více

Původ a historie jmen

Původ a historie jmen Původ a historie jmen Datum Jméno Původ jména Historie jména 1.1. Nový rok - 2.1. Karina řecký 3.1. Radomila slovanský 4.1. Diana latinský 5.1. Dalimil slovanský 1.lednem (Januarius) začíná rok od roku

Více

OSMILETÁ STEDNÍ ŠKOLA V KENOVICÍCH

OSMILETÁ STEDNÍ ŠKOLA V KENOVICÍCH OSMILETÁ STEDNÍ ŠKOLA V KENOVICÍCH 1953/54 TÍDA 8. TÍDNÍ UITEL MILAN BAROŠ, OD 2. 11. 1953 JOSEF FOJTÍK 1. Adámek Josef 2. Andrysík Ladislav 3. Babušík Libor 4. Bébar František 5. Cenek Miloslav 6. alkovský

Více

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra eského jazyka a literatury MARTINA MÁŠOVÁ IV. roník prezenní studium Obor: eský jazyk nmecký jazyk JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

75 let nové školy. Nový Hradec Králové

75 let nové školy. Nový Hradec Králové 75 let nové školy Nový Hradec Králové 1930-2005 Motto: Napodobujeme tedy nebeské slunce, které osvětluje, zahřívá a oživuje celou zemi, aby vše, cokoli může žíti, zelenati se, kvést a nésti ovoce žilo,

Více

OBSAH. Pár vět úvodem str. 2. Historie školství na Zákupsku str. 3. Školství na Zákupsku do roku 1918 a německé školství do roku 1945 str.

OBSAH. Pár vět úvodem str. 2. Historie školství na Zákupsku str. 3. Školství na Zákupsku do roku 1918 a německé školství do roku 1945 str. OBSAH Pár vět úvodem str. 2 Historie školství na Zákupsku str. 3 Školství na Zákupsku do roku 1918 a německé školství do roku 1945 str. 3 České školství v Zákupech do roku 1938 str. 4 Školství v Zákupech

Více

FOTOHÁDANKY. dní v Praze. zima 2010/11. volný čas a kultura. tipy, kalendář, soutěže, informace

FOTOHÁDANKY. dní v Praze. zima 2010/11. volný čas a kultura. tipy, kalendář, soutěže, informace zima 2010/11 NA STARÉM RYNKU GENIÁLNÍ ČECH volný čas a kultura tipy, kalendář, soutěže, informace kalendář MUZIKÁLOVÁ A OPERETNÍ KLASIKA V PROSINCI 2010! Vstupenky v síti TicketArt a CK Čedok, v obvyklých

Více

Jmenný seznam členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 4 a Zastupitelstva hl. m. Prahy

Jmenný seznam členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 4 a Zastupitelstva hl. m. Prahy Příjmení Jméno Číslo okrsku Název okrsku Adamcová Vladimíra 4024 LITERÁRNÍ AKADEMIE Adamec Jakub 4048 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bítovská Adámková Lenka 4087 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U Krčského lesa Adámková Hana 4098 ZÁKLADNÍ

Více

Listopad/prosinec 08. Amagram. Gita a Roman Hassmannovi Nový Ředitelský diamantový VPA Nový Zakladatelský diamantový VPA AMWAY ČESKÁ REPUBLIKA

Listopad/prosinec 08. Amagram. Gita a Roman Hassmannovi Nový Ředitelský diamantový VPA Nový Zakladatelský diamantový VPA AMWAY ČESKÁ REPUBLIKA Amagram ČASOPIS PRO VLASTNÍKY PODNIKÁNÍ AMWAY A PRIVILEGOVANÉ ZÁKAZNÍKY PLUS Listopad/prosinec 08 Gita a Roman Hassmannovi Nový Ředitelský diamantový VPA Nový Zakladatelský diamantový VPA AMWAY ČESKÁ REPUBLIKA

Více

no. Jméno držitele Obec počet cena 1. Petr Šilar Letohrad 1 80 2. Jaroslav Hubený Brandýs nad Orlicí 1 80 3. Dagmar Brychnáčová Praha 1 80 4.

no. Jméno držitele Obec počet cena 1. Petr Šilar Letohrad 1 80 2. Jaroslav Hubený Brandýs nad Orlicí 1 80 3. Dagmar Brychnáčová Praha 1 80 4. no. Jméno držitele Obec počet cena 1. Petr Šilar Letohrad 1 80 2. Jaroslav Hubený Brandýs nad Orlicí 1 80 3. Dagmar Brychnáčová Praha 1 80 4. Ondřej Pelinka Praha 1 80 5. Lenka Schwarzová Praha 1 80 6.

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

H10 1 RIC0503 Hudos Václav H10 17 :18 2 PGP0503 Bartaloš Matyáš H10 19 :55 3 ROZ0500 Jíra Filip H10 20 :20 4 RIC0508 Schnabl David H10 20 :26 5 VSP0500 Nemšovský Filip H10 20 :58 6 ROZ0601 Čech Adam H10

Více

H10 1 RIC0503 Hudos Václav 17 :18 2 PGP0503 Bartaloš Matyáš 19 :55 3 ROZ0500 Jíra Filip 20 :20 4 RIC0508 Schnabl David 20 :26 5 VSP0500 Nemšovský

H10 1 RIC0503 Hudos Václav 17 :18 2 PGP0503 Bartaloš Matyáš 19 :55 3 ROZ0500 Jíra Filip 20 :20 4 RIC0508 Schnabl David 20 :26 5 VSP0500 Nemšovský H10 1 RIC0503 Hudos Václav 17 :18 2 PGP0503 Bartaloš Matyáš 19 :55 3 ROZ0500 Jíra Filip 20 :20 4 RIC0508 Schnabl David 20 :26 5 VSP0500 Nemšovský Filip 20 :58 6 ROZ0601 Čech Adam 21 :15 7 TAP0602 Bulíř

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

dní v Praze léto 2010 FOTOHÁDANKY FOTOHÁDANKY volný čas a kultura KAM NA VÝLET? KRÁLOVSKÁ OBORA tipy, kalendář, soutěže, informace

dní v Praze léto 2010 FOTOHÁDANKY FOTOHÁDANKY volný čas a kultura KAM NA VÝLET? KRÁLOVSKÁ OBORA tipy, kalendář, soutěže, informace 90 léto 2010 KRÁLOVSKÁ OBORA KAM NA VÝLET? volný čas a kultura tipy, kalendář, soutěže, informace 90 kalendář Letní scéna Divadla Ungelt pod otevřeným nebem na hradčanském Novém Světě červen srpen 2010

Více

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi BENEŠOV Mìsto Benešov leží necelých 40 km na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi zvon od mistra Rudgera z roku 1322, øekou Sázavou a bájnou horou Blaník, jeden z nejstarších

Více